C 330 ECO - C 630 ECO

Transkript

C 330 ECO - C 630 ECO
Česká republika
CS
Kondenzační plynový stacionární kotel
C 330 ECO C 630 ECO
Návod k montáži,
obsluze a údržbě
7600543-02
Prohlášení o shodě EU
Zařízení odpovídá modelům uvedeným v prohlášení o shodě CE a je
vyrobeno a provozováno v souladu s předpisy následujících
evropských směrnic a norem.
Originál prohlášení o shodě je k dispozici u výrobce.
Obsah
1
Úvod ............................................................................................................6
1.1
Použité symboly ...................................................6
1.2
Zkratky ...................................................................6
1.3
Všeobecně .............................................................7
1.3.1
1.3.2
1.3.3
2
3
Bezpečnostní předpisy a doporučení ......................................................9
2.1
Požadavky na bezpečnost ...................................9
2.2
Doporučení ............................................................9
Technický popis .......................................................................................11
3.1
Všeobecný popis ................................................11
3.2
Schválení .............................................................11
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.4
Certifikace .............................................................11
Kategorie výrobku .................................................12
Výrobní štítek ........................................................12
Zkoušky před expedicí ..........................................12
Nejdůležitější části ..............................................13
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
Typ kotle C 330 ECO ............................................13
Typ kotle C 630 ECO ............................................14
Systémové čerpadlo kotle .....................................15
Nastavení teploty vody ..........................................15
Pojistka proti nedostatku vody ..............................15
Omezovací pojistka kotlové teploty .......................15
Manostat diferenčního tlaku ..................................16
Technické údaje ..................................................16
3.4.1
3.4.2
4
Povinnosti výrobce ..................................................7
Povinnosti servisního technika ................................7
Povinnosti uživatele ................................................7
Typ kotle C 330 ECO ............................................16
Typ kotle C 630 ECO ............................................17
Instalace ....................................................................................................19
4.1
Předpisy pro instalaci ........................................19
4.2
Obalové jednotky ................................................19
4.2.1
4.2.2
4.3
Možnosti instalace ..............................................20
4.3.1
020812 - 7600543-02
Standardní dodávka ..............................................19
Příslušenství ..........................................................19
Přeprava ................................................................20
1
Obsah
4.3.2
4.3.3
4.4
Umístění kotle .......................................................21
Hlavní rozměry ......................................................27
Hydraulické připojení .........................................29
4.4.1
4.4.2
4.4.3
Proplachování zařízení .........................................29
Připojení topného okruhu ......................................29
Připojení potrubí pro odvod kondenzátu ...............30
4.5
Přípojka plynu .....................................................30
4.6
Připojení potrubí systému vzduch/spaliny .......31
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.6.6
4.7
Elektrické zapojení .............................................37
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.7.5
4.7.6
4.7.7
4.7.8
4.7.9
4.7.10
4.8
Automatika hořáku ................................................37
Doporučení ............................................................38
Základní elektronická deska ..................................39
Připojení dvoupolohové regulace ..........................40
Připojení adaptivního regulátoru ..........................41
Blokovací vstup .....................................................41
Vstup pro blokování ..............................................41
Systémové čerpadlo kotle .....................................42
Zapojení PC/Laptop ..............................................42
Možnosti připojení elektronické desky sekundárních
okruhů (SCU-D4) ..................................................42
Volitelné elektrické připojení .............................43
4.8.1
4.9
Pokyny pro projektování ........................................32
Vyústění odtahu ....................................................32
Délky přímých částí odkouření ..............................32
Doplňující nařízení ................................................35
Napojení potrubí pro odvod spalin ........................36
Napojení potrubí pro přívod vzduchu ....................36
Možnosti připojení elektronické desky sekundárních
okruhů (SCU-S05) .................................................43
Elektrické schéma zapojení ...............................48
4.10 Napuštění topného systému ..............................48
4.10.1
4.10.2
4.10.3
5
Úprava vody ..........................................................49
Plnění sifonu vodou ...............................................50
Napuštění topného systému .................................50
Uvedení do provozu .................................................................................51
5.1
Ovládací panel ....................................................51
5.2
Kontrola před uvedením do provozu ................51
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
Uvedení kotle do provozu ..................................52
5.3.1
5.3.2
020812 - 7600543-02
Příprava kotle k jeho uvedení do provozu .............51
Plynová řada .........................................................52
Hydraulický okruh ..................................................52
Připojení potrubí systému vzduch/spaliny .............52
Elektrické zapojení ................................................52
Ovládací panel DIEMATIC iSystem ......................52
Ovládací panel IniControl ......................................53
2
5.4
Nastavení plynu ..................................................54
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.5
Kontrola a nastavení po uvedení do
provozu ................................................................58
5.5.1
6
Dokončení prací ....................................................58
5.6
Zobrazení naměřených hodnot .........................59
5.7
Změna nastavení .................................................59
Odstavení kotle .........................................................................................60
6.1
Vypnutí zařízení ..................................................60
6.1.1
6.1.2
6.2
Diematic iSystem ..................................................60
IniControl ...............................................................60
Funkce protimrazové ochrany ...........................60
6.2.1
6.2.2
7
Spřažená regulace vzduch/plyn (plný výkon)
(Diematic iSystem) ................................................54
Spřažená regulace vzduch/plyn (min. výkon)
(Diematic iSystem) ................................................55
Spřažená regulace vzduch/plyn (plný výkon)
(IniControl) ............................................................56
Spřažená regulace vzduch/plyn (min. výkon)
(IniControl) ............................................................57
Diematic iSystem ..................................................61
IniControl ...............................................................61
Kontrola a údržba .....................................................................................62
7.1
Všeobecně ...........................................................62
7.2
Běžné kontroly ....................................................62
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9
7.2.10
7.2.11
7.2.12
7.3
Specifické údržbové práce ................................70
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
020812 - 7600543-02
Kontrola tlaku vody ................................................63
Kontrola ionizačního proudu .................................63
Kontrola kvality vody .............................................63
Kontrola odvodu spalin a připojeného přívodu
spalovacího vzduchu .............................................64
Kontrola znečištění plynového filtru ......................64
Kontrola spalování ................................................64
Kontrola potrubí přívodního vzduchu ....................65
Kontrola filtru nečistot ............................................65
Kontrola vzduchové komory ..................................66
Kontrola manostatu diferenčního tlaku PS ............66
Kontrola bloku kontroly těsnosti plynu VPS ..........68
Kontrola manostatu minimálního tlaku
plynu Gps ..............................................................70
Vyčištění ventilátoru a Venturiho trubice ...............71
Čištění a kontrola zpětné klapky ...........................72
Výměna ionizační/zapalovací elektrody ................72
Čištění plynového filtru ..........................................73
Čištění hořáku .......................................................74
Čištění prostoru hořáku .........................................74
Kontrola tepelného výměníku ................................75
3
Obsah
7.3.8
7.3.9
7.3.10
7.3.11
8
Postup při hlášení poruchy na displeji ..................................................78
8.1
9
Vyčištění sběrače kondenzátu ..............................76
Čištění sifonu ........................................................76
Montáž kotle ..........................................................77
Uvedení kotle znovu do provozu ...........................77
Postup při hlášení poruchy na displeji .............78
Náhradní díly .............................................................................................79
9.1
Všeobecně ...........................................................79
9.2
Náhradní díly .......................................................79
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
020812 - 7600543-02
Opláštění ...............................................................80
Tepelný výměník a hořák ......................................81
Ventilátor ...............................................................82
Ovládací panel iSystem/Diematic .........................83
Ovládací panel iniControl ......................................84
Náhradní díly C630 ECO ......................................85
Seznam náhradních dílů .......................................86
4
020812 - 7600543-02
5
C 330 ECO - C 630 ECO
1. Úvod
1
Úvod
1.1
Použité symboly
V tomto návodu jsou použity různé úrovně nebezpečí, aby upozornily
na zvláštní pokyny. Chceme tak zajistit bezpečnost uživatelů,
vyhnout se veškerým problémům a zaručit dobré fungování zařízení.
NEBEZPEČÍ
Pokyny při nebezpečí, které může vést k vážným
poraněním.
UPOZORNĚNÍ
Pokyny při nebezpečí, které může vést k lehkým
poraněním.
POZOR
Nebezpečí věcných škod.
Pokyny k důležitým informacím.
¼ Odkaz na jiný návod nebo stránku v návodu.
1.2
Zkratky
4 Přepínač Interscenario : Přepínač pro inteligentní řízení budovy,
kterým může být řízeno více úloh
4 Hi: Výhřevnost
4 Hs: Spalné teplo
4 PPS : Nehořlavý polypropylén
4 PCU : Primary Control Unit - Řídicí deska funkce hořáku
4 PSU : Parameter Storage Unit - Ukládání parametrů
elektronických karet PCU a SU
4 SCU : Secondary Control Unit - Elektronická řídicí deska
systémových okruhů
4 SU : Safety Unit - Deska pro zabezbezpečovací jednotku
4 MIX : 3-cestný ventil
6
020812 - 7600543-02
1. Úvod
C 330 ECO - C 630 ECO
1.3
Všeobecně
1.3.1.
Povinnosti výrobce
Naše výrobky splňují požadavky platných směrnic. Výrobky jsou
označeny značkou [ a jsou dodávány s kompletní průvodní
dokumentací.
Technické změny vyhrazeny.
V následujících případech není možné výrobcem ani dodavatelem
uznat záruku :
4 Nedodržení návodu k obsluze zařízení.
4 Žádná nebo nedostatečná údržba zařízení.
4 Nedodržení návodu k instalaci zařízení.
1.3.2.
Povinnosti servisního technika
Servisní technik musí prohlédnout topný systém a provede první
uvedení do provozu. Servisní technik musí dodržet následující
pravidla :
4 Přečíst a dodržovat všechny instrukce uvedené v návodu
s dodaným výrobkem.
4 Montáž v souladu s platnými předpisy a normami.
4 Provedení prvního uvedení do provozu a všech požadovaných
zkoušek.
4 Vysvětlit uživateli obsluhu zařízení.
4 V případě nutnosti údržby, uvědomit uživatele o povinnosti
provádění kontrol a údržby zařízení.
4 Předat uživateli všechny návody k obsluze.
1.3.3.
Povinnosti uživatele
Aby byl zaručen optimální provoz přístroje, musí uživatel respektovat
následující pokyny :
4 Přečíst a dodržovat všechny instrukce uvedené v návodu
s dodaným výrobkem.
4 Provedení instalace a první uvedení do provozu musí provést
odborná firma.
4 Obsluhu zařízení si nechte vysvětlit od servisního technika.
4 Nechat provádět předepsanou pravidelnou kontrolu a údržbu
autorizovanou servisní firmou.
4 Návod k obsluze uschovejte v zachovalém stavu v blízkosti
přístroje.
020812 - 7600543-02
7
1. Úvod
C 330 ECO - C 630 ECO
Tento přístroj nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí) s tělesným nebo
duševním postižením či omezeným smyslovým vnímáním. Dále
nesmí tyto přístroje obsluhovat osoby neseznámené s obsluhou, a to
bez dozoru zodpovědné nebo zaškolené osoby. Je třeba dohlédnout
na děti, aby si s přístrojem nehrály.
8
020812 - 7600543-02
2. Bezpečnostní předpisy a doporučení
C 330 ECO - C 630 ECO
2
Bezpečnostní předpisy a doporučení
2.1
Požadavky na bezpečnost
NEBEZPEČÍ
Při zápachu plynu :
1.
2.
3.
4.
5.
Nepoužívat otevřený oheň, nekouřit, nepoužívat
elektrické spínače nebo vypínače (zvonek, světlo,
elektromotory, výtahy atd.).
Uzavřít přívod plynu.
Otevřít okno.
Vyhledejte pravděpodobný únik plynu a neprodleně
jej odstraňte.
Pokud se únik plynu vyskytuje před plynoměrem,
obraťte se na dodavatele plynu.
NEBEZPEČÍ
Při zápachu spalin :
1.
2.
3.
2.2
Přístroj vypnout.
Otevřít okno.
Vyhledejte pravděpodobný únik plynu a neprodleně
jej odstraňte.
Doporučení
UPOZORNĚNÍ
4
4
4
Instalace a údržba kotle musí být provedena
kvalifikovaným odborníkem dle místních platných
předpisů.
Při práci na kotli je třeba kotel vždy odpojit od
elektrického napájení a zavřít hlavní přívod plynu.
Po ukončení údržby nebo opravy je třeba celé
zařízení zkontrolovat a vyloučit úniky.
POZOR
Kotel musí být umístěn v místnosti chráněné před
mrazem.
Tento dokument je uložen na vyhrazeném místě uvnitř
opláštění kotle (pod ovládacím panelem).
Prvky opláštění
020812 - 7600543-02
9
2. Bezpečnostní předpisy a doporučení
C 330 ECO - C 630 ECO
Opláštění lze snímat pouze pro provádění údržby nebo oprav. Po
ukončení údržby nebo oprav je nutné opláštění znovu namontovat.
Informační samolepky
Nikdy z kotle neodlepujte ani nezakrývejte instrukce a varování
nalepené na zařízení, tyto instrukce musí zůstat čitelné po celou dobu
životnosti kotle. Poškozené či nečitelné samolepky okamžitě
nahraďte.
Úpravy
Na kotli lze provádět úpravy pouze s písemným souhlasem De
Dietrich Thermique.
10
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
3. Technický popis
3
Technický popis
3.1
Všeobecný popis
Kondenzační plynový stacionární kotel
4 Velmi účinné vytápění.
4 Velmi nízký obsah emisí.
4 Tepelný výměník s částmi ze slitiny hliníku.
4 Přepravní kolečka patří ke standardnímu rozsahu dodávky.
4 Hydraulické přípojky a hrdlo pro připojení spalin mohou být
situovány vlevo nebo vpravo.
4 Možnost rozebrání pro montáž v kotelně.
4 Ovládací panel DIEMATIC iSystem nebo IniControl
Typ kotle :
4 Typ C 330 - 280 Eco : Výkon 282 kW
4 Typ C 330 - 350 Eco : Výkon 353 kW
4 Typ C 330 - 430 Eco : Výkon 427 kW
4 Typ C 330 - 500 Eco : Výkon 499 kW
4 Typ C 330 - 570 Eco : Výkon 573 kW
4 Typ C 330 - 650 Eco : Výkon 647 kW
Typ kotle :
Kondenzační kotel C 630 odpovídá kaskádě sestávající ze 2
jednotlivých kotlů (C 330).
4 Typ C 630 - 560 Eco : Výkon 564 kW
4 Typ C 630 - 700 Eco : Výkon 706 kW
4 Typ C 630 - 860 Eco : Výkon 854 kW
4 Typ C 630 - 1000 Eco : Výkon 998 kW
4 Typ C 630 - 1140 Eco : Výkon 1146 kW
4 Typ C 630 - 1300 Eco : Výkon 1294 kW
3.2
Schválení
3.2.1.
Certifikace
ID-číslo výrobku EU PIN 0063CL3613
5 (EN 15420)
Třída NOx
Způsob zapojení
020812 - 7600543-02
Komín : B23 , B23P
nucený odvod spalin : C33 , C53 , C63 , C83 , C93
11
3. Technický popis
C 330 ECO - C 630 ECO
3.2.2.
Kategorie výrobku
Kategorie plynu Druh plynu
I2H
připojovací tlak (mbar)
Plyn H (G20) 20
Kotel je od výrobce nastaven pro provoz na zemní plyn G20 (Plyn
H).
3.2.3.
Výrobní štítek
Výrobní štítek se nachází za opláštěním v blízkosti sifonu. Ten
dokladuje průkazným způsobem výrobní číslo a technické údaje kotle
(model, druh plynu).
T003475-F
3.2.4.
Zkoušky před expedicí
Před opuštěním výrobního závodu je každý kotel optimálně nastaven
a testován, aby mohly být zkontrolovány následující parametry :
4 Elektrická bezpečnost
4 Nastavení (CO2)
4 Těsnost na straně vody
4 Těsnost na straně plynu
4 Nastavení parametrů
12
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
3.3
3. Technický popis
Nejdůležitější části
3.3.1.
Typ kotle C 330 ECO
13
14
27
15
28
1
16
29
2
17
30
40
31
3
12
18
32
4
11
19
34
33
35
5
20
36
22
37
24
38
26
39
21
6
10
23
7
25
8
9
T004014-E
1
Přípojka výstupu z kotle(1)
21 Čidlo teploty vratné vody
2
Manostat diferenčního tlaku
3
Spalinové hrdlo
22 Plynový filtr
23 Výrobní štítek
4
Přípojka vratky
5
Měřicí vývodka pro spaliny
6
8
Termostat teploty spalin (Příslušenství) 26 Stavěcí šroub
27 Přípojka plynu
Těsnící objímka sběrače kondenzátu
28 Měřící vývodka tlaku plynu
Výkyvné kolo
9
Stavěcí šroub
7
24 Sifon
25 Přepravní kolečka
10 Rám
11 Přípojka druhé vratky (Příslušenství)
29 Ovládací panel
30 Místo pro regulátor (volitelné příslušenství)
31 Měřicí vývodka
12 Izolační sada kotlového tělesa
13 Opláštění kotle
32 průhledítko
33 Zpětná klapka
14 Vstup spalovacího vzduchu
15 Hořák
34 Ventilátor
35 Prodloužení
16 Spojovací díl
17 Zapalovací a ionizační elektroda
36 Venturiho trubice
37 Plynová armatura
18 Tepelný výměník
19 Víko čisticího otvoru
38 Potrubí přívodu vzduchu
39 Prostor pro dokumentaci
20 Čidlo teploty kotlového tělesa
40 Zapalovací transformátor
(1) ¼ Další detaily k přístrojům a průtoku viz "Připojení topného okruhu", Strana 29
020812 - 7600543-02
13
3. Technický popis
C 330 ECO - C 630 ECO
3.3.2.
Typ kotle C 630 ECO
13
14
27
15
28
1
16
29
2
17
30
40
12
31
3
41
18
32
4
11
19
34
33
35
5
20
36
22
37
24
38
26
39
21
6
7
10
23
25
8
9
T004015-G
1
Přípojka výstupu z kotle(1)
21 Čidlo teploty vratné vody
2
Manostat diferenčního tlaku
3
Spalinové hrdlo
22 Plynový filtr
23 Výrobní štítek
4
Přípojka vratky
5
Měřicí vývodka pro spaliny
6
8
Termostat teploty spalin (Příslušenství) 26 Stavěcí šroub
27 Přípojka plynu
Těsnící objímka sběrače kondenzátu
28 Měřící vývodka tlaku plynu
Výkyvné kolo
9
Stavěcí šroub
7
24 Sifon
25 Přepravní kolečka
10 Rám
11 Izolační sada kotlového tělesa
29 Ovládací panel
30 Místo pro regulátor (volitelné příslušenství)
31 Měřicí vývodka
12 Společný odvod spalin
13 Opláštění kotle
32 průhledítko
33 Zpětná klapka
14 Vstup spalovacího vzduchu
15 Hořák
34 Ventilátor
35 Prodloužení
16 Spojovací díl
17 Zapalovací a ionizační elektroda
36 Venturiho trubice
37 Plynová armatura
18 Tepelný výměník
19 Víko čisticího otvoru
38 Potrubí přívodu vzduchu
39 Prostor pro dokumentaci
20 Čidlo teploty kotlového tělesa
40 Zapalovací transformátor
41 Přípojka druhé vratky (Příslušenství)
(1) ¼ Další detaily k přístrojům a průtoku viz "Připojení topného okruhu", Strana 29
14
020812 - 7600543-02
3. Technický popis
C 330 ECO - C 630 ECO
3.3.3.
Systémové čerpadlo kotle
Kotel nemá žádné vestavěné čerpadlo. Systémové (kotlové) čerpadlo
lze připojit na svorky základní řídicí desky. Přitom to může být
čerpadlo s dvoupolohovou regulací (ZAP/VYP) nebo čerpadlo
s řízenými otáčkami (regulace 0 - 10 V).
¼ Další informace o řízení otáček čerpadla, Viz odstavec :
"Elektrické zapojení", Strana 37.
Pokud se v systému vyskytuje hluk způsobený prouděním vody :
4 Nejprve odvzdušnit otopnou soustavu.
4 Snížit maximální otáčky čerpadla (Parametr MAX.OT.CERP.
v regulátoru DIEMATIC iSystem - Parametr p44 na regulátoru
IniControl).
Pokud je průtok vody kotlovým tělesem velmi nízký nebo pokud
kotlové těleso nepředává úplně teplo :
4 Zvýšit minimální otáčky kotlového čerpadla (Parametr
MIN.OT.CERP. na regulátoru DIEMATIC iSystem Parametr p43 na regulátoru IniControl).
¼ Viz návod k obsluze ovládacího panelu.
3.3.4.
Nastavení teploty vody
Kotel je vybaven elektronickým regulátorem teploty, který
vyhodnocuje teplotu výstupu, vratky, kotlového tělesa a spalin.
Výstupní teplota může být nastavena v rozsahu 20 až 90 °C. Při
dosažení požadované teploty náběhové vody kotel sníží výkon.
Teplota pro vypnutí kotle je požadovaná teplota náběhové vody +
5 °C.
3.3.5.
Pojistka proti nedostatku vody
Kotel je vybaven pojistkou proti nedostatku vody vycházející z měření
teplot (Teplotní diference mezi výstupem a vratkou). Od teplotního
rozdílu ΔT = 25 K (nastavení od výrobce) snižuje kotel plynule výkon,
aby hořák zůstal co nejdéle v provozu. Kotel začne snižovat tepelný
výkon, pokud ΔT ≥ 25 K. Kotel vypne normální regulaci (blokace),
pokud ΔT > 25 + 5 K.
3.3.6.
Omezovací pojistka kotlové teploty
Bezpečnostní pojistka (STB) vypne kotel, pokud je kotlová teplota
příliš vysoká (110 °C) a je blokován řídicím signálem. Jakmile je tato
chyba zkorigována do provozních hodnot, lze kotel opět zapnout
stiskem talčítka J po dobu 2 sekund.
020812 - 7600543-02
15
3. Technický popis
C 330 ECO - C 630 ECO
3.3.7.
Manostat diferenčního tlaku
Před startem a během provozu kotle měří manostat tlakové
diference PS rozdíl tlaku mezi měřícími body na zadní straně
kotlového tělesa p+ a vzduchovou komorou p-. Pokud je rozdíl tlaků
menší než 6 mbar, kotel se vypne. Jakmile je tato chyba zkorigována
do provozních hodnot, lze kotel opět zapnout stiskem talčítka J
po dobu 2 sekund.
3.4
Technické údaje
3.4.1.
Typ kotle
Typ kotle C 330 ECO
C 330 ECO
Jednotka 280
Počet článků
-
-
Identifikační číslo CE
PIN
Nastavení průtoku
nastavitelné
Rozsah výkonu (Pn)
(80/60 °C)
minimum
Rozsah výkonu (Pn)
(50/30 °C)
maximum(1)
Tepelný příkon(Qn)
(Hs)
minimum
Tepelný příkon (Qn)
(Hi)
minimum
350
430
500
570
650
7
8
9
10
Všeobecně
maximum(1)
maximum(1)
maximum(1)
5
6
0063CL3613
modulovaný, zapnuto/Vypnutí, 0 - 10 V
kW
51
261
65
327
79
395
92
461
106
530
119
601
kW
279
350
425
497
574
651
kW
60
295
75
369
96
445
105
520
121
598
135
677
kW
54
266
68
333
82
402
95
469
109
539
122
610
98,1
98,2
98,3
98,4
98,5
Účinnost kotle při Pmax (Hi) (80/60 °C)
%
98,0
Účinnost kotle při Pmax (Hi) (50/30 °C)
%
104,8 105,2 105,6 106,0 106,4 106,8
Účinnost kotle při Pmin (Hi)
(Teplota vratné vody 60°C)
%
94,7
%
109,6 109,5 109,4 109,3 109,2 109,1
5,7
28,1
7,2
35,2
8,7
42,5
10,1
49,6
11,5
57,0
12,9
64,6
17
30
17
30
17
100
17
100
17
100
17
30
Roční účinnost dle G20
(DIN 4702, část 8)
Údaje týkající se plynu a spalin
Spotřeba plynu G20 (Plyn H)
minimum
maximum
m3/hod
Připojovací tlak plynu G20 (Plyn H)
minimum
maximum
mbar
95,3
95,8
96,3
96,8
97,3
Komínová ztráta
%
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
NOx-Emise za rok G20 (Emise O2 = 0%)
(DIN 4702, část 8)
ppm
mg/kWh
27,7
48,9
29
51,2
30,5
53,8
32
56,4
33,5
59,1
27
47,6
91
448
114
560
138
676
160
789
183
907
205
1026
Množství spalin
minimum
maximum
kg/h
Teplota spalin
minimum
maximum
°C
Maximální dispoziční tlak ventilátoru
Vlastnosti topného okruhu
30
80
Pa
130
120
130
150
150
150
49
60
71
82
93
104
Objem vody
-
l
Provozní tlak vody
minimum
bar
0,8
(1) Nastavení od výrobce
(2) Pro informaci k provozu závislém na spalovacím vzduchu z místnosti
16
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
3. Technický popis
Typ kotle
C 330 ECO
Jednotka 280
Provozní tlak vody (PMS)
maximum
bar
350
430
7
500
Teplota vody
maximum
°C
110
Provozní teplota
minimum
maximum
°C
20
90
Nastavení od výrobce
Odpor na straně vody (∆T = 20K)
Odpor na straně vody (∆T = 11K)
570
650
80
mbar
113
110
120
110
125
130
kPa
11,3
11
12
11
12,5
13,0
mbar
374
364
397
364
413
435
kPa
37,4
36,4
39,7
36,4
41,3
43,5
Elektrické vlastnosti
Elektrické připojení
VAC/Hz
Proudový jistič F2
Pojistka (230 VAC)
230/50
AT
10
Elektronická řídicí deska F1 AT
2
Celkový elektrický příkon - plný výkon maximum
W
279
334
426
543
763
723
Celkový elektrický příkon - min. výkon maximum
W
46
46
58
61
62
55
Celkový elektrický příkon - Stand-by
W
6
6
6
6
6
7
495
531
568
65
65
65
1000
1140
1300
2x8
2x9
2x10
maximum
Druh elektrického krytí
X1B(2)
IP
Ostatní vlastnosti
Hmotnost (prázdný)
Hlučnost (vzdálenost 1
Celkem
m)(2).
Prostorová teplota
maximum
kg
364
398
433
dB(A)
61
61
65
°C
40
(1) Nastavení od výrobce
(2) Pro informaci k provozu závislém na spalovacím vzduchu z místnosti
3.4.2.
Typ kotle
Typ kotle C 630 ECO
C 630 ECO
Jednotka 560
Počet článků
-
-
Identifikační číslo CE
PIN
Nastavení průtoku
nastavitelné
Rozsah výkonu (Pn)
(80/60 °C)
minimum
Rozsah výkonu (Pn)
(50/30 °C)
maximum(1)
Tepelný příkon(Qn)
(Hs)
minimum
Tepelný příkon (Qn)
(Hi)
minimum
700
860
Všeobecně
2x5
2x6
2x7
0063CL3613
modulovaný, zapnuto/Vypnutí, 0 - 10 V
kW
69
522
87
654
123
790
122
922
148
1060
158
1202
kW
558
700
850
994
1148
1303
kW
80
590
101
738
142
890
141
1040
170
1196
180
1354
kW
72
532
91
666
128
804
127
938
170
1078
162
1220
Účinnost kotle při Pmax (Hi) (80/60 °C)
%
98,0
98,1
98,2
98,3
98,4
98,5
Účinnost kotle při Pmax (Hi) (50/30 °C)
%
104,8 105,2 105,6 106,0 106,4 106,8
Účinnost kotle při Pmin (Hi)
(Teplota vratné vody 60°C)
%
94,7
%
109,6 109,5 109,4 109,3 109,2 109,1
m3/hod
7,6
56,2
maximum(1)
maximum(1)
maximum(1)
Roční účinnost dle G20
(DIN 4702,část 8)
Údaje týkající se plynu a spalin
Spotřeba plynu G20 (Plyn H)
minimum
maximum
95,3
9,6
70,4
95,8
13,5
85,0
96,3
13,4
99,2
96,8
97,3
16,2 17,2
114,0 129,2
(1) Nastavení od výrobce
(2) Pro informaci k provozu závislém na spalovacím vzduchu z místnosti
020812 - 7600543-02
17
3. Technický popis
C 330 ECO - C 630 ECO
Typ kotle
C 630 ECO
Připojovací tlak plynu G20 (Plyn H)
minimum
maximum
Jednotka 560
700
17
30
17
30
mbar
860
1000
1140
1300
17
100
17
100
17
100
17
30
Komínová ztráta
%
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
NOx-Emise za rok G20 (Emise O2 = 0%)
(DIN 4702, část 8)
ppm
mg/kWh
27,7
48,9
29
51,2
30,5
53,8
32
56,4
33,5
59,1
27
47,6
182
896
228
1120
276
1352
320
1578
366
1814
410
2052
130
130
150
164
186
208
110
125
130
Množství spalin
minimum
maximum
kg/h
Teplota spalin
minimum
maximum
°C
Maximální dispoziční tlak ventilátoru
Vlastnosti topného okruhu
30
80
Pa
130
120
130
98
120
142
Objem vody
-
l
Provozní tlak vody
minimum
bar
Provozní tlak vody (PMS)
maximum
bar
7
Teplota vody
maximum
°C
110
Provozní teplota
minimum
maximum
°C
20
90
0,8
Nastavení od výrobce
Odpor na straně vody (∆T = 20K)
Odpor na straně vody (∆T = 11K)
80
mbar
113
110
120
kPa
11,3
11
12
11
12,5
13
mbar
374
364
397
364
413
435
kPa
37,4
36,4
39,7
36,4
41,3
43,5
Elektrické vlastnosti
Elektrické připojení
VAC/Hz
Proudový jistič F2
Pojistka (230 VAC)
230/50
AT
10
Elektronická řídicí deska F1 AT
2
Celkový elektrický příkon - plný výkon maximum
W
558
668
852
1086
1526
1446
Celkový elektrický příkon - min. výkon maximum
W
92
92
116
122
124
110
Celkový elektrický příkon - Stand-by
W
12
12
12
12
12
14
maximum
Druh elektrického krytí
X1B(2)
IP
Ostatní vlastnosti
Hmotnost (prázdný)
Hlučnost (vzdálenost 1
Prostorová teplota
Celkem
m)(2).
maximum
kg
707
771
837
957
1025
1095
dB(A)
64
64
68
68
68
68
°C
40
(1) Nastavení od výrobce
(2) Pro informaci k provozu závislém na spalovacím vzduchu z místnosti
18
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
4
Instalace
4.1
Předpisy pro instalaci
4. Instalace
UPOZORNĚNÍ
Zapojení zařízení musí být provedeno kvalifikovaným
odborníkem v souladu s místními platnými předpisy.
4.2
Obalové jednotky
4.2.1.
Standardní dodávka
4 Dodaný smontovaný kotel (bez ovládacího panelu)
4 Sifon kotle kompletní
4 Plnicí a vypouštěcí kohout
4 Plynový filtr
4 Návod k instalaci, obsluze a údržbě kotle
4 Směrnice pro kvalitu vody
4.2.2.
Příslušenství
Používejte pouze originální nebo doporučené
příslušenství.
Název
Balení
2. vratka kotle
Montováno u výrobce
Manostat tlaku vody
S101784
Kontrola těsnosti plynu - 5 až 9 článků
100002456
Kontrola těsnosti plynu - 10 článků
S101724
Manostat min. tlaku plynu - 5 až 9 článků
S100327
Manostat min. tlaku plynu - 10 článků
S101805
Filtr přívodního vzduchu
100002454
Regulátor tlaku plynu
88027177
Čidlo teploty spalin
S103023
Přírubový adaptér 4 otvorů na 8 otvory pro čerpadlo
S101775
Sběrač vratky 2xC330 - DN80
S101799
Sběrač pro 2. vratku 2xC330 - DN65
S101800
Čisticí nástroj (Délka 560 mm)
100002455
Neutralizační zařízení s dopravním čerpadlem - kotle 120 až 350 kW
83877010
Neutralizační zařízení -
83877011
Neutralizační zařízení
82197762
020812 - 7600543-02
19
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
Název
Balení
Neutralizační zařízení
82197771
Neutralizační granulát - náhradní náplň 10 kg
94225601
Adaptér odvodu spalin z C310 na C330
S102711
Redukční kus Ø 250 na Ø 200
57718
Připojovací sada odvodu spalin pro 2xC330
S103118
Svislé vyústění spaliny/vzduch, galvanicky pokoveno, hliník - Ø 200/300 mm 51202
Svislé vyústění spaliny/vzduch, galvanicky pokoveno, hliník - Ø 250/350 mm 51203
Těsnicí manžeta pro plochou střechu - Ø 300 mm
46157
Těsnicí manžeta pro plochou střechu - Ø 350 mm
46158
4.3
Možnosti instalace
4.3.1.
Přeprava
U kotlů řady C 630 ECO : Popisované funkce a pokyny platí
pro každou kotlovou jednotku.
Typ kotle
L (mm)
C330 ECO
280
1810
350
1920
430
500
L
800
T003980-B
20
570
2230
650
Kotel je kompletně smontován a dodáván na jedné paletě. Rozměry
viz výkres a tabulka. Balení je uloženo na paletě o délce 80 cm. Balení
kotle tak lze přepravovat paletovým vozíkem, vysokozdvižným
vozíkem nebo přepravní deskou s kolečky. Bez obalu má kotel šířku
720 mm (700 mm bez opláštění) a projde tak dveřmi se standardními
rozměry. Kotel má vestavěná přepravní kolečka, aby byla po jeho
rozbalení usnadněna přeprava na místo instalace.
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
4. Instalace
POZOR
Kolečka jsou určena výlučně pro přepravu, nikoli pro
fixování instalace.
Kotle mohou být pro potřebu přepravy rozloženy na menší části. Z
kotle mohou být demontovány následující části :
4 Prvky opláštění
4 Díly vzduch/plyn
4 Část rámu na straně ovládacího panelu
1107
Rozměry největších částí pro přepravu jsou uvedeny v diagramu a
tabulce (Rám s kotlovým tělesem a hydraulickými přípojkami).
Typ kotle
L (mm)
C330 ECO
L
700
280
350
1000
1160
430
500
570
1000
1469
650
T003676-B
¼ Pro montáž dílů dodávaných s kotlem respektujte návod
k montáži.
4.3.2.
Umístění kotle
n Typ kotle C 330 ECO
L
I
I
L
Levé provedení
R
Pravé provedení
I
Víko čisticího otvoru (Strana pro údržbu)
R
T003785-C
020812 - 7600543-02
21
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
Strana pro servis s otvorem pro čištění kotlového tělesa je na přední
straně kotle. Kotel je dodáván v "levém" nebo "pravém" provedení.
To znamená, že hydraulické přípojky a hrdlo pro odvod spalin se
nacházejí na levé nebo pravé straně kotle. Ovládací panel se nachází
standardně na přední straně, může však být dle potřeby otočen na
užší stranu.
663
55
55
55
Pomocí stavěcích šroubů lze kotel vyrovnat do vodorovné polohy a
vyzdvihnout tak, aby se přepravní kolečka nedotýkala podlahy.
Seřiďte stavěcí šrouby tak, aby byl kotel ve správné instalační
poloze. Obrázek znázorňuje půdorysnou plochu kotle (Jedná se
o polohu stavěcích šroubů).
21,5
Typ kotle
A (mm)
C330 ECO
280
A
350
723
430
500
570
1032
673
650
55
531
55
87,5
T003474-B
22
020812 - 7600543-02
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
C + 1100*
800*
C + 600
300
300
800
C + 1100*
C
800*
720
300
C
720
720
800
800
1670
150
300
3190
150
C + 600
C + C1 + 2200*
800*
800*
C1
600
C
300
720
300
800
1670
150
C + C1 + 1200
T003499-C
*=
Požadované odstupy pro obsluhu a údržbu.
¼ Rozměry C/C1 viz odstavec : "Hlavní rozměry", Strana 27
Bezpodmínečně je nutné dodržet volný prostor 80 cm, aby byl
umožněn přístup z přední strany kotle (strana pro údržbu).
Doporučujeme však zajistit volný prostor 100 cm. Nad kotlem je nutné
ponechat prostor nejméně 40 cm (Pokud je použit filtr přívodního
vzduchu, musí být dodržena mezera nejméně 65 cm). Na straně
odvodu spalin by měl být ponechán prostor nejméně 30 cm a na
ostatních stranách také nejméně 30 cm (nebo 80 cm, pokud se jedná
o stranu údržbových prací).
020812 - 7600543-02
23
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
n Typ kotle C 630 ECO
U tohoto kotle není volitelné pravé a levé provedení z hlediska
přípojek. Ovládací panel se nachází standardně na přední straně,
může však být dle potřeby otočen na užší stranu.
Pomocí stavěcích šroubů lze kotel vyrovnat do vodorovné polohy a
vyzdvihnout tak, aby se přepravní kolečka nedotýkala podlahy.
Seřiďte stavěcí šrouby tak, aby byl kotel ve správné instalační
poloze. Obrázek znázorňuje půdorysnou plochu kotle (Jedná se
o polohu stavěcích šroubů).
Typ kotle
A (mm)
C630 ECO
560
700
723
860
1000
1140
1032
1300
T003784-C
663
21,5
663
55
21,5
55
673
55
A
55
55
55
55
55
87,5
55
531
55
55
531
87,5
T003767-D
24
020812 - 7600543-02
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
3050
C + 1100
800
800
1450
800
C + 600
300
800
C
C
E
D
600
800
300
C
800
1525
1450
3050
800
300
300
T003768-F
¼ Rozměry C viz odstavec : "Hlavní rozměry", Strana 27.
Bezpodmínečně je nutné dodržet volný prostor 80 cm, aby byl
umožněn přístup z přední strany kotle (strana pro údržbu).
Doporučujeme však zajistit volný prostor 100 cm. Nad kotlem je nutné
ponechat prostor nejméně 40 cm (Pokud je použit filtr přívodního
vzduchu, musí být dodržena mezera nejméně 65 cm). Na straně
odvodu spalin by měl být ponechán prostor nejméně 30 cm a na
ostatních stranách také nejméně 30 cm (nebo 80 cm, pokud se jedná
o stranu údržbových prací).
020812 - 7600543-02
25
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
n Odklopení ovládacího panelu
Ovládací panel se nachází standardně na přední straně, může však
být dle potřeby otočen na užší stranu.
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
3 2x
Vyšroubovat 4 šrouby po stranách ovládacího panelu.
Sejmout ochranný kryt.
Na spodní straně povolit 2 šrouby.
Zvednout ovládací panel i se spodní stěnou.
Ovládací panel i spodní stěnu přesunout na užší stranu kotle.
Spodní desku nasunout do příslušných drážek.
Na spodní stěně utáhnout 2 šrouby.
Znovu namontovat ochranný kryt.
Znovu našroubovat 4-hranné upevňovací šrouby.
4
90º
5
9
8
2x 7
6
T004028-E
26
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
4. Instalace
4.3.3.
Hlavní rozměry
n Typ kotle C 330 ECO
Ø 250
1293
1310
Ø 250
Ø 65
320
1023
2
1477
Ø 80
353
310
155
366
447
Ø 65
C
1500
716
592
706
L
130
920
B
A
T003472-H
C330 ECO A (mm) B (mm) C (mm) L (mm) Symbol
Přípojka pro
280
1833
1635
1862
1490
{
Výstup do okruhu topení, Příruba NW 80 (DIN 2576)
350
1833
1635
1862
1490
z
Vratka z topného okruhu, Příruba NW 80 (DIN 2576)
430
1833
1635
1862
1490
Gas / Gaz
500
2142
1944
2172
1800
j
Odvod kondenzátu, Ø 32 mm (vnitřní)
570
2142
1944
2172
1800
i
Spalinové hrdlo, Ø 250 mm
650
2142
1944
2172
1800
h
Přívod vzduchu, Ø 250 mm
d
Druhá vratka (volitelné příslušenství), Příruba NW 65 (DIN
2576))
020812 - 7600543-02
Přípojka plynu, G2" (vnitřní závit)
27
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
n Typ kotle C 630 ECO
C
L
1460
722
353
920
8
130
592
1500
1726
592
353
8
641
B
A
894,5
Ø 65
1760
1293
320
1023
2
1310
1477
Ø 80
155
310
366
Ø 65
T003766-G
C630 ECO A (mm) B (mm) C (mm) L (mm) Symbol
Přípojka pro
560
1833
1582
1862
1490
{
Výstup do okruhu topení, Příruba NW 80 (DIN 2576)
700
1833
1582
1862
1490
z
Vratka z topného okruhu, Příruba NW 80 (DIN 2576)
860
1833
1582
1862
1490
Gas / Gaz
1000
2142
1892
2172
1800
j
Odvod kondenzátu, Ø 32 mm (vnitřní)
1140
2142
1892
2172
1800
i
Spalinové hrdlo, Ø 350 mm
1300
2142
1892
2172
1800
h
Přívod vzduchu, Ø 250 mm
Společný přívod vzduchu (příslušenství), Ø 350 mm
d
28
Přípojka plynu, G2" (vnitřní závit)
Druhá vratka (volitelné příslušenství), Příruba NW 65 (DIN 2576)
020812 - 7600543-02
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
4.4
Hydraulické připojení
4.4.1.
Proplachování zařízení
Instalaci je třeba provést dle platných předpisů, dle technických
pravidel a dle pokynů uvedených v tomto návodu.
Instalace kotle na novou otopnou soustavu (ne starší než 6
měsíců)
4 Soustavu vyčistit univerzálním čistícím prostředkem, aby se
odstranily zbytky nečistot (měď, vlákna, svářecí pasta...).
4 Soustavu řádně propláchnout, až je voda čistá a prostá jakýchkoli
nečistot.
Instalace kotle na stávající otopnou soustavu
4 Celý topný systém řádně odkalit.
4 Důkladně propláchnout topnou soustavu.
4 Soustavu vyčistit univerzálním čistícím prostředkem, aby se
odstranily zbytky nečistot (měď, vlákna, svářecí pasta...).
4 Soustavu řádně propláchnout, až je voda čistá a prostá jakýchkoli
nečistot.
4.4.2.
Připojení topného okruhu
Informace pro připojení kotle C 630 ECO : Popisované
funkce a pokyny platí pro každou kotlovou jednotku.
POZOR
Přípojky potrubí musí být namontovány dle platných
předpisů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Odstranit zátku na výstupním potrubí do topení Ù.
Odstranit zátku na vratce z topení Ú.
Připojit potrubí vedoucí do otopné soustavy Ù.
Připojit potrubí přicházející z otopné soustavy Ú.
Na výstupní potrubí z kotle připojit pojistný ventil.
Na vratné potrubí kotle připojit čerpadlo.
Kotel připojit tak, aby voda správně cirkulovala kotlem, pokud je v
provozu. Pokud je použit systém se dvěma vratkami, jedna vratka je
určena pro chladnější vodu. Druhá vratka (příslušenství) je určena
pro teplejší vodu. Viz návod k použití přiložený k výrobku. Pro
podrobnější informace kontaktujte dodavatele.
020812 - 7600543-02
29
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
1
2
Výstupní potrubí kotle je vybaveno následujícím zařízením :
3
1
Ponorná jímka pro vložení teplotního čidla externího
regulátoru ( ½" ).
4
2
Odvzdušňovač (⅛").
5
3
Přípojka pro pojistný ventil (1½").
4
Tlakoměr (½").
5
Čidlo teploty náběhové vody (M6).
6
Termostat s omezením max. teploty (M4).
6
T003476-C
4.4.3.
Připojení potrubí pro odvod kondenzátu
Informace pro připojení kotle C 630 ECO : Popisované
funkce a pokyny platí pro každou kotlovou jednotku.
Kondenzát je odváděn přes sifon přímo do odpadního potrubí. Z
důvodu vyšší kyselosti (pH 2 až 5) smí být použit výlučně materiál
z plastu.
1. Odpadní potrubí z plastu se montuje na sifon (minimální průměr
32 mm, vedoucí do kanalizace).
POZOR
Nepoužívat pevné připojení, aby se vyloučilo vytvoření
přetlaku v sifonu.
4
4
4
4
4.5
Potrubí pro odvod kondenzátu musí být připojeno do
odpadu.
Odpadní potrubí musí mít spád nejméně 5 - 10 mm
na metr, maximální vodorovná délka činí 5 m.
Kondenzát nesmí být vypouštěn do odvodu střešního
okapu.
Odvod kondenzátu musí být proveden dle platných
předpisů.
Přípojka plynu
Informace pro připojení kotle C 630 : Popisované funkce a
pokyny platí pro každou kotlovou jednotku.
30
020812 - 7600543-02
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
Průměr a provedení odvodu spalin se definuje dle platných
předpisů jednotlivých zemí.
UPOZORNĚNÍ
4
4
4
Před započetím prací na plynovém vedení uzavřít
hlavní plynový kohout.
V těsné blízkosti kotle musí být manontován
uzavírací kohout plynu.
Z plynového potrubí nejprve odstranit špínu a prach.
Kotel je od výrobce vybaven plynovým filtrem.
1. Na plynové přípojce odstranit zátku ß.
2. Připojit přívod plynu (Respektovat místní předpisy).
4.6
Připojení potrubí systému vzduch/spaliny
¼ Kotel je vhodný pro následující typy přípojek odvodu spalin. viz
kapitola : "Certifikace", Strana 11
Připojení potrubí odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu ke
kotli je nutné provést dle platných místních předpisů. Průměr a
provedení odvodu spalin se definuje dle platných předpisů
jednotlivých zemí. Celková tlaková ztráta odvodu spalin a přívodu
spalovacího vzduchu nesmí překročit maximální povolenou
hodnotu.
¼ Pro určení maximální délky odvodu spalin a přívodu vzduchu.
viz kapitola : "Délky přímých částí odkouření", Strana 32
Při provozu nezávislém na vzduchu z prostoru
instalovaného kotle se ujistěte, že lapač nečistot na
přívodu vzduchu do kotle zůstává stále přístupný. Do
přívodu spalovacího vzduchu přímo nad kotlem
namontujte např. T-kus s krytem revizního otvoru.
U odvodu spalin ze dvou nebo více kotlů C 330 ECO musí
být otáčky ventilátoru trochu změněny.. Upravte hodnoty
parametrů p18, p19 a p20 u každého kotle
připojeného na společný odvod spalin. Nastavte tyto
parametry dle tabulky s parametry pro každý kotel C 630
ECO.
¼ Viz návod k obsluze ovládacího panelu.
020812 - 7600543-02
31
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
4.6.1.
Pokyny pro projektování
V tabulce jsou detaily tohoto rozdělení specifikovány dle [.
Typ
Provedení
B23
Otevřené provedení 4
B23P(1)
B33
C33
Popis
4
4
Otevřené provedení 4
Výstup spalin nad střechu.
Vzduch v místnosti instalace.
Bez protipožární certifikace.
4
Společný výstup spalin nad střechu.
4
Společný výstup spalin směšovaných se vzduchem, vzduch v místnosti instalace (speciální
konstrukce).
Výstup spalin nad střechu.
Uzavřené provedení 4
4
C53
Bez protipožární certifikace.
Uzavřené provedení 4
Otvor pro přívod vzduchu je umístěn ve stejné tlakové zóně jako průduch (Například souosý
průduch na střechu).
Uzavřené zařízení.
4
Samostatné vedení přívodu vzduchu.
4
Samostatné vedení odvodu spalin.
Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin se nacházejí v odlišných tlakových zónách.
Výrobce dodává tento typ zařízení bez systému přívodu vzduchu a odvodu spalin.
C83(2)
4
Uzavřené provedení 4
Uzavřené provedení 4
C93(3)
Uzavřené provedení 4
Vedení přívodu vzduchu a výstupu spalin v potrubí nebo v obvodovém pouzdře :
Koncentrický.
Excentrický; Přívod vzduchu šachtou.
Výstup spalin nad střechu.
Otvor pro přívod vzduchu je umístěn ve stejné tlakové zóně jako průduch.
C63
Zařízení může být připojeno k tzv. polo-CLV systému (se společným odvodem spalin).
(1) Včetně tlakové klasifikace P1
(2) Je možný podtlak 4 mbar
(3) Pro dodržení minimálního prostoru kolem potrubí kontaktujte jeho dodavatele
4.6.2.
Vyústění odtahu
Kotle mohou být použity pro provoz závislý i nezávislý na spalovacím
vzduchu z prostoru jejich instalace. U konfigurací s provozem
nezávislým na vzduchu z prostoru musí být namontována sada pro
přívod spalovacího vzduchu (Tato sada je dodávána v doplňkové
nabídce).
Výpočet potrubí pro spaliny musí být proveden v souladu s EN 13384
(část 1 a 2).
U otevřeného výstupu spalin nad střechu musí být výstupní
otvor vždy vybaven vhodnou mřížkou z nerezové oceli.
4.6.3.
Délky přímých částí odkouření
4
4
32
Definitivní maximální délku určíte odečtením délky
potrubí v tabulce redukcí.
Kotel lze napojit také na delší komíny a jiné průměry
než je uvedeno v tabulce. Pro podrobnější informace
kontaktujte dodavatele.
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
4. Instalace
n Otevřené provedení (B23, B23P)
V případě otevřeného provedení zůstává otvor pro přívod vzduchu
otevřený, připojený je pouze otvor pro odvod spalin. Kotel je tedy
spalovacím vzduchem zásobován přímo z místnosti, kde je
instalován. Při použití hrdel pro odvod vzduchu a spalin jiného
průměru než 250 mm je vhodné použít redukci.
POZOR
4
4
Pokud je kotel při provozu závislém na spalovacím
vzduchu z kotelny vystaven prašnému prostředí, je
nutné použít vzduchový filtr (Příslušenství).
Pokud je kotel vystaven dočasně prachu ze stavby,
potom je nutné projektantem předepsat vzduchový
filtr.
POZOR
4
Otvor pro přívod vzduchu musí zůstat otevřený.
4
Místnost, kde se zařízení nachází, musí mít
dostatečné otvory pro přívod vzduchu. Tyto otvory
nesmějí být zmenšené nebo uzavřené.
C 330 ECO Délka komínu pro otevřené provedení
L=
Typ kotle
R000363-A
Maximální délka (L)(1)
pro Ø 150 mm pro Ø 180 mm pro Ø 200 mm pro Ø 250 mm
280
20 m
50 m
50 m
50 m
350
11 m
30 m
50 m
50 m
430
8m
22 m
39 m
50 m
500
7m
18 m
32 m
50 m
570
5m
13 m
24 m
50 m
650
5m
12 m
21 m
50 m
(1) Vypočteno pro pevné potrubí a Vyústění bez nástavce (otevřené)
C 630 ECO Délka komínu pro otevřené provedení
L=
Typ kotle
R000361-A
020812 - 7600543-02
Maximální délka (L)(1)
pro Ø 250 mm pro Ø 300 mm pro Ø 350 mm
560
50 m
50 m
50 m
700
31 m
50 m
50 m
860
20 m
50 m
50 m
1000
11 m
39 m
50 m
1140
5m
26 m
50 m
1300
3m
19 m
50 m
(1) Vypočteno pro pevné potrubí a Vyústění bez nástavce (otevřené)
33
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
n Uzavřené provedení (C33, C63, C93)
V případě uzavřeného provedení je nutné připojit jak otvor pro odvod
spalin tak otvor pro přívod vzduchu (paralelní). Pro připojení potrubí
pro přívod vzduchu a odvod spalin ke kotli s jiným průměrem
než 250 musí být použit adaptér.
C 330 ECO Délka komínu pro uzavřené provedení
L=
+
Typ kotle
R000358-A
Maximální délka (L)(1)
pro Ø 200 mm pro Ø 250 mm pro Ø 300 mm
280
42 m
50 m
50 m
350
21 m
50 m
50 m
430
13 m
50 m
50 m
500
10 m
50 m
50 m
570
5m
34 m
50 m
650
4m
30 m
50 m
(1) Vypočteno pro pevné potrubí a Vyústění bez nástavce (otevřené)
C 630 ECO
L=
+
Typ kotle
R000362-A
Délka komínu pro uzavřené provedení
Maximální délka (L)(1)
pro Ø 300 mm
pro Ø 350 mm
pro Ø 400 mm
560
50 m
50 m
50 m
700
43 m
50 m
50 m
860
26 m
50 m
50 m
1000
13 m
35 m
50 m
1140
5m
16 m
24 m
1300
-
10 m
12 m
(1) Vypočteno pro pevné potrubí a Souběžný průchod střechou 350 mm
(Příslušenství)
n Zapojení (C53, C83)
Spalovací vzduch lze přivádět a spaliny odvádět v různých tlakových
zónách, systémy semi-CLV. S výjimkou pobřežní oblasti. Maximální
povolený rozdíl výšek mezi přívodem spalovacího vzduchu a
odvodem spalin je 36 m.
C 330 ECO
L=
+
Typ kotle
R000359-A
Délka komínu v různých tlakových zónách
Maximální délka (L)(1)
pro Ø 250 mm
280
50 m
350
50 m
430
50 m
500
50 m
570
49 m
650
40 m
(1) Vypočteno pro pevné potrubí a koleno 90º a Vyústění bez nástavce (otevřené)
34
020812 - 7600543-02
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
C 630 ECO
L=
+
Délka komínu v různých tlakových zónách
Maximální délka (L)(1)
Typ kotle
R000360-A
pro Ø 350 mm
pro Ø 400 mm
560
50 m
50 m
700
50 m
50 m
860
50 m
50 m
1000
33 m
50 m
1140
-
22 m
1300
-
-
(1) Vypočteno pro pevné potrubí a koleno 90º a Vyústění bez nástavce (otevřené)
n Tabulka redukcí
Redukce potrubí podle použitých prvků
Průměr
Koleno 45°
Koleno 90°
Redukce potrubí Redukce potrubí
150 mm
1,2 m
2,1 m
180 mm
1,4 m
2,5 m
200 mm
1,6 m
2,8 m
250 mm
2,0 m
3,5 m
300 mm
2,4 m
4,2 m
350 mm
2,8 m
4,9 m
400 mm
3,2 m
5,6 m
4.6.4.
Doplňující nařízení
4 Při instalaci odvodu spalin a materiálů pro přívod vzduchu
postupujte podle pokynů výrobce pro příslušný materiál. Pokud
nebudou odvod spalin a materiály pro přívod vzduchu
nainstalovány podle pokynů, (např. nebudou těsné, nebudou
upevněny na místě atd.), mohou způsobit nebezpečné situace a/
nebo fyzické zranění. Po provedení montáže zkontrolujte
přinejmenším těsnost všech součástí pro odvod spalin a přívod
vzduchu.
4 Přímé připojení odvodu spalin na potrubí podzemních staveb je z
důvodu kondenzace zakázané.
4 Pokud je potrubí koncentrické, vrchní potrubí vždy dobře vyčistit
a/nebo použít samostatné potrubí pro přívod spalovacího
vzduchu.
4 Musí být zajištěna možnost revize potrubí.
4 Pro případ, že vznikne v potrubí z nerezu nebo plastu kondenzát,
který může vniknout do hliníkových částí, musí být tento
kondenzát odveden přes sběrač, aby se těchto hliníkových částí
vyhnul.
4 Při dlouhém odvodu spalin z hliníku musí být nejdříve zohledněno
poměrné vysoké množství produktu působícího korozi, který
může společné s kondenzátem vniknout tímto potrubím.
Pravidelně musí být čištěn sifon zařízení, alternativně lze
namontovat nad kotel sběrač kondenzátu.
020812 - 7600543-02
35
C 330 ECO - C 630 ECO
4. Instalace
4 Odvod spalin musí být namontován s dostatečným sklonem ke
kotli (nejméně 50 mm na metr) a odvod spalin musí být opatřen
sběračem pro odvod kondenzátu (nejméně 1 m před spalinovým
hrdlem kotle). Použitá kolena musí mít úhel přes 90°, aby byl
zaručen správný sklon a dobrá těsnost profilových těsnění ve
spojích.
Pro podrobnější informace kontaktujte dodavatele.
4.6.5.
Napojení potrubí pro odvod spalin
Kotel je standardně vybaven mechanickou spalinovou zpětnou
klapkou. Ta zabraňuje zpětnému toku spalin do kotle, když není v
provozu. (např. při zapojení do kaskády).
Montáž
1. Namontovat odvod spalin.
2. Jednotlivé čsti odvodu spalin sesadit k sobě bez svaření.
4
Potrubí musí být těsné a odolné proti korozi.
4
Části potrubí vzájemně spojit bez mechanického
napětí mezi jednotlivými úseky.
Maximální vzdálenost upevňovacích objímek na
svislé části odvodu spalin: 2 m.
Maximální odchylka svislého dvodu spalin: 20 mm/m.
4
4
Potrubí nesmí svoji hmotností zatěžovat kotel ani
spalinové hrdlo kotle.
Vodorovné úseky odvodu spalin musí mít zajištěn
spád 50 mm na metr : Směrem ke kotli.
Na všech spojích vodorovných částí odvodu spalin
použít upevňovací objímky.
4
4
4
Materiál
Pevný povrch(1)
Ohebný(1)
Tloušťka hliníkové stěny
Nerez
Nerez
(1) Použité materiály musejí splňovat požadavky platných směrnic a norem
4.6.6.
Napojení potrubí pro přívod vzduchu
Montáž
1. Namontovat přívod vzduchu.
36
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
4. Instalace
2. Přívod vzduchu sesadit k sobě bez svařování.
4
Potrubí musí být vzduchotěsné a odolné proti korozi.
4
Části potrubí vzájemně spojit bez mechanického
napětí mezi jednotlivými úseky.
Maximální vzdálenost upevňovacích objímek na
svislé části odvodu spalin: 2 m.
Maximální odchylka svislého dvodu spalin: 20 mm/m.
4
4
Potrubí nesmí svojí hmotností zatěžovat kotel ani
adaptér pro přívod spalovacího vzduchu.
Vodorovné části potrubí polohovat se zaručeným
spádem : Směrem k ústí přiváděného vzduchu.
Na všech spojích vodorovných částí odvodu spalin
použít upevňovací objímky.
4
4
4
Materiál
Pevný povrch
Hliník/Nerez(1)
Ohebný
(1) Použité materiály musejí splňovat požadavky platných směrnic a norem
4.7
Elektrické zapojení
Informace pro připojení kotle C 630 ECO : Popisované
funkce a pokyny platí pro každou kotlovou jednotku.
4.7.1.
F1
Mains
N L
PUMP
ON/OFF
N L
OT
PW
Automatika hořáku
PW
Zapojeno v kotli od výrobce
M
Třížilový napájecí kabel
Kotel je vybaven fázovým detektorem. Kotel je již kompletně
elektricky propojen. Kotel je určen pro napájecí napětí 230 V / 50
Hz s fází, nulovým vodičem a zemí. Další údaje o elektrickém
BL připojení jsou přípustné, jen když je připojen oddělovací
transformátor. Napájecí kabel zapojte na příslušné svorky. Ty se
nacházejí vlevo pod svorkou MAINS. (Síťový kabel není součástí
dodávky).
POZOR
4
F2
U pevného přívodu síťového napájení musí být
instalován vždy dvoupólový hlavní vypínač
s rozpínací vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm.
Nejdůležitější údaje ovládacího panelu jsou popsány v následující
tabulce.
M
Elektrické připojení
T003486-E
020812 - 7600543-02
230 VAC/50Hz
Hodnota hlavní pojistky F2 (230 VAC) 10 AT
Hodnota pojistky F1 (230 VAC)
2 AT
Maximální elektrický příkon čerpadla
300 VA
37
C 330 ECO - C 630 ECO
4. Instalace
UPOZORNĚNÍ
Následující části kotle jsou napájeny napětím 230V :
4
Elektrická přípojka oběhového čerpadla (CV) (pokud
je namontován).
Elektrická přípojka kombinované plynové armatury.
4
Ventilátor.
4
Většina prvků ovládacího panelu.
4
Zapalovací transformátor.
4
Elektrická přípojka síťového kabelu.
4
POZOR
Je třeba dodržet správnou polaritu elektrického napájení
na přívodních svorkách : fáze (L), nulový vodič (N) a zem
*.
Každému kotli je přiřazen jednoznačný kód. Tyto údaje
včetně dalších, jako typ kotle a stavy počitadla jsou uloženy
do paměti vestavěného zařízení (PSU). V případě výměny
elektroniky zůstávají stavy počitadla zachovány.
Ke kotli mohou být připojena různá zařízení k obsluze, bezpečnosti
provozu a regulaci. Výkon kotle lze řídit následujícím způsobem :
4 Modulační nastavení : Výkon kolísá mezi minimální a maximální
hodnotou v závislosti na hodnotě určené regulací.
4 Analogové nastavení : Signálem 0-10V lze řídit teplotu nebo
výkon. (Standardní řízení je regulátorem Diematic iSystem - Lze
pouze řídicí deskou SCU-05 nebo IF01 s regulátotem
IniControl).
4 Nastavení Zap/Vyp : Kotel moduluje mezi maximálním a
minimálním výkonem podle výstupní teploty nastavené na kotli.
4.7.2.
Doporučení
UPOZORNĚNÍ
4
4
4
Elektrické zapojení kotle musí být provedeno
bezpodmínečně s vypnutým elektrickým napájením
pověřeným pracovníkem s odbornou kvalifikací.
Kotel je od výrobce zcela propojen. Vnitřní zapojení
ovládacího panelu nesmí být nijak měněno ani
upravováno.
Připojení na zem musí být provedeno před každým
elektrickým připojením.
Elektrické připojení kotle provést dle :
4 Předepsaných platných norem.
4 Elektrických schémat dodaných s kotlem.
4 Pokynů uvedených v návodu.
38
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
4. Instalace
POZOR
4
4
4.7.3.
Důsledně v celé délce trasy oddělit kabely čidel od
kabelů nízkého napětí 230 V.
Vně kotle : Použijte 2 samostatná vedení nebo
kabelové kanály, které mají vzájemný odstup min.
10 cm.
Základní elektronická deska
Na základní elektronickou desku PCU-06 je rovněž připojená
deska SU s bezpečnostními funkcemi, které chrání kotel.
Na základní elektronickou desku PCU-06 lze připojit různé termostaty
a regulační prvky. Možnosti připojení na základní desku PCU jsou
popsány v následujících odstavcích.
Nad ovládacím panelem je vyžadováno ponechat volný
prostor 20 cm, aby bylo možné zcela odklopit přední kryt.
Přístup k připojovací svorkovnici :
1.
2.
3.
4.
Vyšroubovat 4 šrouby po stranách ovládacího panelu.
Sejmout ochranný kryt.
Nyní jsou přístupné odmontovatelné kabelové příchytky.
Zajistěte kabely pomocí kabelových příchytek a spon (Kabelové
spony jsou dodávány odděleně).
5. Kabelové spony řádně utáhnout a zavřít ovládací panel.
Mains
N L
PUMP
ON/OFF
N L
OT
BL
RL
T003477-D
020812 - 7600543-02
39
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
Přístup k elektronickým deskám v ovládacím panelu :
1.
2.
3.
4.
Vyšroubovat 4 šrouby po stranách ovládacího panelu.
Sejmout ochranný kryt.
Odklopit přední kryt.
Stiskněte lehce oběma palci horní díl ovládacího panelu směrem
dolů.
5. Zachovejte tlak na horní díl ovládacího panelu a vyklopte oběma
rukami kryt dopředu a nahoru.
2
3
4x 1
4
4 + 5
T004637-B
4.7.4.
Připojení dvoupolohové regulace
Tato funkce je k dispozici pouze u ovládacího
panelu IniControl.
Kotel lze ovládat dvoupolohovou regulací. Regulátor se připojí na
vstup ON/OFF-OT. (Pólování připojovacího kabelu na svorkovnici
nemá na řídicí funkci vliv).
Mains
N L
PUMP
ON/OFF
N L
OT
BL
RL
T003482-A
40
020812 - 7600543-02
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
4.7.5.
Připojení adaptivního regulátoru
Tato funkce je k dispozici pouze u ovládacího
panelu IniControl.
Mains
N L
PUMP
ON/OFF
N L
OT
Kotel je již od výrobce vybaven možností připojení regulátoru
s komunikačním protokolem OpenTherm. Tímto způsobem lze bez
dalšího přizpůsobování připojit regulátory OpenTherm
s modulovaným výstupem. Na svorky ON/OFF-OT svorkovnice
připojit dvoužilový kabel (Pólování připojovacího kabelu na
svorkovnici nemá na řídicí funkci vliv).
BL
RL
T003482-A
4.7.6.
Blokovací vstup
Kotel obsahuje blokovací vstup (standardně spínací kontakt). Pokud
je kontakt rozepnut, kotel se vypne nebo je jeho provoz blokován.
Tento kontakt lze použít např. v kombinaci s termostatem teploty
spalin (Příslušenství). Tento vstup se nachází na svorkách BL
svorkovnice.
Mains
N L
PUMP
ON/OFF
N L
OT
BL
POZOR
RL
Vstup je určen pouze pro připojení beznapěťového
kontaktu.
Při použití tohoto vstupu je nutné nejdříve odstranit
zkratovací spojku
T003483-B
Funkci tohoto vstupu lze změnit parametrem BL.VSTUP (Diematic
iSystem) nebo P35 (IniControl).
4.7.7.
Vstup pro blokování
Kotel obsahuje blokovací vstup (standardně rozepnutý kontakt).
Pokud je tento kontakt při požadavku na teplo sepnut, kotel se po
čekací době zapne. Tento vstup lze použít v kombinaci s koncovým
kontaktem spalinové klapky nebo uzavíracího servoventilu na vratce
kotle. Tento vstup se nachází na svorkách RL svorkovnice.
Mains
N L
PUMP
ON/OFF
N L
OT
BL
RL
POZOR
Vstup je určen pouze pro připojení beznapěťového
kontaktu.
T003484-B
020812 - 7600543-02
Funkci tohoto vstupu lze změnit parametrem BL.VSTUP (Diematic
iSystem) nebo P32 (IniControl).
41
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
4.7.8.
Systémové čerpadlo kotle
Na svorky (Pump) svorkovnice lze připojit externí čerpadlo topení.
Maximální příkon činí 300 VA.
¼ Další informace o řízení otáček čerpadla Viz odstavec :
"Možnosti připojení elektronické desky sekundárních okruhů (SCUS05)", Strana 43
Mains
N L
PUMP
ON/OFF
N L
OT
BL
RL
T003485-B
4.7.9.
Zapojení PC/Laptop
Pomocí kabelu USB (příslušenství) lze připojit na vstup RS 232
počítač. Program pro údržbu Recom PC/Laptop umožňuje nahrání,
změnu nebo výběr různých parametrů kotle.
T003492-E
4.7.10.
Možnosti připojení elektronické desky
sekundárních okruhů (SCU-D4)
J1
J2
J4
J5
SCU-D4
J6
J7
J8
0-10V
+ -
S AMB C S AMBB S AMP A
4 3 2 1 2 1 2 1 2 1
J9
Alim
B
230 V - 50 Hz
N L
N L
N
TS +
N L
B
A
S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C S DEP B
N L
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
J10
R000320-A
42
020812 - 7600543-02
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
¼ Připojení příslušenství na řídicí desku SCU-D4 : Viz Návod
k instalaci a údržbě regulátoru IniControl / Diematic iSystem.
4.8
Volitelné elektrické připojení
4.8.1.
Možnosti připojení elektronické desky
sekundárních okruhů (SCU-S05)
X1
X9
SCU-S05
X2
X8
X3
Pump
X4
X5
X6
N L
N L
EgV
Pump
Status
Status
0-10 0-10
N L
N L
FgV
HdV
EgV
N L
N L
FgV
HdV
N L
N L
N C No N C No
N C No N C No
0 + 0 +
0 + 0 +
X7
Wps
0 S + Tout Gps VPS
0 S + Tout Gps VPS
T003684-B
¼ Nastavení vybraných parametrů : Viz návod k obsluze
ovládacího panelu.
POZOR
Při odpojení této desky ukazuje kotel chybový
kód L38 (Diematic iSystem) nebo e[38
(IniControl). Pro zamezení hlášení této poruchy proveďte
po vyjmutí této elektronické desky funkci automatické
detekce.
n Řízení spalinové klapky (FgV)
Nepoužito.
n Řízení hydraulického uzavíracího servoventilu (HdV)
Při zapojení do kaskády zabraňuje uzavírací servoventil tepelným
ztrátám, pokud není kotel právě v provozu. Uzavírací ventil připojte
na svorky HdV svorkovnice. Doba činnosti uzavíracího servoventilu
musí být naprogramována parametrem {ZPOZ.UZAV.VENT.} nebo
P30 (IniControl).
n Ovládání externího plynového ventilu (EgV)
Diematic iSystem : Tato funkce je standardně k dispozici.
IniControl : Při požadavku na teplo se na svorkách EgV svorkovnice
vytvoří střídavé napětí 230 VAC, 1 A (maximum) pro ovládání
externího plynového ventilu.
020812 - 7600543-02
43
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
n Zapojení zkratového čerpadla (Pump)
Je-li třeba, lze na svorky Pump svorkovnice připojit zkratové
čerpadlo. Čerpadlo lze řídit dvoupolohově (ZAP/VYP). Čerpadlo je
během blokád {BL.RUSTU.T.VYM}{BL.DT VYM.VRAT} a BL.DT
VYM.KOT. (Diematic iSystem) nebo 5t:9 (5v:4,5 a 6
(IniControl) zapnuto. Maximální příkon činí 300 VA.
n Hlášení o provozu a hlášení poruch (Status)
Diematic iSystem : Připojit na výstup TEL.VYSTUP kotle.
¼ Nastavení: viz Návod k obsluze ovládacího panelu.
IniControl : Nastavovací parametr p26 umožňuje zvolit mezi
hlášením o provozu a hlášením poruch (Konektor X4). Nastavovací
parametr p27 umožňuje zvolit mezi hlášením o provozu a
hlášením poruch (Konektor X5).
4 Když je kotel v provozu, lze komutovat hlášení o provozu
prostřednictvím beznapěťového kontaktu (maxi 230 VAC, 1 A) na
svorkách No a C svorkovnice.
4 Když je kotel zajištěn, lze hlášení o poruše poslat dále
prostřednictvím beznapěťového kontaktu (230 VAC, 1 A maxi) na
svorkách Nc a C svorkovnice.
n Analogový výstup (0-10 V)
Funkce analogového výstupu může být nastavena parametrem
{ANALOGVYST.}System) nebo p36 (IniControl).
Výstupním signálem 0-10 lze řítit tepelný výkon nebo teplotu.
Výstupním signálem 0-10 V lze řídit i otáčky systémového čerpadla.
(možno pouze u vhodného čerpadla).
Řízení systémového čerpadla 0-10V Wilo
R
max
min
Off
1
2
3
4
5
6
7
8
R
Otáčky čerpadla
min
Minimální otáčky čerpadla
max
Maximální otáčky čerpadla
Off
je čerpadlo vypnuté
U
Výstupní signál (V)
9 10 U
T003802-B
Výstupní signál (V) Popis
<1
44
Čerpadlo vypnuto
1-2
Hystereze
2-3
Čerpadlo běží (Minimální otáčky čerpadla)
3 - 10
Čerpadlo moduluje (lineárně)
020812 - 7600543-02
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
Řízení systémového čerpadla 0 - 10 V Grundfos
R
max
Sp
min
1
2
3
4
5
6
7
8
R
Otáčky čerpadla
min
Minimální otáčky čerpadla
max
Maximální otáčky čerpadla
Sp
Jmenovitá požadovaná hodnota
U
Výstupní signál (V)
9 10 U
T003803-B
Výstupní signál (V) Popis
< 0,5
Čerpadlo běží (Minimální otáčky)
> 0,5
Čerpadlo moduluje (lineárně)
Řízení systémového čerpadla PWM
V tomto případě řídí signál 0-10 V systémové čerpadlo lineárně.
Hlášení při řízené teplotě
Výstupní signál (V) Teplota À Popis
0,5
-
Blokování
1 - 10
10 - 100
Dodávaná teplota
Hlášení při řízeném tepelném výkonu
Výstupní signál (V)
Výkon (%)
Popis
0
0
Vypnutý kotel
0,5
-
Blokování
20 - 100
Dodávaný výkon
2,0 -
10(1)
(1) Závisí na hloubce minimální modulace (přednastavený režim, standard 20%)
n Analogový vstup (0-10 V)
Diematic iSystem : Připojit na vstup kotle VST.0-10V.
¼ Nastavení: viz Návod k obsluze ovládacího panelu.
IniControl : Funkce analogového vstupu se nastavuje
parametrem p37.
Toto nastavení nabízí možnost provozu s modulací teploty nebo s
modulací výkonu. Při použití tohoto vstupu pro řízení
signálem 0-10 V je komunikace OT kotle ignorována.
Analogová modulace teploty (À)
Signál 0 - 10 V moduluje výstupní teplotu kotle. Toto nastavení má
modulační účinek na náběhovou teplotu, přičemž výkon kolísá mezi
minimální a maximální hodnotou na základě požadované náběhové
teploty pro vytápění vypočtené regulací.
Vstupní signál (V) Teplota À Popis
0 - 1,5
0 - 15
Vypnutý kotel
1,5 - 1,8
15 - 18
Hystereze
1,8 - 10
18 - 100
Požadovaná teplota
Analogová modulace výkonu (%)
020812 - 7600543-02
45
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
Signál 0 - 10 V moduluje tepelný výkon kotle. V tomto případě jsou
minimální a maximální hodnoty výkonu omezeny. Minimální výkon je
vázán na hloubku modulace kotle. Výkon kolísá mezi minimální a
maximální hodnotou v závislosti na hodnotě určené regulací.
Vstupní signál (V)
Výkon (%)
0 - 2,0(1)
Popis
0 - 20
Vypnutý kotel
2,0 -
2,2(1)
20 - 22
Hystereze
2,0 -
10(1)
20 - 100
Požadovaný výkon
(1) Závisí na hloubce minimální modulace (přednastavený režim, standard 20%)
n Čidlo tlaku vody (Wps)
Čidlo tlaku vody pro minimální tlak blokuje provoz kotle, pokud není
dosažena hodnota minimálního tlaku. Aktivace blokovací funkce
musí být nastavena parametrem MIN. TLAK (Diematic iSystem) nebo
p"8 (IniControl) (Nastavení od výrobce 0 = VYP). Čidlo min. tlaku
vody se připojí na svorky Wps svorkovnice.
0 = zem nebo nulový vodič elektrického napájení
S = signál nebo výstup čidla
+ = napájecí napětí
n Zapojení venkovního čidla (Tout)
Diematic iSystem : Venkovní čidlo musí být připojeno na
vstup S.EXT. Topná křivka se nastaví parametry STRMOST A,
STRMOST B, STRMOST C a MTPO DE.A, MTPO DE.BTKG D B},
MTPO DE.C
IniControl : Venkovní čidlo se připojí na svorky {Tout} svorkovnice
(Příslušenství). Kotel řídí teplotu termostatem ZAP/VYP podle
nastavení topné křivky.
Venkovní čidlo lze použít i ve spojení s regulátorem
OpenTherm. V tomto případě musí být požadovaná topná
křivka nastavena na tomto regulátoru.
Pokud je připojeno venkovní čidlo, může se nastavit topná křivka.
Nastavení lze měnit pomocí parametrů p1, p"2, p"3 a
p"4.
90
70
F
50
30
10
-20
-10
0
10
20
T003800-A
46
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
4. Instalace
n Manostat minimálního tlaku plynu (Gps)
Manostat minimálního tlaku plynu zajišťuje zablokování kotle
v případě, že tlak dodávaného plynu do systému je příliš nízký.
Zkontrolujte nastavení manostatu minimálního tlaku plynu Gps. (Viz
následující tabulka). Manostat minimálního tlaku plynu se připojuje
na svorky Gps svorkovnice. Přítomnost manostatu tlaku plynu musí
být aktivována parametry {PSG :} nebo p29 (IniControl).
Manostat minimálního tlaku plynu
C330 ECO
Minimální hodnota
280
14 mbar
350
13 mbar
430
10 mbar
500
10 mbar
570
10 mbar
650
10 mbar
n Blok kontroly těsnosti plynu (Vps)
Kontrolou těsnosti plynu lze přezkoušet a zkontrolovat bezpečnostní
ventily plynového bloku. Test se provádí při každém startu kotle.
Pokus se na plynovém bloku zjistí únik plynu, kotel se odstaví. Hlídač
tlaku musí být nastaven na 50 % vstupního tlaku (do 40 mbar). Blok
kontroly těsnosti připojte na svorky Vps svorkovnice. Přítomnost
bloku kontroly těsnosti plynu musí být nastavena parametry {CCE:}
nebo p33 (IniControl) v menu nastavení.
Typ kotle Připojovací tlak plynu Nastavení VPS
(max)
C330 ECO (max)
020812 - 7600543-02
280
30
15
350
30
15
430
100
40
500
100
40
570
100
40
650
30
15
47
4. Instalace
4.9
C 330 ECO - C 630 ECO
Elektrické schéma zapojení
PCU-06
X01
X02
Mains
Pump
1 2 3
1 2 3
X03
X04 X05
X06
X07
X08
X09
bL
OT
X10
X11
RL
On / Off
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
1 10
N L
YW/
GN
1 2 3 4
BL
BK
BL
BK
RD
WH
BL
BR
BR
BL/ BK/ OR
WH WH
OR
BR/ YW/
WH WH
N
PSU
Fs HEs RTs
HLs PS
PC
HMI
L L
GB
1 2 3
1 2 3 4 5 6
GY
BL
BK
N L
ION
IT
1 2 3 4
SU-01
BR
WH
GN
YW
1 5 4 2
SU-01
X09
FAN
X08
X11
X03
X05
X04
BK
YW/
GN
BL
1 2 3 456
X02
X01
J10
X51
J8
AU
J5
BL
BR
X07
X10
J9
J2
X06
10 AT
PCU-06
X50
J1
J7
P
J4
N L
J6
SCU-D4
SCU-D4
J6
J2
J9
Alim
B
J8
TS +
B
A
0-10V
N L
+ -
J8
S AMB C S AMBB S AMP A
S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C S DEP B
230 V - 50 Hz
N L
N L
N
N L
4 3 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
R000314-B
SCU-D4 Elektronická řídicí deska systémových okruhů RTs Čidlo teploty vratné vody
PCU-06 Základní elektronická deska
PSU Parametr ukládání
SU-01
HLs Bezpečnostní termostat
Elektronická deska bezpečnostních funkcí
AU
Vypínač Zap/Vyp
PS
Manostat diferenčního tlaku
P
Elektrické napájení
PC
Připojení počítače
N
Nulový vodič
HMI
Ovládací panel
L
Fáze
GB
Plynová armatura
Fs
Čidlo průtoku
IT
HEs
Čidlo teploty kotlového tělesa
Zapalovací transformátor
FAN Ventilátor
4.10 Napuštění topného systému
POZOR
Při úpravě vody je vyžadována velká pečlivost. Více
informací je uvedeno v naší příručce pojednávající
o kvalitě vody. Pravidla uvedená v této dokumentaci musí
být dodržena. Tento návod tvoří část dokumentace, která
je součástí dodávky tohoto kotle.
48
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
4. Instalace
4.10.1.
Úprava vody
V mnohých případech může být kotel a otopná soustava napuštěna
normální vodou z kohoutku a žádná úprava vody není nezbytná.
UPOZORNĚNÍ
Nepřidávat chemické přípravky do topné vody bez porady
s odborníkem na úpravu vody. Například: protimrazová
ochrana, změkčovač vody, přípravek pro zvýšení nebo
snížení hodnoty pH a/nebo inhibitor proti korozi. Toto
může způsobit poruchu v kotli a poškození tepelného
výměníku.
4
Otopnou soustavu propláchnout nejméně 3násobným objemem vody obsažené v topném
systému. Potrubí teplé vody propláchnout nejméně
20-násobným množtvím vody, které je obsaženo
v potrubí teplé vody.
Kvalita vody v topném systému musí odpovídat následujícím
požadavkům :
Celkový instalovaný výkon (kW)
≤ 70
70 - 200
200 - 550
> 550
7-9
7-9
7-9
7-9
Kyselost (upravená voda) pH
7 - 8,5
7 - 8,5
7 - 8,5
7 - 8,5
Vodivost při 25 °C
µS/cm
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 800
Chloridy
mg/l
≤ 150
≤ 150
≤ 150
≤ 150
Ostatní přísady
mg/l
<1
<1
<1
<1
°f
1 - 35
1 - 20
1 - 15
1-5
°dH (německé st.)
0,5 - 20,0
0,5 - 11,2
0,5 - 8,4
0,5 - 2,8
mmol/l
0,1 - 3,5
0,1 - 2,0
0,1 - 1,5
0,1 - 0,5
Kyselost (neupravená
voda)
Celková tvrdost
vody(1)
pH
(1) Platí pro zařízení s vysokou konstantní provozní teplotou a pro celkový instalovaný výkon; pro max. 200 kW je celková tvrdost vody max.
8,4 °dH (1,5 mmol/l, 15 °f) a přes 200 kW max. tvrdost 2,8 °dH (0,5 mmol/l, 5 °f)
Pokud je nutná úprava vody, doporučují se následující
výrobci :
020812 - 7600543-02
4
Cillit
4
Climalife
4
Fernox
4
Permo
4
Sentinel
49
4. Instalace
C 330 ECO - C 630 ECO
4.10.2.
Plnění sifonu vodou
1. Naplňte sifon vodou, např. ze sběrače kondenzátu (až po
značku).
2
POZOR
Nasaďte zpět zátku na sběrač kondenzátu.
1
T003489-D
4.10.3.
Napuštění topného systému
1. Topný systém napustit čistou vodou předepsané kvality. Provozní
tlak kotle může být v rozsahu 0,8 - 7 bar.
2. Zkontrolovat těsnost hydraulických přípojek.
Pokud je tlak vody nižší než 0.8 bar (Pouze když je čidlo
tlaku vody sepnuté) :
Ovládací panel DIEMATIC iSystem : Symbol bar na
displeji bliká.
4 Ovládací panel IniControl : Na displeji je zobrazena
hodnota tlaku.
Pokud je třeba, doplnit do topného systému vodu.
4 Napouštěcí a vypouštěcí kohout je standardně
montován na prvním článku ( ½" ).
4
T003772-F
50
020812 - 7600543-02
5. Uvedení do provozu
C 330 ECO - C 630 ECO
5
Uvedení do provozu
5.1
Ovládací panel
Pro informaci k obsluze kotle C 630 ECO : Každý modul
disponuje jedním ovládacím panelem.
¼ Viz návod k obsluze ovládacího panelu.
5.2
Kontrola před uvedením do provozu
5.2.1.
Příprava kotle k jeho uvedení do provozu
Informace k činnostem na kotli C 630 ECO : Popisované
funkce a pokyny platí pro každou kotlovou jednotku.
UPOZORNĚNÍ
Kotel neuvádět do provozu, pokud přivedený druh plynu
nesouhlasí se schváleným druhem plynu.
Postup k přípravě kotle pro uvedení do provozu :
4 Zkontrolovat, zda přivedený druh plynu odpovídá údaji na
výrobním štítku kotle.
4 Zkontrolovat plynovou trasu.
4 Zkontrolovat hydraulické okruhy.
4 Zkontrolovat tlak vody v topném systému.
4 Zkontrolovat těsnost napojení odvodu spalin a přívodu vzduchu.
4 Zkontrolovat elektrické připojení termostatu i dalších případných
externích zařízení.
4 Zkontrolovat ostatní přípojky.
4 Zkontrolovat kotel při maximálním výkonu. Zkontrolovat nastavení
poměru směsi plyn/vzduch, případně přenastavit.
4 Zkontrolovat kotel při minimálním výkonu. Zkontrolovat nastavení
poměru směsi plyn/vzduch, případně přenastavit.
4 Dokončení prací.
020812 - 7600543-02
51
C 330 ECO - C 630 ECO
5. Uvedení do provozu
5.2.2.
Plynová řada
UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, že je kotel odpojen od elektrického napájení.
C
1. Otevřít hlavní plynový kohout.
2. Sejmout opláštění ze servisní strany kotle.
3. Vstupní tlak plynu změřte na vývodce C plynového potrubí.
Tlak plynu musí odpovídat údajům na typovém štítku.
UPOZORNĚNÍ
T003805-B
¼ Schválené druhy plynů naleznete v kapitole :
"Kategorie výrobku", Strana 12.
4. Zkontrolovat plynové vedení včetně armatur.
5. Přívodní potrubí plynu řádně odvzdušnit povolením šroubu na
měřící vývodce tlaku plynu C. Měřicí místo opět zašroubovat,
pokud je potrubí řádně odvzdušněno.
5.2.3.
Hydraulický okruh
4 Zkontrolovat vodní uzávěry, napouštění musí být provedeno zcela
čistou vodou (až po značku).
4 Zkontrolovat těsnost hydraulických přípojek.
5.2.4.
Připojení potrubí systému vzduch/spaliny
4 Zkontrolovat těsnost napojení odvodu spalin a přívodu vzduchu.
5.2.5.
Elektrické zapojení
4 Zkontrolovat elektrickou síť.
4 Zkontrolovat elektrické připojení.
5.3
Uvedení kotle do provozu
5.3.1.
Ovládací panel DIEMATIC iSystem
1. Otevřít hlavní plynový kohout.
2. Otevřít přívodní plynový kohout na kotli.
52
020812 - 7600543-02
5. Uvedení do provozu
C 330 ECO - C 630 ECO
3. Spínačem ZAP/VYP zapnout kotel.
C002366-B
0
v
bar
c
1
2
1
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
4. Při prvním zapnutí se zobrazí menu JAZYK. Otočným knoflíkem
vybrat požadovaný jazyk.
5. Pro potvrzení stisknout otočný knoflík.
24
LANGUE
FRANCAIS
Français - Deutsch - English Italiano - Espanol - Nederlands
- Pycck - Polski - Türk -
ÿ
Chyby během fáze zapnutí :
r
pb
(
xc
'
gm r
STD
t
C002286-C
4 Na displeji se nezobrazují žádné informace :
- Zkontrolovat přívod napětí
- Zkontrolovat pojistky
- Zkontrolovat síťový kabel na konektoru X1 elektronické
desky PCU
- Zkontrolovat plochý kabel displeje
4 V případě poruchy se na displeji zobrazí typ poruchy.
¼ Viz návod k obsluze ovládacího panelu.
5.3.2.
Ovládací panel IniControl
1.
2.
3.
4.
Otevřít hlavní plynový kohout.
Otevřít přívodní plynový kohout na kotli.
Spínačem ZAP/VYP zapnout kotel.
Ovládací prvky (termostat, regulátor) nastavit tak, aby byl vyvolán
požadavek na teplo.
5. Startovací fáze začíná a může být přerušena. Během startovacího
cyklu se zobrazují následující informace :
Krátké zobrazení všech segmentů na displeji, pro kontrolu.
fK[xx : Verze softwaru
pK[xx : Verze parametrů
Na displeji se střídavě zobrazuje číslo verze softwaru.
Krátký stisk tlačítka ® umožňuje zobrazit na displeji aktuální
provozní stav :
Požadavek na teplo
Požadavek na teplo zastaven
1 : Ventilátor je v provozu
5 : Zastavení hořáku
" : Pokus o zapálení hořáku 6 : Doběh kotlového čerpadla
3 : Režim topení
0 : Stand-by
Ve vyčkávacím provozu zobrazuje displej 0, tlak vody a symboly
d, 5tH a r.
Chyby během fáze zapnutí :
4 Na displeji se nezobrazují žádné informace :
- Zkontrolovat přívod napětí
- Zkontrolovat všechny hlavní pojistky
020812 - 7600543-02
53
5. Uvedení do provozu
C 330 ECO - C 630 ECO
- Zkontrolovat všechny pojistky na ovládacím panelu :
(F1 = 2 AT, F2 = 8 AT)
- Zkontrolovat připojení síťového kabelu na konektoru X1
v řídicím modulu
4 Porucha je na displeji signalizována symbolem poruchy a a
blikajícím kódem poruchy.
- Význam poruchových kódů je uveden v tabulce poruch.
- Pro opětovné spuštění kotle stisknout po dobu 3 s tlačítko G.
5.4
Nastavení plynu
Kotel je od výrobce nastaven pro provoz na zemní plyn H (G20).
5.4.1.
Spřažená regulace vzduch/plyn (plný
výkon) (Diematic iSystem)
1. Odšroubovat uzávěr měřicího místa.
2. Připojit analyzátor spalin.
UPOZORNĚNÍ
Dbát na to, aby otvor kolem měřicí sondy byl během
měření dobře utěsněn.
3. Nejdříve pro počáteční zobrazení stisknout tlačítko -. Na displeji
se zobrazí menu MERENI EMISI.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
NEDELE 11:45
v
c
1
2
TEPLOTA: 68°
1
2
r
p b AUTO x c g m
(
'
r
j
M
t
STD
C002271-F-09
AUTO => PMAX
0
v
bar
c
1
2
1
2
2
4
6
8
10
12
14
GENE :
KOTL.TEPLOTA
I-PROUD
OT.VENTILATORU.
(
'
STD
18
20
22
24
PMAX
68°C
10µA
5600 tr/min
r
p b AUTO x c g m
16
r
j
4. Otáčet knoflíkem, až se zobrazí PMAX. Max. otáčky jsou
nastaveny.
5. Změřit ve spalinách obsah O2 nebo CO2.
a
M
Kotle s 5 až 9 články jsou vybaveny jiným plynovým blokem
než kotle s 10 články. Poloha seřizovacího šroubu A pro
maximální výkon je patrná z obrázku.
t
C002347-F-09
54
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
5. Uvedení do provozu
6. Pokud tento poměr neodpovídá předepsané hodnotě, upravit
poměr plyn/vzduch pomocí seřizovacího šroubu A na plynovém
bloku. Podle směru otáčení seřizovacího šroubu plynový blok
zvyšuje nebo snižuje průtočné množství plynu.
7. Průhledítkem zkontrolovat plamen.
A
Plamen se nesmí odtrhávat.
3
Kontrolní a nastavovací parametry pro O2/CO2 při max. výkonu pro
G20 (Plyn H)
C330 ECO
Všechna provedení
O 2 (%)
4,3 - 4,8
(1)
CO 2 (%)
9,0 (1) - 9,3
(1) Jmenovitá hodnota
O
POZOR
Hodnoty CO2 při provozu na maximální výkon musejí být
vyšší ve srovnání s hodnotami při provozu na minimální
výkon.
A
T003480-G
5.4.2.
Spřažená regulace vzduch/plyn (min.
výkon) (Diematic iSystem)
1. Odšroubovat uzávěr měřicího místa.
2. Připojit analyzátor spalin.
UPOZORNĚNÍ
Dbát na to, aby otvor kolem měřicí sondy byl během
měření dobře utěsněn.
3. Nejdříve pro počáteční zobrazení stisknout tlačítko -. Na displeji
se zobrazí menu MERENI EMISI.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
NEDELE 11:45
v
c
1
2
TEPLOTA: 68°
1
2
r
p b AUTO x c g m
(
'
STD
r
j
M
t
C002271-F-09
020812 - 7600543-02
55
5. Uvedení do provozu
C 330 ECO - C 630 ECO
AUTO => PMIN
0
v
bar
c
1
2
1
2
2
4
6
8
10
12
14
GENE :
KOTL.TEPLOTA
I-PROUD
CHYBA
(
'
STD
18
20
22
24
PMIN
68°C
10µA
1850 tr/min
r
p b AUTO x c g m
16
r
j
4. Otáčet knoflíkem, až se zobrazí PMIN. Minimální výkon je
nastaven.
5. Změřit ve spalinách obsah O2 nebo CO2.
Kotle s 5 až 9 články jsou vybaveny jiným plynovým blokem
než kotle s 10 články. Poloha seřizovacího šroubu B je
patrná z obrázku.
a
M
t
C002348-F-09
6. Pokud tento poměr neodpovídá předepsané hodnotě, upravit
poměr plyn/vzduch pomocí seřizovacího šroubu B na plynovém
bloku. Podle směru otáčení seřizovacího šroubu plynový blok
zvyšuje nebo snižuje průtočné množství plynu.
7. Průhledítkem zkontrolovat plamen.
Plamen má být stabilní.
3
B
Kontrolní a nastavovací parametry pro O2/CO2 při minimálním výkonu
pro G20 (Plyn H)
C330 ECO
O 2 (%)
CO 2 (%)
Všechna provedení
4,8 (1) - 5,4
8,7 - 9,0(1)
(1) Jmenovitá hodnota
POZOR
Hodnoty CO2 při provozu na minimální výkon musejí být
nižší ve srovnání s hodnotami pří provozu na maximální
výkon.
2.5
B
Zopakovat dle potřeby několikrát kontrolu při minimálním i
maximálním výkonu, až je dosaženo předepsaných
hodnot, aby se nemuselo provádět dodatečné
nastavování.
T003481-D
5.4.3.
Spřažená regulace vzduch/plyn (plný
výkon) (IniControl)
1. Odšroubovat uzávěr měřicího místa.
2. Připojit analyzátor spalin.
UPOZORNĚNÍ
Dbát na to, aby otvor kolem měřicí sondy byl během
měření dobře utěsněn.
56
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
5. Uvedení do provozu
3. Kotel nastavit na vysoký výkon (max. otáčky). Stisknout současně
tlačítka A a B. Na displeji je zobrazeno h3. Na displeji se zobrazí
)
y
symbol ).
bar
1
2
L
Kotle s 5 až 9 články jsou vybaveny jiným plynovým blokem
než kotle s 10 články. Poloha seřizovacího šroubu A pro
maximální výkon je patrná z obrázku.
C003056-A
d
4. Změřit ve spalinách obsah O2 nebo CO2.
h
j
5. Pokud tento poměr neodpovídá předepsané hodnotě, upravit
poměr plyn/vzduch pomocí seřizovacího šroubu A na plynovém
bloku. Podle směru otáčení seřizovacího šroubu plynový blok
zvyšuje nebo snižuje průtočné množství plynu.
6. Průhledítkem zkontrolovat plamen.
A
Plamen se nesmí odtrhávat.
3
Kontrolní a nastavovací parametry pro O2/CO2 při max. výkonu pro
G20 (Plyn H)
C330 ECO
O 2 (%)
CO 2 (%)
Všechna provedení
4,3 - 4,8 (1)
9,0 (1) - 9,3
(1) Jmenovitá hodnota
O
POZOR
Hodnoty CO2 při provozu na maximální výkon musejí být
vyšší ve srovnání s hodnotami při provozu na minimální
výkon.
A
T003480-G
5.4.4.
Spřažená regulace vzduch/plyn (min.
výkon) (IniControl)
1. Odšroubovat uzávěr měřicího místa.
2. Připojit analyzátor spalin.
UPOZORNĚNÍ
Dbát na to, aby otvor kolem měřicí sondy byl během
měření dobře utěsněn.
020812 - 7600543-02
57
C 330 ECO - C 630 ECO
5. Uvedení do provozu
3. Kotel nastavit na minimální výkon (min. otáčky). Stisknout
současně tlačítka A a B. Na displeji se zobrazí symbol ).
Stisknout tlačítko [-], až l3 zmizí.
)
y
bar
1
2
L
Kotle s 5 až 9 články jsou vybaveny jiným plynovým blokem
než kotle s 10 články. Poloha seřizovacího šroubu B je
patrná z obrázku.
C003764-A
d
4. Změřit ve spalinách obsah O2 nebo CO2.
h
j
5. Pokud tento poměr neodpovídá předepsané hodnotě, upravit
poměr plyn/vzduch pomocí seřizovacího šroubu B na plynovém
bloku. Podle směru otáčení seřizovacího šroubu plynový blok
zvyšuje nebo snižuje průtočné množství plynu.
6. Průhledítkem zkontrolovat plamen.
Plamen má být stabilní.
3
B
Kontrolní a nastavovací parametry pro O2/CO2 při minimálním výkonu
pro G20 (Plyn H)
C330 ECO
O 2 (%)
CO 2 (%)
Všechna provedení
4,8 (1) - 5,4
8,7 - 9,0(1)
(1) Jmenovitá hodnota
POZOR
Hodnoty CO2 při provozu na minimální výkon musejí být
nižší ve srovnání s hodnotami pří provozu na maximální
výkon.
2.5
B
Zopakovat dle potřeby několikrát kontrolu při minimálním i
maximálním výkonu, až je dosaženo předepsaných
hodnot, aby se nemuselo provádět dodatečné
nastavování.
T003481-D
5.5
Kontrola a nastavení po uvedení do provozu
5.5.1.
T001522-A
58
Dokončení prací
1. Odstranit měřicí zařízení.
2. Nasadit zpět uzávěr měřicí vývodky.
3. Případně : Zkontrolujte nastavení manostatu minimálního tlaku
plynu Gps. Manostat min. tlaku plynu musí být nastaven
na 10 mbar.
4. Případně : Zkontrolujte nastavení manostatu tlaku plynu na bloku
kontroly těsnosti Vps. Hlídač tlaku musí být nastaven na 50 %
vstupního tlaku (do 40 mbar).
¼ viz kapitola : "Možnosti připojení elektronické desky
sekundárních okruhů (SCU-S05)", Strana 43
5. Krytování na straně kontolního měření nasadit opět zpět.
6. Topný systém nahřát na teplotu asi 70 °C.
7. Vypnout kotel.
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
5. Uvedení do provozu
8. Asi po 10 min topný systém odvzdušnit.
9. Zapnout kotel.
10.Zkontrolovat tlak vody. Pokud je třeba, doplnit do topného systému
vodu.
11.Na typovém štítku zakřížkovat použitý druh plynu.
12.Zaškolit obsluhu ohledně způsobu funkce zařízení, kotle a
regulátoru.
13.Předat uživateli všechny návody k obsluze. Prostor pro
dokumentací se nachází v rámu kotle. Tento použijte pro uložení
Návodu k obsuze a instalaci kotle.
Mnohé parametry kotle jsou přednastaveny od výrobce.
Tyto parametry jsou vhodné pro většinu topných
systémů. Pro ostatní topné systémy a situace lze
parametry změnit.
2
1
T003979-E
5.6
Zobrazení naměřených hodnot
¼ Viz návod k obsluze ovládacího panelu.
5.7
Změna nastavení
Ovládací panel kotle je nastaven pro nejběžnější otopné soustavy. S
tímto nastavením budou správně fungovat téměř všechny otopné
soustavy. Uživatel nebo servisní technik mohou parametry upravovat
podle vlastního přání.
¼ Viz návod k obsluze ovládacího panelu.
020812 - 7600543-02
59
C 330 ECO - C 630 ECO
6. Odstavení kotle
6
Odstavení kotle
6.1
Vypnutí zařízení
6.1.1.
Diematic iSystem
POZOR
Neodpojovat kotel od elektrického napájení. Pokud
systém vytápění není dlouhodobě používán,
doporučujeme aktivovat provoz NEPRIT..
¼ Viz návod k obsluze ovládacího panelu.
6.1.2.
IniControl
Pokud není topný systém používán delší období, doporučuje se kotel
odpojit od elektrického napětí.
4 Hlavní vypínač uvést do polohy VYP.
4 Odpojit kotel od elektrického napájení.
4 Uzavřít přívod plynu.
4 Zajistit ochranu proti mrazu.
POZOR
Při nízkých teplotách doporučujeme pokračovat
v provozování topného systému. Tím se zamezí
zamrznutí.
6.2
Funkce protimrazové ochrany
Pokud kotlová teplota v kotli prudce klesá, aktivuje se integrovaný
ochranný systém kotle. Tato ochrana pracuje následovně :
(Oběhová čerpadla musejí být elektricky ovládána z kotle)
4 Pokud je teplota vody nižší než 7 °C, kotlové čerpadlo se zapne.
4 Pokud klesne teplota vody pod 4 °C, zapne se kotel.
4 Pokud stoupne teplota vody nad 10 °C, kotel se vypne a kotlové
čerpadlo vypne po doběhové době
60
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
6. Odstavení kotle
6.2.1.
Diematic iSystem
POZOR
4
4
Protizámrazová ochrana nefunguje, pokud je kotel
vypnutý.
Integrovaný ochranný systém chrání pouze kotel,
nikoli topnou soustavu. K ochraně topného systému
zapnout kotel do režimu NEPRIT..
V provozním režimu NEPRIT. je zajištěna: :
4 Aktivace ochrany topného systému nastane, pokud je venkovní
teplota nižší než nastavená mez (nastavení od výrobce 3°C).
4 Aktivace ochrany vytápěného prostoru nastane, pokud je
připojeno dálkové ovládání a prostorová teplota je nižší než
nastavená mez (nastavení od výrobce 6 °C).
4 Pokud teplota teplé vody v zásobníku klesne pod 4 °C, dohřeje se
voda na 10 °C.
Konfigurace provozního prázdninového režimu (NEPRIT.) : ¼
Viz návod k obsluze ovládacího panelu.
6.2.2.
IniControl
1. Teplotní regulaci nastavit na minimální hodnotu, např. na 10 °C.
Pokud není požadavek na teplo, kotel se zapíná jen pro zamezení
zamrznutí systému.
POZOR
Integrovaný ochranný systém chrání pouze kotel, nikoli
topnou soustavu.
020812 - 7600543-02
61
C 330 ECO - C 630 ECO
7. Kontrola a údržba
7
Kontrola a údržba
7.1
Všeobecně
Tepelný výměník ze slitiny hliníku a křemíku tvoří srdce kotle. Ve
spojení se speciálním geometrickým tvarem zůstává omezeno
znečištění spalinami. V horní části tepelného výměníku je vzdálenost
mezi trny teplosměnné plochy o něco větší než níže. Tím je zaručeno
rychlé rozdělení horkých spalin na tepelném výměníku, aby se
zabránilo přetížení v jeho horní části. Z důvodu modulovaného
výkonu kotle vzniká kondenzát na tepelném výměníku na různých
místech. Tím je zajištěno, že velká část zbytků vzniklých po oxidaci
je rozpuštěna a odplavena. Samočisticí způsob provozu je takto
optimální.
Na kotlích musí být jednou ročně nebo po každých 3000 provozních
hodinách provedena kompletní prohlídka.
Četnost kontrol a údržby přizpůsobte provozním
podmínkám. Toto platí zejména pro kotle v trvalém
provozu (pro určité případy).
7.2
Běžné kontroly
Informace k činnostem na kotli C 630 ECO : Popisované
funkce a pokyny platí pro každou kotlovou jednotku.
POZOR
Při provádění standardní kontroly a údržby je třeba vždy
vyměnit všechna těsnění na demontovaných součástech.
Pokud byly stanoveny kontrolní a údržbové práce a musí
být na kotli vyměněn náhradní díl, je nutné v tomto případě
použít výlučně originální nebo schválené náhradní díly a
materiály. Pro běžnou údržbu je k dispozici sada pro
údržbu se všemi požadovanými díly.
Provedení běžných kontrol doporučujeme provést v následujícím
pořadí :
1.
2.
3.
4.
Kontrola tlaku vody.
Kontrola ionizačního proudu.
Kontrola kvality vody.
Kontrola odvodu spalin a připojeného přívodu spalovacího
vzduchu.
5. Kontrola znečištění plynového filtru.
6. Kontrola spalování.
7. Kontrola potrubí přívodního vzduchu.
8. Kontrola filtru nečistot.
9. Kontrola vzduchové komory.
10.Kontrola manostatu diferenčního tlaku PS.
62
020812 - 7600543-02
7. Kontrola a údržba
C 330 ECO - C 630 ECO
11.Případně : Kontrola bloku kontroly těsnosti plynu VPS.
12.Případně : Kontrola manostatu minimálního tlaku plynu Gps.
Příprava
Nejdříve nahřivejte kotel při maximálním výkonu asi po dobu 5 min
(vratná teplota 65ºC), aby se tepelný výměník na straně spalin
vysušil.
UPOZORNĚNÍ
Čisticí práce (tlakovým vzduchem) provádějte vždy
s ochrannými brýlemi.
7.2.1.
Kontrola tlaku vody
Tlak vody musí dosahovat minimálně 0,8 bar.
Pokud je tlak vody nižší než 0.8 bar :
4 Ovládací panel DIEMATIC iSystem : Symbol bar na displeji bliká
(Pouze když je čidlo tlaku vody sepnuté = Příslušenství).
4 Ovládací panel IniControl : Na displeji je zobrazena hodnota
tlaku (Pouze když je čidlo tlaku vody sepnuté = Příslušenství).
Pokud tlak vody klesne pod 0,8 bar, je třeba dopustit vodu.
7.2.2.
Kontrola ionizačního proudu
Ionizační proud kontrolovat při maximálním i minimálním výkonu
kotle. Hodnota se ustálí po uplynutí 1 minuty. Pokud je hodnota nižší
než 3 µA, vyměnit zapalovací elektrodu.
¼ Viz návod k obsluze ovládacího panelu.
7.2.3.
Kontrola kvality vody
1. Z napouštěcího a vypouštěcího kohoutu naplňte čistou lahev
vodou z topného systému/kotle.
2. Zkontrolujte kvalitu tohoto vzorku vody, nebo nechte si udělat
analýzu této vody.
1
Více informací je uvedeno v naší příručce pojednávající o kvalitě
vody. Tento návod tvoří část dokumentace, která je součástí dodávky
tohoto kotle. Pravidla uvedená v této dokumentaci musí být dodržena.
2
T004854-A
020812 - 7600543-02
63
7. Kontrola a údržba
C 330 ECO - C 630 ECO
7.2.4.
Kontrola odvodu spalin a připojeného
přívodu spalovacího vzduchu
4 Zkontrolujte stav a těsnost spojů odvodu spalin a přívodu
spalovacího vzduchu.
7.2.5.
Plynový blok kotle je standardně vybaven plynovým filtrem.
Zkontrolujte jeho znečištění.
P1
1. Kotel nastavit na vysoký výkon (max. otáčky).
- DIEMATIC iSystem : ¼ viz kapitola : "Spřažená regulace
vzduch/plyn (plný výkon) (Diematic iSystem)", Strana 54.
- IniControl : ¼ viz kapitola : "Spřažená regulace vzduch/
plyn (plný výkon) (IniControl)", Strana 56.
2. Vstupní tlak plynu změřte na vývodce P1 plynového potrubí (musí
mít nejméně 17 mbar).
3. Změřit připojovací tlak plynu na měřicí vývodce {2}.
4. Změřené hodnoty porovnat s požadovanými hodnotami,
uvedenými v tabulce :
2
3 2
10
Kontrola znečištění plynového filtru
P
5/6/7/8/9
Minimální hodnota vstupního tlaku plynu na vývodce {2} plynového
bloku
C330 ECO
2
2
T003774-K
Minimální hodnota
280
14 mbar
350
13 mbar
430
10 mbar
500
10 mbar
570
10 mbar
10 mbar
650
10 mbar
5. Pokud je změřená hodnota nižší než požadovaná, je nutné
plynový filtr vyčistit nebo vyměnit.
7.2.6.
Kontrola spalování
Kontrola spalování se provádí měřením procent O2/CO2 v potrubí pro
odvod spalin.
1. Odšroubovat uzávěr měřicího místa.
2. Do otvoru pro měření spalin vložte měřicí sondu.
POZOR
Dbát na to, aby otvor kolem měřicí sondy byl během
měření dobře utěsněn.
2
64
1
T004852-A
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
7. Kontrola a údržba
3. Kotel nastavit na vysoký výkon (max. otáčky).
- DIEMATIC iSystem : ¼ viz kapitola : "Spřažená regulace
vzduch/plyn (plný výkon) (Diematic iSystem)", Strana 54.
- IniControl : ¼ viz kapitola : "Spřažená regulace vzduch/
plyn (plný výkon) (IniControl)", Strana 56
Kotel pracuje na maximální výkon. Změřit obsah CO2 a tuto
hodnotu porovnat s požadovanou hodnotou.
4. Kotel nastavit na minimální výkon (min. otáčky).
- DIEMATIC iSystem : ¼ viz kapitola : "Spřažená regulace
vzduch/plyn (min. výkon) (Diematic iSystem)", Strana 55.
- IniControl : ¼ viz kapitola : "Spřažená regulace vzduch/
plyn (min. výkon) (IniControl)", Strana 57
Nyní pracuje kotel na minimální výkon. Změřit obsah CO2 a tuto
hodnotu porovnat s požadovanou hodnotou.
5. Vyjmout z otvoru pro měření spalin měřicí sondu analyzátoru.
6. Nasadit zpět uzávěr měřicí vývodky.
7.2.7.
2
3
1
Kontrola potrubí přívodního vzduchu
1. Na straně vzduchové komory odstraňte povolením bajonetového
uzávěru potrubí.
2. Zkontrolujte potrubí, není-li poškozeno či znečištěno.
3. Nečistoty z potrubí odstraňte hadříkem nebo měkkým kartáčem.
4. Netěsné nebo poškozené potrubí vyměňte.
T004855-A
7.2.8.
Kontrola filtru nečistot
4
2
4
1
Pro přístup k filtru nečistot odstraňte při provozu
nezávislém na spalovacím vzduchu z kotelny přívod
vzduchu nad kotlem.
Pro přístup k filtru nečistot odstraňte při provozu
závislém na spalovacím vzduchu z kotelny filtr na
přívodu vzduchu do kotle.
1. Zkontrolujte filtr nečistot na přívodu spalovacího vzduchu.
2. Nejprve odstraňte hrubé nečistoty a pak vyčistěte filtr nečistot
tlakovým vzduchem nebo hadříkem.
T004853-B
020812 - 7600543-02
65
7. Kontrola a údržba
C 330 ECO - C 630 ECO
7.2.9.
Kontrola vzduchové komory
1. Zkontrolujte čistotu vzduchové komory.
2. Znečištěnou vzduchovou komoru vyčistěte vysavačem.
Postupujte od připojovacího otvoru směrem k přípojce
vzduchového potrubí.
1
2
Aby mohlo dojít k vyčištění tlakovým vzduchem, je třeba
v tomto případě odmontovat následující části :
4 Zpětná klapka.
4
Venturiho trubice.
4
Ventilátor.
T004856-B
7.2.10.
Kontrola manostatu diferenčního tlaku PS
Kontrola manostatu diferenčního tlaku +
1
P2 (-)
4
2
P1 (+)
1. Vypnout kotel.
2. Odpojte silikonovou hadičku na straně + (P1) manostatu tlakové
diference vzduchu.
3. Vezměte velkou plastovou injekční stříkačku a spojte T-kus
s připojenou hadičkou s otvorem.
4. Spojte stranu + manostatu tlakové diference vzduchu hadičkou
s jedním koncem T-kusu.
5. Připojte na druhém konci T-kusu stranu + tlakoměru.
6. Zapnout kotel.
7. Pomalu stlačujte stříkačku, až přejde kotel do poruchy; Kód
l12 / e12.
8. Poznamenejte si hodnotu tlaku na tlakoměru v tomto okamžiku.
Spínací tlak mezi 5,5 mbar a 6,5 mbar je v toleranci. Nižší nebo
vyšší spínací tlak znamená, že manostat tlakové diference má
závadu.
7
3
SLOW
6
5
(+)
8
5.5 mbar....6,5
...
...
..
m
ba
r
X mbar
T005045-C
66
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
7. Kontrola a údržba
Kontrola manostatu diferenčního tlaku 1. Připevněte silikonovou hadičku na stranu + (P1) manostatu
tlakové diference vzduchu.
2. Odpojte silikonovou hadičku na straně - (P2) manostatu tlakové
diference vzduchu.
3. Spojte stranu - manostatu tlakové diference vzduchu hadičkou
s jedním koncem T-kusu.
4. Injekční stříkačkou tahejte zpět, až kotel přejde do poruchy Kód
l12 / e12.
1
3
P1 (+)
P2 (-)
2
5. Poznamenejte si hodnotu tlaku na tlakoměru v tomto okamžiku.
Spínací tlak mezi - 5,5 mbar a - 6,5 mbar je v toleranci. Nižší nebo
vyšší spínací tlak znamená, že manostat tlakové diference má
závadu.
6. Odstraňte nečistoty z přípojek hadiček na diferenčním manostatu
tlaku vzduchu.
7. Zkontrolujte stav a těsnost hadiček na diferenčním manostatu
tlaku vzduchu. V případě potřeby hadičky vyměňte.
4
SLOW
(+)
5
-5.5 mbar....-6,5
...
...
..
m
ba
r
X mbar
T005046-A
020812 - 7600543-02
67
7. Kontrola a údržba
C 330 ECO - C 630 ECO
7.2.11.
Kontrola bloku kontroly těsnosti plynu VPS
A - Kontrola těsnosti
1
1. Vypnout kotel.
2. Uzavřít plynový kohout kotle.
3. Povolením šroubu na měřící vývodce P1 upusťte tlak z plynového
potrubí.
4. Jakmile je plynové potrubí bez tlaku, šroub opět utáhněte.
5. Povolte šroub na měřící vývodce 3 plynového bloku (Na protilehlé
straně tlakového spínače modulu VPS).
6. Vezměte velkou plastovou injekční stříkačku a spojte T-kus
s připojenou hadičkou s otvorem.
7. Spojte jeden konec T-kusu s měřící vývodkou 3 na plynovém
bloku.
8. Druhý konec T-kusu spojte s tlakoměrem.
9. Injekční stříkačku pomalu stlačujte, až začne tlakoměr ukazovat
hodnotu minimálního přípustného připojovacího tlaku plynu.
10.Měřený tlak kontrolujte asi po dobu 30 sekund. Pokud klesne tlak
o více než polovinu, ukazuje to na únik plynu.
11.Dle potřeby vyměňte plynový blok nebo blok kontroly těsnosti.
2
P1
3
4
10
5/6/7/8/9
5
3
7 3 2 P
9
6
SLOW
8
(+)
≥ 0.5 x
X mbar
30 sec
≤ 0.5 x
T005263-D
68
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
7. Kontrola a údržba
B - Zkontrolujte spínací hodnotu
10
1. Vypusťte tlak z plynového bloku; k tomu odstraňte na měřící
vývodce 3 plynového bloku připojenou hadičku (Na protilehlé
straně tlakového spínače modulu VPS).
2. Vyčkejte asi 10 sekund a připojte opět hadičku na měřící
vývodku 3 plynového bloku.
3. Z kontroly těsnosti VPS odpojte konektor.
4. Na vývody 2 a 3 kontroly těsnosti připojte ohmmetr.
5. Pomalu stlačujte injekční stříkačku, až začne ohmmetr ukazovat
0 ohmů.
6. Poznamenejte si hodnotu tlaku na tlakoměru v tomto okamžiku.
Pokud se naměřený tlak odchyluje o více než 2 mbar od
požadované hodnoty VPS, nastavte manostat tlaku na správnou
hodnotu nebo ho vyměňte.
5/6/7/8/9
1
2
2
2
3
3
10 sec
1
2
3
3
10 sec
5/6
7/8/9
3
10
3
3
GPS
VPS
VPS
VPS
GPS
GPS
4
3
5
2
5
0 Ohm
SLOW
(+)
6
...
...
..
m
ba
r
X mbar
020812 - 7600543-02
T005264-C
69
7. Kontrola a údržba
C 330 ECO - C 630 ECO
7.2.12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
6
P1
10
Kontrola manostatu minimálního tlaku
plynu Gps
Vypnout kotel.
Povolte šroub na měřící vývodce 2 plynového bloku.
Na měřící vývodku 2 plynového bloku připojte tlakoměr.
Zapnout kotel.
Nastavte kotel na minimální výkon.
Pomalu zavírejte plynový kohout u kotle, až kotel vypne; Kód B
15 BL.TLAK PLYN / 5t[9
7. Poznamenejte si hodnotu tlaku na tlakoměru v tomto okamžiku.
Změřené hodnoty porovnat s požadovanými hodnotami,
uvedenými v tabulce. Pokud je změřený tlak nižší než, nastavte
manostat tlaku na správnou hodnotu nebo ho vyměňte.
5/6/7/8/9
Manostat minimálního tlaku plynu
C330 ECO
2
2
2
3
2
P
3
2
Minimální hodnota
280
14 mbar
350
13 mbar
430
10 mbar
500
10 mbar
570
10 mbar
650
10 mbar
4
(+)
7
...
...
..
m
ba
r
X mbar
≤ 10.0
T005265-D
7.3
Specifické údržbové práce
Informace k činnostem na kotli C 630 ECO : Popisované
funkce a pokyny platí pro každou kotlovou jednotku.
POZOR
Při provádění standardní kontroly a údržby je třeba vždy
vyměnit všechna těsnění na demontovaných součástech.
Pokud standardní kontrola a údržba odhalily nutnost provedení
doplňkové údržby, proveďte ji podle povahy úkonů :
NEBEZPEČÍ
70
4
Přístroj odpojit od elektrické sítě.
4
Uzavřít přívod plynu.
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
7. Kontrola a údržba
Údržbové práce doporučujeme provést v následujícím pořadí :
1. Vyčištění ventilátoru a Venturiho trubice.
2. Čištění a kontrola zpětné klapky.
3. Výměna ionizační/zapalovací elektrody.
4. Čištění plynového filtru.
5. Čištění a kontrola hořáku.
6. Čištění prostoru hořáku.
7. Čištění výměníku kotle.
8. Vyčištění sběrače kondenzátu.
9. Čištění sifonu.
10.Montáž kotle.
11.Uvedení kotle znovu do provozu.
7.3.1.
1. Odpojit elektrické připojení ventilátoru. Na obou stranách
konektoru vysunout dozadu přídržné pojistky (K tomu použijte
např. úzký šroubovák).
2. Povolte šrouby pod rozšiřujícím kusem pod ventilátorem. Plynový
blok podepřete např. dřevěným špalíkem.
3. Odpojte přívod vzduchu k ventilátoru.
4. Povolte šrouby na výstupu ventilátoru.
5. Uvolněte ventilátor z adaptéru.
6. Vyčistěte ventilátor měkkým kartáčem.
7. Vyčistěte Venturiho trubici měkkým kartáčem.
1
2
4
Vyčištění ventilátoru a Venturiho trubice
3
5
6
7
T003494-J
020812 - 7600543-02
71
7. Kontrola a údržba
C 330 ECO - C 630 ECO
7.3.2.
Čištění a kontrola zpětné klapky
Zpětná klapka musí být vyměněna, pokud je vadná.
1
2
3
1. Odpojit elektrické připojení ventilátoru. Na obou stranách
konektoru vysunout dozadu přídržné pojistky (K tomu použijte
např. úzký šroubovák). Plynový blok podepřete např. dřevěným
špalíkem.
2. Povolte šrouby pod rozšiřujícím kusem pod ventilátorem.
3. Povolte šrouby na výstupu ventilátoru.
4. Uvolněte ventilátor z adaptéru.
5. Vyčistěte zpětnou klapku měkkým kartáčem nebo tlakovým
vzduchem.
6. Zkontrolujte zpětnou klapku, nebo ji vyměňte, pokud je vadná
nebo silně poškozená.
7. Při opětovné montáži postupovat opačným způsobem.
POZOR
Připojit zpět kabel ventilátoru.
5
4
6
T003493-H
7.3.3.
2
Výměna ionizační/zapalovací elektrody
Ionizační/zapalovací elektrodu je třeba vyměnit v následujících
případech :
1
4 Ionizační proud <3 µA.
4 Elektroda je poškozená nebo opotřebovaná (vizuální kontrola).
1
4 Byla provedena specifická opatření při údržbě.
Pokud je výměna nezbytná, postupujte následovně :
1. Vyšroubujte 2 šrouby na středním horním dílu krytu.
2. Odstraňte horní střední díl krytu.
3. Vytáhnout elektrický kabel ionizační / zapalovací elektrody ze
zapalovacího transformátoru.
4. Odšroubovat 2 šrouby a vyjmout ionizační/zapalovací elektrodu.
POZOR
3
Vložte novou ionizační/zapalovací elektrodu, potom co byl
vyčištěn a znovu namontován hořák. Toto vede
k zamezení poškození.
4
T003490-H
72
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
7. Kontrola a údržba
7.3.4.
Čištění plynového filtru
Kotle s 5 až 9 články jsou vybaveny jiným plynovým blokem
než kotle s 10 články.
1b
1.
2.
3.
4.
5.
1a 4x
1c
Vyjmout plynový filtr.
Vizuální kontrola.
Plynový filtr vyčistit bez kapalin (vytřepat nebo opatrně vyfoukat).
V případě potřeby plynový filtr vyměnit.
Při opětovné montáži postupovat opačným způsobem.
Držák plynového filtru v plynovém bloku má polohovací
lištu. Při montáži ji nasadit doleva nahoru.
5
2
3
4
4mm
1b
1c
1a 2x
2
3
4
3mm
T004043-B
020812 - 7600543-02
73
7. Kontrola a údržba
C 330 ECO - C 630 ECO
7.3.5.
Čištění hořáku
1. Vyšroubujte matice na adaptéru : Odstraňte adaptér.
2. Vyjměte hořák z kotlového tělesa.
3. Zkontrolujte hořák a případně bezdotykově vyčistěte (např.
tlakovým vzduchem mezi 2 a 5 bar: dodržet minimální vzdálenost
1 cm od povrchu hořáku.
1
Nikdy nečistěte povrch hořáku kartáčem nebo podobným
nářadím.
2
4. Nečistoty z vnitřního prostoru hořáku opatrně vysajte.
5. Vadný nebo silně poškozený hořák vyměňte.
3
POZOR
Hořák namontujte zpět až po té, co jste vyčistili prostor
hořáku, kotlové těleso a sifon.
2-5 bar
min. 1cm
4
T003488-F
7.3.6.
Čištění prostoru hořáku
1. Proveďte vizuální kontrolu hořáku.
2. Viditelné nečistoty odstraňte vysavačem.
1
2
T005044-A
74
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
7. Kontrola a údržba
7.3.7.
Kontrola tepelného výměníku
1. Odstranit izolaci tepelného výměníku (lokálně).
2. Vyšroubujte matice z krytu kontrolního otvoru na tepelném
výměníku.
3. Sejměte kryt kontrolního otvoru a potom odstraňte izolaci. Izolace
může zůstat na tepelném výměníku přichycena. Dejte pozor,
abyste izolaci nepoškodili nebo neroztrhli. Odstraňte silikonovou
těsnicí šňůru.
4. Zkontrolujte izolační kryt, případně vyměňte.
5. Vyčistěte prostor mezi trny kotlového tělesa speciálním přístrojem
pro čištění nebo čisticím nožem (Příslušenství). Pracujte vždy
směrem zespodu nahoru. Čisticí nůž veďte vodorovně a
úhlopříčně mezi trny.
1
K dispozici je celá řada čisticích nožů pro různé kotle.
Používejte vždy čisticí nůž určený pro daný kotel. Nůž pro
tento kotel má délku 560 mm.
4
6. Potom vyfoukejte vyčištěné části tlakovým vzduchem. Postupujte
ze strany obsluhy a prostoru hořáku skrz celý čištěný prostor.
7. Nasaďte silikonové těsnění a izolaci zpět na kryt kontrolního
otvoru.
8. Pečlivě propláchněte kotlové těleso v prostoru hořáku vodou.
7
3
2
7
5
6
5
6
8
T003983-C
020812 - 7600543-02
75
7. Kontrola a údržba
C 330 ECO - C 630 ECO
7.3.8.
Vyčištění sběrače kondenzátu
1. Ze sběrače kondenzátu odstraňte těsnicí zátky. (Před a za
připojením odvodu spalin).
2. Vyčistěte sběrač kondenzátu pečlivě vodou. Proplachujte každou
stranu sběrače kondenzátu po dobu nejméně 5 minut nejvyšším
možným průtokem vody.
3. Obě těsnicí zátky nasaďte zase zpět na sběrač kondenzátu.
2
1
1
min.
5 min.
T004851-A
7.3.9.
1.
2.
3.
4.
1
Čištění sifonu
Odmontovat sifon.
Vyčistit vodou sifon.
Znovu sifon namontovat.
Naplňte sifon vodou, např. ze sběrače kondenzátu (až po
značku).
3
2
4
4
T003478-K
76
020812 - 7600543-02
7. Kontrola a údržba
C 330 ECO - C 630 ECO
7.3.10.
Montáž kotle
1. Namontovat hořák.
Hořák má vpředu 2 otvory. Nasaďte hořák těmito otvory na
*1 fixovací kolíky.
2
1
2. Vložte novou ionizační/zapalovací elektrodu.
3. Namontujte Venturiho trubici a ventilátor.
POZOR
Připojit zpět kabel ventilátoru.
4. Zkontrolujte potrubí pro přívod spalovacího vzduchu.
3
3
3
3
4
T004857-C
7.3.11.
Uvedení kotle znovu do provozu
1. Otevřít hlavní plynový kohout.
2. Zkontrolovat plynovou trasu.
3. Zkontrolovat tlak vody.
4. Zkontrolovat hydraulickou těsnost všech spojů.
5. Zkontrolovat odvod spalin a přívod vzduchu.
6. Zkontrolovat elektrickou síť.
7. Zkontrolovat elektrické připojení.
8. Spínačem ZAP/VYP zapnout kotel.
9. Změřit připojovací tlak plynu na měřicí vývodce {P2}.
10.Zkontrolovat ionizační proud.
11.Zkontrolovat spalování.
12.Zkontrolovat těsnost plynových spojů mezi plynovým blokem a
Venturiho trubicí.
13.Odvzdušnit topný systém.
020812 - 7600543-02
77
8. Postup při hlášení poruchy na displeji
C 330 ECO - C 630 ECO
8
Postup při hlášení poruchy na displeji
8.1
Postup při hlášení poruchy na displeji
Pro informaci k obsluze kotle C 630 Popisované funkce a
pokyny platí pro každou kotlovou jednotku.
V případě poruchy zobrazí ovládací panel hlášení a k tomu příslušný
kód.
¼ Viz návod k obsluze ovládacího panelu
78
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
9
Náhradní díly
9.1
Všeobecně
9. Náhradní díly
Pokud byly stanoveny kontrolní a údržbové práce a musí být na kotli
vyměněn náhradní díl, je nutné v tomto případě použít výlučně
originální nebo schválené náhradní díly a materiály.
Při objednávání náhradních dílů je bezpodmínečně nutné
uvádět objednací číslo žádaného náhradního dílu.
9.2
Náhradní díly
C 330 ECO
C 630 ECO
U kotlů řady C 630 ECO : Popsané a zobrazené díly platí
pro každý modul (velikost) kotle.
020812 - 7600543-02
79
9. Náhradní díly
C 330 ECO - C 630 ECO
9.2.1.
Opláštění
1
1008
1001
1009
1006
1019
1008
1017
1020
1007
1005
1024
1027
1002
1017
1029
1030
1031
1028
1012
1036
1023
1050
1025
1006
1032
1036
1022
1049
1021
1017
1007
1033
1040
1034
1035
1036
1038
1037
1038
1039
1041
1044
1043
1041
1042
1047
1046
1048
1045
1015
T800025-F
80
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
9. Náhradní díly
9.2.2.
Tepelný výměník a hořák
2
2054
2013
2014
2053
2015
2097
2004
2047
2019
2009
2055
2017
2016
2001
2022
2021
2019
2101
2018
2009
2017
2002
2025
2009
2003
2019
2009
2008
2017
2019
2007
2049
2050 2027
2010
2017
2048
2001
2019
2023
2024
2023
2004
2028
2029
2030
2016
2018
2019
2099
2017
2010
2052
2051
2020
2006
2011
2052
2017
2032
2031
2100
2033
2012
2005
2017 2026
T800026-D
020812 - 7600543-02
81
9. Náhradní díly
C 330 ECO - C 630 ECO
9.2.3.
Ventilátor
3
3104
3017
3052
3018
3015
3004
3046
3031
3033
3041
3042
3023
3002
3054
3035
3039
3023
3016
3009
3003
3016
3037
3007
3047
3049
3006
3020
3001
3037/3039
3005
3040
3025
3051
3055
3101
3025
3102
3050
3010
3050
3045
3056
3049
3023
3051
3027
3048
3023
3026
3055
3100
3018
3053
3044
3046
T800027-H
82
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
9. Náhradní díly
9.2.4.
Ovládací panel iSystem/Diematic
4
4003
4008
4034
4030
4004
4026
4011
4019
4020
4024
4032
4016
4035
4018
4001
4027
4029
4003
4007
4022
4024
4033
4025
4023
4028
4023
4005
4031
4028
T800028-F
020812 - 7600543-02
83
9. Náhradní díly
C 330 ECO - C 630 ECO
9.2.5.
Ovládací panel iniControl
4
4003
4008
4004
4020
4011
4018
4035
4001
4032
4019
4027
4029
4003
4007
4022
4024
4033
4025
4023
4028
4023
4005
4031
4028
T800266-A
84
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
9. Náhradní díly
9.2.6.
Náhradní díly C630 ECO
5006
5001
5005
5002
5003
5006
5001
5005
5002
5004
5004
5004
T800223-C
020812 - 7600543-02
85
9. Náhradní díly
C 330 ECO - C 630 ECO
9.2.7.
čísla pozic Druh
Seznam náhradních dílů
Název
číslo
C 330 ECO
280 350 430 500 570 650
Opláštění
1001
S103108 Vrchní opláštění 5 / 6 / 7 článků
-
x
x
x
1001
S103109 Vrchní opláštění 8 / 9 / 10 článků
-
1002
S103111 Horní opláštění přední (velké)
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
1005
1006
S103242 Upímací třmen 44-49 M8
2
x
x
x
x
x
x
S103104 Boční opláštění 5 / 6 / 7 článků (Pravý roh)
-
x
x
x
1006
S103103 Boční opláštění 8 / 9 / 10 článků (Levý roh)
-
x
x
x
1006
S103101 Boční opláštění 8 / 9 / 10 článků (Pravý roh)
-
x
x
x
1006
S103102 Boční opláštění 5 / 6 / 7 článků (Levý roh)
-
x
x
x
1007
S103097 Boční pravé opláštění s logem
-
x
x
x
x
x
x
1007
S103096 Boční levé opláštění s logem
-
x
x
x
x
x
x
1007
S103099 Boční opláštění levé
-
x
x
x
x
x
x
1007
S103098 Boční opláštění pravé
-
x
x
x
x
x
x
1008
S103107 Zadní opláštění levé
-
x
x
x
x
x
x
1008
S103106 Zadní opláštění pravé
-
x
x
x
x
x
x
1009
S100419 Madlo opláštění
-
x
x
x
x
x
x
1012
S103152 Horní rám 5 / 6 / 7 článků
-
x
x
x
1012
S103153 Horní rám 8 / 9 / 10 článků
-
x
x
x
1015
S103144 Rám 5 / 6 / 7 článků
-
x
x
x
1015
S103145 Rám 8 / 9 / 10 článků
x
x
x
1017
S14254
20
x
x
x
x
x
x
1019
S103110 Horní opláštění střední
-
x
x
x
x
x
x
1020
S103112 Horní opláštění přední (malé)
-
x
x
x
x
x
x
1021
S103105 Přední opláštění strany s ovládacím panelem
-
x
x
x
x
x
x
1022
S103154 Výztužný rám přední strany
-
x
x
x
x
x
x
1023
S103155 Výztužný rám zadní strany
-
x
x
x
x
x
x
1024
S100570 Svorník M5x20
10
x
x
x
x
x
x
1025
S103156 Opěra vzduchové komory
1
x
x
x
x
x
x
1027
S103246 Manostat diferenčního tlaku vzduchu
1
x
x
x
x
x
x
1028
S103247 Násuvný kroužek manostatu diferenčního tlaku vzduchu
10
x
x
x
x
x
x
1029
S103251 Zapalovací transformátor
1
x
x
x
x
x
x
1030
S21473
10
x
x
x
x
x
x
1031
S103315 Přerušovač tahu
10
x
x
x
x
x
x
1032
S103248 Svorník M8x10
5
x
x
x
x
x
x
1033
S103140 Ploché těsnění průměr 250 mm
2
x
x
x
x
x
x
1034
S103244 Krytka měřicí vývodky
2
x
x
x
x
x
x
1035
S103023 Termostat teploty spalin (Příslušenství)
1
x
x
x
x
x
x
1036
S103023 Svorník M8x35
10
x
x
x
x
x
x
1037
S103260 Svorník M8x20
10
x
x
x
x
x
x
1038
S103249 Podložka Ø 8,4mm
10
x
x
x
x
x
x
1039
S103137 Spalinové hrdlo 5 + 8 článků
1
x
1039
S103138 Spalinové hrdlo 6 + 9 článků
1
1039
S103139 Spalinové hrdlo 7 + 10 článků
1
1040
S103141 Těsnění zátky
2
x
x
x
x
x
x
1041
S101372 Těsnicí šňůra červená, silikon, Ø 10 mm (5 m)
1
x
x
x
x
x
x
1042
S103135 Sběrač kondenzátu 5 / 6 / 7 článků
1
x
x
x
86
Šrouby do plechu 4,2x9,5
Vějířová podložka A 4,3
-
x
x
x
x
x
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
čísla pozic Druh
Název
9. Náhradní díly
číslo
C 330 ECO
280 350 430 500 570 650
1042
S103136 Sběrač kondenzátu 8 / 9 / 10 článků
1
x
x
x
1043
S103302 Pás sběrače kondenzátu, 6 článků
1
x
x
x
x
x
x
1044
S62713
10
x
x
x
x
x
x
1045
S103243 Stavěcí nožka
2
x
x
x
x
x
x
1046
S103143 Potrubí sifonu
1
x
x
x
x
x
x
1047
S103261 Těsnění45x34x3
10
x
x
x
x
x
x
1048
S103142 Sifon kotle kompletní
1
x
x
x
x
x
x
1049
S103179 Adaptér vzduch/spaliny 250 - 200 mm (Příslušenství)
1
x
x
x
x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
O-kroužek Ø 20x2,5
1050
S103142 Adaptér vzduch/spaliny C 310 ECO - C 330 ECO
(Příslušenství)
Tepelný výměník a hořák
2001
S103166 Přední článek
1
x
x
x
x
x
x
2002
S103168 Středový článek
1
x
x
x
x
x
x
2003
S103167 Zadní článek
1
x
x
x
x
x
x
2004
S101003 Teplotní čidlo NTC
2
x
x
x
x
x
x
2005
S103262 Zapalovací/ionizační elektroda
1
x
x
x
x
x
x
2006
S45004
1
x
x
x
x
x
x
2007
S100430 Zaslepovací příruba vratky
1
x
x
x
x
x
x
2008
S100431 Zaslepovací příruba výstupu
1
x
x
x
x
x
x
2009
S103263 O-kroužek Ø 107
4
x
x
x
x
x
x
2010
S103264 O-kroužek Ø 82
8
x
x
x
x
x
x
2011
S103265 Krycí deska
1
x
x
x
x
x
x
2012
S62105
Těsnicí destička zapalovací elektrody
10
x
x
x
x
x
x
2013
S42649
Ponorná jímka ½"
1
x
x
x
x
x
x
2014
S103291 Tlakoměr 0-10 bar
1
x
x
x
x
x
x
2015
S103030 Výstupní potrubí 5 + 8 článků
1
x
2015
S103031 Výstupní potrubí 7 + 10 článků
1
2015
S103032 Výstupní potrubí 6 + 9 článků
1
2016
183
1
x
x
x
x
x
x
2017
S103283 Matice příruby M12
1
x
x
x
x
x
x
2018
62346
Průchozí kolík 12x20
1
x
x
x
x
x
x
2019
57727
Závrtný šroub M12
1
x
x
x
x
x
x
2020
S54822
Držák průhledítka
1
x
x
x
x
x
x
2021
S103266 Těsnění hořáku
2
x
x
x
x
x
x
2022
S57785
1
x
x
x
x
x
x
2023
S100643 Silikonový kaučuk RTV 106
1
x
x
x
x
x
x
2024
S103267 Polohovací kolík hořáku
10
x
x
x
x
x
x
2025
S103033 Vratné potrubí 5 + 8 článků
1
x
2025
S103034 Vratné potrubí 6 + 9 článků
1
2025
S103035 Vratné potrubí 7 + 10 článků
1
2026
S103304 Napouštěcí/vypouštěcí kohout kotle 1"
1
x
x
x
x
x
x
2027
S101368 Těsnicí šňůra červená, silikon, Ø 7 mm (5 m)
1
x
x
x
x
x
x
2028
S57720
Přední krycí plech kotlového tělesa 5 článků
1
x
2028
S57721
Přední krycí plech kotlového tělesa 6 článků
1
2028
S57722
Přední krycí plech kotlového tělesa 7 článků
1
2028
S57723
Přední krycí plech kotlového tělesa 8 článků
1
2028
S57724
Přední krycí plech kotlového tělesa 9 článků
1
2028
S103148 Přední krycí plech kotlového tělesa 10 článků
1
2029
S100549 Závrtný šroub M8
25
x
x
x
x
x
x
2030
S100556 Matice M8
25
x
x
x
x
x
x
020812 - 7600543-02
Průhledítko 32x32x3 s těsněním
Svorník M12x40
Kryt otvoru pro hořák
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
87
9. Náhradní díly
C 330 ECO - C 630 ECO
Název
2031
S57738
Vratné potrubí 5 článků se záslepkou
1
2031
S57739
Vratné potrubí 6 článků se záslepkou
1
2031
S57740
Vratné potrubí 7 článků se záslepkou
1
2031
S57741
Vratné potrubí 8 článků se záslepkou
1
2031
S57742
Vratné potrubí 9 článků se záslepkou
1
2031
S103036 Vratné potrubí 10 článků se záslepkou
1
2032
S100532 Hmoždinka ⅜"
1
x
2033
S103269 Vratné rozvodné potrubí 5 článků
1
x
2033
S103270 Vratné rozvodné potrubí 6 článků
1
2033
S103271 Vratné rozvodné potrubí 7 článků
1
2033
S103272 Vratné rozvodné potrubí 8 článků
1
2033
S103273 Vratné rozvodné potrubí 9 článků
1
2033
S103038 Vratné rozvodné potrubí 10 článků
1
2047
S103268 Teplotní čidlo HI
1
x
x
x
x
x
x
2048
S103188 Vývodka pro snímání tlaku s hadičkou 8x2
1
x
x
x
x
x
x
2049
S103274 Silikonová hadička 4/8, 1300 mm
1
x
x
x
x
x
x
2050
S100668 Izolace předního krytu kotlového tělesa 5 článků
1
x
2050
S100669 Izolace předního krytu kotlového tělesa 6 článků
1
2050
S100670 Izolace předního krytu kotlového tělesa 7 článků
1
2050
S100671 Izolace předního krytu kotlového tělesa 8 článků
1
2050
S100672 Izolace předního krytu kotlového tělesa 9 článků
1
2050
S103149 Izolace předního krytu kotlového tělesa 10 článků
1
2051
S35458
Těsnění průhledítka
5
x
x
x
x
x
x
2052
S48950
Šroub DIN 7985 M4x10
50
x
x
x
x
x
x
2053
S41601
Odvzdušňovač ⅛"
1
x
x
x
x
x
x
2054
S101806 Sada izolace kotlového tělesa, 5 článků
1
x
2054
S101807 Sada izolace kotlového tělesa, 6 článků
1
2054
S103307 Sada izolace kotlového tělesa, 7 článků
1
2054
S103308 Sada izolace kotlového tělesa, 8 článků
1
2054
S103309 Sada izolace kotlového tělesa, 9 článků
1
2054
S103310 Sada izolace kotlového tělesa, 10 článků
1
2055
7600397 Držák potrubí
1
x
2097
S103039 Druhá vratka 5 + 8 článků
1
x
2097
S103040 Druhá vratka 6 + 9 článků
1
2097
S103041 Druhá vratka 7 + 10 článků
1
2099
S57743
Druhá vratka 5 článků, zaslepená
1
2099
S57744
Druhá vratka 6 článků, zaslepená
1
2099
S57745
Druhá vratka 7 článků, zaslepená
1
2099
S57746
Druhá vratka 8 článků, zaslepená
1
2099
S57747
Druhá vratka 9 článků, zaslepená
1
2099
S103037 Druhá vratka 10 článků, zaslepená
1
2100
S101784 Čidlo tlaku vody (Příslušenství)
1
x
x
x
x
x
x
2101
Ventilátor
S101775 Mezikus čerpadla (Příslušenství)
1
x
x
x
x
x
x
3001
S103275 Plynový blok VR425 pro 5 článků
1
x
3001
S103276 Plynový blok VR432 pro 6 článků
1
3001
S103277 Plynový blok VR434 pro 7 / 8 / 9 článků
1
x
x
x
3002
S57770
1
3003
S103150 Ventilátor G3G250, 7 / 8 / 9 / 10 článků
1
x
x
x
3004
S100347 Hořák, 5 článků
1
88
Ventilátor G1G170, 5 / 6 článků
číslo
C 330 ECO
čísla pozic Druh
280 350 430 500 570 650
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
čísla pozic Druh
Název
9. Náhradní díly
číslo
3004
S103077 Hořák, 6 článků
1
3004
S100329 Hořák, 7 článků
1
3004
S100330 Hořák, 8 článků
1
3004
S100331 Hořák, 9 článků
1
3004
S103078 Hořák, 10 článků
1
3005
S57791
Směšovací Venturiho trubice, 5 článků
1
3005
S57792
Směšovací Venturiho trubice, 6 článků
1
3005
S57793
Směšovací Venturiho trubice, 7 / 8 / 9 článků
1
3005
S103079 Směšovací Venturiho trubice, 10 článků
1
3006
S103151 Plynový blok pro 10 článků
1
3007
S103072 Propojovací kus Venturi - ventilátor, 5 / 6 článků
1
3007
S103073 Propojovací kus Venturi - ventilátor, 7 / 8 / 9 / 10 článků
1
3009
S103071 Zpětná klapka
3010
3015
C 330 ECO
280 350 430 500 570 650
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
S103074 Plynový filtr HFVR
1
x
x
x
x
x
x
S103075 Vzduchová komora, 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 článků
1
x
x
x
x
x
x
3016
S44483
10
x
x
x
x
x
x
3017
S103140 Ploché těsnění průměr 250 mm
2
x
x
x
x
x
x
3018
S100570 Svorník M5x20
10
x
x
x
x
x
x
3020
S103042 Přípojka plynu pro 5 / 6 / 7 / 8 / 9 článků, levá
1
x
x
x
x
x
3020
S103043 Přípojka plynu pro 5 / 6 / 7 / 8 / 9 článků, pravá
1
x
x
x
x
x
3023
S103279 Vývodka pro měření tlaku ⅛"
1
x
x
x
x
x
x
3025
S103280 Těsnění56x42x2
5
x
x
x
x
x
x
3026
S103046 Přípojka plynu pro 5 + 6 článků, spodní levá
1
x
x
3026
S103047 Přípojka plynu pro 5 + 6 článků, spodní pravá
1
x
x
3026
S103048 Přípojka plynu pro 7 / 8 / 9 článků, spodní levá
1
x
x
x
3026
S103049 Přípojka plynu pro 7 / 8 / 9 článků, spodní pravá
1
x
x
x
3027
S103281 Těsnění Venturiho trubice
2
x
x
x
x
x
x
3031
S103266 Těsnění hořáku
2
x
x
x
x
x
x
3033
S103283 Matice příruby M12
10
x
x
x
x
x
x
3035
S103070 Koleno směšovacího kusu
1
x
x
x
x
x
x
3037
S103284 O-kroužek Ø 180 x3,5mm
5
x
x
x
x
x
x
3039
S103285 O-kroužek Ø 111x4 mm
2
x
x
x
x
x
x
3040
S46687
10
x
x
x
x
x
x
3041
S103286 Montážní plech ventilátoru
1
x
x
x
x
x
x
3042
S103286 Těsnění pro ventilátor
1
x
x
3044
S103288 Hadička Ø 6x1 mm (1 m)
1
x
x
x
x
x
x
3045
S103289 Koleno samosvorného šroubení M5x6 mm
1
x
x
x
x
x
x
3046
S103076 Flexibilní vzduchové potrubí kompletní
1
x
x
x
x
x
x
3047
S103044 Přípojka plynu pro 10 článků, levá
1
x
3047
S103045 Přípojka plynu pro 10 článků, pravá
1
x
3048
S103050 Přípojka plynu pro 10 článků, spodní levá
1
x
3048
S103051 Přípojka plynu pro 10 článků, spodní pravá
1
x
3049
S15524
Svorník M8x16
10
3049
S59141
Svorník M5x18
15
x
x
3050
S100619 O-kroužek Ø 52,39x3,53
5
x
3051
S103290 Redukční spojka 2"x1½"
2
x
3052
S47170
1
3053
S103287 O-kroužek Ø 130 x 3,5 mm
2
3054
S103330 Těsnění vzduchové klapky f.
3055
S103356 Měřící vývodka
020812 - 7600543-02
Matice M8
Matice příruby M5
Silikonová hadička 4/8, 1000 mm
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
x
x
x
x
x
x
2
x
x
x
x
x
x
89
9. Náhradní díly
čísla pozic Druh
C 330 ECO - C 630 ECO
Název
číslo
C 330 ECO
280 350 430 500 570 650
3056
S103357 Adaptér M5-⅛"
2
x
x
x
x
x
3100
S103305 Blok kontroly těsnosti, 5 / 6 / 7 / 8 / 9 článků (Příslušenství)
1
x
x
x
x
x
3100
S103306
1
x
x
x
x
x
3101
S101724 Blok kontroly těsnosti, 10 článků (Příslušenství)
1
x
3101
S101805 Manostat minimálního tlaku plynu, 10 článků (Příslušenství)
1
x
3102
S103292 Plynový filtr, 10 článků
1
3104
59212
Ovládací panel
Manostat minimálního tlaku plynu, 5 / 6 / 7 / 8 / 9 článků
(Příslušenství)
Filtr přiváděného vzduchu Ø 325 mm (Příslušenství)
x
x
1
x
x
x
x
x
x
4001
S103053 Automatika hořáku PCU-06
1
x
x
x
x
x
x
4001
S43561
Pojistka 2 AT
10
x
x
x
x
x
x
4003
S103235 Kabelový svazek 230V-1
1
x
x
x
x
x
x
4004
S103236 Kabelový svazek 230V-2
1
x
x
x
x
x
x
4005
S103232 Hlavní vypínač ZAP/VYP
1
x
x
x
x
x
x
4007
S103067 Přední ovládací panel
1
x
x
x
x
x
x
4008
S103068 Krytování ovládacího panelu
1
x
x
x
x
x
x
4011
S100612 Šrouby do plechu 4,2x8
20
x
x
x
x
x
x
4016
S103065 Držák řídicí desky (Diematic/iSystem)
1
x
x
x
x
x
x
4018
S103300 Elektronická deska SU-01
1
x
x
x
x
x
x
4019
S103055 Rozšířená řídicí deska SCU-S05 (iniControl)
1
x
x
x
x
x
x
4019
S103056 Rozšířená řídicí deska (Diematic/iSystem)
1
x
x
x
x
x
x
4020
7600363 Kabel BUS (Diematic/iSystem)
1
x
x
x
x
x
x
4020
S103301 Kabel BUS (iniControl)
1
x
x
x
x
x
x
4022
S103063 Přední ovládací panel
1
x
x
x
x
x
x
4023
S103240 Kabelový svazek 24V-1
1
x
x
x
x
x
x
4023
S103241 Kabelový svazek 24V-2
1
x
x
x
x
x
x
4024
S103069 Příchytka
10
x
x
x
x
x
x
4025
S100583 Opěrka
1
x
x
x
x
x
x
4026
S14254
20
x
x
x
x
x
x
4027
S103315 Kabelové svorky
10
x
x
x
x
x
x
4028
S103233 Kabel RS232
1
x
x
x
x
x
x
4029
S103299 Šroub 2,9x19
10
x
x
x
x
x
x
4030
S103239 Upímací třmen SCU (Diematic/iSystem)
1
x
x
x
x
x
x
4031
S101249 Deska displeje (Diematic/iSystem)
1
x
x
x
x
x
x
4031
3000236 Deska displeje (iniControl)
02
1
x
x
x
x
x
x
4032
S103061 Krytka ovládacího panelu
1
x
x
x
x
x
x
4033
S103234 Montážní deska ovládacího panelu (Diematic/iSystem)
1
x
x
x
x
x
x
4034
S101681 Kabel SCU-230V (Diematic/iSystem)
1
x
x
x
x
x
x
4035
S103353 Kabel plochý (Diematic/iSystem)
1
x
x
x
x
x
x
4035
59373
1
x
x
x
x
x
x
čísla pozic Druh
Šrouby do plechu 4,2x0,5 (Diematic/iSystem)
Kabel plochý (iniControl)
C 630 ECO
Název
číslo
5001
S103128 Propojovací sada
1
x
x
x
x
x
x
5002
S103119 Odvod spalin Ø 250 mm / L = 890 mm
1
x
x
x
x
x
x
5003
S103119 Držák ventilátoru
1
x
x
x
x
x
x
5004
S103313 Souprava opláštění 5-7 článků
1
x
x
x
90
560 700 860 1000 1140 1300
020812 - 7600543-02
C 330 ECO - C 630 ECO
čísla pozic Druh
Název
9. Náhradní díly
číslo
C 630 ECO
560 700 860 1000 1140 1300
5004
S103314 Souprava opláštění 8-10 článků
1
x
x
x
5005
7600368 Objímka + TěsněníØ 250 mm
1
x
x
x
x
x
x
5006
7600369 Objímka + TěsněníØ 350 mm
1
x
x
x
x
x
x
020812 - 7600543-02
91
9. Náhradní díly
92
C 330 ECO - C 630 ECO
020812 - 7600543-02
© Impressum
Veškeré technické údaje v tomto dokumentu včetně výkresů a schémat zapojení zůstávají výhradním majetkem
výrobce a nesmí být reprodukovány bez předchozího písemného souhlasu.
Změny vyhrazeny
BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o.
Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 271 001 627, Fax: +420 271 001 620, E-mail: [email protected], www.dedietrich-vytapeni.cz

Podobné dokumenty

Návod k použití digitální telefonní ústředny M6501/02/04

Návod k použití digitální telefonní ústředny M6501/02/04 2. Doporučení a bezpečnost Přístroj nesmí být instalován do vlhkých místností. Teplota místnosti musí být v rozmezí 5 –45°C. Telefon je konstruovaný k připojení k pobočkovým ústřednám NORTEL NETWOR...

Více

application/pdf

application/pdf na regulaci hořáku, který řídí přechodové fáze v zařízení, jež mají za následek velmi malý či nulový průtok v kotli - Válcový plynový hořák s povrchem z kovových vláken, modulační (od 20 do 100 % p...

Více

DTG(E)130 - 35/45/65/90/115 Eco.NOxPlus

DTG(E)130 - 35/45/65/90/115 Eco.NOxPlus De Dietrich Thermique S.A.STechnické změny vyhrazeny.

Více

twineo - De Dietrich

twineo - De Dietrich od výrobce. Jsou vybaveny pro provoz na zemní plyn typu H, ale mohou být rovněž upraveny pro provoz na propan (s použitím přestavbové sady, dodávané jako příslušenství). Kotel EGC 25 je standardně ...

Více

Katalog dílů pro kotle, hořáky a technologie s rozvody

Katalog dílů pro kotle, hořáky a technologie s rozvody výstupní tlak Rp 1/4" (dvě na vstupu a dvě na výstupu) • na obou stranách montážní otvory pro vnitřní nebo vnější připojení zapalovacího ventilu Rp 1", (pro DN100 Rp 3/4"). Na vyžádání možnost mont...

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE

DIPLOMOVÁ PRÁCE písmen Knihy, GCC, CGC, GCG, CGG. Co naše rty pronášely, to naše buňky poslouchaly. Co myslíš, že mé buňky vlastně provádějí? Vymyslely si svůj vlastní Plán, a teď už se jím řídí. Mé buňky vymýšlej...

Více

DIEMATIC-m3 - De Dietrich

DIEMATIC-m3 - De Dietrich Použité symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Vš...

Více

C 230-.. ECO - De Dietrich

C 230-.. ECO - De Dietrich - Vybavená pro provoz na zemní plyn - Připojovací tlak plynu : 20 mbar nebo 50 až 360 mbar s regulátorem tlaku (příslušenství) - Roční účinnost > 109 % - Nízký obsah znečisťujících emisí : NOx < 60...

Více

modulens g - De Dietrich

modulens g - De Dietrich - Skvělá adaptace výkonu kotle na skutečné potřeby, a to díky plynovému nerezovému hořáku s úplným předsměšováním, modulací výkonu od 22 do 100 %, vybaven tlumičem hluku na straně nasávání spalova...

Více