Výroční zpráva 2015 Jahresbericht 2015

Transkript

Výroční zpráva 2015 Jahresbericht 2015
Výroční zpráva 2015
Jahresbericht 2015
Evropská akademie pro demokracii
zapsaný ústav
Europäische Akademie für Demokratie
IČ: 41692683
Praha
duben 2016
April 2016
www.ead.cz
Adresa:
Adresse:
Evropská akademie pro demokracii, zapsaný ústav
Karlovo nám. 317/5
128 00 Praha 2
Česká republika
Web:
www.ead.cz
Facebook:
www.facebook.com/akademie.ead
E-mail:
[email protected]
mobil:
+420 602 646 755
Bankovní spojení:
ČSOB
Na Moráni 360/3
128 00 Praha 2
Číslo účtu:
834 160/0300
obsah:
Inhaltsverzeichnis:
ź úvodní slovo
Vorwort
·
ź naši lidé
Unsere Leute
ź akce v roce 2015
Veranstaltungen im Jahre 2015
ź místa akcí roku 2015
Stadorter der Veranstaltungen im Jahre 2015
ź zahraniční aktivity EAD 2015
Internationale Tatigkeit
ź think tank 2015
Think - Tank 2015
ź poradenské aktivity 2015
Beratungstätigkeit 2015
ź zpráva Dozorčí rady EAD
Bericht des Aufsichtsrates
ź výkaz rozvahy a výsledovky
Ausweis der Bilanz und der Gewinn- und
Verlust-Rechnung 2015
úvodní slovo:
Vorwort:
Slovo předsedy Správní rady EAD
Vážení přátelé,
Dovolte mi krátké zamyšlení nad uplynulým rokem 2015.
Spolu s celou politickou scénou jsme i my v Evropské
akademii pro demokracii prožívali svým způsobem
mimořádný rok – rok bez voleb. Mohlo by se zdát, že
instituce jako je naše, může využít této na dlouhá léta
dopředu i dozadu unikátní situace k odpočinku. Opak je
ovšem pravdou. Nevolební rok jsme věnovali velmi
intenzívní přípravě na roky příští, které už volebními budou.
Kvalitní teoretická příprava, osvojení si praktických
politických dovedností ale i hledání odpovědí na palčivé
otázky, které trápí naši zemi i celou Evropu – to byla hlavní
osa našeho úsilí. Poděkování za to, že se to podařilo, patří i
všem těm , kteří nám v naší činnosti pomáhali. Především
nadaci Hanse Seidla ale i řadě dalších organizací a
jednotlivců.
Kéž se naše loňské úsilí pozitivně odrazí na úspěšném
zdolání výzev roku letošního.
Mgr. Ing. Jan Kasal
Vorwort von dem Vorsitzender des
Verwaltugsrates der EAD
Sehr geehrte Freunde, sehr geehrte Freundinnen,
gestatten Sie mir eine kurze Überlegung über dem
vergangenen Jahr 2015. Gemeinsam mit der ganzen
politischen Szene haben auch wir in der Europäischen
Akademie für Demokratie ein gewissermaßen
außerordentliches Jahr – ein Jahr ohne Wahlen – erlebt. Es
scheint, dass eine Organisation wie die unsere diese
Situation, die für lange Jahre sowohl vorwärts, als auch
rückwärts, einzigartig ist, zur Ruhe nutzen könnte. Ganz im
Gegenteil. Das Nichtwahljahr haben wir einer sehr
intensiven Vorbereitung für die kommenden Jahre, die
bereits Wahljahre sein werden, gewidmet. Vorzügliche
theoretische Vorbereitung, Aneignung praktischer
politischen Fertigkeiten und nicht zuletzt auch Suche nach
Antworten auf brennende Fragen, die unser Land und das
ganze Europa quälen – das war die Hauptachse unserer
Bemühung. Ich möchte mich dafür, dass es uns gelungen
ist, bei allen, die uns bei unserer Tätigkeit halfen, bedanken.
Vor allem bei der Hans-Seidl-Stiftung und einer Reihe
weiterer Organisationen und Einzelnen.
Wenn unsere vorjährige Bemühung nur eine positive
Auswirkung auf erfolgsreiche Bewältigung der
Herausforderungen dieses Jahres hätte.
Mgr. Ing. Jan Kasal
úvodní slovo:
Slovo ředitele EAD
Dobrý den všem,
V roce 2015 připravila Evropská akademie pro
demokracii 35 akcí, kterých se zúčastnilo 1241
vzděláníchtivých zájemců. Jejich výčet naleznete dále.
Rok 2015 zahájila odborná konference s vedením
skupiny ČEZ, poslanci, senátory a odborníky v
energetice „Jak dál v energetice“ Nad strategií ČEZu a
národohospodářské vizi křesťanských demokratů
proběhla cenná diskuse, kterou ocenily obě strany.
Rád připomínám sedm seminářů pro nové členy „Pohled
křesťanské demokracie na politiku“, kde aktivita a
zvídavost mladých lidí příjemně osvěžila celou akci.
Atmosféru ve společnosti popsaly konference k islámu a
Ukrajině.
S Wilfried Martens Centre for European Studies jsme
připravili mezinárodní konferenci o euroatlantické
smlouvě TTIP, jejímž cílem je liberalizace obchodu mezi
EU a USA.
V loňském roce jsme se rozloučili s dlouholetým
vedoucím zastoupení Hanns Seidel Stiftung v Praze,
Jindřichem Mallotou. Patří mu velké poděkování a úcta
za spolupráci a podporu EAD v minulých desetiletích. S
jeho nástupcem Martinem Kastlerem jsme připravili plán
akcí na rok 2016 s podporou HSS. Za dlouholetou
podporu aktivit EAD patří nadaci Hannse Seidela velké
poděkování.
Chci také poděkovat svým spolupracovníkům Janu
Málkovi, Vladimíru Hanáčkovi a Pavlu Šustrovi za
spolupráci a nasazení při zajišťování chodu akademie.
Velmi si jí vážím.
Jaroslav Hulák
Vorwort:
Vorwort des Direktors der EAD
Guten Tag an alle,
im Jahre 2015 hat die Europäische Akademie für
Demokratie insgesamt 35 Veranstaltungen
vorbereitet, an denen 1241 aus- oder
weiterbildungsgierigen Interessenten teilgenommen
haben. Ihre Liste finden sie auf folgenden Seiten
dieser Publikation.
Das Jahr 2015 eröffnete die Fachkonferenz mit der
Leitung der ČEZ-Gruppe, den Abgeordneten,
Senatoren und Fachleuten im Bereich der Energetik
und mit dem Titel „Wie sollte man in der Energetik
weitermachen“. Man hat die ČEZ-Strategie und die
volkwirtschaftliche Vision der KDU-ČSL besprochen,
wobei die Diskussion beide Seiten hochgeschätzt
haben.
Ich möchte gerne auch an sieben Seminare für neue
Mitglieder mit dem Titel „Ansicht der
Christdemokratie über Politik“, bei denen die Aktivität
und Wissbegierde der jungen Leute die ganze
Veranstaltung angenehm erfrischt hat, erinnern.
Gegenwärtige Atmosphäre in der Gesellschaft
wurde während der Konferenzen über Islam und
Ukraine beschrieben.
Gemeinsam mit Wilfried Martens Centre for
European Studies haben wir eine internationale
Konferenz über dem euroatlantischen Abkommen
TTIP, dessen Ziel es ist, den Handel zwischen der EU
und den USA zu liberalisieren, vorbereitet.
Im vorigen Jahre haben wir uns von dem
langjährigen Leiter der Hanns-Seidel-StiftungVertretung in Prag, Herrn Jindřich Mallota,
verabschiedet. Wir müssen ihm hier einen großen
Dank und auch Ehre für seine Zusammenarbeit mit
der EAD und für seine Unterstützung in den letzten
Jahrzenten abstatten. Der Veranstaltungsplan für
das Jahr 2016 wurde mit seinem Nachfolger Martin
Kastler unter der Unterstützung von HSS vorbereitet.
Auch der Hanns-Seidel-Stiftung sprechen wir hiermit
einen großen Dank für ihre langjährige
Unterstützung der Aktivitäten der EAD aus.
Ich möchte mich gerne weiter bei meinen
Mitarbeitern Jan Málek, Vladimír Hanáček und Pavel
Šustr für ihre Zusammenarbeit und ihren Einsatz bei
der Sicherstellung des Betriebes der Akademie
bedanken. Ich achte sie hoch.
Jaroslav Hulák
SPRÁVNÍ RADA EAD
Verwaltugsrat
naši lidé:
Unsere Leute:
ź Mgr. Ing. Jan Kasal, předseda, Podivice
źMVDr. Pavel Bělobrádek,Ph.D.,MPA,
místopředseda, Náchod
ź Ing. Jaromír Talíř, člen, České Budějovice
ź Mgr. Ondřej Benešík, člen, Strání
ź Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., člen, Brno
DOZORĆÍ RADA EAD
Aufsichtsrat
ź Mgr. Pavel Hořava, předseda, Brno
źIng. Hana Ondrušková, mpř., Mikulov
źVáclav Špaček, člen, Čelákovice
ŘEDITEL EAD
Leiter
źJaroslav Hulák, Žďár nad Sázavou
SEKCE THINK TANKU
Abteilungen des Think - Tank
Mgr. Vladimír Hanáček, Strakonice
SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ
Ausbildung
źJaroslav Hulák, Žďár nad Sázavou
SEKCE PUBLIKAČNÍ
Publikationsprojekte
źJaroslav Hulák, Žďár nad Sázavou
SEKCE ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Internationale Aktivitäten
ź Mgr. et Mgr. Jan Málek, Přibyslav
SEKCE PODNIKATELSKÁ A KONZULTAČNÍ
Abteilung für Unternehemens- und
Konzultationstätigkeit
ź Ing. Pavel Šustr, Nové Město na Moravě
ZAKLADATELÉ EAD, Gründer der EAD
ź Ing. Vlastislav Paseka, Praha
ź Ing. Jan Málek, Přibyslav
ź Ing. Jan Pátek, Praha
akce v roce 2015
1. 13. ledna 2015, Praha, „Jak dál v energetice“,
82 účastníků. Odborná konference s vedením
skupiny ČEZ, poslanci, senátory a odborníky v
energetice. Obsahem byla nová strategie ČEZu a
situace na trhu s energiemi; česká a evropská
regulace a legislativa; role skupiny ČEZ v
národohospodářské vizi KDU-ČSL a příprava
nového jaderného zdroje.
2. 21.ledna 2015, Sudice (okr.BK), „Příležitosti
pro rozvoj regionu“, 105 účastníků. Setkání komunálních politiků boskovicka a
blanenska. Obsahem byly právní aspekty práce zastupitele; výsledky komunálních voleb,
příprava a financování projektů obcí na období 2015+; společné nákupy a úspory energií
pro obce a diskuse s radními jihomoravského kraje.
3.
22.ledna 2015, Nejdek (okres KVA), „Příležitosti pro rozvoj regionu“, 25
účastníků. Setkání komunálních politiků karlovarského kraje. Na programu byly právní
aspekty výkonu funkce člena zastupitelstva obce; jednací řád zastupitelstva obce;
zkušenosti z řízení obce a financování obce.
4.
31.ledna 2015, Plzeň, „Pohled křesťanské demokracie na politiku“, 8
účastníků. Setkání nových členů KDU-ČSL plzeňského kraje. Obsahem byl politický
systém ČR, stanovy KDU-ČSL, historie křesťanské demokracie ve středoevropském
prostoru a Evropská unie.
5.
7.února 2015, Plumlov (okr.PV), „Příležitosti pro rozvoj regionu“, 57 účastníků.
Na programu byly dotace Evropské unie na období 2015+, kulturní dědictví obcí a měst,
společné nákupy a úspory energií pro obce a příprava krajských voleb 2016.
6.
19. a 20.února 2015, Brno – Žebětín, „Vnitrostranická komunikace“, 19
účastníků. Setkání krajských tajemníků nad metodami vnitrostranické komunikace,
výpočetní technikou a organizačními záležitostmi.
7.
24.února 2015, Praha, „Islám a Evropa“, 117 účastníků. Poslanci, senátoři a
zájemci z odborné veřejnosti se sešli na tématy: Islám a křesťanství, společné rysy a
rozdíly; normativní versus žitý islám; politický islám, jeho vývoj a směřování; současné
projevy islámského radikalismu a bezpečnostní hrozby pro Blízký východ a Evropu;
Libye-rozpadlý stát a prostor pro extremisty; Spojené arabské emiráty-fungující a
nábožensky tolerantní stát; spory o náboženské symboly v EU.
8.
12.března 2015, Komořany u Vyškova, „Příležitosti pro rozvoj regionu“, 43
účastníků. Setkání komunálních politiků vyškovského okresu. Obsahem byly informace z
jihomoravského kraje a jeho příležitosti pro obce; strategie a rozvoj obce; příprava voleb
do zastupitelstva kraje 2016 a diskuse nad legislativními záležitostmi.
akce v roce 2015
9.
16.března 2015, Litomyšl, „Příležitosti pro
rozvoj regionu“, 100 účastníků. Setkání
komunálních politiků pardubického kraje. Na
programu byla spolupráce obcí a pardubického kraje;
příležitosti pro obce z ministerstva zemědělství a
ministerstva průmyslu a obchodu; legislativa a práce
pro obce a kraje a diskuse nad přípravou krajských
voleb 2016.
10. 17.března 2015, Praha, „Má se Česká
republika bát islámského extremismu a migrace?“, 96 účastníků. Obsahem byly
trendy v migraci; migrace do České republiky a schengenského prostoru; islám a
islamizace; rizika islámského terorismu v ČR; rozvojová a humanitární pomoc jako
nástroj omezení migrace; mantinely pro činnost církví a náboženských společností
České republiky.
11.
20. a 21.března 2015, Branná, „Příležitosti pro rozvoj regionu“, 70 účastníků.
Setkání komunálních politiků olomouckého kraje. Obsahem setkání byly dotace pro obce
ze SFŽP; praxe starosty a řízení obce; etiketa pro komunální politiky-jednání, kulturní
faktory, neverbální projevy; sociální problematika obcí.
12.
9.dubna 2015, Brno, „Evropské dotace pro komunální sféru“, 27 účastníků.
Setkání komunálních politiků okresu BV. Na programu byly možnosti evropských dotací
pro obce; podpora obcí z OPŽP; příklady dobré praxe evropských dotací; jak zvládnout
tiskovou konferenci a diskuse s poslanci.
13.
28.dubna 2015, Praha, „Krize
Rusko-Ukrajina“, 70 účastníků
konference z řad poslanců, senátorů a
odborné veřejnosti. Obsah: Rusko a Západ;
klíčové body historie Ukrajiny; ruský
expanzionismus ve 20. století; ruská
armáda, schopnosti, vývoj, srovnání s
armádami NATO a naší armádou; ruská
propaganda, pátá kolona u nás, historie a současnost; Ukrajina-zdroj migrace a vliv na
energetickou bezpečnost; osobní zkušenosti z cest na Ukrajinu a návštěv našich
bojových jednotek.
14.
24.června 2015, Hradec Králové, „Dotace a památková péče“, 40 účastníků.
Setkání komunálních politiků, kteří mají památky ve své obci a technických
administrátorů farností. Na programu byly možnosti dotací na památky z ministerstva
kultury; dotace ze SFŽP; možnosti dotací pro obce a památky z ostatních dotačních titulů.
15.
9.července 2015, Praha, „Vývoj české a světové ekonomiky, energetika v ČR a
ve světě“,19 účastníků. Setkání poslanců a zájemců z odborné veřejnosti s ekonomem
akce v roce 2015
Vladimírem Pikorou nad tématem semináře.
16. 4.srpna 2015, Praha, „Český volič 07/2015“,
9 účastníků. Expertní setkání s Janem Herzmanem
nad analýzou průzkumů veřejného mínění
výzkumných agentur v České republice v minulém
měsíci.
17. 11.září 2015, Kunštát, „Zkušenosti pro rozvoj
regionu“, 82 účastníků. Setkání komunálních
politiků blanenského okresu s poslanci, senátorem, europoslanci a radními
jihomoravského kraje. Obsahem bylo: práce výboru pro občanské záležitosti a
spravedlnost Evropského parlamentu; zaměstnanost a sociální věci z pohledu
Evropského parlamentu; zkušenosti ze samosprávy města Vsetín a práce v Senátu;
diskuse nad problémy jihomoravského kraje.
18.
11.září 2015, Praha, „Český volič 08/2015“, 11 účastníků. Expertní setkání s
Janem Herzmanem nad analýzou průzkumů veřejného mínění výzkumných agentur v
České republice v minulém měsíci.
19.
17.září 2015, Praha, „Německo a kde se může Česká republika inspirovat“, 17
účastníků. Setkání poslanců a zájemců z odborné veřejnosti s ekonomem Vladimírem
Pikorou nad tématem semináře.
20.
17. a 18.září 2015, Liberec, „Politik, jeho propagace a psané slovo“, 19
účastníků. Setkání krajských tajemníků nad možnostmi výpočetní techniky a tématem
semináře.
21.
19.září 2015, Liberec, „Pohled křesťanské demokracie na politiku“, 19
účastníků. Setkání nových členů KDU-ČSL libereckého kraje. Obsahem byl politický
systém ČR, stanovy KDU-ČSL, historie křesťanské demokracie ve středoevropském
prostoru a Evropská unie.
22.
8.10.2015, Zlín, „Dotace a
památková péče“, 36 účastníků. Setkání
komunálních politiků, kteří mají památky ve
své obci a technických administrátorů
farností. Na programu byly možnosti dotací
na památky z ministerstva kultury; dotace ze
SFŽP a možnosti dotací pro obce a památky
z ostatních dotačních titulů.
23.
8.10.2015, Praha, „Český volič
09/2015“, 10 účastníků. Expertní setkání s
Janem Herzmanem nad analýzou
akcevvroce
roce2015
akce
2014
průzkumů veřejného mínění výzkumných
agentur v České republice v minulém měsíci.
24.
17.10.2015, Hradec Králové, „Pohled
křesťanské demokracie na politiku“, 14
účastníků. Setkání nových členů KDU-ČSL
královehradeckého kraje. Obsahem byl
politický systém ČR, stanovy KDU-ČSL, historie
křesťanské demokracie ve středoevropském
prostoru a Evropská unie.
25.
22.října 2015, Praha, „Aktuální
ekonomický rozvoj České republiky ve světle křesťanské sociální nauky“, 12
účastníků. Přednáška Otakara Hampla pro poslance a veřejnost o ekonomickém pohledu
„trochu jinak“.
26.
31.října 2015, Žďár nad Sázavou, „Pohled křesťanské demokracie na
politiku“, 17 účastníků. Setkání nových členů KDU-ČSL okresů Žďár nad Sázavou a
Havlíčkův Brod. Obsahem byl politický systém ČR, stanovy KDU-ČSL, historie
křesťanské demokracie ve středoevropském prostoru a Evropská unie.
27.
2.listopadu 2015, Praha, „TTIP – výzvy a perspektivy“, 24 účastníků.
Mezinárodní konference, pořadaná ve
spolupráci s Wilfried Martens Centre for
European Studies v Bruselu. Tématem
konference byla mezinárodní smlouva TTIP,
jejímž cílem je liberalizace obchodumezi EU a
USA.
28.
4.listopadu 2015, Praha, „Český volič
10/2015“, 9 účastníků. Expertn setkání s
Janem Herzmanem nad analýzou průzkumů
veřejného mínění výzkumných agentur v
České republice v minulém měsíci.
29.
6. a 7.listopadu 2015, Havlíčkův Brod, „Programová rada, analytický tým,
odborné komise a legislativní proces“, 41 účastníků. Setkání Programové rady KDUČSL s předsedy odborných komisí a analytickým týmem. Obsahem byly: aktuální otázky
energetiky, prolomení limitů těžby uhlí a možné varianty řešení v dalších letech; plán
činnosti a odborné konference v roce 2016; informace o činnosti a spolupráci odborných
komisí a analytického týmu.
akce v roce 2015
30.
7.listopadu 2015, Zlín, „Pohled
křesťanské demokracie na politiku“, 25
účastníků. Setkání nových členů KDU-ČSL
zlínského kraje. Obsahem byl politický systém
ČR, stanovy KDU-ČSL, historie křesťanské
demokracie ve středoevropském prostoru a
Evropská unie.
31.
20.listopadu 2015, Olomouc, „Pohled
křesťanské demokracie na politiku“, 30
účastníků. Setkání nových členů KDU-ČSL
olomouckého kraje. Obsahem byl politický
systém ČR, stanovy KDU-ČSL, historie křesťanské demokracie ve středoevropském
prostoru a Evropská unie.
32.
26.listopadu 2015, České Budějovice. „Dotace a památková péče“, 15
účastníků. Setkání komunálních politiků, kteří mají památky ve své obci a technických
administrátorů farností. Na programu byly možnosti dotací na památky z ministerstva
kultury; dotace ze SFŽP a možnosti dotací pro obce a památky z ostatních dotačních
titulů.
33.
2.prosince 2015, Praha, „Český volič 11/2015“, 15 účastníků. Expertní setkání s
Janem Herzmanem nad analýzou průzkumů veřejného mínění výzkumných agentur v
České republice v minulém měsíci.
34.
3.prosince 2015, Praha, „Pohled křesťanské demokracie na politiku“, 17
účastníků. Setkání nových členů KDU-ČSL olomouckého kraje. Obsahem byl politický
systém ČR, stanovy KDU-ČSL, historie křesťanské demokracie ve středoevropském
prostoru a Evropská unie.
35.
10.prosince 2015, Praha, „Imigrace a její makroekonomické dopady“, 17
účastníků. Setkání poslanců a zájemců z odborné veřejnosti s ekonomem Vladimírem
Pikorou nad tématem semináře.
Celkem 1 241 účastníků
Veranstaltungen
im Jahr 2015
1.
13.Januar 2015, Prag, „Wie sollte man in der
Energetik weitermachen“, 82 Teilnehmer/Innen.
Fachkonferenz mit der Leitung der ČEZ-Gruppe, den
Abgeordneten, Senatoren und Energetikfachmännern.
Während der Konferenz besprach man neue ČEZStrategie und Situation auf dem Energiemarkt;
tschechische und europäische Regulation und
Legislative; Rolle der ČEZ-Gruppe in der
volkwirtschaftlichen Vision der KDU-ČSL und
Vorbereitung einer neuen Kernkraftquelle.
2.
21.Januar 2015, Sudice (Bez. BK), „Anlässe für die Entwicklung der Region“,
105 Teilnehmer/Innen. Treffen der Kommunalpolitiker der Boskovice- und BlanenskoRegion. Während der Konferenz besprach man rechtliche Aspekte der Vertreterarbeit;
Ergebnisse der Kommunalwahlen, Vorbereitung und Finanzierung der Projekte der
Gemeinden für den Zeitraum 2015+; gemeinsame Ankäufe und Energieeinsparungen für
Gemeinden und beinhaltete auch eine Diskussion mit den Mitgliedern der Landräte der
Südmährischen Region.
3.
22.Januar 2015, Nejdek (Bezirk KVA), „Anlässe für die Entwicklung der
Region“, 25 Teilnehmer/Innen. Treffen der Kommunalpolitiker der Karlsbader Region.
Während des Treffens besprach man rechtliche Aspekte der Ausübung der Funktion der
Gemeindevertreters; Verhandlungsordnung des Gemeinderats; Erfahrungen aus der
Gemeindeleitung und
-finanzierung.
4.
31.Januar 2015, Plzeň, „Ansicht der Christdemokratie über Politik“, 8
Teilnehmer/Innen. Treffen neuer Mitglieder der KDU-ČSL der Pilsner Region. Während
des Treffens besprach man politisches System der Tschechischen Republik, Satzung der
KDU-ČSL, Geschichte der Christdemokratie in Mitteleuropa und die Europäische Union.
5.
7.Februar 2015, Plumlov (Bez. PV),
„Anlässe für die Entwicklung der Region“, 57
Teilnehmer/Innen. Während des Treffens besprach
man die Förderungen der Europäischen Union für
den Zeitraum 2015+, kulturelle Erbe der Gemeinden
und Städte, gemeinsame Ankäufe und
Energieeinsparungen für die Gemeinden und
Vorbereitung der Kreiswahlen 2016.
6.
19. und 20.Februar 2015, Brno – Žebětín, „Innenparteiliche Kommunikation“,
19 Teilnehmer/Innen. Treffen der Kreissekretäre besprach Methoden der
innenparteilichen Kommunikation, EDV-Technik und Organisationssachen.
Veranstaltungen
im Jahr 2015
7. 24.Februar 2015, Prag, „Islam und Europa“,
11 7 Te i l n e h m e r / I n n e n . B e g e g n u n g d e r
Abgeordneten, Senatoren und Interessenten aus
der Fachöffentlichkeit. Während des Treffens
besprach man folgende Themen: Islam und
Christentum, Schnittpunkte und Unterschiede;
normativer und praktizierter Islam; politischer
Islam, seine Entwicklung und Ausrichtungen;
gegenwärtige Äußerungen des islamistischen
Radikalismus und Sicherheitsdrohungen für
Nahost und Europa; Libyen – ein gescheiterter Staat und ein Raum für Extremisten; Die
Vereinigten Arabischen Emiraten – ein funktionierender und religiös toleranter Staat;
Streitigkeiten über religiöse Symbole der EU.
8.
12.März 2015, Komořany u Vyškova, „Anlässe für die Entwicklung der
Region“, 43 Teilnehmer/Innen. Treffen der Kommunalpolitiker der Vyškov Region.
Während des Treffens besprach man Informationen aus dem Südmährischen Kreis und
seine Anlässe für Gemeinden; Strategien für Gemeinden und ihre Entwicklung;
Vorbereitung der Wahlen in die Kreisvertretung 2016 und Diskussion über legislative
Sachen.
9.
16.März 2015, Litomyšl, „Anlässe für die
Entwicklung der Region“, 100
Teilnehmer/Innen. Treffen der Kommunalpolitiker
des Pardubitzer Kreises. Während des Treffens
besprach man die Zusammenarbeit der
Gemeinden und des Pardubitzer Kreises;
Anlässe für Gemeinden von dem
Landwirtschaftsministerium und von dem
Ministerium für Industrie und Handel;
Gesetzgebung und Arbeit für die Gemeinden und
den Kreis und Diskussion über die Vorbereitung der Kreiswahlen 2016.
10.
17.März 2015, Prag, „Soll die Tschechische Republik den islamischen
Extremismus befürchten?“, 96 Teilnehmer/Innen. Während des Treffens besprach
man Migrationstrends; Migration in die Tschechische Republik und in den SchengenRaum; Islam und Islamisation; Risiken des islamistischen Terrorismus in Tschechien;
Grenzen für die Tätigkeit der Kirchen und religiöser Gesellschaften in der Tschechischen
Republik.
11.
20. und 21.März 2015, Branná, „Anlässe für die Entwicklung der Region“, 70
Teilnehmer/Innen. Treffen der Kommunalpolitiker des Olmützer Kreises. Während des
Treffens besprach man die Förderungen für Gemeinden aus dem Staatsfonds für
Umwelt; Erfahrung des Bürgermeisters und aus der Gemeindeleitung; Etikette für
Veranstaltungen
im Jahr 2015
Kommunalpolitiker – Handlung, kulturelle
Faktoren, nonverbale Kommunikation; soziale
Problematik der Gemeinden.
12.
9.April 2015, Brno, „Europäische
Förderprogramme für den Kommunalbereich“,
2 7 Te i l n e h m e r / I n n e n . T r e f f e n d e r
Kommunalpolitiker des Bezirks BV. Während des
Treffens besprach man Möglichkeiten, die die
europäischen Förderungen den Gemeinden
anbieten; die Förderung der Gemeinden aus dem Operationsprogramm für Umwelt;
Beispiele guter Praxis aus dem Feld der europäischen Förderprogramme; wie kann man
eine Pressekonferenz bewältigen und beinhaltete weiter eine Diskussion mit den
Abgeordneten.
13.
28.April 2015, Prag, „Krise Russland-Ukraine“, 70 Konferenzteilnehmer/Innen
aus den Reihen der Abgeordneten, Senatoren und der Fachöffentlichkeit. Themen:
Russland und der Westen; Geschichte der Ukraine in Schlüsselpunkten; russischer
Expansionismus im 20. Jhd.; russische Armee, Fähigkeiten, Entwicklung, Vergleich mit
den NATO-Armeen und mit unserer Armee; russische Propaganda, fünfte Kolonne bei
uns, Geschichte und Gegenwart; Ukraine – eine Migrationsquelle und Einfluss auf die
energetische Sicherheit; persönliche Erfahrungen aus den Reisen in die Ukraine und aus
den Besuchen unserer Kampfeinheiten.
14. 24.Juni 2015, Hradec Králové, „Förderungen
und Denkmalschutz“, 40 Teilnehmer/Innen. Treffen
der Kommunalpolitiker, die über Denkmäler in ihren
Gemeinden verfügen, und der technischen Verwalter
der Pfarrbezirke. Während des Treffens besprach
man Möglichkeiten der Förderungen für Denkmäler
von dem Kulturministerium; Förderungen aus dem
Staatfonds für Umwelt; Möglichkeit der Förderungen
für Gemeinden und Denkmäler aus sonstigen
Förderungstiteln.
15.
9.Juli 2015, Prag, „Entwicklung der Ökonomik in Tschechien und in der Welt,
Energetik in Tschechien und in der Welt“, 19 Teilnehmer/Innen. Treffen der
Abgeordneten und Interessenten aus der Fachöffentlichkeit mit dem Ökonomen Vladimír
Pikora, das oben genannte Thema des Seminars wurde besprochen.
16.
4.August 2015, Prag, „Tschechischer Wähler 07/2015“, 9 Teilnehmer/Innen. Ein
Expertentrefen mit Jan Herzman zum Thema:Analyse von den Meinungsumfragen der
Öffetnlichkeit von jeweiligen Agenturen in der Tschechischen Republik (vom
vergangenen Monat)
Veranstaltungen
im Jahr 2015
17. 11 . S e p t e m b e r 2 0 1 5 , K u n š t á t ,
„Erfahrungen für die Regionsentwicklung“,
8 2 Te i l n e h m e r / I n n e n . T r e f f e n d e r
Kommunalpolitiker der Blanensko-Region mit
Abgeordneten, einem Senator,
Europaabgeordneten und Landräten der
Südmährischen Region. Während des
Tr e ff e n s b e s p r a c h m a n : A r b e i t d e s
Ausschusses für Bürgerliche Freiheiten, Justiz
und Inneres des Europäischen Parlaments;
Beschäftigung und Sozialwesen betrachtet von dem Gesichtspunkt des Europäischen
Parlaments aus; Erfahrungen aus der Selbstverwaltung der Stadt Vsetín und Arbeit im
Senat; Diskussion über Probleme der Südmährischen Region.
18.
11.September 2015, Prag, „Tschechischer Wähler 08/2015“, 11
Teilnehmer/Innen. Ein Expertentrefen mit Jan Herzman zum Thema:Analyse von den
Meinungsumfragen der Öffetnlichkeit von jeweiligen Agenturen in der Tschechischen
Republik (vom vergangenen Monat)
19.
17.September 2015, Prag, „Deutschland und womit könnte sich Tschechien
inspirieren“, 17 Teilnehmer/Innen. Treffen der Abgeordneten und Interessenten aus der
Fachöffentlichkeit mit dem Ökonomen Vladimír Pikora, das oben genannte Thema des
Seminars wurde besprochen.
20.
17. und 18.September 2015, Liberec,
„Der Politiker, seine Propagation und
geschriebenes Wort“, 19 Teilnehmer/Innen.
Treffen der Kreissekretäre über Möglichkeiten
der EDV-Technik und über dem Seminarthema.
21.
19.September 2015, Liberec, „Ansicht
der Christdemokratie über Politik“, 19
Teilnehmer/Innen. Treffen neuer KDU-ČSLMitglieder der Reichenberger Region. Während
des Treffens besprach man politisches System
der Tschechischen Republik, Satzung der KDU-ČSL, Geschichte der Christdemokratie in
Mitteleuropa und die Europäische Union.
22.
8.Oktober 2015, Zlín, „Förderungen und Denkmalschutz “, 36
Teilnehmer/Innen. Treffen der Kommunalpolitiker, die über Denkmäler in ihren
Gemeinden verfügen, und der technischen Verwalter der Pfarrbezirke. Während des
Treffens besprach man Möglichkeiten der Förderungen für Denkmäler von dem
Kulturministerium; Förderungen aus dem Staatfonds für Umwelt; Möglichkeit der
Veranstaltungen
im Jahr 2015
Förderungen für Gemeinden und Denkmäler aus
sonstigen Förderungstiteln.
23.
8.Oktober 2015, Prag, „Tschechischer
Wähler 09/2015“, 10 Teilnehmer/Innen. Ein
Expertentrefen mit Jan Herzman zum
Thema:Analyse von den Meinungsumfragen der
Öffetnlichkeit von jeweiligen Agenturen in der
Tschechischen Republik (vom vergangenen Monat)
24.
17.Oktober 2015, Hradec Králové, „Ansicht
der Christdemokratie über Politik“, 14 Teilnehmer/Innen. Treffen neuer KDU-ČSLMitglieder der Königgrätzer Region. Während des Treffens besprach man politisches
System der Tschechischen Republik, Satzung der KDU-ČSL, Geschichte der
Christdemokratie in Mitteleuropa und die Europäische Union.
25.
22.Oktober 2015, Prag, „Aktuelle ökonomische Entwicklung der
Tschechischen Republik im Lichte der christlichen Soziallehre“, 12
Teilnehmer/Innen. Vorlesung von Otakar Hampl für Abgeordnete und Öffentlichkeit über
ökonomische Entwicklung „aus einer ein bisschen anderer Sicht“.
26.
31.Oktober 2015, Žďár nad Sázavou, „Ansicht der Christdemokratie über
Politik“, 17 Teilnehmer/Innen. Treffen neuer KDU-ČSL-Mitglieder der Bezirke Žďár nad
Sázavou und Havlíčkův Brod. Während des Treffens besprach man politisches System
der Tschechischen Republik, Satzung der KDU-ČSL, Geschichte der Christdemokratie in
Mitteleuropa und die Europäische Union.
27. 2 . N o v e m b e r 2 0 1 5 , P r a g , „ T T I P –
Herausforderungen und Perspektiven“, 24
Teilnehmer/Innen. Eine internationale, in
Zusammenarbeit mit dem Wilfried Martens Centre
for European Studies in Brüssel veranstaltete
Konferenz. Das Hauptthema der Konferenz war
das internationale TTIP-Abkommen, dessen Ziel
die Liberalisierung des Handels zwischen Europa
und den USA ist.
28.
4.November 2015, Prag, „Tschechischer Wähler 10/2015“, 9 Teilnehmer/Innen.
Ein Expertentrefen mit Jan Herzman zum Thema:Analyse von den Meinungsumfragen
der Öffetnlichkeit von jeweiligen Agenturen in der Tschechischen Republik (vom
vergangenen Monat)
29.
6. und 7.November 2015, Havlíčkův Brod, „Programmrat, analytisches Team,
Fachkommissionen und Gesetzgebungsprozess“, 41 Teilnehmer/Innen. Treffen des
Veranstaltungen
im Jahr 2015
KDU-ČSL-Programmrats mit den Vorsitzenden der
Fachkommissionen und mit dem analytischen
Team. Während des Treffens besprach man:
aktuelle Energetikfragen, Änderung der Limits für
Kohleförderung und mögliche Lösungsvarianten in
kommenden Jahren; Tätigkeitsplan und
Fachkonferenzen im Jahr 2016; Auskunft über
Tätigkeit und Zusammenarbeit der
Fachkommissionen und des analytischen Teams.
30.
7.November 2015, Zlín, „Ansicht der Christdemokratie über Politik“, 25
Teilnehmer/Innen. Treffen neuer Mitglieder der KDU-ČSL der Zlíner Region. Während
des Treffens besprach man politisches System der Tschechischen Republik, Satzung der
KDU-ČSL, Geschichte der Christdemokratie in Mitteleuropa und die Europäische Union.
31.
20.November 2015, Olomouc, „Ansicht der Christdemokratie über Politik“, 30
Teilnehmer/Innen. Treffen neuer Mitglieder der KDU-ČSL der Olmützer Region. Während
des Treffens besprach man politisches System der Tschechischen Republik, Satzung der
KDU-ČSL, Geschichte der Christdemokratie in Mitteleuropa und die Europäische Union.
32.
26.November 2015, České Budějovice, „Förderungen und Denkmalschutz“, 15
Teilnehmer/Innen. Treffen der Kommunalpolitiker, die über Denkmäler in ihren
Gemeinden verfügen, und der technischen Verwalter der Pfarrbezirke. Während des
Treffens besprach man Möglichkeiten der Förderungen für Denkmäler von dem
Kulturministerium; Förderungen aus dem Staatfonds für Umwelt; Möglichkeit der
Förderungen für Gemeinden und Denkmäler aus sonstigen Förderungstiteln.
33.
2 . D e c e m b e r 2 0 1 5 , P r a g , „ Ts c h e c h i s c h e r W ä h l e r 11 / 2 0 1 5 “ , 1 5
Teilnehmer/Innen. Ein Expertentrefen mit Jan Herzman zum Thema:Analyse von den
Meinungsumfragen der Öffetnlichkeit von jeweiligen Agenturen in der Tschechischen
Republik (vom vergangenen Monat)
34.
3.December 2015, Prag, „Ansicht der Christdemokratie über Politik“, 30
Teilnehmer/Innen. Treffen neuer Mitglieder der KDU-ČSL der Prager Region. Während
des Treffens besprach man politisches System der Tschechischen Republik, Satzung der
KDU-ČSL, Geschichte der Christdemokratie in Mitteleuropa und Europäische Union.
35.
10.December 2015, Prag, „Immigration und ihre makroökonomische
Folgen“, 17 Teilnehmer/Innen. Treffen der Abgeordneten und Interessenten aus der
Fachöffentlichkeit mit dem Ökonomen Vladimír Pikora, das oben genannte Thema des
Seminars wurde besprochen.
Insgesamt 1 241 Teilnehmer/Innen
Místa akcí roku 2015
Standörter der Veranstaltungen im
Jahre 2015
Praha:
13.1.2015
24.2.2015
17.3.2015
28.4.2015
9.7.2015
4.8.2015
11.9.2015
17.9.2015
8.10.2015
22.10.2015
2.11.2015
4.11.2015
2.12.2015
3.12.2015
10.12.2015
Hradec Králové
24.6.2015
17.10.2015
Brno
19. a 20.2015
9.4.2015
Zlín
8.10.2015
7.11.2015
Liberec
17. a 18.9.2015
19.9.2015
Celkem 1 241 účastníků na 35 akcích
Insgesamt 1 241 Teilnehmer / 35 Veranstaltungen
Sudice (okr.BK)
21.1.2015
Nejdek (okr.KVA)
22.1.2015
Plzeň
31.1.2015
Komořany u Vyškova
12.3.2015
Branná
20.a21.3.2015Litomyšl
16.3.2015
Kunštát
11.9.2015
Žďár nad Sázavou
31.10.2015
Havlíčkův Brod
6. a 7.11.2015
Olomouc
20.11.2015
České Budějovice
26.11.2015
zahraniční
aktivity 2015
Evropská akademie pro demokracii je členem
Wilfried Martens Centre for European Studies a
European Networks of Political Foundations.
Akce v roce 2015:
02/2015 - Bukurešť - IRI EPPFI - trénink trenérů účastnil se Jan Málek, tématem setkání předávání
zkušeností z vedení tréninků za cílem větší
profesionalizace prováděných školení. Školitelem
byl Balint Porcsalmi z Rumunska, který se
zaměřoval především na problematiku přípravy
prezentací a jejich využití pro školení. druhým
školitelem byl Olivier Ubeda z Francie, který se
sdílel se svými zkušenostmi z přípravy kampaní pro
Nikola Sarkozyho.
03/2015 - Tirana - IRI Trénink mladých lídrů -tradiční
tréninkový program, se zaměřením na předávání
praktických politických zkušeností a dovedností
mladým a začínajícím politikům - účastnil se Vojtěch
Marek (MKD)
IRI od poloviny roku 2015 ukončila tréninkový program pro mladé lídry ze členských zemí
EU. Organizace přehodnotila své priority a nyní se s ohledem na mezinárodní situaci
zaměřuje více na balkánské země a Ukrajinu.
06/2015 - Koordinační a plánovací seminář WMCES - Athény
Setkání členských nadací WMCES mělo za cíl diskutovat nad politickými prioritami a
aktivitami na následující období. Jako hlavní politická témata s diskuse vzěšla především
problematika migrace, chování Ruska a ekonomické otázky EU. Rovněž byly
diskutovány aspekty a zaměření společného výzkumného projektu všech nadací, který
by se měl zaměřovat na ideové otázky politiky EPP.
Od 10/2015 - Společný výzkumný projekt WMCES a partnerských nadací: Politics of
Culture, Ethnicity and Religion
EAD se připojila ke společnému výzkumnému projektů WMCES, který se zaměřuje na
etické a ideové otázky politiky EPP. Členové EAD Jan Málek a Vladimír Hanáček v rámci
tohoto projektu zpracovávají kapitolu na téma Politika EPP a lidská práva.
11/2015 - Společný seminář EAD a WMCES:TTIP - Challanges and Perspectives
EAD uspořádala ve spolupráci s WMCES seminář o nových výzvách, které přináší České
republice právě projednávaná smlouva o transatlantickém partnerství mezí EU a USA
(TTIP). Akce se uskutečnila 2. listopadu v refektáři Emauzského kláštera v Praze.
Mgr. et Mgr. Jan Málek
Internationale
Tätigkeit
Internationale Aktivitäten der EAD im Jahre 2015
Europäische Akademie für Demokratie gehört zu den Mitgliedern der folgenden
Organisationen: Wilfried Martens Centre for European Studies und European Networks of
Political Foundations.
02/2015 - Bukarest - IRI EPPFI – Coach-Training – Teilnahme: Jan Málek, Treffen zwecks
Ü b e r g a b e d e r E r f a h r u n g e n v o n Tr a i n i n g s f ü h r u n g e n m i t d e m Z i e l d e r
Professionalisierungserhöhung der durchgeführten Schulungen. Das Treffen wurde von
dem Instrukteur Balint Porcsalmi aus Rumänien, der sich auf die Problematik der
Präsentationsvorbereitung und ihrer Ausnutzung bei der Schulung spezialisierte, geführt.
Zweiter Instrukteur war Olivier Ubeda aus Frankreich, der seine Erfahrungen von der
Kampagnevorbereitung für Nikola Sarkozy vorgestellt hat.
03/2015 - Tirana - IRI Training junger Leader – traditionelles Trainingsprogramm, das sich
auf die Übergabe praktischer politischer Erfahrungen und Fertigkeiten an junge und
beginnende Politiker orientierte – Teilnahme: Vojtěch Marek (MKD).
IRI hat in der Hälfte der Jahres 2015 das Trainingsprogramm für junge Leader aus den
Mitgliedstaaten der EU beendigt. Die Organisation hat ihre Prioritäten umgewertet und zur
Zeit orientiert sie sich mit Hinsicht auf die aktuelle internationale Situation mehr auf die
Balkanstaaten und Ukraine.
06/2015 – Koordinations- und Planungsseminar WMCES - Athen
Das Treffen der Mitgliedstiftungen WMCES hatte es zum Ziel, politische Prioritäten und
Aktivitäten für den folgenden Zeitraum zu besprechen. Als die hauptsächlichen
politischen Themen zeigten sich aufgrund der Diskussion vor allem die Migrationspolitik,
das Verhalten von Russland und ökonomische Fragen der EU. Man hat ebenfalls die
Aspekte und den Inhalt des gemeinsamen Forschungsprojektes aller Stiftungen, der sich
auf Ideenfragen der EPP-Politik orientieren sollte, diskutiert.
Seit 10/2015 – Gemeinsames Forschungsprojekt von WMCES und der
Partnerorganisationen: Politics of Culture, Ethnicity and Religion
EAD hat sich dem gemeinsamen Forschungsprojekt von WMCES, das sich auf ethische
und Ideenfragen der EPP-Politik orientiert, angeschlossen. Die EAD-Mitglieder Jan
Málek und Vladimír Hanáček verarbeiten im Rahmen dieses Projektes das Kapitel mit
dem Thema EPP und die Menschenrechte.
11/2015 – Gemeinsames Seminar der EAD und WMCES: TTIP - Challenges and
Perspectives
EAD hat in Zusammenarbeit mit WMCES ein Seminar über neuen Herausforderungen,
die der Tschechischen Republik das zur Zeit verhandelte Abkommen über
transatlantischer Partnerschaft zwischen der EU und den USA (TTIP) beibringt,
veranstaltet. Die Veranstaltung verlief am 2. November im Refektorium des
Emmausklosters in Prag.
Mgr. et Mgr. Jan Málek
Think-tank v
roce 2015
Sekce think-thanku
Smyslem existence i ústřední náplni činnosti sekce
je obhajoba křesťanskodemokratických hodnot a
principů ve veřejné rozpravě se zacílením na
intelektuální kruhy a informovanou veřejnost.
Tomu odpovídá i prezentace zástupců sekce v
médiích. Think-thank analyzuje jednotlivé veřejné
politiky jak v odborné rovině, tak především
vzhledem k jejich významu v rámci politických
procesů a pozice KDU-ČSL v nich. Za tímto
účelem vytváří prostor pro spolupráci s odborníky v
jednotlivých oblastech a formuje základní
hodnotový rámec pro tvorbu programu KDU-ČSL.
Spolupracuje též s osobnostmi z akademické sféry
a zahraničními partnery.
Činnost sekce think-thanku se v roce 2015 pojila
především s publikační a moderátorské úlohou jeho členů. Vladimír Hanáček publikoval
několik recenzí a krátkých článků v příloze Obzory Nového HLASu.
Obsažnější publicistické články pak v Deníku Referendum. Většina z nich byla věnována
aktuálnímu politickému vývoji v Polsku a reflexi výsledků dvojích tamních voleb:
prezidentských a parlamentních, jakož i postavení a perspektivám KDU-ČSL v rámci
českého stranického systému.
V internetovém společenskovědním časopise e-Polis.cz pak publikoval dva odborné
příspěvky: článek Český stranický systém po roce 2013 v sartoriánské perspektivě a
recenzi na publikaci Romana Míčky Znovu jsme se ujali dědictví otců o politickém
katolicismu v USA.
Moderátorské role se Vladimír Hanáček ujal 28. dubna na konferenci o rusko-ukrajinském
konfliktu v Poslanecké sněmovně.
Jan Málek pak moderoval 2. listopadu konferenci o Transatlantické obchodní smlouvě
(TTIP) v Emauzském klášteře v Praze.
Mgr. Vladimír Hanáček
Mgr. Vladimír Hanáček
vedoucí sekce think-thanku
Abteilung vom
Think-thank
Think-Thank 2015
Diese Abteilung hat sich zum Ziel gesetzt, eine Diskussion zum Thema: die Verteidigung
von den chrischtlich-demokratischen Werte und Grundsätzen, in der breiten öffentlichen
zu führen. Hierzu sollte z.B. die Medienpräsenz der jeweiligen Vertretern dieser Abteilung
beitragen. Zu den Aufgaben des Think-thanks gehört eine durchlaufende Analyse von
dem politischen Geschechen, und zwar sowohl auf der fachlichen, als auch der
praktischen Ebene. Die jeweiligen Analysen sollten zum Zweck der Meinungsbildung der
KDU-ČSL zur aktuellen politischen Themen dienen. Vor diesem Hintergrund hat sich
diese Abteilung zum Zeil gesetzt, einen Raum für eine Zusammenarbeit zu verschaffen,
um das Fachwissen in jeweiligen Themenbereichen zu erwerben. Dies sollta
darauffolgend als Grundlage für die Zusammenstellung des Programms der KDU-ČSL
dienen.
Tätigkeit der Think-Thank-Sektion war im Jahre 2015 vor allem mit der Publikations- und
Moderatorenrolle ihrer Mitglieder verbunden. Vladimír Hanáček publizierte einige
Rezensionen und kurze Artikel in der Anlage Obzory der Zeitschrift Nový HLAS.
Inhaltsreichere publizistische Artikel wurden weiter in dem Tagblatt Referendum
veröffentlicht. Sie widmeten sich überwiegend aktuellen politischen Entwicklung in Polen
und Reflexion über Ergebnisse nach dortigen Wahlen: der Präsidentenwahl und der
Parlamentswahl, sowie der Stellung und Perspektive der KDU-ČSL im Rahmen des
tschechischen Parteisystems.
In der gesellschaftswissenschaftlichen Internet-Zeitschrift e-Polis.cz wurden zwei
Fachbeiträge publiziert: der Artikel Tschechisches Partiesystem nach 2013 in der
Perspektive laut Sartori und die Rezension der Publikation von Roman Míček Znovu jsme
se ujali dědictví otců (Wir haben den Nachlass unserer Väter wiederum angetreten) über
politischem Katholizismus in den USA.
Die Moderatorenrolle der Konferenz über russisch-ukrainischem Konflikt hat am 28. April
in dem Abgeordnetenhaus Vladimír Hanáček übernommen.
Jan Málek moderierte am 2. November die Konferenz über dem Transatlantischen
Freihandelsabkommen (TTIP) in dem Emmauskloster in Prag.
Mgr. Vladimír Hanáček
Podnikání v
roce 2015
Podnikatelská sekce EAD se v roce 2015
podílela na těchto aktivitách :
- konzultační a poradenská činnost pro
jednotlivé subjekty, dokončení podkladů pro
firmu AHI.
možnosti investic v ČR - kraj plzeňský a
pardubický, rozvoj lidských zdrojů
- jednotlivé schůzky se zástupci podnikatelů,
Hospodářské komory na regionální a celostátní
úrovni.
zastupování EAD v odborných komisích, stav a
vývoj odborného vzdělávání v ČR
- příprava stanovisek pro poslance, senátory a
poslance EP v oblasti podnikání, daní a rozpočtu
a dopravě
průběžné návrhy a konzultace na výzvu jednotlivých poslanců a jejich asistentů
- zahraniční jednání s podnikateli zprostředkované HSS a KAS
semináře a setkání na Slovensku a v Bruselu
- příprava rozvoje projektů do infrastruktury v Jihomoravském kraji
konzultace ke komplexnímu návrhu stabilizace územního plánu, vysokorychlostní trať
Ing. Pavel Šustr
vedoucí sekce podnikatelské a konzultační
Beratungstätigkeit
2015
Unternehmersektion der EAD beteiligte sich im Jahre 2015 an folgenden Tätigkeiten:
- Konsultations- und Beratungstätigkeit für einzelne Subjekte, Vollendung der Unterlagen
für die Gesellschaft AHI.
Anlagenmöglichkeiten in Tschechien – Pilsner und Pardubitzer Region, Ausbau der
Arbeitsreserven
- einzelne Treffen mit den Unternehmervertretern, der Wirtschaftskammer auf regionaler
und staatlicher Ebene.
Vertretung der EAD in Fachkommissionen, Stand und Entwicklung der Fachausbildung
in Tschechien
- Erarbeitung der Stellungsnahmen für Abgeordnete, Senatoren und Abgeordnete des EP
im Bereich des Unternehmens, Steuerwesens, Haushalts und Transports
durchlaufende Entwürfe und Konsultationen auf Anlass einzelner Abgeordneten und
ihrer Assistenten
- durch HSS und KAS vermittelte internationale Verhandlungen mit Unternehmern
Seminare und Treffen in der Slowakei und in Brüssel
- Erarbeitung der Entwicklung der Infrastrukturprojekte in der Südmährischen Region
Konsultationen zum komplexen Entwurf der Stabilisierung des Gebietsplans,
Hochgeschwindigkeitsbahn
Ing. Pavel Šustr
Zpráva
Dozorčí rady
Zápis ze zasedání Dozorčí rady Evropské
akademie pro demokracii, zapsaného ústavu,
11.4.2016
Přítomni: Pavel Hořava, Hana Ondrušková,
Václav Špaček a Jaroslav Hulák
1)Předseda Dozorčí rady EAD Mgr. Pavel
Hořava přivítal členy Dozorčí rady a společně
stanovili okruh témat, kterými se bude DR EAD
na tomto jednání zabývat.
2) Jednotliví členové DR EAD provedli:
·
Namátkovou kontrolu účetních dokladů
roku 2015
·
Namátkovou kontrolu realizovaných akcí
EAD a jejich zúčtování v roce 2015
·
Kontrolu evidence majetku EAD
·
Kontrolu zúčtování mezd v roce 2015
·
Kontrolu výkazu rozvahy a výsledovky roku 2015
·
Kontrolu pokladní evidence za rok 2015
3) Na základě této kontroly bylo doporučeno Správní radě EAD schválit účetní
závěrku Evropské akademie pro demokracii, zapsaného ústavu, za rok 2015
Mgr.Pavel Hořava
předseda Dozorčí rady EAD
Bericht des
Aufsichtsrates
Protokoll der Aufsichtsratssitzung der Europäischen Akademie für Demokratie,
eingetragener Anstalt, 11.4.2016
Anwesenheitsliste: Pavel Hořava, Hana Ondrušková, Václav Špaček und Jaroslav Hulák
1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der EAD Mgr. Pavel Hořava begrüßte die Mitglieder
des Aufsichtsrats und sie bestimmten gemeinsam das Programm dieser Sitzung des
Aufsichtsrats der EAD.
2) Einzelne Mitglieder des Aufsichtsrats der EAD führten folgende Prüfungen durch:
·
Stichprobeprüfung der Rechnungsbelege für das Jahr 2015
·
Stichprobeprüfung der von der EAD realisierten Veranstaltungen und ihre
Verrechnung im Jahre 2015
·
Prüfung der Vermögenserfassung der EAD
·
Prüfung der Lohnverrechnung im Jahre 2015
·
Prüfung des Ausweises der Bilanz und der Gewinn-und-Verlust-Rechnung für das
Jahr 2015
·
Prüfung der Kassenerfassung für das Jahr 2015
3) Aufgrund dieser Prüfung wurde dem Verwaltungsrat der EAD empfohlen, den
Jahresabschluss der Europäischen Akademie für Demokratie, eingetragener Anstalt,
für das Jahr 2015 zu genehmigen.
Mgr. Pavel Hořava
© Evropská akademie pro demokracii, Karlovo nám. 317/5, 120 00 Praha 2

Podobné dokumenty