(/(.752,167$/$ý1Ë /,â7< $ 3ěË6/8â(1679Ë w w w . m a l p r o . c z

Transkript

(/(.752,167$/$ý1Ë /,â7< $ 3ěË6/8â(1679Ë w w w . m a l p r o . c z
(/(.752,167$/$ý1Ë/,â7<$3ěË6/8â(1679Ë
®
‡
(OHNWURLQVWDODþQtOLãW\&DEOHWUXQNLQJV
(OHNWURLQVWDODþQt OLãW\ MVRX XUþHQ\ N XORåHQt D RFKUDQČ HOHNWULFNêFK NDEHOĤ WHOHIRQQtFK VtWt
D GDOãtFK UR]YRGĤ SURWL PHFKDQLFNpPX SRãNR]HQt 'R OLãW O]H SUR YHGHQt Qt]NpKR QDSČWt YNOiGDW YãHFKQ\
GUXK\L]RORYDQêFKYRGLþĤDVGČORYDFtFKNDEHOĤNGRVDåHQtQHMY\ããtKRVWXSQČRFKUDQ\SĜHGYOLY\SURVWĜHGt
/LãW\ O]H XSHYĖRYDW QD QHYRGLYpP L YRGLYpP SRGNODGX SRPRFt ãURXEĤ QHER OHSHQt 3UR OHSãt XSHYQČQt
NSRYUFKXGRSRUXþXMHPHãURXE\
/LãW\MVRXY\UREHQ\]KRXåHYQDWpKR39&VQiVOHGXMtFtPLFKDUDNWHULVWLNDPL
‡VWXSHĖKRĜODYRVWL³%´QHVQDGQRKRĜODYê
‡VWĜHGQČDY\VRFHPHFKDQLFN\RGROQp ‡V89¿OWUHP
‡FKHPLFN\RGROQp
'ČOtVHĜH]iQtPQHERVWĜtKiQtPEH]QHEH]SHþtSUDVNQXWt.RQVWUXNFH]iPNXSUR¿OXåODEXDYtND]DMLãĢXMH
VSROHKOLYp D SHYQp VSRMHQt 9tNR O]H RSDNRYDQČ GHPRQWRYDW EH] SRãNR]HQt ]iPNX SUR¿OX D RPH]HQt
MHKRIXQNFH
(OHNWURLQVWDODþQtSUR¿O\VHY\UiEtYUĤ]QêFKEDUHYQêFKLPLWDFtFK,SĜHV]PČQXEDUY\PDMtW\WROLãW\VWHMQp
WHFKQLFNpSDUDPHWU\MDNROLãW\EtOp
&DEOHWUXQNLQJVDUHGHVLJQHGWRKROGDQGSURWHFWHOHFWULFDODQGWHOHSKRQHFDEOHVDVZHOODVRWKHUZLULQJV
DJDLQVW PHFKDQLFDO GDPDJH 7KH WUXQNLQJV FDQ DFFRPPRGDWH GLIIHUHQW W\SHV RI ORZYROWDJH
DQG FRPPXQLFDWLRQ FDEOHV WR DFKLHYH KLJKHVW GHJUHH RI SURWHFWLRQ IURP HQYLURQPHQWDO HIIHFWV
7KHWUXQNLQJVPD\EHDWWDFKHGWRQRQFRQGXFWLYHDVZHOODVFRQGXFWLYHVXUIDFHVZLWKVFUHZVRUDGKHVLYH
WDSHVRUKLJKTXDOLW\JOXH)RUEHWWHUDWWDFKPHQWWRWKHVXUIDFHZHUHFRPPHQGVFUHZ
7KHWUXQNLQJVDUHPDGHIURPKDUG39&ZLWKIROORZLQJFKDUDFWHULVWLFV
‡FODVVL¿FDWLRQRIÀDPPDELOLW\³%³GLI¿FXOWWREXUQ
‡PHGLXPDQGKLJKPHFKDQLFDOUHVLVWHQVH
‡89¿OWHUFRQWHQW
‡FKHPLFDOUHVLVWDQFH
7KH\ FDQ EH FXW WR VL]H ZLWK NQLIH RU VFLVVRUV ZLWKRXW WKH ULVN RI FUDFNLQJ 7KH FRQVWUXFWLRQ
RI WKH ORFNLQJ V\VWHP RI FRYHU WR WKH FRQGXLW HQVXUHV D ¿UP JULS ZLWK HDFK RWKHU 7KH FRYHU FDQ EH
UHPRYHGDQGFRQQHFWHGWRWKHERG\DQ\WLPHZLWKRXWGDPDJLQJWKHORFNDQGOLPLWLQJLWVIXQFWLRQ
(OHFWURLQVWDOODWLRQ SUR¿OHV DUH PDGH LQ GLIIHUHQW FRORXUV 'HVSLWH WKH FKDQJHV LQ FRORXU WKH WUXQNLQJ
SUR¿OHVVWLOOKDYHWKHVDPHWHFKQLFDOSURSHUWLHVDVWKHZKLWHFRORXUHGWUXQNLQJ
EtOi
white
RAL 9003
LPLWDFHGĜHYDVYČWOi
LPLWDWLRQRIZRRGOLJKWFRORXU
EDUHYQpR]QDþHQt
FRORXULGHQWL¿FDWLRQ
LPLWDFHGĜHYDWPDYi
LPLWDWLRQRIZRRGGDUNFRORXU
EDUHYQpR]QDþHQt
FRORXULGHQWL¿FDWLRQ
LPLWDFHGĜHYDQDWXU
LPLWDWLRQRIZRRGQDWXU
EDUHYQpR]QDþHQt
FRORXULGHQWL¿FDWLRQ
KQČGi
EURZQ
RAL 8011
ãHGi
JUH\
5$/
2
w w w . m a
l p
r o . c z

Podobné dokumenty

(/(.752,167$/$ý1Ë /,â7< $ 3ěË6/8â(1679Ë w w w . m a l p r o . c z

(/(.752,167$/$ý1Ë /,â7< $ 3ěË6/8â(1679Ë w w w . m a l p r o . c z RERXVWUDQRXOHStFtSiVNRXSUROHSãtSĜLOQDYRVWNSRYUFKX9QDEtGFHMVRXUR]PČU\SRGODKRYêFKOLãWYãtĜFH DPP'pONDMHP3R]QiPND2GEČU]ERåtSRX]HSRFHOêFKEDOHQtFK0DORREFKRGQtSURG...

Více

programm 2008

programm 2008 IGHDOIRUXVHDVILOWHUDQGZDWHUFRXUVHSXPS7KH),$3$TXD$FWLYH3URILSXPSVDUHDEOH WRVXFNLQZDVWHSDUWLFOHVXQWLOPPZLWKRXWSUREOHPVRYHUWKHSXPSEDVNHW%\WKHQHZ GHYHORSHGDMXVWD...

Více

pegaso 650 ie strada

pegaso 650 ie strada 1(9(5OHQGWKHYHKLFOHWREHJLQQHUVDQG LQDQ\FDVHPDNHVXUHWKDWWKHULGHUKDV DOOWKHUHTXLUHPHQWVIRUGULYLQJ 5LJRXURXVO\ REVHUYH DOO URDG VLJQV DQG QDWLRQDODQGORFDOURDGUHJXODWLRQV...

Více