Zpravodaj2004-1

Transkript

Zpravodaj2004-1
Z OBSAHU ČÍSLA:
Zápis do 1. třídy str. 7
Sbor dobrovolných hasičů str. 8
Společenská kronika str. 13
Číslo 1; Ročník 2004
Vydává Městský úřad Koryčany
Cena 7 Kč
Jaké byly letošní Lískovské ostatky ?
Vìtrné ale veselé.
Tak jako každý rok uspoøádali v Lískovci pøíznivci zachování této tradice
ostatkový prùvod.V sobotu 21. února
od samotného rána byl zaznamenán vìtší
ruch pøi pøípravì masek a odpoledne
ve 13. hodin vyrazil prùvod masopustních
masek po vesnici. Do kroku a do taneèního skotaèení maskám i pøihlížejícím divákùm hrála dechová hudba Boršièanka.
V èele prùvodu šli dva medvìdi vedeni
na silném lanì ( to aby nerozsápali dotírající mládež) a za nimi sple rùzných masek. Na koštìti pøiletìli i pøes silný vítr
èarodìjnice, cikánky hádali osud z rukou ,
kominík vymetal komíny a ètyøi baletky
pøedvádìli své „padedé“ pokaždé, když je
nìkdo odmìnil potleskem. Uklizeèka zametala pøed prahy nepoøádníkù a spokojené nevìsty se objímali se svými ženichy.
Tedy až na jednu v jiném stavu, která marnì shánìla ženicha v každém domì.
Snad nebylo v Lískovci jednoho domu,
kde by na masky neèekal hospodáø nebo
hospodynì, aby masky pohostili. Úsmìvem záøila Káèa nad plnící se kasou, husarova ruka s šavlí tìžkla pod tíhou slaniny, koš se plnil vajíèky a slivovice pøibývalo jak v demižónku, tak i v žaludcích
a hlavách masek a doprovodu. Nesmíme
zapomenout na tradièní koblihy, kterými
„zahánìli hlad“ nejen masky , ale hlavnì
všudypøítomné povykující dìti. Èernoknìžníci marnì èarovali, aby se poèasí
umoudøilo. Bouølivý vítr doprovázel masky po celé odpoledne až k hospodì, kde
ostatkové veselí vyvrcholilo.
Pøi dobrém guláši byl každý rád, že si trošku odpoèinul a nabral sil na veèerní zábavu,
která zaèala v 19 hodin. K tanci a poslechu
hrálo Veselé duo až do ranních hodin.
Poøadatelé by chtìli touto cestou podìkovat všem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem
podíleli na zdaøilém prùbìhu letošních
Ostatkù a zároveò dìkují všem obèanùm
Lískovce za milé pøijetí a obdarování.
PS. Už se všichni tìšíme na OSTATKY 2005.
Ing. Miroslav Budík
Strana 2
Koryčanský zpravodaj
Slovo z radnice
Oprava silnice pøes Jestøabice – aktuální informace
V roce 2003, jak máte jistì všichni ještì v dobré pamìti, byla
pøes naše mìsto, to je pøes Lískovec, Koryèany, Jestøabice, vedena objížïková trasa pøi opravì silnice 1. tøídy è. 50, mezi Slavkovem a Uherským Hradištìm. Prùjezd vozidel nasmìrovaný
na Koryèany objížïkou ze silnice è. 50 byl pro naše obèany
velmi obtìžující a stresující. Mùžeme být velmi rádi, že pøi této
objížïce , také díky disciplínì našich obèanù, nedošlo k støetu
obèanù s projíždìjícími vozidly s následným zranìním, nebo
pøímo ohrožení života chodcù.
Kromì tohoto uvedeného ohrožení na zdraví a životech lidí,
došlo však, zvláštì díky zvýšenému poètu pøejíždìjících plnì
naložených kamionù a vysokým letním teplotám, k poškození
povrchu silnice pøes naše mìsto. Naprostá devastace vozovky
nastala v intravilánu Jestøabic a dále od Jestøabic až po hranice
Jihomoravského kraje ( po tzv. Zlámalovo). Na základì skuteèného stavu vozovky a našich trvalých požadavkù a urgencí dochází nyní k tomu, že se silnice pøes Jestøábice bude øádnì opravovat.
mem je však zajištìní penìz na tuto opravu. Pro informaci uvádíme, že v zájmu dokázání potøebnosti opravy této èásti silnice
vedoucím pracovníkùm silnièního hospodáøství Zlínského kraje, jsme tyto zavezli pod Trávnický kopec u Bohuslavic a následnì jsme jeli do Jestøabic. Po zjištìní zásadní zmìny v kvalitì
jízdy pøi pøejezdu hranic obou krajù u Zlámalového, nám byla
pøislíbena pomoc pøi zajišování chybìjících finanèních prostøedkù na tuto opravu s tím, že pokud oprava nebude provedena souèasnì s opravou v Jestøabicích, vynasnaží se, aby byla uskuteènìna ještì do podzimu tohoto roku.
Termíny opravy, objízdné trasy, veøejná doprava :
1./ Pøedpoklad zahájení opravy silnice pøes Jestøábice je pondìlí, 5. dubna 2004.
Ukonèení opravy – polovina kvìtna 2004, možností je již
konec dubna 2004 z dùvodu zmìny DPH k 30.4.2004, kdy rychlost realizace opravy v dubnu sníží náklady.
2./ Po dobu opravy bude silnice pøes Jestøabice uzavøena.
Obèané Jestøabic budou moci používat svá osobní vozidla po
dohodì s dodavatelem stavby.
Stávající aktuální stav je následující:
Objízdná trasa je oficiálnì, zvláštì pro velká vozidla nad 3,5
t vedena smìrem na Mouchnice - Nemotice – Snovídky – Neso1./ V podstatì jistá je oprava v zastavìné èásti Jestøabic a to vice – Buèovice – Klobouèky – Ždánice – Strážovice – Kyjov –
od zaèátku oznaèení obce (pøed RD 151 a 147) po konec obce Bohuslavice a opaènì.
RD138. Celková délka opravovaného úseku je 1,38 km.
Silnice Koryèany – Vøesovice – Kyjov je otevøena, je zde
však nebezpeèí støetu s protijedoucím vozidlem na úzkém profiPro informaci uvádíme èásteèný výpis z technické zprávy lu serpentin této silnice.
projektové dokumentace opravy silnice :
3./ Veøejná autobusová doprava bude po dobu opravy silnice
- Realizace opravy je navržena technologií recyklace stávají- vedena po stavbì, to znamená, že bude platit stávající jízdní øád.
cích konstrukèních vrstev za studena na místì se zhotovením
Výjimkou bude závìr opravy silnice, kdy v dobì pokládky
nového krytu – údajnì se jedná o novou, osvìdèenou techno- asfaltobetonového koberce bude silnice po dobu 3 dnù, pravdìlogii.
podobnì pátku, soboty a nedìle, silnice úplnì uzavøena.
- Projekt poèítá s úpravou podélného a pøíèného sklonu pro
Po dobu tìchto 3 dní bude zajištìna náhradní autobusová
návrhovou rychlost 50 km/hod.
doprava z vrchu Jestøabského kopce, pøes Koryèany na vlak
- Provedení konstrukce v místech rozšíøení vozovky na šíøku 6 m. do Nemotic.
- Místa výrazných deformací a výtlukù se vyplní novým kameO termínu tìchto 3 dní úplné uzavírky silnice a o jízdních
nivem – štìrkodrtí
øádech autobusu k vlakùm budou obèané vèas informováni –
- Vozovka se rozpojí, promíchá na potøebnou tloušku, vyrov- termín je závislý na rychlosti postupu prací celkové opravy.
ná a pøedhutní do navržených profilù
V pøípadì, že se podaøí zajistit opravu úseku od hranic krajù,
- Provede se recyklace smícháním s cementem a asfaltovou by se tato 3 denní uzavírka pravdìpodobnì následující týden
emulzí, nebo asfaltovou pìnou
ještì jednou opakovala.
- Na povrch bude položena vrstva asfaltového betonu v síle 50 mm
- Podél silnice bude dle možností doplnìna krajnice o šíøce
Na závìr bych chtìl øíci, že vìøíme, že se tuto akci dùkladné
0,75 m a tloušce 100 mm z recyklátu
opravy silnice pøes Jestøabice, která pøinese zvláštì nyní jestøab- Napojení vjezdù k nemovitostem bude napojeno na stávající ským obèanùm po dobu stavby øadu dopravních problémù, poúpravu recyklátem.
daøí zdárnì a kvalitnì uskuteènit a že se tak koneènì doèkáme
- Na novém krytu bude provedeno oddìlení jízdních pruhù lepší silnice pøi cestì do Kyjova.
vodorovným znaèením, okraje vozovky budou oznaèeny voIng. Miroslav Máèel, starosta
dící èarou.
2./ Oprava silnice od hranic Jihomoravského kraje po zaèátek Jestøabic je doposud nejistá, ale stále ještì nadìjná. Dle sdìlení øeditelství silnic Zlínského kraje, zpracovává se urychlenì
projektová dokumentace na tuto opravu, snahou je provést opravu
souèasnì s opravou silnice pøes Jestøábice, souèasným problé-
Koryčanský zpravodaj
Zápis z 6. řádného zasedání Zastupitelstva Města Koryčany,
konaného dne 11. 12. 2003 v Koryčanech
6. øádné zasedání Zastupitelstva Mìsta Koryèany konané
ve velké zasedací místnosti na MìÚ Koryèany zahájil starosta
Ing. Miroslav Máèel v 18.00 hodin. Zasedání se zúèastnilo 13 èlenù. Dva poslanci se omluvili. Ovìøovateli zápisu byli jmenováni
poslanci pan MVDr.Zdenìk Kuèera a paní Drahomíra Èížková.
Návrhová komise byla schválena ve složení poslancù Zdenìk
Šmela, Michal Huška a Ivana Chmelaøová. Prùbìh zasedání zapsal Václav Paseka.
Strana 3
7. Schválení plánu práce Rady a Zastupitelstva Mìsta
Koryèany na I.pol. 2004
Starosta seznámil zastupitele s návrhem plánu práce Rady
a Zastupitelstva Mìsta Koryèany na I.pol. 2004
Plán je také pøílohou tohoto zápisu.
Hlasování:
Zastupitelstvo Mìsta Koryèany schvaluje všemi 13- ti hlasy
pøítomných poslancù plán práce Rady a Zastupitelstva Mìsta
Koryèany na I. pol. 2004.
8. Informace o postupu VPP a investièních akcí mìsta.
Starosta informoval pøítomné o postupu prací na veøejnì prospìšných pracích a investièních akcí mìsta. Jde zejména o dokonèení bytové výstavby bytového domu o 12 bj. v Koryèanech
– Moèílky a rekultivaci skládky v lokalitì Líšèí.
Zastupitelstvo Mìsta Koryèany vzala na vìdomí informaci
o postupu VPP a investièních akcí mìsta.
1. - 2 Zahájení, doplnìní a schválení programu
Starosta pøivítal všechny pøítomné. Z obèanù mìsta se zasedání zastupitelstva zúèastnilo jedenáct obèanù. Dále vyzval poslance, aby se vyjádøili k navrženému programu jednání. Navržený program byl doplnìn v bodì 10. Pøevody majetku mìsta,
a to o majetkové vyrovnání s Vodovody a kanalizacemi Hodonín. Takto doplnìný program byl schválen 12-ti hlasy pøítom9. Schválení Zadání zmìny è. 6 územního plánu sídelního
ných poslancù.
útvaru Koryèany a zmìny è. 3 územního plánu sídelního
útvaru Koryèany – Jestøabice.
3. Zpráva o èinnosti Rady Mìsta Koryèany
Zastupitelstvo Mìsta Koryèany schvaluje všemi 13- ti hlasy
Tajemník úøadu Ing. Petr Celý pøedložil zprávu o èinnosti pøítomných poslancù Zadání zmìny è. 6 územního plánu sídelrady od posledního zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo vza- ního útvaru Koryèany a zmìny è. 3 územního plánu sídelního
lo zprávu na vìdomí. Zpráva je pøiložena k zápisu a je jeho útvaru Koryèany – Jestøabice. Návrh zmìn je v pøíloze tohoto
souèástí.
zápisu.
4. Èerpání finanèních prostøedkù MìÚ Koryèany
k 30.11.2003 a schválení rozpoètových zmìn
Starosta seznámil èleny zastupitelstva s èerpáním finanèních
prostøedkù MìÚ Koryèany k 30. 11. 2003. Podrobné plnìní rozpoètu obdrželi èlenové zastupitelstva v materiálech pro jednání
v zastupitelstvu a je také nedílnou souèástí tohoto zápisu.
Starosta informoval èleny zastupitelstva o zmìnách v rozpoètu
( dle pøílohy ), které je nutné schválit. K uvedenému datu jsou
pøíjmy plnìny na èástku 58.910.664,12 Kè, tj. 99 % a výdaje
jsou èerpány na èástku 57.848.844,64 Kè, tj. 97 %.
Celková zadluženost obce k tomuto datu pøedstavuje èástku
28.615.815,50 Kè.
Hlasování:
Zastupitelstvo Mìsta Koryèany vzalo na vìdomí pøedloženou zprávu o èerpání fin. prostøedkù rozpoètu MìÚ Koryèany
k 30. 11. 2003 a schvaluje 13- ti hlasy pøítomných poslancù
rozpoètová opatøení dle pøiloženého pøehledu hospodaøení
k 30. 11. 2003.
5. Schválení rozpoètového provizoria pro hospodaøení
Mìsta Koryèany v roce 2004 do schválení øádného rozpoètu
pro rok 2004
Zastupitelstvo Mìsta Koryèany schvaluje všemi 13- ti hlasy
pøítomných poslancù rozpoètové provizorium pro hospodaøení
Mìsta Koryèany na období od 1. 1. 2004 ve výši 2/12 rozpoètu
roku 2003 do schválení øádného rozpoètu pro rok 2004,
tj. 26. 2. 2004.
6. Návrh rozpoètu pro rok 2004
Starosta seznámil zastupitele s pøedbìžným návrhem rozpoètu mìsta pro rok 2004. Tento rozpoèet zastupitelé obdrželi
v materiálech pro jednání zastupitelstva a je také pøílohou tohoto zápisu.
Zastupitelstvo Mìsta Koryèany vzalo na vìdomí informaci
o pøedbìžném návrhu rozpoètu pro rok 2004.
10. Pøevody majetku mìsta
Rada Mìsta Koryèany doporuèila k projednání a schválení
v Zastupitelstvu Mìsta Koryèany tyto zámìry pøevodù majetku
ve vlastnictví Mìsta Koryèany.
Hlasování:
1) Zastupitelstvo Mìsta Koryèany schvaluje prodej pozemkù p. è. 76/3 zastavìná plocha o výmìøe 643 m2 a p. è. 72/2
ostatní plocha o výmìøe 136 m2 v k. ú. Jestøabice, které tvoøí
jeden funkèní celek se stavbou prodejny èp. 184 pro Spotøební
družstvo Kromìøíž, se sídlem Kromìøíž, Riegrovo námìstí 3767
za cenu znaleckého posudku.
Hlasování:
2) Zastupitelstvo Mìsta Koryèany schvaluje prodej pozemku p. è. PK 525 o výmìøe 507 m2 a p. è. 526 o výmìøe 425 m2
v k. ú. Lískovec pro pana Lukáše Paligu za cenu znaleckého
posudku.
Hlasování:
3) Zastupitelstvo Mìsta Koryèany schvaluje majetkové
vypoøádání mezi Mìstem Koryèany a Vodovody a kanalizace
Hodonín, a. s. se sídlem Purkyòova 2, è. p. 2933, 695 11 Hodonín na základì uzavøených smluv a dodatkù o sdružení finanèních prostøedkù, kterými jmenovaná spoleènost poskytla Mìstu
Koryèany v období roku 1998 až 2002 finanèní prostøedky
v celkové výši 6.299.740,63Kè na pøípravu, financování a realizaci stavby „Kanalizace a ÈOV Koryèany“ ( úhrada splátek návratné finanèní pomoci SFŽP ÈR Praha). K majetkovému vypoøádání je navržena èást stavby „ÈOV Koryèany“, a to provozní
budova vèetnì pozemku p. è. 2708 a Aktivaèní nádrže na pozemku p. è. 2709, vèetnì pozemku pod uvedenou stavbou
p. è. 2709, které byly ocenìny dle Znaleckého posudku è. 3181
–162/03 na èástku 6.300.076,-Kè.
Rada Mìsta Koryèany nedoporuèila k projednání a schválení v Zastupitelstvu Mìsta Koryèany tento zámìr pøevodu majetku ve vlastnictví Mìsta Koryèany.
Strana 4
Hlasování:
4.) Zastupitelstvo Mìsta Koryèany neschvaluje prodej p. è.
1609/4 trvalý travní porost o výmìøe 30897m2 v k. ú. Lískovec
pro pana Jiøího Vojtu a Ing.Radima Adolta.
11. Schválení organizaèního zabezpeèení následujícího
zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo Mìsta Koryèany schvaluje všemi 13-ti hlasy
pøítomných poslancù organizaèní zabezpeèení následujícího zasedání zastupitelstva v Koryèanech.
12. Interpelace poslancù
Starosta otevøel interpelace zastupitelù.
13. Diskuse
Starosta otevøel diskusi, ve které odpovídal na dotazy èlenù
zastupitelstva.
14. Schválení usnesení
Èlen návrhové komise pan Zdenìk Šmela pøeèetl návrh usnesení, které zastupitelstvo jednomyslnì schválilo.
15. Závìr
Starosta pan Ing. Miroslav Máèel podìkoval všem za úèast
na dnešním zasedání a jednání ve 20.00 hodin ukonèil.
Zápis ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva Města Koryčany,
konaného dne 26. 2. 2004 v Koryčanech
Koryčanský zpravodaj
k 31. 12. 2003, vèetnì návrhu rozpoètových zmìn byl èlenùm
zastupitelstva pøedložen v materiálech pro jednání zastupitelstva. Se zprávou o hospodaøení mìsta za rok 2003 se mìli možnost seznámit i obèané mìsta. Byla zveøejnìna na úøední desce
a na oficiálních internetových stránkách Mìsta Koryèany spolu
s návrhem rozpoètu na letošní rok. Zpráva je pøiložena k tomuto
zápisu a je jeho nedílnou souèástí.
Hlasování:
Zastupitelstvo Mìsta Koryèany vzalo na vìdomí zprávu
o hospodaøení Mìsta Koryèany za rok 2003 a schvaluje 11- ti
hlasy pøítomných poslancù pøesuny v rozpoètu za rok 2003 na
úrovni skuteèných pøíjmù a èerpání skuteèných výdajù rozpoètu
dle pøiloženého pøehledu hospodaøení k 31. 12. 2003.
Zastupitelstvo Mìsta Koryèany povìøuje revizní komisi zastupitelstva provedením kontroly hospodaøení koupalištì za úèelem zjištìní potøeby výše pøíspìvku mìsta na jeho provoz. Zprávu z kontroly pøedloží radì, která podá zprávu na dalším zasedání zastupitelstva, které rozhodne o pøípadné zmìnì pøíspìvku
v rozpoètu na rok 2004.
5. Schválení rozpoètu Mìsta Koryèany na rok 2004.
Návrh rozpoètu mìsta na rok 2004 byl podrobnì projednán
na jednání Rady Mìsta Koryèany a ve finanèní komisi Zastupitelstva Mìsta Koryèany. Návrh rozpoètu pro rok 2004 byl èlenùm zastupitelstva pøedložen v pøedstihu tak, aby se k nìmu mohli
vyjádøit, popøípadì navrhnout zmìny. S návrhem rozpoètu se
mìli možnost seznámit i obèané mìsta. Byl zveøejnìn na úøední
desce a na oficiálních stránkách Mìsta Koryèany po dobu tak
jak tomu ukládá zákon o obcích. Návrh rozpoètu, vèetnì jeho
úprav je nedílnou souèástí tohoto zápisu.
Pro rok 2004 byl sestaven vyrovnaný rozpoèet, na stranì pøíjmù èiní 71.068.800,-Kè, na stranì výdajù èiní 71.068.800,-Kè.
Hlasování:
Zastupitelstvo Mìsta Koryèany schvaluje 11- ti hlasy pøítomných poslancù návrh rozpoètu Mìsta Koryèany na rok 2004.
7. øádné zasedání Zastupitelstva Mìsta Koryèany konané
ve velké zasedací místnosti na MìÚ Koryèany zahájil starosta
Ing. Miroslav Máèel v 18.00 hodin. Zasedání se zúèastnilo 12 èlenù. Tøi poslanci se omluvili. Ovìøovateli zápisu byli jmenováni
poslanci pan Ladislav Koneèný a paní Ivana Chmelaøová. Návr6. Schválení plánu investièních akcí a VPP na rok 2004
hová komise byla schválena ve složení poslancù Drahomíra ÈížStarosta Ing. Miroslav Máèel pøedložil èlenùm Zastupitelstva
ková, Ing. Jaromír Tomášek a Ing. Marie Horáèková. Prùbìh
Mìsta Koryèany návrh investièních a veøejnì prospìšných prací
zasedání zapsal Václav Paseka.
na rok 2004 a o zaøazení uvedených akcí bylo hlasováno.
1. - 2. Zahájení, doplnìní a schválení programu
Pro letošní rok byly zaøazeny tyto investièní akce:
Starosta pøivítal všechny pøítomné. Z obèanù mìsta se zasedání zastupitelstva zúèastnilo jedenáct obèanù. Dále vyzval po- 1) Dokonèení akce „Rekultivace skládky Koryèany, lokalita Líšèí“
slance, aby se vyjádøili k navrženému programu jednání. Navr- 2) Terénní úpravy v nové bytové zástavbì Koryèany-Moèílky
žený program byl doplnìn o bod 10. Zmìna územního plánu. 3) Vybudování sbìrného dvora pro sbìr odpadu
Takto doplnìný program byl schválen 11-ti hlasy pøítomných 4) Terénní úpravy mezi èekárnou a bytovým domem èp. 878
naproti Koryny, oprava èekárny, oprava stávající zídky
poslancù.
5) Výstavba 7 bytù v nebytových prostorách v obytných domech
14 bj. a 12 bj. ul Masarykova
3. Zpráva o èinnosti Rady mìsta Koryèany
6)
Pøípravné práce investièní akce „Kanalizace Koryèany stoka
Tajemník úøadu Ing. Petr Celý pøedložil zprávu o èinnosti
C1,B“
rady od posledního zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo vzaHlasování:
lo zprávu na vìdomí. Zpráva je pøiložena k zápisu a je jeho
Zastupitelstvo Mìsta Koryèany schválilo 12- ti hlasy pøítomsouèástí.
ných poslancù návrh investièních akcí na rok 2004.
4.Zpráva o hospodaøení Mìsta Koryèany za rok 2003
Pro letošní rok byly zaøazeny tyto veøejnì prospìšné práce:
a schválení pøesunu v rozpoètu za rok 2003
Rozpoèet Mìsta Koryèany byl projednán a schválen na zase- 1) Oprava „azylového“ domu
dání Zastupitelstva Mìsta Koryèany dne 27. února 2003. Roz- 2) Dokonèení zalesnìní staré skládky na Kamínkách
poèet pro rok 2003 byl pùvodnì sestaven na èástku 46.012.300,3) Sbìrný dvùr - pøípravné práce pro jeho vybudování
Kè. Po všech úpravách rozpoèet èinil 69.136.200,-Kè. Pøíjmy
rozpoètu byly plnìny na èástku 70.153.479,95 Kè což pøedsta- 4) Bìžná údržba veøejného prostranství a veøejné zelenì
Hlasování:
vuje 101% a výdaje jsou èerpány na èástku 70.044.038,56 Kè,
Zastupitelstvo Mìsta Koryèany schválilo 12- ti hlasy pøítomtj. 101%. Celková zadluženost obce èinila k 31. 12. 2003 ve výši
29.146.658,67,- Kè. Zpráva o hospodaøení Mìsta Koryèany ných poslancù návrh veøejnì prospìšných prací na rok 2004.
Koryčanský zpravodaj
7. Schválení zøízení organizaèní složky mìsta „ Kulturní
a informaèní støedisko“
Kulturní a informaèní støedisko je organizaèní složkou Mìsta
Koryèany ve smyslu ustanovení § 24 zákona è. 250/2001, o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù. Pøedmìtem èinnosti
této organizace je poskytování kulturních služeb obyvatelùm
a návštìvníkùm mìsta, zajišování a vytváøení podmínek pro realizaci výchovné, vzdìlávací, spoleèenské a informaèní èinnosti
ve mìstì. Organizaèní složka se zøizuje dnem 26. 2. 2004 na dobu
neurèitou. O vzniku organizaèní složky vydává zøizovatel Mìsto Koryèany zøizovací listinu. Její návrh obdrželi èlenové zastupitelstva v materiálech k jednání zastupitelstva.
Hlasování:
Zastupitelstvo Mìsta Koryèany schvaluje 11- ti hlasy pøítomných poslancù zøízení organizaèní složky mìsta „ Kulturní a informaèní støedisko“ .
8. Schválení obecnì závazné vyhlášky è. 1/2004 o místních poplatcích Mìsta Koryèany
Zastupitelstvo Mìsta Koryèany se usneslo vydat na základì
ustanovení § 14 odst. 2 zák.è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a v souladu s ustanovením
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. è.128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlášku. Návrh vyhlášky je pøiložen k tomuto zápisu.
Mìsto Koryèany zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psù
b) poplatek za užívání veøejného prostranství
c) poplatek z ubytovací kapacity
d) poplatek ze vstupného
e) poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj
f) poplatek za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù.
Vyhláška bude zveøejnìna na internetových stránkách Mìsta
Koryèany.
Hlasování:
Zastupitelstvo mìsta Koryèany schvaluje 12- ti hlasy pøítomných poslancù obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2004 o místních
poplatcích mìsta Koryèany.
Strana 5
Hlasování:
1.) Zastupitelstvo mìsta Koryèany schvaluje 12- ti hlasy pøítomných poslancù zámìr zmìny územního plánu 2B sídelního
útvaru Koryèany v lokalitì pod Floriánkem – Tato zmìna potvrzuje aktualizaci UP z roku 1998, kdy tato lokalita využívá území pro vícepodlažní bytovou zástavbu, pro sportovní plochy
a obèanské vybavení.
2.) Zastupitelstvo Mìsta Koryèany dává pøedbìžný souhlas
k žádosti Sportovního rybáøství Jestøabice s. r. o. o doplnìní
územního plánu sídelního útvaru Koryèany - Jestøabice – výstavby záchytné nádrže na levostranném pøítoku jestøabské pøehrady na p. è. 279/20 a p. è. 279/24 v majetku Sportovního rybáøství Jestøabice s. r. o.
11. Schválení pùjèek z Fondu rozvoje bydlení mìsta Koryèany pro rok 2004
Rada mìsta Koryèany vyhodnotila jednotlivé žádosti o poskytnutí pùjèky na zvelebení obytných budov a staveb na území
mìsta dle vyhlášky Mìsta Koryèany vlastníkù bytových a rodinných domù a bytù z Fondu rozvoje bydlení mìsta Koryèany
pro rok 2004. Pro letošní rok z toho fondu bude uvolnìna èástka
ve výši 260.000,-Kè. Výsledek výbìrového øízení je pøiložen
v materiálech pro jednání zastupitelstva a je také pøílohou tohoto zápisu.
Hlasování:
Zastupitelstvo mìsta Koryèany schválilo 12-ti hlasy pøítomných poslancù výsledek výbìrového øízení na poskytnutí pùjèek
z „Fondu rozvoje bydlení mìsta“ pro rok 2004.
12. Pøevody majetku mìsta
Rada mìsta Koryèany doporuèila k projednání a ke schválení
v Zastupitelstvu mìsta Koryèany tyto zámìry prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví Mìsta Koryèany.
Hlasování:
1) Zastupitelstvo mìsta Koryèany schvaluje 12- ti hlasy pøítomných poslancù prodej pozemku p. è. 1789 zastavìná plocha
o výmìøe 22 m2 v k. ú. Koryèany pro pana Štìpána Hofírka
za úèelem doøešení vlastnických vztahù k pozemku a ke stavbì
garáže v jeho vlastnictví, cena dle znaleckého posudku,
Hlasování:
2) Zastupitelstvo mìsta Koryèany schvaluje 12- ti hlasy pøítomných poslancù prodej èásti p. è. 1609/1 trvalý travní porost
o výmìøe cca 7000 m2 v k. ú. Lískovec (výmìra bude upøesnìna
geom. plánem) pro sdružení WOODCRAFT CHØIBY) za cenu
znaleckého posudku.
Hlasování:
3) Zastupitelstvo mìsta Koryèany schvaluje 12- ti hlasy pøítomných poslancù zámìr prodeje majetkového podílu id. 45/100
zøíceniny hradu Cimburk na parcele p. è. 2153 pozemek
p. è. 2153 zastavìná plocha a nádvoøí o výmìøe 3814 m2 a pozemek p. è. 2151/1 ostatní plocha o výmìøe 207 m2 v k. ú. Koryèany pro obèanské sdružení Polypeje za cenu 31.500,-Kè
9. Schválení obecnì závazné vyhlášky è. 2/2004 o místním
poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálního odpadu.
Starosta seznámil pøítomné s návrhem vyhlášky Mìsta Koryèany è. 2/2004 o místním poplatku, kterou se vydává pøíloha
è. 1 k vyhlášce Mìsta Koryèany è. 5/2001 o místním poplatku
za provoz systému shromažïování, sbìru pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování KO. Pøedmìtem této vyhlášky je stanovení sazby poplatku na rok 2004 pro fyzickou osobu, která má
v obci trvalý pobyt a pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví
stavbu urèenou nebo sloužící k individuelní rekreaci. Sazba poplatku èiní 450,-Kè. Vyhláška bude zveøejnìna ve zpravodaji
mìsta Koryèany.
13. Schválení organizaèního zabezpeèení následujícího
Hlasování:
zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo mìsta Koryèany schvaluje 12- ti hlasy pøítomStarosta seznámil zastupitele s organizaèním zabezpeèením
ných poslancù návrh vyhlášky Mìsta Koryèany è. 2/2004 o míst- následujícího zasedání zastupitelstva.
ním poplatku.
Hlasování:
Zastupitelstvo mìsta Koryèany schvaluje 12-ti hlasy pøítomných poslancù organizaèní zabezpeèení následujícího zasedání
10. Zmìna územního plánu
Starosta seznámil pøítomné s návrhem zmìn územního plánu zastupitelstva v Koryèanech, které se bude konat dne 27. kvìtna
2004 v 19.00 hodin.
sídelního útvaru Koryèany a Jestøabice.
Strana 6
Koryčanský zpravodaj
14. Interpelace poslancù
Starosta otevøel interpelace èlenù zastupitelstva.
Pøíloha è.1
1) Výše poplatku dle èl.3 této vyhlášky :
a) Èástka 250,-Kè za fyzickou osobu a kalendáøní rok a zahr15. Diskuse
nuje:
Starosta otevøel diskusi, ve které odpovídal na dotazy èlenù
tøídìní, uložení odpadu a mobilní svozy NO.
zastupitelstva a pøítomných obèanù.
b) Rozúètování nákladù na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu na osobu:
16. Návrh usnesení
Starosta vyzval pøedsedu návrhové komise k pøednesení zpráNáklady za rok 2003:
vy. Èlen návrhové komise pøeèetl návrh usnesení, které zastupiSvoz komunálního odpadu - obyvatelstvo 840.155,-Kè
telstvo jednomyslnì schválilo.
Svoz kontejnerù na komunální odpad 285.316,-Kè
17. Závìr
Starosta pan Ing. Miroslav Máèel podìkoval všem za úèast
na dnešním zasedání a jednání ve 20.00 hodin ukonèil.
Náklady celkem vè.DPH Poèet obyvatel :
Poèet chat,chalup :
1.125.471,-Kè
2924 (k 31.12.2003)
308
Obecnì závazná vyhláška è. 1/2004
Náklady na fyzickou osobu 348,-Kè
o místních poplatcích mìsta Koryèany
Zastupitelstvo mìsta Koryèany se na svém zasedání dne 26.
Poplatek dle písm. b) se stanovuje 200,-Kè
února 2004 usneslo vydat na základì ustanovení § 14 odst. 2
zák.è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších
Rozdíl ve výši 148,-Kè na fyzickou osobu a rok je hrazen
pøedpisù, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
z
rozpoètu
Mìsta Koryèany.
písm. i) zák. è.128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlášku.
Sazba poplatku pro poplatníka:
dle Èl.2 písm. a) - fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
Èást 1
a Èl.2 písm. b) - fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
Základní ustanovení
urèenou nebo sloužící k individuální rekreaci za provoz systéÈlánek 1
mu shromažïování, sbìru , pøepravy, tøídìní, využívání a od1) Mìsto Koryèany zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
straòování odpadu na rok 2004 èiní 450,-Kè
a) poplatek ze psù
b) poplatek za užívání veøejného prostranství
Èl.2
c) poplatek z ubytovací kapacity
Zrušovací ustanovení
d) poplatek ze vstupného
e) poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj
Touto obecnì závaznou vyhláškou se ruší pøíloha è. 1 k vyf) poplatek za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù. hlášce mìsta Koryèany è. 5/2001, kterou se stanoví sazba poVyhláška byla zcela novelizována a vzhledem k velkému roz- platku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøísahu není další text zveøejnìn v našem Zpravodaji. Úplný text je dìní, využívání a odstraòování komunálního odpadu .
k dispozici na MìÚ v Koryèanech na odboru HSO a dále bude
zveøejnìn na internetových stránkách mìsta na adrese:
Èl.3
www.korycany.cz
Tato vyhláška nabývá úèinnosti ode dne pøedcházejícího dni
vyhlášení.
VYHLÁŠKA MÌSTA KORYÈANY è.2/2004
kterou se mìní obecnì závazná vyhláška mìsta Koryèan è. 5/
2001 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálního odpadu a vydává pøíloha è.1 k této obecnì zá- Informace o ceně vodného a stočného pro rok 2004
vazné vyhlášce
Jako v roce 2003 i v letošním roce sestává cena za vodu
Zastupitelstvo mìsta Koryèany vydává dne 26.2.2004 podle
ze
dvou
složek: pevné a pohyblivé.
ustanovení § 14 odst.2 zákona è.565/1990 Sb.,o místních poPohyblivá
složka vodného:
19,94 Kè/m3
platcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a v souladu s ustanovePohyblivá
složka
stoèného:
19,28 Kè/m3
ním § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.i) zákona è. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zøízení), v jeho pozdìjším znìní, tuto obecnì
Pro fakturaèní vodomìry Qn 1,5-5 m3/hod pro domácnosti
závaznou vyhlášku.
Pevná
složka vodného:
450,- Kè/rok
Èl. 1
Pevná
složka
stoèného:
300,Kè/rok
Mìsto Koryèany vydává v souladu s ustanovením § 10b odst.3
zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjCeny jsou bez DPH, sazba DPH je 5%, takže pohyblivá složších pøedpisù a v souladu s ustanovením èl.3 k pøedmìtné vyka
vodného a stoèného èiní:
hlášce, kterou se stanoví sazba poplatku za provoz systému shro41,18 Kè/ m3
mažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování
a
pevná
složka
vodného
a stoèného
komunálního odpadu pøílohu è.1 na rok 2004 v následujícím
787,50
Kè/rok
vèetnì danì DPH.
znìní:
Koryčanský zpravodaj
Strana 7
Sněhové vločky u zápisu do 1.třídy
Letošní zápis do 1.tøídy mìl zcela jiný ráz než pøedchozí roky.
Budoucí prváèky vítaly nejen paní uèitelky, ale i krásné bílé snìhové vloèky v podání souèasných prváèkù. Hlavním organizátorem byla paní uèitelka Jana Marková, o výtvarnou stránku celé
akce se postaral pan uèitel Roman Hofr.
Zápis probíhal jako vždy v budovì školy na Námìstí. Rodièe
sem pøivádìli svoje dìti, které mìly paním uèitelkám pøedvést,
co všechno umí. Nìkteøí budoucí žáèci byli velmi nesmìlí a jejich vyplašená oèka svìdèila o tom, že nové neznámé prostøedí
v nich vzbuzuje obavy, a proto chvíli trvalo, než se rozpovídali.
Ale byli zde i takoví „kabròáci“, u kterých na první pohled bylo
znát, že básnièky, písnièky, barvy nebo èíslice pro nì nejsou žádným problémem a že v tomto oboru nejsou nováèci.
Všechno toto povídání pozornì sledovaly snìhové vloèky a
ty dìti, které snad vstupovaly s obavami, ihned pøesvìdèily, že
strach je úplnì zbyteèný.
Po skonèení povinné èásti zápisu naše vloèky svoje budoucí
kamarády a kamarádky chytily za ruce a odvedly do snìhového
království, kde je èekal velký snìhulák a plno soutìží. A aby i ve
snìhovém království bylo všechno jak má být, byly tady maminky našich vloèek, dohlížely na malování, na soutìže a pro každého návštìvníka mìly nìjakou dobrotu.
A kdo se skrýval pod maskou snìhové vloèky? Byla to Karolínka Mlejnková, Katka Žižlavská, Kristýnka Pìnicová a Lukášek Koneèný. Moc jim to slušelo.
A maminky? Paní Romana Mlejnková, paní Zdeòka Žižlavská a paní Koneèná. Chtìla bych jim moc podìkovat za pomoc a
èas, který nám a našim dìtem vìnovaly.
Marie Horáèková, øed.školy
Co se všechno ve škole děje?
Každý školní rok je trochu jiný, ale všechny mají jedno spoleèné, stále se ve škole nìco dìje.
Jsou akce, které se pravidelnì opakují, ale vždy se objeví
nápady s nìèím novým, s nìèím co tady ještì nebylo.
Napøíklad paní uèitelka Ivana Dvouletá každý rok organizuje
pro celý 1.stupeò Drakiádu. Letos tomu nebylo jinak. Každá tøída vyrábìla draky a soutìžilo se nejen o to, který vyletí nejvýš,
ale také o nejkrásnìjšího draka. Vítr pøi Drakiádì foukal tak silnì, že s draky málem uletìli i soutìžící.
Každý rok se pro dìti poøádá plavecký výcvik, každý rok chodí
Mikuláš, o kterého se stará pan uèitel Roman Hofr, a samozøejmì tradièní vánoèní besídka pro dìti i pro rodièe na 1.stupni,
kterou organizují všichni uèitelé, a každoroèní vánoèní koledy u
stromeèku na 2.stupni, které nacvièí s dìtmi paní uèitelka Eva
Košutová.
Ale i letos se objevily novinky. Paní uèitelka Ivana Dvouletá
pøipravila pøed Vánocemi pro dìti na 1.stupni „Barevný týden“.
Pravidla hry byla jednoduchá. Každý den bude škola vymalovaná jinou barvou, ale bez použití pastelek a barev. Dìti se se svými tøídními uèiteli oblékly každý den do jiné barvy, a tak jsme
mìli jeden den školu plnou žluáskù, druhý den plnou bìláskù,
uprostøed týdne byla škola celá modrá a konec týdne pøál èervené a zelené barvì. Nebyla to jen radost z oblékání do rùzných
barev, ale i velká soutìž, která tøída bude nejlépe vybarvená.
Nakonec vše dobøe dopadlo, soutìž se doèkala svých vítìzù a ti,
kteøí nevyhráli, byli také spokojeni, protože si mohli skuteènì
barevnì zaøádit.
A hned se nabízí další novinka. Letos do školy pøišli „Tøi
králové“, které pozvala a po škole provedla paní uèitelka Helena Krejèiøíková.
A tak bychom mohli jmenovat plno dalších akcí, které uèitelé
pro dìti pøipravují. Napøíklad organizace soutìží všeho druhu,
sportovní a kulturní akce, divadelní a filmová pøedstavení, besedy s rùznými odborníky a zajímavými lidmi, exkurze a výlety na
nejrùznìjší místa v naší republice .
Všechno to dìlají uèitelé proto, že je tato práce s dìtmi a
mládeží baví, proto tomu obìtují mnoho svého volného èasu,
který by jinak mohli využít pro sebe a své zájmy. Ale rozzáøené
dìtské oèi a spokojení rodièe, to je pøece odmìna, která stojí za
to.
Marie Horáèková, øed.školy
Strana 8
Koryčanský zpravodaj
Sbor dobrovolných hasičů bilancuje
S koncem roku vìtšinou každý z nás hodnotí svou práci, kterou vykonal jak v osobním tak i profesním životì. Hodnotíme
co se podaøilo nebo co zùstalo nedodìláno. Také i v našem kolektivu, sboru dobrovolných hasièù v Koryèanech probìhlo naše
hodnocení uplynulého roku 2003.
Na valné hromadì, která se uskuteènila v prosinci 2003, jsme
vyhodnotili naši èinnost. Dovolte mi, abych Vás ve struènosti
seznámil s naší prací jak u starších hasièù tak u mládeže. SDH –
Koryèany má 25 èlenù z toho 19 mužù a 6 žen. Máme také družstvo mládeže, které má k dnešnímu dni 13 èlenù.
Po obnovì vedení SDH jsme doplnili nový výbor a na nìkterých postech zdvojili výkony tìchto funkcí takže nové vedení
má toto složení:
Starosta: bratr Josef Ketler, zástupce st.: bratr Vladimír Hanousek, jednatel: sestra Vladimíra Norková a bratr Miloš Urban, velitel: bratr Radek Seménka, zástupce velitele: bratr Miroslav Pácl ml., kronikáøi: sestra Františka Šlampová a sestra
Soòa Filípková, pokladník: bratr Franek Pavel.
Nᚠsbor mìl pomìrnì rušný rok co se týkalo zásahù pøi požárech nebo pøi organizaci soutìží. Jednoznaènì mùžeme konstatovat, že obstál se ctí a právem mu na všech postech jak odvedení OSDH v Kromìøíži tak od Mìú Koryèany bylo podìkováno. Dotaci, kterou jsme dostali za tuto èinnost jsme v plné míøe
vyèerpali na obnovu vybavení požární zbrojnice.
Aktivity jsme také mìli na úrovni soutìží, kterých jsme se
zúèastòovali jak mladí hasièi tak starší hasièi. Velkou akvizicí
pro nᚠsbor je také to, že na poli brigádnické je vysoce hodnocena chu a ochota zdarma se zúèastòovat tìchto akcí a tak zvelebit nejen majetek nám svìøený, ale také jej chránit a udržovat.
Jak už to bývá jsou tahouni, kteøí svým pøíkladem táhnou tento
kolektiv. Nechtìl bych pøedem vyzdvihovat jednotlivce je pøíliš
brzy, ale toto hodnocení si ponecháme až budeme hodnotit rok
2004.
Jak jsem již naznaèil je pøed námi rok 2004 rok který bude
pro nᚠsbor o to významnìjší, že v tomto roce oslavíme 130-let
od založení SDH v Koryèanech. Pøípravy na tyto akci jež jsou
v plném proudu. Je už vypracován program tìchto oslav a již ho
za pomoci starostù sousedních sborù upøesòujeme a dáváme
do koneèné podoby. Ujišujeme Vás, že o všech pøípravách
a o této akci budete v èas informováni. Jen pro Vaši informaci
se oslavy uskuteèní 23.-24. èervence letošního roku. Chtìli bychom také podìkovat tìm našim spoluobèanùm, kteøí ve sboru
pracovali a byli vždy nápomocni pøi rùzných životních potížích,
MATEØSKÁ ŠKOLA KORYÈANY
děkuje
Vedení podniku KORYNA a.s.,
generálnímu øediteli panu Miroslavu Rumpelovi,
za poskytnutí sponzorského daru – kuchyòské sestavy
pro školní kuchyò MŠ Koryèany
a všem, kteøí nám pomáhali pøi montáži.
Velmi si vážíme jejich pomoci a laskavosti.
Kuchynì MŠ se tak stala moderním, bezpeèným
a pøíjemným pracovištìm.
Za Mateøskou školu
Øeditelka Hana Šimèíková a Dana Váòová
které nás v životì potkávají. Pøipravujeme zvláštní vydání Koryèanského zpravodaje, ve kterém bude vše od založení sboru
tak vše o dìní do dnešní doby co se týèe hasièù a jejich èinnosti.
Bude tam také kompletní program tìchto slov. Proto již nyní
Vás obèany prosím abyste svoji hojnou èásti a pomocí pøispìli
SDH Koryèany na naši další èinnost.
Vyzýváme také podnikatele v našem mìstì, aby pøispìli dle
svých možností sponzorskými dary na naši èinnost.. Pøedem Vám
co nejsrdeènìji dìkujeme. A v neposlední øadì bych se také
zmínil a našich nejmladších hasièích. Tento mladý kolektiv vedou sestry Franková Martina a Norková Vladimíra. Pøesto, že
mají své rodiny velmi obìtavì a na úkor svého volného èasu se
tìmto dìtem obìtavì vìnují. Musíme také konstatovat, že v tomto
jejich snažení jim také pomáhá sestra Ludmila Kavaèová z Lískovce. Dìti se pravidelnì scházej jednou týdnì na hasièské zbrojnici, kde se jak teoreticky tak prakticky pøipravují na soutìže
a také na rùzné kulturní akce, které jsou pøed nimi a mohu
s radostí konstatovat, že tyto akce sklízejí nejen podporu ale kladný ohlas jak pøedstavitelù Mìú Koryèany tak obèanù našeho
mìsta. Toto družstvo i když se každým rokem obmìòujeme dosahuje velmi pìkných výsledkù a tak dùstojnì reprezentuje naše
mìsta a SDH Koryèany. V uplynulém roce 2003 bylo povìøeno
organizací okresního kola pro mladé hasièe PLAMEN. Za pomoci sousedních sborù tato akce probìhla u koupalištì a byla
hodnocena všemi složkami velmi kladnì. Naši mladí nám také
zpestøili svým vystoupením Výroèní valnou hromadu. A také
mùžeme øíci že tato kulturní vložka byla vyhodnocena velmi kladnì. I na rok 2004 mají naši nejmladší pøed sebou mnoho úkolù.
Závìrem bych konstatoval, že letos pøed námi je toho dost,
úkolù máme mnoho ale vìøím, že se nám podaøí je splnit. Pokud
to bude na 80% v to bude velké vítìzství. Musíme si uvìdomit,
že toto dìlá kolektiv SDH Koryèany zdarma a na úkor svého
volného èasu. A za to patøí podìkování Všem kteøí se na této
èinnosti ve prospìch obèanù našeho mìsta a k ochranì jejich
majetkù podílejí. Pokud by se nìkdo z vás rozhodl posílit naše
øady a byl by ochoten svùj volný èas vìnovat této èinnosti budeme jenom rádi a budete mezi námi vítáni. A vy rodièové dejte
své dìti do zájmového kroužku mladých hasièù aby tak dìti poznaly a rozeznaly co vše se mùže stát když svým nezodpovìdným jednáním nièí majetek nás všech.
Za SDH Koryèany, Vám všem pøejeme hodnì zdraví a pracovních úspìchù v novém roce
Starosta SDH Josef Ketler.
My jsme zkusili, zkuste také!
Kávový sorbet
Do poháru dejte kopeèek kávové zmrzliny, pøelijte do poloviny pomeranèovým sirupem a dolijte moštem. Ozdobte èokoládovými pralinkami. Pøiložte lžièku a oplatky.
Brnìnský drak
Velmi vhodné, pochází-li dáma z moravské metropole!
Do šejkru dejte led a na 2 porce sklenku pomeranèové šávy, pùl sklenky vodky, ètvrt sklenky Griotky a ètvrt sklenky
Pradìdu. Protøepte a v poháru ozdobte øezem pomeranèe.
Koryčanský zpravodaj
Kultura v Koryčanech
V letošním roce bylo založeno kulturnì informaèní centrum,
ve kterém se shromažïují veškeré kulturní a spoleèenské akce
v našem mìstì. Informace lze prostøednictvím kulturního domu
dále prezentovat napøíklad v tisku èi mìsíèním programu KD.
Právì díky koordinaci a vèas nahlášenému termínu konání akce,
by nemìlo docházet k tomu, aby se jednotlivé akce kryly . I když
v nìkterých pøípadech k tomu dochází, všichni si musíme zažít
tuto skuteènost a nauèit se jeden druhého respektovat. Po té se
již snad nebude stávat, že v jeden den jsou v našem mìsteèku tøi
akce, a pak mìsíc žádná .
Dovolte mi podìkovat Všem sponzorùm, zejména panu starostovi Ing.M.Máèelovi , Radì mìsta Koryèany , panu g.ø. Koryna nábytek a.s. Miroslavu Rumpelovi, odborové organizaci
Koryna, nábytek a.s., fa ELMA-THERM, fa JARMILA pí. Formánková , fa DROGERIE pí.Celá, fa PAPÍRNICTVÍ pí. Floriánová, fa GAJA pí.Holásková, fa ØEZNICTVÍ p.Stavìl, fa ØEZNICTVÍ p.Švejda, fa POTRAVINY p.Louèka, fa POTRAVINY
KONEÈNÝ, fa STOLAØSTVÍ p.Šimeèek, fa AUTO-OPRAVNA p. Crhounek, fa LE-XA, fa ELEKTRO-INSTALACE
p.Štìpánek, fa HAUSNER p. Hausner, fa FROTT p.Ott, fa KORYÈANSKO p.Ing.M.Budík, p.J. Hajda a všem podnikatelùm
a živnostníkùm, kteøí v loòském i letošním roce pøispìli sponzorským darem na rùzné kulturní akce èi akce pro dìti.
V KD probíhají ve školním roce pravidelnì kroužky pro dìti,
cvièení pro dospìlé -aerobic, jóga, promítání filmù i divadelní
pøedstavení - pro dìti z MŠ a žáky ZŠ.
KD je využíván též k rùzným pronájmùm, na porady, školení,
prodejní akce, ale i soukromé oslavy, svatby apod.
Po nìkolika letech se v Koryèanech slavil MEZINÁRODNÍ
DEN ŽEN oslava se konala 5.3.2004 na výslovné pøání zamìstnankyò spol. Koryna a ráda bych, aby se tato tradice udržela
i v letech pøíštích.Ve spolupráci s odborovou organizaci v èele
s panem J. Vrbou jsme uspoøádali odpoledne pro ženy. K tanci
i poslechu hrál pan Mirek Smolka .
Strana 9
Dle mého názoru to bylo velmi vydaøené odpoledne, kdy si
mohla každá žena odpoèinout od každodenního shonu a oddávat se tónùm hudby .
6.3.2004 se kulturní dùm v tomto týdnu zaplnil již po druhé.
Bylo mi ctí pøivítat ochotnické divadlo ze Støílek .Nastudovali a velmi profesionálnì zahráli divadelní pøedstavení LUCERNA od A.Jiráska. Kapacita sálu byla plnì obsazena a nikdo nelitoval návštìvy divadla. Pøedstavení mìlo velký úspìch,
herci byli odmìnìni bouølivým potleskem a úžasem, který mohli
èíst v oèích spokojených divákù.
Jelikož nemám prostor k tomu, pøiblížit Vám podrobnì všechny akce poøádané kulturním domem, pøijmìte prosím mé, níže
uvedené, pozvání. Pokud máte èas a zájem navštivte nᚠkulturní dùm, je tu pro Vás - pro veøejnost, sami budete mít možnost
hodnotit .
POZVÁNKA :
2.4.2004 Disko pro dìti odpoledne, veèer pro dospìlé
9.4.2004 VELIKONOÈNÍ ZÁBAVA
pro všechny vìkové kategorie a pøíznivce rockové skupiny
EXPLOZE a legendární Koryèanské skupiny – SEKVENCE –
která se tìší na své pøíznivce a po minulém úspìchu si pro Vás
pøipravila pøekvapení !
V mìsíci KVÌTNU Vás srdeènì zvu na cestu POHÁDKOVÝM LESEM - která se koná, jako v letech pøedchozích
! U ZDRAVÉ VODY ! Pøedbìžné datum je 29.5.2004 sobota .
V èas budou vyvìšeny plakáty i podrobnìjší informace.
Vzpomeòte si na dìti, vždy již 1.6. mají svùj den, tak využijte mého pozvání a pøijïte s dìtmi do pøírody nebudete litovat.
Pøeji Vám s pøicházejícím jarem hodnì sluníèka , pohody
a dobré nálad !
Marcela Plisková, vedoucí kulturního domu Koryna nábytek, a.s. Koryèany
Investice do vzdělání se vyplatí
Ve dnech 8. – 12.12.2003 se uskuteènil na SOŠ a SOU obCílovou skupinu tvoøili uchazeèi SOŠ a SOU, kteøí mají záchodním v Koryèanech barmanský kurz pod vedením Tomáše jem o rozšíøení odborné kvalifikace. Absolventi mají daleko vìtší
Vejra z 1.Èeské Barmanské akademie z Plznì.
možnost získat v zamìstnání v oboru témìø po celém svìtì. Získaný certifikát má mezinárodní platnost.
Jak sami úèastníci kurzu pozdìji zjistí, stát se barmanem není
otázkou 5 dnù. Barman ví, pro jakou pøíležitost nápoj míchá,
jaké pomìry jednotlivých skupin je tøeba zvolit, stanovit jejich
správné množství – to je vìda, jejíž porozumìní vyžaduje práci
celoživotní. Barman je rovnìž diplomatem a to nejen svým chováním a vystupováním, ale i obleèením. Èasto totiž hosté chodí
za barmanem nejen pro jeho výjimeèné drinky, ale i proto, že je
jejich oporou a rádcem ve všedním životì. Dobrý barman zná
tolik lidských osudù a pøesto musí být stále dobrým, diskrétním
a spolehlivým spoleèníkem. Vše potøebuje èas, trpìlivost a nutnou dávku štìstí, ale i odvahu nebát se nìèeho nového. A to bylo
cílem tohoto týdenního kurzu. Položit základy k výchovì barmanù – zaèáteèníkù.
Podaøí-li se po èase našim žákùm být dobrým nebo dokonce
skvìlým barmanem, nezpychnìte, nestaòte se jedním z mnoha a
nenechte se negativnì ovlivnit slávou. Jistì by vás bylo škoda.
Mgr. Helena Šímová, uè. odb. pøedmìtù
Strana 10
Koryčanský zpravodaj
Pohyb obyvatelstva v letech 1994 - 2003
Rok
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Celkem
2923
2896
2885
2895
2888
2866
2872
2878
2884
2925
Z toho ženy
1553
1535
1537
1545
1527
1513
1510
1512
1510
1525
Koryèany
2090
2073
2052
2063
2071
2059
2071
2072
2058
2012
Blišice
215
213
220
215
215
211
212
213
209
209
Lískovec
323
316
320
325
324
325
327
326
312
331
Jestøabice
295
297
293
291
277
271
262
267
301
303
Pøistìhovalo se
44
72
52
60
71
44
59
80
67
87
Odstìhovalo se
47
67
46
47
27
55
37
59
40
40
Narodilo se
24
22
21
33
24
35
19
23
17
25
Zemøelo
40
53
30
39
40
46
35
38
38
31
-19
-26
-3
7
28
-22
6
6
6
41
19
25
23
28
19
17
18
15
21
15
6
6
13
6
11
3
1
8
5
4
Pøír./úbytek
Sòatky
Rozvody
3RþHW RE\YDWHOVWYD Celkový
&HONRYêpočet
SRþH
1–1994 2-1995
3-1996 4-1997
5-1998
5RN\
6-1999 7-2000
8-2001 9-2002
10-2003
Koryčanský zpravodaj
Strana 11
Přehled dešových srážek v jednotlivých měsících roku v mm
OHGHQ
~QRU
E H]HQ
GXEHQ
P VtFURN
3U$PU
NY WHQ
þHUYHQ
þHUYHQHF
VUSHQ
]i t
tMHQ
OLVWRSDG
SURVLQHF
6RXþHW
6RXKUQpURþQtVUiåN\YOHWHFK
6URYQiQtPVVUiåHNURNXVSU$PUHP
5RþQt VUiåN\ Y PP
0VtþQt VUiåN\ Y PP
DGD
DGD
DGD
5RN
5RN
0VtF
DGD DGD SU$PU
$XWRU
6WDQLVODY %LQHN
6WDQRYLãW /tVNRYHF
6URYQiQt VWDQRYLãW /tVNRYHF D .RU\þDQ\ /KRWND
6WDQRYLãW /tVNRYHF
$XWRU 6WDQLVODY %LQHN
OHGHQ
~QRU
E H]HQ
GXEHQ
NY WHQ
þHUYHQ
þHUYHQHF
VUSHQ
tMHQ
]i t
OLVWRSDG
SURVLQHF
5Rþ VRXþHW
/tVNRYHF
.RU\þDQ\
6URYQiQtVWDQRYLã"/tVNRYHFD.RU\þDQ\/KRWND
0VtþQtVUiåN\YPP
/tVNRYHF
.RU\þDQ\
$XWRU
PMU $QWRQtQ +XQþD
Hunča
.RU\þDQ\ /KRWND
Autor:
mjr. 6WDQRYLãW
Antonín
Stanoviště: Koryčany, Lhotka
SU
RV
LQ
G
HF
SD
HQ
WR
tM
OLV
Q
]i
t
SH
HF
VU
HQ
HQ
UY
UY
þH
þH
Q
HQ
NY
W
EH
HQ
GX
H]
E
~Q
OH
GH
Q
RU
Strana 12
Koryčanský zpravodaj
Na okraj vojenských bloků
Blok protihitlerovské koalice dokázal v kvìtnu 1945 porazit
fašistickou mašinérii a ukonèit druhou svìtovou válku. Následné rozdìlení Nìmecka i Berlína na sféry vlivu jednotlivých váleèných vítìzù mìlo zabránit recidivì fašismu a souèasnì pøispìt k demokratickému vývoji ve svìtì. Je otázkou, zda cíle ,
jaký mìl být dosažen, bylo opravdu dosaženo.
Politický vývoj ve státì, který zaplatil za porážku fašismu
patrnì daò nejvyšší, v Sovìtské svazu, se bohužel dal na cestu
tøídního boje a permanentní podezøívavosti, která sklidila neblahé ovoce. Mezi váleènými vítìzi z východu a západu zaèala
vyrùstat tzv. železná opona.
Následkem tìchto pochodù byl v hospodáøské oblasti vznik
Evropských spoleèenství na západì a Rady vzájemné hospodáøské pomoci na východì. Rozdìlení však nezasáhlo jen hospodáøský život. Tøídní nenávist a utkvìlá pøedstava potøebnosti boje
proti buržoazii a kapitalismu se projevila i v oblasti vojenské.
Na jedné stranì organizace Varšavské smlouvy mající za cíl vždy
bdìle bojovat na vìc socialismu a na stranì druhé NATO, obranný
val severoatlantické smlouvy pøipravený na obranu všech svých
èlenù v pøípadì napadení kteréhokoliv z nich.
Zásadní rozdíl mezi obìma vojenskými bloky byl v tom, že
vojska Varšavské smlouvy byla podøízena Sovìtskému svazu
a ochotna z ideologických dùvodù zasáhnout i proti vlastní èlenské zemi, zatímco vojska NATO byla využitelná pouze pro obranu
proti napadení. Dùkazem obou tvrzení je jednak fakt, že NATO
nikoho nenapadlo, jednak okupace Èeskoslovenska vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968.
Zásahem (na štìstí zlepšujícím) do vztahu mezi obìma vojenskými bloky byl rozpad seskupení, které se nazývalo svìtová
socialistická soustava. Postupné zrušení RVHP a Varšavské
smlouvy vedlo k uvolnìní vztahù ve svìtì a po rozpadu bývalého SSSR se doèkaly jeho døívìjší satelity lepšího a hlavnì samostatnìjšího postavení. Snad proto stojí za to si pøipomenout, že
12. bøezna oslavíme výroèí vstupu naší republiky do NATO,
organizace skýtající svým èlenùm pocit jistoty a bezpeèí, souèasnì organizace, která sehrává svùj podíl i v boji proti svìtovému terorismu. Jinými slovy øeèeno èlenství v NATO není jenom
konzumací pomoci od jiných, ale i povinností jiným pomáhat.
A tak to má být, pokud chceme vycházet jako rovný s rovným
a jako rovný s rovným také spolurozhodovat.
Ing. František Kroupa, senátor P ÈR
Za Vlastimilem Kunclem
Dne 25. ledna 2004 tomu byl rok, co celou sportovní a nejen
sportovní veøejnost a spoluobèany Koryèany a jeho okolí zarmoutila smutná a neèekaná zpráva, že nás navždy opustil pan Vlastimil Kuncl. Odešel dobrý a obìtavý èlovìk, na kterého nemohou
zapomenout a zároveò nevzpomenout všichni obèané Koryèan,
zejména sportovci nejen z okolí Koryèan, ale i pøíznivci kopané
okresu Kromìøíž, Hodonín, Hradištì a Vyškova. Byl v tomto regionu znám jako výborný fotbalista, pozdìji jako obìtavý funkcionáø, který aktivnì pracoval v oddíle koryèanské kopané neuvìøitelných 60 let. Pùsobil rovnìž i v komisích okresního fotbalového
svazu Kromìøíž, ale i v bývalém okrese Kyjov.
Pana Vlastimila Kuncla znali také generace spolupracovníkù
závodu UP Koryèany (nyní KORYNA), ve kterém pracoval
od roku 1942 plných 41 let až do roku 1983, kdy musel ze zdravotních dùvodù odejít do invalidního dùchodu. V závodì UP
Koryèany se svou poctivou a obìtavou prací vypracoval z technickohospodáøského pracovníka až na funkci ekonoma závodu,
kterou vykonával 11 let. Pracoval rovnìž v rùzných komisích
Mìstského národního výboru v Koryèanech, ale i odborù v podniku UP Buèovice. Za svou pøíkladnou práci byl nìkolikrát vyhodnocen jako nejlepší pracovník závodu i podniku. Pro sport
a zejména pro svùj milovaný fotbal však neúnavnì pracoval až
do posledních hodin svého života.
V dnešním uspìchaném svìtì, ve kterém se pøevážná vìtšina
lidí stará jen o své zájmy a svùj prospìch, je již jen málo takových, kteøí více spoleènosti dávají než od ní dostávají. Proto by
se nemìlo na takové osobnosti jako byl Vlastimil Kuncl zapomenout.
Oddíl kopané KORYNA Koryèany a jeho pøíznivci s bolestí
v srdcích a vdìèností na nìj v tyto dny vzpomínají.
Pro Koryèany je to již delší dobu pøíznaèné, že se na tyto
osobnosti, které pro rozvoj a identitu Koryèany hodnì udìlali,
velmi èasto a rychle zapomíná, že Koryèaòáci nejsou takoví patrioti svého mìsteèka, jako jsou lidé na Slovácku, Valašsku
a Hané. Vždy již v nedalekých Morkovicích jsou obèané vìtšími patrioty a nedají na své mìsteèko dopustit v žádném smìru
spoleèenského a veøejného života. Zejména na Valašsku jsou
lidé hrdí a pyšní na místo, kde žijí a odkud pocházejí. Je to pøedevším tím, že v tìchto regionech více než kde jinde se dodržují
zvyky a tradice, kde dobøe pracují sbory pro obèanské záležitosti a lidé si tak vytváøejí své mikroklima tak, aby se jim v místì
bydlištì lépe a spokojenì žilo. Proto by Koryèaòákùm více patriotismu nezaškodilo.
Oddíl kopané KORYNA Koryèany na svého velkého patriota koryèanské kopané nezapomnìlo a i letos hodlá uspoøádat
druhy roèník Memoriálu Vlastimila Kuncla v kopané pro mladší
žáky za úèasti oddílù první ligy jako je Sparta Praha, Inter Bratislava, Synot, Tescoma Zlín atd.. Je to turnaj velmi nároèný
po stránce organizaèní, materiální a finanèní, proto oddíl kopané za první roèník v loòském roce velmi dìkuje všem, kdo se
podíleli na jeho uspoøádání, zejména pak sponzorùm, bez kterých by se tento turnaj neuskuteènil.
Byla však velká škoda, že se pøišlo na tak významnou akci
podívat jen asi 150 divákù. Pøekvapuje to zejména u místních,
kteøí nemìli zájem o to, jaké talenty v Koryèanech ale i v celé
republice vyrùstají. Když jsem hovoøili s funkcionáøi zúèastnìných oddílù, všem se u nás velmi líbilo a všichni se chtìjí zúèastnit i v letošním roce. Otec nejlepšího støelce turnaje, pan
Grygar ze Zlína, byl nadšen prostøedím, v jakém se nᚠstadion
nachází. Nemohl však pochopit, proè na takovou akci, kterou by
nám mohl závidìt i Zlín, pøišlo tak málo divákù. Oddíl kopané
však pevnì vìøí, že letošní druhý roèník vejde do povìdomí obèanù Koryèan a že nám rovnìž pomùže Mìstský úøad v Koryèanech tak, abychom dùstojnì vzpomnìli na nejvýznamnìjší osobnost v historii koryèanské kopané.
Oddíl kopané KORYNA Koryèany, Jan Sukop
Koryčanský zpravodaj
Strana 13
Společenská kronika – IV. čtvrtletí 2003
Životní jubilea
Øíjen
Narození
85 let
Baøina Jaromír, Koryèany
80 let
Huòka František, Koryèany
Stratil Oldøich, Lískovec
Koèíøová Amálie, Koryèany
75 let
Šatná Zdenka, Koryèany
Stoklásková Marie, Lískovec
Úmrtí
Listopad 80 let
Ševèíková Sylvie, Blišice
Baøinová Božena, Koryèany
Øíjen
75 let
Gregorová Kvìtoslava, Koryèany
Basista Robert, Lískovec
70 let
Novotná Vlasta, Jestøabice
Mertová Alžbìta, Koryèany
Prosinec 90 let
Horáková Maria, Lískovec
85 let
Sušil Miroslav, Koryèany
75 let
Matušová Marie, Blišice
70 let
Šohajová Alena, Koryèany
Všem jubilantùm pøejeme do dalších let hodnì zdraví, štìstí a rodinné pohody
Soukromá podnikatelka
hledá pronájem
nebytových prostor
vhodných pro otevøení malé prodejny s textilem
a drobným zbožím v KORYÈANECH.
Dle domluvy možnost vytvoøení pracovního
místa na prodejnì.
Kontakt na tel.: 736 682 995 nebo 573 367 229
pí. Mokrišová
Listopad Louèková Romana,Koryèany
Šebestová Lenka, Koryèany
Šimková Monika, Koryèany
Prosinec Šatný Martin, Jestøabice
Orlová Michaela, 1924, Koryèany
Svobodová Rùžena, 1927, Koryèany
Listopad Michálek Ludvík, 1924, Koryèany
Èechová Ludmila, 1919, Koryèany
Èimera Josef, 1941, Jestøabice
Prosinec Vìžníková Božena 1930, Koryèany
Kosíøová Marie 1927, Koryèany
Sòatky
Øíjen
Gombík Lubomír, Koryèany – Šlapáková Jana, Ratíškovice
Výlet Josef, Svatoboøice – Sekaninová Monika, Koryèany
Listopad
Žižlavský Josef, Koryèany, - Berková Marcela, Koryèany
Šašinka Ladislav, Koryèany – Lišková Lenka, Koryèany
ČALOUNICTVÍ
Dana Rozhonová
Smetanova 583
Koryèany 768 05
L Oprava èalounìní sedacích souprav, židlí,
rohových lavic, válend, køesel, apod.
L Výroba taburetù, nových matrací na míru
(i do dìtské postýlky).
L Velký výbìr potahových látek.
L Možnost zajištìní dovozu i odvozu.
Domluva nejlépe po telefonu kdykoliv.
tel. 573 376 661
mob. 724 232 842
Strana 14
Koryčanský zpravodaj
Chladničky,
mrazničky,
pračky, myčky, sporáky
PRODEJ A OPRAVY
V ZÁRUCE I PO ZÁRUCE
SEDLÁŘ RICHARD
Nerudova 244
697 01 Kyjov
tel. 518 615 380
Inzerát Reklama
informuje
prodává
Koryčanský zpravodaj na rok 2003 od čísla 2 bude zveřejňovat inzeráty a reklamy za nových podmínek:
- formát 26 x 18 cm (celá strana)
1000 Kč
- formát 13 x 18 cm (půl strany)
600 Kč
- formát 13 x 9 cm (čtvrtina strany)
360 Kč
- formát 6,5 x 9 (osmina stran)
180 Kč
- inzeráty v řádcích – tučný tex
60 Kč
- normální text
36 Kč
- fotografie v inzerátu nebo kresba
Mrazničky plné zboží
opravíme do 24 hodin!
180 Kč
Na požádání redakce provede zdarma grafickou úpravu inzerátu, pokud podnikatel nepředloží vlastní návrh.
CO MŮŽETE MÍT HNED,
NEODKLÁDEJTE NA ZÍTŘEK!
I Vám se již možná stala tato nepøíjemná vìc: chcete nakoupit, ale stav Vaší penìženky nebo úètu Vám to momentálnì
nedovoluje. Nicménì nejen nakoupit, ale i zaplatit bìžné platby za byt, topení a pojistky nutnì musíte, pokud nechcete
mít nepøíjemnosti v podobì upomínek a sankèních složenek. Tuto situaci øeší lidé rùznì - pùjèkou od rodièù, známých,
v práci a podobnì. Øešení to však nejsou dlouhodobá a už vùbec ne jistá. Daleko snadnìjší a pohodlnìjší možností mùže
být napøíklad návštìva nejbližší pošty a založení postžirového úètu.
Postžiro je úèet, který vyhovuje všem - rodinám, studentùm i dùchodcùm. Je snadno dostupný, nebo si ho mùžete
založit nejen v poboèkách Poštovní spoøitelny, ale i na kterékoliv ze 3400 pošt v Èeské republice. Automaticky k úètu
obdržíte Maxkartu, která je zdarma stejnì jako služba ÈSOB Phone 24 (ovìøení zùstatku po telefonu), pokud o ni
projevíte zájem. Zažádat mùžete i o elektronické služby, jenž vám umožní obsluhovat úèet pohodlnì z vašeho mobilního
telefonu nebo poèítaèe.
A jak øešit nepøíznivou finanèní situaci ? Nejrychlejší pùjèkou je úvìr Ètyølístek, kdy se ihned na poštì dozvíte zda
úvìr obdržíte a v jaké výši. Peníze Vám následnì banka pøevede na postžirový úèet do 5 pracovních dnù. Vyšší pùjèkou
je spotøebitelský úvìr, který banka poskytuje v èástkách od 20 tis. Kè do 750 tis. Kè se splatností až 7 let. U neúèelových
úvìrù do 150 tis. Kè je navíc možnost podpisu smlouvy na vybraných poštách, èímž ušetøíte cestu na poboèková pracovištì banky v Olomouci nebo v Ostravì. Použití úvìrù je rozmanité. Poèínaje neúèelovými úvìry, kde banka nesleduje
úèel použitých prostøedkù a konèe úèelovými úvìry na nákup nebo zaplacení konkrétní vìci, služby.(rekonstrukce a nákupy
bytù, nákup nového èi ojetého auta ...)
POŠTOVNÍ SPOØITELNA – Vždy, Všude, pro Všechny
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ - vydavatel a redakce Městský úřad Koryčany, tel.: 573 376 306, 573 376 311, fax: 573 376 321, e-mail: [email protected],
www.korycany.cz. Šéfredaktor ing. Jaroslav Kočí. Povoleno OÚ Kroměříž pod č. MK ČR E 12062. Tisk: Tiskárna Šiki Kyjov. Náklad: 400 ks. Cena
jednoho výtisku 7 Kč. Vychází 1x za dva měsíce. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Nevyžádané rukopisy redakce
nevrací. Uzávěrka tohoto čísla byla 8. března 2004.

Podobné dokumenty

Jiří Wolker: TĚŽKÁ HODINA

Jiří Wolker: TĚŽKÁ HODINA Na šicím stroji každého dne deset košil ušije. S Janem kdysi setkala se, když veèer v mìsto pad, Jan ji objal teple v pase a povídal, že má ji rád. Pak èastìj spolu chodívali a o lásku se dìlívali....

Více

VN 6-2015 - Město Vizovice

VN 6-2015 - Město Vizovice dotace na akceschopnost, tedy odmìny èlenùm jednotky za držení pohotovosti k výjezdùm. Druhá dotace 23 tis. Kè pokryla nákup 6 párù zásahových bot. Ke konci roku ještì Mìsto Vizovice obdrží dotaci ...

Více

Valašské Meziříčí - město na prodej. Nechcete ho? Rodiče

Valašské Meziříčí - město na prodej. Nechcete ho? Rodiče Byl a dodnes je pøíkladem a vzorem nastupujících generací tohoto sportu nejen v našem mìstì, ale v celé republice. Jeho jméno je a bude v pamìti široké veøejnosti vždy spjato s naším mìstem, kde se...

Více

září - Reality GAIA, spol. s ro

září - Reality GAIA, spol. s ro Nabízíme k prodeji dùm s prùjezdem o vel.4+1,který se nachází v obci Ježov (vzdálený cca 8,5 km od Kyjova). Rod. dùm je v øad. zástavbì a je podsklepen, jedná se cihlový dùm s krásnou zahradou o vý...

Více