THALIA - Renault

Transkript

THALIA - Renault
Noir texte
Noir
Jaune
Magenta
Cyan
Noir texte
Noir
Jaune
( www.renault.cz )
Magenta
Cyan
RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / TÉL. : 0810 40 50 60
RP 836-1 – 82 00 895 159 – 04/2008 – Edition tchèque
à8200895159ñî ä
L35 | 836-1 | CSY | Dos = 0 mm | 21 pages | 1 de Couv
L35 | 836-1 | CSY | Dos = 0 mm | 21 pages | 4 de Couv
OVLÁDÁNÍ A OBSLUHA VOZIDLA V BODECH
THALIA
SiteWeb CSY
VÍTEJTE VE SVÉM VOZIDLE
Úvod
Blahopřejeme Vám k výběru vozidla, které vyvinuly týmy odborníku společnosti RENAULT tak, aby sloužilo k Vaší plné spokojenosti. Jeho zlepšený design Vám navíc dopřeje pohodlnou jízdu s vynikajícím výkonem.
Abyste mohli své nové vozidlo naplno využít, dáváme Vám možnost obeznámit se v tomto dokumentu s jeho základními funkcemi.
Tento dokument však nenahrazuje uživatelskou příručku.
Pro podrobnější informace o vybavení, uvedeném v tomto průvodci „Seznam značek“ Vašeho vozidla, si prosím přečtěte celou uživatelskou příručku.
Přední část a motorový prostor
3
Zadní místa
4
Zadní část vozidla
5
Přístup do vozidla
6
Spuštění a zastavení motor u
6
Palubní deska
7
Přístrojová deska
9
Osvětlení/Stírání
10
Místo řidiče
11
Audiosystém
13
Klimatizace
15
Palivo
16
Tipy a triky
17
Poznámky
18
Přední
č á st
a moto r o v ý
p r osto r
1
2
MAXI
MINI
Hladina kapaliny
v ostřikovači
Nalijte kapalinu do nádobky 1 dle potřeby.
MAXI
MINI
3
Hladina chladicí kapaliny
Hladina motorového oleje
Hladina viditelná na nádržce 2 musí být mezi značkou
MINI a MAXI.
Pro zjištění hladiny oleje použijte měrku 3. Hladina viditelná na měrce musí být mezi značkou MINI a MAXI.
Pokud je nutné tuto hladinu doplnit, proveďte to výhradně při studeném motoru.
Jestliže je hladina oleje na minimu, zobrazí se na ovládacím panelu zpráva „oil“ nebo „upravit hladinu oleje“.
$Vyhledejte v kapitole 4 uživatelské příručky opat-
ření, která musíte dodržet při odečítání hladiny z měrky
a při doplňování oleje.
Zadní
m í sta
2
3
A
B
1
Manipulace se zadní
lavicí
Systém ISOFIX
(podle vybavení vozidla)
Sklopení opěradla
Každé zadní boční místo je vybaveno upevňovacím systémem dětských sedaček ISOFIX 2.
–Nadzvedněte sedák A k předním sedadlům,
–podle typu vozidla vytáhněte zadní hlavové opěrky,
–stiskněte tlačítko 1,
–sklopte opěradlo B.
Demontáž sedáku
Zvedněte sedák tak, abyste mohli vyjmout úchyty z jejich uložení.
Při zpětné montáži sedáku postupujte v opačném
pořadí.
Dle typu použité dětské sedačky vyžaduje instalace
zvláštní opatření.
Přejděte na odstavec „Bezpečnost dětí“ kapitoly 1 uživatelské příručky a seznamte se s zvláštnostmi bezpečnostních prvků.
Doporučené vybavení pro Vaše vozidlo zjistíte u zástupce značky.
Dětská pojistka
Pro zamezení otevření zadních dveří zevnitř přemístěte páčku 3 dveří a zevnitř zkontrolujte, zda jsou dveře
řádně zamknuty.
za d n í
č á st
v ozi d l a
A
1
3
4
2
Zavazadlový prostor
Rezervní kolo
Otevření
Je umístěno v zavazadlovém prostoru. Pro získání přístupu k rezervnímu kolu:
Podle typu vozidla vsuňte startovací klíček do zámku
a otočte jím vlevo.
Stiskněte tlačítko 1 a pomocí rukojeti 2 nadzvedněte
dveře zavazadlového prostoru..
Zavření
Dovřete dveře zavazadlového prostoru a otočte klíčem
doprava.
Poznámka: Nenechávejte klíč v zavazadlovém prostoru, protože je nezbytný pro otevření.
–otevřete dveře zavazadlového prostoru,
–zdvihněte koberec v zavazadlovém prostoru A,
–uvolněte přídržný popruh 4,
–vyjměte rezervní kolo 3.
P ř í st u p
k moto r u
a sp u š t ě n í
D
M
Vypnutí motoru
Při stojícím vozidle otočte klíčem směrem k sobě.
A
St
1
Klíč s dálkovým
ovládáním
(podle vybavení vozidla)
Stiskněte dálkové ovládání na dobu asi 1 sekundy a vozidlo se zamkne/odemkne.
Zamknutí je signalizováno dvěma bliknutími nouzových
světel.
Odemknutí je signalizováno jedním bliknutím nouzových
světel.
moto r u
Spuštění motoru
Klíčem 1, vloženým do spínací skříňky, otočte až na
doraz. Když se motor spustí, uvolněte jej.
Poznámka: U vozidel se vznětovými motory může mezi
otočením klíčku a spuštěním motoru uplynout několik
sekund, pro umožnění funkce žhavení.
Vozidlo vybavené automatickou převodovkou
Před startem umístěte páku do polohy N nebo P.
Pa lu b n í
1
29
d e ska
2
28
3
27
4
26
25
(1/2)
5
6
24
7
8
9
11
10
23
22
17
21
20
19
16
18
12
15
14
13
Pa lu b n í
d e ska
1Štěrbina pro odmlžování bočního okna
2Boční větrací otvor
3Páčka pro ovládání:
– směrových světel,
– vnějšího osvětlení,
– předních mlhových světel,
– zadních mlhových světel.
4Úložný prostor pro airbag řidiče
Houkačka
5Ovládací panel
6Dálkové ovládání autorádia
7Páčka stěračů/ostřikovačů čelního skla
8Střední větrací otvory
(2/2)
9 Čas,
venkovní teplota
10 Odkládací přihrádky (podle typu vozidla)
11Úložný prostor pro airbag spolujezdce nebo odkládací přihrádka
20 Ruční brzda
21 Řadicí páka
22 Držák pohárků
23Spínač elektrického zamykání dveří
12 Boční větrací otvor
24 Spínací skříňka
13 Štěrbina pro odmlžování bočního okna
25 Ovládání výškového seřízení volantu
14 Odkládací schránka
26Elektrické ovládání výšky světlometů
Spínač blokování ovládání zadních oken
15 Spínač odmrazování zadního okna
16 Spínač výstražných světel
17Prostor pro umístění autorádia nebo odkládací přihrádka
18 Ovládání klimatizace
19 Zapalovač cigaret a popelník
27 Odkládací přihrádky
28 Ovládání odemknutí kapoty motoru
29 Pojistková skříňka
P ř í st r o j o v á
d e ska
Výstražné kontrolky
©: tato kontrolka signalizuje nutnost brzké
opravy vozidla.
®: tato kontrolka vyžaduje okamžité zasta-
vení, v souladu s podmínkami provozu: kontaktujte
zástupce firmy.
D
Ô
: kontrolka zatažení ruční brzdy a kontrolka
pro detekci poruchy brzdového systému.
paliny.
: výstražná kontrolka teploty chladicí ka-
ç
å
: Kontrolka bezpečnostního pásu řidiče
1
2
: Kontrolka airbagu
Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.
Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí, signalizuje poruchu systému.
Kontaktujte co nejdříve značkový servis.
Palubní počítač
Opakovanými stisky tlačítka 2 umožňuje na ovládacím
panelu 1 postupně zobrazovat informace:
–počitadlo celkově ujetých kilometrů,
–denní počitadlo kilometrů,
–spotřebované palivo,
–průměrná spotřeba,
–okamžitá spotřeba,
–předpokládaná dojezdová vzdálenost,
–ujetá vzdálenost,
–průměrná rychlost.
os v ě t l e n í / st í r á n í
1
2
3
4
10
5
Stírání
6
Při zapnutém zapalování přemisťujte páčku 6 pro:
A: Vypnutí
A
B
D
Otáčejte kroužkem 1, dokud se neobjeví odpovídající
symbol proti značce 2.
: rozsvícení obrysových světel;
: rozsvícení tlumených světel.
Dálková světla: pokud je kroužek 1 v poloze
přitáhněte páčku 5 k sobě.
k
, přitáhněte páčku 5 k sobě.
Otáčejte kroužkem 3, dokud se neobjeví odpovídající
symbol proti značce 4.
g
h
: rozsvícení předních mlhových světel;
: rozsvícení zadního mlhového světla.
Pro jejich zhasnutí úkon zopakujte.
,
Světelná výstraha: kroužek 1 v poloze vypnuto
u
C: Pomalé souvislé stírání.
D: Souvislé rychlé stírání.
Ostřikovač: přitáhněte páčku 6 k sobě.
Osvětlení
u
k
C
B: Přerušované stírání:
Zvuková výstraha zapomenutí zapnutých světel:
při otevírání předních dveří se spustí zvukový alarm,
který Vás upozorní, že světla zůstala po vypnutí zapalování rozsvícená (aby nedošlo k vybití akumulátoru).
M í sto
řidiče
(1/2)
1
11
6
4
2
7
5
3
Nastavení sedadel
Posun sedadla dopředu/dozadu
Nastavení sklonu opěradla
Otočte kolečkem 4 a skloňte opěradlo do požadované
polohy.
Zdvihněte rukojeť 3 nebo tyč 5, posuňte sedadlo do požadované polohy a tyč nebo rukojeť pusťte. Ujistěte se,
že je sedadlo správně zajištěno.
Vyhřívání sedadel
(podle vybavení vozidla)
Posun sedadla nahoru/dolů
U příslušně vybavených vozidel zdvihněte páku 1.
Pro rozsvícení stiskněte spínač 2. Současně se rozsvítí
zabudovaná kontrolka.
Pro zhasnutí opět stiskněte spínač 2. Současně zhasne
zabudovaná kontrolka.
Systém obsahující termostat zjistí případnou potřebu
spuštění topení.
Opěrka hlavy
Pro seřízení výšky
Stiskněte jazýček 6 a vysuňte opěrku hlavy vzhůru do
požadované polohy.
Odstranění opěrky hlavy
Stiskněte jazýčky 6 a 7 vodítek opěrky hlavy.
Nasazení opěrky hlavy
Zasuňte tyče do pouzder ozubením směrem dopředu
a spusťte opěrku hlavy do požadované výšky.
M í sto
řidiče
(2/2)
12
3
1
4
2
Bezpečnostní pás
Vnitřní zpětné zrcátko
Vnější zpětná zrcátka
Výškové seřízení
Natočte vnitřní zpětné zrcátko.
Mechanické nastavení
Překlopte tlačítko 1 a nastavte pás do požadované
polohy. Ujistěte se, že je sedadlo správně zajištěné.
Abyste při jízdě v noci nebyli oslněni světlomety vozidla
jedoucího za Vámi, sklopte páčku 2, která je umístěna
za zpětným zrcátkem.
Pro nasměrování zpětného zrcátka pohybujte páčkou 3.
Elektrická zpětná zrcátka
Zvolte zpětné zrcátko, které chcete pomocí ovladače 4
seřídit, a potom při zapnutém zapalování otáčejte ovladačem, až dosáhnete požadované polohy.
A u d ios y st é m
1
(1/2)
13
2
3
eJect
MP3
MP3
4
4
2
5
diSplayMP3
3
6
random
6
Src
eXpert
mode
update liSt
5
A u d ios y st é m
(2/2)
AUDIOSYSTÉM
(podle vybavení vozidla)
Pro optimální příjem radiového signálu a zabránění možnému svistu vzduchu se doporučuje nastavit anténu tak,
aby její konec byl vzdálen asi 28 cm od střechy vozidla.
Bezpečnostní kód
Váš audiosystém je chráněn bezpečnostním kódem zapsaným v servisní knížce k vozidlu.
–Stiskněte 1 pro jeho zapnutí.
–Nastavte hodnotu první blikající číslice krátkým stisknutím tlačítka 1 ovládacího panelu 3 až do dosažení
požadované číslice.
–Přejděte na následující číslici krátkým stisknutím tlačítka 2 ovládacího panelu 3 a postupujte stejným způsobem pro nastavení následujících číslic.
–Dlouze stiskněte 6 až do zaznění zvukového signálu
pro potvrzení kódu.
Poslech autorádia nebo CD
Zvolte zdroj (radiopřijímač CD) stiskem tlačítka 4.
autorádio
Pro výběr stanice z abecedně seřazeného seznamu:
–zobrazte seznam stanic, které jsou nejlépe přijímány,
dlouhým stisknutím 5,
–vyberte stanici stisknutím šipek tlačítka 2.
Pro uložení stanice pod jedno z tlačítek číslo 1 až 6:
–vyberte stanici,
–stiskněte jedno z tlačítek ovládacího panelu 3, až do
zaznění zvukového signálu.
CD
Vložte CD do přehrávače, přehrávání se spustí automaticky.
Pro poslech CD již vloženého do přehrávače stiskněte 4.
14
K lim a tiz a c e
1
2
3
15
4
6
13
7
8
9 10
AUTO
AC
12
11
Manuální klimatizace
Automatická klimatizace
Pokud si přejete spustit:
Chcete-li využít výhod automatické klimatizace:
–zvolte požadovanou teplotu tlačítky 6 a 7,
–rychlost ventilace nastavte tlačítky 8 a 9,
–stiskněte tlačítko 13 a systém přejde do automatického režimu,
–stiskněte tlačítko 10 pro odmlžování zadního okna,
–stiskněte tlačítko 11 pro recirkulaci vzduchu.
–vybrat nastavení požadované teploty: otočte ovladačem 1,
–změna rozvodu vzduchu: otáčejte ovladačem 2 a vyberte jednu z 5 poloh,
–aktivace recirkulace vzduchu: stiskněte tlačítko 3,
–seřízení rychlosti ventilace: otočte ovladačem 4.
Tlačítko 5 nebo 12 umožňuje povolit nebo zakázat činnost klimatizace.
Poznámka: stisknutím tlačítka 12 se spustí klimatizace.
Zobrazí se signál AC.
Pokud opět stisknete tlačítko 12, systém bude klimatizaci řídit automaticky.
OFF
5
Klimatizace
P a livo
Palivová nádrž
–Tahem otevřete dvířka,
–Vyjměte uzávěr,
–Vsuňte palivovou pistoli.
Objem nádrže je cca 50 litrů.
Pokud se palivová kontrolka rozsvítí za jízdy, co nejdříve natankujte. Do natankování máte možnost ujet
asi 50 km.
16
T ip y
a t r ik y
17
2
4
3
1
Odkládací přihrádka
spolujezdce
Pro její otevření nadzvedněte ovladač 1.
Odkládací přihrádky
na střední konzole 2
a u spolujezdce 3
(podle vybavení vozidla)
Lůžková úprava
Otočte kolečkem 4 a skloňte opěradlo do polohy lůžka.
P oz n á mk y
(1/4)
18
P oz n á mk y
(2/4)
19
P oz n á mk y
(3/4)
20
P oz n á mk y
(4/4)
21
Noir
Noir texte
Jaune
Magenta
Cyan
RP 836-1 – 82 00 895 159 – 04/2008 – Edition tchèque
SiteWeb CSY
à8200895159ñî ä
L35 | 836-1 | CSY | Dos = 0 mm | 21 pages | 1 de Couv
THALIA
RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / TÉL. : 0810 40 50 60
L35 | 836-1 | CSY | Dos = 0 mm | 21 pages | 4 de Couv
Noir texte
Cyan
Magenta
Jaune
Noir
OVLÁDÁNÍ A OBSLUHA VOZIDLA V BODECH
( www.renault.cz )

Podobné dokumenty

Stáhnout - Renault

Stáhnout - Renault akceleraci. Pokud je funkce aktivní, kontrolka bliká, aby Vás na tuto skutečnost upozornila.

Více

CZ návod mobilní klima Daitsu_2014

CZ návod mobilní klima Daitsu_2014 která jde od AUTO, chlazení, vysoušení, ventilace a topení (není obsaženo v pouze chladících modelech) . Při nastavení jednotlivých režimů svítí kontrolka. 6) Tlačítko TIMER – časovač Používá se pr...

Více

Mobilka APD012AN, ANT - uživatelský návod

Mobilka APD012AN, ANT - uživatelský návod Indikátor provozu OPERATION na displeji vnitřní jednotky bude svítit. 1. Stiskněte tlačítko MODE a vyberte režim AUTO. 2. Stiskněte tlačítko TEMP a nastavte požadovanou teplotu. Teplota může být na...

Více