časopis nejen o stlačeném vzduchu

Transkript

časopis nejen o stlačeném vzduchu
Inovace
ročník 2010/1
časopis nejen o stlačeném vzduchu
Šroubová
dmychadla
>> strana 3
Chráníme životní
prostředí
>> strana 5
Mobilní
kompresory
>> strana 7
Editorial
Inovace 1/2010
Odpovědni za trvale udržitelnou produktivitu
udržitelnosti (a s tím související neustálé inovace) ničím novým. Již od svého
založení v roce 1873 se snažíme svým
zákazníkům nabízet řešení, která nejen
naplní jejich potřeby, ale zároveň předčí
jejich očekávání.
V
ážení zákazníci,
rád bych se s vámi prostřednictvím tohoto časopisu nejen
podělil o některé z novinek našeho produktového portfolia, ale také bych vám
rád představil novou filozofii značky
Atlas Copco, kterou je trvale udržitelná
produktivita. Je pravdou, že pro společnost Atlas Copco není závazek k trvalé
Je mi potěšením představit vám nové
logo Sustainable Productivity, trvale
udržitelné produktivity. Co si vlastně
pod tímto pojmem představit? Pro nás
je to především snaha pomáhat našim
zákazníkům, aby získali více z každé
investované koruny, eura či forintu.
Abychom toto zákazníkům umožnili,
musíme být schopni vyvíjet rychleji produkty energeticky výkonnější,
a přitom s nízkou spotřebou energie.
Navíc musejí být bezpečnější a ergonomičtější. A co je neméně důležité,
nemůžeme se v jejich vývoji nikdy
zastavit. Věříme, že vždy existuje nějaké nové, lepší řešení. Zaměřujeme
Nový filtr QDT
Atlas Copco představilo nový filtr, který využívá aktivní uhlí pro adsorpci
olejových par ze stlačeného vzduchu.
Výsledkem je vzduch s třídou čistoty 1
a konstrukce pro delší životnost.
Aktivní uhlí je nezbytné pro adsorpci
olejových par ze stlačeného vzduchu
pro jeho vyčištění na úroveň odpovídající třídě 1. Tato úroveň spolehlivosti je
vyžadována pro aplikace a průmyslová
odvětví, kde je čistota vzduch kriticky
důležitá pro ochranu výrobních procesů
a zajištění kvality konečného produktu.
Ze specifické kombinace množství
a druhu aktivního uhlí ve filtru Atlas
Copco Activated Carbon Tower (QDT)
vyplývá několik výhod. S maximálním
obsahem olejových par 0,003 mg/m3
adsorbuje filtr QDT nejen olejovou mlhu
a aerosol, ale také olejové páry, a zaručuje tak třídu čistoty vzduchu 1 dle
standardu ISO 8573–1.
Navíc indikátor oleje umožňuje proaktivní údržbu díky indikaci saturace
a nutnosti výměny filtru. Filtr QDT je
navržen, vyroben a testován dle ISO
12500–2, oficiálního standardu spolehlivosti filtrů stlačeného vzduchu.
se na dlouhodobé a trvalé výsledky.
V čemkoliv, co děláme, přemýšlíme
v dlouhodobém měřítku. Naši zákazníci musejí vědět, že s našimi řešeními
budou produktivní nejen dnes nebo
zítra, ale i za několik let.
Jedním z významných hledisek trvalé
udržitelnosti je přístup k životnímu prostředí. Určitě se jedná o jeden z důležitých aspektů, ale pro nás tento pojem
představuje více. Pro nás „být odpovědni za trvale udržitelnou produktivitu“
znamená široké spektrum aktivit: součinnost s našimi zákazníky, vývoj inovativních produktů, aplikací vědeckých výsledků do praxe, dobré a diverzifikované
pracovní prostředí pro naše zaměstnance, investice do rozvoje kompetencí, rozrůstající se aktivity v rámci společenské
odpovědnosti a v neposlední řadě výrobu bezpečných a výkonných produktů,
které mají minimální dopad na životní
prostředí.
Prosazování zásad trvalé udržitelnosti není podmíněno jen zaměstnanci
skupiny Atlas Copco po celém světě.
Důležitý je kontakt a dialog s vámi,
našimi zákazníky, současnými, minulými i budoucími. Jen tak totiž můžeme
zjistit, jaké jsou vaše potřeby a nároky
na zařízení, která pro vás vyvíjíme, jaké
další služby byste uvítali proto, abyste
se mohli co nejvíce soustředit na své
vlastní podnikání. Výsledkem tohoto
dialogu jsou nová řešení, produkty
a služby, jejichž vývoj podřizujeme
právě zásadám trvalé udržitelnosti.
Věříme, že hodnoty a zásady trvalé
udržitelnosti jsou důležité i pro vás a že
je budeme prosazovat společně. Naše
i vaše podnikání není jen o maximalizaci zisku vyjádřeného penězi, ale jde
především o to podnikat efektivně, odpovědně a v souladu s trvale udržitelným rozvojem celé společnosti.
Joeri Ooms
Generální ředitel
Atlas Copco zůstává
mezi stovkou společností
s nejlepším trvale
udržitelným rozvojem
Atlas Copco se již 5. rokem stalo jednou
ze společností s celosvětově nejlepším
trvale udržitelným rozvojem. Na seznamu jsou společnosti z 24 zemí ze
všech oblastí ekonomiky. V porovnání
s rokem 2009 se jen 50 % společností
podařilo udržet v žebříčku.
znamená větší záruky a zúročení
investovaných prostředků. Navíc
si mohou být jisti, že jejich kapitál
je efektivně využíván s ohledem
na životní prostředí a další parametry trvalé udržitelnosti.
Hlavní ambicí tohoto žebříčku je
ukázat investorům společnosti, pro
které je trvalá udržitelnost jednou
z hlavních priorit. Pro investory to
INOVACE 1/2010 • Časopis pro zákazníky společnosti Atlas Copco • Vydavatel: Atlas Copco, s.r.o., Divize Kompresory, Průmyslová 10, 102 00 Praha 10
Tel.: +420 225 434 000, Fax: +420 225 434 343, [email protected], www.atlascopco.cz • Registrace: MK ČR E 195 65 • Fotografie a texty časopisu Inovace
je možné tisknout či jinak šířit pouze s písemným souhlasem společnosti Atlas Copco. • Design, sazba: ENTRE, s.r.o. • Zasílání časopisu je bezplatné. V případě zájmu zašlete
e-mailovou objednávku na [email protected]
2
Atlas Copco
Šroubová dmychadla
Inovace 1/2010
Až o 30 procent nižší spotřeba
energie se šroubovým dmychadlem
ZS od Atlas Copco
ly k vyšší účinnosti a spolehlivosti, jsou
integrovaná převodovka, mazací systém
a inovovaná konstrukce. Vše je integrováno do řešení „plug-and-run“.
Stephan Kuhn, Prezident divize Kompresory
Atlas Copco představilo v březnu
tohoto roku energeticky úspornou technologii pro dmychadla – šroubová dmychadla typu
ZS. Nově vyvinutá technologie
šroubového rotoru je průměrně
o 30 procent energeticky úspornější v porovnání se starší technologií Rootsova rotoru.
V
ýkonnost nového šroubového
dmychadla prošla náročným
testováním organizací TÜV
(German Technical Monitoring Association, TÜV). Ve srovnávacím testu se
ukázalo, že dmychadlo ZS je při tlaku 0,9
bar o 39,8 procenta energeticky méně
náročné než třízubové Rootsovo rotační
dmychadlo. Při tlaku 0,5 bar bylo zjiš-
Snížení emisí CO2
Laikovi se taková informace může zdát
celkem zanedbatelná, vždyť ekologickou
šetrnost proklamuje kde kdo. Ale šroubová dmychadla se využívají v širokém
spektru průmyslových oborů – úprava
odpadních vod, pneumatické dopravníky, generátory, potravinářství, farmacie,
chemický, papírenský, textilní, cementárenský průmysl a strojírenství – všechny
tyto obory mohou díky instalaci šroubového dmychadla ZS výrazně ušetřit energii a přispět ke snižování emisí CO2.
Protože spotřeba energie představuje
přes 80 procent nákladů životního
cyklu dmychadla či kompresoru, má
úspora energie při výrobě stlačeného
vzduchu podstatný vliv na celkové provozní náklady.
Nižší náklady
Pro vaši představu – v typické biologické čističce odpadních vod spotřebuje systém provzdušňování téměř
Dmychadlo pro budoucnost
Podle údajů americké agentury pro
ochranu životního prostředí (EPA) je pro
výrobu pitné vody a zpracování odpadních vod spotřebováno zhruba 56 bilionů
kWh za rok. Za předpokladu průměrné
kombinace energetických zdrojů v dané
zemi znamená tato spotřeba uvolnění
Navštivte nový webový portál věnovaný problematice
nízkotlaké techniky www.efficiencyblowers.com.
70 procent veškeré potřebné energie.
Miliony bakterií, které rozkládají biologický odpad, potřebují kyslík, který
se do areačních nádrží vhání právě
pomocí dmychadel. Rootsova dmychadla, jejichž princip se od svého uvedení na konci 19. století příliš nezměnil,
jsou v současné době v čističkách odpadních vod velmi rozšířená. Při zavedení úspornějších dmychadel náklady
na spotřebu energie významně a prokazatelně klesnou a čištění odpadních
vod tak bude z hlediska energetické
náročnosti ekologičtější.
téměř 45 milionů tun skleníkových plynů do atmosféry. Pouhá desetiprocentní
úspora energie v tomto sektoru může
ve výsledku ušetřit ročně zhruba 400
milionů dolarů.
Úspornější šroubové dmychadlo je
významným příspěvkem ke snižování
energetické náročnosti řady provozů.
Zavedením šroubového rotoru pro
dmychadla tak společnost Atlas Copco
nabízí kompletní portfolio kompresorů a dmychadel pro všechny procesy
a aplikace s tlakem pod 3 bar.
Úspora energie
Další nespornou výhodou šroubových
dmychadel je technologie s plynulou
regulací výkonu (VSD) neboli řízení výkonnosti změnou otáček. U dmychadel
s plynulou regulací lze dosáhnout snížení spotřeby elektrické energie o 10
až 35 procent v závislosti na charakteru spotřeby. VSD technologie přesně
Více informací o šroubových dmychadlech naleznete
v nové brožuře Šroubová dmychadla Atlas Copco.
Napište si o ni na [email protected]
těno, že nové dmychadlo je úspornější
o 23,8 procenta. Největší podíl na energetické úspornosti nového dmychadla
má především nová technologie rotoru.
Dalšími důležitými parametry, které ved-
kopíruje odběr stlačeného vzduchu
automatickou regulací otáček motoru.
Náklady životního cyklu kompresoru/
dmychadla, můžeme díky VSD technologii snížit v průměru o 22 procent.
Atlas Copco
3
Stacionární kompresory
Inovace 1/2010
Kompresory řady GA 5-11/GA 5-15 VSD
Cesta ke spolehlivé, flexibilní a levné výrobě stlačeného vzduchu
Kompresor je zdrojem stlačeného vzduchu, který je nezbytným
médiem pro funkci mnoha výrobních činností. Každý uživatel
stlačeného vzduchu stále častěji
vyžaduje jeho levnou a spolehlivou výrobu, navíc rostou nároky
na co největší možnou flexibilitu
při jeho výrobě.
P
roto společnost Atlas Copco
zahájila výrobu dosud nejmodernější řady šroubových kompresorů se vstřikem oleje GA 5-11/GA
5-15 VSD. Kompresory této řady jsou
určeny pro nejširší okruh uživatelů stlačeného vzduchu, zejména pro menší firmy
a dílny s potřebou stlačeného vzduchu
od 54 m3/h do 134 m3/h. Kompresory
řady GA přinášejí vynikající výkonnost,
flexibilní provoz a vysokou produktivitu.
Kompresory typu GA 5-11 s dvoustupňovou regulací (zatíženo/odlehčeno)
a GA 5-15 VSD s plynulou regulací
změnou otáček prošly komplexním
inovačním procesem, při kterém bylo
využito nejpokrokovějších vývojových
technologií včetně použití nového šroubového elementu Atlas Copco poslední
generace. Kompresory tak dosahují
vyšší výkonnosti (FAD v l/s) o 7 procent a nižší specifické spotřeby energie (SER v kW/m3/h) o 8 procent.
Levná výroba
Je prokázáno, že náklady na spotřebovanou energii tvoří až 77 procent
z celkových nákladů (investice, instalace, servis, elektrická energie) za pětiletý provozu kompresoru. Specifická
spotřeba energie (SER) je významným
parametrem, který vypovídá o technické úrovni kompresoru. SER (udáváno
v kW/m3/h) je číslo, které vypovídá
o tom, kolik kW elektrické energie spotřebuje kompresor, aby nasál a stlačil
určité množství vzduchu FAD (udáváno
v m3/h). Konstruktérům Atlas Copco
se podařilo díky inovované konstrukci
šroubového elementu kompresoru, novému tvaru separátoru oleje a optimalizaci konstrukce dochlazovače snížit
hodnotu SER o 8 procent při současném zvýšení FAD o 7 procent. Dalších
významných úspor elektrické energie
(až 35 procent) lze dosáhnout použitím kompresoru s plynulou regulací
změnou otáček elektromotoru (VSD).
Celá řada GA 5-11/GA 5-15 VSD
byla vybavena novým úsporným algoritmem řízením chodu ventilátoru
i sušiče, čímž bylo dosaženo dalších
úspor ve spotřebě elektrické energie.
Významnou inovací prošel také integrovaný kondenzační sušič. Nový
výměník tepla – výparník s menší
tlakovou ztrátou snížil spotřebu energie u sušiče o 30 procent. Neméně
důležitou změnou prošel i vlastní ovládací elektronický panel a jeho řídicí
program se zaměřením na optimalizaci chodu chladicího ventilátoru a integrovaného kondenzačního sušiče.
Spolehlivá výroba
Pro dlouhou životnost byl nově vyvinut a optimalizován šroubový element
kompresoru. Navíc nová konstrukce
uložení ložisek a těsnění hřídele zaručuje spolehlivý provoz šroubového
elementu i při vysoké okolní teplotě
(do 46 °C). Spolehlivost zařízení zvýšilo zdokonalení řemenového pohonu
se zaměřením na minimalizaci chvění, která dále zvyšuje spolehlivost
šroubového elementu. Elektromotor
je vybaven trvalou mazací náplní pro
celou dobu životnosti zařízení.
4
Atlas Copco
Funkce kompresorů včetně integrovaného sušiče byla dlouhodobě testována při
vysoké teplotě okolí až 46 °C. Kompresory VSD (s plynulou regulací) jsou standardně vybaveny zařízením pro splnění
podmínek elektromagnetické kompatibility (EMC). Pro uživatele to znamená,
že provoz takového kompresoru nebude
rušit spolehlivou funkci jiných elektronických přístrojů a strojů, které jsou napojeny ve stejné elektrické síti nebo pracují
v okolí spuštěného kompresoru.
Flexibilní výroba
Pod pojmem flexibilní výroba stlačeného vzduchu máme na mysli takovou konstrukci kompresoru, která
umožňuje instalovat kompresor co
nejblíže ke spotřebiči nebo spotřebičům stlačeného vzduchu a tím
snížit tlakovou ztrátu v přívodním
potrubí. Konstrukce kompresoru by
také měla být jednoduchá, aby se co
nejjednodušeji instaloval a bylo možné jej snadno přemisťovat v případě
změny výrobních podmínek.
Hlučnost
Hlučnost kompresoru může být jedním
z omezujících faktorů pro výběr místa instalace. Nová řada však taková
omezení neklade, protože hlučnost
v provedení s dvoustupňovou regulací je v rozsahu od 60 do 62 dB (A),
u kompresoru s plynulou regulací
od 62 do 69 dB (A). Proto je možné
tato zařízení instalovat co nejblíže místa spotřeby vzduchu, což snižuje nebezpečí úniku vzduchu a ztrát a také
minimalizuje náklady na instalaci (není
nutné budovat oddělený prostor pro
zařízení). Kompresory jsou konstruovány s možností výběru stupně integrace
dalšího doplňkového zařízení, dle technologických potřeb na kvalitu vzduchu
a provedení kompresoru. Kondenzační
sušič a filtry stlačeného vzduchu je
možno umístnit přímo do karoserie
kompresoru. Kompresor lze také doplnit sacím filtrem pro práci v prostředí
se zvýšenou prašností, ochranou proti
dešti či doplnit zařízením na zpětné
získání kompresního tepla například
v podobě teplé vody pro další užití (pro
ohřev TUV, vytápění apod.).
Konstruovány pro vyšší teplotu okolí
Pro některé provozy může být pro výběr
vhodného místa instalace omezující okolní teplota. Pro nejmenší řadu kompresorů
Atlas Copco však teplota okolí limitující
není. Kompresory jsou testovány pro
práci při okolní teplotě do 46 °C. Kompresory řady GA 5-11/GA 5-15 VSD se
dodávají také v provedení na ležatém
vzdušníku a řídicí jednotku lze napojit
na systém dálkového monitorování.
Uvedením inovované řady GA 5-11/
GA 5-15 VSD na trh Atlas Copco posiluje a rozšiřuje nabídku ve výkonové
řadě malých kompresorů. Inovovaná
řada nastavuje nový standard v technologii výroby stlačeného vzduchu se
vstřikem oleje pro malé výkonnosti.
Prodejci a technici Atlas Copco pomohou každému provozu nalézt optimální
řešení výroby stlačeného vzduchu pro
každou aplikaci.
Více informací naleznete v nové brožuře
GA 5-11/GA 5-15 VSD®. Napište si o ni na [email protected]
Chráníme životní prostředí
Inovace 1/2010
Zařízení na využití odpadního tepla
Náš příspěvek k ochraně životního prostředí snížením emisí CO2
Společnost Atlas Copco je známá
nejen svými kvalitními a spolehlivými výrobky, ale také inovacemi a aplikacemi nejmodernějších
technologií. Dlouhodobá snaha
o vývoj vysoce výkonných zařízení, která budou zároveň energeticky úsporná, se vedle nové
generace kompresorů promítla
i do nové samostatné jednotky na využití odpadního tepla
z kompresorů se vstřikem oleje.
J
aký je princip a kde jsme
vlastně hledali prostor, jak využít teplo jako „vedlejší produkt“ vznikající při výrobě stlačeného vzduchu? Při stlačování vzduchu
v kompresoru se pouze části energie
určené pohonu stroje využívá ke zvyšování tlakové energie vzduchu. Zbylá část přivedené energie se ve stroji
přemění na energii tepelnou, která
se odvádí do okolí a dosud zůstávala
nevyužita.
Ze 100 procent elektrické energie přiváděné na hřídel kompresoru se vyzáří
povrchem stroje do okolí přibližně 2 procenta. Další zhruba 4 procenta odcházejí
se stlačeným vzduchem. Zbylých 94
procent energie, která se při chodu kompresoru přemění na teplo, lze teoreticky
dále využít, prakticky se však využívá
maximálně 85 procent.
Šikovné zařízení
Zařízení pro využití odpadního tepla využívá oběh chladicí vody. Ta se při tom ohřeje
až na teplotu 85–90 °C a lze ji dále využít
pro jakékoli technologické účely. Pokud
se zhruba v 70 procentech průmyslových
provozů nějakým způsobem horká voda
využívá, je nutné požadované množství
vody ohřívat – nejčastěji ve speciálním
samostatném zařízení, určeném k výrobě
teplé vody a tepelné energie. Mohou to
být například plynové kotelny či kotelny
na pevná paliva (uhlí, biomasa apod.).
Příkon na spojce
100 %
Ztráty sáláním
2 %
Zbývající teplo
ve stlačeném
vzduchu
4 %
Díky sekundárnímu využití kompresoru
k ohřevu vody mohou podniky ušetřit
nezanedbatelné finanční prostředky –
úspory mohou dosáhnout až 20 procent.
Významné je také snížení emisí CO2, které při klasické výrobě teplé vody vznikají
(ať už přímým spalováním v kotelně provozu nebo sekundárně při výrobě elektrické energie, která je pro ohřev vody
využita). Významné dopady může mít
využití „odpadní“ energie i na celkové
náklady výrobků, aniž by tím byla jakkoli
ovlivněna jejich kvalita.
vlastnostmi integrovaná zařízení. Vedle
úspor energie jsou jejich výhodou např.:
Jednoduchá a rychlá instalace: všechny
části jsou umístěny v protihlukovém krytu, nejsou potřeba žádné úpravy vnitřku
kompresoru.
Koncepce Plug & Play: možnost jednoduchého přepojování jednotky mezi jednotlivými kompresory v kompresorové
stanici.
Standardizace: k dispozici jsou 3 velikosti jednotek pro kompresory GA 11+
až GA 90.
Temperujte díky komoresoru
Typickými příklady, kde uspořit energii
a přispět k ochraně životního prostředí,
je vytápění prostor (výrobní i administrativní zázemí), ohřev teplé užitkové vody
pro hygienické zázemí, ohřev galvanických lázní, temperace různých provozních médií apod.
Možností, jak dosáhnout úspor, je dlouhá řada, vždy záleží na možnostech konkrétního provozu. Specialisté společnosti
Atlas Copco jsou připraveni detailně analyzovat aktuální stav a navrhnout nové,
úsporné řešení.
Samostatně stojící jednotky na využití
odpadního tepla vhodně doplňují svými
Znovu využitelná
energie
94 %
Atlas Copco
5
Úspora energie
Inovace 1/2010
AIRScan™ jako nástroj pro analýzu efektivity
výroby stlačeného vzduchu
Našim zákazníkům nenabízíme
jen nová, moderní a energeticky
úsporná zařízení a následný servis. Poskytujeme stále se rozšiřující komplex služeb, který nově
zahrnuje i audit výroby stlačeného
vzduchu, nazvaný AIRScan™. Jedná se o komplexní, vysoce přesný
a nezávislý systém měření, pomocí kterého lze odhalit oblasti,
ve kterých je možné dosáhnout
úspor, a nabídnout ucelené řešení, jak jich dosáhnout.
A
IRScan™ je velmi precizní
systém diagnostiky výroby
stlačeného vzduchu. Zákazník
má možnost vybrat si rozsah auditu
v závislosti na konkrétním rozvodu stlačeného vzduchu. Nejprve se stanoví
oblasti, ve kterých je reálná potřeba
auditu. Těmi mohou být například měření průtoku, měření příkonu, zjištění
úniků, stanovení kvality vzduchu jako
např. tlakový rosný bod, obsah oleje,
teploty atd.
Oblasti auditu
Audit se zaměřuje zejména na tyto oblasti: kontrola průtoku, kontrola úniku
vzduchu, kontrola výkonu, kontrola
kvality vzduchu a kontrola ložiska.
Při kontrole průtoku se přesně měří
a zaznamenávají rychlosti průtoku
vzduchu všech modelů nebo typů
kompresorů. Kontrola úniku vzduchu
umožňuje označit místa, kde k těmto
nežádoucím ztrátám dochází, a vyčíslit
je. Kontrola výkonu poskytuje přesný
přehled ročních výdajů na výrobu stlačeného vzduchu, protože měří skutečnou spotřebu energie všech typů kompresorů. Sledování kvality vzduchu je
důležité pro správné fungování celého
zařízení, protože znečištěný vzduch
(olejem, vodou nebo třeba prachovými
částicemi) poškozuje filtrační vložky,
jejichž výměna je poměrně nákladná
a znamená také nezbytné přerušení
výroby stlačeného vzduchu a potažmo
i navazujících procesů.
Měření za chodu
Po odsouhlasení vybraných oblastí
ke sledování následuje samotné měření,
které trvá přibližně jeden týden podle
složitosti a počtu měřených bodů. Nespornou výhodou je to, že se nemusí
nijak omezovat či přerušovat výroba,
neboť veškeré měřicí přístroje mohou
být připojeny do rozvodu stlačeného
vzduchu velice bezpečně za provozu
a pod tlakem.
Ztrátám na stopě
Poté, co se uskuteční všechna měření,
se získaná data vyhodnocují pomocí
softwaru Atlas Copco. Naši odborníci
připraví nejprve podrobnou analýzu celého měření a na jejím základě pak zpracují příslušnou zprávu, ve které zhodnotí
výsledky měření, označí problematické
oblasti a navrhnou možná řešení na od-
Úvodní diskuse
Měření
Reporting
Analýza
6
Atlas Copco
stranění zbytečných ztrát. Závěrečná
zpráva umožní zákazníkovi nejen přesně lokalizovat místa, kde ke ztrátám
dochází, ale může díky ní pečlivě naplánovat opatření či investice vedoucí k jejich odstranění. Audit mu také pomůže
optimalizovat nejen současný stav, ale
ukáže i cestu v možném rozšiřování či
modernizaci celého zařízení. AIRScan™
také umožňuje po stanovené době novým měřením ověřit implementované
změny a nalézt případné další možnosti
úspor.
Užitečné simulace
Pravděpodobně nejlákavější nabídkou
v celé šíři nabízených služeb je tzv.
ES simulátor. Software, který na základě profilu aktuální výroby stlačeného
vzduchu umí pomocí simulací v reálném čase popsat úspory elektrické
energie. Úspor lze dosáhnout například
snížením provozního tlaku v síti, zvětšením objemu vzdušníku apod. Díky
těmto simulacím může zákazník získat
reálnou představu o instalaci a naplánovat opatření pro optimalizaci výroby
i nákladů.
Finančně dostupné řešení
Nespornou výhodou komplexního
AIRScan™ auditu je jeho finanční
dostupnost, a to zejména vzhledem
k optimalizaci současného provozu
a dalších možných investic. Tím, že
zákazník získá detailní přehled o možných úsporách, má příležitost se kvalifikovaně rozhodnout o optimálních
investicích na jejich dosažení. Tyto
investice si může vhodně naplánovat
a vyhne se zbytečnému vynakládání
prostředků na zařízení, jejichž kapacitu
nevyužije nebo která pro něj naopak
nebudou dostačující.
Mobilní kompresory
Inovace 1/2010
Mobilní kompresory na veletrhu BAUMA 2010
dieselovým motorem Perkins (splňující
normu Tier 4) s alternátorem Mech Alte
o výkonu 8 kVA, dodávající dostatek
energie i pro případné další elektrické spotřebiče (vestavěný zásuvkový
panel). Vlastní stožár s automatickým
hydraulickým vysouváním až do výšky
9,2 m, s možností rotace o 360° je osazen čtyřmi halogenovými lampami, každá z nich má svítivost 110 000 lumenů.
Díky kvalitnímu provedení nabízí osvětlovací stožáry Atlas Copco maximálně
spolehlivý a ekonomický provoz, jednoduché ovládání a údržbu a prodloužené
servisní intervaly.
Ve dnech 19. až 25. dubna se konal v areálu Nového mnichovského
výstaviště v Německu mezinárodní stavební veletrh BAUMA 2010.
Jednalo se již o 29. pokračování
největšího a nejvýznamnějšího odborného veletrhu pro výrobce stavebních a těžebních strojů. Tento
rok se na veletrhu prezentovaly
více než tři tisíce vystavovatelů
z celého světa a mezi nimi nechyběla ani skupina Atlas Copco.
67Dd v provedení s vestavěným generátorem o výkonu 12,5 kVA, který
umožňuje souběžnou dodávku stlačeného vzduchu a elektrické energie.
Nechyběla novinka z roku 2009, malý
lehký dieselový kompresor XAS 87Kd
v provedení HardHat™ s výkonem
5,0 m3/min a maximální hmotností
750 kg. K vidění byl také inovovaný kompresor s označením XAMS
287+Dd, u kterého došlo v roce 2010
k obměně motorů – motor Caterpillar
C6.6 byl nahrazen novým, úspornějším šestiválcovým motorem Deutz
TCD 2012.
S
Velký zájem vzbudilo také představení vysokotlakého kompresoru
XRHS 366Cd (22,2 m3/min, 20 bar)
s upraveným motorem Caterpillar.
Ten splňuje normu Tier 4/etapu IIIB
povinnou pro tyto stroje od 1. ledna
2011 dle evropské směrnice 97/68/
ES o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se opatření
proti emisím plynných znečišťujících
látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční
pojízdné stroje (splnění mezních hodnot pro emise pevných částic a oxidů
dusíku).
tánek Atlas Copco mohli zákazníci lehce nalézt v sektoru
F volné výstavní plochy. V duchu naší filozofie „Odpovědni za trvale
udržitelnou produktivitu“ (Commited to
sustainable productivity) byly prezentovány novinky, produkty a řešení všech
tří divizí Atlas Copco – Divize Kompresory, Divize Stavební a důlní stroje, Divize
Průmyslového nářadí.
Kompresory pro budoucnost
Divize kompresorů představila svým
zákazníkům mobilní kompresor XAS
Osvětlovací stožáry nové generace
Vedle kompresorů byly k prohlédnutí
také dieselové mobilní elektrocentrály Atlas Copco s výkonem od 40 kVA
do 500 kVA s odhlučněnou kapotáží,
ideální pro splnění náročných podmínek ve stavebnictví. Novinkou pro rok
2010 bylo představení nové koncepce
osvětlovacích stožárů. Jedná se o lehké
mobilní jednotky poháněné tříválcovým
Nářadí pro profesionály
K praktickým ukázkám byla zájemcům k dispozici velká škála ručního nářadí Atlas Copco včetně nové
řady lehkých pneumatických kladiv s obouručním snížením vibrací
HAPS™. V rámci expozice divize
Stavebních a důlních strojů si zájemci mohli vyzkoušet také simulátory
povrchové vrtačky a práce se závěsným hydraulickým kladivem.
Zájem o vystavené exponáty Atlas Copco byl značný a také celková návštěvnost na veletrhu BAUMA 2010 předčila
odhady pořadatelů, což lze považovat
za jeden z indikátorů zlepšujícího se stavu světového stavebnictví, zasaženého
ekonomickou krizí.
Atlas Copco
7
Atlas Copco originální náhradní díly
Originál nic nepřekoná
Vypadá jako zebra, je cítit jako zebra, ale
je to opravdu zebra? Nemusíte se dívat
zebře na zuby, abyste věděli, že v tomto
případě byste kupovali zajíce v pytli,
pokud byste uvěřili.
Používáte-li neoriginální náhradní díly,
zvyšujete pravděpodobnost poruch
a výpadku. Neoriginální díly nejenže jsou
vysoce nekvalitní, ale zároveň zvyšují
vaše náklady na energii. Jejich použitím
nešetříte, ale naopak zbytečně plýtváte
finanční prostředky a riskujete.
Originální náhradní díly Atlas Copco
jsou vyráběny v souladu se stejnými
standardy kvality jako vaše zařízení. Jen
díky nim máte záruku, že i po výměně
náhradních dílů zůstane vaše výroba
na stejně vysoké úrovni. A to rozhodně
stojí za to!

Podobné dokumenty

časopis nejen o stlačeném vzduchu

časopis nejen o stlačeném vzduchu dílející se na  vyšší produktivitě a  nižších provozních nákladech. Součástí instalace byl šroubový kompresor se vstřikem oleje GA, zařízení pro úpravu vzduchu, vzdušník a generátor dusíku a také n...

Více