zde. - Vítejte v Moravském krasu

Komentáře

Transkript

zde. - Vítejte v Moravském krasu
i nepřítel
využívání
ou intenzivní
rit
Voda přítel
io
pr
u
ko
ic
zejména v dů
ti bylo polit
tností,
é minulos
i půdních vlas
í a výAž do nedávn
upné degradac
nzivní hnojen
st
te
po
in
k
,
o
dy
dl
pů
ve
né
or
ových
ů
ch
ok
vr
bl
půdy, které
vání
kvality po
eroze. Zvětšo
ke zhoršování
a
atření
dl
op
ve
h
sledku vodní
ů
íc
zn
ém
ch protiero
ovacích syst
ný
dň
an
vo
hr
od
oc
i
ým
ba
stav
likacem
se kter i se
seznámit s ap
ími programy
čn
an
fin
i
Moravm
ný
vod. Přijďte se
ůr
u ve Žďáru v
krasu a s podp
umnou lokalit
zk
ek půvý
eč
st
ní
v Moravském
át
čá
ik
nejmenších
íte také un
ív
ch
št
tě
av
i
N
s
í.
no
uj
od
iz
real
eduje
e se měří a sl
ském krasu, kd
pracoviště Brno
any půdy, v.v.i.,
hr
oc
a
cí
dy při deštích.
ra
io
574
ný ústav mel
fax: 549 255
Kontakt: Výzkum 00 Brno, tel.: 541 126 279,
z
602
.vumopbrno.c
Lidická 25/27,
brno.cz, www
op
m
vu
@
op
m
e-mail: vu
Troubsku
iny odrůdy v
aj
e měl každý kr
Babičč
ru? Asi ne. Dřív . Ty poskytoho
ac
hr
bo
ne
race
y jídlo z bobu
po dlouhé gene
Jedli jste někd
typických jídel
tam udržovaly
vě
se
ra
é
íp
er
př
kt
,
k
dy
ly
rů
ži
od
ou
í
sl
é
a
ck
pi
sy
ty
své
í výno
ta či kraje i lid
ale zato stabiln
em ducha mís
ob
í,
ůs
uj
zp
st
pě
ým
sv
dy
valy sice nižší,
aly
odrů
ecialit. Vyjadřov zvíte se kde se ještě staré
a místních sp
do
ování, zpracose
st
pě
ku
h
bs
jic
ou
je
Tr
o
V
co
h.
ně
íc
ě
jíc
ži
jm
ře
m
v ně
samoz
at jejich osivo,
kde se dá sehn
ii.
r.o. Troubsko,
m
no
ro
v gast
v pícninářský s.
ta
ús
ný
um
vání a použití
zk
Vymyslický, Vý
7 379-81
Kontakt: Tomáš
ko, tel. 547 22
bs
ou
Tr
41
4
Zahradní 1, 66
ww.vupt.cz
[email protected], w
e-mail: vymyslic
Kozí farma v
Šošůvce
Pamatujete si
ještě dobu kdy
kozu chovali v
na ně podívat
každé domácno
a dozvědět se
sti? Přijeďte se
více o plemen
produktů. Nav
ech koz, jejich
štivte kozí farm
chovu, zpraco
u manželů Sedl
několik gastro
vání
ák
nomických spec
ových v Šošůvc
e a ochutnejte
ialit. „Od roku
kračovat ve šl
1990, kdy jsm
épějích našich
e se rozhodli
předků, se na
polnosti, které
ponaší farmě mno
obhospodařuj
hé
em
změnilo. Naše
louky a pastvi
e, se rozšířily
ny zhruba polo
na 30 ha. Z té
vinu. Na pastvi
to plochy tvoř
naše stádo, čí
í
ny vyháníme od
tající 150 koz.
jara do podzim
Kozy se dojí dv
a mléko se de
u
akrát denně ve
nně zpracovává
vlastní dojírně
na sýry a tvaroh
Kontakt: Eva
“, říká Eva Se
Sedláková, Fa
dláková.
rma dojných a
679 13 Sloup
kašmírských ko
v Moravském
z, Šošůvka 45
krasu, tel.: 51
e-mail: sedlak
6 435 371
[email protected]
m.cz, www.sed
lakkozy.cz
a včelaři
z
Na Macochu
ení je vhodvčelařit. Včelař
t
čí
za
k
ja
íte
dozv
y člověk pormu na které se bohatá zájmová činnost, kd
ají,
Přijeďte na fa
je to
žihadla? To m
celou rodinu –
. Že mají včely
ube
so
se
m
bo
sá
ne
ný koníček pro
ké
m
ta
je proti vá
ajíc přírody a
včedo úlu. Použijí
m
íte
ív
ců
št
zná pořádný kr
el
tř
av
N
ve
i
í.
elařen
obranu prot
í a způsobu vč
víčkovat
potřebují je na
vašem chován
si můžete od
na
i
n
m
je
ží
Sa
le
u.
zá
ed
m
ní
Dozvíče
“.
tá
sedům? To
ka
vy
el
erstvení Vč
rmu v době
bč
fa
„O
y
v
bb
ty
ho
uk
u
lařsko
oše přes Viální prod
hutnat region
dete se k Mac
oj
oc
pr
a
t
a
ás
h
pl
ác
ný
lin
st
med
ých ro
vinu.
ivních včelařsk
nou včelí past
te se o atrakt
hatou přiroze
ice 77
bo
ě
ov
m
ov
lé
uh
Vi
dr
,
ráň –
ský kras o.s.
av
or
M
lémovickou st
o
pr
a
galová, Včel
Kontakt: Eva Zi mobil: 777 563 395
skykras.cz
ice,
.vcelapromorav
vn
w
w
w
,
cz
s.
ra
679 06 Jedo
yk
elapromoravsk
e-mail: [email protected]
Hlína, co jin
ého
Nepálená hlín
a, v minulosti
v posledním st
jeden z hlavní
oletí opovrhov
ch používanýc
aný, v součas
h materiálů,
Důvodem je je
né době zažívá
ho energetická
svou renesanc
nenáročnost př
bezodpadová
i.
i výrobě, snad
technologie, sn
ná dostupnost
adná recyklov
znamné je i př
,
atelnost po do
íznivé působe
žití. Stejně vý
ní na zdraví čl
i o využití dalš
ověka. Přijeďt
ích přírodních
e k nám a do
materiálů jako
konopí a navš
zvíte
dřevo, kámen
tívíte lokality
, sláma, vlna,
se
zachovalými st
nů nebo unikát
len,
avbami z vápe
ní hliněné stav
ncových kameby v Rostěnicíc
Sdružení hlin
h
a Lysovicích.
ěného stavite
lství sdružuje
a další přírodn
zájemce o ne
í materiály, po
pálenou hlínu
dp
oruje užití nepá
a podporuje oc
lené hlíny v no
hranu a záchra
vých stavbách
nu existujících
ti našeho kultu
hliněných stav
rního dědictví
eb jako součás
.
Kontakt: Ivan
a Žabičková, Sd
ružení hliněnéh
639 00 Brno,
tel.: 739 660
o stavitelství,
719
Poříčí 5
e-mail: [email protected]
ina.info, www
.hlina.info
Projekt byl podpořen v grantovém řízení MŽP.
Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.
MAS Moravský kras o.s., 679 13 Sloup 221
tel. 516 446 623
e-mail: [email protected]
www. spolekmoravskykras.cz
Moravský k
Na venkově
ras
pro venkov
• Exkurze n
a farmu
• Exkurze k
výrobcům
• Netradičn
í zážitky
Objevujte s
námi znám
y – neznám
y Moravský
kras
j roquefort
ras má svů
Moravský k
v mléku vysoký
ých jeskyní je
m
ná
oz
ovsi
ět
sv
ě
in
mlékárna v Otin
romantické kraj
rů. Družstevní
sýr
sý
ý
bě
ov
ro
V překrásné a
ísň
vý
pl
i
í
př
potřebný
rábět přírodn
lik
vy
to
l
u,
ča
ík
za
pn
se
m
vá
je
. Sýr né
obsah
roce 1963
alka u Holštejna léka vyv roce 1928. V
ich
M
již
i
r
sý
yn
sk
la
je
bě
v
rá
vy
zrával
uze z m
ý pět týdnů do
a vyrábí se po
asu.
NIVA extra kter chuti je tradičním výrobkem
Moravského kr
ntní
a zkuste chuť
m
ná
a zároveň pika
k
e
ďt
ije
201
o v krasu. Př
8 61 Otinoves
produkovanéh
tinoves s.r.o., 76 ww.mot.cz
O
a
rn
ká
lé
M
Kontakt:
@mot.cz, w
3, e-mail: info
tel. 582 395 03
I
Vítejte v Moravském krasu, v krajině krasových kaňonů
a planin s více než tisícovkou jeskyní, světoznámou
propastí Macochou a dalšími křehkými krásami
podzemního světa.
Čarokrásné krasové scenérie a pradávno obývané jeskyně
jsou spojeny i s historiií „železné huti českých
i moravských zemí”.
To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích,
které zasluhují Vaši pozornost. Pojďte s námi navštívit je,
pojďte ochutnat vynikající sýry, pojďte si vychutnat
pohodu a klid venkova a objevovat skryté krásy
Moravského krasu.
Exkurze na farmy a k výrobcům je možné objednat
a domluvit pro jednotlivce i skupiny. Kontakty naleznete
u každé lokality.
O dalších aktivitách našeho sdružení se můžete informovat
na internetových stránkách www.spolekmoravskykras.cz.
MAS Moravský kras o.s.
stí
ale vytrvalo
u
o
íl
s
e
n
b
e
, an
vrty, ponory...
Kras a voda
ná propast, zá
lik století.
jhlubší otevře
ko
ě v Česku, ne
je stará již ně
Největší jeskyn
avského krasu
or
yní se datuM
sk
í
je
em
vě
dz
tě
vovat po
klady o návš
do
í
vn
pr
,
Tradice navště
ní
čí skála a jeské jeskyně, Bý
avěké osídlová
Pomineme-li pr V popředí zájmu byly Sloups draků“, kterým věřili, že
etí.
enělé kosti
jí již od 16. stol
hledali „zkam
e
zd
dé
Li
.
ek
e ale
kyně Výpust
výletě. Pojeďt
inek.
ou na školním
i na
dn
je
rz
ku
ně
ex
ál
mají léčivý úč
im
na
in
s
byli i Vy, m
. Zveme Vá
e
ak
zd
jin
te
y
js
én
itě
m
rč
U
ové feno
ké planiny.
vat skryté kras
s námi objevo
ponory Ostrovs Sloup 221
a
ty
vr
zá
za
13
zech
a.s. Sloup, 679
koňských povo
ek, ZEMSPOL
oš
H
í
Jiř
t:
ak
Kont
154,
404, 606 171
z
tel.: 516 435
ww.zemspol.c
w
z,
.c
ol
sp
m
ze
[email protected]
se
e-mail: ho
na
usek od Br
o
k
la
y
id
á
k
ats
jsou Hlua pohoda. To
id
Karp
kl
,
ky
eč
ov
soucí se
farmě můžete
itá krajina, pa
ky přímo na
ěn
ab
hhr
ké
rs
Malebná člen
noho
, speciality z je
restauraci Čer
nzové halušky)
ry
á(b
zn
ě
se
yn
se
ch
boké Dvory. V
ě
ku
é
u. Na farm
iality slovensk
brynzu a žinčic
o zá,
Pr
ry
sý
…
ochutnat spec
čí
sy
ov
hu
,
ě
kačeny
a samozřejm
m jako slepice,
něčího masa
ácím zvířectve
na koni.
m
dy
do
jíz
ím
a
tn
uk
ta
míte i s os
koních a vý
na
y
n
ďk
jíž
vy
24
i
né
12, 679 Uní
jemce jsou mož
Hluboké Dvory
k,
ne
re
Ko
n
Kontakt: Zoltá 604 476 438
n.com
kedvory.penzio
204,
z, www.hlubo
tel.: 549 427
.c
m
ru
nt
ce
@
k.zolo
e-mail: korene
Za větrnými
mlýny Mora
vs
kého krasu
Vítr je jen jedn
a z forem slun
eční energie, vz
hřívá Zemi ne
rovnoměrně. V
niká díky tom
u, že Slunce za
Moravském kr
již před staletím
asu se větrná
i. Má totiž „nej
energie využív
lepší vítr“ neje
ku. Stávalo zd
ala
n na Moravě,
e 15 větrných
ale v celém Čes
mlýnů. Pojďte
né mlýny a ro
s námi za větr
vněž větrnou
em. Navštívíte
elektrárnu v D
gie je, že ji po
větrrahanech. Výho
měrně snadno
dou větrné en
, na rozdíl třeb
přeměnit na žá
era od energie bi
danou elektřin
omasy, dokáže
u. I když jsou vě
logické výroby
me
trné elektrárny
elektřiny, jsou
symbolem ekojim vytýkána
právem, o čem
i některá nega
ž se můžete př
tiva, obvykle ne
esvědčit sami.
Kontakt: ELD
ACO a.s., Olom
oucká 7/9, 65
tel.: 544 526
6 66 Brno
751, 544 526
744, fax: 544
e-mail: [email protected]
526 746
daco.cz, www
.eldaco.cz
Ovocnářská
historie
Taky se vám zd
á, že venkov
už není to co
kterých jste si
býval, že se zt
hráli v mládí,
že zmizely jabl
ratili třešně na
se starými od
oňové sady? Př
růdami ovocný
ijďte se seznám
ch
dřevin, přijďte
Možná to bude
it
se seznámit s
inspirace pro vá
jejich kouzlem
s a stanou se
herné staré ov
.
z vás ovocnáři.
ocné sady na
Navštivte nádKunštátsku a
derničce mor
Letovicku a do
avské, Panens
zvíte se více o
kém českém
i zdejší krajov
Janebo Matčinu
ou odrůdu jabl
jablku a uvid
ka
nazvanou Vlko
Krajové i staré
íte
vo.
odrůdy jsou na
rost a různor
odost, která ta ším kulturním dědictvím a př
edstavují pest
k často mizí z
světa. Je třeb
našeho stále
a se snažit o
více uniformní
jejich ochranu,
a zámků, vzác
ho
stejně jako se
ných knih či um
to dě
ěleckých děl.
svých chutí, vl
Jejich ovoce vy je u hradů
astností či vy
užití, jsou tedy
niká spektrem
starých sort ov
místní jedinečn
oce
ostí. S mizením
výrobky, specia tak přicházíme nejen o tyto
odrů
lity
Kontakt: Stan a jídla, která jsou na ně vázá dy, ale často i o krajové
islav Boček, C
na.
rhov 14, 679
tel.: 545 136
74 O
010, e-mail: sb
[email protected] lešnice na Moravě
.cz
šky
lišky Bystrou
y lesa
celé komplex
aly bez zásahu nich MZLU v Brně
ov
ch
za
se
od Brna
daří na
Víte že kousek u skladbou dřevin? Hospo ovanými odborníky se
no
m
ze
no
iro
re
S
př
mi hololes Křtiny.
a porosty s
í, s minimální
ik Masarykův
án
ov
dn
ař
po
í
od
sn
sp
le
Školní
ech obho
í hospodářství
nějších způsob zené obnovy. Toto podrostn
m
h
je
o
íte
zv
do
iro
lých stanovištíc
a s využitím př
dubu, na kyse kusem o přea
ku
bu
u
sečnými prvky
at
ým po
chem realizov
i s pozoruhodn arboreta ve Křtise daří s úspě
Seznámíte se
a
h.
ín
ýc
av
ov
Sl
rk
ký
ic
sm
ikátní Lesn
un
i v porostech
i
íte
ív
št
av
rný. N
vod na les výbě h.
ův les Křtiny
icíc
an
cm
Ří
, ŠLP Masaryk
a
ně
Br
nách
v
6 439 339
U
ZL
M
l Mauer,
9 101, fax: 51
ve
43
Pa
6
t:
51
ak
1,
nt
81
o
8
K
42
175, tel.: 516
lpkrtiny.cz
679 05 Křtiny
rtiny.cz, www.s
pk
sl
@
er
au
l.m
ve
pa
l:
ai
e-m
Krajem
farmě
životem na
někde slyšeli?
a, že jste to již
Za
ik
ist
ur
ot
ek
ě,
ov
v čem měli
se jak začínali,
ázdniny na venk
to bude
Agroturistika, pr vat na několik farem. Dozvíte
itě
rč
nkově. U
mi podí
m ruchu na ve
ní
ostého
ov
pr
st
z
ce
Pojeďte se s ná
v
ek
í
žit
án
e zkusit po
uš
dalo podnik
od
jim
dn
o
je
co
a
bo
e
rs
ne
tíž
po
dnikat,
, chuti če tvéh
em jak začít po
mácího chleba
do
ě.
ně
rm
vů
fa
k,
lu
pro vás implus
na
tu
ota, rozkvetlých
ovoce při poby
venkovského živ eje, vína či právě natrhaného
é 112
zn
le
Že
E,
G
A
ol
IT
o
íh
YSIDE & HER
TR
mléka, nejlepš
ritage-trails
N
U
he
O
e:
C
yp
n,
hal Buria
235 080, Sk
1
54
x:
fa
Kontakt: Mic
2,
82
.eceat.cz
, tel.: 541 235
farmu.cz, www
na
[email protected]
ac
666 01 Tišnov
rv
ze
492, e-mail: re
ICQ: 401 536
Kam s odpa
dem ne ven
ko
vě
Nevíte kam s bi
oodpadem? Př
tivním a nenáro
ijďte si pro užite
čným způsobem
čné rady a nápa
dy jak efekpostoviště. Ko
založit společné
munitní kompo
ko
munitní a dom
stování předst
využívání bioo
ovní komav
uj
dpadů. Své up
e jednoduchý
latnění nacház
a levný způsob
nita lidí, kteří
ívm
nemají možno
st domácího ko ístech, kde žije určitá komuv zahrádkářské
mpostování. N
kolonii, v chat
a školní zahrad
ové osadě, v
žovního domu
ě,
malé části ob
– zde všude lz
ce či ve dvoře
e založit komun
oodpady a získ
činitní kompostov
at kvalitní orga
iště, využívat bi
nické hnojivo
postárnu, kter
– kompost. Nav
á vyrábí gran
štívíte také ko
ulované orga
originální výro
mnické hnojivo
bek Moravskéh
ORGANOFERM
o krasu.
Kontakt: Milo
,
slav
tel: 516 444 31 Mikulášek, ZEMSPOL a.s. Sl
oup, 679 13 Sl
6, e-mail: mik
[email protected]
oup 221
ol.cz, www.zem
spol.cz
Ovečky na Z
lobici
Chováte nebo
chcete chovat
ov
jeďte se na ně
podívat a dozv ečky, nebo se vám prostě je
nom líbí? Přiědět se více o
zpracování vlny
plemenech ov
a dalších prod
cí, jejich chov
uktů. Na Zlob
šit se na Vás bu
u,
ici se na Vás ne
de asi sto dosp
budou zlobit.
ělých ovcí, třic
lí slečna Márin
Tě
et
ka z Jalového
koz, kůň hucu
dvor
lák Monty, oss dcerou Žofin
kou a šesti mal a, vietnamská prasátka Old
řich a Boženk
ými selátky a
ča. Na jaře na
a
jeden velký, al
víc ještě spou
e hodný pes H
sta mimin ovčí
tou jako z vody
anch i kozích, al
! Můžete chod
e
pospěšte si, ro
it po pastviná
tkáte i srnku
sch, budete-li zt
Julinku. Na ja
icha, možná po
ře stříháme ov
ovcí? Jestli ne
ce – už jste ně
, přijďte se po
kdy viděli stříh
dívat. V létě bu
kem července
ání
deme vlnu zp
pořádáme kurz
racovávat, začá
zpracování vlny
rádi uvítáme,
tbuď jako veře
pro začátečník
jnost, která se
y. I na něm Vá
ko účastníky ku
s
přijde jenom ko
rzu. Naučíte se
uknout, nebo
vlnu prát, česa
lovratu a tkát
jat, případně ba
na stavu.
rvit, příst na ko
Kontakt: Vít
Mareš, Svaz ch
ovatelů ovcí a
612 00 Brno,
koz v ČR, Pala
tel.: 541 243
ckého 1-3
481, 777 754
e-mail: pko.sc
812
[email protected],
www.schok.cz

Podobné dokumenty