Zimní olympiáda – 40.ZJAZD GWIAŹDZISTY

Transkript

Zimní olympiáda – 40.ZJAZD GWIAŹDZISTY
I
I
I
Záryérečná zpráva o realizaci projektu
-
qvp B,
C
Fond mikroprojektů E u roregionu Těšínskó Slezsko -' ŠlaskCiešzyriski
Operačníhoprogramu přeshraniční spolupráce
Česká republika _ Pols ká re p u blik*' 2,,8a7 -20L3.
I
Udaje o projektu.'
Registračníčísloproj ektu:
c2.3.2213.3.05/
Název projektu
Zlmní olympiáda 40.ZjazdGwiaŽdzisty
Datum ukončení:
28.02.20r1
2.
1
0.0200s
Údaje o smlouvě:
Císlo smlouvy:
T Sl s9
Datum podpisu smlouvy:
17
-C2.3 .22t 3.3
.05 I
10.0200
s
I
53
.03.2011
Smlouva byla změněna dodatkem
IRno
EN.
Pokud ano:
Datum uzavření:
3.
11.03.2011
ukončeníreallzace projektu před podpisem
smlouvy
Úoaje o konečném uživateli:
Název organizace:
ZS a MS St.Hadyny
s
poljaz.vyuč. Bystřice 366,okr.Frydek-
M ístek, příspěvková organizace
Jméno a příjmení statutárního orgánu/ osoby:
Roman Wróbel
Jméno a příjmení kontaktní osoby:
Roman Wróbel
Telefon:
731158312
Email:
[email protected]
Cesko,Moravskoslezský,Frýdek_Místek,Bystřice
oficiální
|
Důvod dodatku:
4.
adresa konečného uživatele:
Popis realizace projektu:
95
3
66,
7
39
4.l Podrobný popis realizace aktivit konečného uŽivatele:
Konečným uŽivatelem byly realizovány tyto aktivitv:
1. Příprava projektové žádosti - konečný uŽivatel byl pro rok 201l pořadatelem 40' ročníkunejvětších lyžařských
závodů pro Žáky základních škol v českéčásti ETS. Vysoké náklady související s pořádáním této akce a možnost
dofinancování z fondů E'U vedla uŽivatele k záměru přípravy projektové Žádosti v rámci FMP ETS-ŠC' V období
07-0912010 byl osloven Pl partner /Gminny oŠrodek Kultury Goleszów/, kteqi projevil souhlas s touto vizí. Na
zák1adě konzultace s ETS a na základě osobních a telefonických kontattů s Pl partnerem byla zpracována projektová
Žádost, která byla dne 16.12.2010 na 6'zasedání Euroregionálního ŘV FM ETS-ŠC schválena. Více viz pr.e.r
protokoly z jednání č. l.-3.
2.
Výběrová Íízenína
dodávky lareál + ozvuče!í,DVD záznam, propagaění
materiál,medaile,poháry,diplomy,občerstvení _ bližšíspecifikace VŘ na dodávky je předmětem bodu č.7 této
závěrečnézprávy. obecně lze konstatovat' Že konečný uŽivatel postupoval v této problematice dle Přílohy č. 7
Smlouvy o financování projektu: Postupy pro zadáváni zakáuek malého rozsahu
3. Jednání s mediální partnery - telefonicky a osobním jednáním bylo dohodnuto zajištění publicity v regionálním
tisku /Horizont,Třinecký hutník,Glos Ludu/ a televizi /TVB,ČT 1/ Více bod ě.8 této zprávy
4. Realizace aktivity ,,Zimní olympiáda-40 .Zjazd GwiaŽdzisty" - akci předchiízela naročná příprava, která vych/r1ela
z jednání uŽŠíhoorganizačního štábu /Roman Wróbel'Renata Gill,Renata Przeczek,Lidi a Lankocz, operativně
dále Renata Trombik'Bogdan Sikorď, jejichŽ lrystupy byly implementovány do činnosti v oblastech Sportovní
/rozhodčí+činovnícina tratíchl, technické lpříprava trati a zázemí pro soutěžící,doprovod a ďívákyl a
informační /styk se školami, zpracování staftovních a r,lýsledkoqých listin, prezentace soutěŽících' losování, / .
Yíce vizpř. č,2 protokoly č.4.-10. oproti projektové Žádosti' kde žadatel předpokládal 4 schůzky širšího
organizačního štábu, došlo k jednomu společnémusetkánilviz př.č,.2 - protokol 11l, na kterém bylo
dohodnuto, že tíhu přípravné fáze ponese užšívýbor a osoba zodpovědná za Íízenícelého projektu
/R.Wróbel/, která zabezpečíqiměnu informací a logistickou součinnost s odpovědnými osobami na
jednotlivých úsecích.
Vlastní realizace aktivity proběhla dne 22.01 .2O1 1 v lyŽařském areálu v Mostech u Jablunkova za účasti485
soutěžících- 475 z ČR,to z PR /přihlášených 515/ v soutěŽi s|alom a běh na lyžíchlv každésoutěžnídisciplíně 5
věkových kategorií chlapců a dívek, tzn. celkem 20 kategorií/. V rámci olympiády proběhla také štafetová soutěž
škol v běhu nalyžícbv rámci Memoriálu J.Konderly. Zvláštni hodnotící kategorii byla soutěŽ o nejlepšímalotřídní a
úplnouškolupodlepočtuzískanýchmedailíatakébodováklasifikaceškolzaumístěníod l.-15.místa.lvizpÍ.č,.3_
qýsledková listinď. Průběh soutěže sledovalo cca 1300 osob /hosté, diváci, doprovod závodníků/. Příprava
závodních tratí, průběh soutěŽních disciplín, technické zázemí /hlavně ozvuěeníl, klimatické podmínky a spolupráce
se správcem lyžařského areálu byly na poŽadované úrovni.
Dne 25.01.20ll proběhla doprovodná součást aktivity ,,Zimní olympiáda-40.Zjazd GwiaŽdzisty" - mezinárodní
závod ve skocích na |yŽích. Tato soutěŽ se konala ve skokanském areálu Pl partnera v Goleszově za účasti29
skokanů - 25 zPP., + z ČR /chlapci + dívky/ ve 4 věkových kategoriích. lviz př.č.4 qýsledková listinď
Závod probíhal zamrazivého a větrného počasí'ale k naprosté spokojenosti diváků.
5' Publicita - zajištěnípublicity projektu vycháze|o z dohody s mediá|ními partnery. Kromě dříve sjednaných
upoutávek v médiích /Horizont,TH,GL/ a tiskoqých zpráv /Horizont,TH,GL/ byla publicita zajištěna formou tzv.TV
"čtenky" v TVB, rozsáhlým zpravodajstvím v TVB,ČTI, informacemi na www koneěného uŽivatele a jeho
zÍizovatele' Publicitní bonitou bylo rozsáhlé zpravodajství v dětském periodikum Nasza Gazetka, dále plakátý na
Mezinárodní skokanský záyodapozvánky pro hosty a činovníky. lvíceytz bod č.8 této závěrečné zprávyl
Důležitéskutečnosti, které se vyskýly přirealizaci projektu:
V průběhu realtzace aktivit projektu se nevyskyly skutečnosti, které by ohrozily projekt jako celek. Preventivní
kroky správce lyžařského areálu vedoucí k zabezpečení dostatečnérezervy technického sněhu umoŽnily
plynulý průběh i v období, kdy z důvodu dramatické změny povětrnostních podmínek lobleva/ by za
normálních okolností bylo pořádání závodů nemyslitelné.
v době před podpisem Smlouvy se Správcem FMP, tento fakt je předmětem
Dodatku č' 1 mezi Správcem a konečným uživatelem.
Změty, ke kteým došlo v průběhu reai.izace projektu:
Nejpodstatnější změnou, ke L1eré došlo v průběhu realizace projektu /oproti projektové žádosti/ bylo vyčlenění
ukrízkovéhoskokanského závodu jako samostatné doprovodné akce s názvem ,,Migdzynarodowe
mlodzieŽowe zawody w skokach narciarskich", které se uskutečnily ve skokanském areálu Pl partnera. Tato
skutečnost vycházelaze zjištění zástupců paItnerů /Wróbel,Kocierz,Lasotal a místníhošetřenív Mostech u
Jablunkova, kde bylo konstatováno, Že tamní přírodní podmínky /sklon svahu, úhel dopadu, délka nájezdu/
nezaruěuji optimální bezpečnost závodníků. Jako alternativní řešení byl vybrán model uspořádání skokanské
soutěŽe ve skokanském areálu Pl partnera /Goleszów/. Tato varianta se naprosto osvědčila publikum z řad
školnímládeže a dospělých sledovalo qikony soutěžícíchv areálu k tomuto určeném.Fakt, že se tato část
projektu uskutečnila v místě Pl partnera dále způsobil jeho větší zapojenost jak v přípravné' tak y realizaění
fázi projektu.
Realizace projektu proběhla
4.2 Spolupráce
S
partnerem (partnery):
Spolupráce par1neru nebyla náhodná - na základě výstupů projektu ,,Cesty k pramenům-Drogi do Žródel"
/projekt typu A - vedoucí partner obec Bystřice - zÍizovatelkonečného uživatele, Pl partner Gminny
oŠrodek Kultury Goleszów, realizace 2009/ existuje spolupráce v oblasti kultury, mj. výměnné
vystoupení folklórních souboru na akcích partnera. V průběhu těchto aktivit vzešla myšlenka rozšířit
spolupráci do oblasti Sportu, konkrétně pořádání soutěží v lyžování. K tomuto byly využity dlouholeté
zkušenosti konečného uŽivatele a Klubu Sportowego ,,olimpia" Goleszów /skokanský oddíl působící
v těsné součinnosti s GoK/. Finálním produktem implementace projektu bylo poskýnutí Pl partnerovi
dlouholetého know-how pro pořádání lyŽařských závodů ve slalomu a běhu nalyŽích. obráceně,
spolupůsobenímPl partnera byla čtýicetiletá tradice a organizačnístruktura projektu ,,Zimní olympiáda
škol-ZjazdGwiaŽdzisty" obohacena o atraktivní soutěŽ ve skocích na lyžích.Přidanou hodnotou této
aktivity byla i účastzástupců dalšíchoddílů,mj' TJ tŽ Trinec,pKS olimpijczyk Gilowice,KS Wisla
Ustronianka,Kl imczok Bystra
4.3 Popis problémů, které se vyskýly v průběhu realizace projektu a způsobjejich řešení:
V pruběhu realizace projektu se nevyskyly problémy, které by ohrozily projekt jako celek. Včasným řešením a
přípravou alternativní varianty se povedlo eliminovat bezpečnostnírizlkav souvislosti se skokanskou částí
v Mostech u Jablunkova. Kosmetický problém se vyskyl v oblasti publicity - publicita v periodiku Glos Ziemi
Cieszytiskiej nebyla zajištěna vinou konečného uŽivatele, kteý místo periodika Glos Ziemi Cieszyriskiej
/deklarovaného v projektové Žádostil,zabezpeěil náhradu v podobě časopisu pro mládež Nasza Cazetka, ČrtBabylon,TV Silesia, kteří věnovali dostatečný prostor pro zpravodajství z průběhu realizace projektu. /více v bodu
8.2 ÍéÍozávěrečnézprálryl . Eventuální jiné drobné nejasnosti byly operativně řešeny formou telefonických nebo
osobních konzultací se Správcem FMP'
5.
Přeshraničnídopad:
Popište, jaké pozitivní účinkyměla rea]izace projektu pro rozvoj příhraničníhouzemí a odbourávání
infrastrukturních, sociálních a ekonomických bariér a iak se t\,'to účinkyproieví nakaŽdé straně hranice:
Realizace samostatně rea|izovatelného projektu typu C ,Zímni olympiáda škol-40.Zjazd GwíaŽdzisty"
významně přispěla nejen k prohloubeníjiŽ existující spolupráce partrrerů /dosud kultura, nyní sporti, ale
přispěla iknavázání těsnějších vztahů mezi dalšími články, které par1icipovaly na projektu - sportovní oddíly
TJ TZ Třinec, KS Ustronianka Wisla,PKS olimpijczyk Gilowice.
Projekt by| zaměřen na Spoft děti amládežejako součást zdravého životního stylu a prevence patologických a
xenofobních jevů mladé generace.
Z pohledu přeshlaničního dopadu bylo velmi důiežitévzájemné vyuŽiváni par1nerských zkuŠeností,např'
potenciálu Pl partnera v oblasti skoků na lyžícha jeho následná implementace do programu největších
lyžařských závodů pro děti arnládeŽ v rámci ETS. Dalšim významným ťaktorem přeshraničního dopadu
la přímá účastsoutěžícícha rozhodčíchze strany Pl partnera a také diváků.
6.
Výstupy realizovaných aktivit:
6.1 Hodnoty indikátorů:
Indikátorl
Počet realizovaných akcí
poe.t .*ti'ovaných propagačníchmateriá1ů
ffi
realizovaných aktivit;
Specifikace indikátoru:
4O'Zjazd GwiaŽdzisÍy"
realizované akce ' ,,Zlmniolympiáda škol propagační materiály:- 1
1| 1.^'-^ _^-á:-+*i1
hodčíma činovníkům/ponechán vzorek
:;a'ó ň igelitových iašek s potiskem - rozdistribuováno soutěžícím,roz
k dokladování Správci FMP/
vzorek
soutěžícím,rozhodčím a činovníkům/ponechán
-650 ks šála s potiskem - - rozdistribuováno
k dokladování Správci FMP/
pouŽito
)s0 i.' ;a"p.k na medaile, poháry a piakety rso ts - pouŽito, rozďátto soutěžícímna 1'-3 'místě
celkem
potiskem
s
-30 sad medailí a pohárů
o Ň'tol oi'::}.T
-200 ks diplomů -.o,oáň"'"*t'iii"i^nur
:'-",:*':,ť::"*Y:jf#i;l|.ff1or.ruaouani
a činovníkům/ponechán vzorek k dokladování
]i33 [: l.T-"#l;:řfi:] rozdistriuuováno hostriÁrázhodčím
FMP/
. o __ __^-L^lxl*
Xi-^.lnílrftm /nonechán vzorek k dokladování
a
^ činovníkům/ponechán
DVD záznam- - rozdistribuováno hostům,,rozhodčím
Správci FMP/
Správci
-50 ks
Pořadové číslo:
Typ VR:
Zakázkamalého rozsahu
Dodávky a sluŽby
- o'*'eni u'É]!
Způsob vyhlášení VR:
Výzva dodavatg]ljljednauka
Datum zahájení VR:
12.01.201
Datum ukončeníVR:
01.02.2011
Smluvní částka celkem bez DPH:
I
46.000' /'
DPHI po'kyouut'l
dodáuky
o'
l firmu' která působína
jak po stránce
trnu oátsi dobu a má velmi dobré reference
pojato
bylo
!rm9u
nutiilo"e ceny, tak po stránce kvality' oslovení
zakázky a
dodávka
objednávka'
ř p"oa"1 nauiáty, následovala
l"ř;ilil
Stručný popis průběhu VR:
"íž"v
ffi,kterébylyuvedenyvprojektovéŽádostiaschvá1enyEuroregioná1nímřídícímvýborem.
Uved,tehodnotyindikátorú,kteréby1yuvedenyup.;.r..ouežádostiaschvá1enyEuroregionálnímřídícímvýborem.
1]veďte skutečně dosaŽené hodnoty indikátorů'
ll'
:rr.l,l
i.;
: i
Pořadové číslo:
)
Typ VR:
Druh VŘ:
Zakázka malého rozsahu
Dodávky a sluŽby - propagační
Způsob vyhlášení VŘ:
Y
Datum zahá.jení VŘ:
08.12.2010
Datum ukončeníVŘ:
07.02.2011
materiá1v.pohárv+medai
ý zv
le+diolomv.o1aketv
a dodavatel i, obj ednávka
Smluvní částka celkem bez DPH:
116.730,-
Stručný popis průběhu VR:
S ohledem na výši zakázky oslovil zadavatel firmu, která působína
lokálním trhu delšídobu a má velmi dobré reference jak po stránce
nabídkovéceny, tak po stránce kvality. oslovení bylo pojato fitmou
výzvy k podání nabídky, následovala objednávka, dodávka zakázky a
platba dodavateli.
Pořadové číslo:
J.
Typ VŘ:
Zakázka ma|ého rozsahu
Druh VŘ:
Dodávky a sluŽby - občerstvenípro soutěŽící a činovníky
Způsob vyhlášení VŘ:
Výzva dodavateli,
Datum zahájení VŘ:
t7
obj ednávka
.01.2011
Datum ukončeníVŘ:
03.02.2011
Sm|uwí částka celkem bez DPH:
22.16s,
Stručný popis pruběhu VR:
S ohledem na výši zakázky oslovil zadayaÍe| firmu, kterápůsobí na
lokálním trhu delšídobu a má velmi dobré reference jak po stránce
nabídkovéceny' tak po stránce kvality. Po osobní konzultaci následovala
ob i ednávka' dodávka zakázky a platb a dodavateli.
Pořadové číslo:
4.
Typ VŘ:
Zakázka malého rozsahu
Druh VŘ:
Dodávky a sluŽby -zpracování 50 ks DVD záznamzrealizace projektu
Způsob vyhlášení VŘ:
Y ýzv
a dodavateli, obj ednávka
Datum zahájení VŘ:
t2.01.2011
Datum ukončeníVŘ:
1',7.02.2011
Smluvní částka celkem bez DPH:
14.500,-
Stručný popis průběhu VR:
S ohledem na výši zakázky oslovil zadavaÍelfirmu, která působína
lokálním trhu delŠídobu a má velmi dobré reference jak po stránce
nabídkovéceny, tak po stránce kvality' oslovení bylo pojato firmou
výzvyk podání nabídky, následovala objednávka, dodávka zakázky a
platba dodavateli.
8.
?ublicita projektu:
8'
l opatření uskutečněná
k
Použitípamětní desky
Zvláštní tiskové a mediální zprávy
oznámení v médiích
omámení v projektové dokumentaci
a prezerrtacích
Oznámeni ve všech vzďě|ávacích materiáleú
Uvědomění příjemců pomoci
oznámenina
internetových stránkách
O známení na
billboardech
Jiné formy publicity a informování
8.2 P.opis opatření
zvláštníJiskove
_
p.o'
před termínem
:#ť::::r'::::;"".:::]:*:::1:!:""".žádosti
konání závodŮa tiskové ,pia,yp"
byly publikovány reklamní
upoutávky
t*a"i'á;;ňí];ňffi;'J;ffi'l,iil;i:"-'
periodik Horizont,Třinecký hutník a G]os Ludu.
Absenc. p"'ioáim Glos Ziemi Cieszyňskiej byla
nadstandardně kompenzována časopisem pro
mládeŽ Nasza Gazetk a vizpříloha č. 5
- oznámení v médiích_ projektu byl věnován
velký prostor v TV- kromc projektově avizovan
é.lYBlviz
příloha te l a
se povedio zaiištitpuutlcitu l véí'i/Ááuyril
š'"r'u
vše
příloha
č.7
odkazů, obrazový materiál nelzďtechnicky stáhnout
- adresy
zabezpečenívlastníků/
- oznámení na specifických internetovýclrstránkách
- *** ,trantykoneenono uŽivatele a zŤizovate|e
/*''.pspbystrice.cz, wy1r^1 ,fuy's1-1;rr..!.,.l:4,, - viz příloha
č.8
- jiné ťormy publicity a informováni
- ulni'tÉni rog a tóxtu o spolufinanc ování zoPPS FMP ETS-ŠC na obálku
filmu DVD lvizpř.č.9/, igelitové tašky /př.č.lo/,
sžly/pr.e .l
bkety /pŤ.č.l2l,
Čy
uřř
-
'. '
ibun,'il;
poháry/př'č'l3/,medaile lpř.č.14l,liplómy/př'č.15t.půt<'atyn[.e.|ěi,iirrvánkylpŤ.č.17l,velkoplošný
banner,výsledkové tabule a vísačkfpro árlartizatory.
I
9.
Udržitelnostvýstupů realizovaných uxtinit,
9.l Věcné'ab.'p.e"
Projekt byl samostatně r:a
p-.i
ť ui"^ti|,á"čitJkotanste oddíly a kluby/. Dlouholetá
t ttytletapeii;";;15il;;ř:'J'il'J!'J*íj|*no''
::"".[o"'1':
|:|^"*:::::j*1Ť:l-:k
|rio*y
tradice l40letl
a organizační zkttšenosti póruáutát,i
síá;+:I';;ř"fitací inovačníhoprvku
*'t"*:Lll::}:"l*ť"::q:":*1]:ile.sonalni
edice
projektu, tzn. obohacením dosavadnňo scénáře
o
nový stimul pro dalšízvýšení PR oroiektu.
jubilejn1
stotanstýzá"ď;'jil':;ffiffi;jffil"#J,
U všech zŤizov atelů aoo1' *
I*Tl'::,*ťnŤ:'i*:P |]9li|1,.
q.antý,-piispěv:ř
dotací - MŠMT,MSK,Nadace oKD.
10' Přehled kontrol projektu
Datum kontrolyi
monitoringu
';"á"á
zŤizovatele. Dále
lze očekávat,Že
ln'*;Í' ; jil,;r;::ílÍi.,.'u
u'onito
ZjiŠtěnénedostatky
Nápralrré opatření
11. Seznam příloh:
ČíslopřÍlohy
Název přílohy
Protokoly z jednání 1.-3
2.
Protokoly z jednání 4.-11
1
Výsledková listina - slaiom+běh
Výsledková listina - skoky
4.
5.
Kopie tiskových
6.
CD - TVB,ČT l< ČT l _ Babylon, TV Polar
7.
Seznam internetov;Ích odkazu
8.
www. pspbysftice.cz www.bystrice.cz
9.
DVD
zprá,v
0.
Igelitová taška s potiskem
1
Šálas potiskem
2.
Pamětná plaketa s potiskem
J.
Pohár s potiskem
4.
Medaile
s
potiskem
5.
Diplom
6.
Plakát s potiskem
7.
Pozvánka s potiskem
s
potiskem
- Čr t,Čr 1 - Babylon,TV Silesia

Podobné dokumenty