Zahájení nejvýznamnější stavby na velkém městském okruhu v Brně

Komentáře

Transkript

Zahájení nejvýznamnější stavby na velkém městském okruhu v Brně
Zahájení nejvýznamnější stavby na velkém městském okruhu v Brně - mimoúrovňové křížení ulice Hlinky
Napsal uživatel Administrator
Neděle, 31 Květen 2009 16:40 - Aktualizováno Pondělí, 19 Duben 2010 16:23
Koncem roku 2003 byla slavnostně zahájena jedna z nejvýznamnějších staveb na území města
Brna, která se hledáním nejvýhodnější varianty připravovala několik let. Tato stavba navazuje
na již zprovozněné tunely a křižovatku Pražské radiály. Přípravou stavby byly Statutárním
městem Brnem pověřeny Brněnské komunikace a.s.. Investorskou činnost zajišťuje Ředitelství
silnic a dálnic ČR Správa Brno. Projektovou dokumentaci vyhotovila projekční kancelář PK
Osendorf s.r.o. a zhotovitelem stavby je "Sdružení MÚK Hlinky" tj. Skanska DS a.s. a ŽS Brno
a.s.
Rozhodující parametry
Komunikace VMO
680 m
Rampy - dvoupruhové - dvoupruhové
- jednopruhové
220 m
Komunikace sběrné a obslužné
690 m
Mostní objekty - 4
285 m
Podjezdy 2
375 m
Tramvaj
- dvoukolejná trať
- jednokolejná trať
240 m
260 m
800 m
Celkový náklad stavby 2 182 mil. Kč
Podíl města Brna
226 mil. Kč
Podíl ŘSD ČR
1 956 mil.Kč
Stavební náklad
1 886 mil. Kč
Nestavební náklad
296 mil. Kč
Stručný popis návrhu stavby, jejího umístění a významu Trasa VMO ve stopě Bauerova Žabovřeská je významnou součástí Základního komunikačního systému (ZÁKOS Z-67) města
Brna, současně však i silniční sítě ČR (I/42, E461). Z hlediska celoměstské dopravní struktury
lze zdůvodnění nutnosti realizace shrnout do následujících bodů
- Stavba doplní radiálně okružní systém s programově účelově odstupňovanou funkcí.
- Zkapacitní se jedna ze tří severojižních tangent v západním sektoru města.
- Realizace stavby VMO je z celkového pohledu dalším krokem k postupnému cíli ochrany
městských částí před nepřiměřenou průjezdnou dopravou (především ochrana jádra města).
1/2
Zahájení nejvýznamnější stavby na velkém městském okruhu v Brně - mimoúrovňové křížení ulice Hlinky
Napsal uživatel Administrator
Neděle, 31 Květen 2009 16:40 - Aktualizováno Pondělí, 19 Duben 2010 16:23
VMO
zajišťovat
přes
Bauerova
vybaveny
dopravní
městské
--technicky
Žabovřeská
vztahy
části)
mimoměstské
ani
je
asvým
tím
součástí
odlehčit
okolím.
vnější,
hlavní
vnitroměstským
tranzitní
atrati
cílové
komunikacím,
sítě
i(vybrané
vnitroměstské
sítě),
které
která
nejsou
(tranzitující
má
pro tuto
funkci
Dopravní
hlediska
-- jednotlivé
(VMO)
V
od
daném
místní
prostoru
obslužné
(úroveň
realizace
obslužných
k zejména
oddělení
komunikací
"Hlinky").
průjezdné
dopravy
tranzitující
dopravy
Stavba
(Hlinky
odstraní
Pisárecká)
kolizní
sDPMB
křížení
tranzitující
kapacitní
dopravou
tramvajové
VMO.
aodstranění
kapacitních
tras
spojnici
Stavbou
křižující
Ulice
dálnice
dopravy
dojde
Hlinky
ke
D1
VMO.
(v
zkapacitnění
a
součinnosti
především
ulice
směstských
ulicí
Hlinky
sídlišť
akomunikační
ulicemi
Kohoutovice,
zrychlé
důvodů
Úvoz,
Pekařská)
Nový
Lískovec
extrémních
tvoří
přirozenou
s busové
centrem.
Etapizace
výstavby
a povede
do
provozu
MHD
Uzavření
návrhu
provozu
linkování
vuvádění
trase
Hlinky
-Lipovou
Pisárecká
szprovoznění
podmínkou
zprovoznění
nové
organizace
přeložek
kabelů
provizorní
JME
napájecích
a
zpětných
kabelů
DPMB
ado
výstavba
1.zátěží
části
Přeložky
plynovodů
apřeložky
telefonních
kabelů
ze
staveniště
Výstavba
podchodu
vodovodu
a
provedení
a
přeložek
tohoto
podchodu
Další
cílové
přeložky
v
ulici
Hlinky
-- podle
a
zprovoznění
jednotlivých
fází
provizorní
tramvaje
provozu
Zabezpečení
provizorní
tramvaje
nájezdů
pro
tramvaje
do
vozovny
DPMB
Pisárky
v
jednotlivých
fázích
tramvajového
podjezdu
Výstavba
zárubních
zdí
tramvaje
před
portálem
tramvajového
podjezdu
Založení
hlavních
kanalizačních
stok
v
trase
větve
A
Postupná
výstavba
mostního
se zaměřením
na
G a větev
O trasy
Provizorní
zprovoznění
větve
B
VMO
bez
přemostění
a převedení
dopravy
do této
Výstavba
větve
Amostu
a objektu
trasy
tramvaje
Dobudování
části
Hlinky
-D201
Pisárecká
-- Zprovoznění
definitivní
tramvaje
anad
trasy
Hlinky
- Pisárecká
prorampu
MHD
Astavby
Dobudování
vrchní
větví
B,
větvepřemostění
B
Zprovoznění
stavby
Zásady
řešenídefinitivní
Celkové
Hroznová
mimoúrovňové
úseku
křížení
řešení
aza
Hlinky
křížení
využívá
-na
navrženo
Bauerova.
VMO
příznivé
- navržených
Hlinky.
zapuštění
Tento
výškové
S
výškový
ohledem
VMO
konfigurace
o
rozdíl
cca
na
širší
2,5m
vzterénu
zásadě
dopravně
pod
vytváří
současnou
křižovatkami
urbanistické
předpoklad
úroveň
Hlinky
vazby
pro
Bauerovy.
-je v
těchto
předpokladů
je
dosaženo
následujících
zásadních
výsledků
řešení
Za
kolizních
dnešní
smyčky
tramvaje,
vsměru
příznivého
hlavních
propojí
pěších
průběhu
horní
osách.
horní
komunikační
úrovně
"Hlinky".
prostor
"Plato",
vmezi
přijatelné
vytvořené
výšce
vbez
úrovni
zásadních
nástupiště
-projednává
sklonu
Vazba
3,8%.
ze
Vnavíc
opačném
ul.
směru
Pisárecké
zachování
přes
přemostění
optického
VMO
vnímání
nenásilná
zelených
svahů
vochrany
přijatelném
nad
řekou
podélném
vodáren
Zapuštění
avazeb
ochrany
okruhu
vodárenských
vytváří
příznivé
nádrží.
předpoklady
hlediska
hlukové
Na
se
tutoVytvoření
stavbu
EIA
bude
navazovat
několik
rozšíření
ulice
variant
Žabovřeské
vedení
trasy.
vje
údolí
řeky
Svratky.
Vobjektů
současnosti
Zpracoval
použití
podkladů
PK
Osendorf
s.r.o.Ing.
Jiří
Rupp,
ŘSD
ČR
Správa
Brno
2/2

Podobné dokumenty

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku do 10 minut po odstranění krému. Nejsou k dispozici klinická data předpokládající delší dobu čekání. EMLA snižuje vnímání bolesti po zákroku po dobu až 4 hodin. EMLA snižuje počet opakovaných zákro...

Více

soubor s prezentací

soubor s prezentací Leucanthemum vulgare s. lat. – kopretina bílá Dg Pastinaca sativa – pastinák setý Poa pratensis s. lat. – lipnice luční Dg Phyteuma orbiculare subsp. orbiculare – zvonečník hlavatý pravý Dg Potenti...

Více

LPS 3000 PKW

LPS 3000 PKW Max. dosažené otáčky

Více

MSR 500 - MM racing

MSR 500 - MM racing MM RACING s.r.o. - chiptuning a meranie výkonu Pri Starom Letisku 1, 831 07 BRATISLAVA www.mmracing.sk, [email protected]

Více

MSR 500 - MM racing

MSR 500 - MM racing Točivý moment 1) Mnorm Max. točivý moment při

Více