abeceda

Transkript

abeceda
HR c1 2012 abeceda
23.1.2012 09:47
Stránka 1
HOMEOPATICKÁ REVUE
âasopis Homeopatické lékafiské asociace
ABECEDA
KLINICKÉ HOMEOPATIE
KALIUM BICHROMICUM
K
( D v o j c h r o m a n d r a s e l n ˘ , K 2 Cr 2 O 7 )
Klíãová slova:
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
zánût sliznic s hojnou sekrecí
lepkav˘, vazk˘ hlen, mÛÏe tvofiit Ïlutozelené krusty
sinusitidy
hluboké ulcerace s pravideln˘mi okraji (afty, Ïaludeãní nebo duodenální vfiedy, ulcerózní cervicitidy, varikózní vfiedy, ulcerózní angína)
zánûty ‰lach, lumbago
erytém
impetigo
Indikace
➣ ORL
- tlak u kofiene nosu
- akutní nebo chronická sinusitida
- ka‰el zhor‰ující se veãer a mezi 2. a 3. hodinou ranní
- r˘ma s v˘tokem hustého, vazkého, lepkavého, Ïlutého ãi Ïlutozeleného hlenu, nûkdy s krví, s pfiilnav˘mi stroupky na nosních
sliznicích, ozéna
- ulcerózní angína
➣ GIT
- afty
- dyspepsie s intolerancí piva
- Ïaludeãní a duodenální vfiedy charakteristického vzhledu (jakoby vyraÏené dûrovaãkou)
- bolesti hlavy a migrény zaÏívacího pÛvodu (bodovité)
- pyróza
➣ KoÏní symptomy
- varikózní vfiedy charakteristického vzhledu
- impetigo a impetiginizovan˘ ekzém
- ekzém cementáfiÛ
➣ Gynekologie
- ulcerózní cervicitidy charakteristického vzhledu
- metritidy
- leukorea (nazelenalá, hustá)
➣ Revmatiszmus
- talalgie, zánûty ‰lach (tenisov˘ loket)
- lumbago
- levostrann˘ ischias
Modality
Zhor‰ení: zimou, ãerstv˘m vzduchem, mezi 2. a 3. hodinou ranní, pitím piva, pohybem (kromû bolestí DK)
Zlep‰ení: teplem (kromû svûdûní kÛÏe)
Homeopatická lékafiská asociace, o. s., Národní 11, 110 00 Praha 1, tel.: +420 773 686 002
HR c1 2012 abeceda
23.1.2012 09:47
K
Stránka 2
HOMEOPATICKÁ REVUE
âasopis Homeopatické lékafiské asociace
ABECEDA
KLINICKÉ HOMEOPATIE
Pfiíklady z praxe:
1. kasuistika
V bfieznu 2008 pfiichází do ordinace 57letá Ïena pro více neÏ desetileté potíÏe s paranasálními dutinami. Opakovanû byla vy‰etfiena na ORL,
opakovanû uÏívala antibiotika – prakticky kaÏdé jaro a podzim vyuÏívá postupnû tfii druhy antibiotik.
Pfied 5 lety byla vy‰etfiena na alergologii, kde byla zji‰tûna mírná pozitivita na pefií, uÏívala Biostim, dlouhodobû bere Flixonasu, poslední
3 roky témûfi pofiád. Proto ji pfied rokem pfiestala brát z obavy z vedlej‰ích úãinkÛ. Nyní jen v˘plachy Vincentkou, na podzim opût 2x ATB,
pak pfied Vánocemi opût sinusitida aÏ do ledna 2008. Pfiidala se jí konjunktivitida vpravo, coÏ je oko, kter˘m vidí (vlevo má pokroãilou
kataraktu a tupozrakost po onemocnûní z dûtství). Zaãíná jí zaléhat i pravé ucho s lupáním (mívala opakovanû otitidy z bazénu).
PotíÏe zaãnou vodnatou, pálivou r˘mou s k˘cháním, sekret se pak zahustí, zeÏloutne, není uÏ dráÏdiv˘, je váznoucí, bez Ïilek krve. Sinusitida
b˘vá vÏdy vpravo, ãelní, ménû maxilární, pfiitom má bolesti hlavy, neÏ se uvolní sekret. Mívá opary v nose. Teplotu mívá jen lehce zv˘‰enou.
V létû, kdyÏ nefouká, mívá klid, zhor‰ení pfiichází na podzim a na jafie, vûtrem a vlhk˘m chladem. Z osobní anamnézy udává Ïaludeãní
neurózu za studií, v 16 letech tonzilektomie, v 17 letech operace nosních adenomÛ. Zaãínají u ní i bolesti krãní a lumbální pátefie a levé
kyãle. Je úzkostná, ráda plave, i kdyÏ jí to na dutiny nedûlá dobfie; má ráda sladké, i kdyÏ potom mívá pyrózu. Objektivnû normostenie,
hnûdé vlasy, oãi ‰edomodré, dutiny nebolestivé, jazyk nepovlekl˘, tyreoidea nezvût‰ená.
Pfiedepisuji Kalium bichromicum 9CH a Sulfur iodatum 15CH, obojí 1x dennû 5 granulí po dobu 14 dní, pak ob den stfiídat.
Za mûsíc na kontrole: asi po 2 t˘dnech mírné zhor‰ení s náznakem pravostranné frontální sinusitidy. Po 3 dnech to bez antibiotik ustoupilo,
bez teplot, bez infektu, cítí se celkem dobfie. Doporuãuji Sulfur iodatum 15CH, 10 granulí 1x t˘dnû a Kalium bichromicum 9CH do rezervy
pro pfiípad recidivy sinusitidy, pfiidávám Medorrhinum 15CH, 10 granulí 1x t˘dnû.
Kontrola za 2 mûsíce: manÏel mûl v mezidobí 2x r˘mu, ale ona byla bez potíÏí, jen 1x nábûh na r˘mu – uÏívala 3 dny Kalium bichromicum
a Flixonasu. 1x t˘dnû chodí bez problémÛ plavat.
Poslední kontrola po 5 mûsících: v mezidobí jen 1x viróza s netypicky vysokou teplotou 39 °C. Po 2-3 dávkách Kalium bichromicum 9CH
v‰e ustoupilo, chytil to manÏel a váÏnû onemocnûl, léãen antibiotiky. Od té doby pfii nábûhu na infekt si vezme dávku Kalium bichromicum
a je v pofiádku. Doporuãeno je‰tû preventivnû v období viróz Oscillococcinum.
MUDr. TomበJaníãek
2. kasuistika
4 let˘ chlapec, pfiichází v bfieznu 2001 v doprovodu maminky na zubní o‰etfiení.
Pfied dvûma dny si stûÏoval na bolesti v levém dolním vestibulu - pfii vy‰etfiení potvrzena solitérní afta regio 73 (dolní levé trojky doãasného
chrupu).
Z dÛvodu vzhledu afty - ostfie ohraniãená kruhová léze „jako od razidla“ s ãerven˘m hallo - jednoznaãnû smûfiovaly mé my‰lenky na KALIUM
BICHROMICUM. MÛj dotaz na r˘mu matku sice ponûkud vyvedl z míry, ale potvrdila mi nehojnou Ïlutou sekreci z nosu - po ránu zátky,
jejichÏ spodina pfii odstraÀování krvácí a v noci zatékající „hleny“ do nosohltanu, vedoucí k poka‰lávání. Nádherné potvrzení léku na sliznici
ORL.
Pacient tedy dostal KALIUM BICHROMICUM 15CH, 5 granulí 3x dennû a lokálnû CALGEL (zubní gel s bylinn˘mi v˘taÏky a lokálním
anestetikem) pfied hlavními jídly pouze topicky na aftu. Promptní zlep‰ení do dvou dnÛ mi tenkrát, jako zaãínajícímu homeopatovi, udûlalo
velkou radost.
Od té doby mám na ãasnû jarní r˘mu bez aftového v˘sevu v lásce PULSATILLU 30CH, 5 granulí 2x dennû a na ãasnû jarní r˘mu s aftózním
v˘sevem KALIUM BICHROMICUM 15CH, 5 granulí 3x dennû.
MUDr. Ilona Ludvíková
www.hla-homeopatie.cz
HR c1 2012 abeceda
23.1.2012 09:47
Stránka 3
HOMEOPATICKÁ REVUE
âasopis Homeopatické lékafiské asociace
ABECEDA
KLINICKÉ HOMEOPATIE
KALIUM MURIATICUM
(Chlorid draseln˘, KCl)
Klíãová slova:
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
chronick˘ tubární katar
praskání a lupání v u‰ích pfii polykání
afty
oteklé mandle (zarudlé, zdufielé)
okcipitální cefalea
dyspepsie jaterního a Ïluãového pÛvodu
zánûtliv˘ nebo traumatick˘ edém
malé exsudáty na serózách (bolestivé perikarditidy, pleuritidy, artritidy)
Indikace
➣ ORL
- chronick˘ tubární katar se stfiídavou nedosl˘chavostí a sluchov˘mi pfieludy pfii polykání
- tonzilární krypty s hustou ‰edavou kazeózní hmotou nepfiíjemného zápachu
➣ GIT
- ‰edavé afty
- dyspepsie jaterního a Ïluãového pÛvodu s cefaleou
- zvracení hustého bílého hlenu
- jazyk potaÏen˘ bílo‰ed˘m povlakem
- ikterus
➣ Revmatologie
- subakutní nebo chronické artritidy ve stadiu organizace v˘potku
- hygrom kolenního kloubu
➣ Dermatologie
- chronické nebo pozánûtlivé otoky
- bolestivá celulitida
- erupce puch˘fikÛ obsahujících bílou hustou tekutinu s následn˘m olupováním
Modality
Zhor‰ení: studen˘m vzduchem, vlhkem, pohybem (revmatizmus)
Zlep‰ení: such˘m teplem, such˘mi, tepl˘mi obklady
Homeopatická lékafiská asociace, o. s., Národní 11, 110 00 Praha 1, tel.: +420 773 686 002
K
HR c1 2012 abeceda
23.1.2012 09:47
K
Stránka 4
HOMEOPATICKÁ REVUE
âasopis Homeopatické lékafiské asociace
ABECEDA
KLINICKÉ HOMEOPATIE
Pfiíklady z praxe:
1. kasuistika
Dívka, 12 let, pfii‰la v ãervnu 2009 ke konzultaci s matkou, která si pfied dvûma lety pfiivedla nového pfiítele. Od té doby je dcera neustále
zahlenûná, pfii smrkání jí praská v u‰ích. Paracentézu mûla v dûtství jiÏ tfiikrát (3; 3,5 a 4 roky, v dobû rozvodu rodiãÛ).
Neustále si stûÏuje na tlak do u‰í. Opakovaná ORL vy‰etfiení na tympanometrii prokázala fyziologické hodnoty. Problémy dívka více
lokalizuje do levého ucha.
U mne v poradnû dostala dávku LACHESIS MUTUS 200CH, domÛ pfiedpis na KALIUM MURIATICUM 15CH, 5 granulí ráno a veãer
a dále SILICEA 30CH, 5 granulí 1x t˘dnû.
Na kontrole v záfií 2009 byla dívka málomluvná, potíÏe ORL ustoupily, jen obãas pocit tlaku v levém uchu. Moje preskripce: LACHESIS
MUTUS 200CH, 1 dávka jednou t˘dnû a AURUM MURIATICUM 15CH, 5 granulí dennû a to kolem 18. hod.
Matka se mi ozvala aÏ na jafie 2010 s tím, Ïe zimu zvládly úplnû v pohodû, aÏ nyní dcera k˘chá pfii prvním sluníãku a hÛfie komunikuje.
Podána dávka LACHESIS MUTUS 1M a domÛ preskripce NATRUM MURIATICUM 30CH, 5 granulí ve stfiedu a v nedûli.
PotíÏe ustoupily po dvou t˘dnech a od té doby matka posílá pouze pfiání k rÛzn˘m pfiíleÏitostem s tím, Ïe stavy zádumãivosti v poãínající
pubertû se po dávce léku NATRUM MURIATICUM 30CH do tfií dnÛ vÏdy upraví.
Lék KALIUM MURIATICUM 15CH podávají pouze pfii vût‰ím zahlenûní souãasnû s úpravou jídelníãku (vylouãení mléka a mléãn˘ch
v˘robkÛ). VÏdy postaãí vybrat jen jednu tubiãku v dávce 5 granulí 3x dennû.
MUDr. Ilona Ludvíková
2. kasuistika
8letá dívka pfiichází v prosinci 2006 pro prakticky trvalou r˘mu.
Ka‰el a r˘ma jsou víc pfies den, v noci sice také, ale vût‰inou ji to nebudí, jen obãas – pak aÏ zvracení hlenÛ. Sekrece jsou bûlavé, husté.
Nyní je ve 3. tfiídû a první dva roky celkem neb˘vala nemocná.
Ke zhor‰ení do‰lo letos po prázdninách, po nástupu do ‰koly - v záfií a fiíjnu uÏívala 2x antibiotika pro pfiidruÏenou mediální otitidu. RTG
paranazálních dutin bylo bez zastfiení.
V osobní anamnéze normální psychomotorick˘ v˘voj, oãkování bez komplikací, opakované paracentézy pfii mediálních otitidách jako
komplikacích opakovan˘ch KHCD.
Není zimomfiivá, odkopává se v posteli, aÏ je pak zmrzlá. Objektivnû hnûdovláska, hnûdé oãi, znatelná rhinolalie, náznak protruze horního
rtu, snûd‰í opálená pleÈ, hrdlo zarudlé, nosní sliznice bledé, submandibulární uzliny zvût‰ené, nebolestivé; srdce a plíce bez patologie.
Doporuãuji Hepar sulfur 15CH, 2x dennû 5 granulí a Kalium muriaticum 9CH, 2x 5granulí.
Po 14 dnech telefonicky sdûluje (je to rodinná známá), Ïe je bez potíÏí.
Doporuãen Hepar sufur 15CH a Kalium muriaticum 9CH do zásoby pro pfiípad recidivy r˘my nebo otitidy, Pulsatilla 9CH, 5 granulí dennû
1 balení.
Poté Pulsatilla 15CH a Sulfur iodatum 15CH, obojí 1x t˘dnû 10 granulí.
Od té doby mívá jen obãasné virózy bez komplikace otitidou.
MUDr. TomበJaníãek
www.hla-homeopatie.cz

Podobné dokumenty

Homeopatie a těhotenství

Homeopatie a těhotenství Jak se mìní velikost dìlohy, zaèínají se ozývat bolesti v podbøišku a v tøíslech. Dochází k nim v dùsledku zmìn na pánevních vazech. Vazy se protahují a ztenèují. S ohledem na tyto zmìny se doporuè...

Více

HR c1 2009 ABECEDA 1

HR c1 2009 ABECEDA 1 jemné motoriky, porucha fieãi (zadrhávání, neschopnost dokonãit vûtu). Od záfií pfiestala kontrolovat i vymû‰ování. V fiíjnu pfii mé náv‰tûvû pÛsobila „vyhasle“ a rezignovanû. Dfiívûj‰í energická Ïena a ...

Více

Hepatitis C

Hepatitis C Chraňte sebe i své okolí. Hygienické řešení eliminace rizika Hepatitis typu C ve stomatologické praxi.

Více

HR c3 2009 ABECEDA

HR c3 2009 ABECEDA kardiální du‰nost bylo cel˘ mûsíc CARBO VEGETABILIS 15CH 5 granulí rozpu‰tûn˘ch ve vodû bez bublin a popíjen˘ch v 3-4 hodinov˘ch intervalech. Za mûsíc pfii‰la bez periferní cyanózy a ve v˘borné nála...

Více

Objev

Objev barovému pultu se zaprá enou lahví Whisky v ruce. Bodyguardi hrající karty ztichli, kdy v ak zjistili, e za rozruch m e barman, zakroutili hlavami a pustili se op t s vervou do hry. Z toalet se ozý...

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1.

IZOLAâNÍ PRAXE 1. Základní surovinou pro v˘robu pûnového polystyrenu je zpûÀovateln˘ polystyren ve formû perlí, obsahujících zpravidla 6-7% pentanu jako nadouvadla. Tyto perle se vyrábûjí suspenzní polymerací monome...

Více

zde - Společnost pro lékařskou mikrobiologii

zde - Společnost pro lékařskou mikrobiologii Mycobacterium avium komplex, u pacientů ze Subsaharské Afriky pak MTBC32-34. Výskyt těchto krví šířících se mykobakteriálních infekcí je nyní, v době dostupné antiretrovirové terapie, mnohem menší3...

Více

vitavm - Dental Atelier

vitavm - Dental Atelier Pfiesto se mÛÏe na tyto údaje pohlíÏet jako na ukazatele pro uÏivatele. Pokud povrch, transparence nebo stupeÀ lesku neodpovídá v˘sledku dosaÏenému za optimálních podmínek, pfiizpÛsobilo se tomu i pá...

Více

Hájský kohout ke stažení ve formátu *

Hájský kohout ke stažení ve formátu * Hlavní slovo v‰ak pronesl PhDr. Miroslav Bünter z oddûlení pro region Regionální knihovny v Teplicích. Pohovofiil o funkcích dne‰ních knihoven a pfiedstavil v˘sledky ãinnosti regionálních (mal˘ch) kn...

Více