Ukázka z knihy

Transkript

Ukázka z knihy
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
Přednášky
na téma
HOMEOPATICKÁ
MATERIA MEDICA
dr. JAMES TYLER KENT
profesor Materie Mediky na Hering Medical College v Chicagu,
autor Repertoria homeopatické materie mediky
Elišky
Nakladatelství Alternativa
380, 156 00 Praha 5
Přemyslovny
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
DR. JAMES TYLER KENT
a autor několika dnes stejně jako dříve světově uznávaných
publikací, se narodil ve Woodhullu ve státě New York. Základní
a střední vzdělání získal na Franklinově akademii v Pratsburgu, vysokoškolského vzdělání dosáhl na Madison University v Hamiltonu . Medicínu studoval na Lékařském institutu v Cincinnati v Ohiu a na Homeopatické lékařské
vysoké škole v St. Louis, kde promoval v roce 1889. Svou profesionální kariéru začal ve St. Louis v roce 1887 jako klasický lékař. K homeopatii se
přiklonil poté, kdy mu vážně onemocněla jeho manželka a žádná metoda klasické medicíny jí nedokázala pomoci - uzdravil ji teprve zásah homeopata.
Působil jako profesor na Homeopatic Medical College v Missouri, poté zde
zastával místo profesora Materie mediky. Jeho pedagogická dráha pokračo­
vala funkcí děkana a profesora Materie mediky na postgraduální škole
homeopatie ve Filadelfii, později byl děkanem a profesorem Materie mediky
na Dunham Medical College v Chicagu a na Hahnemannově College
v Chicagu.
J. T. Kent,
lékařských
Z angličtiny přeložili:
Mgr. Jan Endrýs- str. 558 až 752
MUDr. Zuzana Hankeová- str. 193 až 368
Ing. Jiří Hejtmánek - str. 435 až 525 a 542 až 558
Mgr. Jaroslava Hromadová- str. 368 až 435 a 525 až 542
MUDR. Luděk Ryba- str. 13 až 193 a 752 až 962
© Alternativa, 1993
Dotisk 2000
ISBN : 80-85993-05-8
lékař
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
OBSAH
Další díla J. T . Kenta, vydaná v nakladatelství Alternativa:
Repertorium homeopatické materie mediky
o homeopatické léčbě
Přednášky
Předmluva
k 1. vydání
Předmluva k českému
vydání
Abrotanum
Acetic acid
Aconitum napellus
Actaea racemosa
Aesculus hipo.
Aethusa cynapium
Agaricus musc.
Agnus castus
Ailanthus gland.
Aletris farinosa
Allium cepa
Aloe
Alumen
Alurnina
Alumina phosphorica
Alumina silicate
Ambra grisea
Ammonium carb.
Ammonium mur.
Anacardium orient.
Antim. crud.
Antim. tart.
Apis mellif.
Apocynum cann.
Argentum met.
9
ll
13
14
15
26
30
34
36
42
43
46
47
50
54
58
68
73
80
85
89
91
93
97
102
108
113
Argentum nit.
Amica mont.
Arsenicum alb.
Arsenicum iod.
Arsenicum sulphuretum
flavum
Arum triph.
Asafoetida
Aurum arsenicum
Aurum iodatum
Aurum met.
Aurummur.
Aurum sulphuricum
Baptisia
Barium iodatum
Barium sulphuricum
Baryta carb.
Baryta mur.
Belladonna
Benzoic acid.
Berberis
Borax
Brornium
Bryonia alb.
Bufo
Cactus grand.
Cadrnium sulph.
Caladium
120
126
131
146
152
159
163
166
171
174
180
183
188
193
196
200
207
211
231
235
240
244
249
263
268
273
276
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
Calcarea ars.
Calcarea carb.
Calc. fluor.
Calcarea iodata
Calc. phos.
Calcarea silicata
Calc sulph.
Calendula
Camphor
Cannabis indica
Cannabis sativa
Cantharis
Capsicum
Carbo animalis
Carbo veg.
Carboneum sulph.
Carduus mar.
Caulophyllum
Causticum
Cicuta virosa
Cin a
Cinchona
Cistus canad.
Clematis erecta
Cocculus indicus
Coccus cacti
Coffea
Colchicum
Colocynthis
Conium mac.
279
280
297
298
301
305
314
321
321
325
326
328
330
334
337
351
361
362
362
368
371
373
378
380
383
387
390
394
398
402
Crotalus horr.
Croton tig.
Cu1ex musea
Cuprum met.
Cyclamen
Digitalis
Drosera rotundifolia
Dulcamara
Eupatorium perf.
Euphrasia
Ferrum arsenicum
Ferrum iodatum
Ferrum met.
Ferrum phos.
Fluoric acid
Gelsernium
G1onoinum
Graphites
Gratiola
Guaiacum
Hamamelis virginica
Helleborus niger
Hepar sulphr.
Hydrastis can.
Hyoscyamus
Hypericum
Chamornilla
Chelidonium
Chininum ars.
Ignatia
407
412
416
420
427
430
433
435
443
448
450
454
458
463
469
476
480
486
493
495
497
498
503
511
513
521
525
534
537
542
lodine
Ipecacuanha
Kali arsenicosum
Ka1i bichrornicum
Kali carb.
Kali iod.
Kali muriaticum
Kali phos.
Kali silicatum
Kali sulph.
Kalrnia lat.
Kreosotum
Lac caninum
Lac vacc. defl.
Lachesis
Laurocerasus
Ledum pal.
Lilium tig.
Lycopodium
Mag. carb.
Mag. mur.
Mag. phos.
Mangan um
Medorrhinum
Mercurius
Sole merc.
Merc. car.
Merc. cyan.
Merc. iod. flav.
Merc. iod. rub.
547
553
558
566
572
584
588
593
601
607
613
617
620
624
628
638
640
644
647
657
660
663
665
670
675
685
686
686
687
687
Merc su1ph.
Cinnabaris
Mezereum
Millefolium
Moschus
Muriatic acid.
Naja
Natrum ars.
Natrum carb.
Natrum mur.
Natrum phos.
N atrum si1icatum
Natrum sulphuricum
N atrum sul ph. a sycosis
Nitric acid
Nux mosch.
Nux vornica
Opium
Oxalic acid
Petroleum
Phosphoric acid
Phosphorus
Phytolacca
Picric acid
Platinum
Plumbum met.
Podophyllum
Psortnum
Pu1satilla
Pyrogen
687
687
689
692
693
695
697
700
706
709
716
722
726
732
738
744
746
752
755
758
762
767
778
781
783
786
790
793
799
813
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
Ranunculus bulb.
Rhododendron
Rhus tox.
Rumex crispus
Ruta grav.
Sabadilla
Sabina
Sanguinaria
Sarsaparilla
Secale com.
Selenium
Senecio aureus
Senega
Sepi a
Silicea
Spigelia anth.
Spongia tosta
Squilla
Stannum met.
816 Staphisagria
819 Stramonium
820 Sulphur
826 Sulphur acid
830 Sulphur iodatum
833 Syphilinum
837 Tarentula hisp.
841 Theridion
845 Thuja occid.
848 Tuberculinum bovinum
851 Valerian
854 V eratrum al.
855 V es pa VO.lgaris
858 Wyethia
866 Zinc. met.
875 Zincum phosphoricum
878 Charakteristické
882 příznaky
883
886
890
892
915
919
925
929
933
935
939
946
948
951
951
952
955
962
Předmluva
k prvnímu vydání
Tento soubor přednášek o homeopatické materii medice vznikl na PostGraduate School of Homoeopathics. Některé přednášky byly publikovány v
Journal of Homoeopathics, ale pro tuto knihu byly podstatně revidovány.
Zůstal zachován i hovorový styl přednášek, neboť v této podobě silně zapůso­
bily na studenty. Přednášky jsou podány jednoduchou formou, aby bylo
zřejmé , jak autor přistupuje ke studiu každého léku. Lékaři jsou prezentovány všechny nemoci laickými slovy pacientů , proto musí být i jazyk Materie
mediky oproštěn od technických výrazů a redukován do jednoduché podoby.
Není tu pojednáno vše, co Materie medika obsahuje, ale jsou zde pojednány
léky plně vyzkoušené a se silnými charakteristikami. Záměrem je, abychom
ukázali, jakým způsobem musíme Materii mediku používat. Existují i jiné
způsoby studia léku, ale autorovi se jeví nejvhodnější vštípit studentům
trvalý náhled na povahu jednotlivých léků. Snad je tomu tak proto, že tuto
metodu autor vždy používal. Časté opakování charakteristických symptomů
může být podrobeno kritice, ale zkušenost ukazuje, že je to jediný způsob,
jak získá začátečník trvalé povědomí o léku.
V mých studiích mi nejvíce pomohly Hahnemannova Materia Medica
Pura, Heringovy Guiding Symptoms a Encyclopaedia of Pure Materia Medica.
Nenabízíme kompletní přehled různých léků, ale prostě přehled některých
nejvýznačnějších rysů. Kompletní přehled by byl nekonečný. Autor pouze
očekává, že někteří mladí praktikující lékaři a studenti Materie mediky naleznou v tomto díle pomoc a vodítko. Neexistuje jediný návod, jak dokonale
porozumět Materii medice. V nejlepším případě je to suchopárná dřina, ne
však horší než u jiných vědních oborů. Protože se jedná o oblast neobyčejně
obsáhlou, mnozí na cestě za porozuměním selžou, i když vědí, že dokonalá
znalost léků vede k záchraně životů a zmírnění utrpení. Mnozí z nich však
přesto nabízejí své lékařské služby, přestože metody, které používají, jsou
nesprávné, neužitečné a mnohdy dokonce škodlivé.
Materii medice se naučíme pečlivým studiem a praxí. Musíme jí porozumět, nemůžeme se ji naučit zpaměti. Ti, kdo ji jen umějí nazpaměť, musí
nutně selhat. Musíme ji mít stále po ruce, musíme ji soustavně a správně
používat. Průběžné studium Materie mediky jako pomocníka kompletní
repertorizace je podmínkou pokračující dobré pracovní znalosti. Abychom se
naučili Materii mediku, musíme dokonale zvládnout Hahnemannův Organon,
neboť symptomatologie a Organon jdou ruku v ruce. Pokud chceme dosáhnout přesného homeopatického předepsání, musí být Organon, symptomatologie a plná repertorizace našimi příručkami.
9
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
Ty kdo chtějí získat přesnější popis metod použitých v této knize, odkazujeme 'na kapitolu Hodnota symptomů v knize Přednášky o homeopatcké
filozofii .
29.
října
James Tyler Kent
1904
Předmluva
k
českému
vydání
Kentovo monumentální dílo znají a používají ke studiu i v praxi homeopaté po celém světě . Je to dílo stále znovu vydávané a prověřené více než
osmdesáti lety nepřetržité služby při stanovování homeopatické diagnózy.
Čas knize pouze přidává na hodnotě. Mnoho soudobých lékařů považuje tuto
knihu za základní pramen ke studiu homeopatických léků, a to přesto , že jsou
dnes už k dispozici desítky různých materii medik ve všech světových
jazycích.
Homeopatická materie medika obecně klade svým obrovským rozsahem
symptomů , velkou masou materiálu a zdánlivou vzájemnou podobnosti
mnoha symptomů extrémní požadavky na studenta. Allenova Encyclopaedia
of the Materia Medica uvádí např. Sulphur na 138 stranách, Heringovy
Guiding Symptoms se zabývají Lachesis na devadesáti stranách. Většina
materii medik je však sestavena jako seznam symptomů. Kent naproti tomu
vybírá charakteristické symptomy léku a vystihuje jej jako zvláštní entitu,
postihuje jeho celkový osobitý a nezaměnitelný obraz.
Právě v této souvislosti vystupuje do popředí často citovaný slogan, že
homeopatie je "umění a věda" . Umělecká schopnost autora má nepochybně
velký význam pro vystižení individuality léku. Právě individuální charakteristika léku pomáhá vyšetřujícímu homeopatovi, aby se neztratil v bludišti
symptomů a zvolil lék nejbližší danému případu. Vědecký přínos spočívá ve
vyhodnocování a zařazování neuvěřitelného množství symptomů, jejichž
záznamy pocházejí z vlastní praxe, z praxe mnoha jiných homeopatických
lékařů, ze zkoušek léků na zdravých jedincích a v neposlední řadě i z materiálů, získaných z dříve vydaných materií medik jiných autorů (Hahnemanna,
Heringa, Dunhama, Farringtona a dalších).
"Kent, stejně jako Hahnemann, byl obdařen ostrým analytickým intelektem, násobeným povahou umělce . Jeho génius byl schopen najít jednotu
v rozdílnosti. Vnášel řád a světlo do zdánlivého zmatku neuspořádaných
symptomů."
Kentův způsob popisu léku je často nazýván "metoda obrazu":
Kent sám zdůrazňoval, že materii medice je nutno porozumět, nikoliv "si
ji zapamatovat".
J.T.Kent, stejně jako ostatní klasičtí homeopaté počínaje Hahnemannem,
kladl jednoznačný důraz na předepsání léku podle celkového symptomatologického obrazu pacienta, a k tomu je jeho Materia medica plně zaměřena .
Orientaci v Materii medice může výrazně usnadnit Repertorium, další
významná práce J. T. Kenta, vycházející z Materie mediky. Tento tabulkový
seznam všech homeopaticky zaznamenaných symptomů a příznaků zpřesňuje
a urychluje diagnózu. Kentovo Repertorium dává svým racionálním
10
ll
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
a neobyčejně přehledným uspořádáním vodítko směřující k. vyti~ová~
určitého léku. Dočkalo se v zahraničí velmi mnoha vydáni a na Jeho zaklade
byla vytvořena řada počítačových programů . Po . repertorizaci případu
dochází k vytipování léku a jeho ověření v materii medt~e.
,
.
Materie medika je základem předepisov~ní, Reperto,num vyzn~,á ovnentační pomůcka. Třetí nezbytnou součástí Je systém leč by, obsazeny predevším v Hahnemannově Organonu, z něhož Ken; vychází. Je~o pře~ná~k~ o
homeopatické filozofii jsou v podsta,tě vlast~rm komentář~ k ?uleztty~
paragrafům Organonu. Závažnou byť utlou knízkou na. toto tei_Tia Je Rychly
kurs homeopatie Kentovy následovmce dr. Hub bard-Wnghteove.
Mgr. Jiří Čehovský
12
ABROTANUM
Velice cenný lék, který by měl být užíván častěji. Je indikován v
podobných případech jako Bryonia a Rhus tox, ale má symptomy, které
vymezují jeho vlastní individualitu. Revmatické stavy s postižením srdce,
epistaxe, hematurie, úzkost a třes, které následují po průjmu. Průjem, který
náhle skončí a po němž následují výše uvedené symptomy, vyžaduje Abrotanum. Prudce potlačený revmatismus kteréhokoliv kloubu, po němž následují
silné srdeční potíže: podobá se Ledu, Auru a Kalmii.
Lék je také užitečný u marasmu u dětí a nezřídka se používá. Vyhublost se
objevuje nejdříve u dolních končetin a postupuje vzhůru, takže naposledy
zasahuje tvář : to je opačně než u Lycopodia, Natra muriatica a Psorina.
Léčí pleuritidu tam, kde zdánlivě indikovaná Bryonie selhává. Žena, ležící
na lůžku s dyspnoí, úzkostí, studeným potem a bolestí u srdce byla obklopena přáteli , kteří očekávali její skon. Ukázalo se, že řadu měsíců trpěla revmatismem kolena, po domě se pohybovala za pomoci berlí, že bezprostředně
před tímto prudkým zhoršením byla urychleně vyléčena (?) pomocí silného
mazání. Abrot. ji rychle vrátilo zdraví.
Vyvolává a léčí palčivé ulcerozní bolesti v žaludku se znepokojujícím
zvracením.
Výrazným rysem Abrot. je metastazování. Proměna jedné takzvané.
choroby v jinou vždy přitahuje pozornost k Abrotanu. Zánět příušních žláz
(příušnice) , který přechází na testes či marnmy je běžně léčen Carbo v. či
Pulsatillou, avšak Abrot. bývá účin11é, když tyto léky selžou.
Náhle zmírněný průjem , po němž následují hemoroidy nebo revmatismus,
ve spojení s krvácením, je dalším argumentem pro tento lék.
Pacient Abrot. je citlivý na chladný vzduch a chladné vlhké počasí. Trpí
bolestmi zad a jeho symptomy se zhoršují v noci.
U chlapců léčí hydrokelu . U kojenců léčí krvácení z pupečního pahýlu.
Bývá buď průjem, nebo zácpa. Při zácpě jsou revmatické potíže, při prů­
jmu se cítí pacient nejlépe, když však průjem ochabuje, má mnoho potíží.
Průjem znamená velkou úlevu, tak jako u Natra sulph. či Zincu.
Ostrá bolest na rozličných místech, obzvláště v kloubech a vaječnících .
13
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
ní. Bodáni v kůži. Tenze. Malé ranky se pomalu hojí a
vice; rnirné bodání.
často
hnisají. Brada-
BARYTA CARBONICA
Studovat Barytu carbonicu je velmi zajímavé, protože jde o lék hluboce
vyzkoušený, který je konstitučním lékem. Tyto léky jsou mnohem zajímavější než krátce působici, povrchní léky. Tento lék má vztah k vývoji mladého jedince. V popisu tohoto léku se setkáme často s výrazem trpaslictví"
~,zakrnělost". V souvislostech, v jakých je zmiňován, to vžd;· neznamená
Jenom malý vzrůst. Trpaslictví tělesné i duševni; mentální zakrnělost a
zakrnělost orgánů. Uvědomte si, co znamená předčasná zralost; mladé osoby,
které jsou neobyčejně důvtipné; mentálně pokročilé. Říkáme o nich, že
předběhli svůj věk . Jsou předčasně zralí. Toto si nejdříve zafixujte do paměti
a pak přemýšlejte, co všechno to znamená; a Baryta carbonica znamená
pravý opak. To je to, co chápeme jako trpaslictví. Děti se pozdě osamostatňují; jsou pozdě aktivní; pozadu ve škole; pozdě se naučí mluvit; pozdě se
naučí číst; pozdě se orientují ve společnosti; pozdě se učí pracovat s abstraktními pojmy; a také formovat vnímání; vytvářet vlastní aktivitu; dělat svou
práci. Někdy říkáme, že Calc. carb. se pozdě učí chodit, ale Baryta carbonica
se také pozdě učí chodit, ale z úplně jiného důvodu. Vyjádříme-li se
archai~kým zpvůsobe~, pak Baryta carbonica se pozdě učí chodit, i když má
končetiny dobre vyvmuté. Calc. carb. má slabé končetiny, ochablé svalstvo
nedobře vyvinuté kosti, a proto začíná chodit pozdě. "Opožděná chůze':
patří ke Calc. carb. "Pozdě se učí chodit" platí u Baryty carboniky. Podobné
nacházíme i u Boraxu a Natr. mur. Všechny tyto tři léky mají určitý druh
opožděného vývoje mozkových funkcí, takže jsou opožděné ve vývoji;
opožděně se učí dělat různé věci. Ale u Baryty carboniky to vede k opoždě­
nosti v různých projevech a běžných životních úkonech.
Hodí se pro dívku, u které se tento pomalý vývoj manifestoval mezi 18 až
25 roky, jež dělá totéž, co dělala v dětském věku a říká věci, které říkala
v dětském věku. Dětské pohyby a dětský způsob chování. Hraje si s panenkami a říká bláznivé věci. Ještě nemá ženské chováni. Pacientky bývají
opožděné v přijímání ženského chování a ženských způsobů. Mají nedostatek ženské chytrosti. Nejsou opatrné ve vyjadřováni a říkají věci, jaké říkají
malí chlapci a dívky. To je mentální trpaslictví, mentální zaostalost. Aby200
choru mohli zhodnotit a posoudit opožděný vývoj a rozeznat Barytu carbonicu ve všech jejích projevech a zvláštnostech, musíme vzít v úvahu ještě
Graphites, Sulphur a Calc. carb, ale žádný z těchto léků se nevyrovná Barytě
carbonice. Zdá se, jako by Baryta carbonika zarazila vývoj dítěte v dospělého
muže či ženu. Barytu carboniku nehledáme u osoby malé vzrůstem, protože
tohle trpaslictví je mentálniho charakteru a jeho příčina tkví v orgánovém
vývoji. Orgány jsou jakoby paralyzovány nebo se jeden orgán nevyvíjí.
Zastaví se, zatímco ostatni se vyvíjejí dále. To mě přinutí myslet na Barytu
carboniku. Jeden orgán nedospěl a ostatní se vyvíjí dále; jednostrannost,
pouze částečný vývoj.
Dalším charakteristickým znakem tohoto léku je jeho afinita k lymfatickému systému. Uzliny na celém těle jsou zvětšené a zatvrdlé. Uzliny na krku; v
tříslech; je postižen lymfatický systém břicha; uzliny jako navlečené korálky
hmatáme na krku. Když si dáme dohromady ještě některé údaje, uvidíme
pacienta se zvláštní postavou. Vyhublého, postupné hubnutí u osoby, která
bývala i tlustá, dobře živená. Mívá zvětšené břicho. Vidíme obraz celkového
marasmu; u dětí zvětšené uzliny, zvětšené břicho; vyhublost tkáni, hubené
končetiny a mentální retardace; u Baryty carboniky vidíme úplný obraz
marasmu.
Pacient bývá zimomřivý, citlivý na chlad; chce být dobře zabalen.
Význačným symptomem je výrazná slabost s ochablým pulsem a pacient
musí ležet; horší se při vstávání a sedání. Slabost je horši po jídle. Jeho bolesti se lepší pohybem a pobytem venku. Obtíže se horší chladem. Pokud byl
pacient v chladu, uzliny se překrví a jsou citlivé. Mandle se postupně
zvětš ují. Krční uzliny nabývají na velikosti a trvdosti po každé expozici chladu, a po prochladnutí.
"Otok a zduření uzlin. Zanícené uzliny s infiltrací". Infiltrace patří k tomuto léku. Uzliny tvrdnou a tvrdnou. U vředů postupně tvrdne jejich baze. Na
obnaženém povrchu těla tvrdne stěna. Když dítě prodělá téměř všechny
choroby, spalničky, spálu, příušnice nebo pouze těžkou chřipku, nebo malárii, celkový vývoj se zastaví a manifestuje se trpaslictví. Stav, ve kterém se
nenarodil, ale který získal, zablokováni vývoje. To přináší hubnutí a dítě se
ztrácí před očima, kromě břicha, které se zvětšuje. Tyto příznaky by neměly
být přehlédnuty už od samého počátku, protože na základě těchto příznaků si
můžeme udělat předběžnou diagnózu, než se popsané obtíže a tkáňové
změny stanou trvalými.
Dalším význarnnýn znakem tohoto léku je, že tyto obtíže se mohou objevit
i v pozdějším věku. Nazýváme to dětinštěnim a je to stav mládí a zablokovaného vývoje. Nezáleží, dojde-li k zablokováni vývoje v dětství či v pokročilejším věku okolo padesátky. Z neznámých příčin, které nedokážeme
201
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
vysvětlit, tato individua nabývají předčasně starého vzhledu. Baryta carbonica vyléčila vleklé obtíže pramenící z prodělané malárie, přepracování
duševního i fyzického, po dlouhém duševním strádání, když dominujícím
příznakem bylo předčasné stárnutí. Stáří se přiblížilo příliš blízko. Je tu ale
mírný rozdíl mezi dětským a starším věkem, a to že stáří se nazývá druhým
dětstvím; s lítostí pozorujeme sedmdesátníky, jak dětinští, každý zná
takových jednoduchých a dětinských starců mnoho. To ovšem není známkou
slabomyslnosti, ale dětského chování. Starý člověk se chová a mluví jako
dítě. U předčasně zestárlých lidí nás tyto symptomy navádějí na Barytu
carboniku.
Baryta carbonica již vyléčila tukové nádory, cystické tumory, zatvrdliny,
zevní hrbolaté výrůstky, sarkom; a zmírnila obtíže a bolesti a prodloužila
život u nádorových onemocnění.
Po mentální stránce by si Baryta carbonica zasloužila samostanou studii a
lze pozorovat celou škálu mentálních symptomů objevujících se současně se
změnami v tkáních. Dítě Baryta carbonica se schovává za nábytek, když
vejde někdo cizí; schovává se, protože se bojí nebo stydí. Představuje si
spoustu podivných věcí, hovoří o nich nebo se jim směje. Ve vývoji nedělá
žádné pokroky. Zdá se, že se nic nenaučí, přestože si něco opakuje stále
dokola. Přesto se to nenaučí. Nic není schopno pochopit vcelku, nic není
schopno se naučit nazpaměť, není schopno udržet myšlenku; opakuje si něco
pořád dokola a matka si myslí, že se přece jen něco naučilo, ale učitel tvrdí
opak. Učitel to nemůže pochopit, matka to nemůže pochopit, ale homeopatický lékař, který zná svou Materii medicu, tomu porozumí ihned. Pochopí
problém slabého dítěte; děti trpící křivicí jsou ochablé, vždy na někom
závislé, v postavení sluhy. Homeopat udělá vždy dobře, když si Honzíka či
Zuzanku posadí na kolena a pozorně posoudí jejich schopnosti a nedostatky a
pochopí, jak vybudovat to, co chybí. Nestojí to za tu námahu? Použijeme
všechny potence schopné zvládat konstituci. Někdo vyžaduje střední potence, někdo velmi nízké a někdo velmi vysoké. Nesmíme ošidit malé děti o nic,
co potřebují. To je nejlepší užití homeopatie - umožnit takovým dětem, aby
se vyvíjely ve svých plných možnostech.
V tomto textu se objevuje ještě jeden výraz, a to "Nedostatek jasného
vědomí". Není snad jasné, z toho, co jsem řekl, co tento lék znamená a co jej
odlišuje od mnoha dalších? Jestliže jste si nejdříve přečetli všechny symptomy, tak ho zprvu nepochopíte. "Nedostatek jasného vědomí". Je potřebný
zejména ve starším věku. Není to taková porucha vědomí jako závrať. Tento
člověk nemá jasný intelekt. Vidíme, jak tento lék vládne intelektu. Jak vládne
paměti. Obtíže začínají ochabováním stavu a pacient pomalu dospěje do
imbecility. Lékař má tendenci tlačit diagnózu k tomuto extrému a pacient
202
imbecilní opravdu je, ale navíc máme k dispozici celý vývoj symptomů od
začátku onemocnění, od mírného zastření intelektu až k imbecilitě.
Když se dítě Baryta carbonica dostane k lékaři, drží si ruce na obličeji a
pokukuje skrz prsty. Plaché. Snadno se vyleká. Bojí se cizích osob. Ostatní
léky mají také tyto charakteristiky, ale zde je vše velmi silně vyznačeno.
Povadlý obličej. Nemocný výraz. Připadá nám, že se chce schovat, že je
plaché. Dítě si nechce hrát, chce jen sedět v rohu, je-li to chlapec, nevěnuje
pozornost svému kladívku a je-li to dívka, tak své panence. Sedí a sedí.
Nezdá se, že by mělo nějaké myšlenky; má sníženou schopnost myslet. Dítě
vyrůstá bez jakékoli charakteristické zvláštnosti, bez jakékoli schopnosti
něco přijímat a tak se dále nevyvíjí. Vždy přináší starosti. Jako Caust. strach
z toho, co se bude dít. Plné představ; představy vnímá a trápí se jimi.
Vymýšlí si spoustu stížností a nářků. Skoro jako Ars, děti neustále v ukňou­
rané náladě; pořád fňukají. Když se probírá svými nářky, trpí mentálně i
fyzicky. "Čím více přemýšlí o starostech, tím je horší." Když přemýšlí o
svých potížích a trápeních, vždy se najednou zhorší. Předčasně stárne a po
delší duševní práci se dostavuje únava mozku.
Problematické bolesti hlavy. "Tlak v hlavě. Pocit, jako by mozek byl
oddělený orgán; mozek se samostaně pohybuje ze strany na stranu nebo se
vznáší a klesá. Pocit pohybu v mozku, když hýbe hlavou nebo zaslechne
skřípot. Pocit, že se mozek pohybuje zároveň tam a sem s pohyby hlavy nebo
když se hlava otáčí ze strany na stranu." Tlaková bolest. Bolest hlavy se lepší
na čerstvém vzduchu, venku a je zhoršena teplem. To je v protikladu s
obecnou charakteristikou. Baryta carbonica je obecně zhoršena chladem; je
citlivá na chlad; obtíže se odvíjejí od prochladnutí; ale bolest hlavy se zlepšuje teplem. Baryta carbonica je často citlivá na extrémní teplo i chlad. Horké
počasí dělá problémy. Horké počasí způsobuje stoupání krve do hlavy a
navozuje apoplektický stav. Zejména si pacienti stěžují na apoplektickou
strnulost. Mají také některé apoplektické paralytické stavy podobné apoplektickým stavům u starých pacientů a Barytaje velmi užitečná při obnově funkce nervů. V tomto je stejná s Phosp. a je výborným lékem na zastatralé paralytické stavy, vzniklé po prasknutí cévky a následném útlaku nervové tkáně.
Bolesti hlavy jsou kongestivní, tlakové; pocit tlaku v mozku.
Tyto nedorostlé děti, jak jsem je popsal, mají vyrážky na hlavě; děti narozené v lepších materiálních podmínkách mají tyto vyrážky potlačené mastmi
a krémy. "Vlhké strupy ve vlasech na hlavě." "Suché strupy ve vlasech."
"Padání vlasů. Plešatí." Obtíže s hlavou a zakrnělá mysl. Defekt intelektu
jako výsledek potlačených erupcí.
Mnoho obtíží se týká očí. "Hrbolatá víčka. Ztluštění víček. Ztluštění
všech membrán a tkání okolo oka. Zakalení rohovky." Infiltrace různých po203
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
vrchů těla. Léčí šedý zákal, léčí oslabené vidění, zejména zamlženou rohovku: le~ké zakaleni rohovky (Bar. iod.), takže předměty se zdají zamlžené
"v:děm ~~~o v mlz_e nevb~ ko~ři." Vředy na rohovce. Drobné bílé zákaly:
zpus?buJ~:t defektm ~tderu. "Vt~ka slepená po ránu." Ječná zrna. Pocit tíhy v
h~~mm vteku. Poctt tíhy v obočt s bolestí hlavy, jako by čelo tlačilo dolů na
oct. Jako Carbo veg. , Carbo an. a Natr. mur. Pacient si často pevně tlačí
rukama na čelo a říká: "Mám pocit, že čelo mi tlačí dolů na oči."
Ba:y~a :.ar~oni,c~ s!y~í ~oho falešných zvuků, aJ: zejména praskání a
ples~am pn dych~~t, ~vykam a polykáni; lepší vleže. Castěji bývá postiženo
prave uc~o. ""zvetsent uzhn . ~ vy:ážka okolo uší. Zánět příušní žlázy se
zatvrdnuttm. Zpočátku to muze byt otok, ale později je to trvalé zvětšení a
z~tvr~nutí ~v toto zvětšení je někdy velmi nápadné. Ostatní uzliny na krku
byvaJl posttze~y v ~ouvtslosti s afekcemi ucha. Na krku jsou hmatné uzliny
Jako navlečenev ~or~lky. (B~r. m., Tub.). Někdy jsou postiženy podčelistní
uzhny,.JSOU zv:tsen_e a tv~d~t. Někdy se zvětší a zduří mandle. Všechny tyto
uzhn~ JSOU Zantcene vav:ttlive a po každém prochladnutÍ a náhlé změně počasí
se vzdy o něco zvetst. Je to zázračný lék na léčbu zvětšených uzlin. v
uč~bntcích bývá popisován klinicky jako lék na zhnisané tonsily, ale podle
mych dl~~holetých zkuš~ností je to jeden z posledních léků, na který bych
~!.sJel pn zánětu mandlt. Možná že se mýlím, ale ve své praxi jsem tento
ucmek n_e~ypozor~vaJ a jse~ _velmi na pochybách o ceně a významu těchto
pozorovant. Ntcmeně po kazdem prochladnutí se zvětšuje infiltrace. Zvětšené
mandl: zčervenají a za~tí se, stanou se bolestivými; bolest a infiltrace pak
odeznt, ale mandle se prece o něco zvětší oproti minulému nachlazení. v
tomto smyslu se mandle zvětšují. V těchto případech jsou mandle často odstraněny . Jsou případ~, kdy jsem musel připustit, že tonsilektomie byla
nezby~n~, pokud ~e Jednalo o enormní zvětšení, způsobující obtíže při
polyka~t a mluven~. Dvakrát ~ž třikrát jsem naprosto neuspěl, ačkoli jsem
~odaJ _l~k podle sveho neJI~pšího vědo,rní; aJe přesto věřím, že tyto případy
~sou ~~~ttelné. Jednou z věct, kterou učt Hahnemannův Organon je, že ačkoli
Jsou pntomny symptomy indikující určitý lék, nelze od podání léku očekávat
velké věct. Samotné zvětšení tonzil není sypmtom, podle kterého by m 0 hl
b~t- vybrá~ lék.~ můvž:me_ tucetkrát hádat a přesto se netrefit; pak je mno ho
deti, ktere maJ1 v zvetsene tonstly a žádné další příznaky, podle kterých
bychom m~hl~-p~edepsat !~k. Sym~tomy, podle kterých hledáme lék nejsou
sym~omy ty~aJtCt ~e mandlí, ale pactenta samotného, nikoli změněných tkání.
Je vvzd~ poht?ván~hod~é, jest!iže musí přijít chirurg, aby odstranil část těla,
coz muze zpusobtt poskozem pactentovy konstituce. Nicméně některé věci
musí b~t ud~lán~, i když víme, že jsou na újmu konstituci pacienta.
Služebntk potřebuJe rychle znovu postavit na nohy, aby si mohl vydělat na
v
204
živobytí, a tak se podrobí operaci, protože nemůže rok nebo dva polehávat a
až se nemoc vyléčí. Chirurgové budou mít vždy místo po našem boku,
aJe snažme se odvést co nejvíce lékařské práce jako první my.
Vyrážka na obličeji. Obličej vypadá nemocný, často rudý, červený a
nateklý, nebo hubený a vychrtlý, vypadající staře a zvadle. Děti vypadají
jako malí starci, stav který nacházíme u Natr. mur. a Calc. S problémy
týkajícími se obličeje, zubů a zejména hrdla, zvětšenými podčelistními uzlinami a uzlinami dole na krku. Ušní choroby po spále. Zvětšení a indurace
podčelistních uzlin a příušní žlázy po spále. Spála vždy způsobí problémy s
energii, zejména po nedostatečném léčení, např. u alopata nebo nervozního
homeopata. Nervózní homeopat nečeká na konečný výsledek své léčby ,
nenechá podaný lék působit a podává stále další a další léky a v době
onemocnění spálou je pacient v těžkém stavu a onemocnění končí postižením
uší, zvětšenými uzlinami a postižením ledvin. Pokud k těnto uzlinovým a
ušním komplikacím dojde, toto je jeden z léků, který musíme vzít v úvahu .
"Paralýza jazyka u starých lidí. Slabost jazyka u starých lidí. Těžký jazyk
u starých lidí." Předčasné stárnutí a svalová vyčerpanost.
S tímto lékem jsou spojeny katarální stavy, nahromadění hlenu v nose,
hrdle, laryngu a průdušnici. Velice vhodný pro staré lidi s chropy v průdušni­
ci. Při každém ochlazení a při každém vystavení chladu se kašel horší. Chropoty při dýchání. Existuje více léků, majících ve svém obraze takové chropoty a je dobré se o nich zmínit. Baryta carbonice je jedním z nich. Musíme
porovnat Senegu, Ammoniacum a Barytu mur. Pokud má starý člověk chmpoty na hrudníku stále, týká se to zejména osmdesátníků, a je téměř bez
obtíží v létě, ale horší po celou zimu a nemá žádné další obtíže, pomůže
Ammoniacum.
Bolest v krku u tohoto léku má mnoho projevů. "Zánět měkkých tkání
hrdla a tonsil." Je to lék obecně na záněty hrdla. Granulace v hrdle, takže faryng vypadá nápadně, pokrytý hrubými granulacemi, které se zanítí při každém závanu studeného vzduchu nebo při prochlazení. Každé ochlazeni způ­
sobí zánět tonzil a u dětí se velice rychle zvětšují. U dětí se zvětšenými tousilami, zvětšenými uzlinami na mnohých jiných místech, ze zakrnělou inteligencí, pomalu se učících - Baryta carbonica vyléčí ve všech těchto přípa­
dech zvětšené tonsily. Ale tohle, jak vidíte, jsou konstituční projevy. Nehledáte lék na samotné zvětšení mandlí. "Zánět mandlí." Zánět neni tak prudký,
jako u Bel!., nepřichází v noci, nezpůsobuje rychlé hnisání; ale je to bolest
v krku, přicházející pomalu po mnoho dní po prochladnutí a má postupný
vývoj a postupnou gradaci. Toto je charakteristické pro angíny typu Baryta
carbonica, zatímco angína u Bel!. přichází mnohem rychleji. Hepar je také
rychlý a také rychle zhnisá. Je to lék na angínu , kde je postiženo ucho a obtíč ekat,
205

Podobné dokumenty

Kořenovský zpravodaj 3/2013 (formát: pdf)

Kořenovský zpravodaj 3/2013 (formát: pdf) a itdriby silniczvl6dalapiece jenom o n6co l6pe0drZbukomunikaci ll. a lll.tiidy,nei tomu bylo v minulfchletech.Zep5na komunikace pies Polubnlia na Jizerkubyla mnoheml6pe pr0jezdndr. Na fdrZbu obecn...

Více

Ukázka z knihy

Ukázka z knihy Vztahy homeopatických

Více

Krnovské listy č. 21/2015

Krnovské listy č. 21/2015 lokalitě nas tím, Hlubčické, ale dosud neobdrželi. že tuto inabídku když jeho umístění právěkdy zde město zastupitelé již podá ve chvíli, vyhlásí podmínky„Mnoho vstupu investorů do zóny,“ uzavřel s...

Více