Zdroje pro obory na UTB

Transkript

Zdroje pro obory na UTB
Zdroje pro obory na UTB
kde a s čím začít
V tomto kurzu si můžete najít zdroje přímo ke svému oboru a nemusíte
tápat. Zdroje zde uvedené jsou vědecké, ověřené a poskytují kvalitní
informace pro studium, výzkum nebo i výuku. Jedná se o základní, dobře
dostupné prameny. Samozřejmě dochází k jejich prolínání. Hledat můžete
podle své fakulty nebo i podle jednotlivých oborů.
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Tištěné zdroje
Elektronické zdroje
Zdroje na Univerzitě Tomáše Bati
Obory na Fakultě technologické
Obory na Fakultě managementu a ekonomiky
Obory na Fakultě marketingových komunikací
Obory na Fakultě aplikované informatiky
Obory Fakulty logistiky a krizového řízení
Obory Fakulty humanitních studií
Zdroje pro ekonomii
Zdroje pro chemii
Zdroje pro environmentální vědy
Zdroje pro filmovou vědu
Zdroje pro humanitní vědy
Zdroje pro lékařství
Zdroje pro lingvistiku a jazyky
Zdroje pro sociální vědy
Zdroje pro techniku
Zdroje pro umění
Zdroje pro výchovu a vzdělávání
Zdroje pro zemědělství a potravinářství
Použité zdroje
1
1. Tištěné zdroje
Kniha
Jako knihu označujeme: rukopisný, tištěný nebo jakýmkoliv způsobem
rozmnožený dokument, který je graficky a knihařsky zpracovaný do tvaru svazku
a tvoří myšlenkový a výtvarný celek.
Pro knihu se užívá také výrazu monografie, tzn. jedno ucelené dílo, může mít
jednoho nebo i více autorů.
Patří zde učební texty – učebnice (ZŠ,SŠ) a vysokoškolská skripta. Dalším
typem knih jsou příručkové publikace. Zaměřují se na postupy, manuály,
návody, výklad, metodiku, která se týká určitého oboru. Zahrnují:
encyklopedie, slovníky, klíče, atlasy, tabulky, průvodce, návody,
adresáře, metodické příručky. Mezi knihy lze řadit i sborníky. Jsou složeny
z různých příspěvků a od více autorů. Často jsou vystaveny elektronicky na
webových stránkách konferencí, rozesílány odkazem nebo mailem účastníkům
nebo zcela volně.
Časopisy
Jiné výrazy pro časopisy jsou: seriály, periodika, žurnály vycházejí v určitém
opakovaném intervalu (týdenní, čtrnáctidenní, měsíční, dvouměsíční atd.),
tématicky jsou různorodé, většinou vycházejí pravidelně.
Úroveň a kvalitu vědeckých a odborných časopisů lze posuzovat podle impakt
faktoru.
Kniha je označována ISBN – Mezinárodní standardní číslo knihy (9788086249-44-5). Časopis má ISSN-Mezinárodní standardní číslo seriálu
(0323-1593). V České republice se kód přiděluje knihám od roku 1989,
časopisům i zpětně. Ne všechny publikace tyto čísla mají.
Speciální tištěné dokumenty
Tzv. šedá literatura, která představuje polopublikované, nebo zcela
nepublikované dokumenty. Tento typ publikací není běžně v prodeji, má
omezený náklad, je distribuován jen specializovanými institucemi, existují
specializované databáze. Současný trend je vyvíjení repozitářů, ve kterých
je šedá literatura dostupná elektronicky.
Patenty, normy, vysokoškolské kvalifikační práce, firemní literatura
(letáky, výroční zprávy, pokyny…), výzkumné zprávy, materiály
z konferencí.
2
1.Elektronické zdroje
Elektronické zdroje
Vznikají dvojí cestou – elektronicky za pomoci počítačového programu,
– digitalizací tedy převodem dokumentu do počítačem čitelné podoby.
Textové dokumenty i multimédia
24hodinová dostupnost (internet), mnohem skladnější, dají se
upravovat, tvořit kopie, tisknout, šířit a sdílet za pomoci internetu a to
velmi rychle, snadné propojení s jinými texty a multimédii.
Obrazový výstup – obrazovka počítače, displej mobilního telefonu, iPad
apod.
Elektronické knihy
Uživatelé e-knih nejsou vázáni na počet výtisků a jejich vypůjčitelnost. E-knihy
mohou být dražší než tištěné. Díky e-knihám je mnohem rychleji a lépe
dostupná zahraniční vědecká literatura. Novou alternativu pro využívání
e-knih přinášejí čtečky elektronických knih.
Elektronické časopisy
E-časopisy jsou přístupné prostřednictvím internetu v placených či volně
placených databázích či na samostatných stránkách časopisů. Pro studium,
výuku a výzkum je vhodné čerpat z placených zdrojů, kde je jistota, že
obsahují kvalitní časopisy.
Databáze
Jsou systémy, do kterých se vkládají soubory informací (časopisy, články,
knihy, příspěvky do sborníků, statě, audio a video soubory, výzkumné zprávy
apod.). Za pomoci služeb databází v nich uživatel vyhledává potřebné informace.
Podle typu databáze uživatel získá:
bibliografické informace o existenci a lokaci daného
dokumentu(anotace, původ článku, údaje o autorovi, propojení na
další záznamy o článcích autora)
plnotextové informace – celé texty stažitelné v běžných formátech
(pdf, html, txt, doc)
faktografické informace – data, tabulky, statistiky, analýzy
(chemie, ekonomika, geografie aj.)
online katalogy knihoven, které podávají údaje o dokumenty stejně
tak i repozitáře šedé literatury (diplomové a dizertační práce, statě
nebo konferenční příspěvky) jsou databázemi.
3
2.Zdroje na Univerzitě Tomáše Bati
Po malé rekapitulaci se můžete vrhnout do tajů informačních zdrojů.
Nezapomínejte na to, že Wikipedie není považována za kvalitní vědecký zdroj!
Zdroje uvedené v tomto kurzu jsou plně vyhovující pro vaše studium, jedná se
o výběr, není možné zde uvádět veškeré internetové zdroje nebo časopisy.
U zdrojů sledujte: články, dokumenty, publikace, časopisy, knihovny,
informační centra a odkazy. Struktura odkazových zdrojů je udělána tak,
aby bylo možné orientovat se podle fakult a oborů na fakultách nebo
podle jednotlivých vědních disciplín.
Základní zdroje pro vaše studium
knihovny, databáze na UTB, elektronické časopisy nebo kvalifikační práce





Katalog UTB Knihovna UTB - vyhledávání v katalogu si můžete
zopakovat v kurzu „Potřebuji…, Nevím…, Jak na to?“.
Licencované databáze UTB XERXES
databáze, které Xerxes obsahuje, naleznete v kurzu „Elektronické
informační zdroje“, návod na vyhledávání pak v části „Potřebuji…, Nevím…,
Jak na to?“
Elektronické časopisy UTB SFX – seznam impaktovaných časopisů
a přístup do plných textů.
Bakalářské, diplomové práce THESES-obsahují odkaz i na práce z UTB
kvalifikační práce z UTB naleznete v systému DSpace UTB zde.
Souborný katalog knihoven CASLIN
Volně dostupné časopisy
Ulrichsweb http://www.ulrichsweb.com/ informace o seriálech a ročenkách
z celého světa, dostupné ze sítě UTB
Databáze EZB http://ezb.nkp.cz/ volně dostupné časopisy prostřednictvím
Národní knihovny ČR
Directory of Open Access Journals (DOAJ) http://www.doaj.org/ abstrakty
i plné texty
Genamic Journal Seek http://journalseek.net/ oborově tříděné časopisy
s volným přístupem
Některý zdroj nefunguje nebo něco důležitého chybí? Napište nám!
4
3.Obory na Fakultě technologické
termín z oboru
anglický ekvivalent
Chemie a technologie
materiálů
Materiálové inženýrství
Medicínské a farmaceutické
materiály
Ochrana životního prostředí
Obuvnická a galanterní
technologie
Hygiena obouvání
Polymerní materiály
Konzervárenské technologie
Technologie mléka a
mléčných výrobků
Technologie výroby tuků,
kosmetiky a detergentů
Technologie a řízení v
gastronomii
Vinařská technologie a
someliérství
Chemie potravin a
bioaktivních látek
Technologie, hygiena a
ekonomika výroby potravin
Konstrukce technologických
zařízení
Řízení jakosti
Výrobní inženýrství
Chemistry and Materials Technology
Materials Engineering
Medical and pharmaceutical materials
Environmental Protection
Shoe and Leather Goods Technology
Footwear Hygiene
Polymer Materials
Food Preservation Technology
Technology of milk and milk products
Technology of fats, cosmetics and
detergents
Technology and Management in
Gastronomy
Wine technology and Wine sommelier
profession
Chemistry of food and bioactive
substances
Technology, economics and hygiene of
food
Construction Equipment Technology
Quality Management
Production Engineering
Chemie viz 11. Zdroje pro chemii
Technika viz 18. Zdroje pro techniku
Potravinářství viz 21. Zdroje pro zemědělství a potravinářství
Environmentální vědy viz 12. Zdroje pro environmentální vědu
5
4.Obory na Fakultě managementu a
ekonomiky
termín z oboru
anglický ekvivalent
Economics and Management
Economics
Economics in public
administration
Economic Policy and
Administration
Accounting and Taxes
Systems Engineering
Production and Quality Control
Management and Marketing
Healthcare management
Tourism Economy
Industrial Engineering
Finance
Public Administration and
Regional Development
Financial control
Management and Economics
Ekonomika a Management
Ekonomika podniku
Ekonomika ve veřejné správě
Hospodářská politika a správa
Účetnictví a daně
Systémové inženýrství
Řízení výroby a kvality
Management a Marketing
Management ve zdravotnictví
Ekonomika cestovního ruchu
Průmyslové inženýrství
Finance
Veřejná správa a regionální
rozvoj
Finanční kontrola
Management a ekonomika
Ekonomika a management - viz 10. Zdroje pro ekonomii
6
5.Obory na Fakultě marketingových
komunikací
termín z oboru
anglický ekvivalent
Media and Communication
Studies
Marketing Communications
Fine Arts
Multimedia and Design
Graphic Design
Advertising Photography
Space creation
Industrial design
Clothing design
Footwear Design
Glass Design
Visual Communications
3D Design
Theory and practice
of audiovisual
Animation Creation
Directing and scriptwriting
Editing and Sound
Camera
Production
Economic Policy and
Administration
Management of non-market and
social services
Mediální a komunikační studia
Marketingové komunikace
Výtvarná umění
Multimédia a design
Grafický design
Reklamní fotografie
Prostorová tvorba
Průmyslový design
Design oděvu
Design obuvi
Design skla
Vizuální komunikace
3D design
Teorie a praxe audiovizuální
tvorby
Animovaná tvorba
Režie a scenáristika
Střih a zvuk
Kamera
Produkce
Hospodářská politika a správa
Řízení netržních a sociálních
služeb
Marketing viz 10. Zdroje pro ekonomii
Média viz 17. Zdroje pro sociální vědy
Umění viz 19. Zdroje pro umění
Filmová věda viz 13. Zdroje pro filmovou vědu
7
6.Obory na Fakultě aplikované
informatiky
termín z oboru
anglický ekvivalent
Informační a řídicí technologie
Bezpečnostní technologie,
systémy a management
Automatické řízení a informatika
Informační technologie
Integrované systémy v budovách
Bezpečnostní technologie,
systémy a management
Počítačové a komunikační
systémy
Učitelství informatiky pro základní
a střední školy
Inženýrská informatika
Automatické řízení a informatika
Information and Control Technology
Security technologies, systems and
management
Automatic Control and Informatics
Information Technology
Integrated systems in buildings
Security technologies, systems and
management
Computer and Communication
Systems
Science Teacher for Primary and
Secondary Schools
Computer Science
Automatic Control and Informatics
Technika viz 18. Zdroje pro techniku
Informační technologie a automatizace viz 18. Zdroje pro techniku
8
7.Obory Fakulty logistiky a krizového
řízení
termín z oboru
anglický ekvivalent
Procesní inženýrství
Ovládání rizik
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost společnosti
Řízení environmentálních rizik
Process Engineering
Risk Control
Population Protection
Security Company
Environmental Risk Management
Technika viz 18. Zdroje pro techniku
Chemie viz 11. Zdroje pro chemii
Environmentální vědy viz 12. Zdroje pro environmentální vědy
Průmyslové inženýrství, logistika, jakost, bezpečnost viz 18. Zdroje pro
techniku
9
8.Obory Fakulty humanitních studií
termín z oboru
anglický ekvivalent
Filologie
Anglický jazyk pro manažerskou praxi
Německý jazyk pro manažerskou
praxi
Porodní asistence
Porodní asistentka
Ošetřovatelství
Všeobecná sestra
Zdravotně sociální péče
Zdravotně sociální pracovník
Specializace v pedagogice
Sociální pedagogika
Učitelství pro mateřské školy
Učitelství odborných předmětů pro SŠ
Andragogika v profilaci na řízení
lidských zdrojů v neziskové sféře
Philology
English for Business
German for Business
Midwifery
Midwife
Nursing
General Nurse
Health and Social Care
Medical social worker
Specialization in Pedagogy
Social Pedagogy
Kindergarten Teaching
Teaching of vocational subjects for
secondary schools
Andragogy profiling in the
management of human resources
in the nonprofit sector
Filologie viz 16. Zdroje pro lingvistiku a jazyky
Pedagogika viz 20. Zdroje pro výchovu a vzdělávání
Zdravotnictví viz 15. Zdroje pro lékařství
Sociální práce viz 17. Zdroje pro sociální vědy
10
10. Zdroje pro ekonomii
Licencované databáze pro ekonomii zde.
Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN
Knihovny - odborných knihoven pouze s tématikou ekonomickou není mnoho.
Knihovna českého statistického úřadu
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/knihovna a Odborná knihovna
Ministerstva financí ČR
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/knihovna.html jsou spíše
výjimkou.
Dobré je se zaměřit na univerzitní knihovny, tam kde se ekonomie či ekonomika
studuje:
Knihovna Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) http://ciks.vse.cz/
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
http://katalog.mendelu.cz
Středisko vědeckých informací – knihovna MUNI
http://www.muni.cz/econ/569840
Knihovna UTB Zlín http://katalog.k.utb.cz
Pro ekonomické využití dobře slouží specializované báze se statickými
a firemními informacemi. Patří sem zejména statistické úřady věstníky
a adresáře firem či různé analytické zprávy. Téma je rozvedené také v kurzu
Šedá literatura: Statistická data, Firemní informace.
Obchodní rejstřík
http://www.justice.cz/or
Obchodní věstník
http://ov.ihned.cz
Živnostenský rejstřík http://www.rzp.cz
Český statistický úřad http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home
Data Grantové agentury ČR http://marmolata.gacr.cz/
11
Zahraniční ekonomická data
Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
Euromonitor international http://www.euromonitor.com/
WHO- data and statistics http://www.who.int/research/en/
UNSD Statistics Databases http://unstats.un.org/unsd/databases.htm
International trade and tariff data
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
Ekonomické portály
Oficiální portál pro podnikání a export http://www.businessinfo.cz/
Ihned Ekonomický a zpravodajský server Hospodářských novin http://ihned.cz/
Portál Euro ekonom http://www.euroekonom.cz/
Ekonomický server ČTK http://www.financninoviny.cz/
Data information http://www.datamonitor.com/
Manager Web http://managerweb.ihned.cz/
E15 http://www.e15.cz/
Bankovnictví http://bankovnictvi.ihned.cz/
Czech business and Trade http://www.doingbusiness.cz
Auco Czech Economic Review http://auco.cuni.cz/
Scientia et Societas http://www.sets.cz/
Časopisy
Acta Oeconomica Pragensia http://www.vse.cz/aop/index.php
Ekonomické studie a analýzy VŠFS http://www.vsfs.cz/?id=1042
Ekonomie a Management http://www.ekonomie-management.cz/
Ekonom http://ekonom.ihned.cz/
Euro http://www.euro.cz
Profit http://www.profit.cz/
Kapitál http://www.kapital.cz/
Politická ekonomie http://www.vse.cz/polek/
CIO Business World http://businessworld.cz/
Business Spotlight http://business-spotlight.ihned.cz/
12
Management
HR News http://www.hrnews.cz/zdroje-clanku/hr
HR forum http://hrforum.peoplemanagementforum.cz/
HR management http://managerweb.ihned.cz/index.php?p=T04100
Moderní řízení http://modernirizeni.ihned.cz/
HR server http://www.hr-server.cz/
Management mania http://managementmania.com/
Risk management http://www.risk-management.cz/
Management news http://www.managementnews.cz/
CRM portál http://www.crmportal.cz/
Marketing
Marketingové noviny http://www.marketingovenoviny.cz/
Fresh marketing http://www.freshmarketing.cz/
Strategie http://strategie.e15.cz/
Marketing a media http://mam.ihned.cz/
Buzz Mag http://buzzmag.cz/
Idirect http://idirekt.cz/
Marketing journal http://www.m-journal.cz/cs/
Česká marketingová společnost http://www.cms-cma.cz/
Market research http://www.marketresearch.com
Ekonomika v cestovním ruchu
Ministerstvo pro místní rozvoj http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch
Czech tourism http://www.czechtourism.cz/
Časopis pro COT business http://www.cot.cz/
Portál pro podnikání a export http://www.businessinfo.cz/
World Tourism Organisation http://unwto.org/en
Hotel &Spa management http://hotel-spa.ihned.cz/
AHR forum http://www.ahrcr.cz/cz/ahr-forum-ceskeho-pohostinstvi
Czech Hospitality and Tourism Papers http://www.vsh.cz/cz/-nav72/
13
Veřejná správa
Portál veřejné správy http://portal.gov.cz
Deník Veřejné správy http://www.dvs.cz/
Veřejná správa online http://vsol.obce.cz/
Egovernment http://www.egovernment.cz/
Informační systémy veřejné správy http://www.isvs.cz/
Internet ve státní správě a samosprávě http://www.isss.cz/
Parlament, vláda, samospráva http://www.parlament-vlada.eu/
Informační systém o veřejných zakázkách http://www.isvzus.cz/usisvz/
časopis Veřejná správa http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-947101.aspx
časopis Obec a finance http://www.obecafinance.cz/
Moderní obec http://moderniobec.ihned.cz/
Finance, daně, účetnictví
Portál finanční poradce http://fpweb.ihned.cz/
Finance a úvěr http://journal.fsv.cuni.cz/
Finanční aktuality
http://www.kpmg.com/CZ/cs/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/FinancialUpdate/Stranky/default.aspx
Finanční, daňový a účetní bulletin http://fdub.cz/
Finanční management http://financnimanagement.ihned.cz/
Finanční zpravodaj http://mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/financni_zpravodaj.html
Daně a finance http://www.websee.cz/comeniusprint/index.php?id=10534
Daně a právo v praxi http://www.danarionline.cz/archiv/archiv-casopisu-DaP/
Daňový expert http://www.danarionline.cz/archiv/archiv-casopisu-dex/
časopis Daňový tip http://www.du.cz/dt/
Účetní kavárna http://www.ucetnikavarna.cz/
Svaz účetních http://www.svaz-ucetnich.eu/
časopis Účetnictví v praxi http://www.ucetnikavarna.cz/ucetnictvi-v-praxi/archivcasopisu-uvp/
14
11. Zdroje pro chemii
Odborné databáze pro chemii naleznete zde.
Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN
Výzkumná pracoviště
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR http://www.jh-inst.cas.cz/www/
Ústav analytické chemie AV ČR http://www.iach.cz/uiach/
Česká společnost chemická http://www.csch.cz/
Výzkumný ústav anorganické chemie http://www.vuanch.cz
Časopisy
Chemické listy, Chemistry Views… http://www.csch.cz/casopisy-csch
Bulletin Asociace českých chemických společností http://chemickelisty.cz/Bulletin/
Chemical week http://www.chemweek.com/home/
Collection of Czechoslovak Chemical Communications http://cccc.uochb.cas.cz/
Chemický vzdělávací portál http://chemie.gfxs.cz/
Ministerstvo průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/
Chemické konference a setkání http://konference.drasar.com/
15
Patentové informace
Úřad průmyslového vlastnictví http://www.upv.cz/cs.html
European patent office http://www.epo.org/
United States Patent and Trademark Officehttp://www.uspto.gov/
Google Patentswww.google.com/patents
WIPO – World Intellectual Property Organization http://www.wipo.int/
Zahraniční zdroje
American chemical society http://portal.acs.org/
European Chemicals Agency http://echa.europa.eu
European Chemical Industry Council http://www.cefic.org
Chemical online web http://www.chemicalonline.com
Chemweb http://chemweb.com
Chemiindustryhttp://www.chemindustry.com
Chem ID http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus
Chemindex http://ccinfoweb.ccohs.ca/chemindex/search.html
IAEA International Atomic Energy Agency http://www.iaea.org
Integrated Risk Information System http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry http://www.iupac.org
NIST Chemistry WebBook http://webbook.nist.gov/chemistry
Organicchemistry Worldwide http://www.organicworldwide.net/
Scientific Database Gateway http://chemfinder.camsoft.com
Royal Society of Chemistry http://www.rsc.org
Toxicology Data Network http://www.toxnet.nlm.nih.gov/
Další zdroje
Laboratorní průvodce http://www.labo.cz/
Periodické tabulky více než 200
jazyků http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/chemici2.html#1
Přehled dalších zajímavých URL adres pro chemiky
http://www.scitech.cz/stlinky.htm
16
12. Zdroje pro environmentální vědy
Co si představit pod pojmem environmentální vědy?
životní prostředí, odpadové hospodářství, vodohospodářství, znečišťování
životního prostředí, ochrana ovzduší, rizika průmyslové výroby, právní
problematika, veřejná politika, městské plánování, ekosystémy, ekologie,
biologie, geografie, geologie
Kde hledat: přírodovědecké fakulty a jejich knihovny, ekologické organizace,
výzkumné ústavy.
Odkaz na databáze zde.
Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
http://www.czp.cuni.cz/czp/index.php/cz/
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka http://www.vuv.cz/
Česká inspekce životního prostředí http://www.cizp.cz/lang/l=1
Cenia Česká informační agentura životního prostředí http://www.cenia.cz/
Informační systém odpadového hospodářství (ISOH)
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
Portál informačního systému ochrany krajiny (AOPK ČR)
http://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=3&nabidka=hlavni
Natura 2000 http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub.php?id=1802
Česká geologická služba http://www.geofond.cz/cz/domu
Enviweb http://www.enviweb.cz/
Ekologický institut Veronica http://www.veronica.cz
Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie http://www.ekowatt.cz/
Portál EU http://europa.eu/pol/env/index_cs.htm
GMES – evropský systém monitoringu planety http://ec.europa.eu
17
Environmentální výchova
Environmentálna výchova http://www.infovek.sk/predmety/enviro/index.php
Ekostopa http://www.ekostopa.cz/home
Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka http://www.lipka.cz
Mezi stromy – vzdělávací server pro les a vše kolem něj
http://www.mezistromy.cz
Časopisy
Odpady http://odpady.ihned.cz
Periodika MŽP ČR http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/titletree?OpenView
Planeta, Věstník MŽP, Zpravodaj EIA, Zpravodaj MŽP
Eko http://www.cntl.cz/index.html?o_lev=4
Ochrana přírody http://www.casopis.ochranaprirody.cz
Veronica http://casopis.veronica.cz
Ekologické listy http://www.ekologickelisty.cz
18
13. Zdroje pro filmovou vědu
Odkazy na licencované databáze zde.
Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN
Národní filmový archiv – Knihovna http://www.nfa.cz/knihovna.html
Katalog knihovny FAMU http://www.amu.cz/info-sluzby/knihovny-amu/knihovnafamu/katalog-knihovny-famu
Databáze českých herců http://libri.cz/databaze/film/heslo/4
Zpřístupňování dokumentárních děl http://docalliancefilms.com/
Asociace českých filmových klubů http://www.acfk.cz/
Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie
http://www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-pro-podporu-a-rozvoj-ceskekinematografie/default.htm
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – ARTAMA,
zařízení pro oblast neprofesionálního umění MK, Praha http://www.nipos-mk.cz/
Filmové recenze na webu http://www.mrqe.com/
Československá filmová databáze http://www.csfd.cz
Časopisy pro filmovou vědu
časopis Iluminace http://www.iluminace.cz/JOOMLA/?lang=cz
Cinepur http://cinepur.cz/
Filmový přehled http://web.nfa.cz/fp/
Odkazy na světové filmové časopisy http://www.moviemags.com/
19
Další informace k filmu
Projekt Film achives online http://www.filmarchives-online.eu/
European Film Gateway http://www.europeanfilmgateway.eu/
European Films Treasures http://www.europafilmtreasures.eu/film_archives.htm
Audiovisual and Media Policies
(EU) http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/cinema/index_en.htm
ISAN International standard audiovisual number http://www.isan.org
Huntley film archive http://www.huntleyarchives.com/
Agregator of stock footage databases http://www.footage.net/
Federation of Commercial Audio Visual Libraries http://www.focalint.org/
WPA Film library http://www.wpafilmlibrary.com/
Digitální knihovna francouzské filmotéky http://www.bibliotheque-numeriquecinema.fr/page/
Gama Archiv http://www.gama-gateway.eu/
20
14. Zdroje pro humanitní vědy
Tyto vědy se zabývají člověkem a společností, částečně se z nich vydělily
tzv. vědy sociální, které se zabývají interakcí člověka a společnosti či prostředí.
teologie a religionistika, právo, historie, literární věda, psychologie,
filozofie, estetika, archeologie, etnologie, etika, heraldika, genealogie,
vexilologie aj.
Odkaz na databáze pro humanitní vědy naleznete zde.
Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN
Právo
Databáze Beck online přístupná pro UTB http://www.beck-online.cz/
Knihovna právnické fakulty http://knihovna.prf.cuni.cz/
Ústav státu a práva AV ČR – Knihovna
http://www.ilaw.cas.cz/index.php?page=25
Dokumenty českého a slovenského parlamentu http://www.psp.cz/eknih/
Přístup k právu Evropské unie http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
Soudní dvůr Evropské unie http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
Epravohttp://www.epravo.cz/v01/
Monitor právnických časopisů http://www.ipravnik.cz/cz/monitorcasopisu/default.aspx
Časopis pro právní vědu a praxi http://www.law.muni.cz/content/cs/cpvp/
European Center For Comparative Commercial and Company Law
http://www.c-law.org/index.php
Encyklopedie práva a ekonomie http://www.findlaw.com
International Legal Research Guide http://www.ilrg.com
The World Law Guide http://www.lexadin.nl/wlg/courts/nofr/courts.htm
21
Psychologie
Knihovna Psychologický ústav AV ČR
http://www.psu.cas.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=187&It
emid=133
Knihovna psychologických a sociokulturních věd UK
http://www.knihovna.psychologie.ff.cuni.cz/
Unie psychologických asociací ČR
http://www.upacr.cz/index.php?lng=cs&kap=society
Česká asociace studentů psychologie http://www.caspos.cz/
Psychologie – elektronický časopis ČMPS http://www.e-psycholog.eu/
časopis Československá psychologie http://cspsych.psu.cas.cz/index2.html
European Federation of Psychologist´s Associations http://www.efpa.eu/
International Union of Psychological Science http://www.iupsys.net/
American Psychological Assocation
http://www.apa.org/pubs/databases/psycextra/index.aspx
Open-Access-Server der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie
http://psydok.sulb.uni-saarland.de/
Historie
Historický ústav AV ČR http://www.hiu.cas.cz/cs/
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR http://www.usd.cas.cz/
Národopisná společnost http://www.narodopisnaspolecnost.cz/
Adresář muzeí http://www.cz-museums.cz/amg/faces/adresar/
Archivy v ČR http://archivnictvi.euweb.cz/
Národní archiv http://www.nacr.cz/
Moravský zemský archiv v Brně http://www.mza.cz/
Ústav pro studium totalitních režimů http://www.ustrcr.cz/
Knihovna Židovského muzea http://www.jewishmuseum.cz/cz/czlibrary.php
Časopis soudobé dějiny http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/casopis-soudobedejiny
Časopis Historický obzor http://obzor.hyperlink.cz/ho.htm
Časopis Dějiny a současnost http://dejiny.nln.cz/archiv
Databáze Libri http://libri.cz/databaze.php
Monasterium – zdigitalizované archivní
dokumenty http://www.monasterium.net/
22
Literární věda
Ústav pro českou literaturu AV ČR http://www.ucl.cas.cz/
Databáze českých literárních osobností http://clo.ucl.cas.cz/
Bibliografie http://isis.ucl.cas.cz/
Literárně vědný informační servis Bohemistika http://www.bohemistika.cz/
Portál české literatury http://www.czechlit.cz/
Portál Iliteratura http://www.iliteratura.cz/
Česká poezie 1700 knih konec19. a počátek 20.stol
http://www.ceska-poezie.cz/cek/
Digitalizovaný archiv časopisů http://archiv.ucl.cas.cz/
Časopis Česká literatura http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/archiv
Zdigitalizované dokumenty http://kramerius.nkp.cz
23
15. Zdroje pro lékařství
Odkaz na lékařské databáze zde.
Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN
Národní lékařská knihovna http://www.nlk.cz/
Lékařské knihovnyhttp://knihovny.net/default7.htm
Česká lékařská komora http://www.lkcr.cz/
Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz
Solen Medical education http://www.solen.cz/
První český zdravotnický portál Medicina http://www.medicina.cz/
Světová zdravotnická organizace v ČR http://www.who.cz/publikace.htm
Citovanost zdravotnických informačních zdrojů http://www.citmed.cz/
Medical tribune http://www.tribune.cz/
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR http://www.uzis.cz
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví http://www.ipvz.cz/
U.S. National Library of Medicine http://www.nlm.nih.gov/
CochraneCollaborationhttp://www.cochrane.org/
International Classification of Diseases http://www.who.int/classifications/icd/en/
Časopisy
Časopis české lékařské společnosti http://www.cls.cz/casopisy-clsjep
Scripta Medica http://www.med.muni.cz/biomedjournal/
Zdravotnické noviny http://www.zdn.cz/
Sestra http://www.zdn.cz/archiv/sestra/covers
Časopis moderního ošetřovatelství http://www.florence.cz/
24
16. Zdroje pro lingvistiku a jazyky
Odkaz na databáze zde.
Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN
Fakulty vysokých škol se zaměřením na lingvistiku nebo filologii a jejich
knihovny:
Ústav lingvistiky a ugrofinistiky http://ulug.ff.cuni.cz/knihovna.php
Německá knihovna Univerzity Palackého Olomouc
http://www.germanistika.cz/nemecka-knihovna.html
Anglická knihovna MZK http://www.mzk.cz/studovny/zahranicniknihovny/anglicka-knihovna
Goethův institut v Praze http://www.goethe.de/ins/cz/pra/kul/bib/csindex.htm
Ústav pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php
Lingvistika a bohemistika http://bohemistika.xf.cz/
Kognitivní lingvistika http://cogling.info/
Český národní korpus http://ucnk.ff.cuni.cz/
Centrum zpracování přirozeného jazyka http://nlp.fi.muni.cz/cs/nlpc
Slovník osobností jazykovědné bohemistiky
http://kcjl.modry.cz/studenti/sl_index.htm
Vokabulář webový http://vokabular.ujc.cas.cz/
Stylistický web http://www.phil.muni.cz/stylistika/
Bohemica http://www.bohemica.com/
Časopisy
Časopis Proudy pro filology http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/
Naše Řeč http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php
Linguistica online http://www.phil.muni.cz/linguistica/issues.html
Philologica http://philologica.net/
25
Jazykové zdroje
Slovenština
Slovenský národní korpus http://korpus.juls.savba.sk/
Časopis Slovenska reč http://www.juls.savba.sk/ediela/sr/
Jazykovedný časopis http://www.juls.savba.sk/ediela/jc/
Angličtina
Oxford English Dictionary
http://oed.com/public/redirect/welcome-to-the-new-oed-online
Cambridge Dictionaries online http://dictionary.cambridge.org/
Encyclopedia Britannica http://www.britannica.com/
British National Corpus http://www.natcorp.ox.ac.uk/
Macmillan Dictionary http://www.macmillandictionary.com/
American National Corpus http://americannationalcorpus.org/
Němčina
Germanistik FU Berlin http://www.ub.fuberlin.de/service_neu/internetquellen/fachinformation/germanistik/
Digitales Wörterbuch http://www.dwds.de/
Germanistik im Netz http://www.germanistik-im-netz.de/
Čínština
Chinese language http://www.chineselanguage.com/
China language http://www.chinalanguage.com/
Online slovník http://www.nciku.com/
Hravě čínsky http://hravecinsky.wordpress.com/
26
17. Zdroje pro sociální vědy
Databáze dostupné zde.
Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN
Specializované knihovny
Knihovna Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy http://knihovna.fsv.cuni.cz/
Knihovna psychologických a sociokulturních věd UK
http://www.knihovna.psychologie.ff.cuni.cz/
Sociologický ústav AV ČR
http://www.soc.cas.cz/info/cz/6/Publikace-a-periodika.html
Český sociálně vědný datový archiv http://archiv.soc.cas.cz/
Sociologie a Gender
Knihovna gender studies http://www.feminismus.cz/knihovna.shtml
Gender http://www.genderonline.cz/
Gender studies http://www.genderstudies.cz/
Sociologický časopis http://sreview.soc.cas.cz/cs/page/10-o-titulu
Demografie http://www.demografie.info/
Sociální práce a sociální studia
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR http://www.uzis.cz
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí http://www.vupsv.cz/
Sociální revue http://socialnirevue.cz/
Server Pečující http://www.pecujici.cz/prirucky.shtml
časopis Sociální práce http://socialniprace.cz/
časopis Sociální studia http://socstudia.fss.muni.cz/
27
Politologie
Parlamentní knihovna http://www.psp.cz/kps/knih/
Knihovna Václava Havla http://www.vaclavhavel-knihovna.org/
Český helsinský výbor http://www.helcom.cz/
Institut pro srovnávací politologický výzkum http://ispo.fss.muni.cz/evs
Politologický časopis http://www.iips.cz/cs/publikace/politologicky-casopis/
E-Polis http://www.e-polis.cz/
Acta Politologica http://acpo.fsv.cuni.cz/
Wikileaks http://wikileaks.org/
Žurnalistika
Centrální a novinářská knihovna
http://knihovna.fsv.cuni.cz/SVI-a-knihovny-FSV/
Syndikát novinářů ČR http://syndikat-novinaru.cz/
Media žurnal http://www.mediazurnal.cz/
Česká tisková kancelář http://www.ctk.cz/
časopis Otázky žurnalistiky http://www.otazkyzurnalistiky.sk
International Federation of Journalists http://www.ifj.org/
European Journalism Centre http://www.ejc.net/
Mediální studia a komunikace
Česká média http://www.ceska-media.cz/
Mediator http://www.mediar.cz/
Newton media http://www.newtonmedia.cz/
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání http://www.rrtv.cz/
časopis Mediální studia http://medialnistudia.cz/
časopis Marketing a Media http://mam.ihned.cz/
časopis Sociál http://social.ukmedia.cz/
Louč http://www.louc.cz/
Euromedia http://www.europemedia.net/
Alternet http://www.alternet.org/
28
18. Zdroje pro techniku
stavitelství, strojírenství, chemie, elektrotechnika, biomedicína, ICT, průmyslové
materiály…=> standardizace, látky, výroba, přístroje, zboží, design, procesy,
postupy, konstrukce, výzkum, věda
Databáze pro techniku dostupné zde.
Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN
Knihovny
Národní technická knihovna (NTK) http://www.ntk.cz
Knihovny ČVUT http://knihovny.cvut.cz/uvod/
Ústřední knihovna VŠCHT http://knihovna.vscht.cz/
Ústřední knihovna VUT Brno http://www.vutbr.cz/uk
Ústřední knihovna VŠB TU Ostrava http://knihovna.vsb.cz/
Portály po vědu a výzkum
Oborová brána Technika http://tech.jib.cz/
Portál pro vědu http://www.veda.cz
Informační systém výzkumu a vývoje ČR
http://aplikace.isvav.cvut.cz/prepareProjectForm.do
Grantová agentura České republiky http://marmolata.gacr.cas.cz/
Akademie věd ČR – Věda a výzkum v EU http://ei.avcr.cz/
CORDIS Research and Development Service
http://publications.europa.eu/cordis/index_cs.htm
NTIS NationalTechnicalInformationServicehttp://www.ntis.gov/search/index.aspx
VTRC
VirtualTechnicalReportshttp://www.lib.umd.edu/ENGIN/TechReports/VirtualTechReports.html
E-print Network http://www.osti.gov/eprints/
29
Normy
České normy http://www.ceske-normy.cz/
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
http://www.unmz.cz
Patenty
Úřad průmyslové vlastnictví http://www.upv.cz/cs.html
Databáze patentů a užitných vzorů
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.frm
Databáze průmyslových vzorů
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.frm
Databáze ochranných
známek http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.frm
Databáze českých označení původu a zeměpisných označení
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ops.frm
Zahraniční patentové databáze
National patent registers
http://www.epo.org/service-support/useful-links/databases.html
European Patent Office (EPO)
http://ep.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
Eureopean publication server https://data.epo.org/publication-server/search
German patent information systém http://www.dpma.de/patent/index.html
Search International Patent Applications http://www.wipo.int/pctdb/en/
United States Patent and Trademark Office http://patft.uspto.gov/
Intellectual Property Portal (SurfIP) http://www.surfip.gov.sg/_patent-f.htm
Google patents http://www.google.com/patents
Free patents online http://www.freepatentsonline.com/
Fresh patents http://www.freshpatents.com/
Wiki patents http://www.wikipatents.com/
Další zdroje
E Funda http://www.efunda.com/home.cfm
Web of World Repositories http://repositories.webometrics.info/
Matematical Problems in Engineering
http://www.hindawi.com/journals/mpe/contents/
Material Property Data http://www.matweb.com/index.aspx
Technická periodika
http://www.e-automatizace.cz/links.asp?CatId=66&n=Casopisy
30
Informační technologie
Systém online http://www.systemonline.cz
Security portál http://www.security-portal.cz/
Data security management http://www.dsm.tate.cz/cz/
Automatizace
Portál pro automatizaci http://www.e-automatizace.cz/
Control Engineering http://www.controlengcesko.com/
Časopis Automatizace http://www.automatizace.cz/
Časopisy Automa, Elektro, Světlo http://www.odbornecasopisy.cz/?cil=home
ATP journal http://www.atpjournal.sk/
Control Global http://www.controlglobal.com/
31
Průmyslové inženýrství, logistika, jakost, bezpečnost
Průmyslové inženýrství
Centrum průmyslového inženýrství http://www.centrumpi.eu/
Academy of productivity and Innovations http://e-api.cz
časopis Úspěch http://e-api.cz/page/67850.casopis-uspech-produktivita-ainovace-v-souvislostech/
časopis Průmyslové inženýrství
http://www.centrumpi.eu/Default.aspx?id=9&sub_id=0&pos=1
Časopis Průmyslové spektrum http://www.mmspektrum.com/
Logistika, jakost
časopis Logistika http://logistika.ihned.cz/
Svaz spedice a logistiky ČR http://www.sslczech.cz/
Česká logistická asociace http://www.czech-logistics.eu/
Perspektivy jakosti http://www.perspektivyjakosti.cz/
Portál pro kvalitáře http://www.ikvalita.cz/
Národní politika kvality http://www.npj.cz/
Bezpečnost
Časopis Kriminalistika http://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx
Časopis Policista http://www.mvcr.cz/clanek/policista-626975.aspx
Časopis 112 http://www.hzscr.cz/lstDoc.aspx?nid=1194&lang=cs
Security magazín http://securitymagazin.cz/
Security management http://www.securitymanagement.com/
Bezpečnost práce http://www.bozpinfo.cz/
Časopis JOSRA http://www.bozpinfo.cz/josra/
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci OSHA
http://osha.europa.eu/cs/front-page/view
32
19. Zdroje pro umění
Databáze pro umění naleznete zde.
Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN
Architektura
Knihovny ČVUT (České vysoké učení technické v Praze)
http://knihovny.cvut.cz/uvod/
Ústřední knihovna VUT Brno (Vysoké učení technické v Brně)
http://www.vutbr.cz/uk
Portál pro umění a architekturu http://art.jib.cz/
Archi Web http://www.archiweb.cz/
Architektura online http://www.earch.cz/
Výtvarné umění a grafika
Portál pro umění a architekturu http://art.jib.cz/
Informační systém abART http://abart-full.artarchiv.cz/
Archiv výtvarného umění http://www.artarchiv.cz/
Ústav dějin umění AV ČR http://www.udu.cas.cz/cs/
Art Bohemia http://www.artbohemia.cz/
Asociace muzeí a galerií ČR http://www.czmuseums.cz/amg/faces/web/amg/titulni
Fotografie
Československá fotografie http://www.csfotografie.cz/
Digitální fotomagazín http://www.digifotomag.cz/
Fotografování http://www.fotografovani.cz/
World Photography organisation http://www.worldphoto.org/
33
20. Zdroje pro výchovu a vzdělávání
Licencované databáze pro pedagogiku a vzdělávání zde.
Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN
Knihovny
Národní pedagogická knihovna Komenského
http://www.npkk.cz
Slovenská pedagogická knižnica http://www.spgk.sk
Univerzita Karlova Praha – Ústřední knihovna http://www.cuni.cz/UK-689.html
Masarykova univerzita v Brně – Ústřední knihovna http://www.ped.muni.cz/wlib/
Západočeská univerzita v Plzni – Knihovna
http://www.knihovna.zcu.cz/knihovna_ped.php
National library of education http://www.ed.gov/NLE/index.html
Časopisy
Informatorium 3-8: Měsíčník pro předškolní výchovu http://www.portal.cz/info
Paidagogos http://www.paidagogos.net/
Učitelské noviny http://www.ucitelskenoviny.cz/
časopis Pedagogika http://userweb.pedf.cuni.cz/pedagogika/
Orbis scholae http://www.orbisscholae.cz/
Pedagogická orientace http://www.ped.muni.cz/pedor/
Studia Pedagogica http://www.phil.muni.cz/wupv/home/casopis
časopis E-Pedagogikum http://www.pdf.upol.cz/rychle-odkazy/casopis-epedagogium/
34
Portály k podpoře vzdělávání a informování odborné veřejnosti
Ústav pro informace ve vzdělávání www.uiv.cz
Školský vzdělávací a informační portál www.edu.cz
Ministerstvo školství ČR www.msmt.cz
Výzkumný ústav pedagogický Praha www.vuppraha.cz
Metodický portál pro rámcový vzdělávací program http://rvp.cz/
Česká školní inspekce http://www.csicr.cz
Předškoláci http://www.predskolaci.cz
Další zdroje
Statistická ročenka školství 2009/2010 – výkonové ukazatele
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
Vývojové ročenky Školství v ČR http://www.uiv.cz/rubrika/101
Vyhlášky, výklady, směrnice, věstníky http://www.msmt.cz/urednik
Koncepce a informace o vzdělávání http://www.msmt.cz/vzdelavani
Dokumenty české školní inspekce http://www.csicr.cz/cz/dokumenty
Školský vzdělávací a informační portál http://www.edu.cz/node/11
EURYDICE – síť o vzdělávání v Evropě
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
Dokumenty Evropské komise http://ec.europa.eu/news/culture/110222_cs.htm
Nakladatelství pedagogické literatury
Paido http://www.paido.cz/
Nakladatelství Fraus http://ucebnice.fraus.cz/
Portál http://www.portal.cz/
Grada Publishing http://www.grada.cz/
Pro předškoláky
E-knihy pro předškoláky http://www.predskolaci.cz/?page_id=12017
Rádio Pohádka http://www.abradio.cz/radio/46/radio-pohadka/
Pro tvořivé děti http://www.omalovanka.com
35
21. Zdroje pro zemědělství a potravinářství
Databáze pro zemědělství a potravinářství zde.
Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN
Knihovny
Zemědělská a potravinářská knihovna http://www.nzpk.cz/
Knihovna Ministerstva životního prostředí
http://www.mzp.cz/__C125717D00521D29.nsf
Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze
http://www.sic.czu.cz/cs/
Knihovna Mendelovy univerzity v Brně http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk
Informační centrum bezpečnosti potravin http://www.bezpecnostpotravin.cz/
Zahraniční knihovny http://www.nzpk.cz/zahranicni-knihovny/
Časopisy
Agricultural journals http://www.agriculturejournals.cz/web/index.html
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis
http://www.mendelu.cz/cz/veda_vyzkum/acta
Časopis Vinařský obzor http://www.vinarskyobzor.cz/
Vinařské noviny http://www.vinarske-noviny.cz/
Vinič a vino http://www.vinicavino.sk/
Cosmetics and Toiletries http://www.cosmeticsandtoiletries.com
Potravinářský zpravodaj, Potravinářská revue
http://www.agral.cz/Publikacekesta%C5%BEen%C3%AD/tabid/730/language/cs
-CZ/Default.aspx
Food service http://www.foodservice.cz/
Maso http://www.casopismaso.cz/
36
Výzkumné ústavy a centra
Ústav zemědělské ekonomiky a informací http://www.uzei.cz/
Česká akademie zemědělských věd http://www.cazv.cz/
Výzkumný ústav potravinářský http://www.vupp.cz
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský http://www.ukzuz.cz/
Státní zemědělská a potravinářská inspekce http://www.szpi.gov.cz/
Potravinářská komora české republiky http://www.foodnet.cz/
Agrární komora České republiky http://www.agrocr.cz/
Národní agentura pro zemědělský výzkum http://www.nazv.cz/
Česká technologická platforma pro potraviny http://www.ctpp.cz/
Výzkumný ústavu pivovarský a sladařský http://www.beerresearch.cz
Chmelařský institut Žatec http://www.chizatec.cz/
Výzkumný ústav rostlinné výroby
http://www.vurv.cz/index.php?key=article&id=118
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž http://www.vukrom.cz/knihovna
Výzkumný ústav zemědělské techniky http://www.vuzt.cz/
Portály a speciální databáze
Agronavigátor http://www.agronavigator.cz/
Agrární portál http://www.agris.cz/
Agroweb http://www.agroweb.cz/
Food Science Central FSTA http://www.foodsciencecentral.com/
Terminologický slovník http://www.agronavigator.cz/ts/
Databáze bezlepkových výrobků http://www.vupp.cz/czvupp/lepek/index.php
Centrum pro databázi složení potravin http://www.czfcdb.cz/
Zemědělské portály v ČRhttp://www.nzpk.cz/zemedelske-portaly-v-cr/
37
22. Použité zdroje
1. CHYTKOVÁ, Dagmar. Informační zdroje pro filology. In: Slideshare
[online]. Brno: Ústřední knihovna FF MUNI, 23. března 2011 [cit.
2011-09-18]. Prezentace. Dostupné z:
http://www.slideshare.net/rs_knihovnaffmu/informan-zdroje-profilology.
2. Národní filmový archiv: zajímavé odkazy [online]. ©2011 VIZUS
[cit. 2011-09-18]. Dostupné z: http://www.nfa.cz/zajimaveodkazy-doporucujeme.html.
3. NESMĚRÁK, Karel. Informace v analytické chemii LS 2010/2011. In:
Univerzita Karlova v Praze: přírodovědecká fakulta [online]. ©2011
[cit. 2011-09-18]. Dostupné z:
http://web.natur.cuni.cz/~analchem/nesmerak/1011_iac_02.pdf.
4. NESMĚRÁK, Karel. Informace v analytické chemii LS 2010/2011. In:
Univerzita Karlova v Praze: přírodovědecká fakulta [online].
©2011 [cit. 2011-09-18]. Dostupné z:
http://web.natur.cuni.cz/~analchem/nesmerak/1011_iac_03.pdf.
5. OPÁLKOVÁ, Markéta. Elektronické informační zdroje v oblasti české
lingvistiky dostupné na WWW. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 12
[cit. 2011-09-18]. ISSN 1212-5075. Dostupné z:
http://www.ikaros.cz/node/4453.
6. University Library Pardubice. Informační zdroje a jejich využívání.
In: Slideshare [online]. ©2011 [cit. 2011-09-18]. Prezentace.
Dostupné z: http://www.slideshare.net/BlankaJ/08-8617058.
Seznam obrázků
1. Dewey Readmore Books[online]. [cit. 2011-09-18]. Obrázek ve
formátu JPEG. Dostupné z: http://www.deweyreadmorebooks.com/.
2. CHAM, Jorge. Data. Pilled Higher & Deeper: a grad student
comicstrip [online]. 2009-04-09 [cit. 2011-09-18]. Obrázek ve
formátu GIF. Dostupné z:
http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1221.
3. King Kong[online]. 16. 4. 2011 [cit. 2011-09-18]. Obrázek ve
formátu JPEG. Dostupné z: http://www.necro-web.cz/clanky/15king-kong.html.
4. 1. Reduce 2. Reuse and 3. Recycle [online]. March 12, 2011 [cit.
2011-09-18]. Obrázek ve formátu JPEG. Dostupné z:
http://lovelyharshal.wordpress.com/2011/03/12/save-nature-tostop-global-warming/.
Textová opora pro kurz v rámci portálu IVA – informační výchova
na UTB ve Zlíně. http://www.iva.knihovna.utb.cz
38

Podobné dokumenty

Informační zdroje v oboru psychologie : jejich

Informační zdroje v oboru psychologie : jejich potřeb a dostupné služby – jsou uvedeny vybrané tištěné a elektronické zdroje v oboru, jejich popis a stručné hodnocení. Část práce je věnována nejvýznamnějším oborovým databázím PsycINFO, PSYNDEX ...

Více

Daňová judikatura: půjčka mezi spřízněnými osobami

Daňová judikatura: půjčka mezi spřízněnými osobami Dr. Alex Wright v Praze V Hotelu Paříž proběhne 29. září 2009 od 10 hod. přednáška Dr. Alexe Wrighta na téma „Leading Edge Thinking“. Pořadatelem konference je Open University, která nabízí omezený...

Více

Finanční aktuality - srpen 2014

Finanční aktuality - srpen 2014 Česká republika má dle doporučení OECD zlepšit plnění daňových povinností (se zvláštním zaměřením na DPH) a snížit náklady na výběr a placení daní zjednodušením daňového systému a sjednocením zákla...

Více

rok 2006 - Kniha ve 21. století (2016)

rok 2006 - Kniha ve 21. století (2016) 1. a 2. února 2006 se konal na Slezské univerzitě v Opavě již třetí ročník knihovnické konference „Kniha v 21. století“ ve spolupráci s regionálním výborem Moravskoslezského kraje SKIP. Konference ...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Thomson Reuters: http://thomsonreuters.com/conferenceproceedings-citation-index/ Článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků

Více

kauza: ekonomika: příloha

kauza: ekonomika: příloha (Mgr. Martin Lachmann, JUDr. Petra Nováková, Ph.D.) � � � � � � � � � �50 Zvláštní orgány obce /1 (Mgr. Jan Břeň)� � � � � � � � � � � � � � � � � � �52

Více