ZD vybavení interiéru hotel Davídek II

Transkript

ZD vybavení interiéru hotel Davídek II
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Otevřené zadávací řízení na zadání veřejné zakázky na dodávky podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
a Pokynu pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod
Název veřejné zakázky
Vybavení interiérů Sportovně-relaxačního hotelu Davídek II.
Veřejná zakázka na dodávky
Strana 1 (celkem 12)
Obsah:
1 Identifikační údaje zadavatele........................................................................................................................... 3
2
Identifikační údaje zástupce zadavatele ........................................................................................................... 3
3
Zadávací podmínky, poskytování zadávací dokumentace, komunikace s uchazeči........................................ 3
4
Předmět plnění veřejné zakázky ....................................................................................................................... 4
4.1 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky podle CPV kódů ........................................ 5
4.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky .................................................................... 5
4.3 Místo realizace veřejné zakázky ................................................................................ 5
4.4 Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky ............................................................. 5
4.5 Prohlídka místa plnění veřejné zakázky ...................................................................... 6
5
Lhůta a místo pro podávání nabídek ................................................................................................................ 6
6
Otevírání obálek s nabídkami ........................................................................................................................... 6
7
Požadavky na prokázání kvalifikace ................................................................................................................. 6
7.1 Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 ZVZ ................................................ 7
7.2 Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ ........................................................ 8
7.3 Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 ZVZ ........................................... 9
8
Nabídková cena ................................................................................................................................................ 9
9
Vyplnění výkazů výměr ..................................................................................................................................... 9
10 Subdodávky ...................................................................................................................................................... 9
11 Prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ ..................................................................................................................... 10
11.1 Obchodní a platební podmínky................................................................................ 10
11.2 Jistota ......... ...................................................................................................... 10
12 Hodnotící kritéria ............................................................................................................................................. 11
13 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky ...................................................................................... 11
13.1 Návrh smlouvy ..................................................................................................... 11
14 Závěrečná ustanovení .................................................................................................................................... 12
Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Výkazy výměr
3. Projektová dokumentace Sportovně-relaxačního hotelu Davídek v rozsahu
nezbytném k realizaci plnění (s ohledem na velikost na profilu zadavatele
rozdělena do více částí)
4. Logo manuál
5. Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
6. Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
7. Prohlášení podle § 68 odst. 3 ZVZ
8. Návrh smlouvy o dílo
Strana 2 (celkem 12)
1
Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele
Právní forma
Identifikační číslo
Sídlo
Jednající
2
DAVÍDEK s.r.o.
společnost s ručením omezeným
259 15 428
Horská 144, Trutnov, PSČ 541 02
Tomáš Davídek, jednatel
Identifikační údaje zástupce zadavatele
Název zadavatele
Právní forma
Identifikační číslo
Sídlo
Jednající
ID datové schránky:
Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři,
s.r.o.
společnost s ručením omezeným
275 32 640
Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové
JUDr. Petr Mikeš, Ph.D., jednatel
psqjfcj
Kontaktní osoba
Jméno a příjmení:
e-mail:
tel.:
Mgr. Tereza Neumanová
[email protected]
495 512 831
3
Zadávací podmínky, poskytování zadávací dokumentace, komunikace s
uchazeči
Zadavatel veřejné zakázky je dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ), na
veřejnou zakázku se proto vztahuje ZVZ v plném rozsahu.
Veřejná zakázka je financována z Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod a proto se při jejím zadávání podpůrně uplatní rovněţ Příloha č. 11 PPŢP
Pokynu pro zadávání veřejných zakázek z Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod, verze č. 16.0, účinných od 30.3.2012.
Zadávací dokumentace včetně příloh je po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek
uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_5.html .
Zadávací dokumentaci včetně příloh si lze rovněţ vyţádat
v listinné podobě (přílohy zadávací dokumentace na nosiči CD) na adrese:
Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o.
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové
elektronicky na adrese:
[email protected]
datovou schránkou na adrese:
psqjfcj
Elektronická komunikace s uchazečem je moţná pouze za předpokladu, ţe uchazeč
disponuje zaručeným elektronickým podpisem zaloţeným na kvalifikovaném certifikátu
vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních sluţeb. Ţádost o poskytnutí
Strana 3 (celkem 12)
zadávací dokumentace v elektronické podobě musí být podepsána zaručeným
elektronickým podpisem uchazeče.
Zadavatel tímto ţádá uchazeče, aby mu potvrdil doručení písemností a sdělení na sdělený
e-mail obratem, nejpozději však do 3 dnů.
Komunikace cestou datové schránky s uchazečem je moţná za předpokladu, ţe má
uchazeč aktivovány sluţby poštovní datové zprávy.
Zadavatel tímto ţádá uchazeče, aby si pro potřeby tohoto zadávacího řízení aktivovali
příjem poštovních datových zpráv v systému datové schránky a při první komunikaci se
zadavatelem sdělili ID své datové schránky pro potřeby další komunikace. Více informací
o aktivaci sluţby poštovní datové zprávy je na www.postovnidatovazprava.cz.
Žádost o dodatečné informace musí být doručena zástupci zadavatele písemně nebo
e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo cestou datové schránky
(telefonické ţádosti nebudou akceptovány), a to nejpozději 6 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek (na později doručené ţádosti o dodatečné informace
není zadavatel povinen reagovat z důvodu opoţděnosti).
4
Předmět plnění veřejné zakázky
Zadavatel realizuje projekt výstavby sportovně-relaxačního čtyřhvězdičkového hotelu
Davídek v Trutnově. Krom restaurace bude provozován i jako kongresové a sportovní
centrum se širokou škálou sportovních a relaxačních aktivit.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení interiérů sportovněrelaxačního hotelu Davídek v Trutnově (např. sedací nábytek, stoly, skříně, atypický
nábytek a zařízení doplňky, vnitřní orientační systém) včetně exteriérových prvků
orientačního systému a gastro vybavení (vybavení kuchyně gastro nádobím, inventář
restaurace, sportbaru a konference). Přesná specifikace předmětu plnění je uvedena
v přílohách č. 2 aţ 4 této zadávací dokumentace.
Průběh plnění jakoţ i další podmínky realizace předmětu plnění jsou vymezeny smlouvou
o dílo, která je přílohou č. 8 této zadávací dokumentace.
Předmět plnění není rozdělen na části.
Předmět plnění zahrnuje dodání zařizovacích předmětů včetně souvisejících dokladů
(záruční listiny jednotlivých výrobců, prohlášení o shodě, návod k obsluze, atd.), jejich
instalaci a uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, je-li takové zaškolení nezbytné
k řádnému a bezpečnému uţívání instalovaného zařízení/prvku. Veškeré dodávané
zařizovací předměty musí odpovídat českým technickým normám, musí jít o originální
zařizovací předměty (nikoli repasované nebo jinak jiţ dříve pouţité), a jejich instalace
musí být provedena odborně a bezpečně v souladu s projektovou dokumentací a
s ohledem na účel jeho uţití jako hotel kategorie čtyř hvězdiček. Projektová dokumentace
v rozsahu nezbytném pro provedení dodávek v rámci předmětu této veřejné zakázky je
přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Zadavatel upozorňuje, ţe sportovně-relaxační hotel Davídek v Trutnově bude zařazen do
kategorie čtyř hvězdiček - First Class dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích
zařízení České republiky 2010 - 2012 vydané AHČR, UNIHOST, Ministerstvem pro místní
rozvoj České republiky a Českou centrálou cestovního ruchu - Czechtourism, dostupné na
adrese
http://www.hotelstars.cz/oficialni-jednotna-klasifikace-ubytovacich-zarizeni2010-2012/. Dodávky musí vyhovět stanoveným poţadavkům kvalitativní úrovně
sportovně-relaxačního hotelu Davídek v Trutnově.
Dodávané zařizovací prvky musí být označeny v minimálním poţadovaném rozsahu
logem Sportovně-relaxačního hotelu Davídek v Trutnově v souladu s Logo manuálem,
který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Poţadavky na značení a rozsah pouţití
Strana 4 (celkem 12)
loga jsou uvedeny v podrobnostech v Knize specifikací, která je obsahem přílohy č. 3 této
zadávací dokumentace.
4.1
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky podle CPV kódů
39516000-2
39200000-4
39220000-0
39100000-3
Zařízení interiérů
Zařízení interiéru
Kuchyňské zařízení, domácí potřeby a zařízení pro pohostinství
Nábytek
Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, ţe pokud se
kdekoli objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboţí a sluţeb,
které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování,
vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští
pouţití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.
4.2
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 12.325.059,- Kč bez DPH, tj. částka
vyčleněná na pořízení vybavení interiérů a gastro vybavení.
Nejvýše přípustná hodnota plnění veřejné zakázky činí 13.500.000,- Kč bez
DPH, tj. částka konečná a nepřekročitelná za realizaci celého předmětu plnění veřejné
zakázky. Nabídka obsahující jako nabídkovou cenu částku vyšší neţ je nejvýše přípustná
hodnota plnění, bude ze zadávacího řízení vyloučena pro nedodrţení jiných poţadavků
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci dle § 76 odst. 6 ZVZ.
4.3
Místo realizace veřejné zakázky
Místem plnění je Sportovně-relaxační hotel Davídek v Trutnově (objekt ve výstavbě) na
pozemcích parc.č. 44/1, 44/4, 44/5, 45/4, 46/1, 553, 558, 559 a 531 (po provedení
zápisu rozestavěné budovy v katastru nemovitostí pak na parcelách st. 410/1 a 410/2),
vše v katastrálním území Dolní Staré Město, obec Trutnov, část obce Dolní Staré Město.
4.4
Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení prací (zpřístupnění objektu)
Přepokládaný termín dokončení prací
listopad 2012
leden 2013
Plnění veřejné zakázky musí být realizováno nejpozději za 90 dnů od podpisu
smlouvy, nejpozději však do 1.3. 2013.
Pokud by se v průběhu zadávacího řízení vyskytly takové okolnosti, které by znemoţnily
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem nebo dalším v pořadí tak, aby mohl být
předmět plnění dokončen nejpozději do 1.3.2013, byla by významně ohroţena moţnost
čerpat na úhradu plnění veřejné zakázky dotaci ve výši předpokládané hodnoty veřejné
zakázky. Zadavatel proto upozorňuje uchazeče, ţe pokud bude v průběhu zadávacího
řízení zřejmé, ţe nebude moţné s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu tak, aby byl
předmět plnění veřejné zakázky dokončen nejpozději do 1.3.2013, bude tuto situaci
povaţovat za okolnost hodnou zvláštního zřetele pro zrušení zadávacího řízení podle § 84
odst. 2 písm. e) ZVZ, kdyţ tato okolnost by zároveň znamenala, ţe by mohl pozbýt
statusu dotovaného zadavatele.
Pokud bude uchazeč, se kterým bude moţné uzavřít smlouvu na předmět plnění veřejné
zakázky (a to podle pořadí od nejvhodnější po nabídku třetí v pořadí), schopen realizovat
předmět plnění z kratší době neţ za 90 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do
1.3.2013, zadavatel s ním smlouvu uzavře, avšak pouze za předpokladu, ţe dojde
Strana 5 (celkem 12)
k úpravě smlouvy v části doby plnění tak, aby byl předmět plnění dokončen nejpozději do
1.3.2013.
Datum skutečného zahájení prací se můţe oproti předpokládanému termínu zahájení
prací posunout podle průběhu zadávacího řízení. Předpokládaný termín dokončení prací je
nejzazším moţným a nebude prodlouţen ani v případě zahájení prací později neţ
v listopadu 2012.
4.5
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky
Zadavatel umoţní prohlídku místa plnění veřejné zakázky, a to v pondělí dne 10.9.2012
od 8:00 - 9:00 hod. Uchazeči, kteří mají zájem zúčastnit se prohlídky místa plnění, jsou
povinni sdělit tuto skutečnost nejpozději do čtvrtka 6.9.2012 zástupci zadavatele.
Náhradní termín prohlídky místa plnění zadavatel nepředpokládá.
5
Lhůta a místo pro podávání nabídek
Nabídky jsou uchazeči povinni doručit nejpozději do 5.10.2012 do 10:00 do sídla
zástupce zadavatele na adrese:
Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o.
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové
Nabídky je moţné doručovat do sídla zástupce zadavatele v pracovní době od 8:00 do
16.00 a poslední den pro podání nabídek v době od 8:00 do 10:00 hodin. Nabídky
doručené po uplynutí lhůty budou zástupcem zadavatele převzaty, avšak nebudou
v rámci zadávacího řízení otevírány.
6
Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 5.10.2012 ve 14:00 hodin v sídle zástupce
zadavatele na adrese uvedené výše. Otevírání obálek proběhne veřejně. Na otevírání
obálek můţe být přítomen vţdy jeden zástupce za uchazeče, který je povinen doloţit
oprávnění jednat jménem uchazeče nebo plnou moc opravňující účastnit se otevírání
obálek za uchazeče.
7
Požadavky na prokázání kvalifikace
Uchazeč je povinen prokázat
a) základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ,
b) profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ,
c) technické kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ,
a to způsobem a v rozsahu stanoveném dále v této zadávací dokumentaci.
Uchazeč je povinen vloţit do nabídky prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
splnit předmět veřejné zakázky. Vzor prohlášení je přílohou č. 6 této zadávací
dokumentace.
Uchazeč je oprávněn prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53
odst. 1 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) aţ d) ZVZ v
předloţením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 ZVZ, pokud
jím prokazované skutečnosti pokrývají poţadavky zadavatele stanovené touto zadávací
dokumentací.
Uchazeč je dále oprávněn prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53
odst. 1 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) aţ d) ZVZ a
technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 ZVZ předloţením certifikátu
Strana 6 (celkem 12)
vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 134 ZVZ, pokud údaje
v něm uvedené prokazují splnění kvalifikace dle této zadávací dokumentace.
Uchazeč je oprávněn podat společnou nabídku s dalším uchazečem/dalšími uchazeči,
společně se subdodavatelem/subdodavateli. Uchazečem, spoluuchazečem nebo
subdodavatelem můţe být i zahraniční subjekt. Na podání společné nabídky více
dodavateli, podání nabídky společně se subdodavatelem/subdodavateli, nebo podání
nabídky za účasti zahraničního subjektu se pouţije ustanovení § 51 ZVZ.
Pravost a stáří dokladů
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace je uchazeč povinen předloţit v prosté
kopii.
Je-li zadavatelem vyţadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním
orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně
ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění
kvalifikace.
Vybraný uchazeč můţe být vyzván zadavatelem nejpozději při podpisu smlouvy k tomu,
aby předloţil originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikačních předpokladů.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmí být ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni pro podání
nabídek starší neţ 3 měsíce.
Certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů musí být platný nejméně
k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat
kvalifikaci, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost oznámit zadavateli.
Uchazeč je v takovém případě povinen předloţit potřebné dokumenty prokazující splnění
kvalifikace v plném rozsahu nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této
skutečnosti zadavateli.
7.1
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 ZVZ
Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o
přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační
sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
Strana 7 (celkem 12)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu
této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěţe
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu),
vůči jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, ţe majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, ţe majetek byl zcela nepostačující) nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
který není v likvidaci,
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §
54 písm. d) ZVZ poţadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje
se tento předpoklad na tyto osoby,
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uloţena pokuta za umoţnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [písm. a) a b) výše],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení [písm. f) výše],
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [písm. h) výše],
d) čestného prohlášení [písm. c) aţ e) a g), i) aţ k) výše]. Vzor prohlášení o splnění
základních kvalifikačních předpokladů je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.
7.2
Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ
Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloţí:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné ţivnostenské oprávnění. Za dostatečné povaţuje zadavatel předloţení
dokladu prokazujícího ţivnostenské oprávnění uchazeče pro ţivnost volnou:
výrobu, obchodní a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona.
Strana 8 (celkem 12)
7.3
Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 ZVZ
Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloţí seznam
významných dodávek realizovaných v posledních třech (3) letech s uvedením jejich
rozsahu a doby plnění; přílohou seznamu musí být
a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboţí dodáno
veřejnému zadavateli
b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboţí dodáno jiné osobě neţ
veřejnému zadavateli
c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně moţné osvědčení podle písm. b) výše od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně
Za významnou dodávku považuje zadavatel dodávku obdobnou předmětu plnění této
veřejné zakázky, tj. dodávku vybavení interiérů pro hotel, restauraci, kongresové nebo
sportovně-relaxační zařízení kategorie alespoň tři hvězdičky nebo obdobné úrovně, a to
v hodnotě alespoň 8 mil Kč.
Uchazeč je povinen v nabídce prokázat nejméně 3 významné dodávky.
8
Nabídková cena
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako součet nabídkových cen jednotlivých zařizovacích
předmětů uvedených ve výkazu výměr.
Nabídková cena bude uvedena jako cena bez DPH, samostatně příslušná sazba DPH a
nabídková cena vč. DPH. Nabídková cena musí být stanovena jako cena konečná a
nepřekročitelná. Změna nabídkové ceny je moţná pouze v souvislosti se změnou sazby
daně s přidané hodnoty.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na dodání jednotlivých
zařizovacích předmětů, jejich dopravu, montáţ, uvedení do provozu, likvidaci odpadů
spojených s dodávkou a zprovozněním, zaškolení obsluhy, je-li takové zaškolení
nezbytné k zajištění řádného provozu dodávaného zařizovacího předmětu, prohlášení o
shodě, záruční listiny a návody k obsluze jednotlivých zařizovacích předmětů.
Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu v poţadovaném členění na krycím listu
nabídky, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. V případě rozporu mezi
nabídkovou cenou uvedenou na krycím listu nabídky, v návrhu smlouvy o dílo a na jiných
místech nabídky, má přednost nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy o dílo.
9
Vyplnění výkazů výměr
Uchazeč je povinen vyplnit výkazy výměr, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací
dokumentace. Takto vyplněný výkaz výměr bude tvořit přílohu č. 2 návrhu smlouvy o
dílo. Zadavatel upozorňuje uchazeče, ţe při nacenění poloţek je třeba vzít v úvahu
poţadavky uvedené v projektové dokumentaci, jakoţ i účel uţití výrobků a poţadavků na
kvalitu stanovených pro hotely a restaurace kategorie čtyř hvězdiček (viz čl. 4 této
zadávací dokumentace), kdyţ naplnění těchto standardů bude při plnění smlouvy
vyţadováno.
10 Subdodávky
Zadavatel poţaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části plnění veřejné
zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, jejichţ podíl na
realizaci plnění veřejné zakázky bude vyšší neţ 10 % z hodnoty nabídkové ceny
Strana 9 (celkem 12)
uchazeče. Pro kaţdého takového subdodavatele je uchazeč povinen uvést jeho
identifikační údaje, specifikaci části veřejné zakázky co do předmětu a co do podílu na
nabídkové ceně uchazeče, a to v absolutních částkách a v procentech. Tento seznam
bude tvořit přílohu č. 4 návrhu smlouvy o dílo. Za subdodávku není povaţován nákup
zařizovacích předmětů nebo jiných interiérových prvků od výrobce či jiného dodavatele,
pokud bude jejich instalaci v místě plnění provádět přímo uchazeč.
Zadavatel výslovně prohlašuje, ţe nemůže být subdodavatelem (ani co do
prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu dle § 51 odst. 4 ZVZ ani co do
faktického plnění předmětu veřejné zakázky dle § 44 odst. 6 ZVZ) ani dalším
uchazečem ve sdružení uchazečů (dle § 51 odst. 5 ZVZ). Zadavatel nemůţe být ani
dodavatelem uchazeče ani od něho nemohou uchazeči nakupovat vybavení interiérů,
které by se mělo stát předmětem veřejné zakázky, ačkoliv by nesplňoval definici
subdodavatele tak, jak je vymezena shora.
Pokud uchazeč do nabídky uvede zadavatele jako dodavatele/subdodavatele části plnění
předmětu veřejné zakázky, nebo bude z jeho nabídky zřejmé, ţe má v úmyslu nabízet
výrobky vyráběné zadavatelem, bude tato nabídka z další účasti v zadávacím řízení
vyloučena podle § 76 odst. 6 ZVZ pro nesplnění poţadavků zadavatele uvedených
v zadávacích podmínkách.
11 Prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ
Uchazeč je povinen do nabídky vloţit seznam statutárních orgánů nebo členů
statutárního orgánu, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byly
v pracovním, funkčním nebo jiném obdobném poměru u zadavatele.
Uchazeč je dále povinen do nabídky vloţit seznam vlastníků akcií, jejichţ souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání
nabídek, má-li uchazeč formu akciové společnosti.
Uchazeč je dále povinen do nabídky vloţit prohlášení, ţe neuzavřel a neuzavře zakázanou
dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou.
Vzor prohlášení je přílohou č. 7 této zadávací dokumentace.
11.1 Obchodní a platební podmínky
Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 8 této
zadávací dokumentace.
11.2 Jistota
Při podání nabídky je uchazeč povinen poskytnout jistotu k zajištění plnění svých
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, a to ve výši 200.000,- Kč. Jistotu
poskytne uchazeč formou sloţení peněţní částky na účet zadavatele nebo formou
bankovní záruky nebo pojištění záruky. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být
platná ode dne podání nabídky po celou dobu zadávací lhůty (viz čl. 14 této zadávací
dokumentace).
Je-li jistota poskytována formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč
povinen vloţit do nabídky jako její neoddělitelnou součást kopii této listiny. Originál
listiny je povinen vloţit do uzavíratelné uzavřené průhledné folie tak, aby mohl být pouţit
zadavatelem nebo vrácen uchazeči v souladu se ZVZ.
Údaje pro sloţení jistoty na účet zadavatele:
číslo účtu:
406 000 8010/6800
banka:
Volksbankc CZ, a.s.
VS:
IČO uchazeče
Strana 10 (celkem 12)
Jistota musí být sloţena, tj. připsána ve prospěch účtu zadavatele, nejpozději poslední
den lhůty pro podání nabídek.
12 Hodnotící kritéria
Jediným hodnotícím kritériem je nejniţší nabídková cena.
Předmětem hodnocení je nabídková cena za celou dodávku, a to cena bez DPH.
Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle nejniţší nabídkové ceny. Nabídka s nejniţší
nabídkovou cenou bude hodnocena jako nejvhodnější.
13 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
Nabídka bude předloţena v českém jazyce, v jednom vyhotovení v písemné podobě.
Návrh smlouvy a vyplněný výkaz výměr budou dále předloţeny v elektronické podobě na
nosiči CD ve formátu .doc, docx., .rtf (smlouva) a .xls nebo .xlsx (výkaz výměr).
Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. Jednotlivé listy nabídky budou
očíslovány vzestupnou řadou.
Návrh smlouvy a čestná prohlášení musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče.
V případě podpisu jinou osobou, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění
této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.
Nabídku je uchazeč povinen doručit ve lhůtě pro podání nabídek na adresu zástupce
zadavatele, a to v řádně uzavřené obálce. Na obálku je uchazeč povinen uvést výzvu
„NEOTVÍRAT“ a dále název veřejné zakázky „Vybavení interiérů Sportovněrelaxačního hotelu Davídek II“. Na obálku je dále uchazeč povinen uvést své
identifikační údaje a adresu, na kterou je moţné zaslat uchazeči informaci o případném
pozdním doručení nabídky do zadávacího řízení.
Nabídka bude předložena v následujícím formátu:
 Krycí list nabídky
 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
 Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
 Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
 Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle §
50 odst. 1 písm. c) ZVZ
 Prohlášení podle § 68 odst. 3 ZVZ
 Doklad o sloţení jistoty
 Návrh smlouvy o dílo; k návrhu smlouvy uchazeč připojí poţadované přílohy (viz
čl. 13.1 zadávací dokumentace)
 Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
13.1 Návrh smlouvy
Uchazeč vloţí do nabídky jím podepsaný návrh smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 8
této zadávací dokumentace. Do návrhu smlouvy o dílo je uchazeč povinen doplnit pouze
chybějící údaje (tj. barevně označená pole k vyplnění). Jiné úpravy návrhu smlouvy jsou
nepřípustné. V případě zjištění neoprávněného zásahu do návrhu smlouvy bude nabídka
uchazeče ze zadávacího řízení vyloučena pro nesplnění jiných poţadavků zadavatele
uvedených v zadávací dokumentaci podle § 76 odst. 6 ZVZ.
Návrh smlouvy obsahuje následující přílohy:
1. Projektová dokumentace (viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace) - nebude
připojena k návrhu smlouvy v nabídce
2. Vyplněný výkaz výměr (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace)
Strana 11 (celkem 12)
3. Logo manuál - nebude připojen k návrhu smlouvy v nabídce
4. Seznam subdodavatelů (viz čl. 10 této zadávací dokumentace)
14 Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.
Náklady na vypracování nabídky zadavatel uchazečům nehradí. Předloţené nabídky
zadavatel nevrací, a to ani nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídek, s výjimkou
originálu dokladu o sloţení jistoty ve formě bankovní záruky nebo pojištění záruky.
Zadávací lhůta běţí do 31.1.2013.
V Hradci Králové dne 17. srpna 2012
Za zadavatele
JUDr. PETR MIKEŠ Ph.D.
Digitálně podepsal JUDr. PETR MIKEŠ Ph.D.
DN: c=CZ, cn=JUDr. PETR MIKEŠ Ph.D., st=Královéhradecký,
l=H. Králové-Nový H. K., Rybova 1904/21, 50009,
serialNumber=ICA - 10230988
Datum: 2012.08.17 11:09:10 +02'00'
Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři, s.r.o.
JUDr. Petr Mikeš, Ph.D., jednatel
Strana 12 (celkem 12)