Downloaded via the EU tax law app / web C_2015190CS.01000201

Transkript

Downloaded via the EU tax law app / web C_2015190CS.01000201
Downloaded via the EU tax law app / web
C_2015190CS.01000201.xml
8.6.2015
CS
Ú?ední v?stník Evropské unie
C 190/2
Žádost o rozhodnutí o p?edb?žné otázce podaná Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
(Spojené království) dne 13. b?ezna 2015 – Commissioners for Her Majesty's Revenue and
Customs v. National Exhibition Centre Limited
(V?c C-130/15)
(2015/C 190/02)
Jednací jazyk: angli?tina
P?edkládající soud
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Ú?astníci p?vodního ?ízení
Navrhovatel: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Odp?rce: National Exhibition Centre Limited
P?edb?žné otázky
1)
S ohledem na osvobození od DPH v ?l. 13 ?ásti B písm. d) bodu 3 šesté sm?rnice (sm?rnice
Rady 77/388/EHS ze dne 17. kv?tna 1977 o harmonizaci právních p?edpis? ?lenských stát?
týkajících se daní z obratu – Spole?ný systém dan? z p?idané hodnoty: jednotný základ dan?) (1),
jak bylo vyloženo Soudním dvorem ve v?ci SDC v. Skatteministeriet (rozsudek ze dne 5. ?ervna
1997, C-2/95, EU:C:1997:278), jaké p?íslušné zásady mají být uplat?ovány p?i ur?ování, zda má
služba „za ú?inek p?evod finan?ních prost?edk? a [vyvolává] zm?ny právní a finan?ní situace“ ve
smyslu bodu 66 daného rozsudku? Zejména pak:
1.1.
Je dané osvobození použitelné na službu, jako je služba, kterou poskytoval da?ový poplatník v
projednávaném p?ípad?, p?i které da?ový poplatník neodepisuje nebo nep?ipisuje finan?ní
prost?edky na jakýchkoliv ú?tech, kterými disponuje, ale která, pokud dojde k p?evodu finan?ních
prost?edk?, vede k p?evodu finan?ních prost?edk? provedenému nezávislou finan?ní institucí?
1.2.
V p?ípad?, že je platba provedena kreditní nebo debetní kartou, záleží odpov?? na otázku v bod?
1.1 na tom, zda poskytovatel služby obdrží autoriza?ní kódy sám p?ímo od banky držitele karty
nebo zda p?ípadn? obdrží dané kódy prost?ednictvím svého akceptanta platebních karet?
1.3.
Jaké faktory odlišují a) službu, která spo?ívá v poskytnutí finan?ních informací, bez nichž by
platba nebyla provedena, ale které nespadají pod osvobození (jako v p?ípad? Nordea Pankki
Suomi, C-350/10, EU:C:2011:532) od b) služby zpracování údaj?, která prakticky má za ú?inek
p?evod finan?ních prost?edk? a kterou Soudní dv?r proto ozna?il za zp?sobilou k danému
osvobození (jako ve v?ci SDC v bod? 66)?
2)
Jaké relevantní zásady je t?eba uplatnit p?i ur?ování, zda služba, jako je ta, kterou poskytoval
da?ový poplatník v projednávaném p?ípad?, spadá do p?sobnosti výjimky z osvobození od dan?
pro „vymáhání dluh?“ v ?l. 13 ?ásti B písm. d) bodu 3 šesté sm?rnice? Platí zejména, že pokud by
služba zpracování platby konkrétním zp?sobem (nap?. debetní nebo kreditní kartou), s ohledem
na zásady formulované ve v?ci Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs v AXA
UK plc (C-175/09, EU:C:2010:646), p?edstavovala „vymáhání dluh?“ za okolností, kdy tato služba
byla poskytována osob?, která m?la nárok na danou platbu (tj. osoba p?ijímající platbu), bude
taková služba p?edstavovat „vymáhání dluh?“ i za okolností, kdy se daná služba poskytuje osob?,
která je povinná k platb? (tj. osoba provád?jící platbu)? Existuje navíc za okolností projednávané
v?ci v?bec n?jaký „dluh“, který by mohl být „vymáhán“?
(1) Ú?. v?st. L 145, s. 1; Zvl. vyd. 09/01, s. 23.

Podobné dokumenty

Downloaded via the EU tax law app / web ROZSUDEK SOUDNÍHO

Downloaded via the EU tax law app / web ROZSUDEK SOUDNÍHO d?vody souvisejícími se zajišt?ním ústavn? zaru?eného práva ob?an? a sociální politikou státu a pokud lze zárove? danou službu kvalifikovat jako službu obecného hospodá?ského zájmu za p?edpokladu, ...

Více

PDF - EU tax law WEB

PDF - EU tax law WEB Z toho vyplývá, že kdyby bylo použití ?lánku 65 sm?rnice o DPH závislé na form? protipln?ní, které obdržela osoba povinná k dani, došlo by k porušení zásady rovného zacházení. Uvedená zásada tedy v...

Více

Podmínky spolupráce s eSerivce v rámci akceptaci platebních nástrojů

Podmínky spolupráce s eSerivce v rámci akceptaci platebních nástrojů Podmínky spolupráce s eSerivce v rámci akceptaci platebních nástrojů §1 1.1 Akceptant je oprávněn k přijímání platebních nástrojů popsaných v příloze č.1. 1.2 Osoba obsluhující platební transakce, ...

Více

PDF - EU tax law WEB

PDF - EU tax law WEB Downloaded via the EU tax law app / web C_2013325CS.01001302.xml

Více

POTVRZENÍ

POTVRZENÍ b) že zboží a/nebo služby uvedené v políku 5 jsou sluitelné s podmínkami a omezeními, které v hostitelském stát, uvedeném v políku 1, platí pro osvobození, a c) že výše uvedené údaje jsou posky...

Více