Novinky z NRC - Národní referenční centrum

Transkript

Novinky z NRC - Národní referenční centrum
Novinky z NRC
2/2008
Internet NRC v novém!
V dubnu 2008 představilo NRC nové internetové stránky, které poskytují ještě vyšší uživatelský komfort a současně i pohodlný
přístup registrovaným uživatelům k intranetu NRC a k datovým portálům NRC přímo z domovské stránky http://www.nrc.cz/.
Znáte naše internetové portály?
NRC provozuje několik datových portálů se zaměřením na statistiky vykázané zdravotní péče v České republice. Stručnou
charakteristiku těchto internetových aplikací a možnosti jejich přístupu naleznete na této stránce.
O NRC
ODBORNÉ FÓRUM PRO TVORBU STANDARDŮ PÉČE A KONCENTRACI
VYBRANÉ VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE
Odborné fórum pro tvorbu standardů péče a koncentraci vybrané vysoce specializované péče bylo konstituováno
jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven pro tvorbu standardů zdravotních služeb
a pro definování podmínek koncentrace vybrané nákladné vysoce specializované péče.
V rámci svých úkolů a činností Odborné fórum:
• zhodnotí, jakým způsobem v současnosti probíhá příprava a tvorba standardů zdravotních služeb
v České republice a v zahraničí,
• podle jednotné metodiky ve spolupráci s odbornými společnostmi stanoví standardy
zdravotních služeb,
• zhodnotí poskytování vysoce specializované péče, včetně péče poskytované prostřednictvím
nákladné zdravotnické techniky,
• doporučí typy péče, které je racionální z důvodu kvality a efektivnosti koncentrovat,
• navrhne odborné požadavky pro provoz vysoce specializovaných pracovišť včetně standardního
vybavení přístrojovou technikou v prioritních oblastech.
Aktuální informace o činnosti a výsledcích naleznete na http://www.odborneforum.cz/
Datové portály NRC
Národní referenční centrum
(dále jen NRC) je platformou,
na které se setkávají všichni
hlavní stakeholdeři resortu
zdravotnictví: zdravotní
pojišťovny, zdravotnická
zařízení a stát.
NRC bylo založeno dne
2.9.2003 jako zájmové
sdružení právnických osob
podle § 20 písm. f)
Občanského zákoníku.
Aktuálními členy jsou všechny
zdravotní pojišťovny v České
republice, sdružení a
asociace nemocnic.
Stanovy NRC však umožňují
vstup i ostatním profesním
sdružením poskytovatelů
zdravotní péče.
Nejvyšším orgánem NRC
je Valná hromada. Výkonnými
orgány jsou Představenstvo
a Ředitel. Kontrolní funkci
vykonává Dozorčí rada.
BRIX
BRIX ( http://brix.nrc.cz )
Aplikace obsahuje statistiky případů akutní lůžkové péče a je určená především pro pracovníky zdravotních pojišťoven a nemocnic zabývající se oblastí
řízení a kontraktace zdravotní péče nejen s využitím systému DRG. Přístup k aplikaci mohou získat pouze členové NRC na emailové adrese [email protected].
CZDRG
CZDRG ( http://www.czdrg.cz )
Internetová aplikace, která s využitím klasifikace DRG porovnává statistické parametry vykázaných případů hospitalizace v jednotlivých nemocnicích.
Přístup do této aplikace je umožněn zdravotním pojišťovnám, asociacím poskytovatelů zdravotní péče a orgánům státní správy a samosprávy s různou
úrovní uživatelských oprávnění.
JAK SE KDE LÉČÍ
Jak se kde léčí ( http://www.jaksekdeleci.cz )
Veřejně přístupná internetová aplikace zobrazující základní statistické informace o vybraných typech léčby v českých nemocnicích. Na základě
přiděleného přístupu mají participující nemocnice možnost komentovat a doplňovat vlastní zobrazené údaje. Žádost o přístup na
http://www.jaksekdeleci.cz/uploads/zadost.doc.
NÁSLEDNÁ PÉČE
Následná péče ( http://www.nrc.cz/nap/ )
Pro jednotlivá zařízení následné péče podává portál informace, zda je vykázaný objem produkce (počet vykázaných ošetřovacích dnů) v souladu
s normativem personálního vybavení stanoveném vyhláškou.
www.nrc.cz
Projekt Revize Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
(průběžný stav projektu)
O projektu
Cíle projektu:
Cílem projektu bylo navrhnout konkrétní úpravy definovaných okruhů změn stávajícího SZV a to zejména:
• aktualizace pořizovacích cen vybrané přístrojové techniky, aktualizace časů výkonů
přístrojové techniky
• sjednocení a zreálnění podobných výkonů v různých autorských odbornostech, popisujících
stejnou či podobnou činnost,
• aktualizace cen léků a zdravotnického materiálu, použitých jako kalkulované přímé náklady
ve výkonech,
• zjednodušení struktury a sjednocení výkonů klinických vyšetření ve všech odbornostech
(mimo klinická vyšetření v primární péči) v souladu s platnou legislativou (zákon č. 95/2004 Sb.),
• Software pro aktivní práci z databází SZV
Akceptované výstupy:
Aktualizace pořizovacích cen vybrané přístrojové techniky, aktualizace časů
výkonů přístrojové techniky.
Výstupy:
Metodika aktualizace cen a časů přístrojové techniky
Návrh na vyřazení zastaralých a nepožívaných přístrojů
Návrh na systematizaci přístrojové zdravotnické techniky
Návrh na vyčlenění přístrojů z kalkulace výkonu
Aktualizace cen léků a zdravotnického materiálu, použitých jako kalkulované
přímé náklady ve výkonech.
Jedná se především o navázání položek v registračním listě „Přímo spotřebovaný materiál - PMAT“
na současně platný číselník léků a současně platný číselník prostředků zdravotnické techniky (PZT).
Výstupy:
Absolutní navázání, kdy se nalezne a přiřadí lék nebo PZT. Definované přiřazení kód výkonu, název, starý kód
léku nebo PZT, starý název, nový kód léku nebo PZT, nový název a všechny příslušné atributy (převod 1:1).
Relativní navázání, kdy se nenalezne a nepřiřadí jeden konkrétní lék nebo PZT. Definované přiřazení kód
výkonu, název, starý kód léku nebo PZT, starý název, seznam nových kódů léků nebo PZT, nové názvy a všechny
příslušné atributy (převod 1:n).
Označení položek nenalezených v platných číselnících vůbec.
Na základě výzvy Ministerstva
zdravotnictví ČR (MZ) byl
koncem roku 2007 Radou
Národního referenčního centra
(dále jen NRC) přijat záměr
realizace projektu Revize
Seznamu zdravotních výkonů s
bodovými hodnotami (dále jen
SZV).
Cílem projektu bylo podat
technické návrhy na změny,
které by vedly k nápravě
vybraných nesrovnalostí
platného SZV. Podkladem pro
splnění cílů byla spolupráce se
zdravotními pojišťovnami v
oblasti sběru dat a s MZ jako
databázovým správcem
registračních listů.
Příprava a realizace
jednotlivých výstupů projektu
probíhala v období od března
do září 2008. Vzhledem k
rozsahu projektu NRC využilo
i externích spolupracovníků.
Předběžné výstupy schválené
Akceptační komisí k předání na
MZ svým rozsahem naplňují
vytyčené cíle projektu.
Použití výstupů projektu
Revize SZV se předpokládá
vydáním SZV platného od
1.1.2009.
Software pro aktivní práci s databází Seznamu zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami.
Jedná se o aplikaci, která umožňuje prohlížení, vyhledávání a třídění v databázi SZV.
Obsahuje zejména moduly pro modelaci:
• mzdových indexů
• cen a dalších atributů přístrojové techniky
• cen léků a zdravotnického materiálu
• globálního charakteru vycházející z frekvence kódů výkonů
• časů výkonů a časů nositelů výkonů
• režijních nákladů na výkon
Ostatní výstupy.
Metodika a zpracování výpočtu minimálního personálního vybavení pro standardní lůžkové péče
Metodika přepočtu bodových hodnot na relativní váhy
Kalkulačka pro modelaci a výpočet mzdových indexů
Pro bližší informace o
aktuálním stavu projektu
kontaktujte
[email protected].
Pozn. Uvedené údaje jsou platné ke
dni vydání a slouží jako informační
materiál k prezentaci projektu dne
17.9. 2008.
Kontaktní informace:
Národní referenční centrum, Vinohradská 112, 13000 Praha 3, IČ 86596519,
zaregistrováno Magistrátem hlavního města Prahy dne 29. 10. 2003, číslo registrace 393/03.
Tel.: +420 221 752 108, Fax: +420 272 654 299
e-mail: [email protected], web: www.nrc.cz
Vyšlo dne 11.9.2008

Podobné dokumenty

Příloha 4_standard MI verze i pro pacienty_Final

Příloha 4_standard MI verze i pro pacienty_Final Kritické diagnózy, kód a název ........................................................................................................................................... 8 Kritické výkony, kód a n...

Více

Srovnání průměrných ročních nákladů na vedení

Srovnání průměrných ročních nákladů na vedení centrálních bank v jednotlivých státech. Výsledná cena za danou zemi je aritmetickým průměrem cen za jednotlivé běžné účty bank v dané zemi. Výzkum byl realizován dle ceníků platných v 8. měsíci ro...

Více

Deníky, časopisy a suplementy

Deníky, časopisy a suplementy Výběr respondenta v domácnosti = výběrový klíč nahrazen kvótním výběrem

Více

3. Q. a 4. Q. 2014

3. Q. a 4. Q. 2014 častěji patří do managementu nebo pracují v kanceláři častěji patří do skupin s vyšší kupní silou a spotřebním a investičním potenciálem

Více

Zpráva o činnosti představenstva za období od 23.06.2014 do 31.10

Zpráva o činnosti představenstva za období od 23.06.2014 do 31.10 V průběhu června bylo ale přerušeno řízení o vydání stavebního povolení a obdržena výzva odboru výstavby MČ Praha 17 k doplnění údajů a podkladů předložené dokumentace. Dokumentace byla doplněna a...

Více

Tuhovčák

Tuhovčák přístup po registraci a jejich přístup je chráněn přihlašovacím jménem a heslem. Při provádění analýzy reaguje software interaktivně na prováděné změny, umožní ukládání projektů, jejich editaci a k...

Více

Hodnocení přínosů outdoorových tréninků ve firmě Huhtamaki

Hodnocení přínosů outdoorových tréninků ve firmě Huhtamaki Hodnocení přínosů outdoorových tréninků ve firmě Huhtamaki Česká republika, a.s.

Více