pe 314 struc uni

Transkript

pe 314 struc uni
PE 314 STRUC UNI
Venkovní strukturální barva
Oblast použití:
Barva s vysokou kryvostí určena pro aplikaci na stěny ve vnitřním i vnějším prostředí.
K úpravě starých organických a minerálních omítek a barevných nátěrů např. beton.
Materiálové složení:
●
●
●
●
Barvivo: oxid titaničitý
Pojivo: stlačený polymér
Přísady: smáčedla, odpěňovače
Organický
Vlastnosti:
●
●
●
●
●
●
Vysoká kryvost
Vodě odolný
Elastický, flexibilní
Barevně stálý
Nekřídující
L.F. (bez rozpouštědel)
Zpracování:
Během aplikace a schnutí nesmí teplota podkladu a ovzduší klesnou pod 5 ° C.Doba schnutí závisí
na okolních podmínkách. Suchého povrchu lze dosáhnout , při relativní vlhkosti vzduchu 65%, a okolní
teplotě 20 ° C cca po 5 hodinách. Úplnou kapacitu cca po 3 dnech.
Do úplného vyschnutí chránit pře nepříznivým počasí: chlad, mráz, horko, přímé sluneční záření, vlhkost,
déšť, vítr, průvanu, atd.
www.hasit.cz
Technický list 16.11.2012
www.hasit.cz
300297
Podmínky zpracování:
Strana 1/3
PE 314 STRUC UNI
Venkovní strukturální barva
Podklad musí být čistý, pevný, nosný, bez prachu, vlhkosti a zbaven všech výkvětů, oddělovacích látek
a všech znečištění.
Vysoce savé, křídující nebo nerovnoměrně savé podklady je nutné opatřit vhodným penetračním přípravkem.
Při aplikaci je třeba zohlednit národní, jakož i evropské normy a nařízení, navíc mezinárodní a příslušné
platné národní odvětvové standardy, předpisy, směrnice pro zpracování, jako např. „ÖAP“, „SMGV“ nebo
„BFS“-technické listy atd. Při eventuálních rozporech je zapotřebí, abyste je s námi konzultovali.
Podklad musí být suchý, nosný, jakož i bez nečistot (např. prach, saze, řasy, vykvěty atd.). Musí být
dosaženy charakteristické hodnoty síťového řezu 0 a 1 podle normy ČSN EN 2409.
Omítková skupina malt II a III: cementové a vápenocementové omítky.: Podklad upravit odpovídajícím penetračním přípravkem, který se při normálně savém podkladu např. nové omítky zde popsaných skupiny malt, nemusí použít.
Příprava podkladu pomocí PP 301 HYDROSOL LF - Hydrosol Tiefgrund. PP 301 musí být zředěn podle savosti podkladu s vodou.
Aplikace základního a vrchního nátěru je popsanéna v této technické dokumentaci..
Beton: Betonové plochy musí být suché, nosné čisté zbavené prachu. Cementové mléko je nutno mechanicky odstranit. Znečištění všeho druhu, jako odformovací olej, mastnota, vosk nebo usazeniny z
výfukových plynů (doprava!) se musí odstranit tlakem páry. Malé chybějící části nebo prohlubně vyrovnat tmelem.
Příprava podkladu pomocí PP 301 HYDROSOL LF - Hydrosol Tiefgrund. PP 301 musí být zředěn podle savosti podkladu s vodou.
Aplikace základního a vrchního nátěru je popsána v této technické dokumentaci.
Nosné (staré) nátěry a (staré) nánosy na disperzní bázi.: Příprava podkladu vhodným přípravkem je
důrazně doporučována, ale mohou být vynechány podklady v bezvadném stavu a mírně porézní podklady.
Příprava podkladu pomocí PP 301 HYDROSOL LF - Hydrosol Tiefgrund.PP 301 HYDROSOL LF musí
být zředěn podle savosti podkladu s vodou.
Aplikce základního a vrchního nátěru je popsána u dalších informací.
Dřevěné stavební části (masivní dřevo, OSB desky, dřevotříska atd.): Aby nedošlo k žloutnutí, musí se dřevěné podklady izolovat, tím se zabrání proniknutí látek ze dřeva (např:lignin).
Příprava podkladu pomocí PP 301 HYDROSOL LF - musí být zředěn dle savosti podkladu s vodou.
Aplikce základního a vrchního nátěru je popsána u dalších informací.
Smíšené podklady, lokální nová místa (např. oprava omítky, tmelené trhliny, omítnuté a
prešpachtľované nové elektrické vedení atd.).: Příprava podkladu pomocí PP 301 HYDROSOL LF Hydrosol Tiefgrund. PP 301 musí být zředěn podle savosti podkladu s vodou.
Aplikace základního a vrchního nátěru je popsána v této technické dokumentaci.
Pozor při znečištěných nebo starých podkladech - nebezpečí zežloutnutí (nutná dodatečná izolace
podkladu).
Alternativa:
ISO-Metoda: úprava pokladu a penetrace s PP 307 ISO LF (max. 10% ředit) v jednom pracovním postupu. Následně vrchní nátěr s předepsaným produktem uvedeným v technickém listu.
Nenosné vrstvy a povrchy.: Neúnosná povrstvení a povrchy: Povrstvení nebo povrchy, které jsou i po
příslušně doporučeném předepsaném předběžném ošetření podkladu příp. po základním nátěru např.
pomocí PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF nebo PP 307 ISO LF ještě stále neúnosné (Upozornění: Zkouška síťovým řezem podle normy EN 2409), musí být mechanicky odstraněny.
Příprava podkladu:
Oprýskané a popraskané staré nátěry musí být mechanicky odstraněny.
Malé vady: Před penetrací nebo základovacím nátěrem je nutné opravit vhodným stěrkovým materiálem.
Podklad - předúprava:Odlupující se a popraskané staré nátěry se musí mechanicky odstranit. Přikrytí:
Ostatní okolní povrchy, jako sklo, keramika, hliník, „Niro“, okna, dřevěné povrchy, nábytek, podlahy atd.
se musí přikrýt. Čerstvé stříkance barvy se musí odstranit vlhkým hadrem nebo čistvou vodou.
Penetrační přípravky s hloubkovým účinkem (PP 201, PP 301, PP 401) musí být dle savosti podkladu
zředěny s vodou. Penetrační přípravky musí být podkladem vsáknuty - nesmí být vytvořen žádný film
nebo lesklé plochy.
Příprava materiálu:
Základní a konečný nátěr ředit max s 5% vody.
Produkt se může upravit algicidní / fungicidním přídavkem (doporučuje se pro venkovní prostředí!).
Zpracování:
Nátěr se provede , rovnoměrně kryjící, pomocí vhodného štětce, válečku nebo štětky.
Aplikace nátěrové hmoty se skládá z přípravy podkladu (zpevnění, uzavření a sjednocení). Vlastní provedenení se skládá ze základovacího popř. mezi nátěru a krycího nátěru.
Souvislé plochy musí být natřeny v jednom kroku "čerstvý do čerstvého" , aby se zabránilo zřetelným
napojováním. U silikátové barvy na kritických a vysoce savých podkladech doporučujeme provádět krycí
nátěr na zcela vyschlou předchozí vrstvu.
Při aplikaci je třeba zohlednit národní, jakož i evropské normy a nařízení, navíc mezinárodní a příslušné
platné národní standardy, předpisy, směrnice pro zpracování, technické listy atd. V případě nejasností
žádejte naši technickou a poradenskou službu.
Balení:
V recyklovatelných plastových kbelíkách.
www.hasit.cz
Technický list 16.11.2012
www.hasit.cz
300297
Podklad:
Strana 2/3
PE 314 STRUC UNI
Venkovní strukturální barva
Skladování:
Skladovat v uzavřeném obalu. Teplota při skladování mezi +5°C a +30°C.
Skladování 12 měsíců
Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima nebo kůží, zasažená místa důkladně omyjte v
případě očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při stříkání nevdechujte aerosoly.Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí
obal nebo etiketu. Podrobnější informace jsou k dispozici v bezpečnostním listu. Pouze zcela prázdné
obaly mohou být recyklovány. Prohlášení ("EWC"), k dispozici v souladu s EPR (Evropský katalog odpadů). Pokyny pro první pomoc upřesněny v bezpečnostním listu výrobku.
Technická data:
091731‍
Číslo výrobku‍
Způsob balení‍
‍
Balení na paletě‍
24 j‍e‍d‍n‍o‍t‍e‍k‍/‍p‍a‍l‍.‍
Množství na balení‍
15 l‍/‍j‍e‍d‍n‍o‍t‍k‍u‍
Barva‍
c‍c‍a‍ 0,4 l‍/‍m‍²‍/‍v‍r‍s‍t‍v‍a‍
Specifická váha‍
c‍c‍a‍ 1,5 k‍g‍/‍l‍
SD-hodnota‍
< 0,1 m‍
Hodnota pH‍
c‍c‍a‍ 8,5
Obsah VOC‍
max. 1 g‍/‍l‍
VOC kód‍
2004/42/IIA(c)75(2007)40(2010)40‍
Absobce vody (EN
1015-18)‍
c‍c‍a‍ 0,1 k‍g‍/‍m‍²‍h‍
Kontrastní poměr‍
Třída 2‍
Lesk EN 1062-1‍
matná‍
Belost‍
81,2 %‍
EN 1062-1‍
G3 E2 S1 V2 W3 A0 C0
GIS‍
M-DF01
EWC/EAK‍
08 01 03
Skladování‍
Skladovat v uzavřeném obalu. Teplota při skladování mezi +5°C a +30°C.‍
Všeobecné informace:
Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a
odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.
Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za
další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky.
V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti
pro zamýšlený účel použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.
V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.
Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož
i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské
internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.
www.hasit.cz
Technický list 16.11.2012
www.hasit.cz
300297
Spotřeba‍
bílá‍
Strana 3/3

Podobné dokumenty

Omítky

Omítky CAPATECT MK-REIBPUTZ Minerální šlechtěná omítka na vápenocementové bázi ve struktuře zrno na zrno Minerální omítka vhodná především k minerálním zateplovacím systémům Capatect, jako finální vrstva ...

Více

Capatect - Caparol Shop

Capatect - Caparol Shop Ke ztrátám energie dochází u budov vždy z teplé strany ke chladné. Každá izolační hmota Capatect zabraňuje rychlému úniku tepla směrem ven. Tepelná vodivost stavební hmoty se vyjadřuje koeficientem...

Více

Měřicí zařízení na testování přítomnosti nikotinu (kotininu) v moči

Měřicí zařízení na testování přítomnosti nikotinu (kotininu) v moči Vzorek moči musí být odebrán do čisté a suché nádoby. Lze použít vzorek moči odebraný v kteroukoliv denní dobu. Vzorky moči vykazující viditelné usazeniny by měly být odstředěny, přefiltrovány, neb...

Více

HASIT OPTIFLEX 2K

HASIT OPTIFLEX 2K Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky...

Více

HASIT MAX 8 Haft- und Armierungsmörtel

HASIT MAX 8 Haft- und Armierungsmörtel Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky...

Více

1156 cz - Tiger Coatings

1156 cz - Tiger Coatings vlastních zkušeností a podle nejnovějších poznatků odpovídajících současnému stavu poznání ve vědě a praxi, dáváme k dispozici našim zákazníkům – zpracovatelům, jsou nezávazná a nezakládají žádný p...

Více