Karvinsko 6.11.2012

Komentáře

Transkript

Karvinsko 6.11.2012
.Žid si z nenduisti k Němcům změnil jméno
ČESKÝTĚšíN- V sedmnácti při- nostní okamžik sledovali i něšel o rodiče a bratra. Zažil několik kteří místní přeživší Židé a dotransportů Židů a na nucenych razily také pravnučky paní Rb. pracíchv Německu a Polskustavěl zálie Wiesner.
, dálnici, hutní závod a .tajné něAlfréd Synek a jeho rodina
mecké továrny. Všechno přežil a z pochází z nedalekých
.AInenávisti k Němců'm si změnil brechtíc, Do kavárny A vion
Jméno. Z Alfréda Šternlichta se ale nikdy nechodil, to spíše jestal Alfréd Synek_
ho sestřeníce,jemu bylo sotva
Zapár dní bude panu Synko- 16 let, a majitelku tohoto vyví z Ceského Těšína osmdesát
hlášeného
podniku
osobně
sem let Na svůj věkje docela ví- neznal. Spojuje je ale jejich půtální a tak si minulý týden ne- vod.Osudyužrnělljiné ...
nechal
ujít vzpomínkovou
Mladý muž prošel osm kon- .
slavnost na zakladatelku le- centračních a pracovních tágendární kavárny Avion, dnes
borů.zažíl několíktransportů,
Noíva, paníRozálii Wíesner. Ta ado'I'ěšína.odkud byl odveden
doplatila na svůj židovský pů- spolu s dalšími místními Židy
vod a v .84 letech zahynula v v červnu 1942,se vrátil v květkoncentračním táboře v Osvě- . nu 1945, Osvobození zažil v
tími. Od minulého týdne ji při- 'koncentraČníni,táboře
Bergen
pomíná mosaznou destička
Belsen.
vsazená do dlažby před legenO rodiče a bratra přišel hned
dárníkavárnou.·
zkraje války a jedinou vzpoJe to tzv, Stolperstein - Kámínkou na jeho matku je fotomen zmízelých - které vyrábí a grafie, na které jsou spolu. ,; To
umisťuje na vybraných mís- jejediné, co zbylo z našeho bytu
tech německý umělec Giinter
Na Rozvoji, kde koneckonců
Demníg, jenž tak chce přípobydlím' dodnes. Némci veškeré
menout .oběti holocaustu a na- věci po Židech, které odvedli,
cistického
režimu,
Umělec zlikvidovali,"
říká Alfréd Svosobně minulý týden kámen o nek.
'
rozměru 10 x 10 centimetrů po- .
Po válce se živil jako zámečkrytý na vrchní straně mosaz- ník, kterým se vyučil. A přestonoudestičkou, ve které je vyry- že už' pod novým jménem, na
to jméno a osud zmizelého oby-' svůj židovský původ nezapovatele, do dlažby zasadil. Slav- mněl. Poslední roky navíc usi-
Alfréd Synek si
čtetabulku s nápisem
luje o to, aby se o utrpení místních Židů lidé dozvěděli i tolik
let po válce. .Nikde veměstěnení
pomníček, který by připomínal
těch 365 lidí, kteří skončili v ply-
na tzv.
Stolpersteinu.
nových komorách nebo zahynuli na nucenych pracich, :'říká.
"OSloviljsem v té věci radnici,
ale vždycky mi tvrdili, že na to
nejsou peníze. Tak alespoň ted' .
toto: TOMÁŠ JANUSZEK
budeme mít vzpomínku naženu,
která zemřela kvůli stému původu, " řekl minulý týden před
kavárnou Noiva pamětník.
TOMÁŠJANUSZEK

Podobné dokumenty

ÚČETNÍ ZPRÁVA FRÝDECKÉ SPOŘITELNY z O

ÚČETNÍ ZPRÁVA FRÝDECKÉ SPOŘITELNY z O venkovské peněžní ústavy vybraly koncem roku 1929 všechny své úspory a sáhly i k půjčkám. Svědčí to o značné potřebě peněz na venkově. Zemědělci neprodávali, (ceny zemských plodin jsou nízké,) zauj...

Více