Úvod do LaTeXu

Transkript

Úvod do LaTeXu
Úvod do LaTeXu
Slintálek
Hladovstán
2014
Slintálek (Hladovstán)
Úvod do LaTeXu
2015
1 / 13
LATEX?
Sázecı́ jazyk
Výsledná práce má takovou podobu, jakou jsme jı́
”nadefinovali”
Na prvnı́ pohled těžký, leč velmi užitečný
nadpis aktuálnı́ho frame - zpětné lomı́tko + LaTeX
Slintálek (Hladovstán)
Úvod do LaTeXu
2015
2 / 13
Instalace
http://texstudio.sourceforge.net/
http://miktex.org/download
poslednı́ verze
32bit pro staršı́ procesory
64 bit pro ty novějšı́
Slintálek (Hladovstán)
Úvod do LaTeXu
2015
3 / 13
Začněme
Vhodné vytvořit vlastnı́ složku, kam se bude vše (včetně
obrázků v dalšı́ samostatné složce uvnitř) ukládat
spouštěnı́ překladu pomocı́ klávesy F1
Slintálek (Hladovstán)
Úvod do LaTeXu
2015
4 / 13
Kouzelnı́k na prezentace jménem Beamer
Začátek nového dokumentu:
\ documentclass [ 1 2 pt , a4paper ] { beamer}
\mode<p r e s e n t a t i o n >
{
\ usetheme {ampang}
\ useoutertheme { i n f o l i n e s }
\ useinnertheme { r e c t a n g l e s }
\ usecolortheme { s e a h o r s e }
\ setbeamercovered { t r a n s p a r e n t }
}
Slintálek (Hladovstán)
Úvod do LaTeXu
2015
5 / 13
Kouzelnı́k na prezentace jménem Beamer
Variace nastavenı́ začátku:
10pt,a0-a6, b0-b6, letterpaper, . . .
ampang (nutno stáhnout a vložit do složky), Bergen, Berlin,
Copenhagen, Darmstadt, Frankfurt, Ilmenau, Madrid,
Rochester, Warsaw . . .
infolines, miniframes, shadow, sidebar, smoothbars, . . .
rectangles, circles, inmargin, rounded
albatross, beaver, beetle, dolphin, orchid, seahorse, whale,
wolverine, . . .
Slintálek (Hladovstán)
Úvod do LaTeXu
2015
6 / 13
Kouzelnı́k na prezentace jménem Beamer
Důležité balı́čky:
\ usepackage [ u t f 8 ] { inputenc } % kodovani
\ usepackage [ czech ] { b a b e l }
% cestina
\ usepackage { p a l a t i n o }
% font
\ usepackage { g r a p h i c x }
% obrazky
\ usefonttheme { s e r i f }
% variace fontu
\ usepackage { l i s t i n g s }
% v kl ad a n i kodu
Slintálek (Hladovstán)
Úvod do LaTeXu
2015
7 / 13
Kouzelnı́k na prezentace jménem Beamer
Variace nastavenı́ balı́čku
utf8, cp1250, cp1252,
czech, slovak, english
palatino, bookman, helvetica, courier,
professionalfonts, serif, structurebold,
Slintálek (Hladovstán)
Úvod do LaTeXu
2015
8 / 13
Kouzelnı́k na prezentace jménem Beamer
Úvodnı́ stránka:
\ t i t l e [ Uvod do LaTeXu ]
{Uvod do LaTeXu}
\ author [ P e t r Fabian ] % l z e p r i d a t v i c e autoru
{ P e t r Fabian }
\ i n s t i t u t e [ R e v i t a l I C E ] % Skola , i n s t i t u t
{
RevitalICE
}
\ date [ 2 0 1 4 ] % Rok , datum v y t v o r e n i
{2014}
Slintálek (Hladovstán)
Úvod do LaTeXu
2015
9 / 13
Kouzelnı́k na prezentace jménem Beamer
Úvodnı́ stránka:
\ begin {document}
\ begin { frame } % prvni s t r a n k a
\ titlepage
% v l o z i uvodni s t r a n k u
end{ frame } % pred ”end” p r i d a t b a c k s l a s h
%−−−−−d r u h a s t r a n k a
\ begin { frame }
\ f r a m e t i t l e {\ hspace {10mm} \LaTeX ?} % nazev
\ begin { i t e m i z e } % puntikovany seznam
\ item prvni bod
\ item druhy bod , \ l d o t s % 3 t e c k y
\end{ i t e m i z e }
end{ frame } % pred ”end” p r i d a t b a c k s l a s h
Slintálek (Hladovstán)
Úvod do LaTeXu
2015
10 / 13
Kouzelnı́k na prezentace jménem Beamer
Poděkovánı́:
\ begin { frame } % novy snimek
\ begin { c e n t e r } % parovy z a c a t e k v y s t r e d e n i
\ begin {Huge}
% parovy z a c a t e k velkeho pisma
\ t e x t b f { Dekuji za pozornost }\\
\end{Huge}
% parovy konec
\ vspace {10mm} % v e r t i k a l n i odsazeni
p e t r . l a r r y . [email protected] . com %mail
\ vspace {10mm} % v e r t i k a l n i odsazeni
\ i n c l u d e g r a p h i c s [ width =50mm] { img/malta . j p g }\\
% vlozeny obrazek ve s l o z c e ”img” v a d r e s a r i ,
Malta , D i n g l i c l i f f s % popis obrazku
\end{ c e n t e r }
% parovy konec
\end{ frame }
% konec snimku
Slintálek (Hladovstán)
Úvod do LaTeXu
2015
11 / 13
Děkuji za pozornost
muj [email protected]
Malta, Dingli cliffs
Slintálek (Hladovstán)
Úvod do LaTeXu
2015
12 / 13
Literatura
http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Presentations,
[online], 2014/2015
Slintálek (Hladovstán)
Úvod do LaTeXu
2015
13 / 13

Podobné dokumenty

verze pro tisk ve stupních šedi

verze pro tisk ve stupních šedi Tyto činnosti budou vykonány s argumentem zadaným mezi levou a pravou svorkou: Poslední kapitola. Dosud jsme se nezmínili o parametru [poslednikapitola] mezi hranatými závorkami. Je to návěští s ...

Více

Bootloader v mikrokontrolérech AVR

Bootloader v mikrokontrolérech AVR Bootloader v mikrokontrolérech AVR Slinták Vlastimil uArt.cz http://uart.cz

Více

Publikace příspěvků ve sborníku Wittgenstein (Sborník bude vydán

Publikace příspěvků ve sborníku Wittgenstein (Sborník bude vydán Publikace příspěvků ve sborníku Wittgenstein (Sborník bude vydán jako zvláštní číslo recenzovaného časopisu Akta FF.)

Více

Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v

Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v 1. Vývoj od roku 2008 a aktuální stav  123 2. Pozitiva  124 3. Problémy  126 4. Doporučení  127 Literatura 128 13. kapitola Chudoba a prevence chudoby v genderové perspektivě 1. Vývoj od roku 2008 ...

Více

Prezentace ke stažení

Prezentace ke stažení následující prvky se zobrazují pod ním. (např.

,

,
) - udělají za sebou konec řádku, můžeme definovat margin a padding • Řádkový element se umisťuje do řádků (např. , , Více

Uživatelský manuál pro Travelviewer aktualizace 1.3.2013

Uživatelský manuál pro Travelviewer aktualizace 1.3.2013 Závaznou rezervaci lze provést kdykoliv v případě, že má agentura podepsanou smlouvu s klientem. Tato rezervace okamžitě podléhá stornopoplatkům.

Více

Fractions - Uzivatelský manuál

Fractions - Uzivatelský manuál Je-li volba zapnutá [X], program se po zadánı́ přı́kazu k počı́tánı́ nebude dotazovat na výraz, který chcete počı́tat, ale načte si výraz ze souboru input.txt. Do tohoto souboru můžete ...

Více