Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 sb ze dne 7.3.2014

Transkript

Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 sb ze dne 7.3.2014
'1
, ·
Obec Olešnice v Orlických horách
Olešnice v Orlických horách , 51783
tel: 494 660 163
fax: 494 660 263
email: [email protected]
V Olešnici v Orlických horách dne 7.3.2014
,·1,
Pan
Věc: Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
•
Vážený pane,
k Vašemu požadavku ze dne 24.2.2014, doručenému nám téhož dne na poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
' '
pozdějších předpisů, Vám sděluji:
.
.
K dotazu 1. Proč tvrdil statutární zástupce obcé, že obec nezastupuje? Uvádím;' že si ne­
vzpomínám, že bych něco takového tvrdila.
K dotazu 2. Kdo při vytyčování zastupoval obec Olešnice? l)vádím, že obec jsem
zastupovala já.
K dotazu 3. Proč byl dopisem informován pouze jeden ze žádajících? Uvádím, že jste byl
písemně informován Vy s tím, že jsem předpokládala, že informaci sdělíte svému synovi
žijícímu na stejné doručovací adrese. Bratři Balcarovi byli informováni mnou osobně ústně.
K dotazu 4. Může schůze zastupitelstva prodat pozemek? Uvádím, že ano - zastupitelstvo
obce rozhoduje o převodu nemovitých věcí z vlastnictví obce, tedy i o převodu pozemku.
K dotazu 5. Může schůze zastupitelstva prodat pozemek, který neexistuje? Uvádím, že jde
o teoretickou otázku, obecně rozhodnout o převodu neexistujícího pozemku lze,
vlastnické právo by však nebylo do KN vloženo.
K dotazu 6. Který den byla část pozemku 619 zapsána v katastru nemovitostí jako poze­
mek 61912? UváčHm, že dle GP č. 521-44/2012 dne 22.5.2012.
K dotazu 7. Může schůze zastupitelstva pozemek, který je dodneška KÚ veden jako trvalý
travní porost, prodat jako zahradu? Uvádím, že OZ schvaluje převod nemovitostí dle zápi­
su v KN, pohybujeme-li se v teoretické rovině a obec převede nemovitost nesprávně ozna­
čenou, je věcí katastrálního úřadu věc posoudit a případně vklad do KN neprovést.
K dotazu 8. Z jakého důvodu dovolila starostka Skalická, jako objednatel, vytýčení části
pozemku,
'uvést v- protokolu nepravdivé údaje ohledně přítomnosti jejího syna při
vytýčení?ůvádím,-Ž9
9bec objednatelern vytýčenínebyla, protokol jsem podepisovala za
obec, o nepravdivých údajích
ú protokolu mí ňení nic známo,je mi známo,Že syn byl před
jednáním na mÍště přítomen.
K dotazu 9' Z jakého důvodu neobdržeti
pozemkŮ odpověď na písemný
dotaz? Uvádím, že nejsem schopna na 1tailtetér,gkotní9h
tento aótaz odpovědět' Pokuá jste dopisy adresovalje-dnotlivým členůmzastupitelstva, musíte tento doiaz
aor.e.ouái;im. r.remam o tomto
dopisu Žádné informace, nevím, zda jste ho zaslal všem členům
zastupitelstva nebo pouze
někteým' Na obecní úřad dne 21.5.žO12.byl doručeípour"jeden
dopis, kteý je evidován
v evidenci došlépošty a Vámi nebyl podán.
S pozdravem
tuffi/
Mgr. Eva Skalická
starostkai '/
ó

Podobné dokumenty

Stáhnout

Stáhnout zd razn ní toho, že celé eše ní je sí ové, nebo proto, aby se odlišil od "klienta". V našem srovnání s OpenOffice.org Calcem bychom mohli irovnat "server" k tomu, když nainstalujeme samotný kancelá...

Více

Zařízení staveniště i zab zpečuje zhotov itel a cena za jeho zařízení

Zařízení staveniště i zab zpečuje zhotov itel a cena za jeho zařízení nedojde-Ii mezi mluvními tranami k dohodě o termínu od tranění zjištěných vad a nedodělků, pak plati. že vady a nedodělky musí být odstraněny do 14 dnů ode dne předání a pře zeti díla či jeho ucele...

Více

Senohrabská hláska - 1/2015

Senohrabská hláska - 1/2015 k nám přijel biskup Karel Herbst. Je zřejmé, že živéspolečenství, Pozoruhodná byla zmínka pana biskupa o jedné ze souvislostí, ve které se samo kolem našíkaple vytvořilo a naplňuje ji životem, kter...

Více