View PDF Version

Transkript

View PDF Version
IDEXX
LABORATORIES
www.idexx.com
VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IDEXX EUROPE
(dále jen „Podmínky“)
Verze z roku 2010
POKUD POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI IDEXX NESJEDNÁ VÝSLOVNĚ A
PÍSEMNĚ JINAK, ŘÍDÍ SE VEŠKERÝ PRODEJ VÝROBKŮ SPOLEČNOSTÍ IDEXX EUROPE
B.V. NEBO KTEROUKOLIV EVROPSKOU SPŘÍZNĚNOU SPOLEČNOSTÍ UVEDENOU VE
FAKTUŘE NEBO OBJEDNÁVKOVÉM FORMULÁŘI (dále jen „IDEXX“ nebo „my“ nebo „nás“)
TĚMITO PODMÍNKAMI. Pro účely těchto Podmínek znamená „kupující“ kupujícího výrobků nebo
nabyvatele licence na tyto výrobky od společnosti IDEXX.
Pokud společnost IDEXX poskytne kupujícímu podmínky (zejména záruku nebo licenci na software)
v souvislosti s konkrétním výrobkem nebo službou v rámci prvního nákupu výrobku kupujícím (nebo
licence, pokud se jedná o software) v objednávkovém formuláři či dokladu o prodeji nebo v jiném
uživatelském manuálu, pokynech či jiné podobné dokumentaci připojené k výrobku nebo
v jakémkoliv přehledu služeb či podobném dokumentu, pak jsou tyto podmínky (zejména záruka nebo
případně licence na software), které společnost IDEXX poskytuje v souvislosti s konkrétním
výrobkem nebo službou, řídicí a ve vztahu k takovému výrobku či službě nahrazují tyto Podmínky;
v ostatních případech platí tyto Podmínky (zejména záruka a případně podmínky licence na software,
uvedené níže) pro výrobky a služby, které byly podle těchto Podmínek prodány nebo na které byla
poskytnuta licence.
Pokud kupující nebude s těmito Podmínkami souhlasit, musí výrobky vrátit v balení, ve kterém je
obdržel, do pěti (5) pracovních dnů od obdržení takových výrobků. Pokud výrobky nebudou okamžitě
vráceny nebo pokud bude kterýkoliv z výrobků používán, zakládá to souhlas s těmito Podmínkami.
Článek 1: Úplná dohoda
Tyto Podmínky spolu s jakýmikoliv dokumenty uvedenými v těchto Podmínkách zakládají úplnou
dohodu mezi společností IDEXX a kupujícím ve vztahu k danému předmětu a nahrazují veškerá
předchozí ústní prohlášení nebo předchozí písemné podmínky a ujednání společnosti IDEXX.
Pokud kupní objednávka kupujícího nebo jiný dokument obsahuje podmínku, která jakýmkoliv
způsobem neodpovídá těmto Podmínkám nebo je doplňuje, nestává se taková podmínka součástí
smlouvy mezi společností IDEXX a kupujícím nebo těchto Podmínek a společnost IDEXX tímto
takové podmínky výslovně odmítá. Žádnou z těchto Podmínek není možné měnit, doplňovat nebo
nahrazovat, pokud to nebude výslovně písemně odsouhlaseno a podepsáno pověřeným zástupcem
společnosti IDEXX. Kupující potvrzuje, že při koupi výrobků nebo služeb společnosti IDEXX
vycházel pouze z prohlášení a záruk uvedených v těchto Podmínkách, a souhlasí s tím, že
v souvislosti s jakýmkoliv takovým prohlášením či zárukou neuplatní opravný prostředek, vyjma
případů podvodného jednání.
Článek 2: Cenová nabídka
Žádná cenová nabídka společnosti IDEXX nenabude účinnosti, nebude-li v písemné podobě. Cenové
nabídky platí po dobu šedesáti (60) dnů od data jejich vydání, pokud je společnost IDEXX neukončí
dříve na základě oznámení kupujícímu nebo nebudou-li podmíněny jinak.
Článek 3: Objednávky
3.1
Kupující může zadat objednávky u zástupce prodeje společnosti IDEXX nebo v oddělení
služeb zákazníkům společnosti IDEXX telefonicky, faxem, poštou nebo tam, kde je to možné, emailem. Veškeré objednávky musejí být akceptovány společností IDEXX.
517493-v3\PRADOCS
1
3.2
Případné požadavky na minimální objem objednávky jsou uvedeny ve formuláři prodejní
objednávky společnosti IDEXX nebo příležitostně oznámeny jiným způsobem. U objednávek se
účtují poplatky za případnou dopravu a manipulaci, které budou započteny při vystavení faktury.
3.3
Storna objednávek bude společnost IDEXX akceptovat dle svého uvážení; za žádných
okolností však společnost IDEXX nebude akceptovat storno poté, co byl vystaven expediční příkaz.
Další poplatky jsou vyhrazeny. Poté, co vystavíme expediční příkaz, zakládá jakákoliv změna
objednávky novou objednávku, která může podléhat samostatným přepravním a manipulačním
poplatkům.
Článek 4: Cenová politika
4.1
Ceny jsou uvedeny ve formuláři objednávky společnosti IDEXX nebo příležitostně oznámeny
jiným způsobem. Informace o aktuálních cenách lze získat u oddělení zákaznické podpory společnosti
IDEXX na bezplatné telefonní lince 00800-1234-3399. Ceny mohou být bez předchozího oznámení
změněny u objednávek, které nebyly v době navýšení dosud akceptovány. Ceny dále podléhají všem
platným daním (např. DPH), dovoznímu clu, odvodům, poplatkům nebo jiným platbám jakéhokoliv
druhu. V případě transakcí v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) se kupující zavazuje
poskytnout společnosti IDEXX veškeré informace a dokumenty vyžadované pro účely DPH, zejména
identifikační číslo DPH a dokumenty ohledně osvobození od DPH.
4.2
Jestliže jsou v objednávce uvedeny budoucí požadované dodací termíny, nezakládá dodání
části objednávky v požadovaném termínu akceptaci cen pro budoucí požadované dodací termíny a
společnost IDEXX může tyto ceny adekvátně upravit.
Článek 5: Dodací a skladovací podmínky
5.1
Pokud se společnost IDEXX a kupující nedohodnou jinak, budou výrobky dodávány Ex
Works (ze závodu) (podle mezinárodní dodací doložky Incoterms 2000) ze zařízení společnosti
IDEXX. Titul a riziko ztráty výrobků (vyjma softwaru) přechází na kupujícího poté, co společnost
IDEXX dodá objednané výrobky přepravci v zařízení společnosti IDEXX. Aby se předešlo
jakýmkoliv pochybnostem a aniž by se omezila obecná platnost ujednání dodací doložky Ex Works,
nedá-li kupující ve své objednávce jiné pokyny, společnost IDEXX vybere a sjedná přepravce na
riziko a náklady kupujícího. Společnost IDEXX nemá sjednané dodatečné pojistné krytí nad rámec
standardních podmínek přepravce, v důsledku čehož může případné odškodnění představovat nižší
hodnotu, než jakou má náklad pro kupujícího. Pokud si kupující přeje v souvislosti s dodávkou uzavřít
dodatečné pojištění přepravy, může společnost IDEXX dle pokynů kupujícího a na jeho náklady
sjednat pojištění na limity uvedené kupujícím, pokud takové pojištění přepravce poskytuje.
5.2
Navržené termíny nebo časy dodání představují pouze odhad a nezakládají dohodu mezi
společností IDEXX a kupujícím. Výrobky se specifickými nároky na teplotu jsou přepravovány podle
příslušných podmínek. Poté, co budou výrobky obdrženy, musejí být skladovány za podmínek
uvedených v průvodní dokumentaci.
Článek 6: Akceptace, reklamace
Kupující je povinen výrobky neprodleně po obdržení zkontrolovat a zavazuje se, že do deseti (10) dnů
od jejich obdržení bude telefonicky a následně také písemně informovat oddělení služeb zákazníkům
společnosti IDEXX o případné reklamaci nedostatků, nesrovnalostí či vad. Kupující je povinen
skladovat výrobky určeným způsobem, s výhradou písemných pokynů společnosti IDEXX ohledně
nakládání. Pokud kupující nepodá společnosti IDEXX oznámení do deseti (10) dnů od obdržení
výrobků, bude se mít za to, že výrobky s konečnou platností vyhovují těmto Podmínkám a že kupující
tyto výrobky neodvolatelně akceptoval.
Článek 7: Vrácení výrobků a systém poskytování kreditů
517493-v3\PRADOCS
2
7.1
Veškerý prodej výrobků je konečný. Vyjma případů řádného odmítnutí ze strany kupujícího
podle článku 6 nebo v případě, že výrobek neodpovídá záruce společnosti IDEXX podle článku 9,
může společnost IDEXX dle svého uvážení odmítnout případné vrácení výrobku. Vyjma případu, kdy
dojde ke stažení výrobku na popud společnosti IDEXX, musí společnost IDEXX schválit jakékoliv
vrácení na základě vystavení dokumentu Schválení vrácení zboží (Return Goods Authorization –
RGA).
7.2
Kupující musí jakoukoliv žádost o vrácení výrobku předložit oddělení služeb zákazníkům
společnosti IDEXX. Jakákoliv žádost o RGA musí obsahovat informace o příslušném výrobku (např.
katalogové číslo, identifikační číslo materiálu/číslo šarže a datum exspirace) a údaje o nákupu a/nebo
číslo faktury, jakož i důvod vrácení výrobku.
7.3
RGA nebude uděleno v následujících případech (vyjma případů řádného odmítnutí ze strany
kupujícího podle článku 6 nebo případu, kdy výrobek nevyhovuje záruce společnosti IDEXX podle
článku 9):
•
výrobky citlivé na teplotu, chlazené nebo mražené výrobky;
•
výrobky upravené podle přání zákazníka nebo výrobky na zakázku;
•
zastaralé výrobky nebo výrobky, které se již nevyrábějí;
•
výrobky s prošlým datem spotřeby nebo výrobky neodpovídající požadavkům
společnosti IDEXX na minimální dobu skladování (tyto požadavky společnosti
IDEXX na minimální dobu skladování sdělí kupujícímu oddělení služeb zákazníkům
společnosti IDEXX).
7.4
Kredity nebudou poskytnuty v následujících případech (vyjma případů, kdy bude uvedeno
jinak v záruce společnosti IDEXX ve prospěch kupujícího podle článku 9):
•
výrobky vrácené bez připojeného formuláře RGA nebo bez jasně vyznačeného čísla
RGA na vnější straně vraceného balíku;
•
výrobky vrácené více než čtrnáct (14) dnů od vystavení RGA;
•
výrobky vrácené ve stavu, který brání jejich dalšímu prodeji. Příkladem jsou mimo
jiné otevřené nebo znehodnocené výrobky, výrobky s ušpiněným původním obalem,
výrobky, které nejsou v původním balení nebo nejsou celé v přepravním obalu;
•
výrobky poškozené během vracení. Kupující nese odpovědnost za to, že vracené
výrobky budou opatřeny odpovídajícím ochranným obalem, aby je bylo možno
nabídnout k dalšímu prodeji.
7.5
Poplatek za vrácení do skladu činí v případě vrácení výrobku 25 % z fakturované ceny nebo
35,- EUR, 28,- GBP či 56,- CHF, podle toho, která částka je vyšší. Kupující také ponese veškeré
přepravní náklady do a ze zařízení kupujícího. Pokud dojde na straně společnosti IDEXX k chybě při
přepravě nebo pokud je zboží řádně odmítnuto kupujícím podle článku 6, případně pokud výrobek
nevyhovuje záruce společnosti IDEXX podle článku 9, může kupující výrobek vrátit (jakmile takové
vrácení schválí společnost IDEXX) na náklady společnosti IDEXX prostřednictvím určeného
přepravce a nebude mu účtován žádný poplatek za vrácení do skladu.
Článek 8: Lhůta splatnosti
8.1
Lhůta splatnosti činí 30 dnů od data vystavení faktury, pokud nebude sjednáno písemně jinak.
Společnost IDEXX může lhůtu splatnosti kdykoliv změnit nebo zrušit jakýkoliv dříve poskytnutý
kredit. Pokud kupující nezaplatil veškeré splatné částky, vyjma těch, které jsou v dobré víře
rozporovány, nebo pokud kupující jinak poruší jakékoliv ujednání těchto Podmínek, pak aniž by byla
517493-v3\PRADOCS
3
dotčena jakákoliv jiná práva, může společnost IDEXX zastavit plnění dle těchto Podmínek, včetně
záručního servisu, a prohlásit jakékoliv částky dosud dlužné ze strany kupujícího za okamžitě splatné.
8.2
Pokud kupující nezaplatí fakturu k datu její splatnosti, může mu společnost IDEXX účtovat
měsíčně poplatky z prodlení, vypočítané jako dvanáct procent (12 %) za rok nebo maximální možnou
sazbou povolenou ze zákona ve vztahu k neuhrazeným částkám, a to podle toho, která z takových
částek je nižší. Pokud banka naúčtuje společnosti IDEXX poplatky za odmítnutí plateb iniciované
kupujícím, může společnost IDEXX přeúčtovat tyto manipulační poplatky kupujícímu.
8.3
Veškeré platby, u nichž je vyžadován dokumentární akreditiv, musejí být provedeny na
základě neodvolatelného dokumentárního akreditivu v celkové výši objednávky/zakázky, který bude
zdarma otevřen ve prospěch společnosti IDEXX do dvaceti (20) dnů od přijetí objednávky společností
IDEXX a bude potvrzen mezinárodní bankou schválenou společností IDEXX. Tento dokumentární
akreditiv bude splatný na viděnou u potvrzující banky ve výši jedné třetiny (1/3) takové částky jako
záloha po přijetí objednávky a dvou třetin (2/3) takové částky poté, co společnost IDEXX předá zboží
přepravci v zařízení IDEXX.
Článek 9: Obecné záruky
9.1
Na koho se záruka vztahuje: Výhody ze záruky společnosti IDEXX jsou poskytovány
výhradně původnímu kupujícímu a konečnému uživateli nových výrobků přímo zakoupených nebo
licencovaných kupujícím od společnosti IDEXX či jejích autorizovaných distributorů nebo prodejců.
Výrobky a služby společnosti IDEXX jsou určeny pouze k odbornému užívání vyškoleným
personálem. Záruka společnosti IDEXX se nevztahuje na jinou osobu nebo subjekt než na takového
kupujícího a konečného uživatele.
9.2
Záruka na sady společnosti IDEXX: Společnost IDEXX zaručuje, že její testy používané na
přístrojích IDEXX, reagenty IDEXX i sada výrobků společnosti IDEXX (dále společně jen „sady“)
budou vyhovovat zveřejněné specifikaci společnosti IDEXX, jsou-li používány a skladovány za
podmínek stanovených společností IDEXX a za předpokladu běžného řádného a stanoveného
používání, po celou dobu skladovatelnosti, nebo pokud taková doba není stanovena, po dobu jednoho
roku od dodání kupujícímu. Kupující chápe, že u žádného diagnostického výrobku nemůže být
zaručena 100% přesnost. Společnost IDEXX neručí za nepřerušený nebo bezchybný provoz sad.
Během platné záruční doby vymění společnost IDEXX bez dalších poplatků nevyhovující sadu za
nový výrobek a vrátí na své náklady takový výrobek kupujícímu.
9.3
Záruka společnosti IDEXX na zařízení: Společnost IDEXX zaručuje, že nástroje
společnosti IDEXX, analyzátory a náhradní díly (dále jen „zařízení“) budou vyhovovat zveřejněné
specifikaci společnosti IDEXX, jsou-li používány a skladovány za podmínek stanovených společností
IDEXX a za předpokladu běžného řádného a stanoveného používání, po dobu jednoho roku od dodání
kupujícímu nebo případně od dokončení instalace, podle toho, co bude delší, nebo jak bude stanoveno
v objednávkovém formuláři společnosti IDEXX/dokladu o prodeji. Kupující chápe, že u žádného
diagnostického výrobku nemůže být zaručena 100% přesnost. Společnost IDEXX neručí za
nepřerušený nebo bezchybný provoz zařízení. Společnost IDEXX neposkytuje záruku na vyměnitelné
nebo související součásti, jako jsou svíčky, baterie, žárovky, kabely, elektrické šňůry, adaptéry,
pipetory, kalibrátory, tiskové hlavy, klávesnice, myši, pásy, pásky, CD nebo jiný spotřební materiál či
média nebo výrobky třetích stran, jako jsou tiskárny či software, který nepatří společnosti IDEXX;
všechny výše uvedené součásti poskytuje společnost IDEXX „tak, jak jsou“ („AS IS“), pokud
společnost IDEXX výslovně nesjedná písemně jinak. Během platné záruční doby společnost IDEXX
bez dalších poplatků dle svého uvážení nevyhovující zařízení buď opraví za použití nových součástí
nebo provozuschopných použitých součástí, které se provedením vyrovnají nebo jsou lepší než nové
součásti, nebo nevyhovující zařízení nahradí novým výrobkem či provozuschopným použitým
výrobkem, který je provedením funkčně stejný nebo lepší než nový výrobek, a společnost IDEXX na
své náklady dodá takový výrobek zpět kupujícímu. Záruka společnosti IDEXX na vyměněné součásti
a opravené výrobky platí i po zbývající platnou záruční dobu.
517493-v3\PRADOCS
4
9.4
Záruka společnosti IDEXX na software: Společnost IDEXX zaručuje, že dvě nejaktuálnější
verze softwaru IDEXX, na které byla kupujícímu poskytnuta licence (spolu s jakoukoliv související
dokumentací dále jen „software“), budou fungovat v podstatných ohledech v souladu s našimi
zveřejněnými specifikacemi po dobu 90 dnů od dodání kupujícímu. Kupující chápe, že u žádného
diagnostického výrobku nemůže být zaručena 100% přesnost. Společnost IDEXX neručí za
nepřerušený nebo bezchybný provoz svého softwaru. Společnost IDEXX neručí za výrobky třetích
stran, jako je software, který nepatří společnosti IDEXX; veškeré takové výrobky poskytujeme „tak,
jak jsou“ („AS IS“), pokud společnost IDEXX výslovně nesjedná písemně jinak. Společnost IDEXX
neručí za softwarové opravné kódy (tzv. software patch), aktualizace, vyšší verze, modifikace nebo
jiná vylepšení poskytnutá společností IDEXX ve vztahu k softwaru nad rámec původní záruční doby,
která začíná prvotní licencí kupujícího od společnosti IDEXX. Společnost IDEXX neručí za to, že
zařízení nebo software společnosti IDEXX bude možné propojit s jinými systémy vedení praxe, než
jsou systémy společnosti IDEXX, nebo za funkčnost sdílení údajů o diagnostických výsledcích
s jinými systémy vedení praxe, než jsou systémy společnosti IDEXX. Během platné záruční doby
vynaloží společnost IDEXX bez dalších poplatků přiměřené úsilí, aby (i) upravila jakýkoliv
nevyhovující software tak, aby se stal vyhovujícím, ve lhůtě, která dle našeho názoru
odpovídá závažnosti problému, a (ii) provedla pravidelné úpravy, které společnost IDEXX jinak
poskytuje i dalším podporovaným zákazníkům zdarma. Společnost IDEXX tuto podporu poskytne
pouze ve vztahu ke dvěma nejaktuálnějším verzím softwaru. Pokud má kupující síť a dojde k závadě
na systému, je kupující předtím, než se obrátí na společnost IDEXX za účelem podpory softwaru,
povinen obrátit se nejprve na svého poskytovatele síťové podpory, aby určil, zda problém nevznikl
v důsledku problémů se sítí. Záruka společnosti IDEXX na software, který společnost IDEXX upraví
tak, aby byl vyhovující, platí i po zbývající záruční dobu na původní software.
„Software s otevřeným zdrojovým kódem“ (open source code) nebo „svobodný software“ (free
software) jakékoliv třetí strany, který je začleněn do softwaru společnosti IDEXX, je chráněn
autorskými právy poskytovatelů licence takové třetí strany; společnost IDEXX neposkytuje jménem
takových poskytovatelů licence žádné záruky a vylučuje veškerou odpovědnost ve vztahu k takovému
softwaru.
9.5
Jak získat záruční podporu: Záruční podpora je poskytována v rámci běžné pracovní doby
na servisních místech společnosti IDEXX, vyjma svátků v zemi, ze které společnost IDEXX tuto
podporu poskytuje. Jakoukoliv reklamaci musí kupující uplatnit během platné záruční doby.
V případě poruchy výrobku se musí kupující nejprve telefonicky obrátit na zákaznickou podporu
společnosti IDEXX na telefonní číslo uvedené v dokumentaci k výrobku společnosti IDEXX. Servisní
pracovníci společnosti IDEXX budou kupujícímu dávat pokyny, pomocí kterých se může pokusit
nahlášený problém opravit sám. Pokud si bude kupující u zařízení nebo softwaru, u nichž společnost
tuto možnost nabízí, přát elektronickou podporu, musí mít se společností IDEXX nastavené
elektronické spojení (link-up) podle pokynů vydaných čas od času společností IDEXX. Společnost
IDEXX není povinna poskytovat servisní služby na místě. Pokud bude nutné vrátit výrobek
k přezkoumání, musí jej kupující vrátit do zařízení určeného společností IDEXX, a to na náklady
společnosti IDEXX. Předtím, než kupující jakékoliv příslušné zařízení nebo software vrátí, musí
provést v plném rozsahu systémové zálohování svých dat. Předtím, než dojde k vrácení výrobku, musí
společnost IDEXX kupujícímu vystavit číslo schválení vrácení zboží v souladu s článkem 7. Pokud
bude výrobek nevyhovující, vrátí společnost IDEXX kupujícímu opravený/vyměněný výrobek, a to na
své náklady v souladu se zárukou společnosti IDEXX, jak je popsáno výše. Pokud společnost IDEXX
rozhodne, že se na nahlášený problém nevztahuje záruka společnosti IDEXX ani žádná záruční práva
udělená kupujícímu ze zákona, musí kupující uhradit společnosti IDEXX náklady na vrácení výrobku
kupujícímu a společnost IDEXX se pokusí daný výrobek na náklady kupujícího opravit/nahradit za
aktuálně platné ceny za takovou práci nebo výrobek na základě pokynu kupujícího a na jeho náklady
vrátit. Veškeré vyměněné součásti a výrobky se stávají majetkem společnosti IDEXX.
9.6
Opravné prostředky kupujícího: V maximální možné míře povolené příslušnými zákony
bude výhradní odpovědností společnosti IDEXX a jediným opravným prostředkem kupujícího
517493-v3\PRADOCS
5
v případě nevyhovujícího výrobku nebo porušení jakékoliv záruky nahrazení nevyhovující sady,
oprava nebo náhrada nevyhovujícího zařízení nebo provedení úpravy nevyhovujícího softwaru, který
nesplňuje podmínky záruky společnosti IDEXX. V maximální míře povolené příslušnými zákony
platí, že pokud společnost IDEXX nebude ani s vynaložením přiměřeného úsilí schopna nevyhovující
výrobek opravit nebo vyměnit (nebo upravit software tak, aby se stal vyhovujícím), je jediným
opravným prostředkem kupujícího a výhradní odpovědností společnosti IDEXX buď snížení kupní
ceny či licenčního poplatku hrazeného společnosti IDEXX za výrobek, nebo vrácení takové kupní
ceny či licenčního poplatku (s odečtením odpisů za užívání na základě přímých odpisů za tři roky)
poté, co kupující (na náklady společnosti IDEXX) předmětný výrobek nebo výrobky vrátí. Další
informace o záruce může kupující získat telefonicky na lince služeb zákazníkům společnosti IDEXX
na čísle uvedeném ve faktuře společnosti IDEXX nebo v pokynech připojených k výrobku.
9.7
Závazky kupujícího: Kupující je povinen věnovat výrobkům přiměřenou péči, udržovat je
v čistém a vhodném prostředí a u zařízení provádět běžnou údržbu doporučovanou společností
IDEXX v příslušné uživatelské příručce, pokynech nebo jiné dokumentaci, popřípadě příležitostně
sdělenou kupujícímu jiným způsobem. Aby bylo možné správně identifikovat nahlášené problémy, je
nutné, aby kupující poskytl odpovídající podkladové údaje. Kupující je povinen neprodleně
nainstalovat nově vydané verze softwaru, které mu může společnost IDEXX průběžně zasílat, a vyšší
verze softwaru svého operačního systému na základě průběžných doporučení společnosti IDEXX.
Společnost IDEXX nenese odpovědnost za ztrátu dat kupujícího; společnost IDEXX kupujícímu
důrazně doporučuje, aby u příslušného zařízení a softwarových produktů prováděl pravidelné
zálohování systému a archivoval svá data tak, aby snížil riziko jejich ztráty v případě poruchy na
minimum.
9.8
Výluky ze záruky v případě nesprávného zacházení apod.: Společnost IDEXX neručí za
fungování svých výrobků, pokud je kupující používá jinak než v naprostém souladu s pokyny
společnosti IDEXX pro takové výrobky, pokud nejsou uživatelé řádně proškoleni, pokud kupující
používá výrobky společně s výrobky nebo službami, které neposkytla a nenakonfigurovala společnost
IDEXX, nebo pokud si kupující na svých výrobcích nainstaluje jakékoliv jiné aplikace, než které mu
poskytne společnost IDEXX. ZÁRUČNÍ ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI IDEXX VŮČI KUPUJÍCÍMU
NEPLATÍ, BUDOU-LI S VÝROBKY SPOLEČNOSTI POUŽITY JAKÉKOLIV JINÉ VÝROBKY
NEBO SLUŽBY, NEŽ JSOU VÝROBKY A SLUŽBY SCHVÁLENÉ SPOLEČNOSTÍ IDEXX.
Záruka společnosti IDEXX se nevztahuje na škodu, kterou nezapříčinily výrobky společnosti IDEXX,
jako je například škoda vzniklá v důsledku nedbalosti nebo nesprávného používání či zacházení,
nehody, externí elektrické závady, nedodržení pokynů pro balení nebo přepravu, použití
neschválených výrobků ve spojení s výrobky společnosti IDEXX, počítačových virů, spyware,
malware, tzv. počítačových červů (worms) nebo jiných škodlivých programů, popřípadě oprav nebo
úprav provedených kýmkoliv jiným než společností IDEXX nebo jejími autorizovanými
poskytovateli služeb. Poškození vzniklé v rámci běžného opotřebení zařízení opraví společnost
IDEXX pouze v rozsahu nutném pro řádné fungování zařízení a za poplatek ve výši dle aktuálního
sazebníku společnosti IDEXX; záruka se nevztahuje na kosmetické vady.
9.9
Vzdání se dalších záruk: S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ STANOVENÝCH V TĚCHTO
PODMÍNKÁCH NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST IDEXX A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE
ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, NEČINÍ ŽÁDNÁ DALŠÍ PROHLÁŠENÍ ANI NESTANOVUJÍ
ŽÁDNÉ DALŠÍ PODMÍNKY A VEŠKERÉ DALŠÍ PODMÍNKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ NEBO
MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, PÍSEMNÉ NEBO ÚSTNÍ, JSOU TÍMTO VYLOUČENY,
PŘIČEMŽ SPOLEČNOST IDEXX VÝSLOVNĚ VYLUČUJE ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE
OBCHODOVATELNOSTI NEBO USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ
ÚČEL, SHODNOSTI S POPISEM NEBO VZORKEM, PÉČE A ZPŮSOBILOSTI NEBO
NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ. Společnost IDEXX nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti se
svými výrobky a ani nepověřuje žádného svého zaměstnance, zástupce, distributora nebo jinou osobu,
aby tak činili jejím jménem. Pokud je kupující podle příslušného právního řádu kvalifikován jako
„zákazník“, může mít nárok na veškeré mlčky předpokládané záruky přiznané takovým právním
517493-v3\PRADOCS
6
řádem, a to s omezením na dobu platnosti výslovných záruk a opravných prostředků uvedených v této
záruce. V některých jurisdikcích není povoleno stanovovat dobu platnosti výslovných záruk nebo
omezení opravných prostředků, a tudíž se může stát, že výše uvedená omezení se na kupujícího
nevztahují.
Článek 10: Omezení odpovědnosti
10.1 SPOLEČNOST IDEXX NENESE ODPOVĚDNOST ZA NESPLNĚNÍ TĚCHTO
PODMÍNEK V PŘÍPADĚ, ŽE SE TAK STANE V DŮSLEDKU OKOLNOSTÍ MIMO
PŘIMĚŘENOU KONTROLU SPOLEČNOSTI IDEXX. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ UPRAVENÝCH
PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY A V JIMI STANOVENÉM ROZSAHU VE VZTAHU
K ODPOVĚDNOSTI VZNIKLÉ V DŮSLEDKU HRUBÉ NEDBALOSTI, PODVODU NEBO
ÚMYSLNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI IDEXX NEBO VE VZTAHU KE
SMRTI ČI ZRANĚNÍ OSOB, KE KTERÝM DOŠLO V DŮSLEDKU JEJÍ NEDBALOSTI,
NEBUDOU SPOLEČNOST IDEXX NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ VŮČI KUPUJÍCÍMU NEBO JAKÉKOLIV JINÉ OSOBĚ ZA UŠLÝ ZISK,
ZTRÁTU MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ NEBO ZTRÁTU OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI ANI ZA
ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY, ZVÝŠENOU NÁHRADU ŠKODY,
NÁHRADU ŠKODY S TRESTNÍ FUNKCÍ NEBO NĚKOLIKANÁSOBNOU NÁHRADU ŠKODY,
ZEJMÉNA ZA ZTRÁTU OBCHODNÍ HODNOTY (GOODWILL), ZTRÁTU ZAKÁZEK, DAT
NEBO ZAŘÍZENÍ ČI ZA PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝROBY,
PRODEJE, DODÁVKY NEBO POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ ČI SLUŽEB SPOLEČNOSTI IDEXX
NEBO NEDODÁNÍ ČI PRODLENÍ V DODÁVCE TAKOVÝCH VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB, AŤ
JIŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU
ČI JINAK, A TO ANI TEHDY, KDYŽ BYLA SPOLEČNOST IDEXX NA MOŽNOST VZNIKU
TAKOVÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY UPOZORNĚNA.
10.2 S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ UPRAVENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY A V JIMI
STANOVENÉM ROZSAHU VE VZTAHU K ODPOVĚDNOSTI VZNIKLÉ V DŮSLEDKU
HRUBÉ NEDBALOSTI, PODVODU NEBO ÚMYSLNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ
SPOLEČNOSTI IDEXX NEBO VE VZTAHU KE SMRTI ČI ZRANĚNÍ OSOB, KE KTERÝM
DOŠLO V DŮSLEDKU JEJÍ NEDBALOSTI, NEPŘESÁHNE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST
SPOLEČNOSTI IDEXX ZA VÝROBEK NEBO SLUŽBU, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY,
SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU ČI JINAK, ČÁSTKU
ZAPLACENOU KUPUJÍCÍM ZA TAKOVÝ VÝROBEK NEBO SLUŽBU.
10.3 V některých jurisdikcích nejsou povoleny výluky ani omezení stanovená v bodech 10.1 a
10.2, a tudíž se může stát, že se výše uvedená omezení na kupujícího nemusejí vztahovat. Záruka
společnosti IDEXX dává kupujícímu zvláštní zákonná práva a kupující může mít i další práva podle
právního řádu, který se na něho vztahuje.
Článek 11: Licence na software
11.1 Pokud společnost IDEXX poskytuje kupujícímu licenci na software a v rámci prvotní licence
kupujícího na výrobek nebo v jakékoliv jiné průvodní dokumentaci k takovému výrobku či postupu
při instalaci takového softwaru figuruje jako poskytovatel licence na konkrétní software, mají
ustanovení takové licence na software přednost a nahrazují licence poskytnuté kupujícímu podle
tohoto článku 11; v ostatních případech se na softwarové produkty licencované podle těchto
Podmínek vztahuje tento článek 11. Společnost IDEXX poskytuje kupujícímu software pouze
v podobě cílového kódu, a to na základě nevýhradní licence k nainstalování a použití výhradně
s přístrojem k tomuto účelu určeným, a software tedy není kupujícímu prodáván; výrazy „koupě“,
„prodat“ nebo další obdobné výrazy znamenají „licenci“ tak, jak je tento pojem používán v těchto
Podmínkách. Aniž by tím byla ovlivněna jakákoliv jiná práva, může společnost IDEXX licenci
kupujícího na software ukončit, pokud nebude kupující dodržovat tyto Podmínky. Společnost IDEXX
nebo její poskytovatelé licence či dodavatelé jsou vlastníky veškerých titulů a autorských práv
517493-v3\PRADOCS
7
k softwaru a jeho případným kopiím. Kupující se zavazuje, že s jakoukoliv opravou, aktualizací, vyšší
verzí, rozšířením nebo jinou úpravou softwaru, kterou mu případně poskytne společnost IDEXX, bude
zacházet jako se „softwarem“ v souladu s těmito Podmínkami a bude je používat výhradně způsobem
těmito Podmínkami povoleným. Kupující může software používat pouze na jednom počítači. Kupující
si může pořídit jednu kopii softwaru výhradně pro účely zálohování. Kupující může svůj software
trvale převést, pokud společnosti IDEXX neprodleně oznámí jméno a adresu příjemce, neponechá si
žádnou kopii a pokud bude dotyčný příjemce s takovým postoupením a s těmito Podmínkami písemně
souhlasit (nicméně s tím, že výhody ze záruky poskytované společností IDEXX se na takového
nabyvatele nebudou vztahovat).
11.2 Software je určen výhradně pro interní potřeby kupujícího a kupující se zavazuje nepoužívat
ho ku prospěchu žádné jiné osoby ani neumožnit jiné osobě, aby ho používala (například jeho
sdílením s dalšími uživateli, v rámci poskytování služeb nebo na jiném základě), a nepoužívat ho
k vývoji nebo úpravě aplikačních programů, písemných materiálů nebo jiných produktů či
k provozování jakýchkoliv jiných aplikací, než je software společnosti IDEXX. Kupující se zavazuje,
že nebude provádět úpravy softwaru, nebude ho rozšiřovat, provádět zpětnou analýzu nebo
dekompilaci, dezasemblovat ho nebo jinak měnit či doplňovat, s tím, že pokud bude nezbytná
reprodukce kódu a převod jeho formy za účelem získání informací nutných k dosažení vzájemné
součinnosti (interoperability) softwarových produktů s jinými programy v rámci Evropského
hospodářského prostoru, bude o tom kupující společnost IDEXX písemně informovat a společnost
IDEXX pak kupujícího do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení žádosti vyrozumí o tom, zda: (i)
práce nezbytné k zajištění takové interoperability provede společnost IDEXX a vyúčtuje za ně
kupujícímu přiměřené náklady, nebo zda (ii) kupující sám bude oprávněn provést takové kroky,
ovšem pouze v rozsahu nezbytném k zajištění interoperability softwarových produktů s jinými
programy.
11.3 S výjimkou případů uvedených v prvním bodu tohoto článku 11 se kupující zavazuje, že bez
předchozího písemného souhlasu společnosti IDEXX částečně ani zcela nezpřístupní tento software
třetím stranám, nebude z něj pořizovat kopie, zobrazovat ho, zapůjčovat, zveřejňovat nebo jinak šířit,
ani výše uvedené nedovolí a omezí své používání softwaru a přístup k němu na ty své zaměstnance,
kteří ho přímo používají. Kupující podnikne odpovídající kroky k tomu, aby software zabezpečil a
zajistil, že k němu nebudou mít přístup nepovolané osoby a že žádné oprávněné osoby, které k němu
přístup mají, neučiní nic, co by bylo v rozporu s těmito Podmínkami, kdyby totéž učinil kupující. Bez
ohledu na výše uvedené společnost IDEXX ve vztahu k jakémukoliv „softwaru s otevřeným
zdrojovým kódem“ (open source code) nebo „svobodnému softwaru“ (free software) tvořícímu
součást softwaru společnosti IDEXX, který společnost IDEXX upravila: (1) v rozsahu výslovně
vyžadovaném jejími poskytovateli licence povoluje zpětnou analýzu takového kódu pro omezené
účely vyžadované takovými poskytovateli licence a pro žádné jiné účely a (2) v rozsahu výslovně
povoleném jejími poskytovateli licence poskytne kupujícímu na jeho písemnou žádost kopii
zdrojového kódu takových softwarových komponentů ve strojově čitelné podobě.
11.4 Některá zařízení a software společnosti IDEXX mají komunikační protokol, který umožňuje
sdílení diagnostických dat s mnoha systémy vedení praxe nabízenými jinými poskytovateli.
Společnost IDEXX nenese odpovědnost za instalaci jakýchkoliv rozvodů nebo propojení mezi
zařízením či softwarem a systémem vedení praxe kupujícího. Může se stát, že kupující bude muset
zakoupit další hardware nebo software, aby mohl diagnostické údaje ze zařízení IDEXX sdílet se
svým systémem vedení praxe. Náklady na takový další hardware nebo software nejsou zahrnuty do
nákladů na analyzátory společnosti IDEXX. Společnost IDEXX nezaručuje propojitelnost s jinými
systémy vedení praxe, než jsou systémy společnosti IDEXX, ani možnost sdílení údajů o
diagnostických výsledcích s takovými systémy.
Článek 12: Shromažďování a používání údajů
Společnost IDEXX shromažďuje osobní údaje kupujícího, aby mu mohla poskytnout jím poptávaná
zařízení a příslušenství, plnit své závazky z objednávek a smluv uzavřených se společností IDEXX a
517493-v3\PRADOCS
8
spravovat je, zajistit a zpracovávat platby částek prováděných kupujícím v souvislosti s objednávkami
a smlouvami uzavřenými se společností IDEXX (popřípadě provádět refundace částek kupujícímu) a
uplatňovat nebo hájit svá zákonná práva. Společnost IDEXX sdílí údaje kupujícího se třetími stranami
pouze v případech, kdy je to vyžadováno zákonem nebo kdy je to důvodně nezbytné k realizaci či
správě objednávek nebo smluv uzavřených se společností IDEXX. V případě, že si kupující zvolí jako
způsob platby bezhotovostní převod, bude dále společnost IDEXX vybrané osobní údaje sdílet
s finanční institucí kupujícího za účelem zajištění provedení platby. Vzhledem ke skutečnosti, že
IDEXX je nadnárodní společností, může osobní údaje kupujícího zpracovávat i v jiných zemích,
včetně Spojených států amerických a dalších zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které
nemusejí poskytovat obdobnou úroveň ochrany údajů, jaká je uplatňována v rámci EHP na základě
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Společnost IDEXX může dále
kupujícímu s využitím jeho údajů zasílat vzdělávací materiály, informace o plánovaných seminářích,
informace o nových testech, které jsou k dispozici, a informace o produktech a službách nabízených
společností IDEXX a jejími partnery, o kterých se společnost IDEXX domnívá, že by mohly
kupujícího zajímat. Pokud si kupující nepřeje dostávat nevyžádaná obchodní sdělení, může společnost
IDEXX kontaktovat telefonicky na čísle 00800 1234 3399 nebo e-mailem na adrese
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected] nebo [email protected].
Článek 13: Odpadní elektrická a elektronická zařízení (dále jen „OEEZ“) (platí pouze pro
oblast Europy)
13.1 Tento článek se vztahuje jak na elektrická a elektronická zařízení (dále jen „EEZ“) uvedená
společností IDEXX na evropský trh po 13. srpnu 2005 (dále jen „nová EEZ“), tak i na EEZ uvedená
na evropský trh před 13. srpnem 2005 (označovaná jako „historický odpad“), která se stávají odpadem
v důsledku zakoupení nových EEZ od společnosti IDEXX po 13. srpnu 2005.
13.2 Kupující ponese veškeré náklady na sběr a odvoz nových EEZ a/nebo historického odpadu na
adresu recyklačního sběrného místa uvedenou společností IDEXX v souladu se Směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 2002/96/ES a příslušnými národními zákony.
13.3 Pokud kupující dále prodá EEZ společnosti IDEXX třetí straně, je povinen zajistit, že tento
článek bude v plném rozsahu zahrnut do písemného smluvního ujednání se třetí stranou o takovém
prodeji. Kupující se zavazuje, že společnost IDEXX a jí určeného poskytovatele programu pro
dodržování požadavků v oblasti OEEZ – ENVIRON B2B WEEE Scheme – nebo takového jiného
poskytovatele, kterého může společnost IDEXX příležitostně určit, odškodní za všechny náklady a
výdaje, které mohou společnosti IDEXX a takovému poskytovateli vzniknout v důsledku nedodržení
závazků podle tohoto článku ze strany kupujícího.
Článek 14: Dodržování právních předpisů; záruky podle zákonů o vývozu
14.1 Kupující se zavazuje nakládat s výrobky v souladu s příslušnými právními předpisy
Spojených států amerických a jurisdikcí, ve kterých byly výrobky získány nebo jsou používány.
Kupující je povinen získat veškerá povolení, licence a jiné dokumenty nezbytné v souvislosti s koupí,
instalací, prodejem, vývozem, přepravou nebo používáním jakýchkoliv výrobků.
14.2 Kupující nesmí odklonit nebo přeložit dodávku výrobků jinam než v rámci země určení
uvedené v expedičním příkazu společnosti IDEXX nebo členských zemí Evropského hospodářského
prostoru, ani nesmí takové odklonění nebo přeložení dodávky povolit komukoliv jinému. Výrobky
společnosti IDEXX nesmějí být zejména vyváženy nebo zpětně vyváženy (a) do žádné ze zemí, na
které je uvaleno embargo ze strany USA, nebo státnímu příslušníkovi takové země, rezidentovi či
subjektu z takové země nebo (b) komukoliv, kdo je uveden na seznamu zvláště určených osob,
vedeném Ministerstvem financí USA, nebo na seznamu zakázaných osob či seznamu zakázaných
subjektů, vedeném Ministerstvem obchodu USA. Používáním výrobků společnosti IDEXX kupující
517493-v3\PRADOCS
9
prohlašuje a zaručuje, že se nenachází v žádné takové zemi, není pod její kontrolou, není jejím státním
příslušníkem nebo rezidentem ani není uveden v žádném z těchto seznamů.
Článek 15: Zákaz postoupení ze strany kupujícího
S výjimkou případů uvedených v článku 11 ve vztahu k softwaru nesmí kupující postoupit žádné své
povinnosti, práva nebo nároky podle těchto Podmínek bez předchozího souhlasu společnosti IDEXX a
jakýkoliv pokus o takové postoupení bude neplatný.
Článek 16: Ustanovení o státních zakázkách
Jakýkoliv software nebo dokumentace dodaná podle těchto Podmínek, které jsou získány vládou
Spojených států amerických nebo jinou národní vládou či jejich jménem, představují „komerční
počítačový software“, respektive „dokumentaci ke komerčnímu počítačovému softwaru“, a pokud
neexistuje písemné ujednání o opaku, jsou práva příslušné vlády ve vztahu k takovému softwaru nebo
dokumentaci omezena podmínkami tohoto dokumentu v souladu s ustanoveními § 12.212 (a) FAR
(Nařízení o federálních akvizicích) a/nebo § 227.7202-1(a) DFARS (Dodatek k nařízení o federálních
akvizicích ke smlouvám s Ministerstvem obrany).
Článek 17: Oddělitelnost ustanovení
Pokud jakýkoliv soud příslušné jurisdikce shledá kterékoliv ustanovení těchto Podmínek v jakémkoliv
ohledu neplatným nebo nevynutitelným, nebude tímto ovlivněna nebo oslabena platnost a
vynutitelnost zbývajících ustanovení a kupující a společnost IDEXX souhlasí s tím, že takové
neplatné nebo nevynutitelné ustanovení nahradí vynutitelným a platným ujednáním, které bude svým
ekonomickým účinkem co nejbližší neplatnému nebo nevynutitelnému ustanovení.
Článek 18: Rozhodné právo, místo konání rozhodčího řízení, řešení sporů
18.1 PŘÍSLUŠNÁ PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO A SPOLEČNOSTI IDEXX A
VEŠKERÉ SOUVISEJÍCÍ SPORY MEZI STRANAMI VZNIKLÉ Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO
V SOUVISLOSTI S NIMI, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO
DELIKTU NEBO JINAK, SE ŘÍDÍ A BUDOU VYKLÁDÁNY A VYKONÁVÁNY V SOULADU
S PRÁVNÍM ŘÁDEM NIZOZEMSKA, BEZ OHLEDU NA ZÁSADY KOLIZNÍCH NOREM.
SPOLEČNOST IDEXX A KUPUJÍCÍ VÝSLOVNĚ POTVRZUJÍ, ŽE NA TYTO PODMÍNKY SE
VZTAHUJE ÚMLUVA OSN O SMLOUVÁCH O MEZINÁRODNÍ KOUPI ZBOŽÍ.
18.2 JAKÝKOLIV SPOR VZNIKLÝ V SOUVISLOSTI S TĚMITO PODMÍNKAMI NEBO
JAKOUKOLIV JINOU SMLOUVOU Z TĚCHTO PODMÍNEK VYPLÝVAJÍCÍ NEBO
S PORUŠENÍM, UKONČENÍM ČI PLATNOSTÍ TĚCHTO PODMÍNEK NEBO TAKOVÉ
SMLOUVY BUDE S KONEČNOU PLATNOSTÍ ŘEŠEN V SOULADU S PRAVIDLY
ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ NIZOZEMSKÉHO ROZHODČÍHO INSTITUTU (NEDERLANDS
ARBITRAGE INSTITUUT) V PLATNÉM ZNĚNÍ, A TO JEDNÍM ROZHODCEM
JMENOVANÝM V SOULADU S UVEDENÝMI PRAVIDLY (S TÍM, ŽE SPOLEČNOST IDEXX
MŮŽE POŽÁDAT O VYDÁNÍ SOUDNÍHO PŘÍKAZU NEBO JINÉHO OPRAVNÉHO
PROSTŘEDKU VŮČI KUPUJÍCÍMU V KTERÉKOLIV PŘÍSLUŠNÉ JURISDIKCI). ROZHODČÍ
ŘÍZENÍ BUDE VEDENO V ANGLICKÉM JAZYCE A VEŠKERÉ DOKUMENTY
DORUČOVANÉ ROZHODCI NEBO ROZHODCEM BUDOU ROVNĚŽ V ANGLICKÉM
JAZYCE. ROZHODCE VYDÁ NÁLEZ V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY. MÍSTEM
KONÁNÍ ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ BUDE AMSTERDAM, NIZOZEMSKO.
18.3 Obě strany se vzdávají jakýchkoliv vzájemných nároků na několikanásobnou nebo zvýšenou
náhradu škody či náhradu škody s trestní funkcí v jakýchkoliv právních řízeních týkajících se těchto
Podmínek. Rozhodce nebude za žádných okolností oprávněn přiznat několikanásobnou nebo
zvýšenou náhradu škody či náhradu škody s trestní funkcí, ať již na základě zákonů povolujících
přiznání takové náhrady škody či jinak, a jakýkoliv pokus o přiznání takové náhrady škody bude nad
517493-v3\PRADOCS
10
rámec pravomoci rozhodce a bude neplatný a nevynutitelný. Nález vydaný rozhodcem bude
představovat jediný a výhradní opravný prostředek stran a bude vymahatelný u jakéhokoliv soudu
příslušné jurisdikce, s výhradou možnosti zrušení z důvodu podvodu nebo zjevné podjatosti rozhodce.
Strana, která v jakémkoliv takovém právním řízení uspěje, bude oprávněna požadovat uhrazení
právních poplatků a nákladů, které jí důvodně vznikly. Každá strana se tímto zříká možnosti uplatnění
jakékoliv námitky, kterou může nyní nebo v budoucnu mít ohledně místa konání jakéhokoliv
takového řízení nebo ohledně toho, že takové řízení bylo zahájeno před nepříslušným soudem.
Článek 19: Rozhodný jazyk
Případný překlad těchto Podmínek je pořizován výhradně za účelem splnění požadavků místních
právních předpisů. V případě rozporu mezi anglickou jazykovou verzí a jakýmikoliv jinými
jazykovými verzemi těchto Podmínek se budou veškeré otázky výkladu těchto Podmínek řídit jejich
původním anglickým zněním. Jakékoliv jiné dokumenty doručované nebo předkládané na základě
těchto Podmínek, včetně oznámení, mohou být v anglickém jazyce.
Revidováno 1. března 2010
517493-v3\PRADOCS
11