Ernst Haeckel: svědectví o nepříteli pravdy Bible

Transkript

Ernst Haeckel: svědectví o nepříteli pravdy Bible
Ernst Haeckel: svědectví o nepříteli pravdy Bible
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://kreacionismus.cz)
Ernst Haeckel: svědectví o nepříteli pravdy Bible
Vložil/a Pavel Kábrt [1], Pá, 02/04/2011 - 18:16 E. van Niekerk [2]
Uveřejněno 27. ledna 2011
(Z http://creation.com/haeckel-hostile-witness-bible-truth [3] přeložil Pavel Kábrt - 2/2011)
Osmé německé vydání Natürliche Schöpfungsgeschichte
Historie je zajímavý předmět. Někteří lidé milují dějepis přirozeně, zatímco pro jiné je to
protivné učit se ke zkoušce, kdy se musí vyhledávat všechna ta fakta a data. Nejdůležitější
část historie je pro křesťany zjevena v Bibli, protože ta je klíčem ke křesťanské víře. Navíc
historie zaznamenaná v Genesis 1-11 obsahuje mnoho důležitých odpovědí k tomu, aby
člověk porozuměl současnému světu.
Žel, mnoho lidí v současné moderní kultuře včetně křesťanů si myslí, že „věda“ popřela
jasnou biblickou historii popsanou v počátečních kapitolách Genese. Přitom si neuvědomují,
že věda, a zvláště historiografie, je nesmírně závislá na výchozím světovém názoru a na
mnoha předpokladech. Často mají lidé scestný názor, že si musejí vybrat mezi „tvrdou“
vědou a Biblí. Ale velmi zajímavý kus historie nám ukazuje, že věda založená na biblickém
světovém názoru [4] byla velmi přesná ve srovnání s naším současným moderním
poznáním, a že v cestě za pravdou udělal evoluční světový názor opravdu velkou škodu [5].
Před několika lety poskytl laickému publiku Dr Carl Wieland z CMI [6] velice důležitý
Domů
E-mail
Strana 1 z 7
Ernst Haeckel: svědectví o nepříteli pravdy Bible
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://kreacionismus.cz)
rozhovor, nazvaný Dynamický život: změny v živých organizmech (lze získat na DVD [7]).
Ke konci svého proslovu učinil fascinující prohlášení, které by ohromilo mnoho lidí. Znělo
přibližně takto: „pokud je věda v rozporu s Biblí, pak to signalizuje, že věda zatím ještě
nepodchytila všechna fakta“.
Haeckel: ‘Darwinův dobrman’
Jednou takovou historickou postavou, která vynaložila velké úsilí podkopat jasnou historii
podávanou v Bibli, je německý profesor zoologie jménem Ernst Haeckel (1834-1919).
Haeckel není jen ve velkém měřítku zodpovědný za to, že Německo obrátil na víru v
evoluční teorii, ale usiloval také o to, aby bylo veškeré tradiční náboženství a křesťanství
nahrazeno jeho nově vymyšlenou filozofií nazývanou monismus.
K ironii patří, že více jak jedno století po vydání mnoha Heackelových populárních knih,
zaměřených odvést lidi od křesťanství a Bible, může být Haeckel použit jako vynikající
příklad toho, proč je lepší důvěřovat vědě praktikované pod biblickým světonázorem, než
vědě založené na sekulárním (a často ateistickém) pohledu na svět.
Ve shora zmíněném rozhovoru doktor Wieland objasňuje, že Bible je naprosto v rozporu s
rasismem. Kritikové (kteří by ignorovali všechny důkazy z Písma) by mohli říct, že tohle je
jen účelově politicky korektní výrok. Je to však právě Haeckel, kdo může posloužit jako
velice dobrý svědek nepřátelství vůči povědomí, že Bible je anti-rasistická [8], a to dokonce
i v době, kdy pojem „rasová rovnost“ nebyl tak politicky korektní jako je tomu dnes. V jeho
chybně pojmenované knize Přirozené dějiny stvoření (1) - původní německý titul zní
Natürliche Schöpfungsgeschichte - která by se měla správně jmenovat „Dějiny evoluce“,
nalézáme Haeckelovo chvástání proti biblickému modelu:
„Všech těchto pět /řeč je o dřívější klasifikaci před Haeckelem/ lidských plemen, podle
židovské legendy o stvoření, prý povstalo z ´jednoho páru´- Adama a Evy, a v souhlasu s
tím to prý jsou variety jednoho druhu. ...Vynikající paleontolog Quenstedt má pravdu, když
tvrdí, že ´kdyby černoši a kavkazané byli hlemýždi, zoologové by všeobecně souhlasili, že
reprezentují dva velmi odlišné druhy, které nemohou v žádném případě pocházet z jediného
páru v důsledku evoluční divergence.“ Str. 412-413 (zvýraznění přidáno)
Ostatní v této kapitole a knize, ze které je předchozí citát, je tvrdě rasistické a dnešní
evolucionisté by se nad tím zhrozili. I proto, že dnes víme z molekulární biologie, že všechny
odlišné skupiny lidí jsou ve skutečnosti velmi blízce příbuzné a tvoří pouze variety jednoho
druhu! (2) Krevní a orgánové transplantace mohou být úspěšně prováděny mezi členy
různých tzv. „ras“. Bible má pravdu a Haeckelova „věda“ (založená na jeho evolučních
názorech) byla mylná. Také to jen dokládá, jakým podnětem může být evoluční myšlenka
pro rasistické ideály a názory. Je zajímavé si povšimnout, jak může být i blaf „vědecky“
podpořen poukazem na „vynikajícího paleontologa Quenstedta“ (to byl Friedrich August von
Quenstedt /1809-1889/). K ironii také patří, že mnozí evoluční antropologové dnes věří
modelu „pocházíme z Afriky [9]“ (3), což je učení, že všichni lidé pocházejí z malé africké
skupinky lidí, i když se Haeckel původu z jednoho páru vysmíval. V tomto případě nám
udělal Haeckel vlastně velmi dobrou službu, když se vysmál biblickému modelu, protože
ukázal, že Bible může být snadno rozpoznatelná jako anti-rasistická, a to i v době, kdy to
nebylo tak politicky korektní jako je tomu dnes. Bible říká jasně, že my všichni jsme lidé
jedné krve“ (Skut 17:26).
Navíc je zajímavé, že je to právě Haeckel sám, kdo nám ve stejném díle ve Svazku II
zachoval doklad, že už tehdy byli jiní antropologové, kteří s ním velmi hluboce nesouhlasili
v otázce lidských „ras“. Uvádí jeden z jejich argumentů:
Domů
E-mail
Strana 2 z 7
Ernst Haeckel: svědectví o nepříteli pravdy Bible
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://kreacionismus.cz)
„...nemůže být pochyb, že se četné rasy a variety našich domácích psů liší o mnoho víc
jedna od druhé, než bere v potaz uspořádání psí čeledi v zoologických systematikách. A
přesto jsou bráni všeobecně jako variety jediného druhu – Canis familiaris. Stejným
způsobem většina antropologů dogmaticky a pevně lpí na tzv. ´jednotě druhu´ u všech
ras lidí, a sjednocují je do jediného druhu Homo sapiens. Jenže nepředpojaté a kritické
prověření lidí, když je pečlivě porovnáme, se nemůže zbavit přesvědčení, že morfologické
rozdíly mezi nimi jsou o mnoho důležitější než např. tyto rozdíly u různých druhů medvědů,
vlků nebo koček, jak je rozlišuje zoologická systematika.“ Str. 433-434 (kurziva je i v
originále, zvýraznění dodáno).
Fotka Haeckelovy klasifikace vyšších a nižších lidských ras v jeho práci Přirozené dějiny
stvoření, která byla přeložena z 8. německého vydání Natürliche Schöpfungsgeschichte.
A tak podle Haeckelova podání mnoho antropologů lpělo pevně a dogmaticky na tom, že
lidé tvoří jen jeden druh. Haeckel rozdělil lidi do dvanácti různých druhů, které jsou nadále
děleni do 36 různých ras. Haeckelovy knihy se staly nesmírně populárními bestsellery. Je o
mnoho historicky realističtější ukázat, že Haeckel napomohl vytvořit ono lamentované
rasistické Německo (stejně jako i další evropské státy), a ne že byl sám jeho produktem, jak
se nám snaží namluvit někteří lidé, kteří si Haeckela romantizují. Ještě jednou si
povšimněme vědecky znějícího Haeckelova blafu, jako je např. tento: „Jenže nepředpojaté a
kritické prověření lidí, když je pečlivě porovnáme...“ (zvýraznění dodáno). Vůbec neudivuje,
že se mnoho antropologů neztotožňovalo s Haeckelovými pohledy. Mnoho vědců pevně
odmítalo darwinismus poté, co se Darwinova kniha objevila poprvé v Německu (viz citace
níže).
Dále, Haeckel pro nás zaznamenal ve své práci Evoluce člověka (4) – původní titul v
němčině zní Anthropogenie oder Entwickelungsgeschichte des Menschen, doslova
„Antropogeneze neboli evoluční historie lidstva“ – jak takový profesor, který ještě před
Haeckelem zakládal svoje myšlení na Bibli, měl opět pravdu. Tentokrát se to týká
dědičnosti. Haeckel totiž lpěl na falešné teorii lamarckovského typu dědičnosti (což v
podstatě znamená, že znaky, které tvor získá během svého života, budou předány
potomstvu, což je omyl). Byl přesvědčen, že Darwinova teorie toto vyžaduje. V uvedené
práci, svazku II (5), nám Haeckel říká:
Domů
E-mail
Strana 3 z 7
Ernst Haeckel: svědectví o nepříteli pravdy Bible
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://kreacionismus.cz)
„Tvrdím spolu s Lamarckem a Darwinem (6), že dědičný přenos získaných znaků je jeden z
nejdůležitějších jevů v biologii, a je prokázán tisíci morfologickými a fyziologickými
zkušenostmi. Jde o nepostradatelný základ teorie evoluce. „ (7) (zvýraznění dodáno)
Ve světle tohoto výroku začíná dávat smysl, proč třeba Trofim Lysenko (1898-1976) [10],
důležitá postava Sovětské vědecké komunity, tak zarytě odmítal mendelovskou genetiku.
Prostě proto, že věřil, že je v rozporu s darwinismem. Lysenko využil své moci Stalinova
vyvoleného vědce k odstranění svých oponentů /8/ a byl nakonec zodpovědný za
hladomory.
Profesor Albrecht Haller (1708-1777) z univerzity v Göttingemu učinil několik biologických
objevů popsaných v jeho encyklopedické práci nazvané Elementa Physiologiae Corporis
Humani (svazek 8, 1757-66; „Fyziologické prvky lidského těla“). Byl to milník v dějinách
medicíny. (9) Víc jak o jedno století dřív Haller nesouhlasil s těmito lamarkistickými názory a
provedl mnohem pečlivější pozorování na základě vědy založené na jeho biblických
pohledech. Nicméně Haeckel měl odlišné názory a říká nám:
„On /Haller/ tak popírá jakoukoliv evoluci ve vlastním smyslu toho slova, a jde dokonce tak
daleko, že říká, že vousy už existují u nově narozeného dítěte a paroží u bezrohé srny;
všechny tyto části už tam byly předem a byly jen skryty před zraky člověka po určitou
dobu. Haller dokonce spočítal, kolik lidských bytostí musel Bůh stvořit šestého dne a
uskladnit ve vaječnících Evy.“ (10)
„Haller lpí na všech těchto nesmyslech i přes jejich směšné důsledky...“ (11)
Ale to, čemu Haller věřil, není ve světle moderní genetiky nesmyslné, a je to mnohem blíže
pravdě než pohledy Haeckela (s jeho lamarckismem). Dnes víme, že všechny vlastnosti lidí i
zvířat jsou skutečně uchovávány v DNA, třebaže v zakódované formě, a mnohé, jako třeba
vousy, je skryto lidskému zraku při narození. (12) Také víme, že lidský genom je i v
jednotlivých lidech vysoce heterozygotní (13) - což mu dává velkou možnost rozdílů ve
znacích a genech, řečeno laicky - a může produkovat ohromné množství různých buněk
spermií nebo vajíček, a posléze kombinace lidí. Takže ještě jednou, Haller byl ten, kdo byl
´přesnější´ a Haeckelovo evoluční dogma způsobilo, že to byl on, kdo se mýlil.
Toto také dokládá, jak i dlouhodobě držený biblický pohled na svět mnoha vědci jim
nezabrání dělat dobrou a produktivní vědu. To je v protikladu ke klišé, že věda a medicína
potřebují evoluci [11]. Haller věřil v mladou Zemi [12], a přesto je často nazýván ´otcem
fyziologie´. (14)
Haeckel také obviňoval další vědce, že s ním nesdílejí jeho lamarckistické názory, o kterých
si myslel, že jsou podstatné pro evoluční myšlenky. Např. nám říká, že:
„Jeden z nejslavnějších a nejbigotnějších z těchto oponentů, Wilhelm His, tvrdí velmi
jednoznačně, že ´znaky získané během života jednotlivce nejsou dědičné.´“ (15)
Takže znovu, Wilhelm His měl pravdu ve svém tvrzení, přestože ho Haeckel nazývá
´bigotní´ (omezenec). Haeckel jde dokonce tak daleko, že Augustu Weismannovi
(1834-1914), objeviteli převratné teorie o ´zárodečné plasmě´ v embryologii, vytýká:
„...on /Weismann/ uvedl s velkým úspěchem názor, že ´na další generace mohou být
přeneseny jen ty znaky, které byly obsaženy v embryu v rudimentární formě.´ Jenže tahle
teorie o zárodečné plazmě, která se snaží vysvětlit dědičnost, je pouze ´provizorní
molekulární hypotézou´; je to jedna z těch metafyzických spekulací, které připisují evoluční
Domů
E-mail
Strana 4 z 7
Ernst Haeckel: svědectví o nepříteli pravdy Bible
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://kreacionismus.cz)
jevy výlučně jen vnitřním příčinám, a které považují vliv prostředí za nevýznamný.“ (16)
Jasně vychází najevo, jak evoluční dogma poškodilo správné myšlenky ve vědě;
Weismannovy myšlenky jsou až dodnes chápány jako správné. Je to víc než neuvěřitelné, že
Haeckel nazývá dědičnost na molekulární úrovni ´jednou z těch metafyzických spekulací´. Z
toho plyne, jak byl hnán evolučním dogmatem víc než objektivitou. Pokud organizmus
nereaguje na svoje okolí, uvažoval, pak nemá evoluce žádnou hnací sílu. Je to pořád stejné
do dnešní doby: fakta musejí za každou cenu ustoupit evoluční ideologii.
Téměř všichni němečtí profesionální zoologové, botanici a geologové považovali /Darwinovu
teorii/ za absolutní nesmysl. Agassiz, Geibel, Keferstein a mnozí další se smáli, až byli rudí
ve tváři...
Velmi mnozí (zvláště němečtí) vědci vehementně odmítali Darwinovu teorii poté, co byla
poprvé publikována. Jeden životopisec Haeckela, jeho velký obdivovatel, nás informuje o
tomto:
„Darwinova osudová kniha /O vzniku druhů/ byla k mání v Bronnsově překladu po dva roky.
Téměř všichni němečtí profesionální zoologové, botanici a geologové ji /Darwinovu teorii/
považovali za absolutní nesmysl. Agassiz, Geibel, Keferstein a mnozí další se smáli, až byli
rudí ve tváři...“ (17)
Haeckelovy knihy se staly nesmírně populárními. Abychom uvedli jeden příklad, Haeckel byl
nucen kvůli popularitě své knihy Záhady světa (v němčině: Die Welträthsel) dopsat
dodatek, protože v prvním roce po jejím vydání se prodalo v Německu více jak 100 000
kopií. (18) Haeckel napsal více jak 40 knih pojednávajících převážně o evoluci a také o jeho
monismu. Žel, byl to on, kdo je ve velké míře zodpovědný svými knihami za obrácení
Německa na zemi evoluční víry. I přesto, že lze jasně vidět, jak mnohé myšlenky, ze kterých
si Haeckel dělal legraci, byly naprosto správné! Zvláště se to týká různých biblických
pohledů. Vedle těchto uvedených příkladů jeho špatných názorů, Haeckel spáchal podvod
při malování obrázků embryí [13] a objevil (jen tak z ničeho) první primitivní organizmus,
nazývaný „Monera [14]“. Tyhle věci nikdy neexistovaly a nebyly nikdy nalezeny. Ještě více
šokující je, že Haeckelovy verze kreseb embryí najdeme ještě v mnoha biologických
školních knihách koncem 20. století a v 21. století. (19) Můžeme tedy vidět, jak myšlenky
založené na evolučním světonázoru skutečně poškodily vědu.
Lekce z dějin, kterou jsme zde uvedli, ukazuje křesťanům jednu důležitou zásadu: Je lepší
důvěřovat neomylnému Božímu slovu než ztrouchnivělým nápadům a názorům (nebo lidové
„vědě“) člověka. Stalo se to za Haeckelových dnů, kdy lidé vyměnili správné myšlenky za
falešné. Mnoho teistických evolucionistů tvrdí, že Bibli je třeba adaptovat a reinterpretovat,
aby tak dostihla ´moderní vědu´ (ačkoli ve skutečnosti myslí v této souvislosti nevědeckou
teorii evoluce). Na předchozích příkladech můžeme dost jasně vidět, že to byla naopak
´věda´, kdo musel dostihnout Bibli a názory na ní založené.
Články s podobnou tematikou v angličtině (jeden v češtině):
•
•
•
•
•
•
•
•
Ernst Haeckel [14]
Fraud rediscovered [13]
Haeckel: legacy of fraud to popularise evolution [15]
Bathybius haeckelii and a ‘reign of terror’ [16]
Haeckel’s scientific religion [17]
Herero Genocide [18]
The Darwinian roots of the Nazi tree (Weikart review) [19]
Germany’s other Darwin-inspired Holocaust [20]
Domů
E-mail
Strana 5 z 7
Ernst Haeckel: svědectví o nepříteli pravdy Bible
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://kreacionismus.cz)
• A Civic Biology and eugenics [21]
• Adam, Eve and Noah vs Modern GeneticsRacism Questions and Answers [22]
• Human Life Questions and Answers—Abortion and Euthanasia [23]
Odkazy a poznámky:
1. Haeckel, E. The History of Creation, or the development of the Earth and its inhabitants
by the action of natural causes: A popular exposition of the doctrine of evolution in general,
and that of Darwin, Goethe, and Lamarck in particular, vol II, English edition translated from
the 8th German Edition by Prof. Ray Lankester, Fellow of Exeter College, Oxford, 1909.
2. Zde je nutno poznamenat, že nemyslíme, že by biblický pojem „druh“ byl totožný s
biologickým pojmem (species), i když současné variace dnes žijících lidí mohou být
zahrnuty pod oba stejné pojmy. Viz také Speciation Questions and Answers.
3. Ano, lze dostatečně argumentovat, že hlavními motivacemi pro publikování evolučního
modelu ´Přišli z Afriky´, tehdy jako i dnes, je čelit běžným rasistickým myšlenkám.
4. Haeckel, E. The Evolution of Man – A popular scientific study. Vol I Translated from the
fifth (enlarged) edition by Joseph McCabe (1867–1955, a vocal apostate and leading atheist
campaigner), 1907.
5. Haeckel, E. The Evolution of Man – A popular scientific study. Vol II Translated from the
fifth (enlarged ) edition by Joseph McCabe, 1906
6. Musíme si však povšimnout, že Darwin nevěřil přímo v lamarckismus, ale něčemu, pro co
existuje termín „pangeneze“. Na druhé straně lze poznamenat, že i tak byla jeho teorie
velmi blízko lamarckismu, jen postulovala jiný mechanizmus pro předávání získaných znaků
jednotlivcem. Chcete-li o tom více informací, najdete je v: Bergman, J. A century-and-a-half
quest for the source of new genetic information, Journal of Creation 17(2) 2003. pp. 20–21
7. Haeckel ref. 5., p. 349
8. Weinberger, L., A controversy in a nutshell: A review of The Politically Incorrect Guide to
Darwinism and Intelligent Design by Jonathan Wells, Journal of Creation 22(2) 2008. p. 19
9. Encyclopædia Britannica. “Haller, Albrecht von”. Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate
Reference Suite (CD-ROM version).
10. Haeckel ref 4 p. 12
11. Haeckel ref 4 p.13
12. Haller vyznával určitý typ „preformizmu“, což byl názor, že všechny části dospělého
člověka se už nalézají předem v embryu. Často je terčem výsměchu pro víru v doslovného
homunkula čili ´miničlověka´, který prostě se jen zvětšoval až na dospělého člověka. Ale ve
skutečnosti nevěřil na doslovného homunkula, spíše se na to díval tak, že části těla jsou
obsaženy předem v ingredienci, a během embryonálního vývoje se drasticky mění. Jeho
ponětí nebylo příliš daleko od představy, že jsou tyto části těla přítomny v nějaké formě
kódu či předpisu nebo něčeho podobného.
13. Sarfati, J. Refuting Evolution, p. 33, Creation Book Publishers, 4th Edition, 2008.
14. Všechna tato pozdější fakta jsou pravdivá na základě vlastních Haeckelových záznamů.
15. Haeckel ref 5 p. 349
16. Haeckel ref 5 p. 349
17. Bölsche, W. Haeckel — His life and work, p.138, 1906. Translated by Joseph McCabe,
Philadelphia, George W. Jacobs & Co. Publishers.
18. Ojala, P. J. and Leisola, M. Haeckel: Legacy of fraud to popularize evolution [15], Journal
of Creation 21(3):111–117, 2007; p. 103.
19. Toto je velmi dobře ilustrováno a zdokumentováno (nejen) zde: Luskin, C. What do
modern textbooks really say about Haeckel’s embryos? Discovery Institute, March 2007,
http://www.discovery.org/a/3935#text1 [24], accessed 22 November 2010
Příloha
Velikost
Ernst Haeckel - svědectví o nepříteli pravdy 164 KB
Bible.doc [25]
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Domů
E-mail
Strana 6 z 7
Ernst Haeckel: svědectví o nepříteli pravdy Bible
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://kreacionismus.cz)
Rate Štítky:
Důsledky evoluční teorie [26]
URL zdroje (přijato 10/13/2016 - 00:51): http://kreacionismus.cz/node/546
Odkazy:
[1] http://kreacionismus.cz/users/pavel-kabrt
[2] http://creation.com/e-van-niekerk
[3] http://creation.com/haeckel-hostile-witness-bible-truth
[4] http://creation.com/qa
[5] http://creation.com/whos-really-pushing-bad-science-rebuttal-to-lawrence-s-lerner
[6] http://creation.com/dr-carl-wieland-cv
[7] https://store.creation.com/uk/product_info.php?sku=30-9-520
[8] http://creation.com/racism-questions-and-answers
[9] http://creation.com/out-of-africa-theory-going-out-of-style
[10] http://creation.com/science-should-not-be-subservient-to-an-ideology
[11] http://creation.com/science-creation-and-evolutionism-refutation-of-nas
[12] http://creation.com/age-of-the-earth
[13] http://creation.com/fraud-rediscovered
[14] http://creation.com/ernst-haeckel-evangelist-for-evolution-and-apostle-of-deceit
[15] http://creation.com/images/pdfs/tj/j21_3/j21_3_102-110.pdf
[16] http://kreacionismus.cz/content/bathybius-haeckelii-hruzovlada
[17] http://creation.com/haeckels-scientific-religion
[18] http://creation.com/herero-genocide
[19] http://creation.com/the-darwinian-roots-of-the-nazi-tree-weikart-review
[20] http://creation.com/germanys-other-darwin-inspired-holocaust
[21] http://creation.com/a-civic-biology-and-eugenics
[22] http://creation.com/noah-and-genetics
[23] http://creation.com/human-life-questions-and-answers-abortion-and-euthanasia
[24] http://www.discovery.org/a/3935
[25] http://kreacionismus.cz/sites/default/files/ernst_haeckel_-_svedectvi_o_nepriteli_pravdy
_bible.doc
[26] http://kreacionismus.cz/rubrika/dusledky-evolucni-teorie
Domů
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
E-mail
Strana 7 z 7

Podobné dokumenty

35) Proč nejsem evolucionista?

35) Proč nejsem evolucionista? nemusejí nutně ukazovat na společný původ. Kritici často poukazují na to, že ačkoliv jsou fosilní nálezy nekompletní, nejsou zase tak neúplné, jak tvrdí kladistické analýzy. Kladistici s tím nesou...

Více

Etapy evoluce

Etapy evoluce - stálým zdokonalováním takto membránou od okolí oddělených „jednotek“, vznikaly postupně členitější a složitější útvary - výše již bylo řečeno, že otázka vzniku života souvisí se vznikem genetické...

Více

MUDr. František Koukolík, DrSc., 1995

MUDr. František Koukolík, DrSc., 1995 některé skutečnosti a souvislosti hlavních proudů současné vědy. Nejde však jen o vědu a radost z poznávání. V knížce vyprávím také o sociální a ekologické stránce života lidské společnosti a jejic...

Více

rního Metodologické otázky interdisciplinárního výzkumu v hudbě a

rního Metodologické otázky interdisciplinárního výzkumu v hudbě a Předkládaný sborník je souhrnem příspěvků, jejichž společným rysem je zaměření na metodologii výzkumu v hudební kultuře. Společným rysem je také interdisciplinární charakter výzkumu. Pojetí interdi...

Více

Biosémiotika 1 - Katedra obecné lingvistiky

Biosémiotika 1 - Katedra obecné lingvistiky náhodná: termín fyzika je odvozen od řeckého výrazu fýsis neboli příroda, označujícího harmonické propojení živého i neživého světa, které se navzájem proplétají, neustále se rodí a zanikají jeden ...

Více

Názory na vývoj života

Názory na vývoj života  ač sám Lamarck vitalismus odmítal, jeho předpoklad "vrozené schopnosti vývoje" je vlastně jen jakousi obdobou "životní síly"  slovy dnešní genetiky lamarckismus tvrdí, že změny fenotypu (změny v...

Více