10.05.14 - Sbor církve adventistů Frýdek-Místek

Transkript

10.05.14 - Sbor církve adventistů Frýdek-Místek
Blahopřejeme těm, kteří od 10. 5. do 16. 5. oslaví své narozeniny 10. 5 . Veronika Bolková 12. 5. Martina Skrlová 14. 5. Simona Jonštová 15. 5. Vladimír Polehňa Přidáváme biblický text: (Žalm 89, 2) Navěky budu zpívat o Hospodinově milosrdenství, z pokolení do pokolení budu svými ústy oznamovat tvou věrnost. Noc kostelů Milí bratři a sestry, dovolujeme si vás znovu pozvat na letošní Noc kostelů, která se bude konat v naší modlitebně v pátek 23. 5. 2014 od 18.00 hodin do půlnoci. Pozvání platí nejen pro vás, ale i pro vaše sousedy, známé a kamarády, kteří zatím neměli odvahu navštívit naši modlitebnu. 18:00 Vystoupení dětí 19:00 Písně mládeže 20:00 Písně blízké mému srdci, Karin Maďová 21:00 Folk a country, skupina Ženáči 22:00 -­‐ 24:00 Čtení z Bible Informace o průběhu sborových voleb Jmenovací výbor předkládá další návrhy na obsazení jednotlivých oddělení a složení výboru sboru. • První starší sboru Aleš Maďa • Starší sboru Radomír Špinka • Vedoucí odd. mládeže Milan Činčala • zástupce Kateřína Maďová • zástupce Nikol Maďová • Vedoucí odd. KD manželé Tomicovi • Ved. dobročinné a soc. služby Anna Ferdorková • zástupce Jan Špinka Vedoucí odd. seniorů Jaromír Haleš •
• zástupce Jan a Margita Šantovi • Traktát Petr Řeha • Sborový zpěv Karin Maďová • Zpěv dětí Šárka Polehňová • zástupce Jan Šanta ml. • Doprovod a výběr písní Vl. Bijok a Šárka Polehňová • Ozvučení (pověří výbor sboru) D. Maďa a M. Řeha • Knihovna sboru Andrea Bogdanová • Kronika sboru Yvona Šantová • Vedoucí pořadatelů Jan Špinka • Správce sboru Petr Trnka Složení výboru sboru: Aleš Maďa, Radomír Špinka, Petr Trnka, Pavel Koloničný, Ivana Klečková, Marcel Pavlok, Roman Kloda, Vladimír Polehňa, Milan Činčala, Roman Tomica, Anna Fedorková, Jaromír Haleš a kazatelé v činné službě sboru. Diakoni: Fedorková Anna, Macháňová Květoslava, Horáková Liduše, Mročková Bohuslava, Sirotná Marta, Skarková Zdeňka, Tothová Šárka, Koloničná Alžběta, Klodová Jana, Chovancová Romana, Hořínek Josef, Špinka Jan, Loderovi Dáša a Jiří, Šantovi Margita a Jan, Šantovi Yvona a Jan, Tomicovi Renata a Roman, Trnkovi Hana a Petr, Biolkovi Zdena a Jiří, Biolkovi Věra a Bořivoj, Nowakovi Xenie a Jan, Jalešovi Jana a Jaroslav • Tajemník sboru Pavel Koloničný Učitelé sobotní školy: • První diakon Petr a Hana Trnkovi • zástupce Jan a Xenie Nowakovi Pokladník sboru Ivana Klečková •
zástupce Štěpán Klečka •
• Vedoucí odd. misie Marcel Pavlok • zástupce Jaromíra Blahutová • Vedoucí odd. sob. školy Roman Kloda • zástupce Martina Skrlová • zástupce Roman Tomica • Vedoucí odd. dětí Vladimír Polehňa • zástupce Jan Šanta ml.
Biolek Jiří, Blahút Peter, Blahutová Jaromíra, Bogdanová Andrea, Činčala Milan, Filipec Břetislav, Horák Vlastimil, Hořínek Lukáš, Jonšta Petr, Klečka Štěpán, Klečková Ivana, Kloda Roman, Koloničný Pavel, Loder Jiří, Maďa Aleš, Nowak Jan, Polehňa Vladimír, Skrlová Martina, Strouhal Karel, Šanta Jan ml., Tomica Roman, Trnka Petr Učitelé dětské sobotní školy: Šárka Polehňová, Renátka Tomicová, Kateřina Maďová, Veronika Jonštová, Jan Šanta, Nikol Maďová, Pavel Koloničný, Zdeňka Berbrová, Marcel Pavlok Z P R A V O D A J S B O R U C Í R K E V A D V E N T I S T Ů S E D M É H O D N E F R Ý D E K -­‐ M Í S T E K 1 0 . k v ě t n a 2 0 1 4 Program sobotní bohoslužby: 9:00 -­‐ 10:20 Sobotní škola vede br. Roman Kloda •
•
•
•
•
•
Společná píseň č. 79 Modlitba Studium Bible ve skupinkách Misijní chvíle a sbírka pro misijní projekty CASD Společná píseň č. 140 Modlitba 10:20 -­‐ 10:30 Přestávka 10:30 -­‐ 11:45 Bohoslužba s kázáním vede br. Aleš Maďa •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Společná píseň č. 144 Oznámení sboru Tichá modlitba Čtení z Bible -­‐ Žalm 29, 1-­‐4 Společná píseň č. 11 Modlitba Píseň mládež Příběh pro děti Píseň mládež Kázání z Božího slova -­‐ br. Luděk Svrček Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru Společná píseň č. 121 Modlitba -­‐ br. Luděk Svrček Píseň č. 180 Tichá modlitba 14:00 -­‐ 15:00 Setkání s hostem br. Luděk Svrček
Oznámení sboru 1. Dnes dopoledne kázáním z Božího slova bude sloužit bratr Luděk Svrček. 2. Odpoledne ve 14:00 hodin se setkáme s našim hostem bratrem Luďkem Svrčkem. 3. V pondělí 12. 5. v 18:00 hodin se ke svému pravidelnému jednání setká výbor sboru. 4. Modlitební setkání • úterý 13. 5. v 13:45 ve sboru • úterý 13. 5. v 15:00 u Baťhů • čtvrtek 15. 5. v 18:00 ve sboru 5. Příští sobotu 17. 5. se uskuteční slavnostní konferenční shromáždění v Bratislavě. Odjezd autobusu je naplánován na 5:00 hodin od našeho sboru. 6. Pro ty kteří se nezúčastní konferenčního shromáždění bude společná bohoslužba v naší modlitebně. Kázáním z Božího slova bude sloužit bratr Jan Nowak. 7. V pátek 23. 5. se znovu v našem sboru uskuteční akce “Noc kostelů”. Začátek je v 18:00 hodin. !
!
!
Prosíme všechny o vypnutí mobilních telefonů během bohoslužby
Informace o sbírce minulou sobotu • Sbírka pro ADRU 2 324,-­‐ Kč • Sbírka pro potřeby našeho sboru 1 840,-­‐ Kč Slovo kazatele sboru bratra V lastíka Fürsta
Na každého čeká chvíle odplaty Lidová moudrost říká, že "na každého jednou dojde". Otázkou je, zda je to pravda. Věříme tomu, že existuje nějaká vyšší moc a vyšší spravedlnost, která jednou narovná všechny křivdy a nepravosti, se kterými se setkáváme? Počítáme s tím, že to jednou někdo spočítá i nám? Židé spoléhali na svůj původ. Mysleli si, že když dělají vše, co jim říkají jejich rabíni, tak se Božího soudu nemusí obávat. Jenže autor 50. žalmu má jiný názor: "Jaký smysl má Písmo odříkávat, smlouvou se ohánět, když ji sám neplníš? Kázeň ti nevoní, mé rady přehlížíš." (Žalm 50,16+17) Když Hospodin vyvedl Židy z egyptského otroctví, přivádí je pod horu Sínaj a představuje jim smlouvu, kterou s ním mohou uzavřít. Všichni nadšeně souhlasí a hlasitě slibují, že budou dodržovat vše, co je zapsáno v textu smlouvy, jejíž součástí je i Desatero. !
Pomlouvat své bratry zatěžko ti není, špínu kydat na ně, na svou vlastní krev." .
(Žalm 50,19-­‐20) Hříchy jazyka jsou ty, se kterými se nejhůř bojuje. Vždyť já to přece myslím dobře. Ten můj soused je darebák a já mu svými řečmi nechci ublížit. Dělám to kvůli dalším sousedům, kteří jsou tak naivní, že ho ještě neprohlédli, a proto mu zobou z ruky... Není to někdy i můj případ? Hospodin proto varuje: "Dělal jsi to dlouho a já k tomu mlčel, ale teď je konec – nejsem jako ty. Soudu neunikneš, marně by ses snažil, na každého čeká chvíle odplaty." (Žalm 50,22) Každý člověk se jednou musí postavit před Boha a jeho soud. Máme nějakou šanci obstát před Boží spravedlností? Dává nám autor žalmu, který hovoří Božím jménem, nějakou šanci? Jenže uplyne pár roků a Židé zapomínají, že smlouva není jen závazkem Hospodina, že se o ně bude starat, ale současně je závazkem i pro ně. Mají pocit, že stačí obřady v chrámu. To je omyl. Bůh si nepřeje obřady a oběti. Chce změnit jejich myšlení i emoce. Proto mu vadí jejich životní praxe. "Když někdo krade, hned se k němu přidáš, kdo žije nemravně, ten je tvůj vzor." (Žalm 50,18) "Vzpamatuj se, kdo jsi Boha zavrhl: není, kdo by Tě z mé ruky vytrhl. Jenom poslušností mi můžeš dokázat úctu, také jenom v ní je tvoje záchrana." (Žalm 50,21-­‐23) Skoro se mi zdá, jako by tento žalm popisoval naši dobu. Ze zlodějů jsme udělali lobbisty, z cizoložníků lidi se širokým srdcem a pití alkoholu je společenská událost. !!
!
!
!
Možná si teď říkáš, že nic z toho se tě netýká a tak se nemáš čeho bát. Žalm ale pokračuje dál: "Podlosti svá ústa denně propůjčuješ, jazykem svým spřádáš úskoky a lež. Je tu jedna šance -­‐ návrat k Bohu a ke smlouvě, kterou jsme spolu uzavřeli. Rozhodnu-­‐li se respektovat to, co jsme si s Bohem domluvili, tak si mohu být jistý, že Bůh své slovo dodrží. Soudu se nevyhnu, mohu ale dostat slíbenou milost.

Podobné dokumenty

09.11.13 - Sbor církve adventistů Frýdek

09.11.13 - Sbor církve adventistů Frýdek • Sedmý  sešit  z  edice   Znamení  doby:   Co  o  tom  říká   Bible   má   velmi   praktické   téma,   které   se   týká   každého   z   nás:   Peníze  ...

Více

24.05.14 - Sbor církve adventistů Frýdek-Místek

24.05.14 - Sbor církve adventistů Frýdek-Místek • Sborový  zpěv                                                                        Karin  Maďová   • Zpěv  dětí ...

Více

03.11.2012

03.11.2012 • Studium  Bible  ve  skupinkách • Misijní  chvíle  a  sbírka  pro  misijní  projekty  CASD • Společná  píseň  č.  140 • Modlitba                     ...

Více