Cenník platný do 30.11.2015

Komentáře

Transkript

Cenník platný do 30.11.2015
Ceník služeb společnosti RIO Media a.s.
platný od 01. 11. 2015. Ceny jsou uvedeny s příslušnou sazbou DPH.
Ceník je platný pro nové zákazníky. Programové nabídky a rychlost Internetu se na jednotlivých technologiích liší. Aktuální
přehled rychlostí Internetového připojení, programové nabídky a frekvenční plány TV služeb naleznete na www.riomedia.cz.
Počet programů v jednotlivých TV nabídkách je platný k 1. 11. 2015. Změna programové nabídky vyhrazena.
Internetové služby
Internetové
připojení
RIO NET 20
RIO NET 60
RIO NET 100
DATA LIGHT
DATA HIGH
DATA EXTRA
DATA LIGHT
DATA HIGH
DATA EXTRA
STANDARD
TURBO
EXTRÉM
Technologie
ETTH / FTTH
ETTH / FTTH
ETTH / FTTH
DOCSIS
DOCSIS
DOCSIS
WiFi
WiFi
WiFi
WiFi
WiFi
WiFi
Rychlost připojení
v Mbit/s
až 20 / 20
až 60 / 60
až 100 / 100
až 10 / 1
až 25 / 5
až 50 / 5
až 4 / 2
až 6 / 3
až 10 / 3
až 15 / 2
až 25 / 5
až 50 / 10
Cena / měsíčně
závazek
399 Kč
499 Kč
699 Kč
349 Kč
449 Kč
649 Kč
349 Kč
349 Kč
399 Kč
349 Kč
449 Kč
649 Kč
Cena / měsíčně
bez závazku
499 Kč
599 Kč
799 Kč
449 Kč
549 Kč
749 Kč
449 Kč
449 Kč
499 Kč
449 Kč
549 Kč
749 Kč
Délka
závazku
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
U vš ech výš e uvedených produktů je nutné ověři t dos tupnos t na konkrétní a dres e zá ka zníka .
U Wi Fi technol ogi e je vždy nutné rea l i zova t i průzkum dos tupnos ti vybra ných s l užeb techni kem.
Rychl os ti u jednotli vých produktů js ou uvá děny ja ko downl oa d / upl oa d (s tahová ní / odes íl á ní). Rychl os ti js ou ori entační s ohl edem
k možnos tem protokol u TCP/IP. Spol ečnos t RIO Medi a a .s ., nemůže zodpovída t za rychl os t i nternetového s pojení mi mo s ít, kterou s pra vuje.
U všech internetových produktů není aplikována FUP (není omezeno množství stažených nebo odeslaných dat).
K internetovým tarifům nabízíme veřejnou dynamicky přidělovanou IP adresu.
K výše uvedeným tarifům neposkytujeme SLA (Servise Level Agreement).
Televizní služby
Televizní
služby
MOJE TV*
START+*
KLASIKA
PREMIUM
MINI**
KLASIKA**
Technologie
ETTH / FTTH
ETTH / FTTH
ETTH / FTTH
ETTH / FTTH
HFC
HFC
Počet
programů
44+
57+
88+
130+
35+
72+
Cena / měsíčně
závazek
od 119 Kč
175 Kč
499 Kč
999 Kč
199 Kč
499 Kč
Cena / měsíčně
bez závazku
od 219 Kč
275 Kč
599 Kč
1 099 Kč
299 Kč
599 Kč
Délka
závazku
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
Součástí služby
ETTH / FTTH
Archiv 36
Archiv 36
Archiv 36
Archiv 7 dní
-
* na bídka dos tupná pouze v kombi na ci s e s l užbou RIO i nternetové při pojení ETTH / FTTH
** dos tupné na s ítích HFC I. ka tegori e
Dopl ňkové s l užby Archi v 36, Archi v 7 dní a Os obní a rchi v js ou dos tupné pouze na ETTH a FTTH s ítích a js ou pos kytova né s ml uvním pa rtnerem.
Vymezené lokality kabelové televize (HFC sítě II. a III. kategorie)
Benešov, Holýšov, Přeštice, Hrádek u Rokycan, Rumburk
Jihlava
Mělník
Šluknov, Úštěk, Votice
AV sociální nabídka* *
MINI*
199 Kč
93 Kč
-
KLASIKA*
449 Kč
400 Kč
327 Kč
245 Kč
50 Kč
*detai l ní progra mová s kl a dba na www.ri omedi a .cz/podpora /frekvencni -pl a ny
**pro zís ká ní s l evy je nutné ka ždých 6 měs íců dol oži t vš echny dokl a dy potvrzující s tav s oci á l ní nouze
HFC lokality kategorie I
HFC lokality kategorie II
HFC lokality kategorie III
Mni chovo Hra di š tě, Bohumín, Beroun, Roudni ce n/L,
Ol omouc, Pros tějov, Ra kovník, Kl a tovy, Štětí, Mora vs ká
Třebová , Vl a š i m
Beneš ov, Hol ýš ov, Hrá dek, Ji hl a va ,
Měl ník, Přeš tice, Rumburk
Úš těk, Šl uknov, Votice
RIO Media a.s.
1
www.riomedia.cz
Ceník služeb společnosti RIO Media a.s.
Doplňkové tematické balíčky programů k IPTV službám
Tematické balíčky k IPTV službám
Děti
Filmy
Sport
Dokumenty
Discovery
Erotika
Filmbox MAX
Cinemax
Night Club
HBO
HBO Max Pack
MOJE TV
START+
KLASIKA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Měsíční cena
70 Kč
70 Kč
70 Kč
70 Kč
70 Kč
70 Kč
99 Kč
159 Kč
159 Kč
259 Kč
379 Kč
MINI
KLASIKA
x
Měsíční cena
259 Kč
X
X
X
X
X
X
Tematické balíčky k HFC / DOCSIS službám
HBO
Produkty dostupné pro zákazníky internetových služeb
HBO GO (zákazníci pouze s internetovou službou RIO Media, bez TV balíčku HBO nebo HBO Max Pack)
Filmbox LIVE
(zákazníci pouze s internetovou službou RIO Media, bez TV balíčku Filmbox MAX)
Měsíční cena
199 Kč
99 Kč
Programy nad rámec volitelných k nabídce MOJE TV
SD program
SD Hustler, Private
HD program
Měsíční cena
19 Kč
29 Kč
29 Kč
Nel ze upl a tni t pro progra my ba l íčku HBO, Ci nema x a Fi l mbox MAX
Kombinace internetových a televizních služeb
Kombinace
služeb
Technologie
MOJE TV / RIO Net 20
MOJE TV / RIO Net 60
MOJE TV / RIO Net 100
START+ / RIO Net 20
START+ / RIO Net 60
START+ / RIO Net 100
KLASIKA / RIO Net 20
KLASIKA / RIO Net 60
KLASIKA / RIO Net 100
ETTH/FTTH
ETTH/FTTH
ETTH/FTTH
ETTH/FTTH
ETTH/FTTH
ETTH/FTTH
ETTH/FTTH
ETTH/FTTH
ETTH/FTTH
Kombinace
služeb
Technologie
MINI / DATA LIGHT
MINI / DATA HIGH
MINI / DATA EXTRA
KLASIKA / DATA LIGHT
KLASIKA / DATA HIGH
KLASIKA / DATA EXTRA
DOCSIS
DOCSIS
DOCSIS
DOCSIS
DOCSIS
DOCSIS
Rychlost
připojení
v Mbit/s
20 / 20
60 / 60
100 / 100
20 / 20
60 / 60
100 / 100
20 / 20
60 / 60
100 / 100
Rychlost
připojení
v Mbit/s
10 / 1
25 / 5
50 / 5
10 / 1
25 / 5
50 / 5
Počet
Cena / měsíčně Cena / měsíčně
programů
závazek
bez závazku
44+
44+
44+
57+
57+
57+
88+
88+
88+
od 518 Kč
od 618 Kč
od 818 Kč
574 Kč
674 Kč
874 Kč
699 Kč
799 Kč
999 Kč
od 618 Kč
od 718 Kč
od 918 Kč
674 Kč
774 Kč
974 Kč
799 Kč
899 Kč
1 099 Kč
Počet
Cena / měsíčně Cena / měsíčně
programů
závazek
bez závazku
35+
35+
35+
72+
72+
72+
548 Kč
648 Kč
848 Kč
649 Kč
749 Kč
949 Kč
648 Kč
748 Kč
948 Kč
749 Kč
849 Kč
1 049 Kč
Délka
závazku
Součástí služby
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
Archiv 36 hodin
Archiv 36 hodin
Archiv 36 hodin
Archiv 36 hodin
Archiv 36 hodin
Archiv 36 hodin
Archiv 36 hodin
Archiv 36 hodin
Archiv 7 dní
Délka
závazku
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
Hlasové služby
Telefonní
tarif
Měsíční
paušál
RIO 50
RIO 100
RIO 200
50 Kč
100 Kč
200 Kč
Volné minuty
pevné / mobilní
sítě v ČR
50 minut
100 minut
200 minut
Hovory v síti
RIO
Cena za minutu hovoru po provolání volných minut*
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Pevné sítě v ČR
Mobilní sítě v ČR
0,70 Kč
0,70 Kč
0,70 Kč
1,30 Kč
1,30 Kč
1,30 Kč
Tarifikace
60+30
60+30
60+30
Ta ri fi ka ce 60+30 = prvních 60 vteři n hovoru je účtová no jednorá zově, poté účtová no po 30ti vteři ná ch.
*Ceny nepl a tí pro čís l a s e zvl á š tní ta ri fi ka cí.
2
RIO Media a.s.
www.riomedia.cz
Ceník služeb společnosti RIO Media a.s.
Poplatky
Připojovací (Aktivační) poplatek při závazku / jedna služba
Připojovací (Aktivační) poplatek při závazku / dvě služby
Přípojovací (Aktivační) poplatek bez závazku / jedna služba
Přípojovací (Aktivační) poplatek bez závazku / dvě služby
Připojovací poplatek za gateway při instalaci telefonní služby bez IPTV služby
Pevná IP adresa
Poplatek za přenesení telefonního čísla
Vybudování nové přípojky pro služby na klasické kabelové síti - rodinné domy
Vybudování nové přípojky pro služby na klasické kabelové síti - bytové domy
Znovu připojení služby po krátkodobém odpojení (kratší než 3 měsíce)
Opakované stěhování během 12ti měsíců, změna bytu v rámci kabelové sítě provozovatele
Snížení služeb analogové kabelové televize
Znovu připojení služby po odpojení z důvodu dluhu, při stejném druhu služeb
Stěhování, změna bytu v rámci kabelové sítě provozovatele
Přepis smlouvy
Výměna balíčku/programu u nabídky START+/MOJE TV více jak 1x za kalendářní měsíc
Poplatek za detailní tištěný výpis telefonních hovorů
Poplatek za tištěné vyúčtování
Poplatek za vrácení peněz poštovní poukázkou
Poplatek za druhou upomínku a každou následující
Koncová zařízení pro IPTV
IPTV set-top box - 1ks zařízení v rámci objednané IPTV služby (pronájem STB)
IPTV set-top box - další box
Jednorázová
cena vč. DPH
599 Kč
699 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
1 500 Kč
Měsíční
cena vč. DPH
99 Kč
1 500 Kč
5 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč
49 Kč
90 Kč
20 Kč
30 Kč
100 Kč
90 Kč
20 Kč
Jednorázová
cena vč. DPH
2 500 Kč
Měsíční
cena vč. DPH
Zdarma
99 Kč
Jednorázová
cena vč. DPH
330 Kč
600 Kč
Měsíční
cena vč. DPH
-
Měrná
jednotka
15 minut
15 minut
Cena
vč. DPH
300 Kč
180 Kč
K jedné IPTV s l užbě l ze při poji t ma xi má l ně 2 IPTV s et-top boxy
Koncová zařízení pro hlasovou službu
Telefonní přístroj drátový
Telefonní přístroj bezdrátový
Montážní práce*
Výjezd technika - základní sazba
Čas nad základní sazbu
*hra dí zá ka zník v přípa dě zji š tění zá va dy ji m za vi něné
Cena
vč. DPH
470 Kč
Doplňková zařízení
WiFi router dle aktuální nabídky
Doplňkový materiál
HDMI kabel 2m / 5m
Dálkový ovladač k set-top boxu - standardní provedení
Konektor
Zásuvka analogové televize
Rozbočovat nebo odbočovač
Kabel UTP - kategorie 5 FTP nebo kategorie 6 - hotový kabel s konektory
Koaxiální kabel
Instalační lišta
Telefonní kabel s konektory
Měrná
jednotka
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1m
1m
1m
1m
Cena
vč. DPH
250 / 400 Kč
350 Kč
35 Kč
180 Kč
160 Kč
25 Kč
13 Kč
10 Kč
25 Kč
RIO Media a.s.
V Praze dne 27. 10. 2015
RIO Media a.s.
3
www.riomedia.cz

Podobné dokumenty