číslo 105 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Transkript

číslo 105 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací
ROČENKA
AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO
OBCHODU ČR ZA ROK 2010
AGRARIAN FOREIGN TRADE
YEARBOOK 2010
č. 105
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
ROČENKA AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR
ZA ROK 2010
AGRARIAN FOREIGN TRADE YEARBOOK 2010
(informační studie)
Praha, 2012
Text neprošel jazykovou korekturou.
Za obsah publikace odpovídá autor:
Ing. Karina Pohlová
©
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2012
ISBN 978-80-86671-90-1
OBSAH
Abstrakt..................................................................................................................................... 1
Abstract ..................................................................................................................................... 1
Klíčová slova ............................................................................................................................. 1
Key words.................................................................................................................................. 1
Seznam zkratek ........................................................................................................................ 1
Shrnutí ....................................................................................................................................... 3
Summary ................................................................................................................................... 6
Úvod ........................................................................................................................................... 9
1 Metodické poznámky ........................................................................................................ 10
2 Agrární zahraniční obchod EU 27 ................................................................................... 13
2.1 Vývoj celkového AZO ČR v rámci EU ..................................................................... 13
2.2 Teritoriální skladba AZO EU 27 ................................................................................ 15
2.3 Podíl ČR na AZO EU 27 a EU 12 v komoditním členění ......................................... 17
3 Agrární zahraniční obchod ČR ........................................................................................ 19
3.1 Charakteristika celkového vývoje českého AZO ....................................................... 19
3.2 Teritoriální skladba AZO ČR ..................................................................................... 20
3.2.1
Teritoriální struktura českého agrárního dovozu a vývozu ......................... 20
3.2.2
Teritoriální struktura bilance AZO .............................................................. 24
3.3 Komoditní skladba AZO ČR...................................................................................... 27
3.3.1
Komoditní skladba agrárního vývozu podle kapitol KN .............................. 27
3.3.2
Komoditní skladba agrárního vývozu v užším zbožovém vymezení ............. 29
3.3.3
Komoditní skladba agrárního dovozu podle kapitol KN ............................. 34
3.3.4
Komoditní skladba agrárního dovozu v užším zbožovém vymezení............. 37
3.3.5
Komoditní skladba bilance AZO podle kapitol KN...................................... 42
3.3.6
Komoditní skladba bilance AZO ČR v užším zbožovém vymezení ............... 44
3.4 AZO ČR v členění na nezpracované a zpracované výrobky...................................... 46
3.5 Rozdíl mezi AZO ČR „s dopočty“ a „bez dopočtů“ .................................................. 48
3.6 Objem vyplacených vývozních subvencí ................................................................... 49
3.7 Hodnocení konkurenceschopnosti českého AZO podle Ballasových indexů
(RCA) ......................................................................................................................... 49
3.7.1
Konkurenceschopnost AZO podle kapitol KN ............................................. 49
3.7.2
Konkurenceschopnost českého AZO v užším zbožovém vymezení ............... 51
Závěr ........................................................................................................................................ 54
PŘÍLOHY
ABSTRAKT
Předložená studie je analýzou vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO)
s třetími zeměmi (extraobchodu) a vnitrounijního obchodu s ostatními členy EU 27
(intraobchodu) v roce 2010 v porovnání s průměrem předchozích pěti let. Vývoj AZO ČR byl
zhodnocen z teritoriálního i komoditního pohledu a nově také zvlášť za nezpracované
a zpracované výrobky. Posouzení konkurenceschopnosti českého agrárního exportu bylo
provedeno prostřednictvím dvou forem ukazatelů RCA. Zdrojem dat o zahraničním obchodu
byly především databáze ČSÚ a Eurostat.
ABSTRACT
This study presents an analysis of Czech extra-EU and intra-EU trade development
in 2010 as compared with the average of five preceding years. Changes in the territorial and
commodity structure of Czech agrarian trade are investigated, too, as well as the separate
developments of the agrarian trade in unprocessed and in processed products. The analysis
of competitiveness of the Czech agrarian exports is based on two types of RCA indexes.
The primary sources of data are Czech Statistical Office and Eurostat.
KLÍČOVÁ SLOVA
Agrární zahraniční obchod, extraobchod, intraobchod, dovoz, vývoz, bilance, stupeň
krytí dovozu vývozem, třetí země, komparativní výhoda, zpracované výrobky, částečně
zpracované výrobky, konkurenceschopnost, ukazatel RCA.
KEY WORDS
Agrarian foreign trade, extra-trade, intra-trade, import, export, balance of agrarian
foreign trade, degree of coverage of imports by exports, third countries, comparative
advantage, processed products, semi-processed products, competitiveness, RCA index.
SEZNAM ZKRATEK
AZO
ČSÚ
ESVO
ETE
EU
EU 12
EU 15
Agrární zahraniční obchod
Český statistický úřad
Evropské sdružení volného obchodu: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
a Švýcarsko
Evropské tranzitivní ekonomiky: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora,
Chorvatsko, Kosovo, Makedonie a Srbsko
Evropská Unie
Státy přistoupivší do Evropské unie 1. 5. 2004 a 1. 1. 2007: Bulharsko, Česká
republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko,
Rumunsko, Slovensko a Slovinsko
Evropská unie po roce 1994: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie,
Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko,
Španělsko, Švédsko a Velká Británie
1
Eurostat
Evropský statistický úřad
EXTRASTAT Statistika zahraničního obchodu se třetími zeměmi
INTRASTAT Statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU
při vnitrounijním obchodu
KN
Kombinovaná nomenklatura
OSVTE
Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou: Andorra, Austrálie, Faerské
ostrovy, Gibraltar, Grónsko, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada,
Nový Zéland, San Marino, USA, Turecko a Svatý stolec
SNS
Společenství nezávislých států: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie,
Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldávie, Rusko, Tádžikistán, Ukrajina
a Uzbekistán
RCA
Revealed Comparative Advantage (zjevná/odhalená komparativní výhoda)
RZ
Rozvojové země (bez Číny, Kuby, Laosu, Mongolska, Severní Koreji
a Vietnamu): Afghánistán, Alžírsko, Americká Samoa, Americké Panenské
ostrovy, Angola, Anguilla, Antarktida, Antigua a Barbuda, Argentina, Aruba,
Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bhútán,
Bolívie, Botswana, Bouvetův ostrov, Brazílie, Britské indickooceánské
území, Britské Panenské ostrovy, Brunej Darussalam, Burkina Faso, Burundi,
Ceuta, Cookovy ostrovy, Čad, Dominika, Dominikánská republika,
Džibutsko, Egypt, Ekvádor, Eritrea, Etiopie, Falklandské ostrovy (Malvíny),
Fidži, Filipíny, Francouzská jižní území, Francouzská Polynésie, Gabon,
Gambie, Ghana, Grenada, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy, Honduras,
Hongkong, Chile, Indie, Indonésie, Irák, Írán (islámská republika), Jamajka,
Jemen, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Jordánsko, Kajmanské
ostrovy, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Katar, Keňa, Kiribati, Kokosové
(Keelingovy) ostrovy, Kolumbie, Komory, Kongo republika, Kongo
demokratická republika, Korejská republika, Kostarika, Kuvajt, Lesotho,
Libanon, Libérie, Libyjská arabská džamáhírije, Macao, Madagaskar,
Malajsie, Malawi, Maledivy, Mali, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius,
Mauritánie, Mayotte, Melilla, Menší odlehlé ostrovy USA, Mexiko,
Mikronésie, federativní státy, Montserrat, Mosambik, Myanmar, Namibie,
Nauru, Nepál, Niger, Nigérie, Nikaragua, Niue, Nizozemské Antily, Nová
Kaledonie, Omán, Ostrov Norfolg, Ostrovy Severní Mariany, Ostrovy Turks
a Caicos, Pákistán, Palau, Palestinské území (okupované), Panama, Papua
Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pitcairn, Pobřeží slonoviny, Rovníková
Guinea, Rwanda, Saint Pierre a Miquelon, Salvador, Samoa, Saúdská Arábie,
Senegal, Seychely, Sierra Leone, Singapur, Somálsko, Spojené arabské
emiráty, Srí Lanka, Středoafrická republika, Súdán, Surinam, Svatá Helena,
Ascension a Tristan da Cunha, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý
Tomáš a Princův ostrov, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Syrská
arabská republika, Šalomounovy ostrovy, Tanzanská sjednocená republika,
Thajsko, Tchaj-wan (čínská provincie), Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad
a Tobago, Tunisko, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vánoční ostrov, Vanuatu,
Venezuela, Východní Timor, Wallis a Futuna, Zambie a Zimbabwe.
2
SHRNUTÍ
Hodnota českého agrárního vývozu se v roce 2010 vzhledem k průměru let 2005-09
zvýšila o 13,9 % na 105,4 mld. Kč a hodnota českého agrárního dovozu vzrostla o 14,7 % na
140,0 mld. Kč. Schodek bilance AZO ČR se zvýšil ve sledovaném období o 5,1 mld. Kč na
34,6 mld. Kč, což je doposud jeho nejvyšší hodnota. Záporná bilance českého AZO ve
sledovaných letech kolísala ve značném rozpětí, ale obecně vykazuje tendenci k růstu.
Teritoriální skladba českého AZO je relativně stabilní a ani v roce 2010 nedošlo
k významnějším strukturálním změnám. ČR se orientuje především na obchod se zeměmi EU,
přičemž v roce 2010 se (navzdory meziročním výkyvům) vzhledem k průměru let 2005-09
dále zvýšila participace EU 15 i EU 12 jak na straně vývozu, tak dovozu. Lze si povšimnout,
že zastoupení celé EU 27, které se v českém agrárním dovozu a vývozu dynamicky zvyšovalo
po vstupu ČR do EU (s určitými odlišnostmi v zemích EU 15 a EU 12), ke konci sledovaného
období spíše stagnovalo. V roce 2010 činil podíl EU 27 na straně českého agrárního dovozu
85,3 % a odpovídající podíl na straně vývozu dosáhl 91,5 %. Důležité je v této souvislosti
zmínit, že teritoriální skladba českého agrárního dovozu je sledována podle „země původu“,
nikoliv podle „země odeslání“.
Hlavními dodavateli agrárních výrobků do ČR jsou dlouhodobě Německo (s 23%
podílem na českém agrárním dovozu v roce 2010), Polsko (s 14,7% podílem), Slovensko
(s 7,7% podílem), Nizozemsko (s 7,1% podílem) a Itálie (s 5,7% podílem). Pořadí
nejvýznamnějších odběratelů agrárních výrobků z ČR je pak od roku 2008 následující:
Slovensko (s 27,7% podílem na českém agrárním vývozu v roce 2010), Německo (s 19,9%
podílem), Polsko (s 9,9% podílem), Itálie (se 7% podílem) a Rakousko (s 6,2% podílem).
Relativně méně významný AZO ČR s třetími zeměmi se vyznačuje v porovnání
s obchodem s EU 27 výraznějšími meziročními výkyvy v hodnotách dovozu a vývozu i větší
teritoriální proměnlivostí. Na straně vývozu je však jednoznačně nejvýznamnější destinací pro
české agrární výrobky Rusko a na straně českého agrárního dovozu zaujímají hlavní podíl
Brazílie a Čína. Pozice USA, které jsou naším dalším významným mimounijním obchodním
partnerem, byla během sledovaných let v důsledku rychleji rostoucích dovozů z Brazílie
a Číny potlačena.
Nejvyššího bilančního schodku dosahuje ČR v agrárním obchodě s Německem,
Polskem, Nizozemskem, Španělskem, Belgií, Brazílií a Francií. Naproti tomu v pozici čistého
vývozce vystupuje ČR především v agrárním obchodě se Slovenskem, Ruskem, Spojeným
královstvím, Rumunskem, Slovinskem, Chorvatskem a Japonskem. Obecně platí, že na straně
nejvýznamnějších čistých odběratelů agrárních výrobků z ČR se častěji vyskytují třetí země,
nežli je tomu v případě netto-dovozu. Výjimečně aktivní bilance českého agrárního obchodu
s Rakouskem byla v roce 2010 způsobena především mimořádně vysokými vývozy
„řepkového a hořčičného oleje“.
3
Největší měrou se na záporné bilanci AZO ČR podílí, vedle z velké části
nekompetitivních kapitol KN 08 „Ovoce a ořechy“ a KN 07 „Zelenina“, kompetitivní
kapitola KN 02 „Maso a droby“. Konkrétně dovoz „vepřového masa“, jehož hlavním
dodavatelem do ČR je Německo, se zvýšil od roku 2005 do roku 2010 z 5,4 mld. Kč na
9,7 mld. Kč. V posledním sledovaném roce však lze u této komodity zaznamenat pokles
dovozní dynamiky. U českého vývozu „vepřového masa“, který je nepoměrně nižší nežli jeho
dovoz a směřuje převážně na Slovensko, došlo v roce 2010 poprvé meziročně k mírnému
poklesu objemu i hodnoty (na 1,9 mld. Kč).
Hodnota českého dovozu zeleniny se zvýšila zejména vlivem vyšších dovozních cen.
Ceny zeleniny v ČR, ale i v Evropě vzrostly jak v důsledku menší produkce, tak z důvodu
velmi nízké úrovně CZV v předchozím roce. Hlavními dováženými druhy do ČR zůstávají
dlouhodobě „rajčata“, „papriky“ a „okurky a nakládačky“ a jejich hlavními dodavateli jsou
Španělsko a Nizozemsko. Nutno poznamenat, že v roce 2010 se také zvýšil český dovoz jinak
kompetitivních druhů zeleniny, jako jsou cibule, hlávkové zelí nebo mrkev. Rok 2010 nebyl
v EU příznivý ani pro ovocnáře. Velmi nízká sklizeň peckovin a jádrovin v ČR vedla v roce
2010 k meziročnímu nárůstu dovozu ovoce mírného pásma a k paralelnímu zvýšení
dovozních cen většiny druhů (zejména peckovin). Množstevní objem importovaných
„banánů“ a „citrusů“, které jsou hlavními dováženými druhy, se meziročně rovněž zvýšil,
třebaže hodnota vývozu v případě „banánů“ ve stejné době poklesla.
Hlavní exportní a netto-exportní komoditou se staly pro ČR od roku 2008 „cigarety“,
které však nelze zahrnovat mezi typické agrární výrobky. Vyváženy jsou především do Itálie
a dále do Spojeného království a na Slovensko.
Velkou měrou ovlivňuje aktuální výši schodku českého AZO hodnota vývozu nettovývozních „obilovin“ a „olejnatých semen a plodů“, které se na českém agrárním exportu
v některých letech podílely až 15 % (12,4 % v roce 2010). Obiloviny a olejniny disponují
komparativními výhodami, nicméně za jejich vysokým vývozem stojí i bilanční přebytky
plynoucí z omezování živočišné výroby v ČR. Průměrné vývozní ceny většiny obilovin
a „řepky“ zaznamenaly v roce 2010 určité zotavení po výrazném meziročním propadu v roce
2009 ve srovnávání s mimořádně vysokými cenami 2008. „Pšenice“, „ječmen“, „kukuřice“
i „řepka“ jsou vyváženy především do Německa.
Nepříznivě se v roce 2010 vyvíjela hodnota vývozu, resp. netto-vývozu tradičních
českých výrobků. V důsledku klesající hodnoty exportu (při rostoucích vývozních cenách)
a dynamickém nárůstu dovozu (při klesajících dovozních cenách) se meziročně opět snížila
aktivní bilance obchodu s „pivem“. V roce 2010 se stalo nejvýznamnějším dodavatelem
„piva“ do ČR Polsko, ze kterého se dováželo za nejnižší průměrnou cenu. Lze tak
konstatovat, že se nejedná o jednorázový výkyv, ale o dlouhodobější tendenci ovlivněnou mj.
i ekonomickou krizí, která celosvětové začala v roce 2008.
4
V případě „chmele“ byl meziroční pokles hodnoty vývozu v roce 2010 způsoben
nižšími cenami, neboť exportované množství v důsledku vysokých sklizní v letech 2008
a 2009 naopak vzrostlo. Nízké vývozní ceny byly způsobeny obecně vysokou nabídkou
chmele, ale i vývojem směnného kurzu české koruny vůči euru a jenu („chmel“ je vyvážen
především do Japonska a do Německa).
Meziroční pokles zaznamenala dále hodnota českého vývozu „sladu“, třebaže
exportované množství spíše stagnovalo. V roce 2010, stejně jako v předchozích letech,
směřoval „slad“ z ČR zejména do Polska a Německa. K velmi výraznému hodnotovému
meziročnímu snížení došlo v případě vývozu „sladu“ do Rumunska.
Mléko a mlékárenské výrobky patří stále přes zřetelný ústup z hlavní pozice
k nejdůležitějším českým exportním položkám. V roce 2010 se meziročně zvýšil pouze vývoz
„tvarohu a sýrů“ a vývoz méně významné „syrovátky“. Mírný nárůst hodnoty exportu
„nezahuštěného mléka a smetany“ reprezentovaný ve velké míře mléčnou surovinou
a „zahuštěného mléka a smetany“ byl vyvolán vyššími vývozními cenami. Množstevní objem
vývozu těchto dvou zbožových agregací za stejné období poklesl o 10 %, resp. 16 %. Surové
mléko je dodáváno převážně do Německa, zatímco „zahuštěné mléko a smetana“ je vyváženo
často i do třetích zemí (např. Libanon, Thajsko a Chorvatsko). Tento vývoz závisel do určité
míry v některých letech stále ještě na vývozních subvencích s výjimkou roku 2008, kdy ceny
mlékárenských výrobků na světových trzích převyšovaly ceny v EU.
Nárůst světové ceny cukru na dosavadní maximum způsobený rostoucí spotřebou (mj.
i užitím na výrobu bioethanolu) a poklesem světových zásob se odrazil v meziročně vyšší
hodnotě (i objemu) českého exportu této komodity. V posledních třech sledovaných letech byl
„cukr“ exportován především do Rakouska, Německa a na Slovensko.
Rozdílný vývoj byl v roce 2010 zaznamenán v obchodě s KN 15 „Živočišnými
a rostlinnými tuky a oleji“. U „řepkového a hořčičného oleje“ došlo vlivem poklesu hodnoty
dovozu při současném ještě výraznějším nárůstu hodnoty vývozu v meziročním porovnání ke
změně výjimečně pasivní bilance na bilanci aktivní ve výši 3 mld. Kč představující dosavadní
maximum. Hlavními odběrateli „řepkového a hořčičného oleje“ z ČR byly v roce 2010
Rakousko a Slovensko. Od roku 2008 se dynamicky zvyšuje množství importovaného
„margarínu“, zatímco jeho vývoz se ještě vyšším tempem snižuje. Bilance obchodu
s „margarínem“ se stala pasivní v roce 2009 a v roce 2010 dosáhla 1,2 mld. Kč. Mimořádně
nízký byl v roce 2010 v důsledku klesajících dovozů netto-dovoz „sójového oleje“.
Nutno poznamenat, že výše uvedený vývoj českého AZO celkem v rámci detailněji
tříděných komoditních agregací vychází z dat „bez dopočtů“. V roce 2010 zaujímaly dopočty
obchodů za subjekty nemající povinnost vykazovat odeslání a přijetí zboží na/z jednotného
trhu EU na straně českého agrárního vývozu 3,6 % a odpovídající podíl na straně dovozu činil
4,0 % s tím, že u jednotlivých položek KN mohou podprahové operace dosahovat podstatně
vyšších podílů.
5
SUMMARY
The value of Czech agrarian exports increased by 13.9 % to 105.4 billion CZK whereas
the value of Czech agrarian imports rose by 14.7 % to 140.0 billion CZK in 2010 as compared
with the average of the period of 2005-09. As a result, passive agrarian trade balance
increased by 5.1 billion CZK to 34.6 billion CZK, which is the highest value up to now.
The development of trade deficit during the monitored period was irregular but growing trend
was visible.
The territorial structure of Czech agrarian trade is relatively stable and no important
changes occurred in 2010. The Czech agrarian trade is concentrated especially on EU-27
countries. The EU-27 participation in the Czech agrarian exports and imports was
dynamically increasing after the accession of the Czech Republic to the EU, and then it was
rather stagnating. The EU shares reached 85.3 % on the import side and 91.5 % on the export
side in 2010. Both the EU-15 and the EU-12 participation in the Czech agrarian exports and
imports were higher in 2010 in comparison to the average of the period of 2005-09. It is
important to add that the territorial structure of Czech agrarian imports is analyzed by
“country of origin”, and not by “country of consignment".
In the long run, the most important suppliers of agrarian products to the Czech Republic
are Germany (23 % in 2010), Poland (14.7 %), Slovakia (7.7 %), Netherlands (7.1 %) and
Italy (5.7 %). Since 2008, the main buyers of agrarian products from the Czech Republic have
been Slovakia (27.7 % in 2010), Germany (19.9 %), Poland (9.9 %), Italy (7 %) and Austria
(6.2 %).
Relatively less important Czech agrarian trade with the third countries proves more
substantial year-to-year fluctuation of import and export values, as well as more considerable
changes in its territorial structure. Within the extra-trade, Russia is the most important
destination for Czech agrarian products and the most crucial suppliers are Brazil and China.
Position of the United States, which is another important non-EU partner, was weakened as
a consequence of the increasing Czech agrarian imports from Brazil and China.
Czech agrarian trade has the biggest trade balance deficit in relation to Germany,
Poland, Netherlands, Spain, Belgium, Brazil and France. On the other side, the biggest trade
surplus is usually reached in the trade with Slovakia, Russia, the United Kingdom, Romania,
Slovenia, Croatia and Japan. Within the extra-trade, Czech agrarian net export is realized
more frequently than net import. The exceptionally active trade balance with Austria in 2010
was caused by high exports of “rapeseed and mustard oil” from the Czech Republic to this
country.
Competitive products of CN 02 “Meat and edible meat offal” chapter contribute (side
by side with noncompetitive goods of CN 08 “Fruit and nuts” and CN 07 “Vegetables”
chapters) to the Czech agrarian trade deficit in the largest degree. Particularly Czech imports
6
of “meat of swine”, whose main supplier is Germany, increased from 5.4 billion CZK in 2005
to 9.7 billion CZK in 2010. However, there is an apparent fall of increasing dynamics in 2010.
Czech exports (both value and volume) of “meat of swine”, which are disproportionally lower
than Czech imports and are aimed mainly to Slovakia, decreased to1.9 billion CZK for the
first time in 2010.
The value of Czech vegetable imports increased mainly as a result of higher import
prices in 2010. Vegetable prices in the Czech Republic, as well as in Europe, were influenced
by smaller production and by very low producer price level in the previous year. “Tomatoes”,
“peppers” and “cucumbers and gherkins” are the main imported kinds of vegetables to the
Czech Republic. Their leading suppliers are traditionally Spain and Germany. It is necessary
to remark that Czech imports of in other respect competitive kinds of vegetables as onion,
cabbage and carrot rose in 2010, too. The year 2010 was not favorable for Czech fruit
producers either. Low production of stone fruit and pomiferous fruit in 2010 led to year-onyear increase of both imports of temperate zone fruit and import prices of the majority
of kinds mentioned. Imported volumes of “bananas” and “citrus fruit”, which are the main
imported fruits to the Czech Republic, increased.
“Cigarettes” became the most important Czech agrarian export and net export
commodity in 2008 but it is not a typical agrarian product. “Cigarettes” are exported mainly
to Italy and also to the United Kingdom and Slovakia.
The level of the Czech agrarian trade deficit is to a high degree influenced by net
exports of CN 10 “Cereals” and CN 12 “Oil seeds and oleaginous fruit”. These chapters
participated in the Czech agrarian exports up to 15 % in some years (12.4 % in 2010).
The Czech Republic has comparative advantages in cereals and oil plants, and balance
surpluses which are caused by the reduction of livestock production contribute to high
exports, too. Average export prices of most cereals and of rapeseed showed certain recovery
in 2010 (after considerable fall in 2009 from extremely high price level in 2008). “Wheat”,
“barley”, “corn” and “rapeseed” are exported mainly to Germany.
Unfavorable development of exports and mainly net exports was noticed in the cases
of traditional Czech products. The active trade balance of beer worsened again in 2010
as a result of decreasing export value (though export prices rose) together with dynamically
increasing import value (though import prices descended). Poland became the major supplier
of beer to the Czech Republic in 2010. Import from this country was taken at the lowest
average price. It is possible to say that this may not be a single deviation but a long-term
tendency which is influenced, among others, by the recession that started in 2008.
A year-to-year decrease of “hops” export value in 2010 was caused by lower prices,
whilst volume of these exports, as a result of high crop in 2008 and 2009, increased. Low
“hops” export prices were influenced by huge supply supported by the development
7
of exchange rates of Czech Crown to Euro and Yen (Czech hops is sold primary to Japan and
Germany).
The “malt” export value decreased year-on-year in 2010 whereas its export volume
rather stagnated. In 2010, as well as in previous years, Czech “malt” was exported to Poland
and Germany above all. Value of “malt” exports to Romania registered a substantial year-onyear decrease in 2010.
Despite the obvious withdrawal from the leading position, dairy products belong to the
most important Czech agrarian export commodities. In 2010, only the export values
of “cheese and curd” and “whey” increased (“whey” is not such an important item in the
total Czech trade, rather within the intra-trade). A slight increase of export values of “not
concentrated milk and cream” (represented mainly by raw milk) and of “concentrated milk
and cream” was caused by high export prices. At the same time, export volumes of these two
commodity aggregates decreased by 10 % and 16 %, respectively. Raw milk is exported
mainly to the Germany whereas “concentrated milk and cream” aims also to third countries
to a large degree (for example to Lebanon, Thailand and Croatia). Exports to the third
countries are still partially subsidized in some years. An exception was the year 2008 when
dairy products´ prices on world markets were higher than those in the EU.
The rise in world sugar price to its historical maximum so far provoked by increasing
demand and consumption (among others as a result of non-food use) and by the decrease of
world sugar stocks caused the year-on-year growth of Czech sugar exports. Czech sugar was
exported mainly to Austria, Germany and Slovakia in last three monitored years.
Different development was registered within the trade in CN 15 “Animal or vegetable
fats and oils” chapter. Because of the decrease in import value and of the more substantial
increase in export value, the exceptionally passive balance of “rapeseed and mustard oil”
changed into the active balance of 3 billion CZK year-to-year in 2010, which is the historical
maximum. Main buyers of “rapeseed and mustard oil” from the Czech Republic were
Austria and Slovakia in 2010. Imports of “margarine” have been increasing fluently since
2008 whereas its exports have been decreasing more dynamically at the same time. Finally,
“margarine” trade balance became passive in 2009, and in 2010 it reached 1.2 billion CZK.
“Soya-bean oil” imports and net imports were extremely low in 2010.
It is necessary to note that the presented development of the total Czech agrarian
external trade within the more detailed commodity aggregates is based on data “without
adjustments”. This means that these data do not include trading operations of intraCommunity dispatches and arrivals carried out by persons who are not registered for VAT
and by the reporting units below the applicable threshold which is CZK 8 million a year for
both flows since 2009. In 2010, amount of these operations represented 3.6 % in Czech
agrarian exports and 4.0 % in Czech agrarian imports, but it could be substantially higher at
the level of individual commodities.
8
ÚVOD
Ročenka AZO ČR za rok 2010 je pokračováním řady ročenek, které jsou v ÚZEI
každoročně publikovány od roku 1997. V předchozí „Ročence za rok 2009“ byla pro analýzu
AZO ČR využita data ČSÚ získaná prostřednictvím „Intranetového prohlížeče databází MZe
– Celní statistika“, v době zpracování „Ročenky za rok 2010“ však tato aplikace nebyla
vlivem probíhajících adaptací použitelná. Vracíme se tedy opět k datům ČSÚ, která jsou
k dispozici v „Databázi zahraničního obchodu“ na jejich internetových stránkách
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO. Použití této databáze však s sebou nese několik
významných omezení. Na úrovni čtyřmístného kódu a podrobnější neuvádí data v rámci
intraobchodu (tj. obchodu ČR s ostatními členskými zeměmi EU) s „dopočty“. Na úrovni
šestimístného kódu a vyšší pak neumožňuje sledovat dovozy a vývozy v množstevním
vyjádření (uváděny jsou pouze pro osmimístný kód bez „dopočtu“). Dále v této databázi
chybí možnost volby, zda bude dovoz z teritoriálního hlediska sledován podle „země
odeslání“ nebo „podle země původu“ a nabízí pouze druhou variantu. Tím se liší například od
databáze Eurostatu, která sleduje dovoz výhradně podle země odeslání. Jednoznačnou
výhodou výše uvedeného zdroje však je, že se jedná o oficiální data.
Za účelem eliminace jednorázových meziročních výkyvů, ke kterým v AZO běžně
dochází, byl vývoj AZO ČR za rok 2010 analyzován v porovnání s průměrem let 2005-09.
Nově byl v „Ročence za rok 2010“ vyhodnocen vývoj AZO zvlášť za zpracované
a nezpracované výrobky. Vymezení těchto kategorií vychází z upraveného třídění označeného
pojmem Regmi et al. (2005). Stejně jako v předchozí ročence je analyzována
konkurenceschopnost českého vývozu za použití indexů odhalené a zjevné komparativní
výhody, tj. ukazatelů RCA-1 a RCA-2.
Vzhledem k tomu, že v databázi ČSÚ nejsou na úrovni agregovaných položek uváděny
hodnoty dovozu a vývozu v množstevním vyjádření, není v Ročence AZO ČR za rok 2010 ve
srovnání s předchozí ročenkou provedena analýza jednotkových (kilogramových) cen
a reálných směnných relací.
Součástí ročenky je jako obvykle rozsáhlá a poměrně detailní tabulková příloha.
9
1
METODICKÉ POZNÁMKY
V této práci byla použita data ČSÚ a Eurostatu s platností ke 31. 10. 2011. Případné
opravy a aktualizace dat provedené po tomto termínu nebyly vzaty v úvahu. Data Eurostatu
týkající se dovozu a vývozu ČR neodpovídají zcela hodnotám, které uvádí ČSÚ. Dané
odchylky jsou způsobeny zejména odlišným přepočtem měn a rozdílnou aktualizací databází.
Za agrární zahraniční obchod (AZO) je považován jak obchod s třetími zeměmi
(extraobchod), tak obchod s ostatními státy EU (intraobchod). Obchodní operace realizované
na vnitrounijním trhu mezi jednotlivými členskými zeměmi EU se v rámci tzv. Intrastatu
oficiálně nazývají „přijetí“ a „odeslání“, v této práci jsou nadále používány zažité termíny
„dovoz“ a „vývoz“. Kromě toho je také v případech, kdy se jedná o intraobchod
a extraobchod celkem, používáno nepřesného označení „zahraniční obchod“.
Intraobchod ČR je sledován ČSÚ pouze za subjekty, které jsou plátci DPH a které
překročily stanovený roční obrat. Tento práh činil od 1. 5. 2005 do konce roku 2008 na straně
„přijetí“ 4 mil. Kč a na straně „odeslání“ 2 mil. Kč. Od začátku roku 2009 platí jak pro
„odeslání“, tak pro „přijetí“ práh ve výši 8 mil. Kč. Obchod za „podprahové“ objemy je ČSÚ
za použití exaktních matematicko-statistických metod dopočítáván, což s sebou nese možné
zkreslení skutečných hodnot dovozu a vývozu.
Agrární zboží je vymezeno kapitolami KN 01 až KN 24 „Kombinované nomenklatury
EU“ (KN), která vychází z „Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží“
(HS). Názvy kapitol, skupin položek nebo jednotlivých položek jsou z důvodu „nezahlcení“
textu a tabulek přiměřeně zkracovány a směrodatné jsou jejich číselné kódy. Pokud uvádíme
název komodity kurzívou v uvozovkách, jedná se o konkrétní položku nebo skupinu položek
KN (ať už zkrácený nebo nezkrácený), zatímco názvy psané bez uvozovek představují názvy
komodit obecně.
Veškerý agrární zahraniční obchod je sledován bez rozlišení celních režimů, tzn. včetně
aktivního a pasivního zušlechťovacího styku a dalších operací, které nepředstavují vývoz
a dovoz zboží do volného oběhu.
Z teritoriálního hlediska je AZO ČR sledován za EU 27, EU 15, EU 12, ESVO,
OSVTE, SNS, ETE a RZ. V některých případech jsou jednotlivě sledovány také vybrané
země (Německo, Rakousko, Nizozemsko, Slovensko, Polsko a Maďarsko), které jsou
nejvýznamnějšími obchodními partnery ČR.
EU 27 je uvažována v celém sledované období let 2005 až 2010, přestože Bulharsko
a Rumunsko jsou členy EU až od 1. 1. 2007. Hodnotí-li tato práce AZO ČR se zeměmi
EU 12, resp. EU 27, jedná se logicky o obchod se zbývajícími jedenácti, resp. šestadvaceti
členskými státy.
10
Český agrární dovoz je sledován podle země původu, nikoliv podle země odeslání.
Země původu je zemí, ve které bylo zboží vyrobeno nebo zpracováno, zatímco země odeslání
je zemí, ze které bylo zboží zasláno a zpravidla se jedná o zemi, ve které má sídlo dodavatel.
Nejedná se však o zemi transportní.
Sledovaným obdobím se rozumí rok 2010 ve srovnání s průměrem let 2005-09.
Meziročním vývojem je porovnání roku 2010 s rokem 2009. Data nebyla při zpracování
zaokrouhlována, takže v některých případech nesouhlasí na desetinných místech součty
a křížová kontrola.
Analýza AZO ČR vychází z vývozů a dovozů v hodnotovém vyjádření, množstevní
údaje mají pouze doplňkový charakter. Jednotkové ceny (resp. průměrné vývozní a dovozní
ceny) nebyly v této práci komplexně sledovány za všechny uváděné agregace, neboť jsou
v databázi k dispozici pouze na úrovni 8místného kódu KN. Vzhledem k tomu, že je však pro
zvýšení vypovídací hodnoty provedené analýzy vývoje AZO důležité sledovat nejen hodnotu
vývozů a dovozů, ale i jejich vývoj v množstevním vyjádření, byly pro vybrané komoditní
agregace data o množství nasčítávány. Vývoj v množstevním vyjádření byl pak uváděn
zejména u těch komoditních agregací, kdy se výrazněji lišil od vývozu a dovozu
v hodnotovém vyjádření. Nutno připomenout, že v práci uváděné změny průměrných
vývozních a dovozních cen nevyjadřují pouze samotnou cenovou úroveň, ale odrážejí také
vývoj zbožové skladby a kvality sledovaných komodit a komoditních agregací. Mimo to, tyto
jednotkové ceny nejsou cenami v pravém slova smyslu, jsou průměrnými hodnotami
vypočtenými ze statistické hodnoty realizovaného vývozu/dovozu a jejich deklarovaného
množství v dané měrné jednotce (zpravidla v kg, u nápojů a lihovin v litrech).
Vymezení zpracovaných agrárních výrobků vychází z klasifikace Regmi et al. (2005).
Vzhledem k tomu, že toto třídění vychází z definice agrárních výrobků podle Zemědělské
dohody UK GATT, bylo toto třídění upraveno tak, aby se vztahovalo pouze na kapitoly
Celního sazebníku KN 01 až 24. Některé produkty tedy byly vynechány (např. vonné silice,
albuminoidní látky, modifikované škroby, kůže, kožešiny, hedvábí a bavlna) a naopak byly
doplněny ryby a rybí produkty.
Konkurenceschopnost českého agrárního vývozu byla posuzována indexy odhalených
a zjevných komparativních výhod (Revealed Comparative Advantage, RCA):
RCA-1 – index odhalené komparativní výhody (Revealed Comparative Advantage) je
poměrem podílu vývozu dané komoditní skupiny na celkových vývozech dané země a podílu
vývozu této komoditní skupiny sledované referenční skupiny na celkových vývozech
sledované referenční skupiny:
RCA-1 = Xij / Xi : Xj / X,
11
kde „Xij“ je export vybrané komodity dané země, „Xi“ je celkový agrární export dané
země, „Xj“ je export určité komodity referenční skupiny zemí a „X“ je celkový agrární export
referenční skupiny zemí.
Pokud je hodnota RCA-1 > 1 můžeme konstatovat, že daná země se v rámci zkoumané
skupiny zemí specializuje na export dané komoditní skupiny. Jestliže je RCA-1 < 1, země
není specializovaná na vývoz dané komodity a nemá komparativní výhodu.
RCA-2 – index zjevné komparativní výhody se vypočte jako přirozený logaritmus
poměru podílu exportu a importu konkrétní komodity u sledované země a podílu celkového
agrárního exportu a importu této země:
RCA-2 = ln (Xj/Mj : X/M),
kde „Xj“ je export vybrané komodity dané země, „Mj“ je import vybrané komodity
dané země, „X“ je celkový agrární export dané země a M je celkový agrární import dané
země.
Pokud je hodnota RCA-2 > 0, vykazuje země u příslušné komodity komparativní
výhodu. Jestliže je hodnota RCA-2 < 0, příslušná komodita nemá komparativní výhodu.
Symbol „x“ v tabulce značí, že se s komoditou buď na straně vývozu nebo dovozu
neobchodovalo.
Uvedené indexy RCA jsou v posledních letech k hodnocení konkurenceschopnosti
frekventovaně využívány, avšak jejich interpretace naráží na určitá omezení. Tyto indexy
vycházejí z hodnot realizovaných vývozů a dovozů země (RCA-2), případně porovnávají
vývozy sledované země s vývozem referenční skupiny zemí (RCA-1), nezohledňují však další
faktory, jakými jsou vývozní subvence, netarifní překážky obchodu apod.
12
2
AGRÁRNÍ ZAHRANIČNÍ OBCHOD EU 27
2.1 Vývoj celkového AZO ČR v rámci EU
V rámci celé EU 27 patří ČR k málo významných vývozcům a dovozcům agrárního
zboží. Na straně importu činil v roce 2010 český podíl 1,49 % a na straně exportu
představoval 1,16 %. V rámci skupiny nových členských zemí EU 12 je již participace ČR
výraznější. V případě dovozu dosáhla ve sledovaném roce 14,84 % a v případě vývozu činila
10,97 % (viz tab. 1).
Tab. 1 -
Podíl ČR na agrárním obchodu EU v členění na intraobchod a extraobchod
v roce 2010 a v průměru let 2005-09 (v %)
Ukazatel
Dovoz
Podíl ČR na agrárním
obchodě EU 27
Vývoz
Dovoz
Podíl ČR na agrárním
obchodě EU 12
Vývoz
Dovoz
Podíl EU 12 na agrárním
obchodě EU 27
Vývoz
Intraobchod
Extraobchod
Celkový obchod
Intraobchod
Extraobchod
Celkový obchod
Intraobchod
Extraobchod
Celkový obchod
Intraobchod
Extraobchod
Celkový obchod
Intraobchod
Extraobchod
Celkový obchod
Intraobchod
Extraobchod
Celkový obchod
Průměr 2005-09
1,73
0,40
1,37
1,28
0,47
1,10
17,11
7,04
15,41
14,67
5,43
12,64
10,10
5,64
8,91
8,74
8,72
8,74
2010
1,89
0,39
1,49
1,39
0,41
1,16
16,20
6,94
14,84
12,83
4,23
10,97
11,64
5,58
10,04
10,82
9,70
10,55
Pramen: Eurostat
V porovnání s průměrem předchozích pěti let se v roce 2010 podíl ČR na celkovém
agrárním dovozu a vývozu EU 27 mírně zvýšil (o 0,12 p. b., resp. o 0,06 p. b.). Jak na straně
importu, tak exportu byl tento nárůst vyvolán intenzivnějším obchodem ČR v rámci
jednotného trhu EU. Význam českého AZO s třetími zeměmi v rámci extraobchodu EU 27 se
ve stejné době nepatrně snížil.
Zastoupení ČR v celkovém agrárním dovozu a vývozu EU 12 bylo v roce 2010
v porovnání s průměrem let 2005-09 nižší (o 0,57 p. b., resp. 0,67 p. b.), a to jak v důsledku
poklesu českého podílu na vnitrounijním agrárním obchodě EU 12, tak na AZO EU 12
s třetími zeměmi.
13
Podíl intraobchodu na celkovém českém agrárním obchodu se drží dlouhodobě na
vysokých hodnotách. Zvlášť patrné je to při porovnání s odpovídajícími podíly u EU 15
a EU 12. V roce 2010 se vzhledem k průměru let 2005-09 zastoupení vnitrounijního dovozu
a vývozu v celkovém agrárním dovozu a vývozu ČR zvýšilo o 1 p. b. na 93,1 %, resp.
o 1,4 p. b. na 91,6 % (viz tab. 2).
Podobný vývoj podílového zastoupení vnitrounijního obchodu na celkovém agrárním
obchodu zaznamenala i EU 12. Naproti tomu v případě EU 15 došlo ve stejné době ke snížení
participace intraobchodu na celkovém agrárním obchodu, a to na 72,2 % na straně dovozu
a na 76,2 % na straně vývozu.
Tab. 2 -
Podíl intraobchodu na celkovém AZO (intra a extraobchodu) v rámci EU
a v ČR v letech 2005 až 2009 (v %)
Ukazatel
Dovoz
Vývoz
Dovoz
Vývoz
Dovoz
Vývoz
Dovoz
Vývoz
EU 27
EU 15
EU 12
ČR
2005
2006
73,4
78,0
72,8
78,2
80,4
75,3
89,4
86,4
2007
73,3
77,1
72,7
77,2
80,2
76,2
92,3
88,9
73,1
78,2
72,1
78,1
83,2
79,1
92,7
91,3
2008
72,6
78,1
71,3
78,1
84,3
77,7
92,6
92,2
2009
73,8
78,5
72,6
78,3
85,2
80,4
93,4
92,2
Průměr 05-09
73,2
78,0
72,3
78,0
82,7
77,8
92,1
90,2
2010
72,1
76,5
72,2
76,2
85,3
78,4
93,1
91,6
Pozn.: Podíl ČR na straně dovozu vypočtený z dat Eurostatu se liší od hodnoty vypočtené z národní statistiky ČSÚ, neboť
Eurostat sleduje dovoz podle země odeslání, nikoliv původu. Na straně vývozu je rozdíl podílů ČR zanedbatelný.
Pramen: Eurostat
Z tab. 3 je patrné, že se v roce 2010 v porovnání s průměrem předchozích pěti let snížil
podíl obchodu zemí EU 15 s ostatními zeměmi této skupiny a že se zvýšila její orientace na
země EU 12. Naproti tomu země EU 12 ve stejné době zintensivnily obchod s ostatními
novými zeměmi EU 12 na úkor původních zemí EU 15, což se týká i ČR, ačkoliv v jejím
případě byl tento trend mnohem méně patrný.
Tab. 3 -
Teritoriální struktura intradovozu a intravývozu EU 15, EU 12 a ČR
v roce 2010 a v průměru let 2005-09 (v %)
Teritorium
EU 15
EU 12
ČR
Směr obchodu
Dovoz z EU 15
Vývoz do EU 15
Dovoz z EU 12
Vývoz z EU 12
Dovoz z EU 15
Vývoz do EU 15
Dovoz z EU 12
Vývoz do EU 12
Průměr 2005-09
94,1
93,0
31,4
36,7
68,7
50,6
31,3
49,4
Pramen: Eurostat
14
2010
92,4
91,4
32,9
38,2
68,5
50,4
31,5
49,6
2.2 Teritoriální skladba AZO EU 27
Hlavními dovozci agrárních výrobků jsou v rámci EU 27 trvale Německo (s 18,2%
podílem v roce 2010), Spojené království (11,6 %), Nizozemsko (11,3 %), Francie (11,2 %),
Belgie (7 %) a Španělsko (6,9 %). Z nových členských států EU 12 se k nejvýznamnějším
dovozcům řadí také Polsko (2,9 %).
Nejvýznamnějšími unijními vývozci agrárních výrobků jsou Nizozemsko (s 18,8%
podílem v roce 2010), Německo (15,1 %), Francie (13,8 %), Španělsko (8,1 %), Belgie (7,9)
a Itálie (7,7 %). Polsko jako největší vývozce ze zemí EU 12 se podílelo v roce 2010 na
unijním agrárním exportu 3,7 %. Z tohoto výčtu je patrné, že řada zemí zaujímá vysoký podíl
jak na straně vývozu, tak dovozu. Jedná se přirozeně zejména o velké země s přístupem
k moři.
Změny v podílovém zastoupení jednotlivých zemí na agrárním obchodu EU 27 v roce
2010 vzhledem k průměru let 2005-09 znázorňují grafy 1 a 2. Na straně dovozu se zvýšil
podíl především Polska, Nizozemska a Německa a naopak největší pokles participace byl
zaznamenán u Spojeného království a Španělska. Na straně vývozu posílily svou pozici
v rámci EU 27 zejména Polsko, Rumunsko a Německo a nejzřetelněji byla oslabena pozice
Francie a Belgie.
Graf 1 -
Změna podílu jednotlivých zemí v rámci agrárního dovozu EU 27 v roce 2010
v porovnání s průměrem let 2005-09 (v p. b.)
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Pramen: Eurostat
15
Švédsko
Španělsko
Spojené království
Slovinsko
Slovensko
Řecko
Rumunsko
Rakousko
Portugalsko
Polsko
Německo
Malta
Maďarsko
Lotyšsko
Lucembursko
Litva
Kypr
Itálie
Irsko
Francie
Finsko
Estonsko
Dánsko
ČR
Belgie
Bulharsko
-0,8
Nizozemsko
-0,6
Graf 2 -
Změna podílu jednotlivých zemí v rámci agrárního vývozu EU 12 v roce 2010
v porovnání s průměrem let 2005-09 (v p. b.)
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Švédsko
Španělsko
Spojené království
Slovinsko
Řecko
Slovensko
Rumunsko
Rakousko
Portugalsko
Polsko
Německo
Malta
Maďarsko
Lotyšsko
Lucembursko
Litva
Kypr
Itálie
Irsko
Finsko
Francie
Estonsko
Dánsko
ČR
Belgie
Bulharsko
-0,8
Nizozemsko
-0,6
Pramen: Eurostat
V roce 2010 došlo v porovnání s průměrem let 2005-09 ke snížení schodku bilance
AZO EU 27 o necelou jednu třetinu na 8,6 mld. EUR. V rámci EU 27 zůstává dlouhodobě
v pozici čistých dovozců agrárních výrobků 17 států včetně ČR (viz graf 3), z toho u jedenácti
z nich se ve sledovaném období bilanční schodek prohloubil. V hodnotovém vyjádření
zejména v případě Německa (o 859,4 mil. EUR), Finska (o 784,8 mil. EUR), Švédska
(o 576,5 mil. EUR) a Rakouska (o 447,9 mil. EUR). Naproti tomu Rumunsko zaznamenalo
významný pokles obchodně bilančního schodku o 1,1 mld. EUR.
Většina čistých vývozců agrárních výrobků vykázala v roce 2010 v porovnání
s průměrem let 2005-09 zvýšení svého bilančního aktiva. Z grafu 3 je patrné, že se to týká
především Nizozemska (o 2,7 mld. EUR) a Španělska (o 2,5 mld. EUR). Za pozornost dále
stojí vysoký procentický nárůst aktiva bilance u méně významných čistých vývozců –
Bulharska (o 641,1 mld. EUR, tj. na téměř pětinásobek) a Litvy (o 263,0 mil. EUR na téměř
dvojnásobek). K nárůstu netto-vývozu došlo ve stejné době také u nejvýznamnějších nettovývozců ze skupiny nových členských zemí EU 12, kterými jsou Polsko a Maďarsko.
16
Graf 3 -
Bilance AZO států EU 27 v roce 2010 a v průměru za období 2005-09
(mil. EUR)
30 000
25 000
Průměr 2005-09
20 000
2010
15 000
10 000
5 000
0
-5 000
-10 000
-15 000
Švédsko
Španělsko
Slovinsko
Spojené království
Slovensko
Řecko
Rumunsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Malta
Německo
Maďarsko
Lotyšsko
Lucembursko
Litva
Kypr
Itálie
Irsko
Finsko
Francie
Estonsko
ČR
Dánsko
Bulharsko
Belgie
-25 000
Nizozemsko
-20 000
Pramen: Eurostat
2.3 Podíl ČR na AZO EU 27 a EU 12 v komoditním členění
V komoditním členění participovala ČR v letech 2005 až 2010 největší měrou na
dovozu EU 27 v případě KN 21 „Různých potravinových přípravků“ (především KN 2101
„Výtažků a koncentrátů z kávy, čaje, maté apod.“ a KN 2102 „Droždí a prášků do pečiva“),
KN 19 „Přípravků z obilí“ (konkrétně KN 1901 „Potravinových přípravků z mouky, krupice,
škrobu a sladových výtažků“ a KN 1905 „Pekařského zboží, sušenek, oplatek apod.“) a v roce
2010 také v případě KN 07 „Zeleniny, poživatelných rostlin, kořenů a hlíz“.
V rámci EU 12 zaujímala ČR největší podíl na dovozu již zmíněných „přípravků
z obilí“, „zeleniny, poživatelných rostlin, kořenů a hlíz“ a dále pak na dovozu KN 04 „Mléka
a mléčných výrobků, vajec a medu“ (týká se téměř všech zbožových skupin s výjimkou
KN 0401 a KN 0402 „Zahuštěného a nezahuštěného mléka a smetany“).
Na agrárním vývozu EU 27 se ČR v roce 2010, stejně jako v průměru předchozích pěti
let, nejvíce podílela v případě KN 12 „Olejnatých semen a plodů“ (konkrétně KN 1210
„Chmele“, KN 1207 91 „Máku“ a KN 1205 „Řepky“), KN 17 „Cukru a cukrovinek“
a v průměru let 2005-09 také v případě KN 01 „Živých zvířat“ (týká se KN 0105 „Drůbeže“
a KN 0102 „Skotu“).
17
V rámci EU 12 se vyznačuje ČR vysokou participací na exportu KN 13 „Rostlinných
výtažků a šťáv“ (které však patří mezi méně významné exportní komodity), dále na vývozu
KN 11 „Mlýnských výrobků, sladu, škrobu apod.“ (především KN 1107 „Sladu“ a KN 1104
„Obilných zrn zpracovaných ve vločkách nebo drcených“) a KN 22 „Nápojů, lihových tekutin
a octa“ (konkrétně KN 2203 „Piva“, KN 2209 „Octa“ a KN 2201 a 2202 „Neslazených
a slazených vod vč. minerálních a sodovek“).
Tab. 4 -
Podíl ČR na AZO EU 27 a EU 12 v členění podle kapitol KN v roce 2010
a v průměru za období 2005-09 (v %)
Vývoz
Dovoz
Název kapitoly
KN
Podíl ČR
na EU 27
Průměr
2005-09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Živá zvířata
Maso a droby
Ryby, korýši, měkkýši apod.
Mléko a mléč. výrobky, vejce, med
Ostatní živočišné produkty
Živé rostliny a květinářské výrobky
Zelenina, poživ. rostliny, kořeny, hlízy
Ovoce a ořechy
Káva, čaj, maté, koření
Obiloviny
Mlýnské výrobky, slad, škroby apod.
Olejnatá semena a plody
Rostlinné výtažky a šťávy
Rostlinné pletací materiály
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
Cukr a cukrovinky
Kakao a kakaové přípravky
Přípravky z obilí
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů aj.
Různé potravinové přípravky
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
Zbytky a odpady v potr. prům., krmivo
Tabák a tabákové výrobky
Celkem
0,78
1,62
0,33
1,40
1,82
1,21
1,82
1,49
1,25
0,61
1,21
0,79
1,87
0,60
1,08
1,16
1,74
1,75
1,95
1,31
2,54
1,19
1,71
1,56
1,37
2010
1,01
2,11
0,36
1,59
1,95
1,33
2,13
1,54
1,20
0,60
1,42
0,96
1,90
0,83
1,13
1,26
1,81
1,62
2,18
1,41
2,46
1,32
1,64
1,53
1,49
Pramen: Eurostat
18
Podíl ČR
na EU 12
Průměr
2005-09
9,66
15,98
6,08
22,11
11,43
18,64
22,98
16,63
12,91
7,41
8,29
12,25
18,16
9,55
13,10
19,41
12,97
17,33
20,03
16,68
17,19
15,54
13,01
14,04
15,41
2010
10,04
17,65
5,37
19,07
13,45
18,34
21,35
16,46
11,83
7,01
9,97
11,51
18,56
5,96
12,24
18,47
10,42
16,08
19,74
16,79
16,49
15,12
11,45
13,75
14,84
Podíl ČR
na EU 27
Průměr
2005-09
2,20
0,41
0,37
1,64
1,09
0,11
0,44
0,52
1,00
2,15
2,10
3,76
1,98
0,15
0,89
0,90
2,65
1,13
0,89
0,51
1,78
0,88
1,09
1,45
1,10
2010
2,26
0,49
0,40
1,52
1,14
0,14
0,52
0,48
1,18
1,92
2,13
2,75
2,54
0,34
1,30
1,15
2,50
1,00
1,09
0,46
1,76
0,88
1,38
2,23
1,16
Podíl ČR
na EU 12
Průměr
2005-09
15,60
4,72
5,82
17,18
8,52
6,90
5,63
7,43
13,40
10,69
22,50
15,19
57,35
1,21
14,79
8,13
19,70
14,99
13,59
5,84
18,96
21,75
10,75
13,79
12,64
2010
15,44
4,49
5,05
15,46
9,74
7,19
6,04
6,21
12,73
7,71
18,52
8,63
62,34
2,37
16,21
8,60
14,75
11,66
14,92
5,48
15,85
18,23
11,70
12,58
10,97
3
AGRÁRNÍ ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR
3.1 Charakteristika celkového vývoje českého AZO
Hodnota českého agrárního vývozu se, po meziročním propadu v roce 2009, v roce
2010 opět meziročně zvýšila, a to o 3,7 mld. Kč na 105,4 mld. Kč. Vzhledem k průměru let
2005-09 tato hodnota představovala nárůst o 12,8 mld. Kč (tj. o 13,9 %).
Růst českého agrárního dovozu byl ve sledovaných letech v porovnání s vývozem
vyrovnanější a jeho dynamika mírně vyšší. Meziročně se v roce 2010 zvýšila hodnota českého
agrárního dovozu o 6,3 mld. Kč na 140,0 mld. Kč a vzhledem k průměru let 2005-09 vzrostla
o 17,9 mld. Kč (tj. o 14,7 %).
Schodek bilance AZO ČR se ve sledovaném období v důsledku výše uvedeného vývoje
prohloubil o 5,1 mld. Kč na 34,6 mld. Kč, což je historicky nejvyšší hodnota (viz graf 4).
Současně s tím došlo také ke zhoršení stupně krytí dovozu vývozem o 0,5 p. b. na 75,3 %.
V meziročním porovnání došlo v roce 2010 k nárůstu bilančního pasíva o 2,6 mld. Kč a ke
snížení stupně krytí dovozu vývozem o 0,8 p. b.
Graf 4 -
Vývoj AZO ČR v letech 2000 až 2010
160
100,0
140
95,0
120
90,0
100
85,0
80
75,0
%
mld. Kč
80,0
60
40
70,0
20
65,0
0
-20
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
60,0
-40
55,0
-60
50,0
Vývoz
Dovoz
Bilance (levá osa)
St. krytí dovozu vývozem (pravá osa)
Pramen: ČSÚ
Participace agrárního zboží na celkovém zahraničním obchodě ČR se v roce 2010
vzhledem k průměru let 2005-09 téměř nezměnila a činila 4,2 % v případě vývozu a 5,8 %
v případě dovozu. V důsledku výrazně vyšší dynamiky nárůstu exportu a importu v rámci
19
celkového zahraničního obchodu ČR však došlo v roce 2010 ke snížení uvedených podílů
v meziročním porovnání. Na straně vývozu poklesl podíl agrárních výrobků na celkovém
exportu ČR o 0,6 p. b. a odpovídající ukazatel na straně dovozu se snížil o 0,9 p. b.
Přehled základních ukazatelů českého AZO v jednotlivých letech časové řady 2005 až
2010 uvádí tab. 5 v příloze. Vývoj AZO ČR v roce 2010 vzhledem k průměru let 2005-09 je
zachycen v tab. 5.
Tab. 5 -
Vývoj AZO ČR v roce 2010 a v průměru let 2005-09 (v mil. Kč)
Ukazatel
Obrat
Vývoz
Dovoz
Bilance
Stupeň krytí dovozu vývozem
Podíl obratu AZO na celkovém obratu ZO
Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu
Podíl agrárního dovozu na celkovém dovozu
Průměr
2005-09
214 591,1
92 516,1
122 075,1
-29 559,0
75,8
4,9
4,2
5,7
2010
245 372,1
105 364,2
140 007,8
-34 643,6
75,3
5,0
4,2
5,8
Změny r. 2010 k ø 05-09
v mil. Kč
30 781,0
12 848,1
17 932,7
-5 084,6
-0,5 p. b.
0,1 p. b.
0,0 p. b.
0,1 p. b.
Index v %
114,3
113,9
114,7
117,2
99,3
102,0
100,0
101,8
Pozn.:
Stupeň krytí dovozu vývozem v průměru let 2005-08 = ( ∑ vývozů v letech 2005-08 / ∑dovozů v letech 2005-08) * 100.
Pramen: ČSÚ
3.2 Teritoriální skladba AZO ČR
3.2.1 Teritoriální struktura českého agrárního dovozu a vývozu
AZO v pravém slova smyslu, tj. obchod s třetími zeměmi, zaujímá na celkovém českém
AZO méně významný podíl. Českému AZO dominují obchodní operace realizované na
jednotném trhu s ostatními členskými státy EU. Nutno připomenout, že v této ročence
sledujeme importy ČR podle země původu, takže dovoz z EU 27 neodpovídá českému
intradovozu uskutečněnému v rámci tzv. Intrastatu (v porovnání s ním je jeho hodnota nižší).
Značná část nakoupeného zboží od obchodních partnerů v EU pochází z třetích zemí (anebo
jiných zemí EU) a tyto země pak figurují ve statistice jako „dodavatelé“.
Ke skokovému nárůstu intraobchodu došlo v roce 2004 v souvislosti se vstupem ČR do
EU. Podíl českého agrárního dovozu z EU 27 na celkovém agrárním dovozu ČR v roce 2010
činil 85,3 % a podíl českého agrárního vývozu do EU 27 na celkovém agrárním vývozu ČR
dosáhl dokonce 91,5 % (viz tab. 8 v příloze).
Na straně českého agrárního vývozu došlo v roce 2010 ke stagnaci podílu EU 27 s tím,
že se odlišně vyvíjelo zastoupení EU 15 a EU 12. V obou případech se sice v roce 2010 mírně
zvýšil jejich podíl vzhledem k průměru let 2005-09, avšak v meziročním porovnání se
zastoupení EU 15 značně snížilo (o 2,6 p. b. na 45,7 %), zatímco podíl EU 12 ve stejné době
vzrostl (o 1,8 p. b. na 45,8 %).
Participace EU 27 na českém agrárním dovozu se v roce 2010 vzhledem k průměru let
2005-09 rovněž zvýšila. Podíl EU 15 je přitom dlouhodobě výrazně vyšší nežli podíl EU 12
20
a vyznačuje se rostoucí tendencí (ve sledovaném období se zvýšil podíl EU 15 o 0,9 p. b. na
57,7 %). Podílové zastoupení EU 12 vykazuje zřetelně větší meziroční výkyvy. Vzhledem
k průměru let 2005-09 se v roce 2010 sice mírně zvýšilo na 27,5 %, v meziročním porovnání
se však jednalo o pokles (o 0,7 p. b.).
Změny v AZO ČR v teritoriálním členění v roce 2010 vzhledem k průměru let 2005-09
uvádí tab. 6. Hodnota českého agrárního vývozu do EU 27 se zvýšila o 15,4 % a hodnota
českého agrárního dovozu z EU 27 vzrostla o 16,2 %.
Za ostatní teritoriální skupiny je třeba uvést, že se v českém AZO dlouhodobě snižuje
zastoupení rozvojových zemí, které byly jako celek do roku 2004 relativně významnými
obchodními partnery. Na straně dovozu poklesl v roce 2010 jejich podíl v porovnání
s průměrem let 2005-09 o 1,1 p. b. na 7,0 % a na straně vývozu se ve stejné době snížila jejich
participace o 0,7 p. b. na pouhých 1,7 %.
K významným odběratelům agrárních výrobků z ČR patří i skupina zemí SNS, jejímž
nejdůležitějším členem je Rusko. Přestože v roce 2010 zastoupení SNS v českém agrárním
vývozu meziročně vzrostlo na 2,8 %, vzhledem k průměru let 2005-09 zaznamenalo mírný
pokles (o 0,2 p. b.). Tento vývoj byl vyvolán nižší dynamikou růstu hodnoty českého vývozu
do tohoto teritoria v porovnání s ostatními teritorii.
Zastoupení ostatních sledovaných skupin zemí, tj. ESVO, OSVTE a ETE na obratu
AZO ČR v roce 2010 nedosáhlo ani jednoho procenta. Výjimkou bylo 1,1% zastoupení ETE
na českém agrárním vývozu.
V rámci vývoje českého extraobchodu možno zdůraznit značný procentní nárůst
hodnoty českého agrárního dovozu v roce 2010 vzhledem k průměru let 2005-09 ze zemí
ESVO, OSVTE a SNS (ve všech případech o více než 40 %). V meziročním porovnání se
rovněž zvýšila o jednu polovinu hodnota českého agrárního dovozu z ETE.
21
Tab. 6 -
AZO ČR v teritoriálním členění v roce 2010 a v průměru let 2005-09
Skupina zemí/země
Hodnota (v mil. Kč)
ø 2005-09
EU 27
EU 15
EU 12
ESVO
OSVTE
Evropské tranzitivní ekonomiky
SNS
RZ
186 286,8
111 060,6
75 226,1
1 636,1
1 636,1
2 176,1
3 466,9
12 071,6
EU 27
EU 15
EU 12
ESVO
OSVTE
Evropské tranzitivní ekonomiky
SNS
RZ
83 580,1
41 711,8
41 868,3
733,2
733,2
1 345,0
2 809,5
2 185,8
EU 27
EU 15
EU 12
ESVO
OSVTE
Evropské tranzitivní ekonomiky
SNS
RZ
102 706,7
69 348,9
33 357,8
902,9
902,9
831,1
657,4
9 885,8
EU 27
EU 15
EU 12
ESVO
OSVTE
Evropské tranzitivní ekonomiky
SNS
RZ
-19 126,6
-27 637,1
8 510,5
-169,7
-169,7
513,8
2 152,0
-7 700,0
Podíl v AZO ČR (v %)
2010
ø 2005-09
Obrat
215 805,8
86,8
129 007,4
51,8
86 798,4
35,1
2 173,8
0,8
2 173,8
0,8
1 704,6
1,0
3 859,4
1,6
11 674,5
5,6
Vývoz
96 430,0
90,3
48 160,5
45,1
48 269,6
45,3
898,4
0,8
898,4
0,8
1 149,4
1,5
2 936,0
3,0
1 806,4
2,4
Dovoz
119 375,8
84,1
80 846,9
56,8
38 528,9
27,3
1 275,4
0,7
1 275,4
0,7
555,2
0,7
923,4
0,5
9 868,2
8,1
Bilance
-22 945,8
-32 686,4
9 740,7
-377,0
-377,0
594,3
2 012,6
-8 061,8
-
Změny r. 2010 k ø 2005-09
mil. Kč
2010
Index (%)
88,0
52,6
35,4
0,9
0,9
0,7
1,6
4,8
29 519,0
17 946,8
11 572,3
537,7
537,7
-471,5
392,5
-397,1
115,8
116,2
115,4
132,9
132,9
78,3
111,3
96,7
91,5
45,7
45,8
0,9
0,9
1,1
2,8
1,7
12 849,9
6 448,7
6 401,3
165,2
165,2
-195,6
126,5
-379,4
115,4
115,5
115,3
122,5
122,5
85,5
104,5
82,6
85,3
57,7
27,5
0,9
0,9
0,4
0,7
7,0
16 669,1
11 498,0
5 171,1
372,5
372,5
-275,9
266,0
-17,6
116,2
116,6
115,5
141,3
141,3
66,8
140,5
99,8
-
-3 819,2
-5 049,3
1 230,2
-207,3
-207,3
80,5
-139,4
-361,8
120,0
118,3
114,5
222,2
222,2
115,7
93,5
104,7
Pramen: ČSÚ
Hlavními dvěma odběrateli agrárních výrobků z ČR jsou dlouhodobě Slovensko
a Německo (viz tab. 19 v příloze). Zatímco podíl Slovenska v roce 2010 vzhledem k průměru
let 2005-09 vzrostl na 27,7 %, zastoupení Německa se snížilo z 24,1 % v roce 2005 na 19,9 %
v roce 2010. Hodnota českého agrárního vývozu do Německa se v posledních dvou
sledovaných letech snižovala a v porovnání s průměrem let 2005-09 byla v roce 2010 nižší
o 1,6 %. Třetí nejvýznamnější destinací je pro český agrární export Polsko. Jeho podíl se za
sledovanou časovou řadu pohyboval v intervalu 9,1 % až 11,2 %. Relativně vysoký podíl
Itálie od roku 2008 je dán vysokými exporty cigaret. Dalšími významnými odběrateli
agrárních výrobků jsou pro Rakousko a Maďarsko.
22
Hodnota českého agrárního vývozu do uvedených zemí (tab. 7), s výjimkou Německa,
za sledované období vzrostla, z toho nejvíce na Slovensko (o 4,6 mld. Kč, tj. o necelou jednu
pětinu), do Itálie (o 2,9 mld. Kč, tj. o dvě třetiny) a do Rakouska (o 1,7 mld. Kč, tj. o 37 %).
Přehled hlavních odběratelů agrárního zboží z ČR a jejich podílů na českém agrárním
exportu v časové řadě 2005 až 2010 uvádí přílohová tab. 19.
Teritoriální struktura českého agrárního vývozu do třetích zemí je relativně proměnlivá,
avšak jednoznačně nejvýznamnějším partnerem je pro ČR Rusko. Jeho podíl ve sledovaných
letech však poklesl z 2,5 % v roce 2005 na 1,5 % v roce 2010. Hodnota českého agrárního
vývozu do Ruska zaznamenala v roce 2010 meziroční nárůst o 16 %, nicméně vzhledem
k průměru let 2005-09 se o více než jednu desetinu snížila.
V roce 2010 byly významnějšími odběrateli z třetích zemí vedle Ruska také Ukrajina
(s 0,8% podíl na celkovém českém agrárním vývozu), Chorvatsko (0,7 %), Japonsko (0,5 %),
Švýcarsko (0,5 %) a USA (0,4 %). V průměru let 2005-09 patřily k nejvýznamnějším
mimounijním odběratelům ještě Libanon (0,4 %) a Norsko (0,3 %)
Tab. 7 -
Agrární vývoz ČR do vybraných zemí v roce 2010 a v průměru let 2005-09
Země
Slovensko
Německo
Polsko
Itálie
Rakousko
Maďarsko
Průměr
2005-09
Podíl na celkovém
agrárním vývozu ČR
2010
mil. Kč
24 602,9
29 181,0
21 302,0
20 960,5
9 514,1
10 391,1
4 417,3
7 327,9
4 746,4
6 486,5
4 314,5
4 399,4
ø 2005-09
26,6
23,0
10,3
4,8
5,1
4,7
2010
27,7
19,9
9,9
7,0
6,2
4,2
Změny r. 2010
k ø 2005-09
v mil. Kč
4 578,1
-341,5
877,0
2 910,6
1 740,1
84,9
Index v %
118,6
98,4
109,2
165,9
136,7
102,0
Pramen: ČSÚ
Také pořadí nejvýznamnějších dodavatelů agrárních výrobků do ČR je relativně stabilní
(viz tab. 20 v příloze). Největší měrou se na českém agrárním dovozu podílejí Německo
a Polsko. V roce 2010 se v porovnání s průměrem let 2005-09 zvýšil jejich podíl na 23,0 %,
resp. 14,7 %. Nárůst českého agrárního importu v hodnotovém vyjádření do těchto dvou zemí
byl ve sledovaném období nejvyšší ze všech. V případě Německa dosáhl 4,4 mld. Kč (viz
tab. 8). Vysoké přírůstky v roce 2010 v porovnání s průměrem let 2005-09 zaznamenaly dále
dovozy agrárního zboží do ČR z Belgie (o 1,3 mld. Kč, tj. o téměř 40 %) a Francie
(o 962,0 mil. Kč, tj. o 22 %).
Podíl Slovenska na českém agrárním dovozu klesá. V roce 2010 se vzhledem k průměru
let 2005-09 snížilo jeho zastoupení o 1,1 p. b. na 7,7 % při stagnující hodnotě dovozu.
V důsledku výrazného nárůstu hodnoty dovozu (o jednu pětinu) se naproti tomu ve
sledovaném období zvýšila participace Nizozemska na 7,1 %.
Z třetích zemí patřily v roce 2010 k nejvýznamnějším dodavatelům Brazílie (s 2,0%
podílem na celkovém českém agrárním dovozu), Čína (1,5 %), USA (1,2 %), Turecko
23
(0,9 %), Vietnam (0,8 %), Švýcarsko (0,6 %), Kanada (0,5 %), Thajsko, Maroko, Kolumbie,
Argentina a Chile (po 0,4 %) a za průměr let 2005-09 také Kostarika, Ekvádor a Chorvatsko.
Tab. 8 -
Agrární dovoz1) ČR z vybraných zemí v roce 2010 a v průměru let 2005-09
Země
Průměr
2005-09
Německo
Polsko
Slovensko
Nizozemsko
Itálie
Španělsko
Rakousko
Podíl na celkovém
agrárním vývozu ČR
2010
mil. Kč
27 762,5
32 210,9
16 481,2
20 529,3
10 730,0
10 846,1
8 296,7
9 972,7
7 170,9
8 035,1
6 285,5
6 883,5
5 639,6
6 198,3
ø 2005-09
22,7
13,5
8,8
6,8
5,9
5,1
4,6
2010
23,0
14,7
7,7
7,1
5,7
4,9
4,4
Změny r. 2010
k ø 2005-09
v mil. Kč
4 448,4
4 048,1
116,1
1 676,0
864,2
598,0
558,7
Index v %
116,0
124,6
101,1
120,2
112,1
109,5
109,9
Pozn.:
1) Podle země původu.
Pramen: ČSÚ
3.2.2 Teritoriální struktura bilance AZO
Hodnota záporné bilance agrárního obchodu ČR s EU 27 značně kolísá. V letech 2005
až 2010 se pohybovala v intervalu 11,3 mld. Kč (v roce 2008) až 25,5 mld. Kč (v roce 2006)
V roce 2010 se vzhledem k průměru let 2005-09 záporná bilance prohloubila o 3,8 mld. Kč
(tj. o jednu pětinu) na 22,9 mld. Kč.
V meziročním porovnání došlo v roce 2010 k méně výrazným změnám bilančního
pasíva českého agrárního obchodu s EU 27 v důsledku protichůdného vývoje obchodních
bilancí s EU 15 a EU 12. V rámci obchodu s EU 15 došlo v roce 2010 k výraznému
meziročnímu nárůstu schodku bilance o 4,6 mld. Kč na 32,7 mld. Kč, zatímco aktivní bilance
obchodu s EU 12 se (po meziročním propadu v roce 2009) zlepšila o 2,7 mld. Kč na
9,7 mld. Kč.
V rámci AZO s třetími zeměmi charakterizuje ČR trvale pasivní bilance s RZ a trvale
aktivní bilance se SNS s tím, že ve vztahu k oběma uskupením došlo v roce 2010
k meziročnímu zlepšení bilance AZO. Bilance AZO ČR se skupinou zemí ESVO a OSVTE
byla v roce 2009 výjimečně aktivní, v roce 2010 se však dostaly její hodnoty opět do
záporných čísel, a to na úrovni vyšší než v předchozích letech. Nejvýraznější výkyvy pak
vykazuje ze sledovaných teritorií bilance AZO ČR s ETE.
Vývoj bilancí AZO ČR za jednotlivé skupiny zemí a za vybrané země v letech 2005 až
2010 uvádí tab. 7 v příloze.
Přehled hlavních netto-dodavatelů a netto-odběratelů agrárních výrobků do/z ČR
uvádějí 9 a 10. Ke zhoršení bilance, resp. nárůstu bilančního schodku, došlo ve sledovaném
období především v českém agrárním obchodě s Německem (o 4,8 mld. Kč na 11,3 mld. Kč),
Polskem (o 3,2 mld. Kč na 10,1 mld. Kč) a Nizozemskem (o 1,8 mld. Kč na 8,2 mld. Kč).
24
Naproti tomu zlepšení bilance můžeme v roce 2010 vzhledem k průměru let 2005-09
konstatovat v obchodě se Slovenskem (nárůstu netto-vývozu o 4,5 mld. Kč na 18,3 mld. Kč),
Itálií (pokles netto-dovozu o 2,0 mld. Kč na 707,2 mil. Kč) a Rakouskem (změna nettodovozu ve výši 893,2 mil. Kč v netto-vývoz ve výši 288,2 mld. Kč).
Tab. 9 -
Přehled zemí, s nimiž dosáhla ČR v rámci AZO v roce 2010 vysokého
bilančního pasiva
Země
Německo
Polsko
Nizozemsko
Španělsko
Belgie
Brazílie
Francie
Čína
USA
Dánsko
Řecko
Maďarsko
Vietnam
Turecko
Itálie
Portugalsko
Maroko
Kanada
Kolumbie
Irsko
Argentina
Chile
Průměr 2005-09
-6 460,4
-6 967,1
-6 374,5
-5 647,7
-1 894,3
-2 566,1
-2 361,7
-1 856,3
-1 288,9
-1 083,1
-966,2
-516,1
-627,6
-757,1
-2 753,7
-235,6
-525,5
-462,3
-579,4
-609,7
-587,1
-503,2
Pozn.:
Země řazeny podle roku 2010.
Pramen: ČSÚ
25
Rozdíl
2010
-11 250,4
-10 138,2
-8 168,8
-5 998,7
-2 853,8
-2 792,9
-2 541,7
-1 914,0
-1 197,0
-1 184,1
-1 099,1
-1 079,2
-1 015,8
-954,3
-707,2
-627,8
-603,1
-579,5
-550,4
-526,6
-511,6
-507,9
-4 790,0
-3 171,1
-1 794,3
-351,0
-959,5
-226,8
-180,0
-57,7
91,9
-101,1
-132,9
-563,1
-388,3
-197,2
2 046,5
-392,3
-77,6
-117,1
29,0
83,1
75,6
-4,7
Tab. 10 - Přehled zemí, s nimiž dosáhla ČR v rámci AZO v roce 2010 nejvyššího
bilančního aktiva
Země
Průměr 2005-09
Slovensko
Rusko
Spojené království
Rumunsko
Slovinsko
Chorvatsko
Japonsko
Švédsko
Ukrajina
Litva
Rakousko
Libanon
Spojené arabské emiráty
Bulharsko
Bělorusko
Rozdíl
2010
13 872,9
1 736,2
1 153,6
1 291,3
455,4
319,1
461,5
325,1
291,6
211,3
-893,2
330,2
182,1
11,0
137,7
18 335,0
1 494,7
1 400,9
1 141,3
769,8
552,9
524,6
437,7
378,2
369,1
288,2
274,7
245,5
168,4
164,5
4 462,1
-241,5
247,3
-150,0
314,4
233,8
63,1
112,6
86,6
157,8
1 181,4
-55,6
63,4
157,4
26,8
Pozn.:
Země řazeny podle roku 2010.
Pramen: ČSÚ
Graf 5 -
Bilance AZO ČR s vybranými zeměmi1) v roce 2010 a v průměru let 2005-09
(mil. Kč)
20 000
Průměr 2005-09
2010
15 000
mil. Kč
10 000
5 000
0
-5 000
Pozn.:
1) Vybrané země patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům ČR.
Pramen: ČSÚ
26
Španělsko
Spojené království
Slovensko
Řecko
Rusko
Rumunsko
Rakousko
Polsko
Nizozemsko
Německo
Maďarsko
Itálie
Francie
Belgie
-15 000
Dánsko
-10 000
Od vstupu ČR do EU se zřetelně zhoršuje bilance českého AZO. Bilanční schodek
narůstá zejména vůči rozhodujícím obchodním partnerům. Prakticky výhradně v obchodě se
Slovenskem zaznamenává ČR nárůst aktivního salda.
3.3 Komoditní skladba AZO ČR
3.3.1 Komoditní skladba agrárního vývozu podle kapitol KN
V roce 2010 stejně jako za průměr předchozích pěti let se na českém agrárním vývozu
největší měrou podílely kapitoly KN 04 „Mléko, mléčné výrobky, vejce a med“, KN 22
„Nápoje, lihové tekutiny a ocet“ a KN 21 „Různé potravinové přípravky“ (viz tab. 11). Podíly
všech těchto tří kapitol se však ve sledovaném období snížily, z toho nejvíce kapitoly KN 04
(o 1,5 p. b.).
Tab. 11 - Změny ve zbožové skladbě agrárního vývozu podle kapitol KN
KN
Komodity
Hodnota vývozu
ø 05-09
04 Mléko, mléčné výrobky, vejce a med
22 Nápoje, lihové tekutiny a ocet
21 Různé potravinové přípravky
24 Tabák a tabákové výrobky
10 Obiloviny
19 Přípravky z obilí
17 Cukr a cukrovinky
12 Olejnatá semena a plody
23 Zbytky a odpady v potr. prům., krmivo
15 Živočišné a rostlinné tuky a oleje
01 Živá zvířata
02 Maso a droby
18 Kakao a kakaové přípravky
16 Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
11 Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.
08 Ovoce a ořechy
07 Zelenina, poživatel. rostl., kořeny, hlízy
20 Přípravky ze zeleniny a ovoce
09 Káva, čaj, maté, koření
03 Ryby, korýši, měkkýši apod.
13 Rostlinné výtažky a šťávy
05 Ostatní živočišné produkty
06 Živé rostliny a květinářské výrobky
14 Rostlinné pletací materiály
Celkem
13 129,0
9 260,9
7 689,4
4 943,2
7 263,5
4 477,7
6 170,9
6 065,1
3 664,8
3 182,4
4 272,5
3 378,7
3 440,9
2 306,5
2 567,6
2 487,3
1 876,2
2 204,8
1 212,4
1 355,8
728,2
527,1
307,0
4,1
92 516,1
2010
13 357,0
9 710,2
8 399,9
7 970,6
7 492,4
5 976,2
5 719,5
5 557,3
5 445,5
4 943,1
4 751,0
4 336,4
3 688,9
3 082,1
2 631,3
2 476,2
2 431,4
2 027,6
1 818,4
1 539,3
996,5
626,8
379,6
7,2
105 364,2
Změny r. 2010
k ø 2005-09
Rozdíl
228,0
449,3
710,5
3 027,4
228,9
1 498,5
-451,4
-507,8
1 780,7
1 760,7
478,5
957,7
248,0
775,6
63,7
-11,1
555,2
-177,2
606,0
183,5
268,3
99,7
72,6
3,1
12 848,1
Index
101,7
104,9
109,2
161,2
103,2
133,5
92,7
91,6
148,6
155,3
111,2
128,3
107,2
133,6
102,5
99,6
129,6
92,0
150,0
113,5
136,8
118,9
123,6
175,6
113,9
Podíl na celkovém
vývozu
ø 05-09
14,2
10,0
8,3
5,3
7,9
4,8
6,7
6,6
4,0
3,4
4,6
3,7
3,7
2,5
2,8
2,7
2,0
2,4
1,3
1,5
0,8
0,6
0,3
0,0
100,0
2010
12,7
9,2
8,0
7,6
7,1
5,7
5,4
5,3
5,2
4,7
4,5
4,1
3,5
2,9
2,5
2,4
2,3
1,9
1,7
1,5
0,9
0,6
0,4
0,0
100,0
Pozn.:
Komoditní agregace řazeny podle podílu na celkovém vývozu v roce 2010.
Pramen: ČSÚ
V porovnání s průměrem let 2005-09 se v roce 2010 nejvíce zvýšila hodnota exportu
KN 24 „Tabáku a tabákových výrobků“ (o 3,0 mld. Kč, tj. 61,2 %), tj. kapitoly která se tak
stala čtvrtou nejvýznamnější exportní agregací a její podíl na celkovém českém agrárním
vývozu vzrostl o 2,3 p. b. na 7,6 %. Nadprůměrné přírůstky vykázaly dále kapitoly KN 23
27
„Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu, krmiva“ (o 1,8 mld. Kč), KN 15 „Živočišné
a rostlinné tuky a oleje“ (o 1,8 mld. Kč) a KN 19 „Přípravky z obilí“ (o 1,5 mld. Kč).
Naproti tomu kapitoly KN 12 „Olejnatá semena a plody“ a KN 17 Cukr a cukrovinky“
zaznamenaly zřetelné snížení hodnoty vývozu doprovázené poklesem podílu na celkovém
českém agrárním exportu (v obou případech o 1,3 p. b.).
Vývoj českého agrárního vývozu za časovou řadu 2005 až 2010 v členění podle kapitol
KN je obsahem přílohové tab. 9. Přílohová tab. 10 uvádí dále vývoj českého agrárního
exportu za jednotlivé kapitoly KN do EU 27, přílohová tab. 11 do teritoria EU 15, přílohová
tabulka do EU 12 a přílohová tabulka 13 do třetích zemí.
Pozice jednotlivých kapitol, resp. jejich podíl v českém agrárním exportu spolu
s dynamikou růstu jejich vývozu v roce 2010 v porovnání s průměrem let 2005-09 je
přehledně zachycen v grafu 6.
Graf 6 -
Pozice jednotlivých kapitol KN v agrárním vývozu s ohledem na jejich podíl
na celkovém agrárním vývozu a dynamiku růstu vývozu v roce 2010
14
Podíl na celkovém agrárním vývozu v roce 2010 (%)
13
KN 04
12
11
10
KN 22
9
KN 21
8
KN 24
KN 10
7
6
KN 19
KN 17
KN 12
5
KN 23
KN 01
KN 15
KN 02
4
KN 18
3
2
KN 16
KN 07
KN 11
KN 08
KN 20
KN 09
KN 03
1
KN 05
0
KN 13
KN 06
KN 14
-1
85
90
95
100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
Dynamika růstu vývozu v roce 2010 vzhledem k průměru let 2005-09 (%)
Uvedené průměrné hodnoty v grafu (znázorněné osami) představují nárůst českého agrárního vývozu celkem (113,9 %)
a hypotetický podíl připadající na jednu kapitolu KN (100 % děleno 24 kapitolami KN, tj. 4,2 %).
Pramen: ČSÚ, vlastní zpracování
Pozn.:
28
3.3.2 Komoditní skladba agrárního vývozu v užším zbožovém vymezení
Následující tab. 12 zachycuje nejdůležitější zemědělsko-potravinářské komoditní
agregace českého exportu v podrobnějším zbožovém členění. V roce 2010 zaujímaly uvedené
agregace na českém agrárním vývozu více než 85% podíl.
Nutno poznamenat, že uvedené vývozy jsou na této podrobnější úrovni KN „bez
dopočtů“ a jejich skutečně realizovaná hodnota je vyšší. Procentické zastoupení jednotlivých
komodit pak do jisté míry zkresluje fakt, že výše „podprahových“ obchodů je velmi variabilní
a značně se odlišuje podle jednotlivých komodit.
Detailnější vývoj vývozu vybraných komoditních agregací na úrovni 4místného, popř.
6místného kódu KN za jednotlivé roky časové řady 2005 až 2010 zachycuje tab. 16 v příloze.
V roce 2010 se v porovnání s průměrem let 2005-09 nejvýrazněji zvýšila hodnota
vývozu KN 2402 20 „Cigaret“ (o 2,5 mld. Kč, tj. o 55 %), KN 1514 „Řepkového
a hořčičného oleje“ (o 2,6 mld. Kč na téměř trojnásobek), KN 1905 „Pekařského zboží,
pečiva, oplatek, sušenek apod.“ (o 1,2 mld. Kč, tj. o cca 40 %), KN 2309 „Přípravků
používaných k výživě zvířat“ (o 1,0 mld. Kč, tj. o 45 %), KN 2106 „Potravinových přípravků
jiných“ (o 877,9 mil. Kč, tj. o necelých 30 %), dále KN 0406 „Tvarohu a sýrů“ (o téměř
jednu třetinu), KN 0901 „Kávy“ (o přibližně jednu polovinu), KN 1601 „Uzenek a salámů“
(o více než 40 %) a KN 2306 41 a 49 „Řepkových pokrutiny a šrotů“ (o 53 %).
U všech uvedených agregací byly v roce 2010 rovněž zaznamenány jedny z nejvyšších
meziročních přírůstků hodnoty vývozu. Výjimkou byly „uzenky a salámy“ jejichž hodnota
exportu se meziročně snížila o 7,2 %.
Naopak k největšímu poklesu hodnoty vývozu v roce 2010 vzhledem k průměru let
2005-09 došlo u KN 1517 „Margarinu“ (o 762,9 mil. Kč, tj. o tři čtvrtiny), KN 0402
„Zahuštěného mléka a smetany“ (o 669,0 mil. Kč, tj. o cca 30 %), KN 2103 „Omáček,
přípravků pro omáčky, ochucovadel a hořčic“ (o 646,2 mil. Kč, tj. o více než jednu třetinu),
dále KN 0405 „Másla a mléčných pomazánek“, KN 1207 91 „Semen máku“, KN 1701
„Cukru“, KN 1205 „Semen řepky“, KN 2203 „Piva“ a KN 1003 „Ječmene“.
V meziročním porovnání se v roce 2010 projevil zvlášť zřetelný pokles hodnoty exportu
u KN 2103 „Omáček, přípravků pro omáčky, ochucovadel a hořčic“ (o 1,5 mld. Kč),
KN 1205 „Semen řepky“ (o 1,5 mld. Kč, tj. o cca 40 %) a KN 1001 „Pšenice“ (o 1,2 mld. Kč,
tj. o jednu pětinu).
V další části je podrobněji zhodnocen vývoj agrárních vývozů a komoditní skladby
v rámci vybraných nejvýznamnějších exportních kapitol KN.
29
Tab. 12 - Hlavní vývozní komodity v roce 2010 v podrobnějším komoditním členění
a jejich podíl na celkovém agrárním vývozu ČR
KN
Průměr 2005-09
Název agregace
2402 Doutníky, doutníčky a cigarety
z toho 2402 20 „Cigarety“
0401 Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
1001 Pšenice
1905 Zboží pekařské, pečivo, oplatky, sušenky apod.
1514 Olej řepkový a hořčičný
z toho 1514 11 a 19 „Olej řepkový“
2106 Přípravky potravinové jiné *)
2203 Pivo
1806 Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky s kakaem
2309 Přípravky používané k výživě zvířat
1704 Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády)
2202 Voda vč. minerální a sodovky slazené (ne šťávy)
1701 Cukr třtinový a řepný, sacharóza chemicky čistá
0406 Sýry a tvaroh
1205 Semena řepky olejky, i drcená
0102 Dobytek hovězí živý
1107 Slad, i pražený
0203 Maso vepřové čerstvé, chlazené nebo zmrazené
0403 Kysané mléčné výrobky
0402 Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
0901 Káva, i pražená, dekofeinovaná, slupky, náhražky
2101 Výtažky, esence a koncentráty z kávy, čaje, maté apod.
1601 Uzenky, salámy apod. výrobky z masa, drobů nebo krve
0105 Drůbež
2306 Pokrutiny a odpad po extrahování rostlinných tuků
0207 Maso a droby drůbeže čerstvé, chlazené nebo zmrazené
2103 Omáčky, přípravky pro omáčky, ochucovadla, hořčice
1602 Přípravky a konzervy jiné z masa, drobů nebo krve
1207 Semena a plody olejnaté ostatní, i drcené
z toho 1207 91 „Semena máku“
2208 Ethylalkohol nedenatur. méně než 80%, destiláty, likéry
1302 Šťávy a výtažky rostlin, pektiny apod.
mil. Kč
4 628,3
4 624,6
5 167,3
4 416,1
2 933,7
1 365,1
1 330,6
3 038,3
4 151,7
3 347,2
2 279,9
3 004,4
2 828,9
2 935,8
1 796,7
2 555,7
2 123,7
2 105,8
1 564,6
1 644,9
2 290,9
1 027,4
1 469,1
1 052,3
1 221,4
828,7
1 026,6
1 790,8
933,7
1 451,0
1 174,9
916,0
723,2
%
6,9
6,9
7,8
6,6
4,4
2,0
2,0
4,6
6,2
5,0
3,4
4,5
4,2
4,4
2,7
3,8
3,2
3,2
2,3
2,5
3,4
1,5
2,2
1,6
1,8
1,2
1,5
2,7
1,4
2,2
1,8
1,4
1,1
2010
mil. Kč
7 282,4
7 171,6
5 416,6
4 633,0
4 131,5
4 003,5
2 427,7
3 916,2
3 870,1
3 548,3
3 307,9
2 882,0
2 818,7
2 618,2
2 378,7
2 267,5
2 261,9
2 061,7
1 883,4
1 851,8
1 621,9
1 534,8
1 505,1
1 480,1
1 428,5
1 292,9
1 207,0
1 144,6
1 142,8
1 108,4
766,8
1 052,7
987,8
%
7,2
7,1
5,3
4,6
4,1
3,9
2,4
3,9
3,8
3,5
3,3
2,8
2,8
2,6
2,3
2,2
2,2
2,0
1,9
1,8
1,6
1,5
1,5
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,1
1,1
0,8
1,0
1,0
Komoditní agregace řazeny podle podílu na celkovém vývozu v roce 2010.
Hodnoty vývozu jsou „bez dopočtů“.
*) KN 2106 bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky; složené alkoholické přípravky (jiné než založené na
vonných látkách) používané k výrobě nápojů; sirupy s přísadou aromatických látek nebo barviva a ostatní přípravky členěné
podle obsahu mléčných tuků, sacharózy, isoglukózy, glukózy nebo škrobu.
Pramen: ČSÚ
Pozn.:
Zbožová skladba vývozu kapitoly KN 04 „Mléko, mléčné výrobky, ptačí vejce a med“
Hlavní vývozní komoditní agregací kapitoly KN 04 je od vstupu ČR do EU KN 0401
„Mléko a smetana nezahuštěné neslazené“, jejíž velkou část tvoří mléko surové. Podíl
„nezahuštěného mléka a smetany“ v rámci kapitoly KN 04 v roce 2010 vzhledem k průměru
let 2005-09 vrostl na více než 40 % a hodnota jejich exportu se zvýšila na 5,4 mld. Kč
(o 4,8 %). Po prudkém nárůstu hodnoty vývozu „nezahuštěného mléka a smetany“ po vstupu
ČR na jednotný trh EU došlo ke zpomalení dynamiky tohoto vývozu, přičemž meziročně byl
v roce 2010 zaznamenán v množstevním vyjádření dokonce pokles exportu této komoditní
agregace.
30
Význam KN 0402 „Zahuštěného mléka a smetany“ ve sledovaném období nadále
rychle klesal. V roce 2010 podíl agregace KN 0402 na exportu kapitoly KN 04 celkem činil
12 %, zatímco v průměru let 2005-09 dosahoval 2,7 %. Hodnota vývozu „zahuštěného mléka
a smetany“ se v roce 2010 v porovnání s průměrem let 2005-09 snížila o cca 30 % na
1,6 mld. Kč (viz tab. 12).
Druhou nejvýznamnější exportní komoditní agregací se v rámci kapitoly KN 04 v roce
2010 staly s 18% podílem KN 0406 „Tvaroh a sýry“. Hodnota jejich vývozu dosáhla
2,4 mld. Kč, což je přibližně o jednu třetinu více než v průměru let 2005-09.
Rostoucí zastoupení vykazovala od roku 2005 v rámci kapitoly KN 04 komoditní
agregace KN 0403 „Kysané mléčné výrobky“. Hodnota jejího vývozu se však v roce 2010
poprvé za sledované období meziročně snížila, a to o 15% na 1,9 mld. Kč.
Výrazné snížení hodnoty exportu od roku 2008 je patrné u KN 0405 „Másla a mléčných
pomazánek“. V roce 2010 činilo zastoupení této komoditní agregace ve vývozu sledované
kapitoly 4,2 %.
Vývoj hodnoty vývozu mlékárenských výrobků ovlivnil propad průměrných vývozních
cen v roce 2009, který byl nejvíce patrný u „zahuštěného mléka a smetany“, a jejich opětovný
nárůst v roce 2010.
Zbožová skladba vývozu kapitoly KN 22 „Nápoje, lihové tekutiny a ocet“
Tradičním českým vývozním artiklem je KN 2203 „Pivo“. Hodnota exportovaného
„piva“ se v posledních třech sledovaných letech meziročně snižovala, přičemž v roce 2009
a 2010 tlumily tento propad rostoucí vývozní ceny. V roce 2010 dosáhl export „piva“
3,9 mil. Kč, což je o 6,8 % méně než v průměru let 2005-09. Podíl „piva“ v rámci kapitoly
KN 22 poklesl ve sledovaném období ze 46 % na 41 %.
Třicetiprocentní zastoupení měly v českém vývozu „nápojů, lihových tekutin a octa“
v roce 2010 KN 2202 „Limonády“. V porovnání s průměrem let 2005-09 se jejich podíl mírně
snížil a hodnota jejich vývozu stagnovala na úrovni 2,8 mld. Kč. V meziročním porovnání se
v roce 2010 hodnota exportovaných „limonád“ snížila o 224,3 mil. Kč (o 7,4 %) při
současném nárůstu jejich vývozu v množstevním vyjádření (v litrech) o jednu čtvrtinu.
U KN 2208 „Lihovin“ došlo v roce 2010 k meziročnímu nárůstu hodnoty vývozu
o 18 % na 1,1 mld. Kč, což vedlo k navýšení jejich podílu v rámci kapitoly KN 22 na 11 %.
Průměrná vývozní cena „lihovin“ se od roku 2008 snižovala.
Výrazně se v roce 2010 vzhledem k průměru let 2005-09 zvýšila hodnota vývozu
KN 2207 „Ethylalkoholu minimálně 80% a denaturovaného“ (o 324 mil. Kč, tj. o téměř dvě
třetiny). Změny vývozu v množstevním vyjádření (v litrech čistého alkoholu) odpovídaly po
celé sledované období zhruba vývoji jeho hodnoty.
31
Český export KN 2204 „Vína“ je málo významný a v porovnání s dovozem nízký
(v rámci kapitoly KN 22 zaujímá necelých 5 %). Ve sledovaných letech však hodnota jeho
vývozu vykazovala jednoznačně rostoucí trend, třebaže klesající průměrné vývozní ceny
„vína“ hodnotu tohoto exportu snižovaly.
Zbožová skladba vývozu kapitoly KN 21 „Různé potravinové přípravky“
Téměř polovinu hodnoty vývozu kapitoly KN 21 v roce 2010 tvořily KN 2106
„Potravinové přípravky jiné“. Hodnota jejich vývozu vykazovala během sledovaných let
jednoznačně rostoucí trend a v roce 2010 dosáhla 3,9 mld. Kč, tj. o 1,6 mld. více než v roce
2005. Dynamika růstu hodnoty vývozu těchto výrobků byla jen mírně vyšší než tempo růstu
exportovaného množství.
Komoditní agregace KN 2103 „Omáčky, přípravky pro omáčky, směsi koření a přísad
pro ochucení, hořčičná mouka a hořčice“ zaznamenala v roce 2010 (po letech pravidelně se
zvyšujících vývozů) mimořádně vysoký meziroční propad exportu o 1,5 mld. Kč na
1,1 mld. Kč (o 57 %). V důsledku toho se snížil její podíl v rámci kapitoly KN 21 na 14 %.
Průměrné vývozní ceny se u této zbožové agregace mírně zvyšovaly do roku 2008, poté
zaznamenaly pokles na nejnižší hodnotu za sledované období.
Dalšími významnými exportními produkty kapitoly KN 21 jsou KN 2101 „Výtažky,
esence a koncentráty z kávy, čaje, maté apod.“ (z toho konkrétně ty z kávy) a KN 2104
„Polévky a bujóny, přípravky pro polévky a bujóny, homogenizované potravinové přípravky“.
V roce 2010 zaujímaly tyto agregace v rámci vývozu „různých potravinových přípravků“
19% a 11% podíl. Hodnota jejich vývozu v roce 2010 v porovnání s průměrem let 2005-09
mírně vzrostla při současném poklesu objemu exportu o 9 % a o 13 %. Průměrné vývozní
ceny u obou uvedených zbožových agregací v letech 2005 až 2010 podléhaly značnému
kolísání.
Zbožová skladba vývozu kapitoly KN 10 „Obiloviny“
Dominantní vývozní obilovinou je KN 1001 „Pšenice“. Ačkoliv hodnota jejího vývozu
v roce 2010 meziročně poklesla o jednu pětinu na 4,6 mld. Kč, vzhledem k průměru let
2005-09 byla vyšší o 5 %. Její podíl v rámci exportu kapitoly KN 10 se ve sledované časové
řadě pohyboval v intervalu 47 % až 88 % s tím, že vývoj hodnot exportovaných obilovin
značně ovlivňovaly cenové výkyvy. Zejména v roce 2009 se projevil výrazný meziroční
propad průměrné vývozní ceny z mimořádně vysokých hodnot let 2007 a 2008.
Dalšími dvěma důležitými obilovinami na straně vývozu jsou KN 1003 „Ječmen“
a KN 1005 „Kukuřice“. V roce 2009 výjimečně převyšovala roční hodnota vyvezené
„kukuřice“ hodnotu exportovaného „ječmene“ (o téměř dvě třetiny). V roce 2010 zaujímaly
obě tyto obiloviny ve vývozu kapitoly KN 10 shodně 13 %. Průměrná vývozní cena
32
„kukuřice“ se v roce 2010 mírně zvýšila, zatímco u „ječmene“ došlo k dalšímu meziročnímu
snížení ceny.
Zbožová skladba vývozu kapitoly KN 19 „Přípravky z obilí“
Převážnou část vývozu (72 % v roce 2010) kapitoly KN 19 představuje zbožová
agregace KN 1905 „Pekařské zboží, jemné a trvanlivé pečivo, oplatky, sušenky, sušené těsto
apod.“. Hodnota vývozu této agregace se ve sledované časové řadě zvyšovala průměrným
tempem 15 % ročně a v roce 2010 dosáhla 4,1 mld. Kč. V roce 2010 byl u této agregací po
pozvolném nárůstu v předchozích letech patrný meziroční propad průměrné vývozní ceny.
Druhou nejvýznamnější agregací při řádově nižších vývozech jsou KN 1904 „Výrobky
z obilí získané bobtnáním, pražením nebo jinak zpracované“. Hodnota jejich vývozu se ve
sledovaném období s výjimkou roku 2009 meziročně zvyšovala, ačkoliv průměrná vývozní
cena uvedené zbožové agregace se od roku 2009 výrazně klesala.
Do roku 2009 tvořily ve vývozu kapitoly KN 19 více než jednu desetinu KN 1902
„Těstoviny“, v posledních dvou sledovaných letech se však hodnota jejich vývozu (stejně
jako množstevní objem) meziročně mírně snižovala.
Zbožová skladba vývozu kapitoly KN 17 „Cukr a cukrovinky“
Zastoupení dvou hlavních komoditních agregací KN 1701 „Cukru“ a KN 1704
„Cukrovinek bez kakaa“ ve vývozu kapitoly KN 17 se v roce 2010 vzhledem k průměru let
2005-09 výrazněji nezměnilo (v roce 2010 činilo 47 %, resp. 51 %), avšak hodnoty vývozu
u obou agregací během sledované časové řady meziročně kolísaly, z toho více u „cukru“ jako
u suroviny.
Hodnota exportovaného „cukru“ skokově vzrostla v roce 2005 v souvislosti se
zapojením se do Společné organizace trhů (SOT) s cukrem. Režim SOT s cukrem byl v té
době pro ČR velmi výhodný, což se však změnilo s implementací „cukerní reformy“ přijaté
roku 2005. Od roku 2008 vykazovala hodnota vývozu „cukru“ slabě rostoucí tendenci při
současném mírném poklesu průměrné vývozní ceny. K danému vývoji průměrných cen
vývozu dochází, přestože světová cena cukru od roku 2008 stoupá a v současné době dosahuje
historicky nejvyšší úrovně.
Hodnota vývozu „cukrovinek“ se snížila v roce 2010 vzhledem k průměru let 2005-09
o 4 % a v meziročním porovnání stagnovala na úrovni 2,9 mld. Kč.
Zbožová skladba vývozu kapitoly KN 12 „Olejnatá semena a plody“
V rámci kapitoly KN 12 vyváží ČR s určitými výkyvy v hodnotách především KN 1205
„Semena řepky“ (43% podíl v roce 2010), KN 1207 91 „Semena máku“ (15 %) a KN 1210
„Chmel“ (17 %)
33
Vývoz „řepkových semen“ dosahoval nejvyšších hodnot v letech 2007 až 2009. V roce
2010 se hodnota exportované „řepky“ v meziročním porovnání snížila o téměř 40 % na
2,3 mld. Kč, přičemž množstevní objem tohoto vývozu se meziročně snížil přibližně stejnou
měrou jako jeho hodnota.
Velmi výrazné výkyvy průměrných vývozních cen byly patrné u „máku“. Hodnotové
změny v jeho vývozu v posledních třech sledovaných letech neodpovídaly vývoji
exportovaného množství. Zvlášť patrné to bylo v roce 2009, kdy hodnota exportu výrazně
poklesla, zatímco množství se zvýšilo. V roce 2010 se meziročně vývoz v hodnotovém
vyjádření mírně zvýšil (o 2,5 %) při současném mírném poklesu exportovaného množství.
V roce 2010 činila hodnota vývozu „máku“ 766,8 mil. Kč, což je v porovnání s průměrem let
2005-09 o cca jednu třetinu méně.
Hodnota vývozu „chmele“ se v roce 2010 (stejně jako v roce 2009) meziročně snížila
o více než jednu pětinu na 881,0 mil. Kč. Vzhledem k průměru let 2005-09 se však tato
hodnota téměř nezměnila. Rozdílný meziroční vývoj vývozu v množstevním vyjádření, resp.
jeho mírný nárůst v roce 2010, byl způsoben poklesem průměrné ceny vývozu.
3.3.3 Komoditní skladba agrárního dovozu podle kapitol KN
Od roku 2007 zaujímá v českém agrárním dovozu největší podíl kapitola KN 02 „Maso
a droby“. V důsledku vysokého meziročního přírůstku dospěl v roce 2010 dovoz této
komoditní agregace k absolutní částce 17 mld. Kč, což je o 4,3 mld. Kč více než v průměru let
2005-09, a její podíl se zvýšil na 12,1 % (viz tab. 13). Dalšími významnými dovozními
kapitolami jsou tradičně KN 08 „Ovoce a ořechy“, KN 04 „Mléko, mléčné výrobky, vejce
a med“, KN 07 „Zelenina“ a KN 21 „Různé potravinové přípravky“.
34
Tab. 13 - Změny ve zbožové skladbě agrárního dovozu podle kapitol KN
KN
Komodity
Hodnota dovozu
ø 05-09
02 Maso a droby
08 Ovoce a ořechy
04 Mléko, mléčné výrobky, vejce a med
07 Zelenina, poživatel. rostl., kořeny, hlízy
21 Různé potravinové přípravky
22 Nápoje, lihové tekutiny a ocet
19 Přípravky z obilí
23 Zbytky a odpady v potr. prům., krmivo
18 Kakao a kakaové přípravky
20 Přípravky ze zeleniny a ovoce
15 Živočišné a rostlinné tuky a oleje
24 Tabák a tabákové výrobky
16 Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
17 Cukr a cukrovinky
09 Káva, čaj, maté, koření
12 Olejnatá semena a plody
06 Živé rostliny a květinářské výrobky
03 Ryby, korýši, měkkýši apod.
10 Obiloviny
01 Živá zvířata
05 Ostatní živočišné produkty
11 Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.
13 Rostlinné výtažky a šťávy
14 Rostlinné pletací materiály
Celkem
12 697,9
11 370,9
9 302,8
8 764,1
9 694,4
8 765,1
7 819,5
7 838,6
5 813,4
5 904,6
4 712,1
4 882,0
3 720,4
4 147,0
3 021,1
2 490,1
2 903,1
2 101,5
2 108,1
1 286,4
1 104,6
926,3
669,2
31,9
122 075,1
2010
17 009,4
11 654,9
11 366,0
10 946,4
10 234,4
9 725,9
9 181,1
8 430,5
6 539,5
6 380,0
5 398,0
5 061,8
4 256,0
4 127,2
3 708,9
3 256,2
3 233,9
2 411,9
2 022,4
1 808,8
1 314,8
1 129,7
761,0
49,1
140 007,8
Změny r. 2010
k ø 2005-09
Rozdíl
4 311,5
284,0
2 063,2
2 182,3
540,0
960,8
1 361,6
591,9
726,1
475,4
685,9
179,8
535,6
-19,8
687,8
766,1
330,8
310,4
-85,7
522,4
210,2
203,4
91,8
17,2
17 932,7
Index
134,0
102,5
122,2
124,9
105,6
111,0
117,4
107,6
112,5
108,1
114,6
103,7
114,4
99,5
122,8
130,8
111,4
114,8
95,9
140,6
119,0
122,0
113,7
153,9
114,7
Podíl na celkovém
dovozu
ø 05-09
10,4
9,3
7,6
7,2
7,9
7,2
6,4
6,4
4,8
4,8
3,9
4,0
3,0
3,4
2,5
2,0
2,4
1,7
1,7
1,1
0,9
0,8
0,5
0,0
100,0
2010
12,1
8,3
8,1
7,8
7,3
6,9
6,6
6,0
4,7
4,6
3,9
3,6
3,0
2,9
2,6
2,3
2,3
1,7
1,4
1,3
0,9
0,8
0,5
0,0
100,0
Pozn.:
Komoditní agregace řazeny podle podílu na celkovém dovozu v roce 2010.
Pramen: ČSÚ
V porovnání s průměrem let 2005-09 se v českém agrárním importu v roce 2010 vlivem
vysokých přírůstků hodnoty dovozů zvýšila především participace kapitol KN 02 „Maso
a droby“ (o 1,7 p. b.), KN 07 „Zelenina“ (o 0,6 p. b.) a KN 04 „Mléko, mléčné výrobky, vejce
a med“ (o 0,5 p. b.). Naproti tomu zastoupení kapitoly KN 08 „Ovoce a ořechy“ zaznamenalo
ve stejném období nejvýraznější pokles (o 1,0 p. b.).
V rámci meziročních změn nutno upozornit na nárůst hodnoty dovozu kapitoly KN 12
„Olejnatá semena a plody“ o 1 mld. Kč s tím, že výrazné meziroční výkyvy v hodnotách
obchodu jsou pro tyto komodity typické. Zřetelně též poklesla hodnota importu kapitoly
KN 15 „Živočišné a rostlinné tuky a oleje“, a to o 891,7 mil. Kč, ačkoliv dovozy v rámci této
kapitoly v předchozích letech narůstaly.
Vývoj českého agrárního dovozu za časovou řadu 2005 až 2010 v členění podle kapitol
KN je obsahem přílohové tab. 9. Dále pak přílohová tab. 10 uvádí vývoj českého agrárního
importu za jednotlivé kapitoly z EU 27 celkem, přílohová tab. 11 ze zemí EU 15, přílohová
tab. 12 ze zemí EU 12 a přílohová tab. 13 z třetích zemí.
35
Pozice jednotlivých kapitol, resp. jejich podíl v českém agrárním dovozu spolu
s dynamikou růstu jejich importu v roce 2010 v porovnání s průměrem let 2005-09 je
přehledně zachycen v grafu 7.
Graf 7 -
Pozice jednotlivých kapitol KN v agrárním dovozu s ohledem na jejich podíl
na celkovém agrárním dovozu a dynamiku růstu dovozu v roce 2010
13
KN 02
Podíl na celkovém agrárním dovozu v roce 2010 (%)
12
11
10
9
KN 08
8
KN 04
KN 07
KN 21
7
KN 22
KN 19
KN 23
6
5
KN 18
KN 20
4
KN 15
KN 24
3
KN 16
KN 06
KN 03
KN 17
2
KN 10
KN 09
KN 05
1
KN 13
KN 12
KN 01
KN 11
KN 14
0
-1
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
Dynamika růstu dovozu v roce 2010 vzhledem k průměru let 2005-09 (%)
Uvedené průměrné hodnoty v grafu (znázorněné osami) představují nárůst českého agrárního dovozu celkem (114,7 %)
a hypotetický podíl připadající na jednu kapitolu KN (100 % děleno 24 kapitolami KN, tj. 4,2 %).
Pramen: ČSÚ, vlastní zpracování
Pozn.:
36
3.3.4 Komoditní skladba agrárního dovozu v užším zbožovém vymezení
Komoditní skladba českého agrárního dovozu je obecně v porovnání s vývozem více
diferencována.
Tab. 14
je
přehledem
nejvíce
dovážených
komoditních
agregací
v podrobnějším zbožovém členění. Uvedené agregace představovaly v roce 2010 na agrárním
importu celkem necelé dvě třetiny.
Tab. 14 - Hlavní dovozní komodity v roce 2010 v podrobnějším komoditním členění
a jejich podíl na celkovém agrárním dovozu ČR
0203
1905
0406
2106
1806
2309
0207
2304
2204
2402
0901
0805
0702
2202
0709
0803
1901
2008
2208
0201
0405
2101
2401
1602
1704
1517
0806
2103
0602
1604
0304
Průměr 2005-09
Název agregace
KN
Maso vepřové čerstvé, chlazené nebo zmrazené
Zboží pekařské, pečivo, oplatky, sušenky apod.
Sýry a tvaroh
Přípravky potravinové jiné *)
Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky s kakaem
Přípravky používané k výživě zvířat
Maso a droby drůbeže čerstvé, chlazené nebo zmrazené
Pokrutiny a odpad po extrahování sójového oleje
Víno z čerstvých hroznů, mošt vinný jiný než KN 2009
Doutníky, doutníčky a cigarety
Káva, i pražená, dekofeinovaná, slupky, náhražky
Plody citrusové čerstvé nebo sušené
Rajčata čerstvá nebo chlazená
Voda vč. minerální a sodovky slazené (ne šťávy)
Zelenina ostatní čerstvá nebo chlazená
z toho 0709 60 „Papriky“
Banány vč. plantejnů čerstvé nebo sušené
Přípravky potravinářské s mouky, krupice, škrobu, sladu
Ovoce, ořechy a jiné části rostlin konzerv jinde neuvedené
Ethylalkohol nedenatur. méně než 80%, destiláty, likéry
Maso hovězí čerstvé nebo chlazené
Máslo a jiné tuky z mléka
Výtažky, esence a koncentráty z kávy, čaje, maté apod.
Tabák nezpracovaný, odpad tabákový
Přípravky a konzervy jiné z masa, drobů nebo krve
Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády)
Margarin, směsi a přípravky pokrmových tuků a olejů
Hrozny vinné čerstvé nebo sušené
Omáčky, přípravky pro omáčky, ochucovadla, hořčice
Rostliny živé ostatní, řízky, rouby, podhoubí
Přípravky a konzervy z ryb, kaviár a jeho náhražky
Filé aj. maso rybí čerstvé, chlazené nebo zmrazené
mil. Kč
7 191,4
4 953,3
4 464,1
4 898,7
5 037,3
3 494,7
2 761,5
3 723,4
2 984,7
2 974,1
2 224,1
2 445,7
2 027,4
2 303,1
1 746,8
1 329,3
2 381,6
1 648,7
1 670,0
1 957,5
1 224,1
1 096,5
2 160,1
1 420,9
1 287,3
1 710,1
811,6
1 483,1
1 052,1
1 265,7
1 268,3
1 178,5
%
9,4
6,4
5,8
6,4
6,6
4,5
3,6
4,8
3,9
3,9
2,9
3,2
2,6
3,0
2,3
1,7
3,1
2,1
2,2
2,5
1,6
1,4
2,8
1,8
1,7
2,2
1,1
1,9
1,4
1,6
1,7
1,5
2010
mil. Kč
9 684,1
5 798,9
5 663,4
5 192,8
5 173,0
4 043,4
3 455,2
3 370,3
3 265,5
2 701,7
2 675,5
2 639,8
2 530,0
2 326,1
2 122,6
1 527,5
2 015,7
1 911,1
1 777,6
1 774,3
1 686,6
1 639,3
1 603,7
1 599,8
1 597,6
1 570,9
1 487,7
1 435,0
1 396,1
1 340,7
1 335,3
1 299,8
%
7,2
4,3
4,2
3,9
3,8
3,0
2,6
2,5
2,4
2,0
2,0
2,0
1,9
1,7
1,6
1,1
1,5
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
Komoditní agregace řazeny podle podílu na celkovém dovozu v roce 2010.
Hodnoty dovozu jsou „bez dopočtů“.
*) KN 2106 bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky; složené alkoholické přípravky (jiné než založené na
vonných látkách) používané k výrobě nápojů; sirupy s přísadou aromatických látek nebo barviva a ostatní přípravky členěné
podle obsahu mléčných tuků, sacharózy, isoglukózy, glukózy nebo škrobu.
Pramen: ČSÚ
Pozn.:
Vývoj dovozu vybraných komoditních agregací na úrovni čtyřmístného, popř.
šestimístného kódu KN za jednotlivé roky časové řady 2005 až 2010 je obsahem tab. 17
v příloze.
37
V roce 2010 se vzhledem k průměru let 2005-09 nejvýrazněji zvýšila hodnota dovozu
KN 0203 „Vepřového masa“ (o 2,5 mld. Kč, tj. o 35 %) a KN 0406 „Tvarohu a sýrů“
(o 1,2 mld. Kč, tj. o více než jednu čtvrtinu). Dalšími agregacemi s vysokými přírůstky
hodnoty dovozu byly KN 1905 „Pekařské zboží, pečivo, oplatky, sušenky apod.“
(o 845,6 mil. Kč, tj. o 17 %), KN 1205 „Semena řepky“ (o 723,3 Kč na 2,8násobek), KN 0207
„Maso a droby drůbeže“ (o 693,7 mil. Kč, tj. o jednu čtvrtinu), KN 1517 „Margarin“
(o 83 %), KN 2309 „Přípravky používané k výživě zvířat“ (o 16 %), KN 0405 „Máslo
a mléčné pomazánky“ (o jednu polovinu), KN 0103 „Ječmen“ (na dvojnásobek) a KN 0702
„Rajčata“ (o jednu čtvrtinu). U uvedených komodit, s výjimkou „ječmene“, došlo v roce
2010 rovněž k většímu či menšímu nárůstu dovozu v meziročním porovnání.
Naproti tomu k největšímu poklesu hodnoty dovozu došlo v roce 2010 vzhledem
k průměru let 2005-09 u KN 2101 „Výtažků a koncentrátů z kávy a čaje“ (o 556,4 mil. Kč, tj.
o cca jednu čtvrtinu), KN 1507 „Sójového oleje“ (o 504,0 mil. Kč, tj. o tři čtvrtiny), KN 0803
„Banánů“ (o 15 %), KN 2304 „Sójových pokrutin“ (o necelou jednu desetinu) a KN 0401
„Nezahuštěného mléka“ (o přibližně jednu čtvrtinu). Hodnoty dovozů všech těchto komodit
zaznamenaly rovněž vysoký meziroční pokles, nejvýrazněji se však meziročně snížila hodnota
dovozu KN 1514 „Řepkového a hořčičného oleje“ (o 753,3 mil. Kč, tj. o 43 %).
V další části je podrobněji zhodnocen vývoj dovozů a vnitřní komoditní skladby v rámci
nejvýznamnějších českých agrárních importních agregací.
Zbožová skladba dovozu kapitoly KN 02 „Maso a droby“
Téměř 60 % českého dovozu „masa a drobů“ v roce 2010 představovalo KN 0203
„Maso vepřové“. Hodnota jeho dovozu se od roku 2005 do roku 2005 zvýšila o 4,3 mld. Kč
(o 80 %) a dosáhla 9,7 mld. Kč. „Vepřové maso“ se tak stalo hlavní českou dovozní položkou
a velkou měrou přispívá k celkové záporné bilance českého AZO. V roce 2010 došlo
k meziročnímu nárůstu hodnoty dovozu „vepřového masa“ o 2,2 p. b., přestože průměrná
cena dovozu (po třech letech, kdy byla relativně stabilní) zřetelně poklesla.
Rostoucí trend vykazuje od roku 2007 rovněž hodnota dovozu KN 0207 „Masa a drobů
drůbeže“. V roce 2010 dospěla k 3,5 mld. Kč a zaujímala tak více než pětinový podíl
v dovozu kapitoly KN 02. Průměrná dovozní cena „drůbežího masa a drobů“ se v roce 2010
po propadech v letech 2008 a 2009 meziročně mírně zvýšila.
Více než jednu desetinu dovozu kapitoly „maso a droby“ tvoří agregace KN 0201
a 0202 „Maso hovězí“. Hodnota importovaného „hovězího masa“ se v roce 2010 vzhledem
k průměru letu 2005-09 zvýšila o jednu třetinu na 1,9 mld. Kč, zatímco množstevní objem
tohoto dovozu se ve stejné době zvýšil o necelých 30 %. Z toho vyplývá, že v případě
„hovězího masa“ došlo k nárůstu průměrné dovozní ceny.
38
Zbožová skladba dovozu kapitoly KN 08 „Ovoce a ořechy“
V rámci kapitoly KN 08 dováží ČR především KN 0805 „Citrusové plody“ a KN 0803
„Banány“. Tyto nekompetitivní druhy zaujímaly v roce 2010 v rámci agregace „ovoce
a ořechy“ dohromady zhruba 40 % podíl, který v porovnání s průměrem let 2005-09 mírně
poklesl. Zatímco však „banány“ vykázaly ve sledovaném období pokles hodnoty dovozu
o 15 %, u „citrusů“ došlo k jejímu nárůstu o 8 %. Za povšimnutí v roce 2010 stojí meziroční
pokles hodnoty dovozu „banánů“ o téměř 10 % za mírného 3% nárůstu importovaného
množství. Dovozní ceny „citrusových plodů“ se od roku 2008 do roku 2010, po nárůstu
v předchozích třech letech, pohybovaly na přibližně stejné úrovni.
Třetí nejvýznamnější položkou (s 13% podílem v roce 2010) v rámci dovozu kapitoly
KN 08 jsou KN 0806 „Vinné hrozny“. Hodnota importovaných „vinných hroznů“ se ve
sledovaném období výrazněji nezměnila, třebaže se jejich průměrná dovozní cena v roce
2010, po poklesu v roce 2009, značně zvýšila.
Průměrná dovozní cena KN 0808 10 „Jablek“ dosáhla v rámci sledovaného období
minima v roce 2008. Hodnota dovozu „jablek“ v roce 2010 činila 772,4 mil. Kč a v porovnání
s průměrem let 2005-09 se téměř nezměnila. Podíl „jablek“ v rámci dovozu kapitoly KN 08
se ve sledovaném období mírně snížil z 9,3 % na 8,6 %.
Relativně vysoký nárůst podílu (o 1,1 p. b. na 6,1 %) byl zaznamenán u agregace
KN 0807 „Melouny a papáje“ (papáje zaujímají v rámci této agregace minoritní podíl).
Hodnota dovozu „melounů“ se v roce 2010 zvýšila v porovnání s průměrem let 2005-09
o 128,5 mil. Kč (tj. o 23 %) na téměř 700 mil. Kč. V posledních dvou sledovaných letech byl
meziroční nárůst hodnoty importovaných „melounů“ vyvolán růstem průměrných dovozních
cen.
Zbožová skladba dovozu kapitoly KN 04 „Mléko, mléčné výrobky, vejce a med“
V rámci kapitoly KN 04 zaujímají zhruba poloviční podíl dovozy KN 0406 „Tvarohu
a sýrů“. Hodnota importu těchto výrobků dlouhodobě roste. Dovozy v množstevním
vyjádření za sledované období vykazovaly výraznější výkyvy nežli jejich hodnota, a to
zejména v letech 2007 až 2009. V roce 2010 vzrostla meziročně hodnota dovozu „tvarohu
a sýrů“ o 13 %, zatímco množstevní objem se zvýšil o 3 %, což znamená, že došlo k nárůstu
průměrné dovozní ceny této agregace.
Důležitou dovozní komoditní agregací se staly KN 0405 „Máslo a mléčné pomazánky“.
Hodnota jejich importu dosáhla 1,6 mld. Kč a jejich podíl se v rámci kapitoly KN 04 zvýšil
z 8 % v roce 2005 na 15 % v roce 2010. V množstevním vyjádření však dovoz „másla
a mléčných pomazánek“ v roce 2010 poprvé za sledované období o 5 % poklesl, ačkoliv
hodnota dovozu se meziročně zvýšila vlivem cenového růstu o 17 %.
Značnou kolísavostí se vyznačoval ve sledovaném období dovoz KN 0403 „Kysaných
mléčných výrobků“, přičemž hodnota i množstevní objem dovozu se v posledních dvou
39
sledovaných letech vyvíjely stejným tempem. V roce 2010 činila hodnota importovaných
„kysaných mléčných výrobků“ 1 mld. Kč při zhruba 10% podílu v rámci kapitoly KN 04.
Výrazný propad jak v meziročním porovnání, tak vzhledem k průměru let 2005-09 na
8,7 % zaznamenal v rámci kapitoly KN 04 podíl dovozu KN 0401 „Nezahuštěného mléka
a smetany“. Hodnota importu této agregace se za sledované období snížila o 334,2 mil. Kč, tj.
o cca jednu čtvrtinu. Vývoj dovozu v množstevním vyjádření přitom zhruba kopíroval
hodnotový objem dovozu.
Zbožová skladba dovozu kapitoly KN 07 „Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy“
Komoditní skladba dovozu „zeleniny“ je relativně ustálená. Největší měrou se na ní
podílejí KN 0702 „Rajčata“ (24 % v roce 2010), KN 0709 60 „Papriky“ (14 %), KN 0703
„Cibulová zelenina“ (10 %) a KN 0707 „Okurky a nakládačky“ (10 %). Hodnota dovozu
těchto uvedených agregací se ve sledovaných letech zvýšila, z toho největší měrou „cibulové
zeleniny“ (o více než jednu polovinu na 1,1 mld. Kč). Podíl „cibule, šalotky, česneku, pórku
a další cibulové zeleniny“ se tak v rámci kapitoly KN 07 zvýšil o 2 p. b na 10 %. Hodnota
přírůstku dovozu v hodnotovém vyjádření byla ve sledovaném období nejvyšší u „rajčat“
(o 502,6 mil. Kč, tj. o jednu pětinu na 2,5 mld. Kč).
V množstevním vyjádření se však za sledované období dovoz uvedených druhů
zeleniny zvýšil mnohem menší měrou (meziročně k roku 2010 dokonce mírně klesl, anebo
stagnoval), z čehož vyplývá, že nárůst hodnoty dovozu byl v rozhodující míře vyvolán
rostoucími dovozními cenami.
Dovoz KN 0701 „Brambor“ v roce 2010 činil 792,4 mil. Kč, tj. o 46 % více než
v průměru let 2005-09. Tempo meziročního nárůstu hodnoty dovozu v posledních dvou
sledovaných letech odpovídalo meziročnímu množstevnímu růstu importu.
Zbožová skladba dovozu kapitoly KN 21 „Různé potravinové přípravky“
Stejně jako na straně vývozu jsou i v českém dovozu „různých potravinových
přípravků“ dominantní zbožovou agregací KN 2106 „Různé potravinové přípravky jiné“.
Hodnota jejich dovozu v roce 2010 poprvé za sledované období meziročně poklesla, a to
o 4,2 % na 5,2 mld. Kč. Přesto byl jejich podíl v rámci kapitoly KN 21 v roce 2010 vzhledem
k průměru let 2005-09 o 2 p. b. vyšší a dosáhl 53 %.
Značné meziroční výkyvy byly ve sledovaném období typické pro dovoz KN 2101
„Výtažků a koncentrátů z kávy, čaje, maté apod.“. Hodnota jejich importu se v roce 2010
v porovnání s průměrem let 2005-09 snížila o 556,4 mil. Kč (o téměř jednu čtvrtinu) na
1,6 mld. Kč a jejich podíl na kapitole KN 21 poklesl z 22,5 % na 16,4 %. Meziroční pokles
hodnoty dovozu v letech 2009 a 2010 byl u této zbožové agregace zřetelně menší vlivem
rostoucích průměrných dovozních cen.
40
Po stagnaci v roce 2009 se velmi dynamicky zvýšila v roce 2010 v meziročním
porovnání hodnota dovozu KN 2103 „Omáček, přípravků pro omáčky, směsí koření a přísad
pro ochucení, hořčičné mouky a hořčic“ (o téměř jednu čtvrtinu na 1,4 mld. Kč). Participace
dovozu „omáček, ochucovadel a hořčic“ na kapitole KN 21 vzrostla z 11 % v průměru let
2005-09 na 14 % v roce 2010.
Zbožová skladba dovozu kapitoly KN 22 „Nápoje, lihové tekutiny a ocet“
Na hodnotě dovozu kapitoly KN 22 mají největší podíl KN 2204 „Víno“ (36 % v roce
2010), KN 2202 „Limonády“ (25 %) a KN 2208 „Lihoviny“ (19 %).
Hodnota importovaného „vína“ v roce 2010 meziročně, po poklesu v roce 2009,
nevýznamně vzrostla o 1,8 % na 3,3 mld. Kč. V množstevním vyjádření byl jeho meziroční
nárůst v roce 2010 více patrný vlivem poklesu průměrné dovozní ceny a činil 7,6 %.
Hodnota dovozu „limonád“ se v posledních dvou sledovaných letech meziročně
snižovala a v roce 2010 činila 2,3 mld. Kč. Vývoj hodnoty i množstevního objemu
dovážených „limonád“ byl u této komoditní agregace po celé sledované málo rozdílný
a probíhal zřejmě za stejných podmínek.
Také hodnota dovážených „lihovin“ se v roce 2010, stejně jako v roce 2009, meziročně
snížila, a to o 8 % na 1,8 mld. Kč. Zastoupení „lihovin“ v rámci dovozu „nápojů, lihových
tekutin a octa“ postupně klesalo z 26 % v roce 2005 na 19 % v roce 2010.
Za pozornost stojí výrazný nárůst (o 3,6 p. b.) podílu KN 2203 „Piva“ na celkových
dovozech kapitoly KN 22, přičemž jak hodnota, tak množství dováženého piva v posledních
letech dynamicky narůstaly.
Zbožová skladba dovozu kapitoly KN 19 „Přípravky z obilí“
Necelé dvě třetiny hodnoty importovaných „přípravků z obilí“ představuje KN 1905
„Pekařské zboží, jemné a trvanlivé pečivo, oplatky, sušenky, sušené těsto apod.“. Tempo
růstu hodnoty jejich dovozu se ve sledovaném období zpomalovalo. V množstevním
vyjádření však byl v roce 2010 meziroční nárůst velmi výrazný. V porovnání s průměrem let
2005-09 byla hodnota dovozu „pekařského zboží“ v roce 2010 o 845,6 mil. Kč (tj. o 17 %)
vyšší a dosáhla 5,8 mld. Kč.
Poměrně stabilní podíl (na úrovni 20 % až 22 %) zaujímaly v rámci sledované kapitoly
KN 1901 „Sladový výtažek, přípravky z mouky, krupice, škrobu apod.“. V roce 2010 se
poprvé od roku 2005 hodnota dovozu těchto produktů meziročně snížila, a to na 1,9 mld. Kč
při množstevním růstu dovozu o 6 %.
Obdobný vývoj jako u předchozí agregace byl zaznamenán také u KN 1902 „Těstovin“.
Hodnota jejich dovozu činila v roce 2010 necelých 800 mil. Kč a jejich podíl na dovážených
„přípravcích z obilí“ představoval 9 %. Také u „těstovin“, stejně jako u předchozích dvou
41
komoditních agregací, byl meziroční vývoj dovozu v roce 2010 ovlivněn poklesem
průměrných dovozních cen.
3.3.5 Komoditní skladba bilance AZO podle kapitol KN
Kladnou obchodní bilanci v roce 2010 vykázalo 8 z 24 kapitol KN, což je o jednu méně
než v průměru let 2005-09 (viz tab. 15 A). Hlavní netto-vývozní komoditní agregací českého
AZO byla v roce 2010 stejně jako za průměr předchozích pěti let (přes značnou rozkolísanost
hodnoty aktiva) kapitola KN 10 „Obiloviny“. Druhé nejvyšší bilanční aktivum vykázala ČR
v obchodě s KN 01 „Živými zvířaty“ přes mírný pokles hodnoty v roce 2010 ve srovnání
s průměrem let 2005-09.
V důsledku mimořádně významné změny pasivní bilance na aktivní v roce 2008 dosáhla
enormního zlepšení za sledované období třetí nejvýznamnější netto-vývozní kapitola KN 24
„Tabák a tabákové výrobky“. V roce 2010 dosahoval její bilanční přebytek 2,9 mld. Kč, což
je o 2,8 mld. Kč více než za průměr let 2005-09. Naopak z hlediska vývozu tradičně
významná kapitola KN 04 „Mléko, mléčné výrobky, vejce a med“ zaznamenala spolu
s kapitolou KN 12 „Olejnatá semena a plody“ velmi výrazný propad hodnoty exportu
o 1,8 mld. Kč, resp. o 1,3 mld. Kč.
Nejvyšší bilanční schodek od roku 2007 zaznamenává ČR u kapitoly KN 02 „Maso
a droby“ (viz tab. 15 B). V roce 2010 dosáhla jeho hodnota 12,7 mld. Kč, což znamenalo
oproti průměru let 2005-09 přírůstek o 3,4 mld. Kč při zřetelně nižším meziročním tempu
nárůstu tohoto schodku.
Nejvýrazněji se v roce 2010 v porovnání s průměrem let 2005-09 snížila záporná
bilance kapitol KN 23 „Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu, krmivo“ (o 1,2 mld. Kč)
a KN 15 „Živočišné a rostlinné tuky a oleje“ (o 1,1 mld. Kč). Obě tyto kapitoly sice
charakterizují značné bilanční výkyvy, meziroční snížení bilančního pasíva však bylo v roce
2010 v obou případech mimořádné.
Tradičními netto-dovozními kapitolami jsou KN 08 „Ovoce a ořechy“ a KN 07
„Zelenina“. U „zeleniny“ došlo ve sledovaném období k nárůstu bilančního schodku
o 1,6 mld. Kč, což představuje třetí nejvýraznější zhoršení bilance v rámci 24 kapitol KN.
Mírný bilanční schodek vykázala poprvé v roce 2010 kapitola KN 22 „Nápoje, lihové
tekutiny a ocet“, a to ve výši 15,7 mil. Kč.
Detailnější pohled na obchodní bilance za jednotlivé roky časové řady 2005 až 2010
v členění podle kapitol KN poskytuje přílohová tab. 9. V přílohové tab. 10 jsou dále uvedeny
obchodní bilance za jednotlivé kapitoly v rámci obchodu s EU 27, v přílohové tab. 11 v rámci
obchodu s EU 15, v přílohové tab. 12 v rámci obchodu s EU 12 a v přílohové tab. 13 v rámci
obchodu s třetími zeměmi.
42
Tab. 15 - Změny v obchodních bilancích jednotlivých kapitol KN (v mil. Kč)
A: Komoditní agregace s aktivní bilancí v roce 2010
KN
Ø 2005-09
10
01
24
12
04
17
11
13
Změny r. 2010
k ø 2005-09
Hodnota bilance
Komodity
Obiloviny
Živá zvířata
Tabák a tabákové výrobky
Olejnatá semena a plody
Mléko, mléčné výrobky, vejce a med
Cukr a cukrovinky
Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.
Rostlinné výtažky a šťávy
2010
5 155,4
2 986,1
61,2
3 575,0
3 826,2
2 023,9
1 641,3
59,0
5 469,9
2 942,3
2 908,8
2 301,2
1 991,0
1 592,3
1 501,6
235,4
314,5
-43,8
2 847,6
-1 273,8
-1 835,2
-431,6
-139,7
176,4
B: Komoditní agregace s pasivní bilancí v roce 2010
KN
Hodnota bilance
Komodity
ø 2005-09
02
08
07
20
19
23
06
18
09
21
16
03
05
15
14
22
Maso a droby
Ovoce a ořechy
Zelenina, poživatel. rostl., kořeny, hlízy
Přípravky ze zeleniny a ovoce
Přípravky z obilí
Zbytky a odpady v potr. prům., krmivo
Živé rostliny a květinářské výrobky
Kakao a kakaové přípravky
Káva, čaj, maté, koření
Různé potravinové přípravky
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
Ryby, korýši, měkkýši apod.
Ostatní živočišné produkty
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
Rostlinné pletací materiály
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
-9 319,2
-8 883,6
-6 887,9
-3 699,9
-3 341,8
-4 173,8
-2 596,1
-2 372,5
-1 808,7
-2 005,0
-1 413,9
-745,6
-577,6
-1 529,7
-27,7
495,8
Změny r. 2010
k ø 2005-09
2010
-12 673,0
-9 178,7
-8 515,0
-4 352,4
-3 205,0
-2 985,0
-2 854,3
-2 850,6
-1 890,5
-1 834,6
-1 173,9
-872,6
-688,0
-455,0
-41,9
-15,7
-3 353,8
-295,1
-1 627,1
-652,5
136,8
1 188,8
-258,2
-478,1
-81,8
170,4
240,0
-127,0
-110,4
1 074,7
-14,2
-511,5
Pozn.:
Pořadí kapitol zvoleno podle roku 2010.
Pramen: ČSÚ
Vztah vývozu a dovozu může být vyjádřen nejen bilancí, ale také stupněm krytí
dovozu vývozem. Tab. 16 uvádí, jak se tento ukazatel vyvíjel nejen v rámci celkového
českého AZO, ale i v rozlišení na obchod s EU 27 a s třetími zeměmi.
V rámci AZO ČR celkem dosahuje ČR dlouhodobě více než stoprocentního krytí
dovozu vývozem u devíti kapitol KN se zahrnutím kapitoly KN 22 „Nápoje, lihové tekutiny
a octa“, u které dané krytí v roce 2010 prakticky odpovídalo 100 %.
V rámci agrárního obchodu s EU 27 byl stupeň krytí dovozu vývozem stoprocentní
a vyšší u deseti kapitol KN. Jsou to tytéž kapitoly jako v rámci celkového AZO, ale
s navýšením o kapitolu KN 03 „Ryby, korýši, měkkýši apod.“
V obchodě s EU 12 byl stupeň krytí dovozu vývozem pozitivní jak v roce 2010, tak
v průměru let 2005-09 u sedmnácti kapitol s tím, že se nejednalo vždy o tytéž komoditní
agregace.
43
AZO s třetími zeměmi zahrnuje ve větší míře na straně českého dovozu nekompetitivní
komodity, což se odráží i v obecně nízkém stupni krytí dovozu vývozem. Vykázané hodnoty
podléhaly mimo to značnému kolísání. V roce 2010 byl dovoz kryt vývozem
pouze u 5 kapitol.
Tab. 16 - Stupeň krytí dovozu vývozem u jednotlivých kapitol KN (v %)
AZO
celkem
KN
Komodity
ø
2010
05-09
01 Živá zvířata
332,1 262,7
26,6 25,5
02 Maso a droby
64,5 63,8
03 Ryby, korýši, měkkýši apod.
04 Mléko, mléčné výrobky, vejce a med
141,1 117,5
47,7 47,7
05 Ostatní živočišné produkty
10,6 11,7
06 Živé rostliny a květinářské výrobky
21,4 22,2
07 Zelenina, poživat. rostl., kořeny, hlízy
21,9 21,2
08 Ovoce a ořechy
40,1 49,0
09 Káva, čaj, maté, koření
10 Obiloviny
344,6 370,5
11 Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.
277,2 232,9
12 Olejnatá semena a plody
243,6 170,7
13 Rostlinné výtažky a šťávy
108,8 130,9
13,0 14,6
14 Rostlinné pletací materiály
67,5 91,6
15 Živočišné a rostlinné tuky a oleje
62,0 72,4
16 Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
17 Cukr a cukrovinky
148,8 138,6
59,2 56,4
18 Kakao a kakaové přípravky
57,3 65,1
19 Přípravky z obilí
37,3 31,8
20 Přípravky ze zeleniny a ovoce
79,3 82,1
21 Různé potravinové přípravky
22 Nápoje, lihové tekutiny a ocet
105,7 99,8
46,8 64,6
23 Zbytky a odpady v potr. prům., krmivo
24 Tabák a tabákové výrobky
101,3 157,5
Celkem
75,8 75,3
Obchod s
EU 27
ø
2010
05-09
321,6 231,6
28,4 26,2
142,2 163,4
121,8 104,2
62,4 58,3
10,2 12,5
24,1 25,7
38,4 35,8
56,2 74,8
345,3 414,2
242,2 195,8
258,3 163,9
120,0 174,1
28,0 32,0
69,6 97,5
77,2 88,3
141,3 127,7
61,8 57,2
57,5 64,1
43,2 37,0
83,3 83,8
106,2 101,1
49,1 67,8
125,5 190,5
81,4 80,8
Obchod s
EU 15
ø
2010
05-09
305,4 166,4
11,4
8,4
122,6 110,3
159,2 113,5
54,6 47,1
4,8
5,8
4,9
2,8
11,2
7,5
48,7 80,5
462,5 523,0
105,4 128,1
298,0 178,7
98,5 155,2
9,5 18,7
40,7 72,2
15,1 20,3
181,2 165,4
35,2 35,7
36,2 43,1
12,0
9,2
57,1 58,8
68,6 70,0
20,7 38,8
117,0 246,2
60,1 125,5
Obchod s
EU 12
ø
2010
05-09
356,4 475,4
69,8 67,6
189,8 285,7
86,4 92,8
107,6 101,4
85,8 155,7
86,2 128,8
231,1 248,6
68,2 68,7
196,9 272,0
400,9 270,7
176,4 130,2
548,6 371,7
81,8 87,2
124,2 129,8
151,6 162,9
101,6 90,1
126,3 119,8
88,8 97,1
103,4 87,1
123,3 126,0
182,9 155,6
214,2 214,5
140,6 117,2
125,3 59,6
AZO s
3. zeměmi
ø
2010
05-09
684,6 2 683,9
13,7
17,8
2,5
1,7
302,8 1 792,5
10,3
10,4
12,8
2,5
7,5
1,8
1,2
0,4
3,1
4,0
64,3
107,9
349,1 1 400,4
361,6
211,9
67,8
99,9
0,0
0,0
64,2
5,9
7,9
4,5
146,3
285,2
26,9
33,1
53,4
87,1
21,4
9,3
64,9
72,2
92,6
92,0
21,7
41,6
19,9
9,6
87,3
43,3
Pramen: ČSÚ
3.3.6 Komoditní skladba bilance AZO ČR v užším zbožovém vymezení
Posuzujeme-li vývoj bilancí českého AZO na úrovni 4místné kódu, došlo v roce 2010
vzhledem k průměru let 2005-09 k nejvýraznějšímu zlepšení u KN 2402 „Doutníků, doutníčků
a cigaret“, a to o 2,9 mld. Kč na 4,6 mld. Kč. Tato agregace však nebyla netto-vývozní ve
všech sledovaných letech.
Výrazně pozitivní bilanční změnou byl v roce 2010 ve srovnání s průměrem
předchozích pěti let nárůst aktivní bilance o 2,2 mld. Kč na 3,0 mld. Kč v obchodě s KN 1514
„Řepkovým a hořčičným olejem“ (průměr let 2005-09 je snižován výjimečně pasivní bilance
v roce 2009). Naopak další významný produkt kapitoly KN 15, kterým je KN 1517
„Margarin“, vykázal během sledovaného období jedno z nejvýraznějších zhoršení bilance –
44
jeho předchozí aktivní bilance se v roce 2009 změnila na pasivní a v roce 2010 dosáhla
1,2 mld. Kč.
Z kapitoly KN 21 „Různé potravinové přípravky“ zaznamenaly v roce 2010 vzhledem
k průměru let 2005-09 výrazné zlepšení bilance, resp. snížení netto-dovozu KN 2101
„Výtažky a koncentráty z kávy, čaje apod.“ (o 592,4 mil. Kč) a KN 2106 „Potravinové
přípravky jiné (o 583,3 mil. Kč). Naproti tomu KN 2103 „Omáčky, ochucovadla a hořčice“
dospěly v roce 2010 poprvé k pasivnímu obchodnímu saldu ve výši 251,5 mil. Kč, přičemž
v průměru let 2005-09 dosahoval přebytek 738,8 mil. Kč.
Významné změny vykázala v roce 2010 v relaci k průměru let 2005-09 také komoditní
agregace KN 04 „Mléko a mléčné výrobky, vejce, med“. U KN 0401 „Nezahuštěné mléko
a smetany“ došlo k poklesu netto-vývozu o 583,6 mil. Kč na 4,5 mld. Kč a u KN 0406
„Tvarohu a sýrů“ bylo zaznamenáno navýšení netto-dovozu o 617,3 mil. Kč na 3,3 mld. Kč.
Negativní vývoj byl dále zaznamenán u KN 0402 „Zahuštěného mléka a smetany“, jehož
netto-vývoz se v roce 2010 vzhledem k průměru let 2005-09 snížil o 692,2 mil. Kč na
1,3 mld. Kč, a KN 0405 „Másla a mléčných pomazánek“ 1, které v roce 2010 vykázaly další
meziroční prohloubení pasivní bilance na 1,1 mld. Kč.
Ke zlepšení obchodní bilance došlo ve sledovaném období u řady komoditních agregací
kapitoly KN 23 „Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu, krmivo“. Schodek v obchodě
s KN 2309 „Přípravky používanými k výživě zvířat“ a s KN 2304 „Sójovými pokrutinami
a šroty“ se snížil o 479,4 mil. Kč, resp. o 349,7 mil. Kč. Aktivní bilance v obchodě s KN 2306
„Řepkovými a jinými rostlinnými pokrutinami a šroty“ se zvýšila o 473,8 mil. Kč. Kromě
„sójových pokrutin“, jejichž pasivní bilance obchodu ve sledovaném období poklesla
o 349,7 mil. Kč, vykázal výrazně nižší netto-dovoz rovněž KN 1507 „Sójový olej“, a to
o 493,1 mil. Kč.
Pozitivně lze hodnotit ve sledovaném období změnu bilance z pasivní na aktivní v roce
2008 u KN 1601 „Uzenek a salámů“. Přes mírné meziroční zhoršení aktiva v roce 2010 bylo
aktivní saldo této agregace v porovnání s průměrem let 2005-09 vyšší o 380,3 mil. Kč.
Na dlouhodobě vysoce pasivní bilanci českého AZO se v roce 2010 v porovnání
s průměrem let 2005-09 největší měrou podílely KN 0203 „Vepřové maso a droby“. Jejich
netto-dovoz se zvýšil o 2,2 mld. Kč na 7,8 mld. Kč. Vedle „vepřového masa“ vzrostla také
pasivní bilance u KN 0207 „Drůbežího masa a drobů“ (o 513,4 mil. Kč) a KN 0201 + 0202
„Hovězího masa“ (o 229,6 mil. Kč). Za sledované období a uvedené agregace tak dosáhl
nárůst 2,9 mld. Kč celkem.
1
Na rozdíl od „másla“ zůstávají „mléčné pomazánky“ pro ČR stále netto-vývozní komoditou, avšak hodnota
bilančního aktiva se v posledních třech sledovaných letech dynamicky snižovala.
45
Nepříznivý vývoj ukazuje také bilance obchodu s KN 0103 „Živými prasaty“, jež se
v roce 2008 změnila z aktivní na pasivní a v roce 2010 dospěla ke schodku ve výši
475,2 mil. Kč.
Určující bilanční změnou za kapitolu KN 12 „Olejnatá semena a plody“ byl ve
sledovaném období pokles čistého vývozu KN 1205 „Semen řepky“ o 1,0 mld. Kč na
1,1 mld. Kč. Ke snížení aktivní bilance došlo i u KN 0207 91 „Máku“, a to o 452 mil. Kč na
649,4 mil. Kč.
Kapitola KN 22 „Nápoje, lihové tekutiny a ocet“ byla poprvé netto-dovozní především
v důsledku poklesu aktivní bilance u KN 2203 „Piva“ (o 635,8 mil. Kč na 3,1 mld. Kč),
přičemž k poklesu netto-vývozu „piva“ dochází již od roku 2008.
V rámci kapitoly KN 07 „Zelenina“ došlo v roce 2010 vzhledem k průměru let 2005-09
k prohloubení záporné bilance téměř u všech hlavních druhů, z toho nejvíce u KN 0702
„Rajčat“, KN 0701 „Brambor“, KN 0703 10 „Cibule a šalotky“, KN 0703 20 „Česneku“,
0709 60 „Paprik“, KN 0704 10 „Květáku a brokolice“ a 0704 90 „Zelí, kapusty a jiných
druhu rodu Brassica“. Netto-dovoz uvedených druhů dohromady se za sledované období
zvýšil o 997,1 mil. Kč na 5,3 mld. Kč. Výjimkou byla zejména KN 0706 10 „Mrkev“, jejíž
bilanční schodek ve sledovaném období mírně poklesl.
Detailní vývoj obchodních bilancí vybraných komoditních agregací v teritoriálním
členění v letech 2005 až 2010 zachycuje tab. 18 v příloze.
3.4 AZO ČR v členění na nezpracované a zpracované výrobky
Oproti předchozím ročenkám byla nově zařazena subkapitola členící český AZO na
skupiny základních komodit (nezpracovaných) a skupiny agrárních výrobků s vyšší přidanou
hodnotou (zpracovaných). Obohacení ročenky o dané členění je užitečným analytickým
nástrojem pro posouzení kvalitativní struktury zbožové zahraničně-obchodní výměny. Větší
zastoupení výrobků s vyšší přidanou hodnotou zásadním způsobem ovlivňuje efekty z této
výměny.
Nomenklaturní třídění Regmi et al. (2005) definuje dvě kategorie zemědělských
výrobků vykazujících závislost na půdě a klimatických podmínkách a dvě kategorie
zpracovaných výrobků, které vazbu na půdu nemají, mohou být vyráběně kdekoliv, mj.
i z importovaných surovin, a k jejich výrobě jsou potřeba především technologické knowhow, pracovní síly a kapitál (viz příloha I). Mezi nezpracované komodity patří za prvé
základní velkoobjemové komodity a za druhé produkty zahradnictví, ovocnářství
a zelinářství. Za zpracované výrobky jsou považovány jednak částečně zpracované výrobky,
resp. polotovary a meziprodukty (v originále „semi-processed“) a dále zpracované výrobky
označené pojmem „vysoce zpracované výrobky“.
Podíl zpracovaných výrobků v českém agrárním dovozu dosáhl maxima v roce 2009
(viz tab. 17). V roce 2010 se ve srovnání s průměrem let 2005-09 (přes meziroční pokles)
46
podíl zpracovaných výrobků nepatrně zvýšil na 76,1 %. Ve sledovaném období pak v rámci
skupiny zpracovaných výrobků mírně vzrostlo zastoupení vysoce zpracovaných výrobků
o 0,6 p. b. na 62,1 % při současném poklesu podílu polotovarů o 0,5 p. b. na 14,0 %.
Na straně vývozu vývoj podílu zpracovaných výrobků podléhal větším změnám. V roce
2010 se v porovnání s průměrem let 2005-09 jejich podíl zvýšil o 1,9 p. b. na 83,3 %, a to
především v důsledku dynamického nárůstu participace skupiny polotovarů o 2,9 p. b. na
17,3 %. Zastoupení vysoce zpracovaných výrobků ve sledovaném období naopak pokleslo
o 1,2 p. b. na 66 %. Z dlouhodobějšího hlediska lze konstatovat, že ke značnému poklesu
zastoupení zpracovaných výrobků na českém agrárním vývozu došlo po vstupu ČR do EU
a následně pak jejich podíl víceméně stagnoval.
Podíl zpracovaným výrobků v českém agrárním vývozu je zvyšován tím, že v třídění
Regmi et al. (2005) jsou mezi částečně zpracované výrobky zařazována živá zvířata a do
skupiny zpracovaných výrobků spadá nezahuštěné mléko. Obě tyto komodity s nízkou
přidanou hodnotou přitom patří mezi hlavní české exportní položky.
Tab. 17 - AZO ČR v členění na nezpracované a zpracované výrobky v letech 2005 až
2010 (v %)
Směr
obchodu
Vývoz
Dovoz
Kategorie výrobku
Částečně zprac. výrobky
Vysoce zprac. výrobky
Celkem zprac. výrobky
Velkoobjemové komodity
Produkty zahradnictví
Celkem nezprac. výrobky
Částečně zprac. výrobky
Vysoce zprac. výrobky
Celkem zprac. výrobky
Velkoobjemové komodity
Produkty zahradnictví
Celkem nezprac. výrobky
2005
14,3
66,2
80,5
12,6
6,9
19,5
15,0
59,4
74,4
4,6
21,0
25,6
2006
14,2
69,7
83,9
10,4
5,7
16,1
13,8
60,7
74,6
5,6
19,8
25,4
2007
13,4
67,3
80,8
17,4
1,8
19,2
12,9
63,1
76,0
5,1
18,9
24,0
2008
14,5
66,9
81,4
18,2
0,4
18,6
15,3
61,2
76,5
4,9
18,6
23,5
2009
14,1
66,5
80,6
18,5
0,9
19,4
15,3
62,6
77,9
4,0
18,1
22,1
ø 05-09
14,1
67,2
81,4
15,4
3,2
18,6
14,5
61,5
76,0
4,8
19,2
24,0
2010
17,3
66,0
83,3
14,6
2,1
16,7
14,0
62,1
76,1
5,1
18,8
23,9
Pramen: ČSÚ, vlastní propočty na základě upraveného třídění Regmi et al. (2005)
Vývoj bilance AZO ČR za jednotlivé kategorie výrobků uvádí tab. 18. V roce 2010 se
sice v porovnání s průměrem let 2005-09 velmi výrazně zlepšila pasivní bilance AZO
s polotovary, avšak schodek bilance AZO s vysoce zpracovanými výrobky ve stejné výši
vzrostl. Bilance AZO ČR se zpracovanými výrobky celkem se tak v roce 2010 v porovnání
s průměrem let 2005-09 nezměnila, přestože v průběhu let vykazovala značné meziroční
výkyvy.
Kladnou bilanci vykazuje ČR pouze v AZO s velkoobjemovými komoditami, přičemž
ve sledovaném období došlo k jejímu snížení o 1,6 mld. Kč. Záporná bilance AZO ČR
s produkty zahradnictví (včetně ovoce a zeleniny) se prohloubila o 3,4 mld. Kč (viz tab. 18).
47
Tab. 18 - Bilance AZO ČR v členění na nezpracované a zpracované výrobky v letech
2005 až 2010 (v mld. Kč)
Kategorie výrobku
Částečně zprac. výrobky
Vysoce zprac. výrobky
Celkem zprac. výrobky
Velkoobjemové komodity
Produkty zahradnictví
Celkem nezprac. výrobky
2005
-4,3
-9,6
-13,9
5,0
-16,1
-11,1
2006
-4,5
-14,0
-18,5
1,7
-17,4
-15,7
2007
-3,6
-16,2
-19,8
6,8
-19,5
-12,7
2008
-4,7
-10,0
-14,7
7,5
-17,0
-9,5
2009
-5,9
-15,6
-21,5
9,0
-19,5
-10,5
ø 05-09
-4,6
-13,1
-17,7
6,0
-17,9
-11,9
2010
-1,2
-16,5
-17,7
4,4
-21,3
-17,0
Pramen: ČSÚ, vlastní propočty na základě upraveného třídění Regmi et al. (2005)
3.5 Rozdíl mezi AZO ČR „s dopočty“ a „bez dopočtů“
Porovnat data „s dopočty“ a „bez dopočtů“ lze maximálně na úrovni kapitol KN.
Tab. 19 ukazuje, že na úrovni celkového českého vývozu tvořily v roce 2010 „dopočty“
provedené ČSÚ za český intraobchod realizovaný subjekty, které nepřekročily stanovený
roční obrat, 3,6 %. Na straně dovozu pak představovaly v roce 2010 „dopočty“ 4 %.
V porovnání s průměrem předchozích let došlo jak u vývozu, tak u dovozu ke zvýšení podílů
„dopočtených“ dat. Hlavním důvodem tohoto nárůstu je změna stanového ročního obratu pro
vykazování Intrastatu z 2 mil. Kč na straně vývozu, resp. 4 mil. Kč na straně dovozu na
8 mil. Kč platných jak pro vývoz, tak dovoz.
Tab. 19 - Porovnání dat „s dopočty“ a bez dopočtů“ na úrovni celkového českého
AZO a kapitol KN v roce 2010 a v průměru let 2005-09 (v %)
KN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Celkem
Vývoz
ø 2005-09
2010
96,0
93,4
98,3
96,9
92,2
89,2
98,8
97,8
98,1
94,4
89,7
86,5
95,9
96,0
97,6
97,3
98,7
97,6
98,2
95,4
98,9
97,7
97,9
94,4
99,5
99,3
72,2
96,7
98,1
97,1
98,9
97,0
99,3
98,0
97,7
97,9
97,7
96,6
98,3
93,8
98,7
96,2
98,2
97,4
97,4
96,1
99,5
96,0
98,1
96,4
Komodity
Živá zvířata
Maso a droby
Ryby, korýši, měkkýši apod.
Mléko, mléčné výrobky, vejce a med
Ostatní živočišné produkty
Živé rostliny a květinářské výrobky
Zelenina, poživatel. rostl., kořeny, hlízy
Ovoce a ořechy
Káva, čaj, maté, koření
Obiloviny
Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.
Olejnatá semena a plody
Rostlinné výtažky a šťávy
Rostlinné pletací materiály
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
Cukr a cukrovinky
Kakao a kakaové přípravky
Přípravky z obilí
Přípravky ze zeleniny a ovoce
Různé potravinové přípravky
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
Tabák a tabákové výrobky
Pramen: ČSÚ
48
Dovoz
ø 2005-09
2010
94,3
89,5
99,4
97,1
98,7
94,4
99,4
97,1
97,5
90,8
94,0
88,8
98,9
97,2
99,0
98,0
98,9
96,6
96,5
96,0
97,3
92,9
98,4
93,4
98,9
93,7
94,7
86,2
98,8
96,2
99,5
96,1
98,4
95,9
98,7
96,5
98,6
96,8
98,7
96,1
98,9
95,7
98,5
94,3
98,5
94,6
99,7
99,5
98,7
96,0
3.6 Objem vyplacených vývozních subvencí
Výše vyplacených vývozních subvencí byla v roce 2010 nízká a činila 50 mil. Kč.
Minimální úrovně dosahovaly v roce 2010 v porovnání s předchozími lety subvence na vývoz
zpracovaných výrobků a nulové byly vývozní subvence u cukru. V obou případech je to
především důsledkem ukončení režimu restrukturalizace cukrovarnictví. Subvencovány tak
byly především mlékárenské výrobky (2,3 tis. t sušeného odstředěného mléka, 2,2 tis. t
plnotučného mléka, 1,9 tis. t sýrů a 0,2 tis. t másla) a v malé míře hovězí maso (0,6 tis. t),
drůbež (4,5 mil. ks) a vejce (7,2 mil. ks). Exportní subvence u vepřového masa byly
zanedbatelné (14 t). Klesající trend ve vyplácení tohoto typu podpor koresponduje i se
závazkem úplného odstranění exportních subvencí EU do roku 2013, které je navrhováno
v rámci jednání Rozvojového kola z Doha (WTO).
Tab. 20 - Vývozní subvence v letech 2005 až 2010 (v mil. Kč)
Komodita
Mlékárenské výrobky
Jatečný skot a hovězí maso
Jatečná prasata a vepřové maso
Vejce
Drůbež
Obiloviny (bez škrobu a sladu)
Bramborový škrob
Slad
Cukr
Ovoce a zelenina
Zpracované výrobky *)
Celkem
2005
698
14
0
0,5
0
0
1,2
0
29
0
39
782
2006
389
7,4
0
0,3
0,4
0
4,3
0
87
1,8
35
526
2007
181
4,8
0
0
0
0
1,1
0
27
4,4
40
258
2008
1,1
4,1
4,8
0
0,3
0
0,2
0
0
0
33
43
2009
2010
70
6,0
2,2
0
0,3
0
0
0
70
0
15
164
44
4,2
0
0
0,7
0
0
0
0
0
1
50
Pozn.:
*) Zpracované výrobky – dražé, cukrovinky bez kakaa, slazené vody, želé, směsi a těsta, bonbóny, potravinové přípravky.
Pramen: SZIF
3.7 Hodnocení konkurenceschopnosti českého AZO podle Ballasových
indexů (RCA)
3.7.1 Konkurenceschopnost AZO podle kapitol KN
Konkurenceschopnost českého agrárního vývozu byla posuzována prostřednictvím tzv.
Ballasových indexů RCA (viz metodika). Tab. 21 je přehledným srovnáním obou použitých
modifikací ukazatele RCA za český AZO celkem. V tab. 21 a 22 v příloze jsou uvedeny
hodnoty ukazatelů pro jednotlivé kapitoly KN za období let 2005 až 2010, a to i v členění na
intraobchod a extraobchod. Pro výpočet obou ukazatelů byla použita data z Eurostatu, i když
v případě indexů RCA-2 mohla být využita z databáze ČSÚ, neboť propočet vychází pouze
z hodnot vývozu a dovozu ČR.
Podle ukazatele RCA-1 vykazovaly v roce 2010, stejně jako za průměr let 2005-09
v porovnání s EU 27 (referenční skupinu zemí) komparativní výhodu (hodnoty RCA vyšší než
49
jedna) kapitoly KN 01 „Živá zvířata“, KN 04 „Mléko, mléčné výrobky, vejce a med“, KN 10
„Obiloviny“, KN 11 „Mlýnské výrobky, slad a škrob“, KN 12 „Olejnatá semena a plody“,
KN 13 „Rostlinné výtažky a šťávy“, KN 17 Cukr a cukrovinky“, KN 21 „Různé potravinové
přípravky“ a KN 24 „Tabák a tabákové výrobky“. V roce 2010, na rozdíl od průměru let
2005-09, byla mírná komparativní výhoda zaznamenána také u KN 15 „Živočišných
a rostlinných tuků a olejů“ a KN 23 „Zbytků a odpadů v potravinářském průmyslu, krmiva“.
Ve většině případů uvedené kapitoly vykazují konkurenceschopnost rovněž podle
ukazatele RCA-2 (hodnoty RCA vyšší než nula). Výjimkou jsou „různé potravinové
přípravky“, u nichž nebyla patrná ani komparativní výhoda ani nevýhoda, a „zbytky a odpady
v potravinářském průmyslu“, které byly v mírné komparativní nevýhodě.
U téměř všech konkurenceschopných kapitol se v roce 2010 v porovnání s průměrem let
2005-09 hodnoty RCA-1 a RCA-2 zhoršily. Pouze u „tabáku a tabákových výrobků“ došlo
k výraznějšímu zlepšení.
Kapitoly, které se vyznačují vysokými hodnotami ukazatele konkurenceschopnosti
v porovnání s EU 27, jsou většinou konkurenceschopné i v porovnání s EU 12. Není tomu tak
ale v roce 2010 v případě „olejnatých semen a plodů“. Naproti tomu některé z převážné části
nekompetitivní kapitoly, které vycházejí v porovnání s EU 27 nekonkurenceschopné,
prokazují v porovnání s EU 12 mírnou komparativní výhodu. Jsou jimi KN 09 „Káva, čaj,
maté, koření“ a KN 18 „Kakao a kakaové přípravky“. V porovnání s EU 12 jsou podle
ukazatele RCA-2 také konkurenceschopné KN 22 „Nápoje, lihové tekutina a ocet“ a KN 19
„Přípravky z obilí“.
V rámci AZO s třetími zeměmi vykazovaly v roce 2010 nejpříznivější hodnoty indexu
RCA-1 „obiloviny“, „živá zvířata“, „cukr a cukrovinky“, „mlýnské výrobky, slad a škrob“
a „mléko, mléčné výrobky, vejce a med“. Uvedené komoditní agregace vycházejí rovněž
s kladnými hodnotami RCA-2, ale při jiném pořadí.
50
Tab. 21 - Indexy odhalené komparativní výhody RCA-1 a RCA-2 v rámci AZO ČR
celkem v členění podle kapitol KN v roce 2010 a v průměru let 2005-09
KN
KN
Index RCA-1
v rámci EU 27
Ø 05-09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Živá zvířata
Maso a droby
Ryby, korýši, měkkýši apod.
Mléko, mléčné výrobky, vejce a med
Ostatní živočišné produkty
Živé rostliny a květinářské výrobky
Zelenina, poživatel. rostl., kořeny, hlízy
Ovoce a ořechy
Káva, čaj, maté, koření
Obiloviny
Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.
Olejnatá semena a plody
Rostlinné výtažky a šťávy
Rostlinné pletací materiály
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
Cukr a cukrovinky
Kakao a kakaové přípravky
Přípravky z obilí
Přípravky ze zeleniny a ovoce
Různé potravinové přípravky
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
Zbytky a odpady v potr. prům., krmivo
Tabák a tabákové výrobky
2,0
0,4
0,3
1,5
1,0
0,1
0,4
0,5
0,9
2,0
1,9
3,4
1,8
0,1
0,8
0,8
2,4
1,0
0,8
0,5
1,6
0,8
1,0
1,3
Index RCA-1
rámci EU 12
2010
2,0
0,4
0,3
1,3
1,0
0,1
0,4
0,4
1,0
1,7
1,8
2,4
2,2
0,3
1,1
1,0
2,2
0,9
0,9
0,4
1,5
0,8
1,2
1,9
Ø 05-09
1,2
0,4
0,5
1,4
0,7
0,5
0,4
0,6
1,1
0,8
1,8
1,2
4,5
0,1
1,2
0,6
1,6
1,2
1,1
0,5
1,5
1,7
0,9
1,1
Index RCA-2
2010
1,4
0,4
0,5
1,4
0,9
0,7
0,6
0,6
1,2
0,7
1,7
0,8
5,7
0,2
1,5
0,8
1,3
1,1
1,4
0,5
1,4
1,7
1,1
1,1
Ø 05-09
1,4
-1,1
-0,2
0,6
-0,5
-2,0
-1,3
-1,2
-0,7
1,5
1,3
1,3
0,4
-1,8
-0,1
-0,2
0,7
-0,3
-0,3
-0,7
0,0
0,3
-0,5
0,3
2010
1,2
-1,1
-0,2
0,4
-0,5
-1,9
-1,2
-1,3
-0,4
1,6
1,1
0,8
0,5
-1,6
0,2
0,0
0,6
-0,3
-0,2
-0,9
0,1
0,3
-0,2
0,7
Pramen: Eurostat, vlastní výpočty
3.7.2 Konkurenceschopnost českého AZO v užším zbožovém vymezení
Hodnocení komparativních výhod v členění podle kapitol KN s vysokou mírou
agregace je do značné míry zavádějící, neboť jsou na této úrovni agregovány velmi různorodé
položky vyznačující se odlišnou mírou konkurenceschopnosti. Menší zkreslení nabízí analýza
indexů zjevných komparativních výhod na úrovni 4místného kódu KN. Indexy RCA-1
a RCA-2 pro vybrané komoditní agregace v rámci celkového českého AZO, intraobchodu
a extraobchodu v roce 2010 a v průměru let jsou uvedeny v přílohové tab. 23.
Z živočišných produktů se vyznačují relativně vysokými komparativními výhodami
KN 0102 „Živý skot“, a to nejen v rámci extraobchodu, ale i intraobchodu, dále KN 0105
„Živá drůbež a KN 0301 „Živé ryby (jedná se především o akvarijní rybičky). Naproti tomu
KN 0103 „Živá prasata“ a všechny hlavní druhy masa jsou v komparativní nevýhodě. Ze
zpracovaných masných výrobků pak projevují komparativní výhodu KN 1601 „Uzenky
a salámy“, zatímco KN 1602 „Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve“ jsou
nekonkurenceschopné.
Z rostlinných komodit jsou v komparativní nevýhodě květiny, zelenina, ovoce a ořechy,
přičemž se daný závěr týká jak nekompetitivních, tak kompetitivních komoditních agregací.
51
V komparativní nevýhodě je rovněž zelenina, ovoce a ořechy zpracované. V rámci
extraobchodu sice dosahovaly v průměru let 2005-09 příznivých hodnot oba ukazatelé RCA
u KN 2007 „Zavařenin, želé, marmelád apod.“, v roce 2010 však byla jejich komparativní
výhoda málo průkazná. Podle RCA-2, nikoliv však podle RCA-1, disponuje komparativní
výhodou v rámci extraobchodu KN 2004 „Konzervovaná zelenina ostatní (mj. brambory)
zmrazená“, ale s vědomím, že vývoz těchto výrobků do třetích zemí není příliš významný.
U některých obecně nekompetitivních komodit se ukazují mírné komparativní výhody
podle ukazatele RCA-1, což je však způsobeno vysokými reexporty, popř. stupněm
zpracování. Typickým příkladem jsou KN 0803 „Banány“.
Obiloviny mírného pásma jsou podle obou indexů RCA v komparativní výhodě, a to
zejména KN 1004 „Oves“, KN 1001 „Pšenice“ (zejména podle RCA-2) a KN 1002 „Žito“
(především podle RCA-1). Mlýnské výrobky (mouky a krupice) však již komparativní
výhody vesměs nevykazují, což dokládají mj. neuspokojivé hodnoty obou typů indexů RCA
u KN 1101 „Pšeničné mouky“. Výjimkou je komoditní agregace KN 1104 „Obilná zrna jinak
zpracovaná (ne z rýže) a obilné klíčky“, jež ve sledovaném období prokazují zřetelné zlepšení
komparativní výhody. KN 1108 „Škrob“ je sice podle indexu RCA-1 mírně
konkurenceschopný, avšak index RCA-2 dokládá opak. Jednu z nejvyšších komparativních
výhod vykazuje naproti tomu KN 1107 „Slad“.
Jednotlivé komoditní agregace kapitoly KN 19 „Přípravky z obilí“ jsou buď
v komparativní nevýhodě (KN 1901 „Přípravky z mouky, krupice, škrobu, sladový výtažek“
a KN 1902 „Těstoviny“), nebo prokazují mírnou komparativní výhodu pouze podle indexu
RCA-1 (KN 1905 „Pekařské zboží, sušenky, oplatky apod.“). Relativně vysoká komparativní
výhoda však v rámci extraobchodu platí pro KN 1904 „Výrobky z obilí získané bobtnáním,
pražením a jinak zpracované“, což je však agregace, která nepatří mezi významnější položky
českého vývozu do třetích zemí.
Z olejnin jsou v komparativní výhodě především KN 1205 „Řepka“ a KN 1207 91
„Mák“. Hodnoty jejich indexů RCA-1 a RCA-2 se však zřetelně za sledovanou časovou řadu
snížily. Naopak ke zlepšení daných ukazatelů došlo u KN 1210 „Chmele“.
KN 2306 „Pokrutiny a šroty po extrahování rostlinných olejů (mj. řepkové)“ dosáhly
v roce 2010 vysokých hodnot u obou ukazatelů RCA, přičemž v porovnání s průměrem let
2005-09 došlo k jejich zvýšení.
V obchodě s tuky a oleji došlo za sledované období k výrazným změnám. Se zaměřením
pouze na kompetitivní komodity, lze konstatovat zvýšení komparativní výhody u KN 1514
„Řepkového a hořčičného oleje“ a ztrátu konkurenceschopnosti u KN 1517 „Margarinu“.
Jako konkurenceschopný vychází KN 1701 „Cukr“ a KN 1704 „Cukrovinky bez
kakaa“, a to zejména podle ukazatele RCA-1. Jen podle indexu RCA-1 a pouze v rámci
52
intraobchodu vykazuje komparativní výhodu KN 1806 „Čokoláda a ostatní potravinářské
přípravky s kakaem“.
Na základě indexu RCA-1 vykazují komparativní výhodu všechny hlavní komoditní
agregace různých potravinových přípravků (z toho nejvýraznější KN 2104 „Omáčky,
ochucovadla a hořčice“ a KN 2101 „Výtažky a koncentráty z kávy, čaje apod.“). Podle
ukazatele RCA-2 jsou však výsledky méně příznivé. KN 2106 „Potravinové přípravky jiné“
jsou podle tohoto ukazatele dokonce v mírné komparativní nevýhodě.
V rámci nápojů a lihových tekutin jsou v komparativní nevýhodě KN 2204 „Víno“
a KN 2202 „Limonády“, zatímco komparativní výhodu prokazuje KN 2203 „Pivo“.
V případě „piva“ však v rámci intraobchodu došlo, zejména podle indexu RCA-2, k poklesu
komparativní výhody. Mírně konkurenceschopný je také KN 2207 „Ethylalkohol minimálně
80% a denaturovaný“.
Významně se zvýšila v roce 2010 ve srovnání s průměrem let 2005-09 komparativní
výhoda KN 2402 „Doutníků, doutníčků a cigaret“.
V rámci extraobchodu vykazuje ČR komparativní výhodu podle ukazatele RCA-1
u menšího počtu komoditních agregací, avšak u komodit vykazujících konkurenceschopnost
dosahují ukazatelé zpravidla vyšších hodnot než v rámci intraobchodu. Zřetelnými
komparativními výhodami se na trzích třetích zemí podle ukazatelů RCA-1 a RCA-2
přirozeně vyznačují hlavní české exportní komodity jako je „pivo“, „zahuštěné mléko
a smetana“, „chmel“, „rostlinné šťávy a výtažky, pektinové látky“, „slad“, „cukr“, „živý
skot“, „cukrovinky“, „tvaroh a sýry“, „syrovátka“ a „mák“. Naopak v komparativní
nevýhodě byly ve sledovaném období „pekařské zboží, oplatky, sušenky apod.“, „potravinové
přípravky jiné“ a „lihoviny“, ačkoliv v roce 2010 došlo vzhledem k průměru let 2005-09
k určitému zlepšení.
Hodnoty indexu RCA-1 v rámci intraobchodu se logicky málo odlišují od hodnot
indexů za celkový AZO, neboť obchod s EU 27 zaujímá v rámci celkového AZO ČR
dominantní podíl.
53
ZÁVĚR
Záporná bilance AZO ČR se v roce 2010, stejně jako v roce 2009, meziročně
prohloubila, a to na dosavadní maximum ve výši 34,6 mld. Kč. Bilanční schodek českého
AZO od roku 2005 značně kolísá, nicméně tendence k růstu je patrná.
Nepříznivý vývoj AZO ČR se projevil zejména v jeho komoditní struktuře.
K nejvýraznějším bilančním změnám v roce 2010 v porovnání s průměrem let 2005-09 patřily
nárůst netto-dovozu „vepřového masa“ (o 2,2 mld. Kč na 7,8 mld. Kč) a „masa a drobů
drůbeže“ (o 513,4 mil. Kč na 2,2 mld. Kč), pokles netto-vývozu „semen řepky“
(o 1,0 mld. Kč na 1,1 mld. Kč) a zvýšení netto-dovozu „tvarohu a sýrů“ (o 617,3 mil. Kč na
3,3 mld. Kč). V meziročním porovnání byl pak v roce 2010 zvlášť patrný nižší čistý vývoz
„semen řepky“ (o 2,3 mld. Kč) a „pšenice“ (o 1,2 mld. Kč). Mimo tyto komodity, pro něž
jsou vysoké meziroční výkyvy v dovozech a vývozech typické, zaznamenaly výrazné
zhoršení obchodních bilancí také tradiční české exportní komodity a výrobky s vyšší přidanou
hodnotou. Např. hodnota netto-vývozu „piva“ se v roce 2010 v meziročním porovnání snížila
o 442,3 mil. Kč na 3,1 mld. Kč, což se projevilo i ve výrazném propadu vzhledem k průměru
let 2005-09.
Negativní jevem byl dále to, že se některé tradičně netto-vývozní komodity staly
v posledních letech netto-dovozními a v roce 2010 tak velmi významnou měrou přispěly
k nárůstu bilančního schodku českého AZO nejen meziročně, ale i v porovnání s průměrem
let 2005-09. Jedná se především o „omáčky, ochucovadla a hořčice“ „margarín“ a „máslo“.
Naopak ke zlepšení obchodní bilance, resp. nárůstu netto-vývozu došlo v roce 2010
vzhledem k průměru let 2005-09 v obchodě s „doutníky a cigaretami“ (o 2,9 mld. Kč na
4,6 mld. Kč) a „řepkovým nebo hořčičným olejem“ (o 2,2 mld. Kč na 3,0 mld. Kč). Snížení
pasivní bilance zaznamenaly také některé potravinové přípravky, konkrétně „výtažky
a koncentráty z kávy a čaje“ a „různé potravinové přípravky“, a dále „přípravky používané
k výživě zvířat“.
Nutno připomenout, že výše uvedené hodnoty obchodních bilancí u komoditních
agregací na úrovni čtyřmístného kódu jsou „bez dopočtů“ a že v roce 2010 dopočty
podprahových operací nespadajících do statistiky AZO dosahovaly v případě českého
agrárního vývozu a dovozu celkem 3,6 %, resp. 4 %.
Užitečné závěry vyplynuly ze zhodnocení českého AZO v členění na zpracované
a nezpracované výrobky. Aplikované třídění Regmi et al. (2005) je do určité míry
zjednodušené, potvrdilo se však, že na straně českého agrárního vývozu mají v porovnání
s dovozem výrazně vyšší podíl velkoobjemové méně efektivní komodity. Zpracované
výrobky zaujímají po skokovém poklesu po vstupu ČR do EU v českém agrárním exportu
podobný podíl jako v českém agrárním dovozu, přičemž ale u dovozů se pozvolna zvyšuje
54
zastoupení vysoce zpracovaných produktů, zatímco u vývozu lze zaznamenat tendenci k růstu
podílu u částečně zpracovaných výrobků.
V této souvislosti je třeba zmínit, že obchodní toky agrárního zboží jsou rovněž
ovlivněny vlastnickými vztahy (viz např. obchod s cigaretami). Zejména zpracované výrobky
včetně polotovarů vyvážejí a dovážejí z/do ČR ve velké míře nadnárodní firmy, které
obchodují na základě svých vlastních obchodní strategií. Konkurenceschopnost na jednotném
trhu EU a na trzích třetích zemí zvyšuje zpravidla také zahraniční kapitál ve
zpracovatelském průmyslu. Vysoký podíl zahraničních investic je patrný zejména
v mlékárenském průmyslu, nápojářském, především pivovarnickém průmyslu, cukrovarech,
čokoládovnách a ostatním cukrovinkářském průmyslu.
Agrární zahraniční obchod ČR byl v roce 2010 ovlivněn nárůstem cen mnoha
zemědělských především rostlinných komodit. Zvlášť patrné je to např. u zeleniny.
55
PŘÍLOHY
Seznam tabulek
Tab. 1 Tab. 2 Tab. 3 Tab. 4 Tab. 5 Tab. 6 Tab. 7 Tab. 8 Tab. 9 Tab. 10 Tab. 11 Tab. 12 Tab. 13 Tab. 14 Tab. 15 Tab. 16 Tab. 17 Tab. 18 Tab. 19 Tab. 20 Tab. 21 Tab. 22 Tab. 23 -
Příloha:
Vývoj AZO EU 27 v letech 2005 až 2010 (mil. EUR)
Vývoj AZO EU 15 v letech 2005 až 2010 (mil. EUR)
Vývoj AZO EU 12 v letech 2005 až 2010 (mil. EUR)
Vývoj AZO ČR v letech 2005 až 2010 (mil. EUR)
Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2005 až 2010
Vývoj celkového zahraničního obchodu ČR v letech 2005 až 2010
Teritoriální struktura agrárního zahraničního obchodu ČR (mil. Kč)
Teritoriální struktura agrárního zahraničního obchodu ČR (%)
Komoditní struktura agrárního zahraničního obchodu ČR (mil. Kč)
Komoditní struktura agrárního obchodu ČR s EU 27 (mil. Kč)
Komoditní struktura agrárního obchodu ČR s EU 15 (mil. Kč)
Komoditní struktura agrárního obchodu ČR s EU 12 (mil. Kč)
Komoditní struktura AZO ČR s třetími zeměmi (mil. Kč)
Teritoriální a komoditní struktura agrárního zahraničního obchodu ČR (mil. Kč)
Teritoriální a komoditní struktura bilance agrárního zahraničního obchodu ČR
(mil. Kč)
Vývoz vybraných agrárních komodit v teritoriálním členění (mil. Kč)
Dovoz vybraných agrárních komodit v teritoriálním členění (mil. Kč)
Bilance AZO s vybranými agrárními komoditami v teritoriálním členění (mil. Kč)
Nejvýznamnější odběratelé agrárních výrobků z ČR v roce 2010
Nejvýznamnější dodavatelé agrárních výrobků do ČR v roce 2010
Index odhalené komparativní výhody RCA-1 v členění podle kapitol KN
Index odhalené komparativní výhody RCA-2 v členění podle kapitol KN
Indexy odhalené komparativní výhody RCA-1 a RCA-2 u vybraných komoditních
agregací
Třídění nezpracovaných a zpracovaných výrobků Regmi et al. (2005)
Tab. 1 - Vývoj AZO EU 27 v letech 2005 až 2010 (mil. EUR)
AZO
Obrat
Dovoz
Vývoz
Bilance
intraobchod
extraobchod
celkem
intraobchod
extraobchod
celkem
intraobchod
extraobchod
celkem
intraobchod
extraobchod
celkem
2005
417 756,5
134 635,9
552 392,3
206 089,2
74 871,3
280 960,5
211 667,2
59 764,6
271 431,8
5 578,0
-15 106,7
-9 528,7
2006
449 770,4
148 582,8
598 353,2
222 771,4
81 082,2
303 853,6
226 999,0
67 500,6
294 499,6
4 227,7
-13 581,6
-9 354,0
2007
498 557,3
161 000,6
659 557,9
246 657,1
90 824,3
337 481,4
251 900,2
70 176,3
322 076,5
5 243,0
-20 647,9
-15 404,9
2008
545 815,1
179 271,2
725 086,3
269 431,6
101 684,0
371 115,6
276 383,5
77 587,2
353 970,7
6 951,9
-24 096,8
-17 144,8
2009
514 714,8
161 443,4
676 158,2
255 258,1
90 465,3
345 723,4
259 456,7
70 978,2
330 434,8
4 198,5
-19 487,1
-15 288,5
2010
554 082,2
184 840,6
738 922,8
274 876,8
98 894,5
373 771,2
279 205,4
85 946,2
365 151,6
4 328,6
-12 948,3
-8 619,7
2008
487 889,9
165 790,5
653 680,4
238 245,2
95 896,0
334 141,2
249 644,7
69 894,5
319 539,2
11 399,5
-26 001,5
-14 602,0
2009
459 736,0
150 058,4
609 794,4
226 546,2
85 474,1
312 020,3
233 189,9
64 584,3
297 774,1
6 643,7
-20 889,9
-14 246,2
2010
491 885,3
170 987,8
662 873,2
242 879,4
93 380,8
336 260,2
249 006,0
77 607,1
326 613,0
6 126,6
-15 773,7
-9 647,1
2008
57 925,2
13 480,7
71 405,9
31 186,4
5 788,0
36 974,4
26 738,8
7 692,7
34 431,5
-4 447,6
1 904,7
-2 542,8
2009
54 978,8
11 385,1
66 363,8
28 712,0
4 991,1
33 703,1
26 266,8
6 393,9
32 660,7
-2 445,2
1 402,8
-1 042,3
2010
62 196,8
13 852,8
76 049,6
31 997,4
5 513,7
37 511,1
30 199,4
8 339,1
38 538,5
-1 798,0
2 825,4
1 027,4
2008
8 919,1
732,8
9 651,9
4 880,9
389,2
5 270,1
4 038,2
343,6
4 381,8
-842,7
-45,5
-888,3
2009
8 355,4
642,4
8 997,8
4 733,1
335,7
5 068,7
3 622,3
306,8
3 929,1
-1 110,8
-28,9
-1 139,7
2010
9 058,5
735,8
9 794,3
5 185,1
382,7
5 567,8
3 873,3
353,2
4 226,5
-1 311,8
-29,5
-1 341,3
Pramen: EUROSTAT
Tab. 2 - Vývoj AZO EU 15 v letech 2005 až 2010 (mil. EUR)
AZO
Obrat
Dovoz
Vývoz
Bilance
intraobchod
extraobchod
celkem
intraobchod
extraobchod
celkem
intraobchod
extraobchod
celkem
intraobchod
extraobchod
celkem
2005
386 357,8
125 742,9
512 100,6
189 375,3
70 791,0
260 166,3
196 982,4
54 951,9
251 934,3
7 607,1
-15 839,1
-8 232,0
2006
412 983,6
138 374,0
551 357,5
203 290,1
76 271,7
279 561,8
209 693,4
62 102,3
271 795,7
6 403,3
-14 169,3
-7 766,1
2007
451 149,0
150 063,8
601 212,8
221 485,1
85 751,8
307 236,9
229 663,9
64 312,0
293 976,0
8 178,9
-21 439,8
-13 260,9
Pramen: EUROSTAT
Tab. 3 - Vývoj AZO EU 12 v letech 2005 až 2010 (mil. EUR)
AZO
intraobchod
Obrat
extraobchod
celkem
intraobchod
Dovoz
extraobchod
celkem
intraobchod
Vývoz
extraobchod
celkem
intraobchod
Bilance
extraobchod
celkem
Pramen: EUROSTAT
2005
31 398,7
8 893,0
40 291,7
16 713,9
4 080,3
20 794,2
14 684,8
4 812,7
19 497,5
-2 029,1
732,4
-1 296,6
2006
36 786,8
10 208,8
46 995,7
19 481,2
4 810,6
24 291,8
17 305,6
5 398,3
22 703,9
-2 175,6
587,7
-1 587,9
2007
47 408,3
10 936,8
58 345,0
25 172,1
5 072,5
30 244,5
22 236,2
5 864,3
28 100,5
-2 935,8
791,8
-2 144,0
Tab. 4 - Vývoj AZO ČR v letech 2005 až 2009 (mil. EUR)
AZO
2005
2006
intraobchod
5 426,4
6 197,3
Obrat
extraobchod
732,1
620,2
celkem
6 158,5
6 817,5
intraobchod
3 115,7
3 691,2
Dovoz
extraobchod
369,6
306,5
celkem
3 485,2
3 997,7
intraobchod
2 310,8
2 506,1
Vývoz
extraobchod
362,5
313,6
celkem
2 673,3
2 819,7
intraobchod
-804,9
-1 185,1
Bilance
extraobchod
-7,0
7,1
celkem
-811,9
-1 178,0
Pozn.: Teritoriálně je dovoz sledován podle země odeslání.
Pramen: EUROSTAT
2007
7 587,5
652,1
8 239,6
4 332,3
342,0
4 674,3
3 255,2
310,2
3 565,3
-1 077,2
-31,8
-1 109,0
Tab. 5 - Vývoj agrárního zahraničního obchodu 1) ČR v letech 2005 až 2010
Vývoz
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
mil. Kč
78 519,6
78 542,1
96 879,9
106 931,0
101 707,7
105 364,2
Obrat
Dovoz
Index2)
127,6
100,0
123,3
110,4
95,1
103,6
mil. Kč
103 522,4
112 736,7
129 333,0
131 048,0
133 735,2
140 007,8
Index2)
110,9
108,9
114,7
101,3
102,1
104,7
mil. Kč
182 042,0
191 278,8
226 213,0
237 979,0
235 442,9
245 372,1
Bilance
Index2)
117,6
105,1
118,3
105,2
98,9
104,2
mil. Kč
-25 002,7
-34 194,6
-32 453,1
-24 117,1
-32 027,5
-34 643,6
Index2)
78,8
136,8
94,9
74,3
132,8
108,2
Stupeň krytí dovozu
vývozem
Index2)
mil. Kč
75,8
69,7
74,9
81,6
76,1
75,3
115,1
91,9
107,5
108,9
93,2
99,0
Pozn.: 1) kapitoly 1 - 24 celního sazebníku
2) řetězový index
Pramen: ČSÚ
Tab. 6 - Vývoj celkového zahraničního obchodu ČR v letech 2005 až 2010
Vývoz
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
mil. Kč
1 868 585,8
2 144 573,4
2 479 233,9
2 473 735,6
2 138 623,1
2 532 797,2
Pozn.: 1) řetězový index
Pramen: ČSÚ
Obrat
Dovoz
Index1)
108,5
114,8
115,6
99,8
86,5
118,4
mil. Kč
1 829 961,8
2 104 812,4
2 391 318,6
2 406 489,3
1 989 036,0
2 411 556,4
Index1)
104,6
115,0
113,6
100,6
82,7
121,2
mil. Kč
3 698 547,7
4 249 385,8
4 870 552,4
4 880 224,8
4 127 659,1
4 944 353,6
Bilance
Index1)
106,5
114,9
114,6
100,2
84,6
119,8
mil. Kč
38 624,0
39 761,0
87 915,3
67 246,3
149 587,1
121 240,8
Index1)
102,9
221,1
76,5
222,4
81,1
Stupeň krytí dovozu
vývozem
Index1)
mil. Kč
102,1
101,9
103,7
102,8
107,5
105,0
103,7
99,8
101,8
99,1
104,6
97,7
Tab. 7 - Teritoriální struktura agrárního zahraničního obchodu ČR (mil. Kč)
z toho:
EU 27
EU 12
Německo
Obrat
Vývoz
Dovoz
2)
z toho:
EU 15
Rakousko Nizozemsko
ESVO
Slovensko
Polsko
OSVTE
ETE
1)
SNS
RZ
Maďarsko
Třetí země
celkem
2005
152 515,4
92 256,5
42 639,4
8 453,1
8 464,5
60 258,9
29 948,2
19 282,4
16 036,6
1 028,6
1 028,6
2 288,7
3 574,7
14 484,3
29 526,6
2006
164 843,0
96 721,1
42 277,7
9 321,7
8 864,8
68 121,9
31 509,6
24 501,5
19 595,4
1 408,0
1 408,0
2 827,2
3 397,4
10 500,9
26 435,8
2007
197 347,3
116 432,9
52 718,5
10 514,2
11 045,6
80 914,4
37 900,4
27 811,8
21 916,1
1 730,8
1 730,8
2 218,5
3 527,4
11 954,4
28 865,7
2008
208 470,2
124 045,5
53 919,6
11 930,0
11 345,7
84 424,7
39 678,7
29 118,0
22 508,3
1 930,2
1 930,2
2 105,8
3 678,3
12 205,8
29 508,8
2009
208 258,1
125 847,3
53 767,3
11 710,9
11 374,3
82 410,8
37 627,9
29 262,4
23 965,8
2 082,6
2 082,6
1 440,1
3 156,8
11 212,3
27 184,8
2010
215 805,8
129 007,4
53 171,4
12 684,8
11 776,7
86 798,4
40 027,1
30 920,5
24 885,0
2 173,8
2 173,8
1 704,6
3 859,4
11 674,5
29 566,2
2005
67 741,9
33 647,1
18 908,7
3 912,1
1 764,5
34 094,8
20 817,3
7 148,7
3 903,0
377,1
377,1
1 723,3
2 928,2
3 932,2
10 777,7
2006
69 658,6
33 883,0
18 096,6
3 995,4
1 653,0
35 775,6
20 722,6
8 490,1
3 584,0
593,6
593,6
1 541,2
2 718,7
2 140,3
8 883,5
2007
88 311,7
43 250,1
23 626,7
4 556,3
2 225,5
45 061,6
26 258,0
10 373,8
4 478,1
741,2
741,2
1 105,4
2 868,8
2 061,3
8 568,2
8 348,7
2008
98 582,3
48 873,9
23 153,9
5 679,2
2 132,2
49 708,3
28 759,2
11 941,4
5 331,7
853,5
853,5
1 286,7
3 016,0
1 420,7
2009
93 606,0
48 904,6
22 724,2
5 589,1
1 836,0
44 701,4
26 457,6
9 616,2
4 319,6
1 100,7
1 100,7
1 068,1
2 515,6
1 374,5
8 101,7
2010
2005
96 430,0
84 773,5
48 160,5
58 609,4
20 960,5
23 730,7
6 486,5
4 541,0
1 804,0
6 700,1
48 269,6
26 164,1
29 181,0
9 130,9
10 391,1
12 133,7
4 355,7
12 133,7
898,4
651,5
898,4
651,5
1 149,4
565,4
2 936,0
646,5
1 806,4
10 552,1
8 934,2
18 748,9
2006
95 184,4
62 838,1
24 181,0
5 326,3
7 211,8
32 346,3
10 787,0
16 011,4
16 011,4
814,4
814,4
1 285,9
678,6
8 360,6
17 552,3
2007
109 035,6
73 182,7
29 091,8
5 957,9
8 820,1
35 852,8
11 642,4
17 438,0
17 438,0
989,7
989,7
1 113,1
658,6
9 893,2
20 297,5
2008
109 887,9
75 171,5
30 765,7
6 250,9
9 213,5
34 716,4
10 919,5
17 176,6
17 176,6
1 076,8
1 076,8
819,1
662,3
10 785,2
21 160,1
2009
114 652,1
76 942,7
31 043,1
6 121,9
9 538,3
37 709,4
11 170,3
19 646,2
19 646,2
981,9
981,9
372,0
641,2
9 837,9
19 083,1
2010
119 375,8
80 846,9
32 210,9
6 198,3
9 972,8
38 528,9
10 846,1
20 529,3
20 529,3
1 275,4
1 275,4
555,2
923,4
9 868,2
20 632,0
2005
-17 031,6
-24 962,2
-4 822,0
-628,8
-4 935,6
7 930,7
11 686,4
-4 985,0
-8 230,7
-274,4
-274,4
1 157,9
2 281,7
-6 619,9
-7 971,2
2006
-25 525,8
-28 955,2
-6 084,4
-1 330,9
-5 558,7
3 429,4
9 935,5
-7 521,2
-12 427,4
-220,8
-220,8
255,3
2 040,1
-6 220,3
-8 668,8
2007
-20 723,9
-29 932,6
-5 465,1
-1 401,5
-6 594,5
9 208,8
14 615,7
-7 064,2
-12 959,9
-248,5
-248,5
-7,6
2 210,2
-7 831,9
-11 729,2
2008
-11 305,6
-26 297,6
-7 611,8
-571,7
-7 081,4
14 992,0
17 839,6
-5 235,2
-11 844,9
-223,3
-223,3
467,5
2 353,8
-9 364,5
-12 811,4
2009
-21 046,2
-28 038,1
-8 318,9
-532,8
-7 702,3
6 991,9
15 287,3
-10 029,9
-15 326,5
118,8
118,8
696,0
1 874,5
-8 463,4
-10 981,4
2010
-22 945,8
-32 686,4
-11 250,5
288,2
-8 168,8
9 740,7
18 335,0
-10 138,2
Pozn.: 1) Evropské tranzitivní ekonomiky: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Kosovo, Makedonie a Srbsko.
2) Dovoz podle země původu.
Pramen: ČSÚ
-16 173,7
-377,0
-377,0
594,3
2 012,6
-8 061,8
-11 697,8
Bilance
Tab. 8 - Teritoriální struktura agrárního zahraničního obchodu ČR (%)
EU 27
z toho:
EU 15
Německo
z toho:
EU 12
Rakousko Nizozemsko
Slovensko
Polsko
ESVO
OSVTE
ETE 1)
SNS
Třetí země
celkem
RZ
Maďarsko
2005
83,8
50,7
23,4
4,6
4,6
33,1
16,5
10,6
8,8
0,6
0,6
1,3
2,0
8,0
16,2
2006
86,2
50,6
22,1
4,9
4,6
35,6
16,5
12,8
10,2
0,7
0,7
1,5
1,8
5,5
13,8
2007
87,2
51,5
23,3
4,6
4,9
35,8
16,8
12,3
9,7
0,8
0,8
1,0
1,6
5,3
12,8
2008
87,6
52,1
22,7
5,0
4,8
35,5
16,7
12,2
9,5
0,8
0,8
0,9
1,5
5,1
12,4
2009
88,5
53,5
22,8
5,0
4,8
35,0
16,0
12,4
10,2
0,9
0,9
0,6
1,3
4,8
11,5
2010
88,0
52,6
21,7
5,2
4,8
35,4
16,3
12,6
10,1
0,9
0,9
0,7
1,6
4,8
12,0
2005
86,3
42,9
24,1
5,0
2,2
43,4
26,5
9,1
5,0
0,5
0,5
2,2
3,7
5,0
13,7
2006
88,7
43,1
23,0
5,1
2,1
45,5
26,4
10,8
4,6
0,8
0,8
2,0
3,5
2,7
11,3
2007
91,2
44,6
24,4
4,7
2,3
46,5
27,1
10,7
4,6
0,8
0,8
1,1
3,0
2,1
8,8
2008
92,2
45,7
21,7
5,3
2,0
46,5
26,9
11,2
5,0
0,8
0,8
1,2
2,8
1,3
7,8
2009
92,0
48,1
22,3
5,5
1,8
44,0
26,0
9,5
4,2
1,1
1,1
1,1
2,5
1,4
8,0
2010
91,5
45,7
19,9
6,2
1,7
45,8
27,7
9,9
4,1
0,9
0,9
1,1
2,8
1,7
8,5
2005
81,9
56,6
22,9
4,4
6,5
25,3
8,8
11,7
11,7
0,6
0,6
0,5
0,6
10,2
18,1
2006
84,4
55,7
21,4
4,7
6,4
28,7
9,6
14,2
14,2
0,7
0,7
1,1
0,6
7,4
15,6
2007
84,3
56,6
22,5
4,6
6,8
27,7
9,0
13,5
13,5
0,8
0,8
0,9
0,5
7,6
15,7
2008
83,9
57,4
23,5
4,8
7,0
26,5
8,3
13,1
13,1
0,8
0,8
0,6
0,5
8,2
16,1
2009
85,7
57,5
23,2
4,6
7,1
28,2
8,4
14,7
14,7
0,7
0,7
0,3
0,5
7,4
14,3
2010
85,3
57,7
23,0
4,4
7,1
27,5
7,7
14,7
Pozn.: 1) Evropské tranzitivní ekonomiky: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Kosovo, Makedonie a Srbsko.
2) Dovoz podle země původu.
Pramen: ČSÚ
14,7
0,9
0,9
0,4
0,7
7,0
14,7
Obrat
Vývoz
Dovoz
2)
Tab. 9 - Komoditní struktura agrárního zahraničního obchodu ČR (mil. Kč)
KN
Komodity
01
Živá zvířata
02
Maso a droby
2005
2006
Dovoz
2007
2008
2009
2010
2005
2006
Vývoz
2007
2008
2009
2010
2005
2006
Bilance
2007
2008
2009
2010
2 604,1
2 942,3
1 042,7
994,0
1 007,6
1 495,0
1 892,5
1 808,8
3 833,9
3 889,8
4 228,0
4 914,0
4 496,6
4 751,0
2 791,2
2 895,8
3 220,3
10 027,4
10 863,6
12 570,2
14 069,9
15 958,4
17 009,4
2 869,6
2 712,0
3 379,1
4 085,5
3 847,2
4 336,4
-7 157,8
-8 151,6
-9 191,1
3 419,1
-9 984,3 -12 111,1 -12 673,0
03
Ryby, korýši, měkkýši apod.
1 838,6
1 957,1
2 113,7
2 313,6
2 284,2
2 411,9
1 292,1
1 368,9
1 332,3
1 473,5
1 312,3
1 539,3
-546,4
-588,2
-781,4
-840,2
-971,9
-872,6
04
Mléko, mléčné výrobky, vejce a med
7 221,0
8 455,8
10 455,0
10 092,5
10 289,8
11 366,0
10 470,8
12 476,5
15 519,3
14 619,5
12 559,2
13 357,0
3 249,8
4 020,7
5 064,2
4 527,0
2 269,3
1 991,0
05
Ostatní živočišné produkty
06
Živé rostliny a květinářské výrobky
07
Zelenina, poživatel. rostl., kořeny, hlízy
08
Ovoce a ořechy
09
952,8
1 052,0
1 168,8
1 167,5
1 182,0
1 314,8
435,7
531,5
513,8
530,7
623,6
626,8
-517,1
-520,5
-655,0
-636,8
-558,4
-688,0
2 614,3
2 583,8
2 974,4
3 137,6
3 205,3
3 233,9
328,6
328,3
272,1
291,7
314,2
379,6
-2 285,8
-2 255,5
-2 702,3
-2 845,9
-2 891,1
-2 854,3
6 967,7
8 889,6
9 750,0
8 927,7
9 285,6
10 946,4
1 349,9
1 950,8
2 064,9
1 999,7
2 015,9
2 431,4
-5 617,7
-6 938,8
-7 685,1
-6 928,0
-7 269,7
-8 515,0
11 740,9
10 781,6
11 375,3
11 741,5
11 215,3
11 654,9
3 265,5
2 100,9
2 363,6
2 335,1
2 371,5
2 476,2
-8 475,5
-8 680,7
-9 011,7
-9 406,4
-8 843,9
-9 178,7
Káva, čaj, maté, koření
2 311,1
2 748,0
3 285,9
3 317,0
3 443,7
3 708,9
824,2
1 134,7
1 341,9
1 324,6
1 436,6
1 818,4
-1 486,9
-1 613,3
-1 944,0
-1 992,4
-2 007,1
-1 890,5
10
Obiloviny
1 169,7
2 361,7
2 677,1
2 436,5
1 895,4
2 022,4
6 801,3
5 657,0
7 331,7
7 562,2
8 965,4
7 492,4
5 631,6
3 295,4
4 654,6
5 125,6
7 070,0
5 469,9
11
Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.
627,8
671,3
1 118,6
1 108,8
1 104,9
1 129,7
1 964,8
2 089,0
2 448,7
3 224,1
3 111,4
2 631,3
1 337,0
1 417,7
1 330,1
2 115,3
2 006,5
1 501,6
2 381,0
2 687,9
2 307,5
2 828,0
2 246,3
3 256,2
4 582,9
3 361,1
7 210,4
8 377,2
6 794,0
5 557,3
2 201,9
673,2
4 902,9
5 549,2
4 547,7
2 301,2
511,4
465,9
668,3
1 028,2
672,2
761,0
748,5
585,1
570,4
763,7
973,4
996,5
237,1
119,1
-97,9
-264,5
301,2
235,4
27,7
28,3
29,8
32,3
41,2
49,1
4,2
4,9
2,9
4,7
4,0
7,2
-23,5
-23,4
-26,9
-27,6
-37,2
-41,9
3 713,0
4 271,1
3 861,7
5 424,7
6 289,8
5 398,0
2 065,6
2 611,8
3 347,0
4 065,3
3 822,1
4 943,1
-1 647,5
-1 659,3
-514,7
-1 359,4
-2 467,7
-455,0
-1 173,9
12
Olejnatá semena a plody
13
Rostlinné výtažky a šťávy
14
Rostlinné pletací materiály
15
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
16
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
2 666,0
3 149,9
4 155,7
4 254,5
4 375,7
4 256,0
1 682,3
1 769,4
2 283,2
2 716,8
3 080,9
3 082,1
-983,7
-1 380,5
-1 872,5
-1 537,7
-1 294,8
17
Cukr a cukrovinky
3 666,8
3 818,4
5 047,4
3 799,4
4 402,9
4 127,2
8 087,7
6 727,3
5 032,5
5 726,1
5 281,0
5 719,5
4 420,9
2 908,9
-14,9
1 926,7
878,0
1 592,3
18
Kakao a kakaové přípravky
5 007,7
5 660,1
6 196,3
6 093,2
6 109,8
6 539,5
2 716,2
3 256,0
3 627,6
4 051,7
3 552,9
3 688,9
-2 291,5
-2 404,1
-2 568,7
-2 041,5
-2 556,9
-2 850,6
19
Přípravky z obilí
6 474,5
6 897,5
7 986,6
8 776,2
8 962,7
9 181,1
3 260,3
3 736,6
4 560,4
5 601,0
5 230,0
5 976,2
-3 214,1
-3 160,8
-3 426,2
-3 175,3
-3 732,7
-3 205,0
20
Přípravky ze zeleniny a ovoce
4 793,7
5 379,0
6 554,6
6 555,0
6 240,8
6 380,0
2 020,7
2 196,6
2 562,8
2 241,1
2 002,6
2 027,6
-2 773,0
-3 182,5
-3 991,8
-4 313,9
-4 238,2
-4 352,4
-1 834,6
21
Různé potravinové přípravky
8 771,2
8 734,4
10 374,3
10 538,3
10 053,9
10 234,4
6 258,9
6 064,4
7 891,7
9 115,9
9 116,4
8 399,9
-2 512,3
-2 670,1
-2 482,6
-1 422,4
-937,6
22
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
7 093,6
7 929,8
9 314,1
9 736,1
9 751,8
9 725,9
7 317,1
8 311,6
10 297,0
10 185,1
10 194,0
9 710,2
223,5
381,7
982,8
448,9
442,2
-15,7
23
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
7 139,6
7 110,5
7 743,1
8 768,3
8 431,6
8 430,5
2 889,7
3 115,1
3 935,4
4 667,7
3 716,2
5 445,5
-4 249,8
-3 995,3
-3 807,7
-4 100,6
-4 715,3
-2 985,0
24
Tabák a tabákové výrobky
4 762,3
5 245,4
6 596,8
3 406,3
4 399,3
5 061,8
3 449,2
2 562,9
4 763,4
7 054,1
6 886,5
7 970,6
-1 313,1
-2 682,5
-1 833,5
3 647,8
2 487,1
2 908,8
103 522,4 112 736,7 129 333,0 131 048,0 133 735,2 140 007,8
78 519,6
78 542,1
Celkem
Pramen: ČSÚ
96 879,9 106 931,0 101 707,7 105 364,2 -25 002,7 -34 194,6 -32 453,1 -24 117,1 -32 027,5 -34 643,6
Tab. 10 - Komoditní struktura agrárního obchodu ČR s EU 27 (mil. Kč)
KN
Komodity
2005
2006
Dovoz
2007
2008
2009
2010
2005
2006
Vývoz
2007
2008
2009
2010
2005
2006
Bilance
2007
2008
2009
2010
2 204,9
2 350,0
01
Živá zvířata
1 005,3
958,8
968,7
1 448,1
1 863,6
1 785,8
3 679,5
3 733,1
4 059,2
4 539,6
4 068,5
4 135,8
2 674,2
2 774,3
3 090,5
02
Maso a droby
9 129,6
10 142,6
11 367,8
12 737,7
14 691,5
15 534,6
2 815,6
2 659,8
3 298,9
3 982,0
3 752,5
4 073,8
-6 314,0
-7 482,8
-8 068,9
03
Ryby, korýši, měkkýši apod.
04
Mléko, mléčné výrobky, vejce a med
05
Ostatní živočišné produkty
06
Živé rostliny a květinářské výrobky
3 091,5
-8 755,7 -10 939,0 -11 460,9
938,1
907,1
933,7
945,2
942,0
926,3
1 259,8
1 337,1
1 306,0
1 447,9
1 285,7
1 513,7
321,6
430,1
372,4
502,7
343,6
587,4
7 127,9
8 327,3
10 392,6
10 016,3
10 215,1
11 276,5
7 914,5
10 834,5
13 173,8
12 841,9
11 376,8
11 752,9
786,6
2 507,2
2 781,2
2 825,6
1 161,6
476,4
647,9
779,1
932,3
809,6
895,3
1 022,1
415,7
517,4
506,1
501,8
596,8
596,3
-232,2
-261,7
-426,2
-307,8
-298,5
-425,8
2 413,9
2 387,5
2 750,0
2 879,6
2 943,2
2 976,8
220,8
307,5
248,7
284,5
306,5
373,1
-2 193,1
-2 080,0
-2 501,3
-2 595,1
-2 636,6
-2 603,7
07
Zelenina, poživatel. rostl., kořeny, hlízy
6 101,2
7 892,2
8 343,2
7 613,8
7 923,9
9 352,6
1 274,3
1 861,2
2 026,2
1 965,5
1 987,1
2 402,8
-4 827,0
-6 031,0
-6 317,0
-5 648,3
-5 936,8
-6 949,8
08
Ovoce a ořechy
5 625,9
6 463,0
6 696,0
6 571,8
6 583,5
6 850,3
3 229,3
1 991,7
2 349,6
2 330,2
2 349,7
2 454,6
-2 396,5
-4 471,3
-4 346,4
-4 241,6
-4 233,8
-4 395,7
09
Káva, čaj, maté, koření
1 313,5
1 770,2
2 244,9
2 256,5
2 377,0
2 360,0
735,5
1 023,6
1 213,7
1 246,8
1 380,6
1 764,9
-578,0
-746,6
-1 031,2
-1 009,7
-996,4
-595,1
10
Obiloviny
1 045,8
2 235,9
2 512,5
2 126,7
1 639,2
1 769,8
4 950,0
4 683,8
7 133,2
7 440,5
8 805,1
7 330,0
3 904,2
2 447,9
4 620,7
5 313,7
7 165,9
5 560,2
11
Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.
12
Olejnatá semena a plody
13
Rostlinné výtažky a šťávy
14
Rostlinné pletací materiály
15
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
613,3
651,8
1 070,8
1 076,4
1 086,0
1 094,9
1 490,7
1 755,9
2 092,4
2 912,2
2 643,6
2 143,9
877,4
1 104,1
1 021,6
1 835,8
1 557,6
1 049,0
1 765,5
2 177,3
1 799,8
2 235,2
1 794,3
2 794,5
3 718,4
2 432,9
6 168,4
7 213,6
5 708,6
4 578,9
1 953,0
255,6
4 368,6
4 978,4
3 914,3
1 784,4
313,7
272,6
358,6
636,2
274,8
318,5
371,7
358,6
401,1
566,2
529,8
554,5
58,0
85,9
42,5
-70,0
255,0
236,0
13,0
14,3
13,3
14,7
17,2
22,4
4,2
4,5
2,9
4,7
4,0
7,2
-8,8
-9,8
-10,4
-10,0
-13,2
-15,2
3 281,3
3 943,8
3 668,5
5 236,5
6 078,9
5 049,6
1 972,2
2 558,3
3 275,5
3 854,4
3 790,2
4 922,6
-1 309,1
-1 385,6
-393,0
-1 382,0
-2 288,8
-127,1
16
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
2 235,6
2 632,0
3 060,3
3 345,1
3 399,2
3 451,0
1 652,3
1 733,4
2 245,7
2 651,5
3 042,3
3 045,8
-583,3
-898,6
-814,6
-693,5
-356,9
-405,1
17
Cukr a cukrovinky
3 315,3
3 394,5
4 568,2
3 361,5
4 152,3
3 843,0
6 825,5
5 467,5
4 533,4
5 221,4
4 509,4
4 908,9
3 510,2
2 072,9
-34,8
1 859,9
357,0
1 065,9
18
Kakao a kakaové přípravky
4 623,1
4 743,5
5 869,1
5 878,1
5 844,9
6 313,9
2 649,2
3 157,6
3 468,1
3 893,8
3 490,7
3 614,2
-1 973,9
-1 585,9
-2 401,0
-1 984,3
-2 354,2
-2 699,7
19
Přípravky z obilí
6 172,6
6 529,7
7 459,4
8 284,5
8 502,1
8 780,8
3 135,1
3 548,7
4 281,2
5 306,4
4 980,6
5 627,3
-3 037,5
-2 981,0
-3 178,3
-2 978,1
-3 521,4
-3 153,5
20
Přípravky ze zeleniny a ovoce
3 916,6
4 351,2
5 093,9
5 084,9
5 082,5
5 171,4
1 823,7
1 942,9
2 358,7
2 126,0
1 901,5
1 914,9
-2 092,9
-2 408,3
-2 735,2
-2 958,9
-3 181,0
-3 256,5
21
Různé potravinové přípravky
7 093,1
7 473,4
8 652,5
8 977,4
8 682,0
8 748,5
5 542,2
5 400,3
6 920,1
8 197,4
7 976,2
7 327,1
-1 550,9
-2 073,2
-1 732,3
-780,0
-705,8
-1 421,4
22
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
6 252,6
6 986,9
8 110,8
8 035,4
8 159,1
8 400,3
6 254,9
7 021,2
8 837,7
8 733,7
9 033,0
8 490,7
2,3
34,3
726,9
698,3
874,0
90,4
23
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
6 275,7
6 310,2
6 983,2
7 756,4
7 713,3
7 393,8
2 704,2
2 908,3
3 706,6
4 433,9
3 441,5
5 014,2
-3 571,5
-3 401,9
-3 276,6
-3 322,5
-4 271,8
-2 379,7
24
Tabák a tabákové výrobky
3 839,3
5 185,6
2 560,4
3 791,4
4 138,3
3 102,8
2 419,1
4 704,4
6 886,4
6 645,4
7 882,0
-450,5
-1 420,2
-481,2
4 326,0
2 854,0
3 743,7
95 184,4 109 035,6 109 887,9 114 652,1 119 375,8
67 741,9
69 658,6
88 311,7
98 582,3
93 606,0
Celkem
Pozn.: Dovoz podle země původu.
Pramen: ČSÚ
3 553,2
84 773,5
96 430,0 -17 031,6 -25 525,8 -20 723,9 -11 305,6 -21 046,2 -22 945,8
Tab. 11 - Komoditní struktura agrárního obchodu ČR s EU 15 (mil. Kč)
KN
Komodity
01
Živá zvířata
02
Maso a droby
03
Ryby, korýši, měkkýši apod.
04
Mléko, mléčné výrobky, vejce a med
05
Ostatní živočišné produkty
06
Živé rostliny a květinářské výrobky
2005
2006
Dovoz
2007
2008
2009
2010
2005
2006
Vývoz
2007
2008
2009
2010
2005
2006
Bilance
2007
2008
2009
2010
559,6
565,1
611,7
1 037,0
1 490,3
1 409,0
2 408,9
2 538,8
2 609,3
2 816,7
2 646,7
2 344,5
1 849,4
1 973,7
1 997,6
1 779,7
1 156,4
935,5
6 557,7
6 851,2
7 995,5
9 303,8
10 399,0
10 864,5
1 035,4
970,4
921,4
923,3
824,4
915,3
-5 522,3
-5 880,8
-7 074,1
-8 380,5
-9 574,5
-9 949,2
676,2
628,1
680,9
690,3
630,5
646,1
843,6
820,3
799,5
880,4
710,9
712,9
167,4
192,2
118,6
190,0
80,3
66,8
3 020,9
3 631,4
5 185,6
5 035,5
5 574,0
6 222,7
5 159,0
7 004,7
8 373,9
7 932,7
7 255,1
7 062,6
2 138,1
3 373,4
3 188,3
2 897,2
1 681,1
839,9
564,1
686,6
794,4
679,2
737,2
810,8
337,8
431,9
389,2
315,6
414,6
382,0
-226,3
-254,7
-405,1
-363,5
-322,6
-428,8
2 202,5
2 191,1
2 591,8
2 709,8
2 785,0
2 842,3
109,1
176,9
90,4
88,5
135,7
163,7
-2 093,4
-2 014,1
-2 501,4
-2 621,3
-2 649,3
-2 678,5
07
Zelenina, poživatel. rostl., kořeny, hlízy
4 402,3
5 937,3
6 426,8
5 881,8
6 309,1
7 652,9
200,6
502,9
297,1
193,8
233,6
213,2
-4 201,7
-5 434,4
-6 129,7
-5 687,9
-6 075,5
-7 439,7
08
Ovoce a ořechy
4 837,2
5 481,7
5 912,6
5 858,3
5 899,1
6 045,0
1 301,9
597,5
466,3
412,5
342,9
453,0
-3 535,4
-4 884,2
-5 446,3
-5 445,8
-5 556,2
-5 592,0
09
Káva, čaj, maté, koření
927,6
1 168,7
1 481,4
1 339,0
1 226,6
1 214,8
348,0
515,8
649,4
719,7
761,0
978,1
-579,6
-652,9
-832,0
-619,2
-465,5
-236,7
10
Obiloviny
632,9
1 101,0
1 395,8
1 216,8
996,0
1 002,4
4 008,4
3 576,2
5 075,9
4 846,1
7 202,8
5 242,2
3 375,5
2 475,2
3 680,0
3 629,3
6 206,8
4 239,8
11
Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.
12
Olejnatá semena a plody
13
Rostlinné výtažky a šťávy
14
Rostlinné pletací materiály
15
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
321,2
356,1
483,3
609,8
645,0
575,0
247,6
368,6
449,5
681,5
798,5
736,6
-73,5
12,5
-33,9
71,7
153,4
161,6
1 270,6
1 402,3
1 164,4
1 375,3
1 372,4
1 938,0
2 953,7
1 650,8
5 068,4
5 621,2
4 327,0
3 463,6
1 683,2
248,5
3 904,0
4 245,9
2 954,6
1 525,7
306,7
262,3
330,5
610,6
257,2
290,8
267,9
265,2
311,8
465,3
431,0
451,4
-38,8
2,9
-18,7
-145,3
173,8
160,7
10,6
9,8
10,8
13,1
9,6
18,1
0,8
0,7
0,6
1,9
1,2
3,4
-9,8
-9,1
-10,3
-11,2
-8,4
-14,7
2 562,9
2 997,8
2 569,2
3 446,4
2 952,4
2 831,5
757,0
1 243,2
1 775,3
984,5
1 149,3
2 044,3
-1 805,8
-1 754,6
-793,9
-2 461,9
-1 803,1
-787,2
-1 439,6
16
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
1 244,2
1 437,8
1 714,0
1 804,0
1 801,7
1 805,4
173,1
194,0
276,2
258,1
310,6
365,8
-1 071,1
-1 243,8
-1 437,8
-1 545,9
-1 491,1
17
Cukr a cukrovinky
1 837,8
1 630,0
2 062,4
1 892,7
1 953,0
1 923,0
4 909,6
3 156,8
2 742,1
3 396,2
2 788,6
3 179,8
3 071,9
1 526,8
679,7
1 503,5
835,6
1 256,8
18
Kakao a kakaové přípravky
3 103,7
3 199,4
4 285,6
4 303,4
4 189,1
4 694,6
869,7
1 143,0
1 466,9
1 694,8
1 535,7
1 674,3
-2 234,0
-2 056,5
-2 818,7
-2 608,6
-2 653,4
-3 020,2
19
Přípravky z obilí
3 556,5
3 705,8
4 451,4
5 020,4
5 252,1
5 362,9
1 123,4
1 312,9
1 559,8
1 961,6
2 010,8
2 308,9
-2 433,1
-2 392,9
-2 891,6
-3 058,7
-3 241,3
-3 054,0
20
Přípravky ze zeleniny a ovoce
2 527,8
2 745,8
3 408,6
3 429,1
3 393,6
3 324,4
335,6
370,9
550,3
313,5
285,7
306,7
-2 192,1
-2 375,0
-2 858,3
-3 115,5
-3 107,9
-3 017,7
21
Různé potravinové přípravky
4 355,5
4 316,5
5 160,8
5 465,9
5 424,5
5 499,5
1 886,1
1 934,2
2 804,2
3 548,5
3 935,9
3 232,9
-2 469,3
-2 382,3
-2 356,7
-1 917,4
-1 488,6
-2 266,7
22
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
4 468,5
4 767,5
5 309,9
5 365,7
5 274,4
5 350,8
2 885,0
3 237,1
3 531,3
3 639,9
3 983,6
3 745,2
-1 583,5
-1 530,4
-1 778,6
-1 725,8
-1 290,8
-1 605,6
23
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
5 566,3
5 440,4
6 074,5
6 500,7
6 319,8
6 170,9
1 141,5
1 123,0
1 310,3
1 405,3
1 210,0
2 391,4
-4 424,8
-4 317,5
-4 764,2
-5 095,4
-5 109,8
-3 779,5
24
Tabák a tabákové výrobky
3 096,4
2 324,5
3 080,6
1 583,1
2 051,3
2 351,7
343,5
747,3
1 731,2
5 772,2
5 609,0
5 788,7
-2 752,9
-1 577,2
-1 349,4
4 189,1
3 557,7
3 437,0
58 609,4
62 838,1
73 182,7
75 171,5
76 942,7
80 846,9
33 647,1
33 883,0
43 250,1
48 873,9
48 904,6
Celkem
Pozn.: Dovoz podle země původu.
Pramen: ČSÚ
48 160,5 -24 962,2 -28 955,2 -29 932,6 -26 297,6 -28 038,1 -32 686,4
Tab. 12 - Komoditní struktura agrárního zahraničního obchodu ČR s EU 12 (mil. Kč)
KN
Komodity
01
Živá zvířata
02
Maso a droby
03
Ryby, korýši, měkkýši apod.
04
Mléko, mléčné výrobky, vejce a med
05
Ostatní živočišné produkty
06
Živé rostliny a květinářské výrobky
07
Zelenina, poživatel. rostl., kořeny, hlízy
08
Ovoce a ořechy
2005
2006
Dovoz
2007
2008
2009
2010
2005
2006
Vývoz
2007
2008
2009
2010
2005
2006
Bilance
2007
2008
2009
2010
445,8
393,7
357,1
411,1
373,3
376,8
1 270,6
1 194,3
1 449,9
1 722,9
1 421,8
1 791,3
824,9
800,6
1 092,9
1 311,8
1 048,5
1 414,5
2 571,9
3 291,4
3 372,3
3 433,9
4 292,6
4 670,2
1 780,2
1 689,4
2 377,5
3 058,7
2 928,0
3 158,5
-791,7
-1 602,0
-994,8
-375,2
-1 364,5
-1 511,6
261,9
279,0
252,8
254,9
311,5
280,3
416,2
516,9
506,5
567,5
574,8
800,8
154,3
237,9
253,8
312,7
263,3
520,5
4 107,0
4 695,9
5 207,0
4 980,8
4 641,1
5 053,8
2 755,5
3 829,8
4 799,9
4 909,2
4 121,6
4 690,3
-1 351,5
-866,1
-407,1
-71,6
-519,5
-363,4
83,8
92,5
138,0
130,4
158,1
211,3
77,9
85,5
116,9
186,2
182,1
214,3
-5,8
-7,0
-21,1
55,8
24,1
3,0
211,4
196,4
158,2
169,8
158,2
134,5
111,7
130,6
158,3
196,0
170,8
209,4
-99,7
-65,9
0,2
26,2
12,7
74,9
1 698,9
1 954,9
1 916,4
1 732,0
1 614,8
1 699,7
1 073,6
1 358,3
1 729,2
1 771,6
1 753,5
2 189,6
-625,3
-596,7
-187,2
39,6
138,7
489,9
788,6
981,2
783,4
713,4
684,4
805,3
1 927,5
1 394,1
1 883,3
1 917,7
2 006,9
2 001,6
1 138,9
412,9
1 099,9
1 204,2
1 322,4
1 196,3
09
Káva, čaj, maté, koření
385,9
601,5
763,5
917,6
1 150,5
1 145,2
387,5
507,8
564,3
527,1
619,6
786,7
1,6
-93,8
-199,2
-390,5
-530,9
-358,4
10
Obiloviny
412,9
1 134,9
1 116,7
909,9
643,2
767,4
941,7
1 107,6
2 057,3
2 594,3
1 602,4
2 087,8
528,7
-27,3
940,6
1 684,4
959,1
1 320,3
11
Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.
292,1
295,7
587,4
466,6
441,0
519,9
1 243,1
1 387,3
1 642,9
2 230,7
1 845,1
1 407,3
951,0
1 091,6
1 055,5
1 764,1
1 404,1
887,4
12
Olejnatá semena a plody
494,9
775,0
635,4
859,9
421,9
856,5
764,7
782,1
1 100,0
1 592,4
1 381,6
1 115,2
269,8
7,1
464,6
732,5
959,7
258,7
13
Rostlinné výtažky a šťávy
7,0
10,3
28,0
25,7
17,6
27,7
103,8
93,4
89,3
101,0
98,8
103,1
96,8
83,1
61,2
75,3
81,2
75,3
14
Rostlinné pletací materiály
2,4
4,6
2,4
1,6
7,6
4,4
3,4
3,9
2,3
2,8
2,8
3,8
1,0
-0,7
-0,1
1,1
-4,8
-0,6
15
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
718,5
946,0
1 099,2
1 790,1
3 126,5
2 218,2
1 215,1
1 315,0
1 500,2
2 869,9
2 640,9
2 878,3
496,7
369,1
400,9
1 079,8
-485,6
660,2
16
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
991,4
1 194,2
1 346,3
1 541,1
1 597,5
1 645,5
1 479,1
1 539,5
1 969,5
2 393,5
2 731,7
2 680,0
487,8
345,2
623,2
852,4
1 134,2
1 034,5
17
Cukr a cukrovinky
1 477,5
1 764,5
2 505,8
1 468,8
2 199,3
1 919,9
1 915,9
2 310,7
1 791,4
1 825,2
1 720,7
1 729,0
438,4
546,1
-714,4
356,4
-478,6
-190,9
18
Kakao a kakaové přípravky
1 519,4
1 544,1
1 583,5
1 574,7
1 655,7
1 619,3
1 779,5
2 014,6
2 001,2
2 199,0
1 955,0
1 939,9
260,2
470,5
417,8
624,3
299,2
320,5
19
Přípravky z obilí
2 616,1
2 824,0
3 008,0
3 264,2
3 250,0
3 417,9
2 011,7
2 235,8
2 721,3
3 344,8
2 969,9
3 318,4
-604,4
-588,2
-286,7
80,6
-280,1
-99,5
20
Přípravky ze zeleniny a ovoce
1 388,9
1 605,3
1 685,3
1 655,8
1 688,9
1 847,0
1 488,1
1 572,0
1 808,4
1 812,5
1 615,8
1 608,2
99,2
-33,3
123,1
156,6
-73,1
-238,8
21
Různé potravinové přípravky
2 737,6
3 157,0
3 491,6
3 511,4
3 257,5
3 249,0
3 656,0
3 466,1
4 116,0
4 648,8
4 040,2
4 094,2
918,5
309,1
624,3
1 137,4
782,8
845,3
22
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
1 784,1
2 219,4
2 800,9
2 669,6
2 884,7
3 049,5
3 369,9
3 784,2
5 306,4
5 093,8
5 049,4
4 745,5
1 585,8
1 564,8
2 505,5
2 424,2
2 164,7
1 696,0
1 399,8
23
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
709,5
869,8
908,7
1 255,7
1 393,5
1 223,0
1 562,7
1 785,3
2 396,3
3 028,6
2 231,5
2 622,8
853,2
915,6
1 487,6
1 772,9
838,0
24
Tabák a tabákové výrobky
456,8
1 514,9
2 105,0
977,3
1 740,1
1 786,7
2 759,3
1 671,8
2 973,2
1 114,1
1 036,4
2 093,3
2 302,5
156,9
868,2
136,8
-703,6
306,6
26 164,1
32 346,3
35 852,8
34 716,4
37 709,4
38 528,9
34 094,8
35 775,6
45 061,6
49 708,3
44 701,4
48 269,6
7 930,7
3 429,4
9 208,8
14 992,0
6 991,9
9 740,7
Celkem
Pozn.: Dovoz podle země původu.
Pramen: ČSÚ
Tab. 13 - Komoditní struktura agrárního zahraničního obchodu ČR s třetími zeměmi (mil. Kč)
KN
Komodity
01
Živá zvířata
02
2005
2006
Dovoz
2007
2008
2009
2010
2005
2006
Vývoz
2007
2008
2009
2010
2005
2006
Bilance
2007
2008
2009
2010
37,3
35,2
38,9
46,9
29,0
22,9
154,3
156,7
168,7
374,4
428,2
615,2
117,0
121,5
129,8
327,5
399,2
592,3
Maso a droby
897,8
721,0
1 202,4
1 332,1
1 266,9
1 474,7
54,0
52,2
80,2
103,6
94,8
262,6
-843,8
-668,8
-1 122,1
-1 228,6
-1 172,1
-1 212,1
900,5
1 050,0
1 180,1
1 368,5
1 342,2
1 485,6
32,4
31,7
26,3
25,6
26,6
25,6
-868,1
-1 018,3
-1 153,8
-1 342,9
-1 315,6
-1 460,0
93,1
128,5
62,5
76,2
74,7
89,5
2 556,3
1 641,9
2 345,5
1 777,6
1 182,4
1 604,1
2 463,2
1 513,5
2 283,0
1 701,4
1 107,7
1 514,6
03
Ryby, korýši, měkkýši apod.
04
Mléko, mléčné výrobky, vejce a med
05
Ostatní živočišné produkty
305,0
272,9
236,5
357,9
286,7
292,7
20,0
14,1
7,7
28,9
26,9
30,5
-285,0
-258,8
-228,8
-329,0
-259,8
-262,2
06
Živé rostliny a květinářské výrobky
200,4
196,3
224,4
257,9
262,1
257,1
107,8
20,8
23,3
7,1
7,7
6,5
-92,7
-175,5
-201,1
-250,8
-254,4
-250,6
07
Zelenina, poživatel. rostl., kořeny, hlízy
08
Ovoce a ořechy
09
866,4
997,4
1 406,8
1 313,9
1 361,7
1 593,8
75,7
89,6
38,6
34,2
28,8
28,6
-790,8
-907,8
-1 368,1
-1 279,7
-1 332,9
-1 565,2
6 115,1
4 318,7
4 679,4
5 169,7
4 631,8
4 804,6
36,1
109,3
14,0
4,8
21,7
21,6
-6 079,0
-4 209,4
-4 665,4
-5 164,8
-4 610,1
-4 783,0
Káva, čaj, maté, koření
997,7
977,7
1 041,0
1 060,4
1 066,7
1 348,9
88,8
111,1
128,3
77,8
56,0
53,5
-908,9
-866,6
-912,8
-982,6
-1 010,7
-1 295,4
10
Obiloviny
123,9
125,8
164,5
309,8
256,2
252,6
1 851,3
973,3
198,5
121,7
160,2
162,4
1 727,5
847,5
33,9
-188,1
-96,0
-90,2
11
Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.
14,6
19,5
47,8
32,4
19,0
34,8
474,1
333,1
356,4
311,9
467,8
487,4
459,5
313,7
308,5
279,5
448,9
452,6
516,7
12
Olejnatá semena a plody
615,6
510,6
507,7
592,8
452,0
461,7
864,5
928,3
1 042,0
1 163,6
1 085,4
978,5
248,9
417,6
534,3
570,8
633,4
13
Rostlinné výtažky a šťávy
197,7
193,3
309,8
392,0
397,4
442,5
376,8
226,5
169,3
197,5
443,6
441,9
179,1
33,2
-140,4
-194,5
46,2
-0,6
14
Rostlinné pletací materiály
14,7
14,0
16,5
17,5
24,0
26,7
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
-14,7
-13,7
-16,5
-17,5
-24,0
-26,7
15
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
431,7
327,3
193,3
188,2
210,9
348,4
93,4
53,5
71,6
210,9
31,9
20,5
-338,3
-273,8
-121,7
22,7
-179,0
-327,9
16
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
430,5
517,9
1 095,4
909,4
976,5
805,0
30,0
36,0
37,5
65,2
38,6
36,2
-400,4
-481,9
-1 057,9
-844,2
-937,9
-768,8
17
Cukr a cukrovinky
351,5
423,9
479,2
437,9
250,6
284,3
1 262,2
1 259,8
499,0
504,7
771,6
810,6
910,7
835,9
19,8
66,8
521,0
526,4
18
Kakao a kakaové přípravky
384,6
916,6
327,2
215,1
265,0
225,6
67,0
98,4
159,5
158,0
62,2
74,7
-317,6
-818,2
-167,7
-57,1
-202,8
-150,9
19
Přípravky z obilí
301,9
367,7
527,1
491,7
460,6
400,4
125,2
187,9
279,2
294,5
249,3
348,9
-176,7
-179,8
-247,9
-197,2
-211,3
-51,5
20
Přípravky ze zeleniny a ovoce
877,1
1 027,9
1 460,7
1 470,1
1 158,3
1 208,6
197,0
253,7
204,1
115,1
101,1
112,7
-680,1
-774,2
-1 256,6
-1 355,0
-1 057,3
-1 095,9
1 678,1
1 261,0
1 721,9
1 560,9
1 371,9
1 485,9
716,7
664,1
971,6
918,5
1 140,2
1 072,8
-961,4
-596,9
-750,3
-642,4
-231,8
-413,2
841,1
942,9
1 203,3
1 700,8
1 592,7
1 325,5
1 062,2
1 290,3
1 459,2
1 451,3
1 160,9
1 219,5
221,2
347,4
255,9
-249,4
-431,8
-106,0
21
Různé potravinové přípravky
22
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
23
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
24
Tabák a tabákové výrobky
Celkem
Pramen: ČSÚ
863,9
800,3
759,9
1 012,0
718,3
1 036,6
185,6
206,9
228,7
233,9
274,7
431,3
-678,3
-593,4
-531,1
-778,1
-443,5
-605,4
1 209,0
1 406,0
1 411,2
845,9
608,0
923,5
346,4
143,8
59,0
167,7
241,0
88,6
-862,6
-1 262,2
-1 352,3
-678,2
-366,9
-834,8
18 748,9
17 552,3
20 297,5
21 160,1
19 083,1
20 632,0
10 777,7
8 883,5
8 568,2
8 348,7
8 101,7
8 934,2
-7 971,2
-8 668,8 -11 729,2 -12 811,4 -10 981,4 -11 697,8
Tab. 14 - Teritoriální a komoditní struktura agrárního zahraničního obchodu ČR (mil. Kč)
KN
Název komodity
Rok
EU 15
vývoz
01
Živá zvířata
02
Maso a droby
03
Ryby, korýši, měkkýši
a ostatní vodní
bezobratlí
04
Mléko a mléčné výrobky,
ptačí vejce, med
05
Ostatní živočišné produkty
06
Živé rostliny
a květinářské výrobky
07
Zelenina, poživatelné
rostliny, kořeny, hlízy
08
Ovoce a ořechy
09
Káva, čaj, maté,
koření
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
dovoz
2 408,9
559,6
2 538,8
565,1
2 609,3
611,7
2 816,7
1 037,0
2 646,7
1 490,3
2 344,5
1 409,0
1 035,4
6 557,7
970,4
6 851,2
921,4
7 995,5
923,3
9 303,8
824,4 10 399,0
915,2 10 864,5
843,6
676,2
820,3
628,1
799,5
680,9
880,4
690,3
710,9
630,5
712,9
646,1
5 159,0
3 020,9
7 004,7
3 631,4
8 373,9
5 185,6
7 932,7
5 035,5
7 255,1
5 574,0
7 062,6
6 222,7
337,8
564,1
431,9
686,6
389,2
794,4
315,6
679,2
414,6
737,2
382,0
810,8
109,1
2 202,5
176,9
2 191,1
90,4
2 591,8
88,5
2 709,8
135,7
2 785,0
163,7
2 842,3
200,6
4 402,3
502,9
5 937,3
297,1
6 426,8
193,8
5 881,8
233,6
6 309,1
213,2
7 652,9
1 301,9
4 837,2
597,5
5 481,7
466,3
5 912,6
412,5
5 858,3
342,9
5 899,1
453,0
6 045,0
348,0
927,6
515,8
1 168,7
649,4
1 481,4
719,7
1 339,0
761,0
1 226,6
978,1
1 214,8
z toho
Německo
vývoz
603,7
805,1
977,7
969,0
810,3
723,1
512,7
568,0
531,4
494,3
469,8
469,3
427,1
399,0
350,8
344,8
293,4
292,1
3 324,0
4 624,4
5 548,8
5 443,5
4 138,6
4 149,0
209,0
287,1
272,2
198,5
247,4
177,5
90,5
139,7
67,8
69,0
106,7
130,3
94,5
137,5
138,5
120,5
135,1
156,5
836,4
329,4
207,7
173,7
141,3
234,0
222,3
285,2
382,2
359,3
271,8
369,0
dovoz
188,5
120,3
222,8
457,9
686,4
418,5
2 979,4
3 098,6
3 761,3
4 417,7
5 153,6
5 836,2
150,5
128,3
167,7
198,5
196,8
178,5
2 134,3
2 506,3
3 659,4
3 610,7
3 730,9
4 356,5
309,5
425,2
515,4
393,9
394,2
401,3
302,6
319,7
357,3
447,1
522,6
472,3
783,7
1 100,3
1 357,4
1 119,2
1 216,2
1 433,6
562,5
737,0
894,6
1 162,8
1 127,2
1 089,8
406,0
441,4
500,4
344,2
469,1
462,9
Rakousko
vývoz
868,5
765,8
815,1
1 082,6
1 150,3
973,3
180,0
166,3
194,1
277,7
174,2
141,8
78,2
80,7
95,1
108,2
78,1
97,3
214,1
353,3
306,9
220,3
308,6
231,9
2,6
3,6
0,9
2,4
40,8
62,0
8,7
17,2
10,2
12,0
20,7
17,3
13,6
283,6
114,5
26,0
59,4
33,6
170,7
91,4
117,5
111,8
65,6
71,7
28,8
61,8
78,6
90,7
74,4
69,5
dovoz
52,0
43,7
14,7
54,3
26,1
24,5
797,8
1 182,2
1 577,2
1 595,6
1 349,2
1 170,3
3,3
4,4
3,9
3,1
3,0
2,8
73,1
95,4
127,4
152,5
144,6
155,3
39,7
41,8
18,5
33,1
99,6
93,6
25,7
36,6
30,2
29,3
54,0
46,1
76,4
353,5
239,2
171,5
174,6
240,7
115,4
37,9
78,7
79,0
120,6
67,4
272,7
465,5
612,6
561,6
261,9
221,8
EU 12
vývoz
1 270,6
1 194,3
1 449,9
1 722,9
1 421,8
1 791,3
1 780,2
1 689,4
2 377,5
3 058,7
2 928,0
3 158,5
416,2
516,9
506,5
567,5
574,8
800,8
2 755,5
3 829,8
4 799,9
4 909,2
4 121,6
4 690,3
77,9
85,5
116,9
186,2
182,1
214,3
111,7
130,6
158,3
196,0
170,8
209,4
1 073,6
1 358,3
1 729,2
1 771,6
1 753,5
2 189,6
1 927,5
1 394,1
1 883,3
1 917,7
2 006,9
2 001,6
387,5
507,8
564,3
527,1
619,6
786,7
dovoz
445,8
393,7
357,1
411,1
373,3
376,8
2 571,9
3 291,4
3 372,3
3 433,9
4 292,6
4 670,2
261,9
279,0
252,8
254,9
311,5
280,3
4 107,0
4 695,9
5 207,0
4 980,8
4 641,1
5 053,8
83,8
92,5
138,0
130,4
158,1
211,3
211,4
196,4
158,2
169,8
158,2
134,5
1 698,9
1 954,9
1 916,4
1 732,0
1 614,8
1 699,7
788,6
981,2
783,4
713,4
684,4
805,3
385,9
601,5
763,5
917,6
1 150,5
1 145,2
Slovensko
vývoz
678,3
529,0
540,8
780,4
547,0
669,5
1 608,7
1 510,1
2 072,5
2 652,9
2 579,2
2 827,5
289,4
331,0
315,2
414,9
447,4
581,8
1 852,4
2 376,5
2 783,3
2 956,6
2 428,2
2 770,4
46,9
33,9
25,5
51,3
45,8
45,6
105,8
119,1
130,7
160,4
144,6
177,7
720,4
967,7
1 288,5
1 372,9
1 444,8
1 809,7
1 348,1
1 179,7
1 496,0
1 611,9
1 641,0
1 532,6
136,7
265,0
371,3
368,8
440,5
530,7
dovoz
359,2
288,2
218,5
244,3
280,6
262,3
527,2
579,1
630,7
514,6
518,4
660,3
22,5
31,5
33,4
24,0
23,0
43,8
1 600,2
1 796,6
2 129,8
1 924,4
1 435,1
1 364,7
52,0
63,0
93,7
104,1
115,8
114,0
120,9
90,8
48,3
39,8
39,4
34,7
323,9
386,2
448,7
361,9
326,8
304,9
241,4
295,7
250,1
200,1
227,2
293,9
20,7
87,8
199,5
278,2
196,2
178,1
z toho
Polsko
vývoz
192,6
306,6
626,1
524,4
307,2
459,6
39,6
79,9
119,6
192,2
142,7
177,7
74,5
113,1
114,0
67,4
68,9
131,0
294,2
556,6
730,3
649,3
493,9
758,1
22,6
45,4
77,3
107,6
104,5
125,9
2,4
6,6
7,6
17,0
7,6
7,1
218,4
201,8
229,0
206,9
181,0
187,0
172,7
137,7
292,8
112,8
99,6
133,9
124,0
134,5
142,3
112,3
119,0
153,8
dovoz
80,4
70,7
85,4
97,0
67,2
59,0
1 620,4
2 399,3
2 450,4
2 503,5
3 248,4
3 234,3
158,3
156,2
146,3
177,1
225,8
174,3
2 347,1
2 665,1
2 770,8
2 960,1
3 105,4
3 518,6
8,4
7,0
12,3
8,1
26,8
53,8
60,8
78,1
82,1
77,4
55,1
52,3
1 075,0
1 267,3
1 205,1
1 105,8
954,9
945,7
254,2
400,0
300,6
258,4
211,6
271,6
232,9
381,5
402,4
478,6
768,5
789,0
Maďarsko
vývoz
208,6
167,3
67,0
171,3
159,6
294,2
96,6
42,5
103,3
148,2
148,1
89,4
48,5
63,0
64,1
60,8
44,3
47,9
363,5
482,4
658,5
783,7
706,6
708,5
3,5
2,6
4,6
2,9
5,7
6,2
2,0
2,3
11,1
12,4
10,2
15,3
115,0
154,1
156,5
133,3
85,9
105,7
388,0
70,1
51,6
24,7
12,9
37,0
2,8
8,7
19,2
19,7
26,3
58,3
dovoz
80,4
70,7
85,4
97,0
67,2
59,0
1 620,4
2 399,3
2 450,4
2 503,5
3 248,4
3 234,3
158,3
156,2
146,3
177,1
225,8
174,3
2 347,1
2 665,1
2 770,8
2 960,1
3 105,4
3 518,6
8,4
7,0
12,3
8,1
26,8
53,8
60,8
78,1
82,1
77,4
55,1
52,3
1 075,0
1 267,3
1 205,1
1 105,8
954,9
945,7
254,2
400,0
300,6
258,4
211,6
271,6
232,9
381,5
402,4
478,6
768,5
789,0
OSVTE
vývoz
0,7
1,7
1,6
0,5
0,3
1,2
20,2
29,9
39,4
50,6
54,0
66,9
6,0
10,0
8,6
10,9
12,7
13,7
30,2
20,3
41,7
16,6
9,5
2,3
0,9
1,2
0,2
0,8
2,3
2,3
0,3
0,7
1,9
2,6
3,8
0,9
10,4
9,3
10,0
5,2
4,6
7,4
2,1
6,5
0,0
0,0
3,6
1,4
0,2
20,5
19,3
22,9
23,8
28,9
SNS
dovoz
0,1
0,2
0,2
0,7
0,3
0,7
0,0
0,7
0,0
3,2
0,6
0,3
143,8
187,9
192,6
228,2
249,2
371,8
4,7
5,6
5,4
5,4
5,2
6,6
12,3
9,5
3,2
3,1
0,0
0,1
0,1
0,7
0,2
0,2
0,1
0,3
19,0
3,9
1,3
0,2
0,0
0,4
0,6
0,5
0,0
0,0
0,4
0,3
4,9
2,3
16,5
33,9
51,6
67,9
vývoz
9,5
10,6
35,6
72,0
51,2
148,6
3,6
6,2
27,3
49,3
35,8
29,9
0,0
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
186,5
204,6
235,6
308,7
104,5
237,8
4,8
6,1
0,9
2,7
0,2
0,4
105,9
17,2
17,1
0,7
2,5
4,3
35,7
50,6
7,8
12,3
10,0
11,6
11,2
89,6
3,1
1,6
13,0
14,7
85,0
88,6
108,0
53,2
30,9
18,9
Třetí země
RZ
dovoz
2,1
3,4
4,7
5,3
0,4
0,5
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,0
19,6
24,7
26,9
22,2
16,6
30,2
2,8
21,1
11,1
8,1
17,2
9,2
4,8
7,5
7,1
8,3
3,7
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
1,2
4,2
4,9
1,3
6,3
2,1
309,8
245,0
238,4
138,2
177,1
220,7
0,8
1,5
3,5
2,4
1,8
4,5
vývoz
32,8
31,9
14,3
19,1
31,0
64,4
0,0
0,0
0,1
0,0
2,3
9,7
4,3
2,8
2,5
1,9
2,0
2,2
1 896,1
1 075,9
1 697,4
1 106,5
884,5
1 033,5
0,2
0,1
0,3
5,5
9,2
12,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,4
0,3
0,3
0,0
0,0
0,5
0,8
3,0
3,7
0,4
0,1
0,4
3,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
1,2
dovoz
18,7
8,2
7,3
6,7
6,5
5,3
815,0
637,1
1 128,5
1 226,9
1 197,6
1 360,5
234,7
204,2
176,1
134,6
131,3
163,8
34,6
33,1
24,9
45,1
18,3
46,2
34,7
18,1
17,0
20,6
27,7
36,4
145,1
144,7
163,3
191,7
187,7
181,1
369,1
435,0
694,9
660,3
619,4
656,4
4 637,3
2 937,2
3 153,7
3 431,2
2 973,3
2 815,7
712,3
680,6
699,7
738,4
732,7
957,9
vývoz
154,3
156,7
168,7
374,4
428,2
615,2
54,0
52,2
80,2
103,6
94,8
262,6
32,4
31,7
26,3
25,6
26,6
25,6
2 556,3
1 641,9
2 345,5
1 777,6
1 182,4
1 604,1
20,0
14,1
7,7
28,9
26,9
30,5
107,8
20,8
23,3
7,1
7,7
6,5
75,7
89,6
38,6
34,2
28,8
28,6
36,1
109,3
14,0
4,8
21,7
21,6
88,8
111,1
128,3
77,8
56,0
53,5
dovoz
37,3
35,2
38,9
46,9
29,0
22,9
897,8
721,0
1 202,4
1 332,1
1 266,9
1 474,7
900,5
1 050,0
1 180,1
1 368,5
1 342,2
1 485,6
93,1
128,5
62,5
76,2
74,7
89,5
305,0
272,9
236,5
357,9
286,7
292,7
200,4
196,3
224,4
257,9
262,1
257,1
866,4
997,4
1 406,8
1 313,9
1 361,7
1 593,8
6 115,1
4 318,7
4 679,4
5 169,7
4 631,8
4 804,6
997,7
977,7
1 041,0
1 060,4
1 066,7
1 348,9
1. pokračování tabulky 14
KN
Název komodity
Rok
EU 15
vývoz
10
Obiloviny
11
Mlýnské výrobky,
slad, škroby apod.
12
Olejnatá semena
a plody
13
Rostlinné výtažky
a šťávy
14
Rostlinné pletací
materiály
15
Živočišné a rostlinné
tuky a oleje
16
Přípravky z masa, ryb,
korýšů, měkkýšů apod.
17
Cukr a cukrovinky
18
Kakao a kakaové
přípravky
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
4 008,4
3 576,2
5 075,9
4 846,1
7 202,8
5 242,2
247,6
368,6
449,5
681,5
798,5
736,6
2 953,7
1 650,8
5 068,4
5 621,2
4 327,0
3 463,6
267,9
265,2
311,8
465,3
431,0
451,4
0,8
0,7
0,6
1,9
1,2
3,4
757,0
1 243,2
1 775,3
984,5
1 149,3
2 044,3
173,1
194,0
276,2
258,1
310,6
365,8
4 909,6
3 156,8
2 742,1
3 396,2
2 788,6
3 179,8
869,7
1 143,0
1 466,9
1 694,8
1 535,7
1 674,3
dovoz
632,9
1 101,0
1 395,8
1 216,8
996,0
1 002,4
321,2
356,1
483,3
609,8
645,0
575,0
1 270,6
1 402,3
1 164,4
1 375,3
1 372,4
1 938,0
306,7
262,3
330,5
610,6
257,2
290,8
10,6
9,8
10,8
13,1
9,6
18,1
2 562,9
2 997,8
2 569,2
3 446,4
2 952,4
2 831,5
1 244,2
1 437,8
1 714,0
1 804,0
1 801,7
1 805,4
1 837,8
1 630,0
2 062,4
1 892,7
1 953,0
1 923,0
3 103,7
3 199,4
4 285,6
4 303,4
4 189,1
4 694,6
z toho
Německo
vývoz
3 194,7
3 091,4
4 378,8
4 234,2
6 392,2
4 419,1
156,6
246,1
272,4
442,2
522,0
460,8
2 156,8
932,2
3 973,1
4 179,8
3 504,5
2 556,6
99,1
86,5
115,6
173,5
109,5
111,8
0,8
0,6
0,5
1,7
0,3
0,6
653,7
1 050,3
1 448,0
545,1
275,5
243,2
102,3
119,6
128,0
137,0
143,8
154,6
2 497,0
1 141,2
548,7
651,5
461,1
600,6
355,5
534,4
533,9
527,2
569,6
567,7
dovoz
28,1
225,9
339,6
219,9
117,8
118,4
133,8
168,8
237,2
354,6
371,1
269,1
671,2
771,1
548,5
683,2
615,7
917,1
131,2
109,9
187,8
428,7
128,3
148,6
7,7
6,7
6,3
7,7
2,0
2,5
1 367,0
1 231,4
1 085,4
1 742,7
1 280,0
904,8
520,5
621,8
737,4
822,7
864,3
853,2
923,3
600,3
844,8
798,5
680,3
698,2
1 420,1
1 424,4
1 812,3
1 796,5
1 806,3
1 948,4
Rakousko
vývoz
404,0
291,5
451,3
322,8
593,9
667,0
76,8
73,0
76,3
76,1
68,3
85,3
227,6
168,3
432,2
566,7
331,6
376,2
7,9
6,9
9,8
9,7
7,0
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52,9
141,1
284,5
401,8
655,2
1 576,5
16,4
25,9
44,4
39,0
59,7
73,9
850,7
603,4
518,4
1 192,0
698,3
864,7
2,9
19,4
10,1
24,4
17,2
11,9
dovoz
39,6
43,9
38,1
88,3
51,6
73,2
74,4
87,1
126,5
125,6
138,1
187,1
65,0
83,5
55,3
91,8
262,9
417,3
8,6
3,0
3,8
3,4
4,0
3,8
0,7
0,5
0,2
0,3
0,0
0,0
118,5
182,3
126,5
261,1
208,9
277,4
62,5
98,5
90,7
102,8
129,6
165,5
125,0
192,3
155,9
237,2
263,9
294,7
87,1
98,1
127,8
192,7
233,4
260,0
EU 12
vývoz
941,7
1 107,6
2 057,3
2 594,3
1 602,4
2 087,8
1 243,1
1 387,3
1 642,9
2 230,7
1 845,1
1 407,3
764,7
782,1
1 100,0
1 592,4
1 381,6
1 115,2
103,8
93,4
89,3
101,0
98,8
103,1
3,4
3,9
2,3
2,8
2,8
3,8
1 215,1
1 315,0
1 500,2
2 869,9
2 640,9
2 878,3
1 479,1
1 539,5
1 969,5
2 393,5
2 731,7
2 680,0
1 915,9
2 310,7
1 791,4
1 825,2
1 720,7
1 729,0
1 779,5
2 014,6
2 001,2
2 199,0
1 955,0
1 939,9
dovoz
412,9
1 134,9
1 116,7
909,9
643,2
767,4
292,1
295,7
587,4
466,6
441,0
519,9
494,9
775,0
635,4
859,9
421,9
856,5
7,0
10,3
28,0
25,7
17,6
27,7
2,4
4,6
2,4
1,6
7,6
4,4
718,5
946,0
1 099,2
1 790,1
3 126,5
2 218,2
991,4
1 194,2
1 346,3
1 541,1
1 597,5
1 645,5
1 477,5
1 764,5
2 505,8
1 468,8
2 199,3
1 919,9
1 519,4
1 544,1
1 583,5
1 574,7
1 655,7
1 619,3
Slovensko
vývoz
203,1
184,2
479,5
558,0
315,0
566,4
118,8
87,2
126,6
309,7
147,2
144,4
311,4
261,8
318,1
377,8
289,8
529,2
30,1
25,2
25,2
37,7
29,2
19,4
3,4
3,8
2,3
2,5
1,7
2,2
781,4
724,2
631,4
1 764,6
1 645,8
1 910,0
1 268,9
1 392,4
1 678,5
1 925,2
2 013,3
1 909,4
1 058,5
1 013,9
1 049,9
1 080,8
838,3
888,4
904,5
1 005,3
1 083,7
1 172,4
1 154,2
1 115,0
dovoz
269,8
869,0
784,5
593,0
341,0
434,7
225,3
251,0
466,8
354,6
290,2
376,4
330,4
578,2
361,4
589,3
247,1
353,5
4,9
3,5
11,6
12,1
8,8
12,3
0,3
1,1
0,3
0,9
6,5
3,6
431,1
408,0
322,5
591,7
1 444,2
1 127,2
183,4
240,8
186,1
203,6
150,2
140,0
1 064,7
1 357,1
1 516,9
644,0
1 143,8
979,6
357,5
382,8
436,1
479,7
421,9
459,4
z toho
Polsko
vývoz
591,7
885,2
1 521,8
1 966,4
1 251,6
1 469,1
903,2
918,2
1 000,4
1 445,0
1 157,4
994,8
337,0
426,3
613,4
1 030,9
995,3
462,5
40,0
35,7
33,7
32,5
43,6
49,5
0,0
0,0
0,0
0,2
1,0
1,3
238,5
120,5
158,9
344,1
276,1
571,8
16,1
37,9
91,8
139,1
165,8
127,0
474,4
1 090,4
414,2
397,8
376,3
337,4
418,6
619,7
465,3
542,7
401,8
395,9
dovoz
50,6
95,5
150,4
101,3
119,5
153,4
21,6
24,1
43,2
74,2
115,6
75,6
102,9
134,8
192,0
189,1
92,2
278,8
0,7
2,0
3,5
8,3
3,1
6,4
2,0
2,5
2,1
0,6
0,6
0,1
132,0
280,2
424,2
952,6
1 406,8
807,4
392,9
510,5
733,2
886,9
1 003,7
1 101,7
208,2
222,2
589,4
439,5
366,8
512,4
835,6
783,3
779,9
803,8
969,0
909,6
Maďarsko
vývoz
97,2
9,1
27,8
5,4
2,1
29,4
63,1
74,2
50,2
20,5
17,0
27,7
51,1
38,3
67,1
76,7
44,7
45,0
10,8
20,0
7,5
14,8
17,7
18,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,3
140,2
361,7
591,7
666,9
502,9
269,9
158,3
91,1
142,3
277,7
491,4
562,5
330,5
156,9
158,8
214,1
144,3
307,3
438,5
368,9
407,4
441,8
358,1
382,2
dovoz
50,6
95,5
150,4
101,3
119,5
153,4
21,6
24,1
43,2
74,2
115,6
75,6
102,9
134,8
192,0
189,1
92,2
278,8
0,7
2,0
3,5
8,3
3,1
6,4
2,0
2,5
2,1
0,6
0,6
0,1
132,0
280,2
424,2
952,6
1 406,8
807,4
392,9
510,5
733,2
886,9
1 003,7
1 101,7
208,2
222,2
589,4
439,5
366,8
512,4
835,6
783,3
779,9
803,8
969,0
909,6
OSVTE
vývoz
60,9
57,2
81,9
78,1
143,1
135,7
0,0
0,2
1,4
1,7
173,7
97,2
7,0
17,6
29,9
19,8
23,7
18,1
57,0
24,1
10,7
20,9
37,5
34,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
5,8
3,1
0,3
0,0
0,0
0,1
4,3
0,0
0,6
22,0
48,0
25,1
11,7
15,8
18,7
1,5
9,0
21,0
4,9
4,6
18,4
SNS
dovoz
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
1,0
1,1
0,1
0,5
0,1
0,1
0,9
0,2
0,6
0,1
1,5
0,2
8,7
6,3
4,8
4,0
6,9
12,8
0,4
0,2
0,3
0,0
0,0
0,2
2,5
1,4
2,9
1,3
1,3
1,4
7,0
4,7
9,1
11,5
8,2
39,5
7,9
10,7
11,4
14,2
11,9
15,7
81,7
93,8
94,9
81,1
102,0
122,2
vývoz
141,3
12,8
8,4
31,6
4,9
7,6
285,6
121,5
161,3
140,8
50,5
96,4
368,5
340,9
450,9
589,2
262,1
239,2
161,0
76,7
50,8
62,0
182,7
167,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,8
7,8
4,2
4,2
0,6
1,3
25,7
29,5
25,8
27,8
11,4
16,5
402,5
414,6
328,7
362,4
475,7
373,5
9,5
1,5
5,5
5,4
16,1
22,5
Třetí země
RZ
dovoz
3,7
2,4
3,0
4,9
3,6
1,2
6,0
5,8
7,2
7,7
5,6
8,0
10,3
59,2
32,9
51,0
43,7
80,7
0,0
0,2
0,2
0,1
0,7
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2
13,1
25,9
71,3
86,4
115,1
248,2
3,3
0,4
1,6
1,7
0,1
0,1
6,7
7,5
3,5
3,5
1,7
1,8
99,7
64,1
1,9
10,1
8,3
0,6
vývoz
1 602,7
820,4
95,2
0,0
1,5
0,0
31,5
15,1
3,9
10,6
11,5
40,0
9,4
12,4
12,0
18,8
48,8
36,7
75,0
72,3
73,3
86,1
128,9
138,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,5
11,9
5,8
17,2
10,4
8,7
0,9
3,4
1,2
0,8
4,6
3,2
59,1
39,1
29,3
27,2
90,5
238,8
0,0
0,1
5,8
13,7
13,6
16,0
dovoz
102,3
93,6
120,9
242,1
187,0
217,1
2,6
3,5
15,3
5,5
1,7
8,5
161,3
172,2
171,1
228,9
170,8
179,1
164,6
150,7
248,7
304,4
342,5
357,8
4,6
4,0
3,4
4,4
14,6
17,8
390,2
272,1
83,9
43,8
38,4
33,9
360,3
440,9
1 006,7
858,0
912,8
702,5
96,2
72,6
70,4
85,6
77,1
68,2
17,1
63,0
8,3
13,9
12,0
10,5
vývoz
1 851,3
973,3
198,5
121,7
160,2
162,4
474,1
333,1
356,4
311,9
467,8
487,4
864,5
928,3
1 042,0
1 163,6
1 085,4
978,5
376,8
226,5
169,3
197,5
443,6
441,9
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
93,4
53,5
71,6
210,9
31,9
20,5
30,0
36,0
37,5
65,2
38,6
36,2
1 262,2
1 259,8
499,0
504,7
771,6
810,6
67,0
98,4
159,5
158,0
62,2
74,7
dovoz
123,9
125,8
164,5
309,8
256,2
252,6
14,6
19,5
47,8
32,4
19,0
34,8
615,6
510,6
507,7
592,8
452,0
461,7
197,7
193,3
309,8
392,0
397,4
442,5
14,7
14,0
16,5
17,5
24,0
26,7
431,7
327,3
193,3
188,2
210,9
348,4
430,5
517,9
1 095,4
909,4
976,5
805,0
351,5
423,9
479,2
437,9
250,6
284,3
384,6
916,6
327,2
215,1
265,0
225,6
2. pokračování tabulky 14
KN
Název komodity
Rok
EU 15
vývoz
dovoz
z toho
Německo
vývoz
2005
1 123,4
3 556,5
366,3
19 Přípravky z obilí
2006
1 312,9
3 705,8
345,2
2007
1 559,8
4 451,4
435,6
2008
1 961,6
5 020,4
441,3
2009
2 010,8
5 252,1
442,6
2010
2 308,9
5 362,9
556,7
2005
335,6
2 527,8
135,5
20 Přípravky ze zeleniny,
2006
370,9
2 745,8
150,1
ovoce, ořechů aj.
2007
550,3
3 408,6
238,6
2008
313,5
3 429,1
154,8
2009
285,7
3 393,6
73,6
2010
306,7
3 324,4
117,8
2005
1 886,1
4 355,5
494,5
21 Různé potravinové
2006
1 934,2
4 316,5
295,8
přípravky
2007
2 804,2
5 160,8
395,1
2008
3 548,5
5 465,9
558,3
2009
3 935,9
5 424,5
600,4
2010
3 232,9
5 499,5
625,6
2005
2 885,0
4 468,5
1 449,7
22 Nápoje, lihové tekutiny
2006
3 237,1
4 767,5
1 637,7
a ocet
2007
3 531,3
5 309,9
1 645,7
2008
3 639,9
5 365,7
1 757,5
2009
3 983,6
5 274,4
2 082,6
2010
3 745,2
5 350,8
2 035,0
2005
1 141,5
5 566,3
918,8
23 Zbytky a odpady
2006
1 123,0
5 440,4
877,7
v potravin. průmyslu,
2007
1 310,3
6 074,5
955,3
krmivo
2008
1 405,3
6 500,7
1 053,2
2009
1 210,0
6 319,8
839,9
2010
2 391,4
6 170,9
1 519,9
2005
343,5
3 096,4
7,1
24 Tabák a tabákové
2006
747,3
2 324,5
12,5
výrobky
2007
1 731,2
3 080,6
80,1
2008
5 772,2
1 583,1
124,1
2009
5 609,0
2 051,3
92,2
2010
5 788,7
2 351,7
289,5
2005 33 647,1 58 609,4 18 908,7
Celkem
2006 33 883,0 62 838,1 18 096,6
2007 43 250,1 73 182,7 23 626,7
2008 48 873,9 75 171,5 23 153,9
2009 48 904,6 76 942,7 22 724,2
2010 48 160,5 80 846,9 20 960,5
Pozn.: Teritoriální struktura dovozu je sledována podle země původu.
Pramen: ČSÚ
Rakousko
dovoz
vývoz
1 570,1
1 615,1
1 980,6
2 273,4
2 479,4
2 378,2
603,4
656,6
863,1
857,4
756,7
872,9
1 839,8
1 772,8
2 192,7
2 241,0
1 977,0
2 019,7
789,0
891,1
936,9
940,5
939,9
1 096,7
4 099,3
3 894,3
4 368,5
4 845,6
4 532,5
4 173,9
1 809,4
1 313,9
1 514,4
601,2
994,8
1 159,6
23 730,7
24 181,0
29 091,8
30 765,7
31 043,1
32 210,9
102,0
146,1
124,5
162,4
214,9
247,0
49,0
47,7
73,1
55,7
77,6
70,2
275,3
294,7
378,6
428,6
454,6
401,6
225,6
247,8
248,2
352,1
394,3
297,4
49,6
45,5
117,0
97,1
38,3
105,6
6,2
60,4
54,9
19,2
6,2
5,2
3 912,1
3 995,4
4 556,4
5 679,2
5 589,1
6 486,5
dovoz
313,6
342,8
470,2
514,3
551,8
537,2
323,5
359,3
355,6
436,9
613,8
549,4
352,5
366,2
417,3
515,2
494,4
510,9
649,3
563,8
617,3
496,7
490,3
383,2
324,5
350,3
358,0
360,7
373,2
362,6
540,1
293,6
312,4
144,1
72,6
153,3
4 541,0
5 326,3
5 957,9
6 250,9
6 121,9
6 198,3
EU 12
Slovensko
z toho
Polsko
vývoz
dovoz
vývoz
dovoz
2 011,7
2 235,8
2 721,3
3 344,8
2 969,9
3 318,4
1 488,1
1 572,0
1 808,4
1 812,5
1 615,8
1 608,2
3 656,0
3 466,1
4 116,0
4 648,8
4 040,2
4 094,2
3 369,9
3 784,2
5 306,4
5 093,8
5 049,4
4 745,5
1 562,7
1 785,3
2 396,3
3 028,6
2 231,5
2 622,8
2 759,3
1 671,8
2 973,2
1 114,1
1 036,4
2 093,3
34 094,8
35 775,6
45 061,6
49 708,3
44 701,4
48 269,5
2 616,1
2 824,0
3 008,0
3 264,2
3 250,0
3 417,9
1 388,9
1 605,3
1 685,3
1 655,8
1 688,9
1 847,0
2 737,6
3 157,0
3 491,6
3 511,4
3 257,5
3 249,0
1 784,1
2 219,4
2 800,9
2 669,6
2 884,7
3 049,5
709,5
869,8
908,7
1 255,7
1 393,5
1 223,0
456,8
1 514,9
2 105,0
977,3
1 740,1
1 786,7
26 164,1
32 346,3
35 852,8
34 716,4
37 709,4
38 528,9
1 319,1
1 472,3
1 758,6
2 066,7
1 883,0
1 999,0
883,4
980,3
1 138,4
1 184,2
1 041,6
1 035,5
1 372,9
1 706,2
1 896,5
2 114,2
1 998,4
2 159,0
2 392,0
2 711,5
3 340,3
3 496,0
3 532,3
3 321,4
853,4
956,8
1 254,7
1 467,4
1 223,3
1 268,1
2 529,9
885,5
2 450,5
832,0
625,9
1 368,4
20 817,3
20 722,6
26 258,0
28 759,2
26 457,6
29 181,0
1 093,9
268,6
1 228,8
1 104,2
314,3
1 427,7
1 074,3
405,8
1 598,0
1 176,8
611,8
1 676,4
1 125,5
485,1
1 701,6
1 107,3
591,0
1 870,6
252,4
250,7
940,7
342,2
263,5
1 022,1
374,5
276,4
1 001,3
361,3
314,0
907,4
317,9
316,5
1 053,6
370,0
310,3
1 144,2
625,0
1 355,3
1 507,8
603,7
699,5
1 680,8
754,5
975,2
1 777,3
799,0
1 210,9
1 769,9
857,9
1 036,7
1 726,6
691,6
974,6
1 933,5
887,0
434,0
420,8
898,9
357,8
700,1
1 164,5
1 095,4
873,0
1 208,2
894,3
629,4
1 459,4
757,0
667,9
1 362,5
816,3
826,2
111,8
453,0
208,7
105,9
584,3
403,4
121,3
772,4
370,6
207,7
932,4
480,4
172,1
726,0
605,1
165,2
1 011,0
544,4
25,2
226,5
242,9
21,9
554,6
1 296,9
14,4
210,1
1 444,5
6,4
89,4
590,7
21,2
101,8
1 150,3
6,0
144,5
1 266,4
9 130,9
7 148,7 12 133,7
10 787,0
8 490,1 16 011,4
11 642,4 10 373,8 17 438,0
10 919,5 11 941,4 17 176,6
11 170,3
9 616,2 19 646,2
10 846,1 10 391,1 20 529,3
vývoz
dovoz
Maďarsko
vývoz
238,5
235,7
299,2
365,3
325,6
338,6
205,9
179,2
187,8
136,9
132,7
131,7
410,8
453,0
628,0
662,7
499,8
444,6
351,6
448,8
505,1
407,7
403,6
353,9
177,8
152,4
262,3
484,6
136,4
81,9
0,0
1,8
7,1
199,6
43,7
3 903,0
3 584,0
4 478,1
5 331,7
4 319,6
4 355,7
dovoz
1 228,8
1 427,7
1 598,0
1 676,4
1 701,6
1 870,6
940,7
1 022,1
1 001,3
907,4
1 053,6
1 144,2
1 507,8
1 680,8
1 777,3
1 769,9
1 726,6
1 933,5
420,8
700,1
873,0
629,4
667,9
826,2
208,7
403,4
370,6
480,4
605,1
544,4
242,9
1 296,9
1 444,5
590,7
1 150,3
1 266,4
12 133,7
16 011,4
17 438,0
17 176,6
19 646,2
20 529,3
OSVTE
vývoz
26,2
88,0
129,6
125,8
91,1
110,8
11,6
6,8
5,7
5,6
5,4
5,2
81,2
91,9
139,9
155,2
187,5
124,7
36,2
139,1
134,8
169,8
129,9
103,4
1,2
5,9
7,0
9,8
22,9
97,7
1,0
5,9
29,0
130,2
147,8
8,1
377,1
593,6
741,2
853,5
1 100,7
898,4
dovoz
77,7
156,9
270,1
260,1
207,4
172,8
3,4
4,4
4,5
2,3
5,2
5,5
224,6
218,3
183,7
197,6
235,8
251,7
2,5
74,3
167,5
208,7
81,6
191,6
23,8
25,7
19,0
20,0
11,9
12,7
23,8
5,1
1,3
0,5
0,5
0,4
651,5
814,4
989,7
1 076,8
981,9
1 275,4
SNS
vývoz
36,3
35,8
42,8
56,5
26,8
94,1
112,6
172,4
141,7
40,2
15,6
28,8
361,0
304,2
398,4
355,0
579,9
546,3
424,5
557,6
654,6
674,9
456,2
602,3
142,5
164,7
150,6
161,9
182,4
250,5
9,5
5,1
9,6
3,9
2,7
23,7
2 928,2
2 718,7
2 868,8
3 016,0
2 515,6
2 936,0
Třetí země
RZ
dovoz
19,5
15,5
39,4
21,0
17,2
23,4
31,4
27,8
44,6
31,2
23,6
25,9
33,5
40,6
46,5
71,9
62,6
61,3
47,5
50,4
73,8
139,2
114,1
142,8
8,9
7,5
17,4
9,1
3,4
5,8
21,7
64,1
18,8
37,1
18,4
47,9
646,5
678,6
658,6
662,3
641,2
923,4
vývoz
dovoz
vývoz
dovoz
3,5
23,4
125,2
301,9
6,5
31,9
187,9
367,7
23,8
43,8
279,2
527,1
36,0
37,7
294,5
491,7
43,6
44,9
249,3
460,6
58,6
36,8
348,9
400,4
0,5
293,2
197,0
877,1
0,5
343,5
253,7
1 027,9
1,0
485,4
204,1
1 460,7
0,5
477,1
115,1
1 470,1
3,3
384,5
101,1
1 158,3
3,8
298,2
112,7
1 208,6
17,3
609,2
716,7
1 678,1
21,3
207,2
664,1
1 261,0
40,4
213,9
971,6
1 721,9
27,6
250,0
918,5
1 560,9
31,2
220,4
1 140,2
1 371,9
65,3
241,5
1 072,8
1 485,9
13,4
361,8
1 062,2
841,1
14,0
358,7
1 290,3
942,9
47,8
455,9
1 459,2
1 203,3
44,0
797,4
1 451,3
1 700,8
37,9
911,0
1 160,9
1 592,7
38,5
454,0
1 219,5
1 325,5
5,1
464,8
185,6
863,9
3,5
461,5
206,9
800,3
3,4
364,9
228,7
759,9
2,5
561,3
233,9
1 012,0
4,9
333,4
274,7
718,3
9,1
552,3
431,3
1 036,6
167,8
499,1
346,4
1 209,0
5,1
586,9
143,8
1 406,0
3,3
535,0
59,0
1 411,2
2,8
419,7
167,7
845,9
13,7
292,3
241,0
608,0
21,1
466,5
88,6
923,5
3 932,2 10 552,1 10 777,7 18 748,9
2 140,3
8 360,6
8 883,5 17 552,3
2 061,3
9 893,2
8 568,2 20 297,5
1 420,7 10 785,2
8 348,7 21 160,1
1 374,5
9 837,9
8 101,7 19 083,1
1 806,4
9 868,2
8 934,2 20 632,0
Tab. 15 - Teritoriální a komoditní struktura bilance agrárního zahraničního obchodu ČR (mil. Kč)
KN
Název komodity
01 Živá zvířata
02 Maso a droby
03 Ryby, korýši, měkkýši
a ostatní vodní bezobratlí
04 Mléko a mléčné výrobky,
ptačí vejce, med
05 Ostatní živočišné produkty
06 Živé rostliny
a květinářské výrobky
07 Zelenina, poživatelné
rostliny, kořeny, hlízy
08 Ovoce a ořechy
09 Káva, čaj, maté, koření
10 Obiloviny
11 Mlýnské výrobky,
slad, škroby apod.
12 Olejnatá semena a plody
13 Rostlinné výtažky a šťávy
14 Rostlinné pletací materiály
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
EU 15
1 849,4
1 973,7
1 997,6
1 779,7
1 156,4
935,5
-5 522,3
-5 880,8
-7 074,1
-8 380,5
-9 574,5
-9 949,2
167,4
192,2
118,6
190,0
80,3
66,8
2 138,1
3 373,4
3 188,3
2 897,2
1 681,1
839,9
-226,3
-254,7
-405,1
-363,5
-322,6
-428,8
-2 093,4
-2 014,1
-2 501,4
-2 621,3
-2 649,3
-2 678,5
-4 201,7
-5 434,4
-6 129,7
-5 687,9
-6 075,5
-7 439,7
-3 535,4
-4 884,2
-5 446,3
-5 445,8
-5 556,2
-5 592,0
-579,6
-652,9
-832,0
-619,2
-465,5
-236,6
3 375,5
2 475,2
3 680,0
3 629,3
6 206,8
4 239,8
-73,5
12,5
-33,9
71,7
153,4
161,6
1 683,2
248,5
3 904,0
4 245,9
2 954,6
1 525,7
-38,8
2,9
-18,7
-145,3
173,8
160,7
-9,8
-9,1
-10,3
-11,2
-8,4
-14,7
z toho
Německo Rakousko
415,2
816,5
684,8
722,1
754,9
800,4
511,2
1 028,3
123,9
1 124,1
304,6
948,8
-2 466,7
-617,7
-2 530,6
-1 015,8
-3 229,9
-1 383,1
-3 923,4
-1 317,9
-4 683,8
-1 175,0
-5 366,9
-1 028,5
276,6
74,8
270,7
76,2
183,1
91,2
146,3
105,2
96,6
75,1
113,6
94,6
1 189,7
140,9
2 118,1
257,9
1 889,5
179,6
1 832,8
67,8
407,7
164,0
-207,4
76,7
-100,4
-37,1
-138,1
-38,2
-243,2
-17,6
-195,4
-30,7
-146,8
-58,8
-223,8
-31,6
-212,1
-17,0
-180,0
-19,4
-289,6
-19,9
-378,2
-17,3
-415,9
-33,2
-342,0
-28,8
-689,2
-62,9
-962,8
-69,9
-1 218,9
-124,8
-998,8
-145,5
-1 081,1
-115,2
-1 277,1
-207,1
274,0
55,3
-407,6
53,5
-686,9
38,8
-989,1
32,8
-985,9
-54,9
-855,8
4,3
-183,7
-243,9
-156,2
-403,7
-118,3
-534,0
15,1
-470,8
-197,3
-187,5
-93,9
-152,2
3 166,6
364,4
2 865,5
247,6
4 039,2
413,2
4 014,3
234,5
6 274,4
542,3
4 300,7
593,8
22,8
2,3
77,3
-14,1
35,2
-50,2
87,6
-49,5
150,9
-69,8
191,7
-101,9
1 485,6
162,6
161,1
84,7
3 424,6
376,9
3 496,6
474,9
2 888,7
68,7
1 639,5
-41,2
-32,0
-0,7
-23,4
4,0
-72,2
6,0
-255,2
6,3
-18,7
3,0
-36,8
1,9
-6,9
-0,7
-6,2
-0,5
-5,8
-0,2
-6,0
-0,3
-1,8
0,0
-1,9
0,0
EU 12
824,9
800,6
1 092,9
1 311,8
1 048,5
1 414,5
-791,7
-1 602,0
-994,8
-375,2
-1 364,5
-1 511,6
154,3
237,9
253,8
312,7
263,3
520,5
-1 351,5
-866,1
-407,1
-71,6
-519,5
-363,4
-5,8
-7,0
-21,0
55,8
24,1
3,0
-99,7
-65,9
0,2
26,2
12,7
74,9
-625,3
-596,7
-187,2
39,6
138,7
489,9
1 138,9
412,9
1 099,9
1 204,2
1 322,4
1 196,3
1,6
-93,8
-199,2
-390,5
-530,9
-358,4
528,7
-27,3
940,6
1 684,4
959,1
1 320,3
951,0
1 091,6
1 055,5
1 764,1
1 404,1
887,4
269,8
7,1
464,6
732,5
959,7
258,7
96,8
83,1
61,2
75,3
81,2
75,3
1,0
-0,7
-0,1
1,1
-4,8
-0,6
z toho
Slovensko
319,1
240,8
322,3
536,1
266,4
407,1
1 081,5
931,1
1 441,8
2 138,3
2 060,8
2 167,2
266,9
299,6
281,9
390,9
424,3
538,0
252,3
579,8
653,5
1 032,2
993,1
1 405,7
-5,1
-29,1
-68,2
-52,8
-70,1
-68,4
-15,1
28,2
82,4
120,7
105,2
142,9
396,5
581,5
839,7
1 011,0
1 118,0
1 504,7
1 106,7
884,0
1 245,8
1 411,9
1 413,8
1 238,6
116,0
177,2
171,8
90,5
244,3
352,5
-66,8
-684,9
-304,9
-35,0
-25,9
131,7
-106,5
-163,8
-340,1
-44,8
-143,1
-232,0
-19,0
-316,4
-43,4
-211,5
42,6
175,7
25,1
21,7
13,6
25,6
20,4
7,1
3,0
2,8
2,0
1,5
-4,8
-1,5
Polsko
Maďarsko
112,1
128,2
235,9
96,6
540,7
-18,4
427,4
74,4
240,1
92,4
400,6
235,2
-1 580,8
-1 523,9
-2 319,5
-2 356,8
-2 330,8
-2 347,1
-2 311,3
-2 355,4
-3 105,6
-3 100,3
-3 056,6
-3 145,0
-83,8
-109,8
-43,1
-93,2
-32,3
-82,2
-109,8
-116,4
-156,9
-181,5
-43,3
-126,4
-2 053,0
-1 983,6
-2 108,5
-2 182,7
-2 040,5
-2 112,3
-2 310,8
-2 176,4
-2 611,5
-2 398,8
-2 760,6
-2 810,2
14,2
-5,0
38,4
-4,4
64,9
-7,8
99,4
-5,2
77,8
-21,1
72,1
-47,6
-58,4
-58,8
-71,5
-75,8
-74,5
-71,0
-60,4
-65,0
-47,6
-45,0
-45,2
-37,0
-856,5
-959,9
-1 065,5
-1 113,3
-976,1
-1 048,5
-899,0
-972,5
-773,9
-869,0
-758,7
-840,0
-81,5
133,9
-262,3
-330,0
-7,8
-249,1
-145,6
-233,7
-112,0
-198,7
-137,6
-234,6
-108,9
-230,1
-247,0
-372,8
-260,1
-383,2
-366,3
-458,9
-649,5
-742,3
-635,2
-730,7
541,1
46,7
789,6
-86,4
1 371,4
-122,6
1 865,1
-95,9
1 132,1
-117,4
1 315,7
-124,0
881,7
41,6
894,1
50,2
957,2
7,0
1 370,8
-53,8
1 041,8
-98,6
919,2
-47,8
234,1
-51,9
291,5
-96,5
421,4
-124,9
841,8
-112,4
903,1
-47,4
183,7
-233,8
39,4
10,2
33,7
18,0
30,2
4,1
24,2
6,5
40,4
14,5
43,1
11,7
-2,0
-2,0
-2,5
-2,5
-2,1
-2,1
-0,4
-0,6
0,3
-0,6
1,1
0,2
OSVTE
0,7
1,5
1,4
-0,3
0,1
0,5
20,1
29,2
39,4
47,4
53,4
66,5
-137,8
-177,9
-184,0
-217,3
-236,5
-358,1
25,6
14,7
36,3
11,1
4,3
-4,3
-11,4
-8,3
-2,9
-2,3
2,3
2,2
0,3
-0,1
1,7
2,4
3,7
0,5
-8,6
5,4
8,7
5,0
4,6
7,1
1,5
6,0
0,0
0,0
3,2
1,1
-4,7
18,2
2,8
-11,0
-27,8
-39,0
60,8
57,2
81,9
78,1
143,1
135,5
-1,0
-0,9
1,3
1,2
173,6
97,1
6,1
17,5
29,3
19,6
22,2
17,9
48,3
17,8
5,9
16,9
30,6
21,8
-0,4
-0,1
-0,3
0,0
0,0
-0,2
SNS
7,4
7,2
30,9
66,7
50,9
148,0
3,6
6,2
27,3
47,9
35,8
28,9
-19,6
-24,7
-26,7
-22,1
-16,6
-30,2
183,6
183,5
224,5
300,6
87,2
228,6
-0,1
-1,4
-6,2
-5,6
-3,5
-2,1
105,9
17,2
17,1
0,7
2,5
3,5
34,4
46,4
2,9
10,9
3,6
9,5
-298,6
-155,4
-235,3
-136,6
-164,1
-205,9
84,2
87,1
104,5
50,8
29,0
14,4
137,6
10,5
5,4
26,6
1,4
6,4
279,6
115,8
154,1
133,1
45,0
88,5
358,2
281,7
418,1
538,1
218,5
158,5
161,0
76,5
50,5
61,9
182,0
166,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-3,2
RZ
39,7
39,7
33,1
-4,3
10,2
9,3
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
1 387,4
1 387,4
743,8
3,1
-200,9
-142,6
-148,2
-148,2
3,0
-129,7
-90,2
29,0
-148,2
-148,2
-148,2
-148,2
-148,2
-148,2
-148,2
-148,2
-148,2
-148,2
-148,2
-148,2
-148,2
-6,1
-5,8
-8,0
-7,6
-13,7
Třetí země
117,0
121,5
129,8
327,5
399,2
592,3
-843,8
-668,8
-1 122,1
-1 228,6
-1 172,1
-1 212,1
-868,1
-1 018,3
-1 153,8
-1 342,9
-1 315,6
-1 460,0
2 463,2
1 513,5
2 283,0
1 701,4
1 107,7
1 514,6
-285,0
-258,8
-228,8
-329,0
-259,8
-262,2
-92,7
-175,5
-201,1
-250,8
-254,4
-250,6
-790,8
-907,8
-1 368,1
-1 279,7
-1 332,9
-1 565,2
-6 079,0
-4 209,4
-4 665,4
-5 164,8
-4 610,1
-4 783,0
-908,9
-866,6
-912,8
-982,6
-1 010,7
-1 295,4
1 727,5
847,5
33,9
-188,1
-96,0
-90,2
459,5
313,7
308,5
279,5
448,9
452,6
248,9
417,6
534,3
570,8
633,4
516,7
179,1
33,2
-140,4
-194,5
46,2
-0,6
-14,7
-13,7
-16,5
-17,5
-24,0
-26,7
1. pokračování tabulky 15
KN
Název komodity
Rok
EU 15
z toho
EU 12
Německo Rakousko
Slovensko
2005
-1 805,8
-713,3
-65,6
496,7
350,4
2006
-1 754,6
-181,0
-41,2
369,1
316,1
15 Živočišné a rostlinné
2007
-793,9
362,6
158,0
400,9
308,9
tuky a oleje
2008
-2 461,9
-1 197,6
140,7
1 079,8
1 172,9
2009
-1 803,1
-1 004,5
446,4
-485,6
201,5
2010
-787,2
-661,6
1 299,0
660,2
782,8
2005
-1 071,1
-418,2
-46,0
487,8
1 085,4
2006
-1 243,8
-502,2
-72,6
345,2
1 151,6
16 Přípravky z masa, ryb,
2007
-1 437,8
-609,4
-46,2
623,2
1 492,4
korýšů apod.
2008
-1 545,9
-685,7
-63,8
852,4
1 721,6
2009
-1 491,1
-720,5
-70,0
1 134,2
1 863,1
2010
-1 439,6
-698,6
-91,7
1 034,5
1 769,4
2005
3 071,9
1 573,7
725,7
438,4
-6,3
2006
1 526,8
541,0
411,1
546,1
-343,2
17 Cukr a cukrovinky
2007
679,7
-296,1
362,5
-714,4
-467,0
2008
1 503,5
-147,0
954,9
356,4
436,8
2009
835,6
-219,1
434,4
-478,6
-305,4
2010
1 256,8
-97,6
570,0
-190,9
-91,2
2005
-2 234,0
-1 064,6
-84,1
260,1
546,9
2006
-2 056,5
-889,9
-78,7
470,5
622,5
18 Kakao a kakaové
2007
-2 818,7
-1 278,3
-117,7
417,8
647,6
přípravky
2008
-2 608,6
-1 269,3
-168,3
624,3
692,7
2009
-2 653,4
-1 236,6
-216,2
299,2
732,3
2010
-3 020,2
-1 380,8
-248,1
320,5
655,6
2005
-2 433,1
-1 203,8
-211,5
-604,4
225,2
2006
-2 392,9
-1 269,9
-196,7
-588,2
368,2
19 Přípravky z obilí
2007
-2 891,6
-1 545,0
-345,6
-286,7
684,3
2008
-3 058,7
-1 832,1
-351,9
80,6
889,9
2009
-3 241,3
-2 036,8
-336,8
-280,1
757,6
2010
-3 054,0
-1 821,5
-290,1
-99,5
891,7
2005
-2 192,1
-467,9
-274,5
99,2
630,9
2006
-2 375,0
-506,5
-311,5
-33,3
638,1
20 Přípravky ze zeleniny,
2007
-2 858,3
-624,6
-282,6
123,1
763,9
ovoce, ořechů aj.
2008
-3 115,5
-702,6
-381,2
156,6
822,9
2009
-3 107,9
-683,0
-536,2
-73,1
723,7
2010
-3 017,7
-755,1
-479,2
-238,8
665,6
2005
-2 469,3
-1 345,3
-77,2
918,5
747,8
2006
-2 382,3
-1 476,9
-71,6
309,1
1 102,5
21 Různé potravinové
2007
-2 356,7
-1 797,6
-38,7
624,3
1 142,0
přípravky
2008
-1 917,4
-1 682,7
-86,6
1 137,4
1 315,2
2009
-1 488,6
-1 376,7
-39,8
782,8
1 140,6
2010
-2 266,7
-1 394,1
-109,3
845,3
1 467,4
2005
-1 583,5
660,7
-423,7
1 585,8
1 504,9
2006
-1 530,4
746,5
-316,0
1 564,8
1 812,6
22 Nápoje, lihové tekutiny
2007
-1 778,6
708,9
-369,1
2 505,5
2 175,8
a ocet
2008
-1 725,8
817,0
-144,6
2 424,2
2 287,7
2009
-1 290,8
1 142,7
-95,9
2 164,7
2 072,9
2010
-1 605,6
938,3
-85,8
1 696,0
1 958,9
2005
-4 424,8
-3 180,5
-274,9
853,2
741,6
2006
-4 317,5
-3 016,5
-304,8
915,6
850,8
23 Zbytky a odpady
2007
-4 764,2
-3 413,2
-240,9
1 487,6
1 133,4
v potravin. průmyslu,
2008
-5 095,4
-3 792,3
-263,5
1 772,9
1 259,7
krmivo
2009
-5 109,8
-3 692,5
-334,9
838,0
1 051,1
2010
-3 779,5
-2 654,1
-257,0
1 399,8
1 102,9
2005
-2 752,9
-1 802,3
-533,9
2 302,5
2 504,7
2006
-1 577,2
-1 301,5
-233,3
156,9
863,7
24 Tabák a tabákové
2007
-1 349,4
-1 434,3
-257,5
868,2
2 436,2
výrobky
2008
4 189,1
-477,1
-125,0
136,8
825,6
2009
3 557,7
-902,6
-66,4
-703,6
604,8
2010
3 437,0
-870,0
-148,2
306,6
1 362,4
2005
-24 962,2
-4 822,0
-628,8
7 930,7
11 686,4
2006
-28 955,2
-6 084,4
-1 330,9
3 429,4
9 935,5
Celkem
2007
-29 932,6
-5 465,1
-1 401,5
9 208,8
14 615,7
2008
-26 297,6
-7 611,8
-571,7
14 992,0
17 839,6
2009
-28 038,1
-8 318,9
-532,8
6 991,9
15 287,3
2010
-32 686,4 -11 250,5
288,2
9 740,7
18 335,0
Pozn.: Teritoriální struktura bilance vychází z dovozu sledovaného podle země původu.
Pramen: ČSÚ
z toho
Polsko
Maďarsko
106,6
8,2
-159,7
81,5
-265,3
167,5
-608,5
-285,7
-1 130,7
-903,9
-235,7
-537,5
-376,8
-234,6
-472,6
-419,4
-641,4
-590,9
-747,8
-609,3
-838,0
-512,3
-974,7
-539,2
266,1
122,2
868,2
-65,4
-175,2
-430,7
-41,7
-225,4
9,6
-222,5
-175,0
-205,1
-417,0
-397,1
-163,6
-414,4
-314,6
-372,4
-261,1
-362,0
-567,2
-610,9
-513,7
-527,4
-960,3
-990,3
-1 113,4
-1 192,0
-1 192,1
-1 298,7
-1 064,6
-1 311,2
-1 216,6
-1 376,1
-1 279,6
-1 532,0
-690,0
-734,8
-758,5
-842,8
-724,9
-813,5
-593,4
-770,5
-737,1
-920,9
-833,8
-1 012,4
-152,5
-1 097,0
-981,4
-1 227,9
-802,2
-1 149,4
-559,0
-1 107,2
-690,0
-1 226,8
-958,9
-1 488,9
13,2
-69,2
-342,2
-251,3
222,4
-367,9
264,9
-221,6
89,1
-264,2
-10,0
-472,3
244,3
-30,8
180,9
-251,0
401,9
-108,3
451,9
4,2
120,9
-468,7
466,6
-462,4
-16,4
-242,9
-742,3
-1 295,1
-1 234,4
-1 437,5
-501,3
-391,0
-1 048,5
-1 106,6
-1 121,9
-1 266,4
-4 985,0
-8 230,7
-7 521,2 -12 427,4
-7 064,2 -12 959,9
-5 235,2 -11 844,9
-10 029,9 -15 326,5
-10 138,2 -16 173,7
OSVTE
-2,5
-1,4
-0,5
4,5
1,7
-1,2
-7,0
-4,7
-9,0
-7,2
-8,2
-38,9
14,1
37,3
13,8
-2,5
3,9
3,0
-80,2
-84,8
-73,8
-76,2
-97,4
-103,7
-51,5
-68,8
-140,5
-134,3
-116,3
-62,0
8,2
2,4
1,2
3,3
0,2
-0,3
-143,4
-126,4
-43,9
-42,5
-48,3
-127,0
33,7
64,7
-32,7
-38,9
48,4
-88,2
-22,6
-19,8
-12,1
-10,2
10,9
85,0
-22,8
0,8
27,7
129,7
147,3
7,7
-274,4
-220,8
-248,5
-223,3
118,8
-377,0
SNS
-7,3
-18,2
-67,1
-82,2
-114,5
-246,9
22,3
29,1
24,1
26,1
11,3
16,4
395,8
407,1
325,2
358,9
473,9
371,7
-90,2
-62,6
3,6
-4,8
7,8
21,9
16,8
20,3
3,4
35,5
9,6
70,7
81,2
144,6
97,1
9,0
-8,0
2,8
327,4
263,6
351,9
283,1
517,3
484,9
377,0
507,2
580,8
535,7
342,2
459,4
133,6
157,2
133,2
152,8
179,0
244,7
-12,3
-59,0
-9,2
-33,2
-15,7
-24,2
2 281,7
2 040,1
2 210,2
2 353,8
1 874,5
2 012,6
RZ
-42,2
-42,2
-32,2
30,2
36,6
100,4
-42,2
-42,2
-42,2
-42,2
-42,2
-42,2
-42,2
-42,2
-42,2
-42,2
-42,2
-42,2
-42,2
-42,2
-42,2
-42,2
-42,2
-42,2
-73,1
-73,1
-87,3
-74,3
-93,9
-79,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-73,1
-6 619,9
-6 220,3
-7 831,9
-9 364,5
-8 463,4
-8 061,8
Třetí země
-338,3
-273,8
-121,7
22,7
-179,0
-327,9
-400,4
-481,9
-1 057,9
-844,2
-937,9
-768,8
910,7
835,9
19,8
66,8
521,0
526,4
-317,6
-818,2
-167,7
-57,1
-202,8
-150,9
-176,7
-179,8
-247,9
-197,2
-211,3
-51,5
-680,1
-774,2
-1 256,6
-1 355,0
-1 057,3
-1 095,9
-961,4
-596,9
-750,3
-642,4
-231,8
-413,2
221,2
347,4
255,9
-249,4
-431,8
-106,0
-678,3
-593,4
-531,1
-778,1
-443,5
-605,4
-862,6
-1 262,2
-1 352,3
-678,2
-366,9
-834,8
-7 971,2
-8 668,8
-11 729,2
-12 811,4
-10 981,4
-11 697,8
Tab. 16 - Vývoz vybraných agrárních komodit v teritoriálním členění (mil. Kč)
(data bez dopočtů)
KN
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2101
2103
2106
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402 20
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
z toho
Německo
2007
2008
2 004,6
569,2
732,4
144,5
1 137,5
1 303,4
3 661,6
2 716,9
777,0
734,4
1 624,6
232,5
152,0
93,0
1 735,5
357,5
90,8
240,9
4 334,6
118,0
1 623,3
1 519,7
314,8
742,4
817,1
26,8
994,0
659,2
4 578,6
3 288,6
2 575,6
402,5
2 104,8
400,8
500,2
1 948,6
1 032,5
2 301,0
1 947,9
3 635,6
136,2
1 010,0
19,1
771,1
1 643,0
3 355,2
2 005,1
471,0
918,9
213,1
1 269,9
791,9
4 883,7
2 023,0
1 411,9
1 058,2
1 757,4
274,2
226,0
117,3
422,1
357,9
113,5
372,8
3 075,6
28,7
1 763,7
376,1
338,6
997,7
755,1
29,7
1 167,0
1 025,5
3 538,9
2 767,9
3 114,0
411,6
2 446,3
453,2
564,4
1 080,2
1 211,7
2 694,2
2 658,7
4 109,8
193,3
767,1
17,0
743,0
1 822,5
2 172,0
1 979,3
466,3
1 378,3
316,0
1 585,9
961,5
6 001,0
2 900,2
1 895,5
1 284,1
1 752,1
274,1
311,3
141,4
476,3
409,2
148,8
410,3
4 300,7
66,1
1 943,5
3 397,9
394,4
1 717,9
717,1
147,6
1 613,9
1 319,1
1 929,1
2 949,2
3 601,0
474,1
3 006,4
542,5
772,4
1 367,7
1 635,4
3 226,9
3 586,0
4 446,1
293,1
925,1
21,3
902,6
2 386,3
4 196,5
2 209,2
495,9
1 584,9
454,4
1 874,3
1 064,5
6 295,5
2 262,0
1 952,3
945,7
1 927,4
203,0
329,9
150,4
605,9
456,6
160,0
292,8
4 560,1
230,0
2 544,2
3 739,7
556,3
1 668,1
1 074,0
206,9
1 947,6
1 214,1
2 375,8
3 115,5
3 937,9
571,0
3 522,3
488,1
493,1
1 450,8
2 433,9
3 496,0
2 908,8
4 351,0
415,1
983,9
45,7
974,7
2 961,4
6 729,7
2 420,2
317,0
1 492,3
416,3
1 955,5
1 011,9
4 994,5
1 552,4
2 187,7
772,9
1 921,8
268,9
286,9
150,5
699,9
460,0
200,0
202,1
5 809,7
71,7
2 654,2
3 745,2
258,2
748,3
1 000,7
234,3
1 103,2
862,6
2 256,6
2 900,5
3 507,4
520,2
3 588,8
552,8
369,9
1 498,3
2 640,7
3 473,3
3 043,0
4 215,8
395,8
894,1
10,1
618,9
2 586,2
6 669,7
2 261,9
535,6
1 428,5
566,2
1 883,4
1 207,0
5 416,6
1 621,9
1 851,8
546,1
2 378,7
342,8
413,5
204,0
675,5
469,2
139,6
269,1
4 633,0
69,1
2 061,7
2 267,5
299,1
766,8
881,0
83,0
4 003,5
253,2
2 618,2
2 882,0
3 548,3
502,4
4 131,5
537,3
371,7
1 505,1
1 144,6
3 916,2
2 818,7
3 870,1
462,9
1 052,7
19,3
1 226,8
3 307,9
7 171,6
1 649,9
179,1
174,5
96,7
100,1
588,7
2 943,3
636,6
266,9
318,5
736,0
29,5
4,5
2,8
830,7
3,7
7,5
128,9
2 312,0
7,5
201,9
1 484,7
281,8
206,1
262,6
1,1
563,5
61,1
2 801,0
2 052,3
863,0
80,9
831,9
14,3
232,9
602,8
289,0
521,3
570,7
2 120,3
7,3
111,3
3,3
738,8
181,0
327,8
1 620,9
183,6
305,3
100,6
265,1
311,4
3 789,4
651,6
644,3
579,7
821,6
26,7
15,9
0,7
30,7
9,9
7,0
196,4
1 832,9
9,6
274,6
348,9
317,3
326,1
133,6
2,3
926,0
211,1
1 548,0
1 523,3
1 137,5
79,7
1 015,5
13,0
267,9
437,5
327,9
553,7
623,7
2 468,0
17,6
90,2
0,2
712,1
194,7
620,8
1 602,3
179,9
499,7
117,2
244,3
375,5
4 457,2
738,6
1 005,3
795,3
638,3
14,4
2,6
2,6
34,2
6,9
4,7
119,7
3 242,8
16,9
293,8
3 244,4
360,4
860,2
74,2
132,5
1 263,8
291,7
1 050,6
1 641,1
1 458,2
7,1
1 270,1
7,5
396,1
523,7
499,1
741,8
651,2
2 697,3
13,8
107,4
0,7
842,7
259,8
1 480,9
1 703,2
83,4
578,4
218,1
237,4
274,9
4 667,1
583,2
984,6
499,9
818,8
47,2
2,4
1,9
35,8
10,2
5,9
118,3
3 236,7
59,5
484,1
3 236,5
528,5
738,4
362,0
185,8
235,6
217,1
1 598,1
1 731,5
1 682,0
4,5
1 538,1
9,1
180,4
605,6
1 180,1
1 026,5
516,1
2 544,0
28,2
123,6
9,1
913,5
251,7
5 688,6
1 889,3
17,7
525,4
180,9
208,8
329,9
3 771,0
572,5
1 309,1
339,7
796,1
33,6
3,9
10,6
30,9
10,5
28,9
89,4
4 911,3
31,5
597,0
2 903,6
231,3
379,6
203,4
120,0
217,8
150,8
1 129,2
1 622,3
1 526,5
25,0
1 698,1
30,8
96,8
578,8
1 467,4
1 261,0
705,6
2 530,7
19,0
163,4
1,3
576,1
339,2
5 521,8
1 531,1
18,4
434,1
164,6
202,8
466,2
3 977,6
417,5
955,8
166,1
1 102,6
45,3
2,2
8,3
27,6
9,7
13,3
145,2
3 500,2
42,2
504,9
1 803,7
232,0
369,2
214,6
15,8
1 785,7
31,2
1 397,5
1 725,7
1 636,6
23,8
1 962,6
15,2
145,9
601,2
309,9
1 638,4
644,1
2 146,6
20,3
232,1
0,6
1 145,8
648,9
5 229,7
276,0
161,7
117,0
17,7
40,9
317,5
2 596,0
216,1
15,7
155,4
165,0
16,5
0,6
1,0
559,9
0,1
4,6
97,2
1 809,8
1,9
125,3
1 376,9
201,8
83,5
167,5
0,7
516,5
51,3
1 511,6
937,9
354,9
77,3
212,3
3,8
107,2
303,0
6,3
158,2
281,9
1 050,2
0,8
58,5
3,3
714,3
76,3
1,2
340,7
173,1
249,8
37,6
221,3
158,3
3 532,5
88,8
61,1
483,3
206,4
19,6
0,5
0,1
6,1
0,4
0,4
123,0
1 573,2
8,8
170,7
334,9
245,3
112,0
41,2
0,9
821,4
167,8
871,3
213,5
533,8
65,9
250,6
7,4
130,2
66,2
18,7
169,9
172,0
1 388,4
0,9
57,4
0,2
677,8
56,1
9,6
326,1
163,8
447,3
32,9
214,0
177,2
4 149,7
150,1
186,7
564,9
108,2
6,1
0,7
0,6
1,9
4,2
3,0
55,7
2 864,7
16,1
158,9
3 173,8
285,5
273,3
14,9
125,2
1 066,5
207,4
394,8
133,0
532,8
3,1
390,5
2,3
201,6
92,2
26,3
138,4
295,1
1 238,6
3,0
67,8
0,7
738,0
79,8
8,9
Celkem
Agregace komodit
Živý skot
Živá prasata
Živá drůbež
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeže
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Semena máku
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboží, pečivo, oplatky apod.
Konz. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Výtažky a koncentráty z kávy, čaje apod.
Omáčky, ochucovadla a hořčice
Potravinové přípravky jiné
Limonády
Pivo
Víno
Lihoviny
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výživě zvířat
Cigarety
EU 15
322,3
48,0
493,4
45,5
222,4
115,5
4 328,0
196,4
186,2
378,2
162,8
22,0
1,3
0,6
3,4
1,5
2,0
57,6
2 876,9
52,6
284,3
3 047,2
293,3
237,4
298,8
184,6
124,0
109,2
360,8
260,5
525,0
1,3
382,2
0,2
120,6
140,6
40,0
284,7
122,6
1 277,4
1,4
72,9
8,7
808,7
66,9
104,7
2009
2010
250,6
10,6
517,5
29,4
199,2
174,5
3 128,2
250,1
203,0
283,7
93,3
22,3
1,5
9,4
0,2
1,8
1,1
52,8
4 597,7
23,6
370,8
2 835,0
148,3
113,9
170,4
0,3
55,8
92,7
306,1
140,7
569,6
12,0
364,7
1,2
34,5
158,5
85,1
288,0
220,6
1 326,6
2,5
49,1
1,2
545,2
67,0
59,5
205,4
6,8
423,4
55,8
185,4
186,1
3 500,6
139,8
207,5
81,6
24,6
37,6
0,9
3,8
0,4
1,3
8,2
94,0
3 163,8
34,9
301,4
1 737,5
180,0
75,1
154,0
0,0
117,4
26,9
403,1
164,2
560,4
11,7
443,1
1,7
69,5
182,5
49,7
263,4
339,2
1 027,8
1,0
49,0
0,6
933,8
109,0
47,0
1. pokračování tabulky 16
KN
Agregace komodit
2005
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2101
2103
2106
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402 20
Živý skot
Živá prasata
Živá drůbež
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeže
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Semena máku
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboží, pečivo, oplatky apod.
Konz. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Výtažky a koncentráty z kávy, čaje apod.
Omáčky, ochucovadla a hořčice
Potravinové přípravky jiné
Limonády
Pivo
Víno
Lihoviny
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výživě zvířat
Cigarety
702,7
17,0
57,5
59,8
48,9
43,7
1,0
59,3
121,2
15,0
3,2
3,2
0,0
0,0
111,5
0,4
0,4
9,3
232,6
0,2
74,8
69,6
32,6
40,4
0,0
0,5
46,8
1,0
814,7
30,9
2,9
0,3
29,8
7,4
11,7
86,5
116,0
55,8
74,1
145,4
0,1
3,8
0,0
0,0
2,3
0,0
2006
604,6
6,9
54,2
57,5
20,9
32,9
0,1
151,9
171,7
10,4
0,5
4,8
0,4
0,0
1,6
0,0
0,0
53,5
129,3
0,4
66,8
7,2
11,4
86,7
0,3
1,4
100,5
28,4
555,5
23,8
19,4
1,6
51,5
1,6
18,3
110,2
97,7
62,0
84,1
154,9
0,1
6,4
0,0
0,0
3,3
0,0
z toho
Rakousko
2007
2008
740,2
14,3
48,6
77,8
15,3
55,9
1,2
92,7
168,6
32,3
4,7
5,6
0,1
1,5
1,1
0,0
0,0
63,4
230,1
0,5
61,2
60,9
2,6
320,5
0,4
6,3
196,9
66,3
496,4
9,3
10,1
0,1
59,2
3,1
28,3
132,4
81,8
111,8
55,5
169,4
0,3
16,8
0,0
0,1
37,0
0,0
951,2
14,2
76,9
165,9
3,7
61,4
2,3
20,4
179,2
13,1
2,1
2,8
0,2
0,9
0,8
0,1
0,9
51,8
145,2
6,0
57,6
184,1
12,1
272,1
0,5
0,0
111,7
91,5
1 145,2
21,5
24,2
0,1
66,1
8,0
4,0
133,0
91,1
148,6
159,5
122,4
0,3
8,8
0,4
0,0
38,9
0,0
EU 12
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
1 136,7
3,4
5,9
89,5
2,2
54,5
0,3
54,7
225,6
13,8
1,8
5,6
0,2
0,9
5,6
0,0
0,2
17,5
184,3
5,5
46,0
65,8
12,5
181,5
0,2
0,0
119,5
48,0
673,4
12,0
17,2
4,4
103,6
26,6
1,9
104,8
165,8
134,6
235,4
135,6
0,9
3,9
0,0
0,0
5,6
0,0
907,8
2,8
8,9
79,7
1,0
41,8
1,8
11,9
202,6
3,1
3,1
6,8
0,4
3,7
0,7
2,2
3,3
38,8
296,3
4,5
42,5
55,6
17,8
224,6
0,0
0,4
1 510,2
0,5
853,1
3,2
11,4
4,1
136,1
8,1
16,4
73,6
146,5
131,3
121,9
92,2
0,1
28,5
0,0
0,1
11,0
0,0
260,6
377,3
557,1
47,8
1 005,1
701,7
702,0
449,4
510,0
233,1
416,6
200,4
146,8
89,4
904,7
346,6
79,8
100,7
406,4
108,8
1 000,0
33,0
31,3
277,9
67,1
25,6
394,1
584,7
1 042,3
711,9
1 646,0
279,5
1 225,0
377,1
213,9
1 094,6
629,7
1 570,6
1 187,8
754,5
122,3
802,7
15,8
32,3
1 277,2
2 723,7
298,6
271,3
596,0
112,5
990,9
465,3
1 088,7
539,8
757,4
303,1
513,1
242,6
209,8
116,6
391,3
346,6
99,4
86,0
667,3
19,1
1 196,9
21,8
18,8
405,9
50,4
26,9
241,0
798,5
1 284,9
692,9
1 878,1
298,6
1 347,0
430,1
237,8
461,4
760,0
1 916,4
1 711,7
783,4
166,7
593,5
16,8
31,0
1 424,8
1 416,4
277,9
264,1
874,0
198,7
1 307,4
566,8
1 526,4
896,0
850,5
351,7
632,1
259,3
308,5
138,5
442,0
401,8
141,7
289,9
1 042,9
49,1
1 339,7
122,9
23,5
505,6
102,2
15,1
312,7
1 016,3
868,2
822,1
1 983,3
442,3
1 581,6
519,0
322,0
475,1
1 016,4
2 195,7
2 667,7
689,5
272,0
715,2
20,6
59,9
1 919,4
2 674,4
218,2
389,9
993,8
234,8
1 597,2
775,7
1 599,0
605,0
951,1
330,2
777,3
154,3
327,5
148,5
570,0
446,3
154,1
174,5
1 304,2
170,4
1 781,7
482,9
25,9
521,5
118,7
21,1
1 557,4
991,2
775,4
885,8
2 097,9
548,4
1 813,3
463,1
304,7
538,6
1 112,6
2 140,9
2 108,3
751,6
380,3
770,1
36,6
61,2
2 486,1
899,3
198,6
280,1
934,5
235,4
1 713,5
666,9
1 213,8
432,4
868,9
385,9
737,1
234,7
283,0
139,7
669,1
449,4
171,1
109,4
855,1
39,0
1 625,4
841,6
26,4
206,2
21,2
114,3
884,9
711,1
809,9
824,8
1 919,0
478,0
1 767,8
504,9
269,5
466,1
1 016,8
1 832,1
2 135,2
834,1
369,8
645,6
8,8
42,8
1 995,0
916,6
326,9
488,2
868,6
247,3
1 656,7
714,3
1 398,9
451,6
893,0
301,5
914,6
293,5
411,3
195,6
647,7
458,5
125,6
116,4
1 113,3
26,2
1 122,2
454,9
66,1
213,6
14,0
67,2
2 216,0
221,9
799,4
770,2
1 837,4
463,4
1 945,7
510,1
222,6
509,6
719,5
1 855,2
2 064,2
792,7
434,7
686,0
18,7
81,0
2 248,4
1 859,8
1,8
280,6
328,5
44,2
910,2
630,3
564,1
221,4
400,1
140,7
342,6
126,6
116,7
70,7
548,2
301,3
65,9
72,8
6,8
44,4
12,6
17,1
10,9
40,3
11,6
18,1
184,6
382,2
665,8
367,9
880,6
107,5
849,9
315,7
99,6
137,8
265,6
705,0
656,8
503,4
118,9
672,9
15,8
24,4
735,0
2 524,4
2006
3,5
235,6
267,6
91,2
894,7
424,4
758,2
259,4
482,0
180,5
384,5
129,4
180,4
102,4
315,4
322,8
83,5
62,3
17,3
8,2
14,2
7,9
4,6
62,9
9,3
23,8
154,8
322,6
612,0
361,5
981,7
132,5
959,6
330,2
105,9
190,3
339,3
942,2
976,5
585,4
149,0
546,2
15,4
18,2
781,9
879,1
z toho
Slovensko
2007
2008
2009
2010
19,6
222,2
287,2
147,5
1 215,5
473,0
916,3
395,8
536,2
223,2
492,5
161,8
266,8
129,1
332,4
380,5
135,0
137,8
38,3
18,8
16,0
29,4
13,6
86,8
5,1
14,4
148,0
328,3
612,4
406,7
1 071,3
219,2
1 099,6
376,5
136,4
213,2
383,2
1 034,8
1 278,4
459,2
248,4
673,6
20,4
41,1
1 011,4
2 449,0
25,4
148,5
370,9
160,8
1 687,5
486,9
632,9
182,2
645,2
278,7
527,7
177,7
273,5
133,1
431,8
428,7
166,8
102,0
39,0
36,2
27,5
99,8
19,6
30,6
4,8
21,2
596,4
237,8
435,4
381,6
1 122,3
207,0
1 219,7
397,9
104,3
256,3
491,3
967,9
1 256,3
605,8
337,1
578,2
8,8
35,1
1 113,3
592,3
39,2
239,2
344,1
167,2
1 623,0
605,5
781,7
171,4
640,6
152,3
729,6
209,8
402,1
185,8
413,9
408,8
117,7
97,0
102,7
20,5
23,4
251,0
45,9
37,3
5,0
33,8
1 508,2
131,8
458,7
349,4
1 045,2
194,4
1 228,2
375,3
66,2
299,1
431,2
979,6
1 222,7
524,2
382,7
582,4
13,4
72,5
1 108,9
1 225,6
28,7
283,9
411,7
164,8
1 529,7
582,7
940,3
291,9
682,8
224,3
576,3
112,4
300,7
138,6
386,2
423,2
145,2
165,7
91,7
162,3
37,9
59,6
5,1
112,2
3,4
7,9
1 256,9
318,4
580,6
421,2
1 091,5
231,2
1 195,1
367,3
128,1
252,0
448,4
1 020,5
1 148,7
493,5
351,4
697,7
26,1
53,0
1 288,8
828,1
2. pokračování tabulky 16
z toho
KN
2005
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2101
2103
2106
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402 20
Živý skot
Živá prasata
Živá drůbež
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeže
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Semena máku
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboží, pečivo, oplatky apod.
Konz. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Výtažky a koncentráty z kávy, čaje apod.
Omáčky, ochucovadla a hořčice
Potravinové přípravky jiné
Limonády
Pivo
Víno
Lihoviny
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výživě zvířat
Cigarety
9,4
0,0
179,0
0,0
29,6
9,9
18,5
88,9
20,3
1,2
24,0
58,4
4,2
4,5
49,5
23,3
6,7
9,1
381,8
63,9
794,9
14,4
15,1
162,8
46,5
5,7
131,5
92,0
179,2
175,6
311,7
68,7
155,8
6,7
104,5
763,9
243,8
300,1
242,9
32,3
0,8
105,9
0,0
3,8
324,7
197,5
2006
30,1
0,0
273,5
14,5
37,6
20,0
149,7
29,6
149,8
19,4
24,5
70,2
1,6
1,8
68,5
13,0
12,6
15,5
648,8
10,7
851,0
11,6
7,9
285,7
28,6
2,9
16,1
81,0
652,7
172,8
510,2
83,1
174,2
22,4
120,0
117,2
217,5
319,3
242,7
30,8
11,0
20,0
1,4
12,2
438,6
309,5
2007
77,6
23,7
509,7
40,4
48,1
8,3
296,8
73,5
135,5
26,4
38,1
63,9
8,4
0,4
80,6
8,8
5,1
147,2
978,0
29,6
876,7
89,3
9,6
292,9
82,0
0,2
93,1
58,7
103,0
249,7
463,0
147,2
195,6
35,8
154,7
117,0
318,9
444,4
770,9
47,8
13,3
12,4
0,2
7,0
555,7
4,7
EU 27
Maďarsko
Polsko
Agregace komodit
2008
2009
2010
41,3
6,2
440,1
60,2
39,2
50,8
166,2
66,7
114,1
31,1
49,0
30,9
3,2
4,0
45,9
12,3
3,1
0,4
1 205,7
7,6
1 335,1
415,0
19,9
297,3
103,5
0,1
256,2
40,3
85,9
252,0
531,4
215,1
270,6
22,4
143,3
119,1
308,5
416,9
513,9
79,7
17,8
34,3
0,2
7,0
595,2
10,5
22,9
4,4
276,7
65,4
18,5
9,6
164,8
22,2
80,6
14,9
47,9
32,4
3,8
1,6
19,5
13,7
2,5
0,3
812,4
1,7
1 113,6
741,3
6,8
123,4
13,5
17,2
194,8
18,1
94,4
232,5
399,8
186,3
201,8
35,8
129,1
73,7
261,9
351,4
418,7
54,6
21,1
29,3
0,0
7,8
603,0
53,7
64,3
2,1
360,0
78,2
23,6
10,6
232,2
53,7
132,3
25,4
64,0
29,5
2,2
1,1
24,3
12,6
2,8
11,7
1 003,5
5,0
931,4
198,1
16,0
111,8
7,4
13,7
479,4
48,5
59,5
218,2
384,6
208,9
246,1
48,7
133,5
101,3
111,1
371,5
510,3
87,8
28,4
68,2
5,3
7,7
824,9
69,8
2005
88,6
94,3
24,8
2,6
31,5
61,5
78,5
62,6
89,6
26,2
25,3
6,8
25,9
14,2
300,0
20,6
7,1
18,5
0,0
0,2
52,6
1,5
2,1
30,9
0,5
0,6
56,1
80,2
191,2
132,5
436,2
14,9
162,8
41,2
6,0
94,1
69,3
213,7
187,1
137,4
0,6
21,0
0,0
0,0
143,3
0,0
2006
125,1
33,1
8,6
6,8
6,1
19,9
121,8
84,2
113,0
21,5
73,5
25,9
27,4
12,4
7,3
10,3
2,7
8,1
0,0
0,2
53,2
1,2
4,7
18,9
3,0
0,0
1,3
358,4
13,4
121,4
366,2
17,9
137,5
53,2
6,4
67,1
135,7
225,8
346,5
71,5
5,3
22,3
0,0
0,4
113,9
0,0
2007
36,2
16,9
12,5
8,7
7,7
72,3
247,5
129,4
134,3
38,7
60,1
15,2
31,1
8,2
1,8
9,9
0,9
2,6
20,6
0,1
30,9
1,3
0,0
47,2
3,4
0,0
3,3
586,7
37,0
113,5
405,5
22,6
191,2
76,0
18,0
70,3
248,0
278,1
390,6
74,5
9,1
21,2
0,0
11,4
248,7
0,0
2008
29,0
95,0
32,4
3,5
2,5
132,4
418,1
60,3
95,1
23,2
117,6
5,6
19,4
3,4
10,8
3,7
0,0
0,5
1,7
0,3
1,8
3,8
0,0
42,5
1,3
0,0
0,8
605,2
59,3
132,2
433,9
46,5
221,8
28,9
23,6
65,8
249,6
290,0
300,1
68,4
5,7
19,9
10,4
1,1
471,6
3,2
2009
14,2
121,3
23,0
2,1
1,8
135,6
390,0
34,5
87,8
47,1
101,6
19,0
4,3
3,0
3,2
1,0
0,0
0,4
0,2
0,7
8,7
0,5
0,0
18,7
1,3
0,0
0,0
449,3
39,9
97,1
356,3
37,9
221,3
33,1
19,2
66,3
160,8
199,5
276,3
72,7
7,5
18,8
0,0
0,0
136,2
191,7
2010
31,3
243,8
4,3
0,3
0,6
78,2
363,7
46,1
66,4
104,1
44,4
20,5
2,3
1,5
0,9
0,5
0,0
0,0
3,2
0,5
16,5
0,8
3,1
19,2
0,7
15,6
119,7
37,6
205,4
85,6
362,2
30,2
233,7
51,0
17,4
46,1
87,3
195,6
243,3
58,1
14,6
20,8
0,0
0,8
77,3
36,6
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1 910,6
556,4
731,6
144,5
1 105,2
1 290,5
3 645,3
1 085,9
777,0
551,7
1 152,7
229,9
151,3
92,2
1 735,5
350,4
87,2
229,6
2 718,3
116,3
1 201,9
1 517,7
313,1
484,0
329,7
26,8
957,6
645,8
3 843,4
2 764,2
2 509,0
360,4
2 056,9
391,5
446,8
1 697,4
918,8
2 091,9
1 758,4
2 874,8
129,6
914,0
19,1
771,1
1 458,2
3 051,5
1 919,6
455,0
901,3
213,1
1 256,0
776,7
4 878,2
1 191,4
1 401,7
882,8
1 334,7
269,3
225,6
117,3
422,0
356,4
106,3
282,4
2 500,2
28,7
1 471,4
370,7
336,1
732,0
184,0
29,3
1 167,0
1 009,6
2 832,9
2 216,2
3 015,6
378,3
2 362,4
443,1
505,7
898,9
1 087,9
2 470,1
2 335,4
3 251,4
184,3
683,7
17,0
743,0
1 619,5
2 037,3
1 880,2
444,0
1 373,6
316,0
1 551,6
942,3
5 983,6
1 634,7
1 855,8
1 146,9
1 270,4
273,8
311,1
141,1
476,1
408,7
146,4
409,6
4 285,6
66,0
1 633,5
3 367,3
383,8
1 365,8
176,4
147,6
1 576,4
1 307,9
1 918,8
2 463,1
3 441,5
449,4
2 851,8
526,5
718,2
998,8
1 515,5
2 937,5
3 318,9
3 386,8
285,9
822,6
21,3
902,6
2 179,1
4 155,3
1 921,4
473,3
1 572,1
452,8
1 834,6
1 050,5
6 266,1
1 188,2
1 935,8
830,1
1 596,1
201,6
329,9
150,4
605,8
456,5
160,0
292,8
4 540,9
229,9
2 265,9
3 719,4
554,4
1 259,9
480,7
206,9
1 793,1
1 208,3
2 373,6
2 617,3
3 780,0
552,9
3 351,4
472,1
485,0
1 144,2
2 292,7
3 167,4
2 624,3
3 295,6
408,5
893,6
45,7
974,7
2 737,8
6 587,8
2 087,9
297,8
1 459,9
416,3
1 922,3
996,8
4 984,8
1 004,9
2 178,0
725,6
1 533,2
268,3
286,9
150,3
699,9
459,9
200,0
198,8
5 766,4
70,4
2 222,4
3 745,2
257,7
585,8
224,7
234,3
1 102,7
861,9
1 939,1
2 447,1
3 445,5
503,1
3 465,9
535,7
366,3
1 044,9
2 484,2
3 093,2
2 840,8
3 364,8
388,8
808,9
10,1
618,9
2 334,3
6 438,5
1 857,9
506,6
1 302,8
411,9
1 859,6
1 180,5
5 376,5
869,1
1 848,9
467,6
2 017,3
338,8
413,5
204,0
675,3
468,2
138,9
261,7
4 613,6
68,4
1 627,1
2 258,6
298,2
582,8
228,5
83,0
4 001,8
253,1
2 196,9
2 495,9
3 474,0
487,1
3 908,3
525,2
368,4
1 110,7
1 029,4
3 493,6
2 708,3
2 939,3
454,9
918,1
19,3
1 226,8
2 897,3
7 089,5
3. pokračování tabulky 16
KN
OSVTE
Agregace komodit
2005
0102
Živý skot
0103
Živá prasata
0105
Živá drůbež
0201 + 0202 Hovězí maso
0203
Vepřové maso
0207
Maso a jedlé droby drůbeže
0401
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
0402
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
0403
Kysané mléčné výrobky
0405
Máslo a jiné tuky z mléka
0406
Sýry a tvaroh
0701
Brambory
0702
Rajčata
0709 60
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
0803
Banány
0805
Citrusy
0806
Vinné hrozny
0808 10
Jablka
1001
Pšenice
1101
Pšeničná mouka
1107
Slad
1205
Semena řepky
1206
Slunečnicová semena
1207 91
Olejnaté semena a plody ostatní
1210
Chmel
1512
Slunečnicový olej
1514
Řepkový a hořčičný olej
1517
Margarín a ostatní jedlé tuky
1701
Cukr
1704
Cukrovinky neobsahující kakao
1806
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
1902
Těstoviny
1905
Pekařské zboží, pečivo, oplatky apod.
2004 + 2005 Konz. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
2009
Ovocné a zeleninové šťávy
2101
Výtažky a koncentráty z kávy, čaje apod.
2103
Omáčky, ochucovadla a hořčice
2106
Potravinové přípravky jiné
2202
Limonády
2203
Pivo
2204
Víno
2208
Lihoviny
2304
Sójové pokrutiny
2306 41 a 49 Pokrutiny a šroty z řepky
2309
Přípravky k výživě zvířat
2402
Cigarety
Pramen: ČSÚ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,7
0,0
7,1
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,0
0,0
0,0
18,5
374,5
0,0
0,0
0,0
25,1
142,0
2,2
0,0
0,5
0,2
0,0
119,9
3,5
4,6
11,4
439,1
1,2
57,4
0,0
0,0
20,2
0,0
2006
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,2
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49,9
0,0
0,0
11,6
444,7
0,0
0,0
0,0
61,4
137,2
8,2
0,0
2,4
0,3
0,0
130,7
1,1
8,9
20,7
426,2
0,9
48,8
0,0
0,0
5,9
0,3
2007
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
1,6
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
92,7
0,0
0,0
11,2
407,5
0,0
0,0
0,0
0,0
93,0
9,5
0,8
12,8
0,3
1,3
150,3
1,9
23,3
24,4
457,0
1,5
40,8
0,0
0,0
7,4
16,4
2008
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
2,6
0,5
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
61,0
0,0
0,0
22,9
371,9
0,0
0,0
0,0
0,0
83,3
5,4
2,0
16,1
0,1
2,9
126,1
1,3
36,7
31,8
389,6
1,0
31,4
0,0
0,0
6,7
11,4
SNS
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
2,2
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
140,8
0,0
0,0
22,9
560,4
0,0
0,0
0,0
9,8
139,2
5,7
0,3
18,8
0,1
0,3
124,8
1,5
59,4
38,7
346,7
1,7
26,8
0,0
0,0
6,5
32,8
2010
0,3
0,0
0,0
154,3
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
3,5
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
83,7
0,0
0,0
20,7
484,4
0,0
0,0
0,0
18,2
130,0
10,9
0,0
19,3
0,1
1,4
106,2
2,3
76,7
4,8
318,9
1,1
24,6
0,0
0,0
14,5
18,5
2005
0,2
7,3
0,3
0,0
2,0
1,6
0,0
6,8
0,0
88,5
9,1
1,5
0,7
0,5
0,0
0,0
0,0
8,2
0,8
0,0
277,4
1,8
0,2
229,5
65,6
0,0
0,0
0,0
114,3
285,9
9,5
25,8
1,3
2,9
43,6
121,0
87,8
111,0
129,4
254,9
0,6
35,0
0,0
0,0
142,5
1,4
2006
0,0
0,8
6,9
0,0
3,5
0,3
0,3
0,2
0,0
117,1
10,5
4,2
0,2
0,0
0,0
0,5
2,5
85,7
1,1
0,0
111,7
5,4
0,0
237,6
71,8
0,0
0,0
0,4
104,4
309,6
1,5
23,9
0,0
5,2
57,2
39,6
87,9
127,7
161,1
360,4
1,3
24,1
0,0
0,0
164,7
2,5
2007
10,6
17,6
2,0
0,0
27,1
0,0
3,2
19,2
0,1
76,3
13,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
4,2
0,0
154,0
30,6
0,0
326,2
56,1
0,0
0,0
0,6
0,0
327,3
5,5
16,4
9,7
6,3
49,3
92,4
75,7
167,4
80,6
499,0
2,2
55,4
0,0
0,0
150,6
0,0
RZ
2008
34,6
20,3
11,7
0,0
39,7
0,5
1,1
154,9
0,0
68,3
12,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,5
0,0
135,1
20,3
0,0
368,9
131,1
0,0
0,0
0,0
0,0
360,2
5,4
9,2
18,5
5,0
3,1
58,4
49,9
203,5
38,3
577,5
1,3
50,2
0,0
0,0
161,8
0,0
2009
11,8
9,9
26,8
0,0
32,2
0,3
0,0
0,1
0,0
32,8
13,6
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
43,2
0,0
0,0
135,8
65,2
0,0
0,0
0,0
260,0
215,4
16,1
6,1
0,4
2,6
0,8
319,1
41,9
196,9
8,4
405,6
0,6
32,5
0,0
0,0
182,3
1,8
2010
8,9
16,0
118,2
0,0
23,8
3,0
0,0
40,4
0,4
37,7
30,5
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
6,0
5,4
0,0
78,1
1,3
0,0
157,6
31,1
0,0
0,0
0,1
196,3
175,8
22,4
2,3
74,5
2,1
1,0
276,7
43,4
195,2
11,2
487,7
1,0
88,1
0,0
0,0
250,5
20,9
2005
18,2
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1 325,7
0,0
38,9
427,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,8
1 602,6
0,0
15,2
0,0
0,0
0,0
8,1
0,0
0,0
0,0
8,3
50,6
0,0
2,2
0,1
0,0
0,1
0,7
0,0
14,3
1,2
9,0
0,2
1,2
0,0
0,0
5,1
153,1
2006
3,2
0,0
10,6
0,0
0,0
0,0
0,1
572,2
0,0
24,2
390,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
569,1
0,0
6,2
0,0
0,0
0,0
12,1
0,0
0,0
0,3
0,0
38,9
0,1
1,0
0,4
0,0
0,5
0,7
0,1
19,7
1,5
7,8
0,4
3,3
0,0
0,0
3,5
2,7
2007
0,0
0,0
1,5
0,0
0,0
0,1
0,1
998,8
0,0
37,5
440,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,9
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
11,6
0,0
0,0
0,0
0,0
29,1
5,8
0,1
15,3
0,0
0,6
6,7
0,0
31,1
22,2
21,5
0,6
3,2
0,0
0,0
3,4
0,0
2008
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,1
677,9
0,0
18,8
300,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,3
0,0
0,0
0,0
18,7
0,0
0,0
0,0
0,0
27,0
13,7
0,7
25,5
0,0
0,4
4,1
0,0
21,0
23,0
15,9
1,2
3,6
0,0
0,0
2,5
0,0
2009
0,0
0,0
5,4
0,0
0,0
2,3
0,0
407,2
0,2
4,6
362,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
1,2
5,2
0,0
0,0
0,0
48,5
0,0
0,0
0,0
45,8
44,5
13,6
1,6
25,8
0,7
0,3
2,3
0,1
23,4
16,5
12,3
0,8
7,4
0,0
0,0
4,9
11,3
2010
23,5
0,0
7,4
0,0
0,0
9,7
0,1
475,8
0,3
10,0
317,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,5
0,0
0,0
0,7
21,8
0,0
0,0
0,0
35,7
0,0
0,0
0,0
204,1
34,6
16,0
1,4
32,5
0,2
0,5
1,0
0,5
58,0
9,9
17,4
1,2
5,7
0,0
0,0
9,1
19,7
Tab. 17 - Dovoz vybraných agrárních komodit v teritoriálním členění (mil. Kč)
(data bez dopočtů)
KN
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2101
2103
2106
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402 20
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
z toho
Německo
2007
2008
84,7
168,1
475,0
1 177,2
5 397,0
2 622,1
1 193,9
209,5
972,8
601,3
3 487,4
226,8
1 684,2
1 211,6
3 495,2
2 260,7
1 311,3
600,9
64,5
82,2
141,5
159,5
268,5
27,5
108,5
403,4
259,3
417,3
787,7
1 915,2
4 359,2
557,2
4 097,2
1 310,2
1 087,6
2 173,8
978,1
4 190,4
1 757,2
280,9
2 550,7
1 795,1
3 572,0
57,4
3 023,0
2 796,0
51,1
266,4
396,1
1 318,2
6 159,3
2 447,0
1 172,7
236,3
920,3
906,0
4 150,5
606,6
1 943,5
1 337,3
2 058,8
2 236,6
1 448,4
910,2
171,0
105,7
111,4
829,1
209,5
44,3
78,8
633,5
135,0
703,0
1 046,3
1 500,1
5 113,6
620,5
4 393,4
1 485,7
1 308,0
1 705,3
974,6
4 580,1
2 138,1
276,4
2 699,1
1 892,9
3 482,0
66,1
3 105,6
3 178,9
101,4
308,2
369,0
1 634,9
6 905,0
2 498,4
1 412,3
422,1
1 066,8
1 339,3
4 853,7
899,2
2 224,8
1 379,4
1 975,9
2 631,3
1 488,6
1 028,7
213,1
227,6
257,7
236,2
203,7
92,7
160,7
674,2
146,6
684,4
1 556,7
1 842,3
5 368,7
672,3
5 134,7
1 899,7
1 667,1
2 504,5
1 044,9
5 134,3
2 729,5
314,5
3 142,7
2 082,2
3 696,9
50,2
3 546,5
4 250,6
98,7
698,1
461,0
1 433,3
8 017,8
2 959,6
1 497,9
250,7
1 042,4
1 234,7
4 797,2
425,4
2 154,5
1 323,4
2 119,8
2 600,6
1 639,0
1 103,1
219,4
329,9
113,4
526,3
196,4
154,0
229,8
656,3
760,7
1 140,4
1 258,9
1 697,0
5 138,5
788,1
5 526,4
1 930,3
1 424,5
2 624,4
1 135,2
5 166,3
2 545,0
369,7
3 324,7
2 091,3
4 150,0
209,7
3 898,7
1 519,4
83,3
1 095,9
546,8
1 728,3
9 477,7
3 280,5
1 189,5
250,3
1 006,6
1 401,0
5 031,5
555,9
2 130,0
1 395,0
2 258,2
2 499,1
1 528,1
709,3
134,8
312,8
172,4
273,8
145,6
48,8
93,2
806,6
1 761,3
1 112,8
1 398,0
1 596,1
5 206,7
810,1
5 614,9
1 935,7
1 105,1
1 792,7
1 127,5
5 422,3
2 345,8
632,5
3 206,5
1 926,1
3 716,0
129,4
3 899,8
2 282,6
35,6
1 010,8
473,5
1 945,3
9 684,1
3 455,2
959,0
297,0
1 040,9
1 639,3
5 663,4
792,4
2 530,0
1 527,5
2 015,7
2 639,8
1 435,0
772,4
143,3
272,6
91,1
1 128,3
125,3
117,4
32,1
743,3
1 008,0
1 487,7
1 166,5
1 570,9
5 173,0
796,9
5 798,9
1 876,4
1 125,7
1 603,7
1 396,1
5 192,8
2 326,1
729,0
3 265,5
1 774,3
3 370,3
94,9
4 043,4
2 525,9
38,7
154,8
223,0
475,2
4 573,9
871,7
214,1
90,0
648,5
437,7
1 400,6
190,5
1 173,8
811,3
229,6
1 648,4
778,7
342,8
14,8
13,9
19,0
59,2
36,9
6,7
63,7
123,5
185,7
273,7
133,1
1 440,8
2 501,8
349,1
1 898,9
735,9
532,7
1 134,7
444,3
2 319,0
787,7
180,3
1 673,3
1 473,8
3 283,9
18,9
2 054,2
2 469,9
15,3
233,5
206,0
759,6
4 761,1
764,2
241,3
87,1
633,8
775,1
1 662,8
537,8
1 406,3
942,4
561,9
1 673,4
800,8
452,7
22,8
21,7
27,5
381,4
33,3
11,1
29,6
214,1
74,7
465,9
196,6
1 036,4
2 736,1
408,4
1 927,1
858,4
542,0
859,1
477,2
2 536,5
860,0
167,4
1 737,3
1 543,4
3 225,3
12,0
2 034,0
1 744,2
35,6
286,5
225,6
1 030,2
5 548,9
683,6
350,0
185,6
772,0
1 121,0
2 347,8
784,4
1 511,6
911,2
377,5
1 992,2
827,2
711,2
107,1
40,3
24,1
62,2
29,1
16,0
85,2
135,6
78,1
406,1
275,0
1 291,4
3 500,2
485,2
2 313,3
1 134,6
769,9
1 187,2
528,4
2 866,7
897,1
197,8
2 026,0
1 655,1
3 433,7
6,3
2 443,9
2 325,2
31,2
690,2
246,8
840,1
6 855,2
646,0
371,2
115,0
774,2
1 024,8
2 276,8
385,5
1 497,9
890,4
325,4
1 768,6
952,2
840,7
128,5
66,4
87,2
114,0
20,5
35,4
156,5
160,4
330,7
492,8
464,5
1 128,6
3 408,7
572,0
2 500,6
1 145,1
679,6
1 286,5
528,2
3 032,0
877,7
197,0
2 089,3
1 594,8
3 642,5
77,8
2 589,9
737,8
13,9
1 083,6
334,2
905,5
7 899,9
727,0
409,3
123,4
717,0
1 174,0
2 519,6
523,4
1 585,9
849,6
712,1
1 675,4
901,8
451,4
52,5
71,6
169,5
127,0
25,6
16,7
58,2
134,1
303,3
574,3
573,7
1 078,9
3 388,7
557,2
2 711,6
1 108,8
522,1
1 069,7
525,0
3 107,4
936,8
208,2
2 016,5
1 495,2
3 465,6
21,9
2 629,6
744,3
10,0
991,0
248,0
1 178,6
8 025,0
720,2
360,7
151,6
732,5
1 283,3
3 010,5
751,9
1 828,6
1 034,4
629,3
1 666,3
865,4
470,0
34,2
113,9
47,4
590,8
32,0
52,8
26,6
83,4
310,5
672,2
414,6
1 095,2
3 445,4
564,9
2 864,0
1 017,6
521,8
916,2
661,2
3 031,2
973,4
198,9
2 049,1
1 323,7
2 892,3
41,3
2 688,1
890,6
24,5
72,4
72,8
123,4
2 583,2
120,0
190,2
56,1
607,9
206,2
950,3
73,2
126,2
88,9
18,0
111,5
85,7
43,6
8,8
0,9
15,0
35,9
0,4
0,0
61,2
98,9
177,7
94,6
37,8
806,7
1 352,5
21,9
863,0
199,8
79,1
648,7
147,4
835,9
253,2
75,2
87,0
253,5
3 197,8
10,8
821,9
1 567,8
8,3
55,7
40,1
219,0
2 466,7
238,6
225,0
46,3
567,7
418,4
1 133,8
296,5
145,4
99,4
148,7
96,2
148,2
27,3
16,9
0,5
22,9
334,9
1,1
0,9
29,5
72,3
54,8
195,1
28,8
494,1
1 400,1
22,2
906,2
208,3
85,5
471,1
171,2
896,5
291,9
43,2
105,6
267,6
3 126,0
9,9
708,7
1 108,1
12,3
88,3
94,6
305,7
2 861,0
283,1
291,3
99,0
702,5
567,1
1 807,6
389,2
190,2
111,9
148,7
176,0
129,9
110,5
98,2
1,0
18,7
34,5
2,2
0,0
70,8
78,1
72,3
98,6
114,0
592,6
1 772,0
47,1
1 105,7
216,0
212,0
674,5
180,4
1 057,3
287,5
55,8
138,4
278,6
3 326,1
3,7
971,1
1 228,7
Celkem
Agregace komodit
Živý skot
Živá prasata
Živá drůbež
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeže
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Semena máku
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboží, pečivo, oplatky apod.
Konz. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Výtažky a koncentráty z kávy, čaje apod.
Omáčky, ochucovadla a hořčice
Potravinové přípravky jiné
Limonády
Pivo
Víno
Lihoviny
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výživě zvířat
Cigarety
EU 15
20,0
270,6
127,6
272,9
3 504,8
297,1
309,8
73,7
684,6
664,4
1 644,6
133,6
201,4
122,4
153,8
258,9
191,2
166,1
101,6
32,7
81,4
61,6
7,5
3,6
134,1
102,1
277,0
150,2
196,7
531,6
1 745,9
56,1
1 199,0
196,8
165,8
665,3
199,5
1 096,7
338,4
58,3
140,2
278,5
3 468,2
76,2
1 226,2
284,8
2009
2010
6,3
364,7
277,5
316,3
4 233,4
296,0
316,3
61,1
616,0
642,3
1 862,0
165,3
202,2
136,9
279,2
228,5
165,0
95,5
44,8
27,1
159,5
56,0
6,7
1,2
55,3
52,6
233,4
138,6
173,2
422,1
1 789,2
44,9
1 302,1
195,5
89,3
340,0
216,6
1 110,8
342,2
84,7
144,4
237,9
3 277,2
10,1
1 183,4
552,8
1,8
153,2
193,1
365,5
4 825,4
265,5
306,9
66,7
639,8
824,5
2 208,8
212,9
178,3
145,2
137,5
231,4
169,6
105,2
25,2
8,4
42,5
466,9
5,0
3,0
26,6
59,0
121,6
99,8
100,4
474,7
1 846,5
44,9
1 337,7
220,2
111,6
187,0
209,2
1 156,7
371,2
142,9
151,4
227,1
2 809,5
25,8
1 103,8
622,3
1. pokračování tabulky 17
KN
Agregace komodit
2005
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2101
2103
2106
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402 20
Živý skot
Živá prasata
Živá drůbež
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeže
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Semena máku
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboží, pečivo, oplatky apod.
Konz. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Výtažky a koncentráty z kávy, čaje apod.
Omáčky, ochucovadla a hořčice
Potravinové přípravky jiné
Limonády
Pivo
Víno
Lihoviny
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výživě zvířat
Cigarety
0,7
0,0
17,9
148,0
565,1
9,7
0,6
7,1
13,2
10,8
29,5
5,5
10,8
0,6
84,3
0,6
0,9
7,5
0,6
10,8
1,5
4,9
2,1
6,7
0,0
13,4
0,0
67,3
85,7
30,6
86,9
8,3
216,0
19,1
131,6
4,7
103,3
236,5
320,2
69,7
224,6
23,9
58,0
7,4
246,5
540,1
2006
2,4
0,0
11,0
246,2
842,7
13,9
0,9
6,9
32,7
1,0
47,9
25,8
4,5
0,3
12,9
0,4
5,1
12,3
4,0
15,6
2,5
25,5
0,1
9,5
0,0
75,3
15,8
50,1
149,7
27,1
97,9
15,3
212,8
30,0
115,9
8,5
91,0
257,1
323,4
84,0
121,4
18,6
62,0
0,3
276,2
293,5
z toho
Rakousko
2007
2008
2009
0,9
0,0
13,2
271,6
1 219,0
1,1
7,7
10,1
34,0
2,0
58,8
48,9
10,6
0,5
0,9
0,5
0,2
65,9
4,7
29,9
3,9
2,8
0,2
12,2
0,0
12,3
3,9
58,5
102,4
39,7
126,2
16,6
307,5
33,7
114,5
17,0
111,0
268,2
410,7
82,9
79,9
21,4
43,1
0,4
299,3
312,4
1,2
12,5
12,2
170,1
1 091,8
5,0
5,4
9,5
43,3
0,9
74,7
28,0
4,2
10,9
0,0
4,0
16,1
61,3
4,4
35,5
3,8
3,2
0,8
13,0
0,0
3,7
46,5
95,5
218,3
32,9
233,3
32,8
333,5
46,1
144,3
2,1
76,5
376,7
330,5
67,6
50,7
9,8
71,6
11,1
224,4
72,1
0,5
39,2
12,6
183,6
1 316,3
3,3
3,9
9,8
44,9
1,9
81,3
23,6
11,6
4,7
0,0
0,1
0,3
66,8
18,3
21,7
4,7
3,1
0,7
17,9
0,0
4,0
46,4
98,1
196,9
28,8
189,8
20,3
332,2
24,5
118,4
16,5
93,0
353,6
313,7
82,4
59,4
16,0
77,6
0,9
263,1
144,1
EU 12
2010
0,0
0,4
15,7
260,9
789,5
20,3
5,5
6,4
45,3
1,0
65,7
39,4
12,8
6,2
0,0
1,0
2,0
51,2
3,9
95,7
3,6
57,0
11,1
15,1
0,0
7,6
80,5
90,7
246,1
22,6
244,0
21,6
302,2
48,8
160,6
5,6
71,5
377,8
289,9
4,8
44,1
12,5
41,1
13,1
245,9
152,8
2005
2006
2007
2008
2009
2010
45,9
13,2
247,8
604,1
823,1
1 079,9
979,8
119,4
324,4
163,6
2 082,4
20,0
300,6
209,0
24,3
132,3
28,4
208,7
49,6
68,2
122,4
97,9
177,0
16,2
44,8
273,2
73,6
141,0
588,1
271,2
1 481,6
136,4
2 013,9
545,8
403,5
345,4
398,2
1 141,7
885,7
91,2
435,9
35,0
10,0
38,5
586,1
293,1
35,9
32,9
184,5
492,6
1 388,5
1 263,7
931,4
145,2
286,6
125,9
2 481,7
31,6
319,3
238,3
5,8
57,3
35,4
412,1
147,5
83,9
83,9
431,5
126,4
28,5
32,7
395,3
58,1
235,3
741,4
285,9
1 518,8
133,5
2 218,8
602,1
478,9
621,7
365,6
1 235,5
1 134,5
94,2
502,6
40,6
5,9
53,1
741,8
1 369,4
65,8
21,7
139,0
509,0
1 337,7
1 360,9
1 060,6
236,5
294,8
216,3
2 499,8
20,5
310,7
233,3
13,9
50,1
38,9
265,9
105,4
186,1
233,6
173,9
136,2
69,4
59,2
486,0
51,0
275,4
1 072,8
347,9
1 545,9
97,1
2 442,8
715,6
447,3
818,7
368,7
1 297,6
1 579,5
105,1
563,2
63,5
39,8
43,8
730,6
1 829,1
66,6
7,2
202,1
503,1
1 093,2
1 644,7
1 126,7
132,7
267,5
206,7
2 515,0
11,6
230,6
176,5
9,7
39,9
31,2
215,4
90,7
263,2
26,2
397,2
129,5
84,8
52,7
409,3
421,8
640,9
631,6
330,2
1 520,3
120,3
2 699,3
753,2
416,1
794,2
476,0
1 365,0
1 297,6
161,1
644,2
58,6
67,1
131,9
903,9
752,9
69,4
12,2
212,6
743,8
1 471,0
1 939,1
780,1
126,8
289,4
218,1
2 499,4
12,1
154,8
209,7
7,6
37,5
42,2
227,6
81,0
240,9
2,6
146,5
94,1
19,0
10,1
612,8
1 452,6
520,2
807,2
323,0
1 565,5
141,1
2 627,3
784,7
372,4
503,0
477,0
1 423,4
1 144,8
412,3
668,4
66,1
66,3
105,9
887,2
1 484,8
25,5
19,8
218,4
675,1
1 586,3
2 041,2
598,3
145,3
308,3
356,0
2 644,9
14,9
165,9
171,7
20,3
37,5
33,5
263,1
108,8
158,0
42,6
529,8
72,4
48,5
0,2
419,1
690,8
802,9
702,3
309,8
1 522,6
138,5
2 700,2
830,4
433,6
462,1
597,8
1 272,1
993,9
522,1
725,3
70,6
32,4
51,5
881,2
1 568,9
2005
41,2
12,2
230,6
165,2
34,8
310,1
531,5
59,1
123,5
64,7
736,0
15,8
63,3
79,7
24,0
14,5
11,3
87,9
43,7
60,1
86,0
95,5
156,6
8,8
5,3
116,1
62,6
70,0
526,1
69,6
346,9
120,3
786,2
54,3
36,2
11,5
222,4
171,9
412,3
34,3
121,8
24,3
3,4
26,3
32,9
0,0
2006
30,4
30,6
146,5
144,4
77,6
306,9
599,4
77,8
99,0
53,8
883,1
26,5
72,2
69,3
3,3
10,5
13,4
166,9
145,9
75,0
79,8
408,9
95,6
6,5
7,4
143,8
33,3
58,3
702,2
67,5
373,6
98,2
851,8
83,7
87,6
42,9
191,5
220,7
337,8
4,9
174,0
24,2
1,8
27,3
33,2
0,0
z toho
Slovensko
2007
2008
49,6
21,1
81,9
161,6
43,2
375,4
969,9
137,8
81,3
75,0
719,5
11,0
102,0
96,1
5,8
8,0
14,3
121,7
100,0
185,1
175,6
149,1
101,1
22,0
6,0
82,3
32,5
48,9
672,3
68,2
426,2
66,2
883,2
105,7
83,8
82,5
186,1
317,7
452,2
14,3
237,7
33,9
2,1
15,9
47,2
0,0
64,9
7,2
122,1
79,2
80,0
284,9
969,0
77,1
65,0
35,4
635,9
9,9
76,7
61,0
9,3
6,7
12,9
87,0
90,4
233,2
26,2
373,7
98,8
32,0
6,1
93,6
116,8
240,8
227,9
71,4
470,0
57,4
993,5
98,3
80,3
133,1
159,4
352,0
428,2
1,0
300,8
22,7
0,7
69,0
47,0
0,0
2009
69,1
10,1
164,7
29,4
146,0
309,3
589,4
77,4
44,9
13,1
560,4
7,8
69,2
69,0
5,1
9,8
23,9
104,1
78,6
174,5
2,6
109,9
60,4
13,4
4,0
278,0
722,1
192,1
302,0
70,2
414,9
69,6
921,9
101,3
70,1
77,2
172,3
448,7
444,0
193,4
246,7
26,6
6,6
63,4
37,1
9,0
2010
25,5
13,8
163,7
82,4
172,3
339,3
467,0
66,2
33,4
17,7
549,3
12,6
45,4
45,4
20,3
5,2
13,5
128,6
93,6
127,1
42,6
236,9
24,6
15,8
0,0
204,8
555,2
246,2
254,1
55,5
443,3
49,9
896,5
96,6
77,1
68,9
163,6
271,9
412,1
138,5
241,7
33,1
2,6
35,8
32,3
0,0
2. pokračování tabulky 17
z toho
KN
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2101
2103
2106
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402 20
Agregace komodit
Živý skot
Živá prasata
Živá drůbež
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeže
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Semena máku
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboží, pečivo, oplatky apod.
Konz. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Výtažky a koncentráty z kávy, čaje apod.
Omáčky, ochucovadla a hořčice
Potravinové přípravky jiné
Limonády
Pivo
Víno
Lihoviny
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výživě zvířat
Cigarety
EU 27
Maďarsko
Polsko
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2,4
0,0
14,5
417,3
664,7
500,3
447,2
44,2
196,5
72,3
1 319,4
0,3
229,9
16,3
0,0
3,3
0,5
119,5
5,3
8,1
3,2
1,3
2,6
1,0
31,0
14,0
11,1
62,2
17,0
149,7
818,2
12,4
972,9
410,3
290,1
203,4
140,6
792,9
357,7
39,5
5,8
8,7
5,4
12,2
190,7
151,7
1,7
0,5
9,7
338,6
1 207,1
776,1
310,0
54,0
172,1
67,9
1 578,5
2,5
243,0
35,3
2,1
0,5
0,7
243,2
0,8
9,0
2,3
9,8
5,8
20,3
22,8
18,4
17,6
170,1
23,3
162,9
776,3
28,0
1 113,4
420,7
317,6
269,2
133,4
783,7
618,9
67,2
0,0
8,1
3,3
25,8
370,8
1 225,8
3,8
0,0
18,9
334,1
1 186,9
828,3
60,1
61,9
211,4
97,2
1 738,3
3,2
205,3
42,7
3,8
0,4
2,8
138,5
3,3
1,0
17,4
18,9
9,0
29,8
50,1
65,1
17,8
224,7
310,6
194,7
764,0
19,0
1 265,4
481,2
277,2
374,3
143,0
755,0
781,9
73,7
0,2
6,6
37,7
27,7
292,5
1 205,8
1,4
0,0
22,8
413,9
871,8
1 115,2
144,3
35,4
201,7
160,7
1 850,8
0,2
153,6
31,3
0,5
0,9
2,6
125,2
0,3
30,1
0,0
3,1
7,0
40,8
45,4
136,0
304,5
343,8
155,0
182,6
767,1
43,0
1 348,0
414,7
267,6
348,3
278,1
718,5
466,8
147,0
0,2
8,2
66,4
59,1
344,1
393,5
0,3
0,0
24,6
704,3
1 117,4
1 329,4
165,5
37,2
241,7
190,5
1 906,5
0,7
85,0
25,4
0,5
0,5
0,3
116,0
1,9
66,1
0,0
0,1
8,6
0,9
6,1
107,2
725,7
308,9
184,8
140,3
889,6
53,8
1 341,0
463,4
281,4
306,6
277,6
726,8
421,5
181,2
29,3
10,6
59,7
41,3
393,4
967,3
0,0
0,0
17,9
585,6
1 033,8
1 358,8
115,3
63,6
265,9
326,0
2 051,8
0,2
117,5
12,0
0,0
0,6
1,0
131,9
15,1
22,0
0,0
168,1
5,0
8,1
0,2
11,4
130,3
519,2
242,2
178,5
846,2
68,3
1 437,4
497,1
317,4
313,0
397,7
757,3
415,6
280,8
37,0
16,5
28,5
15,7
419,9
1 118,8
2005
0,0
1,0
2,7
18,2
111,6
239,4
1,2
3,0
4,4
0,0
16,0
1,1
1,9
104,3
0,0
0,3
15,7
1,3
0,6
0,0
33,2
1,1
16,8
6,4
0,0
143,1
0,0
8,4
45,1
43,0
283,6
3,6
72,9
77,3
68,3
125,1
28,1
164,6
102,9
17,4
247,9
0,6
1,1
0,0
343,1
139,9
2006
0,0
1,8
28,4
3,1
91,5
156,1
2,0
0,2
15,4
0,8
9,1
1,5
2,1
128,4
0,0
0,0
21,0
2,0
0,8
0,0
1,8
12,9
24,0
1,7
0,0
233,1
0,4
6,5
15,9
46,3
320,0
6,2
89,9
93,4
65,5
304,8
34,5
182,4
156,3
22,0
270,9
0,2
0,8
0,0
331,2
127,0
2007
0,0
0,6
38,1
5,8
77,2
126,6
27,1
3,1
1,4
5,3
16,8
3,0
2,7
90,8
0,0
0,1
21,9
2,3
2,1
0,0
40,5
5,9
18,1
14,9
0,3
337,0
0,3
1,0
89,9
75,3
319,7
7,8
140,2
119,0
77,8
361,1
35,1
201,4
211,4
16,4
272,1
0,3
0,0
0,2
376,3
325,7
2008
0,0
0,0
57,2
6,9
69,2
214,9
8,2
0,1
0,8
5,9
15,6
1,0
0,3
79,2
0,0
0,0
15,8
3,0
0,1
0,0
0,0
20,4
18,5
12,0
0,0
178,8
0,0
31,3
203,8
64,9
253,5
12,6
148,6
236,7
64,6
303,7
31,1
253,9
308,7
7,0
277,7
2,2
0,0
3,8
491,4
256,0
2009
0,0
0,0
23,3
4,3
162,3
271,1
3,1
4,3
2,8
0,7
8,5
3,2
0,3
113,2
0,0
0,2
14,5
6,1
0,0
0,2
0,0
36,5
17,9
4,2
0,0
147,3
0,0
1,5
209,6
100,5
239,5
12,2
159,6
216,4
14,1
118,5
19,9
211,5
249,5
30,1
320,9
0,6
0,0
1,2
444,9
368,8
2010
0,0
0,6
36,8
0,2
329,2
278,0
7,6
2,1
8,9
0,2
15,1
1,8
1,9
87,4
0,0
1,4
18,7
1,1
0,0
9,0
0,0
67,0
24,7
24,5
0,0
181,2
4,5
5,1
166,7
66,2
202,0
15,6
189,5
231,8
31,1
80,1
17,8
213,4
152,7
96,6
372,4
0,5
1,3
0,0
407,8
307,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
84,6
168,1
470,9
1 079,3
5 397,0
1 951,6
1 193,9
209,4
972,8
601,3
3 482,9
210,5
1 474,4
1 020,3
253,9
1 780,7
807,1
551,5
64,4
82,1
141,4
157,1
214,0
22,9
108,5
396,7
259,3
414,7
721,3
1 712,0
3 983,5
485,5
3 912,8
1 281,8
936,2
1 480,2
842,5
3 460,7
1 673,4
271,5
2 109,2
1 508,8
3 293,9
57,4
2 640,3
2 763,0
51,1
266,4
390,5
1 252,2
6 149,6
2 028,0
1 172,6
232,4
920,3
901,0
4 144,5
569,4
1 725,6
1 180,7
567,7
1 730,7
836,2
864,7
170,3
105,6
111,4
812,9
159,7
39,6
62,4
609,4
132,9
701,2
938,1
1 322,3
4 254,9
541,9
4 145,9
1 460,5
1 020,9
1 480,8
842,9
3 772,0
1 994,5
261,5
2 239,9
1 584,0
3 231,2
65,1
2 775,8
3 113,5
101,4
308,2
364,6
1 539,2
6 886,6
2 044,6
1 410,6
422,0
1 066,8
1 337,3
4 847,7
804,9
1 822,3
1 144,6
391,4
2 042,3
866,1
977,1
212,5
226,3
257,6
236,2
165,3
85,5
144,4
621,7
129,1
681,5
1 347,7
1 639,4
5 046,1
582,3
4 756,2
1 850,2
1 217,1
2 005,8
897,1
4 164,3
2 476,6
302,8
2 589,1
1 718,5
3 473,5
50,1
3 174,5
4 154,3
97,9
697,4
449,0
1 343,2
7 948,4
2 290,6
1 497,8
247,7
1 041,7
1 231,5
4 791,8
397,1
1 728,5
1 066,8
335,2
1 808,5
983,5
1 056,1
219,2
329,6
113,4
511,2
150,0
120,2
209,2
569,8
752,4
1 133,7
1 096,1
1 458,8
4 928,9
692,3
5 199,9
1 898,2
1 095,7
2 080,7
1 004,1
4 397,0
2 175,3
358,1
2 733,4
1 653,3
3 709,5
209,7
3 493,8
1 490,7
83,3
1 095,9
546,8
1 649,3
9 370,9
2 666,1
1 189,4
250,3
1 006,4
1 392,1
5 019,0
535,5
1 740,7
1 059,4
719,7
1 712,9
943,9
679,1
133,5
312,5
172,2
273,6
119,7
35,7
68,3
746,9
1 755,9
1 094,5
1 380,9
1 402,0
4 954,2
698,3
5 338,8
1 893,5
894,5
1 572,6
1 001,9
4 530,8
2 081,6
620,5
2 684,9
1 561,3
3 531,9
127,9
3 516,9
2 229,1
35,5
1 010,8
466,4
1 853,8
9 611,3
2 761,3
959,0
296,9
1 040,8
1 639,3
5 655,4
766,7
1 994,5
1 206,1
649,6
1 703,8
898,9
733,1
143,0
271,9
90,0
1 120,5
104,5
101,3
26,8
502,5
1 001,3
1 475,1
1 117,0
1 405,0
4 968,0
703,4
5 564,2
1 847,9
955,4
1 378,3
1 259,0
4 303,2
1 967,3
721,1
2 774,5
1 394,3
2 924,7
92,8
3 569,3
2 459,6
3. pokračování tabulky 17
OSVTE
KN
2005
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2101
2103
2106
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402
Pramen: ČSÚ
SNS
RZ
Agregace komodit
Živý skot
Živá prasata
Živá drůbež
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeže
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Olejnaté semena a plody ostatní
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboží, pečivo, oplatky apod.
Konz. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Výtažky a koncentráty z kávy, čaje apod.
Omáčky, ochucovadla a hořčice
Potravinové přípravky jiné
Limonády
Pivo
Víno
Lihoviny
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výživě zvířat
Cigarety
0,1
0,0
4,1
0,5
0,0
18,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
48,5
77,9
0,0
273,0
238,5
11,3
0,0
0,0
0,0
2,3
23,6
3,2
0,0
0,0
0,0
0,4
0,3
38,0
38,4
1,1
87,7
1,7
26,5
0,4
13,1
624,0
33,7
0,9
182,3
141,7
12,2
0,0
314,7
0,0
2006
0,0
0,0
5,6
2,5
0,3
0,6
0,0
0,0
0,0
5,0
0,4
0,8
19,5
62,2
0,2
281,3
242,6
3,7
0,1
0,0
0,0
0,5
15,1
2,3
0,0
0,4
0,0
0,3
0,4
21,5
42,4
0,7
75,0
2,0
87,7
0,6
12,2
630,9
31,5
3,9
203,8
128,6
10,0
0,0
266,7
0,0
2007
0,0
0,0
4,4
7,6
8,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
0,9
7,3
53,2
133,3
0,1
313,3
245,8
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
5,5
14,3
0,0
0,0
0,4
0,3
23,5
65,9
0,7
65,0
2,2
123,9
0,7
14,0
718,8
33,2
1,9
221,8
154,6
13,7
0,0
285,5
24,4
2008
0,0
0,0
11,1
1,3
43,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,5
48,2
151,3
0,2
456,7
218,3
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
15,2
20,6
0,1
0,0
2,2
0,1
33,7
55,3
0,7
62,7
2,2
77,9
7,4
14,6
588,0
29,2
1,5
241,7
182,7
40,9
0,0
317,5
15,7
2009
0,0
0,0
0,0
5,4
12,8
0,0
0,0
0,0
0,0
8,8
0,0
8,1
23,5
233,2
1,4
454,8
262,0
6,6
0,6
0,0
0,0
0,0
3,8
0,0
14,4
0,2
0,0
12,7
0,1
43,2
59,8
0,7
59,9
1,7
30,9
6,6
13,4
636,5
36,3
1,0
195,9
150,1
11,0
0,0
282,5
29,9
2010
0,0
0,0
7,1
11,6
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
123,0
214,5
0,6
483,5
200,2
3,0
0,2
0,2
0,8
0,0
7,3
6,0
0,0
0,1
0,0
10,1
0,7
36,2
56,3
0,7
54,6
2,3
79,0
7,1
17,7
608,1
51,8
0,2
183,7
175,1
16,0
0,0
335,4
21,8
2005
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
14,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
6,4
0,0
0,1
0,0
6,7
99,7
0,4
6,6
10,8
1,6
1,0
0,3
2,3
0,6
0,0
26,7
12,9
0,0
0,0
0,7
1,1
2006
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,7
0,2
0,2
0,0
0,0
15,7
5,3
0,0
16,4
23,5
2,0
0,0
0,0
7,5
64,0
0,3
2,1
2,7
1,7
0,4
0,4
3,9
1,1
0,5
30,6
14,9
0,0
0,0
0,2
1,1
2007
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,6
0,0
0,2
0,0
0,0
9,8
0,4
2,0
52,3
17,3
0,0
0,0
2,3
1,9
0,7
28,8
0,0
1,7
1,3
0,1
1,2
1,9
0,4
48,2
19,3
0,0
0,0
1,6
0,7
2008
0,0
0,0
0,9
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,1
4,1
7,3
0,0
77,1
8,2
0,0
0,0
3,4
10,1
4,1
4,6
0,0
1,9
6,7
18,7
6,9
2,9
0,4
62,1
69,7
0,0
0,0
0,4
2,2
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,4
0,0
0,2
0,0
6,8
11,2
3,8
59,4
5,4
0,0
0,0
1,5
8,2
3,0
3,3
0,0
2,8
7,4
2,9
14,9
6,5
1,7
65,7
27,1
0,0
0,0
1,5
5,7
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,2
7,8
11,0
8,3
5,2
239,4
6,7
0,1
0,0
1,5
0,6
8,5
5,2
0,0
1,6
0,3
0,1
22,5
1,2
0,6
81,8
49,6
0,0
0,0
0,9
13,7
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0,0
0,0
0,0
97,4
0,0
651,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,9
158,5
94,6
3 238,2
201,6
249,0
34,6
0,0
0,0
0,0
0,0
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
6,3
66,3
11,4
17,9
4,2
7,1
98,5
539,0
32,7
24,7
46,6
8,3
198,7
102,4
266,0
0,0
8,7
0,7
0,0
0,0
0,0
63,4
9,4
418,4
0,1
2,9
0,0
0,0
0,1
36,4
192,4
83,9
1 489,2
198,3
350,5
38,1
0,0
0,1
0,0
0,0
1,5
0,1
0,0
0,0
0,0
1,0
8,2
62,5
7,1
26,1
4,5
7,2
140,9
122,6
28,9
49,2
41,7
10,1
179,5
122,5
240,9
1,1
10,6
0,6
0,0
0,0
0,0
87,8
9,7
453,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
86,9
342,0
97,8
1 584,3
209,8
352,6
38,9
0,0
0,1
0,0
0,0
0,5
0,3
0,0
0,0
0,0
2,3
18,1
50,9
5,4
23,9
8,8
25,0
243,1
107,7
43,0
60,4
44,9
9,2
256,0
140,7
205,1
0,1
14,2
0,9
0,0
0,0
0,0
88,8
22,5
668,9
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
21,7
374,1
101,5
1 784,3
214,4
400,9
39,8
0,0
0,1
0,0
0,0
2,0
5,8
0,0
9,2
0,1
3,7
16,8
67,1
9,8
27,9
6,4
4,3
196,8
162,9
31,7
43,5
124,3
7,5
257,4
138,9
390,1
0,0
16,9
0,8
0,0
0,0
0,0
73,6
93,5
614,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,4
365,7
95,0
1 536,8
212,6
301,7
21,5
0,0
0,0
0,0
0,2
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
4,8
14,0
62,0
6,3
33,2
4,9
6,7
152,9
122,8
41,4
43,0
128,7
6,4
241,2
128,8
165,8
1,5
24,0
0,9
0,0
0,0
0,0
76,3
61,4
683,8
0,0
0,0
0,0
0,1
1,6
23,3
402,0
86,9
1 365,1
260,7
314,4
27,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,5
1,1
0,0
0,0
0,0
2,2
12,9
50,2
1,7
29,9
5,3
4,8
81,8
116,0
46,3
57,7
104,7
5,7
182,0
107,4
428,6
2,1
27,9
0,8
Tab. 18 - Bilance AZO s vybranými agrárními komoditami v teritoriálním členění (mil. Kč)
(data bez dopočtů)
KN
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2101
2103
2106
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402 20
Celkem
Agregace komodit
Živý skot
Živá prasata
Živá drůbež
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeže
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Semena máku
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboží, pečivo, oplatky apod.
Konz. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Výtažky a koncentráty z kávy, čaje apod.
Omáčky, ochucovadla a hořčice
Potravinové přípravky jiné
Limonády
Pivo
Víno
Lihoviny
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výživě zvířat
Cigarety
EU 15
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
1 919,9
401,2
257,4
-1 032,6
-4 259,6
-1 318,7
2 467,7
2 507,4
-195,9
133,0
-1 862,7
5,7
-1 532,2
-1 118,6
-1 759,7
-1 903,2
-1 220,5
-360,0
4 270,0
35,9
1 481,8
1 360,1
46,2
714,9
708,6
-376,6
734,7
241,9
3 790,9
1 373,4
-1 783,6
-154,7
-1 992,4
-909,4
-587,5
-225,2
54,4
-1 889,4
190,7
3 354,7
-2 414,4
-785,1
-3 552,9
713,7
-1 380,1
559,2
1 954,0
204,6
522,8
-1 105,1
-4 889,5
-1 655,2
3 711,0
1 786,7
491,5
152,2
-2 393,1
-332,4
-1 717,4
-1 219,9
-1 636,7
-1 878,7
-1 334,9
-537,4
2 904,6
-77,0
1 652,2
-453,1
129,1
953,5
676,3
-603,8
1 032,1
322,5
2 492,6
1 267,8
-1 999,6
-208,8
-1 947,1
-1 032,5
-743,6
-625,1
237,1
-1 885,9
520,6
3 833,4
-2 505,8
-1 125,8
-3 465,1
676,9
-1 283,1
-1 006,9
1 877,9
158,1
1 009,3
-1 318,9
-5 319,2
-1 536,9
4 588,6
2 478,1
828,7
-55,2
-3 101,5
-625,1
-1 913,5
-1 238,0
-1 499,6
-2 222,2
-1 339,9
-618,3
4 087,6
-161,5
1 685,8
3 161,7
190,7
1 625,2
556,4
-526,5
1 467,2
634,7
372,4
1 106,9
-1 767,7
-198,2
-2 128,3
-1 357,2
-894,8
-1 136,7
590,4
-1 907,3
856,4
4 131,6
-2 849,6
-1 157,1
-3 675,6
852,4
-1 160,2
-54,2
2 110,5
-202,2
1 123,9
-978,9
-6 143,5
-1 895,0
4 797,6
2 011,3
909,9
-289,0
-2 869,9
-222,3
-1 824,5
-1 173,0
-1 513,9
-2 144,0
-1 478,9
-810,3
4 340,7
-99,9
2 430,8
3 213,4
359,9
1 514,1
844,2
-449,4
1 187,0
73,7
1 116,8
1 418,6
-1 200,5
-217,2
-2 004,1
-1 442,2
-931,4
-1 173,6
1 298,7
-1 670,3
363,8
3 981,3
-2 909,6
-1 107,5
-4 104,3
764,9
-937,3
5 210,2
2 336,9
-778,9
945,6
-1 312,0
-7 522,2
-2 268,6
3 805,1
1 302,1
1 181,0
-628,1
-3 109,7
-287,0
-1 843,1
-1 244,4
-1 558,3
-2 039,1
-1 328,1
-507,2
5 674,9
-241,2
2 481,8
3 471,4
112,5
699,5
907,5
-572,3
-658,1
-250,1
858,5
1 304,3
-1 699,4
-289,9
-2 026,0
-1 382,9
-735,2
-294,4
1 513,2
-1 948,9
697,1
3 583,4
-2 810,7
-1 032,0
-3 705,9
489,5
-1 313,7
4 387,1
2 226,2
-475,2
955,0
-1 379,1
-7 800,8
-2 248,3
4 457,6
1 324,9
810,9
-1 093,2
-3 284,7
-449,6
-2 116,5
-1 323,5
-1 340,2
-2 170,5
-1 295,5
-503,3
4 489,7
-203,4
1 970,6
1 139,2
173,8
649,4
848,9
-660,2
2 995,5
-1 234,6
1 451,7
1 311,0
-1 624,7
-294,5
-1 667,3
-1 339,2
-754,0
-98,6
-251,5
-1 276,6
492,6
3 141,1
-2 802,6
-721,5
-3 351,0
1 131,9
-735,5
4 645,7
1 611,2
24,3
-48,5
-378,5
-4 473,8
-283,0
2 729,2
546,6
-381,5
-119,2
-664,5
-160,9
-1 169,3
-808,6
601,1
-1 644,6
-771,3
-213,9
2 297,2
-6,4
182,9
1 425,6
244,9
199,4
198,9
-122,4
377,8
-212,6
2 667,9
611,5
-1 638,9
-268,2
-1 067,0
-721,6
-299,9
-532,0
-155,3
-1 797,6
-217,0
1 940,0
-1 666,0
-1 362,5
-3 280,6
719,9
-1 873,2
-2 142,2
1 605,7
-49,8
99,3
-659,0
-4 496,0
-452,8
3 548,2
564,4
10,5
-195,4
-841,2
-511,1
-1 390,4
-941,7
-531,2
-1 663,5
-793,8
-256,2
1 810,1
-12,1
247,1
-32,5
284,0
315,0
104,0
-211,8
851,3
-254,8
1 351,4
486,9
-1 598,5
-328,8
-911,6
-845,4
-274,1
-421,6
-149,3
-1 982,8
-236,3
2 300,7
-1 719,7
-1 453,2
-3 225,1
700,1
-1 839,3
-1 123,3
1 566,8
-106,6
274,0
-912,9
-5 304,6
-308,1
4 107,2
553,1
233,3
-325,7
-1 709,6
-770,0
-1 508,9
-908,7
-343,3
-1 985,3
-822,4
-591,5
3 135,7
-23,4
269,7
3 182,2
331,2
844,2
-11,0
-3,1
1 185,6
-114,4
775,7
349,6
-2 042,0
-478,1
-1 043,2
-1 127,1
-373,7
-663,4
-29,3
-2 124,9
-245,9
2 499,5
-2 012,1
-1 547,6
-3 433,1
836,4
-2 184,1
-844,3
1 671,9
-606,8
331,5
-622,0
-6 617,9
-371,1
4 295,9
468,2
210,5
-524,9
-1 458,0
-338,3
-1 495,5
-888,4
-289,6
-1 758,4
-946,3
-722,4
3 108,2
-6,9
397,0
3 122,5
508,0
703,0
205,5
25,4
-95,1
-275,7
1 133,6
602,9
-1 726,6
-567,4
-962,5
-1 136,0
-499,3
-680,9
652,0
-2 005,5
-361,6
2 347,0
-2 061,1
-1 471,2
-3 633,3
835,7
-2 338,3
4 950,8
1 875,4
-1 066,0
191,2
-724,6
-7 691,1
-397,0
3 361,7
449,1
592,1
-834,3
-1 723,5
-489,8
-1 581,9
-839,1
-681,2
-1 664,9
-872,9
-362,0
4 858,8
-40,1
427,4
2 776,6
205,7
363,0
145,3
-14,1
-85,5
-423,5
555,5
543,3
-1 862,1
-532,2
-1 013,5
-1 078,0
-425,3
-490,9
942,4
-1 846,4
-231,2
2 322,5
-1 997,5
-1 331,9
-3 464,4
554,1
-2 290,4
4 777,6
2010
2005
2006
z toho
Německo
2007
2008
1 521,0
251,5
332,4
313,7
-972,6
89,3
117,4
75,5
186,2
44,2
209,7
352,7
-1 014,1
-105,7
-181,4
-272,8
-7 822,1 -2 542,3 -2 245,5 -2 647,0
-254,0
197,4
-80,3
-105,9
3 616,9 2 405,8 3 307,5 3 858,4
266,0
160,0
42,5
51,1
223,3
-592,2
-506,7
-515,8
-1 117,1
-50,8
65,0
-2,2
-1 907,9
-785,3
-927,4 -1 699,4
-706,6
-56,8
-276,9
-383,1
-1 826,4
-125,7
-144,9
-189,5
-1 026,1
-87,9
-99,3
-111,3
-601,7
541,9
-142,6
-146,7
-1 656,6
-111,4
-95,7
-171,8
-852,1
-81,1
-147,8
-126,8
-324,8
53,6
95,7
-54,8
3 466,0 1 801,0 1 556,3 2 766,6
-71,7
1,0
8,2
15,1
457,5
110,3
147,8
140,2
1 212,9 1 341,0
0,0 3 139,3
200,0
201,4
244,2
283,3
316,4
83,5
111,2
273,3
187,9
106,3
11,7
-56,0
-67,6
-98,2
-71,4
47,1
1 475,2
338,8
766,6
994,2
-641,0
-43,3
-27,3
108,9
982,9 1 473,7
842,4
280,8
630,5
131,3
-280,6
-459,6
-1 808,8
-997,6
-866,3 -1 239,3
-541,1
55,5
43,7
-44,0
-901,4
-650,7
-655,6
-715,2
-1 002,4
-196,0
-201,0
-213,8
-376,0
28,0
44,7
-10,3
-315,0
-345,7
-404,9
-582,2
-351,3
-141,2
-152,5
-154,1
-1 392,7
-677,7
-726,6
-918,9
-329,4
28,7
-119,9
7,7
1 947,6
974,9 1 345,2 1 182,8
-2 028,9
-86,2
-104,7
-135,4
-1 091,7
-195,0
-210,2
-210,8
-2 891,8 -3 194,5 -3 125,8 -3 325,4
1 104,5
703,5
667,8
734,3
-2 039,2
-745,7
-652,6
-891,4
4 339,0 -1 566,6 -1 098,4 -1 219,7
302,3
-222,6
365,8
-227,3
-3 282,4
-181,6
4 018,3
122,7
-498,3
-286,2
-1 481,8
-111,7
-200,0
-121,9
-150,5
-257,4
-189,2
-108,4
2 775,3
19,8
202,9
2 985,6
285,8
233,8
164,6
82,5
-153,1
-41,1
164,1
-271,1
-1 220,8
-54,8
-816,8
-196,6
-45,2
-524,7
-159,5
-812,0
-215,8
1 219,1
-138,8
-205,6
-3 459,6
732,5
-1 159,3
-180,1
2009
2010
244,3
-354,1
240,0
-286,9
-4 034,2
-121,5
2 811,9
189,0
-413,1
-358,6
-1 768,7
-143,0
-200,8
-127,5
-279,0
-226,7
-163,9
-42,7
4 552,9
-3,6
211,2
2 779,0
141,7
112,7
115,1
-52,3
-177,6
-45,9
132,9
-281,4
-1 219,5
-32,8
-937,5
-194,3
-54,8
-181,6
-131,5
-822,8
-121,6
1 241,9
-141,9
-188,8
-3 275,9
535,0
-1 116,4
-493,4
203,5
-146,4
230,3
-309,7
-4 640,0
-79,4
3 193,7
73,1
-432,4
-742,9
-2 184,2
-175,3
-177,4
-141,4
-137,0
-230,1
-161,4
-11,2
3 138,6
26,5
258,9
1 270,6
175,0
72,0
127,4
-59,0
-4,2
-72,9
302,7
-310,5
-1 286,1
-33,2
-894,6
-218,5
-42,1
-4,5
-159,5
-893,3
-32,1
884,9
-150,4
-178,1
-2 809,0
908,0
-994,9
-575,3
1. pokračování tabulky 18
KN
Agregace komodit
2005
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2101
2103
2106
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402 20
Živý skot
Živá prasata
Živá drůbež
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeže
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Semena máku
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboží, pečivo, oplatky apod.
Konz. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Výtažky a koncentráty z kávy, čaje apod.
Omáčky, ochucovadla a hořčice
Potravinové přípravky jiné
Limonády
Pivo
Víno
Lihoviny
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výživě zvířat
Cigarety
702,0
17,0
39,7
-88,2
-516,2
33,9
0,4
52,2
108,0
4,2
-26,3
-2,3
-10,8
-0,6
27,2
-0,2
-0,4
1,8
232,0
-10,5
73,3
64,7
30,5
33,7
0,0
-12,9
46,8
-66,3
729,0
0,3
-84,0
-8,0
-186,2
-11,7
-119,9
81,8
12,8
-180,7
-246,2
75,8
-224,6
-20,0
-58,0
-7,4
-244,2
-540,1
2006
z toho
Rakousko
2007
2008
EU 12
2009
602,2
739,3
950,7 1 135,4
6,9
14,3
-25,1
-9,2
43,2
35,5
64,3
-6,3
-188,7
-193,7
-17,7
-80,6
-821,7 -1 203,7 -1 312,6 -1 089,6
18,9
54,8
58,1
49,5
-0,8
-6,5
-1,7
-5,2
145,0
82,6
10,7
45,2
139,0
134,6
134,4
182,3
9,5
30,3
11,2
12,9
-47,4
-54,1
-79,3
-72,9
-21,0
-43,2
-20,8
-22,4
-4,1
-10,6
-11,3
-4,0
-0,3
1,0
-3,7
-9,9
-11,3
0,3
0,8
5,6
-0,4
-0,5
0,0
-4,0
-5,1
-0,2
0,5
-15,9
41,2
-2,5
-15,1
-43,8
125,3
225,4
126,9
179,8
-15,1
-29,5
-15,7
-30,0
64,3
57,3
52,9
42,2
-18,3
58,1
181,0
62,6
11,4
2,4
11,4
11,8
77,2
308,3
254,2
168,4
0,3
0,4
0,5
0,2
-73,9
-6,0
-4,0
-3,7
84,6
193,0
65,2
73,0
-21,7
7,8
-6,6
-47,4
405,8
394,0
948,4
455,1
-3,3
-30,4
-7,3
-20,9
-78,5
-116,1
-165,6
-216,1
-13,7
-16,5
-20,2
-28,4
-161,3
-248,4
-266,1
-230,0
-28,4
-30,6
-16,5
-19,5
-97,6
-86,2
-114,4
-142,5
101,7
115,5
116,5
102,7
6,7
-29,2
-1,9
89,3
-195,1
-156,4
-205,0
-242,1
-239,3
-355,2
-154,2
-95,2
70,9
86,5
40,0
67,9
-121,3
-79,6
-59,1
-49,8
-12,2
-4,6
-7,2
-6,0
-62,0
-43,1
-77,2
-71,6
-0,3
-0,3
-0,8
-11,1
-272,9
-262,4
-224,2
-218,8
-293,5
-312,4
-144,1
-72,1
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
907,8
214,7
262,8
212,1
151,6
129,2
301,4
2,4
364,1
238,4
242,4
382,7
267,9
468,4
-6,8
309,3
411,5
735,0
791,6
722,0
650,2
-181,1
-556,3
-380,1
-310,3
-268,3
-508,5
-427,9
-788,5
182,0
-397,5
-30,3
504,0
242,5
70,4
21,5
-378,2
-798,5
-794,1
-869,0 -1 272,3 -1 326,8
-3,7
-277,8
157,4
465,9
472,3
433,7
800,6
5,5
329,9
394,6
659,6
472,3
305,6
306,2
157,3
185,7
470,8
555,7
683,6
579,5
584,7
2,1
69,5
177,2
135,4
123,4
167,8
-54,5
-62,6 -1 665,8 -1 968,6 -1 867,8 -1 737,7 -1 762,3 -1 730,3
-32,6
180,4
211,0
238,8
142,7
222,6
278,7
-12,4
-153,8
-109,5
-2,2
96,9
128,2
245,4
-2,5
-119,5
-121,7
-94,8
-28,0
-70,0
23,9
0,7
880,5
385,5
428,1
560,3
661,5
627,3
1,1
214,3
289,2
351,8
406,5
411,9
421,0
1,3
51,4
64,0
102,8
122,8
128,9
92,1
-12,3
-108,0
-326,1
24,0
-40,9
-118,3
-146,7
292,4
356,7
519,8
937,5 1 213,5
774,2 1 004,6
-91,2
40,6
-64,8
-136,9
-92,8
-202,0
-131,9
38,9
877,6 1 112,9 1 106,2 1 755,5 1 622,8 1 079,6
-1,4
-65,0
-409,7
-51,1
85,7
695,1
-74,9
6,7
-145,8
-107,6
-112,7
-103,6
-67,7
-6,3
209,5
261,7
377,5
436,1
436,7
187,2
165,2
0,0
22,3
17,6
43,0
66,0
11,1
13,8
-7,2
-247,5
-368,3
-470,9
-388,2
-498,5
-351,9
1 429,6
320,4
182,9
261,7 1 135,7
-567,7 1 525,3
-90,2
443,8
563,2
740,9
350,4
190,8
-581,0
607,0
454,2
543,5
-204,5
143,8
2,7
97,1
-19,3
440,8
407,0
474,1
555,6
501,8
460,4
-232,5
164,4
359,2
437,4
577,6
353,4
314,7
-17,5
143,1
165,1
345,2
428,1
337,0
324,8
-166,1
-788,8
-871,9
-861,2
-886,0
-859,5
-754,5
-40,7
-168,7
-172,0
-196,6
-290,1
-279,8
-320,3
-144,2
-189,5
-241,1
-125,2
-111,4
-102,9
-211,0
68,0
749,2
-160,4
-343,6
-255,6
-36,9
47,5
75,0
231,5
394,4
647,7
636,6
539,8
121,6
-246,5
428,8
680,8
898,1
775,9
408,7
583,1
-168,1
302,1
577,2 1 088,2
810,6
990,4 1 070,4
87,4
663,3
689,2
584,5
590,5
421,8
270,6
-44,0
-313,6
-335,9
-291,1
-263,9
-298,6
-290,6
16,0
767,7
552,9
651,7
711,5
579,5
615,4
-41,1
5,8
10,9
-19,2
-30,5
-57,4
-13,7
-13,0
-6,2
-22,2
16,1
-70,7
-63,1
29,5
-235,0
691,1
683,0 1 188,8 1 582,2 1 107,8 1 367,3
-152,8 2 430,7
47,0
845,3
146,4
-568,2
290,9
2005
-39,4
268,4
97,9
-121,1
875,4
320,2
32,6
162,3
276,6
75,9
-393,4
110,9
53,4
-9,0
524,2
286,7
54,6
-15,2
-37,0
-15,7
-73,4
-78,4
-145,7
31,5
6,3
-98,0
122,1
312,2
139,7
298,3
533,7
-12,8
63,7
261,4
63,4
126,4
43,2
533,2
244,5
469,1
-2,9
648,6
12,3
-1,9
702,0
2 524,4
2006
-26,9
205,0
121,1
-53,1
817,1
117,5
158,8
181,6
383,0
126,7
-498,6
102,9
108,3
33,2
312,1
312,2
70,1
-104,6
-128,6
-66,8
-65,6
-401,0
-91,0
56,4
1,9
-119,9
121,5
264,3
-90,2
293,9
608,1
34,3
107,8
246,6
18,4
147,4
147,8
721,5
638,7
580,4
-24,9
522,0
13,6
-9,1
748,7
879,1
z toho
Slovensko
2007
2008
2009
2010
-30,1
201,1
205,3
-14,1
1 172,2
97,7
-53,7
258,0
454,9
148,2
-227,0
150,8
164,8
33,0
326,6
372,5
120,8
16,1
-61,7
-166,3
-159,5
-119,7
-87,5
64,8
-0,9
-67,9
115,5
279,4
-59,9
338,5
645,1
152,9
216,4
270,8
52,6
130,7
197,1
717,1
826,2
444,9
10,7
639,7
18,3
25,2
964,2
2 449,0
-43,7
138,4
206,2
131,4
1 541,5
177,6
43,5
104,8
600,3
265,6
-32,7
169,9
204,3
64,1
426,7
418,9
142,9
-2,1
-39,5
-138,3
24,9
-10,1
-40,8
17,2
0,7
-256,7
-125,7
45,7
133,4
311,4
707,5
137,4
297,8
296,6
34,3
179,1
319,1
519,2
812,3
412,3
90,4
551,6
2,3
-28,4
1 076,2
583,4
13,7
225,4
180,4
84,9
1 450,7
266,1
314,7
105,2
607,2
134,6
180,3
197,3
356,6
140,4
393,5
403,6
104,2
-31,6
9,1
-106,6
-19,2
14,1
21,3
21,5
5,0
-171,0
953,1
-114,4
204,7
293,9
601,8
144,6
331,7
278,7
-10,9
230,2
267,5
707,6
810,6
385,7
141,0
549,3
10,8
36,7
1 076,6
1 225,6
-36,2
276,7
289,7
85,5
1 449,7
297,9
-28,7
214,8
617,8
188,8
-59,7
102,6
224,0
77,7
376,9
416,5
132,3
78,6
1,3
-70,9
11,6
-314,1
-93,6
80,2
-2,7
-85,7
1 140,1
77,6
352,7
349,7
621,5
173,8
201,5
269,0
47,8
118,8
289,0
668,5
720,5
492,5
50,6
675,0
25,3
-15,9
1 241,8
828,1
2. pokračování tabulky 18
z toho
KN
Agregace komodit
2005
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2101
2103
2106
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402 20
Živý skot
Živá prasata
Živá drůbež
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeže
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Semena máku
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboží, pečivo, oplatky apod.
Konz. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Výtažky a koncentráty z kávy, čaje apod.
Omáčky, ochucovadla a hořčice
Potravinové přípravky jiné
Limonády
Pivo
Víno
Lihoviny
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výživě zvířat
Cigarety
2006
2007
2008
6,9
28,4
73,8
40,0
0,0
-0,5
23,7
6,2
164,5
263,9
490,8
417,3
-417,3
-324,1
-293,7
-353,7
-635,1 -1 169,5 -1 138,9
-832,6
-490,3
-756,1
-820,1 -1 064,4
-428,7
-160,3
236,6
21,9
44,8
-24,4
11,6
31,4
-176,2
-22,2
-75,9
-87,6
-71,1
-48,5
-70,8
-129,7
-1 295,5 -1 554,0 -1 700,2 -1 801,8
58,1
67,7
60,7
30,7
-225,7
-241,5
-196,9
-150,4
-11,8
-33,5
-42,3
-27,3
49,5
66,4
76,8
45,4
20,1
12,4
8,4
11,4
6,2
11,9
2,3
0,6
-110,4
-227,7
8,7
-124,8
376,4
648,0
974,7 1 205,4
55,8
1,7
28,6
-22,4
791,6
848,7
859,3 1 335,1
13,0
1,8
70,4
411,8
12,6
2,0
0,5
13,0
161,7
265,4
263,1
256,6
15,6
5,9
31,9
58,1
-8,3
-15,6
-64,9
-135,9
120,4
-1,5
75,3
-48,3
29,8
-89,1
-165,9
-303,5
162,2
629,4
-207,5
-69,2
25,9
9,9
55,0
69,4
-506,5
-266,1
-301,0
-235,7
56,3
55,0
128,2
172,2
-817,1
-939,2 -1 069,8 -1 077,4
-403,6
-398,2
-445,4
-392,3
-185,6
-197,6
-122,5
-124,3
560,5
-152,0
-257,4
-229,2
103,1
84,1
175,9
30,5
-492,8
-464,5
-310,6
-301,6
-114,8
-376,1
-10,9
47,2
-7,2
-36,4
-26,0
-67,3
-5,0
10,9
13,1
17,6
97,2
11,9
5,8
26,0
-5,4
-1,9
-37,5
-66,2
-8,4
-13,6
-20,6
-52,1
134,1
67,7
263,2
251,1
45,8
-916,3 -1 201,0
-383,0
EU 27
Maďarsko
Polsko
2009
2010
22,6
4,4
252,1
-638,8
-1 098,9
-1 319,8
-0,8
-15,1
-161,1
-175,6
-1 858,6
31,7
-81,2
-23,8
19,1
13,2
2,3
-115,7
810,4
-64,4
1 113,6
741,1
-1,8
122,5
7,4
-90,0
-530,9
-290,8
-90,4
92,2
-489,8
132,6
-1 139,1
-427,6
-152,3
-232,9
-15,7
-375,5
-2,8
-126,6
-8,2
18,8
-59,7
-33,5
209,6
-913,6
64,3
2,1
342,2
-507,3
-1 010,2
-1 348,2
116,8
-9,8
-133,7
-300,6
-1 987,8
29,3
-115,3
-10,9
24,3
12,0
1,8
-120,3
988,5
-17,0
931,4
30,0
11,0
103,7
7,2
2,3
349,1
-470,7
-182,7
39,7
-461,5
140,5
-1 191,3
-448,4
-183,9
-211,7
-286,7
-385,8
94,7
-193,0
-8,6
51,7
-23,2
-7,9
405,0
-1 049,0
2005
88,6
93,3
22,1
-15,6
-80,1
-177,9
77,3
59,7
85,2
26,2
9,3
5,7
24,0
-90,0
300,0
20,4
-8,6
17,2
-0,6
0,2
19,4
0,4
-14,7
24,6
0,5
-142,5
56,1
71,8
146,1
89,5
152,7
11,3
89,9
-36,1
-62,4
-31,0
41,2
49,1
84,2
120,0
-247,3
20,4
-1,1
0,0
-199,8
-139,9
2006
125,1
31,2
-19,8
3,7
-85,4
-136,2
119,8
84,0
97,6
20,6
64,4
24,4
25,2
-116,0
7,3
10,3
-18,4
6,1
-0,8
0,2
51,3
-11,7
-19,3
17,2
3,0
-233,1
0,9
351,9
-2,5
75,1
46,2
11,8
47,6
-40,2
-59,1
-237,7
101,2
43,4
190,2
49,5
-265,7
22,0
-0,8
0,4
-217,3
-127,0
2007
36,2
16,3
-25,5
2,9
-69,5
-54,3
220,5
126,3
132,9
33,4
43,3
12,2
28,4
-82,7
1,8
9,9
-21,0
0,3
18,5
0,1
-9,6
-4,6
-18,1
32,3
3,2
-337,0
3,1
585,7
-52,9
38,2
85,8
14,8
51,0
-42,9
-59,8
-290,8
212,9
76,6
179,2
58,1
-263,0
20,9
0,0
11,1
-127,6
-325,7
2008
29,0
95,0
-24,8
-3,4
-66,7
-82,5
409,9
60,2
94,3
17,3
102,0
4,6
19,1
-75,8
10,8
3,7
-15,8
-2,5
1,6
0,3
1,8
-16,6
-18,5
30,5
1,3
-178,8
0,8
574,0
-144,6
67,3
180,4
33,9
73,2
-207,8
-40,9
-237,8
218,5
36,0
-8,6
61,4
-271,9
17,6
10,4
-2,7
-19,8
-252,8
2009
14,2
121,3
-0,3
-2,2
-160,6
-135,6
386,9
30,2
85,0
46,4
93,1
15,8
4,0
-110,2
3,2
0,8
-14,5
-5,8
0,2
0,4
8,7
-36,0
-17,9
14,5
1,3
-147,3
0,0
447,8
-169,7
-3,4
116,8
25,7
61,7
-183,3
5,2
-52,3
140,9
-12,1
26,8
42,6
-313,5
18,2
0,0
-1,2
-308,7
-177,1
2010
31,3
243,2
-32,5
0,1
-328,6
-199,8
356,2
43,9
57,5
104,0
29,3
18,7
0,4
-85,8
0,9
-0,9
-18,7
-1,1
3,2
-8,4
16,5
-66,2
-21,6
-5,3
0,7
-165,7
115,3
32,5
38,7
19,4
160,2
14,6
44,2
-180,8
-13,7
-33,9
69,4
-17,8
90,6
-38,5
-357,7
20,3
-1,3
0,8
-330,5
-270,4
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1 825,9
388,4
260,8
-934,7
-4 291,8
-661,1
2 451,4
876,5
-195,9
-49,7
-2 330,3
19,4
-1 323,1
-928,1
1 481,6
-1 430,3
-719,9
-321,9
2 653,9
34,2
1 060,5
1 360,6
99,1
461,1
221,2
-369,9
698,2
231,1
3 122,1
1 052,3
-1 474,4
-125,1
-1 855,9
-890,3
-489,4
217,2
76,2
-1 368,8
85,1
2 603,3
-1 979,7
-594,8
-3 274,8
713,7
-1 182,1
288,5
1 868,5
188,6
510,8
-1 039,0
-4 893,6
-1 251,3
3 705,6
959,0
481,4
-18,2
-2 809,8
-300,1
-1 499,9
-1 063,3
-145,7
-1 374,2
-729,8
-582,3
2 329,9
-76,9
1 360,0
-442,2
176,4
692,5
121,6
-580,1
1 034,2
308,4
1 894,8
893,9
-1 239,3
-163,6
-1 783,5
-1 017,4
-515,2
-582,0
245,0
-1 302,0
340,9
2 989,9
-2 055,6
-900,3
-3 214,2
678,0
-1 156,4
-1 076,3
1 778,8
135,8
1 009,0
-1 223,2
-5 334,9
-1 102,3
4 573,1
1 212,6
789,0
-190,4
-3 577,3
-531,2
-1 511,2
-1 003,5
84,8
-1 633,6
-719,7
-567,5
4 073,2
-160,3
1 375,8
3 131,1
218,5
1 280,3
31,9
-474,1
1 447,3
626,5
571,1
823,8
-1 604,5
-132,9
-1 904,4
-1 323,7
-498,9
-1 007,1
618,4
-1 226,9
842,3
3 083,9
-2 303,3
-895,9
-3 452,2
852,5
-995,3
1,0
1 823,5
-224,0
1 123,2
-890,4
-6 113,8
-1 240,1
4 768,2
940,6
894,1
-401,4
-3 195,7
-195,6
-1 398,6
-916,4
270,7
-1 352,0
-823,4
-763,3
4 321,7
-99,7
2 152,5
3 208,2
404,4
1 139,7
271,5
-362,9
1 040,6
74,7
1 277,4
1 158,4
-1 149,0
-139,4
-1 848,5
-1 426,1
-610,7
-936,5
1 288,5
-1 229,6
449,0
2 937,6
-2 325,0
-759,7
-3 663,8
764,9
-756,0
5 097,2
2 004,6
-798,1
913,2
-1 233,0
-7 448,6
-1 669,3
3 795,4
754,6
1 171,6
-666,5
-3 485,8
-267,2
-1 453,8
-909,1
-19,8
-1 253,0
-744,0
-480,2
5 632,9
-242,1
2 050,2
3 471,6
138,0
550,2
156,4
-512,6
-653,2
-232,6
558,2
1 045,1
-1 508,7
-195,2
-1 873,0
-1 357,8
-528,2
-527,8
1 482,2
-1 437,7
759,2
2 744,4
-2 296,1
-752,4
-3 521,8
491,0
-1 182,6
4 209,4
1 822,4
-504,2
836,4
-1 441,9
-7 751,8
-1 580,8
4 417,5
572,2
808,0
-1 171,7
-3 638,2
-428,0
-1 581,0
-1 002,2
25,7
-1 235,6
-759,9
-471,5
4 470,6
-203,5
1 537,1
1 138,0
193,7
481,5
201,7
-419,5
3 000,5
-1 222,0
1 080,0
1 090,9
-1 494,0
-216,3
-1 655,9
-1 322,7
-587,0
-267,6
-229,6
-809,6
741,0
2 218,2
-2 319,5
-476,3
-2 905,4
1 134,0
-671,9
4 629,9
3. pokračování tabulky 18
OSVTE
KN
2005
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2101
2103
2106
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402
Pramen: ČSÚ
SNS
RZ
Agregace komodit
Živý skot
Živá prasata
Živá drůbež
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeže
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Olejnaté semena a plody ostatní
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboží, pečivo, oplatky apod.
Konz. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Výtažky a koncentráty z kávy, čaje apod.
Omáčky, ochucovadla a hořčice
Potravinové přípravky jiné
Limonády
Pivo
Víno
Lihoviny
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výživě zvířat
Cigarety
-0,1
0,0
-4,1
-0,5
0,0
-18,9
0,0
5,7
0,0
7,1
1,1
-0,3
-48,5
-77,9
0,0
-273,0
-238,5
-11,3
0,0
0,0
13,0
-2,3
-23,6
15,3
374,5
0,0
0,0
-0,3
24,8
104,0
-36,2
-1,1
-87,3
-1,6
-26,5
119,4
-9,6
-619,4
-22,3
438,2
-181,1
-84,3
-12,2
0,0
-294,5
0,0
2006
0,0
0,0
-5,6
-2,5
-0,3
-0,6
0,0
4,2
0,0
-3,4
-0,4
-0,8
-19,5
-62,2
-0,2
-281,3
-242,6
-3,7
-0,1
0,0
49,9
-0,5
-15,1
9,4
444,7
-0,4
0,0
-0,3
61,1
115,6
-34,2
-0,7
-72,6
-1,7
-87,6
130,1
-11,1
-622,0
-10,8
422,3
-202,9
-79,8
-10,0
0,0
-260,8
0,2
2007
0,0
0,0
-4,4
-7,6
-8,6
0,0
0,2
0,0
0,0
0,1
-0,8
-7,3
-53,2
-133,3
-0,1
-313,3
-245,8
-3,1
0,0
0,1
92,7
0,0
-1,4
5,7
393,3
0,0
0,0
-0,4
-0,3
69,5
-56,5
0,1
-52,2
-1,9
-122,6
149,6
-12,1
-695,5
-8,8
455,1
-220,3
-113,8
-13,7
0,0
-278,1
-8,0
2008
0,2
0,0
-11,1
-1,3
-43,9
0,0
0,3
0,0
0,0
2,6
0,5
-6,2
-48,2
-151,3
-0,2
-456,7
-218,3
-1,6
0,0
0,0
61,0
0,0
-0,9
7,7
351,3
-0,1
0,0
-2,2
-0,1
49,6
-49,9
1,3
-46,6
-2,1
-75,0
118,7
-13,2
-551,3
2,6
388,1
-240,7
-151,4
-40,9
0,0
-310,8
-4,3
2009
0,0
0,0
0,0
-5,4
-12,8
0,0
0,3
0,0
0,0
-6,6
1,0
-8,1
-23,5
-233,2
-1,4
-454,8
-262,0
-6,6
-0,6
0,1
140,7
0,0
-3,8
22,9
546,0
-0,2
0,0
-12,7
9,6
96,0
-54,1
-0,4
-41,0
-1,7
-30,6
118,1
-12,0
-577,1
2,4
345,7
-194,1
-123,3
-11,0
0,0
-276,0
2,9
2010
0,3
0,0
-7,1
142,7
-6,5
0,0
0,5
0,0
0,0
3,5
2,2
-2,4
-123,0
-214,5
-0,6
-483,5
-200,2
-3,0
-0,2
-0,2
82,9
0,0
-7,3
14,7
484,4
-0,1
0,0
-10,1
17,5
93,9
-45,4
-0,7
-35,3
-2,3
-77,6
99,1
-15,3
-531,4
-47,0
318,7
-182,7
-150,6
-16,0
0,0
-320,8
-3,3
2005
0,2
7,3
0,3
0,0
2,0
1,6
0,0
6,8
0,0
88,5
9,1
1,5
0,7
0,5
0,0
-0,3
-14,2
8,2
0,8
0,0
277,4
1,6
0,2
229,5
65,6
-6,4
0,0
-0,1
114,3
279,2
-90,2
25,5
-5,4
-7,9
42,0
120,0
87,4
108,6
128,8
254,9
-26,2
22,1
0,0
0,0
141,8
0,4
2006
0,0
0,8
6,9
0,0
3,5
0,3
0,3
0,2
0,0
117,1
10,5
4,2
0,2
0,0
0,0
0,5
-1,1
85,5
0,9
0,0
111,7
-10,3
-5,3
237,6
55,4
-23,5
-2,0
0,4
104,4
302,1
-62,5
23,6
-2,1
2,5
55,5
39,2
87,5
123,8
160,1
359,9
-29,3
9,2
0,0
0,0
164,5
1,4
2007
10,6
17,6
2,0
0,0
27,1
0,0
3,2
19,2
0,0
76,3
13,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,6
0,1
4,2
-0,2
154,0
30,6
-9,8
325,8
54,0
-52,3
-17,3
0,6
0,0
325,0
3,6
15,7
-19,1
6,3
47,6
91,1
75,6
166,3
78,7
498,6
-46,1
36,0
0,0
0,0
149,0
-0,7
2008
34,6
20,3
10,7
0,0
39,5
0,5
1,1
154,9
-0,5
68,3
12,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,5
0,0
135,1
5,2
-4,1
361,6
131,1
-77,1
-8,1
0,0
0,0
356,7
-4,8
5,1
13,9
5,0
1,2
51,7
31,2
196,7
35,3
577,1
-60,8
-19,5
0,0
0,0
161,4
-2,1
2009
11,8
9,9
26,8
0,0
32,2
0,3
0,0
0,1
0,0
32,8
13,6
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
0,0
0,4
0,0
43,0
0,0
-6,8
124,6
61,3
-59,3
-5,3
0,0
260,0
213,9
7,9
3,1
-2,9
2,6
-1,9
311,7
39,0
182,1
2,0
403,9
-65,1
5,4
0,0
0,0
180,8
-3,9
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
8,9
18,2
3,2
0,0
0,0
0,0
23,5
16,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
118,2
0,3
10,6
1,5
0,4
5,4
7,4
0,0
-97,4
-63,4
-87,8
-88,8
-73,6
-76,3
23,1
0,0
-9,4
-9,7
-22,5
-93,5
-61,4
3,0
-651,5
-418,4
-453,6
-668,9
-612,1
-674,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
40,4 1 325,7
569,3
998,8
677,9
407,2
475,8
0,4
0,0
0,0
0,0
-0,2
0,2
0,2
37,7
38,9
24,2
37,5
18,8
4,6
10,0
30,5
427,4
390,5
439,8
300,6
362,3
316,0
2,4
-15,9
-36,4
-86,9
-21,7
-12,4
-23,3
0,0
-158,5
-192,4
-342,0
-374,1
-365,7
-402,0
0,0
-94,6
-83,9
-97,8
-101,5
-95,0
-86,9
0,0 -3 238,2 -1 489,2 -1 584,3 -1 784,3 -1 536,8 -1 365,1
0,0
-201,6
-198,3
-209,8
-214,4
-212,6
-259,9
-0,3
-249,0
-347,7
-352,6
-400,9
-301,6
-313,9
6,0
-31,7
-38,1
-38,9
-39,8
-21,5
-27,2
5,4 1 602,6
569,1
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
1,1
0,4
77,8
15,2
6,2
3,4
9,3
5,2
21,8
-6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,2
0,0
-11,0
-5,4
-1,5
-0,5
-2,0
-0,8
-0,5
149,3
0,0
-0,1
-0,3
-5,8
0,0
-1,1
25,8
8,1
12,1
11,6
18,7
48,5
35,7
-239,4
0,0
0,0
0,0
-9,2
0,0
0,0
-6,7
0,0
0,0
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0
-0,3
-0,7
-2,3
-3,7
-4,8
-2,2
196,3
1,9
-8,2
-18,1
-16,8
31,9
191,2
174,3
-15,7
-23,5
-21,8
-40,1
-17,5
-15,6
21,8
-11,4
-6,9
0,3
3,9
7,3
14,3
-6,2
-15,8
-25,1
-23,8
-27,3
-31,6
-28,6
69,4
-4,2
-4,1
6,5
19,1
20,9
27,2
2,1
-7,1
-7,1
-25,0
-4,3
-6,0
-4,6
-0,6
-98,4
-140,4
-242,5
-196,3
-152,6
-81,4
276,5
-538,3
-122,0
-101,0
-158,7
-120,4
-115,0
43,4
-32,7
-28,9
-43,0
-31,7
-41,3
-45,8
172,7
-10,5
-29,5
-29,3
-22,5
-19,5
0,3
10,0
-45,4
-40,3
-22,7
-101,3
-112,2
-94,8
487,0
0,7
-2,2
12,3
8,4
5,9
11,7
-80,8
-198,5
-179,2
-255,5
-256,2
-240,5
-180,8
38,5
-101,3
-119,2
-137,5
-135,2
-121,4
-101,7
0,0
-266,0
-240,9
-205,1
-390,1
-165,8
-428,6
0,0
0,0
-1,1
-0,1
0,0
-1,5
-2,1
249,6
-3,6
-7,1
-10,8
-14,4
-19,2
-18,8
7,2
152,5
2,1
-0,9
-0,8
10,4
18,9
Tab. 19 - Nejvýznamnější odběratelé agrárních výrobků z ČR v roce 2010
Země
Slovensko
Německo
Polsko
Itálie
Rakousko
Maďarsko
Spojené království
Francie
Nizozemsko
Rumunsko
Belgie
Rusko
Švédsko
Celkem
Celkem agrární vývoz
2005
mil. Kč
20 817,3
18 908,7
7 148,7
2 111,8
3 912,1
3 903,0
1 784,8
1 713,9
1 764,4
862,7
1 305,2
1 970,5
482,0
66 203,2
78 519,6
2006
%
26,5
24,1
9,1
2,7
5,0
5,0
2,3
2,2
2,2
1,1
1,7
2,5
0,6
84,3
100,0
mil. Kč
20 722,6
18 096,6
8 490,1
2 550,6
3 995,4
3 582,2
2 101,6
1 611,2
1 653,0
1 184,7
1 204,9
1 783,3
618,3
66 976,2
78 542,1
2007
%
26,4
23,0
10,8
3,2
5,1
4,6
2,7
2,1
2,1
1,5
1,5
2,3
0,8
85,3
100,0
mil. Kč
26 258,0
23 626,7
10 373,8
3 451,2
4 556,4
4 472,8
2 752,1
2 023,1
2 225,5
2 018,7
1 257,1
1 961,5
843,8
84 976,8
96 879,9
2008
%
27,1
24,4
10,7
3,6
4,7
4,6
2,8
2,1
2,3
2,1
1,3
2,0
0,9
87,7
100,0
mil. Kč
28 759,2
23 153,9
11 941,4
6 939,7
5 679,2
5 139,1
3 536,4
2 111,8
2 132,2
1 958,3
1 350,9
2 030,0
1 212,5
94 732,0
106 931,0
2009
%
26,9
21,7
11,2
6,5
5,3
4,8
3,3
2,0
2,0
1,8
2,9
1,9
1,1
88,6
100,0
mil. Kč
26 457,6
22 724,2
9 616,2
7 033,0
5 589,1
4 475,5
3 656,3
2 499,6
1 836,0
2 249,2
1 507,3
1 398,3
1 332,9
89 042,3
101 707,7
2010
%
26,0
22,3
9,5
6,9
5,5
4,4
3,6
2,5
1,8
2,2
1,5
1,4
1,3
87,5
100,0
mil. Kč
29 181,0
20 960,5
10 391,1
7 327,9
6 486,5
4 399,4
3 172,0
2 773,9
1 804,0
1 785,2
1 646,6
1 623,7
1 092,8
91 551,8
105 364,2
%
27,7
19,9
9,9
7,0
6,2
4,2
3,0
2,6
1,7
1,7
1,6
1,5
1,0
86,9
100,0
Pramen: ČSÚ
Tab. 20 - Nejvýznamnější dodavatelé agrárních výrobků do ČR 1) v roce 2010
Země
Německo
Polsko
Slovensko
Nizozemsko
Itálie
Španělsko
Rakousko
Maďarsko
Francie
Belgie
Brazílie
Čína
Dánsko
Spojené království
USA
Celkem
Celkem agrární dovoz
Pozn.: 1) podle země původu.
Pramen: ČSÚ
2005
mil. Kč
23 730,7
12 133,7
9 130,9
6 700,1
6 105,7
5 759,2
4 541,0
3 777,9
3 674,9
2 662,8
2 107,4
1 666,0
1 494,8
1 261,5
1 937,5
86 683,8
103 522,4
2006
%
22,9
11,7
8,8
6,5
5,9
5,6
4,4
3,6
3,5
2,6
2,0
1,6
1,4
1,2
1,9
83,7
100,0
mil. Kč
24 181,0
16 011,4
10 787,0
7 211,8
6 748,4
6 082,8
5 326,3
4 406,4
4 141,3
2 917,7
1 976,7
1 859,8
1 559,4
1 518,4
1 757,6
96 485,9
112 736,7
2007
%
21,4
14,2
9,6
6,4
6,0
5,4
4,7
3,9
3,7
2,6
1,8
1,6
1,4
1,3
1,6
85,6
100,0
mil. Kč
29 091,8
17 438,0
11 642,4
8 820,1
7 798,4
6 336,8
5 957,9
5 257,6
4 528,4
3 418,3
2 844,4
2 166,1
1 644,7
2 075,9
1 950,2
110 970,9
129 333,0
2008
%
22,5
13,5
9,0
6,8
6,0
4,9
4,6
4,1
3,5
2,6
2,2
1,7
1,3
1,6
1,5
85,8
100,0
mil. Kč
30 765,7
17 176,6
10 919,5
9 213,5
7 879,3
6 322,9
6 250,9
5 268,0
4 468,7
3 281,5
3 144,4
2 190,1
1 680,8
1 676,7
1 857,0
112 095,7
131 048,0
2009
%
23,5
13,1
8,3
7,0
6,0
4,8
4,8
4,0
3,4
2,5
2,4
1,7
1,3
1,3
1,4
85,5
100,0
mil. Kč
31 043,1
19 646,2
11 170,3
9 538,3
7 322,9
6 925,9
6 121,9
5 443,3
4 955,0
3 816,2
2 791,7
1 815,1
1 852,4
1 530,5
1 473,3
115 445,9
133 735,2
2010
%
23,2
14,7
8,4
7,1
5,5
5,2
4,6
4,1
3,7
2,9
2,1
1,4
1,4
1,1
1,1
86,3
100,0
mil. Kč
32 210,9
20 529,3
10 846,1
9 972,7
8 035,1
6 883,5
6 198,3
5 478,6
5 315,6
4 500,4
2 797,1
2 110,9
1 950,4
1 771,1
1 668,7
120 268,8
140 007,8
%
23,0
14,7
7,7
7,1
5,7
4,9
4,4
3,9
3,8
3,2
2,0
1,5
1,4
1,3
1,2
85,9
100,0
Tab. 21 - Index odhalené komparativní výhody RCA-1 v rámci EU 27 v členění podle kapitol KN
KN
Komodity
Intraobchod
2005
2006
2007
2008
Celkový AZO
Extraobchod
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
01
Živá zvířata
2,05
2,03
1,96
1,98
1,64
1,71
0,85
1,17
1,31
3,08
3,11
4,10
1,87
2,08
2,01
2,16
1,80
1,96
02
Maso a droby
0,38
0,34
0,35
0,37
0,36
0,40
0,08
0,11
0,17
0,19
0,19
0,44
0,15
0,35
0,37
0,38
0,38
0,42
03
Ryby, korýši, měkkýši apod.
0,36
0,36
0,31
0,34
0,31
0,34
0,09
0,12
0,10
0,10
0,11
0,10
0,10
0,37
0,31
0,34
0,31
0,34
04
Mléko, mléčné výrobky, vejce a med
1,17
1,59
1,44
1,32
1,30
1,23
2,74
2,47
3,08
2,51
1,89
2,07
2,57
1,71
1,59
1,43
1,37
1,31
05
Ostatní živočišné produkty
1,13
1,46
1,16
0,98
1,16
1,12
0,25
0,22
0,13
0,48
0,40
0,45
0,30
1,20
0,98
0,87
1,00
0,99
06
Živé rostliny a květinářské výrobky
0,08
0,11
0,08
0,09
0,09
0,11
0,43
0,10
0,11
0,04
0,04
0,04
0,15
0,12
0,08
0,09
0,10
0,12
07
Zelenina, poživatel. rostl., kořeny, hlízy
0,32
0,44
0,39
0,36
0,37
0,43
0,31
0,39
0,17
0,15
0,13
0,11
0,22
0,48
0,41
0,38
0,39
0,45
08
Ovoce a ořechy
0,69
0,50
0,41
0,37
0,39
0,40
0,12
0,42
0,05
0,02
0,08
0,07
0,13
0,53
0,42
0,38
0,41
0,42
09
Káva, čaj, maté, koření
0,89
1,10
1,01
0,81
0,90
1,05
0,56
0,84
0,99
0,62
0,45
0,39
0,68
1,05
0,99
0,80
0,87
1,02
10
Obiloviny
2,20
2,09
2,09
1,74
2,39
2,01
4,95
3,20
0,56
0,20
0,36
0,31
1,45
2,20
1,93
1,42
2,06
1,65
11
Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.
2,11
2,48
2,04
2,31
2,37
2,10
1,67
1,56
1,59
1,40
2,25
2,36
1,69
1,98
1,70
1,91
2,04
1,84
12
Olejnatá semena a plody
3,26
1,89
3,84
3,16
3,09
2,12
4,34
5,79
5,48
5,66
5,82
4,90
5,37
2,31
3,99
3,40
3,34
2,38
13
Rostlinné výtažky a šťávy
1,51
1,65
1,33
1,73
1,82
1,89
3,23
2,89
2,10
5,34
6,50
5,94
3,96
1,67
1,24
1,98
2,23
2,19
14
Rostlinné pletací materiály
0,21
0,25
0,10
0,15
0,15
0,28
0,00
0,20
0,00
0,01
0,00
0,01
0,03
0,24
0,08
0,12
0,12
0,29
15
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
0,76
0,88
0,88
0,78
0,95
1,18
0,21
0,17
0,22
0,23
0,12
0,08
0,19
0,82
0,84
0,77
0,90
1,12
16
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
0,72
0,73
0,71
0,76
0,90
0,92
0,17
0,28
0,30
0,51
0,31
0,30
0,31
0,76
0,76
0,82
0,96
0,99
17
Cukr a cukrovinky
3,56
2,93
1,81
2,02
1,77
1,99
3,15
3,32
2,64
3,56
4,41
3,82
3,45
2,82
1,92
2,19
1,99
2,16
18
Kakao a kakaové přípravky
1,08
1,25
1,05
1,09
0,96
0,93
0,20
0,35
0,55
0,59
0,21
0,22
0,38
1,17
1,02
1,06
0,90
0,86
19
Přípravky z obilí
0,78
0,86
0,84
0,92
0,87
1,01
0,19
0,35
0,52
0,54
0,44
0,60
0,41
0,80
0,79
0,87
0,81
0,95
20
Přípravky ze zeleniny a ovoce
0,52
0,51
0,47
0,40
0,37
0,38
0,45
0,71
0,55
0,36
0,30
0,33
0,47
0,54
0,49
0,41
0,38
0,39
21
Různé potravinové přípravky
1,79
1,69
1,67
1,79
1,70
1,56
0,99
1,12
1,62
1,67
2,09
1,88
1,48
1,51
1,56
1,68
1,66
1,52
22
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
0,97
1,05
1,01
0,94
1,03
0,95
0,42
0,60
0,69
0,78
0,67
0,64
0,63
0,81
0,80
0,78
0,83
0,76
23
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
0,97
1,02
1,01
0,98
0,80
1,13
0,63
0,85
0,92
0,93
0,95
1,41
0,85
1,05
1,04
1,03
0,83
1,19
24
Tabák a tabákové výrobky
1,15
0,97
1,46
2,00
1,88
2,24
0,53
0,22
0,15
0,42
0,55
0,21
0,38
0,73
1,28
1,74
1,64
1,93
Pramen: Eurostat
Tab. 22 - Index odhalené komparativní výhody RCA-2 v členění podle kapitol KN
KN
Komodity
01
Živá zvířata
02
Maso a droby
03
04
05
Intraobchod
2005
2006
2007
2008
Celkový AZO
Extraobchod
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1,6
1,7
1,7
1,3
1,0
1,1
1,2
1,3
1,3
2,2
2,5
3,1
1,5
1,7
1,7
1,3
1,1
1,2
-1,0
-1,0
-1,0
-1,1
-1,2
-1,1
-1,3
-0,7
-0,1
-0,2
0,1
1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,1
-1,2
-1,1
Ryby, korýši, měkkýši apod.
0,3
0,4
0,1
0,1
0,0
0,1
-2,9
-3,0
-3,0
-3,2
-3,2
-3,1
-0,1
0,0
-0,2
-0,3
-0,3
-0,2
Mléko, mléčné výrobky, vejce a med
0,4
0,6
0,5
0,4
0,4
0,3
5,9
4,2
4,9
4,5
3,8
4,0
0,6
0,7
0,7
0,6
0,5
0,4
Ostatní živočišné produkty
-0,3
-0,2
-0,4
-0,4
-0,2
-0,3
-2,1
-2,3
-2,8
-2,0
-1,9
-1,8
-0,5
-0,3
-0,6
-0,6
-0,4
-0,5
06
Živé rostliny a květinářské výrobky
-2,1
-1,7
-2,2
-2,2
-2,1
-1,8
0,2
-1,4
-1,1
-2,3
-2,1
-2,3
-1,8
-1,7
-2,1
-2,2
-2,1
-1,9
07
Zelenina, poživatel. rostl., kořeny, hlízy
-1,4
-1,1
-1,2
-1,3
-1,2
-1,2
-1,1
-0,9
-2,1
-2,2
-2,5
-2,9
-1,4
-1,2
-1,3
-1,3
-1,3
-1,2
08
Ovoce a ořechy
-0,6
-1,0
-1,2
-1,3
-1,2
-1,2
-4,5
-2,3
-4,3
-5,3
-3,7
-3,9
-1,0
-1,1
-1,3
-1,4
-1,3
-1,3
09
Káva, čaj, maté, koření
-0,6
-0,3
-0,5
-0,5
-0,4
-0,1
-1,8
-1,8
-1,6
-2,2
-2,6
-2,9
-0,8
-0,5
-0,6
-0,7
-0,6
-0,4
10
Obiloviny
1,8
1,1
1,3
1,4
1,9
1,7
3,0
2,5
0,8
-0,4
0,0
0,0
2,0
1,2
1,3
1,3
1,8
1,6
11
Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.
1,2
1,4
0,9
1,2
1,1
1,0
3,7
3,4
2,4
2,9
3,7
3,0
1,4
1,5
1,1
1,3
1,3
1,1
12
Olejnatá semena a plody
1,0
0,3
1,6
1,4
1,6
0,8
1,0
1,1
1,5
1,3
1,3
1,3
1,0
0,5
1,6
1,4
1,6
0,8
13
Rostlinné výtažky a šťávy
0,4
0,5
0,3
0,0
0,8
0,7
0,9
0,3
-0,4
0,2
0,3
0,2
0,6
0,6
0,1
0,1
0,6
0,5
14
Rostlinné pletací materiály
-1,3
-1,2
-1,6
-1,3
-1,5
-1,1
x
-2,7
x
-6,0
-7,7
-7,4
-1,6
-1,4
-2,1
-1,7
-2,1
-1,6
15
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
-0,3
-0,1
0,1
-0,1
-0,2
0,3
0,1
-0,4
-0,1
-0,2
-1,4
-2,4
-0,3
-0,1
0,1
-0,1
-0,2
0,2
16
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
0,0
0,0
-2,3
-2,1
-2,2
-1,6
-2,2
-2,1
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
-0,1
0,0
17
Cukr a cukrovinky
1,0
0,8
0,2
0,6
0,3
0,5
2,0
1,6
0,5
1,0
2,0
1,9
1,1
0,9
0,3
0,6
0,4
0,6
18
Kakao a kakaové přípravky
-0,3
-0,1
-0,3
-0,2
-0,3
-0,3
-1,4
-2,0
-0,3
0,3
-0,8
-0,1
-0,3
-0,2
-0,3
-0,2
-0,3
-0,3
19
Přípravky z obilí
-0,4
-0,2
-0,3
-0,3
-0,3
-0,2
-0,6
-0,3
0,1
0,2
0,0
0,4
-0,4
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-0,2
20
Přípravky ze zeleniny a ovoce
-0,5
-0,5
-0,6
-0,8
-0,8
-0,8
-1,0
-0,7
-1,2
-1,7
-1,7
-1,7
-0,6
-0,5
-0,7
-0,9
-0,9
-0,9
21
Různé potravinové přípravky
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
-0,7
-0,5
-0,2
-0,1
0,2
0,1
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
22
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
0,2
0,9
1,1
1,0
0,6
0,3
0,7
0,3
0,4
0,4
0,2
0,3
0,3
23
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
-0,6
-0,4
-0,4
-0,4
-0,6
-0,2
-0,8
-0,7
-0,5
-0,6
-0,4
-0,3
-0,6
-0,5
-0,4
-0,4
-0,6
-0,2
24
Tabák a tabákové výrobky
0,2
-0,1
0,2
1,2
0,8
0,9
-1,1
-2,2
-3,0
-1,4
-0,7
-2,1
0,0
-0,4
-0,1
0,9
0,7
0,7
Pramen: Eurostat
Tab. 23 - Indexy odhalené komparativní výhody RCA-1 a RCA-2 u vybraných komoditních agregací
RCA-1
KN
0102
0103
0105
0201
0202
0203
0207
0301
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0602
0603
0701
0702
0703
0704
0707
0710
0803
0805
0806
0808
0809
0810
0811
1001
1002
1003
1004
1005
1101
1104
1107
1108
1109
1205
1206
Název komoditní agregace
Živý skot
Živá prasata
Drůbež živá
Hovězí maso čerstvé, chlazené
Hovězí maso mražené
Vepřové maso čerstvé, chlazené, mražené
Maso a jedlé droby z drůbeže
Živé ryby
Mléko, smetana, nezahuštěné neslazené
Mléko, smetana, zahuštěné nebo slazené
Kysané mléčné výrobky
Syrovátka, i slazená
Máslo
Sýry a tvaroh
Vejce ve skořápkách
Rostliny živé ostatní, řízky, rouby, podhoubí
Řezané květiny a poupata čerstvé, sušené a jinak upravené
Brambory čerstvé nebo chlazené
Rajčata čerstvá,chlazená
Cibule, česnek, pórek apod. čerstvé nebo chlazené
Zelí, květák, brokolice apod. čerstvé nebo chlazené
Okurky a nakládačky čerstvé nebo chlazené
Zelenina, též vařená zmrazená
Banány vč. plantejnů čerstvé nebo sušené
Citrusové plody čerstvé nebo sušené
Hrozny vinné čerstvé nebo sušené
Jablka, hrušky, kdoule čerstvé
Peckovinové ovoce čerstvé
Zahradní, lesní plody a ostatní ovoce čerstvé
Ovoce a ořechy, též vařené, zmrazené, i slazené
Pšenice a sourež
Žito
Ječmen
Oves
Kukuřice
Pšeničná mouka
Obilná zrna jinak zpracovaná, obilné klíčky
Slad
Škrob a inulin
Lepek
Semena řepky
Semena slunečnicová
Extraobchod
ø 05-09
2010
5,62
7,33
1,13
1,82
0,56
4,90
0,00
3,81
0,02
0,00
0,12
0,09
0,16
0,22
3,74
4,61
0,62
1,46
4,54
2,83
0,78
0,14
4,17
4,57
1,97
1,33
1,38
1,17
0,59
4,12
0,26
0,07
0,16
0,00
0,04
0,08
0,01
0,00
0,05
0,01
0,69
0,00
0,01
0,00
0,43
0,18
0,06
0,16
0,03
0,02
0,12
0,03
0,28
0,14
0,03
0,02
0,01
0,00
0,15
0,02
1,35
0,05
0,22
0,09
1,75
0,31
9,63
14,00
0,05
0,12
0,01
0,03
0,14
0,26
3,61
5,65
0,63
1,38
1,58
0,33
1,15
0,11
0,14
0,04
Intraobchod
ø 05-09
2010
2,50
2,52
0,77
0,72
4,42
3,40
0,12
0,13
0,14
0,23
0,51
0,55
0,63
0,64
10,89
8,94
4,06
3,58
1,48
1,01
2,36
2,54
0,84
1,00
1,26
0,55
0,39
0,51
1,09
0,68
0,13
0,16
0,05
0,07
0,61
0,75
0,31
0,41
0,49
0,58
0,59
0,70
0,43
0,53
0,39
0,24
1,32
1,04
0,39
0,38
0,31
0,28
0,44
0,45
0,35
0,37
0,15
0,11
0,42
0,24
3,02
2,95
2,89
2,82
2,45
2,05
1,85
2,46
1,18
1,02
0,62
0,41
1,36
2,17
8,29
8,79
0,70
0,65
0,85
1,05
5,39
3,13
1,79
0,97
RCA-2
Celkový AZO
ø 05-09
2010
2,86
2,94
0,87
0,85
4,21
3,66
0,14
0,22
0,15
0,22
0,49
0,53
0,64
0,65
10,54
9,23
4,48
4,07
1,82
1,11
2,57
2,78
1,22
1,34
1,33
0,62
0,48
0,57
1,12
0,91
0,15
0,17
0,06
0,07
0,56
0,66
0,33
0,46
0,48
0,54
0,64
0,74
0,48
0,61
0,43
0,26
1,53
1,23
0,40
0,41
0,32
0,30
0,43
0,40
0,36
0,36
0,15
0,11
0,43
0,25
2,37
1,96
2,88
2,95
2,22
1,69
2,51
3,34
1,26
1,07
0,45
0,34
1,31
2,02
5,22
5,57
0,61
0,66
0,85
0,78
5,94
3,57
1,58
0,95
Extraobchod
ø 05-09
2010
9,06
8,17
x
x
1,53
2,95
-5,13
2,44
3,91
x
x
x
-1,73
-0,49
-0,46
-0,68
3,82
8,78
7,70
10,72
8,24
x
5,38
6,60
7,37
x
7,34
6,60
6,02
x
-0,06
-1,60
-1,30
-4,57
-0,86
x
-4,78
x
-3,07
-4,65
1,02
x
-4,50
-7,36
-1,04
-2,11
-8,92
-0,99
-4,74
-5,91
-3,75
-5,21
2,03
0,36
-2,04
-2,97
-4,39
-7,05
-3,59
-5,85
6,83
6,08
x
x
6,57
x
4,99
x
-2,32
-1,61
1,91
0,61
-2,10
-1,19
10,60
8,72
1,23
1,83
x
9,62
0,68
-1,72
-2,06
-2,36
Intraobchod
ø 05-09
2010
3,43
4,05
0,14
-0,38
1,24
1,23
-1,15
-1,31
-1,49
-1,00
-1,25
-1,34
-0,70
-0,80
3,36
3,38
1,67
2,00
1,78
1,36
0,78
0,87
0,71
0,58
0,00
-0,90
-0,88
-0,72
-0,07
-0,48
-1,82
-1,60
-2,89
-2,66
-0,47
-0,56
-1,73
-1,48
-1,45
-1,35
-1,37
-1,20
-1,81
-1,59
-0,83
-1,30
-0,52
-0,82
-1,41
-1,31
-1,98
-1,94
-0,92
-0,86
-1,35
-1,31
-1,70
-1,88
-0,39
-0,87
3,48
3,69
0,84
1,12
1,30
1,78
4,29
4,67
0,86
0,85
-0,41
-0,99
0,16
0,53
2,69
3,17
-0,58
-0,90
1,62
2,06
2,15
1,03
1,05
1,28
Celkový AZO
ø 05-09
2010
3,50
4,19
0,16
-0,35
1,23
1,29
-1,19
-0,97
-1,51
-1,02
-1,25
-1,34
-0,74
-0,81
2,63
2,51
1,65
1,99
2,38
1,96
0,77
0,86
1,25
1,08
0,12
-0,77
-0,64
-0,57
-0,06
-0,21
-1,74
-1,61
-1,05
0,21
-0,49
-0,56
-1,76
-1,54
-1,49
-1,41
-1,33
-1,23
-1,84
-1,62
-0,85
-1,33
-0,78
-0,84
-1,52
-1,45
-2,06
-2,04
-0,88
-0,84
-1,38
-1,34
-1,75
-1,93
-0,72
-1,24
3,56
3,68
0,83
1,10
1,39
1,79
4,47
4,99
0,82
0,79
-0,42
-1,00
0,09
0,48
2,85
3,38
-0,44
-0,59
2,02
2,11
2,12
1,01
0,88
1,18
Pokračování tabulky 23
RCA-1
Název komoditní agregace
KN
1207
1210
1302
1512
1514
1517
1601
1602
1701
1702
1704
1806
1901
1902
1904
1905
2004
2005
2007
2008
2009
2101
2103
2104
2106
2202
2203
2204
2207
2208
2304
2306
2309
2401
2402
Ostatní olejnatá semena a plody (mj. semena máku)
Šištice chmelové
Rostlinné šťávy a výtažky
Slunečnicový olej
Řepkový nebo hořčičný olej
Margarin a směsi pokrm. tuků a olejů
Uzenky, salámy aj. výrobky z masa, drobů
Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů a krve
Třtinový nebo řepný cukr
Ostatní cukry
Cukrovinky bez kakaa
Čokoláda a ost. potravinářské přípravky s kakaem
Výtažek sladový, přípravky z mouky, krupice, škrobu apod.
Těstoviny
Výrobky z obilí získané bobtnáním, pražením a jinak zpracované
Výrobky pekařské, pečivo, sušenky, sušená těsta apod.
Zelenina ostatní konzervovaná zmrazená
Zelenina ostatní konzervovaná nezmrazená
Zavařeniny, želé, marmelády apod.
Ovoce a ořechy konzervované
Ovocné a zeleninové šťávy a směsi šťáv
Výtažky, esence a koncentr.kávy, čaje, maté
Omáčky, směsi koření, ochucovadla a hořčice
Polévky, bujóny a homogenizované potravinové směsi
Potravinové přípravky jiné
Voda vč. minerální a sodovky neslazené
Pivo ze sladu
Vína a mošt vinný
Ethylalkohol (min 80 %) a destiláty denaturované
Lihoviny (do 80 %), destiláty, likéry
Pokrutiny po extrahování sojového oleje
Pokrutiny po extrahování rostl. olejů (mj. řepkového)
Přípravky a výrobky používané k výživě zvířat
Nezpracovaný tabák, tabákový odpad
Doutníky, doutníčky a cigarety
Pramen: Eurostat
Extraobchod
ø 05-09
2010
35,42
34,18
28,33
49,40
5,60
9,65
0,01
0,00
1,81
0,12
0,24
0,00
0,17
0,20
0,43
0,42
2,73
4,00
0,08
0,11
6,56
5,82
0,50
0,25
0,04
0,06
0,33
0,21
1,97
2,18
0,55
1,06
0,19
0,11
0,06
0,07
3,50
1,70
0,81
1,41
0,55
0,06
4,59
6,85
1,95
1,61
4,63
4,29
0,74
1,15
1,40
0,72
3,67
4,18
0,01
0,01
0,00
0,00
0,12
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
1,06
1,83
0,13
0,02
0,84
0,41
Intraobchod
ø 05-09
2010
15,85
10,56
11,13
11,17
2,24
2,78
0,42
0,19
2,46
5,65
2,20
0,56
2,02
2,38
0,72
0,76
2,77
2,14
0,54
0,29
3,35
3,11
1,44
1,31
0,44
0,50
0,73
0,69
0,97
1,01
1,05
1,30
0,21
0,19
0,43
0,45
0,85
0,91
0,73
0,56
0,37
0,27
2,44
2,01
2,39
1,29
3,20
3,08
1,59
1,72
1,70
1,62
3,41
2,71
0,11
0,18
1,19
1,13
0,56
0,56
0,03
0,02
3,10
3,71
1,05
1,23
0,71
0,66
1,91
2,96
RCA-2
Celkový AZO
ø 05-09
2010
17,65
12,56
12,39
16,15
2,51
3,37
0,43
0,21
2,76
6,37
2,10
0,55
2,04
2,47
0,77
0,85
2,67
2,28
0,48
0,28
3,66
3,37
1,37
1,24
0,31
0,33
0,67
0,64
1,08
1,12
1,05
1,34
0,23
0,20
0,36
0,40
1,10
0,96
0,78
0,65
0,41
0,29
2,59
2,42
2,38
1,33
3,45
3,37
1,28
1,45
1,64
1,55
2,97
2,53
0,08
0,12
1,32
1,30
0,30
0,32
0,04
0,02
3,45
4,20
1,06
1,28
0,48
0,45
1,88
2,83
Extraobchod
ø 05-09
2010
1,35
0,78
3,96
4,90
0,29
0,19
-5,41
-13,51
1,20
-1,32
1,31
-2,90
x
5,11
2,10
2,93
1,63
3,82
-2,58
-2,35
1,59
1,65
-0,91
-0,44
-1,49
-1,30
-1,11
-1,56
2,77
3,92
0,01
0,72
3,02
2,19
-0,93
-1,11
1,32
0,08
-2,05
-1,46
-0,55
-2,83
0,26
1,44
0,09
-0,05
0,39
0,09
-0,82
-0,41
0,96
-0,16
5,97
6,45
-3,69
-3,63
-8,08
-7,34
-0,33
-0,05
x
x
-8,10
x
-0,37
0,05
-4,36
-6,16
0,71
-0,10
Intraobchod
ø 05-09
2010
2,61
1,96
1,16
2,32
0,42
0,89
-1,19
-1,48
1,06
1,67
0,48
-1,31
0,36
0,59
-0,06
-0,06
1,08
0,94
-1,65
-2,14
0,73
0,76
-0,09
-0,11
-1,15
-1,03
0,01
-0,10
0,48
0,67
-0,25
-0,08
-1,42
-1,39
-0,75
-0,73
-0,05
-0,16
-0,73
-1,05
-0,65
-0,75
-0,23
-0,01
0,87
0,13
0,83
0,89
-0,14
0,02
0,45
0,50
2,43
1,62
-1,91
-1,53
1,23
1,21
-0,48
-0,28
-4,78
-4,82
2,08
2,56
-0,15
0,02
-0,81
-1,27
0,74
1,35
Celkový AZO
ø 05-09
2010
2,27
1,71
2,13
3,43
0,43
0,63
-1,24
-1,87
1,05
1,65
0,47
-1,33
0,34
0,58
-0,06
-0,06
1,12
1,08
-1,68
-2,16
0,82
0,83
-0,14
-0,13
-1,17
-1,04
-0,09
-0,18
0,58
0,80
-0,25
-0,07
-1,39
-1,37
-0,77
-0,74
0,21
-0,11
-0,86
-1,09
-0,65
-0,81
-0,13
0,21
0,80
0,12
0,79
0,82
-0,21
-0,02
0,48
0,46
2,65
1,87
-2,01
-1,63
0,78
1,11
-0,47
-0,25
-4,80
-4,87
2,01
2,52
-0,16
0,03
-1,72
-1,76
0,73
1,30
PĜíloha:
TĜídČní nezpracovaných a zpracovaných výrobkĤ Regmi et al. (2005)
Základní velkoobjemové komodity
0901 1
káva (nepražená)
0902
þaj
0903
maté
1001
pšenice
1002
žito
1003
jeþmen
1004
oves
1005
kukuĜice
1006
rýže
1007
þirok
1008
ostatní obiloviny
1201
sója
1202
arašídy
1204 - 1207
olejniny
1404 2
krátká bavlna
1801
kakaové boby
2401 1 - 2401 3
tabák
Zahradnictví, ovocnáĜství, zelináĜství
0601 - 0602
živé dĜeviny a jiné rostliny, cibule, koĜeny apod.
0603 - 0604
Ĝezané kvČtiny a poupata, dekorativní listoví
0701 - 0709
zelenina
0714
koĜeny, hlízy
0801 1
kokosové oĜechy
0801 2
para oĜechy
0801 3
kešu
0802 1 - 0802 5, 0802 9 ostatní skoĜápkové ovoce
0803 - 0810
ovoce
0811 9
zmrazené ovoce (též vaĜené, i slazené)
0813 1 - 0813 5
sušené ovoce
0904 1, 0904 2
pepĜ a paprika
0905
vanilka
0906 1, 0906 2
skoĜice
0907
hĜebíþek
0908 1
muškátové oĜíšky
0908 2
muškátový kvČt
0908 3
amomy a kardamomy
0909 1 - 0909 5
anýz, badyán, fenykl, koriandr, kmín koĜenný kmín, jalovcové bobulky
0910 1 - 0910 5
zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a ostatní koĜení
0910 91, 0910 99
smČsi koĜení
1210 1, 1210 2
chmel
1212 3
pecky a jádra merunČk, broskví (a nektarinek) nebo švestek
1212 91
cukrová Ĝepka
1212 92
cukrová tĜtina
Polotovary (þásteþnČ zpracované výrobky)
0101 - 0106
živá zvíĜata
0209
vepĜový tuk
0301
živé ryby
0501 - 0503
vlasy, štČtiny, chlupy, žínČ
0504 - 0511
další výrobky živoþišného pĤvodu j. n.
0713
luštČniny
0901 9
kávové slupky a kávové náhražky
1101 - 1103
mouka, krupice, krupiþka a pelety z obilovin
1108 1
škrob
1108 2
inulin
1109
pšeniþný lepek
1203
kopra
1208
mouka a krupice z olejnin (ne hoĜþiþné)
1209
semena, plody a výtrusy k výsevu
1211
1213, 1214
1301, 1302
1401 - 1404
1501 - 1503, 1505, 1506
1507 - 1516
1518
1520
1521
1522
1701 1
1802 - 1806
2301
2302 - 2303
2304 - 2306
2308
2309
Zpracované výrobky
0201 - 0208
0302
0303 a 0305
0306 a 0307
0210
0401 - 0406
0407 - 0408
0409
0410
0710 - 0712
0811 - 0812, 0814
0901 2, 0901 4
1104 - 1107
1212 1, 1212 2
1504, 1517
1601 - 1603
1604, 1605
1701 9 - 1704
1806
1901
1902
1903
1904 - 1905
2001 - 2005
2006 - 2009
2101 - 2106
2201 - 2208
2209
2402 - 2403
rostliny a þásti rostlin ve voĖavkáĜském, farmaceutickém prĤmyslu apod.
sláma a plevy, pícniny
šelak, pĜírodní gumy, pryskyĜice atd.
rostlinné pletací materiály, rostlinné produkty j. n.
živoþišné tuky
rostlinné tuky
nepoživatelné tuky a oleje
glycerol surový
vosk
degras
surový cukr
výrobky z kakaa
mouþky, šroty a pelety z masa, drobĤ, ryb apod.
odpady potravináĜského prĤmyslu
pokrutiny z olejnin
odpady rostlinné
pĜípravky k výživČ zvíĜat
maso
ryby þerstvé nebo chlazené
rybí maso
korýši a mČkkýši živí, þerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení apod.
zpracované maso
mléko a mléþné výrobky
ptaþí vejce (ve skoĜápkách i bez skoĜápek)
pĜírodní med
ostatní živoþišné produkty jinde neuvedené
zpracovaná zelenina (zmrazená, prozatímnČ konzervovaná, sušená)
zpracované ovoce (zmrazené, prozatímnČ konzervované), kĤra citrusových plodĤ
nebo melounĤ
káva pražená
obilná zrna jinak zpracovaná, obilné klíþky, mouka, krupice apod. z brambor,
z luštČnin (z KN 0713), ze sága nebo z koĜenĤ nebo hlíz KN 0714 nebo z výrobkĤ
KN 08
svatojánský chléb, chaluhy a jiné Ĝasy
rybí a živoþišný olej
výrobky z masa, drobĤ nebo krve
výrobky z ryb, korýšĤ, mČkkýšĤ apod.
cukry a cukrovinky
þokoláda a ostatní potravinové pĜípravky obsahující kakao
sladový výtažek, potravinové pĜípravky z mouky, krupice, krupiþky, škrobu
tČstoviny
tapioka
výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením, obilná zrna (ne kukuĜice),
ve formČ vloþek nebo jinak zpracované, pĜedvaĜené nebo jinak pĜipravené,
pekaĜské zboží, peþivo, sušenky apod.
zelenina zpracovaná
ovoce zpracované
rĤzné potravinové pĜípravky
nápoje, lihové tekutiny
ocet
tabákové výrobky
Roþenka agrárního zahraniþního obchodu ýR za rok 2010
Autor:
Ing. Karina Pohlová
Vydal:
Ústav zemČdČlské ekonomiky a informací
Mánesova 1453/75, 120 56 Praha 2
První vydání: 2012
Copyright:
© Ústav zemČdČlské ekonomiky a informací
Mánesova 1453/75, 120 56 Praha 2, rok 2012
Vytiskl:
Ústav zemČdČlské ekonomiky a informací
Mánesova 1453/75, 120 56 Praha 2, rok 2012
ISBN
978-80-86671-90-1

Podobné dokumenty

číslo 110 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

číslo 110 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží

Více

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2013 Agrarian

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2013 Agrarian Nejméně rozvinuté země: Afghánistán, Angola, Bangladéš, Benin, Bhútán, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Gambie, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, J...

Více

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2008

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2008 (7 %), Itálie (6 %), Španělsko (4,8 %) a Rakousko (4,8 %), přičemž jejich pořadí se od roku 2005 nezměnilo (teritoriální struktura českého dovozu byla v porovnání s vývozem více stabilní). Ze třetí...

Více

103,9 fm cisn

103,9 fm cisn původu je zemí, ve které bylo zboží vyrobeno nebo zpracováno, zatímco země odeslání je zemí, ze které bylo zboží zasláno, přičemž se zpravidla jedná o zemi, ve které má sídlo dodavatel (nejedná se ...

Více

Monitoring únor - Centrum pro studium demokracie a kultury

Monitoring únor - Centrum pro studium demokracie a kultury pomoci při vytváření strategie zaměstnanosti mladých. V Řecku je rekordních 46 % mladých lidí bez práce. Pracovní skupina EU v Aténách pomáhá s reformou daňového systému a privatizací, což byly pod...

Více

Propozice 2016 - Xtreme Triathlon Brušperk

Propozice 2016 - Xtreme Triathlon Brušperk (1) Tato pravidla upravují právní vztah mezi účastníkem a organizátorem. Může dojít k příležitostným změnám v obsahu. Podmínky platné v době registrace účastníka se stávají součástí smlouvy mezi or...

Více

11/2011 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

11/2011 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací která čerpá informace ze Světové banky „Trade, Production and Protection“ a doplňuje je o údaje z OECD a UNIDO8. Data o příjmech, přidané hodnotě v zemědělství, pracovní síle a dalších faktorech na...

Více

2009 - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

2009 - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Viera Papcunová, Ivana Gecíková, Jozef Mušák ........................................................................................... 115 Maastrichtská fiskální kritéria před a po krizi Gabriela...

Více