Izolovat místo platit. Tepelná izolace úplnű nahofie.

Transkript

Izolovat místo platit. Tepelná izolace úplnű nahofie.
Izolace
pÛdních
prostor
IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Izolace stropu nejvy‰‰ích pater.
Prvky pro izolaci pÛdních prostor LINITHERM - rychlá, suchá podlaha
pfii novostavbû nebo sanaci star‰ích budov.
Izolovat místo platit.
Tepelná izolace
úplnû nahofie.
4x
Trvalá, homogenni
tepelná izolace stropÛ
nejvy‰‰ích pater.
Vynikající izolaãní
hodnoty od
λD = 0,024 W/(mK).
Ochrana proti
letnímu horku.
Nízká konstrukãni v˘‰ka.
Rychlé a jednoduché
pokládání.
Pro lidsk˘ orgnismus
nezávadné materiály PUR/PIR tvrzená pûna
neobsahuje tvrdé a
mûkké freony,
formaldehyd ani vlákna.
Nerozkládá se.
Recyklovatelné.
Ekologick˘ v˘robek.
U stfiech s nedostateãnou izolací se
mÛÏe ztrácet aÏ 30% drahocenné
energie!
Jednodu‰e a cenovû v˘hodnû to jde s
prvky pro pÛdní prostory LINITHERM.
Tûsní spolehlivû a zabraÀují tepeln˘m
ztrátám v zimû a chrání rovnûÏ proti
letním horkÛm.
Izolaãní jádro z polyuretanové tvrzené
pûny poskytuje maximální izolaãní
hodnoty JiÏ pfii tûch nejmen‰ích
konstrukãnich v˘‰kách, coÏ je Ïádoucí
zejména u star‰ích domÛ.
Je odoln˘ vÛãi tlaku, udrÏuje si stabilní
tvar a nerozkládá se. DÛmyslné spoje
hran umoÏÀují rychlé pokládání a
vytváfiejí izolaãní vrstvu bez tepeln˘ch
mostÛ.
Nejvy‰‰í izolaãní hodnoty jiÏ pfii minimálních konstrukãnich v˘‰kách.
IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Tepelná izolace vyuÏiteln˘ch
podkrovi s niωí v˘‰kou
pÛdnich prostor.
Tepelná izolace
vyuÏiteln˘ch pÛdních prostor.
¤e‰ení 1 a 2
Pfied pokládáním rozloÏime polyethy
lenovou fólii a na stûnách ji upevnime
podélnû okrajov˘m pásem. Poté
jednodu‰e od rohu poloÏime prvky
LINITHERM P OSB resp. LINITHERM
PSP. Lehce manipulovatelné souãásti
mÛÏe pfiená‰et a pokládat jedna
osoba. Lze je opracovávat pomocí
obvyklého náfiadí urãeného na
opracování dfieva s minimálními
ztrátami pfii profiezu. StupÀovitou
dráÏku OSB resp. tfiískovou desku
natfieme vodotûsn˘m lepidlem a prvek
vtlaãíme do pfiedchozího. Dal‰í fiadu
pokládáme stykov˘m spojem.
PÛdní prostor je okamÏitû pochozi a
mÛÏeme ho zatûÏovat pfiedmûty. Lze
jej vyuÏívat jako úloÏn˘ prostor a
pÛdní su‰árnu.
¤e‰ení 3 a 4
Zateplení nejvy‰‰ích stropÛ v nevyuÏi
teln˘ch pÛdních prostorách tûsnû pod
hfiebenem je tím nejlehãím a nejlevnûj‰ím opatfiením. Pfied pokládáním
opatfiíme prostor PE fólií.
¤e‰ení 1
Nyní polo‰ime univerzální izolaãní
Prvky pÛdní izolace LINITHERM PSP. desky LINITHERM PAL resp. izolaãní
Díky ozubeni izolaãniho jádra a stupÀovitému desky LINITHERM PGV po celé
pfiesahu dfievotfiiskové desky je podlaha na plo‰e, od rohu a postupnû pfiikládápÛdû poloÏena rychle a bez tepeln˘ch mostÛ. me dal‰í fiady. Lehãí pfiedmûty lze na
pevn˘ch izolaãních deskách ukládat
Zelenkav˘ povrch je hladk˘, odoln˘ vÛãi
nad sebou na hromadû. Ochranu
vlhku, pochozi a lze ho zatûÏovat.
proti ochození zajistí napfi. lávka z
voln˘ch dfievotfiískov˘ch desek.
¤e‰ení 3
LINITHERM PAL Universal.
Desky odolávající zátûÏi a tlaku potaÏené
oboustrannû hliníkovou fólií jsou zároveÀ
parotûsná zábranou, ochranou proti hluku a
v˘konnou tepelnou izolací.
Do vybran˘ch oblastí je lze lehce nafiezat v
poÏadované velikosti. StupÀovitá dráÏka
zaruãuje rychlé pokládání a jednolitou izolaãní vrstvu.
Porovnání tepelné vodivosti
potfiebná tlou‰Èka
izolaãního materiálu
pfii hodnotû U 0,29 W/(mK)
mm
¤e‰ení 2
130
LINITHERM P OSB.
Podlaha na pÛdû je rychle hotová, pochozi,
zatiÏitelná a bez tepeln˘ch mostÛ pomoci
pevn˘ch prvkÛ s nalepenou, tvarovû pevnou,
8 mm silnou dfievotfiískovou deskou. Povrch
je opatfien vysoce kvalitním zu‰lechÈovacím
prostfiedkem Conti-Finish, kter˘ vodu sráÏí do
kuliãek a jednodu‰e odpuzuje.
Technické údaje
¤e‰ení 4
80
LINITHERM PGV Universal.
024
P OSB PÛdní prostor
MontáÏ Izolaãní jádro
Objemová hmotnost
Tepelná vodivost podle DIN 4108
Znaky pro pouÏití
040
WLS
PSP PÛdní prostor
Izolace s difúzními vlastnostmi
s oboustrann˘m potahem minerální vlnou.
Pomocí stupÀovité dráÏky jsou prvky
poloÏeny rychle a bez vzniku tepelného
mostu.
PAL Universal
PGV Universal
tvrzená pûna P U R / P I R
cca 33 kg/m3
0,024 W/(m K)
PUR 024 DEO t.j.
0,028 / 0,030 W/(m K)
PUR 028 DEO t.j.
PUR 030 DEO t.j.
krycí vrstva
oboustrannû hliníková oboustrannû hliníková oboustrannû hliníková oboustrannû minerální
fólie
fólie
fólie
vlna
deska OSB/3 podle DIN EN 300 tfiísková deska V100/E1
Hrany
Izolaãní jádro
po obvodu ozubení
ozubení
tupá pfiíp. stupÀovitádráÏka tupá pfiíp. stupÀovitá dráÏka
OSB-/tfiísková deska po obvodu stupÀovitá dráÏka stupÀovitá dráÏka
Materiálová tfiída podle DIN 4102
B2
B2
B2
B2
Oznaãení podle EN
vícevrstvá deska sloÏená z:
vícevrstvá deska sloÏená z:
PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9CS(10\Y)100+OSB/3-deska 8mm CS(10\Y)100+tfiísková deska 6 mm CS(10\Y)100
Linzmeier Bauelemente GmbH
Industriestraße 21
88499 Riedlingen
Telefon + 49 (0) 73 71/18 06-0
Fax
+ 49 (0) 73 71/18 06-96
Königshofen
Schortentalstraße 24
07613 Heideland b.
Eisenberg/Th.
Telefon + 49 (0) 366 91/722-0
Fax
+ 49 (0) 366 91/722-20
[email protected]
www.Linitherm.com
Tlou‰Èka celkovû
Tlou‰Èka izolaãní jádro
Tlou‰Èka tfiísková deska OSB-/
Hodnota U celkem
Hodnota R
Tlou‰Èka celkem
Tlou‰Èka izolaãní jádro
Tlou‰Èka tfiísková deska OSB-/
Hodnota U celkem
Hodnota R
Tlou‰Èka celkem
Tlou‰Èka izolaãní jádro
Tlou‰Èka tfiísková deska OSB-/
Hodnota U celkem
Hodnota R
Dal‰í informace na vyÏádání
Vበodborn˘ prodejce
[mm] 1200 x 1200
[mm]
[mm]
[mm]
[W/(m2K)]
[m2K/W]
[mm]
[mm]
[mm]
[W/(m2K)]
2
[m K/W]
[mm]
[mm]
[mm]
[W/(m2K)]
[m2K/W]
1200 x 1200
Rozmûry krytiny 1cm men‰í rozmûr 1cm men‰í
68
78
66
76
60
70
60
70
8
8
6
6
0,37
0,32
0,37
0,32
2,56
2,98
2,55
2,96
88
108
86
106
80
100
80
100
8
8
6
6
0,28
0,23
0,28
0,23
3,39
4,23
3,38
4,21
128
126
120
120
8
6
0,19
0,19
5,06
5,05
tlou‰Èka 20-70mm: 1200x600 1200 x 600
tlou‰Èka 80-140mm:1200x1200
stupÀovitá dráÏka 2cm men‰í stupÀovitá dráÏka 2cm men‰í
20 30 40 50 20 30 40 50
20 30 40 50 20 30 40 50
1,03 0,72 0,55 0,45 1,24 0,88 0,68 0,55
0,83 1,25 1,67 2,08 0,67 1,00 1,33 1,67
60 70 80 100 60 80 100 120
60 70 80 100 60 80 100 120
0,38
2,50
120
120
0,33
2,92
140
140
0,29
3,33
160
160
0,23
4,17
180
180
0,47
2,00
140
140
0,33
2,86
160
160
0,27 0,23
3,57 4,29
200
200
0,19 0,17 0,15 0,13 0,19 0,17 0,14
5,00 5,83 6,67 7,50 5,00 5,71 7,14
BE/P/Izolace pÛdních prostor/CZ/SD 11/05 Zmûny vyhrazeny
Formáty
PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9CS(10\Y)100

Podobné dokumenty

OBSAH.

OBSAH. Kuâera C, prot. Dr. : Nëkteré nâlezy o ùbytku vitaminu B v klicicim zrni obilnim a luStëninovém, o vzniku vitaminu C pri klicenl zrni obilnlho a luStêniaového a 0 vlivu kyselého prostredi na tvorbu...

Více

Vnější zateplení stěn - Linzmeier Bauelemente GmbH

Vnější zateplení stěn - Linzmeier Bauelemente GmbH pro odvětrání nenosné přizdívky dnes již nepovažuje za nutnost. Desky LINITHERM, které mají po obvodu buď rovné hrany nebo polodrážku, se sesazují těsně vedle sebe a na vazbu. Po zabudování desek z...

Více

2011-04 zpravodaj duben

2011-04 zpravodaj duben ze sedmdesát˘ch let na âesk˘ch Îlebech. Hofiela zde zemûdûlská budova, ve které bylo uskladnûné seno. Pfii pfiíjezdu na místo jsme zjistili, Ïe poÏár zaloÏily dûti, které si zde hrály. Po uha‰ení poÏá...

Více

Echo-211 - Firma PIP

Echo-211 - Firma PIP U Skopců – PVK uskutečnila několik proplachů celého vodovodního vedení. Poslední výsledky rozborů vody jsou již odsouhlaseny Hygienickou stanicí a je potvrzena kvalita vody odpovídající platným nor...

Více