vivotek fd7131

Komentáře

Transkript

vivotek fd7131
NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
PŘEHLED
IP kamera VIVOTEK FD7131 je tříos{ fixní síťov{ dome kamera určen{ do
vnitřních prostor. Tato IP kamera m{ zabudovaný širokoúhlý varifok{lní objektiv,
který V{m umožní maxim{lní pokrytí sledované scény. Sofistikovaný tříosý
mechanizmus umožňuje velmi flexibilní a jednoduchou instalaci kamery pod strop i
na zeď. Kamerovým modulem lze při prvotní instalaci ot{čet, rotovat či nakl{pět jej.
Zabudované hardwarové PIR čidlo d{le umožňuje vyloučit falešné poplachy
pomocí přesné detekce lidské přítomnosti na principu sním{ní teploty. Pokud dojde
k poklesu okolního osvětlení, je možné na kameře automaticky zapnout zabudovaný
přísvit – bílé LED diody.
Bohaté funkční vybavení kamery, včetně více nez{vislých video streamů,
sledov{ní pomocí mobilních telefonů, nap{jení PoE 802.3af, obousměrného audio
provozu na b{zi SIP protokolu či šifrov{ní dat HTTPS umožňují snadno vybudovat
ekonomický úsporný zabezpečovací kamerový systém pro nejrůznější účely
sledov{ní vnitřního prostoru.
www.koukaam.se
2
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
UPOZORNĚNÍ
Zabezpečovací kamery mohou být z{kony Vašeho st{tu zak{z{ny. Síťov{
kamera není jenom kamera vybaven{ velmi výkonným web serverem, ale také
mnohostranný zabezpečovací systém. Prosím ujistěte se před instalací síťové kamery,
zda její instalace není v rozporu se z{kony Vašeho st{tu.
Po otevření balení kamery prosím pečlivě zkontrolujte obsah podle
přiloženého let{ku „Obsah balení“. Přečtením a postupov{ním podle n{vodu pro
instalaci zabr{níte zničení kamery způsobeném nespr{vným použitím, a předejdete
případným problémům při jejím použív{ní.
IP kamera je síťové zařízení, které je snadno použitelné pro uživatele se
z{kladními znalostmi fungov{ní počítačových sítí. V případě výskytu systémové
chyby, kterou nelze jednoduše odstranit z důvodu chybného nastavení, postupujte
podle dodatku uživatelského n{vodu „Odstraňov{ní problémů“.
Tato kamera je síťové zařízení, jehož nastavení a provoz by mělo být
srozumitelné každému se z{kladní znalostí problematiky IP počítačových sítí. Síťové
kamery jsou navrženy pro mnohostranné použití, především sdílení videa,
zabezpečení nebo demonstrační účely. Plné porozumění všem parametrům
v kapitole „Použív{ní kamery“ V{m umožní nejlepší využití a spr{vnou funkci.
Profesion{lní uživatelé a vývoj{ři aplikací pro Internet/Intranet v tomto manu{lu
naleznou z{kladní popis úprav www str{nek nebo postup integrace kamery
s existujícím web serverem.
Takto označené odstavce zdůrazňují důležité informace a postupy. Jejich
ignorov{ní může způsobit v{žné n{sledky.
www.koukaam.se
3
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
OBSAH
1
OBSAH BALENÍ................................................................................................. 7
2
FYZICKÝ POPIS ................................................................................................. 7
2.1
Svorkovnice pro připojení vstupu/výstupu ........................................................................... 8
2.2
Schéma zapojením digit{lního vstupu a výstupu ................................................................. 8
2.3
Stavové LED diody ...................................................................................................................... 9
2.4 Hardwarový reset do tov{rního nastavení .............................................................................. 9
2.4.1
Reset ...................................................................................................................................... 9
2.4.2
Obnovení tov{rních hodnot .............................................................................................. 9
3
INSTALACE ...................................................................................................... 10
3.1.1
Mont{ž kamery ................................................................................................................. 10
3.2 Připojení do sítě ......................................................................................................................... 13
3.2.1
Instalace kamery se vzd{leným přístupem přes Internet ........................................... 13
3.3
Využití nap{jení po Ethernetu (PoE) ..................................................................................... 16
3.4
Softwarov{ instalace ................................................................................................................. 17
3.5
Kamera je připravena k použití .............................................................................................. 18
4
PŘÍSTUP K SÍŤOVÉ KAMEŘE ..................................................................... 19
4.1
Přístup pomocí internetového prohlížeče ............................................................................. 19
4.2
Přístup pomocí RTSP přehr{vače médií ............................................................................... 21
4.3
Přístup z mobilního telefonu .................................................................................................. 22
4.4
Sledov{ní a z{znam pomocí dodaného SW.......................................................................... 22
5
HLAVNÍ STR[NKA KAMERY .................................................................... 23
5.1
Logo společnosti VIVOTEK .................................................................................................... 23
5.2
Host Name .................................................................................................................................. 23
5.3
Č{st pro ovl{d{ní kamery (Camera control area) ................................................................ 23
5.4
Č{st pro nastavení (Configuration area) ............................................................................... 24
www.koukaam.se
4
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
5.5
Okno s živým obrazem ............................................................................................................. 24
6
CLIENT SETTINGS (NASTAVENÍ KLIENTA) ........................................ 27
6.1
Nastavení komprese MPEG-4 ................................................................................................. 27
6.2
Nastavení přenosového protokolu pro MPEG-4 ................................................................. 27
6.3
Nastavení ukl{d{ní souborů MP4 .......................................................................................... 28
7
CONFIGURATION (NASTAVENÍ)............................................................. 29
7.1
System (Systém)......................................................................................................................... 30
7.2 Security (Zabezpečení) ............................................................................................................. 32
7.2.1
Heslo uživatele root .......................................................................................................... 32
7.2.2
Manage privilege (Spr{va opr{vnění) ........................................................................... 32
7.2.3
Manage User (Spr{va uživatelů) .................................................................................... 33
7.3 HTTPS ......................................................................................................................................... 34
7.3.1
Enable HTTPS (Povolit HTTPS) ...................................................................................... 34
7.3.2
Create and install certificate method (Metoda vytvoření a instalace certifik{tu) .... 34
7.4 Network (Síť) ............................................................................................................................. 40
7.4.1
Network type (typ sítě) .................................................................................................... 40
7.4.2
HTTP................................................................................................................................... 44
7.4.3
HTTPS ................................................................................................................................ 45
7.4.4
Two way audio (Obousměrné audio) ............................................................................ 45
7.4.5
FTP ...................................................................................................................................... 46
7.4.6
RTSP Streaming................................................................................................................. 47
7.5
DDNS .......................................................................................................................................... 50
7.6 Access list .................................................................................................................................... 52
7.6.1
General settings (Obecn{ nastavení) .............................................................................. 52
7.6.2
Filter (Filtr) ......................................................................................................................... 54
7.6.3
Administrator IP address (IP adresa administr{tora).................................................. 55
7.7 Audio and Video (Zvuk a obraz) ............................................................................................ 56
7.7.1
Video Settings (Nastavení obrazu) ................................................................................. 56
7.7.2
Video quality settings for stream 1 / stream 2 (Nastavení kvality pro stream 1 /
stream 2)
58
7.7.3
Audio settings (Nastavení zvuku) .................................................................................. 59
7.8
Motion detection (Detekce pohybu) ...................................................................................... 61
7.9 Homepage layout (Vzhled hlavní str{nky) .......................................................................... 64
7.9.1
Preview (N{hled) .............................................................................................................. 64
7.9.2
Logo graph (Obr{zek loga) .............................................................................................. 64
7.9.3
Theme options (Možnosti šablony) ................................................................................ 65
7.10
Application (Využití) ........................................................................................................... 67
www.koukaam.se
5
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7.10.1
7.10.2
7.10.3
7.11
Event settings (Nastavení ud{lostí) ................................................................................ 68
Server settings (Nastavení serveru) ................................................................................ 72
Media settings (Nastavení obsahu) ................................................................................ 75
Recording (Z{znam) ............................................................................................................. 77
7.12
System log Sys System log (Logy systému) .................................................................... 81
7.12.1 Remote log (Vzd{lený log) .............................................................................................. 81
7.12.2 Current log (Současný log) .............................................................................................. 81
7.13
View parameters (Zobrazit parametry) ............................................................................ 82
7.14
Maintenance (Údržba) ......................................................................................................... 82
7.14.1 Reboot (Restartovat) ......................................................................................................... 82
7.14.2 Restore (Obnova tov{rního nastavení) .......................................................................... 83
7.14.3 Upgrade firmware (Aktualizace firmware v kameře) ................................................. 84
7.14.4 Export/Upload Files (Exportovat/Vložit soubory) ....................................................... 85
8
PŘÍLOHA - URL PŘÍKAZY KAMERY........................................................ 88
8.1
Úvod ............................................................................................................................................. 88
8.2
Získ{ní aktu{lního obr{zku .................................................................................................... 88
8.3
Přehled dostupných parametrů .............................................................................................. 88
9
POZN[MKA K LICENCÍM NA POUŽITÉ TECHNOLOGIE ................ 89
9.1
Technologie MPEG-4 AAC ...................................................................................................... 89
9.2
Technologie MPEG-4 ................................................................................................................ 89
9.3
AMR-NB standard ..................................................................................................................... 89
10
ELEKTROMAGNETICK[ KOMPATIBILITA (EMC) ............................. 90
10.1
Odpovědnost ......................................................................................................................... 90
www.koukaam.se
6
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
1 OBSAH BALENÍ








IP dome kamera FD7131
nap{jecí adaptér
samolepka pro přípravu mont{že kamery
šroubov{k
šrouby
CD s programovým vybavením
rychl{ instalační příručka
z{ruční list
2 FYZICKÝ POPIS
www.koukaam.se
7
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
2.1 Svorkovnice pro připojení vstupu/výstupu
Tato kamera obsahuje svorkovnici, kterou lze využít pro připojení externích zařízení
na její vstup/výstup. Popis zapojení:
1: Nap{jení
2: Digit{lní výstup
3: Digit{lní vstup
4: Uzemnění
2.2 Schéma zapojením digit{lního vstupu a výstupu
www.koukaam.se
8
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
2.3 Stavové LED diody
Diody reprezentují stav IP kamery.
Stav LED diod
Blikající oranžov{ + zelen{ (2x)
Obě LED zhasnuté
Oranžov{
Červen{ a blikající oranžov{
Blikající oranžov{
Popis
Po zapnutí nap{jení / resetu
Při bootov{ní
Kamera získ{v{ IP adresu
Norm{lní činnost kamery
V průběhu upgrade firmware
2.4 Hardwarový reset do tov{rního nastavení
Reset do tov{rního nastavení lze použít, pokud kamera nepracuje spr{vně, nelze
nalézt na síti nebo bylo zapomenuto heslo administr{tora. Po obnovení tov{rních
hodnot je třeba provést nové nastavení.
2.4.1 Reset
Stiskněte kr{tce tlačítko Reset pomocí dlouhého špičatého předmětu, např.
kancel{řské svorky a vyčkejte, než kamera znovu nabootuje. Výsledek je stejný, jako
když odpojíme a znovu připojíme nap{jení.
2.4.2 Obnovení tov{rních hodnot
Držte tlačítko reset po dobu asi 30 sekund, dokud stavov{ LED dioda nezačne rychle
blikat.
www.koukaam.se
9
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
3 INSTALACE
3.1.1 Mont{ž kamery
1. Použijte dodaný šroubov{k k odstranění krytu kamery.
Tipy na instalaci kamery
Před instalací kamery zvolte spr{vné umístění. Zabudovaný PIR detektor
pohybu je navržen pro detekci lidské přítomnosti v jeho dosahu. Proto je nutné
kameru nainstalovat tak, aby PIR senzor směřoval požadovaným směrem. PIR
senzor funguje na principu detekce rozdílu teplot mezi objektem a pozadím.
Při mont{ži pod strop
Pomocí dvou otvorů na každé straně z{klady kamery a dodaných šroubů ji
připevněte na strop.
Při mont{ži na zeď
a)
b)
c)
d)
Přilepte na zeď dodanou samolepící šablonu
Vyvrtejte do zdi dva naznačené otvory
Vložte do otvorů dodané hmoždinky
Upevněte kameru ke zdi pomocí dodaných šroubů
www.koukaam.se
10
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
2. Připojte nap{jecí a/nebo datový kabel.
3. Nainstalujte do svého počítače (připojeného do stejné sítě společně s kamerou)
program Installation Wizard 2 z dodaného CD pro přiřazení IP adresy
kameře.
4. Připojte se na kameru pomocí prohlížeče Microsoft Internet Explorer
5. D{le je doporučeno nastavit parametr Fix Iris na str{nce Audio and Video
(Configuration >Advanced mode > Audio and video) na maxim{lní hodnotu.
Poté nastavte zorný úhel a kameru zaostřete. Po dokončení instalace parametr
Fix Iris odškrtněte pro povolení automatického řízení clony.
6. Na z{kladě živého obrazu z kamery nastavte požadovaný úhel sledov{ní a
zaostřete objektiv:
Pro změnu sledovacího úhlu
a) Povolte aretační šroub pro ot{čení, natočte požadovaným směrem
doleva nebo doprava a šroub opět zajistěte.
b) Povolte dva aretační šrouby pro nakl{pění, naklopte požadovaným
směrem nahoru nebo dolů a šrouby opět zajistěte.
c) Povolte aretační šroub pro rotaci, nastavte požadovanou orientaci
obrazu a šroub opět zajistěte.
Pro nastavení přiblížení a zaostření obrazu
a) Povolte aretační šroub zoom a nastavte požadované přiblížení pomocí
ot{čení ovl{dacího prvku doleva nebo doprava. Zafixujte aretační
šroub.
b) Povolte aretační šroub pro ostření a zaostřete obraz pomocí ot{čení
ovl{dacího prvku doleva nebo doprava. Zafixujte aretační šroub.
www.koukaam.se
11
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Neutahujte příliš aretační šrouby – mohlo by dojít k poškození optiky
kamery.
7. Připevněte zpět na kameru kryt pomocí dvou šroubů a přesvědčte se, že jsou
všechny souč{sti pevně utažené.
Dodaný šroubov{k m{ speci{lní design, který odpovíd{ pouze šroubům na
krytu této kamery. Pro případné pozdější úpravy nastavení kamery si
šroubov{k pečlivě uschovejte!
www.koukaam.se
12
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
3.2 Připojení do sítě
3.2.1 Instalace kamery se vzd{leným přístupem přes Internet
Tato sekce popisuje instalaci kamery se vzd{leným přístupem přes Internet.
1. Pokud m{te externí zařízení, jako jsou senzory nebo poplachové sirény,
připojte se na svorkovnici.
2. Propojte síťový kabel RJ45 na kameře s kabelem ke switchi pomocí
dodané spojky. Při připojení přímo k síťové kartě počítače použijte
křížený síťový kabel.
3. Připojte nap{jecí adaptér do kamery a pak do z{suvky.
www.koukaam.se
13
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Způsoby instalace kamery pro přístup z Internetu:
Připojení k Internetu s routerem
1. Zapojte kameru do portu LAN Vašeho routeru. Prostředí Vaší sítě tedy
vypad{ obdobně jako na n{sledujícím schématu:
Jak získat IP adresu se dozvíte v kapitole Softwarov{ instalace.
2. V tomto případě je síťov{ LAN adresa Vaší kamery 192.168.0.3. D{le
přesměrujte ve Vašem routeru (funkce označovan{ většinou Port Forwarding,
někdy též NAT, Virtual Server, <) porty:






HTTP
RTSP
RTP audio
RTCP audio
RTP video
RTCP video
Pokud jste změnili na str{nce Network v nastavení kamery výchozí
hodnoty portů, přizpůsobte změn{m nastavení routeru. Výchozí porty jsou: 80,
55, 5555-5559. Pro informace o nastavení routeru prosím vyhledejte manu{l
k routeru či kontaktujte jeho dodavatele.
www.koukaam.se
14
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
3. Zjistěte veřejnou adresu routeru poskytovanou Vaším poskytovatelem
Internetu. Pro přístup kameře pak použijte adresu ve form{tu:
http://ip_adresa:http_port.
Připojení k Internetu se veřejnou IP adresou
Tuto variantu využijte, pokud kameru připojujte přímo k Internetu s veřejnou IP
adresou bez prostřednictví routeru, což je dost netypický případ. Parametry
nastavení sítě naleznete v kapitole LAN.
Připojení k Internetu pomocí PPPoE (Point-to-Point over Ethernet)
Tuto variantu využijte, pokud kameru připojujete přímo k Internetu pomocí DSL
linky. I toto je dost neobvyklý případ, protože z{kazníci připojení k internetu pomocí
DSL (ADSL) mají od svého poskytovatele DSL modem, který obsahuje i router.
Parametry nastavení sítě naleznete v kapitole PPPoE.
www.koukaam.se
15
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
3.3 Využití nap{jení po Ethernetu (PoE)
Použití switche s podporou PoE
Kamera splňuje normu 802.3af, lze ji tedy nap{jet stejným kabelem, který přen{ší
data. Pokud V{š switch/router podporuje PoE, připojte kameru do PoE portu.
Použití switche bez podpory PoE
Kamera splňuje normu 802.3af, lze ji tedy nap{jet stejným kabelem, který přen{ší
data. Pokud V{š switch/router nepodporuje PoE, připojte mezi switch/router a
kameru 802.3af PoE injektor (volitelné příslušenství).
www.koukaam.se
16
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
3.4 Softwarov{ instalace
Po fyzickém připojení kamery může uživatel využít program Installation Wizard 2
z přiloženého CD (nebo str{nek www.vivotek.com nebo www.koukaam.se) pro zjištění
IP adresy kamery. Ten je třeba nejprve nainstalovat.
1. Nainstalujte Installation Wizard 2.
2. Program pro spuštění analyzuje Vaše síťové prostředí. Pro pokračov{ní
stiskněte Next.
3. Program vyhled{ ve Vaší síti všechna podporovan{ zařízení VIVOTEK.
4. Po prohled{ní dvojklikněte na některý nalezený produkt (model a MAC
adresa se shoduje s kamerou, kterou chcete zobrazit/nastavit) pro otevření
kamery v Microsoft Internet Exploreru.
www.koukaam.se
17
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
3.5 Kamera je připravena k použití
1. Připojte se na kameru z Internetu nebo místní sítě.
2. Zobrazte video pomocí internetového prohlížeče, z{znamového
software nebo zařízení či přehr{vačem médií. Pro detaily viz kapitola
Přístup k síťové kameře.
www.koukaam.se
18
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
4 PŘÍSTUP K SÍŤOVÉ KAMEŘE
Tato kapitola popisuje způsoby, jak z IP kamery získat obraz a zvuk pomocí internetových
prohlížečů, RTSP přehr{vačů, 3GPP kompatibilních mobilních telefonů a z{znamového SW
VIVOTEK.
4.1 Přístup pomocí internetového prohlížeče
1. Spusťte svůj oblíbený webový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Netscape)
2. Zadejte IP adresu kamery, případně ji v prostředí LAN zjistěte pomocí programu
Installation Wizard 2
3. Na úvodní str{nce je zobrazeno video z kamery
4. Při prvním přístupu je nutné nainstalovat doplněk (plugin) do prohlížeče:
Pozn.:
Pokud použív{te prohlížeče Mozilla Firefox nebo Netscape, bude V{š prohlížeč pro
zobrazení video používat přehr{vač Apple Quick Time (případně program Quick Time
Alternative). Pokud jej nem{te, nainstalujte jej.
www.koukaam.se
19
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Ve výchozím nastavení není síťov{ kamera chr{něna heslem. Pro zabr{nění
neopr{vněného přístupu je důrazně doporučené nastavit heslo administr{tora (root).
Více v kapitole Zabezpečení.
Pokud vidíte dialog informující že Vaše úroveň zabezpečení zakazuje spouštění
doplňků ActiveX, povolte v Microsoft Internet Exploreru ActiveX.
1. Zvolte Tools > Internet Options > Security > Custom Level
2. Najděte položku Download signed ActiveX® controls; zvolte Enable (Povolit)
nebo Prompt (Dot{zat). OK.
www.koukaam.se
20
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
3. Aktualizujte v prohlížeči str{nku a nainstalujte ovl{dací prvek ActiveX podle
instrukcí na obrazovce.
4.2 Přístup pomocí RTSP přehr{vače médií
Pro zobrazení MPEG-4 videa z kamery pomocí přehr{vače médií můžete použít
například Apple Quick Time, Real Player, či VLC Player.
1. Spusťte přehr{vač
2. Zvolte Soubor > Otevřít (File > Open URL, příp. Network, Stream atd)
3. Zadejte rtsp://ip_adresa:rtsp_port/rtsp_access_name pro stream1 nebo
stream2.
Většina přehr{vačů podporuje pro přehr{v{ní RTSP jen port 554.
4. Zobrazí se video
www.koukaam.se
21
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
4.3 Přístup z mobilního telefonu
Pro přístup na IP kameru z mobilního telefonu musí být kamera přístupn{
z Internetu.
Pro zajištění spr{vné funkčnosti prosím překontrolujte n{sledující nastavení:
1. Protože většina přehr{vačů v mobilech nepodporuje RTSP autentizaci,
vypněte ji na str{nce Network v nastavení kamery.
2. Jelikož je kapacita datové linky telefonu omezen{, nastavte prosím
parametry videa takto (pro GPRS/EDGE připojení): MPEG-4, rozlišení
176x144px, 5fps, Intra frame period 1s, constant bit rate 40kbit/s, audio
GSM-AMR 12.2kbps.
3. Většina přehr{vačů a poskytovatelů připojení podporuje jako RTSP
port pouze výchozí adresu 554. V ide{lním případě nastavte tedy tuto
hodnotu na kameře, případně i na routeru (překlad portů 1:1).
4. Zadejte IP adresu kamery ve form{tu
rtsp://ip_adresa:rtsp_port/rtsp_access_name pro stream1 nebo stream2 do
internetového prohlížeče nebo přehr{vače médií ve Vašem telefonu.
Např.: rtsp://195.47.107.164/live.sdp
4.4 Sledov{ní a z{znam pomocí dodaného SW
Souč{stí balení kamery je CD s aplikačním
software VIVOTEK ST7501, který umožňuje
sledov{ní, konfiguraci a z{znam až 32 kamer
VIVOTEK. Program nainstalujte a
v nastavení přidejte požadované kamery. Pro
podrobný postup nastavení a použití ST7501
viz. Uživatelský n{vod k tomuto SW.
www.koukaam.se
22
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
5 HLAVNÍ STR[NKA KAMERY
Tato kapitola popisuje rozložení prvky hlavní str{nky IP kamery.
5.1 Logo společnosti VIVOTEK
Po kliknutí na toto logo navštívíte webové str{nky společnosti VIVOTEK, Inc.
5.2 Host Name
N{zev kamery.
5.3 Č{st pro ovl{d{ní kamery (Camera control area)
Video Stream – tato kamera umožňuje využití dvou nez{visle nastavených streamů,
pomocí ovl{dacího prvku zvolte požadovaný stream.
Digital Output – umožňuje ovl{d{ní externího zařízení prostřednictvím digit{lního
výstupu kamery.
www.koukaam.se
23
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
5.4 Č{st pro nastavení (Configuration area)
Client Settings – umožňuje nastavit požadavky na komunikaci kamery s klientem
(internetovým prohlížečem).
Configuration – přejdete na str{nky s nastavením kamery. Přístup do nastavení je
doporučeno chr{nit heslem administr{tora root.
Jazyk (Language) – umožňuje přepnout jazyk webového rozhraní, čeština ale
bohužel není podporov{na.
5.5 Okno s živým obrazem
Při použití komprese MPEG-4 vypad{ okno se živým obraze n{sledovně (Internet
Explorer):
Video title – popisek videa.
MPEG-4 protocol and media options – informace o přenosu při použití komprese
MPEG-4.
Title and time – do obrazu lze vložit popisek a aktu{lní datum a čas.
Time – Ukazuju aktu{lní datum a čas kamery.
www.koukaam.se
24
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Ovl{dací prvky audia a videa – ovl{dací prvky obrazu a zvuku. U některých modelů
kamer nemusí být všechny dostupné:
Statický snímek (Snapshot) – umožňuje uložení aktu{lního statického snímku
ve form{tu JPEG (*.jpg) nebo BMP (*.bmp).
Digit{lní zoom – klikněte na Disable digital zoom pro zapnutí. Nastavte
zvětšení v procentech a myší pohybujte lupou v obraze.
Pauza – pozastavení přenosu obrazu a zvuku. Spustíte opětovným kliknutím,
tlačítko se po kliku na Pause mění na tlačítko Play
.
Stop – zastavení přenosu obrazu a zvuku. Spustíte opětovným kliknutím,
tlačítko se po kliku na Pause mění na tlačítko Play
.
MP4 z{znam – klikněte pro uložení videa ve form{tu MP4 na V{š počítač.
Ukl{d{ní zastavíte kliknutím na tlačítko Stop recording
. Po ukončení
prohlížeče se ukončí i z{znam. Cestu na disku počítače pro ukl{d{ní videa nastavíte
na st{nce Client settings (nastavení klienta).
Hlasitost – umožňuje nastavit hlasitost přen{šeného zvuku.
Ztišit – vypne příjem zvuku. Po aktivaci se tlačítko změní na
.
Mluvit – pokud je ke kameře připojen externí reproduktor, můžete využít toto
tlačítko pro přenos zvuku ke kameře. Pro vypnutí stiskněte tlačítko
znovu.
Hlasitost mikrofonu - umožňuje nastavit citlivost mikrofonu na lok{lním
počítači.
Ztišit – vypne mikrofon místního počítače. Po aktivaci se tlačítko změní na
Cel{ obrazovka – přechod na zobrazení v režimu celé obrazovky. Pro n{vrat
stiskněte ESC.
www.koukaam.se
25
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Při použití komprese MJPEG vypad{ okno se živým obrazem n{sledovně (Internet
Explorer):
Video title – popisek videa.
Title and time – do obrazu lze vložit popisek a aktu{lní datum a čas.
Time – Ukazuju aktu{lní datum a čas kamery.
Ovl{dací prvky videa – ovl{dací prvky obrazu a zvuku. U některých modelů kamer
nemusí být všechny dostupné:
Statický snímek (Snapshot) – umožňuje uložení aktu{lního statického snímku
ve form{tu JPEG (*.jpg) nebo BMP (*.bmp).
Digit{lní zoom – klikněte na Disable digital zoom pro zapnutí. Nastavte
zvětšení v procentech a myší pohybujte lupou v obraze.
MP4 z{znam – klikněte pro uložení videa ve form{tu MP4 na V{š počítač.
Ukl{d{ní zastavíte kliknutím na tlačítko Stop recording
. Po ukončení
prohlížeče se ukončí i z{znam.
Cestu na disku počítače pro ukl{d{ní videa nastavíte na st{nce Client settings
(nastavení klienta).
Cel{ obrazovka – přechod na zobrazení v režimu celé obrazovky. Pro n{vrat
stiskněte ESC.
www.koukaam.se
26
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
6 CLIENT SETTINGS (NASTAVENÍ KLIENTA)
Tato kapitola popisuje možnosti nastavení přenosu a ukl{d{ní pro místní počítač. Po
provedení změn klikněte na tlačítko Save pro uložení.
6.1 Nastavení komprese MPEG-4
Lze zvolit, zda přen{šet obraz, zvuk nebo obojí. Volba je funkční pouze při kompresi
MPEG-4.
6.2 Nastavení přenosového protokolu pro MPEG-4
Umožňuje zvolit protokol pro přenos dat mezi klientem a kamerou. Nastavení
umožňuje výběr ze tří možných protokolů – UDP unicast, UDP multicast, TCP a HTTP.
UDP unicast - lze dos{hnout nejplynulejšího obrazu a zvuku, ale některé pakety
mohou být ztraceny z důvodu omezení šířky přenosového p{sma v síti, jehož n{sledkem je
degradace kvality obrazu a zvuku. Využijte, pokud preferujete plynulost a rychlost přenosu
před kvalitou obrazu. Každý unicastový uživatel kamery vytv{ří vlastní datový tok a
kamera umožňuje připojení maxim{lně 10 klientů současně.
UDP multicast – tento protokol umožňuje síťové infrastruktuře s podporou multicast
(routery a switche, protokol IGMP) replikovat data pro přihl{šené klienty. To současně
snižuje požadavky na kapacitu síťového připojení i umožňuje obsluhu mnoha klientů
současně. Pro využití multicastu jej musíte na str{nce Network nastavit a povolit.
Volba TCP zajistí, že ž{dný paket nebude ztracen a zobrazovaný obraz bude
přesnější a detailnější, ale na úkor plynulosti přenosu.
www.koukaam.se
27
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Protokol HTTP m{ podobné vlastnosti jako TCP, navíc není třeba pro provoz kamery
otevírat jiné porty, než port 80.
Nem{te-li ž{dné specifické potřeby a nevíte, jakou volbu vybrat, použijte volbu UDP.
Klient automaticky vyzkouší nastavení v pořadí UDP, TCP a HTTP. V případě problémů se
zobrazov{ním obrazu nebo zvuku je doporučeno postupně ručně nastavit přenosový
protokol na UDP a v případě nefunkčnosti na TCP. Zvolený přenosový protokol je uložen
v počítači uživatele a bude použit pro budoucí připojení.
6.3 Nastavení ukl{d{ní souborů MP4
Uživatel může uložit video po kliknutí na tlačítko Start MP4 Recording
pod
živým obrazem z kamery. Zde můžete nastavit, kam a s jakým n{zvem chcete
z{znamy ukl{dat.
Folder – cílov{ složka pro uložení souborů s videem.
File Name Prefix – předpona n{zvu ukl{daného souboru.
Add date and time suffix to the file name – do n{zvu souboru bude vloženo a
aktu{lní datum a čas.
www.koukaam.se
28
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7 CONFIGURATION (NASTAVENÍ)
Klikněte na odkaz Configuration na hlavní str{nce pro vstup do nastavení kamery.
Tam m{ přístup pouze uživatel s opr{vněním Administrator.
VIVOTEK nabízí jednoduché uživatelské rozhraní umožňující bezproblémové a
snadné nastavení. Pro zjednodušení nastavení představuje VIVOTEK dva režimy
nastavov{ní – advanced (pokročilý) a basic (z{kladní) pro začínající uživatele.
Některé pokročilé funkce ( HTTPS / Access list / Homepage layout / Application /
Recording / Systém log / View parameters) nejsou v z{kladním režimu vůbec
zobrazeny.
Pokud chcete nastavovat pokročilé funkce, klikněte na *Advanced mode+.
Další vychyt{vkou je schov{v{ní neaktivních nastavení.
Basic mode (z{kladní režim):
www.koukaam.se
29
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Advanced mode (pokročilý režim):
Každ{ funkce bude pops{na v n{sledující č{sti. Funkce dostupné pouze
v pokročilém režimu jsou označeny symbolem
.
7.1 System (Systém)
Host name
„N{zev hostitele“ (Host name) – text, který se zobrazí jako nadpis v horní č{sti titulní
strany.
www.koukaam.se
30
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
System Time (systémový čas)
„Zachovat st{vající datum a čas“ (Keep current date and time) - zachov{ aktu{lní datum a
čas kamery. Interní hodiny re{lného času uchovají datum a čas i v případě odpojení od
nap{jení.
„Synchronizovat s časem počítače“ (Sync with computer time) - synchronizuje
datum a čas s hodnotami v počítači. Hodnota data a času je přečtena z PC a nastavena
v kameře.
„Manu{lně“ (Manual) - administr{tor může nastavit datum a čas ručně.
„Automaticky“ (Automatic) - synchronizuje čas s NTP serverem přes Internet při
každém restartu kamery. Synchronizace selže, pokud se nelze k NTP serveru připojit. (NTP –
Server síťového času – doporučujeme používat ntp.cesnet.cz napojený na České referenční
hodiny).
„NTP server“ (NTP Server) – zadejte IP adresu nebo doménový n{zev NTP serveru.
Pokud pole nevyplníte, použije se server výchozí.
„Časové p{smo“ (Time zone) - je nutno zadat při získ{v{ní času z NTP
serveru pro spr{vné lok{lní nastavení času (Česk{ a Slovensk{ republika
jsou v p{smu GMT+1, resp GMT+2 při letním čase).
DI a DO
„Digit{lní vstup“ (Digital Input) – zadejte, který stav na vstupu kamery bude br{n
jako alarmový.
„Digit{lní výstup“ (Digital Output) – zadejte, který stav na výstupu kamery bude
br{n jako norm{lní (zda sepnuto nebo rozepnuto).
Pozn{mka: Čím později stisknete tlačítko Uložit, tím později se čas
aktualizuje.
www.koukaam.se
31
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7.2 Security (Zabezpečení)
7.2.1 Heslo uživatele root
Účet administr{tora se nazýv{ „root“ a nemůže být odstraněn. Pokud chcete
používat více uživatelských účtů, nastavte prosím nejprve heslo uživatele root.
1. Zadejte do obou políček stejné heslo a klikněte na tlačítko Save.
2. Zobrazí se dialog pro přihl{šení, zadejte uživatel „root“ a nastavené
heslo.
7.2.2 Manage privilege (Spr{va opr{vnění)
Digital output (Digit{lní výstup) – ovl{d{ní stavu výstupu kamery můžete
povolit či zak{zat oběma skupin{m uživatelů – typům Viewer i Operator. Pokud
povolíte pro uživatele Viewer, zpřístupní se tato funkce také uživatelům Operator.
Allow anonymous viewing (Povolit anonymní sledov{ní) – pokud povolíte,
bude možné sledovat živý přenos z kamery bez zad{ní uživatele a hesla.
www.koukaam.se
32
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7.2.3 Manage User (Spr{va uživatelů)
Administr{tor může vytvořit až 20 uživatelských účtů.
1. Zadejte jméno a heslo nového uživatele.
2. Nastavte opr{vnění a uložte pomocí tlačítka Add.
Uživatelské ůčty se liší typem opr{vnění. Do nastavení kamery
(Configuration) mají přístup pouze uživatelé Administrator. Uživatelé Operator
nemohou přistoupit na str{nky s nastavením kamery, ale mohou parametry kamery
číst či zapisovat pomocí URL příkazů. Uživatelé Viewer pak smějí pouze sledovat
živý přenos.
Již vytvořené uživatelské účty lze upravovat (Update) nebo mazat (Delete).
www.koukaam.se
33
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7.3 HTTPS
Tato kapitola popisuje jak zabezpečit přenos dat z kamery pomocí šifrov{ní
SSL.
7.3.1 Enable HTTPS (Povolit HTTPS)
Zaškrtněte položku pro zapnutí HTTPS komunikace a zvolte požadovanou možnost:
„HTTP & HTTPS“ nebo „HTTPS only“ (jen HTTPS). Nejprve musíte vytvořit a
nainstalovat certifik{t, pak lze nastavení uložit pomocí tlačítka Save.
7.3.2 Create and install certificate method (Metoda vytvoření a instalace
certifik{tu)
Existují tři možnosti vytvoření a instalace certifik{tu:
Create self-signed certificate automatically (Vytvořit automaticky certifik{t
podepsaný s{m sebou)
1. Zvolte tuto možnost
2. Povolte HTTPS („HTTP & HTTPS“ nebo „HTTPS only“)
3. Klikněte na Save pro vygenerov{ní certifik{tu
www.koukaam.se
34
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
4. Po vytvoření budou zobrazeny vlastnosti certifik{tu. Pro zobrazení
detailních informací klikněte na Property.
www.koukaam.se
35
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
5. Klikněte na Home pro n{vrat na hlavní str{nku s obrazem z kamery.
Nyní změňte z{pis IP adresy z „http://“ na „https://“ a potvrďte. Při
zobrazení varovných dialogů pokračujte stiskem OK nebo Ano.
www.koukaam.se
36
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Create self-signed certificate manually (Vytvořit ručně certifik{t podepsaný
s{m sebou)
1. Zvolte tuto možnost
2. Stiskněte Create, vyplňte požadované údaje a klikněte na Save pro
vygenerov{ní certifik{tu
3. Po vytvoření budou zobrazeny vlastnosti certifik{tu. Pro zobrazení
detailních informací klikněte na Property.
4. Pokračujte podle kroku 5) na předchozí str{nce.
www.koukaam.se
37
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Create and install (Vytvořit a nainstalovat certifik{t) – tuto možnost zvolte,
jestli chcete vytvořit certifik{t certifikační autoritou.
1. Zvolte tuto možnost
2. Stiskněte Create, vyplňte požadované údaje a klikněte na Save pro
vygenerov{ní certifik{tu
3. Pokud vidíte n{sledující varovnou hl{šku, klikněte na OK pro povolení
vyskakovacích oken.
www.koukaam.se
38
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
4. Nově otevřen{
str{nka obsahuje
požadavek na
certifik{t
(Certificate
request).
5. Kontaktuje autoritu, kter{ vyd{v{ digit{lní certifik{ty a nechte vytvořit
certifik{t pro kameru. Po vyd{ní certifik{tu zvolte Browse, vyberte
soubor s certifik{tem a klikněte na Upload.
6. Pokračujte podle bodů 4) a 5) na straně 38 a 39.
Pozn{mka:
 Jak vypnout zabezpečení pomocí HTTPS?
1. Zneaktivněte volbu Enable HTTPS secure connection, potvrďte pomocí Save.
2. Klikněte na OK pro potvrzení.
3. Str{nka se automaticky přesměruje na nezabezpečenou.
 Pokud chcete nainstalovat jiný certifik{t, je třeba původní nejprve
odstranit:
Zneaktivněte volbu Enable HTTPS secure connection a stiskněte Remove pro
odstranění současného certifik{tu.
www.koukaam.se
39
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7.4 Network (Síť)
Tato kapitola popisuje, jak nastavit kabelové síťové připojení kamery.
7.4.1 Network type (typ sítě)
LAN
Zvolte tuto možnost, pokud je kamera připojena do místní sítě a uživatelé na ni
budou přistupovat také z lok{lní sítě. Výchozí nastavení sítě je LAN. Nezapomeňte
změny uložit stiskem tlačítka Save.
Get IP address automatically (Získat IP adresu automaticky) – zvolte tuto možnost,
aby kamera po každém restartu automaticky získala IP adresu od DHCP serveru
v síti.
Use fixed IP address (Používat pevnou IP adresu) – zvolte pro možnost ručního
zad{ní parametrů sítě.
1. Pro snadné nastavení parametrů
sítě můžete využít aplikaci
Installation Wizard 2 dodanou
na CD.
2. Zadejte IP adresu, masku,
výchozí br{nu (router) a DNS,
které získ{te od spr{vce sítě či
poskytovatele připojení.
www.koukaam.se
40
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Enable UPnP presentation (Zapnout UPnP prezentaci) - nastavení položky
aktivuje/vypín{ službu UPnP™ – Universal Plug and Play. V případě, že je služba zak{z{na,
nebude kamera nalezena jako položka ve složce „Síťové okolí“ (My network places). Tato
funkce je podporov{na v operačním systému Microsoft Windows XP a novějších. Podpora
UPnP™ musí být nainstalov{na a povolena.
Enable UPnP Port Forwarding (Povolit přesměrov{ní portů pomocí UPnP™) – tato
volba zapín{/vypín{ automatické nastavení přesměrov{ní portů pro vzd{lený přístup na
kameru (z Internetu) na Vašem routeru. Pokud je ve Vaší síti router s podporou UPnP Port
Forwarding, provede pro kameru automaticky mapov{ní portů a kameru je poté možné
otevřít přímo v prohlížeči na daném portu bez jakéhokoliv dalšího nastavov{ní.
PPPoE (Point-to-Point over Ethernet)
Zvolte tuto možnost, pokud kameru připojujete přímo na Internet
prostřednictvím protokolu PPPoE (nepříliš čast{ situace). Pro využití této funkce je
třeba účet u poskytovatele Internetu.
Postupujte podle n{sledujících kroků pro získ{ní veřejné IP adresy Vaší
kamery:
1. Nejprve nastavte kameru v prostředí LAN
2. Jděte na Home > Confguration > Application > Server Settings a přidejte
nový server – e-mail nebo FTP.
3. Přejděte na Confguration > Application > Media Settings a nastavte
System log, který obsahuje informace o veřejné IP adrese kamery
v textovém form{tu.
4. Vraťte se na str{nku Confguration > Network > Network Type, zvolte
PPPoE, zadejte požadované údaje získané od poskytovatele připojení a
stiskněte Save.
5. Kamera restartuje.
6. Vypněte nap{jení, přepojte kameru ze sítě LAN do Internetu a znovu
zapojte nap{jení.
www.koukaam.se
41
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Pozn{mka:
 Pokud jsou výchozí porty již obsazeny jinou službou, zvolí IP kamera jiné
hodnoty.
 Pokud není Vaším router podporov{na funkce UPnP Port Forwarding,
zobrazí se chybov{ hl{ška: „Error: Router does not support UPnP port
forwarding“.
 Kroky nutné pro instalaci a povolení UPnP™ na Vašem počítači (Windows
XP), musíte být přihl{šeni jako Administrator:
1. Otevřete nabídku Start > Control Panel (Ovl{dací panely) > Add or
Remove Programs (Přidat nebo odebrat programy).
2. Klikněte na Add/Remove Windows Components.
3. Zvolte Networking services (Síťové služby) a Details (Detaily).
www.koukaam.se
42
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
4. Pokud není, zaškrtněte volbu Universal Plug and Play a stiskněte OK.
5. V dalším okně stiskněte OK.
6. Klikněte na Finish. UPnP™ je nyní nainstalov{no a povoleno.

Jak funguje UPnP™?
Síťov{ technologie UPnP™ umožňuje automatické nastavení a vyhledaní zařízení
přidaných do počítačové sítě. Služby a možnosti poskytované síťovými
zařízeními, jako jsou síťové tisk{rny či printservery, sdílení souborů atd. jsou
navz{jem dostupné bez obtěžující nutnosti složitého nastavov{ní. V případě
síťových kamer umožní, aby byly zobrazeny v My Network Places (Síťové okolí).

Povolení UPnP Port Forwardingu umožní kameře kameře automaticky nastavit
(otevřít) sekund{rní, nikoliv prim{rní, HTTP port na Vašem routeru. To
znamen{, že při přístupu na kameru z Internetu budete muset číslo sekund{rního
HTTP portu přidat za veřejnou IP adresu kamery. Například pokud je prim{rní
HTTP port nastaven na 80 a sekund{rní na 8080, budete na kameru přistupovat
takto: z Internetu např.: http://195.47.107.164:8080 a z místní sítě třeba
http://192.168.1.51 nebo http://192.168.1.51:8080.

Pokud jsou špatně nastaveny parametry připojení kamery k Internetu pomocí
PPPoE nebo připojení nefunguje, proveďte uvedení kamery do tov{rního
nastavení (viz. kapitola Uvedení to tov{rního nastavení) a nastavte ji znovu z
LAN.
www.koukaam.se
43
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7.4.2 HTTP
Pokud chcete využívat HTTP autentifikaci, přesvědčte se, že m{te nastavení
heslo administr{tora root, viz kapitola Zabezpečení.
Authentification (Ověření) – podle potřeby kamera podporuje dva typy nastavení
zabezpečení HTTP přenosů: basic a digest.
Pokud je zvolena možnost basic, je heslo přen{šeno v textovém tvaru – hrozí
zde tedy teoreticky riziko zachycení obsahu nepovolenou osobou. Naproti tomu
metoda digest přen{ší heslo šifrované algoritmem MD5, nabízí tedy lepší ochranu
před nechtěným přístupem neopr{vněné osoby ke kameře.
HTTP Port / Secondary HTTP Port (HTTP / sekund{rní HTTP port) – ve výchozím stavu
jsou nastaveny na hodnoty 80 a 8080. Také jim může být přiřazeno jakékoliv jiné číslo
z intervalu 1025 až 65535. Pokud jsou porty nastaveny špatně, zobrazí se varovný dialog:
Pro připojení ke kameře v prostředí LAN lze využít oba porty. Na kameru tedy se tedy
připojíte zad{ním např: http://192.168.4.160 nebo http://192.168.4.160:8080.
Access name for stream 1 / Access name for stream 2 – jméno pro přístup ke
streamu 1, resp. streamu 2.
Pokud použijete pro přístup ke kameře Mozilla Firefox nebo Netscape a stream
nastaven na MJPEG, bude prohlížeč dost{vat od kamery kontinu{lní tok JPEG
obr{zků. Tato technologie zn{m{ jako server push umožňuje zobrazit živé video
z kamery i v těchto alternativních prohlížečích.
Na daný stream se připojíte zad{ním URL příkazu: http://<ip adresa>:<http
port>/<access name pro stream1 nebo stream2> do adresní ř{dky prohlížeče.
www.koukaam.se
44
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Například pokud je Access Name pro stream2 nastaven na „video2.mjpg“:
1. Otevřete Firefox nebo Netscape
2. Zadejte URL příkaz do adresního ř{dku a potvrďte.
3. Zobrazí se obraz.
Pozn{mka:
 Microsoft® Internet Explorer tuto technologii nepodporuje.
7.4.3 HTTPS
Ve výchozím stavu je nastavena hodnota HTTPS portu na 443. Může to také být
jakékoliv neobsazené číslo z intervalu 1025 až 65535.
7.4.4 Two way audio (Obousměrné audio)
Ve výchozím stavu je nastavena hodnota portu pro obousměrný přenos zvuku
(SIP) na 5060. Může to také být jakékoliv neobsazené číslo z intervalu 1025 až 65535.
Tato kamera podporuje obousměrný přenos zvuku, takže oper{toři mohou
naslouchat i mluvit současně. Pro komunikaci s lidmi v okolí kamery lze použít
zabudovaný či externí mikrofon a externí reproduktor.
Připomín{me, že komprese MJPEG přen{ší pouze sérii statických JPEG
obr{zků. Pokud chcete využívat zvukový přenos ujistěte se, že je komprese pro jeden
ze streamů nastavena na MPEG-4 a na že na zobrazovacím počítači je přenos audia
povolen (nastavení Video and Audio v Client settings).
www.koukaam.se
45
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Pro zapnutí přenosu zvuku směrem ke kameře klikněte na
, pro změnu
citlivosti mikrofonu na
a na
pro vypnutí mikrofonu. Pro ukončení
přenosu zvuku zm{čkněte tlačítko
.
7.4.5 FTP
FTP server v kameře může být využit například pro stažení zaznamenaných
obr{zků či kr{tkých videoklipů z paměti kamery nebo k aktualizaci firmware
v kameře prostřednictvím aplikace Installation Wizard 2.
Ve výchozím stavu je nastavena hodnota portu pro FTP na 21. Může to také být
jakékoliv neobsazené číslo z intervalu 1025 až 65535.
www.koukaam.se
46
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7.4.6 RTSP Streaming
Pokud chcete využívat RTSP autentifikaci, přesvědčte se, že m{te nastavení
heslo administr{tora root, viz kapitola Zabezpečení.
Authentification (Ověření) – podle potřeby kamera podporuje tři typy nastavení
zabezpečení RTSP přenosů: disable (vypnuto), basic a digest.
Pokud je zvolena možnost basic, je heslo přen{šeno v textovém tvaru – hrozí
zde tedy teoreticky riziko zachycení obsahu nepovolenou osobou. Naproti tomu
metoda digest přen{ší heslo šifrované algoritmem MD5, nabízí tedy lepší ochranu
před nechtěným přístupem neopr{vněné osoby ke kameře.
Přehr{vač Real Player nepodporuje metodu digest, většina mobilních telefonů
vyžaduje autentifikaci zcela vypnutou – disabled.
HTTP Port / Secondary HTTP Port (HTTP / sekund{rní HTTP port) – ve výchozím stavu
jsou nastaveny na hodnoty 80 a 8080. Také jim může být přiřazeno jakékoliv jiné číslo
z intervalu 1025 až 65535. Pokud jsou porty nastaveny špatně, zobrazí se varovný dialog:
Pro připojení ke kameře v prostředí LAN lze využít oba porty. Na kameru tedy se tedy
připojíte zad{ním např: http://192.168.4.160 nebo http://192.168.4.160:8080.
Access name for stream 1 / Access name for stream 2 – jméno pro přístup ke
streamu 1, resp. streamu 2.
www.koukaam.se
47
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Pokud použijete pro přístup ke kameře přehr{vač médií (např. Apple Quick Time,
Real Player, VLC Player), nastavte požadovaný stream na MPEG-4 a přehr{vače
zadejte URL příkazu: http://<ip adresa>:<http port>/<access name pro stream1 nebo
stream2> do adresní ř{dky prohlížeče.
Například pokud je Access Name pro stream 1 nastaven na „live.sdp“:
1. Otevřete přehr{vač médií
2. Zvolte v menu Soubor > Open URL (případně Open Network atp.)
3. Zadejte URL příkaz do adresního
ř{dku a potvrďte.
4. Zobrazí se obraz.
RTSP port /RTP port for video, audio/ RTCP port for video, audio
 Protokol RTSP (Real Time Streaming Protocol) umožňuje řídit přenos
streamovaných dat. Ve výchozím stavu je protokol pro RTSP nastaven
na hodnotu 554.
 Protokol RTP (Real Time Transport Protocol) se použív{ pro přenos
obrazových a zvukových dat ke klientům. Ve výchozím stavu je
protokol RTP pro video nastaven na hodnotu 5556 a pro audio 5558.
 Protokol RTCP (Real Time Transport Control Protocol) se použív{ jako
podpůrný při přenosu dat, například sleduje vytížení kapacity
přenosové linky (připojení). Ve výchozím stavu je protokol RTCP pro
video nastaven na hodnotu 5557 a pro audio 5559.
Také jim může být přiřazeno jakékoliv jiné číslo z intervalu 1025 až 65535. Port RTP musí být
sude číslo a RTCP port je RTP port + 1, čili vždy liché číslo. Pokud změníte hodnotu RTP
portu, port RTCP se přenastaví automaticky.
V případě špatně zadaných hodnot se zobrazí varovn{
hl{ška:
www.koukaam.se
48
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Multicast settings for stream 1 / Multicast settings for stream 2 – klikněte na
položky pro zobrazení všech možností. Zaškrtněte Always multicast (Vždy multicast)
pro povolení multicastu pro stream 1, resp. stream 2.
Přenosov{ technologie unicast přen{ší data prostřednictvím spojů typu bodbod. Oproti tomu multicast umožňuje přenos dat k celé multicastové skupině
současně. Každý z uživatelů pak získ{ lok{lní kopii dat, čímž multicast významně
šetří nutnou přenosovou kapacitu linky, obzvl{šť při velkém počtu sledujících
uživatelů
Multicast portům může být přiřazeno jakékoliv jiné číslo z intervalu 1025 až 65535.
Port multicast RTP musí být sude číslo a multicast RTCP port je multicast RTP port + 1, čili
vždy liché číslo. Pokud změníte hodnotu multicast RTP portu, multicast port RTCP se
přenastaví automaticky.
V případě špatně zadaných hodnot se zobrazí varovn{ hl{ška:
Multicast TTL [1 až 255] určuje, kolika routery může na síti multicastový provoz projít, než
vyprší jeho platnost.
www.koukaam.se
49
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7.5 DDNS
Tato kapitola popisuje, jak nastavit kameru pro využití služby dynamické DNS.
DDNS je služba, kter{ umožňuje kameře mít statické doménové jméno, což se hodí
obzvl{šť v případě, kdy m{ Vaše připojení dynamickou veřejnou IP adresu.
Enable DDNS (Povolit DDNS) – zaškrtnutím zapnete DDNS.
Provider (Poskytovatel) – zvolte z nabídky preferovaného poskytovatele služby
DDNS. VIVOTEK nabízí svým z{kazníkům využití služby dynamické DNS
Safe100.net zdarma. Tohoto poskytovatele také společnost VIVOTEK doporučuje.
D{le jsou podporov{ni další poskytovatelé této služby, jako Dyndns.org, TZO.com,
DHS.org, CustomSafe100, dyn-interfree.it.
Před tím, než můžete službu začít používat si musíte vytvořit uživatelský účet.
 Safe100.net
1. V nabídce DDNS zvolte Safe100.net. Pro souhlas
s licenčními
podmínkami klikněte na I accept.
2. V registračním formul{ři vyplňte Host name (xxx.safe100.net), e-mail,
Key (klíč) a znovu Confirm Key a klikněte na Register. Po úspěšném
vytvoření uživatelského účtu se zobrazí potvrzovací hl{ška.
www.koukaam.se
50
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
3. Klikněte na tlačítko Copy a vyplněné údaje se automaticky přenesou do
formul{ře nastavení DDNS v kameře.
4. Zvolte Enable DDNS a klikněte na Save.
 CustomSafe100
VIVOTEK d{le nabízí podporu služby CustomSafe100.
1. V nabídce DDNS zvolte CustomSafe100. Pro souhlas s licenčními
podmínkami klikněte na I accept.
2. V registračním formul{ři vyplňte Host name, Email, Key (klíč) a znovu
Confirm Key a klikněte na Register. Po úspěšném vytvoření
uživatelského účtu se zobrazí potvrzovací hl{ška.
3. Klikněte na tlačítko Copy a vyplněné údaje se automaticky přenesou do
formul{ře nastavení DDNS v kameře.
4. Zvolte Enable DDNS a klikněte na Save.
www.koukaam.se
51
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Forget key – klikněte na toto tlačítko, pokud zapomenete klíč (key) k Vašemu
účtu na Safe100.net nebo CustomeSafe100 – bude doručen do Vaší emailové
schr{nky.
Pro vytvoření uživatelských účtů u dalších providerů prosím použijte
n{sledující odkazy:
 Dyndns.org (Dynamic) / Dyndns.org (Custom): http://www.dyndns.com/
 TZO.com: http://www.tzo.com/
 DHS.org: http://www.dhs.org/
 dyn-interfree.it: http://dyn-interfree.it/
7.6 Access list
Tato kapitola popisuje, jak můžete chr{nit kameru před neopr{vněným
sledov{ním pomocí kontroly IP adresy připojeného klienta.
7.6.1 General settings (Obecn{ nastavení)
Maximum number of concurrent streaming connection(s) limited to: (Maxim{lní
počet současně připojených uživatelů omezen na) – omezení maxim{lního počtou
současně sledujících (1 až 10) pro stream 1 i 2 současně. Výchozí hodnota je 10. Po
provedení změn klikněte na Save, všechny současn{ připojení budou odpojena a
pokosí se připojit znovu.
View information (Zobrazit informace) – zobrazí informace o aktu{lně připojených
uživatelích. Např.:
www.koukaam.se
52
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
IP address – současn{ připojení.
Elapsed time (Uplynulý čas) – doba připojení jednotlivých uživatelů.
User ID – pokud administr{tor chr{ní přístup ke kameře heslem a vytvořil pro
uživatele účty, budou jejich jména vidět zde.
V některých situacích mohou uživatelé získat přístup k živému videu bez
nutnosti zadat uživatelské jméno a heslo:
1. Administr{tor nespecifikoval heslo uživatele root.
2. Administr{tor nastavil heslo uživatele root, ale vypnul RTSP Authentification
nastavením na hodnotu disabled.
3. Administr{tor nastavil heslo uživatele root, ale povolil anonymní přístup
(Allow Anonymous Viewing)
Refresh (Obnovit) – stisk tohoto tlačítka aktualizuje tabulku připojení.
Add to deny list (Přidat na seznam zak{zaných) – někter{ připojení ze seznamu
možn{ budete chtít umístit na seznam zak{zaných IP adres. Klikněte na tlačítko Add
pro přid{ní na seznam. Tato spojení však budou odpojena pouze dočasně a pokusí se
znovu připojit. Pokud chcete povolit kontrolu zak{zaných IP adres, zaškrtněte volbu
Enable access list filtering a klikněte na tlačítko Save.
Disconnect (Odpojit) – odpojí současně připojeného uživatele. Tato spojení však
budou odpojena pouze dočasně a pokusí se znovu připojit.
Enable IP access list filtering (Zapnout filtrov{ní IP adres) – pro povolení funkce
zaškrtněte tlačítko a stiskněte Save.
www.koukaam.se
53
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7.6.2 Filter (Filtr)
Kamera umožňuje dva druhy kontroly přístupu: seznam povolených (Allowed list) a
zak{zaných (Deny list) IP adres. Ke kameře mají přístup pouze klienti, jejichž IP
adresa je na seznamu povelených a není na seznamu zak{zaných IP adres. Seznamy
pro IPv6 se zobrazí pouze v případě, že je IPv6 povolen v nastavení sítě.
Pro přid{ní pravidla filtru kliněte na Add (Přidat).
Uživatel může přidat tři typy pravidel:
Single – umožňuje přidat do seznamu konkrétní IP adresu.
Network - umožňuje přidat do seznamu síťovou adresu a odpovídající masku.
www.koukaam.se
54
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Range – Umožňuje zadat rozmezí IP adrese. Pouze pro IPv4.
Delete Allowed/Denied list (Smazat seznam povolených/zak{zaných) – zvolte
požadovaný z{znam v seznamu a stiskněte Delete pro jeho odstranění.
Pozn{mka:
 Příklad: Pokud je seznam povolených nastaven na hodnoty od 1.1.1.0 do
192.255.255.255 a seznam zak{zaných na rozsah od 1.1.1.0 do 170.255.255.255,
k síťové kameře se mohou přihl{sit pouze uživatelé s IP adresou z rozmezí
171.0.0.0 a 192.255.255.255.
7.6.3 Administrator IP address (IP adresa administr{tora)
Always allow the IP address to access this device – pokud zaškrtnete tuto volbu a
zad{te IP adresu, ze které se připojuje administr{tor, můžete si být jisti, že
administr{torovi bude přístup ke kameře umožněn vždy.
www.koukaam.se
55
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7.7
Audio and Video (Zvuk a obraz)
Tato kapitola popisuje, jak nastavit parametry obrazu a zvuku IP kamery.
Sest{v{ se ze dvou sekcí: Audio (Zvuk) a Video (Obraz).
7.7.1 Video Settings (Nastavení obrazu)
Video title (Popisek obrazu) - text, který bude zobrazený v černém pruhu nad
obrazem videa.
Color (Barevnost) - můžete zvolit barevné nebo černobílé zobrazení obrazu.
Power line frequency (Frekvence síťového nap{jení) - z{řivkové světlo blik{
v z{vislosti na frekvenci napětí. Pro ČR, SR a ostatní země EU zvolte možnost 50Hz. Po
změně nap{jecí frekvence je nutné kameru vypnout a zapnout.
www.koukaam.se
56
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Video orientation (Orientace obrazu) - Flip (Převr{tit): otočení obrazu okolo
vodorovné osy, Mirror (Zrcadlit): otočení obrazu okolo svislé osy. Zaškrtněte obě volby
pokud je kamera nainstalov{na spodní vzhůru nohama (pod stropem).
Maximum Exposure Time (Maxim{lní expoziční čas) – touto volbou lze omezit
maxim{lní expoziční čas kamery. Použijte ji, pokud m{te obraz příliš tmavý nebo pohybující
se objekty jsou rozmazané. Lze nastavit hodnoty 1/120 s, 1 / 60 s, 1/30 s, 1/15 s, 1/5 s a Auto.
Overlay title and time stamp on video (Zobrazení popisku, data a času ve videu)
– zaškrtněte, pokud chcete do videa vkl{dat datum, čas a popisek. Pokud je rozlišení
nastaveno na 176x144 px, bude do obrazu vloženo pouze datum a čas.
Image
settings
(Nastavení obrazu) stiskem tlačítka Image settings dojde
k otevření
dalšího
okna
s možností
nastavení parametrů – Jas (Brightness),
Kontrast (Contrast), Odstín (Hue) a Sytost
(Saturation) obrazu. Každ{ z voleb m{
možnost nastavení v rozsahu od -5 do +5,
hodnota 0 symbolizuje výchozí nastavení.
Tlačítkem
Preview
(N{hled)
dojde
k zobrazení
obrazu
s nastavenými
hodnotami.
Tlačítkem
Save
uložíte
nastavení obrazu a pomocí Close okno
zavřete.
www.koukaam.se
57
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Privacy Mask (Vymaskov{ní priv{tních zón) – po stisku tlačítka dojde k otevření
nového okna. Priv{tní zóny lze využít k zakrytí oblastí, které by neměly být viděny osobou
sledující video – např. okna do soukromých bytů, elektronické z{mky s číselníkem pro
zad{ní kódu atd. Místo priv{tní zóny se pak ve videu zobrazuje čern{ plocha.
Pro vytvoření nových priv{tních oblastí postupujte takto:
1.
2.
3.
4.
Stiskněte tlačítko New.
Umístěte okno masky na požadovanou pozici a upravte jeho velikost.
Zadejte jméno okna a stiskněte tlačítko Save pro uložení.
Zaškrtnutím Enable privacy mask (Zapnout priv{tní maskov{ní)
vymaskov{ní zón zapnete.
Pozn{mka:
o Lze vytvořit 5 priv{tních oblastí.
o Pro zrušení oblasti klikněte na křížek v pravém horním rohu oblasti.
7.7.2
Video quality settings for stream 1 / stream 2 (Nastavení
kvality pro stream 1 / stream 2)
Kamera umožňuje nastavit dva nez{vislé video streamy. Například lze první nastavit
s vysokou kvalitou obrazu a rozlišení pro lok{lní z{znam a druhý s nízkou kvalitou a
rozlišením pro vzd{lený přístup z mobilního telefonu.
o Mode (Režim) – kamera podporuje dvě metody komprese obrazu – MPEG-4 a
MJPEG.
Pokud je kamera nastavena do režimu MPEG-4, je obraz streamov{n pomocí
protokolu RTSP a jsou umožněna 4 další nastavení kvality obrazu:
o Frame Size (Velikost obrazu) - jsou k dispozici tři rozlišení: 176×144, 320×240,
640×480 bodů. Větší rozlišení vyžaduje pro přenos obrazu rychlejší připojení.
o Maximum frame rate (Maxim{lní snímkovací frekvence) – nastavte
maxim{lní požadovaný počet snímků za sekundu. Vyšší hodnoty
produkují plynulejší obraz, za cenu přenosu většího množství dat.
www.koukaam.se
58
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Při nastavení frekvence nap{jení na 50 Hz jsou k dispozici tyto
hodnoty: 1fps (sn/s), 2fps, 3fps, 5fps, 8fps, 10fps, 15fps, 20fps and 25fps.
o Intra frame period (Interval klíčového snímku) – interval klíčového snímku
mezi snímky rozdílovými. Kratší intervaly produkují kvalitnější obraz za
cenu přenosu většího množství dat. Lze nastavit: 1/4 sekundy, 1/2 s, 1 s,
2 s, 3 s a 4 s.
o Video quality (Kvalita obrazu) – složitější scény (hodně změn v obraze)
obecně generují více dat, což znamen{, že pro jejich přenos bude třeba větší
šířka přenosového p{sma. Pokud zvolíte Constant bit rate (St{l{ přenosov{
rychlost), bude využív{na st{le stejn{ přenosov{ rychlost a bude doch{zet ke
změn{m v kvalitě obrazu. Lze nastavit hodnoty: 20Kbps, 30Kbps, 40Kbps,
50Kbps, 64Kbps, 128Kbps, 256Kbps, 512Kbps, 768Kbps, 1Mbps, 2Mbps,
3Mbps a 4Mbps. Na druhou stranu lze zvolit Fixed quality (St{l{ kvalita), což
vede k přenosu obrazu se st{le stejnou kvalitou, ale s proměnnými požadavky
na přenosovou rychlost. Lze nastavit hodnoty: Medium (Střední), Standard
(Standardní), Good (Dobr{), Detailed (Detilní) a Excellent (Vynikající).
Pokud je kamera nastavena do režimu MJPEG, je video přen{šeno jako sled
statických JPEG obr{zků. V tomto případě každý jednotlivý snímek obsahuje kompletní
obrazovou informaci a stejnou kvalitu obrazu, ovšem za cenu vyšších n{roků na propustnost
sítě. Vzhledem k tomu, že se jedn{ pouze o sled statických obrazů MJPEG stream neobsahuje
zvuk. V režimu MJPEG lze nastavit parametry:
o Frame Size (Velikost obrazu) - jsou k dispozici tři rozlišení: 176×144, 320×240,
640×480 bodů. Větší rozlišení vyžaduje pro přenos obrazu rychlejší připojení.
o Maximum frame rate (Maxim{lní snímkovací frekvence) – nastavte
maxim{lní požadovaný počet snímků za sekundu. Vyšší hodnoty
produkují plynulejší obraz, za cenu přenosu většího množství dat. Při
nastavení frekvence nap{jení na 50 Hz jsou k dispozici tyto hodnoty:
1fps (sn/s), 2fps, 3fps, 5fps, 8fps, 10fps, 15fps, 20fps a 25fps.
o Video quality (Kvalita obrazu) – lze nastavit hodnoty: Medium (Střední),
Standard (Standardní), Good (Dobr{), Detailed (Detilní) a Excellent
(Vynikající).
7.7.3 Audio settings (Nastavení zvuku)
www.koukaam.se
59
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Mute (Ztišit) – tato volba vypne přeno zvuku ke všem klientům, ačkoliv mají
přenos zvuku povolený na str{nce Client settings. Také dojde k zobrazení varovné
hl{šky:
Internal microphone input gain (Zesílení vstupu interního mikrofonu) – jsou
k dispozici možnosti mezi +21 dB (nejcitlivější) až -33 dB (nejméně citlivé).
External microphone input gain (Zesílení vstupu externího mikrofonu) – jsou
k dispozici možnosti mezi +21 dB (nejcitlivější) až -33 dB (nejméně citlivé).
Audio type (Typ audia) – zvolte požadovaný audio kodek AAC nebo GSMAMR a bitrate:
o Kodek AAC je vhodný pro vysokou kvalitu zvuku i za cenu vyšších
n{roků na síť. Nastavitelné přenosové rychlosti jsou: 16Kbps, 32Kbps,
48Kbps, 64Kbps, 96Kbps a 128Kbps.
o Kodek GSM-AMR je optimalizovaný pro přenos řeči a m{ nižší
požadavky na přenosovou rychlost. Nastavitelné přenosové rychlosti
jsou: 4.75Kbps, 5.15Kbps, 5.90Kbps, 6.7Kbps, 7.4Kbps, 7.95Kbps,
10.2Kbps a 12.2Kbps.
Po provedení změn je uložte stiskem Save.
Pozn{mka:
Kamera m{ dvě možnosti, jak snímat zvuk: pomocí zabudovaného nebo
externího mikrofonu připojenému na vstup. Přepínač volby zdrojového mikrofonu je
umístěn na zadní č{sti kamery.
www.koukaam.se
60
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7.8 Motion detection (Detekce pohybu)
Tato kapitola popisuje, jak nastavit softwarovou detekci pohybu v kameře.
Celkem lze nastavit tři nez{visl{ detekční okna.
Pro zapnutí detekce pohybu postupujte podle kroků:
1. Klikněte na New pro vytvoření nového okna detekce pohybu.
2. Zadejte n{zev okna, pro přesun a změnu velikosti okna použijte myš.
Pro smaz{ní okna stiskněte křížek v pravém horním rohu okna.
3. Nastavte citlivost pohybového detektoru (Sensitivity) a procentu{lní
změnu v obraze (Percentage).
4. Klikněte na Save pro uložení.
5. Zaškrtněte Enable motion detection pro zapnutí funkce.
www.koukaam.se
61
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Barevný procentu{lní indik{tor se bude měnit v z{vislosti na změn{ch
v obraze. Pokud bude detekov{n pohyb v obraze a jeho míra přes{hne nastavenou
úroveň, změní sloupec barvu na červenou. Také bude dané detekční okno červeně
or{mov{no. V případě poplachu lze okamžitě zaznamenat statické obr{zky nebo
kr{tké videosekvence a odeslat na vzd{lený server (email, FTP) využitím detekce
pohybu jako zdroje poplachu. Více viz kapitola Application.
Zelen{ barva indik{toru znamen{, že sice byl detekov{n pohyb, ale jeho míra
nepřekročila nastavenou úroveň.
Pozn{mka:
o Jak funguje detekce pohybu?
www.koukaam.se
62
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Lze nastavit dva parametry detekce pohybu: Sensitivity (Citlivost) a
Percentage (Procentu{lní změna). V ilustraci nahoře jsou obr{zky A a B (nahoře) dva
po sobě jdoucí snímky. Změny v pixelech mezi oběma obr{zky jsou vyznačeny šedě
(obr{zek C vpravo dole) a budou porovn{ny s nastavením detekce pohybu.
Sensitivity vyjadřuje citlivost na pohybující se objekty. Vyšší nastavení citlivosti bude
mít tendenci registrovat i nepatrný pohyb, zatímco nižší nastavení jej
pravděpodobně pomine. Pokud je citlivost nastavena na 70%, kamera bude
považovat fialové oblasti pixelů za poplachové oblasti (obr{zek D vpravo dole).
Percentage vyjadřuje proporci mezi poplachovými a všemi pixely v okně detekce
pohybu. Pokud bude Percentage nastaveno na 30%, překračuje míra pohybu
nastavení a detekční okno bude červeně or{mov{no.
Pro využití v zabezpečení doporučujeme vyšší nastavení citlivosti a nižší
nastavení procentu{lní změny – ačkoliv kamera generuje více falešných poplachů,
nedojde k promešk{ní kritického okamžiku.
www.koukaam.se
63
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7.9 Homepage layout (Vzhled hlavní str{nky)
Tato sekce popisuje, jak změnit vzhled hlavní str{nky.
7.9.1 Preview (N{hled)
Tato sekce zobrazuje nastavení proveden{ na vzhledu hlavní str{nky. Lze
změnit pozadí str{nky a barvy fontů. Změny se zobrazí v tomto n{hledu
automaticky. N{sledující obr{zek ukazuje výchozí nastavení:
7.9.2
Logo graph (Obr{zek loga)
Obr{zek loga na hlavní str{nce lze změnit.
Pro nahr{ní nového loga postupujte prosím takto:
1.
2.
3.
4.
5.
Zvolte Custom.
V otevřeném dialogu vyberte soubor s obr{zkem loga na disku počítače.
Pro nahr{ní obr{zku stiskněte Upload.
V případě potřeby zadejte internetový odkaz obr{zku.
Pro uložení klikněte na Save.
www.koukaam.se
64
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7.9.3 Theme options (Možnosti šablony)
Zde lze měnit barevnost domovské str{nky. Jsou zde k dispozici tři
přednastavené vzory. Změny v nastavení se automaticky projeví v sekci Preview,
pro trvalé uložení je však třeba volby potvrdit stiskem Save.
www.koukaam.se
65
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Pro vlastní úpravu barevnosti str{nky postupujte takto:
1. Klikněte vlevo na položku Custom.
2. Klikněte vpravo na pr{zdné políčko, jehož barvu chcete změnit.
3. Zobrazí se barevn{ paleta.
4. Pomocí posuvníku vpravo a barevného čtverce zvolte požadovanou barvu.
5. Zvolen{ barva se zobrazí v původně pr{zdném políčku a take v n{hledu
str{nky.
6. Pro uložení klikněte na Save.
www.koukaam.se
66
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7.10 Application (Využití)
Tato
kapitola
popisuje,
jak
nastavit
reakce kamery na různé
ud{losti.
Typickým
využitím je třeba odesl{ní
obr{zků nebo kr{tkých
videosekvencí na FTP
nebo emailem v případě
detekce pohybu v obraze.
Na ilustraci napravo vidíte, že ud{lost může být spuštěna mnoha zdroji, jako
je detekce pohybu nebo externím zdrojem poplachu (např. PIR čidlo atd.). Pokud
nastane ud{lost, můžete nastavit, jak{ akce se m{ provést. Kameru lze například
nastavit pro odesíl{ní obr{zků nebo videí na emailovou adresu nebo FTP server.
www.koukaam.se
67
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7.10.1 Event settings (Nastavení ud{lostí)
Pro otevření str{nky s nastavením ud{lostí klikněte na položku Add pod
nadpisem Event settings. Na této str{nce lze nastavit celkem 3 ud{losti.
Event name (N{zev ud{losti) – zadejte popisný n{zev ud{losti.
Enable this event (Povolit tuto ud{lost) – zaškrtněte pro zapnutí ud{losti.
Priority (Priorita) – zvolte relativní prioritu této ud{losti: High (Vysok{),
Normal (Norm{lní) a Low (Nízk{). Při souběhu ud{lostí budou nejprve obsluhov{ny
ty s vyšší prioritou.
Detect next event after x seconds (Detekovat další ud{lost po x sekund{ch) –
zadejte čas, po který budou další ud{losti ignorov{ny.
www.koukaam.se
68
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Ud{lost je akce vyvolan{ nastaveným zdrojem poplachu, kter{ sest{v{
z n{sledujících prvků: Trigger (Spoušť), Event Schedule (Kalend{ř ud{losti) a Action
(Akce).
Trigger (Spoušť) – neboli příčina vzniku ud{losti, může to být softwarov{
detekce pohybu v kameře nebo externí zdroj poplachu:
o Video motion detection (Softwarov{ detekce pohybu v obraze) –
ud{lost bude spouštěna zabudovaným detektorem pohybu. Nejprve je
třeba nastavit detekci pohybu, viz kapitola Motion detection.
o Periodically (Periodicky) – dan{ ud{lost bude vyvol{v{na periodicky
v nastaveném minutovém intervalu. Maxim{lně lze nastavit 999 minut.
o Digital input (Digit{lní vstup) – poplachový vstup kamery umožňuje
kameře využít jako zdroj ud{losti sign{l z externího zařízení. Podle
pl{novaného využití lze na trhu vybírat z mnoha různých zařízení
(čidlo, magnetický kontakt, IR z{vora, změny teploty, vlhkosti atd<).
o D{le lze jako ud{lost využít detekci pohybu zabudovaným PIR čidlem.
o System boot (Boot systému) – ud{lost bude spuštěna, pokud dojde
k restartov{ní kamery, například kvůli výpadku nap{jení.
www.koukaam.se
69
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Event Schedule (Kalend{ř ud{losti) – zvolte dny v týdnu a hodiny, ve kterých
m{ tato ud{lost pracovat. Form{t času je 24 hodinový.
Action (Akce) – neboli n{sledek určuje, co se m{ st{t, pokud nastane dan{
ud{lost.
o Trigger D/O for x seconds (Aktivovat výstup na x sekund) – zvolte čas,
po který m{ být aktivov{n digit{lní výstup kamery.
o Turn on IR illuminators for x seconds – zapne na požadovaný počet
sekund zabudovaný LED přísvit, a to buď vždy (at all times) nebo při
zhoršeném osvětlení (in low-light conditions).
Pozn{mka:
Pro nastavení ud{losti, jako je třeba odesíl{ní obr{zků nebo kr{tkých
videosekvencí, je třeba nastavit také Server a Obsah, aby kamera věděla, co a kam m{
v daném případě odeslat.
o Add server (Přidat server) – otevře str{nku s nastavením serverů.
o Add media (Přidat obsah) – otevře str{nku s nastavením obsahu k
odesl{ní.
Po dokončení změn stiskněte pro uložení tlačítko Save a pro zavření stiskněte
Close. Nov{ ud{lost/server/obsah se objeví v seznamu.
www.koukaam.se
70
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Příklad str{nky s nastavenou ud{lostí:
Pokud je Event Status (Stav ud{losti) nastaven na hodnotu ON, kamera
v případě detekce pohybu v obraze odešle automaticky snímky e-mailem. Pokud
chcete zastavit odesíl{ní obr{zků, přepněte stav na OFF, a to kliknutím na ON. Také
lze ud{lost smazat, a to kliknutím na Delete.
Pro smaz{ní serveru jej zvolte v rozbalovacím seznamu a klikněte na Delete.
Server lze smazat, pouze pokud není přiřazen ž{dné ud{losti.
Pro smaz{ní obsahu jej zvolte v rozbalovacím seznamu Media a klikněte na
Delete. Obsah lze smazat, pouze pokud není přiřazen ž{dné ud{losti.
www.koukaam.se
71
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7.10.2 Server settings (Nastavení serveru)
Pro otevření str{nky s nastavením serverů klikněte na položku Add pod
nadpisem Server settings. Na této str{nce lze nastavit celkem 5 druhů cílů, kam bude
kamea při ud{losti odesílat obsah.
Server Name (N{zev serveru) – zadejte n{zev tohoto serveru.
Server Type (Typ serveru) – zvolte typ serveru: email, FTP, HTTP nebo síťový
disk.
Email – v případě ud{losti odešle nastavený obsah emailem.
o Sender Email address – adresa odesílatele.
o Recipient email address – adresa příjemce.
o Server address – doménový n{zev nebo IP adresa serveru
o User name – uživatelské jméno pro autentifikaci na emailovém serveru.
o Password – heslo k emailovému účtu.
Pro ověření, že je email nastaven spr{vně, klikněte na tlačítko Test. Pokud
připojení funguje, přijde V{m email a z{roveň se zobrazí informační hl{ška o stavu
testu:
Pro uložení stiskněte tlačítko Save.
www.koukaam.se
72
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
FTP – v případě ud{losti odešle nastavený obsah na FTP server.
o Server address – doménový n{zev nebo IP adresa FTP serveru.
o Server port – výchozí hodnotou pro FTP je port 21, lze však zadat
jakékoliv číslo mezi 1025 – 65535.
o User name – uživatelské jméno pro autentifikaci FTP serveru.
o Password – heslo FTP účtu.
o Remote folder name – n{zev vzd{leného adres{ře pro ukl{d{ní obsahu.
Pokud adres{ř neexistuje, kamera jej vytvoří.
o Passive mode – některé firewally neakceptují spojení přich{zející
z venkovních sítí. Pokud FTP server podporuje pasívní režim,
zaškrtněte tuto volbu pro umožnění přenosu dat přes firewall.
Pro ověření, že je FTP nastaveno spr{vně, klikněte na tlačítko Test. Pokud
připojení funguje, ve zvoleném adres{ři na FTP naleznete soubor text.txt a z{roveň se
zobrazí informační hl{ška o stavu testu:
Pro uložení stiskněte tlačítko Save.
www.koukaam.se
73
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
HTTP – v případě ud{losti odešle nastavený obsah na HTTP server.
o URL – zadejte URL adresu HTTP serveru.
o User name – uživatelské jméno pro autentifikaci HTTP serveru.
o Password – heslo HTTP účtu.
Pro ověření, že je HTTP nastaveno spr{vně, klikněte na tlačítko Test. Pokud
připojení funguje, ve zvoleném adres{ři na HTTP serveru naleznete soubor text.txt a
z{roveň se zobrazí informační hl{ška o stavu testu:
Pro uložení stiskněte tlačítko Save.
Network storage (Síťový disk) – zvolte pro odesíl{ní obsahu v případě
ud{losti na síťový disk. Více viz kapitola Nastavení síťového disku.
o Pro uložení změn stiskněte Save a zavřete okno pomocí Close. Nový
server se objeví na seznamu, pro jeho smaz{ní server zvolte a stiskněte
Delete. Server lze smazat, pouze pokud není přiřazen nějaké ud{losti.
www.koukaam.se
74
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7.10.3 Media settings (Nastavení obsahu)
Pro otevření str{nky s nastavením obsahu klikněte na položku Add pod
nadpisem Media settings. Na této str{nce lze nastavit celkem 5 druhů obsahu, který
bude kamera při ud{losti odesílat.
Media name (N{zev obsahu) – zadejte popisný n{zev této položky.
Media Type (Typ obsahu) – lze zvolit ze tří možností: Snapshot (snímek),
Video Clip (kr{tký videosekvence) nebo System log (informace o činnosti kamery).
Pro odesl{ní obr{zků v případě poplachu zvolte Snapshot:
o Source (Zdroj) – zvolte, zda snímky pořídit ze streamu 1 nebo 2.
o Send pre-event images (Odesílat snímky pořízené před ud{lostí) – kamera
umožňuje dočasně ukl{dat snímky do paměti. Nastavte, kolik obr{zků
před vznikem ud{losti chcete uložit. Lze uložit až 7 obr{zků.
o Send post-event images (Odesílat snímky pořízené po ud{losti) – nastavte,
kolik obr{zků po ud{losti chcete odeslat. Lze nastavit až 7 obr{zků.
Pokud bude například zvoleno 7 a 7 obr{zků, bude celkem odesl{no 14
snímků.
o File name prefix (Předpona n{zvu souboru) – zadejte zač{tek n{zvu
souboru.
www.koukaam.se
75
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
o Add date and time sufix to the
file name (Přidat datum a čas do
n{zvu souboru) – kamera pak
bude odesílat obr{zky s datem a
časem v n{zvu souboru, čímž
dojde k vzniku archivu snímků.
Video clip (Videosekvence) – zvolte pro odesl{ní kr{tkého videa.
o Source (Zdroj) – zvolte, zda video pořídit ze streamu 1 nebo 2.
o Pre-event recording (Z{znam před ud{lostí) – kamera umožňuje dočasně
ukl{dat video do paměti. Nastavte, kolik sekund před vznikem ud{losti
chcete uložit. Lze uložit až 9 sekund.
o Maximum duration (Maxim{lní délka) – nastavte, kolik sekund celkem
chcete nahr{t. Lze nastavit až 10 s.
Pokud bude například zvolena maxim{lní délka videa na 10 s a z{znam
před ud{lostí na 5s, kamera bude po ud{losti nahr{vat video ještě 4 s.
o Maximum file size (Maxim{lní velikost souboru) – zadejte maxim{lní
velikost souboru.
o File name prefix (Předpona
n{zvu souboru) – zadejte
zač{tek n{zvu souboru.
www.koukaam.se
76
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
System log (Log systému) – zvolte pro odesíl{ní logu (informací o činnosti
kamery).
Pro uložení změn stiskněte Save a zavřete okno pomocí Close. Nový obsah se
objeví na seznamu.
7.11 Recording (Z{znam)
Tato kapitola popisuje, jak nastavit z{znam kamery.
Před nastavov{ním této str{nky prosím nastavte síťový disk. Klikněte na
Server pro otevření str{nky s nastavením a postupujte takto:
Network Storage Settings (Nastavení síťového disku)
1. Zadejte údaje korespondující s nastavením Vašeho síťového disku.
www.koukaam.se
77
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
2.
Pro otestov{ní klikněte na Test. Výsledek testu se zobrazí
v novém okně.
Pokud je vše v poř{dku, na síťovém disku se objeví nový soubor
test.txt.
3.
4.
Zadejt n{zev síťového disku.
Klikněte na Save pro uložení a pomocí Close str{nku zavřete.
www.koukaam.se
78
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Recording Settings (Nastavení z{znamu)
Pro otevření str{nky s nastavením z{znamu klikněte na položku Add pod
nadpisem Recording Settings. Na této str{nce lze nastavit celkem 2 režimy z{znamu.
Recording name (N{zev z{znamu) – zadejte popisný n{zev režimu z{znamu.
Enable this recording (Povolit tento z{znam) – zaškrtněte pro zapnutí.
Priority (Priorita) – zvolte relativní prioritu tohoto z{znamu: High (Vysok{),
Normal (Norm{lní) a Low (Nízk{). Při souběhu budou nejprve pořizov{ny z{znamy
s vyšší prioritou.
Source (Zdroj) – zvolte, zda z{znam pořizovat ze streamu 1 nebo 2.
Recording Schedule (Kalend{ř z{znamu) – zvolte dny v týdnu a hodiny, ve
kterých m{ z{znam probíhat. Form{t času je 24 hodinový.
Destination (Cíl) – zvolte, kam se mají soubory se z{znamy ukl{dat. Toto pole
je ve výchozím stavu pr{zdné, pro nastavení cílů prosím přejděte na Configuration –
Application – Server Settings pro nastavení síťového disku.
Max recording capacity (Maxim{lní kapacita úložiště) – až bude tento limit
dosažen, začnou se automaticky přepisovat nejstarší nahr{vky.
www.koukaam.se
79
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
File size for each recording (Velikost každého z{znamu) – zadejte maxim{lní
velikost každého souboru se z{znamem.
Pro uložení změn klikněte na Enable this recording a zavřete okno pomocí
Close. Nový z{znam se objeví na seznamu Recordings, pro jeho smaz{ní jej zvolte a
stiskněte Delete.
Klikněte na:
 Video pro otevření str{nky s nastavením z{znamu.
 ON pro vypnutí z{znamu (stav se změní na OFF).
 NAS pro otevření seznamu uložených z{znamů.
www.koukaam.se
80
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7.12 System log
Sys
System log (Logy sys
Tato kapitola popisuje, jak nastavit odesíl{ní logů (z{znamů o činnosti
kamery) na externí server, například pro z{lohu nebo vzd{lené monitorov{ní stavu
kamery.
7.12.1 Remote log (Vzd{lený log)
Kameru lze nastavit pro odesíl{ní logů na vzd{lený server za účelem z{lohy.
Před využitím této funkce si prosím nainstalujte utilitu pro příjem vzd{lených logů
logů, například Kiwi Syslog Deamon - http://www.kiwisyslog.com/kiwi-syslogdaemon-overview.
Pro aktivaci této funkce postupujte podle kroků:
1. Zadejte IP adresu vzd{leného losovacího serveru.
2. Zadejte port serveru.
3. Zakškrtněte Enable remote log a stiskněte Save.
7.12.2 Current log (Současný log)
Seznam obsahuje z{znamy o
činnosti kamery v chronologickém pořadí.
Je uložen v paměti kamery a po dosažení
určité velikosti se začne od konce
přepisovat.
www.koukaam.se
81
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7.13 View parameters (Zobrazit parametry)
Tato str{nka obsahuje informace o veškerých nastaveních v kameře
v abecedním řazení. Při kontaktov{ní technické podpory prosím zasílejte i tento
výpis.
7.14 Maintenance (Údržba)
Tato kapitola popisuje, jak vést kameru do tov{rního nastavení, provést
upgrade verze firmware v kameře atd.
7.14.1 Reboot (Restartovat)
www.koukaam.se
82
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Tato volba kameru vypne a zapne. Opětovné uvedení do provozu trv{ jednu
až dvě minuty. Po obnovení činnosti se zobrazí živý obraz.
V průběhu restartu kamery je zobrazena n{sledující hl{ška:
Pokud po restartu nedojde k obnovení spojení, zadejte do prohlížeče ručně IP
adresu kamery a potvrďte.
7.14.2 Restore (Obnova tov{rního nastavení)
Tato volba způsobí vymaz{ní veškerých nastavení a n{vrat k hodnot{m
nastaveným výrobcem. Z vymaz{ní lze vyloučit n{sledující nastavení:
Network Type – nastavení sítě.
Daylight Saving Time (Letní čas) – informace o nastavení přechodu na letní
čas.
Custom langure (Vlastní jazyk) – vlastní překlad jazykového XML souboru.
Pokud ani jednu z možností nezvolíte, obnoví se do tov{rního nastavení
všechny parametry.
V průběhu obnovov{ní parametrů kamery je zobrazena n{sledující hl{ška:
www.koukaam.se
83
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
7.14.3 Upgrade firmware (Aktualizace firmware v kameře)
Tato funkce umožňuje aktualizovat firmware ve Vaší kameře. Proces
aktualizace trv{ přibližně 5 minut. Během aktualizace kameru nevypínejte!
Pro aktualizaci firmware v kameře postupujte takto:
1. St{hněte si nejnovější firmware ze str{nek http://www.vivotek.com
nebo http://www.vivotek.cz. Jedn{ se o soubor s příponou *.pkg.
2. Klikněte na Browse a zvolte soubor s firmware.
3. Klikněte na Upgrade. Kamera zah{jí proces aktualizace a po jeho
skončení se restartuje.
4. Aktualizace je úspěšn{, pokud se objeví text „Reboot system now!! This
connection will close“. Poté obnovte připojení ke kameře.
Po úspěšné aktualizaci se objeví n{sledující obrazovka:
www.koukaam.se
84
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Při zvolení neplatného souboru s firmware se zobrazí tento text:
7.14.4 Export/Upload Files (Exportovat/Vložit soubory)
Tato funkce umožňuje exportovat a nahr{t konfigurační soubor pro přechod
na letní čas a jazykový soubor pro překlad do vlastního jazyka.
Export daylight saving time configuration file (Exportovat soubor
s konfigurací přechodu na letní čas)
Tato funkce umožňuje ručně definovat poč{teční a koncový čas posunu na
letní čas. Pro nastavení postupujte takto:
1. U položky Export Daylight Saving Time Configuration File klikněte na
tlačítko Export pro export Extensible Markup Language (*.xml)
souboru.
2. Soubor otevřete nebo uložte na disk.
3. Otevřete soubor pomocí textového editoru (např. Microsoft Notepad),
najděte svoje časové p{smo a proveďte změny času posunu. Po
dokončení soubor uložte.
www.koukaam.se
85
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
V uk{zce níže začín{ posun na letní čas každý rok ve 2:00 r{no druhou
neděli v březnu a končí ve 2:00 r{no každou první neděli v listopadu:
Upload daylight saving time configuration file (Nahr{t soubor s konfigurací
přechodu na letní čas)
U kolonky Upload klikněte na Browse a zvolte upravený XML soubor. Pokud
jsou parametry nastaveny nespr{vně, dojde k zobrazení n{sledující hl{šky:
www.koukaam.se
86
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Klikněte na Upload. Pro nastavení přechodu na letní čas přejděte na str{nku
System. Pokud se pokusíte nahr{t soubor ve špatném form{tu, zobrazí se n{sledující
hl{ška:
Export language file (Export jazykového souboru) zvolte pro uložení souboru,
který lze v textovém editoru přeložit do libovolného jazyka. Výchozími jazyky od
výrobce jsou: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, 日本語, Português, 簡体中文, a
繁體中文.
Upload custom langure file (Nahr{t vlastní jazykový soubor) – klikněte na Browse,
zvolte přeložený jazykový soubor a nahrajte do kamery pomocí Upload.
www.koukaam.se
87
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
8 PŘÍLOHA - URL PŘÍKAZY KAMERY
8.1 Úvod
Kamery VIVOTEK umožňují z{kazníkům s vlastní webovou str{nkou či
aplikací velmi snadnou integraci obrazu a ovl{d{ní kamery pomocí jednoduchých
URL příkazů. Pomocí těchto http URL příkazů je možné získat aktu{lní obr{zek ve
form{tu JPEG, ovl{d{ní kamery (PTZ, výstupní relé, <) a číst/zapisovat parametry
kamery. Obr{zky a požadavky CGI jsou obsluhov{ny zabudovaným webserverem
kamery.
8.2 Získ{ní aktu{lního obr{zku
Pro získ{ní aktu{lní statického obr{zku ve form{tu JPEG zadejte do svého
prohlížeče adresu: http://<servername>/cgi-bin/viewer/video.jpg.
Takto lze velmi snadno obohatit webovou str{nku o obraz z kamery.
8.3 Přehled dostupných parametrů
Všechny dostupné parametry a jejich syntaxi naleznete na konci origin{lního
anglického manu{lu, který je dostupný na dodaném CD, případně ke stažení na
str{nk{ch http://www.vivotek.com.
www.koukaam.se
88
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
9
POZN[MKA K LICENCÍM NA POUŽITÉ TECHNOLOGIE
9.1 Technologie MPEG-4 AAC
Tento produkt je licencov{n v r{mci MPEG-4 AAC audio patentu. Tento
produkt nesmí být dekompilov{n, reverzně inženýrov{n nebo kopírov{n, kromě PC
software, můžete si vytvořit jednu kopii pro archivační účely.
Pro více detailů viz http://www.vialicensing.com.
9.2 Technologie MPEG-4
Tento produkt obsahuje jednu licenci pro enkodér a jednu pro dekodér obrazu
MPEG-4. Instalace více než jednoho dekodéru není povolena. V případě z{jmu o více
licencí prosím kontaktujte svého dodavatele.
Tento produkt je licencov{n v souladu s patentní licencí pro osobní a
nekomerční využití z{kazníkem (i) pro kódov{ní obrazu ve standardu MPEG-4
(„MPEG-4 VIDEO“) a/nebo pro dekódov{ní MPEG-4 obrazu (ii), který byl předtím
zakódov{n soukromým a nekomerčním z{kazníkem a/nebo byl získ{n ze zdroje
licencovaného společností MPEG LA pro poskytov{ní MPEG-4 videa. Licence pro
jiné použití není poskytov{na. Další informace, včetně těch vztahujících se
k vnitřním a komerčním využitím a licencím mohou být získ{ny od společnosti
MPEG LA, LLC. Více viz http:/www.mpegla.com.
9.3 AMR-NB standard
Tento produkt je licencov{n v r{mci licenčního ujedn{ní patentu AMR-NB
standard. Při využití tohoto produktu může dojít k využití těchto patentů:
TELEFONAKIEBOLAGET ERICSSON AB: US PAT. 6192335; 6275798; 6029125;
6424938; 6058359. NOKIA CORPORATION: US PAT. 5946651; 6199035. VOICEAGE
CORPORATION: AT PAT. 0516621; BE PAT. 0516621; CA PAT. 2010830; CH PAT.
0516621; DE PAT. 0516621; DK PAT. 0516621; ES PAT. 0516621; FR PAT. 0516621; GB
PAT. 0516621; GR PAT. 0516621; IT PAT. 0516621; LI PAT. 0516621; LU PAT.
0516621; NL PAT. 0516621; SE PAT 0516621; US PAT 5444816; AT PAT. 819303/AT E
198805T1; AU PAT. 697256; BE PAT. 819303; BR PAT. 9604838-7; CA PAT. 2216315;
CH PAT. 819303; CN PAT. ZL96193827.7; DE PAT. 819303/DE69611607T2; DK PAT.
819303; ES PAT. 819303; EP PAT. 819303; FR PAT. 819303; GB PAT. 819303; IT PAT.
819303; JP PAT. APP. 8-529817; NL PAT. 819303; SE PAT. 819303; US PAT. 5664053.
Seznam může být poskytovateli licence čas od času aktualizov{n a aktu{lní
verze seznamu je k dispozici na http://www.voiceage.com.
www.koukaam.se
89
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
10 ELEKTROMAGNETICK[ KOMPATIBILITA (EMC)
Toto zařízení splňuje FCC Rules Part 15. Provoz je podmíněn n{sledujícími
podmínkami:
 Zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference,
 Zařízení musí přijmout jakékoliv interference, včetně těch, které mohou
způsobit než{doucí chov{ní.
USA – zařízení bylo testov{no a shled{no splňujícím omezení pro digit{lní zařízení
třídy Class B ve shodě s č{stí 15 FCC Rules. Tato omezení jsou vytvořena pro
poskytnutí rozumné míry ochrany proti škodlivým interferencím v rezidenčních
instalacích. Toto zařízení generuje, využív{ a může vyzařovat r{diové z{ření a
v případě nespr{vné instalace či použití může než{doucím způsobem ovlivňovat
r{diové komunikace. Není ž{dn{ z{ruka, že interference nenastane v konkrétním
případě. Pokud toto zařízení než{doucím způsobem ovlivňuje příjem televizního
nebo rozhlasového sign{lu (což pozn{te při vypnutí zařízení), uživatel se může
pokusit interferenci odstranit jedním nebo více n{sledujícími způsoby:




Otočte nebo přemístěte přijímací anténu.
Pokuste se zvětšit vzd{lenost mezi zařízením a přijímačem.
Připojte zařízení do jiné síťové z{suvky, než kterou použív{ přijímač.
Pro další pomoc kontaktujte prodejce nebo zkušeného r{dio/TV technika.
Pro splnění emisních limitů musí být využív{na stíněn{ kabel{ž.
Europe CE - Toto digit{lní zařízení splňuje B limit evropské normy EN55022/1998
pro vyzařov{ní radiových emisí a požadavky pro odolnost podle EN50082-1/1992
10.1 Odpovědnost
VIVOTEK Inc. ani autoři českého překladu nenesou odpovědnost za technické a
typografické chyby a vyhrazují si pr{vo prov{dět změny v produktu a jeho manu{lu bez
předchozího upozornění. VIVOTEK Inc. ani jeho distributoři neposkytují z{ruky jakéhokoliv
druhu s ohledem na materi{ly obsažené v tomto dokumentu, a d{le na případné odvozené
z{ruky prodejnosti či vhodnosti pro konkrétní použití.
www.koukaam.se
90
FD7131 – N{vod pro uživatele a administr{tora
Český překlad ©2010 KOUKAAM a.s., Jakub Motyčka ([email protected])
Webov{ str{nka: http://www.koukaam.se
e-mail: [email protected]
Poslední změna [email protected]:00
Copyright © 2000 - 2010 VIVOTEK Inc., všechna pr{va vyhrazena
www.koukaam.se
91

Podobné dokumenty

Manuál Vivotek IP7135/IP7137

Manuál Vivotek IP7135/IP7137 z{kladními znalostmi fungov{ní počítačových sítí. V případě výskytu systémové chyby, kterou nelze jednoduše odstranit z důvodu chybného nastavení, postupujte podle dodatku uživatelského n{vodu „Ods...

Více

vivotek -- fd8133, fd8134

vivotek -- fd8133, fd8134 z{kladními znalostmi fungov{ní počítačových sítí. V případě výskytu systémové chyby, kterou nelze jednoduše odstranit z důvodu chybného nastavení, postupujte podle dodatku uživatelského n{vodu „Ods...

Více

sd7151 - KOUKAAM a.s.

sd7151 - KOUKAAM a.s. z{kladními znalostmi fungov{ní počítačových sítí. V případě výskytu systémové chyby, kterou nelze jednoduše odstranit z důvodu chybného nastavení, postupujte podle dodatku uživatelského n{vodu „Ods...

Více

Návod - KOUKAAM a.s.

Návod - KOUKAAM a.s. kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný zabezpečovací systém. Prosím ujistěte se před instalací síťové kamery, zda její instalace není v rozporu se záko...

Více

Vivotek IP7138 a IP7139

Vivotek IP7138 a IP7139 instalaci zabráníte zničení kamery způsobeném nesprávným použitím, a předejdete případným problémům při jejím používání. IP kamera je síťové zařízení, které je snadno použitelné pro uživatele se zá...

Více

Operační systémy – test č. 1, Windows

Operační systémy – test č. 1, Windows 37. V dávkovém souboru vypište uživateli hlášení „Zadej číslo:ÿ, nechte uživatele zadat vstup a uložte ho do proměnné cislo. 38. Jak v dávkovém souboru přistupujeme k jeho parametrům, jak jsou repr...

Více

Mobilní a telekomunikační systémy

Mobilní a telekomunikační systémy Datum platnosti úprav: 1. verze Cílem vzdělávacího programu je připravit flexibilního absolventa, jehož prvotní profesionalizace je jak v oblasti všeobecného, tak v oblasti obecně odborného vzděláv...

Více