POKYNY

Transkript

POKYNY
dt_14MAJ5450_15_info.pdf - Adobe Acrobat Professional
POKYNY
!"#$#%&'&()
*
+,-.**"
*
,/0122,/+*
*3"
*
/
4
.,/++56778/9
9
.3
*:;.
<=>/4
:*./
?@
AA,@/
B**@
,***:.
*: lze získat na všech územních pracovi ! "#"$$% &'( " )*+,.'" /0
2" $3& ""4 3+$+ 3&+5
6&78883&9'"0:%3$&35/+$"*4(#"&%;)*,%
&+5&"%"'"&"%,"4*"#"$$4*&&3"*",3,$,"&*"$""2(4*3"3"*
&3"*0:%&+#,&3,&%""43+$+
3&+56&78883&9 v na'"0("#"$$5
4@
*-
*
*3@*!2*,*,,!2";',"*&3'33"
&"*(%"*%(+"2/++#&&#$""*4(!+"23"'""*&3'3($#$
!&++:%&+,$;%3*3(
&A
C*@.
D,
A:9-*:**
A
.33
A
**@
9./.@.
*";.<.=>/8
D,
A.*
.9.-
.*,*
D,
A/E3
:*D,
A!&&+:%&+#
&3"*3!#;"3&3,!3$+)*"3%:%&3&!2<,2A
30:+
povinnost @-
3.
*A
...**.
@**
[email protected]
3;@-<F"=>
*3@D,
A/
"*,
A
3
*
**
9
@9.G,
,/01IJGL,/<#M*
=
*<#M**
/+=9*,
*/8A
3QD,
A:9*.
..*
9."
3,/568/9A
3
D,
A:/
=)*#"+$5#"3$""*&"'")*+,.'"/0
""43+$+
3&+56&78883&9!$"23,$3&#$,*"5)*"$"*4(
"
@
..
@9.A
3.3@3*9**
-A
:**
:
D,
A93@+//9**"
*
,/0122,/+
*
*3"
*
/
$
G
$
2"$#"+$/5*("("*4(2"43$#",:''6&3#,%
$#"+$,9!$"42":5*(+>"*(+*3$,"34&:!$"%3,&'(,:
''!3""&#;
"
23,&"*$5"%$3,"*3!+#""#%3'52"$5+"23"
"*?"3$%"&,'#$5@"#,3',2"',"';"43$+3',""+&#"+$A,,3",*"*
3'3&2"+3""*&"4*+$#"*!$"+2"&3(3,3"(""$&"+;(,"'4*3(*3"
$3,$B"#"#+3'3*3,"*,(!#"3"&"#5("*4(2$"*,(
+#";"2#3$,%(!2"2;2"3'3,+3C"$,3",*2$2"$5*""+&#"+$DEEF'!#3
'5!"(&(2&"&3!$2"$5*""+&#"+$EF'!'3$4+$$
"
&++
C"#&&#$(%;&"*(,("!"',"#",&#
"*%(!23,&&#:,&33&#"("#(/+#:%&+2""&&#$*2#3$+
"'2+&+$%;""*%("#,"*,(!&;,2"3"3&#"%+3,&"!&$,3&&#"#3&#"%
*("!"'&$,"&23*3(:+&+3%3&#,#3$%&#5&*"$+#",""4
?R:+/
@
*.
**
:.**
9;.<
=>9**
@*.;.
<
*=>9*+&3&:%&+$;43&#,#3$32&#&"*$,"'32&#3'(
3*3(G$%*&&(&++&#$;43&#,#3$:"43%&#,"#$%&22"&#,
&"*$,"'"#%3'("'2""H"&3,&"#",&#,&"*$,"%$3,"*3
2","4*&3'"*C"3#;"($"4"3&#,#3$&"*$,"'"#%3'5"'2"$5:%&+32
3&#,#3$4&#"&+!3&+"(*,5*(:*"'"&"45$&+:%&+
"**
.
@
*
*,@*9-.
-***
*@**@
9**
*,@9*
.
A
3..**@
@
/
"
*;"'4)5$+"'&+$+3'
"
:2"
– *
&"*$,!
I,&"*$*
C*@2"&&#$"*(
–M,
*-**
*M9*
G9*
.*
M9@
.*
*3@*.
**.*9
–*9-
:.,@.
@-
9
.C*@9
&
I,&"*$"**@G9
@G
a ve G*@.
*,*
23,&&#$5(
!
G!
– *
!2"#
-*9
– ..@@!
I$"42"$3,"*3"+2","4*&3'"*!"'
I3*2"&3#,43&8
A8*
!"'
I$"42"+$#(,&0**D
!!
!
2
&
5! 2 2
5& &
&
– -&"*$,I"##3$&"*$,+*!"'2"#&"*$5!2"2;""%,"+#($#5&&"+&"*$
2
&
&
5
2$+&&"*$53#,"%
"
*.2"
2" 5!
– *
"#%3'5"'2"$5!
, "#% 3'5 "'
I,"#%3'5"'2"$5*
C*@!2"&&#$"*(
1
dt_15MAJ5450_15_info.pdf - Adobe Acrobat Professional
POKYNY
k vyplnní piznání k dani z nemovitých vcí od zdaovacího období roku 2016
UPOZORN'NÍ: Pro piznání dan z nemovitých vcí na zdaovací období roku 2014 a 2015 použijte tiskopis
Piznání k dani z nemovitých vcí ,. MFin 5450 vzor ,. 14 s Pokyny k vyplnní piznání k dani
z nemovitých vcí vzor ,. 18. Pro piznání dan z nemovitostí na zdaovací období roku 2013
a dívjší použijte odpovídající vzor tiskopisu Piznání k dani z nemovitostí ,. MFin 5450 a Pokyny
k jeho vyplnní.
Da z nemovitých vcí upravuje zákon ,. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých vcí, ve znní pozdjších pedpis:
(dále jen „zákon“).
Da z nemovitých vcí tvoí da z pozemk: a da ze staveb a jednotek.
Jak podat daové piznání k dani z nemovitých vcí podle právní úpravy ú,inné od 1. ledna 2016
Tiskopis daového piznání v,etn samostatných list: k jeho doplnní a píloh k list:m lze získat na všech územních
pracovištích nanních úad. V elektronické podob( je ve formátu Adobe PDF k dispozici ke stažení na internetových
stránkách Finanní správy (http://www.nancnisprava.cz) v nabídce Da:ové tiskopisy.
Elektronicky lze piznání k dani z nemovitých v(cí podat formou datové zprávy ve formátu a struktue denované správcem
dan(, zveejn(né v dokumentaci na adrese http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_
seznam.faces a za podmínek zveejn(ných ministerstvem nancí. Datovou zprávu lze odeslat prostednictvím Datové
schránky nebo Da:ového portálu www.daneelektronicky.cz, tento zpsob odeslání vyžaduje jednoznanou identikaci
podatele. Pro tyto úely je možné využít:
– uznávaný elektronický podpis,
– pihlašovací údaje do datové schránky (ov(ení identity podatele zpsobem, kterým se lze pihlásit do jeho datové
schránky),
– dodatené potvrzení nebo opakování podání písemnou nebo ústní formou ve lht( do 5 dn od pvodního podání
(tzv. e-tiskopis).
Na Da:ovém portálu www.daneelektronicky.cz je k dispozici aplikace pro elektronická podání pro nanní správu, v níž lze
vyplnit elektronický formulá a vytvoit datovou zprávu, kterou je možno pímo z aplikace odeslat na spolené technické
zaízení správc dan( nebo uložit a doruit na nosii dat (CD, DVD), anebo vytvoit vypln(ný tiskopis da:ového
piznání ve formátu PDF, který je možno vytisknout, opatit podpisem a podat v listinné podob(.
Pi vyplování elektronického formuláe se iƒte nápovdou, která je jeho sou,ástí. Po zadání základních údaj:
o piznávaných pozemcích, stavbách nebo jednotkách, aplikace EPO automaticky doplní hodnoty potebné pro
výpo,et dan (sazby dan, pr:mrné ceny za 1 m2 pozemk: zemdlské p:dy, koeDcienty atd.), da vypo,te
a zkontroluje.
Protože aplikace pro elektronické podání umožuje vytvoit daové piznání pouze v úplném tvaru, nelze
elektronicky podat díl,í daové piznání, ale pouze ádné (úplné) daové piznání; dodate,né daové piznání
se podává pouze v úplném tvaru, tj. s uvedením všech nemovitých vcí poplatníka v územním obvodu téhož
správce dan.
Podle ustanovení § 72 odst. 4 zákona . 280/2009 Sb., da:ový ád, ve zn(ní pozd(jších pedpis (dále jen „da:ový
ád“), má-li da:ový subjekt nebo jeho zástupce zpístupn(nu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít
úetní záv(rku ov(enou auditorem, je povinen podání podle § 72 odst. 1 da:ového ádu uinit pouze datovou zprávou
ve formátu a struktue zveejn(né správcem dan( odeslanou zpsobem uvedeným v § 71 odst. 1 da:ového ádu.
Daové piznání se podává vždy místn píslušnému správci dan, tj. tomu nannímu úadu, v jehož obvodu územní
psobnosti se pedm(tné nemovité v(ci nacházejí. Piznává-li poplatník více nemovitých v(cí, nacházejících se
v obvodech územní psobnosti n(kolika nanních úad, podává da:ové piznání u každého z nich samostatn(.
Na území Ceské republiky je zízeno 14 Dnan,ních úad:, každý s p:sobností na území jednoho vyššího územního
samosprávného celku, tj. jednotlivého kraje nebo hlavního msta Prahy (dále jen „kraj“). Sídlem Dnan,ního
úadu je sídlo kraje, jehož název je sou,ástí názvu Dnan,ního úadu. Veškerý kontakt poplatník: s Dnan,ními
úady, nap. podání da:ového piznání a dalších písemností, nahlížení do spisu, získání informace o své da:ové
povinnosti apod., zajiš<ují územní pracovišt nanních úad:. Da:ová povinnost téhož poplatníka ke všem
nemovitým vcem nacházejícím se na území jednoho kraje je soustedna do jednoho daového spisu
poplatníka, uloženého na jednom územním pracovišti (dále též „ÚzP“) píslušného Dnan,ního úadu.
Základní informace o dani z nemovitých vcí
Zdaovacím obdobím je kalendání rok. Pro stanovení dan( z nemovitých v(cí je rozhodný stav k 1. lednu zda:ovacího
období (píslušného kalendáního roku), na který je da: stanovována. Ke zm(nám skuteností rozhodných pro da:,
které nastanou v prb(hu zda:ovacího období, se nepihlíží.
Pedmtem dan z nemovitých vcí jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby a zdanitelné
jednotky nacházející se na území ?eské republiky. Na pozemek, který je souástí jednotky, se pro úely dan(
z nemovitých v(cí hledí jako na nemovitou v(c, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní jednotku.
Zdanitelnou stavbou se rozumí dokonená nebo užívaná stavba, a to budova podle katastrálního zákona, nebo inženýrská
stavba uvedená v píloze zákona. Není-li zdanitelná stavba samostatnou nemovitou v(cí, hledí se na ni pro úely dan(
z nemovitých v(cí jako na nemovitou v(c náležející vlastníku té v(ci, jejíž je tato stavba souástí.
Zdanitelnou jednotkou se rozumí dokonená nebo užívaná jednotka, vymezená podle zákona . 72/1994 Sb., o vlastnictví
byt, ve zn(ní pozd(jších pedpis, nebo vzniklá podle zákona . 89/2012 Sb., obanský zákoník (dále jen „obanský
zákoník“).
Pedm(tem dan( z nemovitých v(cí je také ást budovy nebo inženýrské stavby uvedené v píloze zákona, nebo
souást jednotky, je-li dokonená nebo užívaná.
Piznání k dani z nemovitých vcí podává poplatník dan. Je-li poplatník dan( z téhož pedm(tu dan( více, jsou
povinni plnit da:ovou povinnost spolen( a nerozdíln(. Podá-li da:ové piznání jeden z poplatník majících vlastnická
25 5450/1 MFin 5450/1 – vzor . 19
1
dt_14MAJ5450_15_info.pdf - Adobe Acrobat Professional
–M,
*-**
*M9*
G9*
.*
M9@
.*
*3@*.
**.*!"'
. – *9-
*.:.,@
9
.
@-
.C*@9
, " % 3 '5 "' 2" 5
I,"#%3'5"'2"$5"**@G9
@GG*@.
*,*
!
23,&&#$5(G!
– .2"&&#$"*(,&2%"'&&%.9.*.-
*9"#%*9
9
I23,#3*&3#,%3&8
A8*
!"'
I$"%23,+$#(,&0**D
& %
†:
@
I+%!#!&&(&%:%&+2"&+3"2&(2"*+/:+3 ",2 42
,
''!3+3#",242*$,7"'5##x&3"$,!"$"%*'5#&++$#&+#3$%$3,
"*3!$"4*&+$+!,2"&#"!2"&&#$&""*,(!$"+'5#&"*("*$#,
*
*
* .. &+#3$%!&:%&+"2&(2
*
*.
*
9-*
*@**
/0:%&+&++&&#$:''+3#",2&"!(*;
$#5&+$5$#,/3&:%&+"$+!&$,:%&+"*,(&#3,34
3&#"4+3,&""'3&#"4*("6{x3+$9!
5 ( " "'
'
( " 4@
*!&$,2"&&#$&#*,'5#:5*(""'*("*"($"%&"
5 ("
:''"3+3*&"*:*''*"#$"*(($#34&5*("
(G$%*&&(3"5*(:$x#",'(;%:''"4&3#"+*%(
5 ("
02"#$"3+3&"*:*''**
4&5*("("(*(53'(
"' , , & " ,!
( (
&&#$62"2*%$"*((4*(5"',,&"*$,!*((,;+"#%3'5"'$+3'(#"*
&#;("&53,"#%3'5&3(*9!.
x#":''
G(&&"#":&"(',|&+*@@
!"'&+*
,
@
G#*:%*&+&&#$,""2"3#%*(54&""#$%4"(3",*(*(/4&,
"#$%4"(#"%;*(,4"(,&&%*(53"'(!&*(%"5"*((#3$%&5!*(5
" " '" 3 " " ,
$""'"*3$"","'3$"3'",3+2"*4(!$"%#3"&+%#
:%&+"5$,2"
02"#"3+3&"*:*''*&,"$"*((3"'(!$"*((&*(%"5&5&"%$"3+2*
" " ,
2"#4*$3+#*"**!$"*(($"",&#"{}3!&#"{3x"'&#"{+$"'$+$,3'"(!2"3#;"$'"3'"(+,5#+$,&#"{3&3*9+$"',&#5,*+$"*3"%
#5&"*(("+3"(3'"(2%,!"'$"*((*3&3#,3!"&&#$&"
&:%&+"'#:%&+3(#5*(53&+(F&+"(5*(:"4&3#"+*%
(,&"%,""%*(543#""$5*("&&#$3(#&#"'*4*("*"'*4*&"&34*3"*"*
. @ * * * 9
* $*
A.:62&""**(,2&&#$!.@*
**
9*
, ! & & (
( ,
3,& + 9 2" && & " + & 3 , % , "
, & ,
!&&(*(,3,&+92"&&#$&"+*&3#,%*,"**,&,
+:""!$53#
$R
::
@
9-**!&++:%&+
"*"#%3'3&,2&3#3!&"*;#&&+:%&+3"&#,;,2"*(3"A5##3$""
&3#3&'(,#5&&+:%&+!;'53'3&,2&3#33&##&3&!&++
:%&+(#&&+:%&+3"&#,;,2"*(3"
4,@@
&&#$&++!2"3#;"23!;":*+'45"';";&3#"+*+:0"%&+
2""'&"2&(2$"*(3"+3#",2&*2("3"2%#($%#,+3$,,
#
*;"&&#$&",&#5,*#5$&+:%&+"'"%:%&+
:%&+!#:%&+"'"%:%&+!$"%2;&#G"3"+#"&3,&,2"&#"&%
:%&+$&"*,:%*,&+3""&#;>&%*,&+3"&,;2"33$&3:%&+!
2";+#3"5!3"2"+:%&+@62&#%9!
,
!"',@!+":3"&+2$@
"
.@
*,
*
@**@A.9.-3
*
@
!&,&#&&%3'""'&553#2"24
@ ,
&R
@
,
@
9,*9,
R*@:
-
.3
-2
:9*-@
392‡
*@-*.
9.332‡*@/
"-@
*
3*.
.9.*-..
,3,
@
-ˆ,/
?*-*.@
,@@
:9,*9-.*
,
9./2‡*@9,-3
,
-.@2ˆ,/
$RG**
&!;"3"&'(,:''*(##3$+"'2+
&+$"3A
@-*!$"%,(&#%#5"*4(!"'5
"*%($#5!2"*,**..+/*.
/
4
.*)
9,&&#$(&,2"*((#3$,4',5'",3"243&#+$+!"2&(2x3&x
#3&,:''!
'9,3&&#$(",3"243&#+$+!"2&(2x$(x#3&,:''
B"&"3+"#:"*4(+3$,2ˆ,!2"&"5&&#$5(*.!"2&(2x
$(:''>"3"2%*,,#":"*4(&#2",&5+3"?#,2"&&#$
"#$+:"*4(+"23""**',2"3&+"(*%(";x>"#+#"3"2$!
:3""&#!$&3&:%&++
C3,#5&&+:%&+&#",3"{x3+$!2",&"*(%"*%(:2;,&#5,#%
"*53&#33&#+"#(&&+:%&+
5
?#"#$+:&"*$,&&#$!$"4&++:%&+3&#,#3$4&#&"*$"'*,2"5*("
!
:"43&#,#3$%&#,&"*$*"',"*&3'32"3&+"(!*%(";>!.R*
*@!2"2""#$+:&"*$>#**.*./
B"#3&#++3$(,""2&(2"2"23&#3!&+3"$;4"&#"!&2"&+4*&*"*
+3#",2*&3&#3;"&#'5"(!A
/
E
.,*
)
E.
@I"~%&#;$56&+52*%9"2"#"!3"#%2"6&>!4*(5*2!&"
"*&#;9"2"&
"5",&"*$!"#43"'"'2""$!&(&42"*#3,!&,;2"#*"'"%*:%*&+%;2""#33,""*3,3%3,3#%*(5&'(2&&",&"*$&#;"E!
,"#43"'2""$&#;"x
2
"3
@*&:%&+,&"*$!"#43"'"'2""$#*"'"%*:%*
&
&
2 2
&
&+&,;2"2""#33$&3,3"$"*4(!$"%""&+$52*,!5&#(4+##3,',#$,
4&,(&$("
2
dt_15MAJ5450_15_info.pdf - Adobe Acrobat Professional
nebo jiná práva k téže nemovité v(ci za celou nemovitou v(c, považuje se za spoleného zástupce, pokud si poplatníci
nezvolí spoleného zmocn(nce, nebo pokud nepodají samostatn( da:ová piznání za své spoluvlastnické podíly za
podmínek dále uvedených.
Je-li ve lh:t do 31. ledna zdaovacího období podáno daové piznání alespo jedním ze spoluvlastník: za
jeho spoluvlastnický podíl na pozemku (dále jen „podíl na pozemku“), nebo za spoluvlastnický podíl na
zdanitelné stavb nebo zdanitelné jednotce (dále jen „podíl na stavb“), má povinnost podat da:ové piznání
každý spoluvlastník za svj podíl na pozemku nebo za svj podíl na stavb( samostatn(. V takovém pípad( piznává
a platí každý spoluvlastník da: ve výši svého podílu na celkové dani odpovídající jeho podílu na pozemku nebo podílu
na stavb(. Tento postup nelze uplatnit u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným zpsobem.
Jestliže n(který ze spoluvlastník pozemku nebo zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky da:ové piznání za svj
spoluvlastnický podíl nepodá, správce dan( mu vym(í da: z moci úední bez pedchozí výzvy k podání da:ového
piznání.
Pokud spoluvlastníci nepodají daové piznání prostednictvím spole,ného zástupce, ani nevyužijí možnosti
podat samostatn daová piznání za své spoluvlastnické podíly, a ani na výzvu správce dan si nezvolí
spole,ného zmocnnce, správce dan jim vymí da z moci úední ve výši jejich spoluvlastnického podílu
bez pedchozí výzvy k podání daového piznání.
Poplatníkem dan mže být fyzická nebo právnická osoba.
Poplatníkem dan z pozemk: je
– vlastník pozemku,
– stavebník, jde-li o pozemek zatížený právem stavby,
– nájemce nebo pachtý u pronajatého nebo propachtovaného pozemku,
– který je v katastru nemovitostí evidován zjednodušeným zpsobem, nebo
– s ním je píslušný hospodait Státní pozemkový úad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo
– který je na základ( rozhodnutí o privatizaci peveden na Ministerstvo Dnancí,,
á
– uživatel pozemku – není-li vlastník pozemku znám.
U pozemk ve vlastnictví Ceské republiky je poplatníkem dan(
– organiza,ní složka státu nebo státní píspvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní
organizace, které jsou píslušné hospodait nebo mají právo hospodait s majetkem státu,
– právnická osoba, která má právo užívat pozemek na základ výp:j,ky vzniklé podle zákona upravujícího
p
y
nkteré užívací vztahy k majetku Ceské republiky.
po e ve svenském fondu, v podílovém fondu a ve fondu obhospodaovaném penzijní spole,ností jsou
U pozemk
y
poplatníky dan( tyto fondy.
Poplatníkem dan ze staveb a jednotek je
da e é jednotky,
jed o y,
– vlastník zdanitelné stavby nebo zdanitelné
– nájemce nebo pachtý je poplatníkem dan( u pronajaté nebo propachtované zdanitelné jednotky, která zahrnuje
nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, nebo u zdanitelné stavby, která není obytným domem,
– jsou-li s nimi píslušné hospodait Státní pozemkový úad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo
– které jsou na základ( rozhodnutí o privatizaci pevedeny na Ministerstvo Dnancí.
U zdanitelné stavbyy nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví Ceské republiky, je poplatníkem dan(
– organiza,ní složka státu nebo státní píspvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní
organizace, které jsou píslušné hospodait nebo mají právo hospodait s majetkem státu, anebo
j
– právnická osoba, která má právo užívat zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku
na základ výp:j,ky
k C
ké
é republiky.
p bli
b ky
vzniklé podle zákona upravujícího nkteré užívací vztahy k majetku
Ceské
da e é stavby
s a by
b nebo
eb
bo
o zdanitelné
da e é jednotky
da
je
j d o y ve svenském fondu, v podílovém fondu a ve fondu obhospodaovaném
U zdanitelné
y
penzijní spole,ností jsou poplatníky dan( tyto fondy.
op a é ádné
ád é nebo
ebo opravné
op a é dílí
d da:ové piznání je
Lh:ta pro podání daového piznání – ádné, dílí, pípadn( opravné
j
ýj
podáno vas nejpozd(ji dnem 31. ledna zda:ovacího období, s následujícími
výjimkami:
– nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, kterým
toto právo vzniká, rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník povinen za nemovitou v(c, která byla pedm(tem vkladu
j
p
práva vlastnického, podat da:ové piznání nejpozd(ji do konce tetího kalendáního msíce následujícího
po
k
i
í Da:ové
D : é piznání
i á í
kalendáním msíci, v nmž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru
nemovitostí.
podává poplatník na zda:ovací období následující po roce, v n(mž vznikly právní úinky vkladu. Povinnost podat
da:ové piznání nevzniká, pokud da:ové piznání za nemovitou v(c podal souasný spolený zástupce nebo
spolený zmocn(nec (§ 13a odst. 11 zákona),
p
p
– nepešlo-li
do 31. p
prosince zda:ovacího období vlastnické p
právo k nemovité v(ci p
prodané v dražb(,, jje p
poplatník
za
p
p
jp
j do konce tetího kalendáního msíce následujícího
j
e
podat da:ové p
piznání nejpozd(ji
nemovitou
v(c povinen
p
y y splnny
p
y p
y p
y vlastnického p
i é vci
i
po kalendáním msíci,, v nmž byly
podmínky
pro nabytí
práva k nemovité
y
ýj
j dražby,
y, vydražitelem
y
p
, nebo bylo
y vydáno
y
y
vydražené
v dražb,, s výjimkou
veejné
nebo pedražitelem,
vydražiteli
p
by í vlastnického
l
i kéh p
á k nemovité
i é vci
i vydražené
yd ž é ve veejné
j é dražb
d žb (§ 13a
13 odst.
d 12 zákona).
ák
)
potvrzeníí o nabytí
práva
Daové piznání se nepodává, pokud je poplatník podal i mu byla da: stanovena
s a o e a z moci úední na n(které z pedchozích
zda:ovacích období a ve srovnání s tímto pedchozím zda:ovacím obdobím nedošlo ke zm(n( okolností rozhodných
s a o e dan(. V takovém pípad( se vym(í da: k 31. lednu b(žného zda:ovacího období ve výši poslední
pro stanovení
známé dan(.
a o e dan( vetn(
Dojde-li však ve srovnání s pedchozím zda:ovacím obdobím ke zmn okolností rozhodných pro sstanovení
p
, zm(n( druhu pozemku,
p
, zm(n( cenyy za 1 m2
zm(ny v osob( poplatníka (tj. zejména ke zm(n( vým(ry pozemku,
es o po
e up
a e é kódu
ódu SLT,
S , zm(n(
( ( v užívání zdanitelné stavby nebo k nástavb( o další nadzemní podlaží
lesního
pozemku
piazené
i zv(tšení pdorysu zdanitelné stavby pistav(ním), je poplatník povinen da piznat do 31. ledna zda:ovacího
období. V t(chto pípadech lze da: piznat rovnocenn( bu| podáním ádného daového piznání, nebo podáním
díl,ího daového piznání. V dílím da:ovém piznání poplatník uvede jen nastalé zm(ny a výpoet celkové výše
dan( se zahrnutím t(chto zm(n. Pi výpotu celkové výše dan( zohlední též zm(nu výše dan( z dvodu pípadné
zm(ny sazeb dan(, prm(rné ceny zem(d(lské pdy, zm(ny koecient obce a místního koecientu nebo skonení
osvobození u stávajících nemovitých v(cí, které na listech podávaného dílího da:ového piznání nevykazuje.
Dojde-li ve srovnání s pedchozím zda:ovacím obdobím pouze ke zm(n( sazeb dan(, ke zm(n( prm(rné ceny pdy
oe cientu
c e u podle § 6 odst. 4, podle § 11 odst. 3
piazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím, ke zm(n( koe
2
dt_14MAJ5450_15_info.pdf - Adobe Acrobat Professional
G&&(!;"@
3
*$&"*$63$&3x9"'"3"'2""$63$&3xx9!
&&(&#,$#3,$&"*$63$&3x9"'&#,$#3,$"3"'2""$63$&3x9!,"|"2"
+#%3#)5$%3'5"'=?&+$%3'5!&&(0=?6&$,G+*'5#&(#"9:''!$"%:%
&+&++"/#,+#""&4*3#"*3#"*#3,$&"*$"'"3"'2""$!$(*,;&#&
#*
I&"3$,*3,2"#4&#;"$3$&3,:%&+&,;2"'(;4#3&&,!$"4+#"
4*3#"*)5$%3'5"'=?&+$%3'5!&&(0=?6&$,G+*'5#&(#"9:*''*!$"%
:%&+&++"
$Ž†E(
1,
AI&#:";5*
D,
A.
*"9.-A
:**
*@@+"2
F
3I,"|""*&(!(*;2",#;"G+:43&3$"*4(/&#!$"&+2
&+$"*4(&&%!,","*&(&#"&",*(4&"#&,*3(3&34&&#$(,""4)**#"+$,
=)D
",*:I,"|""#$4&"#3$&"*$"#$4&"#3$"3"'2""$&3#,4$#"$F"24*
&3'"*5"&"&#$#3*&"&#3
4@D,
,
*I,"|"&&(!;"G+*2;'5#&"„3$24**&(#"
1*I%@,
*I5&#)5$+3'>;$"*6X9,*;3","|"G"%3#/$,*+
#*$"*&,"3#"!"',"&3#"*35&#(
+ "*IJD,
,
*I5&#:"&&(!;"&&#$"*2"&+$+3'>;$"*6X9,*;3"
,"|"&(#"%"$3#&+$%3'5I&&#$(
"
.*I&&($#%&("$;$"*6X9
2 4@
I$;$"*6X9"&2@
!23"2"+:%&+@9
,
,@C"3#;"23":
+%!#"'"%:%&+&+2;&#!+3#"(
&#&++"2"2,!"$;$"*6X9!3"2"+&++%!#"%!+":$%"$;$"*
(X9!;"3"2"+&+@
‘ 4:
,@@
>4.3
::I,"|";5,"%:%&+
>"*::
,@@
I,"|"&,"!&$,"%:%&+&++"&#"
{3+$EF'!:4+!"(&(2&"&36+#"2"†:4+‡9!2:;&
&3#"+*%"'2"3#;"3""4*:4*&+*4"("*(
‘0,**&&#$5&#:"!&$,2$3'3&,2&3#3&++":%&+"*"#%
"’J$&Ž&(
I&#:"$#"+$!$"4&++"&+$"*4(
J/#44(†IF4?“#"#"†B&(ˆ#EJ4&'
L/2*"!5ˆ%&2*"!7C*%69!H,#5I5&#)5$+3'I'
&@*I5&#&+$+3'7+"&+$%3'5&34""2%"23$,!"($,,2
2"2&+)*,!&&&(%;("$6&†#$‡9‰&+$%3'5!$"+3""&3,2"""2%"23$,!,"|"+"!
&$"4*'5#"
*
*G@*6*
@*I)5$+3'5&#"3,*3#%&'5,/#;$,†*‡
5&#:,2&,"3'53#4*&'5"*,","32"3,/+$+3'5&#"3,3#$!2$
'5#&3+""2%"23$,!&#;$,†*‡5&#&+$%3'5,",32"3,
+*,
**
I5&#:"&,""5!2"3#;"2""3&,+#+"35*3&'5,)5$%
3'5"'3#&+$%3'5
?*-
G,
*9E
***
@*//3"*3!$"%%
3+$53#"#"!2"2*%$%!$"%"#"$"„+#&'5!"'23,43#"%%3,'5(";
A!G+*',,,"5"3,*3&'5,3#!"'"3,&,+!&$,2:%*&+,"""
ˆ
A.I,"|"3#G""#"),"'*'#"#"),!G"#"$$,"3,6"*#9!&&("$+G
%3+$56*+"#2",9
*,
2C
*A,:9*
A
-*I#",%33#G!;',,&+(5*,,&#'5
("'(;',,"5&&%&"&#$5?3#,,"|""(&"3#'$,$Š,'$5
#*$"*"'",=A.B
JJ/#44(†IF4?“ˆ4&J$"#$“0ˆ”
"9@.**,*
.9**
3*
:.-
@*,*
99
.
.
99 .
...*:/B:./
.
G%+3,"|"2"$4&,(&+4&"*$$!2$23,""5$3,"*3C"+#3"3"'
&"*"$"'&"(,&#,&"*$,!,"|""&"*((&24*("/&,'42+3&"*$,,"|"
2$,&"*$,"4$3,!"4*("&2#,*"4*(,"#%&"*$,&#"$3,4*(,
3"'&"*$,"'&"(%&#5&"*$,0&"*$&#%++3&"*$,"3(+"#,3',/"*"$
"#3(4"#,3',!&&("#4*3'*!"&"*("*(&"*$H$4&"*"$$&"*$
",+(2"G4*(&"*$,3(+3',!$"+"&#%+"3"'2""$!2"&"*("*(&"*$
/$;4&"*((&"*$&$;%$3+#"*!(*;3"&+%&"*$5+"2!5&#:"3*34#3
32$&"*$F*34#332$&"*$5&#:"&$;4$Š3,',#"35&#"3&"*$,!&&(
3 "
"
*
* &*53#4* "*
*
&,",&"*$5'$3"*&*53#4*"*5'
G53$5,#3"2"*$3+#*"*(&"#5%;,,&"*$,3"34*&"#*3#"*!$53"2"+&"#,
3,",2","4*&3'"*&"#,$3,"*3!5$+;3"2$2"&"#&2"4*&"#*3#"*
3"3,"*2"24*(2"*#3,$&"*$!&&(3"5$+;$;+2"#(3*3%*#3,$&"*$
/++"#&#"{x3+$:&"*$,"43%3&#,#3$%&#,!,"|";53*3%*#3,
&"*$52",,2"*$3+#*"*3"3"2,43&#,#3$%&#,",$3,"*3
ˆ.:JJ/
)
&
":I+*"$,5&#:"2"&3*"&2&"*(,(&"*$
G5&#:"&3*"&3#,"2,,&"*$,"%*,$3,"*3G42*$,&"*"$,,
I3"'&"*"$62""3(4&"*"$!,"4$3("#,3',+$#(#+"!3"'&#""'&+(%
"$+, ,% 3&"$ ""2&+ 3*#,59 &"*"$ ,, ‹ Ž &"(% &#5 &"*$
+$#("$+,,%3&"$""2&+3*#,59&"*"$,,‹ŽI&"(%&#5&"*$
C"+
# 3" -
*** *
!
C"+#3"-
****
!5&#:"&3*"&22"2*,5,;
")
AI+&!*"#"!"!!43
& 33! (2
( "
" ,
, &
33 BI#4&3!(2"#,$&3
CI3&+3$4#"3@("&#%2#"35%#"35#+,"2"#"3&"*$,$"„"3&+3$4#"33,'#"35&3"""#"3*3&+3$%*&#+,
ˆ˜**
:I5&#:"&,",#"3&"*$&&(!;"&4&"+$#,(&,;2""",&",
&#"&#%"%&"&3,2"#4*3,'*#"35&
x
dt_15MAJ5450_15_info.pdf - Adobe Acrobat Professional
a 4 nebo podle § 12 zákona nebo k zániku osvobození od dan(, jestliže tak obec stanoví obecn( závaznou vyhláškou
podle § 4 odst. 1 písm. v) zákona nebo uplynutím zákonem stanovené lhty anebo uplynutím lhty stanovené obecn(
závaznou vyhláškou obce podle § 17a zákona a pedm(t dan( není ani ásten( osvobozen od dan( z jiného dvodu,
anebo ke zm(n( místní píslušnosti, není poplatník povinen podat da:ové piznání nebo dílí da:ové piznání ani
sd(lit tyto zm(ny správci dan(. Správce dan( vym(í da: ve výši poslední známé dan( upravené o uvedené zm(ny
a výsledek vym(ení poplatníkovi sd(lí platebním vým(rem nebo hromadným pedpisným seznamem.
Zmnu ostatních údaj: (tj. pedevším zm(nu údaj o poplatníkovi, pípadn( zm(nu v zastupování, atd.) je poplatník
povinen oznámit nannímu úadu do 30 dn: ode dne, kdy nastala.
Ztratila-li fyzická nebo právnická osoba postavení poplatníka proto, že se v prb(hu zda:ovacího období zm(nila
vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitým vcem v územním obvodu téhož správce dan, které u n(ho
podléhaly dani z nemovitých v(cí, nebo tyto nemovité v(ci zanikly, je povinna oznámit tuto skute,nost správci
dan nejpozdji do 31. ledna následujícího zdaovacího období.
Zemel-li poplatník v pr:bhu lh:ty pro podání daového piznání, aniž by splnil povinnost ho podat, podává
da:ové piznání za zemelého osoba spravující pozstalost, piemž lhta pro podání da:ového piznání se prodlužuje
o dva m(síce. Bylo-li skoneno ízení o pozstalosti v prb(hu lhty pro podání da:ového piznání, aniž by osoba
spravující pozstalost splnila povinnost ho podat, podává da:ové piznání d(dic a lhta pro podání da:ového piznání
se prodlužuje o dva m(síce.
Dodate,né daové piznání poplatník podává, jestliže zjistí, že da: má být vyšší nebo nižší než poslední známá da:.
Dodatené piznání je teba podat nejpozd(ji do konce m(síce následujícího po tomto zjišt(ní a ve stejné lht( také
rozdílnou ástku uhradit.
Opravným daovým piznáním mže poplatník ped uplynutím lhty k podání da:ového piznání nebo dodateného
da:ového piznání nahradit da:ové piznání, dílí da:ové piznání nebo dodatené da:ové piznání, které již podal.
V ízení se dále postupuje podle tohoto opravného da:ového piznání a k pedchozímu da:ovému piznání se
nepihlíží. K opravnému piznání se použije standardní tiskopis da:ového piznání, v jehož záhlaví se vyznaí, zda se
jedná o da:ové piznání ádné (tj. úplné), díl,í, nebo dodate,né, a zárove: se piznání oznaí jako opravné.
Poplatník je povinen v daovém piznání sám vy,íslit da z nemovitých vcí a uvést pedepsané údaje, jakož
i další okolnosti rozhodné pro stanovení dan, nap. uplatnit pípadné osvobození nebo odpoty a vyíslit jejich
výši.
Nepodá-li poplatník daové p
piznání,, díl,í daové p
piznání nebo dodate,né daové piznání, a,koli ml tuto
povinnost, nebo u,iní-li tak po stanovené lh:t a toto zpoždní je delší než 5 pracovních dn:, vzniká mu
povinnost uhradit pokutu za opoždné tvrzení dan ve výši 0,05 % stanovené dan za každý následující den
prodlení, nejvýše však 5 % stanovené dan.
Pokuta za opoždné tvrzení dan se nepedepíše a daový subjekt není povinen ji uhradit, jestliže její vypo,tená
výše ,iní mén než 200 K,.
Jestliže daový subjekt daové p
piznání,, díl,í daové piznání nebo dodate,né daové piznání v:bec nepodá,
a,koli ml tuto povinnost, použije se pro výpo,et pokuty horní hranice, tj. 5 % stanovené dan, pi,emž výše
pokuty v tomto pípad ,iní vždy nejmén 500 K,.
Výše
pokuty
tvrzení dan je
pokud daový
podá ádné daové p
piznání nebo
ý
p
y za opoždné
p
j polovi,ní,
p
, p
ý subjekt
j
p
dodate,né daové piznání
do 30 dn: od marného uplynutí
lh:ty
podání
a v daném kalendáním
p
py
y pro
p jeho
j
p
roce nebylo
dan u daového subjektu
v dob vydání
platebního výmru
zjištno
prodlení p
pi
y správcem
p
j
y
p
ý
j
jjiné p
podání
daového
tvrzeníí nebo dodate,ného
daového
tvrzení.
p á í ádného
á é
é
é
é
í
Má-li poplatník
povinnost
podat
daové piznání
nebo dodate,né daové p
piznání na da nižší,, než jje p
poslední
p p
p
p
p
známá da,, a podá-li
je
pro jjejich
podání,, aniž by
dan k tomu vyzván,
p
j po
p lh:t
: p
j
p
y byl
y správcem
p
y
, nevzniká
poplatníkovi
povinnost
uhradit pokutu
za opoždné
p p
í
p
p
p ž é tvrzeníí dan.
Da z nemovitých vcí je splatná:
a) u poplatník dan( provozujících zem(d(lskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozd(ji do
31. srpna a do 30. listopadu zda:ovacího období,
b) u ostatních poplatník dan( ve dvou stejných splátkách, a to nejpozd(ji do 31. kv(tna a do 30. listopadu zda:ovacího
období.
Nepesáhne-li roní da: z nemovitých v(cí ástku 5 000 K,, je pro všechny poplatníky dan( splatná najednou, a to
nejpozd(ji do 31. kv(tna zda:ovacího období. Ke stejnému datu lze da: z nemovitých v(cí zaplatit najednou i pi vyšší
ástce. ?iní-li u jednoho poplatníka celková da: z nemovitých v(cí nacházejících se v územním obvodu jednoho správce
dan( mén( než 30 K a není-li dále stanoveno jinak, da: se neplatí, avšak povinnost podat da:ové piznání trvá.
Jsou-li dvody pro podání da:ového piznání podle ustanovení § 13a odst. 11 nebo odst. 12 zákona, je u pedm(tné
nemovité v(ci da: za již uplynulé termíny splatnosti splatná ve lht( pro podání da:ového piznání.
?iní-li celková da: z pozemk u poplatníka, který podává da:ové piznání za spoluvlastnický podíl na dani z pozemk
nebo mu je stanovena
sta
a o e a da: ve výši spoluvlastnického podílu na dani z pozemk z moci úední v obvodu územní psobnosti
jednoho správce dan( mén( než 50 K, a nejedná-li se o podíly od dan( zcela osvobozené, je jeho celková da: z pozemk
50 K. Obdobn( se postupuje u dan( ze staveb a jednotek.
Není-li splatná ástka dan( uhrazena nejpozd(ji v den její splatnosti, poítá se za každý den prodlení, poínaje pátým
pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby vetn(, úrok z prodlení.
Od zda:ovacího období roku 2016 lze p
podle p
podmínek vydaných
Finanní správou
hradit da: z nemovitých
v(cí
y
ý
p
ý
prostednictvím
sousted(ného inkasa plateb
obyvatelstva
(dále
zkrácen( „SIPO“).
dan( z nemovitých
p
p
y
(
„
) K placení
p
ý v(cí se
od roku 2016 lze pihlásit
podáním
tiskopisu
. 25 5557 – Oznámení o placení
dan( z nemovitých
p
p
p
p
ý v(cí prostednictvím
p
SIPO nejpozd(ji
roku,, místn( píslušnému
nannímu úadu. Tiskopisy
jp
j do 31. ledna zda:ovacího období,, tj.j píslušného
p
p
p y
jsou
v písemné
podob(
dostupné
na každém územním pracovišti;
na internetových
j
p
p
p na vyžádání
y
p
; v elektronické podob(
p
ý
stránkách Finanní správy
nancnisprava.cz)
p y (http://www.
( p
p
) v nabídce Da:ové tiskopisy.
p y
Vyplnní jednotlivých ,ástí piznání k dani z nemovitých vcí:
Vyplujte pouze bílé kolonky – textové položky (nap. názvy a jména) zarovnejte doleva, íselné údaje (nap. K, vým(ry
v m2, poet nadzemních podlaží) zarovnejte doprava.
Pro vyznaení zmn u pozemk, zdanitelných staveb nebo zdanitelných
zda
an
nitteln
nýcch
h jednotek, pvodn( piznaných na jednom listu,
použijte v dílím da:ovém piznání též jeden list s uvedením souasného stavu a nastalé zm(ny podrobn(ji popište
u pozemk v položce 209, u zdanitelných staveb nebo zdanitelných
ý jednotek v položce 308.
Pro zrušení celého listu pvodního da:ového piznání u pozemk, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek
3
dt_14MAJ5450_15_info.pdf - Adobe Acrobat Professional
DI5'$3"*&*53#4*"*5'&#",&3#,%3&+„+,!2";&3'33&+
3&+3C%&"*$5&#"23,&"*("*(&"*$
EI3(+&#+
1I3"'&"*"$I&,"&"#5("*4(3"2"+&"*$5,""%{}3x+$/*,"*
&"*$,',"&"*"$";'5!";3""#+3'"'2"$3"&"*("*("3"'2""$
"'&$,#+""'3"'&#"&',"&#3"'&3,",4*3&"$"*&',"$"'
$,$5""2&+3*#,5
G – ostatní plocha
$@:9-
@
****
)
XI"*((#3$+&4'!#"33&+3
YI&*53#!3"'!&!""„"$!3"*((#3$+4'!3,5&$+
4**@I5&#:"&,""5!&$,#3,&++"&"*$5&(2*"*,&#",3"{x3+$G3&&",$#$,"5&#:,2"
+-3
&I,"|"+"'"!2"2*;$3+#*"*3""4,&"*$,+
2&*
A
I,"|"+"$3+#"*!"$"%*3""4,&"*$,+
‘ˆ˜*
A
I,"|""$3#$3+#"*&#"C"%3"#$,&342""$?F
6F"*,$3+#"*3&",&*(,+$#","*((#3$%&52"$Š"3#,&"&3%*$$,
?F9H5)*"23,3,&%"*&%;"",
L")
>
,
*I,"|""&"#3#!$"43""4,&"*$,"4",""%*$3+#*"*+
&#"3,3(&+(+%$3,"*3B"5&#:,2"&"#3#&"""/"#3#3"&"
$!;"&"#*$"*3"&""24"&(*3%$*"%3#&"#5#*$"*"24"2*3%&(#"/"#3#
&"*$,"#3(%"#,3',!&&("#4*3'*!",+(2"
>@I,"|""#$,4*(,&"#5*2",$3,"*3
G&&(!;"2"&"#(#"#5!;$;42"""2$24,&"*$,!,"|"&,"4*(,*2&3#,%
#,&"#5&2,,&"*$,G5+"#&$#!;2"4*(,"""$"69!2",4*(,
&"&*2 (1 ha = 10 000 m29
/$,3"'&"*"$6&"*((19"'&"(+&#&"*$,!,;+$&$+"'3,3#33*6&"*(
(X "'Y9""#,&#,&"#5!,"|"4*(,3"'&"*$,"'&"(%&#5&"*$,@'42+3
&"#5"4*("&2#,*""#$,4*(,&"#54*(,3"'&"*$,"'&"(%&#5&"*$,!,"|"#*#3,$&"*$3,"*&"*$,!$"42",&"#5"+$3,"*3
>
I3"*,,"|"$$,!$"+&+G"*,&+*,,$&"#"7
E
- vlastník
"#1&#4) 8E 3&#,#3$
8E13("3$4)
PH &+3&"
"8")'3&4&"23&#"3
8" &+3&"&"3,'2"$
N+2"*"
EŸ" 4&2$
PACH&4
8EŸ" 4&2$&"3,'2"$
8BE 3"'$
U
,;"#
>**I,"|""#$,4*(,3(,"*"#4*3'*!$"%3"
&"#"+"2–"#$,4*(,3(%&#5,"|"&&("#%3'5&3#,"3$',('5%
*,!:%2$,"#%3'5J6===#:%&+9'"3;"3(%&#5}*2
>
:*
I,"|"&+5+$,3'"&#"{"'{D+$,&#:%
&#;")90#&+5+$,6&&(3,'(,+$,3'"9,"|"5&,&#(+$,3'",&"3("&#;"E
G> *
–,"|"4*(,&"*$,!$",,&#:,2""+$3'"&#"{3+$!
{D+$G&&(!;"&#%+3'""#+4*(&"#5!,"|"""#$,4*(,&"#53"2(2$&#;"'9
C"#&"*"$,**:**
**@:6&'"9!2$*,*
,"""4*(,&23&#,#3$%*,&#,3'53'"%(/++"#:&"*$,32"3'"4
&#!"',"+3"%3'",3&#,#33'53'"%(&"*$G+*5$++
M>*
*
I,3(*""43'"","|"$!(;3'"+6"(9
"*
*ƒA.3
*:9**222+/
5E9
*)
>I,"|"3,"4*("&"#+$,D'9!&#$*,#3,!*2
>**I,"|"3,"4*(&#3(4"#4*3'*""&"#+$,D9!
&#$*,#3,!*2
>*
I,"|"3,"4*(!(;,&#:,2""+$3'"!""&"#+$,D)9!&#
$*,#3,!*2
7 "*9:
*
I#*"'"%*:%*&+,"|"*(5!$*;#
,&"*(,(&"*$&&"*,:%*,&+@"#",%3&&%#)*"&3&+"($2*
&"#+"'$*&,&#(+$,3'"
*
-**9*
@&"*$,I,"|""#$,4*(,"%&"*(,(*2&#%2&"*$"4",""%*$3+#*"*—9I'9
¡2*/I5&#:":)
A – :9999*!"'¢I
*!,$"4,"|"&*(,+$#",
"*((#3$%&"*$,*2&",$3+#*,"*&#"F"*,$3+#"*3&"4*&*(4*
+$#*"*"*((#3$4&"*$!3",5#+$,*3"3"*((#3
C – ***I,"|"+$#",*2&#"3,3(&#4"4&"&3#""#"3&"*$,
#"35&,6F˜H9,*+95ˆ,
D –
*
:*I,"|"",*2&"*$,&",&#"3,3(&#4"4
&"&3,*+95ˆ,
$¡2*/I5&#:":9¢9 94@+$#(3$+"5+3'"*4*(5
&"*$,+$,",&"*$,*2+$,G43#""$3"$,#"#%>,
+8¡‘*/I5&#:":9¢9 94F'(&2"#%&"*(5(7
AI +&!*"#"!"!!439L2‡!
BI #4&392‡!
CI 3&+3$4#"392‡!
DI 5'$3"*&*53#4*"*5'92‡
$¡2*/+I5&#:":“-£9¤Ÿ@+$#(3",(&"*((
+4*(",,&"*$,"'4*("&"(%&#5&"*$,!,"|""53"2,4*(,2$+$,@$,#3"
"#%*2,
4
dt_15MAJ5450_15_info.pdf - Adobe Acrobat Professional
v dílím da:ovém piznání použijte jeden list tiskopisu s identikací nemovitých v(cí, které chcete z piznání k dani
vyjmout, vypln(ný v záhlaví listu a tabulku výpotu dan( proškrtn(te.
V pípad(, že do daového piznání vkládáte další list k dani z pozemk (tiskopis 25 5532) nebo k dani ze staveb
a jednotek (tiskopis 25 5533), pípadn( pílohu k listu k dani z pozemk (tiskopis 25 5534) nebo pílohu k listu k dani
ze staveb a jednotek (tiskopis 25 5535), uve|te v jeho záhlaví rodné íslo fyzické osoby nebo I? právnické osoby,
pípadn( DI? (pokud Vám bylo pid(leno) a zda:ovací období, na které da:ové piznání podáváte. Pílohu dále
oznate poadovým íslem a íslem listu k dani z pozemk nebo ze staveb a jednotek, k n(muž píloha patí.
Ostatní pílohy – pi nedostatku místa u jednotlivých položek tiskopisu da:ového piznání použijte b(žný list papíru, který
v záhlaví oznate rodným íslem fyzické osoby nebo I? právnické osoby, pípadn( DI? (pokud Vám bylo pid(leno)
a zda:ovacím obdobím, na které da:ové piznání podáváte.
ZÁHLAVÍ
Finan,nímu úadu pro – dopl:te vždy sídlo Dnan,ního úadu v kraji nebo v hlavním mst Praze, v jehož obvodu
územní p:sobnosti se zdaované nemovité vci nacházejí.
Územnímu pracovišti – uve|te územní pracovišt(, na n(mž je uložen Váš da:ový spis k dani z nemovitých v(cí. Poplatníci,
kteí podávají piznání k dani z nemovitých v(cí poprvé, uvedou územní pracovišt( podle pravidel pro umíst(ní spis
nových poplatník dan( zveejn(ných na stránkách nanní správy www.nancnisprava.cz.
Po,et list: – uve|te celkový poet list k dani z pozemk a celkový poet list k dani ze staveb a jednotek do píslušných
kolonek. Stejným zpsobem vyznate poet píloh k listm a poet píloh ostatních.
101 Daové identiDka,ní ,íslo – uve|te v pípad(, že Vám již bylo pi registraci k jiným daním pid(leno.
102 Fyzická osoba – Rodné ,íslo – vyplní fyzická osoba. Kížkem (±) tuto možnost oznate a uve|te Vaše rodné íslo.
Pokud má za lomítkem pouze ti íslice, nebude poslední místo vypln(no.
103 Právnická osoba – IdentiDka,ní ,íslo – vypl:te v pípad(, že poplatníkem je právnická osoba. Kížkem (±) tuto
možnost oznate a uve|te pid(lené identikaní íslo právnické osoby – poplatníka dan(.
104 Poplatník provozuje zemdlskou výrobu a chov ryb – v pípad( kladné odpov(di oznate kížkem (±).
105 Daové piznání – kížkem (±) oznate odpovídající typ daového piznání, tj. zda se jedná o da:ové piznání
ádné, díl,í i dodate,né. Jestliže jste ve lh:t pro podání ádného, dílího nebo dodateného da:ového piznání
toto piznání již podali, následn( opravili a podáváte jej znovu, oznate kížkem (±), zda se jedná o piznání ádné,
dílí i dodatené, a zárove: také oznate kížkem (±), že se jedná o piznání opravné.
106 D:vody pro podání dodate,ného daového piznání
a) Datum zjištní d:vod: – uve|te vždy u dodateného da:ového piznání.
b) Popis d:vod: pro podání dodate,ného daového piznání – uve|te pouze, pokud dodatené da:ové piznání
podáváte podle § 141 odst. 2 a 4 da:ového ádu, tj. na da: nižší oproti poslední známé dani nebo jestliže se
dodateným da:ovým piznáním výše dan( nem(ní.
106a Datum úmrtí poplatníka – vypl:te, pokud podáváte da:ové piznání za zemelého.
P’IZNÁNÍ k dani z nemovitých vcí na zdaovací období roku – dopl:te kalendání rok, na který podáváte piznání k dani
z nemovitých v(cí.
I. ODDÍL – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI DAN'
107 Píjmení, 108 Rodné píjmení, 109 Jméno(-a), 110 Tituly – vyplní fyzická osoba – oban.
111 Název právnické osoby – vyplní právnická osoba: název právnické osoby zapsaný do veejného rejstíku, vetn(
dodatku oznaujícího její právní formu, popípad( též dov(tek (nap. „v likvidaci“). U právnické osoby, která se
nezapisuje do veejného rejstíku, uve|te název, pod kterým byla zízena.
112 Adresa místa pobytu fyzické osoby / sídla právnické osoby – fyzická osoba vyplní adresu místa trvalého pobytu.
Položku „stát“ vypl:ují pouze osoby s trvalým pobytem v zahranií a uvedou zde svoji zahraniní adresu. Právnická
osoba vyplní adresu sídla tak, jak byla zapsána do veejného rejstíku, položku „stát“ vyplní zahraniní právnické
osoby a uvedou svoji zahraniní adresu.
113 Kontaktní údaje – uve|te íslo Vašeho telefonu nebo mobilního telefonu, Vaši elektronickou adresu (e-mail),
pípadn( identikátor Vaší datové schránky (máte-li ji zízenu).
Jestliže máte zízenu funk,ní datovou schránku, budou Vám písemnosti zasílány do datové schránky.
Písemnosti, které do datové schránky zaslat nelze, tj. zejména takové, které nelze zkonvertovat do digitální podoby,
anebo jsou výsledné datové soubory v(tší než 10 MB, Vám budou dorueny na adresu místa pobytu/sídla.
p y
114 Císla ú,t: u bank, spoitelních a úvrních družstev – lze uvést ísla Vašich út, z nichž budou provád(ny
na
nannímu
an
n
ním
mu
u úadu platby dan( nebo na n(ž budou vraceny pípadné peplatky na dani. ?íslo útu uve|te vetn(
pedíslí bankovního útu a kódu banky za lomítkem nebo ve tvaru IBAN.
II. ODDÍL – ÚDAJE K DANI Z POZEMK”
Pozemky
o e y v rozsahu
o sa
s u odpovídajícím
odpo
o da
ajj c výši
ý spoluvlastnických
ýš
spo
sp
o u as
astt c ýc
c podíl:
po
od
d : na
a nich,
c , které
te
e é js
jsou
so
ou
u so
s
sou,ástí
ou
u,
,ástt zdanitelných
da te
da
te ýc
ýc jje
jednotek
ed
d ote
oe
v budov bytového
domu,, a jjiné p
pozemky
vlastník: zdanitelných
y
y ve spoluvlastnictví
p
ý jjednotek v budov bytového
y
domu užívané
pedmtem
dan
pozemk:,
ž
ží
é spole,n
p , s tmito
jjednotkami,, nejsou
j
p
zp
:, a to v rozsahu odpovídajícím
p í jí í
výši
ý spoluvlastnických
p
ý podíl:
p
: tchto spoluvlastník:
p
: na nich. Tyto pozemky k dani z pozemk:
: neuvádjte.
V této ásti uve|te údaje k výpotu dan( z piznávaných pozemk tak, jak jsou vedeny v katastru nemovitostí. Jedná-li
se o stavební pozemek nebo zpevn(nou plochu pozemku, uve|te tento pedm(t dan( v odpovídající vým(e. Pípadnou
zbývající ást pozemku uve|te jako druh pozemku evidovaný v katastru, a to ve vým(e odpovídající rozdílu mezi vým(rou
celého pozemku podle katastru a vým(rou stavebního pozemku nebo zpevn(né plochy pozemku. Dani z pozemk podléhá
ást pozemku nezastav(ná zdanitelnou stavbou. Pozemek zcela zastav(ný zdanitelnou stavbou, pípadn( zdanitelnými
stavbami, není pedm(tem dan( z pozemk. Takový pozemek k dani z pozemk neuvád(jte. Vým(ra pozemku zastav(ná
stavbou, která nepodléhá dani ze staveb a jednotek, je pedm(tem dan( z pozemk.
Pro každý pedm(t dan( z pozemk a pro každé katastrální území, v n(mž se piznávané pozemky nacházejí, vypl:te
samostatný list s údaji k dani z pozemk. Samostatný list s údaji k dani z pozemk vypl:te i pro každý kód souboru lesních
typ lesního pozemku, pípadn( pro rznou cenu pozemk rybník sloužících k intenzívnímu a prmyslovému
chovu ryb.
p
y
Vyskytnou-li se v jednom katastrálním území dv( parcely téhož druhu pozemku se shodným parcelním íslem, kdy se
jedná o parcelu dosud evidovanou zjednodušeným zpsobem a parcelu katastru nemovitostí, vykáží se jako jedna parcela
pod jediným parcelním íslem se soutem jejich vým(r na jednom listu k dani z pozemk, pípadn( se vykáží každá
jednotliv( na samostatném listu k dani z pozemk. Piznáváte-li
á áte pozemek,
po e e , evidovaný
e do a ý v katastru
atast u nemovitostí
e o tost zjednodušeným
jed oduše ý
zpsobem,
nájemce
nebo p
pachtý
(podíl
neznámého nebo nedostaten( identikovaného
p
, zásti jako
j
j
ý a zásti jjako uživatel (p
p
4
dt_14MAJ5450_15_info.pdf - Adobe Acrobat Professional
28¡‘*/I5&#:":“-£9¤ŸF'(&2"#%&"*(5(7
")
E I3(+&#+9ˆ,9
1I3"'&"*"$9ˆ,9
G – ostatní plocha 9ˆ,/
$@:9-
@
****
)
XI"*((#3$+&4'!#"33&+39ˆ,!
Y I&*53#!3"'!&!""„"$!3"*((#3$+4'!3,5&$+29ˆ,
‘ˆD¡‘*/I5&#:"1I*
/"*
3.@,*.@D!&#$""5&#"&,'5"#'&3#"3+#,
,""%+$(!7
9''5"#
92''5"#'5"#
9''5"#}'5"#
+92''5"#!"3,+*(3""
$
9‘'}'5"#'5"#
4˜+!˜,!+3$4˜+/('"
9''5"#'5"#
92/"
8
*23,>#!?"3$%A,(2"!/#":!>#5G5!3˜'"*!˜'""!C'#"B3,!›"
>+#%!/,'"!C#!A!@#!œ#*,!/"!–*,!0(!
4"$3"$!œ3!œ&!›!3!H"&#"!
>+!#+A#"3#/3(2&#"{+$F'!'6'""9!"(&(2&"&3
L 4:I5&("$7
y,&"*((9¢9 a D5+3'"*+$#,(3',(x/;"3'(+$,x2"
,""Ÿ!2",*,/+!
y,&"*((“9£9¤ a Y5+3'"*+$#,(3',(!
y&&"*((15+3'"*+$#,(3',($"",}
0:&"*$@ˆ,
5 &*
I,"|"4*(,!$",3"&#"+$,2"3'"!$"+2"3,"*#4*(
3'",2"#4&"#!,""4*9/#%+#+$,3'""#+4*("%&"*(,(
&"*$!,"|"3"2,4*(,2$
7 E3*
¡I5&#:"+3$,(&24*(",""%/#%+#+$,
3'"&,"+34*(5"%&"*(,(!4+3$5+$,3'"5&("34*&3,&"*2$:
&"*$G43#""$$,#""*"$5("3"+*3"@R*
,@
9ƒ*.3,*./L/
4:
*
I5&#:"
!-.*
:‰"|"+3$,D3;",+3$,E!,&#:,2""#3'"6—DIE9G43#""$$,#""
@ˆ,
8*
@3I2"3#;"&++":"4&2G"*,3&#,#3$%*,
&#,&"*$,"'&"(%&#5&"*$,!,"|"43&#,#3$%&#,#*$"*$!2$2",""#3,
#3$3,"*3G3&&",$#$,"5&#:,2"
4:I","|"+3$,D"'6,&#:,2""#+$3'"9C"3#;"&++":"4&2G"*,3&#,#3$%*,&#,&"*$,"'&"(%&#"&"*$,!,"|"+3$,3$,2$3,D"'
&#;$59!(#"4&#;$,'9!43#""$@ˆ,
/++#:"4&23&#,#3$%*,&#,&"*$,"'&"(%&#"&"*$,&+$+3'!2"2;
3&#,#3$4&#2"(3'"&#"{+$!,"":"4>
+ 0
*
D¡I,"|"*3$""(!x!"'!3"4&3#,,''"(+,
5#+$,3$""3",&"*$,,.I+&!*"#"!"!!43!"'AI#4&3
"&,;2"/$,'"*3$"""3#!,$#$,"5&#:,2"
E*:A
*
D¡I,"|"43#",:!5&",2$3,
x6—~x9/$,'"*3$"""3#!$#$,"5&#:,2"
JJJ/#44(†IF4?“ˆ4&J$“8BE“¢?“4&#B“ˆ
G%+3,"|"2"$4&,(&+4"#43"'"'2""$
/$;4,"#%3'5"'2"$5!$;%$3+#"*!(*;3"&+%"#%3'5"'2"$5+"2!
5&#:"3*34#332$"3"'2""$@"#%3'5%;,,3%*&,#"*&#;"'
2"$5%;,,!+"23"%;"',(!,"|"$;%$3+#"*2"%*#3(!&&(&#+$*,#3,
/++"#&#"{x3+$:"3"'2""$"43%3&#,#3$%&#,"#%3'("'
2""!,"|";53*3%*#3,"#%3'5"'2"$52",,2"*$3+#*"*3"3"2,4
3&#,#3$%&#,
ˆ.:JJJ/
)
+"*.I+*"$,5&#:"2"&3*"&2,,&+%"#%3'5"'2"$5
"'"#43"'2""$,+(4#3(
$@*)
H I ','5%*,I4*!'54*"''5++3"*((#3$%,3"#3
J I 3',&3#,"3$',('5%*,–&&+"#!$#!3'$,'%*+"&
J I ',&,"$""(',4*5,;4&,"$"I!"$"*"$!"$"
#,&!"'',!2"2;$",;+&+%"$"H5"#%3'5'5#5"+52$3'5
&,+#"$"!"3&%*55,;%&,+#"$"C"+3"5%;3'5*(2"2"
"*+#3"(
KI ',&#&#:$,),$$',(&,"$"3'!&3#,"3',5&,"$"!&
$#!'4#4#%!3#&
LI „+;53(+(#"(',5'5%*,I„+;!$"+"3,+3',5'5%*,6""3(+"
&3',$',('5%*,9
$@*9..--.
,**@.-
I&#",,&$+!$(*,;3#,;!3"
"#%3'5(#,;%&7
0 I &$+"*((#3$%&4'(!#"3**3&+3
N I &$+&*53#,!3"'!&(!""„"""'3"*((#3$%4'(
O I 3,5&$+
P I 3"#+3'I"#+3'!$","#"&;+44",""4,"#4 3"'C"+3"&',5$#!$4"!($"%&*+$%'2"$5!($"%$"',5
‰"#%3'5!"%&,"*9J9?9ˆ9†9"!2"2;-.
,*@
,*.-
9*-.**
9a to
,
@*
.
@*62&3*"09&"'O9‰"#%3'5!2"2;&#+&#"*+32",;+*.@
::
9*-..33
*3*/
5
dt_15MAJ5450_15_info.pdf - Adobe Acrobat Professional
vlastníka), v da:ovém piznání jej uve|te na jednom listu jako jeden pozemek s vým(rou odpovídající soutu vým(r jeho
ástí a v položce 209 rozepište vým(ru jeho ástí s píslušným právním vztahem ke každé ásti tohoto pozemku.
Piznáváte-li podle § 13a odst. 5 zákona da: z pozemku ve výši svého spoluvlastnického podílu, uve|te vždy na samostatném
listu pozemky jednoho druhu v jednom katastrálním území se stejnou výší spoluvlastnického podílu evidovanou v katastru
nemovitostí.
K jednotlivým ádk:m II. oddílu:
201 Pedmt dan z pozemk: – do rámeku vypl:te jedno písmeno, odpovídající pedm(tu dan( z pozemk.
Vypl:te písmeno píslušející druhu pozemku evidovanému v katastru nemovitostí. Výjimku tvoí pozemek druhu
F – stavební pozemek (je to nezastav(ný pozemek, urený k zastav(ní zdanitelnou stavbou na základ( ohlášení,
stavebního povolení nebo provád(né na základ( certikátu autorizovaného inspektora i veejnoprávní smlouvy)
a zpevn(né plochy pozemk – oznaené písmenem X nebo Y. U zpevn(né plochy pozemku užívané k podnikání
nebo v souvislosti s ním vypl:te písmeno odpovídající jejímu využití.
Pozemky:
A – orná pda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad
B – trvalý travní porost (dív(jší oznaení louka a pastvina)
C – hospodáský les. Zdan(ní nepodléhají lesy ochranné a lesy zvláštního urení. Údaj o zaazení lesního pozemku do
kategorie hospodáský les a do soubor lesních typ se vede v lesním hospodáském plánu.
Kód souboru lesních typ: – vypl:te pouze u lesních pozemk v pípad(, že pro výpoet základu dan( použijete
cenu piazenou podle platného cenového pedpisu jednotlivým souborm lesních typ.
D – rybník s intenzivním a prmyslovým chovem ryb. Jiné pozemky vodních ploch nejsou pedm(tem dan( z pozemk.
E – zastav(ná plocha a nádvoí
F – stavební pozemek – pouze pro úely dan( z nemovitých v(cí se jedná o pozemky uvedené v § 6 odst. 3 zákona. Pod
tímto druhem pozemku bude pozemek zaazen až do doby, než se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní
stanou pedm(tem dan( ze staveb a jednotek nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti nebo
posouzení autorizovaným inspektorem pozbude úink anebo zaniknou úinky veejnoprávní smlouvy.
G – ostatní plocha
Zpevnné plochy pozemk:, užívané k podnikání nebo v souvislosti s ním:
X – zem(d(lská prvovýroba, lesní a vodní hospodáství
Y – prmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zem(d(lská výroba, ostatní druhy podnikání
202 Datum zápisu vkladu práva vlastnického nebo datum splnní podmínek pro nabytí vlastnického práva
k nemovité vci vydražené v dražb – vypl:te pouze tehdy, pokud na listu piznáváte pozemky v pozd(jším termínu
podle ustanovení § 13a odst. 11 nebo odst. 12 zákona. V ostatních pípadech tuto kolonku nevypl:ujte.
203 položka zrušena
204 Název obce – uve|te název obce, v jejímž katastrálním území se oznaený druh pozemku nachází.
205 Název katastrálního území – uve|te název katastrálního území, ve kterém se oznaený druh pozemku nachází.
206 Kód katastrálního území – uve|te identikaní íslo katastrálního území podle Jednotného íselníku prostorových
jednotek ?SÚ (v Seznamu katastrálních území s piazenou prm(rnou základní cenou zem(d(lské pdy je kód ve
sloupci nadepsaném zkratkou ?SÚ). Tyto informace jsou dostupné na územních pracovištích nanních úad a též
na internetu.
207 Parcely:
a) parcelní ,íslo – uve|te všechna parcelní ísla, na kterých se oznaený druh pozemku ve výše uvedeném
katastrálním území nachází podle souasn( právn( závazného katastru nemovitostí. Nevypl:ujte parcelní ísla
z pedchozích evidencí. Parcelní íslo se zapíše tak, že ped lomítkem se zapíše nejvýše p(timístné kmenové
íslo parcely a za lomítkem nejvýše trojmístné podd(lení. Parcelní íslo pozemku zcela zastav(ného zdanitelnou
stavbou, pípadn( zdanitelnými stavbami, neuvád(jte.
b) výmra parcely nebo zpevnné plochy pozemku v m2 – uve|te celkovou vým(ru parcely v m2 evidovanou
v katastru nemovitostí. V pípad(, že je parcela rozd(lena na díly, z nichž každý je veden jako jiný druh pozemku,
uve|te pouze vým(ru v m2 píslušného dílu parcely odpovídajícího druhu pozemku. Vycházíte-li z podklad, v nichž
je vým(ra uvedena v hektarech (ha), je nutno vým(ru pepoítat na m2 (1 ha = 10 000 m2).
Pokud stavební pozemek (pedm(t dan( F) nebo zpevn(ná plocha pozemku, užívaná k podnikání nebo v souvislosti
s ním (pedm(t dan( X nebo Y) netvoí celou plochu parcely, uve|te vým(ru stavebního pozemku nebo zpevn(né
plochy pozemku. Zbývající ást parcely ve vým(e odpovídající rozdílu mezi celkovou vým(rou parcely a vým(rou
stavebního pozemku nebo zpevn(né plochy pozemku, uve|te na dalším listu k dani z pozemk s druhem pozemku,
který je u parcely evidován v katastru nemovitostí.
c) právní vztah – z tohoto seznamu uve|te zkratku, která odpovídá Vašemu právnímu vztahu k parcele:
V
– vlastník
POF – podílový fond
SV – spoluvlastník
SVF – sv(enský fond
PH – právo hospodaení
PSP – fond obhospodaovaný penzijní spoleností
SPH – právo hospodaení pro více subjekt
N
– nájemce
VYP – výpjka
PACH – pachtý
SVYP – výpjka pro více subjekt
STAV – stavebník
U
– uživatel
d) výmra zastavná zdanitelnými stavbami v m2 – uve|te celkovou vým(ru zastav(nou všemi zdanitelnými
stavbami, které se na parcele nacházejí. Celkovou vým(ru zastav(né plochy uve|te i v pípad( zdanitelné stavby
tvoící píslušenství k budov( obytného domu, zda:ované jako druh stavby I (viz III. oddíl da:ového piznání) bez
snížení zastav(né plochy o 16 m2.
e) právní d:vody nároku na osvobození – uve|te právní dvody nároku na osvobození podle § 4 nebo § 17a
zákona uplat:ovaného v položce f). Další právní dvody nároku (v pípad( soub(hu nároku na osvobození) uve|te
a dvody pro uplatn(ní nároku na osvobození upesn(te v položce 209.
f) nárok na osvobození ve výme v m2 – uve|te vým(ru pozemku, na kterou uplat:ujete nárok na osvobození
podle § 4 odst. 1 zákona, § 17a zákona. V pípad(, že podléhá osvobození celá vým(ra parcely, uve|te zde
celkovou vým(ru parcely stejn( jako v položce b).
Je-li pozemek z,ásti osvobozen z d:vodu spoluvlastnictví osoby osvobozené od dan z pozemk: (nap.
obce), jako spole,ný zástupce uvedete vým(ru odpovídající spoluvlastnickému podílu osoby osvobozené od
5
dt_14MAJ5450_15_info.pdf - Adobe Acrobat Professional
.)
?9..
--.
,*@.-
)
R I &'5#"6'59
8 I &&$+"*((#3$%&4'(!#"3**3&+3
T I &&$+&*53#,!3"'!&(!""„"""'3"*((#3$%4'(
U I &3,5&$+
E I 2$„+;
Z – *
.I2"$!$","#"&;+44",""4,2""$6&+"#5$+$+5
'54*"!$"%"23,5,;+5$&$+&9
&*.-
I5&#:"&,"&$,2"&"*("*(2"$,,ˆ!G"'@!$"+,2""'54&3,;4$&$+!342*$,"'5%&3,!$"42"3'",+32"$5!"'$"42",;+
$&$+"*((#3$%&4'(!#"3**3&+30+*"$,,"|"&3*"B!
/
C"#'5"R"'2"$+"4&,"*E"'Z&+&$+&";,2+3,&"%&#%&#5!
&,;2"3".33
3'(&&$+!,""*",,2"$5&2%3'((62&3*"89B"'U9
+4**@I5&#:"&,""5!&$,#3,&++""#%3'5"'2"$5&(2*
"*,&#",3"{x3+$G3&&",$#$,"5&#:,2"
++&I,"|"+"'"!2"2*;$3+#*"*3""#%3'5"'2"$5+"2
+&*
A
I,"|"+"$3+#"*!"$"%*3""#%3'5"'2"$5+"2
+2ˆ˜*
A
I,"|""$3#$3+#"*&#"C"%3"#$,&342""$?F6F"*,$3+#"*3&",&*(,+$#","*((#3$%&52"$Š"3#,&"&3%*$$,?F9
H5)*"23,3,&%"*&%;"",
+‘$@*.
>,
**@,
I2"#&"*("*("#+3'!5&#:"3#&&3%"'""!$"%2'5#&(#"C"3#;"3"&2"*&(#"4*3#"*+""#43"'!;2"#%"#%3'523,&"#5
("3"'2""$"5&%,5"#43"'6223,,""54#3":%&+9!
,+(2"+2*,"$""#43"'3#"&3#,4#3":%&+C"#&"*("*(
2"$!,"|"3#&&3%"'""3#2"$56,""&"#*$"*9
>,
*.I5&#:"&#""""$3,"*3?3#2"$52"$3,"*3&#,""2$#*"$!(*;&"#*$"*2"3#&&3%"'""6,"""+*"$,†‡9#*$"*2"#33#2"$56,"""
+*"$,†'‡9
>*,
*I,"|"3#&"#5#"$3,"*3!;3""#+3'"'',!;
23,2"$5!+
>,
@*.I,"|"$!"$"%*'5#$"/$,$$""+"!,"|"
&'#;42
>
I3"*,,"|"$$,!$"+&+G"*,&+*,,$""#%3'("'2""
3,,"#43"'"'2""$7
E
– vlastník
"#1 I&#4) 8E I3&#,#3$
8E1 I3("3$4)
PH I&+3&"
"8" I)'3&4&"23&#"3
8" I&+3&"&"3,'2"$
N
I+2"*"
EŸ" I4&2$
PACH I&4
8EŸ"I4&2$&"3,'2"$
G> *@@*@.)
‰"#%*,"|"&#"3,$#",:''*@!$",3"&"#5("*4(,*3(+&#3'5&#"3"'+$&2"*+3"#%3'5@3(,
&#,3'53",*&#"+&#4*&*(5(2#"'4$3,$""*&#;
%5/#5#;$43"&+2‰'2"$&#$546'"($"4'43(92"3(+&#
5*""'#4**""4*(2*#33#4$3,$%5‰3""43"'"'2"2+3'"
'433#4$3,$2"3(+&#5*""&#4*&*("*3"$3,$"%5!
@*JI3',5&3#,"3$',('5%*,,"|"&,"4*(,3(%&#5&"3,2
}*2!,$;%2"#%"#%3'5,,J
‰.,"|".$!2$2","""3*#,('52"$5"'&#+"
M>
:*
I&$,,&#:,2""+$3'""#%3'5"'2"$5x!,"|"
&+5+$,3'"&#"{E!&&(&#"{D+$0#&+5+$,6&&(3,'(,+$,
3'"9,"|"5&,&#(+$,3'",&"3("&#;"x
>*
*
I,3(*""43'","|"&3#"$3'"!(;3'"+6"(9
"*
*ƒA.3
*.
**A.*.9**222+2/
+L $**.I,"|"3,"4*(""#4
3"'"'2""$!&#$#3,
+5 F,-
@*.,**.9*9:
*
I,"#43"'"'2""$,&"3("&3'2"25,;!"#2"("2*42"&"*(,
(x6&$#!#&4,$,4,!#!"#!'!"3,"!4'#!*3',9G#*
"'"%*:%*&+,"|"(;*(5!$*;#,"#43"'"'2""$!&+4#3,!
&&"*,:%*,&+@"#"$%,%3#)*"&3&+"(&"*(,("'$*&
,&#(+$,3'"
[email protected],"|"&#,&#,2"$5*2H"+"$5&#:"&,""5!2"#&"*("*
(.G&&(!;"&++"3,,"2""$!,"|"3,"2"2&#4&#!22xD
+ˆD¡*/+I4"$"",2"9!&$,2"3,+32"$5&"*"$&"3,23(,
&#,"'2"#32"$,,;+&"*"$&"*$5"3&#,#3"#3$2""$*(,;4%3&#"(3(*
2"$*£3&&"3"&,;2"$""9>""5&#:"&,""5!2"3#;"2"&"*("*(.
+$*.I4*(*@@*-""'4*(@@
.%-$/!2"3,"*4*(5&#%&#52"$5"'"#$%4*(5&#%&#5
3,,2""$*2$"",!"'!6xE~x9G&&(!;"&++"3,,""#43"'!,"|"
3,"2"23(4&#!22xDG4*(,3(%&#5"',&"%&#%&#5$,#"""#%*2,
+$
*¡*/I,"|"+$#3',(&"4&"*((/2"#%,5
"#43"'&2"$57
@*)
.)
H I','5%*,ˆ,6
?9..
--.
,*@
J I3',&3#,"3$',('5%*,ˆ,6
.-
J I',&,"$"!',%*,
RI&'5#"6'59ˆ,6
5,;%&,"$"‘ˆ,6
8I&&$+"*((#3$%&4'(!#"3*
K –',&#&#:$,),$$',(&,"$" *3&+3ˆ,6
"'',(%*,5,;%&,"$"
& , " "
T I&&$+&*53#,!3"'!&(!
3352*$,„+;"ˆ,6
52
, „ + "
,6 ""„"""'3"*((3$%4'(ˆ,6
"
" „"
„ "
"' 3 " ((3 % 4 '(
( ,6 }
dt_15MAJ5450_15_info.pdf - Adobe Acrobat Professional
dan(. Piznáváte-li da: z pozemku za svj neosvobozený podíl na dani, nebude ástené osvobození z dvodu
spoluvlastnictví osoby osvobozené od dan( z pozemk Vámi vykázáno.
g) poslední rok osvobození – u asov( omezených osvobození zde uve|te rok, do n(hož osvobození trvá (vetn().
Pi nedostatku místa uveƒte údaje o dalších parcelách v píloze k listu k dani z pozemk:, tiskopis 25 5534.
208 Výmra v m2 celkem, a to i z píloh k tomuto listu:
a) výmra celkem – uve|te souet vým(r všech parcel na ádku 207b), a to i z píloh k tomuto listu, v m2.
b) zastavno zdanitelnými stavbami – uve|te souet vým(r ploch zastav(ných zdanitelnými stavbami ze všech
parcel na ádku 207d), a to i z píloh k tomuto listu, v m2.
c) nárok na osvobození – uve|te souet vým(r, na n(ž uplat:ujete nárok na osvobození, ze všech parcel na ádku
207 f), a to i z píloh k tomuto listu, v m2.
209 Popis zmn, d:vody k uplatnní nároku na osvobození – v dílím da:ovém piznání uve|te zm(ny, k nimž došlo
u pedm(tu dan( z pozemk oproti pedchozímu da:ovému piznání. Zde lze uvést i pípadné další informace pro
správce dan( k údajm o parcelách nebo k dvodm pro uplatn(ní nároku na osvobození.
210 Celková výmra druhu pozemku snížená o výmru zastavnou zdanitelnými stavbami, celková výmra
stavebního pozemku nebo celková výmra zpevnné plochy pozemku – uve|te celkovou vým(ru oznaeného
pedm(tu dan( v m2 podléhající dani z pozemk ve výše uvedeném katastrálním území . 210 = . 208 a) – . 208 b).
211 Cena pozemku za 1 m2 podle § 5 odst. 1 a 2 zákona – vypl:te pouze u pedmt: dan:
A – orná p:da, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, nebo
B – trvalý travní porost, u kterých uve|te prm(rnou základní cenu zem(d(lského pozemku za 1 m2 piazenou
katastrálnímu území podle Seznamu katastrálních území s piazenými prm(rnými základními cenami
zem(d(lských pozemk, stanovenou vyhláškou ministerstva zem(d(lství
C – hospodáský les – uve|te základní cenu za 1 m2 podle souasn( platných cenových pedpis dle zaazení
lesního pozemku do lesního typu (SLT) nebo ,ástku 3,80 K,
D – rybník s intenzívním a pr:myslovým chovem ryb – uve|te cenu za 1 m2 pozemku piazenou podle souasn(
platných cenových pedpis nebo ,ástku 3,80 K,.
212 Základ dan podle § 5 odst. 1 a 2 zákona – vypl:te pouze u pedmt: dan A, B, C, D. Základ dan( získáte
vynásobením vým(ry pozemku na ádku 210 cenou pozemku za 1 m2 na ádku 211. Výsledek se zaokrouhlí na celé
K nahoru.
213 Sazba dan podle § 6 odst. 1 zákona – vypl:te pouze u pedmt: dan A, B, C, D. Sazba dan( pro jednotlivé
pedm(ty dan( iní:
A – orná pda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75 %
B – trvalý travní porost 0,25 %
C – hospodáský les 0,25 %
D – rybník s intenzívním a prmyslovým chovem ryb 0,25 %.
214 Základ dan podle § 5 odst. 3 zákona – vypl:te pouze u pedmt: dan E až G, X a Y. Základ dan( se u t(chto
pedm(t dan( rovná vým(e druhu pozemku nebo vým(e zpevn(né plochy pozemku, uve|te tedy stejnou vým(ru
jako na ádku 210. Zaokrouhlí se na celé m2 nahoru.
215 Sazba dan podle § 6 odst. 2 zákona – vypl:te pouze u pedmt: dan E až G, X a Y. Sazba dan( pro jednotlivé
pedm(ty dan( iní:
Pozemky:
E – zastav(ná plocha a nádvoí 0,20 K, za 1 m2
F – stavební pozemek 2,00 K, za 1 m2
G – ostatní plocha 0,20 K, za 1 m2
Zpevnné plochy pozemk:, užívané k podnikání nebo v souvislosti s ním:
X – zem(d(lská prvovýroba, lesní a vodní hospodáství 1,00 K, za 1 m2
Y – prmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zem(d(lská výroba, ostatní druhy podnikání 5,00 K, za 1 m2
216 KoeDcient podle § 6 odst. 4 zákona – vypl:te pouze u pedmtu dan F – stavební pozemek. Pokud obec
nestanoví obecn závaznou vyhláškou pro jednotlivé ,ásti obce jiné koeDcienty, platí koecienty podle potu
obyvatel v obci z posledního sítání lidu uvedené v zákon(, a to:
1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních m(stech
1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
a ve Františkových Lázních, Luhaovicích, Mariánských
2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
Lázních a Pod(bradech
4,5 v Praze.
Statutárními msty jsou Kladno, ?eské Bud(jovice, Plze:, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Jablonec
nad Nisou, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Perov, Chomutov, D(ín, Frýdek-Místek,
Ostrava, Opava, Havíov, Most, Teplice, Karviná, Mladá Boleslav a Prost(jov podle § 4 zákona . 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zízení), ve zn(ní pozd(jších pedpis.
217 Da z pozemk: – vypot(te takto:
• u pedm(t dan( A, B, C a D vynásobením základu dan( na . 212 sazbou dan( na . 213. Protože sazba dan( na
ádku 213 je uvedena v %, je nutno sou,in hodnot na . 212 a 213 dlit 100,
• u pedm(t dan( E, G, X a Y vynásobením základu dan( na . 214 sazbou dan( na . 215,
• pro pedm(t dan( F vynásobením základu dan( na . 214 sazbou dan( na . 215 a koecientu na . 216.
Da: z pozemk zaokrouhlete na celé K, nahoru.
218 Nárok na osvobození ve výme – uve|te vým(ru, na kterou se podle zákona vztahuje osvobození, a která je
soutem dílích vým(r osvobození u jednotlivých parcel, uvedeným na . 208 c). Podléhá-li nároku na osvobození celá
vým(ra oznaeného pedm(tu dan( z pozemk, uve|te stejnou vým(ru jako na . 210.
219 Výše nároku na osvobození podle § 4 zákona – vypl:te ástku dan( odpovídající vým(e uvedené na . 218.
Podléhá-li nároku na osvobození pouze ást vým(ry oznaeného pedm(tu dan(, výši ástky nároku na osvobození
vypot(te shodným postupem jako da: z pozemk. Výsledek zaokrouhlete aritmeticky na dv( desetinná místa.
Podléhá-li nároku na osvobození celá vým(ra oznaeného druhu pozemku, uve|te stejnou výši ástky jako na . 217.
6
dt_14MAJ5450_15_info.pdf - Adobe Acrobat Professional
L I„+;53(+(#"(','54*5ˆ,6
U I &3,5&$+ˆ,6
@"#+3',;+&
&
E I 22$„+;5ˆ,6
„
0
0I&$+"*((#3$%&4'(!
&
&$+
"
"*
*(
(
(#3
3$%
%&
&4'(!
Z
ZI 3
32"$ˆ,6
2"$ ˆ,6
#"3*
#"3**3&+3ˆ,6
* 3&+3 ˆ,6
N I&$+&*53#,!3"'!&(!""„"""'3
"*((#3$%4'(ˆ,6
O
OI3,5&$+ˆ,6
3 ,5 &$+ ˆ,6
P
P I3"#+3'‘ˆ,6
3 "#+ 3' ‘ ˆ,6
++ ",
-
3
I5&#:"&,""5!2"3#;"2"&"*("*("#+*-"‰"|""&"
3
"*&#;"#%3'5!2"2;3(+&#&#;&"3,2"3(%&#5£,"#4
3"'$&$+3",""&"#"*&#;!2"2;3(+&#&#;&"3,2".3(%
&#5@
-
3"&;,2"$;%$3,$&#;!$"%*+":&#5"'2"2+3!*&
"2;*'"*&#"#%"%,!"#&2"$%$,*"3"2$G"&#;,*3(+*&#;*
"("#(,"%&$3"&;,23
-
+ $3
*3
-
¡*/I5&#:"&,""5!2"3#;"2"&"*("*(
"#+*-"›,3$+"5+3'"*&,#"*&#;,""%xx3',#"*&#;9L2ˆ,
ˆ
D
D
+2ˆD¡*/+)
D
', '5% *, J – ostatní
y
D¡*/+
*/>I5&#:"&,",,"#43"'HI','5%*,J
3
'
'
2""$ R '5 Z 3
3'&3#,"3$',('5%*,!,2""$RI'5ZI32"$"*
D9 &# $""5
3.@,*.@D9&#$""5&#"&,'5"#'&3#"3+#,
,""%+$(!7
9''5"#
92''5"#'5"#
9''5"#}'5"#
+92''5"#!"3,+*(3""
$4
"
"
$$44
9‘ ˜+
! ˜,
,
! +
+33$$4 ˜+
˜ /
('
"
"
9‘'}'5"#'5"#
˜+!˜,!+3$4˜+/('"
9''5"#'5"# 92/"
8
*23,&#"{+$F'!'6'""9!"(&(2&"&3!>#!?"3$%
A,(2"!/#":!>#5G5!3˜'"*!˜'""!C'#"B3,!›">+#%!/,'"!C#!A!@#!
œ#*,!/"!–*,!0(!
4"$3"$!œ3!œ&!›!3!H"&#"!>+!#+A#"3#/3(2
D
$""
yD¡*/+
*/>I5&#:"*
'"(+,5#+$,$""92&"#,
'",(,"#43"'2""$7JI',&,"$"!',%*,5,;%&
,"$"!KI',&#&#:$,),$$',(&,"$""'$',(%*,5,;%
&,"$"!LI„+;53(+(#"(',5'5%*,!0I"*((#3$+&4'!#"3"'34
'
'
!
&+3!NI&*53#!3"'!&!""„"$"'3"*((#3$+4'!OI3,5&$+!,(
2""$7 8
,2""$78I2"$,;+$&$+"*((#3$%&4'(!#"3*"'*3&+3!TI2"$,;+
$&$+&*53#,!3"'!&(!""„"""'3"*((#3$%4'(!UI2"$,;+$3*,*
2"$ ,;+ 2$ „+;
&$+EI2"$,;+2$„+;
D
$""
y
D¡*/I5&#:"$""9,,,"#%3'5JI',&,"$"!',%
*,5,;+&,"$"KI',&#&#:$,),$$',(&,"$""'$',(%
*,5,;%&,"$"&&(!;"23,,*3(5
J/˜@.@*/$,
$"
"
"
"
!
!
2"'&5,5"#43"'3,3(3"$""!!,""3"*+$,2"23,!2+9
x
x
3
3"
"
5+
+33'
' &&
&
4
4*
*
+‘ E**I3,"+$#3'5(x4"#"*&#;x3"5+3'&&4*
$"
""
"
"
"*
*
$"""*xG43#""$3"*"$5$,#("3"+*3
+L 4*.I3$+"5+3'"*4*(53(%&#5"',&"%&#%&#5*2x43#",
3',(x}G43#""$$,#""@ˆ,
+5 "@*-
@
@
@*-
@
.%9E9$I5&#:"&,"&&(!;"2"&"*("*(,"#%
3'5›I','5%*,"'2"$,,%9E"' Z‰"|""#$,4*(,"'5%&3,',('5%
*,,;%$&$+
-
',5'5%*,!&&(!;"&""'54&3
3,' "#4
"~3,25&3'"&#"{E+$G&&(3,'"#43"',"|""#$,4*(,"'54&3
3#,;$&$+"""#43'+C"+#3"*-
.,,ˆ!G"'
$"""*
@!,"|"2"!24*(,"'5%&3,!5+3'",$"""*,""4*+$,x
+7 $3
¡I5&#:"&,"&&(!;"&"*("*(2"','5%*,I**-
@4"(2"+3'$"*4*(5&#%&#5"'5%&3,x+3$5
>@$,#"""#%>,@4"(3"",&#!&$,2""'54&33'",+3',5"'2",;+
$&$+"*((#3$%&4'(G(&&"&#;$5xxE"5&#:,2"
‰.9.*
342*$,"'5%&3,!$"42"3'",+32"$5"'
2",;+$&$+"*((#3$%&4'(!#"3*"'*3&+3!3":"3"'2""$5,2"3,,&
2"
$$,
,!
"%&#%&#5"'5%&3,,""%x$#%#,*"3',(&3#,,&2"$,!
2"2;; &
&"
;,
,2 +33 &
#
%
%&
&#
55 2"
" ,;
;+
+
2"$, ‰ 2"$5 3" & 3"2%*
2"2;&";,2+3&#%&#52",;+&&$+!3',(&3#,,&,2"$,‰2"$53"&3"2%*
&*(, &#4 &# ,;4 $ 4* "#* &,;2" "25 &3#,+ 3'
&*(,&#4&#,;4$4*"#*&,;2""25&3#,+3'
+ "¡7*/I/#%+#+$,3'"&#"+$&,"+3"#%
3'5"'2"$5!,""3"*+$,&*(4*(5&#%&#5"*+36"*&#;9"#%
3'5&#%23'"$"#$%&#%&#""*+3"#%3'5"'2"$5$,#3"*"$5
C" # 5
5$++
+ 3
,
,
"#44
4 3
3 "
"'
'
"
"' 2"
"
"
"$
$! &
&
*
*(
(,
,
44*
4*(5
5&
&
#
44
4 &#
33"
",
,+
(
(2
("3"+*3C"#5$++3,"#43"'"'2""$!&*(,4*(5&#4&#3",+(2
3,5 &#4 &# " 5$+4 "#4 3"' "' 2""$
3,5&#4&#"5$+4"#43"'"'2""$
+ E3*
¡7)
2"
$
$5!! 33,
,'
',
,
"
"#
4
4
33
"'
'! "
"3& 2"
"
"
"$
$!
/#%+#3'"&,",*"#%3'5"'2"$5!3,',"#43"'!"3&2""$!233"4"+$,
xD &*("* &#4 &#! "3& &*("* ,&"4 &#4
3'"5+3'"*("3"'2""$xD&*("*&#4&#!"3&&*("*,&"4&#4
&#
2"
"
"$$ &#2""$xG4+$,3'">$,#""*"$5("3"+*3G&&(+$,3"3
3& 5$$+
+
4
"##44 3"
"'
'!
'""#%"#%3'5!"3&5$+4"#43"'!3"+3$3'"++3"("3"'2""$
xD /$, 2" 2"$! "3& 5$+4 3, 2""$! "# 3'"
xD/$,2"2"$!"3&5$+43,2""$!"#3'"("3"'2""$!+3$3'"3"+
+3"("3"'2""$xD
2"$ ( +3"( 3'"! B"#"#+3'"'2"$(+3"(3'"!x3""5&#:,2"
C"#"#+3'"'2"$,**:**
**@*
.6&'"9!2$*,*,"""+$3'""4&23&#,#3$%*,&#,3'5
3'"%("R*.*:.*
@*
.9 ,*,@ *
@ * .9,*,@*
@*.:**
**@
*.E/
/++#323&#,#3$4&#"#%3'(2""***
!"#":,2"&
4&,(&#"3'"%3'5
+ 4*.
@3
¡
*
I","|"3,"("3"'
xD 4" ( x
G4
433#"
""
"$
$ $$
,
,##"" "
"#%
%>
>
,
,
2""$xD4"(xE!3;"44+$,3'"xG43#""$$,#"""#%>,
D
dt_15MAJ5450_15_info.pdf - Adobe Acrobat Professional
220 Da z pozemk: po uplatnní nároku na osvobození – vypl:te pouze v pípad, že uplatujete nárok na
osvobození od dan z pozemk:. Uve|te ástku z ádku 217 sníženou o ástku na ádku 219, uplat:ujete-li
osvobození (. 220 = . 217 - . 219). Výsledek zaokrouhlete na celé K, nahoru.
221 Spoluvlastnický podíl na pozemku nebo zpevnné ploše – jestliže piznáváte da: ve výši odpovídající Vašemu
spoluvlastnickému podílu na dani z pozemku nebo zpevn(né plochy pozemku, uve|te výši spoluvlastnického podílu
zlomkem tak, jak je uveden na listu vlastnictví v katastru nemovitostí. V ostatních pípadech tuto kolonku nevypl:ujte.
222 Da z pozemk: – zde uve|te ástku z ádku 217 nebo z ádku 220 (uplat:ujete-li nárok na osvobození). Jestliže
piznáváte da: ve výši odpovídající Vašemu spoluvlastnickému podílu na pozemku nebo zpevn(né ploše pozemku,
uve|te ástku získanou jako souin . 217 nebo 220 a položky a) ádku 221, d(lený položkou b) ádku 221, výsledek
zaokrouhlete na celé K nahoru.
Piznává-li da: ve výši odpovídající spoluvlastnickému podílu na pozemku nebo zpevn(né ploše pozemku osoba, jejíž
spoluvlastnický podíl je od dan( osvobozen podle § 4 zákona, uvede da: ve výši 0 K.
223 Místní koeDcient podle § 12 zákona – uve|te místní koecient v hodnot( 2, 3, 4 nebo 5, stanovený píslušnou obcí
obecn( závaznou vyhláškou. Místní koecient se u pozemk druhu A – orná pda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný
sad, nebo B – trvalý travní porost nepoužije. Pokud obec místní koecient nestanovila, tuto kolonku nevypl:ujte.
224 Výsledná da z pozemk: po úprav místním koeDcientem podle § 12 zákona – uve|te výslednou da:, vypotenou
jako souin hodnot na . 222 a 223 (. 224 = . 222 x . 223). Pokud obec místní koecient nestanovila, kolonku
nevypl:ujte.
III. ODDÍL – ÚDAJE K DANI ZE STAVEB A JEDNOTEK
V této ásti uve|te údaje k výpotu dan( z piznávaných zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek.
Pro každý druh zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky, za každé katastrální území, v n(mž se piznávané zdanitelné
stavby nebo zdanitelné jednotky nacházejí, vypl:te samostatný list s údaji k dani ze staveb a jednotek. Zdanitelné stavby
téhož druhu o shodném po,tu dalších nadzemních podlaží nebo zdanitelné jednotky téhož druhu o shodné
hodnot koeDcientu 1,20 nebo 1,22 nacházející se v téže budov, uve|te za každé katastrální území na jediném
listu, pípadn( na pílohách k tomuto listu.
Piznáváte-li podle § 13a odst. 5 zákona da: ze staveb a jednotek ve výši svého spoluvlastnického podílu na zdanitelné
stavb( nebo zdanitelné jednotce, uve|te vždy na samostatném listu zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky jednoho
druhu o shodné hodnot( koecientu 1,20 nebo 1,22, nacházející se v téže budov( v jednom katastrálním území se stejnou
výší spoluvlastnického podílu.
K jednotlivým ádk:m III. oddílu:
301 Pedmt dan ze staveb a jednotek – do rámeku vypl:te jedno písmeno odpovídající druhu piznávané zdanitelné
stavby nebo zdanitelné jednotky nebo zdanitelných staveb i zdanitelných jednotek uvád(ných na listu.
zdanitelné stavby:
H – budova obytného domu – rodinný dm, bytový dm nebo obytná ást zem(d(lské usedlosti
I – ostatní budova tvoící píslušenství k budov( obytného domu - nap. prádelna, klna, stavba k chovu drobného
domácího zvíectva apod.
J – budova pro rodinnou rekreaci vetn( budov rodinných dom využívaných pro rodinnou rekreaci – chata, rekreaní
domek, rekreaní chalupa, nebo budova, jejíž charakter užívání odpovídá rodinné rekreaci. Tyto stavby byly díve
oznaovány jako stavby pro individuální rekreaci, resp. rodinné domy využívané pro individuální rekreaci. Jedná
se o tytéž stavby a zm(na jejich oznaení nemá vliv na stanovení dan(
K – budova plnící dopl:kovou funkci k budov( pro rodinnou rekreaci – stavba, tvoící píslušenství budovy pro rodinnou
rekreaci, nap. klna, bývalý chlév, stodola apod.
L – garáž vystav(ná odd(len( od budovy obytného domu – garáž, která není souástí budovy obytného domu (není
vestav(ná ani není pístavbou k budov( obytného domu).
Zdanitelné stavby, jejichž pevažující ,ást podlahové plochy nadzemní ,ásti staveb nebo, nemají-li podlahovou
plochu, zastavné plochy zdanitelné stavby, je užívaná k podnikání nebo zdanitelné stavby zaazené
v obchodním majetku podle zákona upravujícího dan z píjm: – podle druhu podnikání, k n(muž slouží, se
zdanitelné stavby d(lí na užívané pro:
M – podnikání v zem(d(lské prvovýrob(, lesním a vodním hospodáství
N – podnikání v prmyslu, stavebnictví, doprav(, energetice nebo ostatní zem(d(lské výrob(
O – ostatní druhy podnikání
P – ostatní zdanitelná stavba – zdanitelná stavba, kterou nelze zaadit pod žádný z výše uvedených druh zdanitelných
staveb. Jedná se nap. o budovy škol, zdravotnických zaízení, n(které památkové objekty, n(které církevní budovy
atd.
U zdanitelné stavby, zaazené pod druhem H, I, J, K, L, P, jejíž pevažující ást podlahové plochy nadzemní ásti
je užívána k podnikání, se použije sazba dan( zdanitelných staveb k podnikání, a to uvedením oznaení druhu
zdanitelné stavby odpovídajícího této sazb( dan( (tj. písmeno M, N nebo O). U zdanitelné stavby druhu J, K, L, P
zaazené v obchodním majetku podle zákona upravujícího dan( z píjm se použije sazba dan( zdanitelných staveb
k podnikání, a to uvedením oznaení druhu zdanitelné stavby odpovídajícího této sazb( dan( (tj. písmeno M, N nebo
O). U zdanitelné stavby, jejíž podlahová plocha nadzemní ásti je užívána ve stejném pomru k r:zným druh:m
podnikání, se použije nejvyšší píslušná sazba.
zdanitelné jednotky:
Zdanitelná jednotka, jejíž pevažující ,ást podlahové plochy je užívaná:
R – pro bydlení (byt)
S – pro podnikání v zem(d(lské prvovýrob(, lesním a vodním hospodáství
T – pro podnikání v prmyslu, stavebnictví, doprav(, energetice nebo ostatní zem(d(lské výrob(
U – pro ostatní druhy podnikání
V – jako garáž
Z – ostatní zdanitelná jednotka – jednotka, kterou nelze zaadit pod žádný z výše uvedených druh jednotek (prádelny
a koárkárny v obytných domech, které nejsou využívány k podnikání apod.)
Nebytový prostor ve zdanitelné jednotce užívaný k podnikání – vypl:te pouze pokud je pedm(tem dan( zdanitelná
jednotka druhu R, V nebo Z, která vznikla podle obanského zákoníku po 1. lednu 2014 a zahrnuje nebytový prostor
užívaný k podnikání, s výjimkou nebytového prostoru, který je osvobozenou ástí jednotky, nebo který je užíván
k podnikání v zem(d(lské prvovýrob(, lesním a vodním hospodáství, (skupina nebytových prostor, skupina byt
a nebytových prostor). Do rámeku uve|te písmeno T nebo U podle druhu podnikání.
7
dt_14MAJ5450_15_info.pdf - Adobe Acrobat Professional
++ 8*
@*.I2"3#;"&++":"4&2G"*,3&#,#3$%*,
&#,""#%3'5"'2"$5!,"|"43&#,#3$%&#,#*$"*$!2$2",""#3,#3
$3,"*3G3&&",$#$,"5&#:,2"
+ 4*.I","|"+3$,xD"'x6,&#:,2""#+$3'"!&&&(4"(&#"
{+$9C"3#;"&++":"4&2G"*,3&#,#3$%*,&#,"#%3'(2""!,"|"+3$,
3$,2$3,xD"'x&#;$59xx!(#"4&#;$,'9xx!43#""$@ˆ,/
/++#:"4&23&#,#3$%*,&#,"#%3'(2""3'!2"2;3&#,#3$4&#2"
(3'"&#"{E+$!,""":"4>
+2 0
*
D¡I,"|"*3$""(!x!"'!3"4&3#,,''"(+,
5#+$,/$,'"*3$"""3#!,$#$,"5&#:,2"
+‘ E**.A
*
D¡I,"|"43#",+3$,(!5&",
2$3,xx6x}—x~x9/$,'"*3$"""3#!$#$,"5&#:,2"
/,",*I-:::$B"$B"6"!$"%&+2:323&#,#3$4&#,&#:,2*
¡7*/
*/>*3
-...**
!3":"3"'2""$x5&"$!;"3"
+3$5&"%(xD5+3'43&#,#3$%&#,xx43#"$,3"""4"+$,3'"!
,""+xG43#"++3$3"$,#"#%>,
JE/#44(†IF4?“ˆ4&J$&“0#EJB¨ E' (
I,@,*)
4:
/++"#@@
9&&(@@@
9&#;$5,"|"""5&#(4
#3$&"*$==#,:%&+3,"26:&"*$9"'643#"+:&"*$&
&(*3*$"""*'"9!&$,'"3#*3$""
/++"#:%&+
,
9@
,
@
9,@9@,@@
9,"|","#$,4(&"*$!$",3$+"2$3,"&3#"+*%(&"*$!&&(
@
:@*@:9*9D:9
*
D*,
*
*.
:9$"%#3"&+%#"'"%:%&+"5$,2""!(&"*$5$+%
#3"#"'"%:%&+F,"3;"+3$,(&"*$5$+4#3"&":4&+!&$,5&#35,2"""',"&+4*
,
,
//$,
G+*'5#&3#"+*+:5*("#(4"(&%!&4&"&,;2"4(5*("%
"@
**
¡+*/2*,*
:.-3
-2ˆ,9,*2ˆ,!342*$,&&,!$523,3
("#3'"%
4*.
/++"#@@
!&&(@@@
!&#;$5,"|"""5&#(4
#3$"3"'2""$===#,:%&+3,"2x6:"3"'2""$9"'x}643#"+
:"3"'2""$&&(*3*$"""*'"9!&$,'"3#*3$""
/++"#:%&+
,
9@
,
@
9,@9@,@@
!,"|","#$,4("3"'2""$!$",3$+"2$3,"*
@"3"'2""$!
&&(
@*9D:9
*
D*,
*
*.
*,.!$"%#3"&+%#"'"%:%&+"5$,2""!("3"'2""$
5$+%#3"#"'"%:%&+F,"3;"+3$,("3"'2""$5$+4
#3"&":4&+!&$,5&#35,2"""',"&+4*
,
,
/$,G+*'5#5*(":#(4"(&%!&4&"&,;2"4(5*("%
"@
**
*.¡+*/2*,**..-3
-2ˆ,9,*2ˆ,!342*$,&&,!$523,3
*@
+ 4
3,"2!23,"(&"*$"#$"*("3"'2""$"#$"*
4,I,+35&#:"&,","%:%&+"',&+&%$"%*,:%*,
&+
"*
I","|""#$,4("*4($!2$'5#&3#"5&*(5*(":
''!$"%&++""%:%&+
2 4,I5&"3"2$#*"(&+,"#$,"*4(x&3#"+*,
G&&"!$5&++""%:%&+:;&&3#"+*%!#,2"
&+&+!,"|"&"+3$,#,*%$*,369
y4@
**I5&#:"2*%!&2*"!,#$$2"6"#")!"*#93'5!$"+:%&+5&##!
&$,$",#3+*&&#$"'3'&+(+$&&3,:%&+
yF.*I5&#:"&,""5!2"3#;":%&+:43,'2"$&+++3,&""'3'3&,2&3#3
ˆ˜*I5'""&3#,43"#4$Š7
I +$4+3,&"
I ,3"4+3,&"
+ I 3&#"4+3,&"!3*#,+3,&"
I '"4*("I)5$+&+$+3'
I )5$+3'I:4&""'$+
I &+$+3'5$+2:%&"3
/++#:%&+"*"#%3'3&,2&3#3!,"""&,"3%3'2"!&#;$>Š+3,&"
3""5&#(
y1***I5&#:"&,"&&(!;":43,'2"$"'+3,&"2"&+$,3',‰"|"2*%69&2*"!&&(,#&+(%)5$%3'52"2$&+$%3'(62""#!&("4
&$!3#"3&+"!#$+&9
y4I,"|",*&&3,:%&+
y#*
&+$%3'5!&&(+3,&"&+(%&,;$
yE*,
*:%3,'2"$,"'3'5&+(%$&&3,:43,'2"$
dt_15MAJ5450_15_info.pdf - Adobe Acrobat Professional
Je-li ve zdanitelné jednotce druhu R nebo ve zdanitelných jednotkách zaazených pod druhem V nebo Z provozováno
podnikání na pevažující ásti upravené podlahové plochy, použije se sazba dan( pro podnikání, a to uvedením
oznaení druhu zdanitelné jednotky odpovídající této sazb( dan( (tj. písmeno S, T nebo U).
U zdanitelné jednotky druhu Z, která nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru, zaazené
v obchodním majetku podle zákona upravujícího dan( z píjm se použije sazba dan( zdanitelných jednotek
k podnikání, a to uvedením oznaení druhu zdanitelné jednotky odpovídajícího této sazb( dan( (tj. písmeno S, T nebo U).
302 Datum zápisu vkladu práva vlastnického nebo datum splnní podmínek pro nabytí vlastnického práva
k nemovité vci vydražené v dražb – vypl:te pouze tehdy, pokud na listu piznáváte zdanitelné stavby nebo
zdanitelné jednotky v pozd(jším termínu podle ustanovení § 13a odst. 11 nebo odst. 12 zákona. V ostatních pípadech
tuto kolonku nevypl:ujte.
303 Název obce – uve|te název obce, v jejímž katastrálním území se zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky
nacházejí.
304 Název katastrálního území – uve|te název katastrálního území, ve kterém se zdanitelné stavby nebo zdanitelné
jednotky nacházejí
305 Kód katastrálního území – uve|te identikaní íslo katastrálního území podle Jednotného íselníku prostorových
jednotek ?SÚ (v Seznamu katastrálních území s piazenou prm(rnou základní cenou zem(d(lské pdy je kód ve
sloupci nadepsaném zkratkou ?SÚ). Tyto informace jsou dostupné na územních pracovištích nanních úad a též
na internetu.
306 Zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky
a) ,íslo popisné nebo eviden,ní – je-li pedm(tem dan( zdanitelná stavba, vypl:te íslo popisné nebo evidenní,
které jí bylo pid(leno. Jestliže se pod jedním pid(leným íslem nachází více zdanitelných staveb, z nichž jednotlivé
zdanitelné stavby jsou pro úely dan( ze staveb a jednotek zaazeny pod rzné druhy zdanitelných staveb (tj. jsou
uvedeny na rzných listech da:ového piznání), uvád(jte v zájmu identikace zdanitelných staveb toto íslo na
všech píslušných listech da:ového piznání. Je-li pedm(tem dan( zdanitelná jednotka, uve|te íslo popisné nebo
evidenní z ísla jednotky (uvedeno ped lomítkem).
b) ,íslo jednotky – vypl:te podle evidence katastru nemovitostí. ?íslo jednotky je v katastru nemovitostí zpravidla
uvedeno jako zlomek, v n(mž ped lomítkem je íslo popisné nebo evidenní (uvedete v rámeku „a“) a za lomítkem
je vlastní íslo jednotky (uvedete v rámeku „b“).
c) zdanitelná stavba na parcele ,íslo – uve|te íslo parcely dle katastru nemovitostí, na níž se zdanitelná stavba
nebo budova, v níž jsou jednotky, nachází.
d) rok dokon,ení zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky – uve|te rok, ve kterém byla dokonena. Pokud rok
dokonení neznáte, uve|te pibližný údaj. V pípad(, že uplat:ujete nárok na osvobození od dan(, které se váže
k dokonení zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky, uve|te rok dokonení pesn(.
e) právní vztah – z tohoto seznamu uve|te zkratku, která odpovídá Vašemu právnímu vztahu ke zdanitelné stavb(
nebo zdanitelné jednotce i souhrnu zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek:
V
– vlastník
POF – podílový fond
SV – spoluvlastník
SVF – sv(enský fond
PH – právo hospodaení
PSP – fond obhospodaovaný penzijní spoleností
SPH – právo hospodaení pro více subjekt
PACH– pachtý
VYP – výpjka
N
– nájemce
SVYP – výpjka pro více subjekt
f) výmra zastavné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky v m2:
U zdanitelné stavby uve|te podle stavu k 1. lednu zda:ovacího období výmru zastavné plochy, kterou se pro
úely dan( z nemovitých v(cí rozumí zastav(ná plocha stavby podle stavebního zákona odpovídající nadzemní
ásti zdanitelné stavby. Zastav(nou plochou stavby se rozumí plocha ohraniená pravoúhlými prm(ty vn(jšího
líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arký se
zapoítávají. U objekt poloodkrytých (bez n(kterých obvodových st(n) je zastav(ná plocha vymezena obalovými
arami vedenými vn(jšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastešených staveb nebo jejich ástí
bez obvodových svislých konstrukcí je zastav(ná plocha vymezena pravoúhlým prm(tem stešní konstrukce do
vodorovné roviny. U druhu zdanitelné stavby I – ostatní budovy tvoící píslušenství k budov( obytného domu
uve|te pouze vým(ru zastav(né plochy pesahující 16 m2, a to u každé jednotlivé zdanitelné stavby druhu I.
U zdanitelných jednotek uve|te podlahovou plochu jednotky tak, jak je uvedena ve smlouv( o nabytí jednotky
nebo v prohlášení, odpovídající stavu k 1. lednu zda:ovacího období.
g) právní d:vody nároku na osvobození – pokud uplat:ujete nárok na osvobození zdanitelné stavby na . 321,
uve|te právní dvody nároku na osvobození podle § 9, pípadn( podle § 17a zákona. Další právní dvody nároku
(v pípad( soub(hu nároku na osvobození) uve|te a dvody pro uplatn(ní nároku na osvobození upesn(te
v položce 308.
h) poslední rok osvobození – u asov( omezených osvobození zde uve|te poslední rok osvobození, do n(hož
osvobození trvá (vetn().
Pi nedostatku místa uveƒte údaje o dalších zdanitelných stavbách nebo zdanitelných jednotkách v píloze
k listu s údaji k dani ze staveb a jednotek, tiskopis 25 5535.
307 Zastavná plocha zdanitelných staveb nebo podlahová plocha zdanitelných jednotek celkem v m2 – uve|te
souet vým(r všech zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, a to i z píloh k listu.
308 Ú,el užití zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ,i souhrnu zdanitelných staveb nebo zdanitelných
jednotek, popis zmn, d:vody k uplatnní nároku na osvobození – u zdanitelných staveb nebo zdanitelných
jednotek upesn(te zpsob jejich využití, není-li jednoznan( zejmý z údaje o pedm(tu dan( na . 301 (nap. škola,
dílna pro výuku a výchovu, divadlo, hotel, obchod, restaurace, výrobní hala, administrativní budova). V dílím da:ovém
piznání uve|te rovn(ž zm(ny, k nimž došlo u zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, piznávaných na listu,
oproti pedchozímu da:ovému piznání. Zde lze také uvést další informace pro správce dan( o pedm(tu dan( (nap.
u skupiny byt a nebytových prostor vyíslit podlahovou plochu byt a nebytových prostor) nebo k dvodm pro
uplatn(ní nároku na osvobození.
309 Výmra podlahové plochy jednotky – uve|te podlahovou plochu jednotky v m2. Tento ádek vypl:te pouze tehdy,
je-li pedm(tem dan( zdanitelná jednotka. V pípad(, že piznáváte v souhrnu více jednotek, uve|te souet jejich
podlahových ploch, tj. údaj z ádku 307.
8
dt_15MAJ5450_15_info.pdf - Adobe Acrobat Professional
310 Koecient podle § 10 odst. 3 zákona – výše tohoto koecientu je 1,22 nebo 1,20.
KoeDcient 1,22 použijte pro zdanitelnou jednotku nebo souhrn zdanitelných jednotek nacházející se v bytovém
dom, které vykazujete na tomto listu, pokud je jejich souástí podíl na pozemku, nebo pokud vlastník jednotky
je spoluvlastníkem jiného pozemku ve spoluvlastnictví vlastník zdanitelných jednotek užívaného spolen( s t(mito
jednotkami. Podle vyhlášky . 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) je bytovým domem stavba
pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkm na trvalé bydlení a je k tomuto úelu
urena [§ 2 písm. a) bod 1 vyhlášky . 501/2006 Sb.].
KoeDcient 1,20 použijte pro zdanitelnou jednotku nebo souhrn zdanitelných jednotek nacházejících se v bytovém
dom, které vykazujete na tomto listu, k nimž se nevztahuje žádný spoluvlastnický podíl na pozemcích, anebo
pokud se zdanitelné jednotky nebo souhrn zdanitelných jednotek uvedené na tomto listu nachází v budov, která
není bytovým domem (napíklad budova rodinného domu, víceúelové stavby, stavby obanské vybavenosti,
administrativní budovy atd.). Pro zjišt(ní, v jaké budov( se zdanitelná jednotka nachází, lze vycházet z evidence
katastru nemovitostí, kde se na listu vlastnictví uvádí zpsob využití stavby.
311 Základ dan ze staveb a jednotek – vým(ra zastavné plochy zdanitelné stavby H až P nebo vým(ra upravené
podlahové plochy zdanitelné jednotky R až Z. Za zastavnou plochu nadzemního podlaží se považuje zastav(ná
plocha nadzemním podlažím ohraniená pravoúhlými prm(ty vn(jšího líce obvodových konstrukcí tohoto podlaží do
vodorovné roviny. Upravená podlahová plocha je souinem vým(ry podlahové plochy zdanitelné jednotky nebo
celkové vým(ry podlahové plochy souhrnu zdanitelných jednotek v m2 a koecientu 1,22 nebo 1,20 (. 309 x . 310).
V pípad(, že piznáváte v souhrnu více zdanitelných staveb, uve|te souet jejich zastav(ných ploch, resp. souet
upravených podlahových ploch zdanitelných jednotek celkem, tj. údaj z ádku 307. Vým(ru zastav(né plochy nebo
upravené podlahové plochy zaokrouhlete na celé m2 nahoru.
312 Základní sazba dan podle § 11 odst. 1 zákona – uve|te základní sazbu dan( pro oznaený pedm(t dan(: Pro
jednotlivé druhy zdanitelných staveb a pro zdanitelné jednotky iní:
zdanitelné stavby:
zdanitelné jednotky:
H – budova obytného domu 2 K,/m2
Zdanitelná jednotka, jejíž pevažující ást
I – ostatní budova tvoící píslušenství k budov(
podlahové plochy je užívaná:
obytného domu 2 K,/m2
R – pro bydlení (byt) 2 K,/m2
J – budova pro rodinnou rekreaci, budova rodinného
S – pro podnikání v zem(d(lské prvovýrob(, lesním
domu využívaného pro rodinnou rekreaci 6 K,/m2
a vodním hospodáství 2 K,/m2
K – budova plnící dopl:kovou funkci k budov( pro rodinnou
T – pro podnikání v prmyslu, stavebnictví, doprav(,
energetice
g
nebo ostatní zem(d(lské výrob(
ý
10 K,/m2,
rekreaci nebo budov( rodinného domu využívané
p
ýj
ý
g
U – pro ostatní druhy podnikání 10 K,/m2
pro rodinnou rekreaci s výjimkou
garáže 2 K,/m2
L – garáž vystav(ná odd(len( od budov obytných
ý hd
dom 8 K,/m2 V – jako
j
garáž
g
8 K,/m2
Z – ostatní zdanitelná jednotka
j
2 K,/m2.
j j pevažující
p
j
y nadzemní ,ásti zdanitelné stavby
y nebo nemáZdanitelná stavba,, jejíž
,ást p
podlahové p
plochy
li p
podlahovou p
plochu,, zastavné p
plochy
podnikání nebo zdanitelné stavby
y zdanitelné stavby,
y, jje užívaná k p
y
zaazené v obchodním majetku
podle
zákona upravujícího
dan z píjm:
– podle
druhu podnikání,
j
p
p
j
p j
p
p
, k nmuž
slouží,
pro:
ží, se zdanitelné
é stavby
y dlí
í na užívané
ží
ép
M–p
podnikání v zem(d(lské prvovýrob(,
2 K,/m2,
p
ý
, lesním a vodním hospodáství
p
N – podnikání v prmyslu, stavebnictví, doprav(, energetice nebo ostatní zem(d(lské výrob( 10 K,/m2,
O – ostatní druhy
podnikání 10 K,/m2,
yp
P – ostatní zdanitelná stavba 6 K,/m2.
313 Po,et nadzemních podlaží dalších – vypl:te pouze tehdy, jestliže je pedm(tem dan( zdanitelná stavba H až P.
Uve|te zde poet dalších nadzemních podlaží zdanitelné stavby, jejichž zastav(ná plocha podlaží pesahuje dv
tetiny zastav(né plochy; u zdanitelných staveb k podnikání se uvede poet dalších nadzemních podlaží, jejichž
zastav(ná plocha podlaží pesahuje jednu tetinu zastav(né plochy. Za zastav(nou plochu
nadzemního podlaží
p
p
se p
považuje
plocha nadzemním p
podlažím ohraniená p
pravoúhlými
prm(ty
líce obvodových
j zastav(ná p
ý
p
y vn(jšího
j
ý
konstrukcí
kon
ns
strrukc
cí tohoto
to
oh
ho
oto
o podlaží
p dlažžíí do
pod
do vodorovné
vvo
od
do
oro
ov
vné roviny.
ro
ov
vin
nyy. Za
Z první nadzemní podlaží se považuje každé konstrukní podlaží,
které má úrove: podlahy nebo i její ásti do 0,80 m pod nejnižším bodem pilehlého terénu, není-li v projektové
dokumentaci stanoveno jinak. Všechna podlaží umíst(ná nad tímto podlažím vetn( úelov( ureného podkroví se
považují za další nadzemní podlaží.
314 Zvýšení základní sazby za další nadzemní podlaží podle § 11 odst. 2 zákona – vypl:te pouze tehdy, jestliže
je pedm(tem dan( zdanitelná stavba H až P. Hodnotu získáte vynásobením potu dalších nadzemních podlaží
uvedeného na . 313 sazbou za další nadzemní podlaží 0,75 K,.
315 KoeDcient podle § 11 odst. 3 a 4 zákona:
• koeDcient podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona – vypl:te pouze u druh zdanitelných staveb H – obytný
y ý dm a I –
ostatní
budova
ost
ta
atn
ní b
ud
do
ovva tvoící píslušenství k budov( obytného domu, a u zdanitelných
zd
da
an
nitteln
nýc
ých
h jednotek
jje
edno
ottekk R – pro
pr
pro bydlení
b dlleníí (byt)
by
((by
ytt) a Z –
ostatní zdanitelná jednotka. Pokud obec nestanoví obecn závaznou vyhláškou pro jednotlivé ,ásti obce jiné
koeDcienty,
platí koeccienty
y, p
e tyy podle potu obyvatel v obci z posledního sítání lidu uvedené v zákon(, a to:
1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních m(stech
1,6
a ve Františkových
, obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
ý Lázních,, Luhaovicích,, Mariánských
ý
2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
Lázních a Pod(bradech
4,5 v Praze.
Statutárními msty jsou podle § 4 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve zn(ní pozd(jších pedpis,
Kladno, ?eské Bud(jovice, Plze:, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové,
Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Perov, Chomutov, D(ín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havíov, Most,
Teplice, Karviná, Mladá Boleslav a Prost(jov.
• koeDcient podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona – vypl:te pokud obec stanoví obecn( závaznou vyhláškou koecient
1,5
1
5 pro celou
l obec u t(chto druh zdanitelných staveb a zdanitelných
ý jednotek: J – budova pro rodinnou rekreaci,
budova rodinného domu využívaného pro rodinnou rekreaci, K – budova plnící dopl:kovou funkci k budov( pro
rodinnou rekreaci nebo k budov( rodinného domu využívané pro rodinnou rekreaci, L – garáž vystav(ná odd(len(
od budovy obytného domu, M – zem(d(lská prvovýroba, lesní nebo vodní hospodáství, N – prmysl, stavebnictví,
doprava, energetika nebo ostatní zem(d(lská výroba
a O – ostatní druhy podnikání, a u t(chto druh zdanitelných
ý
ý
jjednotek: S – zdanitelná jednotka užívaná k podnikání v zem(d(lské prvovýrob(, lesním nebo vodním hospodáství,
T – zdanitelná jednotka užívaná k podnikání v prmyslu, stavebnictví, doprav(, energetice nebo ostatní zem(d(lské
výrob(, U – zdanitelná jednotka užívaná k ostatním druhm podnikání a V – zdanitelná jednotka
j
užívaná jako
j
garáž.
g
9
dt_15MAJ5450_15_info.pdf - Adobe Acrobat Professional
• koeDcient podle § 11 odst. 4 zákona – vypl:te koecient 2,0 u druhu zdanitelné stavby J – budova pro rodinnou
rekreaci, budova rodinného domu využívaná pro rodinnou rekreaci a K – budova plnící dopl:kovou funkci k budov(
pro rodinnou rekreaci nebo k budov( rodinného domu využívané pro rodinnou rekreaci v pípad(, že jsou umíst(ny
v národním parku nebo v I. zón chránné krajinné oblasti. Pokud je obcí pro tyto druhy zdanitelných staveb
souasn( stanoven i koecient 1,5 uvede se na tomto ádku jejich souin, tj. 3,0.
316 Výsledná sazba dan – souet základní sazby dan( na ádku 312 a zvýšení za další nadzemní podlaží na ádku 314
se vynásobí pípadným koecientem na ádku 315. Výsledek se aritmeticky zaokrouhlí na dv( desetinná místa.
317 Da ze staveb a jednotek – získáte vynásobením vým(ry zastav(né plochy nebo upravené podlahové plochy v m2
na . 311 výslednou sazbou dan( na . 316. Výsledek zaokrouhlete na celé K, nahoru.
318 Podlahová plocha nebytového prostoru užívaného k podnikání v budov obytného domu nebo upravená
podlahová plocha nebytového prostoru užívaného k podnikání ve zdanitelné jednotce druhu R, V, Z – vypl:te
pouze v pípad(, že je pedm(tem dan( druh zdanitelné stavby H – budova obytného domu anebo zdanitelná
jednotka druhu R, V nebo Z. Uve|te celkovou vým(ru nebytového prostoru v budov( obytného domu užívaného
k podnikání v nadzemních i podzemních podlažích budovy obytného domu, a to i v pípad(, že pro tento nebytový
prostor existují dvody pro osvobození podle § 9 zákona. V pípad( zdanitelných souhrn staveb uve|te celkovou
vým(ru nebytových prostor sloužících k podnikání ve všech zdanitelných stavbách. Jedná-li se o nebytový prostor
užívaný k podnikání ve zdanitelné jednotce druhu R, V nebo Z, uve|te jeho upravenou podlahovou plochu, tj.
vým(ru nebytového prostoru, vynásobenou koecientem uvedeným na ádku . 310.
319 Zvýšení dan podle § 11a zákona – vypl:te pouze v pípad(, že pedm(tem dan( je budova obytného domu –
H s nebytovým prostorem užívaným k podnikání. Zvýšení dan( je násobkem vým(ry podlahové plochy tohoto
nebytového prostoru na . 318 a ástky 2 K. Zaokrouhlete na celé K nahoru. Zvýšení dan( se neuplatní, pokud je
nebytový prostor osvobozenou ástí budovy nebo je užíván k podnikání v zem(d(lské prvovýrob(. V t(chto pípadech
položky 318 a 319 nevypl:ujte.
U zdanitelné jednotky, která zahrnuje i nebytový prostor k podnikání s výjimkou nebytového prostoru, který je
osvobozenou ástí zdanitelné jednotky nebo je užíván k podnikání v zem(d(lské prvovýrob(, lesním nebo vodním
hospodáství, se da: ze staveb a jednotek zvyšuje o souin upravené podlahové plochy tohoto nebytového prostoru
uvedeného na ádku 318 a kladného rozdílu mezi sazbou dan( píslušnou pro zdanitelnou jednotku, jejíž pevažující
ást podlahové plochy je užívaná pro podnikání, a sazbou dan( píslušnou pro tuto zdanitelnou jednotku.
320 Pomr výmry podlahových ploch podle § 9 odst. 2 zákona – Podléhá-li nároku na osvobození podle zákona
pouze ást zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky, uvede se na tomto ádku pom(r vým(ry podlahové plochy
v nadzemní ásti (v nadzemních podlažích) zdanitelné stavby podléhající osvobození k celkové podlahové ploše
nadzemních ástí zdanitelné stavby nebo k celkové podlahové ploše zdanitelné jednotky a zaokrouhlí se aritmeticky
na dv( desetinná místa.
321 Výše nároku na osvobození podle § 9 zákona:
Podléhá-li osvobození pouze ,ást zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky, zjistí se výše nároku na osvobození
vynásobením dan( ze staveb a jednotek na ádku 317 pom(rem podlahové plochy, resp. pom(rem upravené
podlahové plochy zdanitelné jednotky na ádku 320. Výši nároku na osvobození v K zaokrouhlete aritmeticky na dv(
desetinná místa. V pípad( nároku na osvobození celé zdanitelné stavby, se ástka osvobození rovná ástce dan( ze
staveb a jednotek na ádku 317. Pokud je zdanitelná jednotka zcela osvobozena od dan( ze staveb a jednotek, ástka
osvobození se rovná ástce dan( ze staveb a jednotek na . 317.
Není-li zdanitelná stavba nebo zdanitelná jednotka od dan( ani ásten( osvobozena, ádek 321 se nevypl:uje.
Je-li zdanitelná stavba nebo zdanitelná jednotka z,ásti osvobozena z d:vodu spoluvlastnictví osoby osvobozené
od dan ze staveb a jednotek (nap. obce), jako spole,ný zástupce uvedete nárok na osvobození ve výši
odpovídající spoluvlastnickému podílu osoby osvobozené od dan(. Piznáváte-li da ze staveb a jednotek za sv:j
neosvobozený podíl na dani ze zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky, nebude ,áste,né osvobození
zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky z d:vodu spoluvlastnictví osoby osvobozené od dan ze staveb
a jednotek Vámi vykázáno.
Piznává-li svj spoluvlastnický podíl na zdanitelné stavb( i zdanitelné jednotce osoba osvobozená z titulu
vlastnictví, nezohled:uje pi výpotu dan( podíl neosvobozené osoby.
322 Da ze staveb a jednotek po pípadném zvýšení podle § 11a zákona a po uplatnní osvobození – zde uve|te
souet dan( ze staveb a jednotek na ádku 317 a zvýšení dan( na ádku 319, snížený o výši nároku na osvobození
na ádku 321. Výsledek zaokrouhlete na celé K nahoru.
323 Spoluvlastnický podíl na zdanitelné stavb nebo zdanitelné jednotce – jestliže piznáváte da: ve výši
odpovídající Vašemu spoluvlastnickému podílu na dani ze zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky, uve|te výši
spoluvlastnického podílu zlomkem tak, jak je uveden na listu vlastnictví v katastru nemovitostí. V ostatních pípadech
tuto kolonku nevypl:ujte.
324 Da ze staveb a jednotek – zde uve|te ástku z ádku 317 nebo z ádku 322 (uplat:ujete-li nárok na osvobození,
popípad( zvýšení dan( podle § 11a zákona). Jestliže piznáváte da: ve výši odpovídající Vašemu spoluvlastnickému
podílu na zdanitelné stavb( i zdanitelné jednotce, uve|te ástku získanou jako souin . 317 nebo 322 a položky a)
ádku 323, d(lený položkou b) ádku 323, výsledek zaokrouhlete na celé K, nahoru.
Piznává-li da: ve výši odpovídající spoluvlastnickému podílu na zdanitelné stavb( i zdanitelné jednotce osoba, jejíž
spoluvlastnický podíl je od dan( zcela osvobozen podle § 9 zákona, uvede zde da: ve výši 0 K.
325 Místní koeDcient podle § 12 zákona – uve|te místní koecient v hodnot( 2, 3, 4 nebo 5, stanovený píslušnou obcí
obecn( závaznou vyhláškou. Pokud obec místní koecient nestanovila, tuto kolonku nevypl:ujte.
326 Výsledná da ze staveb a jednotek po úprav místním koeDcientem podle § 12 zákona – uve|te výslednou
ástku dan(, vypotenou jako souin hodnot na . 324 a 325 (. 326 = . 324 x . 325). Pokud obec místní koecient
nestanovila, kolonku nevypl:ujte.
Pouze u osob – držitel: pr:kaz: ZTP a ZTP/P, které piznávají da: za svj spoluvlastnický podíl a uplat:ují
osvobození podle § 9 odst. 1 písm. n) zákona v rozsahu menším než je jejich spoluvlastnický podíl, se da: ze
staveb a jednotek na . 324 vypote tak, že ástka vypotené dan( na . 317 se vynásobí výší spoluvlastnického podílu
na . 323 a od výsledku se odete výše nároku na osvobození, uvedená na ádku 321. Výsledná ástka se zaokrouhlí
na celé K nahoru.
IV. ODDÍL - ÚDAJE K DANI Z NEMOVITÝCH V'CÍ
Celková da z nemovitých vcí – výpo,et celkové ,ástky dan:
401 Da z pozemk: celkem
Podáváte-li ádné nebo dodate,né daové piznání, pípadn( opravné k ádnému nebo dodate,nému daovému
piznání, do položky uve|te ze všech vypln(ných list k dani z pozemk II. oddílu da:ového piznání souet údaj na
10
dt_15MAJ5450_15_info.pdf - Adobe Acrobat Professional
ádcích 222 (da: z pozemk) nebo na ádcích 224 (výsledná da: z pozemk po úprav( místním koecientem obce),
pokud obec stanovila místní koecient.
Podáváte-li da:ové piznání díl,í nebo opravné k díl,ímu daovému piznání, uve|te novou celkovou výši dan(
z pozemk, kterou získáte jako souet poslední známé dan( z pozemk, po úprav( o pípadné zmny pr:mrné
ceny zemdlské p:dy, sazeb dan, koeDcient:, místního koeDcientu a skon,ení osvobození u stávajících
pozemk:, které na listech podávaného dílího da:ového piznání nevykazujete, a dan( z pozemk vykázané na
listech dílího da:ového piznání. Souet snižte o ástku dan( z pozemk vykázaných na listech pedchozích
da:ových piznání, pokud tyto pvodní listy nahrazujete nebo rušíte podávaným díl,ím daovým piznáním. Pokud
Vám byla poslední známá da: stanovena odlišn( od výše dan( piznané, pro výpoet použijte výši dan( stanovené.
Pokud podáváte daové piznání za spoluvlastnický podíl na dani z pozemku podle § 13a odst. 5 zákona
a výsledná ,ástka dan z pozemk: je nižší než 50 K,, vyplte ,ástku 50 K,, s výjimkou pípadu, kdy jsou
všechny podíly od dan( zcela osvobozené.
402 Da ze staveb a jednotek celkem
Podáváte-li ádné nebo dodate,né daové piznání, pípadn( opravné k ádnému nebo dodate,nému daovému
piznání, do položky uve|te ze všech vypln(ných list k dani ze staveb a jednotek III. oddílu da:ového piznání souet
údaj na ádcích 324 (da: ze staveb a jednotek) nebo na ádcích 326 (výsledná da: ze staveb a jednotek po úprav(
místním koecientem obce), pokud obec stanovila místní koecient.
Podáváte-li da:ové piznání díl,í nebo opravné k díl,ímu daovému piznání, uve|te novou celkovou výši dan(
ze staveb a jednotek, kterou získáte jako souet poslední známé dan ze staveb a jednotek, po úprav( o pípadné
zmny sazeb dan, koeDcient:, místního koeDcientu a skon,ení osvobození u stávajících zdanitelných staveb
nebo zdanitelných jednotek, které na listech podávaného dílího da:ového piznání nevykazujete, a dan( ze
staveb a jednotek vykázané na listech dílího da:ového piznání. Souet snižte o ástku dan( ze staveb a jednotek
vykázaných na listech pedchozích da:ových piznání, pokud tyto pvodní listy nahrazujete nebo rušíte podávaným
díl,ím daovým piznáním. Pokud Vám byla stanovena da: odlišn( od výše dan( piznané, pro výpoet použijte výši
dan( stanovené.
Pokud podáváte daové piznání za spoluvlastnický podíl na dani ze staveb a jednotek podle § 13a odst.
5 zákona a výsledná ,ástka dan ze staveb a jednotek je nižší než 50 K,, vyplte ,ástku 50 K,, s výjimkou
pípadu, kdy jsou všechny podíly od dan zcela osvobozené.
403 Da z nemovitých vcí celkem – souet údaj ádk 401 a 402, tj. souet dan( z pozemk celkem a dan( ze staveb
a jednotek celkem.
Dodate,n piznaná da – tuto ást vypl:te pouze u dodateného da:ového piznání nebo u piznání opravného
k dodatenému da:ovému piznání:
404 Poslední známá da – zde uve|te celkovou výši dan( z nemovitých v(cí tak, jak byla naposledy pravomocn(
stanovena na zda:ovací období, za které podáváte dodatené da:ové piznání.
405 Dodate,n piznaná da – vypote se jako rozdíl mezi nov( piznávanou celkovou daní z nemovitých v(cí na . 403
a poslední známou daní na . 404. V pípadech, kdy podáváte dodatené da:ové piznání na da: nižší oproti poslední
známé dani, a hodnota rozdílu je proto záporná, uve|te ped ástkou rozdílu znaménko minus (-).
• Daové piznání sestavil – vypl:te jméno, píjmení, titul a kontaktní údaje (telefon, e-mail) osoby, která da:ové piznání
vyplnila, pokud tak neuinil sám poplatník nebo osoba oprávn(ná k podpisu da:ového piznání.
• Údaje o podepisující osob – tyto údaje budou vypl:ovány pouze v pípadech, kdy je podání zpracováváno
a podáváno osobou odlišnou od daového subjektu. V pípadech, kdy podání iníte jako da:ový subjekt, tuto ást
nevypl:ujte.
Kód podepisující osoby – uve|te íselný kód podle níže uvedených typ podepisujících osob:
1 – zákonný zástupce nebo opatrovník
2 – ustanovený zástupce
3 – spolený zástupce, spolený zmocn(nec
4a – obecný zmocn(nec – fyzická osoba i právnická osoba
4b – fyzická osoba da:ový poradce nebo advokát
4c – právnická osoba vykonávající da:ové poradenství
5a – osoba spravující pozstalost
5b – zástupce osoby spravující pozstalost
6a – d(dic po skonení ízení o pozstalosti
6b – zástupce d(dice po skonení ízení o pozstalosti
7a – právní nástupce právnické osoby
7b – zástupce právního nástupce právnické osoby
Poznámka: kódy 5b, 6b, 7b mají pednost ped obecnými druhy zastoupení s nižšími ísly kód.
Datum narození / Eviden,ní ,íslo osvd,ení daového poradce / IC právnické osoby: bude vypln(no datum narození
podepisující osoby odlišné od da:ového subjektu – fyzické osoby, nebo evidenní íslo osv(dení da:ového poradce –
fyzické osoby, nebo identikaní íslo právnické osoby odlišné od da:ového subjektu.
• Fyzická osoba oprávnná k podpisu (je-li daový subjekt ,i podepisující osoba právnickou osobou) s uvedením
vztahu k právnické osob (nap. jednatel, povený pracovník atd.) – tyto údaje budou vypl:ovány pouze v pípadech,
kdy je podání podáváno právnickou osobou, vetn( pípad, kdy je právnická osoba v postavení podepisující osoby
odlišné od da:ového subjektu.
• Datum – uve|te datum podpisu da:ového piznání:
• Otisk razítka právnické osoby, pípadn( zástupce oprávn(ného používat razítko.
• Vlastnoru,ní podpis daového subjektu / Osoby oprávnné k podpisu – podání bude opateno vlastnoruním
podpisem bu| pímo da:ovým subjektem – fyzickou osobou inící podání sama za sebe, nebo fyzickou osobou
oprávn(nou podepsat podání za právnickou osobu.
Je-li podepisující osobou fyzická osoba odlišná od da:ového subjektu, podání podepisuje tato fyzická osoba; je-li
podepisující osobou právnická osoba odlišná od da:ového subjektu, podání podepisuje fyzická osoba oprávn(ná jednat
jménem právnické osoby.
11