Cíle kurzu

Transkript

Cíle kurzu
Dynamická Neuromuskulární
Stabilizace (DNS) podle Kolá!e:
www.rehabps.com
Záv"re#n$ kurz "D": Praha 14.-17.3.2013
Místo konání:
14.-16.3. 2013
Fakultní nemocnice Motol
Klinika rehabilitace a t!lov"chovného léka#ství
minus 1. patro, uzel D
Posluchárna $. 2
V Úvalu 84
150 06 – Praha 5 – Motol
17.3. 2013
Centrum Pohybové Medicíny
Py%elská 4, Praha 4
(metro C, stanice Chodov, Bus 154 – stanice Benkova)
Po#et kredit% SKF: 15
Po#et ú#astník%: Max. 30
V"t&í #ást kurzu je praktická: s sebou nutn$ úbor vhodn$ pro
praktické cvi#ení
Program kurzu
#tvrtek 14.3.2013: FN Motol
9.00 - 17.00 hod
Dopoledne:
Prof. PaedDr. Pavel Kolá!
Kortikální funkce, somatognosie, v"vojová dyspraxie a jejich vztah k etiologii
bolestiv"ch syndrom& pohybového aparátu
Principy v"vojové kineziologie ve funk$ní diagnostice pacient& s ortopedickou
diagnózou.
Demonstrace pacient&
Odpoledne:
Prof. PaedDr. Pavel Kolá!
Vy%et#ení kojenc& a batolat – stanovení v"vojového v!ku, hodnocení kvality
posturáln!-lokomo$níh vzor&
Mgr. 'afá!ová, Mgr. Demeková
Praxe :práce v mal"ch skupinkách – DNS vy%et#ení a terapie. Hodnocení práce
uchaze$& kurzu
pátek 15.3.2013: FN Motol
9.00 - 17.00 hod
Dopoledne:
Mgr. (akrt
Funk$ní vy%et#ení a terapie pacient& s poruchou rovnováhy
Mgr. Je)ková
Vyu'ití DNS u pacientek se stresovou inkontinencí a gynekologick"mi funk$ními
poruchami
Odpoledne:
Mgr. Bitnar
Viscero-vertebrální vztahy
Funk$ní vy%et#ení a terapie pacient& s gastro-esofageálním refluxem a dal%ími
poruchami motilit GIT
sobota 16.3.2013: FN Motol
9.00 - 17.00 hod
Dopoledne:
Mgr. 'afá!ová, PhD
Demonstrace vyu'ití DNS p#i vy%et#ení a terapii pacient& s neurologickou dg
Odpoledne:
Mgr. 'afá!ová, PhD
Demonstrace vyu'ití DNS p#i vy%et#ení a terapii d!tsk"ch pacient&
Mgr. 'afá!ová, PhD, Mgr. Demeková,
Praxe: práce v mal"ch skupinkách – DNS vy%et#ení a terapie. Hodnocení práce
uchaze$& kurzu
ned"le 17.3.2013: CPM Chodov
8.30 - 13.00 hod
Mgr. Truc, Mgr. Veselá
Vyu'ití DNS technik ve sportu – prevence úraz&. aplikace princip& DNS v posilovn!,
integrace DNS do tréninku sportovc&, o%et#ení algick"ch syndrom& pomocí DNS
DNS Certifikáty
DNS Certifikát o ú#asti na kurzu "A": obdr'í poslucha$ po absolvování kurzu
DNS Certifikát dosa)ení úrovn" "A": Obdr'í poslucha$ po úsp!%ném slo'ení testu
"A"
Test "D"
Je dobrovoln"
Test D: praktická zkou%ka + kombinace testu multiple choice a video test&
Slo'ení testu D je p#edpokladem k získání záv!re$ného certifikátu DNS Specialisty

Podobné dokumenty

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Koláře:

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Koláře: Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e:

Více

P ÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE RotaTeq

P ÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE RotaTeq Použití dalších lé ivých p ípravk a vakcín: RotaTeq lze podat ve stejné dob , kdy Vaše dít dostává jiná b žn doporu ená o kování, jako jsou vakcíny proti diftérii (záškrtu), tetanu, pertusi ( erném...

Více

Vztah mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem

Vztah mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem Interní poruchy jsou vždy zdrojem nocicepce. Nociceptivní signály jsou pro CNS zdrojem informací o poruše a pokud nociceptivní aferentace přesáhne inhibiční mechanismy CNS a pronikne až do vědomí j...

Více

Seznam â•fi Najdu tam, co hledám

Seznam â•fi Najdu tam, co hledám Obytné stavby Stavebnic tví Hrač ky a hry Okna a dveře Dětské zboží Jazyk. školy Školy Doprava Poč ítač e Ubytování Lázně Postele Elektro Letenky Zábava Erotika Reality Zdraví

Více