Viapal VUP 4714 BET-52

Transkript

Viapal VUP 4714 BET-52
Strana 1 z 11
SDS: 0023110
Datum přípravy 25-VI-2013
SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ
Bezpečnostní list podle požadavků směrnic ES č. 1907/2006 a 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−
1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
Identifikátor výrobku:
VIAPAL® VUP 4714 BET/52
Popis produktu:
nenasycený polyester predrychlený, extra stabilizovaný, tixotropní
PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ
Zamýšlené / doporučené použití pojivo
PODROBNÉ ÚDAJE O DODAVATELI BEZPEČNOSTNÍHO LISTU
Firma: Allnex Belgium SA/NV, Square Marie Curie 11, 1070 Brusel, BE.
Ohledem informací o produktech a všech informací, které nejsou naléhavé, volejte svému místnímu zástupci Allnex
nebo nás kontaktujte prostřednictvím http://www.allnex.com/contact
Místní kontaktní informace:
Allnex Belgium SA/NV (organizační složka), Lisabonska 799, 190 00 Praha 9, CZ
Telefonní č.: +42 0602218528
TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE (24 hodin denně) - Výhradně v nouzových situacích souvisejících
s rozlitím, únikem, pořárem, vystavení produktu, nebo nehodách, volejte:
Asie Pacifik (Carechem 24):
Austrálie: +61 2801 44558
Čína (PRC): +86 10 5100 3039
Japonsko: +81 345 789 341
Nový Zéland: +64 9929 1483
Všechny ostatní: +65 3158 1074
Evropa /Afrika / Střední východ (Carechem 24):
Evropa, Střední východ, Afrika, Izrael: +44 (0) 1235 239 670
Střední východ, Afrika (arabsky hovořící země): +44 (0) 1235 239 671
Latinská Amerika (Carechem 24):
Brazílie: +55 113 711 9144
Mexiko a všechny ostatní: +52-555-004-8763
Kanada a USA (Carechem 24 - NCEC ED29003275): +1-866-928-0789 (bezplatná linka) nebo +1-215-207-0061
® označuje obchodní značku registrovanou v USA, mimo území USA, značka může být registrovaná, v řízení nebo
obchodní. Značka je nebo může být používána dle licence.
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−
2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI
Klasifikace v souladu se směrnicí ES č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů
Kapalná hořlavina 3. třídy
Toxicita pro specifické pro cílové orgány – kategorie rizika při opakované expozici 1
Toxicita pro specifické pro cílové orgány – kategorie rizika při jednorázové expozici 3
Narušení pokožky / nebezpečí podráždění kategorie 2
Vážné poškození zraku / nebezpečí podráždění očí kategorie 2
Klasifikace v souladu se směrnicemi EU 67/545/EHS nebo 199/45/ES
VIAPAL® VUP 4714 BET/52
SDS: 0023110
Datum vydání: 25-VI-2013
Strana 2 z 11
Xn - Zdraví škodlivý
R10 - Hořlavý.
R20 - Zdraví škodlivý při vdechování.
R36/37/38 - Dráždí oei, dý chací orgány a kuži.
R48/20 - Zdraví škodlivý: nebezpeeí vážného poškození zdraví poi dlouhodobé expozici vdechováním.
PRVKY OZNAČENÍ
Signální slovo
Nebezpečí
Věty o nebezpečí
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Pravidla pro použití a pokyny pro bezpečné zacházení budou omezena podle směrnice (ES) Č. 1272/2008, článek 28
P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. — Zákaz kouření.
P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P241 - Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí.
P242 - Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
P243 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 - Po manipulaci si pečlivě umyjte ruce, obličej a odkrytá místa kůže
P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P370 + P378 - V případě požáru: Pro hašení použijte CO2, suché chemické nebo pěnové hasicí prostředky.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadňující dýchání.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P321 - Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku).
P332 + P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403 + P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P403 + P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních a národních předpisů.
DALŠÍ NEBEZPEČNOST
Neaplikovatelný
VÝSLEDKY POSOUZENÍ PBT A vPvB
nestanoveno
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−
SDS: 0023110
VIAPAL® VUP 4714 BET/52
Datum vydání: 25-VI-2013
Strana 3 z 11
3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
Látky, směsi nebo produkt? Směsi
Složka / ?íslo CAS
Styren
100-42-5
%
Č.EC
Registrační číslo
REACH
Klasifikace
~ 48
202-851-5
01-2119457861-32
R10
Xn; R20-48/2065
Xi; R36/37/38
Klasifikace v souladu se
směrnicí ES č. 1272/2008
(CLP)
Flam. Liq. 3 (H226) D
Acute Tox. 4 (H332) D
STOT Rep. 1 (H372) D
STOT Single 3 (H335) D
Skin Irrit. 2 (H315) D
Eye Irrit. 2 (H319) D
Asp. Tox. 1 (H304) D
M-faktor
Plné znění R a H vět viz oddíl 16.
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
POPIS PRVNÍ POMOCI
Kontakt s očima:
Při kontaktu s oeima dukladni vypláchnite vodou.V případi trvalých potíží to prokonzultujte s lékařem.
Kontakt s pokožkou:
Ihned si sundejte kontaminované oděvy a obuv. Neprodleně se umyjte velkým množstvím vody. Kontaminované
oděvy nepoužívejte, aniž byste je předtím důkladně nevyprali. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud přetrvává bolest
nebo podráždění po umytí nebo pokud se objevují příznaky či symptomy předávkování.
Požití:
V případi spolknutí vyvolaného nedopatřením nezpusobujte zvracení, přivolejte lékaře.
Inhalace:
Při inhalaci vyvedte osobu na eerstvý vzduch a požádejte lékaře o radu.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKUTNÍ A OPOŽDĚNÉ SYMPTOMY A ÚČINKY
Žádné známé
POKYN TÝKAJÍCÍ SE OKAMŽITÉ LÉKAŘSKÉ POMOCI A ZVLÁŠTNÍHO OŠETŘENÍ
Neaplikovatelný
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−
5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
HASIVA
Vhodné hasicí prostoedky:
K hašení požáru použijte vodní sprej, alkoholovou pěnu, oxid uhlíku nebo suché chemické hasící přístroje. Proud
vody může být neúčinný.
Hasící prostředky, kterým je třeba se vyhnout:
Plný proud vody .
ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z LÁTKY NEBO SMĚSI
Kontejnery udržujte chladné - pokud jsou vystaveny ohni, postřikujte je vodou.
POKYNY PRO HASIČE
VIAPAL® VUP 4714 BET/52
SDS: 0023110
Datum vydání: 25-VI-2013
Strana 4 z 11
Ochranné vybavení:
Hasiči a ostatní osoby, které se mohou dostat do kontaktu, používají samostatný dýchací přístroj. Noste oděv,
zajišťující plnou ochranu proti ohni (požáru). Viz SDS Kapitola 8 (Kontrola expozice/Ochrana osob).
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:
Tam, kde není hladina expozice známa, používejte schválený, samostatný respirátor, určený pro prostředí s přetlakem.
Tam, kde je známa úroveň expozice, používejte schválený respirátor, vhodný pro danou úroveň expozice. Kromě
ochranných oděvů/vybavení dle Kapitoly 8 (Kontrola expozice/Osobní ochrana) noste i nepropustné boty.
Opatření na ochranu životního prostředí:
Žádné známé
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:
Kryt znečištěn nějakým inertním absorpčním materiálem; smeťte jej a dejte do kontejneru, určeného pro likvidaci odpadu.
Místo, kde došlo k úniku, opláchněte vodou. Odstraňte zdroje vzplanutí.
Odkaz na jiné oddíly:
Doplňující informace viz oddíly 8 a 13.
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−
7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
Ochranná opatření: Vyhněte se kontaktu s očima, kůží a oděvem. Uchovávejte mimo teplo, jiskry a oheň.
Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zajistěte dobré větrání místnosti. Po manipulaci pečlivě umyjte.
Speciální ustanovení pro manipulaci: Zajistěte dobré větrání pracovních prostor (místní odtahové větrání, pokud
je zapotřebí). V průběhu zpracování a manipulace s výrobkem dodržujte orientační hodnoty pro limity kontaktu v
zaměstnání. Při nalévání nebo přesunu materiálu musí být nádoby zajištěny a uzemněny.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:
Skladujte na chladném, suchéma dobře větraném místě, kontejnery udržujte dokonale uzavřené. Chraňte před
tepelnými zdroji a přímým slunečním světlem. Pro plochy, obsahující tento materiál je třeba zajistit požární
bezpečnost a elektrická zařízení v souladu s platnými předpisy a / nebo pokyny. Normy jsou založeny především
na bodu vzplanutí materiálu, ale mohou brát v úvahu i takové charakteristiky, jako je směsitelnost s vodou nebo
toxicita. Je třeba dodržovat veškeré místní a národní předpisy.
V Severní a Jižní Americe - Národní asociace pro požární ochranu (NFPA) 30: Zákon o hořlavých a spalitelných
látkách - jedná se o široce používanou normu. NFPA 30 stanovuje podmínky skladování pro následující třídy
materiálů: Třída I Hořlavé kapaliny, bod vzplanutí <37.8 °C. Třída II Hořlavé kapaliny, 37.8 °C < bod vzplanutí <60
°C. Třída IIIa Hořlavé kapaliny, 60 °C < bod vzplanutí < 93 °C. Třída IIIb Hořlavé kapaliny, bod vzplanutí > 93 °C.
Chraňte před zdroji vznícení - vyvarujte se kouření. Přijměte ochranná opatření proti elektrostatickému zatížení uzemnění je nutné v průběhu nakládky.
Teplota skladování: Skladujte při 0- 25°C
Důvod: Kvalita.
Třída skladování (TRGS 510): 3
Specifické konečné/specifická konečná použití:
Viz Oddíl 1 nebo Pokyny při expozici, lze-li je aplikovat.
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
SDS: 0023110
VIAPAL® VUP 4714 BET/52
Datum vydání: 25-VI-2013
Strana 5 z 11
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
KONTROLNÍ PARAMETRY
100-42-5
Styren
Český OEL:
100 mg/m3 (TWA)
400 mg/m3 (Ceiling)
(skin)
Evropa: ILV (Indikativní limitní není stanoveno
hodnoty)
jiná hodnota:
není stanoveno
Úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL):
Použití
Cesta
Odvozená úroveň, při
které nedochází k
nepříznivým účinkům
(DNEL)
Styren (100-42-5)
Worker
Vdechnutí
289
Worker
Vdechnutí
306
Worker
Vdechnutí
85
Jednotky
Typ účinků
mg/m3
mg/m3
mg/m3
Spotřebitelské
Spotřebitelské
Spotřebitelské
Vdechnutí
Vdechnutí
Vdechnutí
174.25
182.75
10.2
mg/m3
mg/m3
mg/m3
Worker
Dermálně
406
mg/kg/den
Spotřebitelské
Orálně
2.1
mg/kg/den
Spotřebitelské
Dermálně
343
mg/kg/den
Krátkodobé, systémové
Krátkodobé, místní
Dlouhodobé,
systémové
Krátkodobé, systémové
Krátkodobé, místní
Dlouhodobé,
systémové
Dlouhodobé,
systémové
Dlouhodobé,
systémové
Dlouhodobé,
systémové
Koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC):
Oddělení
Odhad koncentrace, při které
nedochází k nepříznivým účinkům
(PNEC)
Styren (100-42-5)
Sladká voda
0.028
Mořská voda
0.0028
Intermittent water release
0.04
Sediment (fresh water)
0.614
Sediment (marine water)
0.0614
5
Čistička odpadních vod
Půda
0.2
Jednotky
mg/l
mg/l
mg/l
mg/kg
mg/kg
mg/l
mg/kg
OMEZOVÁNÍ EXPOZICE
technická opatření:
Tam, kde tento materiál není používán v uzavřeném systému, je třeba zajistit kvalitní uzavírací a větrací systém na
bázi lokálního odtahu, aby byla expozice pod kontrolou
Ochrana dýchacích cest:
Tam, kde je expozice pod stanoveným limitem expozice, není vyžadována žádná ochrana dýchacích cest.
Tam, kde expozice převyšuje stanovený limit expozice, používejte ochranu dýchacích cest, doporučenou pro daný
materiál a úroveň expozice.
ochrana zraku:
Použijte ochranu očí/tváře, jako je například obličejový štít nebo brýle, odolné proti postříkání chemikáliemi.
SDS: 0023110
VIAPAL® VUP 4714 BET/52
Datum vydání: 25-VI-2013
Strana 6 z 11
Ochrana pokožky:
Vyhněte se kontaktu s pokožkou.
Noste nepropustné rukavice a vhodný ochranný oděv.
Protože je produkt absorbován pokožkou, je třeba věnovat pozornost tomu, abyste zabránili kontaminaci kůže a
kontaminaci oděvů.
Ochrana rukou:
Rukavice z nitrilkaucuku nebo fluórkaucuku. Dbejte na údaje výrobce rukavic o propustnosti a casu protrhnutí a
zvláštní podmínky na pracovišti. Odstraote rukavice okamžiti pokud dojte k jejichprotržení nebo jakékoliv vizuální
zmini (velikost, barva, ohebnost atd.).
Doplňkové doporučení:
Tam, kde se používá tento materiál, se nesmí přinášet, skladovat ani konzumovat potraviny, nápoje ani tabákové
výrobky.. Před jídlem, pitím nebo kouřením si důkladně umyjte obličej i ruce vodou a mýdlem..
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
INFORMACE O ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH
Barva:
Vzhled:
Zápach:
Hranice zápachu:
pH:
Bod tání:
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Rychlost odpařování:
Limity hořlavosti (% obj.):
Tlak par:
Hustota par:
Specifická hmotnost / hustota:
Rozpustnost ve vodě:
Koeficient dělení (noktanol/voda):
Teplota samovznícení:
Teplota rozpadu:
Vazkost (Kinematická):
Vazkost (Dynamická):
Modré
Strukturni viskózní
styren
Limity expozice viz Oddíl 8.
Neaplikovatelný
není k dispozici
100- 200°C
34°C DIN EN ISO 1523
není k dispozici
Spodní: 1.1 Horní: 8
6.5hPa@ 20°C
není k dispozici
~1.05g/cm3 @ 20°C DIN EN ISO 2811-2
nerozpustné
není k dispozici
490°CDIN 51794
není k dispozici
není k dispozici
strukturní viskozita
DALŠÍ INFORMACE
Rozpustnost v tuku (rozpouštědlonení k dispozici
- olej):
46- 50(rozpouštědlo)
procento těkavých (% hmot.):
50% DIN 55671
Obsah pevných částic:
není k dispozici
Nasycenost vzduchu (% obj.):
<=13DIN EN ISO 2114
Číslo kyseliny (mg KOH/g):
Hodnota hydroxylu (mg KOH/g): není k dispozici
není k dispozici
Těkavý organický obsah
(1999/13/ES):
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−
10. STÁLOST A REAKTIVITA
Reaktivita:
Informace nejsou k dispozici
SDS: 0023110
VIAPAL® VUP 4714 BET/52
Datum vydání: 25-VI-2013
Strana 7 z 11
CHEMICKÁ STABILITA
Stabilita:
Stabilní
Podmínky, kterým je třeba
zabránit:
Vznik vznětlivých směsí je možný ve vzduchu při zahřátí nad bod vzplanutí a/nebo
při rozprašování nebo zamlžení. Polymerizace poi vzniku tepla.
MOŽNOST NEBEZPEČNÝCH REAKCÍ
Polymerizace:
Nevyskytne se
Podmínky, kterým je třeba
zabránit:
Žádné známé
Neslučitelné materiály:
Reakce mit peroxidy a jinými tvurci radikálu.
Nebezpečné produkty rozkladu: Žádné známé
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH ÚČINCÍCH
Pravděpodobné cesty expozice: Orálně, Kůže, Oči.
Akutní toxicita, orálně: Není klasifikován - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení
nejsou klasifikační kritéria splněna.
Akutní toxicita, dermálně: Není klasifikován - Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna
Akutní toxicita, vdechnutí: Není klasifikován
Poleptání/podráždění kůže: Dráždí kůži.
Vážné poškození zraku / podráždění oka: Způsobuje vážné podráždění očí.
Zcitlivění dýchacích cest: Není klasifikován - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení
nejsou klasifikační kritéria splněna.
Zcitlivění kůže: Není klasifikován - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou
klasifikační kritéria splněna.
Karcinogenita: Není klasifikován. - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou
klasifikační kritéria splněna.
Mutace zárodečných buněk: Není klasifikován. - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního
posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna.
Reprodukční toxicita: Není klasifikován. - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení
nejsou klasifikační kritéria splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) – jedna expozice: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou klasifikační kritéria splněna.
Cesta expozice: inhalaeniPostižené orgány: Dýchací systém
Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) – opakovaná expozice: Způsobuje poškození orgánů při
prodloužené nebo opakované expozici. - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou
klasifikační kritéria splněna.
Cesta expozice: inhalaeniPostižené orgány: Uši
Aspirační nebezpečí: Není klasifikován - Na základě dostupných údajů a/nebo profesionálního posouzení nejsou
klasifikační kritéria splněna.
INFORMACE O TOXICITĚ PRODUKTU
AKUTNÍ ÚDAJE O TOXICITE
SDS: 0023110
VIAPAL® VUP 4714 BET/52
orálne
dermální
inhalaeni
LOKÁLNÍ VLIVY NA POKOŽKU A OCI
Akutní podráždení
Akutní podráždení
ALERGICKÁ SENSITIZACE
způsobuje zvýšenou citlivost
způsobuje zvýšenou citlivost
Datum vydání: 25-VI-2013
krysa
Králík
krysa
Akutní LD50
Akutní LD50
Akutní LD50 4hr
dermální
ocní
Dráždivý
Dráždivý
Pokožka
dýchání
Žádné údaje
Žádné údaje
Strana 8 z 11
>2000mg/kg
>2000mg/kg
- 24mg/l(Výpary)
.
-
GENOTOXICITA
analýzy pro genové mutace
Amesova analýza na salmonelu
Žádné údaje
OSTATNÍ INFORMACE
Výše uvedené údaje o toxicitě produktu jsou odhady.
Při dlouhodobé nebo opakované expozici inhalací způsobuje poškození ucha.
ÚDAJE O TOXICITĚ NEBEZPEČNÝCH SOUČÁSTÍ
Hodnoty LD50 akutní orální toxicity (potkan) a LD50 akutní dermální toxicity (potkan, králík) styrenu činí
>2000 mg/kg. Hodnota LC50 inhalační toxicity (potkan) po 4hodinové expozici byla 11,8 mg/l (páry). Nadměrná
expozice parám styrenu může způsobit střední podráždění očí a nosu, dále malátnost, bolesti hlavy a útlum
centrálního nervového systému. Styren středně dráždí kůži. Ve studiích na zvířatech styren vyvolal vznik
mikrojader, výměnu sesterských chromatid a poškození řetězce DNA. Testy in vitro prokázaly, že styren způsobuje
recesivní letální mutace vázané na pohlaví (SLRL) u Drosophila (octomilky). Prokázalo se, že styren způsobuje
plicní nádory u myší. Epidemiologické studie expozice styrenu u člověka nejsou s ohledem na nedostatečnou
kontrolu proměnných průkazné. Při dlouhodobé nebo opakované expozici inhalací způsobuje poškození ucha. Při
požití styrenu může nastat nebezpečí vdechnutí. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikuje
styren jako karcinogen IARC 2B (možný karcinogen pro člověka).
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
TOXICITA, PERZISTENCE A ROZLOŽITELNOST, BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL, MOBILITA V PŮDĚ, JINÉ
NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY
Tento materiál není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.
Ekologické posouzení tohoto materiálu je založeno na vyhodnocení jeho komponent.
VÝSLEDKY POSOUZENÍ PBT A vPvB
nestanoveno
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−
VIAPAL® VUP 4714 BET/52
SDS: 0023110
Datum vydání: 25-VI-2013
Strana 9 z 11
ÚDAJE O TOXICITĚ NEBEZPEČNÝCH SOUČÁSTÍ
Složka / ?íslo CAS
Styren
100-42-5
Toxicita pro řasy
Toxicita pro ryby
Toxicita pro vodní blechy
EC50 0.15 - 3.2 mg/L Pseudokirchneriella subcapitata
(96h)
EC50 0.46 - 4.3 mg/L Pseudokirchneriella subcapitata
(72h)
EC50 = 0.72 mg/L Pseudokirchneriella subcapitata
(96h)
EC50 = 1.4 mg/L Pseudokirchneriella subcapitata
(72h)
LC50 58.75 - 95.32 mg/L Poecilia reticulata (96h)
LC50 3.24 - 4.99 mg/L Pimephales promelas (96h)
LC50 19.03 - 33.53 mg/L Lepomis macrochirus (96h)
LC50 6.75 - 14.5 mg/L Pimephales promelas (96h)
EC50 3.3 - 7.4 mg/L - Daphnia
magna (48h)
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
Metody nakládání s odpady
Společnost podporuje recyklaci, obnovu a opakované používání materiálů tam, kde je to povoleno. Pokud je nezbytná
likvidace, Společnost doporučuje, aby byly organické materiály, především pokud jsou klasifikovány jako nebezpečný
odpad, zlikvidovány tepelnou cestou nebo spalováním ve schválených spalovnách. je třeba dodržovat všechny národní
předpisy.
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
Tato kapitola poskytuje základní informace o klasifikaci pro dodání. Viz odpovídající pokyny pro přepravu, kde najdete náležité předpisy
pro přepravu pro specifické požadavky.
ADR/RID/ADN
Nebezpečné látky? X
Náležitý název OSN pro zásilku: RESIN SOLUTION
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3
Číslo OSN: UN1866
Obalová skupina: III
Vyžadován přepravní štítek: Hořlavá kapalina
Přepravováno v režimu výjimky: Transport v souladu s 2.2.3.1.5
Kód omezení tunelu: D/E
Poznámky: Není určeno k přepravě v nádržích po vnitrozemských vodních cestách.
IMO
Nebezpečné látky? X
Náležitý název OSN pro zásilku: RESIN SOLUTION
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3
Číslo OSN: UN1866
Obalová skupina: III
Vyžadován přepravní štítek: HOrLAVÁ KAPALINA
ICAO / IATA
Nebezpečné látky? X
Náležitý název OSN pro zásilku: RESIN SOLUTION
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3
Obalová skupina: III
Číslo OSN: UN1866
Vyžadován přepravní štítek: HOrLAVÁ KAPALINA
SDS: 0023110
VIAPAL® VUP 4714 BET/52
Datum vydání: 25-VI-2013
Strana 10 z 11
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−
15. INFORMACE O PŘEDPISECH
NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ/SPECIFICKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
TÝKAJÍCÍ SE LÁTKY NEBO SMĚSI
Látky poškozující ozonovou vrstvu (Směrnice (ES) č. 1005/2009) Neaplikovatelný
Perzistentní látky poškozující ozonovou vrstvu (Směrnice (ES) č. 850/2004) Neaplikovatelný
Předchozí informovaný souhlas: Neaplikovatelný
Látky podléhající autorizaci (Příloha XIV Nařízení (ES) č. 1907/2006): Neaplikovatelný
Látky podléhající omezení pro určitá použití (Příloha XVII Nařízení (ES) č. 1907/2006): Ano
Bližší informace o omezení použití viz příloha XVII nařízení REACH.
Styren (~ 48 %)
Látka je hořlavá, vztahuje se na ni omezení pro aerosoly uvedené v bodu 40.
Třída nebezpečí pro vodní prostředí (Německo): 2údaj smišovacího pravidla podle VwVwS.
INFORMACE O ZÁSOBÁCH
Evropský hospodářský prostor (včetně EU): Jestliže si od právnické osoby Allnex sídlící v EHP (EU nebo
Norsko) koupíte výrobek, tento výrobek vyhovuje požadavkům na registraci podle nařízení REACH (ES)
č. 1907/2006, neboť všechny jeho složky jsou buď vyloučeny, vyjmuty, předregistrovány a/nebo registrovány.
Spojené státy (USA):
Všechny komponenty tohoto produktu jsou zahrnuty do Chemického soupisu látek TSCA nebo jejich uvedení v
soupisu chemických látek TSCA není požadováno
Kanada:
Jedna nebo více složek tohoto produktu NEJSOU zahrnuty v kanadském seznamu chemických látek tuzemského
původu (DSL). Tyto složky jsou zahrnuty v kanadském seznamu chemických látek zahraničního původu (NDSL).
Austrálie: Všechny komponenty tohoto produktu jsou zahrnuty do Australského soupisu chemických látek (AICS)
nebo jejich uvedení v AICS není požadováno.
Čína: Všechny komponenty tohoto produktu jsou zahrnuty do čínského soupisu chemických látek nebo jejich
uvedení v čínském soupisu není požadováno
Japonsko: Všechny komponenty tohoto produktu jsou zahrnuty do Japonského soupisu látek (ENCS) nebo jejich
uvedení v japonském soupisu není požadováno
Korea: Všechny komponenty tohoto produktu jsou zahrnuty do Korejského soupisu látek (ECL) nebo jejich
uvedení v korejském soupisu není požadováno
Filipíny: Jedna nebo více složek tohoto produktu NEJSOU zahrnuty ve filipínském seznamu PICCS.
POSOUZENÍ CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI
Vyhodnocení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−
16. DALŠÍ INFORMACE
Důvody pro vydání:
Nová identifikace společnosti
25-VI-2013
Datum přípravy
Datum poslední významné revize 20-XI-2012
VIAPAL® VUP 4714 BET/52
SDS: 0023110
Datum vydání: 25-VI-2013
Strana 11 z 11
Metody klasifikace zahrnují jednu nebo více z následujících: použití specifických údajů o produktu, ?R-A (read-across)
data, modelování, profesionální posouzení nebo vyhodnocení na základě složení.
Věty rizik a nebezpečí komponent
Styren
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
R10 - Hoolavý.
R20 - Zdraví škodlivý poi vdechování.
R65 - Zdraví škodlivý: poi požití muže vyvolat poškození plic.
R36/37/38 - Dráždí oei, dý chací orgány a kuži.
R48/20 - Zdraví škodlivý: nebezpeeí vážného poškození zdraví poi dlouhodobé expozici vdechováním.
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−
Připraven (kým): Oddělení dozoru a registrace produktů, http://www.allnex.com/contact
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−
Tyto informace jsou poskytovány bez jakékoli záruky či ručení. Nepřebíráme za ně žádnou právní odpovědnost a také neposkytujeme povolení, návod či
doporučení k uvedení jakéhokoli patentovaného vynálezu do praxe bez licence. Vše je nabízeno pouze k vašemu zvážení, prozkoumání a ověření. Před
použitím jakéhokoli výrobku si vždy pročtěte etiketu.
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−