Týdenní intenzivní kurz angličtiny pro mírně pokročilé Slovní zásoba

Transkript

Týdenní intenzivní kurz angličtiny pro mírně pokročilé Slovní zásoba
Intenzivní kurz angličtiny
Centrum služeb pro podnikání © 2012
Týdenní intenzivní kurz
angličtiny pro mírně pokročilé
Slovní zásoba
Téma: Cestujeme
Centrum služeb pro podnikání
© 2012
1
Intenzivní kurz angličtiny
Centrum služeb pro podnikání © 2012
MĚSTO
Město
city [siti] město (velké)
town [taun] město (malé)
capital [kӕpitl] hlavní město
street [stri:t] ulice
square [skweə] náměstí
boulevard [bu:ləva:d] bulvár
avenue [ӕvənju:] třída velkoměsta
bridge [bridž] most
pavement [peivmənt] chodník
sidewalk [saidwo:k] chodník
traffic lights [trӕfik laits] semafory
downtown [daun´taun] centrum města
town hall radnice
city hall radnice
post office [pəust ofis] pošta
police station [pəli:s stejšn] policejní stanice
policeman [pə´li:smən] policista
tourist office [tuərist ofis] turistická /
informační kancelář
hospital [hospitl] nemocnice
doctor [doktə] doktor
park [pa:k] park
bank [bӕnk] banka
bookshop [bukšop] knihkupectví
car park [ka: pa:k] parkoviště
chemist [´kemist] lékárník
library [´laibrəri] knihovna (budova nebo
místnost)
market [ma:kit] trh, tržnice
pub [pab] hospoda, hostinec
restaurant [´restora:n] restaurace
museum [mju:´ziəm] muzeum
bakery [beikəri] pekařství
address [ədres] adresa
phone number [fəun nambə] telefonní číslo
Dotaz na cestu
corner [co:nə] roh
at / on the corner na rohu
along [ə´loᶇ] podle
along the street rovně ulicí
up the street nahoru ulicí
down the street dolů ulicí
across [ə´kros] napříč
across the street přes ulici
across the river přes řeku
crossroads [krosrəudz] křižovatka
in front of [in frant əf] před
round [raund] okolo
round the corner za rohem
excuse [iks´kju:z] prominout
look for [luk fo:] hledat
to be in a hurry [hari] spěchat
tell [tel] říci
tell the way ukázat cestu
straight ahead [streit əhed] přímo, rovně
behind [bi´haind] za
opposite [´opəzit] naproti
next to [nekst tu] vedle
between [bit´wi:n] mezi (dvěma)
near [niə] blízko
right [rait] pravý
turn right zahněte doprava
left [left] left
turn left zahněte doleva
near the house u domu
next to our house vedle našeho domu
over the bridge přes most
turn [tə:n] zahnout, obrátit se
wrong [roᶇ] nesprávný, špatný
You are right. Máte pravdu.
You are wrong. Mýlíte se.
2
Intenzivní kurz angličtiny
Centrum služeb pro podnikání © 2012
Where is the post office, please? Kde je prosím pošta?
How do I get to the cinema? Jak se dostanu do kina?
Excuse me, could you tell me the way to High Street? Můžete mi prosím říct, jak se dostanu do High
Street?
Is it near / far? Je to blízko / daleko?
Walk along this street. Jděte rovně touto ulicí.
It is on your left. Je to nalevo.
RYCHLÁ CVIČENÍ
Čtěte a překládejte
1)
The train station is on the right of the school. The bank is next to the train station. The train station is
between the bank and the school.
2)
A: Excuse me. Where is the museum, please?
B: It is in High Street.
A: Is it far?
B: Yes, it is a long way from here. Take a bus. The bus stop is at the corner.
A: Thank you very much. Goodbye.
3)
A: Excuse me. I am looking for the River Hotel.
B: What is the adress?
A: It is Hill Street.
B: Oh yes. It is near here. Go along the street. Then turn right. There is a small park. Your hotel is in
front of the park.
Přeložte
4)
Dobrý den. Prosím Vás, kde je pošta? Je to daleko? Já spěchám.
Není to daleko. Je to blízko. Půjdete rovně touto ulicí. Zahnete doprava. Pošta je naproti parku. Je to
velká žlutá budova.
3
Intenzivní kurz angličtiny
Centrum služeb pro podnikání © 2012
Odpovídejte na otázky a použijte výrazy next to, between, opposite
5)
Where is the post office? The post office is on the left of the bank.
Where is the bank / bakery / police station / school / museum?
Post office
Bank
Bakery
Park
Baker street
P
a
r
k
School
Museum
City hall
s
t
r
e
e
t
Police station
Bookshop
Restaurant
4

Podobné dokumenty