.sny L_.tŤ.oil-. PREDAVACI PROTOKOL K

Komentáře

Transkript

.sny L_.tŤ.oil-. PREDAVACI PROTOKOL K
7
PREDAVACI PRPTOKOL
PREDAVACIPROTOKOL K
Y7'
pronájmu/LEASING/čís|q"1oZ0500022
Sm|ouvao Íinančním
Pavel Kubeša. KAPAS
|č|42981727
NáměstíMíru65/6,7g2o1Bruntál
předávající
s MORAVA Leásing, ?.S.
|Č:16325460,
Dlč:cz1632546o,
zapsaná v obchodnímře|stříkuvedenóho Kra|slcýmsoudem v Brně, oddí|B, vložka3745
HorníNáměstí264t18,Znojmo PSě: 669 02
přejímající
Předmětpředání:
budovač'p'1568'objektbydlení,budovapostavenána pozemkuparcelníčíslo4369 a pozemekparcelníčíslo
4369,zastavěnáplochaa nádvoří,včetněvšechsoučástí
příslušenství,
a veškerého
kterétvoří zejména
venkovní
přípojka,zpevněné
úpravy- vodovodnípřípojka,kanalizační
plochybetonové
všezapsánona listu
a dlážděné
vlastnictvíč.2456vedeném
pro katastrálníúzemí
Bruntál-město,obecBruntál u Katastrálníhoúřadupro
Moravskoslezskýkraj' katastrálnípracovištěBruntál v hodnotě
Technickýstav předmětupředání:
-
.snyL_.tŤ.oil-.
/0 , s. z o4o
v 0 > 4 l č ' v o p o r . t = R8LQ
( ,4' q 3 7 4
č " |,.oDa1)tstt;414:oof-
.*;,
8r
'P'532'o7)
Pz-y'V: č' rw,\/]užz.t;
- -.t*.ffir[
3 oté
.sI4 /.' 4 za't
- 'W
*.-
.4,*'ih]*.'ď'*'1ř..!i*Úť.rq!
9Tav,:6?Ýsc
"| p{u"v.r
rtpt.rBie4,..
č,1o1444oc?231toL6 sw vl T4
Přepin'4i ř
11L??
Tt-1ó1 í4 J
Y4Y.iIL\
ě-.eÍ,3a$ gcoc-.
*pL,'\(,G 9rlu: c|J ?>? * 9r.+zf6*[email protected]Řcr1
\rutrt'řte /
9r4t c;B.lak?,t t
,,,Rip27 -jE
b/ ?PDt,cŽ--u.eo*rf,PpĚ4
.--
Sr4rl,t 7 '4( x ,/E LuY,L,E-
/
/?Cc.s g7 z4"s,Ť,t>Lu-3
re c,L,Šřrqkar UiX/trerp/,,?te, D-4?"7€'r?\r*#ri*
lt,qracuón.&čs 7r-,Ě y ďrcpr L',7_Pl,1t7.
(,Bjri.itt . C!l.,.4, DtrPb.
I
t/L t7 žt- l7-+L é.'B./.E/.ttt z?trPct J€
t2c2rDI. , ,.Ť a,/:/>2/b/7
c.rr7?>ZErL,t- p4 E -sŤ4.ži- Rť/DcL "
/
s MoRAVA I'easinga.s.'Homínáměstí2ó4ll8, Znojmo 6o9oz,lČ:16325460,D|Č:Cz16325460,
zapsanáv obchodnímrejstříku,
vedeného
Krajskýmsouderrrv Brně oddí|B, vložka3745,te|:+420
515200 5l1' fax:+4205|520o5|2, www.smorava'cz
pĚgpÁvecípnrrorol
ostatní:
! ,ve r.c)u
iTc){tyl J s cr4 Lrfl--re1y"i e 4 f
-!*r&[email protected]
', -
v i.L rť lt o.žsxla- 7l'1_.of(4 / t.rzpf
e řzcTcz.r.,, .,
PzÉa<"7,;14;7/(
\/tr CRE? ttq-Ptu
Co,t,cžář/-
.Š7Tr(t žr L,Ď ív.ř',v,-,,
T-žr>,.7,,4(.1-(16: 7p(;v{<-t.lt1 ,lŽ L,EÁ:/
l;qrqlqr on y řs." g ruq-Je 4c ,t,
C,F=PíZ,L,Éb,r
rvi trrtP z
,
|tl*frt|l!í
Místopředání:Bruntál
10.3.2010
Datumpředání:
V Bruntá|e ,/(. ,: )) t '.,t,(
Pave|Kubeša- KAPAS
Za S MORAVALeasing'a.s.
ž
....-'.4 Pavel K9EEŠA - KAPA$
,, yo
lng.
.1,"t
7g201 Bruntar"i"l.|řs#''*"'
|co42911727D|Čcz72o21uB5B
as
-''s'řv1oFAvALeasing'
l 18
264
Hornínáměsti
rnorava
sř' =;ň1ňg-
e
uu:o:.::::r:
tČo:toszs+.o
D | Č :c Z 1 6 3 2 5 4 6 í ]
iffifff;fi:''ď.iái,"ji.'"
515200512,www.smorava.cz
200511,fax:+420
*"ootÍg,v|oíkall+5,Á:+qzo515

Podobné dokumenty