TABULKY

Transkript

TABULKY
TABULKY
Tab. I
Tab. II
Tab. III
Tab. IV
Tab. V
Tab. VI
Tab. VII
Tab. VIII
Tab. IX
Tab. X
Tab. XI
Tab. XII
Tab. XIII
Tab. XIV
Tab. XV
Tab. XVI
Tab. XVII
Tab. XVIII
Základní fyzikální konstanty a standardní atomové hmotnosti prvků
Kritické veličiny látek a konstanty van der Waalsovy rovnice
Vlastnosti kapalin při teplotě 20°C
Termochemické vlastnosti látek
Teploty a tepla fázových přeměn
Konstanty Antoineovy rovnice
Logaritmy rovnovážných slučovacích konstant pro různé teploty
Disociační konstanty kyselin a zásad ve vodě při 25°C
Iontový součin vody při různých teplotách
Součiny rozpustnosti některých anorganických látek ve vodě
Měrná vodivost velmi čisté vody při různých teplotách
Měrná vodivost roztoků chloridu draselného
Převodová čísla kationtů (při nekonečném zředění) při 25°C
Limitní molární vodivosti iontů při 25°C
Standardní redukční elektrodové potenciály při 25 °C. Elektrody prvého druhu
Teplotní závislost potenciálu kalomelové elektrody
Standardní redukční elektrodové potenciály při 25 °C. Elektrody druhého druhu
Standardní redukční elektrodové potenciály při 25 ºC. Oxidačně redukční elektrody
Tabulka I
Základní fyzikální konstanty
Převzato z J.Phys.Chem.Ref.Data, Vol.28, No.6, 1999.
Veličina
Rychlost světla ve vakuu
Náboj elektronu
Planckova konstanta
Avogadrova konstanta
Klidová hmotnost elektronu
Klidová hmotnost neutronu
Klidová hmotnost protonu
Faradayova konstanta
Boltzmannova konstanta
Plynová konstanta
Permitivita vakua
Permeabilita vakua
Rydbergova konstanta pro vodík
Stefanova–Boltzmannova konstanta
Gravitační konstanta
Normální tíhové zrychlení
Normální tlak
c
e
h
NA
me
mn
mp
F
kB
R
εo
µo
R∞
σ
κ
g
po
Symbol a hodnota
= 2,997 924.108 m s–1
= 1,602 189.10–19 C
= 6,626 176.10–34 J⋅s
= 6,022 045.1023 mol–1
= 9,109 534.10–31 kg
= 1,674 954.10–27 kg
= 1,676 48.10–27 kg
= 96 484,6 C⋅mol–1
= 1,380 662.10–23 J⋅K–1
= 8,314 41 J⋅K–1⋅mol–1
= 8,854 187.10–12 F⋅m–1
= 1,256 637.10–6 H⋅m–1
= 1,097 775.107 m–1
= 5,670 32.10–8 W⋅m–2⋅K–4
= 6,672.10–11 N⋅m2⋅kg–2
= 9,806 65 m⋅s–2
= 101,325 kPa
Standardní atomové hmotnosti prvků
(vztažené na izotop uhlíku 12C = 12)
Atomové hmotnosti mnoha prvků nejsou invariantní, neboť závisí na původu a zpracování (viz další body).
Uvedené hmotnosti a v závorce specifikované nejistoty v určení posledního místa se vztahují k prvkům, tak jak
se vyskytují na Zemi.
Prvky označené hvězdičkou nemají stabilní nuklidy. V této tabulce je uváděn jako příklad jediný izotop s
nejdelším poločasem rozpadu. V závorce u názvu je uvedeno hmotové číslo izotopu U thoria, protaktinia a
uranu, které mají charakteristické složení izotopů, jsou atomové hmotnosti tabelovány.
Název
Aktinium*(227)
Americium*(243)
Antimon
Argon
Arsen
Astat*(210)
Baryum
Berkelium*(247)
Beryllium
Bismut
Bor
Brom
Symbol
Ac
Am
Sb
Ar
As
At
Ba
Bk
Be
Bi
B
Br
Atomové
číslo
89
95
51
18
33
85
56
97
4
83
5
35
Atomová hmotnost
227,0278
243,0614
121,757(3)
39,948(1)
74,92159(2)
209,9871
137,327
247,0703
9,012182(3)
208,98037(3)
10,811(5)
79,904(1)
Název
Cer
Cesium
Cín
Curium*(247)
Draslík
Dusík
Dysprosium
Einsteinium*(252)
Erbium
Europium
Fermium*(257)
Fluor
Fosfor
Francium
Gadolinium
Gallium
Germanium
Hafnium
Helium
Hliník
Holmium
Hořčík
Chlor
Chrom
Indium
Iridium
Jod
Kadmium
Kalifornium*(251)
Kobalt
Křemík
Krypton
Kyslík
Lanthan
Lawrencium*(262)
Lithium
Lutecium
Mangan
Měď
Mendělevium*(258)
Molybden
Neodym
Neon
Neptunium*(237)
Nikl
Niob
Nobelium*(259)
Olovo
Osmium
Symbol
Ce
Cs
Sn
Cm
K
N
Dy
Es
Er
Eu
Fm
F
P
Fr
Gd
Ga
Ge
Hf
He
Al
Ho
Mg
Cl
Cr
In
Ir
I
Cd
Cf
Co
Si
Kr
O
La
Lr
Li
Lu
Mn
Cu
Md
Mo
Nd
Ne
Np
Ni
Nb
No
Pb
Os
Atomové
číslo
58
55
50
96
19
7
66
99
68
63
100
9
15
87
64
31
32
72
2
13
67
12
17
24
49
77
53
48
98
27
14
36
8
57
103
3
71
25
29
101
42
60
10
93
28
41
102
82
76
Atomová hmotnost
140,115(4)
132,90543(5)
118,710(7)
247,0703
39,0983(1)
14,00674(7)
162,50(3)
252,083
167,26(3)
151,965(9)
257,0951
18,9984032(9)
30,973762(4)
157,25
69,723(1)
76,61(2)
178,49(2)
4,002602(2)
26,981539(5)
164,93032(3)
24,3050(6)
35,4527(9)
51,9961(6)
114,818(3)
192,22(3)
126,90447(3)
112,411(8)
251,0796
58,93320(1)
28,0855(3)
83,80(1)
15,9994(3)
138,9055(2)
262,11
6,941(2)
174,967(1)
54,93805(1)
63,546(3)
258,10
95,94(1)
144,24(3)
20,1797(6)
237,0482
58,6934(2)
92,90638(2)
259,1009
207,2(1)
190,23(3)
Název
Palladium
Platina
Plutonium*(244)
Polonium*(209)
Praseodym
Promethium*(145)
Protaktinium*(231)
Radium*(226)
Radon
Rhenium
Rhodium
Rtuť
Rubidium
Ruthenium
Ramarium
Selen
Síra
Skandium
Sodík
Stříbro
Stroncium
Tantal
Technecium*(98)
Tellur
Terbium
Thallium
Thorium*(232)
Thulium
Titan
Uhlík
Unnilhexium*(263)
Unnilpentium*(262)
Unnilquadium*(261)
Unnilseptium*(262)
Uran*
Vanad
Vápník
Vodík
Wolfram
Xenon
Ytterbium
Yttrium
Zinek
Zirkonium
Zlato
Železo
Symbol Atomové
číslo
Pd
46
Pt
78
Pu
94
Po
84
Pr
59
Pm
61
Pa
91
Ra
88
Rn
86
Re
75
Rh
45
Hg
80
Rb
37
Ru
44
Sm
62
Se
34
S
16
Sc
21
Na
11
Ag
47
Sr
38
Ta
73
Tc
43
Te
52
Tb
65
Tl
81
Th
90
Tm
69
Ti
22
C
6
Unh
106
Unp
105
Unq
104
Uns
107
U
92
V
23
Ca
20
H
1
W
74
Xe
54
Yb
70
Y
39
Zn
30
Zr
40
Au
79
Fe
26
Atomová hmotnost
106,42(1)
195,08(3)
244,0642
208,9824
140,90765(3)
144,9127
231,03588(2)
226,0254
186,207(1)
102,90550(3)
200,59(2)
85,4678(3)
101,07(2)
150,36(3)
78,96(3)
32,066(6)
44,955910(9)
22,989768(6)
107,8682(2)
87,62(1)
180,9479(1)
97,9072
127,60(3)
158,92534(3)
204,3833(2)
232,0381(1)
168,93421(3)
47,88(3)
12,011(1)
263,118
262,114
261,11
262,12
238,0289(1)
50,9415(1)
40,078(4)
1,00794(7)
183,84(1)
131,29(2)
173,04(3)
88,90585(2)
65,39(2)
91,224(2)
196,96654(3)
55,847(3)
Tabulka II Konstanty van der Waalsovy rovnice a kritické veličiny látek
Látka
Argon
Oxid uhelnatý
Fosgen
Oxid uhličitý
Chlor
Těžká voda
Fluor
Chlorovodík
Kyanovodík
Fluorovodík
Vodík
Voda
Sulfan
Amoniak
Oxid dusnatý
Oxid dusičitý
Dusík
Kyslík
Ozon
Oxid siřičitý
Oxid sírový
Tetrachlormethan
Formaldehyd
Mravenčí kyselina
Chlormethan
Nitromethan
Methan
Methanol
Methylamin
Acetylen
Keten
Acetonitril
Ethylen
Ethanal
Oxiran
Octová kyselina
Ethan
Ethanol
Dimethylether
1,2-Ethandiol
Propadien
Propin
Propylen
Aceton
Vzorec
Ar
CO
COCl2
CO2
Cl2
D2 O
F2
HCl
HCN
HF
H2
H2O
H2S
NH3
NO
NO2
N2
O2
O3
SO2
SO3
CCl4
CH2O
CH2O2
CH3Cl
CH3NO2
CH4
CH4O
CH5N
C2H2
C2H2O
C2H3N
C2H4
C2H4O
C2H4O
C2H4O2
C2H6
C2H6O
C2H6O
C2H6O2
C3H4
C3H4
C3H6
C3H6O
a
Pa m mol–2
0,136169
0,147223
1,063989
0,365281
0,634411
0,55789
0,11637
0,369832
1,128931
0,955643
0,024782
0,553498
0,454307
0,422672
0,145805
0,536336
0,137001
0,138174
0,35645
0,68645
0,856295
1,7976
0,7355
1,32744
0,5649
1,9707
0,230262
0,94747
0,72297
0,451583
0,64782
1,1242
0,461322
0,89211
1,10667
1,78067
0,557965
1,57535
1,255376
0,86929
1,21645
0,838924
0,843685
1,60145
6
b⋅105
m3 mol–1
3,21805
3,94761
8,33378
4,27984
5,42254
3,08783
2,874
4,06043
8,8076
7,38773
2,66022
3,04813
4,33835
3,71383
2,88681
4,43482
3,86883
3,18557
4,8671
5,6787
6,21525
12,6807
6,4245
8,1565
6,4768
9,6797
4,30623
6,58852
5,9919
5,21961
6,0756
11,7889
5,82302
6,779
8,5553
10,6763
6,5128
8,7043
8,70416
7,7431
10,2005
7,43023
8,24104
11,2326
Tk
K
150,8
132,91
455
304,17
416,95
643,89
144,3
324,6
456,8
461
33,2
647,14
373,2
405,6
180
431
126,2
154,58
261,0
430,8
491
556,4
408,0
580,0
416,25
588,0
190,564
512,5
430,0
308,33
380,0
547,9
282,34
461,0
469,0
594,4
305,32
514
400,1
645,0
393
402,3$
364,85
508,1
pk
MPa
4,87
3,499
5,674
7,386
7,991
21,671
5,218
8,308
5,39
6,485
1,297
22,064
8,94
11,35
6,48
10,1
3,39
5,043
5,573
7,884
8,21
4,560
6,6
7,39
6,679
6,313
4,599
8,084
7,458
6,139
6,5
4,83
5,039
5,6
7,19
5,786
4,$72
6,137
5,370
7,701
5,47
5,628
4,601
4,701
Vmk
cm3 mol–1
75
93
190
94,3
122,9
56,27
66,2
81
139
69
65
55,95
98
72
58
83,5
89
73,37
88,9
122
127
276,0
120,0
139,0
173,0
98,6
118
140,0
113
145,0
173,0
130
154,0
140,0
171,0
145,5
167
178,0
186,0
162,0
164
181
209,0
Tabulka II Konstanty van der Waalsovy rovnice a kritické veličiny látek
Pokračování
Látka
Vzorec
Propan
1-Propanol
2-Propanol
1,3-Butadien
Acetanhydrid
1-Buten
Cis-2-buten
Trans-2-buten
2-Methyl-2-propen
Octan ethylnatý
Butan
2-Methylpropan
Diethylether
1-Butanol
Cyklopentan
1-Penten
Pentan
2-Methylbutan
2,2-Dimethylpropan
1-Pentanol
Benzen
Fenol
Anilin
Cyklohexen
Cyklohexanon
Cyclohexan
Cyklohexanol
Hexan
Toluen
Heptan
Styren
Ethylbenzen
o-Xylen
p-Xylen
m-Xylen
Oktan
Propylbenzen
Isopropylbenzen
Nonan
Naftalen
Dekan
C3H8
C3H8O
C3H8O
C4H6
C4H6O3
C4H8
C4H8
C4H8
C4H8
C4H8O2
C4H10
C4H10
C4H10O
C4H10O
C5H10
C5H10
C5H12
C5H12
C5H12
C5H12O
C6H6
C6H6O
C6H7N
C6H10
C6H10O
C6H12
C6H12O
C6H14
C7H8
C7H16
C8H8
C8H10
C8H10
C8H10
C8H10
C8H18
C9H12
C9H12
C9H20
C10H8
C10H22
a
Pa m mol–2
0,938909
1,62477
1,58218
1,216449
2,01692
1,276035
1,318259
1,344438
1,27193
2,8421
1,388356
1,331645
2,09379
1,74637
1,786048
1,69272
2,60099
1,90904
1,828462
1,715255
1,881503
2,29252
2,8377
2,99671
2,19264
2,195051
3,03761
2,483829
2,488466
3,105721
3,61482
3,09688
3,10576
3,140907
3,14919
3,78766
3,7105
2,91216
4,502131
4,0299
5,273228
6
b⋅105
m3 mol–1
9,04769
10,887
11,093
10,2005
12,6326
10,8386
10,7857
11,1783
10,8495
14,1968
11,6387
11,6275
13,2412
13,3357
13,695
11,7915
15,8182
14,4847
14,1527
14,0921
11,9278
11,7691
13,6831
16,9789
14,1203
14,1333
17,3208
17,4388
14,9858
20,4892
20,4161
17,8274
17,5633
18,1406
18,2135
23,7358
20,7168
16,3131
26,9842
19,1901
30,4239
Tk
K
369,83
536,71
508,3
425
569,0
419,57
435,58
428,63
417,8
523,2
425,12
408,15
466,7
562,9
511,6
464,78
469,6
460,43
433,78
586,0
562,16
694,2
699,0
560,4
629,0
553,5
625,0
507,6
591,79
540,2
636,2
619,09
630,2
616,2
617,05
568,7
638,3
631,0
594,6
748,4
617,7
pk
MPa
4,248
5,170
4,762
4,33
4,681
4,023
4,197
3,985
4,002
3,83
3,796
3,648
3,637
4,413
4,509
3,52?
3,37
3,381
3,199
3,850
4,898
6,130
5,309
4,347
3,850
4,07
3,75
3,025
4,104
2,74
4,053
3,609.
3;729
3,516
3,535
2,49
3,202
3,212
2,29
4,053
2,11
Vmk
cm3 mol–1
200
218,5
220,0
221
290,0
240
234
238
239
286,0
255
259
280,0
274,0
260,0
295
304
306
303
326,0
259
229,0
270,0
292,0
312,0
308
327,0
368
316
428
347,2
374,0
369,0
379,0
376
492
440,0
428,0
555
410,0
624
Tabulka III Vlastnosti kapalin při teplotě 20°C
Látka
hustota
Aceton
g/cm3
0,78989
Acetonitril
ρ
index lomu
nD
viskozita η
povrchové
napětí γ
mN m-1
23,32
1,35868
mPa.s
0,3228
0,7822
1,34411
0,342
29,1
Anilin
1,02173
1,58628
4,400
43,26
Benzen
0,87901
1,50112
0,6487
28,88
Brombenzen
1,495
1,5602
1,124
36,34
1-butanol
0,8097
1,3993
2,93
24,57
Cyklohexan
0,77855
1,42623
0,980
24,98
Cyklopentan
0,74538
1,40645
0,439
22,42
Diethylether
0,71337
1,35243
0,242
17,06
1,2-Ethandiol
1,1135
1,4318
20,82
46,49
Ethanol
0,78937
1,36143
1,19
22,32
Ethylbenzen
0,86702
1,49588
0,6783
29,04
Glycerol
1,26134
1,4746
1412,0
63,3.
Heptan
0,68376
1,38764
0,4181
20,30
Hexan
0,65937
1,37486
0,3126
18,41
Chlorbenzen
1,10630
1,52481
0,799
33,28
Methanol
0,79129
1,32840
0,5506
22,55
Mravenčí kyselina
1,2203
1,37140
2,707
37,58
Nitrobenzen
1,2034
1,5523
2,034
43,35
Octan ethylnatý
0,90063
1,37239
0,4583
23,75
Octová kyselina
1,04926
1,3719
1,211
27,42
Oktan
0,70252
1,39743
0,5466
20,5
Pentan
0,62624
1,35748
0,2350
14,8
1-Pentanol
0,8151
1,4100
4,40
25,60
1-Propanol
0,80375
1,38556
2,234
23,70
2-Propanol
0,78545
1,37720
2,49
21,35
Propionová kyselina
0,9934
1,3865
1,09
26,70
Pyridin
0,98319
1,51016
0,952
36,88
Sirouhlík
1,26276
1,62799
0,363
32,25
Tetrachlormethan
1,594
1,4603
0,965
26,75
Toluen
0,86696
1,49693
U,5866
28,53
Trichlormethan
1,48913
1,4455
0,568
27,16
Voda
0,99821
1,33299
1,0019
72,583
Tabulka IV Termochemické vlastnosti látek (prvky)
Látka
Ag (s)
Al (s)
As (s)
Au (s)
Br2 (g)
C (diamant)
C (grafit)
Cl2 (g)
Co (s)
Cr (s)
Cu (s)
Fe (s)
F2 (g)
H2 (g)
Hg (ℓ)
I2 (s)
I2 (g)
Mg (s)
Mn (s)
Mo (s)
Na (s)
N2 (g)
O2 (g)
P (bílý)
P (červený)
Pb (s)
Pt (s)
S (s) monoklin
S (s) rh
S2 (g)
Sb (s)
Se (s)
Si (s)
Sn (bílý)
Ti (s)
W (s)
Zn (s)
(∆slH\)298
kJ mol–1
0
0
0
0
30,91
1,897
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62,24
0
0
0
0
0
0
0
-18,41
0
0
0,3
0
128,6
0
0
0
0
0
0
0
S\298
J K mol–1
Cpm
J K–1 mol–1
42,69
28,31
35,1
47,45
245,39
2,38
5,74
223,08
30,04
23,76
33,3
27,31
202,77
130,68
76,1
116,73
260,58
32,55
32,55
31,76
51,42
191,61
205,15
44,35
22,8
64,9
41,8
32,55
32,04
228,16
45,69
42,44
18,72
51,4
30,66
32,76
41,59
26
26
26
26
39
11
13
36
27
27
25
28
34
29
28
54
37
27
27
29
28
30
31
23
27,2
27,5
26,5
23,6
22,6
34,6
26,4
25,4
22,2
29
26,6
25,4
26,4
–1
Tabulka IV Termochemické vlastnosti látek (anorganické sloučeniny)
Látka
AgBr (s)
AgCl (s)
AgI (s)
AgNO3 (s)
Ag2O (s)
Ag2SO4 (s)
AlCl3 (s)
Al2(SO4)3 (s)
Al2O3 (s)
AsCl3 (s)
As2O3 (s)
As2O5 (s)
BaCO3 (s)
BaCl2 (s)
Ba(NO3)2 (s)
BaSO4 (s)
BaO (s)
Ba(OH)2 (s)
CaC2 (s)
CaCO3 (s)
CaCl2 (s)
CaF2 (s)
Ca(NO3)2 (s)
Ca(OH)2 (s)
Ca3(PO4)2 (s)
CaO (s)
CaS (s)
CaSO4 (s)
CO (g)
COCl2 (g)
CO2 (g)
CS2 (ℓ)
CS2 (g)
CdCl2 (s)
CdO (s)
CdS (s)
CdSO4 (s)
Cl2O (g)
ClO2 (g)
CoCl2 (s)
CoSO4 (s)
CrCl3 (s)
Cr2O3 (s)
CuCl (s)
CuCl2 (s)
CuO (s)
CuS (s)
S\298
Cpm
(∆slH\)298
–1
kJ mol
J K–1 mol–1 J K–1 mol–1
-99,16
107,1
60,6
-126,8
96,07
57,5
-64,2
114,2
54,4
-120,7
140,9
93
-30,56
121,7
67,1
-713,1
199,9
146,2
-705,64
109,24
89,1
-3434
239,2
324
-1675,97
50,91
96,7
-299,2
327,2
79
-656,8
107,1
116,1
-918
105,4
117,5
-1210,85
112,13
98,5
-859,8
125,5
76,8
-991,6
213,7
180
-1465,24
132,21
118,5
-556,6
70,3
50,2
-946,1
103,8
110
-62,7
70,3
68,5
-1206,83
87,99
98
-785,8
113,8
72,6
-1214
68,87
74,2
-936,9
193,2
177,7
-986,09
83,34
98,5
-4125
240,9
263,6
-635,09
38,19
47,2
-478,3
56,5
49,1
-1432,6
106,69
109,6
-110,5
197,55
29,8
-220,08
283,74
66,5
-393,5
213,67
42,5
87,8
151
75,6
116,7
237,77
50,2
-389
115,3
78,3
-256,1
54,8
44,1
-144,3
71
55,5
-925,9
123,1
111
75,7
266,3
49
104,6
251,3
47
-325,4
106,6
86
-867,9
113,3
143
-554,8
122,9
92
-1141
82,1
105
-134,7
91,6
61
-205,9
113
86
-156,07
42,57
47
-48,5
66,5
49
Látka
CuSO4 (s)
Cu2O (s)
Cu2S (s)
C2N2 (g)
FeCO3 (s)
FeO(s)
Fe2O3 (s)
Fe3O4 (s)
FeSO4 (s)
FeS2 (s)
HBr (g)
HCl (g)
HCN (g)
HF (g)
HI (g)
HNO3 (g)
HNO3 (ℓ)
H2O (g)
H2O (ℓ)
H2O (s)
H2O2 (g)
H2O2 (ℓ)
H2S (g)
H2SO4 (ℓ)
HgCl2 (s)
Hg2Cl2 (s)
HgI2 (s)
HgO (s)
HgS (s)
Hg2SO4 (s)
KBr (s)
KCl (s)
KClO3 (s)
KI (s)
KMnO4 (s)
KNO3 (s)
KOH (s)
K2CrO4 (s)
K2Cr2O7 (s)
K2SO4 (s)
MgCO3 (s)
MgCl2 (s)
MgO (s)
Mg(OH)2
MgSO4 (s)
MnCO3 (s)
MnCl2 (s)
(∆slH\)298
kJ mol–1
-769,99
-167,36
-82,01
309,07
-747,68
-272,05
-825,51
-1120,91
-922,57
-171,54
-36,38
-92,31
135,14
-273,3
25,94
-133,91
-173
-241,8
-285,8
-291,85
-135,88
-187,02
-20,6
-814,01
-230,12
-264,85
-105,4
-90,37
-58,16
-742
-393,8
-436,69
-391,2
-327,61
-813,37
-494,55
-425,93
-1383
-2033
-1433,44
-1111,69
-641,83
-601,24
-924,66
-1261,79
-894,96
-468,61
S\298
J K–1 mol–1
109,21
93,93
119,24
241,57
92,88
60,73
87,35
145,19
107,53
52,88
198,59
186,79
201,83
173,67
206,3
266,78
156,16
188,72
69,91
39,33
234,41
105,86
205,69
156,91
144,35
195,81
176,36
73,22
81,59
200,83
95,91
82,53
142,97
104,35
171,71
132,88
59,41
200
291,21
175,73
65,82
89,54
26,91
63,18
91,35
85,77
117,15
Cpm
J K–1 mol–1
108
72
77
95
53
120
175
100
68
29
29
36
29
29
29
109,9
34,5
75,3
38
42
88
36
137,6
82
106
78
46
51
132
54
52
100
55
119
96
65
146
220
130
90
77
42
80
96
95
77
S\298
Cpm
(∆slH\)298
–1
kJ mol
J K–1 mol–1 J K–1 mol–1
158
Mn3O4 (s)
-1386,58
148,53
MnO (s)
-384,93
60,25
48
63
MnO2 (s)
-519,65
53,14
51
MnS (s)
-205,02
78,23
NH3 (g)
-45,94
192,66
39
NH3 (ℓ)
-69,87
81
NH4Cl (s)
-314,57
94,82
84
(NH4)2SO4 (s) -1180,26
220,08
187,1
NH4NO3 (s)
-365,1
150,6
139
NO (g)
91,26
216,64
30
NOCl (g)
52,7
261,47
43
NO2 (g)
34,19
240,06
42
N2O4 (g)
11,11
304,35
90
NaBr (s)
-361,41
86,79
53
NaCl (s)
-411,12
72,09
52
NaF (s)
-570,3
51,3
49
NaI (s)
-287,9
91,2
55
NaHCO3 (s)
-949,08
101,25
88
NaNO3 (s)
-468,19
116,4
114
NaOH (s)
-425,94
64,42
60
Na2CO3 (s)
-1130,78
138,74
125
Na2S (s)
-389,1
94,1
110
Na2SO3 (s)
-1090
146
120
Na2SO4 (s)
-1384
149,4
153
Na2SiO3 (s)
-1518
113,8
130
NiO (s)
-239,7
38,07
52
NiS (s)
-92,88
67,36
60
NiSO4 (s)
-889,1
97,1
142
O3 (g)
141,8
238,9
39
PCl3 (g)
-288,7
311,65
76
PCl5 (g)
-360,2
364,23
120
PH3 (g)
22,88
210,22
43
Látka
Látka
PbCO3 (s)
PbCl2 (s)
PbI2 (s)
PbO (s)
PbO2 (s)
Pb3O4 (s)
PbS (s)
PbSO4 (s)
SO2 (g)
SO2Cl2 (g)
SO3 (g)
SbCl3 (s)
Sb2O3 (s)
Sb2O5 (s)
Sb2S3 (s)
SiO2
SiO2
SiO2
SnCl2 (s)
SnO (s)
SnO2 (s)
SnS (s)
SrSO4 (s)
TiO2 (s)
ZnCO3 (s)
ZnO (s)
ZnS (s)
ZnSO4 (s)
(∆slH\)298
kJ mol–1
-700
-359,1
-175,1
-217,86
-276,6
-734,5
-94,28
-918,1
-296,81
-354,81
-395,9
-382,2
-700
-880
-160
-859,3
-856,9
-857,7
-349,6
-286
-580,8
-101,8
-1444
-943,9
-810,7
-349
-201
-978,2
S\298
J K–1 mol–1
130,96
136,4
176,4
67,4
76,44
211,3
91,2
147,28
248,11
311
256,44
186,2
123
125,1
166,6
42,09
43,93
43,26
136
56,74
52,34
77
121,7
50,23
82,4
43,5
57,7
124,6
Cpm
J K–1 mol–1
100
80
83
49
66
147
36
110
60
82
60
107
108
118
123
44,5
44,7
44,2
80
46
60
50
113
63
80
40
46
97,4
Tabulka IV Termochemické vlastnosti látek (organické sloučeniny)
Látka
Aceton (g)
Aceton (ℓ)
Acetonitril (g)
Acetylen (g)
Anilin (g)
Benzen (g)
Benzen (ℓ)
1,3-Butadien (g)
Butan (g)
1-Butanol (g)
1-Buten (g)
cis-2-buten (g)
trans-2-buten (g)
Cyklobutan (g)
Cyklohexan (g)
Cyklohexanol (ℓ)
Cyklohexanol (g)
Cyklohexanon (g)
Cyklohexen (g)
Cyklopentan (g)
Dekan (g)
Diethyléter (g)
Diethyléter (ℓ)
Dimethyléter (g)
2,2-Dimethylpropan (g)
Ethan (g)
Ethanal (Acetaldehyd) (g)
Ethan-1,2-diol (ethylenglykol) (g)
Ethanol (g)
Ethanol (ℓ)
Ethylbenzen (g)
Ethylen (g)
Fenol (g)
Formaldehyd (g)
Heptan (g)
Hexan (g)
Chloromethan (g)
Isopropylbenzen (kumen) (g)
Methan (g)
Methanol (g)
Methanol (ℓ)
Methanthiol (g)
Methylamin (g)
2-Methylbutan (g)
2-Methylbutan (ℓ)
Vzorec
C3H6O
CH3COCH3
H3C–C≡N
C2H2
C6H5NH2
C6H6
C6H6
C4H6
C4H10
C4H9OH
CH2=CH-CH2-CH3
CH3-CH=CH-CH3
CH3-CH=CH-CH3
C4H8
C6H12
C6H11OH
C6H11OH
C6H10O
C6H10
C5H10
C10H22
C2H5OC2H5
C2H5OC2H5
CH3OCH3
C5H12
C2H6
CH3CHO
C2H4(OH)2
C2H5OH
C2H5OH
C6H5C2H5
C2H4
C6H5OH
CH2O
C7H16
C6H14
CH3Cl
C6H5C(CH3)2
CH4
CH3OH
CH3OH
CH3SH
CH3NH2
(CH3)2CHCH2CH3
(CH3)2CHCH2CH3
S\298
(∆slH\)298
–1
–1
kJ mol
J K mol–1
-217,15
297,62
-247,7
200
74,04
243,47
227,4
200,82
87,03
319,8
82,8
269,05
49,04
173,2
110,16
278,74
-125,77
309,91
-274,68
361,59
-0,13
305,6
-6,99
300,83
-11,17
296,44
28,4
269,4
-123,3
297,28
-349,1
223
-294,55
327,69
227,54
330,5
-4,6
310,52
-78,4
292,86
-249,66
544,63
-252,21
342,67
-272,5
250,85
-184,05
267,34
-165,98
306,39
-84
229,05
-165,31
263,95
-387,86
303,8
-234,8
281,3
-277,63
160,67
29,92
360,6
52,4
219,47
-96,4
315,13
-108,7
218,05
-187,78
427,77
-167,19
388,4
-81,87
234,29
3,93
388,57
-74,7
186,26
-201
239,76
-238,57
126,78
-22,9
255,06
-23
243,4
-154,47
343,59
-179,3
260,4
Cpm
J K–1 mol–1
75
125
93
49
93
111
136
100
98
100
88
81
89
75
106
100
128
114
102
76
240
113
173
66
122
66
55
98
74
111
134
54
105
35
170
147
38
158
42
45
79
50
52
121
165
Látka
2-Methylpropan {g)
2-Methylpropen (g)
Mravenčan methylnatý (g)
Mravenčí kyselina (g)
Mravenčí kyselina (ℓ)
Naftalen (s)
Naftalen (g)
Nitromethan (g)
Nitrobenzen (ℓ)
Nonan (g)
Octan ethylnatý (g)
Octová kyselina (g)
Octová kyselina (ℓ)
Oktan (g)
Ethylenoxid (Oxiran) (g)
Pentan (g)
1-Pentanol (ℓ)
1-Pentanol (g)
1-Penten (g)
Propadien (g)
Propan (g)
Propanal (g)
1-Propanol (ℓ)
1-Propanol (g)
2-Propanol (ℓ)
2-Propanol (g)
Propen (g)
Propin (g)
Propionová kyselina (g)
Propylbenzen (g)
Styren (g)
Tetrachlormethan (g)
Tetrachlormethan (g)
Toluen (g)
Trichlormethan (g)
o-Xylen (g)
m-Xylen (g)
p-Xylen (g)
Vzorec
(CH3)2CHCH3
(CH3)2C=CH2
HCOOCH3
HCOOH
HCOOH
C10H8
C10H8
CH3NO2
C6H5NO2
C9H20
CH3COOC2H5
CH3COOH
CH3COOH
C8H18
C2H4O
C5H12
C5H11OH
C5H11OH
CH2=CHC3H7
CH2=C=CH2
C3H8
C2H5CHO
C3H7OH
C3H7OH
C3H7OH
C3H7OH
C3H6
C3H4
C2H5COOH
C6H5C3H7
C6H5CH=CH2
CCl4
CCl4
C6H5CH3
CHCl3
C6H4(CH3)2
C6H4(CH3)2
C6H4(CH3)2
S\298
(∆slH\)298
–1
–1
kJ mol
J K mol–1
-134,64
295,39
-16,9
293,55
-355,51
285,28
-378,8
248,76
-422,8
129
75,44
167,4
150,96
335,64
-74,73
275,01
11,2
224,3
-229;03
505,68
-443,7
362,75
-432,25
283,47
-487,02
159,63
-208,45
466,73
-52,6
242,9
-146,44
348,95
-360,1
254,8
-302,38
402,54
-20,92
345,81
192,13
244,05
-103,85
270,2
-186
304,51
-306,6
192,9
-256,4
322,58
-318,7
180
-272,42
309,2
20,42
266,6
185,43
248,11
-453,5
322,67
7,82
400,66
147,36
345,1
-139,3
214,4
-100,42
310,12
50,17
321
-102,7
296,24
19,08
353,8
17,32
358,5
18,03
352,2
Cpm
J K–1 mol–1
100
91
66
52
99
166
134
58
187
217
114
66,5
123
194
49
123
209
134
112
72
75
80
149
88
153
90
65
62
94
158
127
132
83
108
66
137
132
131
Tabulka V Teploty a tepla fázových přeměn
Látka
Brom
Fosgen
Sirouhlík
Chlor
Kyanovodík
Kyselina dusičná
Voda
Peroxid vodíku
Jod
Amoniak
Oxid dusnatý
Oxid dusičitý
Síra
Oxid siřičitý
Sulfurylchlorid
Oxid sírový
Tetrachlormethan
Formaldehyd
Mravenčí kyselina
Chlormethan
Nitromethan
Methan
Methanol
Methylamin
Acetylen
Keten
Acetonitril
Ethylen
Ethanal
Oxiran
Octová kyselina
Ethan
Ethanol
Dimethylether
1,2-Ethandiol
Propadien
Propin
Propen
Aceton
Propan
Vzorec
Br2
COCl2
CS2
C12
HCN
HNO3
H2O
H2O2
I2
NH3
NO
NO2
S
SO2
SO2C12
SO3
CCl4
CH2O
CH2O2
CH3C1
CH3NO2
CH4
CH4O
CH5N
C2H2
C2H2O
C2H3N
C2H4
C2H4O
C2H4O
C2H4O2
C2H6
C2H6O
C2H6O
C2H6O2
C3H4
C3H4
C3H6
C3H6O
C3H8
Ttání
(K)
266,0
145,3
161,3
172,16
259,91
231,56
273,15
272,15
386,75
195,4
109,5
261,9
388,36
197,7
227,0
290,0
250,4
154,9
281,5
175,4
244,60
90,7
175,25
179,7
191,7
122,0
229,3
104,0
155,0
161,0
298,76
89,88
158,5
131,7
260,2
136,85
170,4
87,91
176,61
85,46
∆táníHm
(kJ mol–1)
5,738
4,39
6,410
8,406
10,473
6,009
12,498
15,517
5,653
2,301
1,717
7,401
1,966
2,515
12,682
6,431
9,703
0,929
3,167
6,134
3,766
8,167
3,347
3,222
5,171
11,715
2,858
5,021
4,937
11,623
3,004
5,715
3,523
Tvaru
(K)
332,62
280,8
319,4
239,10
298,85
293,0
373,15
433,45
458,39
239,73
121,39
294,3
717,75
263,14
342,4
316,5
349,85
253,9
373,7
248,93
374,34
111,65
337,7
266,83
189,2
217,0
354,8
169,44
293,95
283,85
391,25
184,55
351,45
248,33
470,4
238,6
249,93
225,45
329,35
231,05
∆výpHm
(kJ mol–1)
30,17
24,40
26,74
20,41
25,22
39,46
40,65
41,3
41,84
23,35
13,78
19,06
24,92
31,38
41,80
29,82
24,48
21,90
21,54
33,97
8,17
35,21
25;63
16,95
20,63
30,54
13,544
25,71
25,53
23,69
14,715
38,56
21,51
52,51
18,62
22,13
18,42
29,10
19,04
Tabulka V Teploty a tepla fázových přeměn
Pokračování
Látka
1-Propanol
2-Propanol
1,3-Butadien
Acetanhydrid
1-Buten
Cis-2-buten
Trans-2-buten
2-Methyl-1-propen
Octan ethylnatý
Butan
2-Methylpropan
Diethylether
1-Butanol
Cyklopentan
1-Penten
Pentan
2-iVlethylbutan
2,2-Dimethylpropan
1-Pentanol
Benzen
Fenol
Anilin
Cyklohexen
Cyklohexanon
Cyklohexan
Cyklohexanol
Hexan
Toluen
Heptan
Styren
Ethylbenzen
o-Xylen
p-Xylen
rn-Xylen
Oktan
Propylbenzen
Isopropylberizen
Nonan
Naftalen
Dekan
Vzorec
C3H8O
C3H8O
C4H6
C4H6O3
C4H8
C4H8
C4H8
C4H8
C4H6O2
C4H10
C4H10
C4H10O
C4H10O
C5H10
C5H10
C5H12
C5H12
C5H12
C5H12O
C6H6
C6H6O
C6H7N
C6H10
C6H10O
C6H12
C6H12O
C6H14
C7H8
C7H16
C8H8
C8H10
C8H10
C8H10
C8H10
C8H18
C9H12
C9H12
C9H20
C10H8
C10H22
Ttání
(K)
147,0
184,7
164,24
199,11
87,80
134,24
167,60
132,80
189,3
134,81
113,56
156,9
183,9
179,3
107,94
143,43
113,26
140,01
195,0
278,68
314,0
267,0
169,63
242,0
279,69
298,0
177,80
178,0
182,54
242,52
178,18
247,97
286,41
225,28
216,36
173,7
177,12
219,63
353,5
243,49
∆táníHm
(kJ mol–1)
5,188
5,410
7,983
10,502
3,849
7,309
9,757
5,920
10,481
4,661
4,541
7,301
9,372
0,607
5,807
8,393
5,151
3,255
9,832
9,837
11,514
10,539
3,293
2,678
1,699
13,029
6,636
14,033
10,949
9,163
13,598
17,113
11,569
20,740
9,268
7,113
15,468
18,979
28,715
Tvaru
(K)
370,34
355,39
268,74
411,8
266,89
276,87
274,03
266,25
350,3
272,67
261,23
307,65
390,88
322,41
303,11
309,19
301,02
282,65
411,21
353,25
454,90
457,55
356,15
428,8
353,88
434,3
341,85
383,78
371,58
418,29
409,34
417,56
411,50
412,25
398,82
432,37
425,54
423,97
491,1
447,3
∆výpHm
(kJ mol–1)
41,44
39,85
22,47
41,21
22,07
23,34
22,72
21,80
31,94
22,44
21,29
26,52
43,29
27,30
25,20
25,79
24,69
22,74
44,36
30,74
45,69
44,53
30,46
37,66
29,97
45,48
28,85
33,18
31,47
37,03
35,57
36,63
35,67
36,31
34,42
38,24
37,53
36,91
43,26
38,75
Tabulka VI Konstanty Antoineovy rovnice
B
log ( p s / kPa) = A −
﴾ [t] = °C﴿
C +t
Látka
Brom
Oxid uhličitý
Fosgen
Chlor
Kyanovodík
Voda
Peroxid vodíku
Kyselina sírová
Jod
Amoniak
Oxid dusnatý
Oxid dusičitý
Síra
Oxid siřičitý
Sulfurylchlorid
Tetrachlormethan
Sirouhlík
Formaldehyd
Mravenčí kyselina
Chlormethan
Nitromethan
Methan
Methanol
Methylamin
Acetylen
Keten
Acetonitril
Ethylen
Ethanal
Oxiran
Octová kyselina
Ethan
Ethanol
Dimethylether
1,2-Ethandiol
Propadien
Propin
Propen
Aceton
Propan
Vzorec
Br2
CO2
COCl2
Cl2
HCN
H2O
H2O2
H2SO4
I2
NH3
NO
NO2
S
SO2
SO2Cl2
CCl4
CS2
CH2O
CH2O2
CH3Cl
CH3NO2
CH4
CH4O
CH5N
C2H2
C2H2O
C2H3N
C2H4
C2H4O
C2H4O
C2H4O2
C2H6
C2H6O
C2H6O
C2H6O2
C3H4
C3H4
C3H6
C3H6O
C3H8
A
6,886373
8,758183
5,962703
6,132153
7,268653
7,19621
5,81700
7,641563
7,954273
11,094593
5,487703
8,040653
4,902133
7,593493
7,221793
5,99114
5,992293
6,5475
6,50280
6,11935
6,40194
5,82051
7,25164
6,6218
8,11522
5,80297
6,34522
5,87246
6,14100
6,38590
6,68206
5,95942
7,23347
6,44136
6,98465
4,8386
5,90975
5,94450
6,2047
5,92888
B
1559,32
1286,47
950,48
886,33
1318,33
1730,63
1264,74
3073,77
2995,21
3596,83
266,74
1798,22
1466,99
1512,40
1856,21
1202,90
1135,84
1062,40
1563,28
902,45
1444,38
405,42
1608,39
1079,15
1162,05
711,14
1388,446
585,00
1034,50
1115,10
1642,54
663,70
1591,280
1025,56
1928,08
458,06
803,73
785,00
1166,99
803,81
C
261,270
268,654
231,924
248,560
232,334
233,426
171,561
214,699
220,099
426,382
227,619
276,80
62,060
280,699
286,602
225,14
238,372
253,23
247,06
243,60
227,364
267,777
242,080
240,23
274,005
236,76
238,294
255,00
230,00
244,135
233,386
256,470
226,095
256,05
189,70
196,07
229,08
247,00
230,00
246,99
Tabulka VI Konstanty Antoineovy rovnice - pokračování
B
log p ∅ = A −
﴾ [p] = kPa, [t] = °C﴿
C +t
Látka
1-Propanol
2-Propanol
1,3-Butadien
Acetanhydrid
1-Buten
Cis-2-buten
Trans-2-buten
2-Methyl-1-propen
Octan ethylnatý
Butan
2-Methylpropan
Diethylether
1-Butanol
Cyklopentan
1-Penten
Pentan
2-Methylbutan
2,2-Dimethylpropan
1-Pentanol
Benzen
Fenol
Anilin
Cyklohexen
Cyklohexanon
Cyklohexan
Cyklohexanol
Hexan
Toluen
Heptan
Styren
Ethylbenzen
o-Xylen
p-Xylen
m-Xylen
Oktan
Propylbenzen
Isopropylbenzen
Nonan
Naftalen
Dekan
Vzorec
C3H8O
C3H8O
C4H6
C4H6O3
C4H8
C4H8
C4H8
C4H8
C4H8O2
C4H10
C4H10
C4H10O
C4H10O
C5H10
C5H10
C5H12
C5H12
C5H12
C5H12O
C6H6
C6H6O
C6H7N
C6H10
C6H10O
C6H12
C6H12O
C6H14
C7H8
C7H16
C8H8
C8H10
C8H10
C8H10
C8H10
C8H18
C9H12
C9H12
C9H20
C10H8
C10H22
A
6,86874
6,86087
5,97489
6,24655
5,96780
5,99416
5,99442
5,96624
6,22723
5,93386
6,03538
6,05115
6,54172
6,0080
5,96999
5,98799
5,95805
5,76532
6,30990
6,01907
6,25947
6,40627
5,99732
6,10330
5,96620
6,1634
6,00431
6,08627
6,02633
6,08201
6,06991
6,13132
6,14779
6,14083
6,05632
6,07438
6,05949
6,05930
6,19487
6,09206
B
1437,906
1357,514
930,54
1427,77
926,10
960,10
960,80
923,20
1245,239
935,86
946,35
1062,409
1336,026
1122,210
1043,962
1070,140
1040,73
900,54
1290,23
1204,682
1516,072
1702,817
1221,899
1495,511
1201,531
1381,50
1172,040
1349,122
1268,583
1445,58
1416,922
1480,155
1475,767
1467,244
1358,80
1490,610
1459,975
1429,46
1782,509
1510,415
C
198,529
197,364
238,844
198,037
240,00
237,00
240,00
240,00
217,911
238,73
246,68
228,183
176,802
231,139
233,383
232,665
235,445
230,039
161,731
220,078
174,569
202,995
223,172
209,552
222,647
156,60
224,403
219,996
217,096
209,43
212,434
214,346
217,909
215,708
209,855
207,121
207,738
201,820
207,52
195,504
Tabulka VII Logaritmy rovnovážných slučovacích konstant pro různé teploty
ln K = ∑ (ν i ⋅ ln K sl ,i ) , (νi < 0 pro výchozí látky)
i
Látka
Vzorec
Oxid uhelnatý
Oxid uhličitý
Fosgen
Vodní pára
Sirovodík
Chlorovodík
Kyanovodík
Fluorovodík
Amoniak
Oxid dusnatý
Oxid dusičitý
Ozon
Oxid siřièitý
Oxid sírový
Tetrachlormethan
Formaldehyd
Mravenčí kyselina
Chlormethan
Nitromethan
Methan
Methanol
Methylamin
Acetylen
Keten
Acetonitril
Ethylen
Acetaldehyd
Oxiran
Octová kyselina
Ethan
Ethanol
Dimethylether
Ethylenglykol
Propin
Propadien
Propen
Aceton
Propan
CO
CO2
COCl2
H2O
H2S
HCl
HCN
HF
NH3
NO
NO2
O3
SO2
SO3
CCl4
CH2O
CH2O2
CH3C1
CH3NO2
CH4
CH4O
CHSN
C2H2
C2H2O
C2H3N
C2H4
C2H4O
C2H4O
C2H4O2
C2H6
C2H6O
C2H6O
C2H6O2
C3H4
C3H4
C3H6
C3H6O
C3H8
298 K
55,377
159,088
83,411
92,216
13,337
38,435
–48,451
110,213
6,519
–34,962
–20,970
–65,663
121,088
149,406
23,489
44,343
141,591
25,368
2,802
20,500
65,550
–13,005
–84,381
24,318
–42,605
–27,484
53,772
5,278
151,945
13,274
29,483
19,781
53,337
–34,060
–35,452
–10,989
26,811
4,115
400 K
44,044
118,664
60,724
67,330
11,156
28,943
–35,052
82,359
1,725
–25,681
–17,525
–51,074
90,512
108,710
13,212
32,358
102,605
16,371
–5,045
12,669
44,716
–15,575
–61,106
17,999
–33,687
–22,257
36,524
–0,315
107,112
4,343
18,904
11,466
35,901
–25,836
–26,931
–10,175
17,001
–0,651
ln Ksl
600 K
33,012
79,209
38,610
42,906
8,457
19,636
–22,001
55,149
–3,224
–16,618
–14,216
–36,851
60,210
68,546
3,325
20,431
64,330
7,251
–13,104
4,617
23,922
–18,616
–38,437
11,716
–25,273
–17,543
19,263
–6,242
62,950
–4,999
8,314
3,075
18,601
–17,939
–18,748
–9,638
7,156
–5,644
800 K
27,477
59,467
27,569
30,601
7,628
14,948
–15,501
41,516
–5,842
–12,082
–12,574
–29,724
45,651
49,110
–1,510
14,322
45,075
2,505
–17,309
0,355
13,270
–20,415
–27,159
8,487
–21,232
–15,404
10,398
–9,441
40,668
–10,009
2,881
–1,268
10,054
–14,072
–14,734
–9,511
2,088
–8,318
1000 K
24,126
47,608
20,744
23,169
4,937
12,119
–11,614
33,318
–7,472
–9,362
–11,587
–25,437
34,758
35,340
–4,347
10,590
33,477
–0,419
–19,881
–2,305
6,772
–21,598
–20,435
6,503
–18,879
–14,214
4,985
–11,444
27,223
–13,150
–0,433
–3,931
4,827
–11,789
–12,360
–9,491
–1,007
–9,988
Tabulka VII Logaritmy rovnovážných slučovacích konstant pro různé teploty – pokračování
ln K = ∑ (ν i ⋅ ln K sl ,i ) , (νi < 0 pro výchozí látky)
i
Látka
Vzorec
1-Propanol
2-Propanol
1,3-Butadien
Acetanhydrid
1-Buten
Cis-2-buten
Trans-2-buten
2-Methyl-1-propen
Ethylacetát
Butan
2-Methylpropan
1-Butanol
Diethylether
Cyklopentan
1-Penten
Pentan
2-Methylbutan
2,2-Dimethylpropan
1-Pentanol
Benzen
Fenol
Anilin
Cyklohexan
Cyklohexanon
Cyklohexen
Cyklohexanol
Hexan
Heptan
Toluen
Ethylbenzen
o-Xylen
m-Xylen
p-Xylen
Oktan
Styren
Propylbenzen
Isopropylbenzen
Nonan
Naftalen
Dekan
C3H8O
C3H8O
C4H6
C4H6O3
C4H8
C4H8
C4H8
C4H8
C4H8O2
C4H10
C4H10
C4H10O
C4H10O
C5H10
C5H10
C5H12
C5H12
C5H12
C5H12O
C6H6
C6H6O
C6H7N
C6H12
C6H10O
C6H10
C6H12O
C6H14
C7H16
C7H8
C8H10
C8H10
C8H10
C8H10
C8H18
C9H8
C9H12
C9H12
C9H20
C10H8
C10H22
298 K
65,739
70,024
–60,772
192,291
–28,757
–26,563
–25,398
–23,433
132,074
6,917
8,430
60,781
49,354
–15,572
–31,923
3,380
5,978
6,146
60,401
–52,301
13,270
–67,247
–12,802
36,606
–43,104
47,558
0,108
–3,228
–49,220
–52,672
–49,243
–47,942
–48,863
–6,613
–86,239
–55,366
–55,251
–10,014
–90,197
–13,399
400 K
38,974
41,723
–49,641
132,864
–29,063
–27,606
–26,832
–25,448
86,278
–6,410
–5,756
32,215
23,079
–23,975
–34,426
–12,095
–10,329
–11,326
28,897
–44,039
3,152
–58,587
–25,982
12,517
–44,058
16,802
–17,566
–23,083
–44,410
–49,996
–47,592
–46,563
–47,415
–28,656
–71,387
–55,009
–55,294
–34,237
–75,007
–39,805
ln Ksl
600 K
12,054
13,364
–39,234
74,192
–30,113
–29,473
–28,985
–28,138
40,832
–20,357
–20,532
3,376
–3,514
–33,341
–37,776
–28,301
–27,346
–29,416
–2,968
–36,613
–7,230
–50,737
–40,129
–12,075
–45,957
–14,393
–36,079
–43,883
–40,523
–48,336
–47,053
–46,211
–47,016
–51,751
–57,588
–55,764
–56,429
–59,623
–60,938
–67,484
800 K
–1,821
–1,177
–34,267
44,541
–31,037
–30,864
–30,475
–29,871
17,741
–27,811
–28,389
–11,536
–17,302
–38,589
–39,922
–36,963
–36,402
–38,953
–19,468
–33,236
–12,669
–47,097
–47,767
–24,833
–47,350
–30,484
–45,967
–54,993
–38,985
–47,990
–47,251
–46,565
–47,355
–64,086
–51,051
–56,699
–57,542
–73,176
–54,295
–82,260
1000 K
–10,302
–10,028
–31,380
26,655
–31,743
–31,875
–31,527
–31,062
3,765
–32,455
–33,268
–20,659
–25,745
–41,921
–41,382
–42,354
–42,020
–44,834
–29,567
–31,334
–16,021
–45,004
–52,478
–32,584
–48,313
–40,235
–52,119
–61,898
–38,198
–47,954
–47,555
–46,959
–47,756
–71,749
–47,263
–57,452
–58,396
–81,594
–50,445
–91,433
Tabulka VIII Disociační konstanty kyselin a zásad ve vodě při 25°C
(standardní stav c° = 1 mol/dm3)
látka
K
látka
K
amoniak
zásady
methylamin
1,80⋅10–5
4,38⋅10–4
anilin
3,83⋅10–10
propylamin
3,42⋅10–4
difenylamin
6,90⋅10–14
piperidin
1,34⋅10–3
ethylamin
4,30⋅10–4
pyridin (20°C)
1,71⋅10–9
adipová (Kl)
kyseliny
o-chlorbenzoová
3,70⋅10–5
1,20⋅10–3
adipová (K2)
3,22⋅10–6
m-chlorbenzoová
1,50⋅10–4
akrylová
5,50⋅10–5
p-chlorbenzoová
1,03⋅10–4
benzoová
6,29⋅10–5
o-chlorfenyloctová
8,60⋅10–5
boritá (Kl, 20°C)
7,30⋅10–10
m-chlorfenyloctová
7,24⋅10–5
o-brombenzoová
1,40⋅10–3
p-chlorfenyloctová
6,45⋅10–5
m-brombenzoová
1,55⋅10–4
kaprylová
1,28⋅10–5
p-brombenzoová
9,95⋅10–5
kyanovodík (20°C)
4,80⋅10–10
o-bromfenyloctová
8,80⋅10–5
malonová (Kl, 18°C)
1,58⋅10–3
p-bromfenyloctová
6,49⋅10–5
malonová (K2, 18°C)
2,16⋅10–6
citronová (Kl)
8,60⋅10–4
n-máselná
1,52⋅10–5
citronová (K2)
1,73⋅10–5
isomáselná
1,42⋅10–5
citronová (K3)
4,02⋅10–6
monochloroctová
1,36⋅10–3
dichloroctová
5,50⋅10–2
mravenčí
1,77⋅10–4
fenyloctová
4,88⋅10–5
nitrooctová
5,50⋅10–3
fenol
1,20⋅10–10
octová
1,75⋅10–5
fosforečná (Kl, 20°C)
7,09⋅10–3
pimelová (Kl, 18°C)
3,19⋅10–5
fosforečná (K2, 20 °C)
1,00⋅10–7
pimelová (K2, 18°C)
3,74⋅10–6
fosforečná (K3, 20°C)
4,50⋅10–12
propionová
1,33⋅10–5
ftalová (Kl)
1,12⋅10–3
salicylová
1,05⋅10–3
ftalová (K2)
3,91⋅10–6
sulfan (Kl, 18°C)
9,10⋅10–8
glutarová (K1)
4,58⋅10–5
sulfan (K2, 18°C)
1,20⋅10–12
glutarová (K2)
3,89⋅10–6
šťavelová (K1)
6,50⋅10–2
glykolová
1,48⋅10–4
šťavelová (K2)
6,10⋅10–5
p-hydroxybenzoová
2,62⋅10–5
uhličitá (Kl)
4,45⋅10–7
α-hydroxypropionová
1,38⋅10–4
uhličitá (K2)
4,69⋅10–11
β-hydroxypropionová
3,11⋅10–5
vinná (Kl)
9,21⋅10–4
chlorná
5,60⋅10–8
vinná (K2)
4,31⋅10–5
Tabulka IX Iontový součin vody (standardní stav c° = 1 mol/dm3)
t (°C)
1014 Kυ
t (°C)
1014 Kυ
t (°C)
0
5
10
0,1139
0,1846
0,2920
15
20
25
0,4505
0,6809
1,008
30
35
40
1014 Kυ
1,469
2,089
2,919
t (°C)
45
50
55
1014 Kυ
4,018
5,474
7,297
Tabulka X Součiny rozpustnosti některých anorganických látek
(Standardní stav c° = 1 mol/dm3)
Sloučenina
AgBr
AgCN
Ag2CO3
AgCl
AgCl
AgCl
Ag2CrO4
Ag2Cr2O7
AgI
AgIO3
Ag2MoO4
Ag3PO4
Ag2S
Ag2SO4
Al(OH)3
As2S3
BaCO3
BaC2O4
BaCrO4
BaF2
BaSO4
Ba3(PO4)2
Bi(OH)3
Bi2S3
CaCO3
CaF2
Ca(OH)2
CaSO4
Ca3(PO4)2
CdCO3
Cd(OH)2
CdS
Cd(IO3)2
CoCO3
CoS
Co(OH)2
Co(OH)3
Cr(OH)3
CuCO3
Cu(OH)2
CuS
Cu2S
t (°C)
25
25
25
25
50
100
25
25
25
25
18
20
18
25
25
20
25
18
18
18
25
20
18
18
25
18
25
25
25
25
18
18
25
25
25
18
25
25
25
25
18
18
Ks
6,3 ⋅ 10–13
7,0 ⋅ 10–15
6,15⋅ 10–12
1,6 ⋅ 10–10
1,32⋅ 10–9
2,15⋅ 10–9
4,0 ⋅ 10–12
2,0 ⋅ 10–7
1,5 ⋅ 10–16
3,2 ⋅ 10–8
3,1 ⋅ 10–11
1,8 ⋅ 10–18
1,6 ⋅ 10–49
7,7 ⋅ 10–5
6,0 ⋅ l0–33
4,0 ⋅ 10–29
8,1 ⋅ 10–9
1,6 ⋅ 10–7
1,6 ⋅ 10–10
1,7 ⋅ 10–6
1,0 ⋅ 10–10
3,4 ⋅ 10–23
4,3 ⋅ 10–31
1,6 ⋅ 10–72
8,7 ⋅ 10–9
3,4 ⋅ 10–11
4,3 ⋅ 10–6
6,1 ⋅ 10–5
1,8 ⋅ 10–26
2,5 ⋅ 10–14
1,2 ⋅ 10–14
8,0 ⋅ 10–27
2,3 ⋅ 10–8
1,0 ⋅ 10–12
8,0 ⋅ 10–23
2,0 ⋅ 10–16
3,2 ⋅ 10–41
1,0 ⋅ 10–30
1,4 ⋅ 10–10
5,6 ⋅ 10–20
8,0 ⋅ 10–36
2,0 ⋅ 10–47
Sloučenina
Fe(OH)3
Fe(OH)2
FeCO3
FeS
Hg2C12
HgS
Hg2S
Hg2SO4
MgF2
Mg(OH)2
MnCO3
MnS
NiCO3
Ni(OH)2
NiS
PbBr2
PbCO3
PbC2O4
PbCl2
PbCrO4
PbF2
PbI2
Pb(IO3)2
Pb(OH)2
PbS
PbSO4
PbMoO4
Pb3(PO4)2
Sb(OH)3
Sn(OH)2
Sn(OH)4
SnS
SrCO3
SrCrO4
SrF2
SrSO4
Ti(OH)4
Tl2S
ZnCO3
Zn(OH)2
ZnS
Zn3(PO4)2
t (°C)
18
18
20
25
25
20
25
25
18
25
25
18
25
20
20
25
25
18
25
18
20
25
25
25
18
25
25
20
25
25
25
18
25
18
18
25
25
25
25
25
25
20
Ks
3,8 ⋅ 10–38
4,8 ⋅ 10–16
2,5 ⋅ 10–11
5,0 ⋅ 10–18
2,0 ⋅ 10–18
4,0 ⋅ 10–53
1,0 ⋅ 10–45
4,8 ⋅ 10–7
7,1 ⋅ 10–9
2,6 ⋅ 10–11
1,0 ⋅ 10–10
7,0 ⋅ 10–14
1,35⋅ 10–7
1,6 ⋅ 10–14
1,0 ⋅ 10–26
3,9 ⋅ 10–5
1,5 ⋅ 10–13
2,7 ⋅ 10–11
2,0 ⋅ 10–5
1,8 ⋅ 10–14
7,0 ⋅ 10–9
8,7 ⋅ 10–9
2,6 ⋅ 10–13
3,0 ⋅ 10–l6
3,4 ⋅ 10–28
1,5 ⋅ 10–8
1,0 ⋅ 10–14
1,5 ⋅ 10–32
4,0 ⋅ 10–42
5,0 ⋅ 10–26
1,0 ⋅ 10–56
1,0 ⋅ 10–28
1,6 ⋅ 10–9
3,6 ⋅ 10–5
2,8 ⋅ 10–9
2,8 ⋅ 10–7
1,0 ⋅ 10–53
9,0 ⋅ l0–23
6,0 ⋅ 10–11
1,5 ⋅ 10–16
1,1 ⋅ 10–24
9,1 ⋅ l0–33
Tabulka XI Měrná vodivost velmi čisté vody při různých teplotách
t
(°C)
κ ⋅ 106
(S m–1)
t
(°C)
κ ⋅ 106
(S m–1)
–2
1,47
18
4,41
0
1,58
26
6,70
2
1,80
34
9,62
4
2,12
50
18,9
10
2,85
Tabulka XII Měrná vodivost roztoků chloridu draselného
κ (S m–1)
t (°C)
0,01
při koncentraci (mol dm–3)
0,02
0,1
1,0
0
5
0,0776
0,0896
0,1521
0,1752
0,715
0,822
6,541
7,414
10
0,1020
0,1994
0,933
8,319
15
0,1147
0,2243
1,048
9,252
18
0,1225
0,2397
1,119
9,822
20
0,1278
0,2501
1,167
10,207
25
0,1413
0,2765
1,288
11,180
30
0,1552
0,3036
1,412
–
Tabulka XIII Převodová čísla kationtů (při nekonečném zředění) při 25°C
Elektrolyt
(tK)∞
Elektrolyt
(tK)∞
HCl
0,8209
NaCl
0,3963
CH3COONa
0,5507
LiCl
0,3364
CH3COOK
0,6427
CaCl2
0,4380
KNO3
0,5072
Na2SO4
0,3860
NH4C1
0,4906
K2SO4
0,4790
KCl
0,4906
LaCl3
0,4770
KI
0,4892
ZnSO4
0,3980
KBr
0,4849
Zn(ClO4)2
0,4100
AgNO3
0,4643
Tabulka XIV Limitní molární vodivosti iontů při 25°C
λ ∞ = | ν K | λK∞ + | ν A | λA∞
Kation
H+
Li+
K+
Na+
NH4+
Cs+
Ag+
Tl+
Mg2+
Ca2+
Sr2+
Ba2+
Cu2+
Zn2+
Co2+
Ni2+
Mn2+
Hg2+
Hg22+
Pb2+
Fe2+
Fe3+
Cr3+
Al3+
La3+
Ce3+
Pr3+
Co(NH3)63+
λ∞K
(S m2 mol–1)
0,03497
0,003868
0,00735
0,00501
0,00737
0,00723
0,00619
0,00749
0,01061
0,01190
0,01190
0,01274
0,01132
0,01080
0,01100
0,01080
0,01070
0,01270
0,01372
0,01390
0,01070
0,02040
0,02010
0,01890
0,02091
0,02088
0,02085
0,03069
Anion
OH–
F–
Cl–
Br–
I–
SCN–
NO2–
NO3–
ClO3–
BrO3–
IO3–
ClO4–
IO4–
HCO3–
HCOO–
CH3COO–
CH2ClCOO–
C2H5COO–
C6H5COO–
S2–
CO32–
SO32–
SO42–
MnO32–
WO42–
CrO42–
[Fe(CN)6]3–
[Fe(CN)6]4–
λ∞A
(S m2 mol–1)
0,01976
0,00554
0,00763
0,00784
0,00769
0,00660
0,00714
0,00714
0,00646
0,00558
0,00410
0,00673
0,00545
0,00445
0,00546
0,00409
0,00398
0,00358
0,00323
0,01070
0,01386
0,01440
0,01596
0,01226
0,01388
0,01700
0,03027
0,04436
Tabulka XV Standardní redukční elektrodové potenciály při 25 °C
Elektrody prvého druhu
Elektroda
Elektrodová reakce
E\ (V)
kationtové elektrody
Ag+/Ag
Al3+/Al
Au3+/Au
Ba2+/Ba
Be2+/Be
Ca2+/Ca
Cd2+/Cd
Co2+/Co
Cr2+/Cr
Cr3+/Cr
Cu+/Cu
Cu2+/Cu
Fe2+/Fe
Fe3+/Fe
H+/˝H2
Hg2+/Hg
K+/K
La3+/La
Li+/Li
Mg2+/Mg
Mn2+/Mn
Na+/Na
Ni2+/Ni
Pb2+/Pb
Sn2+/Sn
Sr2+/Sr
Th4+/Th
Tl+/Tl
Zn2+/Zn
Hg22+/Hg
Ag+ + e– → Ag
Al3+ + 3 e– → Al
Au3+ + 3 e– → Au
Ba2+ + 2 e– → Ba
Be2+ + 2 e– → Be
Ca2+ + 2 e– → Ca
Cd2+ + 2 e– → Cd
Co2+ + 2 e– → Co
Cr2+ + 2 e– → Cr
Cr3+ + 3 e– → Cr
Cu+ + e– → Cu
Cu2+ + 2 e– → Cu
Fe2+ + 2 e– → Fe
Fe3+ + 3 e– → Fe
H+ + e– → ½ H2
Hg2+ + 2 e– → Hg
K+ + e– → K
La+ + 3 e– → La
Li+ + e– → Li
Mg2+ + 2 e– → Mg
Mn2+ + 2 e– → Mn
Na+ + e– → Na
Ni2+ + 2 e– → Ni
Pb2+ + 2 e– → Pb
Sn2+ + 2 e– → Sn
Sr2+ + 2 e– → Sr
Th4+ + 4 e– → Th
Tl+ + e– → Tl
Zn2+ + 2 e– → Zn
½ Hg22+ + e– → Hg
+ 0,799
– 1,662
+ 1,498
– 2,906
– 1,847
– 2,866
– 0,401
– 0,277
– 0,913
– 0,744
+ 0,521
+ 0,337
– 0,441
– 0,036
0,000
+ 0,854
– 2,925
– 2,522
– 3,045
– 2,363
– 1,180
– 2,714
– 0,250
– 0,126
– 0,140
– 2,888
– 1,899
– 0,336
– 0,763
+ 0,799
aniontové elektrody
O2/OH–
I2(s)/I–
Br2/Br–
Cl2/Cl–
F2/F–
S/S2–
Se/Se2–
½ O2 + H2O + 2 e– → 2 OH–
½ I2 + e– → I–
½ Br2 + e– → Br–
½ Cl2 + e– → Cl–
½ F2 + e– → F–
S + 2 e– → S2–
Se + 2 e– → Se2–
+ 0,401
+ 0,536
+ 1,065
+ 1,360
+ 2,870
– 0,447
– 0,920
Tabulka XVI Teplotní závislost potenciálu kalomelové elektrody
Koncentrace KCl
E (V)
0,1 mol dm–3
1,0 mol dm–3
nasycený
0,3338 – 0,7⋅10–4 (t – 25)
0,2800 – 2,4⋅10–4 (t – 25)
0,2438 – 6,5⋅10–4 (t – 25)
Tabulka XVII Standardní redukční elektrodové potenciály při 25 oC. Elektrody druhého druhu
Elektroda
Elektrodová reakce
Ag2CrO4/Ag/CrO42–
Ag2O/Ag/OH–
Ag2SO4/Ag/SO42–
Ag2S/Ag/S2–
AgBr/Ag/Br–
AgCl/Ag/Cl–
AgCN/Ag/CN–
AgIO3/Ag/IO3–
AgI/Ag/I–
AgSCN/Ag/SCN–
Al(OH)2/Al/OH–
Ba(OH)2/Ba/OH–
Bi2O3/Bi/H+
Bi2O3/Bi/OH–
Ca(OH)2/Ca/OH–
Cd(OH)2/Cd/OH–
CdCO3/Cd/CO32–
CdS/Cd/S2–
Co(OH)2/Co/OH–
Cr(OH)3/Cr/OH–
Cu2O/Cu/OH–
Cu2S/Cu/S2–
CuCl/Cu/Cl–
CuI/Cu/I–
Fe(OH)2/Fe/OH–
FeCO3/Fe/CO32–
FeS/Fe/S2–
Ag2CrO4 + 2 e– → 2 Ag + CrO42–
Ag2O +H2O + 2 e– → 2 Ag + 2 OH–
Ag2SO4 + 2 e– → 2 Ag + SO42–
Ag2S + 2 e– → 2 Ag + S2–
AgBr + e– → Ag + Br–
AgCl + e– → Ag + Cl–
AgCN + e– → Ag + CN–
AgIO3 + e– → Ag + IO3–
AgI + e– → Ag + I–
AgSCN + e– → Ag + SCN–
Al(OH)3 + 3 e– → Al + 3 OH–
Ba(OH)2 + 2 e– → Ba + 2 OH–
Bi2O3 + 6 H+ + 6 e– → 2 Bi + 3 H2O
Bi2O3 + 3 H2O + 3 e– → 2 Bi + 6OH–
Ca(OH)2 + 2 e– → Ca + 2 OH–
Cd(OH)2 + 2 e– → Cd + 2 OH–
CdCO3 + 2 e– → Cd + CO32–
CdS + 2 e– → Cd + S2–
Co(OH)2 + 2 e– → Co + 2 OH–
Cr(OH)3 + 3 e– → Cr + 3 OH–
Cu2O + H2O + 2 e– → 2 Cu + 2 OH–
Cu2S + 2 e– → 2 Cu + S2–
CuCl + e– → Cu + Cl–
CuI + e– → Cu + I–
Fe(OH)2 + 2 e– → Fe + 2 OH–
FeCO3 + 2 e– → Fe + CO32–
FeS + 2 e– → Fe + S2–
E\/V
+ 0,464
+ 0,345
+ 0,650
– 0,660
+ 0,071
+ 0,222
– 0,017
+ 0,354
– 0,152
+ 0,095
– 2,300
– 2,810
+ 0,371
– 0,460
– 3,020
– 0,809
– 0,740
– 1,175
– 0,730
– 1,480
– 0,358
– 0,890
+ 0,137
– 0,185
– 0,877
– 0,756
– 0,950
Elektroda
Elektrodová reakce
FeCO3/Fe/CO32–
FeS/Fe/S2–
Hg2Br2/Hg/Br–
Hg2Cl2/Hg/Cl–
Hg2I2/Hg/I–
Hg2SO4/Hg/SO42–
HgO/Hg/OH–
HgS/Hg/S2–
Mg(OH)2/Mg/OH–
Mn(OH)2/Mn/OH–
MnCO3/Mn/CO32–
Ni(OH)2/Ni/OH–
PbBr2/Pb/Br–
PbCl2/Pb/Cl–
PbCO3/Pb/CO32–
PbI2/Pb/I–
PbO/Pb/OH–
PbSO4/Pb/ SO42–
PbS/Pb/S2–
Sb2O3/Sb/H+
SiO2/Si/H+
TlCl/Tl/Cl–
TlI/Tl/I–
TlOH/Tl/OH–
Zn(OH)2/Zn/OH–
ZnCO3/Zn/CO32–
ZnS/Zn/S2–
FeCO3 + 2 e– → Fe + CO32–
FeS + 2 e– → Fe + S2–
½ Hg2Br2 + e– → Hg + Br–
½ Hg2Cl2 + e– → Hg + Cl–
½ Hg2I2 + e– → Hg + I–
Hg2SO4 + 2 e– → 2 Hg + SO42–
HgO + H2O + 2 e– → Hg + 2 OH–
HgS + 2 e– → Hg + S2–
Mg(OH)2 + 2 e– → Mg + 2 OH–
Mn(OH)2 + 2 e– → Mn + 2 OH–
MnCO3 + 2 e– → Mn + CO32–
Ni(OH)2 + 2 e– → Ni + 2 OH–
PbBr2 + 2 e– → Pb + 2 Br–
PbCl2 + 2 e– → Pb + 2 Cl–
PbCO3 + 2 e– → Pb + CO32–
PbI2 + 2 e– → Pb + 2 I–
PbO + H2O + 2 e– → Pb + 2 OH–
PbSO4 + 2 e– → Pb + SO42–
PbS + 2 e– → Pb + S2–
Sb2O3 + 6 H+ + 6 e– → 2 Sb + 3H2O
SiO2 + 4 H+ + 4 e– → Si + 2 H2O
TlCl + e– → Tl + Cl–
TlI + e– → Tl + I–
TlOH + e– → Tl + OH–
Zn(OH)2 + 2 e– → Zn + 2 OH–
ZnCO3 + 2 e– → Zn + CO32–
ZnS + 2 e– → Zn + S2–
E\/V
– 0,756
– 0,950
+ 0,140
+ 0,268
– 0,040
+ 0,615
+ 0,098
– 0,690
– 2,690
– 1,550
– 1,500
– 0,720
– 0,284
– 0,268
– 0,506
– 0,365
– 0,578
– 0,359
– 0,930
+ 0,152
– 0,857
– 0,557
– 0,753
– 0,345
– 1,245
– 1,060
– 1,405
Tabulka XVIII Standardní redukční elektrodové potenciály při 25 ºC
Oxidačně redukční elektrody
Elektroda
Elektrodová reakce
E\ / V
Au3+/Au+
Ce4+/Ce3+
ClO4–/ClO3–,OH–
ClO3–/ClO2–,OH–
ClO3–/ClO–,OH–
ClO–/Cl–,OH–
Co3+/Co2+
Cr3+/Cr2+
Cu2+/Cu+
Fe3+/Fe2+
H+,C6H4O2/C6H4(OH)2
Au3+ + 2 e– → Au+
Ce4+ + e– → Ce3+
ClO4– + H2O + 2 e– → ClO3– + 2 OH–
ClO3– + H2O + 2 e– → ClO2– + 2 OH–
ClO3– + H2O + 2 e– → ClO– + 2 OH–
ClO– + H2O + 2 e– → Cl– + 2 OH–
Co3+ + e– → Co2+
Cr3+ + e– → Cr2+
Cu2+ + e– → Cu+
Fe3+ + e– → Fe2+
C6H4O2 + 2 H+ + 2 e– → C6H4(OH)2
(chinon)
(hydrochinon)
–
+
–
ClO4 + 2 H + 2 e → ClO3– + H2O
ClO3– + 3 H+ + 2 e– → HClO2 + H2O
CO2 + 2 H+ + 2 e– → HCOOH
Cr2O72– + 14 H+ + 6 e– → 2 Cr3+ + 7 H2O
2 H2SO3 + 2 H+ + 4 e– → S2O32– + 3 H2O
H3PO4 + 2 H+ + 2 e– → H3PO3 + H2O
HClO2 + 2 H+ + 2 e– → HClO + H2O
HClO + H+ + e– → ½ Cl2 + H2O
HNO2– + H+ + e– → NO + H2O
IO3– + 6 H+ + 5 e– → ½ I2 + 3 H2O
MnO2 + 4 H+ + 2 e– → Mn2+ + 2 H2O
MnO4– + 8 H+ + 5 e– → Mn2+ + 4 H2O
NO3– + 3 H+ + 2 e– → HNO2 + H2O
NO3– + 4 H+ + 4 e– → NO + 2 H2O
O2 + 4 H+ + 4 e– → 2 H2O
O2 + 2 H+ + 2 e– → H2O2
PbO2 + 4 H+ + SO42– + 2 e– → PbSO4 + 2 H2O
PbO2 + 4 H+ + 2 e– → Pb2+ + 2 H2O
2 H2O + 2 e– → H2 + 2 OH–
Hg2+ + e– → Hg+
Mn3+ + e– → Mn2+
MnO4– + 2 H2O + 3 e– → MnO2 + 4 OH–
NO3– + H2O + 2 e– → NO2– + 2 OH–
PtCl62– + 2 e– → PtCl42– + 2 Cl–
Sn4+ + 2 e– → Sn2+
Ti3+ + e– → Ti2+
Ti4+ + e– → Ti3+
Tl3+ + 2 e– → Tl+
V3+ + e– → V2+
[Fe(CN)6]3– + 2 e– → [Fe(CN)6]4–
+1,41
+1,61
+0,36
+0,33
+0,66
+0,89
+1,81
–0,408
+0,167
+0,771
+0,699
H+,ClO4–/ClO3–
H+,ClO3–/HClO2
H+,CO2/HCOOH
H+,Cr2O72–/Cr3+
H+,H2SO3/S2O32–
H+,H3PO4/H3PO3
H+,HClO2/HClO
H+,HClO/Cl2
H+,HNO2–/NO
H+,IO3–/I2
H+,MnO2/Mn2+
H+,MnO4–/Mn2+
H+,NO3–/HNO2
H+,NO3–/NO
H+,O2
H+,O2/H2O2
H+,PbO2,SO42–/PbSO4
H+,PbO2/Pb2+
H2,OH–
Hg2+/Hg+
Mn3+/Mn2+
MnO4–/MnO2,OH–
NO3–/NO2–,OH–
PtCl62–/PtCl42–,Cl–
Sn4+/Sn2+
Ti3+/Ti2+
Ti4+/Ti3+
Tl3+/Ti+
V3+/V2+
[Fe(CN)6]4–/[Fe(CN)6]4–
+1,19
+1,21
–0,199
+1,330
+0,400
–0,276
+1,64
+1,63
+1,00
+1,195
+1,23
+1,51
+0,94
+0,96
+1,229
+0,682
+1,695
+1,455
–0,828
+0,920
+1,51
+0,588
+0,01
+0,68
+0,15
+0,370
– 0,04
+1,25
–0,255
+0,36

Podobné dokumenty

rovnovážná konstanta fescn

rovnovážná konstanta fescn • FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝ ZÁKLAD ➥ rovnovážná konstanta - elektrolyty - neelektrolyty - vztah aktivity a koncentrace ➥ ionty v roztocích - střední aktivita iontů - střední aktivitní koeficient - iontová...

Více

KORTIKOIDY

KORTIKOIDY hyperglykémie, osteoporóza, imunosuprese (náchylnost k infekcím)

Více

k dispozici zde

k dispozici zde Korekční faktory pro chemikálie se specifickou hodnotou korekčního faktoru byly určeny experimentálně pomocí nejnovější verze BW PID. Chemikálie s hodnotami korekčního faktoru vyjádřenými jako rozs...

Více

HEMICKÁ TERMODYNAMIKA

HEMICKÁ TERMODYNAMIKA univerzitních studií nebylo nic, co by nasvědčovalo tomu, že jde o muže, který jednou tak velikou měrou přispěje k rozvoji přírodovědy. Protože si přál poznat svět, přijal místo lodního lékaře na t...

Více

cvičení z fyzikální chemie - Inovace bakalářského studijního oboru

cvičení z fyzikální chemie - Inovace bakalářského studijního oboru dostupnosti výpočetní techniky mj. díky vybudování počítačové učebny pro studenty chemie, inovace některých „osvědčených“ úloh a v neposlední řadě doplnění o řadu nových úloh byly hlavní důvody, kt...

Více

produktový katalog

produktový katalog Nejvyšší verze kompaktní ústředny pro max. 4 snímače s 1-4 st.detekcí a s reléovými výstupy (8x), kterých funkci lze individuálně nastavit dle požadavku zákazníka - funkci jednotlivých relé lze zad...

Více