Smlouva pro Affiliate partnery

Transkript

Smlouva pro Affiliate partnery
Smlouva pro Affiliate partnery
uzavřená mezi
Karatbars International GmbH
Königstraße 52
D - 70173 Stuttgart
HRB 739615
zastoupena Předsedou Představenstva Pietro Fazio
tel.: 0049—(0) 711 – 120 40 830
www.karatbars.com
e-mail: [email protected]
HRB 739615, Okresní soud Amtsgericht Stuttgart
DIČ USt – ID: DE280813147
Zmocněnec pro korespondenci: Karatbars International GmbH
zvaná dále jako „Advertiser/Obchodník"
a
paní/panem
data nar. ........................................................................................................................
bydliště: .........................................................................................................................
číslo OP: ........................................................................................................................
daňové identifikační číslo: ……………….................................................……………….
č. Smlouvy pro affiliate partnery:
nazývaný dále "Affiliate partner"
Tato smlouva určuje základní podmínky spolupráce mezi smluvními stranami a byla
vypracována na základě podrobných osobních ustanovení. Další nedílnou součástí
smlouvy je příloha.
Marketingový plán
Marketingový plán obsahuje podmínky týkající se odměny, které platí vždy a
současně.
Affiliate partner prohlašuje, že zkontroloval, pochopil a přijal výše uvedenou přílohu v
plném znění. Kromě toho výrazně prohlašuje, že uvedenou přílohu potvrzuje a
přijímá ji v plném znění a bez výjimky.
1.
Úvod
Obchodník distribuuje ušlechtilé kovy a prodávané zboží na celém světě. Affiliate
partner je oprávněn jako samostatný, volný a pracující na vlastní odpovědnost
doporučující subjekt na provádění doporučení týkajících se uzavírání transakcí
nákupu ušlechtilých kovů a prodávaného zboží v souladu se státními předpisy, jakož
i níže uvedenými ustanoveními.
2.
Povinnosti jako i pozice Affiliate partnera
Affiliate partner zaručuje, že splňuje všechny zákonem požadované jakož i úřední
požadavky nezbytné pro to, aby ve své zemi mohl doporučovat v rámci své obchodní
činnosti transakce nabývání ušlechtilých kovů a být zprostředkovatelem prodeje
prodávaného zboží. Zavazuje se k samostatnému zaregistrování vlastní hospodářské
činnosti v příslušných úřadech i institucích - také v místně příslušném daňovém
úřadě - a zároveň se zavazuje, že obchodníkovi předloží všechna povolení. Affiliate
partner nemůže svou hospodářskou činnost začít, dokud nesplní všechny uvedené
podmínky. Bez výjimky je zodpovědný za splnění všech právních, o. i. v souvislosti s
vedením hospodářské činnosti, daňově-právních týkajících se pracovního práva,
práva konkurence i jiných zákonných povinností. Kromě toho se zavazuje, že
finančnímu úřadu bude pravidelně představovat odměnu z titulu udělených
doporučení i jejich zdanění.
Affiliate partner není s obchodníkem v pracovním poměru. Vede nezávislou
hospodářskou činnost a při provádění své činnosti se zavazuje používat pravidla
čestného obchodníka. Kromě toho se zavazuje, že se bude chovat způsobem, který
nevzbuzuje žádné morální ani etické výhrady a zároveň bude dodržovat právo svého
státu i platné právní předpisy Evropské unie týkající se spravedlivé hospodářské
soutěže, a také směrnic obchodníka v obchodním vztahu. Měl by se vždy starat o to,
aby svými aktivitami neporušoval zákon, nařízení nebo úřední směrnice.
Pokud by affiliate partner měl působit výlučně ve prospěch obchodníka a případně
být zdánlivě samostatně výdělečný, zavazuje se, že předloží příslušné žádosti o
osvobození z povinnosti platit sociální pojištění v příslušných úřadech.
Affiliate partner vždy dbá o zájmy obchodníka, a také o to, aby nevystavoval jeho
reputaci nebezpečí.
Zavazuje se, že se bude běžně účastnit webinářů, které obchodník organizuje, a
bude také předávat znalosti nabyté během těchto setkání těm partnerům, kteří jsou
mu podřízeni.
3.
Práva affiliate partnera
Affiliate partner má oprávnění k propagaci prodeje výlučně těch produktů
obchodníka, které jsou v souladu se státním právem byla příslušným zákonodárstvím
nebo jím písemně potvrzeno na prodej.
Je oprávněn provádět reklamní činnosti, ale na všechny prezentace / činnosti
zaměřené na externího adresáta, které se jakýmkoli způsobem odvolávají na
obchodníka, musí obchodník udělit předchozí souhlas.
Affiliate partner není oprávněn k předkládání jakýchkoliv prohlášení jménem
obchodníka. Prohlášení tohoto druhu nebudou pro toho druhého zavazující, nanejvýš
výhradně pro samotného affiliate partnera odpovědného v této situaci. Affiliate
partner není oprávněn k reprezentování obchodníka. Je zodpovědný za vlastní
prohlášení a v případě potřeby osvobodí obchodníka od všech následků spojených s
neoprávněnými
prohlášeními.
Kromě toho affiliate partner nemá oprávnění k převzetí peněz v měně obchodníka.
Klienti nemohou svědčit ve prospěch affiliate partnera způsobem, který je osvobozuje
od závazků.
Dále pak Affiliate není oprávněn přebírat hotovost pro obchodníka. Affiliate partner
nemá k dispozici inkasní plnou moc obchodníka.
4.
Informační povinnost affiliate partnera
Affiliate partner se zavazuje že bude sebe a jím vedenou Down-Line-Affiliates zásobit
aktuálními informacemi, co se týče produktů obchodníka, které jsou dostupné po
přihlášení se na internetové stránce Karatbars , o systému doporučení, jakož i o
všech údajích a faktech, které jsou pro klienta a Affiliates důležité.
Zavazuje se, že o výrobcích Karatbars bude klienty informovat odborným způsobem,
který je zároveň pravdivý a bude jim zároveň zpřístupňovat internetovou stránku
Karatbars.
Klientům je oprávněn předávat jedině obsah internetové stránky i oficiálních
dokumentů a jejich znění nemůže měnit.
5.
Úkoly affiliate partnera
Affiliate partner se zavazuje, že bude vždy svědomitě a podle nejlepších znalostí
chránit zájmy obchodníka.
Úkolem affiliate partnera je doporučení / propagace obchodníkem potvrzených
produktů. Při uzavření kupní smlouvy, doporučené přímo jím, získá odměnu v
souladu s Plánem odměn / Marketingovým plánem představujícím přílohu ke
smlouvě, pokud nenaruší výše uvedené povinnosti.
Dalším úkolem affiliate partnera je doporučení dalších klientů jako i strukturovaných
Down-Line-Affiliates. Pokud provedou účinné doporučení, jejímž výsledkem bude
uzavření transakce nabytí ušlechtilých kovů, affiliate partner i Down-Line-Affiliate
získají také odměnu v souladu s Plánem odměn a Marketingovým plánem.
Není územně chráněn a nezavazuje se take k dodržování územní ochrany jiných
partnerů.
6.
Výslovné zákazy
Affiliate partnerovi se zakazuje, bez výslovného souhlasu nebo povolení obchodníka,
- Předkládání veřejných prohlášení - především prohlášení pro tisk ohledně
obchodníka, jeho obchodního modelu, firemní politiky, podnikových procesů nebo
jiných externích znalostí,
- Využívání logotypu, názvu společnosti Karatbars International GmbH nebo její
firemního dopisního papíru bez jejího - odvolávající se na každý čas - souhlasu,
- Uvádět informace nebo vyjadřovat ujištění, které nejsou ve shodě s obsahem
materiálů Karatbars International GmbH,
- Využívat jiné materiály než originální prospekty a formuláře Karatbars,
- Prodávat nebo předávat neoprávněným osobám materiály Karatbars,
- Využívat programové vybavení Karatbars International GmbH,
- Přijímat od klientů peníze,
- Postoupit nároky vůči obchodníkovi třetím osobám.
7.
Mlčenlivost
Affiliate partner se zavazuje, že klientům poskytne nejširší možnou ochranu a bude
chránit i zdroje a zároveň bude dodržovat všechna ustanovení týkající se ochrany
údajů, jestliže chráněné údaje nepocházejí od něho samého. Narušení povinnosti
důvěrnosti je příčinou nejen vzniku odpovědnosti z titulu odškodného, ale je spojeno i
s případnou trestnou odpovědností.
Na všechny uvedené obsahy, především pracovní materiály jako formuláře,
prospekty, školicí a firemní materiály, smlouvy - taktéž i tato - se vztahuje autorské
právo. Affiliate partner je nemá právo využívat, pokud se to netýká obchodního
vztahu a ani je předávat - také po částech - třetím osobám, nemá povolení jejich
předávání nebo rozmnožování, pouze pokud se to bude týkat těch osob, které jsou k
zachování důvěrnosti zmocněné zákonem.
Povinnosti affiliate partnera uvedené v odst. 1 platí neomezeným způsobem i po
ukončení této smlouvy, pokud to nebude dohodnuto ve zvláštní smlouvě. V případě
ukončení smlouvy nebo v případě situace, v níž affiliate partner nebude už
potřebovat jakékoliv materiály v souvislosti se smluvním vztahem, není oprávněn je
dále využívat. Týká se to především prospektů, formulářů i školících materiálů.
Affiliate partner nemá právo na jejich zadržení bez ohledu na příčinu.
8.
Nárok na odměnu
Vznik i výše nároku na odměnu affiliate partnera vůči obchodníkovi byly stanoveny v
příloze, jmenovitě v Pokynech týkajících se odměny v Marketingovém plánu. Affiliate
partner nemá právo se domáhat jakýchkoli nároků od klientů a není oprávněn žádat
od nich jakoukoliv odměnu.
Na každé uhrazení odměny ve prospěch affiliate partnera se vztahuje výhrada, že
klient uhradil platbu v plné výši z titulu nakoupených ušlechtilých kovů a že Partner
Afiliate neporušil ustanovení této smlouvy.
Nároky na odměnu Afiliate partnera vůči prodávajícímu subjektu nesmí být
postupovány. Vymahatelné nároky na odměnu a případné zásoby zlata v případě
smrti Afiliate partnera jsou postupovány v osobní logované části (backoffice)
uvedenému nástupci: jestliže taková osoba nebyla uvedena na dědice podle
zákonem stanoveného a uvedeného v závěti.
9.
Vyúčtování
Afiliate partner bude odměňován a vyúčtovaný podle platného Marketingového
plánu. Bude mít on-line náhled k vyúčtování prostřednictvím osobních přístupových
údajů. Výhrady v této oblasti je třeba oznamovat během 10 pracovních dnů. Po
uplynutí této doby se vyúčtování uznává za přijaté.
Vyplacení odměny se provádí jedině prostřednictvím platební karty na účet, který
partner uvedl, s osvobozujícím účinkem prostřednictvím dobropisu. V okamžiku
vzniku práva Afiliate partnera na provizi ve výši alespoň 35 EUR mu prodávající
zajistí zpoplatněnou debetní kartu. Náklad ve výši 20 EUR za její vydání a zaslání
bude Affiliate partnerovi stržen z účtu debetní karty.
10.
Daň DPH
10.1 Provize za zprostředkování prodeje zlata:
Odměna za doporučení prodeje čistého zlata na území Spolkové republiky Německo
je zproštěna DPH a vyplácí se ve formě čisté, čili bez daně DPH. Pokud by bylo
třeba, aby affiliate partner uhradil ve své zemi daň DPH, je třeba ji uhradit z částek
vyplacených odměn. Pokud affiliate partner bude vyžadovat vyplacení daně DPH ve
své zemi, bude muset splnit požadavky vyplývající ze zákona dané země a prokázat
tento fakt obchodníkovi. Affiliate partner se v takovém případě zavazuje, že
obchodníkovi bude
vystavovat faktury vykazující daň DPH v souladu se
zákonem. Affiliate partner vysvětlí všechny požadavky i nařízení příslušného státního
daňového úřadu a zároveň o nich bude informovat, i o jeho případné povinnosti
spolupůsobení obchodníka. Pokud affiliate partner nesplní povinnost týkající se
vyrozumění obchodníka, bude ve vlastní režii odpovídat za vzniklé škody a
obchodníka osvobodí od všech nároků.
10.2. Provize za balíčky a Prodávané zboží
10.2.1. Spolková republika Německo
Provize za zprostředkování prodeje zboží zdaněným DPH ve Spolkové republice
Německo se proplácí v částce s DPH a obsahují zákonem stanovenou daň DPH,
kterou Afiliate partner musí odvést příslušnému finančnímu úřadu.
10.2.2. Ostatní členské státy a ostatní státy
Provize v ostatních členských státech Evropské unie a ostatních zemích mimo EU se
vyplácí bez DPH.
11.
Povinnosti obchodníka
Obchodník bude udržovat a neustále aktualizovat internetovou stránku představující
obecné a běžně informace. Prostřednictvím nacházejících se tam odkazů bude
affiliate partner dostávat také všechny potřebné informace i formuláře.
Obchodník tímto affiliate partnerovi zpřístupní on-line všechny potřebné prodejní a
školicí materiály, jakož i všechny formuláře smluv v sekci download, ze které bude
moci potřebné dokumenty stahovat.
Pokud affiliate partner bude požadovat pomocné materiály v papírové formě, bude je
moci zakoupit podle ceníku uvedeného na internetové stránce
.
Obchodník udržuje support center, jehož úkolem je affiliate partnerovi vysvětlit
nejasné otázky a poskytovat odpověď na jeho otázky. Centrum zajišťuje obsluhu
v několika světových jazycích.
Obchodník nabízí možnost pravidelné účasti na internetových školeních (webináře),
jejichž cílem je aktualizace znalostí affiliate partnera týkajících se aktivit obchodníka.
Obchodník poučí affiliate partnera okamžitě o všech změnách týkajících se produktů,
změnách v distribučním a vyúčtovací systému, jakož i o všech novinkách, které by
affiliate partnera mohly zajímat.
Obchodník vyúčtuje odměnu affiliate partnera pomocí uznaného, profesionálního a
mezinárodního smluvního partnera každý den. Obchodník bude ve prospěch affiliate
partnera vyplácet odměnu jednou v měsíci v souladu s aktuálně platnými pokyny
týkajícími se odměny v aktuálním Marketingovém plánu.
Při tom bude přihlížet affiliate partnerem vytvořenou strukturu týkající se jeho DownLine-Affiliates a dodržovat existující hierarchii.
12.
Práva obchodníka
Affiliate partner dává obchodníkovi svolení k tomu, aby se s ním mohl kdykoli
kontaktovat.
Obchodník může affiliate partnerovi vydávat instrukce, pokud to bude nezbytné pro
obchodní úspěch. V zbývající oblasti není affiliate partner vázán žádnými pokyny.
Obchodník je v každé chvíli oprávněn, po předchozím oznámení, k aktualizaci
pokynů uvedených v podobě příloh týkajících se odměny i Marketingového plánu. V
tomto smyslu jsou změny vyhrazeny.
V momentě zavedení nových podmínek pozbývají všechny staré podmínky platnost,
pokud obchodník nevydá jiné ustanovení. Uzavřené smlouvy podléhají ochraně
faktického stavu, který odpovídal ustanovením platným v momentě uzavření
smlouvy.
Obchodník je oprávněn na určení svého právního nástupce.
13.
Doba trvání smlouvy
Vypovězení
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Může ji vypovědět každá ze stran se zachováním lhůty v délce 6 týdnů a vždy ke
konci
čtvrtletí.
Kromě toho každá ze stran může smlouvu vypovědět z vážného důvodu v každé
chvíli v souladu s právně-státními předpisy a s dodržením písemné podoby.
Vážný důvod se vyskytuje například tehdy, pokud se ukáže, že affiliate partner není
spolehlivý, především, pokud Karatbars International GmbH bude muset nést
odpovědnost z jeho příčiny nebo pokud dostane upomínku, která se bude týkat
přestupku ze strany affiliate partnera. Obchodník má právo smlouvu vypovědět bez
výpovědní lhůty i tehdy, pokud affiliate partner vážným způsobem naruší ustanovení
smlouvy, což by mohlo mít negativní vliv na reputaci nebo práva Karatbars
International GmbH, jiné partnery nebo klienty. Zahrnují se zde především narušení
povinností týkajících se zachování mlčenlivosti, ochrany údajů, inkasního zákazu
nebo zákazu verbování cizích klientů nebo spolupracovníků. Kromě toho má
obchodník právo smlouvu vypovědět bez výpovědní lhůty, pokud affiliate partner
uvede nepravdivé smluvní údaje, spáchá trestný čin, a také v případě, že i přes
upomínku ze strany obchodníka nepřestane porušovat a nebude dodržovat nezbytné
pokyny v bodu 12.
14. Ochrana údajů
Prodejce shromažďuje údaje zásadně jen tak dlouho dokud jsou nezbytné pro výkon
služeb nebo plnění smlouvy, co může vyžadovat předávání osobních údajů Afiliate
partnera subjektům odpovědným za plnění daných služeb nebo realizaci smlouvy.
Může se to na příklad týkat dopravních podniků nebo jiných firem poskytujících
služby.
Prodejce nebude postupovat údaje v širším rozsahu, ledaže k tomu bude zákonem
nebo soudně zavázán. Zaměstnanci Prodejce byli písemně zavázáni k zachování
mlčenlivosti.
Afiliate Partner souhlasí s:
- zasíláním mewsletteru
- účastí ve slosováních
- prověřením jeho finanční věrohodnosti a věku za účelem umožnění výkonu
plnění nebo metod platby.
Po ukončení smluvního vztahu budou údaje Afiliate Pratnera zablokovány a po
uplynutí termínu vyplývajícího z daňových předpisů a právně-obchodních předpisů
budou vymazány.
Jestliže se Afiliate partner přihlásil k odběru newsletteru uvedením své e-mailové
adresy, bude tato moci být využita také pro zasílání reklam, které přesahují plnění
smlouvy.
Afiliate partner obdrží v každém okamžiku bezplatnou informaci o jeho uložených
údajích bez uvedení odůvodnění. V každém okamžiku může uložené údaje
zablokovat, změnit nebo nechat smazat. Má také právo odvolat v každém okamžiku
souhlas na ukládání údajů bez uvedení odůvodnění na adresu uvedenou
v Impressum na internetové stránce.
Prodejce je povinen sdělit Afiliate partnerovi v každém okamžiku informace nezbytné
z hlediska jím vykonávané činnosti.
15. Jazyk smlouvy
Jazykem smlouvy je německý / anglický jazyk. Korespondence vedená v jiných
jazycích se bude překládat na německý / anglický jazyk je na náklady, riziko i
zodpovědnost affiliate partnera. Případné vzniklé chyby v překladech nezatěžují
Karatbars International GmbH.
16. VOP (Všeobecné obchodní podmínky)
Platné jsou výhradně předložené VOP Karatbars International GmbH. Karatbars
International nerespektuje ani neuznává platnost VOP affiliate partnera.
17. Mediace
Příslušnost soudu
Vzniknou-li mezi smluvními stranami spory v době smluvního vztahu, budou všechny
spory řešeny nejprve smírčím řízením prostřednictvím mediace v Německé spolkové
republice.
Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné dosáhnout dohody prostřednictvím
mediace, tehdy budou spory řešeny před federálním soudem a podle práva Spolkové
republiky Německo. Příslušným soudem je soud ve Stuttgartu.
18.
Písemná forma
Veškeré změny smlouvy vyžadují písemnou formu. V případě, že affiliate partner
neinformuje o důležitých změnách, jako je např.. změna názvu / příjmení nebo
adresa, uznává se vyrozumění odeslané ze strany Karatbars International GmbH na
název / příjmení a adresu uvedenou ve smlouvě za řádně doručenou ve chvíli jeho
odeslání z poštovního úřadu.
19.
Salvátorská klauzule
Pokud by se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo týkající se jejích příloh měly
ukázat v celku nebo jen částečně za neúčinné nebo nevykonatelné, bude nahrazeno
správným zákonem stanoveným ustanovením tohoto ustanovení. Netýká se to
zbývajících ustanovení smlouvy, které jsou zachovány bez nutnosti jejich opětovného
odsouhlasení.
..................................................................
Datum a místo
..................................................................
Datum a místo
..................................................................
Affiliate partner
.................................................................
Karatbars International GmbH

Podobné dokumenty

KuPÓn nA SlEVu 20

KuPÓn nA SlEVu 20 I když máme velmi široký sortiment, není v našich silách mít na skladě všechno. Bez problémů Vám však cokoli objednáme. Objednávku je nutné uskutečnit do 11 hodin osobně, telefonicky nebo emailem a...

Více

Doplnění Netvořického zpravodaje č.3_2015

Doplnění Netvořického zpravodaje č.3_2015 pomocníkům náš spolek KOLNA děkuje, mějte se hezky a za rok na viděnou na příštích NETVOŘICKÝCH DVORCÍCH, ty budou tentokrát až 21. 8. 2016. Práci spolku KOLNA oceňuje i úřad městyse. Na kulturní a...

Více

Zde - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ops

Zde - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ops jsem ráda, že jste se obrátila na naši linku d v ry. lov k se ob as v život dostane do situací, kdy neví kudy dál, to se stane hodn lidem. Pro každého z nás je t žké podívat se na sv j život nezauj...

Více

Finanční matematika - Základní škola Volyně

Finanční matematika - Základní škola Volyně uvážení učitele podle konkrétních podmínek ve třídě), ale také i pro domácí činnost žáků (celý pracovní list, či jeho část). Je v souladu s ŠVP pro ZŠ Volyně i v souladu s probíraným učivem v učebn...

Více

finanční plán - Synergy Pulse

finanční plán - Synergy Pulse příjmy svým distributorům, a to na základě prodeje provedeného distributory a na základě prodeje jejich downline prodejních organizací. Synergy WorldWide vytvořila program, který představuje unikát...

Více

finanční plán mega-match - Synergy Pulse

finanční plán mega-match - Synergy Pulse a poté přejít na možnost Executive tak, že zadá dodatečnou objednávku na výrobky v hodnotě nejméně

Více

PlantVisorPRO Locale

PlantVisorPRO Locale V sekci „Description“ mohou být zm n ny popisy v jakémkoliv instalovaném cizím jazyku. V polí ku „Default description“ vstoupíte do nového popisu ve standardním jazyku, nastaveném b hem instalace. ...

Více