městský úřad sokolov

Transkript

městský úřad sokolov
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Váš dopis zn./ze dne:
ČÍSLO SPISU:
ČÍSLO JEDNACÍ:
ČÍSLO EVIDENČNÍ:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
032100-2996/2015 / 04.02.2015
DATUM:
22.10.2015
11435/2015/OŽP/SOKI
11435/2015/OŽP/JIKO
95519/2015
Jitka Kovaříková
359 808 173
[email protected]
- dle rozdělovníku -
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení záplavového území vodního toku Loučský potok v úseku od ř. km 0,000 do 5,568 včetně
vymezení aktivní zóny záplavového území v témže úseku
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný dle § 104 odst. 2 písm.
c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen vodní zákon), v souladu s ustanovením § 25, § 172 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a ustanovení § 7 Vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu
a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území (dále jen vyhláška č. 236/2002 Sb.), na základě
návrhu správce drobného vodního toku Loučský potok a správce povodí, subjektu Povodí Ohře, státní podnik,
se sídlem Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov (dále jen navrhovatel), podaného dne 09.02.2015
podle ustanovení § 66 odst. 1 a 2 vodního zákona a § 4 odst. 3 vyhlášky č. 236/2002 Sb.
I. stanovuje záplavové území Q5, Q20 a Q100 drobného vodního toku Loučský potok,
v úseku ř. km 0,000 - 5,568 na území obce Loket (560537) a obce Nové Sedlo (560570)
- číslo hydrologického povodí 1-13-01-1310-0-00.
II. vymezuje aktivní zónu (pro průtok Q100) drobného vodního toku Loučský potok,
v úseku ř. km 0,000 - 5,568 na území obce Loket (560537) a obce Nové Sedlo (560570)
- číslo hydrologického povodí 1-13-01-1310-0-00.
Rozsah stanoveného záplavového území a jeho aktivní zóny je zakreslen v mapové části příloh tohoto
opatření obecné povahy v měřítku 1:5000, datum zpracování prosinec 2014, které jsou nedílnou součástí tohoto
opatření (Název studie: Loučský potok, studie záplavového území, ř. km 0,000 - 5,568; Zpracovatel: Doc. Ing.
Aleš Havlík, CSc. - Revital).
Plochy novostaveb, které doposud nejsou zachyceny v mapovém podkladu a stavby, na které bylo vydáno
územní rozhodnutí, územní souhlas, nebo územně plánovací informace před nabytím účinnosti opatření obecné
povahy, jsou považovány za stavby mimo aktivní zónu záplavového území.
Omezení v záplavových územích jsou stanovena v § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona takto:
(1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních
děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před
povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní
a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území
v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších
předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na
povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových
poměrů.
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení záplavového území vodního toku Loučský potok v úseku od ř. km 0,000 do 5,568 včetně vymezení aktivní zóny záplavového území
v témže úseku - č.j.: 11435/2015/OŽP/JIKO ze dne 22.10.2015
- 2/5 (2) V aktivní zóně je dále zakázáno
a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující
odtok povrchových vod,
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
Dle § 67 odst. 3 vodního zákona může vodoprávní úřad mimo aktivní zónu v záplavovém území stanovit
opatřením obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo
zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.
Omezení v záplavovém území a ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají z výše
uvedených ustanovení vodního zákona, vodoprávní úřad proto nestanovuje žádné další omezující podmínky.
Odůvodnění
Návrh na stanovení rozsahu záplavového území, včetně návrhu aktivní zóny záplavového území drobného
vodního toku Loučský potok, ř. km 0,000 - 5,568, byl podán dne 09.02.2015, pod č.j. 11435/2015/OŽP/SOKI
(č.ev. 13037/2015) subjektem Povodí Ohře, státní podnik (IČO 708 89 988), se sídlem Bezručova č.p. 4219, 430
03 Chomutov. Zpracovatelem studie záplavového území VT Loučský potok je Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Revital).
Pro zpracování návrhu záplavového území byly v souladu s Vyhláškou č. 236/2002 Sb. použity tyto podklady:
- standardní hydrologické údaje poskytnuté Českým hydrometeorologickým ústavem:
- na základě výsledků prvního kontrolního dne, zajistil řešitel zpracování N-letých průtoků pro profil Loučského potoka
v místě ústí do řeky Ohře a dále v profilu křížení s železniční tratí Novém Sedle. Ukázalo se, že N-leté průtoky pro
oba profily vykazují velké rozdíly. Protože nejvíce problematickým místem z hlediska protipovodňové ochrany byl
úsek potoka v centru obce Loučky, bylo dodatečně objednáno zpracování N-letých průtoků pro profil silničního mostu
v Loučkách (ř.km 2.900). Všechny údaje zpracovala pobočka ČHMÚ v Plzni, hodnoty jsou společně uvedeny
v tabulce 5.1. Na vodním toku neprovozuje ČHMÚ žádnou vodoměrnou stanici, průtoky byly proto odvozeny pomocí
analogie a třída přesnosti byla pro oba profily stanovena jako IV. Číslo hydrologického povodí bylo všechny 3
uvedené profily shodné: 1-13-01-0310.
- základní mapa České republiky 1 : 10 000 (1 : 5 000) a základní bázi geografických dat České republiky.
- výsledky geodetického zaměření podélného a příčných profilů koryta vodního toku a přilehlého inundačního
území, a to včetně objektů, které průtok ovlivňují:
- TOPOGRAFICKÁ DATA
- Klasické zaměření koryta a inundačního území - příčné profily korytem Loučského potoka a části navazující
inundace byly zaměřeny s průměrnou vzdáleností cca 100 m, kromě profilů byly zaměřeny i veškeré objekty na toku.
Geodetický elaborát obsahuje 71 příčných profilů a 18 mostních objektů.
- Digitální model terénu - pro vytvoření digitálního modelu terénu záplavového území poskytl správce toku řešiteli
Digitální model reliéfu DMR 5g, který zpravoval Český úřad zeměměřičský a katastrální. Tento model je zpracován
v textovém souboru v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání v mapových listech 2.5x2 km
shodných se základní mapou 1:5000. Konkrétně byly použity tyto mapové listy - SOKO35, SOKO36, SOKO37.
- Kartografické podklady - současně s digitálním modelem reliéfu 5g poskytl správce vodního toku řešiteli
i ortofoto snímky ve stejných mapových listech. Pro potřeby zpracování map záplavového území byly zakoupeny rastrové
mapy ZABAGED v následujících čtvercích 2x2 km - 10100858, 10100860, 10120858, 10140858.
- výsledek hydraulického výpočtu:
Hranice záplavového území
- stanovení rozsahu záplavového území je založeno na výpočtu průběhu hladin 1D ustáleného nerovnoměrného
proudění pro průtoky Q5, Q20 a Q100 v souladu s platnou metodikou pro stanovení záplavového území. Základem jsou
přesně stanovené průsečíky hladiny v jednotlivých profilech s údolními profily, které jsou definovány 2 souřadnicemi
souřadného systému S-JTSK a 1 výškovou kótou ve výškovém systému Balt po vyrovnání.
- z vytvořených 3D polygonů byly následně sestrojeny digitální modely hladin uvedených průtoků a proveden
průnik s digitálním modelem terénu záplavového území. Takto sestrojená čára je na závěr podrobena „ručnímu“
inženýrskému dopracování. Tento krok má zohlednit zejména skutečnost, že 1D přístup uvažuje jen konstantní úroveň
hladiny v celém profilu. Typickými místy, kdy nelze mechaniky softwarové výstupy převzít jsou úseky v okolí mostů
v případech, kdy je koryto pod mostem schopno provést průtok bez vybřežení, nad mostem však dojde vlivem ztrát ke
vzdutí hladiny a vylití z vody z koryta, která se do něj bezprostředně pod mostem zpravidla nemůže vrátit.
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení záplavového území vodního toku Loučský potok v úseku od ř. km 0,000 do 5,568 včetně vymezení aktivní zóny záplavového území
v témže úseku - č.j.: 11435/2015/OŽP/JIKO ze dne 22.10.2015
- 3/5 -
Aktivní zóna záplavového území
- při návrhu rozsahu aktivní zóny záplavového území bylo jako vstupní kritérium použit přístup, na základě
kterého se její hranice záplavového území stanovuje na základě rozdělení měrných průtoků tak, aby v určeném pásu
protékal průtok odpovídající 80% celkového průtoku Q100.
- jako další kritérium byla použita metoda založená na analýze průběhu svislicových rychlostí a hloubek vody při
proudění vody v záplavovém území.
- dostupné údaje o nejvyšší zaznamenané přirozené povodni:
- na Loučském potoce se nenachází žádná vodoměrná stanice Českého hydrometeorologického ústavu ani správce
vodního toku podniku Povodí Ohře, s.p.
- pro zájmový úsek proto nebyly zjištěny žádné přesné údaje o velikosti průtoků za povodní, rovněž nebyly v terénu
nalezeny žádné povodňové značky.
- žádné údaje o průběhu historických povodní neměl řešitel ani od dotčených obcí, které byly v průběhu řešení studie
osloveny.
Po obdržení podání vodoprávní úřad požádal dopisem ze dne 07.04.2015, č.j. 11435/2015/OŽP/SOKI
(č.ev. 34961/2015), dotčené orgány města Loket a města Nové Sedlo o sdělení případných připomínek
k předložené studii a zároveň upozornil, že pokud připomínky vzneseny nebudou, stanoví vodoprávní úřad
opatřením obecné povahy dle § 66 odst. 1 a 2 vodního zákona a § 172 správního řádu záplavové území vodního
toku Loučský potok dle předložených podkladů. Své připomínky mohly dotčené orgány vodoprávnímu úřadu
sdělit v termínu do 20 dnů ode dne doručení výzvy. Uvedený dopis byl doručen dne 09.04.2015. V určeném
termínu Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí neobdržel žádné připomínky.
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí dne 16.07.2015, pod č.j. 11435/2015/OŽP/SOKI (č.ev.
68276/2015) veřejnou vyhláškou zveřejnil návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění návrhu a výzvy
k podání připomínek ve věci Stanovení záplavového území vodního toku Loučský potok v úseku od ř. km 0,000
do 5,568 včetně vymezení aktivní zóny záplavového území v témže úseku. Návrh opatření obecné povahy byl
v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a 2 správního řádu vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Loket, Městského úřadu Nové Sedlo a Městského úřadu Sokolov, grafické zobrazení navrženého
záplavového území předmětných úseků vodního toku Loučský potok spolu s legendou použitých značek
a symboliky byl po tuto dobu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách
Městského úřadu Sokolov, odboru životního prostředí v sekci: „Vodoprávní úřad - NÁVRH - Stanovení
záplavového území a aktivní zóny drobného vodního toku Loučský potok ř. km 0,000 - 5,568“. S kompletní
dokumentací ke stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny v tištěné podobě bylo možné se též
seznámit na základě telefonické domluvy s oprávněnou úřední osobou na Městském úřadu Sokolov, odboru
životního prostředí, se sídlem Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov, 1. patro, číslo dveří A.1.12.
K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu
u správního orgánu písemné připomínky. Tyto připomínky bylo možno podat k Městskému úřadu Sokolov,
odboru životního prostředí, se sídlem Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov a to ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručeni tohoto návrhu opatření obecné povahy. Dnem doručeni je poslední den vyvěšení na úřední desce
Městského úřadu Sokolov a Městského úřadu Loket a Městského úřadu Nové Sedlo. K připomínkám podaným
později se nepřihlíží.
V případě vydávání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní
zóna záplavového území, nemohou podle ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona vlastníci nemovitostí,
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou byt opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné odůvodněné námitky podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu.
Návrh opatření obecné povahy byl s odůvodněním doručen veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na
úřední desce Městského úřadu Loket, Městského úřadu Nové Sedlo a Městského úřadu Sokolov. Návrh opatření
obecné povahy byl zveřejněn 15 dnů, patnáctý den po vyvěšení oznámení se považuje za den zveřejnění
a současně se tímto dnem považuje oznámení za doručené. Návrh byl z úředních desek uvedených úřadů sejmut
dne 05.08.2015.
V určeném termínu Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí k návrhu opatření obecné povahy
neobdržel žádné připomínky.
V souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně určená území, která
mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je podle ustanovení § 66 odst. 1
vodního zákona povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Návrh záplavového území
se podle Vyhlášky č. 236/2002 Sb. zpracovává pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni
s periodicitou 5, 20 a 100 let, návrh záplavových čar byl zpracován nad mapovým podkladem v měřítku 1 :
10 000 (1:5 000). Na návrh správce vodního toku vymezuje vodoprávní úřad aktivní zónu (pro průtok Q100)
záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků (§ 4 odst. 3 Vyhlášky č. 236/2002 Sb.).
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení záplavového území vodního toku Loučský potok v úseku od ř. km 0,000 do 5,568 včetně vymezení aktivní zóny záplavového území
v témže úseku - č.j.: 11435/2015/OŽP/JIKO ze dne 22.10.2015
- 4/5 V souladu s § 66 odst. 2 vodního zákona v zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně
plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce
vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.
V souladu s § 66 odst. 3 vodního zákona způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování
záplavových území a jejich dokumentace stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou - jedná se
o Vyhlášku Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu
a stanovování záplavových území.
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, přezkoumal
předložený návrh a zjistil, že je v souladu s platnou legislativou, proto vydává toto opatření obecné povahy dle
podkladů navrhovatele.
Účelem vyhlášení záplavových území a jejich aktivních zón je předcházet povodňovým škodám na
majetku a stavbách tím, že již při plánování výstavby v daném území bude povinností investora projednat svůj
záměr se správcem povodí, dotčeným vodoprávním úřadem a stavebním úřadem tak, aby těmto škodám bylo
možno zabránit, nebo je v co největší míře minimalizovat. Umísťování jakýchkoliv staveb a zařízení
v záplavovém území včetně terénních úprav je tedy možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného
vodoprávního úřadu (obecního úřadu s rozšířenou působností) v souladu s ustanovením § 17 vodního zákona.
Stanovení záplavového území a aktivní zóny mapuje současný stav území. Pokud budou navržena
jakákoliv protipovodňová opatření, která kladně ovlivní rozsah povodně, bude záplavové území znovu
přepočítáno a bude provedena změna stanovení.
Dle ustanovení § 71 odst. 5 vodního zákona vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový
plán vlastníkům pozemků, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, v souladu s ustanovením 66 odst. 4 vodního zákona
předá jednu kopii dokumentace záplavového území vodního toku Loučský potok Ministerstvu životního
prostředí České republiky.
Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat řádný
opravný prostředek (odvolání či rozklad). Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit
v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. Účinky
rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci (§ 174 odst. 2 správního řádu).
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctý den po vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1
správního řádu).
Povinnost, která je stanovena zákonem a jejíž rozsah je v mezích zákona určen opatřením obecné povahy,
lze exekučně vymáhat jedině tehdy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí, které existenci této povinnosti prohlásilo
a v němž byla osoba, jež tuto povinnost má, jmenovitě uvedena.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření
obecné povahy vydal.
otisk úředního razítka
Ing. Jitka Škrabalová
v e d o u c í odboru životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení záplavového území vodního toku Loučský potok v úseku od ř. km 0,000 do 5,568 včetně vymezení aktivní zóny záplavového území
v témže úseku - č.j.: 11435/2015/OŽP/JIKO ze dne 22.10.2015
- 5/5 -
Rozdělovník:
Doručeno (dotčené orgány § 136 odst. 1 a 2 správního řádu):
1.
město Loket, se sídlem T. G. Masaryka č.p. 1/69, 357 33 Loket - datová schránka - IDDS: u2mbuyt
2.
Městský úřad Loket, odbor majetku města, se sídlem T. G. Masaryka č.p. 1/69, 357 33 Loket - datová
schránka - IDDS: u2mbuyt
3.
Městský úřad Loket, odbor výstavby, se sídlem T. G. Masaryka č.p. 1/69, 357 33 Loket - datová
schránka - IDDS: u2mbuyt
4.
město Nové Sedlo, se sídlem Masarykova č.p. 502, 357 34 Nové Sedlo - datová schránka - IDDS:
6n9bcdd
5.
Městský úřad Nové Sedlo, odbor územního plánování, investice a životního prostředí, se sídlem
Masarykova č.p. 502, 357 34 Nové Sedlo - datová schránka - IDDS: 6n9bcdd
Dále na vědomí:
6.
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov - datová schránka IDDS: 7ptt8gm
Toto OPATŘENÍ obecné povahy bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Loket, Městského úřadu Nové Sedlo a Městského úřadu Sokolov (§ 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění - dále jen správní řád). Ve stejný den, kdy se vyvěsí na úřední desce úřadu, bude oznámení
vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup na tzv. elektronické úřední desce.
Patnáctý den po vyvěšení je dnem doručení (§ 25 odst. 2 správního řádu).
Vyvěšeno dne:........................................
Sejmuto dne:........................................
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)

Podobné dokumenty

městský úřad sokolov

městský úřad sokolov 56. Jitka Kresťanpolová, T. G. Masaryka č.p. 102/43, 357 33 Loket 57. Tomáš Kubín, T. G. Masaryka č.p. 107/49, 357 33 Loket 58. Jaroslav Kučera, T. G. Masaryka č.p. 30/40, 357 33 Loket 59. Jana Kuč...

Více

str. 11 12 13 14 15 16 17 Jaký vliv mělo povodí Střely na povodeň v

str. 11 12 13 14 15 16 17 Jaký vliv mělo povodí Střely na povodeň v přední odborníci jako prof. A. R. Harlacher a prof. K. F. rytíř Kořistka a další odborníci1. Pozornost jí byla věnována i v novodobých studiích. Odvozené maximální průtoky (ČHMÚ a VÚV T.G.M.) hovoř...

Více

Hydrometrické vrtule a měření s nimi

Hydrometrické vrtule a měření s nimi měřítkách) tvar koryta a zkonstruují se izotachy (postup zřejmý z obrázku)  určí se plochy Sui omezené hladinou a jednotlivými izotachami

Více

územní plán města návrh

územní plán města návrh 4 - Odkanalizování a čištění odpadních vod (1:5 000) 5 – Zásobování elektrickou energií a spoje (1:5 000) 6 – Zásobování plynem a teplem (1:5000) 7 - Veřejně prospěšné stavby (1:5 000) 8 – Návrh úz...

Více

Ing. Markéta Vocilková - Město Klášterec nad Ohří

Ing. Markéta Vocilková - Město Klášterec nad Ohří příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Rozhodnutí má podle § 93 odst. ...

Více