Technická specifikace samolepícího materiálu

Transkript

Technická specifikace samolepícího materiálu
Technická specifikace samolepícího materiálu
FASSON Transfer PET white TOP / S8001 / BG42 Wh
Horní materiál
Lesklá bílá polyesterová folie.Hladký povrch je
upraven tiskovým lakem pro excelentní ukotvení
barvy.
Plošná hmotnost:
Tlouš ka:
76 g/m²
0,050 mm
ISO 536
ISO 534
Lepidlo:
S8001 je permanentní akrylátové lepidlo s dobrou jak
po áte ní, tak vysokou kone nou lepivostí na r zných
površích v etn nepolárních plast a lak . Také se
vyzna uje dobrou odolností proti rozpoušt dl m a
istícím prost edk m.
Typ:
Emulzní akrylát
nános:
27 g/m2
Po áte ní lepivost: 480 N/m FTM 9 sklo
Kone ná lepivost:
420 N/m FTM 2 ocel 24 h
Min. aplika ní teplota:
+5 °C
Min. provozní teplota:
-40 °C
Max. provozní teplota:
+150 °C
Podložka
BG42Wh bílá je silikonizovaný hlazený bezd evý
papír, superkalandrovaný a extrémn pevný a odolný
proti roztrhnutí navzdory jeho malé tlouš ce. Bez
zadního potisku
Plošná hmotnost:
Tlouš ka:
Transparentnost:
Pevnost v tahu MD:
65 g/m²
0,058 mm
48 %
105 N/15mm
ISO 536
ISO 534
DIN 53147
ISO 1924-2
AMR674 / AF031
Datum vydání: 03.08.2010
Aplikace a použití
„Transfer PET white TOP / S8001“ je speciáln
vyvinut pro výrobu etiket na ozna ování elektroniky,
domácích spot ebi a dalších elektrických za ízení
vzhledem ke své dobré lepivosti a nízkému vytékání
lepidla. Vykazuje dobrou adhezi na celé ad
polárních i nepolárních povrch v etn kov ,
polykarbonátu, ABS a polypropylénu. Speciální nát r
umož uje termo transférový a konven ní tisk
informa ních a logistických etiket nebo etiket
pro ozna ení specifického oprávn ní, i standardu.
„Transfer PET white TOP / S8001“ je celosv tov
dostupný a je tedy vhodný i pro globální výrobce,
kte í hledají konsolidované specifikace pro své
etikety použitelné po celém sv t .
Pro speciální požadavky d razn doporu ujeme
provést aplika ní testy.
Tisk a zpracování
Mimo termotransferový tisk m že být materiál také
potiskován všemi konven ními tiskovými
technologiemi, jako je flexo, UV knihtisk a sítotisk.
Pro specifické požadavky d razn doporu ujeme
aplika ní testy.
K dosažení výborných výsekových vlastností
doporu ujeme nevysekávat ostré rohy v kontu e
etikety.
UL a CSA schválení
Tento produkt je souladu s požadavky uvedené v
UL 969 a CSA C22.2 No. 0.15 pro vnit ní a venkovní
použití. íslo UL souboru je MH27538. Pro
detailn jší informace o schválení se podívejte do
p ílohy . 2.
Tato podložka není doporu ena pro strojové skládání
RoHS / P edpis 2002/95/EU
Látky vyjmenované ve lánku 4 odst. 1 z 2002/95/EU
(RoHS) nejsou zám rn použity v tomto materiálu.
Limity koncentrací t chto látek maximální povolené
limity Jak je uvedeno v dodatku 2002/95/EU.
Celková tlouš ka materiálu:
0,135 mm
Typické hodnoty
Typické hodnoty , pro obecné aplikace:
P íloha . 1.
Doba skladování
Dva roky p i 22 °C a 50 % vlhkosti
1/6
Avery Dennison Roll Materials Europe
Lammenschansweg 140, P.O. Box 28
NL - 2300 AA Leiden - The Netherlands
Tel +31 71 5794100 - Fax +31 71 5794180
http://www.europe.fasson.com
Technická specifikace samolepícího materiálu
FASSON Transfer PET white TOP / S8001 / BG42 Wh
AMR674 / AF031
Datum vydání: 03.08.2010
P íloha . 1: Technická data
Poznámka: následující informace by m ly být považována za obecnou nebo typickou a nemusí
platit pro konkrétní aplikaci
Finální lepivost
FTM1: 180°, 300 mm/min, dwell time: 48 hours
Povrch
ABS
Aluminium
Lakované panely automobil
Sklo
HDPE
LDPE
PA6
Nerezová ocel
N/25mm
13,0
11,5
10,5
12,0
7,5
8,0
10,5
15,0
Chemická odolnost:
Výsledky test jsou založeny na 4 hodinách pono ení za pokojové teploty ( pokud není uvedeno jinak).
Vzorky byly aplikovány na testovací panel a temperovány po 24 hodin p ed pono ením a vyhodnoceny
okamžit po vytažení z roztoku. Lepivost byla m ena v souladu s normou FTM1.
Chemická látka
Testovaný
N/25mm
Vizuální
Stranová
povrch
zhodnocení
penetrace
(mm)
1
Ad Blue
Aluminum
11,5
Beze zm ny
0
Bionafta
Sklo
11,0
Beze zm ny
0
2
Bioethanol E85
sklo
11,5
Beze zm ny
2
3
Brzd. Kap.
Sklo
11,0
Beze zm ny
0
4
Nafta
Sklo
11,0
Beze zm ny
0
5
Motorový olej
Sklo
11,5
Beze zm ny
0
6
Benzín
Sklo
8,0
Beze zm ny
3
Heptan
Sklo
10,0
Beze zm ny
3
Destil. Voda
Aluminum
7,5
Beze zm ny
0
7
Víceú elový istící prost edek
Sklo
8,5
Beze zm ny
0
8
Koupelnový isticí prost edek
Sklo
9,0
Beze zm ny
0
8
B lící prost edek
Sklo
7,5
Beze zm ny
0
Mycí prost edek do my ky
Sklo
9,0
Beze zm ny
0
9
na nádobí
1
Aral
CropEnergies CropPower85
3
DOT 4 Synthetic (One Way)
4
TOTAL
5
TOTAL quartz 700, 10 W 40
6
TOTAL Euro 95
7
Sagrotan sea breeze (Reckitt Benckiser)
8
Danklorix (Colgate Palmolive)
8
Cillit Antikalk (Reckitt Benckiser)
9
Fairy lemon (Procter& Gamble)
2
2/6
Avery Dennison Roll Materials Europe
Lammenschansweg 140, P.O. Box 28
NL - 2300 AA Leiden - The Netherlands
Tel +31 71 5794100 - Fax +31 71 5794180
http://www.europe.fasson.com
AMR674 / AF031
Technická specifikace samolepícího materiálu
FASSON Transfer PET white TOP / S8001 / BG42 Wh
Datum vydání: 03.08.2010
Termo transferový tisk:
Potiskovatelnost – fyzická odolnost
Klasický tisk (Tiskové zkoušky byly provedeny tiskárnou Zebra XII 140):
Páska
nastavení
Tisk.kvalita ANSI Grade
rychl. energie
Armor AXR7+
3
20
++
A
Armor AXR8
3
15
++
A
DNP R300
3
15
++
A
DNP R510
3
20
++
A
Iimak SP330
3
15
++
A
ITW B324
3
15
++
A
Ricoh B110CR
3
15
++
A
Scratch
odolnost
++
++
++
++
++
++
++
Near edge printers (Tiskové zkoušky byly provedeny tiskárnou Avery TTX 450 – Near Edge):
Páska
nastavení
Tisk.kvalita ANSI Grade
Od r odolnost
rychl. energie
Armor AXR 600
4 ”/s
+
A
++
Armor AXR 800
4 ”/s
+
B
++
Ricoh B120 E
4 ”/s
++
A
+
ANSI (American National Standards Institute) Grade: informace o kvalit
A: excelentní B: dobrá C: akceptovatelná D: itelná s obtížemi
++: excelentní +: dobrá o: akceptovatelná -: špatná
Páska
odolnost
++
++
++
++
++
++
++
Páska odolnost
o
o
+
árových kód
Chemická odolnost
Potisknuté vzorky byly navlh eny na povrchu istou m kkou bavln nou látkou nasáklou testujícím
roztokem, desetkrát jemn nat eny s mírným tlakem. Po p ti sekundách vysušeny suchou istou
m kkou látkou a po patnácti minutách zhodnoceny.
AXR7 AXR8 R300 R510 SP330 B324 B110
AXR
AXR
B120
+
CR
600
800
E
1
Ad Blue
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2
Nemrzn. sm s
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Biodiesel
+
o
+
+
+
+
+
o
3
Bioethanol E85
+
+
+
+
+
+
o
4
Brzdová kap.
+
+
+
o
+
+
o
5
Rozp. isti
+
+
+
+
+
+
+
6
Motorový olej
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
Benzín
o
+
Isopropanol
+
+
+
+
+
+
+
8
Preservative
+
+
+
+
+
+
+
o
Spirit
+
+
+
+
+
+
o
+: dobrý (žádné zm ny)
o: akceptovatelný (menší zm ny, itelný)
1
5
2
6
Aral
Speedfrost "Speedfroil" 1:1 in water
3
CropEnergies CropPower85
4
“ATE” SL DOT 4
-: špatný
“Caramba“ Cold Cleaner
BP 15 W-40
7
Super unleaded
8
„Nigrin“ Hard Wax Polish
Avery Dennison Roll Materials Europe
Lammenschansweg 140, P.O. Box 28
NL - 2300 AA Leiden - The Netherlands
Tel +31 71 5794100 - Fax +31 71 5794180
http://www.europe.fasson.com
Technická specifikace samolepícího materiálu
FASSON Transfer PET white TOP / S8001 / BG42 Wh
AMR674 / AF031
Datum vydání: 03.08.2010
P íloha . 2: Informace o schválení
UL – Underwriters Laboratories (UL969)
íslo souboru: MH27538
Tento material má UL schválení pro venkovní a pokojové vystavení vlivu vysoké vlhkosti nebo
ob asného p sobení vodou, benzínem, i mazacími oleji.
Minimum
Maximum
I
I/O
Dodate né
Application Surface
Temperature (°C) Temperature (°C)
podmínky
Acrylic paint
-40
+150
X
O, G
Acrylic powder paint
-40
+150
X
Alkyd paint
-40
+150
X
O, G
Aluminum
-40
+150
X
O, G
Anodized aluminum
-40
+150
X
O, G
Epoxy paint
-40
+150
X
Epoxy powder paint
-40
+150
X
Galvanised steel
-40
+150
X
O, G
Polyester paint
-40
+150
X
O
Polyester powder paint
-40
+150
X
Polyurethane powder paint
-40
+150
X
Porcelain
-40
+150
X
Stainless steel
-40
+150
X
O, G
Glass
-40
+125
X
Melamine
-40
+100
X
O, G
Phenolic – phenol formaldehyde
-40
+100
X
Polycarbonate
-40
+100
X
Unsaturated polyester – thermoset
-40
+100
X
O, G
ABS
-40
+80
X
O, G
Polybutylene terephthalate (PBT)
-40
+80
X
O
Polyethylene (PE)
+80
X
O
Polyphenylene oxide/ether
-40
+80
X
Polypropylene (PP)
-40
+80
X
O, G
Polystyrene (PS)
-40
+80
X
O
Polyvinyl chloride (PVC)
-40
+80
X
Polyvinyl fluoride (PVF)
-40
+80
X
I: indoors
I/O: indoors and outdoors
G: Ob asné vystavení ú inku benzínu (post íkání) O: Ob asné vystavení ú inku mazacích olej
UL certifikace se vztahuje na použití následujiících termotransferových tiskových pásek:
Astro-Med "RF", "RY", "RAF Blue", "R-5", Armor "AXR8", "AXR600", "AXR-7+", Coding Products
"5940", "5640 Blue", "5440 Red", Dainippon "R-300", "R-510", "R-510 Green", "R-510 Blue", "R-510
Red" (Indoor Use Only), Dasco "DR-74", "DR-84", Datamax "SDR-A", "SDR-D", "SDR-5", "SDR-6",
"SDR", "PGR", "SDR-4", "SDR-7", "SDR Millenium", Iimak "SH-36", "SP-330", "SP-410", "Primemark",
"Primemark 255", Intermec "053258-2", "054048-4", "TMX 3200", "TMX 1500", ITW "B324", "R-90",
"M-95", "R-91", Japan Pulp and Paper "Resin 1", "Resin 2 Blue", "Resin 2 Red (Indoor Use Only),
"Resin 2 Green", Japan Pulp and Paper GmbH "Sigma P", Kurz "K-300", "K-500", "K-501", Mid-City
Columbia "CGL-80HE", "MCC-23HE", Monarch "9446", NCR "Promark 3", "Pacesetter", "Ultra V",
"Matrix Resin", "Perma Max", "K3", Peak "Ultra Premium", "Ultra Extreme", Ricoh "B110CR", "B110C",
"120EC", "B110CX", RSI ID Technologies "Pressiza H", "Pressiza R", "Pressiza S", "Pressiza K",
"Pressiza X", Sato "Premier 1", Sony "4070", "4072", "4080", "4075", "4085", "5070", "4571",
"TR6075", "TR6070", "Signature Series Resin", "TRX-75", Union Chemicar "US-300", Union Barcode
Industries "HR06", Zebra "5095", "5175", "5100", "5463", "Z-1400", "Z-3100", "Z-4100","5555".
Avery Dennison Roll Materials Europe
Lammenschansweg 140, P.O. Box 28
NL - 2300 AA Leiden - The Netherlands
Tel +31 71 5794100 - Fax +31 71 5794180
http://www.europe.fasson.com
AMR674 / AF031
Technická specifikace samolepícího materiálu
FASSON Transfer PET white TOP / S8001 / BG42 Wh
Datum vydání: 03.08.2010
P íloha . 2: Informace o schválení
CSA – Canadian Standards Association
UL testoval tento produkt podle požadavk popsaných v CSA C22.2 No. 0.15.
Tento produkt je uznán podle C-UL pro venkovní a pokojové použití, kde byl vystaven mokrému
prost edí. Detaily jsou uvedeny v UL íslo souboru MH27538.
Skupina
Kov
Elektrostaticky lakovaný kov A
Elektrostaticky lakovaný kov B
Elektrostaticky lakovaný kov C
Elektrostaticky lakovaný kov D
Sklo
Skupina plast I
Skupina plast II
Skupina plast III
Skupina plast IV
Skupina plast V
Skupina plast VI
Skupina plast VII
Skupina plast VIII
PVF
Etiketovaný povrch
Holá, metalizovaná nebo smaltovaná ocel;
Holý, eloxovaný nebo smaltovaný hliník
Nát r polyesterovou práškovou barvou
Nát r akrylátovou práškovou barvou
Nát r epoxidovou práškovou barvou
Nát r polyurethanovou práškovou barvou
Fenoly, Melaminy, Mo ovina formaldehyd
Oxid polyphenylu, sulfát polyphenylu
Polykarbonáty, acetáty, akryláty
Polyethylen, Polyprophylen, Polybutylen
Polyamid, polyimid
ABS, styrene, styrene acrylonitril
PVC (nem k ené), PVC (m k ené)
Polyester se skelnými vlákny, epoxy se
skelnými vlákny
Max. teplota (°C)
+150
+150
+150
+150
+150
+125
+100
+80
+100
+80
+80
+80
+80
+80
+80
C-UL certifikace se vztahuje na použití následujiících termotransferových tiskových pásek:
Astro-Med "RY", "RAF Blue", Armor "AXR8", "AXR600", "AXR-7+", Coding Products "5940", "5640
Blue", "5440 Red", Dainippon "R-300", "R-510", "R-510 Green", "R-510 Blue", "R-510 Red" (Indoor
Use Only), Datamax "SDR-A", "SDR-D", "SDR-5", "SDR-6", "SDR", "SDR-7", "SDR Millennium", Intermec "053258-2", "054048-4", ITW "R-90", Japan Pulp and Paper "Resin 1", Kurz "K-500", Mid-City
Columbia "CGL-80HE", "MCC-23HE", NCR "Promark 3", "Matrix Resin", Peak "Ultra Premium", "Ultra
Extreme", Ricoh "B110CR", "B110C", "120EC", RSI ID Technologies "Pressiza S", "Pressiza K",
"Pressiza X", Sato "Premier 1", Sony "4070", "5070", "TR6075", "TR6070", "Signature Series Resin",
Union Chemicar "US-300", Zebra "5100".
Avery Dennison Roll Materials Europe
Lammenschansweg 140, P.O. Box 28
NL - 2300 AA Leiden - The Netherlands
Tel +31 71 5794100 - Fax +31 71 5794180
http://www.europe.fasson.com
Technická specifikace samolepícího materiálu
FASSON Transfer PET white TOP / S8001 / BG42 Wh
AMR674 / AF031
Datum vydání: 03.08.2010
Záruka
Veškeré údaje, technické informace a doporu ení týkající se výrobk AVERY DENNISON vycházejí z
test , o nichž v íme, že jsou spolehlivé, ale nep edstavují žádnou záruku i garanci. Všechny
výrobky AVERY DENNISON se prodávají s tím, že sám NAKUPUJÍCÍ nezávisle ur í vhodnost t chto
výrobk pro dané ú ely. Garantujeme, že výrobky AVERY DENNISON budou bez vad materiálu i
zpracování po dobu jednoho roku od data odeslání. Jakýkoliv výrobek, u kterého se v záru ní dob
prokáže, že je defektní, bude zdarma nahrazen nebo AVERY DENNISON m že vystavit dobropis na
odpovídající ástku, avšak v žádném p ípad AVERY DENNISON neponese zodpov dnost za
jakékoliv nároky p ekra ující hodnotu defektního výrobku ani nebude jakkoliv zodpov dný za následky
i náhodné škody.; ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ I IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, A Z HLEDISKA
OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNI VYUŽITÍ I JINÉ, KROM T CH,
KTERÉ JSOU STANOVENY VÝŠE (KTERÉ PLN NAHRAZUJÍ VŠECHNY OSTATNí ZÁRUKY) SE
NEBUDOU VZTAHOVAT NA VÝROBKY PRODÁVANÉ AVERY DENNISON. AVERY DENNISON SE
Z ÍKÁ A VYLU UJE VŠECHNY OSTATNÍ TAKOVÉ ZÁRUKY. ŽÁDNÉ Z EKNUTÍ SE, ZM NY,
DODATKY NEBO ÚPRAVY VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK NEBUDOU PLATNÉ, POKUD
NEBUDOU MÍT PÍSEMNOU PODOBU PODEPSANOU VEDOUCÍM PRACOVNÍKEM AVERY
DENNISON.; Žádný prodejce, zástupce nebo zprost edkovatel AVERY DENNISON není oprávn n
poskytovat jakoukoliv záruku, garanci nebo prohlášení v rozporu s výše uvedeným.
Avery Dennison Roll Materials Europe
Lammenschansweg 140, P.O. Box 28
NL - 2300 AA Leiden - The Netherlands
Tel +31 71 5794100 - Fax +31 71 5794180
http://www.europe.fasson.com

Podobné dokumenty

Technická specifikace samolepícího materiálu

Technická specifikace samolepícího materiálu Avery Dennison Roll Materials Europe Lammenschansweg 140, P.O. Box 28 NL - 2300 AA Leiden - The Netherlands Tel +31 71 5794100 - Fax +31 71 5794180 http://www.europe.fasson.com

Více

Technická specifikace samolepícího materiálu

Technická specifikace samolepícího materiálu Tento UL certifikovaný materiál je odolný proti vysoké vlhkosti ve vnitrním prostredí nebo obcasnému

Více

Technická specifikace samolepícího materiálu FASSON Transfer

Technická specifikace samolepícího materiálu FASSON Transfer Avery Dennison Roll Materials Europe Lammenschansweg 140, P.O. Box 28 NL - 2300 AA Leiden - The Netherlands Tel +31 71 5794100 - Fax +31 71 5794180 http://www.europe.fasson.com

Více

Technická specifikace samolepícího materiálu

Technická specifikace samolepícího materiálu Avery Dennison Roll Materials Europe Lammenschansweg 140, P.O. Box 28 NL - 2300 AA Leiden - The Netherlands Tel +31 71 5794100 - Fax +31 71 5794180 http://www.europe.fasson.com

Více

Technická specifikace samolepícího materiálu

Technická specifikace samolepícího materiálu o: akceptovatelný (menší zm ny, itelný)

Více

Technická specifikace samolepícího materiálu

Technická specifikace samolepícího materiálu Veškeré údaje, technické informace a doporu ení týkající se výrobk AVERY DENNISON vycházejí z test , o nichž v íme, že jsou spolehlivé, ale nep edstavují žádnou záruku i garanci. Všechny výrobky AV...

Více

Technická specifikace samolepícího materiálu

Technická specifikace samolepícího materiálu výrobky AVERY DENNISON se prodávají s tím, že sám NAKUPUJÍCÍ nezávisle ur í vhodnost t chto výrobk pro dané ú ely. Garantujeme, že výrobky AVERY DENNISON budou bez vad materiálu i zpracování po dob...

Více

Technická specifikace samolepícího materiálu

Technická specifikace samolepícího materiálu Armor "AXR7+", "AXR600", DaiNippon "R510", Ricoh "B110CX", "B110C" and Sony "TR5070"

Více