realitad á v á velk ý prostorprop ř edstavivost

Transkript

realitad á v á velk ý prostorprop ř edstavivost
výhradní marketingový partner Golf Resortu Karlovy Vary
r e a l i t a
d á v á
v e l k ý
p r o s t o r
p r o
p ř e d s t a v i v o s t
G o l f R e s o r t K a r l o v y Va r y a . s . v z n i k l a s p o j e n í m p ř e d n í c h k a r l o v a r s k ý c h
firem v roce 1996 za účelem provozování sportovní činnosti, zejména
golfu. Po odsouhlasení vítězného podnikatelského záměru předloženého
G o l f R e s o r t e m K a r l o v y Va r y a . s . m ě s t s k é m u z a s t u p i t e l s t v u , d o š l o k d l o u h o d o b é m u p r o n á j m u m ě s t s k ý c h p o z e m k ů , n a k t e r ý c h s e g o l f o v é h ř i š t ě n a chází. Od této doby se akciová společnost stala investorem a správcem
a v roce 2004 majitelem areálu.
G o l f o v é h ř i š t ě v K a r l o v ý c h Va r e c h b y l o p o s t a v e n o v r o c e 1 9 3 3 n a z á k l a d ě p r o j e k t u p a ř í ž s k é h o a r c h i t e k t a C . N o s k o w s k i h o . Te n t o a r e á l j e j e d ním z nejstarších a nejhezčích ve střední Evropě, umístěn v překrásném
p r o s t ř e d í K r u š n ý c h h o r , p o u h ý c h 1 2 0 k m o d P r a h y a 5 k m o d c e n t r a K a r lov ý c h Va r ů . V s o u č a s n é d o b ě s e G o l f R e s o r t K a r l o v y Va r y ř a d í m e z i
r e n o m o v a n á h ř i š t ě v E v r o p ě , k t e r é m á P A R 7 2 a d é l k u 6 . 1 6 7 m .
Společně s golfovou hrou
je zde nabízen kvalitní servis zahrnující golf
shop, driving range s možnou výukou golfu, zapůjčení kompletní golfové
výbavy a elektrických autíček s GPS navigací.
V p r o s t o r á c h k l u b o v n y, k t e r á j e u m í s t ě n a v s a m o t n é m s t ř e d u a r e á l u , s e
n a c h á z í r e s t a u r a c e , b a r, V I P s a l ó n e k , k o s m e t i c k ý s a l ó n , r e l a x a č n í c e n trum PUPP Relax Centrum nabízející horkou páru, vířivou vanu a masáže. V prvním patře klubovny je možné nalézt nově vystavěný luxusní
apartmán s výhledem na golfové hřiště. Vše je dokresleno prostornou
terasou s nádherným výhledem na jamku č. 18. Gastronomický servis je
zde zabezpečován společností Grandhotel Pupp, která současně nabízí
možnost ubytování v 5-ti hvězdičkovém hotelu s 300-letou tradicí.
Tr a d i c e g o l f u v K a r l o v ý c h V a r e c h , r e p r e z e n t a t i v n í p r o s t o r y a d o k o n a l ý s e r v i s
jsou předpokladem pro pořádání nejprestižnějších turnajů a společenských
a k c í v š e h o d r u h u a s o u č a s n ě m o ž n o s t í p r e z e n t a c e j e d n o t l i v ý c h s p o l e č n o s t í .
I. Jamka
II. Billboardy u hlavní silnice cena: 400.000,- Kč / jamka / rok
cena: 300.000,- Kč / panel / rok
Daná jamka nese jméno
sponzora a je osazena informačním panelem se základními informacemi pro hráče. K dispozici je reklamní
plocha o rozměru 40 x
70 cm, 80 x 70 cm. Dále je
partnerovo logo umístěno
na vlajce označující číslo
možnosti prezentace na Golf Resortu Karlovy Vary
jamky.
Billboardy o velikosti 5,1x2,4m jsou umístěné na levé straně při
hlavní silnici směr Karlovy Vary – Praha.
III. Reklamní panely u příjezdové cesty
cena: 200.000,- Kč / panel / rok
I V. Reklamní panely na Driving Range
cena: 100.000,- Kč / panel / rok Panely o velikosti 2x1m jsou složené do tvaru leporela
Panely o velikosti 2x1m jsou umístěny u parkovacích ploch
a lemují příjezdovou cestu k parkovišti u klubovny.
na Driving Range.
cena: 100.000,- Kč / rok
Reklama na golfových vozících pro přepravu hráčů na hřišti.
V I. Reklamní panely u putting greenu cena: 70.000,- Kč / rok
Reklamní panely o velikosti 120x70cm se nacházejí u putting greenu v bezprostřední blízkosti klubovny.
VII.LED obrazovka
cena: dohodou
Možnost prezentace na LED obrazovka o velikost obrazovky 3,456
x 1,728m, která je umístěna na terase Golf Resortu.
možnosti prezentace na Golf Resortu Karlovy Vary
V. Golfová autíčka
Podmínky pořádání komerčního golfového turnaje
Pronájem hřiště:nabízíme dvě varianty pronájmu hřiště:
n
a celý den (v tomto případě, je hřiště exklusivně zavřeno pouze pro hosty společnosti - cena pronájmu je
pak zvýšena o 50.000,-Kč)
Typy startu:
cena: 350.000,- Kč/víkend, svátek | 200.000,-Kč/ všední den
nabízíme dva typy startu:
kanonový start - maximální počet hráčů 120
postupný start - maximální počet hráčů 150
Technické zabezpečení:
v pronájmu hřiště je zahrnuto sportovní zajištění turnaje (startér, marshal, příprava a rozlosování turnaje, příprava
a obsluhu výsledkové tabule, rozhodčí), rozvezení a stažení reklam po hřišti.
Reklamní panely v areálu:v ceně pronájmu golfového hřiště je zahrnuto 20 kusů reklamních panelů o velikosti 2 x 1 metr. cena: Za každý panel nad limitní počet bude účtováno: 1.000,- Kč/1 kus
Reklamní stánky:v případě Vašich sponzorských nápojů, ochutnávek nebo jiných prezentačních akcí Vám rádi zajistíme prostor
v klubovně nebo na terase Golf Restaurantu.
Prezentace automobilů:
Reklamní vlaječky na jamkách:
Reklamní cedulky na odpalištích:
cena: 1.000,- Kč/1 m2
max. 5 vozů, možné umístit před klubovnou, na terasu či k jamce č. 13
cena: 3.000,- Kč/1 vůz/den
nutné konzultovat s naší společností, z důvodů různých úchytek na vlajkách
cena: 3.000,- Kč/1 den
cena: 3.000,- Kč/den
Ceny jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH.
pronájem golfového hřiště pro uspořádání komerčních golfových turnajů
na jedno kolo hry (18 jamek, po turnaji jsou na hřiště puštěni další hráči)
Doprovodné služby a program pro nehrající hosty v rámci komerčního golfového turnaje
Relaxační centrum:Pupp relax centrum v klubovně golfového hřiště. Pára, vířivá vana, 1-2 maséři. Možnost pronájmu na celou dobu trvání
turnaje včetně masáží (10.00-18.00 hod.)
Hudba:
Fotodokumentace:
doprovodné služby a program pro nehrající hosty
Golfová klinika:
Patovací soutěž:
Dámský koutek:
cena: 20.000,-Kč – 2 maséři | 10.000,-Kč – 1 masér
rádi Vám zajistíme produkci hudebníků dle Vašeho přání
cena: dle dohody
zajištění fotografa na akci, včetně uložení fotek na CD + možnost vytištění fotografií na místě – 1 ks (10x15cm) 8,- Kč
cena: 7 000,-Kč/den
skupinový trénink na cvičné louce pro max. 20 osob s profesionálním trenérem
cena: 7.000,- Kč/2 hodiny (cena zahrnuje: půjčení holí všem účastníkům, tréninkové míče)
putting green u klubovny - pod odborným vedením
cena: 3.000,- Kč
nehtové studio, masáže obličeje, líčení. Během turnajů je dámský koutek umístěn v I. patře klubovny v samostatném salónku.
cena: Cena nehtové studio: 7.000,- Kč | Cena líčení: 4.000,- Kč
Moderátor:
cena: cca 10.000,- Kč/ 1 den
Překlad od cizích jazyků:
cena: cca 3.000,- Kč/1 den
Hostesky:využíváme k vítání hostů u příjezdové brány, registraci hráčů, vybírání scorekaret atd.“
Forcaddy:
cena: 1.500,- Kč/ 1 den/ hosteska
cena: 900,- Kč/1den/1 forcaddy
především využívána k parkování vozidel (zejména při větších turnajích) nebo hlídání vstupu do areálu Golf Resortu K. Vary
cena: 1.500,- Kč/ 1 osoba/ 1 den
Občerstvení:dle nabídky Grandhotelu Pupp Karlovy Vary, který provozuje golf restaurant v areálu Golf Resortu K. Vary. V případě Vaší individuální
představy Vám rádi zpracujeme nabídku, dle Vašeho přání.
Prezentace na LED obrazovce:
možnost umístění log či prezentačních spotů zájemce na LED obrazovce o velikosti 3,456 x 1,728 m umístěné na terase klubovny
cena: 10.000,-Kč/1 den
Ceny jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH.
Podmínky pořádání golfové akce
Vzhledem k tomu, že se nejedná o klasický komerční turnaj, nabízíme tyto podmínky uspořádání akce:
Start:
Umístění reklam:
Postupný start z 1. jamky
U tohoto typu akce je možné v průběhu startovních časů umístit reklamu o velikosti 2x1m na odpaliště jamky č. 1
Vyhlášení výsledků:Zde je nutné přihlédnout na další provoz hřiště a případné vyhlášení výsledků provést v hale či v prvním patře klubovny
cena: 2 000,- Kč/hráč + technické zabezpečení - do 50 osob = 5 000,- Kč; nad 50 osob = 10 000,- Kč (Ceny jsou uvedeny s DPH)
doprovodné služby a program pro nehrající hosty | podmínky pořádání golfové akce
Security služba:
Kontakt:
ONE ETAGE a.s.
Sídlo společnosti:
Dlouhá 714/36, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Korespondenční adresa: Ctiradova 1, 140 00 Praha 4
Zastoupení společnosti na Golf Resortu Karlovy Vary:
Pražská 219, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 331 001
E-mail.: [email protected]
GOLF RESORT KARLOVY VARY a.s. Sídlo společnosti:
Pražská 219, 360 01 Karlovy Vary
Tel.:353 331 001
E-mail: [email protected]
www.golfresort.cz