Textová část územního plánu obce Statenice

Transkript

Textová část územního plánu obce Statenice
ÚZEMNÍ PLÁN
STATENICE
TEXTOVÁ ČÁST
včetně odůvodnění
návrh k veřejnému projednání
08/2016
Zadavatel:
Obec Statenice
Statenická 23
252 62 Horoměřice
Pořizovatel:
Obecní úřad Statenice, Ing. arch. Zdeňka Táborská
Projektant:
Ing. arch. Vlasta POLÁČKOVÁ, Urbanistický UP-24
K Červenému Vrchu 845/2b, 160 00 Praha 6
Autorský kolektiv:
Ing. arch. Vlasta Poláčková,
vedoucí projektant
Urbanismus a koordinace:
Ing. arch. Zuzana Hrochová
Doprava:
Atelier DUK s.r.o.
Ing. arch. Petr Preininger
Zásobování pitnou vodou, kanalizace, dešťové vody
Michal Otta, Praha 10, Na Louži 1310
Demografie:
RNDr. Jiří Jedlička
Digitální zpracování:
Mgr. Věra Janíková
a Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.
2
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. …………..
Územní plán Statenice
Správní orgán, který OOP vydal:
Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
Zastupitelstvo obce Statenice
Ing. arch. Zdeňka Táborská
pověřená výkonem územně plánovacích
činností pro pořízení ÚP Statenice podle § 24
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
uzavřením smlouvy
Datum nabytí účinnosti:
Podpis:
Razítko:
3
Obec Statenice
Opatření obecné povahy, kterým se vydává
Územní plán Statenice
Zastupitelstvo obce Statenice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti
vydává
na základě usnesení zastupitelstva č. ………………. ze dne ………….
Územní plán Statenice
4
Obsah textové části
a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ........................................................................... 7
b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT ............................................................................................................... 7
b.1) Základní koncepce rozvoje území ......................................................................... 7
b.2) Ochrana a rozvoj hodnot území ............................................................................. 7
c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ ........................... 8
c1) Urbanistická koncepce .............................................................................................. 8
c.2) Systém sídelní zeleně ve vazbě na zeleň v krajině ......................................... 12
c.3) Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby ........................................... 13
d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ .................................................................................................................. 19
d.1) Koncepce dopravní infrastruktury ........................................................................ 19
d.2) Koncepce technické infrastruktury ....................................................................... 21
d.2.1) Zásobování elektrickou energií – rozvody VN a trafostanice .............................. 21
d.2.2) Spoje ..................................................................................................................... 21
d.2.3) Zásobování plynem .............................................................................................. 21
d.2.4) Zásobování pitnou vodou ..................................................................................... 21
d.2.5) Odkanalizování ..................................................................................................... 22
d.3) Občanské vybavení ................................................................................................ 22
e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY ..................................................................... 23
e.1) Promítnutí koncepce uspořádání krajiny do ploch s rozdílným způsobem
využití v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití .................. 23
e.2) Plochy změn v krajině ........................................................................................... 23
e.3) Územní systém ekologické stability ..................................................................... 24
e.4) Prostupnost krajiny ................................................................................................ 24
e.5) Protierozní ochrana, vodohospodářská a protipovodňová opatření ............. 25
e.6) Ochrana nerostných surovin ................................................................................. 25
f)
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ,
VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ........... 26
f.1) Obecné podmínky ................................................................................................... 26
f.2) Podmínky pro využití jednotlivých druhů ploch a jejich prostorové uspořádání
.................................................................................................................................... 26
f.3) Stanovení podmínek ochrany krajinného rázu ................................................... 46
g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY
A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE
PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT ............................................. 47
h) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO ............ 49
i)
STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 ODST. 6 SZ ........... 49
5
j)
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO
PROVĚŘENÍ ................................................................................................................... 49
k) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI 50
l)
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE ........ 50
m) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU
........................................................................................................................................... 53
n) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)........................................... 53
o) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH
STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT............. 54
p) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI ................................................................................. 54
Obsah dokumentace
Výroková část
Text
Schéma vložené v textu:
Urbanistická koncepce a systém sídelní zeleně
Výkresy
P1 Základní členění území
P2 Hlavní výkres
P3 Veřejně prospěšné stavby a opatření
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
6
a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ


Hranice zastavěného území byla vymezena v souladu s §58 Stavebního zákona
a zachycuje stav k 31. 5. 2016.
Zastavěné území je zakresleno ve Výkrese základního členění území P1 i v ostatních
výkresech.
b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT
b.1) Základní koncepce rozvoje území
Hlavní koncepční zásady rozvoje území:
 Dynamický a současně vyvážený rozvoj obce
 Rozvoj obytné funkce jako hlavní funkce území v souladu s rozvojem dopravní,
technické a občanské infrastruktury – řešení existujících deficitů a pokrytí nových
narůstajících potřeb
 Stabilizace stávajících komerčních aktivit ve výrobních i nevýrobních službách a drobné
výrobě
 Rozvoj území za podmínky minimalizace vlivu na životní prostřední, přírodu a krajinu
a existující hodnoty území
b.2) Ochrana a rozvoj hodnot území
Hlavní zásady ochrany a rozvoje hodnot:


Předmětem ochrany jsou existující přírodní hodnoty území:
o významné krajinné prvky ze zákona - lesy, vodní toky, rybníky a údolní niva zejména niva Únětického potoka a hodnotná krajina jihozápadně od sídla
Statenice)
o prameniště ve svahu mezi ulicemi Keltská a K Chotolu (vliv na mikroklima,
útočiště ptactva, ochrana vodního zdroje – OP nezrušeno)
o územní systém ekologické stability; jednotlivé prvky systému jsou územně
chráněny
Ochrana přírodních hodnot se promítla do návrhu uspořádání krajiny - výstavba na
těchto plochách je omezena nebo vyloučena (viz podmínky využití ploch s rozdílným
způsobem využití).
Předmětem ochrany jsou existující kulturní hodnoty území:
o území s prokázanými a předpokládanými archeologickými nálezy územní plán
eviduje; v těchto územích platí příslušné právní předpisy pro veškeré stavební
činnosti
o v lokalitě Statenice Bílá skála – Nad Punčochou, kde byly nalezeny terénní stopy
po starých stezkách, které mohly být součástí systému cest Via Magna, jsou
vyloučeny veškeré stavby a činnosti, které by historické terénní stopy zničily
(lokalita je začleněna do ploch s rozdílným způsobem využití NP Plochy přírodní,
kde jsou takové činnosti vyloučeny)
o historická jádra Statenic a Černého Vola a historicky a architektonicky významné
stavby jsou začleněny do ploch s rozdílným způsobem využití, kde jsou uplatněny
podmínky, které zohledňují kulturně historické hodnoty zástavby
7
nemovitá kulturní památka – areál zámku zapsaný v ústředním seznamu
nemovitých kulturních památek ČR pod č. 45990/2-2304 je začleněn do ploch
s rozdílným způsobem využití SM1 a přestavbové plochy P01, kde jsou uplatněny
podmínky, které zohledňují kulturně historické hodnoty zástavby; přilehlý park
Parádnice je zařazen do zastavitelné plochy Z01 a do plochy změn v krajině K09,
kde jsou stanoveny podmínky umožňující obnovu této kulturně historické hodnoty
o mlýny (č.p. 27 a č.p. 8 ve Statenicích a č.p.109 v Černém Volu) jsou začleněny do
ploch s rozdílným způsobem využití, kde jsou uplatněny podmínky, které
zohledňují kulturně historické hodnoty zástavby
o sochy, pomníky, kříže, historicky a architektonicky významné stavby …při
jakýchkoli stavebních aktivitách je nutné respektovat je jako kulturní hodnoty
Návrh územního plánu zachovává a rozvíjí i další krajinářské a kulturně historické
hodnoty krajiny – obnova hodnotných míst v krajině (například zpřístupnění prameniště,
obnova a zřízení cest v krajině s možností vyhlídek apod.)
Návrh územního plánu respektuje existující civilizační hodnoty a racionálně je využívá
pro další rozvoj obce (dopravní a technická infrastruktura)
o


c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

(viz Schéma urbanistické koncepce a systému sídelní zeleně)
c1) Urbanistická koncepce


Struktura osídlení:
o
Zastavěné území se bude nadále rozvíjet jako jeden sídelní útvar vzniklý
spojením dvou původních jader osídlení Statenic a Černého Vola.
o
Hlavní funkcí území obou srostlých sídel je a i v budoucnu bude bydlení.
o
Nové rozvojové prostory Boušovský a Jabloňový Sad se stanou organickou
součástí obce. Budou propojeny se současnou zástavbou komunikacemi pro
motorová vozidla (nově navrhovaná propojení silnic) a zejména pěšími
komunikacemi – stezkami a chodníky.
Centra obce:
o
Stabilizují se dvě historická centra obce – Statenické - jako hlavní centrum obce
a centrum Černého Vola s lokální funkcí.
o
V těchto centrech je třeba věnovat zvýšenou pozornost veřejným prostranstvím
a veřejné zeleni.
o
Při řešení center budou navrženy zejména:






o
chodníky s přechody pro zajištění bezpečnosti chodců
plochy pro hromadnou dopravu – případné zastávky
plochy pro parkování
osvětlení
mobiliář
veřejná zeleň
Potenciálem pro rozvoj centra Statenic je Statenický zámek, kde se navrhuje
využití pro veřejnou i komerční vybavenost, bydlení, veřejná prostranství a
veřejnou zeleň.
8

o
Potenciálem pro rozvoj centra Černého Vola je křižovatka ulic Únětická a Skalní,
kde je třeba věnovat pozornost úpravě veřejného prostranství a zeleně.
o
Podmínky pro využití historických center a areálu Statenického zámku vyžadují
respektování kulturně historických hodnot území.
o
Stabilizuje se nové centrum v areálu Statenický Mlýn – současně místo
koncentrace obytné zástavby a služeb.
o
Navrhují se dvě nová místa koncentrace obytné zástavby a služeb – v areálu
Boušovský a v areálu Jabloňový Sad - jih. V těchto plochách je třeba kromě
bydlení a služeb navrhovat v navazující projektové dokumentaci odpovídající
plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně.
Stávající převážně obytná zástavba
o
Plochy obytné zástavby vzniklé do 80. let minulého století rozložené v údolí
Únětického potoka a na svazích nad údolím jsou zařazeny převážně do ploch
„bydlení v rodinných domech venkovské“ (kód plochy BV) s přípustnými
obslužnými funkcemi běžnými ve venkovském bydlení
o
Obytné plochy další vývojové fáze (80. léta až dosud) na svazích jižně od
Statenic (okolí ulice Nad Strání) a svahy nad Černým Volem jsou převážně
zařazeny do ploch „bydlení v rodinných domech městské a příměstské" (kód
plochy BI) s menším podílem obslužných funkcí
o
Hlavní zásady pro stávající převážně obytnou zástavbu jsou:







zvýšení kvality veřejné infrastruktury – veřejných prostranství (v místech
dostaveb na dosud volných parcelách je třeba na úkor těchto parcel
rozšířit veřejná prostranství na legislativou požadované parametry)
úprava parteru s cílem zajistit bezpečnost pěších
doplnění chybějících sítí
zvýšení prostupnosti území realizací lokálních pěších tras
doplnění veřejné zeleně
řešení retence a odvodu dešťových vod
Hlavní rozvojové prostory navrhuje územní plán dva a to:
o
Areál Boušovský – na svazích a terénních terasách v severozápadní části
Statenic s těmito základními kompozičními prvky:




o
Areál Jabloňový Sad – na svazích a terénních terasách v jihovýchodní části
Statenic s těmito základními kompozičními prvky:




o
koncentrace zástavby a služeb (viz Schéma urbanistické koncepce a
systému sídelní zeleně)
dopravní propojení silnice II. a III. třídy
centrální park spojující centrum Statenic s navrženými plochami
návrh vysoké prostupnosti území pro pěší
koncentrace zástavby a služeb (viz Schéma urbanistické koncepce a
systému sídelní zeleně)
dopravní propojení silnice II. a III. třídy
plocha pro veřejnou vybavenost (základní škola)
plocha veřejné a specifické zeleně
Realizace areálu Boušovský a areálu Jabloňový Sad - jih je podmíněna zejména:




výstavbou propojovacích komunikací místního významu
zajištěním dostatečných kapacit technické infrastruktury
zajištění řešení retence a odvodu dešťových vod
zajištěním vlastní základní občanské vybavenosti
9


Výroba a služby jsou koncentrovány zejména v areálu v severní části obce při silnici II.
třídy
o
Pro zlepšení dopravního napojení těchto ploch je navržena okružní křižovatka na
silnici II. třídy.
o
Podnikání bez vlivu na sousední obytné plochy je možné ve smíšených plochách
obytných venkovských (s kódem SV) a ve smíšených plochách obytných
komerčních (SK)
o
Nerušící služby, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené
ploše, jsou slučitelné s bydlením a svým prostorovým uspořádáním odpovídají
charakteru lokality a okolní zástavby, jsou podmíněně přípustné i v plochách
bydlení venkovského, městského a příměstského.
Sport a rekreace
o
Centrem sportu v obci je stabilizovaný fotbalový stadion.
o
Další stabilizované plochy sportu jsou:




o
Návrh ploch pro sport a rekreaci





územní plán vymezil v návaznosti na fotbalový stadion 2 nové plochy
rekreace na plochách přírodního charakteru (kód plochy RN) bez možnosti
výstavby staveb; územní plán navrhl nové pěší propojení z centra obce
k fotbalovému stadionu
v areálu Jabloňový Sad - jih je vymezena nová plocha sportu v návaznosti
na plochy zeleně (kód plochy OS)
územní plán vymezil plochu pro golfové hřiště na severozápadním okraji
obce (kód plochy RX) s vyloučením nadzemních staveb, které nejsou
součástí hracích ploch
územní plán stanovil podmínky využití pro hlavní rozvojové prostory tak,
aby zde bylo možné vybudovat dostatečné zázemí sportovních
a rekreačních ploch. Přesné umístění ploch bude předmětem
požadovaných územních studií.
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci
o
Územní plán vymezil plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci
s územními rezervami pro bydlení na jižním okraji obce v okolí ulic Nad
Punčochou a V Hruškovně
o
Územní plán vymezil 3 plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci




hřiště U Potoka
dětské hřiště v Černém Volu
chov koní v lokalitě Kopanský mlýn
chov koní v lokalitě Ke Kůlnám
stabilizovaná zahrádková osada Višňovka
stabilizovaná plocha - ulice U Zahrádek a Hraniční
zahrádková osada u Kopanského mlýna - z dlouhodobého hlediska
neperspektivní – je nevhodně umístěná v nivě Únětického potoka –
v záplavovém území
Dopravní řešení s úzkou vazbou na kvalitu obytného prostředí:
o
Navrhuje se úprava průjezdu všech silnic II. a III. třídy územím obce, při řešení
budou navrženy kromě technického řešení dopravní funkce silnic zejména:


rekonstrukce mostu přes Únětický potok
podchod pro pěší a cyklisty na pěší trase údolím potoka
10




chodníky a přechody pro chodce
plochy pro hromadnou dopravu – případné zastávky
osvětlení
o
Dopravní řešení počítá s realizací nové trasy silnice II/240 mimo území obce
v souladu se ZÚR Středočeského kraje.
o
Navrhuje se územní rezerva pro objízdnou trasu silnice II/241 východně od obce.
o
Dnešní průjezd silnice II. třídy bude po realizaci objízdné trasy překategorizován
na silnici III. třídy.
o
Navrhují se propojení dnešní silnice II/240 se silnicí III/2045 – v JV části obce
a propojení silnice II/240 se silnicí III/0079 v SZ části obce, a to v kategorii
místních komunikací.
o
Navrhuje se zajištění prostupnosti území pro pěší převážně mimo silnice.
Technická vybavenost – základní koncepční zásady
o
Návrh zásobování pitnou vodou počítá s posílením vodovodního přivaděče do
VDJ Velké Přílepy z pražských zdrojů.
o
Výstavba vlastní ČOV Statenice nebo zajištění dostatečné kapacity čištění
odpadních vod pro Statenice na ČOV Roztoky u Prahy.
o
Výstavba v rozvojových plochách je podmíněna budováním technické
infrastruktury pro dané lokality i obec jako celek.
o
Součástí řešení technické vybavenosti ve všech částech obce bude řešení
odtokových poměrů dešťových vod včetně opatření proti erozi a pro zvýšení
retenční schopnosti území
11
c.2) Systém sídelní zeleně ve vazbě na zeleň v krajině
o
Hlavní osou a nejvýznamnějším přírodním prvkem území obce je údolí
Únětického potoka s drobnými přítoky. Údolím je navržen průchod regionálního
biokoridoru. Výstavba v tomto prostoru, zejména v záplavovém území a na
plochách prvků ÚSES se výrazně omezuje, či vylučuje (viz podmínky využití ploch
s rozdílným způsobem využití).
o
Další přírodně hodnotná území s výrazně omezenou či vyloučenou výstavbou
jsou v západní části obce. Tvoří je lesy a hodnotné luční porosty, na kterých jsou
vymezeny prvky ÚSES. Pro zvýšení ekologické stability tohoto území se navrhují
plochy změn v krajině K04, K05 a K06.
o
Plochy sídelní zeleně navazují na přírodně hodnotná území v krajině. Základní
osou systému sídelní zeleně je údolí Únětického potoka.
o
Nejvýznamnější navrženou plochou systému sídelní zeleně je plocha v areálu
Boušovský, která vytváří centrální park budoucí nové části Statenic.
o
V severovýchodní části obce je významným prvkem systému sídelní zeleně
terénní zářez zvaný Rokle, který navrhuje územní plán k zprůchodnění
a provázání v severní části obce s plochou centrálního parku.
o
Významné plochy systému zeleně jsou i v druhém hlavním rozvojovém prostoru
Statenic – v Jabloňovém Sadu (plochy západně od silnice Velvarské). Územní
plán zde vymezuje plochy veřejné zeleně ve střední části plochy v návaznosti na
zahrádkovou osadu a to v souladu s DÚR.
o
Plochy systému sídelní zeleně plní vedle funkcí přírodních, hygienických
a estetických také funkci ochrannou – zvyšování retenční schopnosti krajiny.
o
Na systém sídelní zeleně se vážou vymezené lokální pěší trasy (viz kapitola e.4
Prostupnost krajiny) zajišťující průchodnost územím.
o
U nově budovaných komunikací místního významu a na parkovištích budou
navrženy a realizovány doprovodné pásy zeleně.
12
c.3) Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy:
V ploše platí
Označení
zastavitelné Název plochy
plochy
Z01
Z02
Z03a
Pod Zámkem
areál
Boušovský západ
areál
Boušovský východ
podmínky pro níže
uvedené typy plochy
s rozdílným způsobem
využití
specifické podmínky využití
plochy
občanské vybavení –
veřejná infrastruktura (OV)
zeleň veřejná (ZV), zeleň
soukromá vyhrazená (ZS)
 rozhodování o změnách v území
je podmíněno územní studií
 v ploše bude umístěna stavba pro
mateřskou školu s možností
polyfunkčního využití a případně
budoucí transformace na jiné
občanské vybavení
 zvláštní pozornost bude věnována
kulturně historické hodnotě místa
 zvláštní pozornost bude věnována
problematice řešení odtoku
dešťových vod
 koordinace s obnovou parku
Parádnice
bydlení v rodinných
domech městské
a příměstské, specifické
(BI1), plochy smíšené
obytné – venkovské (SV),
veřejné prostranství (PV),
zeleň veřejná (ZV),
dopravní infrastruktura –
silniční (DS)
 rozhodování o změnách v území
je podmíněno územní studií
 územní studie bude koordinována
s návrhem využití plochy Z03a,
Z03b, Z03c
 vymezení ploch pro základní
občanské vybavení a
sport, rekreaci a zeleň
 návrh zajištění dostatečné
kapacity požární vody
 komunikace propojující body
A a C, musí být realizována
v šířkových a směrových
parametrech, které umožní
provozování autobusové linky
 územní plán stanovuje pořadí
změn
bydlení v rodinných
domech městské
a příměstské (BI), zeleň
veřejná (ZV), zeleň se
specifickým využitím (ZX)
veřejné prostranství (PV)
 územní plán stanovuje pořadí
změn
13
Z03b
Z03c
Z04
areál
Boušovský –
sever
areál
Boušovský –
střed - park
Černý Vůl –
sever u
silnice II/240
plochy smíšené obytné městské (SM),
zeleň veřejná (ZV),
zeleň se specifickým
využitím (ZX),
veřejné prostranství (PV)
 rozhodování o změnách v území
je podmíněno územní studií
 územní studie bude koordinována
s návrhem využití plochy Z02,
Z03a, Z03c
 v návrhu řešení plochy Z03b bude
dopravní přístup k hranici
pozemku plochy Z06
 vymezení ploch pro základní
občanské vybavení a sport
a rekreaci
 komunikace propojující body
A a C, musí být realizována
v šířkových a směrových
parametrech, které umožní
provozování autobusové linky
 podél komunikace propojující
body A a C musí být vymezen pás
zeleně, který naváže na zeleň
„centrálního parku“ (plocha Z03c)
 v dalším stupni projektové
dokumentace bude nutné blíže
specifikovat hlukovou zátěž
z komunikace II/240 a prokázat
splnění hygienických limitů hluku
dle nařízení vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
 územní plán stanovuje pořadí
změn
veřejné prostranství (PV),
zeleň veřejná (ZV),
zeleň se specifickým
využitím (ZX),
technická infrastruktura
(TI)
 rozhodování o změnách v území
je podmíněno územní studií
 přes plochu mohou být vedeny
komunikace místního významu
spojující body A a C, A a B
 pro pěší budou plochou vedeny
chodníky či stezky procházející
bodem V a spojující plochu
s plochami sousedními Z02, Z03a
a Z03b
výroba a skladování –
drobná a řemeslná
výroba (VD), veřejné
prostranství (PV)
 v ploše bude umístěna část
okružní křižovatky pro odbočení
do areálu Boušovský;
 v křižovatce může být výhledově
napojena komunikace místního
významu propojující stávající
silnici II/240 s výhledovým
obchvatem silnice II. třídy
14
Z05
Statenice –
pod
Boušovským
Z06
sever u
silnice II/240
Z07
Černý Vůl –
nad roklí
Z08
Černý Vůl –
sever u sadu
Z09
Z10
Černý Vůl –
severovýchod
ČOV
bydlení v rodinných
domech městské
a příměstské (BI),
zeleň se specifickým
využitím (ZX)
bydlení v rodinných
domech městské
a příměstské (BI)
bydlení v rodinných
domech městské
a příměstské (BI), zeleň
soukromá vyhrazená (ZS)
 plocha je rozšířením plochy Z03a;
 po jižním okraji plochy bude
vedena pěší stezka;
 plocha nemá zajištěn vlastní
přístup, a proto bude využita pro
zvětšení parcel na lokalitě Z03a,
nebo bude využita jako veřejné
prostranství – zeleň
 plocha navazuje na plochu Z03b
 pro automobilovou dopravu bude
přístup navržen při řešení plochy
Z03b
 územní plán stanovuje pořadí
změn
nestanoveny
bydlení v rodinných
domech městské
a příměstské (BI)
 přístupová komunikace musí mít
šířku 8m, pokud bude
obousměrná a 6m, bude-li
jednosměrná
bydlení v rodinných
domech městské
a příměstské (BI),
veřejné prostranství (PV),
zeleň se specifickým
využitím (ZX)
 rozhodování o změnách v území
je podmíněno v západní části
plochy (viz výkres P1 Základní
členění) územní studií a
dohodou o parcelaci
 přístupová komunikace musí mít
šířku 8m, pokud bude
obousměrná a 6,5 m, bude-li
jednosměrná
 stavby mohou být umísťovány jen
ve vzdálenosti větší než 20m
od okraje lesa
technická infrastruktura
(TI)
15
 návrh územní rezervy – obchvat
silnice II. třídy, který může vést
výhledově nad plochou ČOV
 umístění stavebních částí ČOV
mimo aktivní zónu záplavového
území
Z11
Z12
Z13a
Z13b
Černý Vůl –
Ke Kříži
bydlení v rodinných
domech městské
a příměstské (BI),
veřejné prostranství (PV),
zeleň soukromá
vyhrazená (ZS)
Černý Vůl Úvozová
bydlení v rodinných
domech městské
a příměstské (BI), veřejné
prostranství (PV),
Jabloňový
sad - sever
Jabloňový
sad - jih
nestanoveny
nestanoveny
bydlení v rodinných
domech městské
a příměstské (BI),
zeleň veřejná (ZV),
zeleň soukromá
vyhrazená (ZS),
 napojení plochy je navrženo
z okružní křižovatky v bodě D,
pokud bude realizována (viz
hlavní výkres), nebo přes plochu
Z13b
 pro napojení plochy nesmí být
použita stávající křižovatka
ulice Nad Višňovkou se silnicí
II/240 (Kralupskou), ani ulice
Kralupská
 po západním okraji plochy bude
realizována pěší trasa č.16 (viz
Hlavní výkres P2)
 v dalším stupni projektové
dokumentace bude nutné blíže
specifikovat hlukovou zátěž
z komunikací II/240 a II/241 a
prokázat splnění hygienických
limitů hluku dle nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně před
nepříznivými účinky hluku a
vibrací
 v rámci plochy musí být řešena
likvidace (s využitím retence)
dešťových vod a zajištění vody
pro požární účely v souladu
s platnými právními předpisy
 územní plán stanovuje pro plochu
Z13a pořadí změn
bydlení v rodinných
domech městské
a příměstské (BI),
plochy smíšené obytné městské (SM),
občanské vybavení –
veřejná infrastruktura
(OV), občanské vybavení
– tělovýchovná a
 vymezení ploch občanského
vybavení zejména pro realizaci
základní školy a plochy
tělovýchovných a sportovních
zařízení
 výstavba komunikace místního
významu, která propojí silnici
II/240 (ulice Velvarská) se silnicí
III/2405 (ulice Statenická), tato
16
sportovní zařízení (OS),
zeleň veřejná (ZV),
zeleň soukromá
vyhrazená (ZS),
zeleň se specifickým
využitím (ZX),
veřejné prostranství (PV),
technická infrastruktura
(TI)
Z14
Z15
propojující komunikace musí být
realizována v šířkových a
směrových parametrech, které
umožní provozování autobusové
linky
 v ploše bude realizována pěší
trasa č.16 (viz Hlavní výkres P2)
 v dalším stupni projektové
dokumentace bude nutné blíže
specifikovat hlukovou zátěž
z komunikací II/240 a II/241 a
prokázat splnění hygienických
limitů hluku dle nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně před
nepříznivými účinky hluku a
vibrací
 v rámci plochy musí být řešena
likvidace dešťových vod
(s využitím retence) a zajištění
vody pro požární účely
v souladu s platnými právními
předpisy
 pro plochu Z13b územní plán
stanovuje pořadí změn
Sad - Keltská
bydlení v rodinných
domech městské
a příměstské (BI),
veřejné prostranství (PV),
zeleň veřejná (ZV),
zeleň se specifickým
využitím (ZX),
technická infrastruktura
(TI)
 rozhodování o změnách v území
je podmíněno územní studií
a dohodou o parcelaci,
podmínka se netýká vodojemu a
přístupové komunikace
k vodojemu
 v ploše budou v souladu
s územním plánem vymezeny
plochy zeleně specifické,
umožňující realizaci opatření ke
zvýšení retenční schopnosti
území
 v ploše budou v souladu
s územním plánem vymezeny
plochy veřejných prostranství pro
realizaci komunikací místního
významu
 územní plán stanovuje pořadí
změn
pod ulicí
Slovanská
bydlení v rodinných
domech městské
a příměstské (BI),
veřejné prostranství (PV),
zeleň specifická (ZX)
 rozhodování o změnách v území
je podmíněno dohodou o
parcelaci
 v západní části plochy bude
ponechána zeleň specifická pro
zvýšení retenční schopnosti
území
 přístupová komunikace musí mít
17
šířku 8m, pokud bude
obousměrná a 6m, bude-li
jednosměrná
Z17
U hřiště
Z18
Kopanská
Z19
Ke Kůlnám
Z21
Z23
veřejné prostranství (PV)
bydlení v rodinných
domech – venkovské
(BV),
veřejné prostranství (PV)
bydlení v rodinných
domech – venkovské
(BV)
 pokud bude povrch plochy
zpevňován, musí být tato úprava
propustná či polopropustná
nestanoveny
nestanoveny
K Cihelně
bydlení v rodinných
domech městské
a příměstské (BI),
dopravní infrastruktura –
silniční (DS)
 rozhodování o změnách v území
je podmíněno územní studií
a dohodou o parcelaci
 v dalším stupni projektové
dokumentace bude nutné blíže
specifikovat hlukovou zátěž
z komunikace II/240 a prokázat
splnění hygienických limitů hluku
dle nařízení vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
 územní plán stanovuje pořadí
změn
Ke Kříži
bydlení v rodinných
domech městské
a příměstské (BI),
veřejné prostranství (PV)
 na části plochy Z23 bude
vymezeno veřejné prostranství
pro rozšíření přilehlé komunikace
Územní plán vymezuje jednu přestavbovou plochu P01.
P01
areál zámku
plochy smíšené obytné –
městské - specifické
(SM1)
18
 rozhodování o změnách v území
je podmíněno územní studií
 napojení plochy
ze silnice III/0079,
ze silnice III/2405, z komunikací
místního významu Pod Zámkem
a Račanská
 areálem zámku bude vedena pěší
trasa ve směru od jihu k severu
a druhá pěší trasa, která je
současně navržena jako turistická
značená trasa, ve směru od
západu k východu
Poznámky:
Plocha Z16 byla na základě výsledků projednání návrhu územního plánu vyřazena.
Plocha Z20 byla na základě výsledků projednání návrhu územního plánu vyřazena.
Plocha Z22 byla na základě výsledků projednání návrhu územního plánu přeřazena mezi
plochy změn v krajině a označena K10.
d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ
d.1) Koncepce dopravní infrastruktury
(viz Hlavní výkres P2)

Kostru silniční sítě tvoří silnice II. třídy II/240 s předpokladem přeložení její trasy dle
ZÚR Středočeského kraje. Potom bude v této trase procházet obcí silnice II/241. Průchod
silnice bude optimalizován ve stávající trase dle zpracovaných projektů, s cílem
zabezpečit zejména bezpečnost chodců (chodníky) a zlepšit lokální parametry trasy
(most, křižovatky).

Na průchodu silnice II. třídy obcí se navrhují tyto okružní křižovatky:

křížení silnic II/240 a II/241 na hranici obce (bod D)

na odbočení do komerční zóny na severu obce (bod E), kde se navrhuje nové
odbočení do ulice K Cihelně

na odbočení do areálu „Boušovský“ (bod A)

Pro přeložku silnice II/240, respektive II/241 a její propojení ke křižovatce na Kralupské
se vymezují územní rezervy.

Silniční síť doplňují silnice III/2405 (od křižovatky se silnicí II/240 na Kralupské je vedena
údolím Únětického potoka do Tuchoměřic) a silnice III/0079 od křižovatky v centru
Statenic s III/2045 je vedena směrem na Lichoceves. Silnice jsou v trasách stabilizovány,
jejich průchod obcí bude optimalizován dle podrobnějších projektů.

Na křížení silnic III. třídy III/2045 a III/0079 v centru Statenic se navrhuje okružní
křižovatka.

Na silnici III/0079 se pro odbočení do areálu „Boušovský“ navrhuje okružní křižovatka.

Pro odlehčení silniční sítě na průchodu zastavěným územím obce se navrhují dvě
významná propojení:


Komunikace místního významu přes lokalitu „Jabloňový Sad - jih“ spojující ulici
Velvarskou – II/240 (křižovatka bude umístěna na jihovýchodním okraji správního
území Statenice) a ulici Statenickou – III/2405 (vyústění v křižovatce Keltská x
Statenická)

územní plán navrhuje toto propojení jako veřejně prospěšnou stavbu dopravní
infrastruktury

parametry komunikace musí umožnit vedení linky autobusu hromadné dopravy
komunikace místního významu propojující Kralupskou – II/240 (od navržené okružní
křižovatky na severu obce pro odbočení do areálu „Boušovský“) a ulici Ke Kůlnám –
III/0079 přes areál „Boušovský“
19



územní plán vymezuje body, které má navržená komunikace propojit: křižovatka
na Kralupské (bod A) a křižovatka na ulici Ke Kůlnám (bod C); trasa bude
upřesněna v územních studiích, které územní plán požaduje v lokalitě
„Boušovský“

parametry komunikace musí umožnit vedení linky autobusu hromadné dopravy
Dále se v kategorii komunikací místního významu navrhuje:

propojení ulice Kralupské se zastavitelnou plochou Z03a (propojení bodů A a B)
s upřesněním v územních studiích, které územní plán požaduje v lokalitě „Boušovský“

propojení ulice Kralupské (navržená okružní křižovatka v bodě E) s ulicí K Cihelně
s upřesněním v územní studii, kterou územní plán požaduje v zastavitelné ploše Z21

po realizaci okružní křižovatky na křížení silnic II/240 a II/241 se do této křižovatky
napojí lokalita „Jabloňový Sad“ (realizace okružní křižovatky není podmínkou
výstavby v lokalitě „Jabloňový Sad“),

při umísťování nových ploch pro zástavbu podél stávajících komunikací je nezbytný
dostatečný odstup nově vymezovaných parcel od komunikací tak, aby veřejný prostor
splňoval požadavky dané příslušnými předpisy
Odstavná stání u stabilizované i nové zástavby musí být řešena v rámci vlastních ploch
nebo vlastních objektů. U rodinných domů se požaduje minimálně 1 stání na parcele.
Plochy pro parkování jsou navrženy (či jsou stabilizovány):
 stávající parkoviště u objektu samoobsluhy v centru Statenic
 stávající parkoviště u restaurace „Statenický Mlýn“
 navržené parkoviště u hřiště – zastavitelná plocha Z17
 navržené parkoviště v areálu Statenického zámku – přestavbové plocha P01
 navržená parkoviště rozptýlené v místech veřejných služeb (u Obecního úřadu,
mateřské školy, u základní školy, u obchodní vybavenosti, sportovišť) – bude řešeno
v podrobnější dokumentaci, nebo v územních studiích požadovaných územním
plánem
 V zastavitelných a přestavbových plochách, kde požaduje územní plán zpracování
územních studií, bude doprava v klidu řešena v souladu s aktuálními právními předpisy.


V ulici Statenická se navrhuje jednostranný chodník mezi Obecním úřadem a odbočením
do ulice U Školy - bude řešeno v podrobnější dokumentaci.

V ulici Kralupská se navrhuje minimálně jednostranný chodník v celém průběhu obcí
v zastavěném území - bude řešeno v podrobnější dokumentaci.

Územní plán vytváří prostorové podmínky pro zlepšení průchodnosti údolím Únětického
potoka na území obce Statenice, včetně vedení turistických a cyklistických tras. Změny
jejich trasování územní plán závazně nestanovuje.

Územní plán vytváří podmínky pro zlepšení průchodnosti lokálních pěších tras
využívaných zejména obyvateli Statenic. Navrhuje 16 úseků těchto tras k úpravě,
obnovení, či zcela nových (viz kap. Prostupnost krajiny a Hlavní výkres P2).

V lokalitách nové zástavby vymezuje územní plán závazně body, které je nezbytné
propojit cestami pro pěší (chodníky, stezky). Upřesnění bude provedeno v územních
studiích, které jsou pro tyto plochy územním plánem požadovány (viz Hlavní výkres P2
a Výkres základního členění P1).
20
d.2) Koncepce technické infrastruktury
d.2.1) Zásobování elektrickou energií – rozvody VN a trafostanice

Současný rozvodný systém VN zůstane zachován. Nejsou navrženy přeložky.

Potřeby stávající zástavby jsou pokryty ze stávající sítě.

Pokrytí nových nároků na zásobování elektrickou energií bude řešeno:
o posílením výkonů stávajících trafostanic,
o v případě, že toto řešení nebude dostačující, tak umístěním nových.

Plochy pro umístění nových trafostanic územní plán konkrétně nevymezuje.

Při návrhu zásobování elektrickou energií v následné dokumentaci se bude počítat s tím,
že obec je plynofikována.
d.2.2) Spoje

Navržená zástavba bude napojena na stávající telekomunikační síť, která je ve všech
částech řešeného území.

Trasy všech sdělovacích kabelů a radioreleových tras, včetně jejich ochranných pásem
jsou návrhem respektovány, popřípadě bude v dalším stupni dokumentace navržena
jejich přeložka.

Vysílače mobilních operátorů územní plán nenavrhuje. Jejich případné umísťování musí
být v souladu s podmínkami funkčního a prostorového uspořádání ploch s rozdílným
způsobem využití.
d.2.3) Zásobování plynem

Stávající plynovodní zařízení na území obce jsou respektována včetně jejich ochranných
pásem

Obec bude nadále zásobována středotlakým plynovodem přes RS Únětice.

Plochy nové zástavby budou napojeny na stávající středotlaký plynovod, pro jižní část
území může být využita i RS Horoměřice.

Územní plán trasy nových plynovodů nenavrhuje, jsou obsahem podrobnějších
dokumentací k územním či stavebním řízením, případně budou navrženy v rámci
zpracování územních studií požadovaných pro vybrané plochy územním plánem.
d.2.4) Zásobování pitnou vodou

Navrhuje se posílení přivaděče do VDJ Velké Přílepy z pražských zdrojů tak, aby bylo
zajištěno dostatečné množství vody pro přímo zásobované gravitační pásmo i vodojemy
pro obě tlaková pásma.

Navrhuje se vodojem v lokalitě Boušovský a v lokalitě Jabloňový Sad.

Nouzové zásobování bude zabezpečeno dovozem vody cisternami z nejbližšího ze
zdroje.

Územní plán navrhuje doplnění vybraných vodovodních řadů. Kompletní vodovodní síť
bude obsahem podrobnějších dokumentací nebo územních studií.
21
d.2.5) Odkanalizování

Obyvatelé žijící v lokalitách s vybudovanou kanalizací budou na tuto kanalizaci napojeni.

V lokalitách stávající trvalé obytné zástavby, kde dosud kanalizace není, bude
dobudována.

Územní plán navrhuje doplnění vybraných kanalizačních řadů. Kompletní kanalizační síť
bude obsahem podrobnějších dokumentací nebo územních studií.

Do doby realizace nové ČOV lze připojovat jednotlivé uživatele ve stávající zástavbě,
případně menší lokality nové zástavby do vyčerpání smluvní rezervované kapacity ČOV
Roztoky u Prahy pro Statenice.

Další výstavba v obci je podmíněna výstavbou nové ČOV Statenice (v údolí Únětického
potoka na východním okraji obce – zastavitelná plocha Z10) či zajištěním potřebného
množství čištěných odpadních vod pro Statenice na ČOV Roztoky u Prahy.

Pro případnou potřebu rozšíření navržené ČOV je vymezena územní rezerva R04.
Srážkové vody

Srážkové vody ze soukromých nemovitostí budou likvidovány vsakem nebo jímáním
k pozdější potřebě na pozemku majitele nemovitosti.

Na veřejných prostranstvích bude také v maximální míře využíváno vsaku do terénu –
zelené pásy v ulicích, mělké otevřené příkopy.

V několika místech s vysokým odtokem dešťových vod byla vybudována v obci dešťová
kanalizace.

Ve vybraných místech stávající zástavby (zejména tam, kde se v současné době nachází
občasné vodoteče působící problémy) je navržena nová dešťová kanalizace.

Územní plán navrhuje opatření řešící odtokové poměry a zvyšující retenční schopnost
území. Jedná se o poldry, podzemní retenční nádrže i další dosud neupřesněná opatření
na vytipovaných místech. Jsou vymezeny plochy zeleně specifické ZX určené pro
realizaci těchto opatření v sídlech.

Územní plán navrhuje opatření pro zvýšení retenční schopnosti krajiny v plochách
smíšených nezastavěného území NS s indexem „o“.
Řešení problematiky zásobování pitnou vodou, čištění odpadních vod a retence srážkových
vod je podmínkou využití lokalit Boušovský, Jabloňový Sad sever a jih a Sad – Keltská (viz
kapitola n) Stanovení pořadí změn v území.
d.3) Občanské vybavení
 V územním plánu je stabilizována plocha veřejné občanské vybavenosti v centru Statenic
(dnes zejména obecní úřad a knihovna).

Jako potenciální plocha pro veřejnou i komerční občanskou vybavenost se vymezuje
přestavbové plocha Statenického zámku P01.

Dalším místem stávající koncentrace obytné zástavby a služeb je náměstí v lokalitě
Statenický Mlýn.

Nově se vymezují místa koncentrace obytné zástavby a služeb v areálu Boušovský
(Z03b) a v areálu Jabloňový Sad – jih (Z13b).
22

V areálu Jabloňový Sad – jih (Z13b) se vymezuje plocha pro veřejnou občanskou
vybavenost, na které je navržena výstavba základní školy.

V centru Statenic se vymezuje plocha Z01, na které je možná výstavba mateřské školy.

Další vybavenost může být při dodržení podmínek uspořádání ploch s rozdílným
způsobem využití umísťována v plochách obytné zástavby a smíšených plochách.
e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
e.1) Promítnutí koncepce uspořádání krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití
v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití
(viz výkres P2 Hlavní výkres)
Plochy nezastavěného území jsou členěny podle charakteru využití, limitujících jevů
a utváření krajiny na:
 plochy přírodní (NP) – s nejvyšším přírodním potenciálem v území a potřebou ochrany
přírodních prvků, zahrnují zejména plochy územního systému ekologické stability
 plochy zemědělské (NZ) – intenzivně zemědělsky obhospodařované plochy
 plochy lesní (NL) – zahrnují vybrané pozemky určené k plnění funkcí lesa
 plochy smíšené nezastavěného území (NSX) – v nichž není možné nebo nezbytné
stanovit hlavní účel využití; přijatelné formy využití jsou však vždy vyznačeny příslušným
indexem a musí být využívány ve vzájemném souladu
Pro tyto plochy v nezastavěném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro jejich
využití, které jsou prostředkem pro usměrnění využívání a budoucího utváření krajiny.
Plochy v nezastavěném území jsou nezastavitelné,
v přípustném využití ploch s rozdílným způsobem využití.
s výjimkou
staveb
uvedených
e.2) Plochy změn v krajině
Všechny plochy změn v krajině jsou nezastavitelné s výjimkou staveb umísťovaných
v souladu s §18 odst. 5 stavebního zákona, které nejsou uvedeny výslovně v nepřípustném
využití příslušných ploch s rozdílným způsobem vyžití.
Územní plán navrhuje tyto plochy změn v krajině:
(označování ploch změn v krajině viz výkresy ve výrokové části)

plochy pro rekreační využití (K01, K02, K03, K10)
 K01, K02 u hřiště
o plocha s rozdílným využitím: Rekreace na plochách přírodního charakteru (RN)
 K03 Boušovský – golfové hřiště
o plocha s rozdílným využitím: Rekreace specifická (RX)
 K10 K Lichocevsi – golfové hřiště
o plocha s rozdílným využitím: Rekreace specifická (RX)

plochy se zvýšeným významem pro zajištění retenční, protipovodňové a protierozní
schopnosti krajiny (K04, K07, K08)
 K04 Za Bažantnicí
o plocha s rozdílným využitím: Plocha smíšená nezastavěného území s funkcí
přírodní, zemědělskou, ochranou (NSpzo)
 K07 terénní zářez podél lesa Babyka
o plocha s rozdílným využitím: Plocha smíšená nezastavěného území s funkcí
přírodní, zemědělskou, ochranou (NSpzo)
23

K08 u Kralupské ulice
o plocha s rozdílným využitím: Plocha smíšená nezastavěného území s funkcí
přírodní, zemědělskou, rekreační a ochranou (NSpzro)

plocha v centru obce (část bývalého parku Parádnice) se zvýšeným významem pro
zajištění retenční, protipovodňové a protierozní schopnosti krajiny a současně
s významem vodohospodářským (K09)
 K09 centrum Statenic, LBC 20a Pod Parádnicí
o plocha s rozdílným využitím: Plochy smíšené nezastavěného území s funkcí
přírodní, vodohospodářskou, ochranou a rekreační nepobytovou (NSpvo, NSpvor)

plochy pro založení prvků ÚSES (K05, K06)
 K05 - LBC 15 Háj u Statenic
o plocha s rozdílným využitím: Plocha přírodní (NP)
 K06 - RBK 1136 Ers – Únětický háj
o plocha s rozdílným využitím: Plocha přírodní (NP)
e.3) Územní systém ekologické stability
Územní plán upřesňuje regionální územní systém ekologické stability (dále též ÚSES):
 regionální biocentrum RBC 1467 Únětický háj
 regionální biokoridor RBK 1136 Ers – Únětický háj s vloženými lokálními biocentry:
 LBC 15 Háj u Statenic
 LBC 20a Pod Parádnicí
 regionální biokoridor RBK 1137 Únětický háj – Údolí Vltavy s vloženými lokálními
biocentry:
 LBC 20a Pod Parádnicí
 LBC 19 Horní Únětické Rybníky
Územní plán vymezuje lokální územní systém ekologické stability:



LBC 20b Za bažantnicí
LBK a Za bažantnicí – Háj u Statenic
LBK b Únětický potok, úsek Pod Parádnicí - Za bažantnicí
Interakční prvky ÚSES územní plán závazně nevymezuje.
e.4) Prostupnost krajiny
Hlavními koncepčními zásadami jsou:



Průchod pro pěší a cyklisty údolím Únětického potoka
Pěší propojení se sousedními vesnicemi mimo silniční síť
Průchodnost obytným územím
V územním plánu je navrženo několik úseků těchto tras k úpravě, obnovení, či zcela nových:
(viz výkres č.O8 Cyklotrasy, lokální pěší trasy a turistické trasy)





01 – trasa Černý Vůl sever – cesta k Úholičkám
02 – trasa Černý Vůl severovýchod – cesta k Úněticím (současně i navržená cyklotrasa)
03 – trasa roklí - návrh zprůchodnění rokle a její příčná propojení
04 – trasa údolím - Černý Vůl – rekonstrukce propustku na podchod pro pěší a cyklisty
pod silnicí II/240 a přemostění potoka pod Kralupskou
05 – trasa údolím Únětického potoka - chodník podél silnice III/2405
24











06 – trasa údolím Únětického potoka – přemostění potoka pod obytnou lokalitou
Statenický Mlýn
07 – trasa propojující ulice K Cihelně a Nad Vinicí
08 – trasa pod Boušovským – obnova historické cesty k Velkým Přílepům
09 – trasa pod Boušovským po obecním pozemku
10 – trasa od zámku k Boušovskému a dál podél silnice III/0079
11 – trasa údolím Únětického potoka - úsek od zámku přes Parádnici k cestě na hřiště
12 – pěší trasa od ulice K Chotolu až k areálu plánovanému pro budoucí základní školu
13 – trasa okolo prameniště – propojení z ulice Keltské do ulice K Chotolu vedoucí
k Horoměřicím
14 – trasa od Babyky k Tuchoměřicím
15 – spojení cest na Kopanské
16 – pěší trasa směřující od areálu plánovaného pro budoucí základní školu až do údolí
Únětického potoka k Čejkovu mlýnu
V lokalitách nové zástavby bude prostupnost území zajištěna tím, že územní plán stanoví
body (I –XX), které je nezbytné propojit cestami pro pěší (chodníky, stezky) - viz specifické
podmínky využití zastavitelných a přestavbových ploch.
e.5) Protierozní ochrana, vodohospodářská a protipovodňová opatření
Hlavními koncepčními zásadami jsou:






Budování a údržba specifických opatření, která také zvýší retenční a protierozní
schopnost území a regulují odtokové poměry v území:
 v plochách smíšených nezastavěného území s indexy „p“, „v“, „o“ (p - přírodní, v vodohospodářská, o – ochranná / protierozní) budou ve vyšší míře uplatněny prvky
zvyšující retenční kapacitu území, například trvalé travní porosty, liniové porosty
a rozptýlená zeleň, poldery (plochy změn v krajině K04, K07, K08, K09)
 v plochách ZX (zeleň se specifickým využitím - s retenční funkcí)
Budování a údržba nespecifických opatření - prvků ÚSES, liniové zeleně, cest v krajině
a mezí
Do záplavového území nebudou umísťovány žádné stavby, s výjimkou nezbytné
dopravní a technické infrastruktury.
Podél koryta vodního toku bude ponecháno volné nezastavěné a neoplocené území
o šíři min. 6 m od břehové hrany na obě strany (tzv. potoční koridor)
V území určeném k zástavbě bude zabezpečeno, aby odtokové poměry z povrchu
urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní.
Odvodnění nutno řešit kombinovaným systémem přirozené / umělé retence,
např. vsakem na pozemcích, odvedením obvodovým drenážním systémem do jímek
v nejnižším místě plochy
e.6) Ochrana nerostných surovin
Žádná opatření k ochraně nerostných surovin se nestanovují.
25
f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
f.1) Obecné podmínky
Při rozhodování ve všech plochách s rozdílným způsobem využití musí být splněny jak
podmínky využití ploch, tak podmínky jejich prostorového uspořádání.
Pro podmínky využití ploch platí:

Hlavní využití stanoví plošně převažující využití vymezené plochy a je určující při
rozhodování o všech ostatních způsobech jejího využití. U ploch smíšených obytných je
určující bydlení.

Přípustné využití zpravidla bezprostředně souvisí s hlavním využitím a slouží v jeho
prospěch.

Podmíněně přípustné využití nemusí bezprostředně souviset s hlavním využitím, avšak
musí s ním být slučitelné; slučitelnost je nutno prokázat splněním stanovených podmínek.
Nejsou-li podmínky splněny, jde o nepřípustné využití.

Nepřípustné využití nelze v dané ploše povolit. Pokud takovéto využití v ploše existuje, je
nutné podnikat kroky k ukončení jeho existence nebo k transformaci na využití hlavní,
přípustné či podmíněně přípustné.
Pro podmínky prostorového uspořádání platí:

Novostavby musí být s podmínkami prostorového uspořádání v souladu.

Úpravy stávajících staveb lze rovněž provádět pouze v souladu s podmínkami
prostorového uspořádání.

Stávající stavby, které podmínkám prostorového uspořádání nevyhoví, lze bez omezení
udržovat.
Definování pojmů pro účely tohoto územního plánu je obsaženo v kapitole Odůvodnění
3.e.6) Zdůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a
stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu.
f.2) Podmínky pro využití jednotlivých druhů ploch a jejich prostorové uspořádání
Celé správní území Statenice je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití:
Plochy bydlení
BI
Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
BI 1 Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské - specifické
BV Bydlení v rodinných domech – venkovské
BV1 Bydlení v rodinných domech – venkovské - specifické
Plochy rekreace
RI
Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
RI1 Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci - specifické
RN Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru
RX Plochy rekreace – se specifickým využitím
26
Plochy občanského vybavení
OV Občanské vybavení - veřejná infrastruktura
OS Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
OS1 Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení – specifická (v nivě potoka)
Plochy smíšené obytné
SM Plochy smíšené obytné - městské lokál
SM1 Plochy smíšené obytné - městské - specifické
SV Smíšené obytné - venkovské
SK Smíšené obytné - komerční
Plochy dopravní infrastruktury
DS Dopravní infrastruktura - silniční
Plochy technické infrastruktury
TI
Technická infrastruktura - inženýrské sítě
Plochy výroby a skladování
VD Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba
Plochy veřejných prostranství
PV Veřejná prostranství
ZV Veřejná prostranství - veřejná zeleň
Plochy zeleně
ZS Zeleň soukromá a vyhrazená
ZX Zeleň se specifickým využitím
Plochy vodní a vodohospodářské
W
Plochy vodní a vodohospodářské
Plochy nezastavěného území
NZ Plochy zemědělské
NL Plochy lesní
NP Plochy přírodní
NSX Plochy smíšené nezastavěného území
PLOCHY BYDLENÍ
BI Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
Hlavní využití:
• rodinné domy městského a příměstského charakteru v zahradách s funkcí okrasnou
a rekreační.
Přípustné využití:
• veřejná prostranství včetně komunikací místního významu a parkovacích ploch pro
obsluhu těchto ploch, pěších a cyklistických cest, parků a další veřejné zeleně,
• dětská hřiště,
• sportoviště s plochou do 3000m2,
• drobné stavby bezprostředně související s bydlením, například garáže a parkovací
přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště
a podobně,
27
• stávající stavby pro rodinnou rekreaci,
• nezbytná související technická infrastruktura.
Podmíněně přípustné využití:
• zařízení občanské vybavenosti integrovaná do obytných staveb i samostatná,
• zařízení pro obchodní účely s celkovou plochou do 200 m2 včetně zázemí,
• stravovací zařízení s odbytovou plochou do 100m2,
• ubytovací zařízení s kapacitou do 20 lůžek,
• kulturní zařízení (např. galerie, knihovny, kluby)
• drobné služby a řemeslnické dílny bez rušivého vlivu na okolí (např. krejčovství,
kadeřnictví, kosmetika),
• administrativní zařízení (např. kanceláře),
• zařízení pro sociální a zdravotní služby (například denní stacionáře, ordinace),
• zařízení vzdělávací a výchovná (např. mateřská škola, ZŠ, lidová škola umění),
• ostatní stavby a zařízení občanského vybavení splňující uvedené podmínky.
Podmínky:
• výše uvedené využití je přípustné, pokud nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení
ve vymezené ploše, pokud je slučitelné s bydlením a svým prostorovým uspořádáním
odpovídají charakteru lokality a okolní zástavby,
• potřeby parkování pro uvedená zařízení musí být řešeny na vlastních či pronajatých
pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily
vozovek.
Nepřípustné využití:
• veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením kromě výše uvedených,
• veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují za
hranici pozemku, na kterém je stavba umístěna, limity uvedené v příslušných
předpisech, zejména stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby, rušící
výrobní služby (například pila, klempířství, lakovna…), čerpací stanice pohonných
hmot, nákladní dopravu, supermarkety, stavby pro velkoobchod apod.,
• odstavování nákladních vozidel,
• výstavba řadových garáží,
• sluneční kolektory a fotovoltaické elektrárny umístěné na terénu v zastavitelných
plochách.
Podmínky prostorového uspořádání v zastavitelných plochách:
• pro plochy rodinných domů izolovaných a dvojdomů se stanoví:
• maximální výška zástavby: 2 N.P. + podkroví,
• výška ostatních staveb na pozemku RD: do 5 m nad úrovní nejnižšího místa
přilehlého rostlého terénu,
• minimální velikost pozemku pro izolovaný rodinný dům: 750 m2, výjimečně
u jednotlivých parcel (například rohové parcely, zbytkové parcely po
provedené parcelaci) 600 m2,
• velikost pozemků pro každý z rodinných dvojdomů bude minimálně 600 m2,
• koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,25,
• koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových
vod): minimálně 0,6,
• řadové rodinné domy jsou nepřípustné
Podmínky prostorového uspořádání pro dostavby a přestavby stávající zástavby
v zastavěném území:
• nová zástavba v prolukách a přestavby stávající zástavby v zastavěném území se
musí přizpůsobit struktuře a charakteru okolní zástavby a její výšce,
• podmínky stanovené pro zastavitelné plochy se v zastavěném území neuplatňují.
28
BI 1 Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské - specifické
Hlavní využití:
• rodinné domy městského a příměstského charakteru v zahradách s funkcí okrasnou
a rekreační.
Přípustné využití:
• veřejná prostranství včetně komunikací místního významu a parkovacích ploch pro
obsluhu těchto ploch, pěších a cyklistických cest, parků a další veřejné zeleně,
• dětská hřiště,
• sportoviště s plochou do 3000m2,
• drobné stavby bezprostředně související s bydlením, například garáže a parkovací
přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště
a podobně,
• nezbytná související technická infrastruktura.
Podmíněně přípustné využití:
• zařízení pro obchodní účely s celkovou plochou do 200 m2 včetně zázemí,
• stravovací zařízení s odbytovou plochou do 100m2,
• ubytovací zařízení s kapacitou do 20 lůžek,
• kulturní zařízení (např. galerie, knihovny, kluby)
• drobné služby a řemeslnické dílny bez rušivého vlivu na okolí (např. krejčovství,
kadeřnictví, kosmetika),
• administrativní zařízení (např. kanceláře),
• zařízení pro sociální a zdravotní služby (např. denní stacionáře, ordinace),
• zařízení vzdělávací a výchovná (např. mateřská škola, základní škola, lidová škola
umění),
• ostatní stavby a zařízení občanského vybavení splňující níže uvedené další
podmínky,
• v ploše Z02 jsou přípustné bytové domy za podmínky, že plochy zástavby bytovými
domy budou činit maximálně 10 % z celkové rozlohy zastavitelné plochy Z02 (do
plochy zástavby bytovými domy se započítávají i okolní plochy zeleně a veřejných
prostranství sloužící obyvatelům bytových domů),
• v ploše Z02 jsou přípustné řadové domy za podmínky, že plochy zástavby řadovými
domy budou činit maximálně 15 % z celkové rozlohy zastavitelné plochy Z02 (do
plochy zástavby se započítávají i zahrady řadových rodinných domů i okolní plochy
veřejné zeleně a veřejných prostranství sloužící obyvatelům řadových rodinných
domů.
Další podmínky:
• výše uvedené využití je přípustné, pokud nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení
ve vymezené ploše, pokud je slučitelné s bydlením a svým prostorovým uspořádáním
odpovídají charakteru lokality a okolní zástavby,
• potřeby parkování pro uvedená zařízení musí být řešeny na vlastních či pronajatých
pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily
vozovek,
• pokud se v ploše vyskytuje pozemek s kulturou les, platí zde právní předpisy týkající
se lesního půdního fondu.
Nepřípustné využití:
• veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením kromě výše uvedených,
• veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují za
hranici pozemku, na kterém je stavba umístěna, limity uvedené v příslušných
předpisech, zejména stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby, rušící
výrobní služby (například pila, klempířství, lakovna…), čerpací stanice pohonných
hmot, nákladní dopravu, supermarkety, stavby pro velkoobchod apod.,
• odstavování nákladních vozidel,
• výstavba řadových garáží,
29
sluneční kolektory a fotovoltaické elektrárny umístěné na terénu v zastavitelných
plochách.
Podmínky prostorového uspořádání v zastavitelných plochách:
• pro plochy rodinných domů izolovaných a dvojdomů se stanoví:
• maximální výška zástavby: 2 N.P. + podkroví,
• výška ostatních staveb na pozemku RD: do 5 m nad úrovní nejnižšího místa
přilehlého upraveného terénu,
• minimální velikost pozemku pro izolovaný rodinný dům: 750 m2, výjimečně
u jednotlivých parcel (například rohové parcely, zbytkové parcely po
provedené parcelaci) 600 m2,
• velikost pozemků pro každý z rodinných dvojdomů bude minimálně 600 m2,
• koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,25,
• koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových
vod): minimálně 0,6,
• pro řadové rodinné domy se stanoví:
• maximální výška zástavby: 2 NP + podkroví,
• výška ostatních staveb na pozemku RD: do 5 m nad úrovní nejnižšího místa
přilehlého rostlého terénu,
• minimální velikost pozemku: 250 m2,
• koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,45,
• koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových
vod): minimálně 0,5,
• pro bytové domy se stanoví:
• maximální výška zástavby: do 3 NP,
• zařízení občanské vybavenosti mohou být integrována do obytných staveb,
• garáže musí být integrované do bytových domů (nikoli samostatné stavby),
• koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových
vod): minimálně 0,6,
• pro ostatní stavby mimo pozemky rodinných domů se stanoví:
• maximální výška staveb, které nejsou určeny k bydlení, je 8 m nad úrovní
nejnižšího místa přilehlého rostlého terénu,
• pro celou plochu Z02 se stanoví podmínka v územní studii prověřit působení
navrženého prostorového uspořádání v dálkových pohledech (upřesnění viz též kap.
f.3) Stanovení podmínek ochrany krajinného rázu).
Podmínky prostorového uspořádání pro dostavby a přestavby stávající zástavby
v zastavěném území:
• nová zástavba v prolukách a přestavby stávající zástavby v zastavěném území se
musí přizpůsobit struktuře a charakteru okolní zástavby a její výšce,
• podmínky stanovené pro zastavitelné plochy se v zastavěném území neuplatňují.
•
BV Bydlení v rodinných domech – venkovské
Hlavní využití:
• rodinné domy venkovského charakteru, v zahradách s funkcí okrasnou a rekreační.
Přípustné využití:
• veřejná prostranství včetně komunikací místního významu a parkovacích ploch pro
obsluhu těchto ploch, pěších a cyklistických cest, parků a další veřejné zeleně,
• dětská hřiště,
• drobné stavby bezprostředně související s bydlením, například garáže a parkovací
přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště
a podobně,
• stávající stavby pro rodinnou rekreaci,
• stavby a zařízení pro chovatelství a pěstitelství samozásobovacího charakteru,
• nezbytná související technická infrastruktura.
30
Podmíněně přípustné využití:
• zařízení pro obchodní účely s celkovou plochou do 200 m2 včetně zázemí,
• stravovací zařízení s odbytovou plochou do 100 m2,
• ubytovací zařízení s kapacitou do 20 lůžek,
• kulturní zařízení (např. galerie, knihovny, kluby)
• drobné služby a řemeslnické dílny bez rušivého vlivu na okolí (např. krejčovství,
kadeřnictví, kosmetika),
• administrativní zařízení (např. kanceláře),
• zařízení pro sociální a zdravotní služby (např. denní stacionáře, ordinace),
• zařízení pro děti a mládež (např. jesle, klubovny),
• zařízení vzdělávací a výchovná (např. mateřská škola, základní škola, lidová škola
umění),
• ostatní stavby a zařízení občanského vybavení splňující uvedené podmínky.
• samostatné stavby a zařízení pro podnikání, maloobchod, stravování, ubytování
a další nerušící služby (například půjčovny, kadeřnictví, čistírny, poradenské služby
a podobně) nebo zařízení integrovaná do stavby pro bydlení,
• stavby a zařízení pro nerušící výrobu a služby (např. drobnou řemeslnou výrobu)
Podmínky:
• využití je přípustné, pokud nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše, pokud je slučitelné s bydlením a svým prostorovým
uspořádáním odpovídají charakteru lokality a okolní zástavby,
• provozem staveb a zařízení nesmí dojít k narušení užívání staveb a zařízení
v jejich okolí a ke snížení kvality prostředí, zejména z hlediska hladiny hluku,
vibrací, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného
množství zeleně, oslunění,
• potřeby parkování pro uvedená zařízení musí být řešeny na vlastních či
pronajatých pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných
prostranstvích mimo profily vozovek.
Nepřípustné využití:
• veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením kromě výše uvedených,
Základní podmínky prostorového uspořádání:
Obecné:
• rodinné domy izolované i dvojdomy
• maximální počet nadzemních podlaží: 2 NP + podkroví,
• úpravy stávajících staveb a případné novostavby se musí svým charakterem
(výšková hladina, měřítko) přizpůsobit charakteru okolní zástavby.
Další podmínky pouze pro zastavitelné plochy:
• minimální velikost pozemku: 750 m2; výjimečně u jednotlivých parcel (například
rohové parcely, zbytkové parcely po provedené parcelaci) 600 m2,
• velikost pozemků pro každý z rodinných dvojdomů bude minimálně 600 m2,
• koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,25,
• koeficient nezpevněných ploch (částí pozemků schopných vsakování dešťových vod):
minimálně 0,6.
BV1 Bydlení v rodinných domech – venkovské - specifické
Hlavní využití:
• rodinné domy venkovského charakteru v historických jádrech Statenic a Černého
Vola, v zahradách s funkcí okrasnou a rekreační.
• veřejná prostranství včetně komunikací místního významu a parkovacích ploch pro
obsluhu těchto ploch, pěších a cyklistických cest, parků a další veřejné zeleně,
• dětská hřiště,
31
drobné stavby bezprostředně související s bydlením, například garáže a parkovací
přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště
a podobně,
• stávající stavby pro rodinnou rekreaci,
• stavby a zařízení pro chovatelství a pěstitelství samozásobovacího charakteru,
• nezbytná související technická infrastruktura.
Podmíněně přípustné využití:
• zařízení pro obchodní účely s celkovou plochou do 200 m2 včetně zázemí,
• stravovací zařízení s odbytovou plochou do 100 m2,
• ubytovací zařízení s kapacitou do 20 lůžek,
• kulturní zařízení (např. galerie, knihovny, kluby)
• drobné služby a řemeslnické dílny bez rušivého vlivu na okolí (např. krejčovství,
kadeřnictví, kosmetika),
• administrativní zařízení (např. kanceláře),
• zařízení pro sociální a zdravotní služby (např. denní stacionáře, ordinace),
• zařízení pro děti a mládež (např. jesle, klubovny),
• zařízení vzdělávací a výchovná (např. mateřská škola, ZŠ, lidová škola umění),
• ostatní stavby a zařízení občanského vybavení splňující uvedené podmínky.
• samostatné stavby a zařízení pro podnikání, maloobchod, stravování, ubytování
a další nerušící služby (například půjčovny, kadeřnictví, čistírny, poradenské služby
a podobně) nebo zařízení integrovaná do stavby pro bydlení,
• stavby a zařízení pro nerušící výrobu a služby (např. drobnou řemeslnou výrobu).
Podmínky:
• využití je přípustné, pokud nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené
ploše, pokud je slučitelné s bydlením a svým prostorovým uspořádáním odpovídají
charakteru lokality a okolní zástavby,
• provozem staveb a zařízení nesmí dojít k narušení užívání staveb a zařízení v jejich
okolí a ke snížení kvality prostředí, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty
ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného množství zeleně, oslunění,
• potřeby parkování pro uvedená zařízení musí být řešeny na vlastních či pronajatých
pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily
vozovek.
Nepřípustné využití:
• veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením.
Základní podmínky prostorového uspořádání:
Obecné:
• maximální počet nadzemních podlaží: 2 NP + podkroví,
• při úpravách, přestavbách a dostavbách stávající zástavby v zastavěném území je
nezbytné se přizpůsobit charakteru a struktuře okolní zástavby a respektovat kulturně
historické hodnoty zástavby.
•
PLOCHY REKREACE
RI
Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Hlavní využití:
• stavby pro rodinnou rekreaci.
Přípustné využití:
• veřejná prostranství včetně komunikací místního významu a parkovacích ploch pro
obsluhu těchto ploch, pěších a cyklistických cest a veřejné zeleně,
2
• dětská hřiště a sportoviště o výměře do 500 m ,
• zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou,
• drobné stavby bezprostředně související s rekreací (např. kůlny, altány, pergoly,
terasy a podobně), včetně jejich integrace do staveb pro rodinnou rekreaci,
32
•
•
související technická infrastruktura,
existující stavby kolaudované pro trvalé bydlení.
Podmíněně přípustné využití:
• zařízení na odvádění a čištění odpadních vod,
Podmínky:
• ČOV nesmějí mít „přepady“ do Únětického potoka a jeho přítoků
Nepřípustné využití:
• veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním nebo přípustným využitím,
• rekolaudace staveb na trvalé bydlení,
• stavby pro občanskou vybavenost, výrobu.
Podmínky prostorového uspořádání:
• maximální počet nadzemních podlaží: 1 + podkroví,
• koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,20.
Další podmínka:
• pokud se v ploše vyskytuje pozemek s kulturou les, platí zde právní předpisy týkající
se lesního půdního fondu.
RI1 Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci - specifické
Hlavní využití:
• stavby pro rodinnou rekreaci v lokalitě Kopanský Mlýn v nivě potoka.
Přípustné využití:
• související dopravní a technická infrastruktura, zejména zařízení na odvádění
a čištění odpadních vod.
Nepřípustné využití:
• veškerá zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím,
• veškeré nové stavby mimo staveb uvedených v přípustném využití,
• nové stavby pro rodinnou rekreaci,
• přístavby a nástavby, tedy zvyšování a půdorysné rozšiřování stávajících staveb.
Podmínky prostorového uspořádání:
• maximální počet nadzemních podlaží: 1 + podkroví.
RN Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru
Hlavní využití:
• rekreační louky, sportoviště přírodního charakteru.
Přípustné využití:
• nezpevněné stezky a pěšiny.
Podmíněně přípustné:
• hrací a odpočivné prvky,
• výsadby zeleně,
• vodní plochy,
• účelové cesty.
Podmínky:
• musí být zajištěno, že nedojde ke snížení průtočného profilu, ke snížení retenční
schopnosti krajiny a ohrožení zájmů ochrany přírody a krajiny.
Nepřípustné využití:
• veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím a snižující
průtočný profil, retenční schopnost krajiny a ohrožující zájmy ochrany přírody
a krajiny.
RX Plochy rekreace – se specifickým využitím
Hlavní využití:
• golfové hřiště – hrací plochy.
33
Přípustné využití:
• terénní úpravy a zpevňování ploch nezbytné pro zřízení hracích ploch golfového
hřiště,
• účelové cesty a pěšiny,
• umísťování hracích a odpočivných prvků,
• výsadby zeleně,
• vodní plochy (jako součást hřiště i ostatní vodní plochy),
• nezbytná související technická infrastruktura a technické zázemí.
Nepřípustné využití:
• veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím a snižující kvalitu
prostředí.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OV Občanské vybavení - veřejná infrastruktura
Hlavní využití:
• pozemky staveb a zařízení veřejného občanského vybavení pro potřebu obce,
přičemž potřeby parkování pro uvedené stavby a zařízení musí být řešeny na
vlastních či pronajatých pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných
prostranstvích mimo profily vozovek.
Přípustné využití:
• stavby pro vzdělávání a výchovu,
• stavby pro obecní správu,
• veřejná prostranství,
• veřejná zeleň a vyhrazená zeleň sloužící dané stavbě nebo zařízení,
• související technická infrastruktura.
Podmíněně přípustné:
• další stavby a zařízení občanského vybavení (např. pro zdravotnictví a sociální péči,
kulturu a církev, ochranu veřejného pořádku),
• stavby pro administrativu,
• stavby a zařízení občanského vybavení komerčního (např. maloobchod, veřejné
stravování, hromadné ubytování) a další nerušící služby (například galerie, půjčovny,
kadeřnictví, čistírny, služby v cestovním ruchu, poradenské služby a podobně).
Podmínky:
• podmíněné využití je přípustné, pokud netrvá veřejný zájem na využití hlavním
Nepřípustné využití:
• veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
• budou řešeny individuálně, dle umístění plochy a souvislostem s okolní zástavbou,
• dostavby a přestavby stávající zástavby v zastavěném území se musí přizpůsobit
charakteru a výškové hladině okolní zástavby.
OS Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
Hlavní využití:
• stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport,
• otevřená i krytá sportoviště a hřiště.
Přípustné využití:
• veřejná prostranství včetně pěších a cyklistických cest a veřejné zeleně,
• vyhrazená zeleň sloužící dané stavbě nebo zařízení,
34
drobné stavby bezprostředně související se sportem či rekreací, například šatny,
hygienická zázemí, klubovny, altány, pergoly, terasy a podobně, včetně jejich
integrace do ostatních staveb ve vymezené ploše,
• stavby a zařízení občanského vybavení pro kulturu,
• související stavby a zařízení pro stravování a ubytování,
• související dopravní infrastruktura – parkoviště pro návštěvníky,
• související technická infrastruktura.
Podmíněně přípustné:
• nestanoveno.
Nepřípustné využití:
• veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím,
• na dětském hřišti v Černém Vole nelze umísťovat stavby s výjimkou herních prvků
pro dětská hřiště a vybavení parteru pro odpočinek (např. lavičky, pergoly,…).
Podmínky prostorového uspořádání:
• nejsou stanoveny.
•
OS1 Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - specifická
(v nivě potoka)
Hlavní využití:
• pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport s omezením pro stavby.
• otevřená sportoviště a hřiště.
Přípustné využití:
• rekreační louky, sportoviště přírodního charakteru.
Podmíněně přípustné:
• existující stavby,
• otevřená sportoviště a hřiště,
• hrací a odpočivné prvky,
• výsadby zeleně,
• účelové cesty,
• v ploše mezi ulicí Statenickou a ulicí U Potoka, která je mimo záplavové území, je
podmíněně přípustná výstavba hygienického zařízení a odpočivné pergoly.
Podmínky:
• existující dříve povolené stavby mohou být pouze udržovány, nesmí být zvětšena
zastavěná plocha a objem staveb,
• musí být zajištěno, že nedojde ke snížení průtočného profilu, ke snížení retenční
schopnosti krajiny a ohrožení zájmů ochrany přírody a krajiny.
Nepřípustné využití:
• veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím, snižující průtočný
profil, retenční schopnost krajiny a ohrožující zájmy ochrany přírody a krajiny.
Podmínky prostorového uspořádání:
• nestanoveny.
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
SM Plochy smíšené obytné - městské
Hlavní využití:
• obytné stavby,
• stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury (např. pro vzdělání
a výchovu, zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu, kulturu a církev, ochranu
veřejného pořádku, požární zbrojnice)
• stavby a zařízení tělovýchovy a sportu,
• stavby pro administrativu,
35
stavby a zařízení občanského vybavení komerčního (např. maloobchod, veřejné
stravování, hromadné ubytování) a další nerušící služby (například galerie, půjčovny,
kadeřnictví, čistírny, služby v cestovním ruchu, poradenské služby a podobně).
Přípustné využití:
• zařízení občanské vybavenosti integrována do obytných staveb i samostatná,
• veřejná prostranství včetně komunikací místního významu a parkovacích ploch,
pěších a cyklistických cest,
• parky a zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou,
• dětská hřiště,
• drobné stavby bezprostředně související s bydlením, například garáže a parkovací
přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště,
ploty a podobně,
• vodní plochy,
• související technická infrastruktura.
•
Podmíněně přípustné využití:
• stavby a zařízení pro nerušící výrobu (např. drobnou řemeslnou výrobu, malovýrobní
pekárny, výrobny potravin a nápojů, tiskárny, chráněné dílny a podobně),
• supermarkety,
• technické služby.
Podmínky:
• provozem staveb a zařízení nesmí dojít k narušení užívání staveb a zařízení v jejich
okolí a ke snížení kvality prostředí, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty
ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného množství zeleně, oslunění,
• pro supermarkety se stanoví povinnost prokázání vhodného začlenění stavby do
krajiny s využitím vhodného hmotového členění staveb a ozelenění,
• potřeby parkování pro uvedená zařízení musí být řešeny na vlastních či pronajatých
pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily
vozovek
Nepřípustné využití:
• veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením,
• veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují za
hranici pozemku, na kterém je stavba umístěna, limity uvedené v příslušných
předpisech, zejména stavby pro tovární výrobu a skladování, zemědělské stavby,
rušící výrobní služby (například pila, klempířství, lakovna…), stavby a zařízení pro
nákladní dopravu (např. odstavování nákladních vozidel),
• hypermarkety,
• stavby pro velkoobchod apod.,
• řadové garáže,
• sluneční kolektory a fotovoltaické elektrárny umístěné na terénu v zastavitelných
plochách.
Podmínky prostorového uspořádání v zastavitelných plochách:
• pro plochy SM v zastavitelné ploše Z03b se stanoví:
• plochy zástavby obytnými stavbami (bytové a rodinné domy) budou činit
maximálně 60 % rozlohy plochy SM v zastavitelné ploše Z03b (do plochy
zástavby obytnými stavbami se započítávají i okolní plochy zeleně a veřejných
prostranství sloužící obyvatelům obytných staveb)
• plochy zástavby bytovými domy budou činit maximálně 40 % rozlohy plochy
SM v zastavitelné ploše Z03b (do plochy zástavby obytnými stavbami se
započítávají i okolní plochy zeleně a veřejných prostranství sloužící
obyvatelům bytových domů)
36
•
•
•
•
•
•
pro plochy SM v zastavitelné ploše Z13b se stanoví:
• plochy zástavby obytnými stavbami (bytové a rodinné domy) budou činit
maximálně 70 % rozlohy plochy SM v zastavitelné ploše Z13b (do plochy
zástavby obytnými stavbami se započítávají i okolní plochy zeleně a veřejných
prostranství sloužící obyvatelům obytných staveb)
• plochy zástavby bytovými domy budou činit maximálně 50 % rozlohy plochy
SM v zastavitelné ploše Z13b (do plochy zástavby obytnými stavbami se
započítávají i okolní plochy zeleně a veřejných prostranství sloužící
obyvatelům bytových domů)
pro bytové domy obecně – ve všech plochách SM se stanoví:
• maximální výška zástavby: do 3 NP + ustupující podlaží nebo podkroví,
• zařízení občanské vybavenosti mohou být integrována do obytných staveb,
• garáže musí být integrované do bytových domů (nikoli samostatné stavby),
• koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových
vod): minimálně 0,6,
pro rodinné domy izolované a dvojdomy se stanoví:
• maximální výška zástavby: 2 N.P. + podkroví,
• výška ostatních staveb na pozemku RD: do 5 m nad úrovní nejnižšího místa
přilehlého rostlého terénu,
• minimální velikost pozemku pro izolovaný rodinný dům: 750 m2, výjimečně
u jednotlivých parcel (například rohové parcely, zbytkové parcely po
provedené parcelaci) 600 m2,
• velikost pozemků pro každý z rodinných dvojdomů bude minimálně 600 m2,
• koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,25,
• koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových
vod): minimálně 0,6.
pro řadové rodinné domy se stanoví:
• maximální výška zástavby: 2 N.P. + podkroví,
• výška ostatních staveb na pozemku RD: do 4,5 m nad úrovní nejnižšího místa
přilehlého rostlého terénu,
• minimální velikost pozemku: 250 m2,
• koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,45,
• koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových
vod): minimálně 0,5,
pro ostatní stavby se stanoví:
• maximální výška staveb 10 m nad úrovní nejnižšího místa přilehlého rostlého
terénu.
pro celou plochu Z03b se stanoví podmínka v územní studii prověřit působení
navrženého prostorového uspořádání v dálkových pohledech (upřesnění viz též kap.
f.3) Stanovení podmínek ochrany krajinného rázu)
Podmínky prostorového uspořádání pro dostavby a přestavby stávající zástavby
v zastavěném území:
• nová zástavba v prolukách a přestavby stávající zástavby v zastavěném území se
musí přizpůsobit struktuře a charakteru okolní zástavby a její výšce,
• podmínky stanovené pro zastavitelné plochy se v zastavěném území neuplatňují.
SM1 Plochy smíšené obytné - městské - specifické
Hlavní využití:
• obytné stavby,
• stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury (např. pro vzdělání
a výchovu, zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu, kulturu a církev, ochranu
veřejného pořádku)
37
•
•
stavby pro administrativu,
stavby a zařízení občanského vybavení komerčního (např. maloobchod, veřejné
stravování, hromadné ubytování) a další nerušící služby (například galerie, půjčovny,
kadeřnictví, čistírny, služby v cestovním ruchu, poradenské služby a podobně).
Přípustné využití:
• zařízení občanské vybavenosti integrována do obytných staveb i samostatná,
• veřejná prostranství včetně komunikací místního významu a parkovacích ploch,
pěších a cyklistických cest,
• parky a zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou,
• drobné stavby bezprostředně související s bydlením (například garáže a parkovací
přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, altány, pergoly, terasy, schodiště, ploty
a podobně),
• vodní plochy,
• související technická infrastruktura.
Podmíněně přípustné využití:
• zařízení tělovýchovy a sportu,
• stavby a zařízení pro nerušící výrobu (např. drobnou řemeslnou výrobu, malovýrobní
pekárny, výrobny potravin a nápojů, tiskárny, chráněné dílny a podobně),
• technické služby.
Podmínky:
• provozem staveb a zařízení nesmí dojít k narušení užívání staveb a zařízení v jejich
okolí a ke snížení kvality prostředí, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty
ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného množství zeleně, oslunění,
• potřeby parkování pro uvedená zařízení musí být řešeny na vlastních či pronajatých
pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily
vozovek.
Nepřípustné využití:
• veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením,
• veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují za
hranicí pozemku, na kterém je stavba umístěna, limity uvedené v příslušných
předpisech, zejména stavby pro tovární výrobu a skladování, zemědělské stavby,
rušící výrobní služby (například pila, klempířství, lakovna…), stavby a zařízení pro
nákladní dopravu (např. odstavování nákladních vozidel),
• supermarkety (prodejní plocha nad 400 m2),
• stavby pro velkoobchod apod.,
• samostatně stojící garáže a řadové garáže.
Podmínky prostorového uspořádání pro přestavbovou plochu P01:
• při úpravách, přestavbách a dostavbách stávající zástavby v zastavěném území je
nezbytné se přizpůsobit charakteru a struktuře okolní zástavby a respektovat kulturně
historické hodnoty areálu zámku,
• pro celou přestavbovou plochu P01 se stanoví:
• koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových
vod): minimálně 0,4.
• plochy zástavby novými bytovými domy a novými rodinnými domy budou činit
maximálně 25 % z celkové rozlohy přestavbové plochy P01 (do plochy
zástavby obytnými objekty se započítávají i okolní plochy zeleně a zpevněné
plochy sloužící obyvatelům domů),
• výška obytné zástavby do maximálně 3 nadzemních podlaží,
• pro ostatní novostavby mimo obytnou zástavbu se stanoví: maximální výška staveb 10
m nad úrovní nejnižšího místa přilehlého rostlého terénu.
38
SV Smíšené obytné - venkovské
Hlavní využití:
•
bydlení v rodinných domech,
•
občanské vybavení (např. ubytovací a stravovací zařízení),
•
chovatelství a pěstitelství.
Přípustné využití:
•
veřejná prostranství včetně komunikací místního významu, pěších a cyklistických cest
a ploch veřejné zeleně,
•
dětská hřiště,
•
stavby pro agroturistiku,
•
stavby a zařízení pro sport a wellness,
•
související technická infrastruktura a dopravní vybavenost (zásobování, parkování).
Podmíněně přípustné využití:
•
stavby a zařízení pro nerušící výrobu a služby, například drobnou řemeslnou výrobu,
•
stavby a zařízení pro zemědělství (např. chov koní) s výjimkou intenzivní živočišné
výroby.
Podmínky:
•
řešením ani provozem pozemků, staveb a zařízení nedojde k narušení užívání staveb
a zařízení v jejich okolí a ke snížení kvality prostředí, zejména z hlediska hladiny
hluku, vibrací, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného
množství zeleně, oslunění,
•
potřeby parkování pro uvedená zařízení musí být řešeny na vlastních či pronajatých
pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily
vozovek.
Nepřípustné využití:
•
veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s bydlením využitím a snižující kvalitu
prostředí,
•
skladové areály, tovární výroba,
•
služby pro nákladní dopravu spojené s odstavováním nákladních vozidel.
Podmínky prostorového uspořádání:
•
úpravy stávajících staveb a případné novostavby se musí svým charakterem
(výšková hladina, měřítko, zastřešení) přizpůsobit charakteru okolní zástavby,
•
u nové zástavby:
•
maximální počet nadzemních podlaží: 2 + podkroví,
•
koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových
vod): minimálně 0,6,
•
řadové rodinné domy jsou nepřípustné.
SK Smíšené obytné – komerční
Hlavní využití:
•
smíšené využití pro bydlení a komerční aktivity,
•
výrobní a nevýrobní služby (včetně občanské vybavenosti).
Přípustné využití:
•
veřejná prostranství včetně komunikací místního významu, pěších a cyklistických cest
a ploch veřejné zeleně,
•
využití pro sport a relaxaci,
•
související technická infrastruktura a dopravní vybavenost (zásobování, parkování).
Podmíněně přípustné využití:
•
stavby a zařízení pro nerušící výrobu, například drobnou řemeslnou výrobu.
Podmínky:
•
provozem staveb a zařízení nedojde k narušení užívání staveb a zařízení v jejich
okolí a ke snížení kvality prostředí, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty
ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného množství zeleně, oslunění,
39
potřeby parkování pro uvedená zařízení musí být řešeny na vlastních či pronajatých
pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily
vozovek.
Nepřípustné využití:
•
tovární výroba,
•
služby pro nákladní dopravu spojené s odstavováním nákladních vozidel,
•
veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím a snižující kvalitu
prostředí,
•
rozšiřování zpevněných a zastavěných ploch do vzdálenosti 50m od břehové čáry
Únětického potoka.
Podmínky prostorového uspořádání:
•
úpravy stávajících staveb a případné novostavby se musí svým charakterem
(výšková hladina, měřítko, zastřešení) přizpůsobit charakteru okolní zástavby,
•
u nové zástavby:
•
maximální počet nadzemních podlaží: 2 + podkroví, respektive 2+ustupující
podlaží.
•
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DS Dopravní infrastruktura - silniční
Hlavní využití:
•
pozemky a stavby silnic, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů a podobně,
•
pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, zejména autobusové
zastávky, odstavné a parkovací plochy.
Přípustné využití:
•
chodníky a další pěší cesty, cyklostezky,
•
související technická infrastruktura,
•
doprovodná a izolační zeleň.
Nepřípustné využití:
•
veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
•
nejsou stanoveny.
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TI Technická infrastruktura - inženýrské sítě
Hlavní využití:
• stavby a zařízení technické infrastruktury (zařízení pro čištění odpadních vod).
Přípustné využití:
• související technická infrastruktura,
• doprovodná a izolační zeleň.
Podmínky:
• při využití zastavitelné plochy Z10 je třeba respektovat omezení, která vyplývají ze
záplavového území a aktivní zóny.
Nepřípustné využití:

veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:

nejsou stanoveny
40
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
VD Drobná a řemeslná výroba
Hlavní využití:
• stavby pro nerušící malovýrobu, řemeslnou výrobu, výrobní a nevýrobní služby,
Přípustné využití:
• administrativa a stravovací zařízení, obchodní zařízení,
• služební byty,
• skladování,
• plochy zeleně,
• nezbytná technická a dopravní vybavenost,
• čerpací stanice pohonných hmot v areálu pro Kralupské.
Nepřípustné využití:
• veškeré stavby a činnosti, včetně související dopravní obsluhy, jejichž negativní
účinky překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech,
• veškeré stavby a činnosti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím
(např. bydlení),
• velkovýroba průmyslového charakteru,
• zemědělská výroba,
• logistická centra s vysokými nároky na dopravní obsluhu.
Podmínky prostorového uspořádání pro stávající a novou zástavbu:
• maximální výška staveb 12 m nad úrovní nejnižšího místa přilehlého rostlého terénu,
• směrem do volné krajiny bude součástí ploch izolační zeleň.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV Veřejná prostranství
Hlavní využití:
• pozemky veřejných prostranství, ulice, chodníky, parky a další veřejná zeleň, ostatní
prostory přístupné bez omezení.
Přípustné využití:
• komunikace místního významu, účelové cesty, pěší cesty, in-line dráhy, cyklostezky,
• parkovací stání,
• autobusové zastávky,
• prvky drobné architektury, například přístřešky, altány, pergoly, schodiště, sochy,
kašny, fontány a podobně,
• telefonní budky, prodejní stánky, hygienická zařízení,
• dětská hřiště,
• místa pro tříděný odpad v mobilních nádobách,
• vodní plochy.
Nepřípustné využití:
• veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
• prostorové uspořádání musí umožnit bezpečný pohyb pěších, cyklistů i automobilový
provoz, pokud je ve veřejném prostranství zastoupen,
• podél cest v krajině budou na vhodných místech vysazena stromořadí.
ZV Veřejná prostranství - veřejná zeleň
Hlavní využití:
• plochy veřejně přístupné zeleně v sídlech, většinou parkově upravené,
• plochy zeleně v krajině, přírodního charakteru (např. doprovodní zeleň podél cest).
Přípustné využití:
• pěší, eventuálně cyklistické stezky,
41
•
•
•
•
nezbytné stavby technické infrastruktury,
nezbytné stavby pro zvýšení retenční schopnosti území,
opěrné zdi a další nezbytné stavby pro zajišťování statiky staveb a pozemku,
vodní plochy.
Podmíněně přípustné využití:
• drobná dětská hřiště,
• prvky drobné architektury a mobiliáře (sochy, altánky, kašny, fontány, lavičky,
odpadkové koše, prvky informačního systému, altány, pergoly apod.),
• účelové cesty,
• veřejné osvětlení,
• na ploše Z03c jsou přípustné rekreační louky a sportoviště přírodního charakteru,
• na plochách Z02, Z03a, Z03b je přípustné umístění komunikací místního významu
v souladu s podmínkami pro dopravní obsluhu těchto ploch (požadavek propojení
bodů A- B, A-C… viz Hlavní výkres P2)
• na ploše Z13a, Z13b je přípustné umístění komunikací místního významu pro
dopravní napojení plochy Z13a
Podmínky:
• podmíněně přípustné využití je možné jen mimo prvky ÚSES a mimo záplavové
území,
• přípustná jsou jen nezastřešená sportoviště bez zázemí nadzemních staveb,
• musí být zajištěno, že nedojde k ohrožení zájmů ochrany přírody a krajiny.
Nepřípustné využití:
• veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím,
• v plochách ÚSES není přípustné oplocování.
Podmínky prostorového uspořádání:
• nejsou stanoveny.
PLOCHY ZELENĚ
ZS Zeleň soukromá a vyhrazená
Hlavní využití:
• pozemky obvykle soukromé zeleně v sídlech, zejména zahrady nezahrnuté do jiných
druhů ploch.
Přípustné využití:
• vodní plochy,
• opěrné zdi a další nezbytné stavby pro zajišťování statiky staveb a pozemku.
Podmíněně přípustné využití:
2
• jedna stavba do 12 m zastavěné plochy, sloužící pro uskladnění zahradního náčiní,
• drobná zahradní architektura (např. zahradní altány, pergoly, odpočívadla venkovní
krby, bazény nestavební povahy),
• oplocování.
Podmínky:
• podmíněně přípustné využití je možné jen mimo prvky ÚSES a mimo záplavové
území.
Nepřípustné využití:
• veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím,
• v plochách ÚSES není přípustné oplocování.
Podmínky prostorového uspořádání:
• maximální výška staveb – do 5 m nad úrovní nejnižšího místa přilehlého rostlého
terénu.
42
ZX Zeleň se specifickým využitím
Hlavní využití:
• plochy zeleně vhodné pro realizaci opatření ke zvýšení retence dešťových vod
(poldery, retenční nádrže, rybníky, průlehy, zatravnění, výsadby zeleně).
Přípustné využití:
• stávající soukromé zahrady,
• opěrné zdi a další nezbytné stavby pro zajišťování statiky staveb a pozemku.
Podmíněně přípustné využití:
• pěší, eventuálně cyklistické stezky,
• drobná dětská hřiště,
• prvky drobné architektury a městského mobiliáře (např. sochy, altánky, kašny,
fontány, lavičky, odpadkové koše, apod.),
• veřejné osvětlení,
• nezbytné stavby technické infrastruktury.
Podmínky:
• podmíněně přípustné využití je možné, jen
• nedojde-li ke snížení retenční schopnosti plochy a není-li to v rozporu
s potřebou realizovat opatření ke zvýšení retence dešťových vod,
• není-li to v rozporu se zájmy ochrany přírody a podzemních vod.
Nepřípustné využití:
• veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
• nejsou stanoveny.
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
W Plochy vodní a vodohospodářské
Hlavní využití:
• pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující
vodohospodářské využití.
Přípustné využití:
• doprovodná zeleň - břehové porosty,
• související stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství.
Nepřípustné využití:
• veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím,
• veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
• nejsou stanoveny.
PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
NZ Plochy zemědělské
Hlavní využití:
• zemědělská produkce na pozemcích zemědělského půdního fondu,
Přípustné využití:
• stavby, zařízení a jiná opatření pro obhospodařování zemědělské půdy a pastevectví,
zejména silážní žlaby, seníky, pastevní areály, přístřešky pro letní pastvu dobytka,
• stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
• opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území,
• stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky,
43
související stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu, například účelové cesty, pěší
cesty, in-line dráhy, cyklostezky, hipostezky, pokud nejsou v rozporu se zásadami
ochrany ZPF,
• související technická infrastruktura,
• oplocení pastevních areálů a výběhů, sadů a zahrad,
• doprovodná a rozptýlená zeleň, která neomezuje obhospodařování zemědělských
pozemků.
Nepřípustné využití:
• stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu mimo případy uvedené v přípustném
využití,
• stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu mimo případy uvedené v přípustném
využití,
• oplocování mimo případy uvedené v přípustném využití,
• veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím,
• veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím, zejména větrné
elektrárny, FVE, vysílače mobilních operátorů, stavby a zařízení pro těžbu nerostů
a pro rekreaci a sport.
Podmínky prostorového uspořádání:
• nejsou stanoveny.
•
NL PLOCHY LESNÍ
Hlavní využití:
- pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Přípustné využití:
• stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví,
• stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
• opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území,
• nezbytné účelové a pěší cesty.
• nezbytné stavby liniové technické infrastruktury,
• prvky územního systému ekologické stability,
• oplocení obor a lesních školek,
• ostatní zeleň.
Nepřípustné využití:
• veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím,
• oplocování s výjimkou oplocení obor a lesních školek,
• stavby a zařízení pro rekreaci a sport,
• větrné a fotovoltaické elektrárny,
• stavby pro těžbu nerostů.
NP Plochy přírodní
Hlavní využití:
• plochy významné pro ochranu přírody a krajiny, s velkým omezením možností využití,
• vybrané části ÚSES.
Přípustné využití:
• pozemky určené k plnění funkcí lesa; u těchto pozemků se nepřipouští jejich změna
na jiný druh pozemku,
• stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
• opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území,
Podmíněně přípustné využití:
• stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví a vodní hospodářství,
44
•
•
nezbytná liniová technická infrastruktura,
nezbytné účelové a pěší cesty.
Podmínky:
• veškeré stavby, zařízení i jiná opatření musí být realizovány v souladu se zájmy
ochrany přírody a krajiny,
• veškeré stavby, zařízení i jiná opatření musí být realizovány k přírodě šetrným
a přírodě blízkým způsobem.
Nepřípustné využití:
• stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu mimo případy uvedené v podmíněně
přípustném využití,
• oplocování,
• činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny,
• veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím, zejména větrné
elektrárny, FVE, vysílače mobilních operátorů, stavby a zařízení pro těžbu nerostů,
pro zemědělství a pro rekreaci (s výjimkou pěších cest) a sport.
Podmínky prostorového uspořádání:
• nejsou stanoveny.
NSX Plochy smíšené nezastavěného území
Hlavní využití:
•
smíšené využití nezastavěného území.
Přípustné využití:
• je pro vymezenou plochu stanoveno indexy přípustných funkcí (x), uvedenými v kódu
plochy:
p – přírodní:
přirozené a přírodě blízké ekosystémy,
z – zemědělská:
zemědělská produkce na pozemcích zemědělského půdního fondu, přípustné
jsou stavby, zařízení a jiná opatření pro obhospodařování zemědělské půdy
a pastevectví například seníky, pastevní areály, přístřešky pro letní pastvu
dobytka,
v - vodohospodářská:
plochy s vodohospodářským významem, zejména v nivě potoka, přípustné jsou
nezbytné stavby, zařízení a opatření pro vodohospodářství,
o - ochranná:
plochy se zvýšeným významem pro ochranu proti erozi a proti povodním a pro
zvýšení retenční schopnosti území, vhodné pro zatravnění či zalesnění,
přípustné jsou ochranné stavby a opatření,
r – rekreační nepobytová:
například rekreační louky s možností umísťování staveb a zařízení pro
nepobytovou rekreaci a sport (např. lavičky, přístřešky, altány, odpočívadla,
informační prvky, přírodní areály zdatnosti, rozhledny.
Přípustné využití ve všech plochách:
• stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
• opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území,
Podmíněně přípustné využití:
• nezbytná liniová technická infrastruktura,
• nezbytné účelové, pěší a cyklistické cesty.
Podmínky:
• veškeré stavby, zařízení i jiná opatření musí být realizovány v souladu se zájmy
ochrany přírody a krajiny,
• veškeré stavby, zařízení i jiná opatření musí být realizovány k přírodě šetrným
a přírodě blízkým způsobem.
45
Nepřípustné využití ve všech plochách (bez ohledu na jejich index):
• stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody,
• jmenovitě je nepřípustné:
• změna druhu pozemku z trvalých travních porostů na ornou půdu,
• slučování pozemků za účelem velkovýrobních forem obhospodařování,
• stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu mimo případy uvedené v přípustném
využití,
• stavby a zařízení pro rekreaci a sport mimo případy uvedené v přípustném využití;
zejména jsou nepřípustná ubytovací zařízení, nové stavby pro rodinnou rekreaci,
stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu mimo případy uvedené v přípustném
využití,
• veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím, zejména větrné
elektrárny, FVE, vysílače mobilních operátorů a stavby a zařízení pro těžbu nerostů.
Podmínky prostorového uspořádání:
• stavby, zařízení a opatření musí být umisťovány s ohledem na charakter vymezené
plochy.
f.3)
Stanovení podmínek ochrany krajinného rázu
Podmínky ochrany krajinného rázu jsou vtěleny do podmínek pro využití ploch a jejich
prostorové uspořádání v kapitole f).
Jde o tyto podmínky pro citlivé začlenění nové zástavby do okolní zástavby i do krajiny, tak
aby nedošlo k narušení krajinného rázu:
•
•
•
•
•
stanovují se maximální výškové hladiny pro zástavbu s ohledem na ochranu
krajinného rázu,
větrné elektrárny se vylučují na celém území obce,
fotovoltaické elektrárny se vylučují v nezastavěném území a v zastavitelných
plochách na terénu,
vylučují se nežádoucí druhy staveb v nezastavěném území,
pro prověření vhodného začlenění staveb do krajiny v plochách Z02 a Z03b, se
požaduje v územní studii doložit navržené prostorové uspořádání zpracováním dvou
zákresů do fotografií ze stanovišť na plochách A a B (viz následující obrázek).
46
g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM
A STAVBÁM VYVLASTNIT
Územním plánem Statenice jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit v souladu s § 170 stavebního zákona:
Dopravní infrastruktura

VD01…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa Černý Vůl sever – cesta
k Úholičkám

VD02… veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa Černý Vůl severovýchod –
cesta k Úněticím (současně i navržená cyklotrasa)

VD03…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa roklí - návrh zprůchodnění
rokle a její příčná propojení

VD04…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa Černý Vůl – rekonstrukce
propustku na podchod pro pěší a cyklisty pod silnicí II/240 a přemostění potoka pod
Kralupskou

VD05…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa údolím Únětického potoka chodník podél silnice III/2405

VD06…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa údolím Únětického potoka –
přemostění potoka pod obytnou lokalitou Statenický Mlýn

VD07…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa propojující ulice K Cihelně
a Nad Vinicí

VD08…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa pod Boušovským – obnova
historické cesty k Velkým Přílepům

VD09… veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa pod Boušovským po
obecním pozemku

VD10…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa od zámku k Boušovskému
a dál podél silnice III/0079

VD11…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa údolím Únětického potoka úsek od zámku přes Parádnici k cestě na hřiště, v prostoru zámku lze trasu v úseku
mezi schodištěm od ulice Nad Zámkem a bránou do ulice Ke Kůlnám modifikovat

VD12…veřejná dopravní infrastruktura – dva úseky lokální pěší trasy od ulice K Chotolu
až k areálu plánovanému pro budoucí základní školu:
o propojení ulic K Chotolu a Nad Strání
o Keltská - zastavitelná plocha Z13b - Jabloňový sad - jih (areál plánovaný pro
budoucí základní školu)

VD13…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa okolo prameniště – propojení
z ulice Keltské do ulice K Chotolu vedoucí k Horoměřicím

VD14…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa od Babyky k Tuchoměřicím

VD15…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa - spojení cest na Kopanské
47

VD16… veřejná dopravní infrastruktura – dva úseky lokální pěší trasy směřující od
areálu plánovaného pro budoucí základní školu až do údolí Únětického potoka
k Čejkovu mlýnu:
o od areálu budoucí školy do ulice Nad Višňovkou a Pod Višňovkou
o od autobusové zastávky k Čejkovu mlýnu

VD17…veřejná dopravní infrastruktura – účelová cesta podél hřiště s vedením
cyklostezky

VD18…veřejná dopravní infrastruktura – stezka pro pěší s cyklisty podél silnice III/0079
po obvodu areálu Boušovský

VD19…veřejná dopravní infrastruktura – propojovací komunikace místního významu
mezi stávající silnicí II/240 a III/2045 přes areál Jabloňový Sad – jih s vyústěním do
křižovatky Keltské se Statenickou

VD20…veřejná dopravní infrastruktura – komunikace místního významu Skalní – Černý
Vůl – rozšíření a rekonstrukce

VD21…veřejná dopravní infrastruktura – komunikace místního významu přes
zastavitelnou plochu Z14 Sad - Keltská

VD22…veřejná dopravní infrastruktura – koridor pro rekonstrukci průtahu stávající silnice
II/240 včetně chodníků, rekonstrukci křižovatek na této silnici a pro výstavbu navržených
okružních křižovatek

VD23…veřejná dopravní infrastruktura – koridor pro rekonstrukci průtahu stávající silnice
III/2045

VD24…veřejná dopravní infrastruktura – koridor pro rekonstrukci průtahu stávající silnice
III/0079 včetně okružní křižovatky pro připojení areálu Boušovský

VD25…veřejná dopravní infrastruktura – stezka pro pěší přes areál zámku ve směru
východ západ (Statenická – Račanská)
Technická infrastruktura

VT01…veřejná technická infrastruktura – výstavba ČOV Statenice

VT02…veřejná technická infrastruktura – výstavba vodojemu s AT stanicí v zastavitelné
ploše Z13b - Jabloňový Sad - jih

VT03… veřejná technická infrastruktura – výstavba vodojemu v zastavitelné ploše Z14
Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám odejmout
nebo omezit
Územním plánem Statenice jsou vymezena tato veřejně prospěšná patření, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit v souladu s §170 stavebního zákona:

Plochy pro založení prvků územního systému ekologické stability – lokálních biokoridorů:
VU01 a VU02.
Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci
Územním plánem Statenice se nevymezují.
48
h) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Územním plánem Statenice je vymezen pozemek pro veřejně prospěšnou stavbu, ke
kterému má obec předkupní právo na základě §101 stavebního zákona:
Veřejně prospěšná stavba pro veřejnou infrastrukturu – občanské vybavení
 PO01 plocha pro základní školu
Další náležitosti z hlediska zápisu na listy vlastnictví:
Předkupní právo se zřizuje ve prospěch obce Statenice.
Plocha je vymezena na těchto pozemcích: 262/2 (část), 262/3 (část), 262/4 (část), 264/1
(část), 255 (část), 261/7 (část), 256/2 (část), 256/3 (část) k.ú. Statenice.
i) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 ODST. 6 SZ
Územní plán tato opatření nestanovuje.
j) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
Návrh územního plánu Statenice vymezuje tyto plochy územních rezerv:
R01a, R01b, R01c, R01d územní rezervy pro transformaci ploch individuální rekreace
na bydlení venkovské
Funkce plochy k prověření
- Bydlení venkovské - BV
Podmínky pro prověření:
- prověřit, zda území má předpoklady pro transformaci na bydlení zejména s ohledem na
prostorové, technické a ekonomické předpoklady pro zajištění odpovídající dopravní
a technické infrastruktury
R02 územní rezerva pro vedení objízdné trasy silnice II/240, respektive II/241
Funkce plochy k prověření
- Dopravní infrastruktura – silniční – DS
Podmínky pro prověření:
- prověřit účelnost vedení objízdné trasy
R03 územní rezerva pro vedení propojující komunikace místního významu od
výhledové objízdné trasy silnice II/240, respektive II/241 ke křižovatce (odbočení do
areálu Boušovský) na stávající silnici II/240
Funkce plochy k prověření
- Veřejné prostranství – PV
Podmínky pro prověření:
- prověřit účelnost propojení od objízdné trasy směrem ke křižovatce na stávající silnici
II/240
R04 územní rezerva pro rozšíření ČOV Statenice
Funkce plochy k prověření
- Technická infrastruktura – inženýrské sítě - TI
Podmínky pro prověření:
- v případě vyčerpání možností rozvoje ČOV na zastavitelné ploše Z10 prověřit potřebu
rozšíření ČOV do plochy územní rezervy
49
k) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI
Územní plán vymezil tyto plochy, kde je rozhodování o změnách podmíněno uzavřením
dohody o parcelaci:




Z09 Černý Vůl - severovýchod
Z14 Sad - Keltská mimo vodojem s přístupovou komunikací
Z15 pod ulicí Slovanská
Z21 K Cihelně
l) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE
(viz P1 Výkres základního členění)
Návrh územního plánu Statenice vymezuje následující zastavitelné plochy, ve kterých je
rozhodování o změnách podmíněno zpracováním územních studií. Data o těchto studiích
budou vložena do evidence územně plánovací činnosti do 4 let od nabytí účinnosti
územního plánu.
Studie budou zpracovány za níže uvedených podmínek pro pořízení:
Z01 Pod Zámkem
Stanovení podmínek pro pořízení studie:
 pokud nebude využita existující územní studie (UP-24 a MAJO architekti, 2013), bude
pořízena studie nová
 předmětem řešení studie bude zejména:
 širší vazby plochy
 umístění stavby pro mateřskou školu s možností polyfunkčního využití a případně
budoucí transformace na jiné občanské vybavení
 koordinace s obnovou parku Parádnice
 prostorové uspořádání (zvláštní pozornost bude přitom věnována kulturně
historické hodnotě místa)
 napojení plochy na dopravní a technickou infrastrukturu (zvláštní pozornost bude
přitom věnována problematice řešení odtoku dešťových vod)
Z02 areál Boušovský – západ
Stanovení podmínek pro pořízení studie:
 předmětem řešení studie bude zejména:
 širší vazby plochy
 koordinace s návrhem využití plochy Z03a, Z03b, Z03c
 upřesnění podmínek prostorového uspořádání - prověření působení navrženého
prostorového uspořádání v dálkových pohledech - viz kapitola f.3) Stanovení
podmínek ochrany krajinného rázu
 vymezení ploch pro základní občanské vybavení a sport a rekreaci
 návrh veřejných prostranství a zeleně, včetně návrhu zeleně na přechodu mezi
zástavbou a volnou krajinou – severní okraj plochy
 návrh dopravní a technické infrastruktury, zejména:
 komunikace místního významu, která propojí body A a C v rozsahu plochy
Z02 (viz Hlavní výkres P2), tato propojující komunikace musí být navržena
v šířkových a směrových parametrech, které umožní provozování
autobusové linky
50
 návrh umístění zastávky autobusu
 návrh propojení lokality s okolím pěšími komunikacemi (chodníky, stezky),
které spojí body I, II, III s bodem V (viz Hlavní výkres P2)
 návrh zásobování pitnou vodou
 návrh zajištění dostatečné kapacity požární vody
 návrh čištění odpadních vod
 návrh zásobování elektrickou energií a plynem
 retence dešťových vod
Z03b areál Boušovský – sever
Stanovení podmínek pro pořízení studie:
 předmětem řešení studie bude zejména:
 širší vazby plochy
 návrh takové funkční a prostorové struktury, která bude plnit úlohu nového
místního centra pro rozvojový areál Boušovský, s odpovídajícími službami,
veřejnými prostranstvími a veřejnou zelení
 vymezení ploch pro základní občanské vybavení a sport a rekreaci
 upřesnění podmínek prostorového uspořádání
 koordinace s návrhem využití plochy Z02, Z03a, Z03c
 návrh dopravní a technické infrastruktury, zejména:
 komunikace místního významu, které propojí body A a B v rozsahu plochy Z3b
(viz hlavní výkres)
 komunikace místního významu, které propojí body A a C v rozsahu plochy
Z3b (viz Hlavní výkres P2), tato propojující komunikace musí být navržena
v šířkových a směrových parametrech, které umožní provozování
autobusové linky
 návrh případného umístění zastávky autobusu
 návrh propojení lokality s okolím pěšími komunikacemi (chodníky, stezky),
které spojí body I, II, III s bodem V (viz Hlavní výkres P2)
 návrh zásobování pitnou vodou
 návrh zajištění dostatečné kapacity požární vody
 návrh čištění odpadních vod
 návrh zásobování elektrickou energií a plynem
 retence dešťových vod
 studie navrhne přístup k sousední ploše Z06 v rozsahu plochy Z03b, tj. k hranici
pozemku plochy Z06
 upřesnění podmínek prostorového uspořádání - prověření působení navrženého
prostorového uspořádání v dálkových pohledech - viz kapitola f.3) Stanovení
podmínek ochrany krajinného rázu
Z03c areál Boušovský – střed – park
Stanovení podmínek pro pořízení studie:
 rozhodování o změnách je podmíněno zpracováním územní studie v souladu
s podmínkami stanovenými tímto územním plánem
 předmětem řešení studie bude zejména:
 návrh řešení centrálního parku pro lokalitu Boušovský
 návrh prostorové koncepce zeleně
 návrh prostupnosti pro pěší a cyklisty (chodníků a stezek)
 návrh hřišť pro odpovídající věkové kategorie dětí i dospělých
 návrh komunikací místního významu spojujících body A a C, A a B v rozsahu
plochy Z03c
 retence dešťových vod – respektování vydaného ÚR na retenční nádrž
 širší vazby plochy - koordinace s návrhem využití plochy Z02, Z03a a Z03b
51
Z09 Černý Vůl – severo-východ
 předmětem řešení studie bude zejména:
 širší vazby plochy
 návrh veřejných prostranství a zeleně
 návrh dopravní a technické infrastruktury, zejména:
 komunikace místního významu
 pěší trasa směr Horoměřice po jižním okraji plochy (v ÚP trasa č.2)
 návrh zásobování pitnou vodou
 návrh čištění odpadních vod
 návrh zásobování elektrickou energií a případně plynem
 retence dešťových vod
 upřesnění podmínek prostorového uspořádání
Z14 Sad - Keltská mimo vodojem s přístupovou komunikací
Stanovení podmínek pro pořízení studie:
 předmětem řešení studie bude zejména:
 širší vazby plochy
 koordinace s návrhem využití plochy Z13b
 upřesnění podmínek prostorového uspořádání
 návrh veřejných prostranství a zeleně
 návrh dopravní a technické infrastruktury, zejména:
 komunikace místního významu v souladu s územním plánem
 pěší propojení mezi body č.XVI, č.XVII a č.XVIII
 pěší propojení mezi body XIX a XVIII
 návrh zásobování pitnou vodou
 návrh čištění odpadních vod
 návrh zásobování elektrickou energií a plynem
 retence dešťových vod
Z21 K Cihelně
Stanovení podmínek pro pořízení studie:
 předmětem řešení studie bude zejména:
 napojení plochy na dopravní a technickou infrastrukturu, zejména návrh
propojení ulice Kralupské (s napojením do navržené okružní křižovatky) a ulice
K Cihelně
 parcelace, oddělení pozemků soukromých parcel a veřejných prostranství (ulic)
a ploch zeleně v souladu s ustanovením aktuálních právních předpisů
 opatření pro retenci dešťových vod
 podrobnější podmínky prostorového uspořádání
P01 areál zámku
Stanovení podmínek pro pořízení studie:
 předmětem řešení studie bude zejména:
 vytvoření podmínek pro rozšíření obslužné funkce centra Statenic
 prověření umístění veřejných i komerčních služeb v areálu zámku
 řešení veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a parkování
 stanovení podmínek prostorového uspořádání
 prověření umístění staveb pro bydlení v areálu zámku
 napojení plochy na dopravní a technickou infrastrukturu
 návrh pěší stezky či chodníku – viz lokální pěší trasa č.10 a cyklostezky č.0077–
přeložení mimo silnici III. třídy
 při návrhu musí být vzata v úvahu kulturně historická hodnota areálu zámku
52
m) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU
Územní plán tyto plochy a koridory nestanovuje.
n) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
Územní plán Statenice stanovuje pořadí změn v území takto:
Pro plochu Z02 areál Boušovský – západ se stanoví:
• kolaudaci či vydání souhlasu s užíváním staveb pro bydlení a občanskou
vybavenost musí předcházet:
• dokončení komunikace místního významu, která propojí body A a C (viz
hlavní výkres)
• zajištění dostatečné kapacity pitné vody
• zajištění čištění odpadních vod (nová ČOV Statenice nebo zajištění zvýšení
objemu odpadních vod čištěných na ČOV Roztoky u Prahy pro Statenice,
pokud bude pro plochy Z02, Z03a a Z03b požadováno navýšení čištění na
ČOV Roztoky u Prahy větší než 400 ekvivalentních obyvatel)
• dokončení zařízení a opatření pro retenci dešťových vod z veřejných
prostranství
• dokončení parkových úprav včetně dopravní a technické infrastruktury v ploše
Z03c
Pro plochu Z03a areál Boušovský – východ se stanoví:
• kolaudaci či vydání souhlasu s užíváním staveb pro bydlení a občanskou
vybavenost musí předcházet:
• dokončení komunikace místního významu, která propojí body A a B (viz
hlavní výkres)
• dokončení zařízení a opatření pro retenci dešťových vod z veřejných
prostranství
• zajištění dostatečné kapacity pitné vody
• zajištění čištění odpadních vod
Pro plochu Z03b areál Boušovský – sever se stanoví:
• kolaudaci či vydání souhlasu s užíváním staveb pro bydlení a občanskou
vybavenost musí předcházet:
• dokončení komunikace místního významu, která propojí body A a B v rozsahu
plochy Z3b (viz Hlavní výkres P2)
• dokončení zařízení a opatření pro retenci dešťových vod z veřejných
prostranství
• zajištění dostatečné kapacity pitné vody
• zajištění čištění odpadních vod (nová ČOV Statenice nebo zajištění zvýšení
objemu odpadních vod čištěných na ČOV Roztoky u Prahy pro Statenice,
pokud bude pro plochy Z02, Z03a a Z03b požadováno navýšení čištění na
ČOV Roztoky u Prahy větší než 400 ekvivalentních obyvatel)
53
Pro plochu Z06 sever u silnice II/240 se stanoví:
• plocha může být využita pro výstavbu v případě, že bude realizována výstavba na
sousední ploše Z03b (na minimálně ½ plochy Z03b budou stavby realizovány)
plocha Z06 může být využita pro výstavbu v případě, že na ní bude zajištěn
přístup přes sousední plochu Z03b
Pro plochu Z13a Jabloňový Sad - sever:
• kolaudaci či vydání souhlasu s užíváním staveb pro bydlení a občanskou
vybavenost musí předcházet:
• zajištění dostatečné kapacity pitné vody,
• zajištění čištění odpadních vod (nová ČOV Statenice nebo zajištění zvýšení
objemu odpadních vod čištěných na ČOV Roztoky u Prahy pro Statenice)
Pro plochu Z13b Jabloňový Sad - jih:
• kolaudaci či vydání souhlasu s užíváním staveb pro bydlení a občanskou
vybavenost musí předcházet:
• dokončení propojovací komunikace místního významu mezi ulicemi
Velvarskou a Statenickou
• dokončení staveb, zařízení či opatření pro retenci dešťových vod z veřejných
prostranství
• zajištění dostatečné kapacity pitné vody, vybudování vodojemu s AT stanicí
a napojení na existující vodovodní řad ulicí Pod Višňovkou
• zajištění čištění odpadních vod (nová ČOV Statenice nebo zajištění zvýšení
objemu odpadních vod čištěných na ČOV Roztoky u Prahy pro Statenice)
Pro plochu Z14 Sad - Keltská se stanoví:
• kolaudaci či vydání souhlasu s užíváním staveb pro bydlení a občanskou
vybavenost musí předcházet:
• dokončení staveb zařízení a opatření pro retenci dešťových vod z veřejných
prostranství
• zajištění dostatečné kapacity pitné vody
• zajištění čištění odpadních vod
Pro plochu Z21 K Cihelně se stanoví:
• kolaudaci či vydání souhlasu s užíváním staveb pro bydlení a občanskou
vybavenost musí předcházet:
• dokončení propojovací komunikace místního významu mezi ulicemi
Kralupskou a K Cihelně
o) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB,
PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
Územní plán Statenice vymezuje přestavbovou plochu P01, ve které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace staveb jen autorizovaný architekt.
p) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část návrhu územního plánu Statenice obsahuje 54 číslovaných stran.
Grafická část návrhu územního plánu Statenice obsahuje 3 výkresy a 1 schéma.
54
ODŮVODNĚNÍ
Obsah textové části
ODŮVODNĚNÍ
1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ...................................................... 57
1.a) Přípravné práce ................................................................................................................................. 57
1.b) Územně plánovací podklady ............................................................................................................. 57
1.c) Zadání................................................................................................................................................ 57
1.d) Návrh ................................................................................................................................................. 57
2. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ............................................... 58
2.a) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem ............................................................................................................................................. 58
2.c) Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů ........................................... 68
2.d) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů .......................................... 69
2.d.1) Civilní ochrana ............................................................................................................................... 69
2.d.2) Požární ochrana ............................................................................................................................ 70
2.d.3) Ochrana nemovitých kulturních památek a archeologických nalezišť .......................................... 71
2.d.4) Ochrana přírody ............................................................................................................................ 72
2.d.5) Záplavové území ........................................................................................................................... 72
2.d.6) Ochrana nerostného bohatství ...................................................................................................... 72
3. NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z §53 ODST.5 a) - f) STAVEBNÍHO ZÁKONA .... 73
3.a) Výsledek přezkoumání územního plánu podle §53 odst. 4 ............................................................. 73
3.b) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informaci o výsledcích
vyhodnocení vlivů na životní prostředí ........................................................................................... 73
3.c) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona ................................................. 74
3.d) Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno,
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly .. 74
3.e) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ........................................................................................... 74
3.e.1) Zdůvodnění základní koncepce rozvoje území obce a podmínek pro ochranu jeho hodnot ....... 74
3.e.2) Zdůvodnění urbanistické koncepce............................................................................................... 77
3.e.3) Přehled a zdůvodnění zastavitelných ploch a ploch přestavby .................................................... 79
3.e.4) Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury ................................................................................ 91
3.e.4.1) Zdůvodnění řešení dopravy ....................................................................................................... 91
3.e.4.2) Zdůvodnění řešení technické infrastruktury ............................................................................... 97
3.e.4.3) Zdůvodnění řešení občanského vybavení ............................................................................... 102
3.e.5) Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny .................................................................................. 105
3.e.5.1) Charakter krajiny jako východisko koncepce jejího uspořádání .............................................. 105
3.e.5.2) Promítnutí koncepce uspořádání krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití................... 105
3.e.5.3) Zdůvodnění návrhu ploch změn v krajině ................................................................................ 106
3.e.5.4) Zdůvodnění vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) .................................. 107
3.e.5.5) Prostupnost krajiny ................................................................................................................... 111
3.e.5.6) Protierozní ochrana, vodohospodářská a protipovodňová opatření ........................................ 111
3.e.5.7) Těžba nerostných surovin ....................................................................................................... 112
3.e.6) Zdůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení
podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu ..... 113
3.e.7) Zdůvodnění veřejně prospěšných staveb a opatření ................................................................... 116
3.e.8) Zdůvodnění vymezení územních rezerv ..................................................................................... 119
3.e.9) Zdůvodnění vymezení ploch, kde rozhodování o změnách podmíněno uzavřením dohody o
parcelaci........................................................................................................................................ 119
3.e.10) Zdůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie ....................................................................................... 119
3.e.11) Zdůvodnění stanovení pořadí změn v území (etapizace) ......................................................... 120
3.e.12) Zdůvodnění vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ........... 120
3.f) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch ............................................................................................................................................. 121
55
4. NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHL. Č.500/2006 SB. ČÁST II ODST. 1a) - d)
............................................................................................................................ 125
4.a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území................................ 125
4.b) Vyhodnocení splnění požadavků zadání ....................................................................................... 126
4.c) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje..... 130
4.d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkce lesa .......................................................................................... 131
4.d.1) Zemědělský půdní fond ................................................................................................................ 131
4.d.2) Pozemky určené k plnění funkce lesa.......................................................................................... 134
5. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ ................................. 134
6. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK ........................................................................... 134
7. POUŽITÉ PODKLADY......................................................................................... 185
8. POUŽITÉ ZKRATKY............................................................................................ 185
Celkový obsah odůvodnění:
Text
Grafické přílohy vložené v textu k odůvodnění řešení
G1
G2
G3
G4
Výhledová trasa obchvatu II/241
Ochranná pásma letiště
Zastavitelné plochy vymezené v novém ÚP a jejich výskyt ve Změně č.1a č.2 ÚPSÚ
Vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení
Tabulky
k vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu
Výkresy k odůvodnění řešení
O1
Koordinační výkres
1 : 5 000
O2
Předpokládané zábory půdního fondu
1 : 5 000
O3
Výkres širších vztahů (vložen do textové části)
1 : 100 000
O4
Dopravní infrastruktura
1 : 10 000
O5
Zásobování vodou
1 : 10 000
O6
Splašková kanalizace
1 : 10 000
O7
Energetika a spoje
1 : 10 000
O8
Cyklotrasy, lokální pěší a turistické trasy
1 : 10 000
O9
Dešťové vody
1 : 10 000
O10
Dopravní vazby na sousední obce
1 : 15 000
O11
Vazby ÚSES
1 : 15 000
O12
ÚSES
1 : 10 000
56
1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
1.a) Přípravné práce
Protože územně plánovací dokumentace schválená před 1. lednem 2007, kterou je ve
Statenicích Územní plán sídelního útvaru Statenice schválený Zastupitelstvem obce Statenice
dne 6. 8. 1997 a jeho 1. změna schválená Zastupitelstvem obce Statenice dne 15. 7. 2004.
(Pozn.: Změna č. 2 ÚPSÚ Statenice byla zrušena rozhodnutím Nejvyššího správního soudu
ze dne 16. 12. 2010, čj. 1 Ao 6/2010 – 130. A Změna č. 3 ÚPSÚ Statenice byla zrušena
rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 18. března 2014, č.j. 50 A 2/2014-52), pozbývá
podle § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) platnosti 31. 12. 2020, rozhodlo Zastupitelstvo obce Statenice o pořízení nového
územního plánu (dále jen ÚP Statenice).
Zastupitelstvo obce Statenice rozhodlo o pořízení územního plánu svým usnesením č. 127/7/3
ze dne 18. 6. 2012, usnesením č. 139/9/4 ze dne 17. 9. 2012 zastupitelstvo obce zvolilo
určeným zastupitelem Ing. Jana Sládka (následně byl usnesením č. 306/12.2.a/17 ze dne 22.
9. 2014 zvolen určeným zastupitelem p. Petr Vondra a usnesením č. 26/3.12/14 ze dne 3. 12.
2014 Ing. Jan Kopinec) a schválilo uzavření smlouvy o výkonu územně plánovacích činností
pro pořízení územního plánu s fyzickou osobou splňující kvalifikační požadavky pro výkon
územně plánovacích činností – Ing. arch. Zdeňkou Táborskou.
1.b) Územně plánovací podklady
Jako územně plánovací podklady pro pořízení ÚP Statenice byly použity územně analytické
podklady Středočeského kraje, územně analytické podklady správního území obce s
rozšířenou působností Černošice, v jehož správním území se Statenice nacházejí a doplňující
průzkumy a rozbory řešeného území zpracované projektantem v květnu 2013.
1.c) Zadání
Na základě územně plánovacích podkladů byl pořizovatelem ve spolupráci s určeným
zastupitelem vypracován v červnu 2013 návrh zadání ÚP Statenice, který byl projednán podle
§ 47 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů. Návrh zadání byl zaslán jednotlivě
krajskému úřadu, dotčeným orgánům a sousedním obcím a veřejnosti byl doručen veřejnou
vyhláškou. Po uplynutí lhůt k podání připomínek veřejnosti, stanovisek a vyjádření dotčených
orgánů a podnětů sousedních obcí byl návrh zadání pořizovatelem ve spolupráci s určeným
zastupitelem upraven podle výsledku projednání.
Upravený návrh zadání byl v souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona předložen
Zastupitelstvu města Osek, které jej svým usnesením č. 225/9/11 ze dne 30. 9. 2013
schválilo.
1.d) Návrh
Podle § 50 odst. 1 stavebního zákona bylo na základě schváleného zadání pořízeno
zpracování návrhu ÚP Statenice k projednání podle § 50 stavebního zákona (Územní plán
Statenice, návrh ke společnému jednání, 06/2014).
Návrh územního plánu byl projednán podle § 50 odst. 2 stavebního zákona s krajským
úřadem, dotčenými orgány a sousedními obcemi. V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona
bylo krajskému úřadu, dotčeným orgánům a sousedním obcím 15 dnů předem oznámeno
místo a doba konání společného jednání o návrhu územního plánu. Zároveň byly vyzvány
k uplatnění svých stanovisek a připomínek ve lhůtě do 30 dnů ode dne společného jednání.
Krajskému úřadu byl zároveň předán návrh územního plánu pro posouzení podle § 50 odst. 5
57
stavebního zákona. Společné jednání se konalo dne 11. 8. 2014 v zasedací místnosti na
Obecním úřadu ve Statenicích.
Podle § 50 odst. 3 stavebního zákona doručil pořizovatel návrh územního plánu veřejnou
vyhláškou, do 30 dnů ode dne doručení mohl každý uplatnit k návrhu písemné připomínky.
Ze strany dotčených orgánů byla k návrhu územního plánu uplatněna stanoviska, která byla
respektována, popř. následně projednávána a dohadována a do návrhu územního plánu před
veřejným projednáním dle výsledku zapracována. V této fázi projednání návrhu byl řešen
jeden rozpor mezi pořizovatelem a dotčeným orgánem (viz kapitola 2.d) Soulad s požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů).
Sousední obce neuplatnily žádné připomínky.
Ze strany veřejnosti byly uplatněny připomínky (viz kapitola 5. Vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu územního plánu).
Po uplynutí lhůt k uplatnění stanovisek a připomínek podle § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona
pořizovatel podle § 50 odst. 7 stavebního zákona zaslal Krajskému úřadu Středočeského
kraje, odboru regionálního rozvoje, podklady (uplatněná stanoviska dotčených orgánů a
připomínky) pro vydání stanoviska z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem
na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad vydal své stanovisko č.j. 154344/2014/KUSK ze
dne 5. 11. 2014, ve kterém konstatoval zjištění dílčích nedostatků. Tyto nedostatky byly
odstraněny a krajský úřad potvrdil jejich odstranění ve stanovisku č.j. 118964/2015/KUSK ze
dne 11. 8. 2015.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem podle § 51 odst. 1 stavebního zákona
vyhodnotili výsledky projednání návrhu ÚP a zajistili úpravu návrhu. O upraveném a
posouzeném návrhu územního plánu poté bylo možné zahájit řízení o návrhu podle § 52
stavebního zákona.
Bude doplněno na základě dalšího projednání návrhu územního plánu.
2. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
podle §53 odst. 4 Stavebního zákona a §53 odst. 5 a) Stavebního zákona
2.a) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
viz § 53 odst. 4 a) Stavebního zákona
Soulad s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1
Při zpracování návrhu územního plánu Statenice byla respektována Politika územního
rozvoje ve znění Aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády č. 276 ze dne 15. 4. 2015
(PÚR). Územní plán je zpracován v souladu s republikovými prioritami územního plánování při
zajištění udržitelného rozvoje území, obsaženými v č. 14 až 31 PÚR.
Konkrétně k jednotlivým bodům, které mají vztah k problematice řešeného území:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé
krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý
58
přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní,
přírodní a užitné hodnoty.
K bodu 14:
Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních
hodnot území. Využívá zjištění hodnot v územně analytických podkladech a v doplňujících
průzkumech a rozborech. Ochrana hodnot je promítnuta jak do vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, tak do podmínek, které jsou pro jejich využití stanoveny. Podrobně je tato
problematika odůvodněna v kapitole 3.e.1) Zdůvodnění základní koncepce rozvoje území
obce a podmínek pro ochranu jeho hodnot.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního
sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických
funkcí krajiny.
K bodu 14a:
Územní plán nenavrhuje rozvoj primárního sektoru, protože Statenice jsou typickou rezidenční
obytnou obcí v blízkosti hl. m. Prahy. Rozvoj bydlení je navrhován převážně na zemědělské
půdě, její předpokládané zábory jsou v ÚP Statenice řádně odůvodněny a navrženy v rozsahu
odsouhlaseném orgánem ochrany ZPF. Ochrana ekologických funkcí krajiny je zajištěna
stanovenou koncepcí uspořádání krajiny a vymezením územního systému ekologické stability
území.
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž
k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně
plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její
úrovně.
K bodu 15:
Statenice jsou obcí, která se nachází v suburbanizačním prostoru okolo Prahy. Mohou se zde
projevovat důsledky dynamického přibývání nových obyvatel. Proto nový územní plán klade
velký důraz na prostorové propojení nových částí obce se starými, zejména na prostupnost
území pro pěší. V nových rozvojových areálech naleznou veřejné i komerční služby,
sportoviště a parky i obyvatelé stávajících Statenic. Významný vliv pro vytváření nových
vztahů mezi starými a novými obyvateli by mohla mít realizace nové školy v areálu Jabloňový
Sad - jih.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné
zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje
území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území
i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů
vymezených v PÚR ČR.
K bodu 16:
Územní plán Statenice byl řešen komplexně s ohledem na všechny pilíře udržitelného rozvoje:
 pilíř přírodní – přírodní hodnoty řešeného území jsou respektovány a rozvíjeny
(viz vymezení ÚSES, ochrana potoční nivy, návrh centrálního parku)
 pilíř ekonomický
o v úvahu jsou vzaty ekonomické souvislosti řešení - dosavadní investice do
veřejné infrastruktury a možnosti investic budoucích na straně veřejných
prostředků (zejména obec) i soukromých investorů
o v úvahu je vzat právní stav v řešeném území – vydaní stavební a územní
rozhodnutí
59
 pilíř sociální – územní plán vytváří podmínky pro harmonické rozvíjení území, tak aby
jeho obyvatelé mohli využívat v místě bydliště i občanskou vybavenost, sportoviště
a v omezené míře zde nalezli i zaměstnání
Území obce leží v rozvojové oblasti Praha OB1 a je typickou „suburbanizační“ obcí. Návrh
územního plánu respektuje republikové priority územního plánování (viz text této kapitoly).
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch
(tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně
využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně
minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné
v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných
a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro
udržitelný rozvoj území.
K bodu 19:
Územní plán navrhuje revitalizaci areálu Statenický zámek pro polyfunkční využití – bydlení
a občanské vybavení. Tím naplňuje i požadavek hospodárného využívání zastavěného území.
Ochrana nezastavěného území spočívá zejména v tom, že nový územní plán navrhuje navíc
jen minimum dalších zastavitelných ploch oproti plochám již dříve vymezeným v územně
plánovací dokumentaci, na kterých jsou již z velké části vydána územní rozhodnutí nebo
stavební povolení. Návrh ÚP vytváří předpoklady pro hospodárné využití zastavěného území,
resp. zastavěné území obce je již dnes takřka zcela využito, jsou možné pouze dílčí dostavby
proluk apod. Rozsah navržených zastavitelných ploch je velký, ale jak je výše uvedeno,
prakticky všechny plochy jsou převzaty z platného ÚPSÚ, pro řadu ploch jsou již vydána
správní rozhodnutí včetně zahájené výstavby. Další zastavitelné plochy byly vymezeny ve
Změně č. 2 ÚPSÚ, která sice byla soudem zrušena, ale přetrvávají požadavky vlastníků
pozemků na jejich opětovné zařazení do územního plánu. V obci je velký tlak na výstavbu,
který se projevil i při projednávání návrhu ÚP velkým množstvím požadavků na vymezení
dalších zastavitelných ploch.
Z toho důvodu nebylo možné rozsah již dříve vymezených zastavitelných ploch redukovat.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.
S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat
veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména
formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů,
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování
a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet
podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny
a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
K bodu 20:
V územním plánu Statenice jsou plně respektována území ochrany přírody daná zákonem,
plochy ÚSES i další území se zvýšeným zájmem ochrany přírody.
Podle ZÚR SK leží obec Statenice na území krajinného typu S – krajina sídelní (konkrétně
S12), pro který stanoví zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich. Tyto zásady
jsou do územního plánu Statenic zapracovány – viz kap. 3.e.5) Zdůvodnění koncepce
uspořádání krajiny.
60
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění
přístupnosti a prostupnosti krajiny.
K bodu 20a)
Územní plán vytváří podmínky prostupnosti krajiny pro živočichy zejména vymezením
územního systému ekologické stability a koncepcí uspořádání krajiny. Prostupnost krajiny pro
člověka je v koncepci veřejné dopravní infrastruktury zajištěna zejména návrhem cyklistických,
pěších a turistických tras a propojení. Územním plánem nedochází ke srůstání sídel nad
rámec stávajícího stavu v území.
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech
a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých
pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti
krajiny.
K bodu 21:
Z hlediska nenáročných forem krátkodobé rekreace (součást zelených pásů) jsou významné
zejména plochy lesů mezi Statenicemi, Tuchoměřicemi a Přední Kopaninou a dále niva
Únětického potoka. Územní plán Statenice tyto plochy chrání před zástavbou a respektuje
vymezené pěší a cyklistické trasy. Pro zvýšení rekreační hodnoty krajiny v okolí obce navrhuje
několik pěších propojení směřujících do sousedních obcí. Systém sídelní zeleně
v zastavěném území navazuje na zeleň v krajině.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot
území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklistická,
lyžařská, hipoturistika).
K bodu 22:
Územní plán Statenice klade velký důraz vedení cyklotras pěších turistických tras i lokálních
pěších tras v řešeném území. Navrhuje řadu nových pěších propojení i úpravu tras tak, aby
nevedly pokud možno po silnicích. Pro agroturistiku je možné využít plochy v okolí silnice
III. třídy na Lichoceves.
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah
fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční
dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu
jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky
dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění
území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu
dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření
na eliminaci těchto účinků).
K bodu 23:
Návrh objízdné trasy silnice II. třídy. Územní plán pro zajištění nežádoucích účinků z dopravy
vymezuje, popř. stanovuje podmínky pro vymezení doprovodných pásů zeleně u nově
budovaných komunikací. Pro zastavitelné plochy v blízkosti silnic II. třídy stanoví podmínku
61
prokázání splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
K bodu 24:
Důraz na návrh koncepce dopravy – objízdná trasa silnice II. třídy (jako územní rezerva), 2
nová propojení mezi silnicemi II. a III. třídy, autobusové linky do nových rozvojových prostorů,
cyklistické trasy.
Nová výstavba v zastavitelných plochách je podmíněna zajištěním dostatečné veřejné
dopravní a technické infrastruktury, u nejvýznamnějších zastavitelných ploch mimo jiné formou
stanovením pořadí změn v území (etapizací).
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky
a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k
řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v
území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci
vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování,
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
K bodu 25:
Návrh opatření pro zmenšení rizika splachových povodní, pro zadržení vody v krajině a proti
erozi.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat
a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod.
K bodu 26:
Záplavové území je respektováno a kromě odůvodněné výjimky (čistírna odpadních vod), do
něho nejsou umísťovány plochy pro novou zástavbu.
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí
zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se
specifickými geografickými podmínkami.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní
i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní
dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, protože mobilita
a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.
K bodu 27:
K naplnění této priority přispívá především vymezení výhledové trasy silnice II. třídy, což
umožní zklidnění průjezdu centra Černého Vola a Velkých Přílep. Územní plán řeší návrh
technické infrastruktury v souvislosti s očekávaným rozvojem obce, a to zejména zajištění
dostatečné kapacity pitné vody a čištění odpadních vod.
Návrh veřejné infrastruktury je koordinován v širších souvislostech (zejména návrh silniční
62
sítě, čištění odpadních vod, zásobování pitnou vodou). Na druhé straně obec usiluje o určitou
soběstačnost, hlavně v záležitosti základního školství a čištění odpadních vod, k čemuž
vytváří územní plán předpoklady vymezením potřebných ploch.
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je třeba
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru a veřejnosti.
K bodu 28
Návrh územního plánu řeší potřeby dlouhodobého vývoje ve všech souvislostech. Zejména
věnuje pozornost návrhu dopravní infrastruktury včetně hromadné dopravy a technické
infrastruktury. Především zásobování pitnou vodou, čištění odpadních vod a zvýšení retenční
schopnosti území řeší obec dlouhodobě ve spolupráci se soukromými investory. V průběhu
zpracování návrhu územního plánu proběhlo seznámení zastupitelstva a občanských iniciativ
s budoucím územním plánem.
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo
městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace,
občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní
životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který
bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na
to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest,
včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.
K bodu 29:
V řešeném území není zastoupena železniční doprava a veškerá dopravní zátěž daná
dojížděním obyvatel do Prahy za prací, do škol a za vybaveností spočívá na silniční síti.
Územní plán přináší návrh hromadné autobusové dopravy do hlavních rozvojových prostorů –
areálu Jabloňový Sad - jih a areálu Boušovský. Územní plán vytváří podmínky pro zvýšení
soběstačnosti obce (školství, občanská vybavenost). Velká pozornost je věnována pěší
i cyklistické dopravě. Tam, kde to územní podmínky umožňují, je navržena doprovodná zeleň
podél komunikací a je stanovena podmínka vytváření těchto doprovodných pásů u dalších
nově budovaných komunikací a parkovišť.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti
i v budoucnosti.
K bodu 30:
Zajištění dodávky pitné vody a zpracování odpadních vod jsou pro obec i územní plán stěžejní
témata, která obec řeší ve spolupráci se soukromými investory i ve spolupráci se sousedními
obcemi.
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území
energiemi.
K bodu 31:
Územní plán umožňuje využívání fotovoltaických panelů umístěných na budovách a rovněž
nevytváří žádné překážky využívání tepelných zemních čerpadel. Naopak výstavba FVE
a větrných elektráren v nezastavěném území je vyloučena s cílem ochrany krajinného rázu.
63
Soulad se Zásadami územního rozvoje
Platnou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje
Středočeského kraje, vydané na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 420/2011/ZK ze dne 19. 12. 2011, které nabyly účinnosti dne 22. 2. 2012 (ZÚR SK).
(Pozn.: 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje vydaná na základě
usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. č. 007-18/2015/ZK ze dne 27. 7. 2015 řeší
pouze dálnici D3 (Praha – České Budějovice) a související stavby a netýká se území
Statenic.)
Ke kap. 1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj
Středočeského kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním
hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost
rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií,
územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území.
K bodu (01):
Vyváženost rozvoje je základním cílem územního plánu Statenic. Územní plán vytváří
podmínky pro příznivé podmínky pro život lidí (příznivé podmínky pro bydlení, zajištění
občanské i technické infrastruktury, podmínky pro sport a rekreaci, pro kulturní a společenský
život – například revitalizace Statenického zámku, plochy pro školskou vybavenost, plocha pro
novou ČOV Statenice….). Všechny návrhy byly ovlivněny sledováním zájmů ochrany přírody
a krajiny a snahou zachování kvalitního životního prostředí. Na území obce je stabilizována
i hospodářská základny, která poskytuje (byť v omezeném rozsahu) i pracovní příležitosti.
Územní plán klade důraz i na řešení dopravní obsluhy a zajištění vazeb na Prahu, kam většina
pracujících dojíždí.
(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů
stanovených v Politice územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008; schválena vládou ČR
20. 7. 2009) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických
cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje Středočeského kraje (aktualizace schválena
18. 9. 2006).
K bodu (02):
Na území obce se takové záměry nevyskytují.
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které
vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území.
K bodu (06):
Územní plán Statenice navrhuje územní systém ekologické stability krajiny, navrhuje opatření
pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a její odolnosti proti erozi. Pro ochranu pozitivních
znaků krajinného rázu navrhuje územní plán řadu nových pěších tras s možností vyhlídek.
Chrání nivu Únětického potoka před novou zástavbou. Pro zachování charakteru původních
jader osídlení Statenic a Černého Vola začleňuje územní plán prostory se zástavbou, jež si
zachovala historický ráz, do ploch s rozdílným způsobem využití, kde je stanoven požadavek
ochrany těchto hodnot (plochy BV1, SM1). Cílové charakteristiky krajiny byly promítnuty do
podmínek využívání ploch s rozdílným způsobem využití zejména v nezastavěném území.
(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území
kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom
se soustředit zejména na:
K bodu (07):
Z hlediska kvantitativního byl rozvoj Statenic zakotven již v dosavadní územně plánovací
64
dokumentaci a následných dokumentacích a rozhodnutích. Nový územní plán přináší spíše
změnu kvality, to znamená zejména doplnění deficitního veřejného vybavení, zajištění ochrany
hodnot území, propojení sídla s krajinou, zajištění prostupnosti sídla apod.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území je obsaženo v kapitole 3.f). Z tohoto
hlediska je významný záměr revitalizace Statenického zámku, který je brownfieldem. Zeleň
v nových zastavitelných plochách bude zastoupena ve formě zeleně veřejné, zeleně specifické
se zvýšeným retenční schopnosti krajiny i zeleně soukromé. K tématu zeleně je zpracováno
schéma urbanistické koncepce a systému sídelní zeleně.
Největším přínosem pro zvýšení podílu zeleně v obci bude realizace „centrálního parku“
v areálu Boušovský.
Z hlediska turistiky a rekreace je území zázemím i pro obyvatele Prahy. V územním plánu jsou
respektovány a příznivě upraveny trasy cyklistických a pěších turistických cest. Pro
krátkodobou rekreaci může sloužit například golfový areál, který se plánuje na severní části
území obce Statenic a za hranicemi obce ve Velkých Přílepech.
Na území obce jsou dva areály pro výrobní a komerční aktivity. Územní plán je stabilizuje.
Územní plán předpokládá a vytváří podmínky pro mimoprodukční funkce krajiny – zejména
pro rekreaci. Současně navrhuje prvky ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní
poškození.
Územní plán vytváří podmínky pro rozvíjení dopravní obsluhy a technické vybavenosti
viz kap.3.e.4) Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury.
-
Ke kap. 2. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS,
VYMEZENÝCH V PÚR 2008 A VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ, ROZVOJOVÝCH OS
A ROZVOJOVÝCH CENTER KRAJSKÉHO VÝZNAMU
V ZÚR SK je zpřesněna rozvojová oblast OB1 vymezená v PÚR ČR. Obec Statenice leží
i v této zpřesněné oblasti.
K zásadám stanoveným v kap.2:
Bylo provedeno vyhodnocení využití zastavěného území. Pro bydlení je zde už jen omezené
množství dosud nezastavěných parcel. K transformaci je navrž areál Statenický zámek
(plocha přestavby P01), kde v souladu s regulativy plochy lze umístit funkci bydlení. V tomto
areálu mohou vzniknout i příležitosti pro kulturní a společenský život obce.
Území je zázemím pro krátkodobou rekreaci obyvatel Prahy. V území jsou vedeny pěší
i cyklistické turistické trasy. Pro prostupnost krajiny je navrženo několik nových tras. Turistické
trasy sledují cenné segmenty krajiny údolní nivu Únětického potoka a Statenický Háj.
K úkolům stanoveným pro územní plánování v kap.2:
Koridory dopravy stanovené v ZÚR se v řešeném území nevyskytují.
Územní plán vymezil výhledovou trasu přeložky - obchvatu silnice II. třídy (II/241)
nesledovanou v ZÚR pro potřeby zlepšení vazeb osídlení na nadřazenou silniční síť. Územní
plán klade důraz na doplnění veřejné infrastruktury. Návrh respektuje limity rozvoje území
a ochranu krajiny.
V územním plánu Statenic je upřesněno vymezení RBC 1467 Únětický Háj.
Ke kap. 4. ZPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ PLOCH
A KORIDORŮ KRAJSKÉHO VÝZNAMU
V ZÚR jsou na území obce Statenice vymezeny plochy a koridory regionálního systému
ekologické stability území:
RK 1136 regionální biokoridor Ers – Únětický háj,
65
RK 1137 regionální biokoridor Únětický háj – Údolí Vltavy,
RC 1467 regionální biocentrum Únětický háj.
Jmenované prvky regionálního ÚSES byly v ÚP Statenice upřesněny (viz výkres ÚSES),
Zdůvodnění je obsaženo v kapitole 3.e.5) Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny. Zásady a
úkoly pro územní plánování (zejména zpřesnění vymezení prvků ÚSES) stanovené pro
stanovují pro regionální ÚSES v ZÚR byly v ÚP Statenice splněny.
Ke kap. 5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE
PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
Ke kap. 5
Za přírodní hodnoty kraje zastoupené na území obce Statenice jsou považovány skladebné
části ÚSES, které jsou respektovány. Při řešení změn využití území a upřesňování tras
liniových staveb byly minimalizovány vlivy na území přírodních hodnot, řešeny střety dopravní
a technické infrastruktury s územním systémem ekologické stability.
Niva potoka je v souladu s bodem 198 písm. m) ZÚR SK (chránit říční nivy; zabránit je třeba
vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky, odvodňování a zastavování údolních niv
a likvidaci přírodě blízkých společenstev (slepá ramena, mokřady, lužní lesy, břehové porosty,
louky) chráněna vyloučením další zástavby v jejím prostoru, s výjimkou ČOV, kterou nelze
realizovat efektivně jinde.
Zdůvodnění ochrany kulturních, architektonických i přírodních hodnot je obsaženo v kap.
3.e.1) Zdůvodnění základní koncepce rozvoje území obce a podmínek pro ochranu jeho
hodnot.
Ke kap. 6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY
Podle ZÚR SK leží obec Statenice na území krajinného typu S – krajina sídelní (konkrétně
S12), pro který stanoví zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich.
Ke kap.6.
Územní plán Statenice reaguje na stanovené zásady. Návrhem prostupnosti krajiny vytváří
podmínky pro kvalitní obytný standard sídelní krajiny. Návrhy obsažené v ÚP Statenice
nesnižují obytný standard krajiny sídelní a nelikvidují její existující krajinářské a kulturně
historické hodnoty.
Územní plán Statenice reaguje na stanovené úkoly. Vytváří podmínky pro zachování
ekologické stability krajiny (návrh ÚSES, ochrana potoční nivy před novou zástavbou, návrh
prostupnosti krajiny). Jsou navrženy plochy pro realizaci opatření pro zvýšení retenční
schopnosti krajiny.
Výjimečné části krajiny (například VKP ze zákona – niva. Lesy) jsou ÚP chráněny. Je
vymezeno přestavbové území, které je potenciálem pro funkce veřejného vybavení a bydlení.
Chatové lokality nejsou navrhovány k rozšíření. Jedna z chatových lokalit je navržena
k prověření možností výhledové transformace na bydlení.
Cenné architektonické a urbanistické znaky sídel byly zjištěny v ÚAP a v doplňujících
průzkumech a rozborech pro územní plán Statenice. Jejich ochrana je promítnuta do
odpovídajících podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Výstavba větrných elektráren je v území obce Statenice vyloučena podmínkami pro plochy
v nezastavěném území. V zastavěném území jsou z důvodů předpisů pro jejich provozování
vyloučeny.
Rovněž umísťování slunečních kolektorů a fotovoltaických panelů na terénu je územním
plánem regulováno.
66
Záměry, které by mohly ovlivnit krajinný ráz, a další výstavba v exponovaných polohách
(například v plochách Z02 a Z03b), musí být prověřeny z hlediska možného vlivu na krajinný
ráz v následné dokumentaci.
viz výrok kap. f.3) Stanovení podmínek ochrany krajinného rázu.
Zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy jsou v územním polánu Statenice
promítnuty do podmínek využití ploch v nezastavěném území.
Ke kap. 7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ, STAVEB
A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A ASANAČNÍCH ÚZEMÍ
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM
VYVLASTNIT
Požadavky na vymezení VPS, VPO a asanací vyplývající z PÚR ČR žádné nevyplývají.
Požadavky na vymezení VPS, VPO a asanací vyplývající ze ZÚR SK (nabyly účinnosti dne
19. 12. 2011) pro řešené území jsou splněny:
Je upřesněno vymezení regionálního biocentra RBC 1467 Únětický háj
Je upřesněno vymezení regionálního biokoridoru RBK 1136 Ers – Únětický háj
Je upřesněno vymezení regionálního biokoridoru RBK 1137 Únětický háj – Údolí Vltavy
kopie z Výkresu veřejně prospěšných staveb a opatření ZÚR Středočeského kraje
Ke kap. 8. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ
ZÚR SK stanoví pro obec Statenice nutnost koordinace při vymezení regionálních systémů
ÚSES RC 1467, RK 1136, RK 1137.
Odůvodnění Územního plánu Statenice obsahuje výkres O12 ÚSES a O11 Vazby ÚSES na
sousední obce, které koordinaci znázorňují. V textové části jsou tyto vazby popsány v kapitole
3.e.5) Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny.
67
2.b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
viz § 53 odst. 4 b) Stavebního zákona
Územní plán Statenice je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jak je
definuje §18 a §19 stavebního zákona.

ÚP Statenice vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel území.

Při řešení územního plánu byly zohledněny jak veřejné, tak i soukromé zájmy na rozvoji
území.

Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Ochrana jmenovaných
hodnot je promítnuta zejména do podmínek pro využití ploch. Zastavitelné plochy byly
vymezeny s ohledem na právní stav územně plánovací dokumentace a projektové
dokumentace k územním a stavebním řízením. Nově vymezené zastavitelné plochy jsou
vymezeny s ohledem na rozvojový potenciál území a přírodní a technické předpoklady
řešeného území. V předchozí územně plánovací dokumentaci vymezené zastavitelné
plochy byly do územního plánu převzaty s ohledem na právní stav projektové
dokumentace k územním a stavebním řízením.

V územním plánu obce je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické
koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území.

Byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání
a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění a uspořádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.

Územní plán zachovává a rozvíjí krajinářské a kulturně historické hodnoty krajiny – obnova
hodnotných míst v krajině (například zpřístupnění prameniště, obnova a zřízení cest
v krajině s možností vyhlídek apod.).
2.c) Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
viz § 53 odst. 4 c) Stavebního zákona
Pořizovatel přezkoumal postup pořizování a zpracování Územního plánu Statenice z hlediska
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon) a z hlediska vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
v platném znění, a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, rovněž
v platném znění, a neshledal žádný rozpor mezi zákonnou úpravou a územním plánem.
ÚP Statenice používá základními pojmy definované v § 2 a 3 stavebního zákona (ve spojení
s pojmy definovanými ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. a ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. Pokud jsou
užity pojmy, které nejsou uvedené v právních předpisech, definuje je ÚP Statenice v kapitole
3.e.6) Odůvodnění.
V souladu s § 6 odst. 2 a s § 24 odst. 1 stavebního zákona je jeho pořizovatelem Obecní úřad
68
Statenice, který zajistil výkon územně plánovacích činností na základě smlouvy s fyzickou
osobou, splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovacích činností, kladené na
úředníky obecních úřadů ustanovením § 24 odst. 2 stavebního zákona.
ÚP Statenice je zpracován a byl pořizován v souladu s cíli a úkoly územního plánování
stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona (viz předchozí kapitola odůvodnění).
Splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v § 43 a 53 odst.
5 stavebního zákona a v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
ve znění pozdějších předpisů. Rovněž splňuje požadavky Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s § 43 odst. 1 a ve spojení s požadavky prováděcích vyhlášek stanoví základní
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, její urbanistickou koncepci, koncepci
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezuje zastavěné území, plochy a
koridory, zastavitelné plochy, plochy přestavby, veřejně prospěšné stavby a veřejně
prospěšná opatření, územní rezervy a stanoví podmínky využití těchto ploch a koridorů.
Využívá možnosti vymezit dle § 43 odst. 2 plochy nebo koridory v nichž je rozhodování o
změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci anebo zpracováním územní studie.
V souladu s § 43 odst. 3 zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se
ZÚR SK a PÚR ČR ve znění 1. Aktualizace (viz kapitola 2. odůvodnění) a neobsahuje
podrobnosti regulačního plánu nebo územního rozhodnutí. V souladu s § 43 odst. 4 je
zpracován pro celé území obce Statenice.
V souladu s § 158 stavebního zákona byl zpracován fyzickou osobou, která má oprávnění k
výkonu vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního předpisu
(zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Při projednávání jednotlivých fází pořizování územního plánu bylo postupováno v souladu se
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, jak vyplývá z kapitoly 1. odůvodnění.
ÚP Statenice je zpracován v souladu se zadáním, jak je vyhodnoceno v kapitole 4.b)
odůvodnění.
2.d) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
viz § 53 odst. 4 d) Stavebního zákona
2.d.1) Civilní ochrana
podle ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb.

Řešení ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události:
- Obec nemá zpracován plán ukrytí obce. Způsob ukrytí obyvatelstva proti prostředkům
hromadného ničení bude řešen v návaznosti na řešení regionu - v rámci okresu Praha
– západ a okrajových částí Prahy v její severozápadní oblasti (Velké Přílepy, Suchdol
a Dejvice – Praha 6).
-
V celém obvodu obce nejsou stálé úkryty.

Příjem evakuovaných osob:
- Místa pro ubytování a stravování evakuovaných obyvatel na území obce nejsou, bude
řešeno ve spolupráci se sousedními obcemi.

Místa pro skladování materiálu CO a humanitární pomoci:
- Základní sklady prostředků civilní ochrany obyvatelstva jsou v současné době
lokalizovány na OÚ Statenice.
69

Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území:
- Na území obce se nenalézají takové látky.

Místo pro záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení
škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události:
- Pro dekontaminaci osob, zvířat a vozidel bude možné využít prostranství v areálu
zámku

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
- Statenice jsou zásobovány z veřejného vodovodu. Nouzové zásobování obyvatel
pitnou vodou je možné zajistit prostřednictvím cisteren ze zdrojů pitné vody a balené
pitné vody.
- Náhradní zdroje elektrické energie na území obce nejsou.

Systém varování obyvatelstva
- Varování a vyrozumění obyvatel bude řešeno místním rozhlasem, megafonem,
krizovými telefony a spojkami.

Dopravní trasy pro zajištění pohybu CO
- Sledují stávající a navrhované trasy komunikací II. a III.třídy.

Vymezeni záplavové a ohrožené oblasti
- Území obce se nachází v prostoru ohrožení průlomovou vlnou vzniklou zvláštní
povodní v případě protržení hráze rybníka nad Kopaninským mlýnem, případně rybníka
nad Čermákovým mlýnem v Kněževsi
- Na území obce zasahuje záplavové území Únětického potoka /viz výkres O1 –
Koordinační) Q100, včetně aktivní zóny.

Plán opatření pro případ havárie
- Na území obce je zpracován „Plán opatření pro případy havárie ve smyslu zákona
č.254/2001 Sb. a vyhlášky č. 450/2005 Sb. pro firmu PANFLEX, s.r.o. Ve Velazu 277,
Statenice – Černý Vůl. V případě havárie se bude postupovat v souladu s tímto
plánem.
2.d.2) Požární ochrana

Hledisko zabezpečení vody pro požární účely je zajištěno ze dvou nezávislých zdrojů.
- Základním zdrojem požární vody je navržený základní rozvod vody v obci ze
stávajících vodojemů VDJ 2 x 400 m3 Velké Přílepy na kótě cca 307,5 m. n. m., který
je zásobován prostřednictvím přivaděče DN 150 z vodárenského zařízení Žalov
(Roztoky u Prahy) a ČS1 a ČS2 na kótách 340,0 m. n. m. a 350 m. n. m.
-
Ve stávajících lokalitách zastavění a navrhovaných rozvojových lokalitách, v souladu
se stanovenými podmínkami HZS, budou rozvody požární vody řešeny v rámci
zpracování dílčích urbanistických studií a tyto budou technicky projednány
a odsouhlaseny s příslušnými orgány PO. Souhlas orgánů PO (HZS) podmiňuje vydání
územních rozhodnutí a stavebních povolení pro dílčí, konkrétní řešení zastavitelných
ploch.
-
Druhý, rezervní zdroj požární vody, především pro oblast současně zastavěného
území, jsou rybníky při Únětickém potoce ve styku s k.ú. Únětice.
-
Technické zabezpečení PO je pro celé současné a výhledové zastavění navrženo jako
podmínka výstavby.
-
Dostupná vzdálenost do objektu Požární zbrojnice činí maximálně 4 km. To splňuje
požární zbrojnice v Horoměřicích.
70
Přístupové komunikace
- Nové komunikace místního významu jsou navrženy v parametrech, aby umožnily
přístup požární techniky.
2.d.3) Ochrana nemovitých kulturních památek a archeologických nalezišť
Nemovité kulturní památky
Zámek
Zámek č.p.1 je zapsán v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR, číslo
rejstříku USKP 45990/2-2304, zapsán 3. 5. 1958. Zápis obsahuje:




zámek 2304/1,
špýchar 2304/2,
bránu 2304/3,
část ohradní zdi 2304/4
Objekt zámku je v územním plánu zařazen do přestavbové plochy P01. Podmínky pro využití
plochy (zařazena do SM1 – smíšené obytné městské – specifické) umožní revitalizaci areálu
zámku s širokou škálou možného využití zejména pro občanské vybavení. Současně jsou
podmínky stanoveny tak, by byly zachovány památkové hodnoty areálu v detailu architektury
i v urbanistickém kontextu.
Socha sv. Jana Nepomuckého
Do seznamu nemovitých kulturních památek je zařazena barokní plastika sv. Jana
Nepomuckého z 18. století, jejíž kopie je umístěna v ulici Svatojanské (originál je v muzeu).
V sousedství je obnovená dřevěná zvonička T. G. Masaryka.
Archeologické lokality a místa archeologického zájmu
Katastrální územní Statenic se nachází v místech s pravděpodobným výskytem
archeologických nálezů souvisejících především s životem a obchodem v okolí pražské
kotliny. Na území není krajským úřadem stanoven plán území s archeologickými nálezy (dle
§23b zákona 20/1987 Sb.). Průzkumy se provádějí standardním postupem dle § 22, odst. 1,
zákona 20/1987 Sb.
Na území obce se vyskytují:
 Lokalita Statenice Bílá skála – Nad Punčochou
 Lokalita Kopaninský mlýn
 Lokalita „Keltská“
 Lokalita „Brčkoli“ v části Černý Vůl
Další archeologické lokality
dle ÚAP, upřesněno a doplněno dle NPÚ - Státní archeologický seznam

archeologické lokality - území s prokázaným výskytem archeologických nálezů
- 12-23-15/22 Statenice - středověké a novověké jádro obce - první zmínka 1227,
v r. 1466 uváděna tvrz
- 99/15268 - (část rozsáhlé lokality zasahuje do jižního okraje území obce)

archeologické lokality - území s předpokladem výskytu archeologických nálezů
- 12-23-15/19 U háje Chotola
- 12-23-15/16 Statenice, cihelna na SZ okraji obce
- 12-23-15/17 Statenice - cihelna p. Štěpánka
- 12-24-06/1 Černý Vůl
71
-
12-24-11/11 Na Chotole
12-23-15/18 Statenice
Další podrobnosti k tématu ochrana kulturních hodnot jsou obsaženy v kapitole 3.e.1).
Zdůvodnění základní koncepce rozvoje území obce a podmínek pro ochranu jeho hodnot.
2.d.4) Ochrana přírody
Plochy ochrany přírody
V řešeném území se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody (dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) v kategoriích: národní park,
chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace a přírodní památka, přírodní rezervace
a přírodní památka, ani sem nezasahují jejich ochranná pásma.
Natura 2000
Na území obce se rovněž nevyskytují evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Památné stromy
Na území obce se nenacházejí.
Významné krajinné prvky
Na území obce se nenacházejí žádné registrované významné krajinné prvky. Vyskytují se
pouze významné krajinné prvky ze zákona, kterými jsou lesy, vodní toky, rybníky, jezera,
prameniště a údolní nivy.
Územní systém ekologické stability
viz kapitola Odůvodnění 3.e.5.4) Zdůvodnění vymezení územního systému ekologické
stability (ÚSES)
2.d.5) Záplavové území
Na území Statenic se nachází záplavové území Q100 Únětického potoka s aktivní zónou.
Záplavové území včetně aktivní zóny je návrhem ÚP respektováno, není do něj umísťována
žádná nová zástavba. Záplavové území Únětického potoka včetně aktivní zóny v ř. km 2,00 13, 132 bylo stanoveno opatřením obecné povahy ze dne 22.7.2013 sp. zn. S-MUCE
23563/2012 OZP/V/Kut, č.j. MUCE 30650/2013 OZP/V/Kut-OOP, které bylo vydáno Městským
úřadem Černošice.
Tímto tématem se zabývá též kapitola 3.e.5.6) Protierozní ochrana, vodohospodářská
a protipovodňová opatření v textové části Odůvodnění a výkres O9 Dešťové vody. Požadavky
na zvýšení retenční schopnosti krajiny a řešení retence a odvodu dešťových vod, stejně jako
protierozních opatření, jsou obsaženy v podmínkách využití ploch ve výrokové části územního
plánu.
2.d.6) Ochrana nerostného bohatství
V řešeném území nejsou evidována žádná ložiska nerostných surovin ani ložisková území.
Nejsou zde rovněž evidována stará důlní díla, poddolovaná území, ani sesuvy.
2.d.7) Soulad se stanovisky dotčených orgánů
Stanoviska krajského úřadu a vyjádření dotčených orgánů uplatněná k projednání návrhu
zadání podle § 47 stavebního zákona byla do zadání, schváleného Zastupitelstvem obce
Statenice. Požadavky z nich vyplývající byly zapracovány do návrhu územního plánu
k projednání podle § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona (společné jednání, písemné projednání
s veřejností).
Do návrhu územního plánu k řízení o územním plánu s veřejným projednáním podle § 52
72
stavebního zákona byly zapracovány požadavky uplatněné ve stanoviscích krajského úřadu a
dotčených orgánů v rámci projednání návrhu územního plánu podle § 50 stavebního zákona,
popř. výsledky jejich následného dohodovacího procesu.
Bude doplněno na základě výsledků dalšího projednání návrhu.
2.d.8) Soulad s výsledkem řešení rozporů
V rámci vyhodnocování výsledků projednání návrhu územního plánu podle § 51 stavebního
zákona byl řešen jeden rozpor mezi pořizovatelem a dotčeným orgánem.
Pořizovatel obdržel v rámci společného jednání o návrhu podle § 50 odst. 2 stavebního
zákona stanovisko Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí ze dne 11. 9. 2014
č.j. MÚCE 50080/2014/OZP/Kr, ve kterém byl mimo jiné vznesen požadavek orgánu ochrany
přírody na rozdělení do pásem a stanovení etapizace zástavby pro některé zastavitelné
plochy. Pořizovatel územního plánu s tímto požadavkem nesouhlasil, zejména proto, že se
jednalo o plochy, které byly bez etapizace vymezeny v již dosud platném ÚPSÚ Statenice, ve
kterých jsou pro výstavbu již vydána územní rozhodnutí, popř. stavební povolení i zahájena
výstavba a také proto, že měl za to, že požadavek je mimo působnost orgánu ochrany přírody.
Proto se pokusil rozpor mezi požadavky orgánu ochrany přírody a krajiny a svým názorem
řešit dohodou. Dohody se podařilo dosáhnout pouze částečně, orgán ochrany přírody nadále
trval na etapizaci zastavitelných ploch Z 02, Z 03a, Z 13 a Z 14. Pořizovatel proto předložil
Krajskému úřadu Středočeského kraje tento rozpor k řešení podle § 4 odst. 8 stavebního
zákona ve spojení s § 136 odst. 6 správního řádu. Výsledkem řešení rozporu byl závěr ze dne
20. 10. 2015, že etapizace požadovaná dotčeným orgánem pro plochy Z02, Z03a, Z13 a Z14
nebude v návrhu územního plánu akceptována.
Územní plán je v souladu s výsledkem řešení rozporu – pro zastavitelné plochy Z02, Z03a,
Z13 (následně rozdělena na plochy Z13a a Z13b) a Z14 není stanoven způsob etapizace
požadovaný dotčeným orgánem ochrany přírody- Městských úřadem v Černošicích, odborem
životního prostředí.
3.
NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z §53 ODST.5 a) - f) STAVEBNÍHO ZÁKONA
3.a) Výsledek přezkoumání územního plánu podle §53 odst. 4
§53 odst.5 a) Stavebního zákona - viz předchozí kapitola - §53, odst. 4 a) - d)
3.b) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na životní prostředí
viz § 53 odst. 5 b) Stavebního zákona
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo součástí územního plánu Statenice.
Vyhodnocení nebylo zpracováno, protože orgán posuzování vlivů na životní prostředí
příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, na základě ust. §10i odst. 3 zákona ve svém stanovisku k návrhu zadání
ze dne 26.8.2013, č.j. 116965/2013/KUSK nepožadoval k předloženému zadání při uplatnění
kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona zpracovat vyhodnocení vlivů územního plánu
Statenice na životní prostředí (tzv. SEA). V odůvodnění tento orgán uvedl, že „Podle
urbanistické koncepce není požadováno vymezení nových rozvojových ploch, u kterých by se
předpokládaly významné střety v území z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného
zdraví obyvatel. Územní plán nepožaduje vymezení nových rozvojových ploch pro výrobu
a průmysl“.
V návrhu územního plánu je vymezena 1 plocha (Z04) při silnici II/240 pro drobnou výrobu
(0,23 ha), kde se předpokládá umístění výrobních či nevýrobních služeb. Vzhledem k malé
73
rozloze a umístění plochy lze vyloučit významný střet v území z hlediska ochrany životního
prostředí a veřejného zdraví obyvatelstva.
3.c) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona
viz § 53 odst. 5 c) Stavebního zákona
Vzhledem k tomu, že se nezpracovávalo vyhodnocení vlivů územního plánu Statenice na
udržitelný rozvoj, nevydává příslušný úřad stanovisko.
3.d) Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky
zohledněny nebyly
viz § 53 odst. 5 d) Stavebního zákona
Vzhledem k tomu, že se nezpracovávalo vyhodnocení vlivů územního plánu Statenice na
udržitelný rozvoj, nevydává příslušný úřad stanovisko.
3.e) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
3.e.1) Zdůvodnění základní koncepce rozvoje území obce a podmínek pro ochranu
jeho hodnot
Zdůvodnění celkové koncepce
Rozvojové předpoklady obce jsou dány těmito okolnostmi:




blízkost hlavního města
prodloužení metra A spojené s otevřením nových stanic na Evropské ulici
příjemná poloha v údolí Únětického potoka, v oblíbené příměstské oblasti v návaznosti
na Prahu 6
stále trvající poptávka lidí po bydlení ve vlastním domě mimo město podpořená „po
revoluci“ liberalizací trhu s nemovitostmi
Nový územní plán je pořizován v návaznosti na dosavadní územně plánovací dokumentace
a rozhodnutí. Tyto dokumentace stanovily základní koncepci rozvoje, která spočívá
v předpokladu velmi dynamického vývoje obce ležící v blízkém zázemí Prahy, atraktivním pro
bydlení. Rozvojové plochy pro bydlení byly vymezeny v předchozích dokumentacích ve
značném rozsahu. Během 10 let potom došlo na základě platného územního plánu k výstavbě
cca 350 bytových jednotek.
Velký podíl dříve stanovených rozvojových ploch zejména v jižní a v severní části území obce
je dosud nezastavěných. Vlastníci těchto ploch s jejich využitím počítají a v minulých letech
investovali do územně technické přípravy území nemalé prostředky. V těchto plochách jsou
také vydána pravomocná územní nebo stavební povolení.
Za těchto okolností zastupitelstvo obce nestanovilo v Zadání územního plánu požadavek
vyjmout tyto zastavitelné plochy z územního plánu.
Do nového územního plánu je proto většina zastavitelných ploch vymezených ve stávajícím
územním plánu (Změna č. 1 ÚPSÚ) převzata. Projektant nového územního plánu i obec
s vlastníky těchto ploch průběžně projednávali korekce dříve navržených řešení s cílem
dohodnout pro obec lépe vyhovující podmínky využití ploch (zejména omezení intenzity využití
území a zajištění veřejné infrastruktury).
74
Vymezení dalších zastavitelných ploch (navržených ve zrušené Změně č. 2 ÚPSÚ nebo nově
požadovaných v souvislosti s pořizováním nového územního plánu) je minimalizováno
zejména z důvodu velkého rozsahu již dříve vymezených ploch ale i z dalších důvodů
(například obtížná dopravní obsluha, plochy bez návaznosti na zastavěné území apod.).
Požadavky na vymezení zastavitelných ploch v nivě Únětického potoka, případně i
v záplavovém území, byť i byly původně vymezené ve Změně č, 1 ÚPSÚ nebo ve zrušené
Změně č. 3, nemohly být v územním plánu uspokojeny také z důvodu změny legislativních
podmínek. V době pořizování ÚP Statenice je v platnosti nová nadřazená územně plánovací
dokumentace, se kterou musí být územní plán v souladu – ZÚR SK, které nepřipouští další
zastavování údolních niv (citace ze zásad stanovených v ZÚR pro zajištění ochrany území s
přírodními hodnotami: … „chránit říční nivy; zabránit je třeba vodohospodářským úpravám
regulujícím vodní toky, odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přírodě blízkých
společenstev (slepá ramena, mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky)“.
Dále je vydána PÚR ČR, která ukládá vytváření podmínek pro preventivní ochranu před
záplavami a s cílem minimalizovat případné škody v republikové prioritě územního plánování
č. 25 a kromě zvlášť výjimečných a odůvodněných případů nepřipouští vymezování
zastavitelných ploch v záplavových územích (citace z republikové priority č. 26 Z PÚR ČR:
„Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a
chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod.“
Již předchozí územně plánovací dokumentace vytvářela podmínky pro realizaci dopravní,
technické a občanské vybavenosti, reálný stav veřejné infrastruktury však v současné době
neodpovídá ani potřebám stávající zástavby.
Nový územní plán se proto soustřeďuje na vytvoření podmínek pro odstranění hlavních
problémů území, které se obec snaží v současnosti řešit:






veřejná prostranství nevyhovujících technických i prostorových parametrů často
v majetku soukromých subjektů
kapacitně nevyhovující systém zásobování vodou a čištění odpadních vod
nedostatečná základní občanská vybavenost
zanedbaný areál zámku a bývalého zámeckého parku v centru Statenic
nedostatečná prostupnost území pro pěší
nevyhovující průtah silnice II/240 Černým Volem (hygiena životního prostředí,
nebezpečí, bariéra)
Obec vyvíjí snahu o změnu dosavadních trendů rozvoje, zejména o přesun od kvantity ke
kvalitě. Snaží se spolupracovat s developery s cílem získat pro obec co nejlepší podmínky,
které pomohou obci zajistit potřebnou veřejnou občanskou, dopravní i technickou
infrastrukturu. Probíhá projektová příprava pro zajištění pitné vody, kanalizace, odstranění
dopravních závad, řešení veřejných prostranství, mateřskou školu, obnovu zámku, zajištění
prostupnosti. Tyto projekty jsou do územního plánu zapracovány.
Územní plán je také kladně ovlivněn občanskými iniciativami, které sledují zlepšení prostředí
v obci (např. obnova parku Parádnice) a mají na zřeteli usměrnění rozvoje obce tak, aby byl
vyvážený.
Jako pozitivní příklad nové kvality obytného prostředí (veřejná prostranství, obchodní
vybavenost) ve Statenicích může sloužit problematický projekt Statenický Mlýn, a to přes řadu
zásadních výhrad, které k němu lze mít (výstavba v nivě potoka).
Nový územní plán se snaží založenou koncepci korigovat a zaměřuje se na kvalitativní rozvoj
namísto kvantitativního. To znamená, že navrhuje odpovídající občanskou, dopravní
a technickou infrastrukturu pro stávající i navržené plochy zástavby. Vytváří podmínky i pro
zvýšení kvality veřejných prostranství a pěší vazby uvnitř sídla i směrem do krajiny.
75
Ochrana a rozvoj hodnot území
Hodnoty kulturní
Kulturní hodnoty byly zdokumentovány v územně analytických podkladech a v doplňujících
průzkumech a rozborech. Územní plán je respektuje. Počítáme mezi ně nemovité kulturní
památky, území s prokázaným nebo předpokládaným výskytem archeologických nálezů, místa
archeologického zájmu, historicky a architektonicky významné stavby, dochovaná urbanisticky
cenná území a veřejná prostranství, zejména historická jádra Statenic a Černého Vola.
Jedinou nemovitou kulturní památkou na území obce je areál zámku zapsaný v ústředním
seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod č. 45990/2-2304, jehož součástí je:




zámek 2304/1,
špýchar 2304/2,
brána 2304/3,
část ohradní zdi 2304/4.
Územní plán vytváří podmínky pro obnovu areálu zámku včetně obnovy historické zahrady
Parádnice a pro jeho zapojení do organismu centra obce. Obnovený zámek s Parádnicí
významně ovlivní obraz Statenic.
Historická jádra Statenic a Černého Vola jsou vymezena ve Schématu urbanistické koncepce
a systému sídelní zeleně. Historicky a architektonicky významné stavby (č.p.15, č.p.3, č.p.4,
č.p.5, č.p.7) byly zdokumentovány v územně analytických podkladech a v doplňujících
průzkumech a rozborech. Dalšími historickými stopami v území jsou bývalé mlýny na
Únětickém potoce a hospoda v Černém Volu.
Tyto stavby jsou začleněny do ploch s rozdílným způsobem využití, kde jsou uplatněny
podmínky, které zohledňují jejich kulturně historické hodnoty. Podmínky využití území směřují
k zachování hodnotných prostorových kompozic zejména tím, že v historických částech
zástavby je požadováno přizpůsobení nových staveb, dostaveb a přestaveb stávajícímu
charakteru zástavby.
Specifickou lokalitou je Lokalita Statenice Bílá skála – Nad Punčochou, kde byly nalezeny
terénní stopy po starých stezkách, které mohly být součástí systému cest Via Magna
probíhajících naším území možná již od 10. století. Lokalita je místem, na kterém by mohlo být
vyhlášeno veřejně prospěšné opatření k ochraně archeologického dědictví. Je třeba
především zabránit těžbě dřeva a vstupu techniky, která by historické terénní stopy zničila.
Územně analytické podklady obsahují vymezení regionu lidové architektury, který zasahuje do
západní části obce (včetně centra Statenic). Územní plán na to reaguje stanovením
odpovídajících podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití, ve kterých se nacházejí
historicky a architektonicky významné stavby, z nichž některé nesou prvky lidové architektury
(plochy BV1, SM1).
Hodnoty civilizační
Územní plán respektuje existující civilizační hodnoty a případně vytváří podmínky pro jejich
obnovu. Pro nové plochy výstavby stanovuje podmínky tak, aby nová výstavba odpovídala
požadavkům na kvalitní obytné prostředí a splňovala odpovídající technické parametry
(například vybavení veřejnou infrastrukturou, kvalita veřejného prostoru apod.).
Řešení respektuje požadavky požární ochrany, ochrany obyvatelstva (v souladu s §20
vyhlášky č.380/2002 Sb.), ochrany ovzduší i ochrany před povodněmi.
76
Hodnoty přírodní
Plochy ochrany přírody
V řešeném území se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody (dle zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) v kategoriích: národní park,
chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace a přírodní památka, přírodní rezervace
a přírodní památka, ani sem nezasahují jejich ochranná pásma.
Natura 2000
Na území obce se rovněž nevyskytují evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Památné stromy
Na území obce se nenacházejí.
Významné krajinné prvky (VKP)
Významné krajinné prvky ze zákona jsou v řešeném území lesy, vodní toky, rybníky a údolní
nivy. Územní plán je respektuje. V nivě potoka není vymezena žádná nová zastavitelná plocha
s výjimkou plochy pro čistírnu odpadních vod, kde nad zájmem ochrany přírodních hodnot
převážil zájem řešit nevyhovující veřejnou technickou infrastrukturu, a to v místě, které je pro
umístění čistírny z technických a ekonomických hledisek nejvýhodnější.
Na území obce se nenacházejí žádné registrované významné krajinné prvky. V rámci návrhu
ÚP Statenice byly prověřeny dosud neregistrované významné krajinné prvky - vytipovaná
místa z Okresního generelu ÚSES Praha-západ. Na základě doplňujících průzkumů bylo
zjištěno, že prvky není třeba registrovat jako VKP, jsou dostatečně chráněny územním
systémem ekologické stability (IP, LBC).
VKP 67 "Nad ovčínem I" – remíz v poli, v porostu třešeň, slivoň, trnka, bez černý, ruderální
bylinné patro. V rámci územního systému ekologické stability je remíz vymezen jako interakční
prvek IP2.
VKP 68 "Nad ovčínem II" - stepní stráň a meze, lesní porost na levém úbočí údolí Únětického
potoka. V porostu borovice, třešeň, místy smrk, růže šípková, trnka obecná, bez černý.
Podrost na mezích tvoří šalvěj luční, štírovník růžkatý, sveřep vzpřímený, pilát lékařský, řepík
lékařský, silenka ušnice, pcháč oset, lopuch menší. Význam - zvýšení diverzity v krajině,
myslivecký, protierozní funkce (meze). Stepní stráně jsou součástí lokálního biocentra
LBC 20b.
Ochrana přírodních hodnot se promítla i do návrhu uspořádání krajiny (viz vymezení „Ploch
přírodních“).
3.e.2) Zdůvodnění urbanistické koncepce
viz Schéma urbanistické koncepce a systému sídelní zeleně
Urbanistická koncepce území je dána dosavadním vývojem sídla a je předurčena platnou
územně plánovací dokumentací a návaznými územními a stavebními rozhodnutími.
Poloha sídla ve vztahu k hlavnímu městu Praze i jeho příjemné krajinné zázemí jsou důvodem
velkého zájmu o bydlení v obci. Převažující současnou i navrženou funkcí je proto bydlení.
Vedle funkce bydlení nový územní plán vytváří podmínky i pro přiměřený rozvoj dalších funkcí
území - sporu a rekreace, služeb, výroby, a to s ohledem na hodnoty území. Areál v Černém
Volu – U Velazu je v územním plánu zařazen do kategorie smíšené plochy obytné komerční (s
kódem SK), protože z dlouhodobého hlediska je zde rozvoj výrobních funkcí neperspektivní (je
umístěný v nivě Únětického potoka – v přírodní a rekreační ose území). Zařazení do ploch SK
umožní postupnou transformaci na nerušící služby a případně i bydlení.
77
Nový územní plán se snaží vytvořit podmínky pro doplnění deficitu veřejné infrastruktury a pro
zvýšení kvality veřejných prostranství.
Koncepčně významný je návrh ploch pro veřejnou občanskou vybavenost, které vytvářejí
územní podmínky pro výstavbu mateřské a základní školy.
Nedílnou součástí urbanistické koncepce je i návrh řešení dopravy. Stav průjezdné dopravy
i lokálních obslužných komunikací je neuspokojivý, a proto územní plán stanovuje základní
koncepční zásady, jejichž dodržení bude mít velký vliv na zlepšení kvality obytného prostředí.
Jsou stanoveny i základní koncepční zásady pro doplnění technické infrastruktury.
Nový územní plán stanovuje základní koncepční zásady pro stávající i navrženou zástavbu,
historická centra Statenic (včetně přestavbového území Statenického zámku) a Černého Vola,
centra nově vzniklého území Statenický Mlýn i centra hlavních navrhovaných rozvojových
území Boušovský a Jabloňový Sad.
U těchto nových center je třeba vytvářet urbanistickou strukturu odpovídající centrálnímu
významu těchto ploch. To znamená dostatečně dimenzovaná veřejná prostranství a plochy
veřejné zeleně (parky, stromořadí apod.), vhodná orientace staveb vůči veřejnému
prostranství.
V plochách SM (Smíšených městských) vytváří územní plán podmínky pro vznik polyfunkčně
užívaného území stanovením maximálního možného procenta zastavění plochy SM pro
bydlení u plochy Z03b a Z13b. Kromě bydlení pak lze na těchto plochách realizovat další
funkce přípustné v plochách SM (viz podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití). Je
to celá škála staveb pro občanské vybavení veřejné i komerční, pro sport, administrativu,
veřejné prostranství a zeleň.
Cílem je vytvoření plnohodnotných nových částí obce Statenice, ve kterých tyto plochy SM
budou hrát roli nových center hlavních rozvojových oblastí (Jabloňový Sad – jih – Z13b a
Boušovský – sever – Z03b).
Pro lokalitu Boušovský je stanoveno, že plochy zástavby obytnými stavbami (bytové a rodinné
domy) budou činit maximálně 60 % rozlohy plochy SM v zastavitelné ploše Z03b (do plochy
zástavby obytnými stavbami se započítávají i okolní plochy zeleně a veřejných prostranství
sloužící obyvatelům obytných staveb) a plochy zástavby bytovými domy budou činit
maximálně 40 % rozlohy plochy SM v zastavitelné ploše Z03b (do plochy zástavby obytnými
stavbami se započítávají i okolní plochy zeleně a veřejných prostranství sloužící obyvatelům
bytových domů).
Pro lokalitu Jabloňový Sad je stanoveno, že plochy zástavby obytnými stavbami (bytové a
rodinné domy) budou činit maximálně 70 % rozlohy plochy SM v zastavitelné ploše Z13b (do
plochy zástavby obytnými stavbami se započítávají i okolní plochy zeleně a veřejných
prostranství sloužící obyvatelům obytných staveb) plochy zástavby bytovými domy budou činit
maximálně 50 % rozlohy plochy SM v zastavitelné ploše Z13b (do plochy zástavby obytnými
stavbami se započítávají i okolní plochy zeleně a veřejných prostranství sloužící obyvatelům
bytových domů).
Maximální procento zastoupení ploch zástavby obytnými stavbami (s dělením na plochy
staveb pro bytové domy a plochy staveb pro rodinné domy) bylo stanoveno odborným
odhadem projektanta ÚP se znalostí obdobných lokalit. U lokality Jabloňový Sad je stanoveno
% bydlení o něco vyšší než u lokality Boušovský, protože v sousedství plochy SM je plocha
pro veřejnou občanskou vybavenost OV.
78
Zdůvodnění systému sídelní zeleně
Systém sídelní zeleně vychází z přírodních daností území a zachovaných částí nezastavěné
krajiny na území obce. Určujícím prvkem systému sídelní zeleně je údolí Únětického potoka.
Niva je z části bohužel zastavěna a plochy, které ještě zastavěny nejsou, se snaží jejich
vlastníci též vymezit v územním plánu jako zastavitelné. Některé z těchto pozemků byly
v platné dokumentaci - Změna č.1 ÚPNSÚ nebo ve zrušené Změně č.2 ÚPNSÚ k výstavbě
určeny. Nový územní plán tyto pozemky, které jsou často též v záplavovém území Q100
navrhuje ponechat jako nezastavitelnou součást sídelní zeleně. Tuto povinnost mu ukládá
PÚR ČR (je třeba vytvářet podmínky pro preventivní ochranu před záplavami, v záplavovém
území lze vymezovat zastavitelné plochy pouze ve zvlášť výjimečných a odůvodněných
případech – při množství vymezených zastavitelných ploch na území obce je vymezování
dalších ploch v záplavovém území neodůvodnitelné) a ZÚR SK (nelze zastavovat nivy vodních
toků), se kterými musí být ÚP Statenice v souladu. Územní plán zde nevymezuje jako
zastavitelné ani ty z těchto ploch, na jejichž pozemcích jsou vydána územní rozhodnutí o
umístění staveb, popř. povoleny či ohlášeny stavy. Rozhodujícím pro vymezování ploch je
katastrální mapa (podklad pro zpracování územního plánu podle § 3 a 13 vyhlášky č.
501/2006 Sb.) a stav dle katastru nemovitostí. Jako stávající plochy pro výstavbu lze vymezit
pouze stavební pozemky. Možnost umístit nebo realizovat výstavbu v souladu s platným
územním rozhodnutím nebo stavebním povolením není tímto dotčena.
Dalším územím s významnou přírodní funkcí jsou zalesněné svahy v západní části obce.
Na tyto z hlediska přírodní funkce nejcennější části obce navazuje systém sídelní zeleně.
Tvoří ho zejména nezastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití:

veřejná prostranství – veřejná zeleň

zeleň soukromá a vyhrazená

zeleň se specifickým využitím
Plochy zeleně jsou navrženy zejména na plochách, které nejsou k výstavbě vhodné a jejich
přírodní hodnota je pro stanovení využití v územním plánu určující – například tzv. “rokle“
v severovýchodní části obce. Významná je i vodohospodářská funkce těchto ploch (zejména
zeleň se specifickým využitím – se zvýšeným významem pro retenci vody v území).
Plochy veřejné zeleně byly v zastavěném území směřovány přednostně na pozemky obce. Na
velkých rozvojových plochách (SZ a JV území obce) jsou vymezeny rovněž nezastavitelné
plochy veřejné zeleně, které budou nezbytnou součástí těchto obytných celků a vycházejí
z koncepce řešení v platných dokumentacích pro územní rozhodnutí na těchto plochách.
Součástí sídelní zeleně jsou i pásy veřejné zeleně podél komunikací, které v souladu
s požadavkem dotčeného orgánu ochrany přírody územní plán požaduje u nově budovaných
komunikací místního významu a na parkovištích.
3.e.3) Přehled a zdůvodnění zastavitelných ploch a ploch přestavby
viz výkres P1 Základní členění území a grafické přílohy textové části odůvodnění G4 Vydaná
územní a stavební povolení a G3 Zastavitelné plochy vymezené v novém ÚP a jejich výskyt ve
změně č.1a č.2
Územní plán vymezil 20 zastavitelných ploch a 1 plochu přestavby. Plochy jsou číslovány Z01
až Z23, přitom tři plochy byly po společném jednání z návrhu vypuštěny (Z16, Z20, Z22).
79
Zdůvodnění jednotlivých zastavitelných ploch
Z01 Pod Zámkem
0,39 ha
 občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV)
 zeleň veřejná (ZV), zeleň soukromá vyhrazená (ZS)
 rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií
 přístup k ploše:
 ze stávající komunikace místního významu Pod Zámkem a ze silnice III/2045
 limity využití plochy:
 ochranné pásmo elektrických vedení a TS
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 cílem využití plochy je revitalizace centra Statenic, doplnění občanské vybavenosti
a obnova historického parku Parádnice
 plocha je v blízkosti centra, navazuje na současnou zástavbu, komunikaci místního
významu, parčík a silnici
 obnova historického parku Parádnice je obnovou kulturně historických hodnot území
a lze ji pokládat za veřejný zájem, který podporuje i místní občanská iniciativa
 doplnění občanské vybavenosti – mateřské školy – je rovněž ve veřejném zájmu a je
úkolem vyplývajícím ze Zadání územního plánu
 obec s počtem obyvatel nad 1300 (s budoucím počtem obyvatel cca 3 500) potřebuje
mateřskou školu, protože ji nemá a v budoucích letech lze předpokládat nárůst počtu
obyvatel
 mateřská škola je umístěna do této plochy, protože se jedná o plochu vhodně umístěnou
v centru obce a ve vlastnictví obce; důvody, proč nebyly využity jiné plochy v majetku
obce, jsou uvedeny v kap. 3.e.4.3) Zdůvodnění řešení občanského vybavení
 plochou je vedena lokální pěší trasa směřující od obnoveného parku ke hřišti
 do plochy nezasahuje záplavové území ani plochy ÚSES
 část plochy, kterou lze pokládat za součást nivy potoka, je zařazena do ploch zeleně
 na ploše bude řešena retence vod ze stávajících i budoucích zpevněných ploch
(viz podmínky pro pořízení studie)
 pro plochu je pořízena studie (UP-24 a MAJO architekti, 2013) a projekt Obnova parku
Parádnice (Edita Prokešová DiS, Nonchalance Garden, s.r.o., 2012)
 pokud nebudou existující studie využity, bude zpracována nová územní studie dle
podmínek pro pořízení stanovených v tomto územním plánu
Z02 areál Boušovský - západ
31,43 ha
 bydlení v rodinných domech městské a příměstské, specifické (BI1),
 plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
 dopravní infrastruktura – silniční (DS), veřejné prostranství (PV), zeleň veřejná (ZV)
 rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií
 je zde vydáno územní rozhodnutí na dopravní a technickou infrastrukturu a stavební
povolení
 územní plán stanovuje pořadí změn v území
 přístup k ploše:
 pro motorová vozidla ze silnice III/0079 a z komunikace místního významu - nově
navrženého propojení stávající silnice II/240 a silnice III/0079 (viz P2 Hlavní výkres
– spojnice okružních křižovatek v bodech A a C, která bude upřesněna v územní
studii)
- limity využití plochy:
 ochranné a bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu
 ochranné pásmo silnice III. třídy, ochranné pásmo elektrických vedení a TS
 území s předpokladem výskytu archeologických nálezů
80
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 plocha je převzata z původního územního plánu – byly zde navrženy plochy obytné
v rodinných domech a bytových domech, plochy smíšené, rekreační aktivity, plochy
zvláštní – obchodní zařízení a občanská vybavenost nevýrobního typu, přírodní nelesní
porosty, veřejná zeleň, parky a nespecifikovaná zeleň ve volné krajině
 podél silnice je vymezen 10m široký pás zeleně, kde je navržena pěší stezka
 evidovaná bodová ekologická zátěž Za Špýcharem (ev. Č. 15534001) - skládka TKO,
kvalitativní riziko nízké (4); byly provedeny průzkumné vrty a skládka obsahuje pouze
inertní odpad
Z03a areál Boušovský - východ
11,97 ha
 bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI),
 veřejné prostranství (PV),
 zeleň veřejná (ZV), zeleň se specifickým využitím (ZX)
 je zde vydáno stavební povolení na dopravní a technickou infrastrukturu,
 územní rozhodnutí na 79 rodinných domů a stavební povolení na 3 rodinné domy
 pokud nebude realizována výstavba v souladu s vydaným územním rozhodnutím, je
třeba pořídit územní studii v souladu s podmínkami stanovenými tímto územním plánem
 územní plán stanovuje pořadí změn
 přístup k ploše:
 pro automobilovou dopravu z navržené komunikace místního významu, tvořící
páteř území
 tato komunikace bude připojena na stávající silnici II/240 komunikací místního
významu
 limity využití plochy:
 ochranné a bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu
 ochranné pásmo elektrických vedení a TS
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 plocha je převzata z původního územního plánu – byly zde navrženy plochy obytné
a přírodní nelesní porosty, veřejná zeleň, parky a nespecifikovaná zeleň ve volné krajině
 řešení obsažené ve vydaném územním rozhodnutí je kvalitním řešením rodinné obytné
zástavby s vysokým podílem veřejné zeleně
Z03b areál Boušovský – sever
12,35 ha
 plochy smíšené obytné - městské (SM),
 zeleň veřejná (ZV), zeleň se specifickým využitím (ZX)
 veřejné prostranství (PV),
 je zde vydáno územní rozhodnutí na dopravní infrastrukturu – přístupovou komunikaci
a stavební povolení na okružní křižovatku
 rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií
 v dalším stupni projektové dokumentace bude nutné blíže specifikovat hlukovou zátěž
z komunikace II/240 a prokázat splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č.
272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací (požadavek dotčeného
orgánu ochrany veřejného zdraví – KHS SK).
 územní plán stanovuje pořadí změn v území
 přístup k ploše:
 ze stávající silnice II/240
 z navržených komunikací místního významu spojujících body A a B, A a C
 limity využití plochy:
 ochranné pásmo elektrických vedení a TS
 ochranné pásmo silnice II. třídy
81
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 plocha je převzata z původního územního plánu – byly zde navrženy plochy zvláštní –
obchodní zařízení a občanská vybavenost, plochy obytné v bytových domech a území
výrobních služeb a přírodní nelesní porosty, veřejná zeleň, parky a nespecifikovaná zeleň
ve volné krajině
 vzhledem k rozsahu plochy a potřebě vyřešit dopravní obsluhu uvnitř plochy je výstavba
podmíněna zpracováním územní studie
Z03c areál Boušovský – střed - park
8,01 ha
 veřejné prostranství (PV), zeleň veřejná (ZV), zeleň se specifickým využitím (ZX),
technická infrastruktura (TI)
 v ploše je vydané územní rozhodnutí na retenční nádrž
 přístup k ploše:
 z komunikací místního významu spojujících body A a B, A a C
 pro pěší budou plochou vedeny chodníky či stezky procházející bodem
V a spojující plochu s plochami sousedními Z02, Z03a a Z03b
 limity využití plochy:
 ochranné a bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu
 ochranné pásmo elektrických vedení a TS
 vodojem
 území s předpokladem výskytu archeologických nálezů
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 plocha je převzata z původního územního plánu – byly zde navrženy přírodní nelesní
porosty, veřejná zeleň, parky a nespecifikovaná zeleň ve volné krajině, dále plochy
obytné v rodinných domech
 plocha bude vytvářet jakýsi „centrální park“ nového obytného území Boušovský
 park bude napojen na všechny sousední plochy a zejména na stávající centrum Statenic
 významná bude také jeho úloha pro retenci dešťových vod
Z04 Černý Vůl – sever u silnice II/240
0,40 ha
 výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD), veřejné prostranství (PV)
 v ploše bude umístěna část okružní křižovatky pro odbočení do areálu Boušovský
 v křižovatce může být výhledově napojena komunikace místního významu propojující
stávající silnici II/240 s výhledovým obchvatem silnice II. třídy
 přístup k ploše:
 ze stávající silnice II/240
 limity využití plochy:
 ochranné pásmo silnice II. třídy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 plocha využívá enklávu mezi silnicí, roklí a stávající zástavbou
 plocha je převzata z původního územního plánu – byla zde vymezena plocha území
výrobních služeb
Z05 Statenice – pod Boušovským
0,50 ha
 bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI),
 zeleň se specifickým využitím (ZX)
 plocha je rozšířením plochy Z03a
 přístup k ploše:
 plocha nemá zajištěn vlastní přístup, a proto bude využita pro zvětšení parcel na
lokalitě Z03a, nebo bude využita jako veřejné prostranství – zeleň
 pěší cestou po jižním okraji plochy
82

limity využití plochy:
 území s předpokladem výskytu archeologických nálezů
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 plocha je převzata z původního územního plánu – byla zde vymezena plocha území
obytné v rodinných domech a přírodní nelesní porosty, veřejná zeleň, parky
a nespecifikovaná zeleň ve volné krajině
 nový územní plán rozšiřuje plochy zeleně vymezené v ploše - cca 10 m široký pás po
jižním okraji plochy má i retenční význam
 plocha patří obci, je zde vhodné zřídit na ploše zeleně vyhlídku
Z06 sever u silnice II/240
0,45 ha
 bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
 plocha navazuje na plochu Z03b
 územní plán stanovuje pořadí změn
 přístup k ploše:
 pro automobilovou dopravu bude přístup zajištěn přes sousední plochu Z03b
 limity využití plochy:
 ochranné pásmo elektrických vedení a TS
 ochranné pásmo silnice II. třídy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 plocha je převzata z původního územního plánu – byla zde vymezena plocha území
obytné v bytových domech, území výrobních služeb, území zvláštní – obchodní zařízení
středních kapacit a přírodní nelesní porosty, veřejná zeleň, parky a nespecifikovaná
zeleň ve volné krajině
 vymezením plochy nedojde ke snížení rozsahu stávající přírodní nezastavitelné zeleně
(podmínka vyplývající z požadavku dotčeného orgánu ochrany přírody – Městského
úřadu Černošice, odboru životního prostředí).
Z07 Černý Vůl – nad roklí
0,32 ha
 bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
 zeleň soukromá vyhrazená (ZS)
 přístup k ploše:
 ze stávající komunikace místního významu
 limity využití plochy:
 radioreleová trasa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 jedná se o plochu na okraji správního území obce, kde je možné umístění 1RD vzhledem
k rozsahu plochy cca 970m2
 zbývající část plochy je určena pro zeleň
 plocha navazuje na stávající zástavbu
Z08 Černý Vůl – sever u sadu
0,41 ha
 bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
 přístup k ploše:
 ze stávající komunikace místního významu
 přístupová komunikace musí mít v místě nově vymezených parcel šířku 8m
 limity využití plochy:
 v územním plánu nevymezeny
83
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 plocha je převzata z původního územního plánu – byla zde vymezena plocha území
obytné v rodinných domech
Z09 Černý Vůl - severovýchod
1,62 ha
 bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI),
 veřejné prostranství (PV), zeleň se specifickým využitím (ZX)
 rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií
 rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci
 plochu zasahuje ochranné pásmo lesa, stavby mohou být umísťovány jen ve vzdálenosti
větší než 20m od okraje lesa
 přístup k ploše:
 ze stávající komunikace místního významu
 přístupová komunikace musí mít v místě nově vymezených parcel šířku 8m
- limity využití plochy:
 v územním plánu nevymezeny
 ochranné pásmo lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- dostavba podél komunikací místního významu v severovýchodní části obce
- plocha je z části převzata z původního územního plánu – byla zde vymezena plocha
území obytné v rodinných domech
Z10 ČOV
0,45 ha
 technická infrastruktura (TI)
 návrh územní rezervy – obchvat silnice II. třídy, který může vést výhledově nad plochou
ČOV
 přístup k ploše:
 ze stávající komunikace místního významu
 limity využití plochy:
 ochranné pásma vodního zdroje
 záplavová zóna Q100
 aktivní záplavová zóna Qaz
 ochranné pásmo lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- realizace ČOV je pro obec Statenice strategicky významná a podmiňuje její další rozvoj
- plocha je navržena pro čistírnu odpadních vod v místě, kde Únětický potok opouští území
obce, což je z hlediska řešení kanalizační sítě optimální
- v současné době je zde čerpací stanice odpadních vod, které jsou čerpány na ČOV
Roztoky u Prahy
Z11 Černý Vůl – Ke Kříži
0,80 ha
 bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI),
 veřejné prostranství (PV), zeleň soukromá vyhrazená (ZS)
 přístup k ploše:
 návrh nové komunikace napojený ze stávající komunikace místního významu
 limity využití plochy:
 ochranné pásmo lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 plocha je v blízkosti jádra Černého Vola
84



je ze tří stran obklopena stávající zástavbou a navazuje na stávající komunikace, ze
kterých budou přístupné stavební parcely
plocha je z části převzata z původního územního plánu – byla zde vymezena plocha
území obytné v rodinných domech a plocha sadů a zahrad
na severní straně plochy Z11 je vymezen podél lesa pás soukromé a vyhrazené zeleně
na základě požadavku dotčeného orgánu ochrany lesa, s cílem usměrnit umísťování
obytných staveb na ploše minimálně 20m od okraje lesa
Z12 Černý Vůl - Úvozová
0,48 ha
 bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI), veřejné prostranství (PV),
 přístup k ploše:
 návrh nové komunikace napojený ze stávající komunikace místního významu
 limity využití plochy:
 ochranné pásmo elektrických vedení
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 plocha je ze dvou stran obklopena stávající zástavbou a navazuje na stávající
komunikace
 plocha je převzata z původního územního plánu – byla zde vymezena plocha území
obytné v rodinných domech
Z13a Jabloňový sad - sever
5,22.ha
 bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI),
 zeleň veřejná (ZV), zeleň soukromá vyhrazená (ZS), zeleň se specifickým využitím
(ZX), veřejné prostranství (PV)
 specifické podmínky využití plochy:
 v dalším stupni projektové dokumentace bude nutné blíže specifikovat hlukovou zátěž
z komunikace II/240 a II/241 a prokázat splnění hygienických limitů hluku dle nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací (požadavek
dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví – KHS SK).
 územní plán stanovuje pořadí změn
 přístup k ploše:
 napojení plochy je navrženo z okružní křižovatky v bodě D, pokud bude
realizována (viz P2 Hlavní výkres), nebo přes plochu Z13b - zde je možné zřízení
další křižovatky komunikace místního významu se silnicí II/240 (s Velvarskou)
 pro napojení plochy nesmí být použita stávající křižovatka ulice Nad
Višňovkou se silnicí II/240 (Kralupskou), ani ulice Kralupská
 po západním okraji plochy bude realizována pěší trasa č.16 (viz P2 Hlavní
výkres); trasa v jižní části vede v ploše Z13b, dále podél existující komunikace
- limity využití plochy:
 ochranné pásmo elektrických vedení
 radioreleová trasa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 plocha je převzata z původního územního plánu a upřesněna podle platné dokumentace
k územnímu rozhodnutí
 územní plán navíc vymezil plochu pro zeleň soukromou a vyhrazenou v pásu podél
silnice II. třídy o šířce cca 15m; tato plocha může být součástí parcel s rodinnými domy,
ale nesmí zde být umísťovány stavby pro bydlení, a to z důvodu negativního vlivu silnice
na životní prostředí; vymezení pásu je plně v souladu s dokumentací k územnímu
rozhodnutí
 problémem plochy je její dopravní napojení; nelze se napojit na místní komunikaci Nad
Višňovkou z důvodu jejího nevyhovujícího napojení na silnici II. třídy, které nelze
85
uspokojivě vyřešit; není ani vhodné napojení novou křižovatkou na silnici II. třídy
Kralupskou; zůstává možnost napojení do navržené okružní křižovatky silnic II. tříd
(Velvarská, Kralupská, Suchdolská); pokud se však nebude tato okružní křižovatka
realizovat, připouští územní plán pouze napojení z ulice Velvarská v odpovídající
vzdálenosti od existující křižovatky silnic, to znamená přes plochu Z13b
Z13b Jabloňový sad - jih
16,02 ha
 bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI),
 plochy smíšené obytné - městské (SM),
 občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV),
- občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS),
- zeleň veřejná (ZV), zeleň soukromá vyhrazená (ZS), zeleň se specifickým využitím
(ZX),
 veřejné prostranství (PV), technická infrastruktura (TI)
 specifické podmínky využití plochy:
 v dalším stupni projektové dokumentace bude nutné blíže specifikovat hlukovou zátěž
z komunikace II/240 a II/241 a prokázat splnění hygienických limitů hluku dle nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací (požadavek
dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví – KHS SK).
 územní plán stanovuje pořadí změn
 přístup k ploše:
 komunikací místního významu, která propojí silnici II/240 (ulice Velvarská) se silnicí
III/2405 (ulice Statenická), po této propojující komunikaci je navrženo vedení
autobusové linky a v blízkosti plochy pro veřejnou občanskou vybavenost zřízení
autobusové zastávky
 v ploše bude realizována pěší trasa č.16 (viz P2 Hlavní výkres), která je
významným propojením starších částí obce s touto rozvojovou plochou; význam
této pěší trasy bude zvýšený v případě realizace základní školy v této ploše
 limity využití plochy:
 stávající odvodnění
 ochranné a bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu, regulační stanice VTL
a její ochranné pásmo
 ochranné pásmo elektrických vedení a TS
 radioreleová trasa
 území s předpokladem výskytu archeologických nálezů
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 plocha je převzata z původního územního plánu – zde byly vymezeny plochy obytné
v rodinných a bytových domech, plochy sportu, rekreace a oddechu, plochy smíšené
zóny a přírodní nelesní porosty, veřejná zeleň, parky a nespecifikovaná zeleň ve volné
krajině
 systém dopravní obsluhy je převzat z dokumentace k územnímu rozhodnutí
 na rozdíl od dokumentace k územnímu rozhodnutí je na ploše Z13b vymezena plocha
pro veřejnou občanskou vybavenost (základní školu), protože zde jsou nejlepší podmínky
pro umístění takové vybavenosti (viz též kap. 3.e.4.3 Zdůvodnění řešení občanského
vybavení); školu bude možné realizovat, jen pokud dojde k dohodě s vlastníkem plochy;
nebo pokud nebude realizována výstavba dle existujícího územního rozhodnutí
 využití plochy a její revitalizace je v současné době již žádoucí; došlo k částečné
devastaci plochy navážkou a k zanedbání údržby bývalých sadů
86
Z14 Sad - Keltská
5,67 ha
 bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI),
 veřejné prostranství (PV), zeleň se specifickým využitím (ZX), technická
infrastruktura (TI)
 rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií a dohodou o parcelaci;
z podmínky územní studie je vyloučena část plochy s vodojemem s přístupovou
komunikací
 územní plán stanovuje pořadí změn
 přístup k ploše:
 stávající i nově navržené komunikace místního významu
 pěší propojení mezi body č.XVI, č.XVII a č.XVIII
 pěší propojení mezi body XIX a XVIII
 limity využití plochy:
 území s předpokladem výskytu archeologických nálezů
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 větší část plochy byla vymezena pro území obytné v rodinných domech v dosud platném
územním plánu, menší část plochy byla vymezena ve zrušené Změně č. 2 ÚPSÚ
 vzhledem k rozsahu plochy je její využití podmíněno zpracováním územní studie
 po východním okraji plochy bude zachována stará obecní cesta směřující do Horoměřic
Z15 pod ulicí Slovanská
1,63 ha
 bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI),
 veřejné prostranství (PV), zeleň specifická (ZX)
 rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci
 přístup k ploše:
 napojení od ulice Keltské, přístupy k pozemkům dořeší dohoda o parcelaci
 limity využití plochy:
 podzemní vedení VN vč. ochranného pásma
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 plocha je převzata z původního územního plánu – zde byly vymezeny plochy obytné
v rodinných domech a přírodní nelesní porosty, veřejná zeleň, parky a nespecifikovaná
zeleň ve volné krajině v obdobném rozsahu jako v novém územním plánu
 plocha je enklávou ze tří stran obklopenou zastavěným územím
Plocha Z16 pod ulicí K Chotolu byla po společném jednání vyřazena, protože nesplňuje
parametry zastavitelné plochy. Pozemky jsou v zastavěném území, v územním plánu
vyznačeny jako stabilizované pro bydlení individuální (BI) a zeleň soukromou vyhrazenou
(ZS).
Z17 U hřiště
0,11 ha
 veřejné prostranství (PV),
 přístup k ploše:
 ze stávající silnice III/2405
 limity využití plochy:
 ochranné pásmo lesa
 odvodnění
 ochranné pásmo silnice III. třídy
87
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 plocha je určena pro možnost zřízení parkoviště v blízkosti hřiště
 doplňkově výstavbu zázemí parkoviště (například občerstvení, hygienické zařízení); toto
zázemí by mohlo být využito i pro návštěvníky sousedních rekreačních a sportovních
ploch
 pokud bude povrch plochy zpevňován, musí být tato úprava propustná či polopropustná,
a to z důvodu, že plocha se nachází v nivě potoka, kde je zvýšený zájem na udržení
retenční schopnosti území
 plocha byla převzata z původního územního plánu – zde byly vymezeny plochy rekreace,
sportu a oddechu
 plocha leží mimo záplavové území i mimo plochy ÚSES
Z18 - Kopanská
2,38 ha
 bydlení v rodinných domech – venkovské (BV),
 veřejné prostranství (PV)
 přístup k ploše:
 návrh nové komunikace místního významu napojené na stávající silnici III/2405
 limity využití plochy:
 ochranné pásmo elektrických vedení a TS
 ochranné pásmo silnice III. třídy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 plocha má platné územní rozhodnutí, na jeho základě byly investovány prostředky do
územně technické přípravy (sítě, komunikace)
 větší část plochy je vymezena v původním územním plánu, menší část plochy nikoliv; pro
celou plochu však bylo vydáno dosud platné územní rozhodnutí vydané ještě před
schválením prvního územního plánu obce
 plocha pro výstavbu rodinných domů není vzhledem k urbanistické koncepci obce na
vhodném místě, další plochy v okolí není vhodné zastavovat ani výhledově
Z19 – Ke Kůlnám
0,20 ha
 bydlení v rodinných domech – venkovské (BV)
 přístup k ploše:
 ze stávající silnice III/0079
 limity využití plochy:
 ochranné pásmo vedení VN
 území s pozitivně prokázaným výskytem archeologických nálezů
 ochranné pásmo silnice III. třídy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 jedná se o plochu pro cca 1 rodinný dům v návaznosti na zástavbu podél silnice III. třídy
 plocha byla vymezena ve zrušené Změně č.2 ÚPSÚ
Plocha Z20 – Pod Punčochou byla vyřazena, protože nesplňuje parametry zastavitelné
plochy. Jedná se o plochu v zastavěném území (druh pozemku ostatní plocha o rozloze cca
100m2, zpevněnou, využívanou jako parkoviště. Během pořizování plánu byla změněna
kultura pozemku z lesní plochy na ostatní plochu.
88
Z21 K Cihelně
1,07 ha
 bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI),
 dopravní infrastruktura – silniční (DS)
 rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií
 rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci
 v dalším stupni projektové dokumentace bude nutné blíže specifikovat hlukovou zátěž
z komunikace II/240 a prokázat splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č.
272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací (požadavek dotčeného
orgánu ochrany veřejného zdraví – KHS SK)
 územní plán stanovuje pořadí změn
 přístup k ploše:
 plocha bude napojena na ulici Kralupskou a ulici K Cihelně
 limity využití plochy:
 ochranné pásmo silnice II. třídy
 sdělovací vedení
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 plocha byla v původním územním plánu zařazena mezi louky a pastviny
 v souvislosti s návrhem nové okružní křižovatky na Kralupské ulici navržené pro
odbočení do zóny výrobních služeb naskýtá se možnost nového napojení ulice K Cihelně
(náhrada nevyhovující stávající křižovatky) na Kralupskou v této okružní křižovatce, což
je ve veřejném zájmu
 vzhledem k tomu je vhodné umožnit vlastníkovi dotčených pozemků využít je pro
výstavbu
Plocha Z22 – okraj obce – k Lichocevsi byla po společném jednání vyřazena z důvodu
nesouhlasu dotčeného orgánu ochrany přírody – Městského úřadu Černošice, odboru
životního prostředí a z důvodu nesouladu s PÚR ČR konstatovaného nadřízeným orgánem –
Krajským úřadem SK, odborem regionálního rozvoje a přeřazena mezi plochy změn v krajině
(K10).
Z23 – Ke Kříži
0,15 ha
 bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI),
 veřejné prostranství (PV) – pro rozšíření komunikace
 přístup k ploše:
 z ulice Ke Kříži, na části plochy Z23 bude vymezeno veřejné prostranství pro
rozšíření přilehlé komunikace na šířku odpovídající požadavku vyhlášky (6,5 m u
jednosměrné a 8 m u obousměrné komunikace)
 limity využití plochy:
 ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení 110kV zasahuje velkou část
plochy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 plocha Z23 je vymezena na základě pokynů pořizovatele pro úpravu po společném
jednání (vyhodnocení připomínky vlastníka pozemku)
 jedná se o „zbytkový“ pozemek na okraji katastrálního území – zarostlý náletovou zelení
 pozemek má evidovanou kulturu orná půda a třídu ochrany 2, není součástí žádného
uceleného lánu.
89
Zdůvodnění plochy přestavby
Územním plánem Statenice je vymezena 1 plocha přestavby:
P01 areál zámku
2,43 ha
 plochy smíšené obytné – městské - specifické (SM1)
 rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií
 přístup k ploše:
 ze silnice III/0079, ze silnice III/2405, z komunikací místního významu Pod Zámkem
a Račanská
 areálem zámku bude vedena pěší trasa ve směru od jihu k severu a druhá pěší
trasa, která je současně navržena jako turistická značená trasa, ve směru od
západu k východu
 limity využití plochy:
 nemovitá kulturní památka
 území s předpokladem výskytu archeologických nálezů
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 jedna z nejcennějších ploch v centru Statenic s potenciálem vytvoření nového centra
obce
 ve studii bude prověřena možnost využití této přestavbové plochy pro veřejnou
občanskou vybavenost (například obecní úřad, policie, technické služby), pro další
občanskou vybavenost (maloobchod, stravování, ubytování, klubové zařízení, galerie,
zájmové dílny, knihovna apod.), pro parkování, veřejná prostranství a zeleň
 přípustné je i využití pro malé bytové domy či rodinné domy a administrativu
 přitom musí být vzata v úvahu kulturně historická hodnota areálu zámku
Poznámka:
U ploch se neuvádí limit „ochranné pásmo letiště s výškovým omezením“, který se týká celého
řešeného území obce. Jednotlivé druhy ochranného pásma, které se vyskytují na území obce,
jsou zobrazeny v příloze G2, která je součástí Odůvodnění.
90
3.e.4) Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury
3.e.4.1) Zdůvodnění řešení dopravy
viz výkresy:
O4 Dopravní infrastruktura, 08 Cyklotrasy, lokální pěší trasy a turistické trasy,
O10 Dopravní vazby na sousední obce
přílohy G1 Výhledová trasa obchvatu II/241, G2 Ochranná pásma letiště
Širší dopravní vztahy – stávající stav
Řešené území se nachází v severozápadní části spádového území Hlavního města Prahy
v prostoru západně od toku Vltavy a východně od státní silnice I. třídy R7 (Praha – Slaný –
Chomutov). Hlavní dopravní páteř řešeného území tvoří silnice II. třídy II/240, vedoucí
řešeným územím od jihu (Horoměřice) na sever (Velké Přílepy) a dále na Kralupy nad Vltavou.
Od východu (Suchdol) se na silnici II/240 před Statenicemi připojuje silnice II. třídy II/241.
Dále se na silnici II/240 ve Statenicích připojuje ve směru od západu silnice III/2405
(Tuchoměřice – Statenice – Černý Vůl), ze které se v centru obce odpojuje silnice III/0079 ve
směru na Lichoceves.
Hlavním dopravním problémem obce jsou vysoké dopravní zátěže na páteřní komunikaci
(silnice II/240 – výhledově II/241) a pohyb aut na šířkově nevyhovujících komunikacích. Na
silnici II/240 od Horoměřic je dopravní zatížení podle posledního sčítání ŘSD v r. 2010 celkem
6.263 automobilů obousměrně (z toho 1.151 těžkých vozidel), na silnici II/241 od Suchdola
5.205 vozidel (z toho 486 těžkých vozidel).
Obec Statenice je z hlediska širších vztahů orientována na Prahu. Vzdušná vzdálenost od
současného nejbližšího pražského urbanistického centra, Dejvického náměstí, je cca 5 km.
Obec je součástí pásu intenzivní pracovní dojížďky do Prahy o šířce 5 – 10 km, obklopujícího
území Prahy.
Z hlediska dopravní dostupnosti je obec v současné době v 20 minutové izochroně
dostupnosti vůči Praze. Po vybudování navrhované komunikační sítě, zejména po vybudování
severozápadní části městského okruhu (518, 519) a zlepšení příslušných radiálních spojení se
dopravní propojení s Prahou výrazně zlepší, a obec bude na hranici 15 minutové časové
dostupnosti Prahy.
Návrh obchvatu - objízdné trasy - obce silnice II. třídy
viz grafická příloha G1 Výhledová trasa obchvatu II/241
a výkres O10 Dopravní vazby na sousední obce
V ZÚR Středočeského kraje je silnice II/240 převedena do nové trasy odbočující ze silnice I/7
u Kněževsi a pokračující západně od Tuchoměřic, Statenic a Velkých Přílep směrem ke
Kralupům nad Vltavou. Silnice II/241 jde dle ZÚR ve stávající trase ke křižovatce před
Statenicemi, dále by měla pokračovat v původní trase silnice II/240 přes Černý Vůl (Statenice)
a za Velkými Přílepy by se měla připojit na přeložku II/240. Dopravní zátěž při průjezdu
Černým Volem a Velkými Přílepy by zůstala i v případě realizace nové trasy II/240 v souladu
se ZÚR značná, přitom možnosti zlepšení nevyhovujících parametrů průjezdu těmito obcemi
jsou velmi omezené.
Územní plán Statenic přichází proto s námětem přeložení silnice II. třídy do nové trasy, která
by neprocházela centry obcí Statenice (Černý Vůl) a V. Přílepy. Obešla by jmenované obce
východně, sousední Únětice a Úholičky by minula západně. Územní plán Statenic pro toto
91
řešení vymezuje územní rezervu a iniciuje diskusi se sousedními obcemi, respektive Krajským
úřadem o tomto záměru. Realizace záměru této objízdné trasy by mohla být nezávislá na
realizaci přeložky II/240 dle ZÚR a dočasně by mohla fungovat i jako přeložka II/240.
Nová objízdná trasa by začínala již v Horoměřicích na křižovatce ulic Velvarská a Únětická,
kde by byla převedena silnice II/240 z ulice Velvarské na ulici Únětickou. Za křížením s ulicí
Suchdolskou (silnice II/241) by komunikace pokračovala po stávající komunikaci, kde by byla
po cca 200 m umístěna okružní křižovatka umožňující napojení ulice Rýznerovy od Únětic,
prodloužené ulice Ke Kříži od Statenic a napojení nově navržené objízdné komunikace.
Objízdná komunikace by pak pokračovala severním směrem, procházela by nízkým mostkem
mezi částí Černý Vůl a rybníky na Únětickém potoce a směřovala ke křížení komunikací
III/2423 a III/2421, které by bylo nahrazeno okružní křižovatkou. Objízdná trasa by pak
pokračovala po silnici III/2421 až cca 400 m před začátek zástavby ve Velkých Přílepech, kde
by se opět přes okružní křižovatku odklonila severním směrem a vytvořila by tak objízdnou
komunikaci pro odklon silnice II/240 resp. II/241 z Velkých Přilep. Zpět do stávající stopy by se
silnice II/240 (výhledově II/241) dostala severně od areálu firmy Bláha na Pražské ulici na
severním okraji Velkých Přílep. Dále by bylo možné pokračovat touto objízdnou komunikací až
na sledovanou výhledovou přeložku silnice II/240 v úseku Tursko – Tuchoměřice.
Celková délka navržené objízdné komunikace je 6,3 km, z toho 4,1 km jsou nové komunikace.
Na zbylé délce se jedná o vedení po stávajících komunikacích, vedených nyní v kategorii nižší
třídy (silnice III. třídy). Délka stávajícího úseku projíždějícího obcemi mezi napojeními objízdné
trasy je 4,69 km. Průjezd silnic druhé třídy přes zastavěné území obcí se tímto objezdem sníží
o 0,25km v Horoměřicích, o 1,45 km ve Statenicích a o 2 km ve Velkých Přílepech. Navíc se
tímto opatřením zkrátí čas průjezdu. Při uvažované cestovní rychlosti 30 km/h při jízdě přes
obce je čas jízdy na 4,69 km cca 9,5 minuty, zatímco při uvažování cestovní rychlosti 60 km/h.
na objízdné komunikaci je doba jízdy cca 6,3 minuty. Za předpokladu převedení trasy silnice
II/240 na silnici R7 a jejím nahrazením silnicí II/241 by byl časový rozdíl ještě výraznější,
protože by se doba jízdy od Suchdola na severní okraj obce Velké Přílepy zkrátila o více než
4 minuty.
Významné je i výhledové propojení nové objízdné trasy od křižovatky před Velkými Přílepy
k budoucí křižovatce v severní části Statenic (odbočení do areálu „Boušovský“) s navrženým
pokračováním přes areál „Boušovský“ k silnici III/0079. I pro toto výhledové propojení je
v novém územním plánu Statenic vymezena územní rezerva.
Návrh komunikační sítě v řešeném území
V návrhu dochází k několika významným úpravám stávající silniční sítě obce. Stávající
připojení centrální části Statenic přes nevyhovující stykovou křižovatku (nevyhovující
rozhledové a sklonové poměry) v Černém Volu ze silnice II/240 je doplněno a částečně
nahrazeno novým propojením v jižní části obce novou trasou v délce cca 800 m, která se
napojuje na stávající silnici III/2405 v údolí Únětického potoka. Průběh silnice III/2405 směrem
k Tuchoměřicím je ponechán ve stávajícím uspořádání.
V centrální části obce je sledována snaha o zmenšení dopravní zátěže v křižovatce silnic
III/2405 a III/0079 (směr Lichoceves) návrhem nové komunikační spojky severně od centra
obce (přes areál „Boušovský“) pro vztah Lichoceves – Velké Přílepy v celkové délce 1500 m.
Tato trasa je též variantou pro vztah Suchdol – Lichoceves (III/0079 – II/241), protože odklání
tyto dopravní vztahy mimo centrum obce a mimo kritickou křižovatku v místě připojení na
silnici II/240.
92
Další úpravy nevyhovujících komunikací a jejich křížení
Křížení Suchdolská – Velvarská – Kralupská – Úvozová (napojení II/241 do II/240 a napojení
ulice Úvozové)
(bod D ve výkresu O4 Dopravní infrastruktura)
V křížení dvou silnic druhé třídy včetně připojení komunikace místního významu je navrženo
vložení okružní křižovatky, do které by bylo možné připojit rovněž plochu navrhované obytné
zástavby Jabloňový Sad – sever.
Připojení severní komerční zóny a ulice K Cihelně
(bod E ve výkresu O4 Dopravní infrastruktura)
Stávající napojení je poměrně chaotické, v místě se stýká více výjezdů v jedné nepřehledné
ploše, která se poté napojí do ulice Kralupské. Z projektu AF-CityPlan přebírá územní plán
připojení tohoto území okružní křižovatkou, umožňující bezpečné a jednoznačné připojení
areálu.
Stávající připojení ulic K Cihelně a Za Cihelnou je v nepřehledném místě (šikmé křížení,
špatné rozhledové a sklonové poměry). Z tohoto důvodu je navrženo připojení ulice K Cihelně
do již zmíněné navrhované okružní křižovatky. Územní plán ponechává detailní řešení
propojení okružní křižovatky s ulicí K Cihelně následnému řešení v územní studii zastavitelné
plochy Z21. Využití této plochy je podmíněno vyřešením tohoto propojení.
Ulice Za Cihelnou byla v územním plánu, ve versi ke společnému jednání, též uvažována pro
připojení z této okružní křižovatky, a to novou spojkou přes areál firmy Značky Praha s.r.o.
Územní plán však toto připojení nenavrhuje z důvodu příliš velkého zásahu do areálu zde
působící firmy, která s návrhem nesouhlasí.
Připojení severní obytné zóny na Kralupskou
(bod A ve výkresu O4 Dopravní infrastruktura)
Připojení severní obytné zóny je v navrhované okružní křižovatce, která má již stavební
povolení. Významné je výše zmíněné propojení od bodu A na Kralupské (II/240) s bodem C
na ulici Ke Kůlnám (III/0079). Územní plán ponechává detailní řešení tohoto propojení
následnému řešení v územní studii zastavitelných ploch v areálu „Boušovský“. Využití těchto
ploch je podmíněno vyřešením tohoto propojení.
Současně bude okružní křižovatka na Kralupské v bodě A propojena s bodem B, a tím bude
připojena zastavitelná plocha Z03a.
Úprava ulice Statenické
Úprava ulice Statenické vychází z požadavku v maximální míře zajistit bezpečný pohyb
chodců. Vzhledem k tomu, že šířkové poměry jsou limitovány stávající zástavbou, je navržen
v maximální možné délce alespoň jednostranný chodník o šířce 1,5 m.
Na křížení s ulicí Ke Kůlnám navrhuje územní plán okružní křižovatku.
Ostatní komunikace místního významu
Řada komunikací připojujících jednotlivé lokality bydlení je v šířkových parametrech, které
nesplňují dnešní předpisy a normy. Část těchto komunikací také není v majetku obce. Obec
93
proto v současné době zadala zpracování pasportu komunikací místního významu, který by
měl tuto situaci pomoci řešit.
Z toho důvodu požaduje územní plán při umísťování nových ploch pro zástavbu podél
stávajících komunikací zachování dostatečného odstupu nově vymezovaných parcel od
komunikací tak, aby veřejný prostor splňoval požadavky dané § 22, odst. 2 vyhl. č.
501/2006 Sb. (nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace
zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku
snížit až na 6,5 m).
V územním plánu je navrženo několik nových komunikací místního významu zpřístupňujících
vymezené zastavitelné plochy. Jedná se o případy, kdy jsou tyto komunikace převzaty
z existující projektové dokumentace (obvykle k územnímu či stavebnímu povolení).
V ostatních případech, kdy řešení není jednoznačné, bude dopravní obsluha v lokalitě
předmětem následné dokumentace, respektive územních studií, požadovaných územním
plánem jako podklad pro rozhodování o změnách v území.
Hromadná doprava - autobusová
Statenice jsou obsluhovány dvěma linkami příměstských autobusů – 316 a 356. Na území
obce se nacházejí čtyři autobusové zastávky, avšak pokrytí území není dostatečné.
Izochronou dostupnosti 300 m (odpovídající teoretické dostupnosti zastávky 5 minut) zůstává
nepokrytá část území nové výstavby v ulici Zelené (areál Statenický Mlýn) a navazující obytné
území Pod Višňovkou. Nepokrytá je rovněž část Černý Vůl, jižní část obce u ulice Nad
Punčochou, převážná část areálu „Boušovský“ a oblast Kopanského Mlýna.
Návrh územního plánu počítá s tím, že dílčím způsobem budou upraveny polohy zastávek ve
vazbě na nové vedení komunikací. Lze uvažovat s vedením autobusové linky trasou přes
areál Boušovský (propojení silnic II/240 a III/0079) pro zajištění dostupnější dopravní obsluhy
pro tyto lokality bydlení. Stejně tak je možné uvažovat s vedením autobusové linky po nové
propojovací komunikaci mezi silnicí II/240 a III/2405 na jihu obce, která by obsloužila nové
rozvojové obytné území „Jabloňový Sad - jih“ a zároveň by se vyhnula nepřehledné křižovatce
v místě připojení ulice Statenické na ulici Kralupskou.
Hromadná doprava - železniční
Železnice Statenicemi neprochází, nejbližší železniční zastávky se nacházejí v Tuchoměřicích
či Noutonicích (obě vzdálené cca 4,5 km od Statenic) na místní trati ČD č. 121 Hostivice –
Podlešín. Tyto zastávky mají na řešené území minimální vliv.
Letecká doprava
viz grafická příloha G2 Ochranná pásma letiště
V řešeném území se nalézá ochranné pásmo vzletového a přibližovacího prostoru dráhy
č.06/24 mezinárodního letiště Praha – Ruzyně. Pro výhled je uvažováno s novým ochranným
pásmem pro dráhu č.04/22, která je v současné době mimo provoz a má funkci záložní do
doby výstavby nové paralelní dráhy 06R/24L. Ochranné pásmo dráhy 04/22 přechází přímo
nad centrem Statenic i Černého Vola. Oba vzletové a přibližovací prostory se pohybují ve
výšce 380 – 430 m n. m. Tyto skutečnosti ovlivňují jak hlukové poměry řešeného území, tak
výškově limitují navrhovanou zástavbu (běžnou zástavbu pouze teoreticky).
Jižní části území se dotýká ochranné pásmo vzletového a přibližovacího prostoru, pro
omezení staveb vzdušných vedení VN a VVN. Dále se v jižní části území, mimo zastavěné
území nachází ochranné pásmo proti nebezpečným a klamavým světlům. Severní část území
je tangována ochranným pásmem kuželové plochy 404 m n. m.
94
Doprava v klidu
Doprava v klidu je řešena v rámci jednotlivých pozemků, případně stáním v uličním profilu tam,
kde je to šířkově možné. Kapacitní parkoviště se v obci nevyskytují, největší veřejnou
parkovací plochou je 18 stání u restaurace Statenický Mlýn v centrální části obce. Nová
parkovací stání se uvažují v rámci úprav ulice Statenické u objektu samoobsluhy
(cca 10 stání). Vzhledem k charakteru obce nedojde k zásadním požadavkům na rozvoj
klidové dopravy v území souvislé zástavby. Navrhovaná zástavba v obytných zónách je
uvažována s domy vybavenými garážemi a minimálně jedním stáním na parcele. V případě
nových lokalit služeb, komerčních kapacit, sportovišť apod. je potřeba klidovou dopravu
dimenzovat dle normy ČSN 736110. Obecně by vyšší kapacita pro veřejné parkování měla být
v blízkosti nákupního střediska u konečné zastávky autobusu, u navrhované mateřské školy či
v blízkosti obecního úřadu.
Cyklistická doprava
viz výkres 08 Cyklotrasy, lokální pěší trasy a turistické trasy
Značené cyklotrasy
Statenicemi prochází značené cyklotrasy 0077, 0078 a trasa Pražské kolo A50/8100.
V blízkosti se dále nacházejí trasy A18 (od Starého Suchdola do Horoměřic, kde se napojuje
na trasu 0077), 0082 (z Únětic přes Úholičky a Tursko do Kralup nad Vltavou).
Trasa 0077 vede z Prahy do Horoměřic po komunikaci místního významu paralelně se silnicí
II/240, ze Statenic pak pokračuje na Velké Přílepy a poté okružní trasou na Okoř.
Trasa 0078 vede do Statenic od jihu od Přední Kopaniny, za Kopaninským mlýnem se stáčí
východně na Pastviště a Tuchoměřice a rovněž vede na Okoř.
Trasa Pražské kolo prochází Statenicemi ve směru východ – západ. Přijíždí od Únětic částí
Černý Vůl, cca 200 metrů vede po Kralupské ulici a poté odbočí do ulice Na Kalvárii, ulicí
U Školy se pak vrátí na Statenickou a pokračuje po ní až za obecní úřad, kde odbočí do ulice
Pod Hájem a vede do Tuchoměřic. Návrh předpokládá její převedení ze Statenické na
navrženou cyklostezku do ulice Pod Zámkem a za hřištěm napojení zpět do ulice Pod Hájem.
Nebezpečný úsek vedený ulicí Kralupskou by měl být řešen dopravním značením.
Stávající systém cyklotras je v návrhu doplněn novými trasami spojujícími Statenice
s Úholičkami (resp. s trasou 0082) a s Úněticemi. Trasa vedená do Úholiček prochází přes
obytnou zástavbu v části Černý Vůl, směřuje na sever a poté se po komunikaci III/2421 napojí
na cyklotrasu 0082. Trasa na Únětice je vedena po vrstevnici ve svahu nad údolím Únětického
potoka.
Pro cyklistickou dopravu se počítá kromě výše uvedených tras s využitím stávajících
komunikací kat. C.2. Členitý terén však zvláště na jižním okraji obce vytváří vhodnější
podmínky pro provozování sportovních forem cyklistiky.
Pěší doprava
Problémem pěší dopravy uvnitř obce jsou šířkové parametry komunikací a chybějící prostor
pro chodníky. V současnosti (10/2013) byla zpracovávána studie řešení ulice Statenické, které
vkládá jednostranný chodník po téměř celé délce ulice od obecního úřadu po napojení
ulice U Školy.
Podél nových komunikací by měly být umístěny alespoň jednostranné chodníky. To se týká
rovněž ulice Kralupské v celém průběhu obcí v rámci její výhledové rekonstrukce.
Územím Statenic procházejí dvě značené turistické trasy, třetí pak prochází v jejich blízkosti,
jižně od obce. Modrá turistická trasa přichází od Únětic do části Černý Vůl a vede souběžně
95
s cyklotrasou A50/8100 až k ulici Ke Kůlnám, kde přechází do stopy trasy 0077 a pokračuje do
Velkých Přílep, do části Kamýk. Navrhuje se její vedení ve směru západ východ areálem
Statenického zámku. Podél ulice Ke Kůlnám se navrhuje vedení pěší trasy včetně značené
turistické cesty i cyklotrasy nad silnicí po okraji areálu „Boušovský“.
Na křížení ulic Statenická a Ke Kůlnám začíná turistická trasa žlutá, která za obecním úřadem
odbočí do ulice Pod Hájem, pokračuje ke Kopaninskému mlýnu podél Kopaninského potoka
k rozcestí Svatá Juliána, kde se kříží s červenou turistickou trasou vedoucí z Pastviště do
Horoměřic. Řešené území je charakteristické poměrně rozvinutou rekreační funkcí, hlavní pěší
trasa sleduje tok Únětického potoka s třemi bývalými mlýny a řadou rekreačních objektů
v těsné vazbě na něj. Další pěší (turistické) trasy jsou mezi Statenicemi (centrum) do Velkých
Přílep, resp. směrem jižním do Horoměřic. Vzhledem k atraktivitě procházek podél potoka se
jeví vhodné uvažovat zvýšení bezpečnosti chodců v úsecích vedených v souběhu se silničním
provozem pomocí budování izolovaných dopravních pásů (pěší a cyklistické).
Hlavním cílem pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy je vytvoření smíšené souvislé stezky
v údolní nivě Únětického potoka v rozsahu od Tuchoměřic až po Tiché údolí na katastru Praha
- Suchdol. Na této trase navrhuje územní plán přesun značené turistické cesty z ulice
Statenické a Pod Hájem do ulice Pod Zámkem a na účelovou cestu kolem hřiště.
Podél nových úseků silnic v intravilánu je třeba budovat min. jednostranné chodníky pro pěší
a dle možností dobudovat chodníky u stávajících silnic, kde je to šířkově reálné a dále
zřizování zklidněných ulic ve stávající i navrhované zástavbě obytného charakteru.
Významné pro obyvatele jsou zejména lokální pěší trasy, které propojují jednotlivé části sídla
a také propojují sídlo s krajinou.
V územním plánu je navrženo několik úseků těchto tras k úpravě, obnovení, či zcela nových:
viz výkres č. O8 Cyklotrasy, lokální pěší trasy a turistické trasy
















01 – trasa mezi vesnicemi - Černý Vůl sever – cesta k Úholičkám (s výhledy do krajiny)
02 – trasa mezi vesnicemi - Černý Vůl severovýchod – cesta k Úněticím (současně
i navržená cyklotrasa) – propojení po svahu nad údolím Únětického potoka (s výhledy do
krajiny) je variantou cesty do Únětic podél potoka
03 – trasa roklí - návrh zprůchodnění rokle; trasa roklí může propojit centrum Černého
Vola s lokalitou Brčkoli, s lokalitou Za Roklí a pokud bude stezka vedena i po území obce
Velké Přílepy bude možné dojít roklí i k lokalitě Boušovský, respektive do Velkých Přílep
04 - trasa údolím - Černý Vůl – rekonstrukce propustku na podchod pro pěší a cyklisty
pod silnicí II/240 a přemostění potoka pod Kralupskou, tj. spojení ulic U Mlýna a Únětické
(v současné době po soukromých pozemcích)
05 – trasa údolím – chodník podél silnice III/2405
06 – trasa údolím – přemostění potoka pod obytnou lokalitou Statenický Mlýn
07 – trasa propojující ulice K Cihelně a Nad Vinicí (s výhledy do krajiny)
08 – trasa pod Boušovským – obnova historické cesty k Velkým Přílepům (s výhledy do
krajiny)
09 – trasa pod Boušovským – vedená z velké části po obecním pozemku (s výhledy do
krajiny)
10 – trasa přes areál zámku k Boušovskému a dál podél silnice III/0079
11 – trasa údolím – úsek od zámku přes Parádnici k cestě na hřiště
12 – pěší trasa od ulice K Chotolu až k areálu plánovanému pro budoucí základní školu
13 – trasa okolo prameniště – propojení z ulice Keltské do ulice K Chotolu vedoucí
k Horoměřicím
14 – trasa do Babyky k Tuchoměřicím – možnost vytvoření vyhlídkové cesty vedoucí ve
svahu nad potokem „po vrstevnici“ do Tuchoměřic
15 – spojení cest na Kopanské – umožní zokruhování procházek v této části obce
16 – pěší trasa směřující od areálu plánovaného pro budoucí základní školu až do údolí
Únětického potoka k Čejkovu mlýnu
96


V lokalitách nové zástavby bude prostupnost území zajištěna tím, že územní plán stanovil
body, které je nezbytné propojit cestami pro pěší (chodníky, stezky) – viz „lokální pěší
trasy k upřesnění“ – výkres č.08 a P2 Hlavní výkres
Pro zajištění vazeb pěších tras na území sousedních obcí stanovuje územní plán body na
hranicích obce, kde jsou návaznosti na pěší cesty v sousedních obcích.
Jsou to body:
- VI, X, XIII a XIV – směrem do Velkých Přílep
- XVIII – směrem do Horoměřic
- XX - směrem do Tuchoměřic by bylo vhodné vést po vrstevnici pěší trasu
Služby pro motoristy
V návrhu se neuvažuje s konkrétním programem výstavby nových kapacit služeb pro
motoristy. V oblasti servisních služeb lze očekávat další rozvoj menších provozoven
v závislosti na vývoji těchto kapacit ve větších okolních obcích (Horoměřice, Velké Přílepy,
Suchdol). Umístění stávající čerpací stanice lze považovat za vhodné.
Ochranná pásma
V návrhu jsou respektována ochranná pásma silnic II. a III. třídy mimo zastavěné území, které
podle Zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích dosahuje vzdálenosti 15 m od osy
vozovky.
3.e.4.2) Zdůvodnění řešení technické infrastruktury
Pro potřeby dimenzování technické infrastruktury byl použit odborný odhad vývoje
obyvatelstva (viz též kapitola 3.f) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.
Stav - rok 2015
 počet obyvatel: cca 1 390
 počet bytů:
cca 610
Návrh – reálný (návrhové období cca 20-30 let – územní plán přesně nestanovuje)
 počet obyvatel:
cca 3 500
 počet bytů:
cca 1 400 – 1 500
Návrh – teoretický – maximální
Při maximálním využití všech ploch, na kterých lze realizovat bydlení v souladu s vydanými
územními rozhodnutími a na dalších plochách pro bydlení v souladu s územním plánem, by
teoreticky mohl být celkový počet obyvatel následující:


počet obyvatel:
počet bytů:
cca 5 800
cca 2 300
Ačkoliv tento vývoj není pravděpodobný vzhledem k aktuální poptávce po bydlení a vzhledem
k rozsahu konkurenčních obytných lokalit v této části suburbanizačního prostoru Prahy,
vymezuje územní plán územní rezervu pro případné rozšíření ČOV v Černém Volu.
97
3.e.4.2.1) Zásobování elektrickou energií – rozvody VN a trafostanice
viz výkres O7 Energetika a spoje
Řešeným územím prochází nadřazená síť 110 kV- venkovní vedení 110 kV Dříň V 914
a V 911 bude zachováno ve stávající trase a jeho ochranné pásmo bude respektováno při
využití území pro nízkou zeleň.
Sídla jsou zásobována z trafostanic napojených na rozvodnou síť 22 kV. Dvojité venkovní
vedení 22 kV Libčice I. (82 – 12) a Libčice II. (82 – 21) bylo rekonstruováno ve stávající trase
a zajišťuje napájení transformačních stanic 22/0.4 kV pro distribuční rozvody.
V posledních letech bylo v obci provedeno zrušení některých stožárových trafostanic
a přípojek venkovním vedením 22 kV a jejich nahrazení kabelovými, vedenými okružně obcí
tak, aby bylo možné doplňovat potřebný příkon dle postupu výstavby.
Přípojka od TS Škola k TS Cihelna a TS Cihelna.


Přípojka od páteřního vedení k TS Chaty.
Část přípojky 22 kV k TS Hradčany – vedení zpět do intravilánu obce podél silnice do
Lichocevsi.
Celkové navýšení výkonu v souvislosti s předpokládaným rozvojem zástavby bylo stanoveno
odborným odhadem na cca 5 000 kW, což lze zajistit ze stávající rozvodné sítě. Rozvoj nové
zástavby vyvolá potřebu rekonstrukcí stávajících trafostanic a výstavby nových trafostanic
s ohledem na předpokládané bilance spotřeby elektrické energie v plochách nové zástavby.
Územní plán nenavrhuje konkrétní lokalizaci nových TS, ani lokálních přeložek elektrických
vedení. Tyto návrhy byly součástí projektových dokumentací k jednotlivým vydaným územním
rozhodnutím, či stavebním povolením, případně budou předmětem územních studií
požadovaných pro vybrané plochy územním plánem.
Ochranná pásma:
Veškerá ochranná pásma elektrických vedení jsou vymezena v koordinačním výkresu
územního plánu dle zákona č. 458/2000 Sb. ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), s platností od 1. 1. 2001, dle § 46 a v souladu s § 98, odst. 2, který
potvrzuje platnost dosavadních právních předpisu určujících ochranná pásma dle zákona
č. 79/1957 a zákona č. 222/1994 Sb., § 19 (s účinností od 1. 1. 1995) a budou při nové
zástavbě respektována jako limit.
3.e.4.2.2) Spoje
viz výkres O7 Energetika a spoje
Telekomunikace
Řešeným územím prochází trasa dálkových optických kabelů. Trasy je nutné návrhem
územního plánu respektovat ev. navrhnout přeložku.
Při stavební činnosti je nutno dodržet prostorovou úpravu vedení technického vybavení
a související normy. V souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. respektovat ochranné pásmo
1,5 m na obě strany od spojového vedení. Vzhledem k této skutečnosti je nutné zmíněnou
kabelovou trasu chránit a před zahájením zemních prací si vyžádat stanovisko od
provozovatele přenosového zařízení.
V obci jsou provedeny nové telekomunikační rozvody, telefonizace nové zástavby není
problémem.
98
Radiokomunikace
Územím prochází radioreleová trasa Telefonica O2, která je včetně jejího ochranného pásma
respektována.
3.e.4.2.3) Zásobování plynem
viz výkres O7 Energetika a spoje
Obcí prochází stávající VTL plynovod DN 300, PN 40, provozovaný pod tlakem 2,5 MPa.
Trasa prochází i zastavěným územím a musí být návrhem územního plánu respektována. Za
jižní hranicí obce se nachází na uvedeném VTL plynovodu RS Horoměřice (u Velvarské
silnice směřující do Horoměřic). Obec je v současné době zásobována plynem ze STL
plynovodu napojeného na RS Únětice. Plynofikována je pouze část zástavby, chybí zejména
napojení západní části Statenic.
Všechna stávající zařízení jsou respektována včetně ochranných a bezpečnostních pásem
v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.
Pro potrubí a regulační stanice platí dle zákona č. 458 / 2000 Sb. následující ochranná
a bezpečnostní pásma:
zařízení
ochranné pásmo
bezpečnostní pásmo
VTL plynovod
4,0 m
40 m
STL plynovod
1,0 m
není stanoveno
regul. stanice
4,0 m
10 m
Uvedené vzdálenosti platí od půdorysu potrubí nebo objektu na obě resp. všechny strany.
Dosud platný územní plán předpokládá cca 70% plynofikaci stávající zástavby a 100%
plynofikaci zástavby nové. Hlavním problémem je zainvestování plynovodní sítě ve stávající
zástavbě.
3.e.4.2.4) Řešení zásobování vodou
viz výkres O5 Zásobování vodou
Stav
V současné době je obec zásobována vodou z pražských zdrojů z VDJ Suchdol, z něj
přivaděčem do VDJ Velké Přílepy (2 x 400 m3), kóta tlakové čáry se pohybuje v rozmezí
307,50 – 312,50 m n. m. Z Velkých Přílep vede zásobní řad pro Statenice a Úholičky.
Západní část obce, kterou VDJ Velké Přílepy tlakově nepokryje, je zásobována z Tuchoměřic
(kóta tlakové čáry je v rozmezí 329,77 – 334,67 m n. m.). Jedná se o vodu z pražských zdrojů
z VDJ Kopanina přes VDJ Tuchoměřice.
Většina z cca 11 km řadů je pořízena po roce 2000, jen cca 2,2 km je litina po polovině
životnosti, stáří cca 70 let. Majitelem je z velké části obec. Celkem je opotřebení vyčísleno na
24%.
Problémy a deficity
a) Vodojem Velké Přílepy před spotřebištěm. Ze zpracované studie Vodovodní přivaděč Velké
Přílepy - Statenice vyplývá, že při stávajícím systému zásobování je jeho kapacita již na
hranici jeho možností a neumožňuje další napojení. V období větších potřeb tj. víkendy,
letní měsíce, nestihne doplňovat vodojem a dochází k omezení v zásobení obyvatel. Je to
typické pro přípražské satelitní lokality, kde je vysoký koeficient hodinové i denní
nerovnoměrnosti.
99
b) Zásobní řad z Tuchoměřic pro část Statenice na stejném tlakovém pásmu (307,50 – 312,50
m n. m.) jako vedlejší obec. Dodávka není ošetřena smluvně. Problém je s kvalitou vody
(zabarvení vlivem stáří litinového potrubí).
Návrh
Navrhuje se posílení přivaděče do VDJ Velké Přílepy z pražských zdrojů tak, aby bylo
zajištěno dostatečné množství vody pro přímo zásobované gravitační pásmo i vodojemy pro
obě tlaková pásma.
Součástí návrhu je výstavba nových vodojemů pro jednotlivá tlaková pásma.
Do doby vybudování přivaděče bude zásobována cca 1/3 obce vodou přivedenou
z Tuchoměřic. Snížená kvalita vody bude řešena technickými podmínkami při provozování
vodovodu (proplach řadů, zvýšení odběru, odkalování atd.).
Poznámka:
• Územím v ose východ – západ protéká Únětický potok. Tvoří zelenou osu celého území.
Bohužel při průchodu zastavěným územím je tato osa na mnoha místech přerušena
zástavbou sahající až k potoku. Proto navrhuje územní plán zachovat dosud nezastavěné
plochy v údolní nivě nezastavitelné a co nejvíce zprůchodnit údolí podél potoka pro pěší
a cyklisty.
• Z lokalit stojaté vody jsou v oblasti hydrogeologicky zmapovány 2 rybníky za hranicí obce
Statenice na k.ú. Únětice a jeden za hranicí obce Statenice u Kopaninského mlýna na
k.ú. Tuchoměřice. Novou vodní plochou je rybník u Statenického mlýna.
• Na jižní hraně katastru ve styku s katastrem Horoměřic, je prameniště s kapacitou 1,5l/s,
jedná se o zdroj s vymezeným PHO 1. stupně. Zdroj není využíván, vodárna poblíž je
navržena ke zrušení.
• Dalším zdrojem ležícím na území obce je zdroj s nerozlišeným stupněm ochrany
(č.VOD/235/2033/84/84/La dle ÚAP Černošice).
• Na východní okraj řešeného území zasahuje okraj PHO IIb nevyužívaného vodního zdroje
ležícího v Úněticích (č. Vod/235/5707/84/La dle ÚAP Černošice).
3.e.4.2.5) Řešení odkanalizování – splaškové vody
viz výkres O6 Splašková kanalizace
Splaškové vody
Stav
Stávající splašková kanalizace je převážně gravitační, částečně tlaková (3 ČS). Je svedena
dvěma hlavními sběrači do ČS na východním okraji obce s kapacitou Q = 2x4,7 l/s,
H = 21,2 m, ze které jsou odpadní vody čerpány řadem DN 80 délky 722 m do Únětic a dále
vedeny na ČOV Roztoky u Prahy (cca 4km).
Zmapovaná splašková kanalizace je pořízena po roce 2000 v délce 7,5 km. Z poloviny je
vlastníkem a spoluvlastníkem obec, z poloviny je soukromý vlastník (spojeno s budováním
nových lokalit v obci). Celkem je opotřebení vyčísleno na 10%.
Na kanalizaci je připojeno podle Vybraných údajů majetkové evidence 657 obyvatel
(odváděné znečištění odpovídá cca 800 obyvatel).
100
Problémy a deficity
1) Likvidace splašků ze Statenic na ČOV Roztoky u Prahy je smluvně zajištěna pro 1300
EO. Z toho pro 800 EO Statenic je čištění v současné době zajišťováno a 500 EO je
rezervováno pro výstavbu soukromých investorů. Vzhledem ke stoupajícím potřebám
i dalších subjektů napojených na ČOV Roztoky u Prahy, lze očekávat vyčerpání její
celkové kapacity v řádu několika let.
2) Zvyšování kapacity ČOV Roztoky u Prahy intenzifikací eventuálně přenecháním limitů
pro obec Statenice, bude dle zkušenosti z podobných lokalit problémové a v časovém
horizontu několika let limitující pro rozvoj obce.
3) Návrh nové ČOV jen pro Statenice je dnes ve stádiu studie. Řešení neodpovídá
schválenému PRVKUK. Jeho změna se připravuje. Problém je zajištění vhodného
pozemku (jednání se soukromými vlastníky pozemků, kde je ČOV navržena). Obec
Statenice má kladná stanoviska s podmínkami ke studii proveditelnosti ČOV.
4) Ačkoliv se v současné době jeví pro zajištění čištění odpadních vod plocha vymezená
pro ČOV v Černém Volu postačující, je navržena plocha územní rezervy pro její
rozšíření. Plocha územní rezervy je vymezena v návaznosti na plochu navrženou.
5) Problém kanalizace je různé vlastnictví a místy nekvalitní provedení. Obec v současné
době tyto problémy intenzivně řeší.
Návrh
Současnou prioritou je připojení obyvatel v lokalitách, kde je již kanalizace vybudována a dále
dobudování kanalizace pro stávající lokality trvalé obytné zástavby.
S ohledem na dlouhodobě, investičně i provozně efektivní řešení se jeví vhodné eliminovat
závislost na ČOV Roztoky u Prahy. Pro další rozvoj obce je třeba vybudovat novou ČOV pro
Statenice a Černý Vůl. Technologie musí být schopná postupného rozšiřování v návaznosti
na budoucí růst obce. Je třeba řešit nátok balastních a dešťových vod, ať už opatřeními na síti,
či realizace paralelní kořenové ČOV.
V současné době (2016) specialisté (VIS, a.s. Praha 5) studijně řeší ČOV tak, aby bylo možné
ji postupně rozšiřovat ve 3 linkách po 1 500 EO až do kapacity 4 500 EO. Tyto linky lze umístit
do plochy, kterou pro ČOV navrhuje územní plán.
V návaznosti na plochu navrženou pro ČOV v územním plánu je volná nezastavitelná plocha,
takže by bylo možné v případě potřeby ještě plochu čistírny rozšířit (po změně územního
plánu). Plocha je vymezena jako územní rezerva pro technickou infrastrukturu R04.
Do doby realizace nové ČOV lze připojovat jednotlivé uživatele ve stávající zástavbě, případně
menší lokality nové zástavby do vyčerpání smluvní rezervované kapacity ČOV Roztoky u
Prahy pro Statenice.
Výstavba v největších lokalitách Boušovský a Jabloňový Sad je podmíněna výstavbou nové
ČOV Statenice nebo zajištěním jiného způsobu čištění odpadních vod v souladu s aktuálními
právními předpisy.
Statenice mají v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (dále jen PRVK)
neaktuální údaje z roku 2006, kde je uvažováno pouze s likvidací odpadních vod na ČOV
Roztoky u Prahy. Podmínkou získání dotace je soulad žádosti s PRVK. Navržené řešení není
v souladu s PRVK a je tedy třeba zpracovat žádost o jeho změnu.
Co se týče možností řešení čištění odpadních vod lokálním způsobem, územní plán
nepřipouští umísťování lokálních ČOV u staveb pro rodinnou rekreaci s přepadem do
Únětického potoka nebo jeho přítoků (požadavek dotčeného orgánu ochrany přírody –
Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí).
101
3.e.4.2.6) Dešťové vody
viz výkres O9 Dešťové vody
V některých místech s vysokým odtokem dešťových vod byla vybudována v obci dešťová
kanalizace. Jedná se například o areál výroby a služeb v severní části obce u Kralupské ulice,
odkud jsou dešťové vody odváděny do blízké strže a dále dešťovou kanalizací do Únětického
potoka. Územní plán navrhuje zvýšit retenční schopnost této strže dalšími opatřeními.
Dešťová kanalizace je realizována též v obytném areálu Statenický Mlýn a v několika ulicích
ve Statenicích i Černém Volu. Jediným recipientem je Únětický potok.
Dešťové vody ze střech stávající i navrhované zástavby budou v max. možné míře vsakovány
na jednotlivých pozemcích. Dešťové vody z komunikací budou vedeny volně mělkými
otevřenými příkopy přirozeným způsobem do obcí procházející vodoteče. Maximálně musí být
využíváno přirozené retence území, případně i vsakování do terénu se snahou co nejvíce
vody ponechat či podržet v území. Toto je nutné jednak proto, aby nebyla ovlivněna hladina
podzemní vody a tím ohroženy lokální vodní zdroje - studny a zároveň proto, aby se zabránilo
zásadnímu zvýšení max. průtoků v Únětickém potoce.
V několika místech, a to zejména tam, kde se v současné době nachází občasné vodoteče
působící problémy v místech stávající zástavby, je navržena dešťová kanalizace. Tato bude
budována v souběhu s navrženými splaškovými stokami, ukončení bude provedeno uličními,
nebo horskými vpustěmi, vyústění bude ve výústních objektech do Únětického potoka.
Při návrhu plánované zástavby v jednotlivých lokalitách je pak nutné max. omezit odtok
dešťových vod a v rámci zastavovacích plánů navrhnout dle typu zástavby a z toho
vyplývajících změněných odtokových koeficientů příslušná opatření a to buď suché poldry,
nebo rybníky s retenčním prostorem. Tato zařízení je nutno dimenzovat vždy na celá povodí.
K problematice retence a odvádění dešťových vod je zpracován výkres O9, který je součástí
odůvodnění územního plánu. Výkres zobrazuje stávající a navržené kanalizační stoky. Dále
jsou zde schematicky zobrazena opatření řešící odtokové poměry v území. Jedná se
o stávající a navržené poldry, podzemní retenční nádrže i další dosud neupřesněná opatření
na vytipovaných místech. Zakreslen je i historický zemní průleh, který odváděl již v minulosti
dešťové vody z oblasti zvané Pod Babykou. Jeho funkčnost je žádoucí zachovat.
Ve výkrese jsou zakreslena místa soustředěného odtoku dešťových vod (převzato
z Povodňového plánu Obce Statenice z roku 2012). Na potřebu řešit problematiku dešťových
vod reaguje územní vymezení:
1) specifických ploch zeleně (ZX),
2) smíšených ploch nezastavěného území s ochrannou funkcí (NSo).
Regulativy těchto ploch umožňují realizaci opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny
(například zatravnění, výsadby zeleně, vytvoření mezí, suchých poldrů, různých typů
vsakovacích zařízení apod.) Konkrétní projekt takových opatření není předmětem územního
plánu.
Ke snížení rizika záplav je třeba také udržovat funkčnost dešťové kanalizace včetně vtokových
a výpustních objektů a průtočný profil Únětického potoka.
3.e.4.3) Zdůvodnění řešení občanského vybavení
Potenciálem pro občanské vybavení je areál Statenického zámku, který je v územním plánu
přestavbovou plochou.
V současné době má areál zámku charakter brownfieldu. Areál je (rok 2013) v majetku firmy
ALFA PRAHA s.r.o., která jej chce v návaznosti na projekt AURA Statenice revitalizovat pro
bydlení a veřejné vybavení ve spolupráci s obcí. V rámci areálu by mohla vzniknout zařízení,
102
která jsou v současné době v obci nevyhovující, či zcela chybí. Uvažuje se o nové „radnici“,
domu služeb pro seniory, ordinacích lékařů, veřejném prostranství, specifickém kulturním
zařízení (ateliery, výstavní a koncertní sál), restauraci, malém pivovaru, tržišti apod. V souladu
s regulativy plochy je zde možné zřízení i dalších typů občanského vybavení (např. pro
vzdělání a výchovu, zdravotnictví a sociální péči, církev, ochranu veřejného pořádku, stavby
pro administrativu, hromadné ubytování a další nerušící služby, kadeřnictví, čistírny, služby
v cestovním ruchu, poradenské služby a podobně).
V rozvojových prostorech (areál Boušovský a areál Jabloňový Sad - jih) jsou vymezena „místa
koncentrace obytné zástavby a služeb“ – viz Schéma urbanistické koncepce a systému sídelní
zeleně. V těchto plochách se stanovuje jako specifická podmínka využití plochy „vymezení
ploch pro základní občanské vybavení, sport a rekreaci“. V ploše Z13b Jabloňový Sad - jih se
požaduje navíc vymezení plochy pro základní školu. Lokální centrum s drobnou základní
vybaveností vzniklo v nové obytné lokalitě Statenický Mlýn.
Také v dalších plochách s rozdílným způsobem využití lze v souladu s podmínkami využití
ploch umísťovat zařízení veřejné i komerční občanské vybavenosti, sportu a rekreace. Přitom
však musí být dodrženy takové podmínky, aby toto využití bylo v souladu s hlavní funkcí
plochy.
Školství
Obec se snaží řešit deficit veřejného občanského vybavení, který je nejvýznamnější
v základním školství. Ve Statenicích je pouze soukromá Anglická mateřská škola s velmi
malou kapacitou. Pro mateřskou i základní školu vymezuje územní plán plochy, kde je možné
taková zařízení umístit. (v rámci plochy Z01 a Z13b). Regulativy dalších druhů ploch
s rozdílným způsobem využití pak umožňují umísťování zařízení pro děti a mládež, pokud by
taková potřeba nastala.
Obec, která počítá s nárůstem počtu obyvatel až na cca 3500, musí nezbytně řešit
problematiku základního školství a nespoléhat jen na výpomoc sousedních obcí.
Obec plánuje výstavbu mateřské školy Pod zámkem na obecním pozemku, v části bývalé
zámecké zahrady Parádnice – zastavitelná plocha Z01. Regulativy řady ploch s rozdílným
způsobem využití umožňují realizovat v obci i další zařízení péče o děti a mládež na jiných
vhodných místech.
V současné době je ve Statenicích cca 1390 obyvatel a z toho je cca 250 dětí do 15 let.
Můžeme odhadovat, že s přibývajícím počtem obyvatel bude toto číslo narůstat až na cca 560
– 600 dětí do 15 let při 3 500 obyvatelích.
Obec bohužel nemá vhodnou plochu dostatečné velikosti, kde by základní škola mohla být
umístěna. Proto územní plán vymezuje samostatnou plochu pro veřejné občanské vybavení
v areálu Jabloňový Sad - jih. Zde může být v souladu s regulativy plochy dle územního plánu
umístěna základní škola. Plocha nepatří obci, a proto je zařazena mezi veřejně prospěšné
stavby. Plocha je velmi vhodně umístěna a dostupná z center Statenic i Černého Vola.
Navrhují se nová pěší propojení (například lokální pěší trasa č.12 a č.16) pro bezpečný přístup
pěších ke škole.
Odborný odhad kapacity základní školy a stanovení potřebné velikosti plochy pro základní
školu podle ukazatelů (ÚÚR Brno):
- na 1000 obyvatel: 136 míst ve škole
- na 3 500 obyvatel: 476 míst
- na 1 místo 8,3m2 podlažní plochy a 35m2 areálu
- na 476 míst 3950 m2 podlažní plochy a 16 660 m2 areálu
Plocha vymezená v ÚP má 12 208 m2, z toho vyplývá, že je dodržena zásada minimalizace
nároků při prosazování veřejně prospěšné stavby, přitom plocha by měla být dostačující.
103
Základní devítiletá škola by mohla mít v každém ročníku 2 třídy po cca 26 dětech.
Co se týče možnosti řešit problém základního školství v sousedních obcích (Horoměřice a
Velké Přílepy) nejsou pro takové řešení kapacity těchto sousedních škol postačující. Navíc
existence základní školy na území obce vytváří podmínky pro dobré sociální vazby rodičů i
dětí a zakotvení obyvatel v území, kde bydlí. Škola se obvykle stává i centrem kultury a sportu
v obci.
Plocha školy je umístěna při plánovaném propojení komunikací místního významu mezi
silnicemi III/2045 a silnicí II/240 v jižní části obce, což je výhodné vzhledem k dojíždění rodičů
za prací do Prahy.
V rámci projektu AURA se počítá také s výstavbou základní školy a další vybavenosti - půjde
však o zařízení soukromá, a tudíž pravděpodobně finančně nedostupná pro všechny
obyvatele obce. Navíc lokalizace v severní části obce není tak výhodná z hlediska dojíždění
rodičů.
Regulativy, které jsou stanoveny pro plochy veřejného občanského vybavení, umožňují i další
funkce těchto pozemků pro veřejné služby tak, aby bylo možné stavby využívat dle aktuální
situace v obci a přeměnit například mateřskou školu na zařízení pro mládež, či seniory, či na
jiné potřebné zařízení.
Poznámka:
Pro mateřskou školu byly zvažovány i další pozemky v majetku obce. Přikládáme zdůvodnění, proč jsou
tyto pozemky méně vhodné, než pozemek, který je v současné době pro mateřskou školu obcí
sledován – v zastavitelné ploše Z01- v centru Statenic.
1. Pozemek p. č. 162/5
Jedná se o pozemek v území, které bylo součástí pole, které je v budoucnu /v horizontu do 10 let/
určené k zástavbě rodinnými domy. Celé území, včetně obecního pozemku, který obec přijala od
developera darem, není zasíťované a není dopravně přístupné. Bude trvat řadu let, než se pozemek
stane využitelným. To znamená, bude tam přivedena infrastruktura včetně příjezdových komunikací.
Stavba na tomto pozemku by byla finančně mimořádně náročná a neřešila by současný nedostatek
míst v mateřských školkách v prstenci okolo Prahy.
2. Pozemky p. č. 13/4 a p. č. 13/41
Jedná se o pozemky, na kterých je umístěna prodejna potravin a konečná zastávka autobusové linky
356. Umístění mateřské školky na těchto pozemcích by znamenalo přemístit konečnou zastávku mimo
obec /zdražení příspěvku obce na dopravní obslužnost – cca 3 km na jeden spoj navíc – ve všední den
se jedná o 38 spojů denně/. Zároveň by to znamenalo zrušit prodejnu, která na tomto místě stojí a
slouží občanům již více jak 30 let. V roce 2013 došlo k rekonstrukci prodejny a pronajmutí novému
nájemci na 5 let. Prodejna zaměstnává dvě místní občanky a nájemcem je občan trvale bydlící ve
Statenicích.
3. Pozemek p. č. 424
Jedná se o pozemek, který je co do výměry naprosto nedostačující pro stavbu mateřské školky pro 40
dětí. Navíc je velmi těžko dostupný ulicí Úvozová, která je úzká a strmá s nepřehledným a tedy i
nebezpečným nájezdem a výjezdem na komunikaci II/240 a to zejména pro matky s dětmi.
4. Pozemky p. č. 587, 588, 589 a 592
Jedná se o pozemky, které jsou kolem prameniště, které ještě do nedávné doby bylo zdrojem pitné
vody pro obec. Území je nevhodné pro zastavění proto, že se jedná o prameniště, ze kterého stále
vytéká vody, je pod pískovcovou skálou a velmi těžko dopravně dosažitelné zejména proto, že přístup
je pouze z ulice Keltské. Navíc Vodoprávní úřad MÚ Černošic uložil obci i nadále udržovat ochranné
pásmo.
104
3.e.5) Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny
3.e.5.1) Charakter krajiny jako východisko koncepce jejího uspořádání
Krajina má charakter mírně zvlněných zemědělsky obhospodařovaných plošin (cca 280 – 300
- max. 350 m n. m.), do kterých jsou zaříznuta údolí Vltavských přítoků. Obec Statenice
vznikla v údolí Únětického potoka (240 - 260 m n. m.). Rovinaté části jsou využívány převážně
zemědělsky, k zastavěnému území přiléhají na několika místech ovocné sady, které však
postupně ustupují nově vznikající zástavbě.
Z jihozápadu zasahuje do území lesní masív Bílá skála. Další menší les (Babyka) je na
západním okraji Statenic. V zemědělsky obhospodařované krajině téměř chybí doprovodná
a rozptýlená zeleň.
Zelenou osu celého území tvoří údolí Únětického potoka. Bohužel při průchodu zastavěným
územím je tato osa na mnoha místech přerušena zástavbou sahající až k potoku. Proto
územní plán zachovává dosud nezastavěné plochy v údolní nivě nezastavitelné a navrhuje
zlepšení průchodnosti údolí pro pěší a cyklisty.
ZÚR vymezuje na území Statenic krajinný typ S12, krajina sídelní
ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:
•
vytvářet kvalitní obytný standard sídelní krajiny
o územní plán na to reaguje zejména zvýšením prostupnosti krajiny (zejména
propojení cest v sídle s cestami do krajiny), ochranou nivy potoka, vymezením
ploch pro rekreaci v krajině (plochy RX, RN, NS s indexem r – rekreace nebo
s – sport)
•
změny využití území nesmí snižovat obytný standard krajiny sídelní a likvidovat či
znehodnocovat její existující krajinářské a kulturně historické hodnoty
o územní plán zachovává a rozvíjí krajinářské a kulturně historické hodnoty
krajiny – obnova hodnotných míst v krajině (například zpřístupnění prameniště,
obnova a zřízení cest v krajině s možností vyhlídek apod.)
3.e.5.2) Promítnutí koncepce uspořádání krajiny do ploch s rozdílným způsobem
využití
viz P2 Hlavní výkres a O2 Koordinační výkres
Územní plán koordinuje zájmy a vztahy v nezastavěném území z hlediska rozdílných možností
využití krajiny s ohledem na ochranu hodnot a zejména ochranu přírody. Nezastavěné území
je podle charakteru rozděleno do čtyř typů ploch s rozdílným způsobem využití. Podmínky pro
využití těchto ploch jsou stanoveny ve výrokové části. Liší se mírou aktivit, které jsou v území
přípustné, s ohledem na zájmy ochrany přírody, na vodohospodářské funkce krajiny, na
potřebu hospodaření v krajině, rekreaci, vedení cest a umísťování technické infrastruktury.
V územním plánu jsou vymezeny:
Plochy přírodní (NP) zahrnují zejména plochy územního systému ekologické stability.
V plochách přírodních není navržena žádná zástavba s výjimkou nezbytných liniových sítí
technické infrastruktury a nezbytných komunikací v krajině.
Plochy zemědělské (NZ) - intenzivně zemědělsky obhospodařované plochy při okraji řešeného
území.
105
Plochy lesní (NL) zahrnují vybrané pozemky určené k plnění funkcí lesa. V řešeném území se
jedná pouze o část lesa ve Statenickém háji (mimo prvky ÚSES).
Plochy smíšené NSx - převážná část nezastavěného území je zařazena do ploch smíšených
(NSx). V nich není možné nebo nezbytné stanovit hlavní účel využití; přijatelné formy využití
jsou však vždy vyznačeny příslušným indexem a musí být využívány vždy ve vzájemném
souladu. Zastoupeny jsou funkce p - přírodní, v - vodohospodářská, z - zemědělská, l - lesní,
o - ochranná / protierozní, r – rekreační nepobytová, s – sportovní.
Podmínky pro využití těchto ploch jsou stanoveny v kap. f.2) výrokové části.
Územní plán Statenice navrhuje zvýšení podílu zeleně ve smíšených plochách nezastavěného
území také například realizací dosud nefunkčních prvků územního systému ekologické
stability, výsadbami liniové doprovodné zeleně podél komunikací, zatravněním nebo
doplněním ploch nelesní zeleně s přírodní funkcí (plochy změn v krajině K04, K05, K06, K07,
K08, K09. Rodová a druhová skladba této zeleně musí vycházet z původních rostlinných
společenstev. Potenciální vegetací je černýšová dubohabřina.
3.e.5.3) Zdůvodnění návrhu ploch změn v krajině
Všechny plochy změn v krajině jsou nezastavitelné s výjimkou staveb umísťovaných v souladu
s §18 odst. 5 Stavebního zákona, které nejsou uvedeny výslovně v nepřípustném využití
příslušných ploch s rozdílným způsobem vyžití.
Jedná se o:
−
plochy pro rekreační využití (K01, K02, K03, K10)
 K01, K02 – plochy trvalých travních porostů v návaznosti na obecní fotbalové hřiště.
Územní plán umožní využití ploch jako rekreačních luk a přírodních sportovišť. Přitom
budou respektována omezení vyplývající ze záplavového území a aktivní zóny,
ochranného pásma lesa, ochranného pásma nadzemního vedení VN. Jedná se o půdy
třídy ochrany 1 – nivní půdy, druh pozemku trvalé travní porosty. Přes vysokou kvalitu
půdy je vhodné využití pro sport a rekreaci (bez umísťování staveb) vzhledem
k dynamickému rozvoji obytné funkce ve Statenicích a návaznosti na obecní
sportoviště. Ve Změně č.1 Územního plánu sídelního útvaru Statenice je navržena
plocha sportu a rekreace.
 K03 – plocha pro zřízení hrací plochy golfového hřiště. Ve Změně č.1 Územního plánu
sídelního útvaru Statenice je navržena plocha sportu a rekreace. Nutno respektovat
ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. Půdy třídy ochrany 1 – trvalý travní
porost – vydaný souhlas MŽP ČR s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu pro výstavbu „Soubor staveb – lokalita Boušovský Statenice“ ze dne
12.12.2005 č.j. 640/2980/ENV/05
 K10 - plocha pro zřízení hrací plochy golfového hřiště. Ve Změně č.1 Územního plánu
sídelního útvaru Statenice plocha byla zařazena z části do ploch „Občanské
vybavenosti nevýrobního typu, restaurační služby, ubytovací kapacity“ a z části do
ploch „Rekreační aktivity, oddech a golf, …“. Nutno respektovat ochranné pásmo
silnice III. třídy. Po okraji plochy je vedena účelová cesta vedoucí k Velkým Přílepům.
Plocha je vymezena na půdách třídy ochrany 1 – trvalý travní porost – vydaný souhlas
MŽP ČR s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu
„Soubor staveb – lokalita Boušovský Statenice“ ze dne 12. 12. 2005 č.j.
640/2980/ENV/05.
−
plochy se zvýšeným významem pro zajištění retenční schopnosti krajiny (K04, K07, K08)
 K04 – plocha orné půdy (3,3,ha) Za Bažantnicí (nad Babykou) v západní části obce
navržená k možnosti zatravnění, či zalesnění. Cílem je zvýšit retenční a protierozní
schopnost zemědělsky obhospodařované krajiny na okraji terénní terasy nad údolím
Únětického potoka. Převážná část plochy třída ochrany 5, menší část třída ochrany 4 a
1.
106


K07 – plocha terénního zářezu (údolíčka) ležícího podél lesa Babyka a přirozeně
odvádějící dešťové vody z polí nad sídlem. Územní plán zde umožňuje zřízení
protipovodňových, retenčních i protierozních opatření. V KN evidován druh pozemku
orná půda, třída ochrany 4.
K08 – plocha u Kralupské ulice nad ulicí K Cihelně a směrem k ulici Nad Vinicí je
ponechána v nezastavěném území s možností realizace protipovodňových, retenčních
i protierozních opatření. Nutno respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického
vedení. V KN evidován druh pozemku orná půda, převážná část plochy třída ochrany
2, menší část třída ochrany 4.
−
plocha v centru obce (část bývalého parku Parádnice) se zvýšeným významem pro
zajištění retenční schopnosti krajiny a současně s významem přírodním
a vodohospodářským (K09)
 K09 – exponovaná plocha v centru Statenic s řadou funkcí. Dříve byla součástí
historického parku Parádnice (jak napovídá kresba dosavadní katastrální mapy).
Plocha je v záplavovém území s aktivní zónou a v biocentru. Vzhledem k její poloze,
historickému významu a sousedství s intenzivněji obnovovanou částí parku Parádnice
pod zámkem je navrženo také její zpřístupnění a provedení vhodné kultivace porostů.
Je zde záměr obnovy historické štěpnice a zřízení můstku přes Statenický potok (přítok
Únětického potoka) na stezce od zámku ke hřišti. Nutno také respektovat ochranné
pásmo nadzemního elektrického vedení. V KN evidován druh pozemku orná půda,
třída ochrany 1.
−
plochy pro založení nefunkčních prvků ÚSES (K05, K06)
 K05 – plocha pro založení lokálního biocentra č.15 Háj u Statenic. Nutno respektovat
ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. V KN evidován druh pozemku orná
půda, převážná část plochy třída ochrany 4, menší část třída ochrany 5 a 1.
 K06 – plocha pro založení regionálního biokoridoru č. 1136 Ers – Únětický Háj na
západním okraji obce. Nutno respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodu.
V KN evidován druh pozemku orná půda, třída ochrany 1.
3.e.5.4) Zdůvodnění vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES)
viz výkres O11 Vazby ÚSES na sousední obce
ÚSES je soubor vzájemně propojených přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu i v širším pojetí okolní přeměněné a využívané
kulturní krajiny. ÚSES je tvořen sítí biocenter, biokoridorů a doplněn interakčními prvky.
Obecně je ÚSES rozdělen na tři úrovně – nadregionální, regionální a místní neboli lokální.
Interakční prvky nejsou územním plánem závazně navrženy, protože se jedná o podrobnost
větší, než odpovídá územnímu plánu. Jejich zobrazení v odůvodnění (viz výkres O11 a O12)
vysvětluje, proč jsou tyto plochy ponechány v územním plánu nezastavitelné.
Návrh územního plánu Statenice vymezuje prvky územního systému ekologické stability
regionální a lokální úrovně. Z hlediska prostorové funkčnosti se jedná o prvky ÚSES funkční
(existující, jednoznačně vymezené, zařazené do etapy stav) a částečně funkční a nefunkční,
(vymezené, navržené k založení, zařazené do etapy návrh). Navržené prvky ÚSES jsou
zařazeny do veřejně prospěšných opatření nestavební povahy bez předkupního práva.
Podkladem pro širší vztahy a pro návrh územního plánu Statenice jsou nadřazené územně
plánovací dokumentace, které určují umístění nadregionálních a regionálních prvků ÚSES,
územně technické podklady, územně analytické podklady, územní plány navazujících obcí
a průzkumy v terénu:
1. Aktualizace nadregionálního ÚSES ČR, zpracovaného MŽP v roce 2011.
2. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
107
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje vydalo zastupitelstvo kraje dne 19. 12. 2011
usnesením č.4-20/2011/ZK. Vydané Zásady jsou novým typem územně plánovací
dokumentace, která nahrazuje 6 dosud platných krajských územních plánů velkých
územních celků, z nichž většinu záměrů přebírá. Statenice spadají do území, pro které byl
zpracován ÚP VÚC Pražský region.
3. Studie ÚSES Středočeského kraje, 2009
Podklad pro návrh Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v tematické oblasti
regionální a nadregionální ÚSES. Ve studii byla koordinována návaznost regionálních
a nadregionálních prvků ÚSES vymezených v ÚPD obcí a v územních plánech velkých
územních celků. Takto upřesněný systém byl překontrolován a upraven dle požadovaných
prostorových parametrů.
Zpracovatel: U-24 s.r.o. Praha a kol., 02/2009
4. Územně analytické podklady ORP Černošice (aktualizace 2012)
5. Okresní generel ÚSES Praha-západ (1998)
6. ÚPD Statenice, včetně změn
Podkladem pro zpracování ÚSES v rámci 1. změny ÚPSÚ obce Statenice byla aktuální
databáze OG ÚSES včetně mapové dokumentace, Příloha k návrhu Územního plánu
sídelního útvaru Statenice ZELEŇ - místní systém ÚSES, zpracovaný Ing. M. Jelínkovou
z Projekčního ateliéru Z-A v roce 1995 včetně mapy ÚSES 1 : 10 000, zadání 1. změny
ÚPSÚ Statenice a mapa návrhu 1. změny ÚPSÚ Statenice v měřítku 1 : 5 000.
7. ÚPD navazujících obcí: hl. m. Praha, Horoměřice, Lichoceves, Tuchoměřice, Úholičky,
Únětice, Velké Přílepy
8. Absolventská práce
Mňuková E.: Barokní úpravy v krajině na panstvích hraběcího rodu Šporků (2011) podrobný rozbor zeleně Statenic.
Koncepce ÚSES vychází jednak z výše uvedených podkladů, dále pak z urbanistického
řešení návrhu rozvojových ploch. V návrhu územního plánu je provedeno sjednocení všech
podkladů, vzájemné propojení a dílčí úpravy ve vazbě na katastrální mapu. Prvky ÚSES
byly v rámci zpracování územního plánu upřesněny do parcel. Číslování prvků ÚSES
nadmístního systému odpovídá celostátnímu číslování, číslování prvků lokálního významu
bylo převzato z Okresního generelu ÚSES Praha-západ a z ÚPD Statenice, částečně
upraveno.
Nadmístní ÚSES – širší vztahy
Kostrou ÚSES v zájmovém území jsou regionální prvky:
−
Regionální biokoridor RK 1136 "Ers - Únětický háj" propojuje regionální biocentra 1461
"Ers" (mimo řešené území) a 1467 "Únětický háj". Biokoridor prochází zemědělskou
krajinou po náhorní plošině, kde je většinou nefunkční, vymezený, navržený k založení.
Na území Statenic je trasa vedena směrem ke Statenickému háji, přechází údolí
Únětického potoka. Biokoridor je vymezen dle Zásad územního rozvoje Středočeského
kraje, trasa místy upravena tak, aby byly zachovány funkční a prostorové parametry
(min. šířka 40 m, vymezení mimo zastavěné území obce).
−
V trase biokoridoru jsou v řešeném území vložena dvě lokální biocentra LBC 15
a LBC 20a (LBC 20a je současně vložené i v trase RK 1137).
−
Regionální biokoridor RK 1137 "Únětický háj - Údolí Vltavy" propojuje regionální
biocentrum 1467 "Únětický háj" s nadregionálním biocentrem 2001 "Údolí Vltavy". Trasa
je vedena údolní nivou Únětického potoka. Zahrnuje vodní tok místy regulovaný
108
s pobřežními společenstvy, louky a lada podél toku; v zástavbě obce Statenice je průchod
biokoridoru na dvou místech omezen jen na vodní tok a břehový porost mezi ploty
pozemků. Funkci regionálního biokoridoru v zúženém profilu přebírají navazující
nezastavitelné zahrady (ZS). V trase biokoridoru jsou v řešeném území vložena dvě
lokální biocentra LBC 19 a LBC 20a (LBC 20a je společné pro RK 1136).
−
Severně, za hranicí řešeného území prochází regionální biokoridor RK 5019 s názvem
"RK 1136 - RK 1140". Propojuje údolí potoků Zákolanského a Únětického.
−
Regionální biocentrum RC 1467 "Únětický háj" zahrnuje habrovou doubravu na Bílé
skále, v řešeném území zabírá plochu 38,3 ha. Biocentrum přesahuje do katastrů
Tuchoměřice, Horoměřice a Přední Kopanina (celkový rozsah činí 64 ha).
Lokální ÚSES
Nadmístní systém ÚSES je doplněn sítí lokálních prvků - biocentry (LBC), biokoridory (LBK).
−
LBC 15 "Háj u Statenic" - biocentrum vložené v trase regionálního biokoridoru RK 1136,
částečně funkční (funkční na lesním pozemku, na orné půdě nefunkční - navržené
k založení); Jedná se o ochuzenou dubohabřinu na svahu u Statenic a pramennou oblast
levostranného přítoku Únětického potoka. Oproti změně č. 1 ÚPSÚ Statenice je
biocentrum upraveno – zmenšeno na 6,13 ha, hranici při západní části tvoří výrazná mez,
která mimo biocentrum pokračuje jako IP1.
−
LBC 19 "Horní Únětické rybníky" - biocentrum vložené v trase regionálního biokoridoru
RK 1137, bezprostředně navazuje, resp. rozšiřuje biocentrum vymezené v Úněticích.
Biocentrum je vymezené, funkční, upravené v hranicích katastrální mapy. Plocha LBC je
upravena i v souvislosti s návrhem přeložky silnice II/241. Rozloha v řešeném území činí
5,1 ha. Jedná se o vodní tok s břehovými a doprovodnými porosty a přilehlý lesní porost
na svahu nad údolní nivou. V Úněticích biocentrum tvoří dva rybníky s břehovým
a doprovodným porostem a navazující porosty na obou stráních nad údolím. Rozšíření
biocentra bylo provedeno v rámci změny č. 1 ÚPSÚ Statenice jako kompenzace za využití
lokality původního LBC 20 v zastavěném území pro zástavbu (LBC b).
−
LBC 20a "Pod Parádnicí" - lokální biocentrum vložené na křížení regionálních
biokoridorů RK 1136 a RK 1137 v nivní poloze Únětického potoka; převážně funkční,
rozloha 3 ha. Biocentrum zahrnuje vodní toky s břehovým a doprovodným porostem,
louky a dílčí přírodní a přírodě blízkou část zámeckého parku Parádnice, kde je
zvažována obnova štěpnice a navrhovány jsou krajinářské úpravy. Biocentrum je do
návrhu ÚP převzato ze změny č. 1 ÚPSÚ jako kompenzace za využití lokality původního
LBC 20 v zastavěném území pro zástavbu. Biocentrum upraveno a rozšířeno na
požadované minimální parametry, tj. 3 ha. Plocha tohoto biocentra je zařazena do ploch
smíšených nezastavěného území.
−
LBC 20b " Za bažantnicí " - lokální biocentrum je situováno v prostoru původně
navrhovaného VKP 68 Nad ovčínem II. a na přilehlých plochách určených k převedení
z orné půdy na TTP. Biocentrum vymezené, převážně funkční. Jedná se o stepní stráň
a meze na svahu nad Únětickým potokem, mezilehlé luční porosty, plochy orné půdy
a část lesa ve Statenickém háji. Rozloha cca 10,7 ha. Biocentrum převzato ze změny č. 1
ÚPSÚ Statenice, upraveny hranice nad katastrální mapou, vypuštěny plochy určené pro
zástavbu.
Na základě projednání s orgánem ochrany přírody (stanovisko MěÚ Černošice, č.j.
MUCE31018/2015 ze dne 1.6.2015) je upraven název biocentra LBC 20b a s tím i
související názvy navazujících biokoridorů LBKa, LBKb. Původní název biocentra "Nad
ovčínem II" vycházel z Okresního generelu ÚSES Praha – západ, neboť biocentrum bylo
vymezeno převážně na území katastru Tuchoměřic, kde se tento místní název vyskytoval.
Nově je název "Nad ovčínem" nahrazen názvem "Za bažantnicí".
109
Pokud se týká připomínky (k versi ÚP pro společné jednání) k popisu biocentra LBC 20b –
že „v současné době je plocha bez využití, kromě menší části pole, plochy ztrácejí svůj
původní stepní charakter“ - tak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody je
ponechán stávající popis LBC 20b (a současně i VKP68), neboť pro vymezení biocentra
není podstatné, zda se jedná o obhospodařované či neobhospodařované pozemky,
způsob obhospodařování na ploše se může v čase výrazně měnit.
−
LBK a " Za bažantnicí – Háj u Statenic" - lokální biokoridor vymezený, na
odlesněném lesním pozemku v délce cca 250 m. Biokoridor je veden při okraji lesa na
ploše evidované v KN jako les. Propojuje lokální biocentra LBC 20b a LBC 15. Pro
funkčnost biokoridoru je nutné obnovení lesního porostu.
−
LBK b "Únětický potok, úsek Pod Parádnicí - Za bažantnicí " - lokální biokoridor
vymezený, funkční, je veden údolní nivou Únětického potoka mezi LBC 20a a LBC 20b
v délce cca 300 m.
Územní plán zobrazuje i nezávazné interakčními prvky (IP).
−
IP1 "Mez za bažantnicí" - agrární terasa s protierozní funkcí, liniové společenstvo
s dřevinami - hrušeň, třešeň, slivoň, trnka, bez černý, travinnobylinný podrost.
−
IP2 "Nad ovčínem I" - remíz v poli, v porostu třešeň, slivoň, trnka, bez černý, ruderální
bylinné patro.
−
IP3 a IP4 "Brčkoly I., Brčkoly II." - remízy v poli s protierozní funkcí, liniová společenstva
s dřevinami - slivoň, růže šípková, trnka obecná; travinnobylinný podrost s významnějšími
druhy rostlin jako kozí brada východní, pipla osmahlá, pilát lékařský, šalvěj luční, máčka
ladní, válečka prapořitá, ...
−
IP5 a IP6 "Rokle, části I a II" - výrazná terénní deprese s terasou s rozptýlenou zelení,
mezi zástavbou; význam protierozní, vodohospodářský. V porostu bez černý, jasan
ztepilý, slivoň, ojediněle akát; travinnobylinný podrost více méně ruderalizovaný – při
hraně kopřiva dvoudomá, lopuch větší, na svazích štírovník růžkatý, kakost luční. Na dně
rokle zlatobýl, místy křídlatka!
−
IP7 "Do Únětic" - výrazná terénní úžlabina s porostem akátu; význam vodohospodářský
−
IP8 a IP9 "K Přílepům, část I. a II" - doprovodná zeleň podél cesty ve směru od
Statenického háje k Velkým Přílepům. Původně byl podél cesty veden lokální biokoridor,
ten je nahrazen interakčním prvkem, a to z důvodu kolize s rozvojovými lokalitami pro
sport a rekreaci ve Statenicích i Velkých Přílepech (golfové hřiště). Změna č. 3 ÚPSÚ
Velké Přílepy navrhuje zachovat cestu pro pěší a cyklistický provoz, pro průjezd
zemědělské techniky. Šíře interakčního prvku se doporučuje min. 8 m, navržena dosadba
ovocných dřevin v části, kde doprovodný porost chybí. Možné je křížení s cestami pro
golfové vozíky.
110
3.e.5.5) Prostupnost krajiny
Prostupnost je zajištěna sítí účelových cest, které jsou využívány jednak ke zpřístupnění
zemědělských a lesních pozemků a chatových osad, jednak k turistickému využití. Územní
plán tam, kde je to možné, navrhuje zprůchodnění území podél Únětického potoka a využití
tohoto území pro pěší a cyklisty.
Doplnění dalších cest v plochách nezastavěného území je možné, umožňují to stanovené
podmínky funkčního využití ploch v krajině.
Přehled turistických pěších tras a cyklotras je uveden v kapitole Doprava.
Významné pro obyvatele jsou zejména lokální pěší trasy, které propojují jednotlivé části sídla
a také propojují sídlo s krajinou. V územním plánu je navrženo 16 úseků těchto tras k úpravě,
obnovení, či zcela nových (viz text Zdůvodnění řešení dopravy a výkres č.08 Cyklotrasy,
lokální pěší trasy a turistické trasy).
Územní plán tam, kde je to možné, navrhuje zprůchodnění území podél Únětického potoka
pro pěší a cyklisty.
V lokalitách nové zástavby bude prostupnost území zajištěna tím, že územní plán stanoví
body, které je nezbytné propojit cestami pro pěší (chodníky, stezky) – viz „lokální pěší trasy
k upřesnění“ – výkres O8.
Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině (za „oplocení“
nejsou považovány oplocenky na PUPFL z důvodů ochrany před škodami způsobenou zvěří či
dočasná oplocení pastvin). Oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci
zastavěného nebo zastavitelného území, přičemž musí zůstat zachováno napojení základního
komunikačního systému obce na síť účelových cest v krajině.
3.e.5.6) Protierozní ochrana, vodohospodářská a protipovodňová opatření
viz výkres O9 Dešťové vody
V rámci řešení nezastavěného území jsou zapracována do územního plánu některá
protierozní opatření, která sníží erozní ohroženost území. Jedná se zejména o plochy smíšené
nezastavěného území s přírodní a ochrannou funkcí (např. NSzo, NSpo ...), kde budou ve
vyšší míře uplatněny prvky zvyšující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty,
liniové porosty a rozptýlená zeleň. Speciálním organizačním protierozním opatřením je
ochranné zatravnění nebo zalesnění. Ochranné zatravnění je navrženo v lokalitě Nad
bažantnicí (K04), v úpadu podél Statenického háje (K07) a pod Kralupskou silnicí (K08).
V zastavěném území se pak jedná o zeleň se specifickým využitím / s retenční funkcí (ZX).
Na území Statenic se nachází vyhlášené záplavové území Q100 Únětického potoka s aktivní
zónou. Záplavové území včetně aktivní zóny je návrhem ÚP respektováno, není do něj
umísťována žádná nová zástavba.
Poměrně negativním prvkem je většinou dosti příkrý terén, který podmiňuje rychlejší
povrchový odtok srážkových vod směrem do místních depresí, takže například v době
přívalových dešťů může docházet u některých úzkých erozních údolí ke krátkodobým
povodňovým stavům.
V rámci návrhu ÚP jsou navržena opatření pro zvýšení ochrany území před velkými vodami.
Podél koryta vodního toku je třeba zachovat volné nezastavěné a neoplocené území o šíři
min. 6 m od břehové hrany na obě strany (tzv. potoční koridor) - pro průchod velkých vod
a zároveň jako manipulační pruh pro účel správy a údržby vodního toku;
111
Navržena jsou opatření zvyšující retenční kapacitu území - vyhrazení ploch nezastavěného
území se smíšenou funkcí (index p - přírodní, v - vodohospodářská, o – ochranná/protierozní).
V plochách smíšeného nezastavěného území s indexy „p“, „v“, „o“ budou ve vyšší míře
uplatněny prvky zvyšující retenční kapacitu území, například trvalé travní porosty, liniové
porosty a rozptýlená zeleň, poldery (plocha K09).
Nutno vycházet z inženýrskogeologických rajónů (plochy s odlišnými základovými
a vsakovacími poměry) včetně podmínek pro vsakování srážkových vod.
V území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu
urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní. Odvodnění nutno řešit
kombinovaným systémem přirozené / umělé retence, např. vsakem na pozemcích, odvedením
obvodovým drenážním systémem do jímek v nejnižším místě plochy (regulovaný odtok do
recipientu, popř. následné využití vody pro zálivku v době přísušku).
3.e.5.7) Těžba nerostných surovin
V řešeném území se nevyskytuje žádné výhradní ložisko, chráněné ložiskové území ani
dobývací prostor, které by bylo nutno respektovat.
Zároveň se zde nevyskytují sesuvy ani poddolovaná území, tj. území s nepříznivými
inženýrsko - geologickými poměry ve smyslu § 13, zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění.
112
3.e.6) Zdůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu
Územním plánem Statenice jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití v souladu
s Vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území.
Nad rámec ploch uvedených v § 4 -19 této vyhlášky jsou vymezeny plochy zeleně, což
umožňuje § 3, odst. (4). Plochy zeleně jsou vymezeny tam, kde jsou součástí systému sídelní
zeleně, kde je vhodné je stabilizovat, či nově umístit a ochránit je před zástavbou.
Na základě §3 odst. (4) jsou plochy s rozdílným způsobem využití s ohledem na specifické
podmínky a charakter území podrobněji členěny.
Aby bylo dosaženo co největší flexibility využití jednotlivých ploch a nebyly vyvolány potřeby
častých změn územního plánu, jsou v části území (zejména ve stávající zástavbě) vymezeny
plochy smíšené, které umožňují vedle bydlení i umístění a provozování zařízení občanského
vybavení, případně drobných výrobních a nevýrobních služeb, které jsou slučitelné s funkcí
bydlení a nenarušují jí.
Podmínky prostorového uspořádání zejména pro nové zastavitelné plochy jsou stanoveny
s ohledem na celkový obraz obce, vztahu místa ke krajině, ke krajinnému rázu.
Podmínky pro nové zastavitelné plochy se nevztahují na stávající zástavbu v zastavěném
území.
Dostavby ve stávající zástavbě musí respektovat charakter okolní zástavby. Podmínky jsou
stanoveny tak, aby nedocházelo dále k znehodnocování celkového panoramatu obce.
Podmínky ochrany krajinného rázu jsou vtěleny do podmínek pro využití ploch a jejich
prostorové uspořádání v kapitole f) výrokové části. Podmínky se zaměřují zejména na
začlenění nové zástavby do krajiny tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu. Regulovány
jsou výškové hladiny zástavby (stanovením maximálního počtu podlaží či výšek staveb nad
terénem, výstavba větrných a fotovoltaických elektráren, nežádoucí druhy staveb.
Pro prověření vhodného začlenění staveb do krajiny v plochách Z02 a Z03b, se požaduje
v územní studii doložit navržené prostorové uspořádání zpracováním dvou zákresů do
fotografií ze stanovišť na plochách A a B (viz grafická příloha ve výrokové části).
Viz kapitola výroku f.3) Stanovení podmínek ochrany krajinného rázu.
Definice pojmů užitých v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
V podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou použity pojmy, které byly
pro potřeby tohoto územního plánu definovány.
Pokud je uvedena podmínka přizpůsobení charakteru a struktuře zástavby je třeba posoudit
soulad povolované stavby s:






měřítkem staveb,
výškovou hladinou,
intenzitou zástavby (zástavba bloková, řadová, rozvolněná – izolovaná)
orientací staveb vůči veřejnému prostranství (stavby dodržují stavební, či uliční čáru,
hlavní hřebeny střech jsou rovnoběžné či kolmé k ose ulice)
půdorysným tvarem stavby (stavby s výrazně obdélníkovým půdorysem)
tvarem a orientací střech (střechy rovné, střechy sedlové, střechy valbové)
113
Respektovat kulturně historické hodnoty zástavby u ploch s kódem BV1 Bydlení v rodinných
domech – venkovské – specifické (u staveb v jádru Statenic a Černého Vola, které si
zachovaly alespoň z části svůj původní charakter) znamená přizpůsobit novostavby, dostavby
i úpravy staveb charakteru a struktuře zástavby, kterou tvoří v těchto plochách zejména:




obdélný půdorys staveb,
sedlové střechy,
u drobné zástavby orientace hřebene obvykle rovnoběžně s osou ulice,
u usedlostí uspořádání staveb kolem dvora.
Respektovat kulturně historické hodnoty zástavby u plochy s kódem SM1 Plochy smíšené
obytné – městské - specifické (u přestavbové plochy P01 - zámek) znamená přizpůsobit
novostavby, dostavby i úpravy staveb charakteru a struktuře zástavby, kterou tvoří v těchto
plochách:


památkově chráněný areál zámku s hlavní obytnou budovou a souborem
hospodářských staveb, kde bude památková ochrana uplatňována příslušnými
institucemi,
zbývající část plochy PO1 navazující na památkově chráněný areál zámku může být
citlivě doplněna vysoce kvalitní zástavbou, která bude po stránce architektonické
i urbanistické korespondovat s historickým areálem; novostavby mimo památkově
chráněný areál přitom nemusí vycházet z tvarosloví historických budov.
Koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku:
 stanoví se jako podíl zastavěné plochy pozemku a celkové plochy pozemku.
Zastavěná plocha je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb.
Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty
vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do
vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez
některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami
vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb
nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena
pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. Zpevněné plochy
(například komunikace, parkoviště apod.) se do zastavěné plochy nezapočítávají.
Koeficient nezpevněných ploch
 stanoví se jako podíl ploch schopných vsakování dešťových vod a celkové plochy
pozemku
Plochy schopné vsakování dešťových vod jsou nezpevněné plochy s přírodními
porosty trávníků, keřů a stromů a další plochy, pokud jsou schopné vsakování. U ploch
s částečnou schopností vsakování se tyto plochy započítávají podílem odpovídajícím
schopnosti vsakování.
Komunikace místního významu
 Zahrnují obvykle místní komunikace podle §6 Zákona o pozemních
komunikacích (13/1997 Sb.), dále také další komunikace s podobným dopravním a
urbanistickým významem, které však nejsou v majetku obce, nebo nesplňují další
legislativní parametry.
Kvalita prostředí a pohoda bydlení
 Kvalita prostředí a pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek
životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby, zábavních
podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně,
114
nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro zabezpečení pohody bydlení
se pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně
existující souhrn činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve
vzájemných souvislostech.
Malovýroba
 Výroba v malém rozsahu (malosériová), obvykle ve formě drobného podnikání v
dílnách či menších výrobnách, nikoli v továrnách.
Nerušící služby a výroba
 Služby a výroba, které svým provozováním a technickým zařízením nijak nenarušují
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího
území; nejde přitom pouze o splnění hygienických limitů, ale obecně o zachování
stávající kvality prostředí.
Parkování (vozidel)
 Krátkodobé parkování i dlouhodobé odstavování vozidel, zpravidla v rámci parkovacích
stání na komunikacích místního významu, parkovišť, parkovacích přístřešků a garáží.
Rostlý terén
 Plocha, pod níž není půdní profil oddělen od skalního podloží žádnou stavbou a která
umožňuje zdárný růst vegetace i přirozený vsak srážkových vod.
Řemeslná výroba
 Výroba s vysokým podílem ruční práce, spojená s používáním specializovaných
nástrojů a pomůcek, a stavějící na zručnosti, odborné erudici a zkušenostech
pracovníků; probíhá zpravidla v dílnách a menších výrobnách, nikoli v továrnách;
řemeslné živnosti jsou vyjmenovány v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
Služební byty
 Byty mimo stavby pro bydlení, zpravidla pronajímané pracovníkům v souvislosti s
výkonem zaměstnání, funkce nebo jiné práce pro pronajímatele nebo pro jiné subjekty,
aby nebyl ohrožen provoz objektů nebo znemožněn výkon zaměstnání.
Supermarket
 Samoobslužná prodejna s nabídkou převážně potravinářského zboží denní potřeby
a s doplňkovým nepotravinářským zbožím (drogerie, tisk) s prodejní plochou obvykle
400 m2 až 2 500 m2, využívá formu samoobsluhy zpravidla doplněnou o několik
obslužných úseků
Ustupující podlaží
 Ustupující podlaží je nadzemním podlažím, jehož zastavěná plocha je menší než
zastavěná plocha nadzemního podlaží pod ním, resp. obvodová stěna ustupujícího
podlaží v některém směru "ustupuje" od svislé roviny obvodové stěny níže položeného
podlaží minimálně o vzdálenost, rovnou své výšce.
Zeleň
 Stromy, keře, travnaté plochy, plochy porostlé půdopokryvnými rostlinami, květinové
záhony.
115
3.e.7) Zdůvodnění veřejně prospěšných staveb a opatření
Zdůvodnění veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
odejmout nebo omezit
Územním plánem Statenice jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit v souladu s §170 stavebního zákona:
Dopravní infrastruktura

VD01…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa Černý Vůl sever – cesta
k Úholičkám bude součástí obnovovaného propojení mezi vesnicemi

VD02… veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa Černý Vůl severovýchod –
cesta k Úněticím (současně i navržená cyklotrasa) bude součástí obnovovaného
propojení mezi vesnicemi; propojení po svahu nad údolím Únětického potoka (s výhledy
do krajiny) je variantou cesty do Únětic podél potoka

VD03…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa roklí - návrh zprůchodnění
rokle a její příčná propojení; trasa roklí může propojit centrum Černého Vola s lokalitou
Brčkoli, s lokalitou Za Roklí a pokud bude stezka vedena i po území obce Velké Přílepy
bude možné dojít roklí i k lokalitě Boušovský, respektive do Velkých Přílep

VD04…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa Černý Vůl – rekonstrukce
propustku na podchod pro pěší a cyklisty pod silnicí II/240 a přemostění potoka pod
Kralupskou; jedná se o nejdůležitější úsek pěší trasy údolím Únětického potoka, protože
umožňuje bezpečné křížení se silnicí II/240

VD05…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa údolím Únětického potoka chodník podél silnice III/2405; úsek pěší trasy údolím bude vedený po chodníku podél
silnice

VD06…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa údolím Únětického potoka –
přemostění potoka a propojení na silnici III/2045 pod obytnou lokalitou Statenický Mlýn;
umožňuje pěší propojení ulice Zelené, která byla dosud slepá

VD07…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa (s výhledy do krajiny)
propojující ulice K Cihelně a Nad Vinicí; umožňuje pěší propojení ulice Zelené, která byla
dosud slepá

VD08…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa pod Boušovským – obnova
historické cesty k Velkým Přílepům (s výhledy do krajiny); zlepší prostupnost rozsáhlých
ploch nové zástavby

VD09… veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa pod Boušovským vedená
z velké části po obecním pozemku (s výhledy do krajiny); zlepší prostupnost rozsáhlých
ploch nové zástavby

VD10…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa přes areál zámku
k Boušovskému a dál podél silnice III/0079; zajistí propojení areálu zámku se sousedními
plochami staré i nové zástavby

VD11…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa údolím Únětického potoka úsek od zámku přes Parádnici k cestě na hřiště; jedna z nejvýznamnějších nových tras
vedoucích od obnovovaného parku Parádnice nivou Únětického potoka ke hřišti;
v prostoru zámku lze trasu v úseku mezi schodištěm od ulice Nad Zámkem a bránou do
ulice Ke Kůlnám modifikovat

VD12…veřejná dopravní infrastruktura – dva úseky lokální pěší trasy od ulice K Chotolu
až k areálu plánovanému pro budoucí základní školu:
o propojení ulic K Chotolu a Nad Strání
116
o propojení Keltská - zastavitelná plocha Z13b - Jabloňový sad – jih (v prostoru
je plánována budoucí základní škola)
Součást významného pěšího propojení z centra Statenic do centra Černého Vola po
stráních v jižní části obce přes stávající i nově navrhovanou zástavbu. Napojuje areál pro
budoucí základní školu.

VD13…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa okolo prameniště - zkrácení
cesty z ulice Keltské do ulice K Chotolu a dále k Horoměřicím, zpřístupní i přírodně cenný
prostor prameniště

VD14…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa od Babyky k Tuchoměřicím;
možnost vytvoření vyhlídkové cesty vedoucí ve svahu nad potokem „po vrstevnici“ do
Tuchoměřic

VD15…veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa - spojení cest na Kopanské
umožní zokruhovat pěší procházky

VD16… veřejná dopravní infrastruktura – dva úseky lokální pěší trasy směřující od
areálu plánovaného pro budoucí základní školu až do údolí Únětického potoka k Čejkovu
mlýnu:
o od areálu budoucí školy do ulice Nad Višňovkou a Pod Višňovkou
o od autobusové zastávky k Čejkovu mlýnu
Součást významného pěšího propojení z centra Statenic do centra Černého Vola po
stráních v jižní části obce přes stávající i nově navrhovanou zástavbu. Napojuje areál pro
budoucí základní školu.

VD17…veřejná dopravní infrastruktura – účelová cesta podél hřiště s vedením
cyklostezky; cestu je třeba upravit a vymezit správně její trasování

VD18…veřejná dopravní infrastruktura – stezka pro pěší s cyklisty podél silnice III/0079;
tato stezka umožní bezpečný pohyb pěších podél silnice III/0079 a to po okraji areálu
Boušovský

VD19…veřejná dopravní infrastruktura - propojovací komunikace místního významu mezi
stávající silnicí II/240 a III/2045 přes areál Jabloňový Sad – jih s vyústěním do křižovatky
Keltské se Statenickou ; jedna z nejvýznamnějších navržených komunikací místního
významu, která je podmiňující investicí pro rozvoj jižní části obce (areál Jabloňový Sad jih)

VD20…veřejná dopravní infrastruktura – komunikace místního významu Skalní – Černý
Vůl – rozšíření a rekonstrukce zcela nevyhovující páteřní komunikace v této části obce

VD21…veřejná dopravní infrastruktura – významná komunikace místního významu přes
zastavitelnou plochu Z14 Sad – Keltská umožní logické připojení zastavěných
a zastavitelných ploch v lokalitě Keltská;

VD22…veřejná dopravní infrastruktura – koridor pro rekonstrukci průtahu stávající silnice
II/240 včetně chodníků, rekonstrukci křižovatek na této silnici a pro výstavbu navržených
okružních křižovatek; tato veřejně prospěšná stavba umožní rekonstrukci silnice, jejíž
průtah je v současnosti největší dopravní závadou v obci

VD23…veřejná dopravní infrastruktura – koridor pro rekonstrukci průtahu stávající silnice
III/2045, silnice vyžaduje lokální úpravy a doplnění chodníků

VD24…veřejná dopravní infrastruktura - koridor pro rekonstrukci průtahu stávající silnice
III/0079, silnice vyžaduje lokální úpravy a doplnění chodníků

VD25…veřejná dopravní infrastruktura – stezka pro pěší přes areál zámku ve směru
východ západ (Statenická – Račanská) umožní bezpečný průchod centrem Statenic pro
místní obyvatele i pěší turisty
117
Technická infrastruktura

VT01…veřejná technická infrastruktura – výstavba ČOV Statenice
Obec nemá zajištěnu dostatečnou kapacitu pro čištění odpadních vod pro svůj rozvoj, neboť
ČOV Roztoky u Prahy, která v současnosti čištění pro Statenice zajištuje, neposkytuje záruku,
že v budoucnu pokryje nároky na připojení odpovídajícího počtu EO (ekvivalentních obyvatel).
Proto je nezbytné zbavit obec v této záležitosti závislosti na druhých obcích a mít vymezenou
plochu pro řešení čištění odpadních vod na svém území.

VT02…veřejná technická infrastruktura – výstavba vodojemu s AT stanicí v zastavitelné
ploše Z13b - Jabloňový Sad - jih
Pro zvýšené odběry vody v souvislosti s plánovanou zástavbou je nezbytné vybudování
vodojemu s AT stanicí v zastavitelné ploše Z13b Jabloňový Sad - jih.

VT03… veřejná technická infrastruktura – výstavba vodojemu v zastavitelné ploše Z14
Pro zvýšené odběry vody v souvislosti s plánovanou zástavbou v této části obce je nezbytné
vybudování vodojemu v zastavitelné ploše Z14.
Zdůvodnění veřejně prospěšných opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám
odejmout nebo omezit
Územním plánem Statenice jsou vymezena jako veřejně prospěšná opatření, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit v souladu s §170 stavebního zákona
plochy pro založení prvků územního systému ekologické stability. Jedná se o lokální
biocentrum LBC 16 – Háj u Statenic – veřejně prospěšné opatření VU01 a regionální
biokoridor RBK 1136 Ers – Únětický háj. Založení těchto prvků územního systému ekologické
stability je veřejným zájmem. Povede ke zvýšení ekologické stability i ke zvýšení retenční
schopnosti krajiny. Právě plochy v této částí území jsou místy, kde dochází ke splachům
dešťové vody z polí.
Zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které
lze uplatnit předkupní právo
Územním plánem Statenice je vymezen pozemek pro veřejně prospěšnou stavbu, ke kterému
má obec předkupní právo na základě §101 stavebního zákona:
Veřejně prospěšná stavba pro veřejnou infrastrukturu – občanské vybavení
 PO01 plocha pro základní školu
Obec Statenice řeší dlouhodobě problém umísťování dětí v základní škole, protože vlastní
školní budovu nemá. Vzhledem k probíhajícímu i dále očekávanému dynamickému rozvoji
obce spojenému s přírůstkem počtu obyvatel až na 3 500 obyvatel je nezbytné v novém
územním plánu plochu pro novou základní školu vymezit. Plocha v lokalitě Jabloňový Sad - jih
je nejlepší variantou pro umístění základní školy, neboť splňuje následující předpoklady:

Vhodná lokalizace z hlediska dopravního napojení - při nově navržené komunikaci
místního významu, která by měla propojit silnici II/240 a III/24045; vzhledem ke spádování
obyvatel za prací do Prahy je toto místo vhodné i pro dojíždějící rodiče.

Plocha má dostatečnou velikost pro lokalizaci úplné základní (devítileté) školy.

Plocha bude dobře přístupná i z jiných částí obce.
V ploše je vydané územní rozhodnutí. Je proto nutné dohodnout s vlastníkem plochy změnu
tohoto územního rozhodnutí, případně, pokud pozbude územní rozhodnutí platnosti, může být
uplatněn institut veřejně prospěšné stavby.
118
3.e.8) Zdůvodnění vymezení územních rezerv
Návrh územního plánu Statenice vymezuje tyto plochy územních rezerv:
R01a, R01b, R01c, R01d územní rezervy pro transformaci ploch individuální rekreace
na bydlení venkovské
Cílem je prověřit, zda území má předpoklady pro transformaci na bydlení zejména s ohledem
na prostorové, technické a ekonomické předpoklady pro zajištění odpovídající dopravní
a technické infrastruktury. V případě, že bude prověřeno, že takové podmínky existují, nebo je
možné je vytvořit, bude provedena změna územního plánu, která umožní transformaci území
pro trvalé bydlení. Předmětem prověření mohou být i jednotlivé části a, b, c, d tvořící R01.
R02 územní rezerva pro vedení objízdné trasy silnice II/240, respektive II/241
Cílem je prověřit účelnost vedení objízdné trasy. Prověření je nezbytné provést v širším
zájmovém území obcí Horoměřice, Statenice, Únětice, Úholičky, Velké Přílepy. Pro ověření
řešení a jako podklad pro projednání s dotčenými obcemi by bylo vhodné zpracovat
prověřovací dopravně urbanistickou studii. Pokud by trasa byla prověřena jako vhodná
a souhlasně projednána, bylo by vhodné její zakotvení v územních plánech obcí.
R03 územní rezerva pro vedení propojující komunikace místního významu od
výhledové objízdné trasy silnice II/240, respektive II/241 ke křižovatce (odbočení do
areálu Boušovský) na stávající silnici II/240
(viz výkres O10 Dopravní vazby na sousední obce)
Tato územní rezerva souvisí s předcházející a její prověření bude společné.
R04 územní rezerva pro rozšíření čistírny odpadních vod (ČOV)
Cílem je prověřit potřebnost vymezení plochy pro rozšíření ČOV, v případě, že plocha
vymezená v návrhu nebude postačující. Obec chce mít jistotu, že v případě větší než
v současné době předpokládané potřeby, bude schopna na svém území zajistit čištění
odpadních vod.
3.e.9) Zdůvodnění vymezení ploch, kde rozhodování o změnách podmíněno uzavřením
dohody o parcelaci
Územní plán vymezil 4 plochy (Z09, Z14 – bez vodojemu a přístupové komunikace k
vodojemu, Z15, Z21), kde je rozhodování o změnách podmíněno uzavřením dohody
o parcelaci. Cílem je dohoda vlastníků a dalších osob o parcelaci a o jejich podílu zejména na
zajištění veřejné infrastruktury. Obsah dohody stanovuje příslušný právní předpis.
3.e.10) Zdůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno zpracováním územní studie
Návrh územního plánu Statenice vymezil 7 zastavitelných ploch (Z01, Z02, Z03b, Z13a, Z13b,
Z14 a Z21) a 1 plochu přestavbovou, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno
zpracováním územních studií. Tyto studie budou zpracovány za podmínek stanovených
územní plánem do 4 let od nabytí účinnosti územního plánu. Studie upřesní návrh využití
ploch v souladu s podmínkami pro pořízení, které jsou stanoveny ve výrokové části územního
plánu.
Důvodem požadavků na pořízení územních studií je to, že výše uvedené plochy nejsou řešeny
v územním plánu tak podrobně, aby byla zaručena koordinace využití území v dané ploše.
Zejména se jedná o potřebu dořešit vymezení veřejných prostranství, dopravní a technické
infrastruktury, občanského vybavení, ploch veřejné zeleně. Významné je i podrobnější
stanovení prostorové regulace.
119
Při řešení územních studií musí být dodrženy rámcové podmínky, které pro plochy jsou
stanoveny.
U plochy Z01 je studie již zpracována. Pro případ, že se změní podmínky a bude třeba řešení
změnit, je stanoven požadavek zpracovat studii novou.
3.e.11) Zdůvodnění stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Územní plán Statenice stanovuje pořadí změn v území u 8 zastavitelných ploch. Důvodem je
nutnost včasného zajištění veřejné dopravní a technické infrastruktury pro jednotlivé rozvojové
lokality i obec jako celek (viz také nové znění republikové priority č. 26 PÚR ČR ve znění
Aktualizace č. 1: … „Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou
přímo podmínit … ")
U ploch Z02, Z03a a Z03b v areálu Boušovský znamená stanovení pořadí změn v území
podmínění výstavby zejména vybudováním místní „páteřní“ komunikace, která propojí silnici
II/240 se silnicí III/0079. Tato komunikace bude nejenom osou rozvoje v tomto významném
rozvojovém území, ale bude mít vliv i na zatížení silnice III/0079. Další podmínky se týkají
zajištění technické infrastruktury (pitná voda, čištění odpadních vod a retence dešťových vod).
U lokality Z02 je významnou podmínkou i požadavek dokončených ploch zeleně – „centrálního
parku“ na ploše Z03c. Tato plocha zeleně jednak propojí plochy nové výstavby se stávající
zástavbou a jednak poskytne nový prostor pro relaxaci obyvatelům celé obce.
U plochy Z06 je důvodem stanovení pořadí změn v území to, že tuto plochu není vhodné
zastavovat, pokud nedojde k realizaci výstavby na ploše Z03b (plocha Z06 by byla odtržena
od stávající zástavby) a také proto, že tato plocha nemá možnost zajištění samostatného
dopravního přístupu. Proto je podmínkou jejího využití dokončení výstavby na sousední ploše
Z03b (na minimálně ½ plochy Z03b budou stavby realizovány a předány do užívání). Druhou
podmínkou je zajištění dopravního přístupu přes sousední plochu Z03b.
U plochy Z13a je podmínkou zajištění dostatečné kapacity pitné vody a zajištění čištění
odpadních vod, a to buď v nové ČOV Statenice nebo zajištění zvýšení objemu odpadních vod
čištěných na ČOV Roztoky u Prahy pro Statenice.
Plocha Z13b má stanoveny obdobné podmínky jako Z13a a navíc je podmínkou jejího využití
vybudování propojovací komunikace místního významu mezi silnicí II/240 a silnicí III/2405 a
zařízení pro retenci dešťových vod.
Plocha Z14 Sad – Keltská je podmíněna zajištěním technické infrastruktury (jmenovitě
dostatečné kapacity pitné vody a zajištění čištění odpadních vod) včetně retence dešťových
vod.
Plocha Z21 byla do územního plánu zahrnuta zejména proto, že její využití souvisí s možností
nového propojení mezi ulicemi K Cihelně a ulicí Kralupskou (II/240). Došlo by tím k odstranění
jedné z nepříjemných dopravních závad na silnici II/240. Proto je využití plochy Z21
podmíněno výstavbou tohoto propojení, které lze pokládat za veřejný zájem.
3.e.12) Zdůvodnění vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb,
pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt
Územní plán Statenice vymezuje přestavbovou plochu P01, ve které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace staveb jen autorizovaný architekt. Jedná se
o plochu v centru obce, jejíž součástí je památkově chráněný areál zámku. Počítá se s jeho
kompletní rekonstrukcí a přestavbou pro aktuální potřeby obce. Součástí plochy je
i nezastavěná část, kde regulativy územního plánu umožňují dostavby novými objekty pro
bydlení i občanskou vybavenost. Náročný bude i návrh úpravy a doplnění nových veřejných
prostranství a veřejné zeleně. Z toho důvodu byl stanoven požadavek, aby v této ploše
vypracoval architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
120
3.f) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
Demografická východiska
(podrobná analýza viz Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Statenice, 2013)
Počet obyvatel rostl až do 1. sv. války, pak následuje stagnace a před rokem 1991 i pokles,
mj. odlivem obyvatel do Prahy a dalších center (Roztoky, Kladno). Vliv Prahy se projevoval
hlavně šířením kolonií rekreačních chat v údolí Únětického potoka a zahrádek na okrajích
Statenic. Zlom v populačním vývoji obce i širokého okolí nastal koncem 90. let a zejména po
roce 2000 rozmachem výstavby bytů. K 31.12.2013 měla obec dle ČSÚ 1376 obyvatel, což je
více než dvojnásobek počtu obyvatel v roce 2001 (663 obyvatel). Novou výstavbou dochází i
k propojování zastavěných ploch se zástavbou okolních obcí. Trend růstu počtu obyvatel
pokračoval i v letech 2014 a 2015, kdy obec dosáhla počtu cca 1390 obyvatel.
Občanské vybavení však nezahrnuje školu ani poštu, ovšem jsou zde zdravotnické ordinace
(zubař, ortoped), což umožňuje rostoucí populace a kupní síla v širším zázemí obce. Obec
spáduje za veřejným vybavením do Horoměřic (mj. matriční úřad) a „protisměrně“ i do Velkých
Přílep (mj. stavební úřad). Většina vazeb je ale na Prahu, zejména dojížďka za prací, za
komerční vybaveností i do škol. Rostoucí maloobchodní poptávku využil také Lidl na
křižovatce u Horoměřic (trasa přes Suchdol), v samotných Statenicích je jen skromná prodejna
potravin a několik obchůdků v nové lokalitě Statenický Mlýn. Pověřený obecní úřad pro
Statenice má ještě vyhovující umístnění v Roztokách, ovšem příslušnost k obci s rozšířenou
působností (ORP) Černošice je nevhodná, z hlediska neexistujících vazeb k tomuto středisku.
S populační expanzí a imigrací souvisí dosti razantní proměna všech sociálních struktur
Statenic. Zejména se jedná o omlazování populace. Jde o výrazný nárůst počtu i podílu dětí,
stagnaci podílu produktivní věkové skupiny (15-64) a pokles podílu seniorů v obci.
Z dalších charakteristik stojí za zmínku poměrně vysoké procento cizinců (16 % podle
SLDB 2011) a podle očekávání velmi vysoká vzdělanost (28 % vysokoškoláků z populace ve
věku nad 15 let např. proti krajskému průměru 11 %, SLDB 2011). V obci bylo sečteno
169 podnikatelů (SLDB 2011).
Podle definitivních výsledků SLDB 2011 bylo v obci 422 obydlených domů, z toho
411 rodinných.
Celých 43 % z obydlených domů bylo postaveno v letech 2001-2011, a to cca 350 bytů.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
Zastavěné území obce je využito v současné době poměrně intenzivně, převažuje zástavba
obytná rodinnými domy. V zastavěném území se předpokládá doplnění jednotlivých rodinných
domů na několika dosud volných parcelách a doplnění zařízení veřejné občanské i technické
vybavenosti.
Významná je revitalizace areálu Statenického zámku, který je v územním plánu vymezen jako
přestavbová plocha P01. V ploše zámku se předpokládá smíšené využití pro bydlení (včetně
bytových domů) a občanskou vybavenost.
Další intenzifikace využití stávajícího zastavěného území není možná, protože dosud volné
plochy jsou převážně v nivě Únětického potoka, kterou nelze zastavovat, neboť plní
ekostabilizující, vodohospodářskou a rekreační funkci. Dalšími plochami v zastavěném území,
které je třeba nechat nezastavěné, jsou plochy zeleně, které jsou převážně součástí systému
sídelní zeleně a plní řadu funkcí, mimo jiné i funkci zvýšení retenční schopnosti území.
Území je z části využito pro individuální rekreační zástavbu (chaty). Jedna z ploch bude
výhledově prověřena, zda má předpoklady k transformaci na trvalé bydlení.
121
Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
Během pořizování územního plánu bylo vymezeno 23 zastavitelných ploch. Z toho tři (Z16,
Z20, Z22) byly vyřazeny při společném jednání.
Zvýšený zájem o bydlení v daném území trvá již od roku 1990. Zejména v posledních deseti
letech probíhá územně technická příprava výstavby na řadě míst řešeného území v souladu
s dosud platným územním plánem (Změna č.1 ÚPSÚ Statenice) a s vydanými územními
rozhodnutími a stavebními povoleními.
Většina ploch vymezených v těchto dokumentacích byla do územního plánu převzata.
Bilance zastavitelných ploch
vymezených v novém ÚP
Plochy, které jsou zastavitelné již v současnosti dle Změny č.1
ÚPSÚ
Plochy, které byly navrženy při Změně č.2 ÚPSÚ (zrušena)
nyní navrženy pro bydlení, veřejné
Plochy, které v minulosti nebyly
prostranství nebo technickou
navrhovány v ÚPD jako
infrastrukturu
zastavitelné
nyní navrženy pro zeleň
CELKEM
Podíl ze všech
zastavitelných
ploch
Rozloha
v ha
95%
109
1,5%
1,7
2,5%
3
1%
1.3
100%
115
Potřeba ploch pro jiné funkce, než bydlení, vyplývá z potřeby vytvořit podmínky pro vyvážený
rozvoj území, kde mimo bydlení funguje občanská vybavenost, jsou zde podmínky pro
rekreaci a sport a i pro nerušící komerční aktivity včetně drobné výroby.
Vymezení ploch pro bydlení a smíšené bydlení v novém územním plánu odpovídá
dosavadnímu vývoji obce a právnímu stavu územně plánovací dokumentace a navazujících
rozhodnutí. Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení a smíšené bydlení v daném území se
nedá tedy odvodit pouze od dosavadního demografického vývoje. Za období 2001 – 2011 se
postavilo na území obce 350 bytů, převážně v rodinných domech. Za dvacetileté až třicetileté
období, na které se plánuje tento územní plán, můžeme tedy předpokládat výstavbu cca 700
až 900 bytů. Z toho lze odvodit potřebu ploch pro bydlení a smíšené obytné plochy cca 75 ha,
což je v relacích odevzdávaného návrhu ÚP (77 ha). Prověřování rozlohy ostatních typů ploch
(například občanské vybavenosti) výpočtem není smysluplné, protože se předpokládá, že
v plochách bydlení a ve smíšených obytných plochách bude v rámci přípustných funkcí
realizována i jiná, než obytná zástavba – občanská vybavenost, sport, zeleň, veřejná
prostranství.
V území obce se připravují projekty, které počítají se zástavbou rozsáhlých ploch
v jihovýchodní části (areál Jabloňový Sad) a v severozápadní části obce (areál Boušovský).
Tyto projekty jsou koncipovány jako svébytné obytné celky včetně ploch pro občanskou
vybavenost, sport a rekreaci, veřejná prostranství a zeleň. Počítá se i s výstavbou bytových
domů. Jejich realizace by mohla znamenat výrazné zvýšení dynamiky výstavby v obci. S
ohledem na pokročilý stav přípravy projektů (vydaní územní rozhodnutí, stavební povolení a
investice do veřejné infrastruktury) převzal nový územní plán plochy pro tyto areály a vymezil
je jako zastavitelné. Pro případ, že vydaná územní rozhodnutí, případně stavební povolení,
pozbydou platnosti, stanovil územní plán nové podmínky pro využití těchto ploch.
V platném územním plánu (Změna č. 1 ÚPSÚ Statenice) je vymezeno cca 77 ha ploch pro
bydlení a smíšené bydlení. Přesto obec obdržela požadavky na další zastavitelné plochy mimo již vymezené, a to v rozsahu cca 20 ha. Některé z nich (cca 7 ha) byly jako zastavitelné
plochy vymezeny ve změně č.2, která byla později zrušena. Nový územní plán z nich přebírá
cca 1,7 ha. Ostatní plochy nemohly být akceptovány zejména proto, že se nacházely v nivě
potoka.
122
V následující tabulce je odborný odhad možného vývoje počtu obyvatel a bytů v budoucích
cca 20 – 30 letech. Tento odhad počítá s tím, že z navržených ploch pro bydlení a smíšené
bydlení bude využito pro bydlení cca 60 – 70%.
Vývoj počtu obyvatel a bytů v minulých letech a v budoucích cca 20 - 30 letech – odborný odhad reálného
rozvoje
rok
2001
2011
2013
2015
cca 2040
Počet obyvatel
663
1 287
1 376
1390
cca 3 500
Počet bytů
232
573
cca 600
cca 610
cca 1 400 – 1 500
Poznámky:
1) Reálný počet přítomného obyvatelstva může být až o 200 obyvatel vyšší, neboť noví obyvatelé
nejsou vždy přihlášeni k trvalému pobytu.
2) Pro návrh sítí technické infrastruktury byl proveden odborný odhad počtu obyvatel za cca 10 let, což
můžeme chápat jako první etapu plánovaného rozvoje obce. V tomto období bude probíhat výstavba
na roztroušených pozemcích jednotlivých stavebníků a v malých lokalitách (celkem cca 80 RD) a
předpokládáme i zahájení výstavby na plochách velkých investorů, která bude pravděpodobně
směřována též do rodinného bydlení (Boušovský – 80 RD, Jabloňový sad – sever 40 RD). Potom by
mohl být počet bytů zhruba 610 + 200 = 810 bytů, to představuje celkem cca 2 000 obyvatel,
s rezervou pro návrh sítí lze počítat 2 500 obyvatel.
3) Jedná se o hrubý odhad, který je vázaný na představu o dynamice vývoje dané aktuální poptávkou a
konkurencí nabízených ploch pro bydlení v této části suburbanizačního prostoru Prahy v roce 2016.
Vývoj počtu obyvatel v budoucích cca 20 - 30 letech – teoretický maximální rozvoj
Takový rozvoj nepokládáme za reálný, přesto jsme provedli jeho odhad.
Při maximálním využití všech ploch, na kterých lze realizovat bydlení v souladu s vydanými
územními rozhodnutími a na dalších plochách pro bydlení v souladu s územním plánem, by
teoreticky mohl být celkový počet obyvatel následující:
stav 2015:
1 390
nárůst:

areál Boušovský:

areál Jabloňový Sad: 1 400

ostatní plochy:
celkem:
1 990
1 000
5 780
S ohledem na teoretickou možnost takového rozvoje je třeba ještě více podtrhnout význam
návrhu veřejné infrastruktury. Zejména návrhu zásobování vodou a likvidace dešťových vod.
Dále to zvýrazňuje význam návrhu odpovídajících veřejných prostranství, parků a další zeleně
a občanské vybavenosti včetně ploch pro sport a relaxaci.
Územní plán vymezil pro veřejnou infrastrukturu v některých případech konkrétní plochy pro
základní školu, mateřská školu, centrální park, sportoviště, čistírnu odpadních vod (včetně
vymezení ploch územní rezervy), vodojemy.
Další občanská vybavenost bude součástí ploch bydlení a smíšeného bydlení, jejichž
regulativy takové využití umožňují.
123
Konkrétně k zastavitelným plochám
Zastavitelné plochy jsou vymezeny v souladu s urbanistickou koncepcí založenou v dosud
platném územním plánu obce (Změna č.1) a postupně naplňovanou vydávanými územními
a stavebními rozhodnutími. V územním plánu je většina zastavitelných ploch tohoto typu
(v příloze G3 fialové plochy). Pokud jsou v územním plánu stanoveny podmínky odlišně od
podmínek územního nebo stavebního povolení, nejsou tím tato rozhodnutí nijak ovlivněna.
Teprve v případě, že pozbydou platnosti, uplatní se podmínky stanovené územním plánem,
které většinou směřují ke snížení intenzity využití území.
Do územního plánu byly dále zařazeny 3 plochy, které byly vymezeny ve zrušené Změně č.2
územního plánu (v příloze G3 žluté plochy). Jsou to tyto plochy:



Z01 (část) – plocha pro veřejnou občanskou vybavenost (mateřskou školu) a zeleň
v centru Statenic
Z14 (část) – plocha pro bydlení – je enklávou vedle zastavěného území a zastavitelné
plochy v lokalitě pod Chotolem
Z19 – plocha pro cca 1 rodinný dům u silnice na Lichoceves (ulice Ke Kůlnám) na
okraji zastavěného území
Další skupinu tvoří plochy, které ještě v územně plánovací dokumentaci nebyly vymezeny jako
zastavitelné (v grafické příloze G3 červené plochy). Jedná se většinou o drobné plochy
doplňující současnou zástavbu. Zvlášť je třeba se zmínit o následujících plochách:







Z07 – plocha pro 1 rodinný dům na okraji nové zástavby Černého Vola v enklávě mezi
stávající zástavbou a hranicí obce – část plochy je navržena pro zeleň (konec ulice Za
Roklí)
Z09 (část) – dostavba druhé strany ulice Skalní v její horní partii
Z10 - plocha pro čistírnu odpadních vod Statenice – zásadní investice pro rozvoj obce
Z11 - plocha v centru Černé Vola (Ke Kříži) je enklávou ve stávající zástavbě, část na
ostrohu ponechána pro zeleň) plochy
Z15 (část) – plocha v enklávě zastavěného území (u Keltské ulice)
Z18 (část) - plocha v lokalitě Kopanská, kde je dosud platné územní rozhodnutí
vydané ještě před platností prvního územního plánu obce
plocha Z21, jejíž využití je podmíněno výstavbou nového připojení ulice K Cihelně přes
plochu Z21 od navržené okružní křižovatky na Kralupské ulici; toto připojení by
odstranilo dopravní závadu a zlepšilo napojení části Statenic na silnici (na ulici
Kralupskou)
124
4.
NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHL. Č.500/2006 SB. ČÁST II ODST. 1a) - d)
4.a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
viz příloha č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., část II. odst. 1 a)
viz O3 Výkres širších vztahů
Statenice leží cca 11 km severozápadně od centra Prahy, na silnici II/240 spojující Prahu
s Kralupy nad Vltavou. Patří do správního obvodu ORP Černošice a do správního obvodu
obce s pověřeným obecním úřadem Roztoky u Prahy. Širší vazby jsou orientovány především
na Prahu 6 a dále na Velké Přílepy, Horoměřice.
Sousedními obcemi jsou: Horoměřice, Tuchoměřice, Lichoceves, Velké Přílepy, Únětice. Před
úpravou hranic obcí sousedila i s Hlavním městem Prahou – Přední Kopaninou.
Obec Statenice tvoří dvě části (Statenice a Černý Vůl) na jednom katastrálním území. Blízkost
metropole a relativně atraktivní údolí Únětického potoka podmínily mimořádný růst obce
v posledních cca 15 letech. Růst je součástí procesu intenzivní suburbanizace (rozvoje Prahy
v jejím zázemí), a to přesto, že celkově je krajina severně od Prahy průměrně atraktivní, trpí
vysokým zorněním půdy, leteckou hlukovou zátěží a dosud také absencí kapacitní dopravní
infrastruktury včetně severního segmentu Pražského okruhu.
Obcí prochází komunikace II/240, spojující Statenice jižním směrem s Horoměřicemi,
severozápadním směrem s Velkými Přílepy. Jihovýchodním směrem míří komunikace II/241
vedoucí do Prahy – Suchdola. Ve směru východ – západ obcí procházejí dvě komunikace třetí
třídy III/2405 směřující od Černého Vola přes Statenice dále jihozápadním směrem na
Tuchoměřice. V centru Statenic se z této komunikace odpojuje silnice III/0079 směřující
severozápadním směrem na Lichoceves. V blízkosti obce je plánováno vedení pražského
okruhu.
Dle ZÚR by mělo dojít k přeložení komunikace II/240 ze stávající trasy do polohy spojující
silnici R7 od Kněževsi se silnicí II/101 před Kralupy nad Vltavou. Tím by mělo výhledově dojít
k poklesu zátěže zejména nákladní dopravou na současném průjezdu silnice II/240 sídlem
Černý Vůl.
Územní plán koordinuje všechny nadmístní systémy technické i přírodní. Vazby na sousední
obce se uplatňují zejména v problematice dopravní, dále zásobování pitnou vodou a čištění
odpadních vod, v problematice územních systémů ekologické stability a občanské
vybavenosti.
Dopravní vazby na širší území jsou podrobně popsány v kapitole Zdůvodnění řešení dopravy
v tomto textu. Obdobně i souvislosti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod.
Pro znázornění dopravní problematiky v širších souvislostech jsou zpracovány grafické
přílohy:

G1 Výhledová trasa obchvatu II/241 (dotýká se zejména obcí Horoměřice, Úholičky,
Velké Přílepy)

G2 Ochranná pásma letiště

O10 Dopravní vazby na sousední obce
Kromě již zmíněné objízdné trasy II/240 zobrazuje tato příloha i vazby účelových cest,
pěších tras a cyklotras. Zobrazené návrhy jsou významné pro zlepšení propojení
sousedních obcí a zvýšení prostupnosti krajiny.
Pro znázornění problematiky ÚSES je zpracován výkres:

O11 Vazby ÚSES na sousední obce
125
Grafické přílohy mají hlavně pomoci sousedním obcím i dotčeným orgánům lépe se orientovat
v širších souvislostech návrhu ÚP Statenice.
Významný je návrh ploch pro veřejnou občanskou (zejména školskou) vybavenost. Obec
v současnosti pro zajištění základního školství spolupracuje se sousedními obcemi – děti ze
Statenic využívají školská zařízení v sousedních obcích. Vzhledem k navrženému rozvoji obce
spojenému s uvažovaným nárůstem počtu obyvatel až na 3 500 (v horizontu budoucích cca 20
- 30 let) chce obec usilovat o soběstačnost v záležitosti mateřské a základní školy. V nejbližší
době však bude muset ještě spoléhat na dohodu se sousedními obcemi.
Nadmístní význam může mít zařízení komerčních služeb a obchodu, které může vzniknout
v novém rozvojovém areálu Boušovský, kde se uvažuje o výstavbě supermarketu, který by
mohl saturovat i poptávku obyvatel sousedních obcí, zejména těch, kteří projíždějí obcí za
prací do Prahy.
Také záměr výstavby golfového hřiště je nadmístního významu. Hřiště by mělo být umístěno
zejména na území sousední obce Velké Přílepy. Na území Statenic je vymezena plocha
o rozloze cca 12 ha pro odpovídající část golfového hřiště (plocha K03 a K10).
4.b) Vyhodnocení splnění požadavků zadání
viz příloha č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., část II. odst. 1 b)
Územní plán je zpracován na základě schváleného Zadání, které bylo upraveno a doplněno
podle výsledku projednání. Požadavky vyplývající ze zadání jsou řešeny v jednotlivých
částech územního plánu.
Označení kapitol v následujícím textu odpovídá zadání:
II. a). 1 Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, stanovení cílů zlepšování
dosavadního stavu, rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, požadavky na změnu
charakteru obce a jejího vztahu k sídelní struktuře
Základním požadavkem na zpracování územního plánu je vytvořit předpoklady a stanovit
podmínky pro všestranný a vyvážený rozvoj obce, úměrný její velikosti a významu v systému
osídlení
Na požadavky bodu II. a). 1 reaguje územní plán následovně:
• vytváří podmínky pro:
o zlepšení dopravní obsluhy a technické obsluhy (podmíněnost výstavby)
o zlepšení občanské vybavenosti (MŠ, ZŠ, plochy sportu, podmínky dalších
ploch)
o obnova centra a dalších veřejných prostranství Statenic
o zlepšení prostupnosti pro pěší a cyklisty
o obnova a ochrana hodnot území
o podpora ekostabilizačních a retenčních funkcí krajiny (ÚSES, plochy NS o, ZX,
veřejná zeleň, niva)
• minimální rozsah nově vymezených ploch, které nebyly dosud ještě vymezeny v ÚPD
a v ÚR
II. a). 2 Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení
zastavitelných ploch
ÚP stanovuje ucelenou urbanistickou koncepci s těmito základními prvky:
• rozvoj obce jako dnes již spojitého zastavěného území v údolí Statenického potoka
s dvěma hlavními jádry Statenice a Černý Vůl, s důrazem na centrum ve Statenicích
126
(obecní úřad, obchod, zámek, školka, park Parádnice) – v jádrech je kladen důraz na
zachování charakteru venkovské zástavby
• niva potoka s vymezeným Q100, QAZ a prvky ÚSES bude chráněna před novou
zástavbou
• na úbočích, dnes již převážně intenzivně zastavěných, mohou být doplněny jednotlivé
stavby, či menší skupiny, vždy však s ohledem na:
o zejména zajištění odpovídajících parametrů dopravní infrastruktury, která je
mnohde limitujícím prvkem pro novou zástavbu
o zachování retenční schopnosti území (rezervování ploch pro opatření ke
zvýšení retenční schopnosti území)
o zachování prostupnosti pro pěší a cyklisty
• rozvoj zástavby na terasách nad údolím v území dřívějších polí a sadů obklopujících
vesnici
o tento rozvoj byl již dříve navržen v rozsahu, který přesahuje reálný rozvojový
potenciál území
o nový územní plán tyto rozvojové plochy přebírá z důvodů ekonomických
(náhrady za vynaložené náklady) a právních (vydaná rozhodnutí) a současně
navrhuje řadu opatření, která mají omezit hrozící rizika
o územní plán podmiňuje novou výstavbu:
 realizací dopravní, technické i občanské vybavenosti
 zajištěním dostatku ploch zeleně a veřejných prostranství
 zajištěním prostupnosti území a vazeb na plochy stávající zástavby
 regulací výstavby – plošnou i prostorovou pro zajištění ochrany
krajinného rázu a dostatečné retenční schopnosti území
 zajištění ploch pro opatření proti splachovým povodním
 zajištění ploch pro retenci dešťových vod
ÚP stanovuje koncepci dopravní infrastruktury s těmito základními prvky:
• výhledový návrh obchvatu II/240
• nová propojení místních a účelových cest i do sousedních vesnic
• pěší prostupnost
• zajištění ploch pro parkování
Dříve vydaná správní rozhodnutí jsou zobrazena v samostatném výkresu, který je součástí
odůvodnění, neboť v koordinačním výkrese by tato informace nebyla zobrazena přehledně.
Pořadí změn v území bylo stanoveno s cílem podmínit výstavbu zejména v rozhodujících
rozvojových plochách (areál Boušovský a areál Jabloňový Sad). Podmínky výstavby jsou
zejména:
• výstavba nových propojení spojnice II/240 a silnic III. třídy
• dokončení ploch zeleně, dokončení veřejné infrastruktury
II. a). 3 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání
veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn
II. a). 3.1 Veřejná dopravní infrastruktura
ÚP stanovuje koncepci dopravní infrastruktury s těmito základními prvky:
• výhledový návrh obchvatu II/240
• nová propojení místních a účelových cest i do sousedních vesnic
• pěší prostupnost
• zajištění ploch pro parkování
Dopravní koncepce je navržena v souladu s požadavky zadání, viz kapitola 3.e.4.1)
Zdůvodnění řešení dopravy a ve výkresech: O4 Dopravní infrastruktura, O8 Cyklotrasy, lokální
pěší a turistické trasy, O10 Dopravní vazby na sousední obce a v příloze G1 Výhledová trasa
obchvatu II/241 a G2 Ochranná pásma letiště.
127
II. a). 3. 2 Veřejná technická infrastruktura
Veřejná technická infrastruktura je navržena v souladu se zadáním, viz kapitola 3.e.4.2)
Zdůvodnění technické infrastruktury a výkresy O5 Zásobování vodou, O6 Splašková
kanalizace, O7 Energetika a spoje, O9 Dešťové vody.
II. a). 3. 3 Občanské vybavení
Občanské vybavení je navrženo v souladu se zadáním, viz kapitola 3.e.4.3) Zdůvodnění
řešení občanského vybavení.
II. a). 4 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného
a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně
prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
Koncepce uspořádání krajiny je navržena v souladu se zadáním, viz kapitola 3.e.5).
K jednotlivým bodům zadání:
• bylo navrženo zlepšení prostupnosti území několika lokálními pěšími trasami
• v trase Únětického potoka prochází regionální biokoridor; v plochách tohoto biokoridoru
je nepřípustné oplocování
• zelená osa celého území, kterou tvoří údolí Únětický potok se zelení doprovázející
vodní tok, je chráněna územním plánem před novou zástavbou; podél potoka je
navrženo zprůchodnění pro pěší
• zalesnění v západní části území je možné realizovat na ploše K04, kde je vymezena
Smíšená plocha nezastavěného území s ochrannou funkcí
• pro snížení ohrožení území obce povodněmi a erozí bylo navrženo zvýšení retence
v povodí různými způsoby (zatravnění, zalesnění, výsadba mezí, akumulační nádrž,
suché poldery); technické provedení bude upřesněno v následné dokumentaci
• ÚSES byl v ÚP upřesněn
• územní plán navrhl na několika místech doprovodnou zeleň podél účelových cest
(například podél cesty k Velkým Přílepům)
• plochy navržené v územním plánu předešlou ÚPD, na kterých jsou také vydaná
územní a stavební povolení byly do nového územního plánu převzaty; tyto plochy leží
v řadě případů na půdách třídy ochrany I. a II.
• krátkodobou a víkendovou rekreaci podporuje územní plán především návrhem
prostupnosti krajiny
II. a). 5 Požadavky vyplývající pro základní koncepci rozvoje obce, urbanistickou koncepci,
koncepci veřejné infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny z politiky územního rozvoje, ze
zásad územního rozvoje a z územně analytických podkladů
II. a). 5. 1 Požadavky vyplývající pro základní koncepci rozvoje obce, urbanistickou koncepci,
koncepci veřejné infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny z politiky územního rozvoje
Základní koncepce rozvoje obce, urbanistická koncepce, koncepce veřejné infrastruktury
a koncepce uspořádání krajiny je zpracována v souladu s požadavky, vyplývajícími z politiky
územního rozvoje, viz kapitola 2.a) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem tohoto odůvodnění.
II. a). 5. 2 Požadavky vyplývající pro základní koncepci rozvoje obce, urbanistickou koncepci,
koncepci veřejné infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny ze zásad územního rozvoje
Základní koncepce rozvoje obce, urbanistická koncepce, koncepce veřejné infrastruktury
a koncepce uspořádání krajiny je zpracována v souladu s požadavky, vyplývajícími ze Zásad
územního rozvoje Středočeského kraje, viz kapitola 2.a) tohoto odůvodnění.
128
II. a). 5. 3 Požadavky vyplývající pro základní koncepci rozvoje obce, urbanistickou koncepci,
koncepci veřejné infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny z územně analytických podkladů
Pro území ORP Černošice, ve kterém se obec Statenice nachází, jsou pořízeny územně
analytické podklady (2. aktualizace z roku 2012). Pro potřebu pořízení územního plánu byly
zpracovány a v květnu 2013 odevzdány také doplňující průzkumy a rozbory.
Do územního plánu byly z ÚAP převzaty a v doplňujících průzkumech a rozborech doplněny
limity využití území. Obdobně i hodnoty území byly převzaty z ÚAP a doplněny. Územní plán
je chrání a rozvíjí - viz kapitola 3.e.1) Zdůvodnění základní koncepce rozvoje území obce
a podmínek pro ochranu jeho hodnot. Úkoly vyplývající z PÚR ČR a ze ZÚR SK byly
prověřeny s relevantní z nich byly řešeny (viz kapitola 2.a) Soulad územního plánu s politikou
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem tohoto odůvodnění.
Pořizovatel předal projektantovi cca 50 podnětů a žádostí, které projektant prověřil a část
z nich zapracoval do nového územního plánu.
Při návrhu ÚP byl sledován zájem na eliminaci slabých stránek a hrozeb a na posilování
silných stránek a příležitostí v jednotlivých oblastech života obce, konkrétně snaha o doplnění
deficitní veřejné infrastruktury, o minimalizaci negativních vlivů dynamického rozvoje území na
přírodu krajinu a o prostorové propojení nových budoucích částí obce se současnou vesnicí,
což by mělo přispět k omezení vzniku sociální segregace nových částí obce.
II. b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití,
které bude nutno prověřit
Územní plán vymezil tři územní rezervy a stanovil podmínky pro prověření jejich budoucího
využití, viz kapitola 3.e.8) Zdůvodnění vymezení územních rezerv.
II. c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
Tyto požadavky jsou splněny, územní plán vymezil 25 veřejně prospěšných staveb pro
dopravní infrastrukturu, 2 veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu, 2 plochy pro
veřejně prospěšná opatření – ÚSES. Asanace není územním plánem navržena.
II. d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo
uzavřením dohody o parcelaci
Územní plán nenavrhuje plochy, ve kterých bude rozhodování o změnách podmíněno
vydáním regulačního plánu. Podmínka územní studie byla stanovena pro 10 ploch a podmínka
dohody o parcelaci pro 4 plochy, viz kapitoly 3.e.9) a 3.e.10).
II. e) Případný požadavek na zpracování variant řešení
Variantní řešení nebylo zadáním požadováno.
II. f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního
plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Tyto požadavky jsou splněny s výjimkou zpracování samostatného výkresu pořadí změn.
Územní plán Statenice stanovuje pořadí změn v území u 7 zastavitelných ploch. Důvodem je
nutnost včasného zajištění veřejné dopravní a technické infrastruktury pro jednotlivé rozvojové
lokality i obec jako celek. Výkres není zpracován, protože textová část výroku je zcela
jednoznačná.
129
II. g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
úřad ve svém stanovisku č.j. 116965/2013/KUSK ze dne 26. 8. 2013 k návrhu zadání
konstatoval, že Územní plán Statenice není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí
a ve svém stanovisku podle § 45i zákona o ochraně přírody 116965/2013/KUSK ze dne
16. 8. 2013 vyloučil významný vliv územního plánu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území proto nebylo
zpracováno.
4.c) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje
viz příloha č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., část II. odst. 1 c)
V územním plánu Statenice je řešena výhledová objízdná trasa silnice II/240, respektive
II/241. Řešení není v rozporu s návrhem ZÚR Středočeského kraje, je jeho doplněním
v mikroregionální úrovni. Výhledová objízdná trasa se týká obcí Horoměřice, Statenice,
Únětice, Úholičky a Velké Přílepy. Je řešením dopravní problematiky v příměstském
suburbanizačním prostoru. Odstraňuje významné dopravní závady na průjezdech Černým
Volem a Velkými Přílepy. Z části využívá stávajících komunikací mimo zastavěná území,
z části je navržena nová trasa. Pro ověření řešení a jako podklad pro projednání s dotčenými
obcemi by bylo vhodné zpracovat prověřovací dopravně urbanistickou studii. Pokud by trasa
byla prověřena jako vhodná a souhlasně projednána, bylo by vhodné její zakotvení
v územních plánech obcí.
Pokud vycházíme z definice, že nadmístního významu jsou taková řešení, která ovlivní více
obcí, potom je třeba uvést následující:
Územní plán Statenic je navržen tak, aby rozvoji obytné funkce odpovídal i navržený rozvoj
veřejné infrastruktury. Využití zastavitelných ploch navržených v územním plánu Statenice by
mohlo přinést růst počtu obyvatel obce, který bude mít vliv i na život sousedních obcí. Přitom
plánovaný rozvoj sousedních obcí je rovněž velmi dynamický.
Proto přináší územní plán Statenice odpovídající návrh dopravní a technické infrastruktury
(viz územní rezerva pro objízdnou trasu silnice II/241, posílení přivaděče pitné vody, návrh
nové čistírny odpadních vod).
Vzhledem k navrženému rozvoji obce spojenému s uvažovaným nárůstem počtu obyvatel až
na 3 500 (v horizontu budoucích cca 20 – 30 let) chce obec usilovat o soběstačnost
v záležitosti mateřské a základní školy. I tato zařízení ovlivní situaci v sousedních obcích,
jejichž vybavenost dosud obyvatelé Statenic využívají. Kromě nekomerční občanské
vybavenosti lze v souladu s územním plánem Statenice realizovat i odpovídající obchodní
vybavenost, služby, zařízení pro rekreaci a sport.
Území obce Statenice má i širší rekreační význam jako rekreační zázemí pro obyvatele okolí
Prahy i hlavního města samotného. Na to reaguje územní plán návrhem zvýšení prostupnosti
krajiny (cyklistické a pěší trasy).
Také záměr výstavby golfového hřiště je nadmístního významu. Hřiště by mělo být umístěno
zejména na území sousední obce Velké Přílepy.
Koordinovaně se sousedními obcemi je navrženo i upřesnění územního systému ekologické
stability.
130
4.d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
viz příloha č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., část II. odst. 1 d)
4.d.1) Zemědělský půdní fond
Podrobné Zdůvodnění vymezení ploch, které jsou předmětem vyhodnocení, je obsaženo
v kapitolách odůvodnění:
 3.e.2.1) Přehled a zdůvodnění zastavitelných ploch a ploch přestavby
 3.e.5) Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny, 3.e.5.3) Zdůvodnění návrhu ploch
změn v krajině
 3.f) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
Znázornění ploch, které již byly dříve zařazeny jako zastavitelné v předešlé ÚPD je v grafické
příloze:
 G3 Zastavitelné plochy vymezené v novém ÚP a jejich výskyt ve Změně č.1 a č.2.
K problematice záborů je zpracován výkres:
 O2 Předpokládané zábory půdního fondu
Nově vymezené zastavitelné plochy na pozemcích třídy ochrany 1 a 2
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF je zpracováno
v souladu s přílohou č.3 vyhl. č.13/1992 Sb. v platném znění a v souladu se zásadami plošné
ochrany ZPF, které jsou uvedeny v §4 zákona č.41/2015 Sb. To znamená, že navrhované
lokality na půdách I. a II. třídy ochrany, které nebyly dříve odsouhlaseny v platné územně
plánovací dokumentaci jsou zdůvodněny jiným výrazně převažujícím veřejným zájmem.
V případě Statenic se jedná o plochu Z10 (ČOV), Z21 a plochu Z23 – nově vymezenou na
jihovýchodním okraji Černého Vola.
Plocha Z10 byla vymezena na východním okraji obce v nivě potoka a je určena pro strategicky
významnou stavbu nové čistírny odpadních vod (plocha technické infrastruktury). Jedná se o
ornou půdu třídy ochrany 1 o rozloze 0,45 ha. Plocha není součástí velkého polního celku. Je
zarostlá náletovými dřevinami. Lze konstatovat, že veřejný zájem využití plochy výrazně
převažuje nad zájmem ochrany půdního fondu v této ploše.
Plocha Z21 má celkovou rozlohu 1,07 ha orné půdy, z toho na půdě třídy ochrany 2 je 0,89 ha
a na půdě třídy ochrany 5 je 0,18 ha. Plocha je navržena z důvodu potřeby řešení nového
napojení ulice K Cihelně, a tím i celé severní části Statenic západně od silnice II/240 na tuto
silnici. Současné napojení je technicky nevyhovující a velmi nebezpečné. Plocha bude řešena
územní studií, která vyřeší tento dopravní problém a na zbylé části plochy budou umístěny
rodinné domy – plocha je zařazena do kategorie bydlení v rodinných domech a má stanovenu
podmínku územní studie, v přípustném využití jsou místní komunikace. Realizovat v dané
ploše jen komunikaci bez napojení parcel pro bydlení by bylo nehospodárné a z hlediska
zásahu do soukromých zájmů vlastníka pozemku neobhajitelné. Lze konstatovat, že veřejný
zájem využití plochy výrazně převažuje nad zájmem ochrany půdního fondu v této ploše.
Plocha Z23 je vymezena na základě pokynů pořizovatele pro úpravu po společném jednání
(vyhodnocení připomínky vlastníka pozemku). Jedná se o „zbytkový“ pozemek na okraji
katastrálního území – zarostlý náletovou zelení. Pozemek má evidovanou kulturu orná půda a
třídu ochrany 2. Není součástí žádného uceleného lánu. Leží při ulici Ke Kříži, takže je i ve
veřejném zájmu využít jej pro výstavbu rodinného domu a zhodnotit tak již provedené investice
do veřejné infrastruktury. Rozloha plochy je 1442 m.
131
Předmět vyhodnocení
podrobně – viz tabulky
Zastavitelné plochy:
 Územní plán vymezuje 20 zastavitelných ploch a 1 plochu přestavby. Plochy jsou
číslovány Z01 až Z23, přitom tři plochy byly po společném jednání z návrhu vypuštěny
(Z16, Z20, Z22).
Přestavbová plocha:
 Územní plán vymezil jednu přestavbovou plochu. Tato plocha není předmětem
vyhodnocení.
Plochy změn v krajině:
 Územní plán vymezuje 10 ploch změn v krajině. Předmětem vyhodnocení jsou plochy
K01, K02, K03, K10 určené pro extenzivní rekreační využití s vyloučením zástavby.
Z ploch změn v krajině byly vyčleněny z vyhodnocení záboru plochy pro založení
ÚSES (K05, K06), plochy se zvýšeným významem pro zajištění retenční schopnosti
krajiny (K04, K07, K08), kde se navrhuje zatravnění či zalesnění a plocha K09, kde se
navrhují přírodní krajinářské úpravy v návaznosti na obnovu historického parku
Parádnice).
Celkem činí zábor pro zastavitelné plochy a plochy změn v krajině: 114.70 ha ploch.
Z toho – druhy ploch s rozdílným způsobem využití:
podrobně – viz tabulky
 Bydlení a smíšené bydlení celkem: 74,9 (65 %)
 Občanská vybavenost: 1,3 ha (1 %)
 Sport a možností umísťování staveb: 0,3 ha (0, 2 %)
 Rekreace a sport (s vyloučením zástavby): 12,3 ha (11 %)
 Veřejná prostranství: 4,6 ha (4 %)
 Technická infrastruktura: 0,65 ha (1 %)
 Drobná výroba: 0,3 ha (0,2%)
 Zeleň: 20,3 ha (18 %)
Na 59 ha ploch v areálu Boušovský je vydán souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy.
Tyto plochy jsou do vyhodnocení předpokládaného záboru půdního fondu zahrnuty.
Zdůvodnění záborů
V kapitole 3.f) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch je podrobné zdůvodnění rozsahu a umístění zastavitelných
ploch. Značný rozsah záborů půdního fondu byl ovlivněn i právním stavem dosavadní ÚPD
a návazných rozhodnutí, což ovlivnilo vymezení zastavitelných ploch v novém územním plánu.
Z následující tabulky je zřejmé, kolik ploch bylo převzato schválených z předchozí
dokumentace (Změna č.1 ÚPSÚ), kolik ploch bylo vymezeno v souladu se Změnou č.2 ÚPSÚ
(zrušena z procesních důvodů) a kolik ploch bylo nově vymezeno tímto územním plánem.
Nově bylo vymezeno jen 4,4, ha ploch, což činí jen 3,5% celkových ploch záborů, z toho pro
zeleň je vymezeno 1,3 ha (1%).
132
Bilance zastavitelných ploch
vymezených v novém ÚP
Plochy, které jsou zastavitelné již v současnosti dle Změny č.1
ÚPSÚ
Plochy, které byly navrženy při Změně č.2 ÚPSÚ (zrušena)
nyní navrženy pro bydlení, veřejné
Plochy, které v minulosti nebyly
prostranství nebo technickou
navrhovány v ÚPD jako
infrastrukturu
zastavitelné
nyní navrženy pro zeleň
CELKEM
Podíl ze všech
zastavitelných ploch
Rozloha
v ha
95%
109
1,5%
1,7
2,5%
3
1%
1.3
100%
115
Vyhodnocení záborů z hlediska kvality půdního fondu – shrnutí
podrobně – viz tabulky
Kvalitní zemědělská půda zaujímá velkou část řešeného území. Zemědělská půda tříd
ochrany 1 se nachází jednak v údolní nivě Únětického potoka, která je z velké části již
zastavěna, a dále v severozápadní části území na terasách nad údolím.
Zde se nalézá rozvojové území – areál Boušovský (plochy Z02, Z03a,b,c, K03 a K10). Pro toto
území byl vydán 12.12.2005 MŽP souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu pro výstavbu „Soubor staveb – lokalita Boušovský Statenice“. Souhlas se týká
59 ha ploch, převážně trvalých travních porostů.
Zemědělská půda třídy ochrany 2 je rovněž na části pozemků v areálu Boušovský a dále
potom v Černém Volu u silnice Suchdolské.
Nivní půdy se vyskytují v údolí Únětického potoka.
Investice v půdě - odvodnění - zasahuje do jihovýchodní části území a dále se dílčí
odvodněná místa nacházejí v údolní nivě. Některé však již neexistují (oblast Statenického
Mlýna). Při výstavbě v území, kam zasahuje odvodnění, musí zůstat zachována funkčnost
zbývající části odvodnění.
Zvláštním fenoménem území jsou ovocné sady, často přestárlé a nevyužívané, dnes postupně
ustupující nové zástavbě.
Celkem zábor pro zastavitelné plochy a plochy změn v krajině: cca 114,7 ha.
Z toho:
 na půdách třídy ochrany 1: 56,5 ha (49 %)
 na půdách třídy ochrany 2: 16 ha (14 %)






orná půda: 7,4 ha (6 %)
trvalé travní porosty: 76 ha (66 %)
zahrady: 1,8 ha (2 %)
sady: 28 ha (24 %)
ostatní plochy: 1,7 ha (1 %)
les: 0,00 ha
133
Pozemkové úpravy
V současné době není zahájeno řízení ke zpracování komplexní pozemkové úpravy ve smyslu
citovaného zákona v katastrálním území obce Statenice. U změn, které vedou k záboru
některých stávajících zemědělsky využívaných pozemků, bude zachován přístup na
zemědělské pozemky, které nebudou dotčeny novým schváleným územním plánem.
4.d.2) Pozemky určené k plnění funkce lesa
Území Statenic vykazuje poměrně nízkou lesnatost: Lesní komplex zasahuje do jihozápadní
části řešeného území a menší lesní pozemek v západní části území.
Ochranné pásmo lesa - 50 m od hranice lesa musí být navrženou zástavbou respektováno,
resp. výstavba v něm podléhá souhlasu orgánu ochrany lesa, který může stanovit podmínky.
Žádná ze zastavitelných ploch a ploch přestavby není navržena na pozemku s funkcí lesa.
Kromě ploch lesních jsou pozemky určené k plnění funkcí lesa zahrnuty i do ploch přírodních,
V regulativech těchto ploch je výslovně uvedeno, že se nepřipouští se jejich změna na jiný
druh pozemku
5. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
Bude doplněno dle výsledků projednání.
6.
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Ve stanovené lhůtě v rámci projednání návrhu Územního plánu Statenice podle § 50
odst. 3 stavebního zákona byly uplatněny připomínky:
1. Ing. Jiří Kočař, Nobelova 1, 160 00 Praha 6
Věc: Žádost o zařazení pozemků do územního plánu
Vážený pane starosto,
Je tomu dnes již asi 10 let, co mně Vaši předchůdci požádali o pomoc při změně katastrálních
hranic a přípravě nového ÚP obce. Za to mně přislíbili zařazení dvou mých pozemků v oblasti
Pod Vodárnou a Pod Herou do ÚP jako stavební; určené pro bytovou nebo smíšenou
zástavbu.
Dále obec požadovala sponzorské finanční dary a uhrazení nákladů na změnu ÚP.
Z předešlých společných jednání s Vámi a Vašimi předchůdci, kde jsme si potvrdili nesplněné
závazky obce, a na druhé straně jsme potvrdili, že Vaše požadavky ke mně byly beze zbytku
splněny. Obec svým závazkům nemohla dostát, neboť v minulosti došlo ke zrušení ÚP
soudem.
Nicméně na jednáních s Vámi jsem byl Vámi společně ujištěn, že k dostání závazkům obce
dojde v příštím ÚP obce, a že kompenzace – vrácení mého finančního a věcného plnění je
předčasná.
Z Vaší veřejné desky jsem se v tomto týdnu dozvěděl, že obec ani v navrhovaném ÚP svým
závazkům vůči mé osobě nehodlá dostáti. Prosím Vás proto o přehodnocení ÚP, tak jak jste
se k němu s Vašimi předchůdci: panem Ing. Kopincem a panem Pokorným a zastupitelstvem
obce zavázali.
134
Vyhodnocení připomínky:
Protože v textu připomínky nebyla uvedena čísla pozemků, kterých se připomínka týká,
vyžádal si pořizovatel od p. Kočaře jejich doplnění. Jedná se požadavek na vymezení
pozemků p.č. 584 a 831 v kú. Statenice jako zastavitelných ploch pro bydlení nebo smíšenou
zástavbu.
Připomínce ve věci pozemku p.č. 584 v k.ú. Statenice se nevyhovuje z těchto důvodů:
Pozemek p.č. 584 není v ÚPSÚ Statenice (Změně č. 1) vůbec řešen, byl v té době mimo
správní území obce Statenice. Ve změně č. 2 ÚPSÚ Statenice byla jeho část vymezena jako
zastavitelná plocha Z2-22 se způsobem využití bydlení s obslužnou funkcí (OC), Změna č. 2
však byla soudem zrušena.
Jedná se o plochu pozemku o celkové výměře 17.707 m2 na jihovýchodním okraji obce, ornou
půdu vysokou třídou ochrany 2. V rámci prověřování vymezení zastavitelných ploch byla
v souladu se zadáním prověřována i možnost vymezení této plochy pro výstavbu, výsledkem
však bylo tuto plochu jako zastavitelnou nevymezovat. A to rovněž v souladu se zadáním,
které pořizovateli a projektantovi ukládá přednostní zohlednění zastavitelných ploch, kde již
byla zahájena příprava výstavby (vydaná územní rozhodnutí, stavební povolení a další vydaná
správní rozhodnutí). Vzhledem k tomu, že takových zastavitelných ploch je na území obce
Statenice velké množství (viz příloha textové části odůvodnění G4 Vydaná územní rozhodnutí
a stavební povolení a kapitola 3.f) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch), není vymezování dalších zastavitelných
ploch a zábor dalších pozemků kvalitní zemědělské půdy možné vyhodnotit jako nezbytné a
odůvodnitelné.
Připomínce ve věci pozemku č.p. 831 v k.ú. Statenice se vyhovuje částečně z těchto
důvodů:
Pozemek p.č. 831 leží na jižním okraji obce, v návrhu ÚP Statenice ke společnému jednání již
byla jeho část zahrnuta do zastavitelné plochy Z14 určené pro bydlení v rodinných domech –
městské a příměstské (BI). V ÚPSÚ Statenice (Změně č. 1) není vůbec řešen, byl v té době
mimo správní území obce Statenice. Ve změně č. 2 byl jeho část vymezen jako zastavitelná
plocha Z2-06 se způsobem využití bydlení s obslužnou funkcí (OC), Změna č. 2 však byla
soudem zrušena.
V rámci vyhodnocení připomínky pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem prověřovali
možnost využití plochy celého pozemku pro bydlení. Jedná se o plochu, která zcela navazuje
na zastavěné území a sousední zastavitelnou plochu Z14, o zemědělskou půdu 3. třídy
ochrany, ovocný sad, který zde však ve skutečnosti již neexistuje. V průběhu vyhodnocení
výsledků projednání a prověřování plochy se ukázalo, že je v této lokalitě nutné řešit
problematiku zásobování pitnou vodou (zvýšené odběry vody v souvislosti s plánovanou
zástavbou v této části obce) a je zde proto nezbytné vybudování vodojemu.
Možnost vymezení celého pozemku jako zastavitelné plochy byla během vyhodnocování
výsledků projednání návrhu ÚP Statenice projednána s orgánem ochrany přírody MěÚ
Černošice, odborem životního prostředí. Vydáno stanovisko č.j. MUCE31018/2015 OZP/Kr ze
dne 1. 6. 2015, ve kterém orgán ochrany přírody nesouhlasí s celým vymezením plochy jako
zastavitelné z důvodu kumulativního vlivu zástavby na sousední prameniště . Z tohoto plochu
není možné vymezit jako zastavitelnou v celém rozsahu. Z důvodu ochrany prameniště a
dostatečného odstupu zástavby od sousedních zastavitelných ploch v Horoměřicích je proto
připomínce vyhověno částečně a pouze část plochy pozemku s odstupem od prameniště je
začleněna do zastavitelné plochy Z14 s tím, že v její jižní části je navržena veřejně prospěšná
stavba VT03 – výstavba vodojemu v zastavitelné ploše Z14, na níž navazuje pás zeleně se
specifickým využitím (ZX), jako opatření ke zvýšení retence dešťových vod.
135
2. Jiří Švarc, Irena Švarcová, Račanská 201, Statenice
Věc: Uplatnění připomínky do návrhu Územního plánu Obce Statenice
V souladu s § 50 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, uplatňuji jako
vlastník pozemku č. 221/12 v kat. území Statenice připomínku do návrhu Územního plánu
obce Statenice.
Návrh nového Územního plánu předmětný pozemek zařazuje do území označeného ZS –
soukromá zeleň a s tímto zařazením výhradně nesouhlasíme, neboť dle současného platného
Územního plánu lze předmětný pozemek zastavět stavbou rod. domu. Právě tuto výstavbu pro
rodinné bydlení plánujeme, což by nový Územní plán neumožňoval. Současně je třeba dodat,
že by jako vlastníkům předmětného pozemku vznikla vysoká újma, která by spočívala
v rozdílu obvyklé ceny pozemku, který lze zastavět a pozemku, který nelze zastavět.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce není možné vyhovět z těchto důvodů:
Jedná se o požadavek na vymezení zastavitelné plochy v údolní nivě Únětického potoka.
Pozemek 221/12 v k.ú. Statenice leží v nivě Únětického potoka, takřka celý v jeho záplavovém
území Q100. V ÚPSÚ Statenice (Změně č. 1) je severní část pozemku vymezena jako součást
zastavěného území OC, tedy s možností výstavby. Od roku 2004, kdy Změna č. 1 ÚPSÚ
Statenice nabyla účinnosti, však k výstavbě tato část pozemku využita nebyla. Zbývající jižní
část pozemku je vymezena jako sady a zahrady (PSZ). V novém ÚP Statenice je pozemek
vymezen jako stávající plocha zeleně soukromé a vyhrazené (ZS), tedy v souladu se
skutečným způsobem využití podle KN, kde je pozemek veden jako zahrada.
V návrhu ÚP Statenice není pozemek 221/12 vymezen pro výstavbu z těchto důvodů:
− podle zásad pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje
tohoto území stanovených v ZÚR SK pod bodem 198 písm. m) je třeba chránit říční
nivy a zabránit jejich zastavování,
− podle republikových priorit územního plánování k zajištění udržitelného rozvoje území
č. 25 a 26 stanovených v PÚR ČR je třeba vytvářet podmínky pro preventivní ochranu
před záplavami s cílem minimalizovat rozsah případných škod a vymezovat
zastavitelné plochy v záplavových územích lze pouze ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Vzhledem k tomu, že území obce Statenice umožňuje
vymezení dostatečného rozsahu zastavitelných ploch mimo záplavové území, nejedná
se o tento případ a vymezení zastavitelné plochy je v tomto prostoru neodůvodnitelné,
− podle § 31 odst. 4 a § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou ZÚR SK a PÚR ČR pro
pořizování a vydání územního plánu závazné, územní plán musí být v souladu se ZÚR
SK a PÚR ČR.
Nesoulad se ZÚR SK a nezbytnost odstranění nedostatku územního plánu - vymezení
zastavitelných ploch v údolní nivě Únětického potoka, konstatoval rovněž Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje ve svém stanovisku vydaném podle § 50
odst. 7 stavebního zákona. Byť byl tento nesoulad konstatován konkrétně k jiným plochám,
vymezeným v návrhu ÚP Statenice ke společnému projednání, lze důvodně předpokládat, že
by vymezení jakýchkoliv jiných ploch v údolní nivě bylo krajským úřadem vyhodnoceno stejně i
v další fázi projednání návrhu územního plánu (řízení o návrhu s veřejným projednáním).
Přesto byla možnost vymezení pozemku jako zastavitelné plochy na základě uplatněné
připomínky projednána s dotčenými orgány ochrany přírody a vodoprávním úřadem, kterými je
MěÚ Černošice, odbor životního prostředí.
Ve stanovisku č.j. MUCE31018/2015 OZP/Kr ze dne 1. 6. 2015 požaduje orgán ochrany
přírody cit.: „…plné zachování nezastavěné části údolní nivy Únětického potoka a ÚSES na
území obce Statenice, a to s ohledem na ochranu významných krajinných prvků (§ 4 odst. 3
zákona č. 114/1992Sb.) a ochranu ÚSES (§ 4 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb.), proto
136
s navrhovaným převedením těchto přírodních ploch údolní nivy do zastavitelného území
nesouhlasí“.
Ve stejném stanovisku vodoprávní úřad konstatoval, že ke stavbám, které by se nacházely na
pozemcích sousedících s korytem vodního toku Únětického potoka a nacházely se v jeho
záplavovém území mimo aktivní zónu (případ tohoto pozemku), by bylo třeba souhlasu
vodoprávního úřadu. Nicméně vzhledem k výše uvedenému důvodu zajištění souladu s PÚR
ČR nelze zastavitelnou plochu v záplavovém území vymezit.
3. Josef Krček, Bohuslava Krčková
Věc: Námitka k návrhu nového územního plánu obce Statenice
Žádáme o vrácení pozemku č. 93/2 k.ú. Statenice do zóny určené k bydlení, tak jak je to
v současné době v 1. změně územního plánu.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce není možné vyhovět z těchto důvodů:
Jedná se o požadavek na vymezení zastavitelné plochy v údolní nivě Únětického potoka, v
lokálním biocentru.
Pozemek 93/2 v k.ú. Statenice leží v nivě Únětického potoka, z velké části v jeho záplavovém
území Q100 a aktivní zóně záplavového území. V ÚPSÚ Statenice (Změně č. 1) plocha
pozemku vymezena jako součást zastavěného území pro bydlení v rodinných domech (OC),
tedy s možností výstavby. Od roku 2004, kdy Změna č. 1 ÚPSÚ Statenice nabyla účinnosti,
však k výstavbě využit nebyl. V novém ÚP Statenice je pozemek vymezen jako plocha
smíšeného nezastavěného území přírodního, zemědělského, vodohospodářského a
ochranného (NSpzvo), což je v souladu s jeho skutečným charakterem.
V návrhu ÚP Statenice není pozemek 221/12 vymezen pro výstavbu z těchto důvodů:
− na základě vymezení zastavěného území v souladu s § 58 stavebního zákona není
pozemek v zastavěném území,
− vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl zahrnut do lokálního biocentra LBC 20a
Pod parádnicí, ÚSES podléhá ochraně podle zákona č. 114/1993 Sb.,
− podle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon nelze v aktivní zóně umisťovat stavby
s výjimkou vodních děl,
− podle zásad pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje
tohoto území stanovených v ZÚR SK pod bodem 198 písm. m) je třeba chránit říční
nivy a zabránit jejich zastavování,
− podle republikových priorit územního plánování k zajištění udržitelného rozvoje území
č. 25 a 26 stanovených v PÚR ČR je třeba vytvářet podmínky pro preventivní ochranu
před záplavami s cílem minimalizovat rozsah případných škod a vymezovat
zastavitelné plochy v záplavových územích lze pouze ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Vzhledem k tomu, že území obce Statenice umožňuje
vymezení dostatečného rozsahu zastavitelných ploch mimo záplavové území, nejedná
se o tento případ a vymezení zastavitelné plochy je v tomto prostoru neodůvodnitelné,
− podle § 31 odst. 4 a § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou ZÚR SK a PÚR ČR pro
pořizování a vydání územního plánu závazné, územní plán musí být v souladu se ZÚR
SK a PÚR ČR.
Nesoulad se ZÚR SK a nezbytnost odstranění nedostatku územního plánu - vymezení
zastavitelných ploch v údolní nivě Únětického potoka, konstatoval rovněž Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje ve svém stanovisku vydaném podle § 50
odst. 7 stavebního zákona. Byť byl tento nesoulad konstatován konkrétně k jiným plochám,
vymezeným v návrhu ÚP Statenice ke společnému projednání, lze důvodně předpokládat, že
137
by vymezení jakýchkoliv jiných ploch v údolní nivě bylo krajským úřadem vyhodnoceno stejně i
v další fázi projednání návrhu územního plánu (řízení o návrhu s veřejným projednáním).
Přesto byla možnost vymezení pozemku jako zastavitelné plochy na základě uplatněné
připomínky projednána s dotčenými orgány ochrany přírody a vodoprávním úřadem, kterými je
MěÚ Černošice, odbor životního prostředí.
Ve stanovisku č.j. MUCE31018/2015 OZP/Kr ze dne 1. 6. 2015 požaduje orgán ochrany
přírody cit.: „…plné zachování nezastavěné části údolní nivy Únětického potoka a ÚSES na
území obce Statenice, a to s ohledem na ochranu významných krajinných prvků (§ 4 odst. 3
zákona č. 114/1992Sb.) a ochranu ÚSES (§ 4 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb.), proto
s navrhovaným převedením těchto přírodních ploch údolní nivy do zastavitelného území
nesouhlasí“.
Ve stejném stanovisku vodoprávní úřad konstatoval, že podle § 67 odst. 1 vodního zákona
nelze v aktivní zóně záplavového území umisťovat stavby (kromě vyjmenovaných vodních
děl). Ke stavbám, které by se nacházely na pozemcích sousedících s korytem vodního toku
Únětického potoka a nacházely se v jeho záplavovém území mimo aktivní zónu (případ tohoto
pozemku), by bylo třeba souhlasu vodoprávního úřadu. Nicméně vzhledem k výše uvedenému
z důvodu zajištění souladu s PÚR ČR nelze zastavitelnou plochu v záplavovém území
vymezit.
4. Václav Švarc, Za Cihelnou 113, Statenice
Věc: Uplatnění připomínky do návrhu Územního plánu Obce Statenice
V souladu s § 50 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, uplatňuji jako
vlastník pozemku č. 221/11 v kat. území Statenice připomínku do návrhu Územního plánu
obce Statenice. Návrh nového Územního plánu předmětný pozemek zařazuje do území
označené ZS – soukromá zeleň a s tímto zařazením výhradně nesouhlasíme, neboť dle
současného platného Územního plánu lze předmětný pozemek zastavět stavbou rodinného
domu. Právě tuto výstavbu pro rodinné bydlení plánujeme, což by nový Územní plán
neumožňoval. Současně je třeba dodat, že by jako vlastníkům předmětného pozemku vznikla
vysoká újma, která by spočívala v rozdílu obvyklé ceny pozemku, který lze zastavět a
pozemku, který nelze zastavět.
Předem děkujeme za kladné vyřízení výše uvedené připomínky.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce není možné vyhovět z těchto důvodů:
Jedná se o požadavek na vymezení zastavitelné plochy v údolní nivě Únětického potoka.
Pozemek 221/11 v k.ú. Statenice leží v nivě Únětického potoka, z části v jeho záplavovém
území Q100 a aktivní zóně záplavového území. V ÚPSÚ Statenice (Změně č. 1) plocha
pozemku není vymezena pro výstavbu, jak uvádí podatelé připomínky, ale je vymezena jako
plocha zahrad a sadů (PSZ). Jako plocha pro výstavbu nebyl pozemek vymezen ani ve
zrušené Změně č. 2 ÚPSÚ Statenice. V novém ÚP Statenice je pozemek vymezen jako zeleň
soukromá a vyhrazená (ZS), což je v souladu s jeho skutečným stavem dle KN, kde je
pozemek zapsán jako zahrada.
V návrhu ÚP Statenice není pozemek 221/11 vymezen pro výstavbu z těchto důvodů:
− podle zásad pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje
tohoto území stanovených v ZÚR SK pod bodem 198 písm. m) je třeba chránit říční
nivy a zabránit jejich zastavování,
− podle republikových priorit územního plánování k zajištění udržitelného rozvoje území
č. 25 a 26 stanovených v PÚR ČR je třeba vytvářet podmínky pro preventivní ochranu
před záplavami s cílem minimalizovat rozsah případných škod a vymezovat
138
−
zastavitelné plochy v záplavových územích lze pouze ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Vzhledem k tomu, že území obce Statenice umožňuje
vymezení dostatečného rozsahu zastavitelných ploch mimo záplavové území, nejedná
se o tento případ a vymezení zastavitelné plochy je v tomto prostoru neodůvodnitelné,
podle § 31 odst. 4 a § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou ZÚR SK a PÚR ČR pro
pořizování a vydání územního plánu závazné, územní plán musí být v souladu se ZÚR
SK a PÚR ČR.
Nesoulad se ZÚR SK a nezbytnost odstranění nedostatku územního plánu - vymezení
zastavitelných ploch v údolní nivě Únětického potoka, konstatoval rovněž Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje ve svém stanovisku vydaném podle § 50
odst. 7 stavebního zákona. Byť byl tento nesoulad konstatován konkrétně k jiným plochám,
vymezeným v návrhu ÚP Statenice ke společnému projednání, lze důvodně předpokládat, že
by vymezení jakýchkoliv jiných ploch v údolní nivě bylo krajským úřadem vyhodnoceno stejně i
v další fázi projednání návrhu územního plánu (řízení o návrhu s veřejným projednáním).
Přesto byla možnost vymezení pozemku jako zastavitelné plochy na základě uplatněné
připomínky projednána s dotčenými orgány ochrany přírody a vodoprávním úřadem, kterými je
MěÚ Černošice, odbor životního prostředí.
Ve stanovisku č.j. MUCE31018/2015 OZP/Kr ze dne 1. 6. 2015 požaduje orgán ochrany
přírody cit.: „…plné zachování nezastavěné části údolní nivy Únětického potoka a ÚSES na
území obce Statenice, a to s ohledem na ochranu významných krajinných prvků (§ 4 odst. 3
zákona č. 114/1992Sb.) a ochranu ÚSES (§ 4 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb.), proto
s navrhovaným převedením těchto přírodních ploch údolní nivy do zastavitelného území
nesouhlasí“.
Ve stejném stanovisku vodoprávní úřad konstatoval, že podle § 67 odst. 1 vodního zákona
nelze v aktivní zóně záplavového území umisťovat stavby (kromě vyjmenovaných vodních
děl). Ke stavbám, které by se nacházely na pozemcích sousedících s korytem vodního toku
Únětického potoka a nacházely se v jeho záplavovém území mimo aktivní zónu (případ tohoto
pozemku), by bylo třeba souhlasu vodoprávního úřadu. Nicméně vzhledem k výše uvedenému
důvodu zajištění souladu s PÚR ČR nelze zastavitelnou plochu v záplavovém území vymezit.
5. Hien Chadrabová, Mšecká 820/10, Praha 5 – Jinonice
Věc: Připomínky k návrhu územního plánu 2014 obce Statenice a k zařazení pozemku č.
221/3, k.ú. Statenice
Na základě současného zveřejněného ÚP Statenice jsem zjistila, že nebylo vyhověno mé
žádosti o zařazení pozemku č. p. 221/3 o výměře 1.159 m2, k.ú. Statenice, okr. Praha – západ
evidovaný na LV 2014, do kategorie určených pro bytovou zástavbu a proto opakovaně
žádám, aby se tento pozemek zařadil mezi ty, na které je možné postavit stavbu určenou pro
rodinné bydlení.
Svoji žádost a odůvodňuji především tím, že tento pozemek byl již ve 2. Změně územního
plánu Statenice zařazen mezi stavební pozemky.
Z tohoto důvodu jsem si nechala vypracovat základní stavební studii k novému domu včetně
jeho umístění na parcele a to s respektováním všech pravidel.
Též jsem na zmíněný pozemek zavedla elektropřípojku, vodovodní a kanalizační přípojky.
Pozemek jsem oplotila.
Dále sděluji, že jsem obci darovala část našich pozemků na výstavbu místní, dnes již asfaltové
komunikaci V Lukách, která vede nejen kolem našeho pozemku, ale také i kolem sousedních
parcel. Pomohli jsme tak vstřícně obci zajistit plnohodnotný příjezd do této části Statenic.
Také jsem souhlasila s vybudováním veřejného osvětlení na hranici našeho pozemku.
Uvádím, že můj pozemek je těsně zasazen mezi již stávající rodinné domy. Není tedy
139
osamocen na ploše v této lokalitě.
Současně jsem si vědoma, že do části našeho pozemku zasahuje ochranné pásmo vodního
toku a údolní niva. Jsem však připravena dodržet a respektovat toto ochranné pásmo a jelikož
je můj pozemek natolik velký, jsem přesvědčena, že v jeho horní části pozemku nad aktivní
zónou a tedy u příjezdové komunikace bychom mohli rodinný dům postavit.
Pevně věříme ve zdravé a objektivní posouzení celé situace, i když si uvědomuji, že vyžaduje
určitý specifický, individuální či mimořádný přístup.
Vzhledem k výše uvedenému proto ještě jednou žádám o detailní posouzení této mé žádosti
nejen z pohledu jeho historie, ale také z pohledu vynaložených prostředků a zejména pak i
mého vstřícného přístupu k obci. Jsem připravena přijmout i řešení i za cenu ústupků,
spočívající v mj. v respektování určitých omezení ve smyslu ochranného pásma nebo
biokoridoru.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce není možné vyhovět z těchto důvodů:
Jedná se o požadavek na vymezení zastavitelné plochy v údolní nivě Únětického potoka.
Pozemek 221/3 v k.ú. Statenice leží v nivě Únětického potoka, zcela v jeho záplavovém území
Q100 a z velké části v aktivní zóně záplavového území. Jeho podstatná část leží rovněž
v ochranném pásmu nadzemního vedení 110 kV. V ÚPSÚ Statenice (Změně č. 1) plocha
pozemku není vymezena pro výstavbu, ale jako plocha sadů a zahrad (PSZ). Jako
zastavitelná plocha Z2-21 umožňující výstavbu rodinného domu byl pozemek vymezen ve
zrušené Změně č. 2 ÚPSÚ Statenice. V novém ÚP Statenice je pozemek vymezen jako zeleň
soukromá a vyhrazená (ZS), což je v souladu s jeho skutečným stavem dle KN, kde je
pozemek zapsán ovocný sad.
V návrhu ÚP Statenice není pozemek 221/3 vymezen pro výstavbu z těchto důvodů:
− podle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon nelze v aktivní zóně umisťovat stavby
s výjimkou vodních děl,
− takřka celý pozemek je v OP nadzemního vedení 110 kV,
− podle zásad pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje
tohoto území stanovených v ZÚR SK pod bodem 198 písm. m) je třeba chránit říční
nivy a zabránit jejich zastavování,
− podle republikových priorit územního plánování k zajištění udržitelného rozvoje území
č. 25 a 26 stanovených v PÚR ČR je třeba vytvářet podmínky pro preventivní ochranu
před záplavami s cílem minimalizovat rozsah případných škod a vymezovat
zastavitelné plochy v záplavových územích lze pouze ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Vzhledem k tomu, že území obce Statenice umožňuje
vymezení dostatečného rozsahu zastavitelných ploch mimo záplavové území, nejedná
se o tento případ a vymezení zastavitelné plochy je v tomto prostoru neodůvodnitelné,
− podle § 31 odst. 4 a § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou ZÚR SK a PÚR ČR pro
pořizování a vydání územního plánu závazné, územní plán musí být v souladu se ZÚR
SK a PÚR ČR.
Nesoulad se ZÚR SK a nezbytnost odstranění nedostatku územního plánu - vymezení
zastavitelných ploch v údolní nivě Únětického potoka, konstatoval rovněž Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje ve svém stanovisku vydaném podle § 50
odst. 7 stavebního zákona. Byť byl tento nesoulad konstatován konkrétně k jiným plochám,
vymezeným v návrhu ÚP Statenice ke společnému projednání, lze důvodně předpokládat, že
by vymezení jakýchkoliv jiných ploch v údolní nivě bylo krajským úřadem vyhodnoceno stejně i
v další fázi projednání návrhu územního plánu (řízení o návrhu s veřejným projednáním).
Přesto byla možnost vymezení pozemku jako zastavitelné plochy na základě uplatněné
připomínky projednána s dotčenými orgány ochrany přírody a vodoprávním úřadem, kterými je
MěÚ Černošice, odbor životního prostředí.
140
Ve stanovisku č.j. MUCE31018/2015 OZP/Kr ze dne 1. 6. 2015 požaduje orgán ochrany
přírody cit.: „…plné zachování nezastavěné části údolní nivy Únětického potoka a ÚSES na
území obce Statenice, a to s ohledem na ochranu významných krajinných prvků (§ 4 odst. 3
zákona č. 114/1992Sb.) a ochranu ÚSES (§ 4 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb.), proto
s navrhovaným převedením těchto přírodních ploch údolní nivy do zastavitelného území
nesouhlasí“.
Ve stejném stanovisku vodoprávní úřad konstatoval, že podle § 67 odst. 1 vodního zákona
nelze v aktivní zóně záplavového území umisťovat stavby (kromě vyjmenovaných vodních
děl). Ke stavbám, které by se nacházely na pozemcích sousedících s korytem vodního toku
Únětického potoka a nacházely se v jeho záplavovém území mimo aktivní zónu (případ tohoto
pozemku), by bylo třeba souhlasu vodoprávního úřadu. Nicméně vzhledem k výše uvedenému
důvodu zajištění souladu s PÚR ČR nelze zastavitelnou plochu v záplavovém území vymezit.
Přestože pozemek prakticky tvoří proluku mezi stávající zástavbou, nelze připomínce vyhovět
a vymezit jej jako zastavitelnou plochu umožňující výstavbu rodinného domu.
6. Miroslava Březinská, Pod Zámkem 349, Statenice
Věc: Námitka k návrhu nového územního plánu obce Statenice.
Žádám o vrácení pozemku č. 96/1 k.ú. Statenice do zóny určené k bydlení, tak jak je to
v současné době platné v 1. Změně územního plánu.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se vyhovuje.
Přestože je věc nazvána námitkou, byla posuzována jako připomínka, protože § 50 odst. 3
stavebního zákona připouští v rámci této fáze projednání návrhu pouze uplatňování
připomínek. Návrh ÚP Statenice nebylo nutné upravovat. Připomínce je již vyhověno. Plocha
pozemku 96/1 v k.ú. Statenice je vymezena jako stávající plocha bydlení venkovského (BV)
v zastavěném území obce, tzn., že je určena k bydlení.
7. Vítězslav Sedlář, Eva Sedlářová, Račanská 31, Statenice
Věc: Námitky k návrhu Územního plánu obce Statenice
Dne 22. 7. 2014 byl zveřejněn návrh nového územního plánu pro obec Statenice. Vzhledem
k tomu, že některé zamyšlené změny proti současně platnému územnímu plánu omezují naše
vlastnické práva, podáváme tímto, v souladu s § 50 odst. 3 a § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., dvě námitky požadujeme provést v návrhu územního plánu v tomto smyslu změny.
Námitka č. 1:
Pozemky č. 221/16 a č. 221/17 jsou ve zmíněném návrhu zakreslený jako „ZS – Zeleň
soukromá a vyhrazená“. V této souvislosti musíme konstatovat, že tyto pozemky vždy byly a
jsou, v územním plánu zakresleny jako zastavitelné plochy. S tímto záměrem byly také
vlastníky pořízeny a do pozemků byly investovány, pro tento záměr, značné finanční
prostředky. Již v roce 1993 byla podána žádost o stavební přípojku k pozemku 221/19, který
byl se zmíněnými pozemky v našem vlastnictví, s tím, že přípojka bude sloužit i pro pozemky
221/16 a 221/17 – viz. Příloha č. 1. Stavební přípojka byla schválena a my jsme nechali na
naše náklady vybudovat tuto přípojku v délce 69m, provedenou pomocí betonových sloupů –
viz. Příloha č. 2. Současně byla vybudována, s vynaložením značných nákladů, přístupová
cesta, včetně přemostění potoka. Záměr postavit na parcele rodinný dům byl vždy veřejně
deklarován. Tento záměr byl dokonce oznámen 4. 1. 2013 starostovi p. Sládkovi v anketě,
kterou veřejně vyhlásil – viz. Příloha č. 3.
141
V těchto souvislostech bychom chtěli také připomenout, že jsme současně s vlastníky okolních
pozemků vždy vycházeli vstříc záměrům obce a že jsme z vlastní vůle vyčlenili z našich
pozemků přístupovou komunikaci na sousedících pozemcích č. 221/4 a 221/7 o výměře 502
m2 a věnovali zdarma tyto pozemky obci – viz příloha č. 4 a příloha č. 5. Bez těchto pozemků
by obec Statenice vůbec nemohla začít budovat hlavní kanalizační řad, vedení středotlakého
plynovodu ani vodovodní řád – viz. Příloha č. 6.
Pozemky byly vždy uvažovány a zakresleny k zástavbě a na pozemek č. 221/17 je přivedena
kanalizace, přípojka vody a plynu. Pozemky se nacházejí v intravilánu obce uprostřed
zástavby a neexistuje jediný logický a racionální důvod ke změně charakteru těchto pozemků.
Změna charakteru pozemku by znamenala zmaření vynaložených investic.
Proto požadujeme v tomto smyslu změnu v návrhu územního plánu a navrácení pozemků č.
221/16 a 221/17 do zastavitelného území.
Námitka č. 2:
V návrhu územního plánu jsou pozemky č. 221/20 a 221/26 zakresleny jako místní
komunikace. Tyto pozemky jsou soukromým majetkem ve společném vlastnictví. Záměr
změny vlastnictví a charakteru pozemků nebyl s majiteli pozemků nijak konzultován a proto
nemůže být v tuto chvíli v návrhu územního plánu tato změna zakreslena.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost o stavební přípojku
Příloha č. 2 – Schválená elektropřípojka
Příloha č. 3 – Veřejná anketa starosty
Příloha č. 5 – Darovací smlouva
Příloha č. 6 – Darovací smlouva
Příloha č. 7 – Příslib vybudování přípojek
Vyhodnocení připomínky:
Přestože je věc nazvána námitkou, byla posuzována jako připomínka, protože § 50 odst. 3
stavebního zákona připouští v rámci této fáze projednání návrhu pouze uplatňování
připomínek.
Připomínka č. 1:
Připomínce není možné vyhovět z těchto důvodů:
Jedná se o požadavek na vymezení zastavitelné plochy v údolní nivě Únětického potoka.
Pozemky 221/16 a 221/17 v k.ú. Statenice leží v nivě Únětického potoka, zcela v jeho
záplavovém území Q100 a z části v aktivní zóně záplavového území, zejména pozemek p.č.
221/16 je takřka celý v aktivní zóně. Velká část pozemku 221/16 leží také v ochranném pásmu
nadzemního vedení 110 kV. V ÚPSÚ Statenice (Změně č. 1) je plocha pozemků vymezena
pro výstavbu jako plocha OC. V novém ÚP Statenice jsou pozemky vymezeny jako plocha
zeleně soukromé a vyhrazené (ZS), což je v souladu s jeho skutečným stavem dle KN, kde je
pozemek zapsán jako ovocný sad.
V návrhu ÚP Statenice nejsou pozemky vymezeny pro výstavbu z těchto důvodů:
− podle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon nelze v aktivní zóně umisťovat stavby
s výjimkou vodních děl,
− takřka celý pozemek 221/16 je v OP nadzemního vedení 110 kV,
− podle zásad pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje
tohoto území stanovených v ZÚR SK pod bodem 198 písm. m) je třeba chránit říční
nivy a zabránit jejich zastavování,
− podle republikových priorit územního plánování k zajištění udržitelného rozvoje území
č. 25 a 26 stanovených v PÚR ČR je třeba vytvářet podmínky pro preventivní ochranu
před záplavami s cílem minimalizovat rozsah případných škod a vymezovat
142
−
zastavitelné plochy v záplavových územích lze pouze ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Vzhledem k tomu, že území obce Statenice umožňuje
vymezení dostatečného rozsahu zastavitelných ploch mimo záplavové území, nejedná
se o tento případ a vymezení zastavitelné plochy je v tomto prostoru neodůvodnitelné,
podle § 31 odst. 4 a § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou ZÚR SK a PÚR ČR pro
pořizování a vydání územního plánu závazné, územní plán musí být v souladu se ZÚR
SK a PÚR ČR.
Nesoulad se ZÚR SK a nezbytnost odstranění nedostatku územního plánu - vymezení
zastavitelných ploch v údolní nivě Únětického potoka, konstatoval rovněž Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje ve svém stanovisku vydaném podle § 50
odst. 7 stavebního zákona. Byť byl tento nesoulad konstatován konkrétně k jiným plochám,
vymezeným v návrhu ÚP Statenice ke společnému projednání, lze důvodně předpokládat, že
by vymezení jakýchkoliv jiných ploch v údolní nivě bylo krajským úřadem vyhodnoceno stejně i
v další fázi projednání návrhu územního plánu (řízení o návrhu s veřejným projednáním).
Přesto byla možnost vymezení pozemků 221/16 a 221/17 jako zastavitelné plochy na základě
uplatněné připomínky projednána s dotčenými orgány ochrany přírody a vodoprávním úřadem,
kterými je MěÚ Černošice, odbor životního prostředí.
Ve stanovisku č.j. MUCE31018/2015 OZP/Kr ze dne 1. 6. 2015 požaduje orgán ochrany
přírody cit.: „Pozemky by s ohledem na stávající platnou legislativu neměly být zastavěny (leží
v údolní nivě Únětického potoka, podle generelu ÚSES je součástí územního systému
ekologické stability). Orgán ochrany přírody upozorňuje, že veškeré stavby a terénní úpravy
na pozemcích č. parc. 221/16 a 221/17 představují možný zásah do významného krajinného
prvku (§ 4 odst. 2) a podléhají vydání závazného stanoviska zdejšího orgánu ochrany přírody
– tato informace by měla být zřejmá i z územního plánu.
Ve stejném stanovisku vodoprávní úřad konstatoval, že podle § 67 odst. 1 vodního zákona
nelze v aktivní zóně záplavového území umisťovat stavby (kromě vyjmenovaných vodních
děl). Ke stavbám, které by se nacházely na pozemcích sousedících s korytem vodního toku
Únětického potoka a nacházely se v jeho záplavovém území mimo aktivní zónu (případ tohoto
pozemku), by bylo třeba souhlasu vodoprávního úřadu. Nicméně vzhledem k výše uvedené
nezbytnosti zajištění souladu s PÚR ČR nelze zastavitelnou plochu v záplavovém území
vymezit.
Během pořizování územního plánu bylo pro výstavbu rodinného domu na předmětných
pozemcích vydáno stavební povolení. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem proto
při vyhodnocování připomínky prověřovali i tuto skutečnost ve vztahu k možnosti vymezit
plochu pozemku jako plochu zastavitelnou. Po prověření však došli k závěru, že vzhledem ke
všem výše uvedeným skutečnostem není na pozemku možné navrhovat změnu využití ve
prospěch výstavby ani za situace, kdy je vydáno stavební povolení, protože podkladem pro
zpracování územního plánu je katastrální mapa a údaje z katastru nemovitostí. Stavebníkům
(manželé Sedlářovi) však vydané stavební povolení zaručuje právo na realizaci stavby
v souladu s tímto povolením bez ohledu na v současné době pořizovaný, ale i následně
vydaný územní plán (územní plán nemá retrospektivní účinek). Pokud v průběhu pořizování
dojde k zápisu stavby do katastru nemovitostí, pak bude vymezení příslušné plochy upraveno,
uvedeno do souladu se stavem v KN, tj. bude vymezen jako stávající plocha bydlení (viz níže
uvedené vyhodnocení připomínky č. 8).
Připomínka č. 2:
Připomínce se nevyhovuje z těchto důvodů:
Cesta na pozemcích p.č. 221/20 a 221/26 v k.ú. Statenice fyzicky existuje a byla takto
vyznačena již v ÚPÚ Statenice (Změně č. 1). Pro obec Statenice má nesporný místní význam,
protože zajišťuje potřebné propojení ulice V Lukách a Statenické. Územní plán neřeší
majetkoprávní vztahy, navrhuje optimální využití území s ohledem na obecné potřeby obce
143
bez ohledu na vlastnictví pozemků. Majetkoprávní narovnání vlastnických vztahů musí obec
a vlastníci pozemků řešit mimo proces pořizování územního plánu. Během procesu pořizování
nejsou konkrétní záměry a způsoby řešení konzultovány jednotlivě se všemi vlastníky
pozemků (proces projednávání územního plánu stanovený stavebním zákonem to ani
neumožňuje). Projednání návrhu územního plánu (tedy všech v něm obsažených záměrů)
podle § 50 odst. 3 stavebního zákona však umožňuje každému uplatnění připomínek,
následné projednání návrhu podle § 52 stavebního zákona navíc umožňuje vlastníkům staveb
a pozemků, dotčených návrhem územního plánu, uplatnit námitky. Nelze tedy argumentovat
tím, že záměr nebyl s vlastníky pozemku projednán.
8. Miroslav Šanda, Zavadilova 96/14, 160 00 Praha 6
Připomínka k návrhu Územního plánu Statenice
Na základě návrhu Územního plánu Statenice, č.j. 1147/2014/4,vyvěšeného na elektronické
úřední desce Obecního úřadu ve Statenicích si dovoluji podat připomínku/rozpor
s uveřejněným návrhem.
Jako majitel pozemkové parcely č. 13/2 v katastrálním území Statenice, obec Statenice, okres
Praha-západ, číslo listu vlastnictví 1335 nesouhlasím se zařazením výše uvedené pozemkové
parcely č. 13/2 mezi Plochy zeleně (ZS – Zeleň soukromá a vyhrazená), viz. Textová část
územního plánu str. 40.
Jelikož je na výše uvedené parcele plánovaná výstavba rodinného domu, což dokládá i
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení ze dne 1. 8. 2014 vydané Stavebním
úřadem Velké Přílepy pod Spis. Zn.: Výst.328.3-2102-2014-RR, které přikládám jako Přílohu
1. budu jako majitel pozemku poškozen zpřísněním, respektive až nemožnosti jakékoliv
výstavby, dostavby, nebo jakékoliv další případné změny/stavební úpravy, na pozemku.
Požaduji zařazení pozemku do kategorie Plochy bydlení BV1 (Bydlení v rodinných domech –
venkovské – specifické), stejně jako je zařazen dům na sousední pozemkové parcele č. 13/9,
resp. st. parcele 669, vše v území Statenice, obec Statenice, okres Praha-západ, číslo listu
vlastnictví 942, což odpovídá plánované výstavbě a budoucímu využití.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se vyhovuje.
Pozemek p.č. 13/2 v k.ú. Statenice nebyl v návrhu k projednání podle § 50 stavebního zákona
zpracovaném v červnu 2014 vymezen pro výstavbu rodinného domu z důvodů uvedených u
podobných požadavků na vymezení ploch pro bydlení v údolní nivě Únětického potoka (viz
např. výše uvedené vyhodnocení připomínek č. 2, 3, 4, 5, 7). Tzn., že nebylo možné navrhovat
změnu využití dosud nezastavěného pozemku, jehož tehdejší způsob využití byl dle KN trvalý
travní porost, ve prospěch výstavby rodinného domu, protože by tento postup byl v rozporu se
ZÚR SK a PÚR ČR. Během zpracování návrhu pro veřejné projednání však bylo zjištěno, že
stavba byla již dokončena a stavba rodinného domu je zapsaná v KN. Z tohoto důvodu je
možné p. Šandovi vyhovět a pozemek p.č. 13/2 a 1040 v k.ú. Statenice, jehož součástí je
stavba rodinného domu vymezit jako stávající plochu bydlení v souladu s jeho skutečným
stavem a stavem v KN.
Věc: Připomínky k návrhu územního plánu Statenice ohledně poz. parc. č. 603 kt. uz.
Statenice
V návaznosti na seznámení se s návrhem územního plánu obce Statenice, tímto podáváme
ve stanovené lhůtě připomínky, v souladu s § 50 odst. 3, zák. č. 183/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, k návrhu územního plánu zveřejněného vyhláškou č.j. 1147/2014/4 ze
dne 21. 7. 2014.
144
Nenamítáme nic proti celkovému záměru aktuálního návrhu ÚP v předmětném území
definovaného jako územní rezerva RI, R01. Navrhujeme pouze zahrnout doprovodný regulativ
k pozemku č. 603 v přípustném využití, tj. možnost výstavby rodinného domu při splnění
regulativních podmínek ÚP. Předmětná pozemková parcela č. 603 splňuje všechny regulativy
předmětného návrhu ve smyslu velikosti pozemku (rozměr 1 785 m2), možností příjezdu a
ostatních parametrů a není situována v žádném ochranném pásmu. Předmětná pozemková
parcela by měla být zařazena do oblasti s vyznačením B, pro možnost zástavby rodinným
domem.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se nevyhovuje z těchto důvodů:
Jedná se o požadavek na změnu využití pozemku v ploše stávající rekreace a navržené
územní rezervy R01 pro bydlení.
Pozemek p.č. 603 v k.ú. Statenice není v ÚPSÚ Statenice (Změně č. 1) vůbec řešen, protože
v době pořízení ležel mimo hranice k.ú. Statenice. Ve zrušené Změně č. 2 ÚPSÚ Statenice byl
zahrnut do plochy stávající rekreace, jak je tomu i v současném návrhu ÚP Statenice.
Pozemek je tedy součástí většího celku rekreačně využívané plochy. Tuto plochu vymezuje
nový územní plán jako územní rezervu R01, pro kterou stanovuje možnost prověření
vhodnosti transformace stávajícího rekreačního využívání na trvalé bydlení. Cílem vymezení
územní rezervy je prověřit, zda území má předpoklady pro transformaci na bydlení zejména
s ohledem na prostorové, technické a ekonomické předpoklady pro zajištění odpovídající
dopravní a technické infrastruktury. V případě prověření, že tyto předpoklady je možné
v území zajistit, může být pořízena změna územního plánu, která umožní změnu využití
území (nebo jeho část) pro bydlení. Bez tohoto předchozího prověření není možné stávající
rekreační území ani jeho jednotlivé pozemky vymezit pro bydlení, protože za současného
stavu území výše uvedené podmínky pro transformaci na bydlení nesplňuje.
Na základě vyhodnocování připomínky však byla plocha územní rezervy R01 v návrhu
k veřejnému projednání upravena – rozdělena na čtyři části a, b, c, a d, což umožní
operativnější prověřování možnosti využití jednotlivých samostatných částí pro bydlení a
eventuální postupnou transformaci jednotlivých částí na bydlení.
10. MUDr. František Picek, Mgr. Marcela Picková
Věc: Připomínka k návrhu územního plánu Statenice ohledně poz. parc. č. 601
V návaznosti na seznámení se s návrhem územního plánu obce Statenice, tímto podáváme
ve stanovené lhůtě připomínky k návrhu územního plánu zveřejněného vyhláškou č.j.
1147/2014/4 ze dne 21. 7. 2014, jak jsou uvedeny níže.
Dne 21. 3. 2010 jsme podali žádost adresovanou Obecnímu úřadu Statenice o změnu využití
pozemku parc.č. 601 o výměře 1572 m2 v k.ú. Statenice z rodinné rekreace na bydlení
v souvislosti s úmyslem stavby rodinného domu na předmětném pozemku.
Této žádosti bylo rozhodnutím zastupitelstva obce dne 23. 6. 2010 vyhověno a bylo schváleno
využití plochy jako OC – bydlení v RD – příměstský charakter bydlení. K žádosti bylo doloženo
prohlášení o závazku k poskytnutí části poz. parc. č. 603 k rozšíření komunikace č. 602, tak,
aby tato splňovala požadavky stavebního zákona. Pozemek č.601 má studnu a je k němu
zavedena elektřina.
Dne 19. 7. 2013 jsme vzhledem k výše uvedenému adresovali Obecnímu úřadu Statenice
žádost o zařazení pozemku do připravovaného územního plánu obce Statenice jakožto území
s využitím: bydlení v rodinných domech.
V současném návrhu územního plánu je však pozemek č. 601 (situovaný na jihovýchodní
hranici územního plánu v blízkosti ulice Nad Punčochou) zařazen v kategorii RI: rekreace –
plochy staveb pro rodinnou rekreaci, kde je jako nepřípustné využití uvedena rekolaudace
145
staveb na trvalé bydlení (viz str. 31 textové části územního plánu). Oblast, ve které
se pozemek nachází je dále zařazena do územní rezervy R01 (bydlení v rodinných domech
venkovské), přičemž ve zdůvodnění rezerv (str. 111 ÚP) je uvedeno, že v případě, že bude
prověřeno, že existují podmínky pro transformaci (zajištění dopravní a technické
infrastruktury), bude provedena změna územního plánu, která umožní transformaci území pro
trvalé bydlení.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo již jednou schválilo využití pozemku č. parc. 601 pro
bydlení v RD – příměstský charakter bydlení, přičemž předpokladem takového schválení bylo
přezkoumání podmínek pro toto určení, žádáme, aby byl předmětný pozemek zařazen
v územním plánu v souladu s výše citovanou žádostí a rozhodnutím zastupitelstva obce, tj.
mezi plochy pro bydlení v rodinných domech.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se nevyhovuje z těchto důvodů:
Jedná se o požadavek na změnu využití pozemku v ploše stávající rekreace a navržené
územní rezervy R01 pro bydlení.
Pozemek p.č. 601 v k.ú. Statenice není v ÚPSÚ Statenice (Změně č. 1) vůbec řešen, protože
ležel v době pořízení mimo hranice k.ú. Statenice. Ve zrušené Změně č. 2 ÚPSÚ Statenice byl
zahrnut do plochy stávající rekreace, jak je tomu i v současném návrhu ÚP Statenice.
Pozemek je tedy součástí většího celku rekreačně využívané plochy. Tuto plochu vymezuje
nový územní plán jako územní rezervu R01, pro kterou stanovuje možnost prověření
vhodnosti transformace stávajícího rekreačního využívání na trvalé bydlení. Cílem vymezení
územní rezervy je prověřit, zda území má předpoklady pro transformaci na bydlení zejména
s ohledem na prostorové, technické a ekonomické předpoklady pro zajištění odpovídající
dopravní a technické infrastruktury. V případě prověření, že tyto předpoklady je možné
v území zajistit, může být pořízena změna územního plánu, která umožní změnu využití
území (nebo jeho část) pro bydlení. Bez tohoto předchozího prověření není možné stávající
rekreační území ani jeho jednotlivé pozemky vymezit pro bydlení, protože za současného
stavu území výše uvedené podmínky pro transformaci na bydlení nesplňuje.
Na základě vyhodnocování připomínky však byla plocha územní rezervy R01 v návrhu
k veřejnému projednání upravena – rozdělena na čtyři části a, b, c, a d, což umožní
operativnější prověřování možnosti využití jednotlivých samostatných částí pro bydlení a
eventuální postupnou transformaci jednotlivých částí na bydlení.
11. Ilona Špiritová, Statenická 5, Statenice, Ing. Mir. Čepela, Havlovská 3, Praha 6
Připomínka ÚP obce Statenice – změna III. (podle čj.1147/2014/4)
Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo,
Dopisem pana starosty ze dne 8. ledna 2011 jsme byli informováni o zrušení II. změny
územního plánu obce Statenice z důvodu žaloby na neplatnost výše uvedeného.
Chtěli bychom zdůraznit, že předmětná parcela PK 199 v k.ú. Statenice byla s určitým
omezením v této II. změně ÚP určena pro jiné využití.
Za tuto změnu jsme zaplatili nemalou částku na bankovní účet obce Statenice.
V srpnu 2013 jsme tedy znovu požádali o změnu využití pozemku ve stejném rozsahu a za
stejných podmínek, jako tomu bylo před zrušením II. změny ÚP.
Dopisem z vaší strany nám bylo potvrzeno přijetí žádosti s informací, že dopis nepotvrzuje
vyhovění žádosti, ale pouze potvrzuje, že náš požadavek bude zařazen do procesu
posuzování.
146
Nevíme, kdo posuzoval a jak tento „proces“ probíhal, ale naší žádosti nebylo ani v nejmenší
míře vyhověno a byla naprosto ignorována.
Je přinejmenším podivné, že v předchozí (soudem zrušené) II. změny ÚP obce Statenice byl
tento pozemek určen pro jiné využití, ale v současně zpracovaném ÚP již tomu tak není. Není
nám známo, že by se zde v průběhu několika minulých let objevil nový chráněný druh
živočicha, který se může pohybovat pouze po parcele PK 199 na plochách smíšených
nezastavěných.
O přehodnocení rozhodnutí vás žádáme též z důvodu, že z jedné strany hranice pozemku již
existuje zástavba rodinnými domky a z druhé strany hranice pozemku je plánována zástavba
rodinnými domky. Pokud mezi těmito lokalitami zůstane výše uvedený pozemek, obáváme se,
že se stane skladištěm různého materiálu, což se v malé míře děje i dnes.
Zdůrazňujeme svou obavu z toho, že pokud tento pozemek zůstane mezi dvěma zástavbami
(současnou a plánovanou), stane se skládkou posekané trávy a oblíbeným místem pro
venčení zvířecích mazlíčků.
Žádáme tedy znovu o přehodnocení celé záležitosti i s přihlédnutím k té skutečnosti, že když
za něco někomu zaplatíme, bývá od protistrany slušností službu nebo zboží dodat (byť
s určitým prodlením).
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce není možné vyhovět z těchto důvodů:
Jedná se o požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku 162/8 o
výměře 9.803 m2, ornou půdu. Pozemek leží v nezastavěném území. V ÚPSÚ Statenice
(Změně č. 1) je část pozemku vymezena pro výstavbu jako plocha se způsobem využití
OC.2.c, zbývající část – pás podél západní hranice pozemku, tj. podél ulice Pod Vinicí jako
zeleň (vzhledem k mapovému podkladu a způsobu zpracování ÚPSÚ Statenice je to pouze
těžko identifikovatelné). Ve zrušené Změně č. 2 ÚPSÚ Statenice byla část plochy (opět kromě
zeleného pásu podél ulice Pod Vinicí) vymezená jako zastavitelná plocha Z2-16 jako plocha
pro bydlení v rodinných domech (OC).
V návrhu ÚP Statenice je pozemek vymezen jako součást plochy změny v krajině K08 z těchto
důvodů:
−
−
−
vzhledem k poloze a reliéfu území se jedná o plochu se zvýšeným významem pro
zajištění retenčních schopností krajiny,
v rámci prověřování vymezení zastavitelných ploch byla v souladu se zadáním
prověřována i možnost vymezení této plochy pro výstavbu, výsledkem však bylo tuto
plochu jako zastavitelnou nevymezovat, protože rovněž v souladu se zadáním, které
pořizovateli a projektantovi ukládá přednostní zohlednění zastavitelných ploch, kde již
byla zahájena příprava výstavby (vydaná územní rozhodnutí, stavební povolení a další
vydaná správní rozhodnutí). Vzhledem k tomu, že takových zastavitelných ploch je na
území obce Statenice velké množství (viz příloha textové části odůvodnění G4 Vydaná
územní rozhodnutí a stavební povolení a kapitola 3.f) Vyhodnocení účelného využití
zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch), není
vymezování dalších zastavitelných ploch a zábor dalších pozemků zemědělské půdy
možné vyhodnotit jako nezbytné a odůvodnitelné,
jednalo by se o rozpor s republikovou prioritou pro udržitelný rozvoj území č. 19
stanovenou v PÚR ČR, která mimo jiné stanoví požadavek na hospodárné využívání
zastavěného území a ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní
půdy) a zachování veřejné zeleně.
Nesoulad s republikovými prioritami pro udržitelný rozvoj území stanovenými v PÚR ČR jako
nedostatek ÚP Statenice, který je nezbytné odstranit – vymezování dalších zastavitelných
ploch v nezastavěném území (kromě ploch, pro které jsou vydána územní rozhodnutí nebo
stavební povolení, či zahájena výstavba) konstatoval rovněž Krajský úřad Středočeského
147
kraje, odbor regionálního rozvoje ve svém stanovisku vydaném podle § 50 odst. 7 stavebního
zákona. I když toto bylo konstatováno k jiným zastavitelným plochám, lze důvodně
předpokládat, že by vymezení dalších zastavitelných ploch v nezastavěném území bylo
krajským úřadem vyhodnoceno stejně i v další fázi projednání návrhu územního plánu (řízení
o návrhu s veřejným projednáním).
Možnost vymezení pozemku jako zastavitelné plochy byla na základě uplatněné připomínky
přesto během vyhodnocování výsledků projednání návrhu ÚP Statenice projednána
s orgánem ochrany přírody MěÚ Černošice, odborem životního prostředí, který k ní vydal
stanovisko č.j. MUCE31018/2015 OZP/Kr ze dne 1. 6. 2015. V tomto stanovisku potvrzuje své
souhlasné stanovisko k vymezení plochy změny v krajině K08 a nesouhlas s vymezením
dalších zastavitelných ploch v tomto prostoru, který již vyjádřil ve svém stanovisku ke
společnému jednání.
12. Jan Kopinec, Statenice 186
K návrhu ÚP Statenice z 06.2014 podávám tyto připomínky:
1. Předložený návrh nedostatečně respektuje závazky Obce z minulých let např. závazky
k pí. Heidlbergové, k Fa Ing. Kočaře, nerespektuje podmínky získání pozemku pro
budoucí ČOV atd.
2. Velmi problematické je umístění plochy pro budoucí školu a to především z hlediska
jejího situování k možným plochám pro sport.
3. U OS1 není jasné, zdali je možno stávající stavby na ploše ponechat a případně
doplnit; možnosti tohoto označení by měly být jasně popsán
4. Str. 68 – jedná se pouze o kopii sochy, původní je v depozitáři muzea; na původním
místě je taktéž zvonička v Černém Volu
5. B i o k o r i d o r y
5.1 Zásadně odmítám název LBK Nad ovčínem v katastru naší obce
(pravděpodobně převzato z jiného podkladu). Na k.ú. Tuchoměřice je na některých
mapách (sousedící potvrzují) tak pojmenované území označené na výkrese 011 – Na
rovinách. Popis VKP 68 na straně 73,74 jasně popisuje situaci na plochách stráně
situované západně od rokle s místním názvem Peklov. Tento stav odpovídá době, kdy
tyto plochy byly spásány ovcemi. V současné době je plocha bez využití, kromě menší
části pole, ztrácející původní stepní charakter. Lesní porost západně od Statenic je
označován jako Bažantnice a polnosti Za bažanticí.
5.2
K lokálním ÚSES
LBC 15 – nejedná se o pramennou oblast – rokle je občasnou vodotečí při
mimořádných srážkách dopadnuvších na nechráněnou ZP; její rozsah omezit na rokli
a přilehlý průleh
LBC 20a – bude možné provést úpravu v předpokládaném rozsahu dle stáv.
projektu? Na pozemku tzv. Štěpnice bude umístěn včelín a krmné zařízení pro zvěř
LBC 20b – viz bod 5.1 – není tam žádná stepní stráň atd. Vysoká zarostlá mez
s přilehlým proužkem role se spodní mezí je dostatečným biokoridorem spojující
Bažantici s roklí Peklov a dále přes stráň k Tuchoměřicům; s převedením role do TTP
nesouhlasí majitelka pí Heidlbergová – do LCB 20 je začleněna chata s oploceným
pozemkem a jsou zde umístěna včelstva
LBK a (Nad ovčínem – Háj u Statenic) naopak, pozemek nebyl nikdy zalesněn, jeho
předložení na západní hranici k.ú. k IP2 bude více prospěšné
148
6. P r o s tu p n o s t k r a j i n y
Z hlediska ochrany živočichů, kteří s námi v krajině žijí, nesouhlasím se
zničením životního prostředí pro lesní a polní zvířata v prostoru Bažantice. Důvodem
je bezohledné chování návštěvníků lesa a dnes i v zemědělské krajině. Je doloženo,
že jakékoliv přizpůsobení (zpřístupnění) krajiny pro člověka zničí životní prostředí pro
zvířata.
Příkladem je tzv. Parádnice. Dosavadní úpravou zmizelo z tohoto prostoru cca 4 ks
srnčí zvěře (ty mohli lidé pozorovat z mostu) a cca 10 ks bažantí zvěře – ta nemá se
kde uchytit. Souhlasil jsem s tím, spolupracuji na vybudování krmného zařízení.
6.1 Proto z titulu mysliveckého hospodáře nesouhlasím se zřízením lokálních
pěších tras (tedy v návrhu ÚP zrušit)
1. V Bažantnici mezi body X X přes XXI do bodu XXII
2. Trasy č. 14 z bodu XXI do bodu XIV
3. Trasy č. 15 v úseku bod XXII k okraji zástavby Z 18, zbývající část zpřístupňuje
pozemky 138, 137/2, 137/4; přejezdy po parcelách 137/2, 137/4 jsou soukromě
dojednány s uživateli okolních ploch
4. Trasu č. 11 přemístit na břeh potoka, důvodem je budoucí včelín a přikrmovací
zařízení pro zvěř
7. O s t a t n í
1. Ulici U Potoka vyznačit jako neprůjezdnou – přímé ohrožení podmínek pro
bydlení v RD č.p. 186 a 260.
2. Napojení kom. trasy č. 12 (dále Nad Strání) vést také přes p.p.č. 9/6, napojení
pouze přes 9/1 není možné pro výškový rozdíl; v této části slouží jako přístup
k RD.
3. Ulice Pod Strání není a nebude propojena s přístupem k RD č.p. 76.
S bodem 6.1 souhlasí Honební společenstvo Statenice – Tuchoměřice, honitba Tuchoměřice.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce 1. se vyhovuje částečně:
Dodržení závazků obce je problematické, protože nový územní plán musí vycházet z aktuální
situace (např. nově vymezené záplavové území a aktivní zóna), z nové platné legislativy,
z nových nadřazených dokumentací, která je nutné ze zákona respektovat (PÚR ČR, ZÚR
SK), z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, z existujícího převisu zastavitelných ploch
v ÚPSÚ Statenice (Změně č. 1). Obec nemůže zaručit žádnému vlastníkovi, že jeho pozemek
bude v územním plánu zastavitelný, protože není jediným subjektem, který o tom rozhoduje.
Přesto se jimi projektant s pořizovatelem zabývaly a jsou řešeny dle možností. Na základě
připomínky, kterou uplatnil k projednání návrhu ÚP Statenice, jsou v rámci možností řešeny
jeho požadavky (viz vyhodnocení připomínky č. 1), je provedena úprava plochy pozemku p.č.
251/18 (pí. Heidelbergová) – pozemek je připojen k zastavitelé ploše Z14 pro bydlení (BI),
protože se jedná o zahradu o výměře 1.024 m2 sousedící se zastavěným a zastavitelným
územím, je doplněna zastavitelná plocha Z23, která byla vymezená již ve zrušené Změně č. 2
ÚPSÚ Statenice i další plochy vymezené v ÚPSÚ Statenice (Změně č. 1) i ve zrušené Změně
č. 2, v rozsahu v jakém to umožňují stávající aktuální právní předpisy, nadřazená územně
plánovací dokumentace (ZÚR SK), PÚR ČR a stanoviska dotčených orgánů z hlediska zájmů
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
Připomínka 2. se bere na vědomí:
V připomínce pouze konstatován názor podatele připomínky, nikoliv výslovný požadavek na
nějaké konkrétní řešení, proto je připomínka pouze vzata na vědomí.
149
Připomínka byla prověřena v rámci zpracování návrhu ÚP k veřejnému projednání. Lokalizace
a vymezení plochy pro základní školu je pro obec Statenice velmi důležitou záležitostí
v situaci, kdy zatím taková plocha nebyla v územním plánu vymezena, přesto že byl navržen
značný rozvoj zástavby spojený s předpokládaným nárůstem počtu obyvatel až na cca 3 500.
Pokud by se obci v budoucnosti podařilo dohodnout s vlastníky pozemků jinou, vhodnější
plochu, lze ji přemístit. V současné době, po prověření území obce Statenice, se nepodařilo
vyhledat jinou vhodnější plochu. Plocha v areálu Jabloňový Sad je velmi vhodně umístěna. Je
dostupná jak z centra Statenic, tak i z Černého Vola (viz navržená nová pěší propojení).
Výhodná je poloha i z hlediska pohybu rodičů za prací do Prahy. Vyhovuje i rozlohou. Viz také
vyhodnocení připomínky č. 20.
Připomínce 3. se vyhovuje:
V podmínkách využití ploch OS1 je jednoznačně upřesněno, že se jedná o plochy v nivě
Únětického potoka, s omezením výstavby nových staveb, kde však je přípustná existence
stávajících staveb. Plochy, které jsou v záplavovém území, či v aktivní záplavové zóně musí
zůstat nezastavitelné (viz vyhodnocení všech připomínek, které obsahují požadavky na
vymezení zastavitelných ploch v údolní nivě Únětického potoka). Územní plán nemá
retroaktivní účinky (to platí pro všechny druhy ploch) – na základě územního plánu se
neodstraňují stávající stavby, které už budou podle podmínek stanovených v novém územním
plánu nepřípustné.
Připomínce 4. se vyhovuje:
Tato skutečnost je v textové části odůvodnění upřesněna.
Připomínce 5. se vyhovuje částečně:
Na základě stanoviska orgánu ochrany přírody – Městského úřadu v Černošicích, který si
vyžádal pořizovatel na základě této připomínky, čj.
odboru životního prostředí č.j.
MUCE31018/2015 OZP/Kr ze dne 1. 6. 2015:
−
−
−
−
−
Bude LBK a LBC 20b „Nad ovčínem“ budou přejmenovány na "Za bažantnicí". U
interakčního prvku IP2 bude název ponechán.
Bude ponechán stávající popis VKP68 a LBC20b – orgán ochrany přírody nesouhlasí
s tím, aby bylo zaznamenáno, zda se jedná o obhospodařované či
neobhospodařované pozemky. Tyto informace nejsou pro vymezení prvků ÚSES
podstatné a navíc se může způsob využívání pozemků v čase výrazně měnit,
Bude ponechán stávající popis LBC 15 – orgán ochrany přírody trvá na stávajícím
popisu biocentra, který vychází z dostupných podkladů. V místním generelu ÚSES a
následně pak v okresním generelu ÚSES Praha - západ byl prvek vymezen pouze na
ploše rokle a přilehlého průlehu a trochu v jiné poloze. V rámci 1. Změny ÚPSÚ
Statenice bylo biocentrum č. 15 zvětšeno na cca 10 ha, tzn. rozšířeno z rokle a průlehu
na les a ornou půdu. Oproti 1. Změně je biocentrum upraveno – zmenšeno na 6,13 ha,
hranici při západní části tvoří výrazná mez, která mimo biocentrum pokračuje jako IP1.
Ve vodohospodářské mapě je v oblasti zakresleno prameniště bezejmenné vodoteče,
pramen. Vlivem reliéfu se zde přirozeně tvoří dráha soustředěného odtoku a vzniká
občasná vodoteč při vyšších srážkách. Pramen je zakreslen ve vodohospodářské
mapě č. 12-23 Kladno. Bohužel se zákres překrývá s názvem Statenice, ale nad
písmenem "i" je značka pramene.
Nelze vymezené prvky ÚSES zmenšovat.
Hranice biocentra 20a na této straně byla převzata z poskytnutých podkladů.
Biocentrum bylo na druhé straně (mimo zámecký park) rozšířeno a upraveno na
celkovou rozlohu 3 ha. Včelíny, ani krmné zařízení pro zvěř nikterak nevadí, že jsou v
biocentru. Dle stanoviska orgánu ochrany přírody je v LBC možné umisťovat včelín i
krmné zařízení pro zvěř.
150
Připomínce 6. se vyhovuje částečně:
Krajina v okolí osídlení má kromě funkcí přírodních, vodohospodářských, ekostabiliozačních,
produkčních (zemědělství, lesnictví), apod. i funkci rekreační. Z toho důvodu jsou do ÚP
Statenice navržena i nová pěší propojení. Po prověření tohoto bodu připomínky z výše
uvedených hledisek, je jejich vymezení v dokumentaci pro veřejné projednání na základě
uplatněné připomínky upraveno následovně:
−
−
−
−
Trasa XX –XXI – XXII – je zrušena náhrady.
Trasa 14 z bodu XXI do bodu XIV navazuje na existující cestu směrem do kopce lesem
a znamená možnost pokračování trasy směrem k Tuchoměřicím, proto je zachována.
Trasa č. 15 je v návrhu zachována.
Trasa č. 11 je upravena v souladu s požadavkem připomínky.
Připomínce 7. se vyhovuje částečně:
−
−
−
Připomínce ve věci ulice U Potoka není možné vyhovět - vyznačování neprůjezdnosti
komunikací není předmětem územního plánu, jedná se záležitost provozní. Cyklistická
trasa zde vedena není.
Trasa č. 12 je podle připomínky upřesněna.
Ulice Pod Strání: ve výkresu odůvodnění územního plánu č. O10 je opraveno.
13. Ing. Michal Hajoš, Irena Hajošová, Nad Strání 258, Statenice
Věc: Připomínky k návrhu Územního plánu Statenice
Jako vlastníci pozemků mimo jiné kat.č. 290/10 a 290/91 st. 402, vše v k.ú. Statenice, tímto
podáváme připomínky k návrhu Územního plánu obce Statenice.
V naší žádosti z roku 2012 jsme žádali o odstranění plánované místní obslužné komunikace
z části našich pozemků. Našich pozemků se dotýká nově navržená změna Z16, který kromě
dosud plánované místní obslužné komunikace zasahuje i na území dosud značené jako OC –
obytné v rodinných domech a toto mění bez naší žádosti na navržené BI – bydlení v rodinných
domech a navíc je ve změně Z16 rozhodování o změnách podmíněno dohodou o parcelaci –
touto podmínkou se cítíme, oproti dosud platnému územnímu plánu, poškozeni.
Se změnou navrženou v prostoru dosud plánované místní obslužné komunikace a
odstraňované vodárny souhlasíme.
Mapky s vyznačením v dosud platném ÚP a v návrhu nového ÚP jsou přiloženy.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se vyhovuje.
Jedná se o nesouhlas s komunikací a s podmínkou uzavření dohody o parcelaci pro využití
plochy Z16. Na rozdíl od ÚPSÚ Statenice (Změny č. 1) byla již v návrhu nového ÚP Statenice
k projednání podle § 50 stavebního zákona zpracovaném v červnu 2014 místní komunikace
přes pozemky manželů Hajošových odstraněna, v prostoru zůstává vymezená pouze pěší
trasa, která vede mimo jejich pozemky.
Nový územní plán poněkud mění názvy druhů ploch, v souladu s novými právními předpisy,
podmínky využití pozemku v tomto případě jsou obdobné – umožňují výstavbu rodinných
domů a množství dalšího způsobu přípustného nebo podmíněně přípustného využití
slučitelného s bydlením (viz kapitola f.2 textové části výroku ÚP Statenice). Požadavek na
dohodu o parcelaci byl dán tím, že k pozemkům není v současné době jiný přístup než přes
sousední pozemky a bude třeba dosáhnout dohody.
Zastavitelná plocha Z16, které se připomínka týká, je však v dokumentaci k veřejnému
projednání z návrhové plochy změněna na stávající stav s využitím BI, jako okolní plochy. A
151
to z toho důvodu, že se jedná prakticky o proluku mezi stávající zástavbou v zastavěném
území. Tím je odstraněna i podmínka dohody o parcelaci a připomínce vyhověno v celém
rozsahu.
14. Značky Praha, s.r.o., Černý vůl č.p. 90, Statenice
Věc: Připomínky k návrhu Územního plánu obce Statenice
Firma Značky Praha s.r.o., IČO: 49434951 se sídlem Kralupská č.p. 90, 252 62 Statenice,
podává tímto prostřednictvím jednatele Ing. Michala Hajoše následující připomínky k návrhu
Územního plánu obce Statenice.
1. PŘIPOMÍNKA
Firma značky Praha s.r.o. vlastní mimo jiné pozemky kat.č. 177/93, 177/94, 177/95, 177/102,
177/103 a 177/104, kat.ú. Statenice, které vznikly dělením pozemků kat.č. 177/25 a 177/28.
Dle potvrzení stavebního úřadu ze dne 22.11.2004 (příloha č.1) jsou pozemky vzniklé dělením
pozemků kat.č. 177/25 a 177/28 „určeny k podnikání“ v souladu s platným územním plánem
v době vydání územního rozhodnutí (příloha č.2) – bylo vydáno 12.6.2000 pod č.j. výst 328/1 –
988/2000-Km. V době vydání územního rozhodnutí byly pozemky kat.č. 177/25 a 177/28 dle
funkčního využití označeny jako VN – území výrobních služeb, nerušící výroby, skladů a
řemeslné výroby, tj. v souladu s tehdy platným ÚP sídelního útvaru Statenice z roku 1997
(příloha č.3). Hranice mezi územím označeným VN a OC byla přibližně kolmá k odvěsně
trojúhelníkového pozemku kat.č. 184/2, cca v jedné polovině. Při zpracování Změny č.1 ÚP
SÚ Statenice (2004) došlo patrně k chybnému grafickému znázornění této lokality, protože
bez jakékoliv projednávání změny byla tato lokalita „přeznačena“ na OC – územní obytné
v rodinných domech. Od roku 2005 jsme již několikrát urgovali ústně i písemně na Obecním
úřadě Statenice tuto zřejmou nesprávnost a vždy nám bylo přislíbeno, že při další změně či
novém územním plánu bude tato zřejmá nesprávnost opravena.
Žádáme tedy tímto, aby pozemky kat.č. 177/93, 177/94, 177/95, 177/102, 177/103 a 177/104,
kat.ú. Statenice, byly opět označeny dle funkčního využití současného územního plánu jako
VN - území výrobních služeb, nerušící výroby, skladů a řemeslné výroby, a tím byla opravena
zřejmá nesprávnost vzniklá při grafickém zpracování Změny č. 1 ÚP SÚ Statenice v roce
2004.
V současném návrhu Územního plánu je toto území označeno jako SK – smíšené obytné –
komerční s tím, že úprava stávajících staveb a případné novostavby se musí svým
charakterem (výšková hladina, měřítko, zastřešení) přizpůsobit charakteru okolní zástavby a u
nové zástavby je max. počet nadzemních podlaží: 2 + podkroví. V současné době na těchto
pozemních, dle vydaného stavebního povolení, realizujeme stavbu Haly 4, která je hmotově
přizpůsobena zbývající části areálu (příloha č.4 a 5), část haly je dvoupodlažní a část
třípodlažní. Hala není přizpůsobena navazující zástavbě rodinných domků. Proto požadujeme
označení tohoto území s funkčním využitím jako VD – drobná a řemeslná výroba, jak je
označeno v navazující části západně od popisovaného území.
2. PŘIPOMÍNKA
Dále firma značky Praha s.r.o. vlastní mimo jiné pozemky kat.č. 177/116, st.634, 177/18,
st.924, 177/21, st.452, 173/5, 173/17, 640, 641, 643 vše kat. území Statenice. Toto území je
v současně platném územním plánu uváděno jako VN – území výrobních služeb, nerušící
výroby, skladů a řemeslné výroby a nebyl zde dosud uváděn koeficient nezpevněných ploch.
V návrhu územního plánu je toto území zahrnuto do funkčního využití jako VD – drobná a
řemeslná výroba, a nově je zde uveden koeficient nezpevněných ploch minimálně 0,4. Tímto
nově doplněným požadavkem na stávající území se cítíme poškozeni, protože bude bránit
rozvoji našeho areálu, resp. podnikání.
152
3. PŘIPOMÍNKA
Na výkresu O9 je vyznačena dešťová kanalizace pouze v části našeho areálu. Dle provedené
pasportizace z roku 2008 je do jednoho výtokového objektu do rokle sveden nejen celý náš
areál (jak je na výkrese O9 vyznačeno), ale i západně od nás celý areál sousední – vlastník fi.
Agrivep. Po provedené pasportizaci ještě bylo povoleno rozšíření naší areálové dešťové
kanalizace o zpevněné plochy před halou 4, toto bylo již zrealizováno.
4. PŘIPOMÍNKA
Dále firma Značky Praha s.r.o. vlastní mimo jiné pozemky kat.č. 173/17, 173/5, 640, 641 a
643, vše kat. území Statenice. Na těchto pozemcích se mimo jiné nachází parkoviště
zaměstnanců (jeho stavba byla povolena Stavebním úřadem Velké Přílepy č.j.výst. 332/22869/07-Km jako součást stavby výrobní a skladovací haly v areálu firmy Značky Praha s.r.o.
Statenice, Černý Vůl) a také recepce a další odstavné plochy pro automobily (jejich stavba
byla povolena Stavebním úřadem Velké Přílepy čj.výst.328.3-3673/2012-KU), parkoviště pro
návštěvníky firmy Značky Praha s.r.o. a areálová zeleň.
Abychom pomohli obci řešit zklidnění dopravy na příjezdu do Velkých Přílep s přístupnost do
ulice Za Cihelnou, již v předstihu jsme účinně spolupracovali na projektu kruhového objezdu
v bodě E, který by měl zklidnit dopravu (my jsme přemístili náš hlavní vjezd, zřídili jsme z toho
důvodu věcné břemeno na vjezd do našeho areálu, aby umístění kruhového objezdu a
autobusové zastávky bylo vůbec možné). Zároveň jsme obci darovali pozemek kat.č. 173/16
v k.ú. Statenice, aby mohl být rozšířen vjezd do ulice Za Cihelnou. Na příjezdu do ul. Za
Cihelnou od Velkých Přílep je plánován odbočovací pruh doleva, při vyjíždění z ul. Za
Cihelnou je plánované odbočení pouze vpravo, pokud bude třeba, je možné se otočit na
kruhovém objezdu a jet směrem na Prahu.
Myslíme si, že pro zlepšení a bezpečnost přístupu do ul. Za Cihelnou a zklidnění dopravy jsme
udělali již maximum a proto kategoricky nesouhlasíme s umístěním nového odbočení do ul. Za
Cihelnou komunikací místo významu, která je vedena přes náš areál.
Vyhodnocení připomínky:
1. připomínce se vyhovuje:
Plocha pozemků č. 177/93, 177/94, 177/95, 177/102, 177/103 a 177/104 v k.ú. Statenice je
vymezena jako navazující část areálu fy. Značky Praha, s.r.o., tj. jako výroba a skladování,
drobná řemeslná výroba (VD). V návrhu ÚP Statenice ke společnému projednání byla plocha
pozemků vymezena jako plocha smíšená obytná komerční (SK) z důvodu nevhodnosti
vymezení výrobních ploch v přímé návaznosti na bydlení. Jedná se však o stávající stav
území, který v současné době již územní plán nemůže změnit (v severní části plochy na
předmětných pozemcích je již dokončená výstavba výrobní haly).
2. připomínce se vyhovuje:
Cílem stanovení koeficientu pro plochy výroby a skladování (VD) bylo vytvoření podmínek pro
zadržení srážkových vod v území. Tato připomínka byla prověřena v rámci zpracování úprav
návrhu ÚP Statenice k veřejnému projednání prověřena. Po úpravy způsobu využití areálu
spol. Panflex, s.r.o. (viz vyhodnocení připomínky č. 32) zůstává plocha u silnice II/240 de facto
jedinou plochou pro výrobu na území obce. Jedná se o zastavěné areály, které jsou na území
obce dlouhodobě stabilizované, jejich zpětná regulace tedy v současné době již postrádá
význam. Z tohoto důvodu se připomínce vyhovuje a koeficient nezpevněných ploch se
z podmínek využití ploch drobné řemeslné výroby (VD) vyřazuje.
3. připomínce se vyhovuje:
Ve výrokové části návrhu ÚP Statenice (v textové části i grafické části) je navrhována
koncepce technické infrastruktury, včetně dešťové kanalizace, nejsou navrhovány veškeré
153
konkrétní jednotlivé stavby ani znázorňovány všechny existující stavby technické
infrastruktury. Nicméně i tak je v návrhu UP Statenice k veřejnému projednání výkres O9,
který je součástí grafické části odůvodnění územního plánu dle dostupných podkladů upraven.
4. připomínce se vyhovuje:
Navržené výhledové zrušení odbočení z navrhované kruhové křižovatky na silnici II/240 v ulici
Kralupské je přes areál společnosti Značek Praha s.r.o. je zrušeno.
15. David Hlídek, Nepovolená 1174/9, 107 00 Praha 10
Vzhledem k záměru postavení chaty na pozemku s parcelním číslem 297/13 žádám o: buď
rozšíření příjezdové cesty ‘‘Nad Punčochou‘‘ nebo převedení druhu pozemku účelové
komunikace ‘‘Ke Srubům‘‘ s parcelním číslem 296/1 z trvalého travního porostu na ostatní
plochu se způsobem využití jako ‘‘ostatní komunikace‘‘, podobně jako parcelní číslo 300/1 ve
stejné ulici.
Vyhodnocení připomínky:
Jedná se o požadavek na změnu využití plochy stávající rekreace a navržené územní rezervy
pro bydlení R01.
Územní plán nemění stávající způsob využití pozemků, ale stanoví možný budoucí způsob a
podmínky využití ploch. Dopravní obsluha v tomto území musí být prověřena v podrobnějším
měřítku, než to umožňuje územní plán, tak aby bylo možné rozhodnout o možnostech
transformace rekreačního území na trvalé bydlení. Z tohoto důvodu zůstává plocha územní
rezervy R01 vymezena, avšak do návrhu ÚP Statenice k veřejnému projednání je doplněna
možnost řešit samostatně její dílčí části a, b, c, a d plochy R01 (viz také připomínky č. 9 a 10).
Rozšíření příjezdové cesty Nad Punčochou (na pozemku p.č. 297/1) i prodloužení komunikace
Ke Srubům (na p.p.č. 300/1 v k.ú. Statenice) by znamenalo zábor pozemků soukromých
vlastníků, protože stávající cesta Ke srubům je ve svojí současné trase území Horoměřic,
resp. se jedná o hraniční území se sousedním katastrálním území a komunikaci nelze na k.ú.
Statenic řešit jinak.
.
16. Ing. Michal Česnek, Ph.D., Za Poštou 1064/14, 100 00 Praha 10
Věc: Žádost o změnu územního plánu v katastru obce Statenice – Černý Vůl.
Vážený pane starosto,
Žádám o změnu územního plánu z plochy staveb pro rodinnou rekreaci (stabilizovaná plocha
– ul. Hraniční) na bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI), u pozemků v části
obce Černý Vůl p.č. 416/8 a 416/9 LV. č. 557.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se nevyhovuje.
Jedná se o požadavek na změnu využití plochy stávající rekreace na bydlení.
Plocha byla v 1. Změně ÚPSÚ určena pro rekreaci, ve zrušené Změně č. 2 byla navržena pro
bydlení. Přitom naprosto nevyhovující dopravní obsluha území zůstala neřešena.
Nový ÚP Statenice ponechává tuto lokalitu pro rekreaci individuální s tím, že stávající rodinný
dům zde bude tolerován (viz „přípustné využití“ v regulativech ploch pro rodinnou rekreaci RI
v kapitole f.2 výrokové části územního plánu). Celá plocha zůstane vymezena jako stávající
plocha individuální rekreace RI.
154
17. Ing. Iveta Nováková, Nad Šárkou 85, 160 00 Praha 6, Bc. Petr Novák, Břidličná 4/929,
147 Praha 4
Věc: Námitky k návrhu Územního plánu Statenice
Ze strany vlastníků poz. parcel: 47/1, 156/191, 340/14 – k.ú. Statenice, manželů Ivety a Petra
Novákových, na adrese Nad Vinicí 3, Statenice.
Jsme vlastníci výše uvedených pozemků a dále vlastníkem rodinného domu, který je součástí
pozemku p.č. 45 v kat úz. Statenice. Na základě vlastnických práv k výše uvedeným
nemovitostem podáváme proti předmětnému návrhu územního plánu obce Statenice na
základě ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, následující námitky.
1) Nesouhlasíme s klasifikací přibližně poloviny naší parcely č. 47/1, v její severní části a
dále parc. č. 156/191 a parc. 340/14 jako zeleně soukromé a vyhrazené
Odůvodnění:
Navrhované funkční využití soukromého pozemku, náležícího od nepaměti do intravilánu obce
(číslo popisné 3!) se jeví naprosto nepromyšlené a nesmyslně zasahuje do vlastnických práv
majitelů, aniž by byla zdůvodněna jeho jakákoli veřejná prospěšnost. Tyto parcely historicky
náleží k domu popisného čísla 3 a spolu se vzrostlými stromy na po celé délce hranic jako
celek reálnou funkčnost. Zdůrazňujeme, že již od roku 2006 jsme žádali o změnu územně
plánovací dokumentace, neboť do současnosti je parcela využívána jako zahrada či sad, do
budoucna by však majitelé rádi umožnili svým dětem stavbu rodinného domku. Náš podnět byl
vyslyšen, obecní zastupitelstvo schválilo navrhovanou změnu a my jsme se řádně v roce 2009
finančně podíleli částkou 31 tis. Kč na vzniklých nákladech obce.
Je nám známo, že Nejvyšší správní soud zrušil II. změnu územního plánu, jež mimo jiné
zahrnovala parcelu 47/1 do funkčního využití označované jako OC, tedy obytné území
v rodinných domech – příměstský charakter bydlení. Avšak zrušení nebylo nijak zapříčiněno
naším návrhem ani se v žádném případě nijak nedotýkalo našich pozemků či jejich využití.
Z tohoto důvodu jsme od samého počátku přípravy další změny, tj. od roku 2011 avizovali
opakovaně, a to v písemné formě i ústně zástupcům obce, že bychom rádi zařadili všechny
parcely v našem vlastnictví do obytného území – bydlení v rodinných domech.
Nerozumíme, z jakého důvodu tedy současné obecní zastupitelstvo mění svůj postoj oproti
minulosti a proč omezuje majitelům dispozice s vlastnictvím výše uvedených parcel.
Obec podporuje masivní výstavbu nad celým naším pozemkem, která má čítat cca 300 domů
a přitom na pozemku, jehož velikost se blíží půl hektaru, znemožňuje výstavbu rodinného
domku pro další generaci.
Nerozumíme, proč navrhovaný plán zahrnuje polovinu parcely č. 47/1 a parc. č. 156/191 do
zeleně soukromé a vyhrazené, když nepřímo vedlejší pozemky ve vlastnictví obce jsou určeny
k zástavbě. Nabízí se otázka, z jakého důvodu obec nevyužije vlastní pozemek v této lokalitě
č. 162/5 pro veřejnou zeleň, tak jak bylo původně plánováno za účelem oddělení stávající
stavby od plánované a namísto toho krátí práva soukromým vlastníkům. Považujeme za
důležité upozornit i na fakt, že veškeré naše uváděné parcely se nacházejí v jednom
z nejnižších bodů obce, víceméně v údolí. Jakýkoli rodinný dům by tedy v žádném případě
nenarušoval krajinný ráz, na rozdíl od budoucí výstavby společnosti Alfa Praha s.r.o.
Současně zdůrazňujeme, že se v maximální míře snažíme o zachování historické zeleně na
hranicích našich parcel, tj. stromů, jejichž stáří už přesahuje průměrný lidský věk. Připomínky
z naší strany ke všem stavebním řízením, vztahujícím se k plánované obrovské výstavbě, se
vesměs týkaly žádosti o ochranu stromů, zejména při budování sítí apod. V uplynulých letech
jsme na našich pozemcích ve Statenicích vysadili více než 100 stromků.
Ovšem nemůžeme v žádném případě dopustit, aby byly nemožností výstavby zkráceny na
svých právech naše děti.
155
2) Požadujeme:
Navrhujeme tímto změnu ÚZ tak, aby předmětná část výše uvedené parcely č. 47/1 a dále
parc. č. 156/191 a č. 340/14 – k.ú. Statenice byly zařazeny jako zastavitelné plochy, resp. aby
jejich funkční využití bylo charakterizováno jako bydlení v rodinných domech.
Přílohy:
1)
2)
Aktuální výpis z katastru nemovitostí
Grafická část změny územního plánu s vyznačenými nemovitostmi podatelů
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se vyhovuje částečně z těchto důvodů:
Jedná se o požadavek na změnu využití stávající zahrady v zastavěném území na bydlení.
Pozemek p. č. 340/14 v k.ú. Statenice byl vymezen jako plocha bydlení (BV1) již v návrhu ÚP
Statenice k projednání podle § 50 stavebního zákona vypracovaném v červnu 2014. Pozemek
p. č. 47/1 v k.ú. Statenice byl již v ÚPSÚ (Změně č. 1) vymezen jako zastavěný jen z části,
pozemek p.č. 156/191 byl vymezen jako zeleň. Celý pozemek p.č. 47/1 včetně pozemku
156/191 byl jako zastavitelná plocha Z2-19 vymezen až ve zrušené změně č. 2 ÚPSÚ
Statenice. A to bez ohledu na nesporný význam plochy této zahrady za usedlostí – zeleně,
víceméně v údolí, a to pro retenční schopnost v tomto prostoru. Z tohoto důvodu je i nad
dotyčným pozemkem 47/1 v prostoru mezi zastavitelnými plochami Z02 a Z03a vymezena
plocha Z03c jako významná plocha nezastavitelné zeleně (viz též výkres č. O9 Dešťové vody)
a z toho samého důvodu byla plocha zahrady na p.č. 47/1 v novém územním plánu vymezena
shodně jako ve Změně č. 1 ÚPSÚ, tzn. vymezena jako plocha pro bydlení pouze cca z jedné
poloviny.
Po prověření na základě uplatněné připomínky je z důvodu zajištění retenčních schopností
území v co možná největší míře, avšak s přihlédnutím k tomu, aby vlastnické práva byla
územním plánem dotčena pouze v nezbytné míře, je v návrhu ÚP Statenice uvolněna cca ½
plochy zeleně tak, aby umožňovala výstavbu rodinného domu.
18. Jan Kubát
Věc: Připomínka k Návrhu Územního plánu Statenice (návrh ke společnému jednání 06/2014)
Ve věci Návrhu ÚP Statenice (návrh ke společnému jednání 6/2014) vyslovuji zásadní
nesouhlas se zařazením pozemku parc. č. 13/16, k.ú. Statenice, zapsaný na LV č. 886 u
katastrálního úřadu Praha mezi Plochy zeleně, ZS zeleň soukromá a vyhrazená.
Tímto zařazením mého pozemku do ploch zeleně dochází k zásadní změně proti původnímu
ÚP, ve kterém byl pozemek parc.č. 13/16 určen k zastavění rodinnými domy. V této věci
přikládám kopii Potvrzení Stavebního úřadu Velké Přílepy ze dne 17. 6. 2002. Za účelem
výstavby rodinného domu byl také pozemek pořízen. Jeho zařazením do ploch zeleně dochází
k jeho značnému znehodnocení a nemožnosti výstavby rodinného domu, kterou plánuji
realizovat. Změnu zařazení výše uvedeného pozemku v novém ÚP Statenice z ploch
určených původně pro výstavbu na plochy zeleně proto považuji za změnu krátící a omezující
moje práva s nakládáním svého vlastnictví a požaduji jejich opětovné zařazení mezi plochy
určené pro výstavbu rodinných domů.
Pokud bude i nadále znemožněno realizovat na mém pozemku výstavbu rodinného domu
z titulu změny ÚP, podniknu příslušné právní kroky a budu požadovat náhradu škody, která mi
vznikla z titulu ÚP a výše citovaného stanoviska místně příslušného Stavebního úřadu.
156
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce není možné vyhovět z těchto důvodů:
Jedná se o požadavek na vymezení zastavitelné plochy v údolní nivě Únětického potoka.
Pozemek 13/16 v k.ú. Statenice leží v nivě Únětického potoka, z velké části také v jeho
záplavovém území Q100. Uvnitř pozemku se nachází st. p.č. 427, zastavěná plocha o výměře
32 m2, na které stojí „jiná stavba“ - v části mimo záplavové území. V ÚPSÚ Statenice (Změně
č. 1) byl pozemek vymezen jako součást zastavěného území OMS, tedy s možností výstavby.
Od roku 2004, kdy Změna č. 1 ÚPSÚ Statenice nabyla účinnosti, však k výstavbě využit
nebyl. V novém ÚP Statenice je pozemek vymezen jako stávající plocha zeleně soukromé a
vyhrazené (ZS).
V návrhu ÚP Statenice není pozemek 13/16 vymezen pro výstavbu z těchto důvodů:
− podle zásad pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje
tohoto území stanovených v ZÚR SK pod bodem 198 písm. m) je třeba chránit říční
nivy a zabránit jejich zastavování,
− podle republikových priorit územního plánování k zajištění udržitelného rozvoje území
č. 25 a 26 stanovených v PÚR ČR je třeba vytvářet podmínky pro preventivní ochranu
před záplavami s cílem minimalizovat rozsah případných škod a vymezovat
zastavitelné plochy v záplavových územích lze pouze ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Vzhledem k tomu, že území obce Statenice umožňuje
vymezení dostatečného rozsahu zastavitelných ploch mimo záplavové území, nejedná
se o tento případ a vymezení zastavitelné plochy je v tomto prostoru neodůvodnitelné,
− podle § 31 odst. 4 a § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou ZÚR SK a PÚR ČR pro
pořizování a vydání územního plánu závazné, územní plán musí být v souladu se ZÚR
SK a PÚR ČR.
Nesoulad se ZÚR SK a nezbytnost odstranění nedostatku územního plánu - vymezení
zastavitelných ploch v údolní nivě Únětického potoka, konstatoval rovněž Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje ve svém stanovisku vydaném podle § 50
odst. 7 stavebního zákona. Byť byl tento nesoulad konstatován konkrétně k jiným plochám,
vymezeným v návrhu ÚP Statenice ke společnému projednání návrhu, lze důvodně
předpokládat, že by vymezení jakýchkoliv jiných ploch v údolní nivě bylo krajským úřadem
vyhodnoceno stejně i v další fázi projednání návrhu územního plánu (řízení o návrhu
s veřejným projednáním).
Přesto byla možnost vymezení pozemku jako zastavitelné plochy na základě uplatněné
připomínky projednána s dotčenými orgány ochrany přírody a vodoprávním úřadem, kterými je
MěÚ Černošice, odbor životního prostředí.
Ve stanovisku č.j. MUCE31018/2015 OZP/Kr ze dne 1. 6. 2015 požaduje orgán ochrany
přírody cit.: „…plné zachování nezastavěné části údolní nivy Únětického potoka a ÚSES na
území obce Statenice, a to s ohledem na ochranu významných krajinných prvků (§ 4 odst. 3
zákona č. 114/1992Sb.) a ochranu ÚSES (§ 4 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb.), proto
s navrhovaným převedením těchto přírodních ploch údolní nivy do zastavitelného území
nesouhlasí“.
Ve stejném stanovisku vodoprávní úřad konstatoval, že ke stavbám, které by se nacházely na
pozemcích sousedících s korytem vodního toku Únětického potoka a nacházely se v jeho
záplavovém území mimo aktivní zónu (případ pozemku 13/16), by bylo třeba souhlasu
vodoprávního úřadu. Nicméně vzhledem k výše uvedenému z důvodu zajištění soudu s PÚR
ČR nelze zastavitelnou plochu v záplavovém území vymezit.
157
19. MONDIA, s.r.o., Nad Lávkou 784/3, 160 00 Praha 6
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
Zasílám Vám připomínky k návrhu Územního plánu Statenice zveřejněnému dne 21. 7. 2014.
1. Pozemky v lokalitě označené „Z18“ vlastněné společností Mondia s.r.o. jsou zahrnuty
do funkčních ploch „BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské“. Domnívám se, že
zdejší lokalitě tato funkce nevyhovuje zcela a zahájenému a plánovanému způsobu
výstavby lépe odpovídá funkce BI. Proto žádám, aby všechny pozemky v lokalitě „Z18“
byly zahrnuty do funkčního využití „BI – Bydlení v rodinných domech – městské a
příměstské“.
2. V grafické části O1 a O2 je přes pozemek p.č. 135/5 k.ú. Statenice zakresleno
ochranné pásmo lesa, žádné lesní pozemky tu ale nejsou uvedeny, nejsou vedeny ani
v ÚAP ORP Černošice, žádám o vymazání tohoto ochranného pásma.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se vyhovuje.
Jedná se o požadavek na změnu způsobu využití zastavitelné plochy Z18 a o výmaz OP lesa.
1. Zastavitelná plocha Z18 je do územního plánu zařazena protože pro výstavbu je zde již
vydané územní rozhodnutí a již zahájená výstavba. Vzhledem k nevhodné lokalizaci plochy
k ní uplatnily stanoviska Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje jako
nadřízený orgán a Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody.
Po projednání s vymezením plochy z výše uvedených důvodů souhlasily. Důvodem pro
zařazení do ploch s rozdílným způsobem využití bydlení v rodinných domech – venkovské
(BV) byla snaha udržet v údolí Únětického potoka charakter zástavby venkovské, nikoliv
městské a příměstské. Vzhledem k tomu, že výstavba již je v ploše zahájena, je připomínce
vyhověno, způsob využití je změněn z bydlení v rodinných domech – venkovského (BV) na
bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI).
2. Po prověření, že do plochy Z18 nezasahuje ochranné pásmo lesa, je vymazáno.
20. CPI Statenice Property Development, a.s., Václavské nám. 1601/47, 110 00 Praha 1
Věc: Připomínky k návratu Územního plánu Statenice, zveřejněného veřejnou vyhláškou č.j.
1147/2014/4 dne 21.7.2014
Obecní úřad Statenice, jako pořizovatel územního plánu Statenice, doručil souběžně se
společným jednáním s dotčenými orgány návrh toho územního plánu veřejnou vyhláškou.
K návrhu územního plánu Statenice podáváme tímto podle § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
tyto připomínky:
1) Ještě v době, kdy jsme nebyli vlastníky pozemků, tj. 13. 11. 2002, bylo vydáno územní
rozhodnutí o umístění stavby čj. Výst. 328/1-2436/02-Km, kterým byly umístěny stavby
bytových objektů, rodinných domů, garáží, areálových komunikací a veřejných částí
přípojek, zeleně, sportovišť a protihlukového valu na pozemcích č.k. 249/3, 250/1,
251/8, 251/9, 251/10, 251/11, 251/12, 251/13, 251/1 (tj. 267 a 265 dle PK), 252, 253,
254, 255, 256/1, 256/2, 256/3, 256/4, 256/5, 256/6, 256/7, 256/8, 256/9, 256/10,
256/11, 256/12 (251/7 dle EN), 262/2, 262/3, 262/4, 263, 264, 375, 517, 518, 519 k.ú.
Statenice.
Vzhledem ke skutečnosti, že dílčí stavby byly zahájeny, územní rozhodnutí nadále platí
a to bez ohledu na skutečnost, v čí prospěch bylo původně vydáno a kdo je nyní
vlastníkem pozemků. Platnost územního rozhodnutí jsme si ověřili na Stavebním úřadu
Velké Přílepy.
Žádáme proto, aby územní rozhodnutí bylo návrhem územního plánu respektováno a
dotčené území bylo v plném rozsahu zařazeno do 1. Etapy v případě, že bude
v územním plánu etapizace navržena.
158
Na podporu svého požadavku uvádíme, že rozsudky soudů, zejména Nejvyššího
správního soudu, které řešily případy, kdy byl územní plán v rozporu s vydaným
územním rozhodnutím, skončily s výjimkou jednoho případu zrušením dotčené části
územního plánu. Jediný případ, ve kterém Nejvyšší správní soud ponechal dotčenou
část územního plánu v platnosti, ale vysvětlil tak, že na základě platného územního
rozhodnutí stejně musí stavební úřad na žádost vlastníka vydat stavební povolení
v souladu s územním rozhodnutím a nezrušený územní plán jen signalizuje, jak bude
rozhodováno v následujících žádostech po kolaudaci staveb postavených podle
územního rozhodnutí. Poslední uváděný případ ale nelze použít pro lokalitu, kterou
vlastníme, protože po realizaci staveb podle územního rozhodnutí již nikdy nepůjdou
realizovat vnitřní komunikace, zelené pásy, škola ani jiné stavby či opatření podle
územního plánu, který by byl v rozporu s územním rozhodnutím.
Vzhledem k výše uvedenému upozorňujeme, že bychom při nerespektování naší
připomínky byli nuceni uvedené požadavky uplatnit při veřejném projednání jako
námitky a následně, při nevyhovění námitkám, napadnout opatření obecné povahy,
kterým bude územní plán, u krajského soudu.
Věříme, že k takto tvrdému střetu mezi obcí a námi nedojde a jsme připraveni
k jednání. Rádi bychom nastolili výrazně lepší vztahy, než tomu bylo v minulosti.
Některé ze vzniklých problémů jako první krok k navázání lepších vztahů již řešíme.
Základem pro jednání, při kterém jsme připraveni posoudit požadavky obce na změnu
územního rozhodnutí, je respektování připomínek uvedených v bodě 2 a bodech
následujících.
2) Požadujeme, aby na pozemcích v našem vlastnictví nebyla navržena veřejná
občanská vybavenost – škola. Upozorňujeme, že pro tuto školu nelze podle § 170
odst. 1 písm. a) stavebního zákona vyvlastnit a v případě, že by byla zařazena do
předkupního práva podle § 101 stavebního zákona, je obec povinna do 6 měsíců za
cenu obvyklou (tj. tržní) pozemek vykoupit. V případě, že by tak neučinila, předkupní
právo ze zákona zaniká.
Při případném napadení této části územního plánu by soud požadoval prokázání, že
pro obec je škola nezbytná a v jakém počtu tříd (rozborem s ohledem na demografický
vývoj), že je vymezený pozemek svým rozsahem nezbytný, a že škola nemohla být
navržena na pozemku obce nebo státu. Vypuštění plochy pro školu z naší lokality bude
zohledněno i v Urbanistické koncepci (str. 9)
3) V Urbanistické koncepci areálu Jabloňový sad nebude předepisována koncentrace
služeb při silnici II. třídy ani vlastní základní občanská vybavenost, která by v případě
obchodní vybavenosti a služeb nenalezla pravděpodobně z ekonomického hlediska
provozovatele. Investor však tuto vybavenost nevylučuje, jen ji nechce územním
plánem předjímat.
4) Ve smyslu bodů 2 a 3 požadujeme upravit i podmínky pro plochy s rozdílným
způsobem využití u plochy Z13 ve vymezení zastavitelných ploch (str.15). Dále
požadujeme odstranit (na stejné straně) ze specifických podmínek plochy Z13 první
bod, podmínka sice zní logicky, ale dle našeho názoru není možné stanovovat takovou
podmínku pro plochu s vydaným územním rozhodnutím (řešení navrhujeme v dalším
textu), odstranit druhý bod z důvodu již uvedeného, v třetím bodě odstranit první část
týkající se základní školy, ve čtvrtém bodě před slovo „parametrech“ požadujeme vložit
slovo „šířkových“, aby nebyla z důvodu průjezdu jedné autobusové linky vyžadována
konstrukce pro těžká vozidla a bylo možné omezit průjezd zónou pro bydlení pro
nákladní vozidla, text pátého bodu žádáme nahradit slovy „napojení severní části
plochy nebude realizováno ze zatáčky silnice II/240 ani v její blízkosti, doporučuje se
napojení z kruhové křižovatky v bodě D, pokud bude realizována (viz hlavní výkres)
nebo přes jižní část plochy Z13“, s textem šestého bodu souhlasíme, text sedmého
bodu požadujeme nahradit slovy „pokud nebude realizována výstavba v souladu
s územním rozhodnutím, bude v ploše navrženo nové pěší napojení jižní části ulice
Nad Višňovkou na komunikační systém“, text osmého bodu požadujeme nahradit slovy
„v rámci plochy musí být řešeny likvidace dešťových vod v souladu s platnými právními
159
předpisy a zajištění vody pro požární účely“, poslední bod požadujeme zcela vypustit
s ohledem na to, že by donutil investora nepřistoupit na dohodu s obcí o novém
uspořádání území a trvat na stávajícím územním rozhodnutí.
5) Výstavba na našich pozemcích bude zatížena značnými investicemi do vnitřních
místních komunikací, řešením veřejné technické infrastruktury a ploch veřejných
prostranství, které jsou vyžadovány podle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, nad rámec veřejných komunikací. Rentabilitu návrhu
zhoršuje i velké množství omezení vyplývajících z již existujících ochranných pásem,
neumožňující využití poměrně značné části pozemků pro stavby. Dále bude nutná
výstavba vnější obvodové komunikace po jižním a západním obvodu lokality. Lze dále
předpokládat, že obec vznese požadavky na snížení počtu bytových domů ve
prospěch individuálního bydlení. Zástavba si ve své druhé části pravděpodobně
vyžádá i spoluúčast na rozšíření stávající ČOV mimo řešené území nebo na vlastní
ČOV pro Statenice. Proto musíme velmi zvažovat veškeré náklady, aby domy byly
vůbec prodejné. Z těchto důvodů:
a) Požadujeme vnější obvodovou komunikaci na jihozápadním okraji naší lokality
nově navrhnout tak, aby se nevlnila a i plynuleji obloukem navazovala pod vysokým
napětím na severní část přimknutou k ploše ZS. Jedině tak budou rozumně
využitelné části plochy mezi vysokotlakým plynovodem a obvodovou komunikací.
Reálnost našeho návrhu se opírá o fakt, že se návrh týká jen pozemků v našem
vlastnictví a vlastnictví obce;
b) Obec stanoví, kolik ploch zeleně nebo jiných veřejných prostranství nad rámec
vyžadovaný právními předpisy (u zeleně a hřišť zejména pak nad rámec
vyžadovaný § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
požaduje v lokalitě vymezit, do toho musí být započítána i plocha ZS na pozemku
p.č. 280, který je v našem vlastnictví. Dále bude proveden výpočet, kolik ploch
z pozemků v našem vlastnictví bude muset být v případě vnější obvodové
komunikace na jihozápadě lokality a kruhové křižovatky na východě lokality pro tyto
stavby použito. Takto vypočtené plochy budou směněny mezi obcí a námi, za obec
bude ke směně využit pozemek dosavadní cesty p.č. 371, která po vybudování
obvodové komunikace zanikne;
c) Obec z limitu, který je na dosavadní ČOV Roztoky vyčleněn pro stavby na území
obce Statenice, nám umožní realizovat první část výstavby v rozsahu 250
ekvivalentních obyvatel a tím nám umožní vytvořit si finanční prostředky na
realizaci nebo spolupodílnictví na řešení dopravní a technické infrastruktury po
obvodě lokality, popř. i mimo ní. O naší finanční, popř. i realizační účasti bude
uzavřena samostatná smlouva. Zásadně nesouhlasíme s preferováním investora
v lokalitě Boušovský a příslibem 400 ekvivalentních obyvatel z kapacity 500 pro
veškerou zástavbu na území obce (viz třetí odstavec části d2.5. na straně 21),
Taková preference by neprošla podle pátého kroku algoritmu soudního přezkumu
územního plánu stanoveného Nejvyšším správním soudem. Pokud bychom trvali
na územním rozhodnutí, má náš požadavek přednost. Pokud by obec trvala na
rozdělení limitů podle dosavadního návrhu územního plánu, požadujeme, aby nám
bylo umožněno samostatné řešení likvidace odpadních vod pro lokalitu, která je
tvořena našimi pozemky, řešení navrhneme v souladu s právními předpisy.
Požadujeme změnit poslední odstavec v části d.2.5) tak, aby se nevztahovali na
lokality, kde je v platnosti územní rozhodnutí nebo bude odkanalizování řešeno
samostatně;
d) Požadujeme, aby celá lokalita byla zařazena do SM Plochy smíšené obytné –
městské. V lokalitě nebude navrženo vnitřního členění, ale bude v souladu
s ostatními body těchto připomínek stanoveno, co musí být v lokalitě respektováno
a navrženo. Pokud dojde k dohodě, na základě které bychom byli ochotni ustoupit
od stávajícího územního rozhodnutí a více se řešením přiblížit požadavkům obce,
přijmeme smluvně potvrzený závazek, že na naše náklady pořídíme zastavovací
160
studii na celou plochu lokality a po jejím projednání s obcí zažádáme o změnu
územního rozhodnutí;
e) V souvislosti s písm. d) požadujeme, aby plocha smíšená městská skutečně svými
parametry a regulací odpovídala městské zástavbě důstojně pro vnitřní část
pražské aglomerace, nikoliv rozvolněné venkovské zástavbě obvyklé v zemědělsky
orientovaných vesnicích. Proto požadujeme, aby v podmínkách prostorového
uspořádání v zastavitelné ploše Z13 nebylo předurčováno, že plochy zástavby
obytnými stavbami mohou činit max. 70 % rozlohy plochy a plochy zástavby
bytovými domy 50%, navíc se započítáním ploch zeleně veřejných prostranství;
řešení vzejde až z dohody mezi námi a obcí o ostatních částech naplnění našich
požadavků a detailně bude obsaženo v zastavovací studii, která bude s obcí
projednávána. U rodinných domů zcela zásadně nesouhlasíme s minimální
velikostí pozemku pro izolovaný rodinný dům 800 m2 a pro dvojdům 600 m2. Tento
luxus je nepřípustný i z hlediska zájmů obce, protože na jeden RD pak připadají
daleko delší části liniových staveb technické infrastruktury, větší podíl místních
komunikací, což velice prodražuje náklady na zimní i běžnou údržbu komunikací,
údržbu zelených pásů u chodníků atd. Velká část obcí již přišla na to, že není
schopna ze svého rozpočtu hradit ani provozní náklady s tím spojené. Potvrdil to i
výpočet, který si nechalo udělat hlavní město Praha, která ze svého obrovského
rozpočtu není schopna hradit uvedené provozní náklady. Z hlediska investora jsou
tak velké pozemky za tržní cenu neprodejné a od ceny pozemků a staveb se také
odvíjejí možnosti podílu na infrastruktuře obce. Proto požadujeme, aby limit nebyl
stanovován, nebo byl 500 m2 u izolovaného RD a 400 m2 u dvojdomu. Koeficient
max. zastavění pak musí být stanoven pro tyto dvě kategorie na 0,4 a koeficient
zastavění u řadového rodinného domu na 0,5; i tyto koeficienty garantují pohodu
odpovídající rodinnému bydlení;
f) Vodojem pro lokalitu Jabloňový sad může být územním plánem požadován, ale
nesmí být přesně lokalizován (předurčena poloha). V tomto duchu bude upraven
v části d.4.4) odstavec čtvrtý (nahoře na str. 21)
6) Plochy významné sídlení zeleně na našich dosavadních pozemcích mohou být nad
rámec vyžadovaný právními předpisy realizovány jen na základě dohody o směně
pozemků ve smyslu bodu 5 b), pokud k dohodě nedojde před zpracováním návrhu
územního plánu pro veřejné projednání, požadujeme na straně 17 z části c.3) vyřadit
pátý odstavec.
7) V části d.3 (str. 21) požadujeme upravit třetí a čtvrtý odstavec, v části e.4 první
odstavec na str. 24 ve smyslu předchozích bodů těchto podmínek.
8) V části g) týkající se vyvlastnění požadujeme pro nemožnost přesného vymezení trasy
vypustit z veřejně prospěšných staveb VD16 v rozsahu, který se týká našich pozemků.
Ze stejného důvodu požadujeme vypuštění VT02, umístění této stavby v naší lokalitě
jsme ochotni garantovat vzájemnou smlouvu.
9) V části h) požadujeme z již dříve uvedených důvodů vypustit z veřejně prospěšných
staveb s překupním právem PO 01.
10) Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie, pokud se vztáhne na plochy, pro které je vydáno územní
rozhodnutí, je zmatečné a protiprávní. Proto požadujeme vyřadit z části I) plochu Z13.
Pokud dojde k dohodě mezi obcí a námi a bude přistoupeno ke změně územního
rozhodnutí, budeme smluvně garantovat zpracování zastavovací studie; v této
souvislosti upozorňujeme, že navrhujeme řešení výhodnější pro obec i z hlediska
nákladů, protože územní studii, kterou stanoví jako povinnost z vlastní vůle
zastupitelstvo obce, musí obec hradit, na rozdíl od námi nabízeného řešení.
11) Upozorňujeme, že stanovení pořadí změn v území v části n) je pro plochy, na které je
vydáno územní rozhodnutí protiprávní a muselo by být z naší strany napadeno.
Předpokládáme, že pokud bude dosaženo dohody s obcí, na základě které bychom
přistoupili ke změně územního rozhodnutí, bude tato problematika součástí uzavřené
smlouvy. Proto požadujeme plochu Z13 vyřadit z části n).
161
12) Požadujeme změnit schéma urbanistické koncepce i ostatní výkresovou část územního
plánu v souladu s uvedenými připomínkami.
I když se mohou zdát naše požadavky uvedené v připomínkách málo vstřícné, je námi
navrhované řešení pro obec výrazně přijatelnější, než při respektování vydaného územního
rozhodnutí. Připuštěním změny územního rozhodnutí si jen komplikujeme přípravu staveb a
takové řešení zvažujeme z důvodu navázání nových partnerských vztahů s obcí. Naši snahou
je dosáhnout dohody na ekonomicky přijatelném řešení, které zároveň zajistí kvalitní
urbanistické řešení a následně pohodu bydlení pro nové občany obce, zlepší dopravní situaci,
doplní zeleň, zajistí pěší prostupnost území, významně zlepšení současný stav na dotyku již
existující zástavby a tím vším zlepší i kvalitu života současných obyvatel. Jsme připraveni
s obcí úzce spolupracovat a odstranit tak určitou nedůvěru, která možná z minulosti přetrvává.
Očekáváme, že budeme obcí vyzváni ke schůzce, na které bude hledáno řešení celé
problematiky včetně našich připomínek a vzájemná dohoda bude podkladem pro úpravu
návrhu územního plánu pro veřejné jednání.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce pod bodem 1) se vyhovuje.
ÚP Statenice nestanovuje etapizaci výstavby v tom smyslu, že by přednostně měla být
realizována výstavba v určitých lokalitách - zastavitelných plochách (viz kapitola 2.d)
odůvodnění), v kapitole n) výrokové části územního plánu je však užívání samotných staveb
podmíněno realizací odpovídající veřejné infrastruktury.
V územním plánu je uvedeno, že podmínky pro využití plochy Z13, nijak neovlivňují možnost
realizace výstavby v souladu s územním rozhodnutím. Návrh nového ÚP Statenice vychází
z platné dokumentace k územnímu řízení (DÚR), která byla podkladem pro vydání platných
územních rozhodnutí a z ÚPSÚ Statenice (Změny č. 1), která je v souladu s touto
dokumentací. ÚP Statenice v plochách ve vlastnictví CPI Statenice Property Development,
a.s., dokonce nad rámec stávajícího ÚPSÚ vymezení zastavitelné plochy Z13 zjednodušuje vnitřní komunikace návrh neobsahuje, přebírá jen základní kostru. Rozsah ploch zeleně
odpovídá DÚR. Zelený pás ZV podél silnice II. třídy je významný hlavně pro budoucí obyvatele
ploch. Zelené pásy kolem komunikací požaduje ve svém stanovisku také orgán ochrany
přírody – MěÚ Černošice, proto musí být v návrhu ÚP zachovány.
Požadavku na nestanovování etapizace a zajištění souladu s vydaným územním rozhodnutím
je plně vyhověno.
Připomínce pod bodem 2) se nevyhovuje.
ÚP Statenice nevymezuje stavbu školy jako veřejně prospěšnou stavbu s možností
vyvlastnění, ale jako veřejně prospěšnou stavbu, pro kterou lze uplatnit předkupní právo ve
prospěch obce Statenice v souladu s § 101 stavebního zákona. A to samozřejmě za podmínek
stanovených v v tomto ustanovení stavebního zákona, včetně rizika zániku tohoto
předkupního práva. Potřeba vymezení plochy pro výstavbu základní školy ve Statenicích i
možnosti jejího umístění v jiné lokalitě byla opakovaně prověřována v průběhu zpracování
návrhu ÚP Statenice, v průběhu vyhodnocování výsledků projednání návrhu ÚP Statenice a
připomínky CPI Statenice Property Development, a.s., a potřeba základní školy je naprosto
zřejmá. Podrobně je odůvodnění potřeby školy uvedeno v kapitole 3.e.4.3) Zdůvodnění řešení
občanského vybavení tohoto odůvodnění, proto zde pouze stručně – pro obec Statenice je
nezbytné, aby do budoucna byla na území obce rezervována plocha pro umístění základní
školy, protože lze předpokládat nárůst počtu obyvatel až na 3500 obyvatel. Tomuto počtu
občanů odpovídá cca až 600 dětí do 15 let. Plocha v areálu Jabloňový Sad je navíc velmi
vhodně umístěna, žádná srovnatelná plocha na území obce neexistuje. Je dostupná jak
z centra Statenic, tak i z Černého Vola (viz navržená nová pěší propojení). Výhodná je poloha
i z hlediska pohybu rodičů za prací do Prahy. Vyhovuje i svou rozlohou. Z těchto důvodů
nemůže obec Statenic připomínce vyhovět – plocha pro umístění základní školy zůstane
v územním plánu vymezena.
162
Připomínce pod bodem 3) se vyhovuje částečně.
Urbanistická koncepce se v prostoru Jabloňového sadu nemění, zůstává zachována v textové
i grafické části. Rozdělením původně vymezené zastavitelné plochy Z13 na plochy Z13a
Jabloňový sad – sever a Z13b Jabloňový sad – jih je však za plochu koncentrace bydlení a
služeb považována pouze zastavitelná plocha Z13b Jabloňový sad – jih, čímž je připomínce
částečně vyhověno. Koncentrace služeb při silnici II/240 je převzata z DÚR, která je zakotvena
i v ÚPSÚ Statenice a její 1. Změně, tedy dle dokumentace podatele připomínky a v souladu
s jeho požadavkem uvedeném v bodě 1) připomínky. Pouhé „nevylučování“ výstavby vlastní
občanské vybavenosti není pro obec Statenice dostačující. Není možné připustit, aby tak
rozsáhlá plocha pro bydlení neměla zajištěnou vlastní občanskou vybavenost. Vzhledem
k předpokládanému počtu bytových jednotek nelze spoléhat na stávající občanskou
vybavenost Statenic, která je v současné době zanedbatelná, ani na vybavenost v sousedních
obcích. Předpokládat využívání veškerých služeb v Praze je i z hlediska budoucích obyvatel
nepřijatelné. Zejména základní občanská vybavenost – základní školství, obchody a služby,
sportoviště, jsou záležitosti, které by měly být samozřejmou součástí výstavby nové obytné
lokality tohoto rozsahu. I pro konkurenceschopnost lokality v nabídce míst pro bydlení v okolí
Prahy je to nezbytné.
Připomínce pod bodem 4) se vyhovuje částečně.
Z výše uvedených důvodů nejsou provedeny úpravy v textové části výroku ve smyslu
připomínek pod body 2) a 3). Bod první a druhý na str. 15 – požadavek na zpracování ÚS
v případě, že výstavba nebude realizována v souladu s vydaným územním rozhodnutím, je
vypuštěn. Podmínka byla stanovena z důvodu předběžné ochrany území, protože se jedná o
velkou rozvojovou plochu, která bude mít velký vliv na celkový obraz obce. Nicméně stavební
zákon v § 43 odst. 2 skutečně výslovně stanoví možnost vymezit plochy nebo koridory, v nichž
je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, a to aniž by toto
vymezení ploch nebo koridorů bylo možné vázat na jakékoliv další podmínky. Proto z důvodu
nezpochybnitelného zajištění souladu územního plánu se stavebním zákonem je tato
podmínka vypuštěna. Obec Statenice touto úpravou podmínek nepozbývá možnosti regulovat
výstavbu v zastavitelné ploše. Samotný ÚP fixuje dostatek podmínek pro regulaci výstavby. Je
v zájmu stavebníka (investora, vlastníka pozemků), aby výstavbu realizoval v souladu
s platnými správními rozhodnutími, která jsou již pro plochu vydána, a zajistil si jejich platnost,
protože mu umožňují umístění, popř. realizaci staveb. Obec Statenice již v současné době ke
stavbám umisťovaných a realizovaným v souladu s platnými rozhodnutími nemůže zpětně
uplatňovat jakékoliv požadavky. Pokud by stavebník chtěl měnit v těchto rozhodnutích
stanovenou koncepci výstavby, pak bude opět v jeho zájmu činit tak ve spolupráci a
v součinnosti s obcí Statenice a jakékoliv změny mohou moci být pouze v souladu s veškerými
podmínkami stanovenými územním plánem. V případě, že by nebylo možné dosáhnout pro
obě strany přijatelného řešení „dobrovolně“, má obec možnost pořídit změnu územního plánu,
do které bude podmínka zpracování územní studie pro plochu vložena, a po dobu pořizování
změny chránit toto území stavební uzávěrou podle § 97 odst. 1 stavebního zákona (zákonem
č. 350/2012 Sb., kterým byl stavební zákon novelizován s účinností od 1. 1. 2013, bylo
upraveno i toto ustanovení zákona a stavební uzávěru lze vydat opatřením obecné povahy již
po rozhodnutí o pořízení změny územního plánu. V bodě čtvrtém je připomínce vyhověno, pro
komunikaci propojující silnice II/240 a III/2405 je doplněna podmínka na šířkové a směrové
parametry. V bodě pátém se částečně vyhovuje, je částečně upraven text týkající se napojení
plochy Z13a. V bodě v sedmém – požadavku na vypuštění pěší trasy 16 – viz výkres č. O8, se
nevyhovuje, protože toto pěší propojení by mělo umožnit mimo jiné bezpečný přístup dětí
z Černého vola do školy. Není zřejmý nesoulad s vedením pěší trasy 16 a územním
rozhodnutím. V bodě osmém se připomínce vyhovuje, bod je upraven do požadované
obecnější podoby. Poslední bod specifických podmínek je zachován – pro plochy ve
vlastnictví podatele připomínky je zde uvedeno, že stanovena etapizace výstavby. Tato
etapizace je však stanovena ve smyslu povinnosti zajistit pro výstavbu realizaci podmiňujících
staveb dopravní a technické infrastruktury.
163
Připomínce pod bodem 5) a) se nevyhovuje.
Trasování komunikace propojující ulici Velvarskou a Statenickou je převzato z ÚPSÚ
Statenice (Změny č. 1) a z DÚR. Mírné zvlnění vychází z požadavku na bezpečnější provoz
v obytné lokalitě, kde nejsou žádoucí dlouhé rovné úseky komunikací. Z tohoto důvodu se
vymezení komunikace nemění.
Připomínce pod bodem 5) b) nelze vyhovět.
Požadavek na směnu pozemků není v rámci zpracování územního plánu řešitelný, územní
plán neřeší majetkoprávní vztahy. Řešení majetkoprávních vztahů mezi CPI Statenice
Property Development, a.s. a obcí Statenice (směny pozemků) je třeba řešit dohodou obou
stran mimo proces pořizování územního plánu.
Připomínce pod bodem 5) c) nelze vyhovět.
Obec nepreferuje na území obce žádné investory, údaje původně na straně 21 v kapitole d.2.5
nejsou příslibem pro investora v lokalitě Boušovský, ale pouhým konstatováním již existujících
smluvních vztahů. Obec Statenice nemůže nikomu garantovat možnost připojení kanalizace
na ČOV Roztoky u Prahy. Koncepce odkanalizování obce je v územním plánu stanovena tak,
aby dokud to bude možné, byla čerpána kapacita této ČOV, dále je počítáno s výstavbou nové
ČOV ve Statenicích. Řešení územního plánu nemůže být podmiňováno uzavíráním smluvních
vztahů mezi investory a obcí Statenice. Při přípravě výstavby tak rozsáhlých zastavitelných
ploch jakými jsou plochy Z13a a Z13b je spolupráce investora s obcí samozřejmě nezbytná a
žádoucí, ale smluvní vztahy mohou být dohadovány a uzavírány mimo proces pořizování
územního plánu.
Připomínce pod bodem 5) d) se nevyhovuje.
Požadavek uplatněný v této připomínce – aby celá zastavitelná plocha Z13 (nyní Z13a a
Z13b) byla zařazena jako plocha smíšená obytná městská (SM) není v souladu s koncepcí
vyplývající z platného územního rozhodnutí ani s koncepcí stanovenou v dosavadním ÚPSÚ
Statenice (Změně č. 1), která z něho vycházela a kterou nový ÚP přejímá. V územním
rozhodnutí je v severní části území (ploše Z13a) fixováno bydlení v rodinných domech. Obec
Statenice neuplatňuje žádné požadavky na změnu platného územního rozhodnutí, naopak ho
respektuje. Požadavek je v souladu i s připomínkou uplatněnou samotným podatelem
připomínky pod bodem 1) – že trvá na respektování územního rozhodnutí. Pokud tedy chce,
nebo v budoucnu bude chtít, CPI Statenice Property Development, a.s. ve vlastním zájmu
ustoupit z vlastního platného územního rozhodnutí, pak musí předložit nový záměr na využití
plochy a ve vlastním zájmu ho projednat s obcí Statenice. Jakou formou tak učiní (např.
zmiňovaná zastavovací studie) je věcí CPI. Požadavky, které jsou, resp. po vydání ÚP
Statenice
budou
závazně zakotveny v územním plánu, však
vyplývají s platného
současného stavu v území a budou závazné pro následné rozhodování v území. Nelze je
nahradit jakýmikoliv smluvními závazky. Ty mohou být uzavírány mimo rámec územního
plánu, v územním plánu nemohou být řešeny. Z těchto důvodů zůstává navržený způsob
využití ploch Z13a a Z13b beze změny a v souladu s územním rozhodnutím.
Připomínce pod bodem 5) e) se vyhovuje částečně.
Připomínka se vztahuje k intenzitě zastavění a charakteru zástavby, přičemž směřuje
k možnosti hustější a pro investora výhodnější zástavby. Navrhované řešení však není obcí
Statenice akceptovatelné a trvá na stanovených zásadách a parametrech prostorového
uspořádání území. Po prověření pouze částečně je upravuje minimální velikost pozemku pro
izolovaný rodinný dům na 750 m2. Návrh ÚP Statenice vychází z platného územního
rozhodnutí vydaného pro plochy ve vlastnictví CPI Statenice Property Development, a.s., které
sama požaduje respektovat. Obec Statenice nemůže rezignovat na veškeré regulativy
plošného a prostorového uspořádání obce.
164
Připomínce pod bodem 5) f) se nevyhovuje.
Vymezení plochy pro technickou infrastrukturu – vodojem v ploše Z13b zůstává v územním
plánu lokalizován v nezměněné poloze. Pro obec Statenice není řešení navrhované CPI
Statenice Property Development, a.s. – vypustit zcela lokalizaci vodojemu, akceptovatelné.
Jedná se o základní podmiňující stavbu technické infrastruktury nezbytnou pro zajištění pitné
vody v rozsáhlé rozvojové lokalitě obytné výstavby, která z tohoto důvodu musí být vymezena
rovněž jako veřejně prospěšná stavba.
Připomínce pod bodem 6) se nevyhovuje.
Návrh ploch zeleně v zastavitelných plochách Z13a a Z13b vychází z platného územního
rozhodnutí, DÚR a z koncepce stanovené v souladu s DÚR v ÚPSÚ Statenice (Změně č. 1).
Dále jsou pásy zeleně podél komunikací požadovány dotčeným orgánem ochrany přírody
(MěÚ Černošice, odbor životního prostředí, stanovisko č.j. MUCE 50080/2014 OZP/Kr ze dne
11. 9. 2014, ve kterém požaduje stanovit nezbytnost navrhnout a uskutečnit doprovodný pás
zeleně ke všem nově budovaným komunikacím a nově budovaným parkovištím). Původní
odstavec pátý kapitoly c.3, v dokumentaci pro veřejné projednání se jedná o odstavec šestý
kapitoly c.2, v územním plánu zůstává a je doplněn takto cit.: „Významné plochy systému
zeleně jsou i v druhém hlavním rozvojovém prostoru Statenic – v Jabloňovém Sadu (plochy
západně od silnice Velvarské). Územní plán zde vymezuje plochy veřejné zeleně ve střední
části plochy v návaznosti na zahrádkovou osadu a to v souladu s DÚR.“ Územní plán nemůže
řešit ani podmiňovat řešení majetkoprávními vztahy Případná majetkoprávní vypořádání
(směny pozemků) je nutné řešit mimo proces pořizování územního plánu.
Připomínce pod bodem 7) se vyhovuje částečně.
Třetí odstavec v kapitole d.3 Občanské vybavení ve výrokové části územního plánu zůstává
zachován. Čtvrtý odstavec této kapitoly je vzhledem k rozdělení původně vymezené
zastavitelné plochy Z13 na dvě plochy Z13a a Z13b upraven, jeho nové znění cit.: „Nově se
vymezují místa koncentrace obytné zástavby a služeb v areálu Boušovský (Z03b) a v areálu
Jabloňový Sad – jih (Z13b)“ částečně vyhovuje připomínce, protože centrem koncentrace
bydlení a služeb je pouze jižní část Jabloňového sadu – plocha Z13b. První odstavec kapitoly
e.4 původně na straně 24 cit.: „16 – pěší trasa směřující od areálu plánovaného pro budoucí
základní školu až do údolí Únětického potoka k Čejkovu mlýnu“ zůstává v územním plánu
zachován, protože se jedná o součást významného pěšího propojení z centra Statenic do
centra Černého Vola po stráních v jižní části obce přes stávající i nově navrhovanou zástavbu
a napojení areálu budoucí základní školy.
Připomínce pod bodem 8) se nevyhovuje.
Veřejně prospěšné stavby VD16 - veřejná dopravní infrastruktura – dva úseky lokální pěší
trasy směřující od areálu plánovaného pro budoucí základní školu až do údolí Únětického
potoka k Čejkovu mlýnu a VT02 veřejná technická infrastruktura – výstavba vodojemu s AT
stanicí v zastavitelné ploše Z13b - Jabloňový Sad – jih zůstávají v územním plánu vymezeny.
VD16 je nezbytnou součástí významného pěšího propojení z centra Statenic do centra
Černého Vola, který napojuje areál pro budoucí základní školu. Vymezení VT02 je nezbytné
pro zajištění zvýšených odběrů vody v souvislosti s plánovanou zástavbou v zastavitelné ploše
Z13b Jabloňový Sad - jih. Rozdělením původně vymezené zastavitelné plochy Z13 na dvě
části Z13a a Z13b je vymezením veřejně prospěšných staveb VD16 a VT02 zatížena pouze
plocha Z13b, plocha Z13a pouze malou částí veřejně prospěšné stavby VD16.
Připomínce pod bodem 9) se nevyhovuje.
Veřejně prospěšná stavba pro veřejnou infrastrukturu – základní školu PO01 zůstává
v územním plánu vymezena. Důvody tohoto vyhodnocení viz vyhodnocení připomínky pod
bodem 2). Rozdělením původně vymezené zastavitelné plochy Z13 na dvě části Z13a a Z13b
je vymezením veřejně prospěšné stavby pro uplatnění předkupního práva zatížena pouze
zastavitelná plocha Z13b.
165
Připomínce pod bodem 10) se vyhovuje.
Podmíněnost rozhodování o změnách v území pro plochy, pro které je vydáno územní
rozhodnutí, je vypuštěno, viz vyhodnocení připomínky pod bodem 4).
Připomínce pod bodem 11) se nevyhovuje.
Podmíněnost využití zastavitelných ploch Z13a a Z13b stanovená v kapitole n) územního
plánu zůstává, byť v částečně upravené podobě zachována. Důvodem stanovení tohoto
způsobu etapizace je nezbytnost včasného zajištění veřejné dopravní a technické
infrastruktury pro jednotlivé rozvojové lokality i obec jako celek. Tento požadavek je zcela
v souladu s republikovými prioritami územního plánování k zajištění udržitelného rozvoje čl.
24, cit.: …. Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky
ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové
výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Rozdělením původně
vymezené zastavitelné plochy Z13 na dvě části Z13a a Z13b je etapizace upravena
způsobem, který je pro CPI Statenice Property Development, a.s. výhodnější v tom, že
dokončením a předáním propojovací komunikace mezi ulicemi Velvarskou a Statenickou,
zařízení a opatření pro retenci dešťových vod z veřejných prostranství, vybudováním
vodojemu s AT stanicí a napojení na existující vodovodní řad ulicí Pod Višňovkou je zatížena
pouze zastavitelná plocha Z13b. Výstavba v ploše Z13a (a také plocha Z13b) je pak
podmíněna pouze zajištěním dostatečné kapacity pitné vody a zajištěním čištění odpadních
vod (nová ČOV Statenice nebo zajištění zvýšení objemu odpadních vod čištěných na ČOV
Roztoky u Prahy pro Statenice).
Připomínka pod bodem 12) se vyhodnocuje následujícím způsobem:
Schémata a výkresy územního plánu, tzn. grafická část územního plánu, je změněna
v souladu s výše uvedeným vyhodnocením připomínek.
21. Antonín Krátký, 252 64 Úholičky 15
Věc: Připomínky k územnímu plánu
Vážení, k návrhu územního plánu Statenic si dovoluji podat připomínku týkající se mého
pozemku p. č. 546, k.ú. Statenice.
Žádám o začlenění celého pozemku do zastavitelné plochy rodinnými domy.
Pozemky nad i pod mým pozemkem jsou stavební a zdá se mi nelogické, aby část mého
pozemku zůstala jako zemědělská půda i s ohledem na to, že provozování intenzivní
zemědělské výroby mezi rodinnými domy není z hlediska ekologického (postřiky, hnojiva) a
urbanistického vhodné.
Tuto žádost jsem podával již 26. 6. 2008 a nebylo mi vyhověno.
Dovoluji si vás současně upozornit, že vybudovaná přístupová komunikace na západní straně
výše uvedeného pozemku dle geodetického zaměření zasahuje podstatnou částí na tento
pozemek. Komunikace byla vybudována bez mého souhlasu a vědomí.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se vyhovuje částečně z těchto důvodů:
Jedná se o požadavek na vymezení další zastavitelné plochy pro bydlení, resp. o rozšíření
zastavitelné plochy Z09 určené pro výstavbu rodinných domů (BI) na pozemku 546 v k.ú.
Statenice.
Pozemek je vymezen jako zastavitelný v platném ÚPSÚ Statenic (1. Změně) pouze částečně,
ve stejném rozsahu je navržen v novém ÚP. Jeho rozšíření nebylo v návrhu ÚP Statenice
k projednání podle § 50 stavebního zákona navrhováno z důvodu dostatečného množství
166
vymezených zastavitelných ploch (až na nepodstatné výjimky převzaty z ÚPSÚ Statenice).
Vymezení další zastavitelné plochy není odůvodnitelné pro velký rozsah vymezených
zastavitelných ploch, problematické dopravní napojení, existenci ochranného pásma lesa a
vodoteče.
Možnost rozšíření zastavitelné plochy byla projednána s orgánem ochrany přírody MěÚ
Černošice, odborem životního prostředí. Ten k požadavku vydal stanovisko č.j.
MUCE31018/2015 OZP/Kr ze dne 1. 6. 2015 – souhlasné.
Připomínka byla v rámci zpracování úprav návrhu ÚP Statenice k veřejnému projednání
prověřena, na základě tohoto prověření bylo zjištěno, že zastavitelnou plochu Z09 lze
částečně rozšířit, a to s ohledem na hranici sousední zástavby v Úněticích, OP lesa a vodoteč.
Proto v dokumentaci k veřejnému projednání je plocha Z09 rozšířena na úroveň cca hranice
lesních pozemků. Tímto je připomínce p. Krátkého částečně vyhověno.
V připomínce uvedená cesta a její rozšíření je významné pro život v této části obce, a proto
bylo zařazeno mezi veřejně prospěšné stavby (označení ve výkresu P3 je VD20). V současné
době se jedná o zcela nevyhovující páteřní komunikaci v této části obce, jejíž rozšíření je pro
území nezbytné. A to i možnost budoucího dopravního napojení zastavitelné plochy Z09 a
pozemku p. Krátkého, protože z této komunikace je přístupná celá stávající zastavěná lokalita
i zastavitelná plocha. Z tohoto důvodu komunikace zůstane v ÚP Statenice nadále vymezena.
22. Hana Těšínská, K Chotolu č.ev. 214, Statenice, Věra Škachová, Vokovická 685/14,
Praha 6 – Vokovice, Ing. Karel Zitta, Kotorská 1573/20, 140 00 Praha 4
Věc: podání námitek k návrhu Územního plánu Statenice
Vážený pane starosto,
Dovolujeme si Vám podat naše námitky k návrhu územního plánu obce Statenice,
zveřejněném 22. 7. 2014.
Nesouhlasíme v roli dotčených vlastníků pozemků dle § 85 stavebního zákona č. 183/2006
Sb., s tím, aby vedle našich pozemků (č. pozemků: 290/12, 594, 596, 597) vedla veřejná cesta
před pozemky č. pozemky č. 587, 592.
K našemu nesouhlasu nás vedou následující námitky:
1) Vybudováním veřejné cesty by se zpřístupnila dosud obtížně přístupná oblast vodních
pramenů s následným rizikem založení další černé skládky na území Statenic. To, že to není
riziko neopodstatněné, dosvědčuje vznik černé skládky v letošním roce právě na okraji
pozemku č. 593 (nahlášeno na obecní úřad), přes který by navrhovaná komunikace měla vést.
Když jsou mezi námi občané, kteří se nebojí vyhodit odpad přímo u cesty, pak v odlehlejší
oblasti pramenů by měli pro vyhazování odpadků ideální podmínky.
2) Oblast pramenů nad (bývalou) vodárnou by měla být i do budoucnosti zachována jako
rezervní, záložní zdroj pitné vody pro obec Statenice. Podle prognóz vývoje klimatu budou
zdroje pitné vody slábnout. Proto je třeba ty stávající bedlivě chránit a zachovat. V případě
vybudování cesty by se toto místo zpřístupnilo četným obyvatelům psů a jejich mazlíčkům,
kteří nemají v ochranném pásmu pitné vody co dělat, protože by svými exkrementy kvalitu
pramenité vody znehodnotili. Není nikdo, kdo by dohlížel na čistotu okolí pramenů.
3) Vybudováním veřejné cesty by se prostředí na parcelách č. 587, 588 a 592 v jejich okolí
znehodnotilo, neboť zde rostou vzrostlé stromy, na kterých díky stávajícímu klidu hnízdí různé
druhy ptáků, jako např.: žluva zelená, káně lesní, sojka obecná, strakapoud velký a jiné.
Prameny také slouží jako napajedlo pro lesní zvěř (srnky apod.) a také zde hnízdí kachny
divoké, které zde odvádí káčata. Ve vesnici je to už poslední zdroj čisté pramenité vody pro
zvěř. V případě vybudování cesty by se toto místo zpřístupnilo četným pejskařům s jejich
„miláčky“, kteří by se postarali o vypuzení ptactva a zvěře.
167
4) V oblasti pramenů byl dříve rybník a je zde stále rozsáhlá bažina a zvětralé pískovcové
skály. Je to tedy nebezpečné místo zejména pro malé děti. To je další důvod, proč oblast
pramenů nechat raději nepřístupnou.
5) V neposlední řadě nám jde také o naši bezpečnost, protože by toto místo v bezprostřední
blízkosti našich domovů mohlo sloužit jako nerušené místo pohybu různých problémových
skupin našich spoluobčanů, jako jsou např. bezdomovci nebo drogově závislí. Vzhledem
k tomu, že obec Statenice dosud nemá vlastní obecní policii, není jasné, kdo by zde zajišťoval
pořádek a bezpečnost. To, že jsou naše obavy na místě, dokazuje časté vykrádání okolních
chat, zejména v zimních měsících. Například v roce 2013 došlo k vloupání a nastěhování
bezdomovců do blízké chaty na parcele č. 195.
6) Z dokumentace územního plánu vyplývá, že oblast pramenů má mít charakter „zeleň se
specifickým využitím“, které připouští využití jako cyklostezky, dětské hřiště, altány, fontány,
kašny, veřejné osvětlení, což odpovídá přeměně oblasti pramenů na veřejný park, který by
vedl k nenávratnému znehodnocení této vzácné přírodní lokality a zdroje pitné vody.
Z uvedených důvodů navrhujeme toto území ponechat jako přírodní neveřejný biokoridor.
Námitky podáváme společně jako níže uvedení a podepsaní vlastníci dotčených pozemků
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se nevyhovuje z těchto důvodů:
Přestože je věc nazvána námitkou, byla posuzována jako připomínka, protože § 50 odst. 3
stavebního zákona připouští v rámci této fáze projednání návrhu pouze uplatňování
připomínek.
Jedná se o nesouhlas s veřejnou cestou, navrhovaným lokálním pěším propojením č. 13 okolo
prameniště, vymezeného také jako veřejně prospěšná stavba VD13. Toto pěší propojení
(cesta) je navrženo ke zkrácení cesty z ulice Keltské do ulice k Chotolu a dále k Horoměřicím
a zpřístupňuje i přírodně cenný prostor u prameniště. Návrh lokálních pěších propojení je
v územním plánu vymezen obecně pro zajištění lepší prostupnosti území pro pěší, pro
propojení jednotlivých částí obce a propojení obce s krajinou. Proto bude navržená trasa
v prostoru prameniště v územním plánu zachována.
Prodloužení ulice Keltské pěšinou směrem k ulici K Chotolu navazuje na předchozí koncepce
prostupnosti území navrhované v již v ÚPSÚ Statenice (Změně č. 1) a mírně upravené ve
zrušené 2. Změně ÚPSÚ. Propojení je zařazené i mezi veřejně prospěšné stavby (ve výkresu
P3 označeno jako VD13), protože kultivace a zpřístupnění této zajímavé lokality je ve
veřejném zájmu.
K bodu 1) připomínky:
Problematika vzniku a likvidace odpadků a černých skládek je provozní záležitostí obce,
kterou územní plán nemůže řešit. Možnost, že území podél budoucích cest může být zdrojem
odpadků, nemůže být důvodem pro eliminaci průchodnosti území. Lze však předpokládat, že
umožněním přístupu veřejnosti do dosud nepřístupných, nebo obtížně přístupných prostor
může mít opačný účinek – v území, které je veřejné, pod veřejnou kontrolou, je odhazování
odpadů a vznik černých skládek problematičtější.
K bodu 2) připomínky:
Tato oblast zůstává jako rezervní zdroj vody zachována, v návrhu územního plánu je v tomto
prostoru doplněna plocha pro technickou infrastrukturu – vodojem. Venčení psů je rovněž
„provozní“ záležitostí obce, kterou lze regulovat, ale nikoliv územním plánem.
K bodu 3) připomínky:
Návrh územního plánu se zřízením pouhé pěšiny (na rozdíl od platného ÚPSÚ, který zde
navrhuje cestu). Nicméně pro ochranu přírodních hodnot jsou podmínky využití ploch
doplněny o požadavky na přednostní ochranu přírody. Venčení psů viz výše.
168
K bodu 4) připomínky:
Argumentaci nebezpečím zpřístupnění prostoru pro malé děti lze vyvrátit skutečností, že za
malé děti jsou zodpovědní jejich rodiče, kteří musí mít své děti pod dohledem. Celé území
obce skýtá pro malé děti mnohá nebezpečí. Zkultivováním území lze naopak bezpečnost
území zvýšit.
K bodu 5) připomínky:
Zpřístupněním prostoru pro veřejnost je problém bezpečnosti a obav, že by toto místo
v bezprostřední blízkosti domovů podatelů připomínky mohlo sloužit jako nerušené místo
pohybu různých problémových skupin, jako jsou např. bezdomovci nebo drogově závislí spíše
naopak řešen. Nelze předpokládat, že by tyto sociální skupiny vyhledávaly veřejně přístupná a
kultivovaná místa. Ale naopak odlehlé, neudržované a veřejností nekontrolované lokality.
K bodu 6) připomínky:
Zeleň se specifickým využitím ZX je prioritně určena pro „plochy zeleně vhodné pro realizaci
opatření ke zvýšení retence dešťových vod (poldry, retenční nádrže, rybníky, průlehy,
zatravnění, výsadby zeleně)“. Možnosti uvedené v připomínce jsou pouze podmíněně
přípustné. Projekt pro úpravu tohoto území bude zpracován specialisty, kteří zohlední přírodní
hodnoty v území.
Z výše uvedených důvodů obec Statenice považuje kladný přínos budoucího pěšího propojení
za převažující nad „předběžnou opatrnost“ uváděnou v připomínce, a proto možnost jeho
realizace zůstane v územním plánu vymezena.
23. Zdeněk Valenta, Pod Zámkem 184, 252 62 Statenice
Věc: připomínky k návrhu územního plánu Statenice
V souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje podatel připomínky k návrhu
územního plánu Statenice (dále jen „návrh ÚP“).
Podatel je vlastníkem pozemku parc.č. 290/5 v k.ú. Statenice, jehož část spadá v důsledku 1.
Změny územního plánu obce Statenice do funkčního využití „ZN – přírodní nelesní prostory,
veřejná zeleň, parky a ostatní nespecifikovaná zeleň ve volné krajině“ (dále jen „ZN“). S tímto
funkčním využitím však podnikatel nikdy nesouhlasil a v rámci doplnění k připomínkám
k návrhu zadání ÚP Statenice ze dne 2. 9. 2013 požadoval, aby plocha „ZN“ byla v dalším
stupni projednávání zařazena na plochu určenou k zastavění tak, jak je určen i zbytek
pozemku parc.č. 290/5.
V návrhu nového ÚP Statenice je však zmíněná část podatelova pozemku opět ve funkčním
využití zeleně, tentokrát „ZX – zeleň se specifickým využitím“ (dále jen „ZX“). Odůvodnění této
plochy je v návrhu ÚP naprosto nedostatečné a bez reálného základu. Je přitom naprosto
nedůvodné, aby souvislá plocha k zastavění, která se nachází na velké většině mého
pozemku, byla přerušena zelení se specifickým využitím. Navrhované využití považuje podatel
za nepřiměřený zásah do svých vlastnických práv k pozemku, jež mu znemožní svobodně
s ním nakládat.
Podatel je proto přesvědčen, že schválením návrhu ÚP dojde k porušení ustanovení § 18
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), neboť návrh ÚP nepřiměřeně upřednostňuje
veřejný zájem nad zájem soukromý. Veřejný zájem na umístění plochy „ZX“ právě na
(podatelovy) soukromé pozemky nebyl podle podatelova názoru při přípravě nového
územního plánu dostatečně a přesvědčivě prokázán a tvrzen.
V této souvislosti by podatel rád upozornil na bohatou judikaturu Nejvyššího správního soudu
(dále jen „NSS“), zbývající se principem proporcionality, který by měl být naprostým základem
jakéhokoliv jednání subjektů veřejného práva, jímž má dojít k zásahu do soukromoprávní
sféry.
169
Územní plán je bezesporu, byť spíše nepřímým, zásahem do vlastnického práva těch, jejichž
nemovitosti této metodě právní regulace podléhají, neboť dotyční vlastníci mohou své
vlastnické právo vykonávat pouze v mezích přípustných podle územního plánu. Jsou tedy
omezeni v tom, jak se svým pozemkem či stavbou do budoucna mohou nakládat – to v rámci
přípustné varianty využití jejich nemovitostí, jež vyplývají z územního plánu. V této souvislosti
NSS v jednom ze svých judikátů uvedl: „V tomto smyslu může územní plán představovat
zásadní omezení ústavně zaručeného práva vlastnit majetek (čl. 11 Listiny), jež je jedním ze
základních pilířů, na nichž již po staletí stojí západní civilizace a její svobodný rozvoj. Zásahy
do vlastnického práva proto musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděny
z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů
vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením
libovůle a být činěny na základě zákona. Jedná-li se o zásahy, jejichž čitelnost přesahuje míru,
kterou je vlastník bez větších obtíží a bez významnějšího dotčení podstaty jeho vlastnického
práva schopen snášet, nastupuje ústavní povinnost veřejné moce zajistit dotčenému
vlastníkovi adekvátní náhradu (čl. 11 odst. 4 Listiny), a to z veřejných prostředků, nebo
z prostředků toho, v jehož prospěch je zásah do vlastnictví proveden.“ NSS též hovoří o tom,
že je potřeba se při tvorbě územního plánu řídit také „zásadou solidarity a minimalizace
zásahů do vlastnických a jiných věcných práv.“ (Nejvyšší správní soud, 1 Ao 1/2009-120,
(1910/2009 Sb. Nss)).
Podatel je přesvědčen, že právě návrhem nového ÚP Statenice a změnou funkčního využití
části podatelova pozemku „ZX“ došlo k nepřiměřenému zásahu do podatelových práv
v rysech, která NSS ve svém judikátu popisuje. Omezení, která pro podatele vyplývají
z návrhu ÚP, přesahují spravedlivou míru – tedy míru, v rámci níž po podateli nelze už taková
omezení bez dalšího spravedlivě požadovat.
Z výše uvedených důvodů podatel nesouhlasí s funkčním využitím „ZX“ na části svého
pozemku a žádá o zahrnutí této části plochy určené k zastavění, tedy tak, jak je určen i zbytek
podatelova pozemku parc.č. 290/5.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se vyhovuje částečně z těchto důvodů:
Jedná se o požadavek na zařazení navržené plochy zeleně se specifickým využitím ZX do
sousední zastavitelné plochy Z15 pro bydlení v rodinných domech BI. Tato zeleň navazující na
plochu Z15 bude změněna ze způsobu využití ZX – zeleň se specifickým využitím na ZS –
Zeleň soukromá a vyhrazená. Na uvedeném pozemku je navržená zeleň se specifickým
využitím ZX vymezená na základě a po prověření důvodů stejného vymezení v ÚPSÚ
Statenice (Změně č. 1), jedná se o převzetí prvků koncepce „nezastavitelných“ ploch zeleně
z této předchozí územně plánovací dokumentace. Plocha zeleně byla do nového územního
plánu převzata zejména z důvodu, protože nebyly shledány důvody tuto koncepci právě v této
ploše měnit. Její význam totiž spočívá v tom, že „nezastavitelné“ plochy zeleně jsou vymezeny
v místech, která jsou Povodňovým plánem obce Statenice označena za místa zvýšeného
odtoku. Nejpřirozenějším řešením v podrobnosti územního plánu je v těchto prostorech právě
vymezení nezastavitelných ploch zeleně. Nutnost řešení problematiky odtoků srážkových vod
vyplývá ze schváleného zadání územního plánu.
Odůvodnění potřeby vymezení ploch ZX je obsaženo v kapitole 3.e.4.2.6) Dešťové vody a ve
výkresu O9 Dešťové vody a dále v kapitole 3.e.5.6) Protierozní ochrana, vodohospodářská a
protipovodňová opatření.
Vymezení plochy ZX však lze ve prospěch vlastníka pozemku nahradit začleněním do
kategorie ZS – Zeleň soukromá a vyhrazená – která méně omezuje vlastníka ve využívání
plochy a přitom zůstává převážně nezastavěná. Plochu pak bude možné využívat jako běžnou
zahradu, tzn. v souladu s jejím dosavadním druhem a způsobem využití dle KN. Tuto část
může využívat i nadále v souladu se stávajícím právním i skutečným stavem území, nejedná
se tedy o jakýkoliv omezující zásah do vlastnických práv p. Valenty. Do stejné kategorie
170
soukromých zahrad jsou zařazeny i navazující pozemky jižně od pozemku pana Valenty.
Z celkové rozlohy plochy pozemku p.č. 290/5 k.ú. Statenice 8.072 m2 bylo pro zeleň vymezeno
pouhých cca 665 m2. Tento rozsah lze jistě mít, vzhledem k výše uvedeným důvodům, za
přiměřený a vymezený v nezbytném rozsahu, nikoliv za zásah do práv vlastníka přesahující
spravedlivou míru či proporcionalitu navrhovaného řešení. Plocha pozemku je určená
k zastavění již od nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚPSÚ v roce 2004, vlastník pozemku však
doposud možnost výstavby nevyužil.
24. Alice Bláhová, Pod Zámkem 26, 252 62 Statenice
Věc: Připomínky k návrhu územního plánu Statenice – k zastavitelné ploše Z01
V souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje podatel připomínky k návrhu
územního plánu Statenice (dále jen „návrh ÚP“).
Podatel je vlastníkem nemovitostí, zapsaných na listu vlastnictví č. 599 pro katastrální území
Statenice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, a
to pozemků parc. č. 98 (zahrada), st. 14/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 14/2 (zastavěná
plocha a nádvoří), rodinného domu č. p. 26 na pozemku parc. č. st. 14/1 a stavby bez čísla
popisného a evidenčního čísla na pozemku st. 14/2. Všechny tyto nemovitosti tvoří funkční
celek a leží v bezprostředním sousedství zastavitelné plochy Z01 nově vymezeném ÚP na
příslušné části obecního pozemku parc.č. 100.
Výše uvedené nemovitosti podatele a plocha Z01 leží vedle sebe ve svahu nad nivou
Únětického potoka, tedy na dně prudkého údolí, přímo na okraji vymezeného záplavového
území a v území ohroženém splachy z výše položených pozemků (viz Povodňový plán Obce
Statenice). Návrh ÚP vymezil novou zastavitelnou plochu Z01 pro mateřskou školu, čímž mění
dosavadní funkční využití plochy na „OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura“. Nová
zastavitelná plocha je vymezena v rozlivném území Únětického potoka, s čímž se návrh ÚP
vůbec nevypořádává. Navíc je příslušná plocha v současnosti trvalým travním porostem a plní
tedy v dané lokalitě významnou retenční funkci ve vztahu ke srážkové vodě, která v daném
území představuje problém. Jde o lokalitu, která je trvale ohrožována zaplavováním
nemovitostí jednak rozvodněním potoka, ale zejména splachy z výše ležících pozemků (viz
Povodňový plán Obce Statenice).
Podatel namítá, že realizace mateřské školky by narušila hydrogeologické poměry v dané
lokalitě (již nyní problematické), eliminovala by stávající významnou retenční a akumulační
funkci sousední plochy dle dosavadního funkčního určení, čímž by podstatně vzrostlo riziko
poškození nemovitostí podatele podmáčením či zaplavením vlivem dešťových srážek
Únětického potoka do stávajícího rozlivného území a vlivem splachů z výše položených
zemědělských pozemků. V minulosti již k zaplavení a poškození těchto nemovitostí
podnikatele několikrát došlo a zastavěním plochy Z01 by riziko podmáčení a zaplavení
podstatně narostlo. Návrh ÚP se přitom těmito riziky nezabývá a omezuje je pouze úzce na
samotnou řešenou plochu bez úvahy o širších územních vztazích a dopadech záměru na
okolní nemovitosti.
Podatel důrazně upozorňuje na rozpornost návrhu ÚP s Povodňovým plánem obce Statenice
a platným ÚP. Dané území je podle Povodňového plánu obce Statenice hodnoceno jako
rizikové, neboť je ohroženo záplavami a splachy z výše položených zemědělských pozemků.
Navíc dle dosavadního ÚP je nová zastavitelná plocha Z01 vymezena přímo v rozlivném
území Únětického potoka.
Návrh ÚP vůbec nereflektuje, jak je dané území („Parádnice“) hodnoceno Povodňovým
plánem Obce Statenice z hlediska ohrožení splachy. Povodňový plán Obce Statenice přitom
problematiku splachů v obci řeší jednak obecně (srov. str. 26, 29, 31), a jednak konkrétně
přímo ve vztahu k dané lokalitě „S5 – nad Parádnicí, U Babyky (zdrojem nebezpečí jsou
odtoky z polí). V minulosti došlo k protržení meze nad Bažantnicí a následná povodňová vlna
171
pronikla přes les a strží soukromými pozemky a navazujícím historickým průlehem až do
prostoru Parádnice. Pro eliminaci nebezpečí nutno udržovat průtočný profil historického
průlehu“ (str. 30). Přesto návrh ÚP v této oblasti umísťuje zastavitelnou plochu Z01.
Rozpornost návrhu ÚP se stávající územně plánovací dokumentací a Povodňovým plánem
Obce Statenice je tak s ohledem na výše uvedené zřejmá.
Podatel proto namítá, že je návrhem uvedeného opatření obecné povahy zkrácen na svých
právech, a to zejména na právu vlastnickém, jakož i na právu na soukromí, ochranu zdraví a
na příznivé životní prostředí. Riziko podmáčení či zaplavení nemovitostí ve vlastnictví podatele
jednak ovlivní hodnotu podatelových nemovitostí a jednak může omezit možnosti užívání
podatelových nemovitostí (ius utendi). Hrozba zaplavení znamená pro podatele riziko vážných
škod na majetku, zhoršení kvality bydlení a případně i ohrožení osob. Zároveň je zasaženo
podatelovo právo na ochranu soukromí, zdraví a na příznivé životní prostředí.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že podatel je návrhem ÚP Statenice dotčen ve svých
veřejných subjektivních právech. Ve smyslu ustálené judikatury tedy existuje vztah mezi
právní sférou podatele a územím, jež je návrhem ÚP regulováno (srov. Zejména usnesení
rozšířeného senátu NSS ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009 – 120, publikované pod č.
1910/2009 Sb. NSS).
Závěrem by chtěl podatel připomenout vývoj týkající se změn ÚP ve Statenicích. V roce 2010
byla schválena Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Statenice (‘‘Změna č. 2‘‘). Toto
opatření obecné povahy bylo následně na návrh dotčených vlastníků zrušeno rozsudkem NSS
ze dne 16. 12. 2010, čj. 1 Ao 6/2010 – 130 dnem vyhlášení rozsudku. V rámci tohoto řízení
NSS shledal nepřezkoumatelnost územně plánovací dokumentace v jejím znění před
pořízením ‘‘Změny č. 2‘‘, spočívající v nesrozumitelnosti, tedy nesrozumitelnost nyní napadené
‘‘1. Změny‘‘ (body 53 až 70 odůvodnění citovaného rozsudku). Dne 30. 9. 2013 schválilo
Zastupitelstvo obce Statenice pod č.j. 1008/20152/2013/9 opatření obecné povahy č. 1/2013,
kterým vydalo „Změnu č. 3 územního plánu sídelního útvaru Statenice“ (dále jen „Změna č.
3“). Krajský soud v Praze dne 18. 3. 2014 rozsudkem 50 A 2/2014-52 i Změnu č. 3 zrušil.
I přes výše uvedené rozsudky, návrh ÚP opět uvádí zastavitelnou plochu na pozemku parc.č.
100, která byla ostatně již součástí změny č. 3. Je zřejmé, že obec Statenice tak při pořizování
návrhu ÚP nerespektuje rozhodnutí soudů ČR.
Z výše uvedeného je zřejmé, že podatel je návrhem ÚP Statenice zkrácen na svých právech a
nesouhlasí s vytvořením zastavitelné plochy Z01.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se nevyhovuje z těchto důvodů:
Jedná se o nesouhlas se zastavitelnou plochou Z01, vymezenou se způsobem využití
občanské vybavení (OV), kde obec předpokládá výstavbu mateřské školy.
Plocha Z01 leží, jak také uvádí pí. Bláhová, nad nivou Únětického potoka. Neleží však na dně
prudkého údolí potoka, jak pí. Bláhová uvádí, ale je vymezena v horní části svahu nad ním,
zcela mimo záplavové území potoka. Pojem rozlivné území územní plán nepoužívá, pracuje
s pojmy definovanými ve stavebním zákonu, jeho prováděcích vyhláškách, popř. ve zvláštních
právních předpisech, tj. záplavové území, aktivní zóna a niva potoka. Zastavitelná plocha Z01
je vymezena nad územím ohrožovaném zaplavováním splachy z polí.
V připomínce citovaný Povodňový plán obce Statenice definuje dva možné faktory ohrožení
území obce Statenice – přirozenou povodní rozvodněním Únětického potoka a splachy
z okolních zemědělských pozemků. Zastavitelná plocha Z01 ani sousední pozemky a stavby
pí. Bláhové nejsou ohroženy záplavami z Únětického potoka, leží mimo záplavové území
Únětického potoka. Ohrožení tohoto prostoru záplavou Únětického potoka prokazatelně
nenastalo ani v minulosti, ani při mimořádných povodních v posledním období.
172
Co se týká druhého faktoru – splachů z okolních pozemků, je si obec Statenice této
problematiky vědoma a postupnými kroky se snaží omezovat a eliminovat důsledky splachů
způsobených polohou obce, ale také nevhodnými osevními postupy na okolních zemědělsky
obdělávaných pozemcích. Systematicky připravuje realizaci koncepčních záměrů (např. poldrů
pro zadržování přívalových dešťových vod, dobudování dešťové kanalizace v obci) a jiných
protisplachových opatření (např. již realizované a další připravované dohody s vlastníky nebo
nájemci zemědělských pozemků o zemních protisplachových úpravách, jednání s vlastníky
pozemků o obnovení původních vodotečí poškozených nevhodnou výstavbou, uplatňováním
požadavků na maximální možné zachování možnosti zasakování dešťových vod na vlastních
pozemcích stavebníků při realizaci výstavby, apod.). O tom, že je tento systematický postup
obce správný a účinný, svědčí i skutečnost, že od doby, kdy došlo k protržení meze nad
Bažantnicí a následná povodňová vlna pronikla až do prostor Parádnice (jak uvádí pí.
Bláhová, událost je popsána v Povodňovém plánu obce Statenice, bez data, podle pamětníků
pravděpodobně v polovině 90. let minulého století), k podobné situaci nikde na území obce
nedošlo.
Problematiku splachů z polí řeší ÚP Statenice komplexně v měřítku a podrobnosti, kterou
územní plán umožňuje. Konkrétně je problém splachů z území tzv. Babyky řešeno v ÚP
Statenice následovně:
V daném území jsou navržena místa pro realizaci opatření řešící odtokové poměry v území a
plocha K07 se zvýšeným významem pro zajištění retenční, protipovodňové a protierozní
schopnosti krajiny. Cit. z ÚP Statenice, kap. 3.e.5.3) Zdůvodnění návrhu ploch změn v krajině:
„K07 – plocha terénního zářezu (údolíčka) ležícího podél lesa Babyka a přirozeně odvádějící
dešťové vody z polí nad sídlem. Územní plán zde umožňuje zřízení protipovodňových,
retenčních i protierozních opatření.“
Výkres č.O9 „Dešťové vody“ je zpracován speciálně pro řešení problematiky dešťových vod
v podrobnosti územního plánu.
Pro danou lokalitu byla zpracována územní studie (UP-24 a MAJO architekti, 2013), která
mimo jiné řeší problematiku zvýšení retenční schopnosti území a retence a odvodu dešťových
vod a která potvrdila, že paní Alicí Bláhovou uváděné hrozby lze odpovídajícím technickým
řešením vyloučit.
Podmínka zpracování územní studie v případě, že by nebyla využita nynější výše uvedená
územní studie je pro plochu Z01 v územním plánu i nadále ponechána, rozhodování o
změnách v území je zde podmíněno územní studií. Stanovení podmínek pro pořízení studie –
citace z návrhu ÚP Statenice:
„Pokud nebude využita existující územní studie (UP-24 a MAJO architekti, 2013), bude
pořízena studie nová. Předmětem řešení studie bude zejména: širší vazby plochy, umístění
stavby pro mateřskou školu s možností polyfunkčního využití a případně budoucí transformace
na jiné občanské vybavení, koordinace s obnovou parku Parádnice, prostorové uspořádání
(zvláštní pozornost bude přitom věnována kulturně historické hodnotě místa), napojení plochy
na dopravní a technickou infrastrukturu (zvláštní pozornost bude přitom věnována
problematice řešení odtoku dešťových vod).“
Zastavitelná plocha Z01 je vymezena o velikosti 0,39 ha, přitom samotná rozloha plocha
občanské vybavenosti určená k zastavění má velikost necelých 800 m2, zbývající část plochy
tvoří plochy zeleně. Budoucí zástavba zastavitelné plochy Z01 tak malého rozsahu a za
podmínek stanovených ÚP Statenice v žádném případě nezvyšuje riziko zaplavení
sousedních pozemků a neovlivní odtokové poměry území.
K části připomínky, ve které pí. Bláhová tvrdí, že obec Statenice nerespektuje rozhodnutí
soudů:
Zastavitelná plocha pro výstavbu mateřské školy byla vymezena již v předchozích změnách č.
2 a 3 ÚPSÚ Statenice byla skutečně zrušena Nejvyšším správním soudem pro
173
nepřezkoumatelnost předchozí územně plánovací dokumentace obce v jejím znění před
pořízením změny č. 2. Nikoliv tedy z důvodu chybného vymezení zastavitelné plochy pro
mateřskou školu nebo dalších zastavitelných ploch. Ve Změně č. 3 ÚPSÚ Statenice bylo už
řešeno pouze vymezení zastavitelné plochy Z3-1 pro výstavbu mateřské školy (nynější část
zastavitelné plochy Z01 určená pro občanskou vybavenost, resp. mateřskou školu). Na
základě žaloby podané pí. Bláhovou Změnu č. 3 zrušil Krajský soud v Praze rozsudkem 50 A
2/2014-52V Praze ze dne 18. března 2014. Také Změna č. 3 byla zrušena z důvodu
nepřezkoumatelnosti a závazného a nesrozumitelného stavu územně plánovací dokumentace
obce, nikoliv pro závadnost vymezení zastavitelné plochy pro mateřskou školu. V odůvodnění
rozsudku bylo mimo jiné konstatováno, cit.: „Obiter dictum může soud pouze uvést, že
intenzivní potřebu odpůrkyně vymezit v územním plánu zastavitelnou plochu pro mateřskou
školku chápe a že změna č. 3 se při prvotním prozkoumání jeví být (snad až na výjimku
nepříliš přesvědčivého odůvodnění nemožnosti využití pozemku p. č. 162/5) kvalitně
zpracovaná a v soudním přezkumu by snad i přes tento nedostatek obstát mohla, rozhodující
je však v tomto případě zátěž z minulosti, kterou odpůrkyně dlouhá léta ani přes upozornění
Krajského úřadu Středočeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ponechávala neřešenou
a kterou dosud neodstranila ani přes zcela jasný signál v podobě rozsudku NSS. Za dané
situaci je tudíž na odpůrkyni, aby se plně koncentrovala na zpracování zcela nového
územního plánu, jenž by problematický stav územně plánovací dokumentace obce v řádném,
stavebnímu zákonu odpovídajícím procesu napravil a vytvořil tak podmínky pro budoucí rozvoj
obce (včetně vymezení vhodné plochy pro umístění budoucí mateřské školky)“.
Připomínka pí. Bláhové, že obec Statenice nerespektuje rozsudky soudů je tedy zcela mylná.
Obec Statenice napravuje nynější závadný stav konstatovaný soudem pořizováním nového
územního zcela v souladu s aktuální legislativou. Krajský soud v Praze konstatoval, že změna
č. 3 vymezující zastavitelnou plochu pro mateřskou školu byla kvalitně zpracovaná a zřejmě
by v přezkumu obstála. Jedinou výtku nedostatečně přesvědčivého odůvodnění nevhodnosti
využití pozemku p.č. 162/5 ÚP Statenice vzal v úvahu a v odůvodnění v kap. 3.e.4.3) je
nemožnost využít tento pozemek, ale i další pozemky řádně odůvodněna.
Z výše uvedených důvodů obec Stanice nadále trvá na vymezení dlouhodobě sledované
zastavitelné plochy Z01 a připomínce pí. Bláhové nevyhovuje.
25. Alice Bláhová, Pod Zámkem 26, 252 62 Statenice, právně zastoupená Mgr. Luďkem
Šikolou, advokátem
Věc: Připomínky k návrhu územního plánu Statenice
V souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje podatel připomínky k návrhu
územního plánu Statenice (dále jen „návrh ÚP“).
Podatel je vlastníkem pozemků parc.č. 13/17 a 13/47 v k.ú. Statenice. Tyto pozemky byly
v důsledku 1. Změny územního plánu obce Statenice vymezeny ve funkčním využití „OMS –
obytné a smíšené malých sídel – příměstský charakter bydlení“. V návrhu ÚP jsou však tyto
pozemky zahrnuty do plochy funkčního využití „ZS – zeleň soukromá a vyhrazená“ (dále jen
ZS). S tímto podatel jako vlastník zásadně nesouhlasí a požaduje, aby předmětné pozemky
zůstaly ve stávajícím režimu plochy, která umožňuje zastavění.
Tato naprosto neodůvodněná změna funkčního využití podatelových pozemků by
představovala významný zásah do jeho vlastnického práva k těmto nemovitostem. Došlo by
k významnému omezení podatelova vlastnického práva pokojně, bez rušivých zásahů
pokračujících míru přiměřenou poměrům, užívat uvedené nemovitosti. S vysokou
pravděpodobností by změna funkčního využití podatelových pozemků vedla ke snížení jejich
tržní ceny.
Zdá se, že obec návrhu v ÚP naprosto nepřiměřeně kompenzuje vytváření nových
zastavitelných ploch právě vymezováním zeleně na pozemcích podatele. Takovýto postup je
174
však naprosto neodůvodněný, nepřiměřený, diskriminační a naprosto ignorující vývoj
územního plánování v dané lokalitě. Je vhodné upozornit, že podatelovy pozemky, na rozdíl
od jiných, nikdy nebyly v rozlivném území, v aktivní zóně, ani v záplavovém území.
Podatel je přesvědčen, že novým návrhem ÚP došlo k porušení ustanovení § 18 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), neboť došlo k nepřiměřenému upřednostnění
veřejného zájmu nad zájem soukromým. Veřejný zájem pro umístění funkčního využití ZS na
(podatelovy) soukromé pozemky, jež představuje významný zásah do podatelových práv,
nebyl podle podatelova názoru při přípravě nového územního plánu dostatečně a přesvědčivě
prokázán a tvrzen.
V této souvislosti by podatel rád upozornil na bohatou judikaturu Nejvyššího správního soudu
(dále jen „NSS“), zabývající se principem proporcionality, který by měl být naprostým
základem jakéhokoliv jednání subjektů veřejného práva, jímž má dojít k zásahu do
soukromoprávní sféry.
Územní plán je bezesporu, byť spíše nepřímým, zásahem do vlastnického práva těch, jejichž
nemovitosti této metodě právní regulace podléhají, neboť dotyční vlastníci mohou své
vlastnické právo vykonávat pouze v mezích přípustných podle územního plánu. Jsou tedy
omezeni v tom, jak se svým pozemkem či stavbou do budoucna mohou nakládat – to v rámci
přípustné varianty využití jejich nemovitostí, jež vyplývají z územního plánu. V této souvislosti
NSS v jednom ze svých judikátů uvedl: „V tomto smyslu může územní plán představovat
zásadní omezení ústavně zaručeného práva vlastnit majetek (čl. 11 Listiny), jež je jedním ze
základních pilířů, na nichž již po staletí stojí západní civilizace a její svobodný rozvoj. Zásahy
do vlastnického práva proto musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděny
z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů
vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením
libovůle a být činěny na základě zákona. Jedná-li se o zásahy, jejichž čitelnost přesahuje míru,
kterou je vlastník bez větších obtíží a bez významnějšího dotčení podstaty jeho vlastnického
práva schopen snášet, nastupuje ústavní povinnost veřejné moce zajistit dotčenému
vlastníkovi adekvátní náhradu (čl. 11 odst. 4 Listiny), a to z veřejných prostředků, nebo
z prostředků toho, v jehož prospěch je zásah do vlastnictví proveden.“ NSS též hovoří o tom,
že je potřeba se při tvorbě územního plánu řídit také „zásadou solidarity a minimalizace
zásahů do vlastnických a jiných věcných práv.“ (Nejvyšší správní soud, 1 Ao 1/2009-120,
(1910/2009 Sb. NSS))
Podatel je přesvědčen, že právě návrhem ÚP došlo k nepřiměřenému zásahu do jeho práv
v rysech, které NSS ve svém judikátu popisuje. Omezení, která pro podatele vyplývají
z územního plánu, přesahují spravedlivou míru – tedy míru, v rámci níž po podatelovi nelze už
taková omezení bez dalšího spravedlivě požadovat. V žádné části návrhu ÚP není zmíněno
odůvodnění potřebnosti takovéto změny funkčního využití tedy i takovéhoto zásahu do
podatelových zpráv.
S ohledem na výše uvedené podatel zásadně nesouhlasí s návrhem ÚP Statenice v části, kde
jsou jeho pozemky zahrnuty do plochy funkčního využití „ZS – zeleň soukromá a vyhrazená“.
Zároveň podatel požaduje, aby předmětné pozemky zůstaly ve stávajícím režimu plochy, která
umožňuje stavění.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce není možné vyhovět z těchto důvodů:
Jedná se o požadavek na vymezení zastavitelné plochy v údolní nivě Únětického potoka na
pozemcích 13/17 a 13/47 v k.ú. Statenice.
Pozemek p.č.13/17 k.ú. Statenice leží v údolní nivě Únětického potoka a je z části zasažen
vymezením záplavového území Q100. Pozemek p.č.13/47 k.ú. Statenice leží rovněž v údolní
nivě potoka a celý leží v záplavovém území Q100.
V ÚPSÚ Statenice (Změně č. 1) je pozemek p.č. 13/17 vymezen jako součást zastavěného
175
území OMS – území obytné a smíšené malých sídel, tedy s možností výstavby. Od roku 2004,
kdy Změna č. 1 ÚPSÚ Statenice nabyla účinnosti, však k výstavbě pozemek využit nebyl.
Pozemek o výměře 2.171 m2 je v novém ÚP Statenice vymezen jako stávající plocha zeleně
soukromé a vyhrazené (ZS), tedy v souladu se skutečným způsobem využití podle KN, kde je
pozemek veden jako trvalý travní porost. Pozemky p.č. 13/17 a 13/47 spolu nesousedí (netvoří
souvislou plochu), pozemek p. č. 13/47 leží na protějším břehu Únětického potoka. Svou
polohou, velikostí a tvarem není vhodný pro umístění stavby. Jedná se o nezastavěný pás
bezprostředně podél potoka v šířce cca 6 m, o celkové výměře 371 m2, dle KN trvalý travní
porost. Také vzhledem k těmto skutečnostem (další důvody níže) nebyl zařazen mezi plochy
určené k zastavění, naopak je součástí regionálního biokoridoru 1137 Únětický Háj – Údolí
Vltavy, stejně jako V ÚPSÚ Statenice (Změně č. 1), kde pozemek není určen k výstavbě, jak
tvrdí podatelka připomínky.
V rámci zpracování návrhu územního plánu byla v souladu s požadavky zadání územního
plánu prověřována možnost využití všech pozemků, určených v ÚPSÚ Statenice (Změně č. 1
a Změně č. 2) pro výstavbu v souladu s tímto využitím. Přitom bylo postupováno zcela
nediskriminačně, žádný vlastník nebyl znevýhodňován, jak ostatně vyplývá i z vyhodnocení
dalších připomínek požadujících vymezení ploch pro zástavbu v údolní nivě Únětického
potoka. V úvahu byl brán pouze aktuální současný stav území a možnosti dané aktuální
legislativou a nadřazenými dokumentacemi. Výsledkem tohoto prověřování je skutečnost, že
dosud nezastavěné pozemky v údolní nivě Únětického potoka, včetně pozemků p.č. 13/17 a
13/47 není možné v novém územním plánu vymezovat pro výstavbu z následujících důvodů:
−
−
−
podle zásad pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje
tohoto území stanovených v ZÚR SK pod bodem 198 písm. m) je třeba chránit říční
nivy a zabránit jejich zastavování,
podle republikových priorit územního plánování k zajištění udržitelného rozvoje území
č. 25 a 26 stanovených v PÚR ČR je třeba vytvářet podmínky pro preventivní ochranu
před záplavami s cílem minimalizovat rozsah případných škod a vymezovat
zastavitelné plochy v záplavových územích lze pouze ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Vzhledem k tomu, že území obce Statenice umožňuje
vymezení dostatečného rozsahu zastavitelných ploch mimo záplavové území, nejedná
se o tento případ a vymezení zastavitelné plochy je v záplavovém území – týká se jižní
části pozemku p.č. 13/17, kam zasahuje záplavové území a celého pozemku 13/47 –
je v tomto prostoru neodůvodnitelné,
podle § 31 odst. 4 a § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou ZÚR SK a PÚR ČR pro
pořizování a vydání územního plánu závazné, územní plán musí být v souladu se ZÚR
SK a PÚR ČR.
Nesoulad se ZÚR SK a nezbytnost odstranění nedostatku územního plánu - vymezení
zastavitelných ploch v údolní nivě Únětického potoka, konstatoval rovněž Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje ve svém stanovisku vydaném podle § 50
odst. 7 stavebního zákona. Byť byl tento nesoulad konstatován konkrétně k jiným plochám,
vymezeným v návrhu ÚP Statenice ke společnému projednání, lze důvodně předpokládat, že
by vymezení jakýchkoliv jiných ploch v údolní nivě bylo krajským úřadem vyhodnoceno stejně i
v další fázi projednání návrhu územního plánu (řízení o návrhu s veřejným projednáním).
Přesto byla možnost vymezení pozemků jako zastavitelné plochy na základě uplatněné
připomínky projednána s dotčenými orgány ochrany přírody a vodoprávním úřadem, kterými je
MěÚ Černošice, odbor životního prostředí.
Ve stanovisku č.j. MUCE31018/2015 OZP/Kr ze dne 1. 6. 2015 požaduje orgán ochrany
přírody cit.: „…plné zachování nezastavěné části údolní nivy Únětického potoka a ÚSES na
území obce Statenice, a to s ohledem na ochranu významných krajinných prvků (§ 4 odst. 3
zákona č. 114/1992Sb.) a ochranu ÚSES (§ 4 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb.), proto
s navrhovaným převedením těchto přírodních ploch údolní nivy do zastavitelného území
nesouhlasí“.
176
Ve stejném stanovisku vodoprávní úřad konstatoval, že ke stavbám, které by se nacházely na
pozemcích sousedících s korytem vodního toku Únětického potoka a nacházely se v jeho
záplavovém území mimo aktivní zónu (případ pozemků 13/17 a 13/47), by bylo třeba souhlasu
vodoprávního úřadu. Nicméně vzhledem k výše uvedenému důvodu zajištění souladu s PÚR
ČR a ZÚR nelze pozemky vymezit jako zastavitelné.
Důvody pro další nezastavování údolní nivy jsou uvedeny rovněž na několika místech
odůvodnění územního plánu. Například v kapitole 3.e.1) Zdůvodnění základní koncepce
rozvoje území obce a podmínek pro ochranu jeho hodnot, v kapitole 3.e.5.1) Charakter krajiny
jako východisko koncepce jejího uspořádání
a 3.f) Vyhodnocení účelného využití
zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch, kde se uvádí:
„Další intenzifikace využití stávajícího zastavěného území není možná, protože dosud volné
plochy jsou převážně v nivě Únětického potoka, kterou nelze zastavovat, neboť plní
ekostabilizující, vodohospodářskou a rekreační funkci.“
Ponecháním zastavitelných ploch v nivě potoka vymezených 1. Změnou ÚPSÚ Statenice by
došlo k dalšímu poškození přírodních hodnot a ke zmenšení retenčních schopností nivy
potoka, což by znamenalo zvýšení rizika záplav v povodí. Vymezení ploch v kategorii zeleň
soukromá ZS umožňuje vlastníkům odpovídajícím způsobem využívat své pozemky (jako
zahrady).
26. ALFA PRAHA s.r.o., Olivova 1398/7, Praha 1
Věc: Připomínky k návrhu Územního plánu Statenice, předloženému ke společnému jednání a
k připomínkám veřejnosti podle § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona
Vážení,
Jako vlastník pozemků v obci Statenice si dovolujeme vznést následující připomínky k návrhu
územního plánu Statenice, zveřejněném 21. 7. 2014.
1. Požadujeme vypustit odkládací podmínku rozhodování o změnách v území u plochy
Z03a (na str. 12), která předpokládá povinné pořízení územní studie v případě, že
výstavba nebude realizována v souladu s pravomocným územním rozhodnutím.
Takovou odkládací podmínku považujeme za nezákonnou. Stavební zákon
předpokládá, že buď je rozhodování o změnách v dané ploše podmíněno územní
studií, nebo ne. Vydaná pravomocná rozhodnutí je možné realizovat, a pokud by
zanikla jejich platnost nebo by byly požadovány změny oproti územnímu plánu, jsou
stavebním zákonem stanoveny postupy a prostředky k pořízení příslušné změny
územního plánu, který podmínku rozhodování o změnách v dané ploše stanoví, a to po
dobu pořizování takové změny územního plánu lze vyhlásit v této ploše stavební
uzávěru podle § 97 odst. 1 stavebního zákona k dosažení požadovaného účelu.
2. Požadujeme vypuštění podmínky rozhodování pro plochu Z03b (str. 13) územní studií,
a to s ohledem na rozsah a umístění plochy, ve které nejsou dány podle našeho
názoru požadavky na prověření možností další zástavby. V případě neakceptace
našeho požadavku pak zásadně nesouhlasíme s podmínkou vymezení ploch v rámci
této plochy pro dílčí požární nádrže a zejména s podmínkou vymezení pro plochu pro
požární zbrojnici. V prvém případě poukazujeme na to, že plocha bude vybavena
dostatečnými kapacitami vody z připravovaných vodovodních řadů a v druhém případě
je umístění požární zbrojnice nelogické a nefunkční a neodůvodněně požaduje
umístěné stavby ve veřejném zájmu, aniž by byla vymezena jako veřejně prospěšná
stavba.
3. Požadujeme vypuštění podmínky rozhodování v území pro plochu Z03c územní studii,
a to proto, že nejsou žádné racionální důvody prověřovat způsob uspořádání ploch
veřejných prostranství a zeleně, ve kterých se má nacházet technická infrastruktura,
neboť k posouzení postačí standardní podklady pro vydání územního rozhodnutí, bez
177
ohledu na to, že celé území je ve vlastnictví jednoho vlastníka a případná koordinační
funkce územní studie je tak zcela zbytečná a koordinace s jinými plochami je
předmětem a úkolem územního plánu.
4. Bez ohledu na zásadní požadavek na vypuštění podmínky „územní studie“ u plochy
Z03b, považujeme za nepřijatelnou nekonkrétní formulaci podmínky pro pořízení této
studie „prověření dálkových pohledů“ (str. 49). Nesouhlasíme s podmínkou vymezení
plochy pro požární zbrojnici ze shora uvedených důvodů a ani s „dílčími požárními
nádržemi“ (zde sice neuvedenými, požadovanými na str. 13 u plochy Z03b).
5. Požadujeme u etapizace pro plochu Z02 (str. 52) vypustit podmínku „předání
dokončených ploch zeleně do užívání v ploše Z03c“. Jednak taková podmínka není
nezbytnou pro výstavbu a užívání (provozování) staveb v této ploše a jednak váže na
blíže neidentifikovaný soukromoprávní úkon, který je nezávislý na vůli stavebníků
staveb v této ploše.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce 1. se vyhovuje.
Podmínka pořízení územní studie pro plochu Z3a byla stanovena z důvodu předběžné
ochrany území pro případ, že by v současné době vydaná a platná územní rozhodnutí a
stavební povolení (stavební povolení pro dopravní a technickou infrastrukturu a 3 rodinné
domy, územní rozhodnutí pro 79 rodinných domů) pozbyla platnosti, protože se jedná o velké
území, jehož prostorové uspořádání bude mít velký vliv na celkový obraz obce. Nicméně
stavební zákon v § 43 odst. 2 skutečně výslovně stanoví možnost vymezit plochy nebo
koridory, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
a to aniž by toto vymezení ploch nebo koridorů bylo možné vázat na jakékoliv další podmínky.
Proto z důvodu nezpochybnitelného zajištění souladu územního plánu se stavebním zákonem
bude tato podmínka vypuštěna. Obec Statenice touto úpravou podmínek nepozbývá možnosti
regulovat výstavbu v zastavitelné ploše. Samotný ÚP fixuje dostatek podmínek (např.
regulativy pro plochy bydlení BI a uspořádání plochy – komunikace, prostupnost). Je
především v zájmu stavebníka (investora, vlastníka pozemků), aby výstavbu realizoval
v souladu s platnými správními rozhodnutími, která jsou již pro stavby v ploše vydána, a zajistil
si jejich platnost, protože mu umožňují umístění, popř. realizaci staveb. Obec Statenice již
v současné době ke stavbám umisťovaných a realizovaným v souladu s platnými rozhodnutími
nemůže zpětně uplatňovat jakékoliv požadavky. Pokud by stavebník chtěl měnit v těchto
rozhodnutích stanovenou koncepci výstavby, pak bude opět v jeho zájmu činit tak ve
spolupráci a v součinnosti s obcí Statenice a jakékoliv změny mohou moci být pouze
v souladu s veškerými podmínkami stanovenými územním plánem. V případě, že by nebylo
možné dosáhnout pro obě strany přijatelného řešení „dobrovolně“, má obec možnost pořídit
změnu územního plánu, do které bude podmínka zpracování územní studie pro plochu
vložena, a po dobu pořizování změny chránit toto území stavební uzávěrou podle § 97 odst. 1
stavebního zákona (zákonem č. 350/2012 Sb., kterým byl stavební zákon novelizován
s účinností od 1. 1. 2013, bylo upraveno i toto ustanovení zákona a stavební uzávěru lze vydat
opatřením obecné povahy již po rozhodnutí o pořízení změny územního plánu.
Připomínce 2. a 3. se nevyhovuje.
Podmínka zpracování územní studie pro tyto dvě zastavitelné plochy Z03b a Z3c (včetně
podmínky pořízení územní studie pro plochu Z02, která připomínkou nebyla napadena) byla
stanovena z důvodu velikosti ploch, jejich vzájemné provázanosti exponované polohy plochy
Z03b z hlediska zejména dálkových pohledů, které je třeba prověřit. Je zde vydáno územní
rozhodnutí pro přístupovou komunikaci a stavební povolení na okružní křižovatku, nejsou však
dořešeny vnitřní komunikace v plochách, prostorové uspořádání samotné zástavby v ploše
Z03b ani způsob řešení veřejné zeleně a dalších přípustných staveb nebo zařízení v ploše
(mobiliář, cesty, osvětlení, sportoviště, dětská hřiště. Obec trvá na nezbytnosti prověření
koordinace komunikačních propojení mezi body A a C a A a B, které má být přes obě plochy
vedeno, jejich návaznosti na komunikace uvnitř plochy Z03b včetně dopravního napojení
178
plochy Z06, které musí být vedeno touto plochou. Z hlediska vysokého uplatnění plochy
v dálkových pohledech je nezbytné prověření prostorového uspořádání plochy jak z hlediska
objemu staveb, tak z hlediska jejich výšek.
Části připomínky týkající se požadavku na vymezení požárních nádrží a požární
zbrojnice se vyhovuje částečně.
Tyto dvě podmínky jsou v návrhu územního plánu nahrazeny obecnější formulací požadavku
na nezbytnost zajištění dostatečné kapacity požární vody.
Připomínce 4. se vyhovuje částečně.
Podmínky pro zpracování územní studie pro plochu Z3b jsou upraveny. Podmínka prověření
dálkových podhledů byla stanovena s ohledem na konfiguraci terénu, protože stavby umístěné
v této ploše se budou významně uplatňovat v dálkových pohledech v příměstské krajině. Je
stanovena v kapitole l) jako podmínka pro zpracování územní studie, nikoliv jako obecná
podmínka pro posuzování záměrů na provedení změn v území. Podmínka pro prověření
dálkových pohledů je nahrazena vhodnější konkrétnější formulací (pro zpracování územní
studie v plochách Z02 a Z03b je stanovena podmínka zpracování zákresů do fotografií
z konkrétně stanovených stanovišť). Tuto podmínku nebudou posuzovat dotčené orgány,
nejedná se o podmínku, která bude prověřována ve správních řízeních (územní studie se
veřejnoprávně neprojednává). Bude součástí zadání územní studie a výsledek prověření bude
zapracován v řešení územní studie, která po zaevidování bude neopominutelným podkladem
pro rozhodování v území.
K části této připomínky týkající požárních nádrží a požární zbrojnice – viz výše.
Připomínce 5. se vyhovuje částečně.
Požadavek na realizaci zeleně v ploše Z03c bude jako podmínka využití zastavitelné plochy
Z02 zachován z důvodu nezbytnosti zajištění každodenní, krátkodobé rekreace pro tak
rozsáhlé zastavitelné ploch (Z02 spolu se Z03a a Z03b) a předpokládaným značným nárůstem
počtu obyvatel. Zároveň je nezbytné zajištění kultivovaného městského přírodního
(krajinného) prostředí zároveň s výstavbou pro bydlení. V případě tak rozsáhlé výstavby je
realizace změny v krajině tj. plochy Z03c žádoucí, neboť stávající stav plochy nesplňuje
požadavky na kvalitu městské krajiny uprostřed obytného prostředí. Pokud by z kapitoly
etapizace byla tato podmínka vypuštěna, bylo by provedení této krajinné změny jen obtížně
vymahatelné. Podmínka je však upravena. Není formulována jako požadavek na „předání“
k užívání ale jako požadavek na realizaci a dokončení ploch zeleně v ploše Z03c.
27. Ing. Michal Pilař, Pod Višňovkou 278, Statenice
Věc: Připomínky k novému územnímu plánu
1. Nesouhlasím, aby z mého soukromého pozemku 274/4 (ulice pod Višňovkou), který
slouží jako příjezd k RD, byla komunikace místního významu
2. Navržená komunikace místního významu na pozemku 279/5 (ulice Pod Višňovkou) by
měla pokračovat i přes pozemek 279/8 a 280, aby byla spojnicí mezi ulicemi Pod
Višňovkou a Keltskou jak to obec povolila při přeměně lesa na stavební pozemky.
Jinak na tuto cestu, až zde budou vybudovány RD nezajedou popeláři ani hasiči!!!
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se vyhovuje.
Jedná se nesouhlas s vymezením komunikace na soukromých pozemcích. A o podnět
k prodloužení komunikace
179
Připomínce bude po prověření, že se skutečně jedná o příjezdovou komunikaci k RD,
vyhověno. Příjezdová komunikace k RD p. Pilaře nebude vyznačena jako veřejná komunikace,
ale bude zařazena do způsobu využití BI.
Komunikace v ulici pod Višňovkou propojující tuto ulici s ulicí Keltskou je v návrhu územního
plánu pro veřejné projednání protažena, z důvodu zajištění dopravní obslužnosti v této lokalitě.
28. BELTANE s.r.o. , Koněvova 2596/211, Praha 3 – Žižkov
Věc: Podání připomínky k návrhu Územního plánu
Jako vlastníci pozemku v obci Statenice (část Černý Vůl) tímto podáváme připomínku
k návrhu Územního plánu obce Statenice, kde pro pozemky st.p. 384, 513 a 401/6 je v návrhu
ÚP vyznačena funkční plocha jako VD – výroba a skladování. Tato skutečnost není v souladu
s historickým i předpokládaným užitím, kdy v návrhu ÚP je toto území prakticky součástí
areálu Panflex (ex Velaz). Území vždy bylo a je součástí areálu mlýna, tedy požadujeme do
Územního plánu toto území pro stejné funkční využití jako areálu mlýna tedy SK – smíšené
obytné.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se vyhovuje.
Jedná se o požadavek na změnu způsobu využití plochy v zastavěném území obce.
Plocha pozemků st. p.č. 384, 513 a 401/6 v k.ú. Statenice je v dokumentaci územního plánu
pro veřejné projednání, vymezena jako stávající plocha se způsobem využití SK – smíšené
obytné – komerční. Jedná se o uvedení souladu územního plánu se stávajícím (i do budoucna
uvažovaným stavem) území. Zároveň se jedná o vymezení způsobu využití, který je
z hlediska vlivu možné zátěže pro okolní obytnou zástavbu příznivější.
29. Karel Panýr (adresa neuvedena)
Připomínka k návrhu Územního plánu Statenice
V návrhu plánu se nepočítá s prodloužením ulice Nad Vinicí až k parcele 197/1 a k parcele
197/2. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné i budoucí generace.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se vyhovuje.
Požadované prodloužení ulice je v návrhu územní plánu pro veřejné projednání upraveno.
Parcely na konci ulice Nad Vinicí jsou však velice obtížně přístupné, prodloužení místní
komunikace bude obtížné, jen za cenu velkých terénních prací, proto původně v této části
nebylo navrženo.
30. Obec Statenice, Ing. Jan Sládek, starosta obce
Připomínky k návrhu ÚP 2014
1. Současná prodejna je nyní zahrnuta do území BV, vzhledem k možnostem využití
obecní budovy a obecního pozemku doporučujeme zařazení do SK (smíšené, obytné,
komerční).
2. Ve všech regulativech územního plánu je třeba řešit parkování vozidel v klidu na
vlastních pozemcích (nyní není řešeno komplexně).
3. Uvádění staveb – výšky staveb v regulativech územního plánu žádáme stanovit od
původního terénu, nikoli od upraveného.
180
4. Upřesnit formulaci jeden dvojdům. Jedná se o polovinu dvojdomu, tedy jednu bytovou
jednotku? Velikost parcely min. 600 m2 se tedy týká poloviny dvojdomu? Prosím
upřesnit.
5. Textové nepřesnosti, např. Pamfex je Panflex (str. 9), Roztoky nad Vltavou jsou
Roztoky u Prahy (str. 11, 21, …), Brčoky nebo Brčkoli rozlišovat v textu dle umístění.
6. Na ploše zařazené do OV připustit parkování návštěv OV (podobně jako u ploch
zařazených do SK).
Na základě kontroly návrhu nového Územního plánu Statenice Vás žádáme o změnu objektu
st. p.č. 124 – 381 m2 a parcely č. 105/2 – 1660 m2 z kategorie SK – Smíšené obytné komerční
do kategorie OS – Občanské vybavení – Tělovýchovná a sportovní zařízení nebo obdobné,
které do budoucna umožní provozování Sokolovny pro sportovní činnost a pořádání kulturních
akcí (plesy, výchovné kroužky pro děti apod.)
Vyhodnocení připomínky:
Jedná se o různé požadavky obce na zpřesnění a doplnění návrhu územního plánu, které byly
vyhodnoceny a zohledněny následovně:
1. Plocha bydlení venkovského BV má velmi široké možnosti využití pro bydlení,
občanskou vybavenost i nerušící výrobu. Přeřazení do SK je ale možné, a proto je
plocha prodejny před veřejným projednáním přeřazena do způsobu využití SK –
Smíšené obytné – komerční.
2. Parkování na vlastních pozemcích u nově povolované výstavby je tam, kde dosud
nebylo výslovně uvedeno, doplněno.
3. Regulace výšky zástavby je upravena, používán pojem „rostlý terén“, který je v textové
části odůvodnění v kapitole 3.e.6 definován.
4. V návrhu územního plánu je upraveno, upřesněno. Minimální velikost pozemku pro
dvojdům – je přeformulováno následovně: minimální velikost pozemku pro dvojdům:
2x600 m2. Pro polovinu dvojdomu tedy 600m2. Dále je upravena velikost pozemku pro
1 izolovaný rodinný dům v nově navržených zastavitelných plochách na 750 m2,
výjimka 600 m2 bude zachována.
5. Chyby v textu jsou opraveny.
6. Podmínky pro parkování vozidel jsou pro plochy občanského vybavení OV upraveny
dle požadavku obce.
Sokolovna zůstává zařazena jako plocha smíšená komerční (SK) s tím, že tento způsob
využití je doplněn o přípustnost sportovních činností (sport a relaxace) a občanské
vybavenosti.
31. Květoslava Gurecká, U Mlýna 109, Statenice
V návrhu územního plánu je pozemek parc. č. 231/1 k.ú. Statenice, vlastníci pozemků
dotčených návrhem řešení Květoslava Gurecká a Mgr. Alexandra Lammelová, označen jako
plocha ZS zeleň soukromá a vyhrazená. V současně platném ÚP je zařazen v kategorii
„pozemek pro stavbu RD“. Nesouhlasíme se změnou zařazení a žádáme o zachování
pozemku pro možnou výstavbu.
Zároveň upozorňujeme, že tento pozemek byl v roce 2012 rozdělen na dva (parc. č. 231/1 a
parc. č. 231/6). Pro pozemek parc. č. 231/6 (vlastník Alois Válek bylo vydáno rozhodnutí o
povolení stavby. Stavba je již dokončená, probíhají konečné terénní úpravy. V grafické části
návrhu územního plánu (01 Koordinační výkres, P2 hlavní výkres) je i tento pozemek uveden
jako plocha ZS zeleň soukromá a vyhrazená.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínka byla uplatněna po stanovené lhůtě dne 19. 1. 2015, lhůta pro uplatnění připomínek
uplynula dnem 5. 9. 2014. K připomínkám uplatněným po stanovené lhůtě se podle § 50
181
odst.3 stavebního zákona nepřihlíží. Přesto byla pořizovatelem a určeným zastupitelem
vyhodnocena, a to zejména z důvodu hospodárnosti procesu pořizování (připomínky
nevypořádané v průběhu vyhodnocení výsledků projednání návrhu územního plánu podle § 51
stavebního zákona, by s největší pravděpodobností musely být řešeny po veřejném
projednání, protože lze předpokládat, že by je vlastníci pozemků a staveb uplatnili již jako
námitku k návrhu územního plánu ve fázi veřejného projednání), takto:
Připomínce v části týkající se pozemku p. č. 231/1v k.ú. Statenice není možné vyhovět
z důvodů:
Jedná se o požadavek na vymezení zastavitelné plochy v údolní nivě Únětického potoka.
Pozemek 231/1 v k.ú. Statenice leží v nivě Únětického potoka, částečně do něj zasahuje
záplavové území Q100. V ÚPSÚ Statenice (Změně č. 1) je pozemek zahrnut do zastavěného
území obce s možností výstavby. Od roku 2004, kdy Změna č. 1 ÚPSÚ Statenice nabyla
účinnosti, však k výstavbě tato část pozemku využita nebyla. V novém ÚP Statenice je
pozemek vymezen jako stávající plocha zeleně soukromé a vyhrazené (ZS), tedy v souladu se
skutečným způsobem využití podle KN, kde je pozemek veden jako zahrada.
V návrhu ÚP Statenice není pozemek 231/2 vymezen pro výstavbu z těchto důvodů:
− podle zásad pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje
tohoto území stanovených v ZÚR SK pod bodem 198 písm. m) je třeba chránit říční
nivy a zabránit jejich zastavování,
− podle republikových priorit územního plánování k zajištění udržitelného rozvoje území
č. 25 a 26 stanovených v PÚR ČR je třeba vytvářet podmínky pro preventivní ochranu
před záplavami s cílem minimalizovat rozsah případných škod a vymezovat
zastavitelné plochy v záplavových územích lze pouze ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Vzhledem k tomu, že území obce Statenice umožňuje
vymezení dostatečného rozsahu zastavitelných ploch mimo záplavové území, nejedná
se o tento případ a vymezení zastavitelné plochy v části pozemku zasahujícím do
záplavového území by v tomto prostoru bylo neodůvodnitelné,
− podle § 31 odst. 4 a § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou ZÚR SK a PÚR ČR pro
pořizování a vydání územního plánu závazné, územní plán musí být v souladu se ZÚR
SK a PÚR ČR.
Nesoulad se ZÚR SK a nezbytnost odstranění nedostatku územního plánu - vymezení
zastavitelných ploch v údolní nivě Únětického potoka, konstatoval rovněž Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje ve svém stanovisku vydaném podle § 50
odst. 7 stavebního zákona. Byť byl tento nesoulad konstatován konkrétně k jiným plochám,
vymezeným v návrhu ÚP Statenice ke společnému projednání, lze důvodně předpokládat, že
by vymezení jakýchkoliv jiných ploch v údolní nivě bylo krajským úřadem vyhodnoceno stejně i
v další fázi projednání návrhu územního plánu (řízení o návrhu s veřejným projednáním).
Přesto byla možnost vymezení pozemku jako zastavitelné plochy na základě uplatněné
připomínky projednána s dotčenými orgány ochrany přírody a vodoprávním úřadem, kterými je
MěÚ Černošice, odbor životního prostředí.
Ve stanovisku č.j. MUCE31018/2015 OZP/Kr ze dne 1. 6. 2015 požaduje orgán ochrany
přírody cit.: „…plné zachování nezastavěné části údolní nivy Únětického potoka a ÚSES na
území obce Statenice, a to s ohledem na ochranu významných krajinných prvků (§ 4 odst. 3
zákona č. 114/1992Sb.) a ochranu ÚSES (§ 4 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb.), proto
s navrhovaným převedením těchto přírodních ploch údolní nivy do zastavitelného území
nesouhlasí“.
Ve stejném stanovisku vodoprávní úřad konstatoval, že ke stavbám, které by se nacházely na
pozemcích sousedících s korytem vodního toku Únětického potoka a nacházely se v jeho
záplavovém území mimo aktivní zónu (případ tohoto pozemku), by bylo třeba souhlasu
vodoprávního úřadu.
182
Nicméně vzhledem k výše uvedenému důvodu zajištění souladu se ZÚR SK, PÚR ČR a
souladu se stanovisky dotčených orgánů, nelze pozemek p.č. 231/1 v k.ú. Statenice jako
zastavitelnou plochu vymezit.
Připomínce v části týkající se pozemku p.č. 231/6 v k.ú. Statenice se vyhovuje.
Pozemek p.č. 231/6 v k.ú. Statenice nebyl v návrhu k projednání podle § 50 stavebního
zákona zpracovaném v červnu 2014 vymezen pro výstavbu rodinného domu z důvodů
uvedených výše ve vyhodnocení pozemku p.č. 231/1, tzn., že nebylo možné navrhovat změnu
využití dosud nezastavěného pozemku, jehož tehdejší způsob využití byl dle KN zahrada, ve
prospěch výstavby rodinného domu, protože by tento postup byl v rozporu se ZÚR SK a PÚR
ČR. Během zpracování návrhu pro veřejné projednání však bylo zjištěno, že stavba byla již
dokončena a stavba rodinného domu je zapsaná v KN. Z tohoto důvodu je možné pí. Gurecké
vyhovět a pozemek p.č. 231/6 a 1017 v k.ú. Statenice, jehož součástí je stavba rodinného
domu vymezit jako stávající plochu bydlení BV1 jako sousední navazující zastavěné plochy
bydlení, v souladu s jeho skutečným stavem a stavem v KN.
32. Ing. Zdeněk Ungrád, Pavel Kačírek, Ing. Michaela Kačírková, jednatelé spol.
PANFLEX, s.r.o.
Dovolujeme si vznést připomínku k návrhu nového územního plánu, který je v současné době
obcí Statenice připravován.
Jsme jednateli firmy PANFLEX, s.r.o., která vlastní pozemky zapsané na listu vlastnictví č.
436, v katastrálním území Statenice, v části Černý Vůl. Zároveň jsme jako fyzické osoby
spoluvlastníky dalšího pozemku zapsaného na listu vlastnictví č. 952, který sousedí a reálem
firmy PANFLEX, s.r.o.
Naše společnost se zabývá polygrafií. Činnost, kterou provozujeme, nemá charakter těžké
tovární výroby. Neovlivňuje negativně své okolí hlukem, emisemi ani dopravní zátěží.
Připravovaný územní plán navrhuje zařadit pozemky do funkční zóny VD (výroba a
skladování). Toto funkční využití sice plně souzní se současným provozem našeho areálu,
nedává nám ale víceméně do budoucna možnost rozvíjet využití našich pozemků k jiným než
výrobním účelům. My jsme ovšem přesvědčeni o kvalitách lokality, kde sídlí naše společnost,
a proto zvažujeme i jiné formy využití – např. pro bydlení či ubytování. Z tohoto důvodu
bychom rádi, pokud by nový územní plán takové funkční využití apriori nevylučoval a zařadil
naše pozemky do funkční zóny SK (smíšené obytné). Jelikož areál naší společnosti je
situován do části Černého Vola, který má spíše rezidenční charakter, domníváme se, že náš
záměr tak není v rozporu se zájmy obce.
Co se týká prostorového uspořádání, naše záměry co do výšky a podlažnosti nejsou
v rozporu s předepsanými limity pro funkční zónu SK, přivítali bychom ale s ohledem na
charakter našeho stávajícího objektu mít alternativní možnost namísto vestavby do podkroví
nad 2. np provést ustupující podlaží.
Naší připomínku jsme konzultovali se zpracovatelkou nového územního plánu, Ing. arch.
Poláčkovou, která náš záměr posoudila jako bezproblémový, přijatelný či dokonce vítaný.
Jsme si vědomi, že naší připomínku podáváme po oficiálním termínu, přesto Vás prosíme,
abyste jí ještě přijali do připomínkového řízení.
V příloze této připomínky je schematické vyznačení námi vlastněných pozemků, u nichž
žádáme o změnu funkčního využití. Červenou barvou jsou vyznačeny pozemky firmy
PANFLEX, s.r.o., oranžovou barvou pozemek p.č. 401/7, který vlastníme jako fyzické osoby.
V případě potřeby doplnit naší připomínku dalším komentářem či podklady, jsme Vám po
dohodě kdykoliv k dispozici.
183
Vyhodnocení připomínky:
Připomínka byla uplatněna po stanovené lhůtě dne 19. 1. 2015, lhůta pro uplatnění připomínek
uplynula dnem 5. 9. 2014. K připomínkám uplatněným po stanovené lhůtě se podle § 50 odst.
3 stavebního zákona nepřihlíží. Přesto byla pořizovatelem a určeným zastupitelem
vyhodnocena, a to zejména z důvodu hospodárnosti procesu pořizování (připomínky
nevypořádané v průběhu vyhodnocení výsledků projednání návrhu územního plánu podle § 51
stavebního zákona, by s největší pravděpodobností musely být řešeny po veřejném
projednání, protože lze předpokládat, že by je vlastníci pozemků a staveb uplatnili již jako
námitku k návrhu územního plánu ve fázi veřejného projednání), takto:
Připomínce se vyhovuje.
Jedná se:
1) o požadavek na změnu způsobu využití stávajícího areálu firmy PANFLEX, s.r.o. z ploch
s rozdílným způsobem využití výroba a skladování (VD) na plochy smíšené obytné komerční
(SK). Plocha areálu PANFLEX, s.r.o včetně sousedního pozemku p.č. 401/7 v k.ú. Statenice je
před veřejným projednáním návrhu územního plánu upravena, přeřazena do stávajícího
způsobu využití SK – Smíšené obytné – komerční. Toto přeřazení plochy není v rozporu se
stávajícím skutečným využitím plochy a do budoucna zajišťuje ohleduplnější a méně zátěžové
využití než plochy výrobní, což je vzhledem k okolí žádoucí.
2) o požadavek na úpravu prostorových regulativů výstavby, konkrétně o možnost realizace
ustupujícího podlaží. Tato připomínka byla v rámci vyhodnocení výsledků projednání a
zpracování návrhu k veřejnému projednání prověřena a na základě tohoto prověření bylo
zjištěno, že požadovaná úprava není v rozporu se stanovenou urbanistickou koncepcí a
koncepcí prostorového uspořádání území a proto byly podmínky využití ploch s rozdílným
způsobem využití SK doplněny v kapitole f) výrokové části územního plánu v části
prostorového uspořádání doplněny o možnost výstavby max. 2 nadzemních podlaží
+ustupující podlaží.
Těmito úpravami bylo připomínce zcela vyhověno v obou požadavcích.
Kapitola bude doplněna a upravena na základě výsledků veřejného projednání návrhu
územního plánu.
184
7.




















8.











POUŽITÉ PODKLADY
PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1
ZÚR Středočeského kraje
ÚAP ORP Černošice
ÚPNSÚ Statenice
Změna č. 1 ÚPNSÚ Statenice, A.D.O. Praha, sdružení kanceláří pro projektovou
a inženýrskou činnost, ARCHIPRAK – proj. kancelář, 2004
Změna č. 2 ÚPNSÚ Statenice, Ing. arch. Ivan Kaplan - Agora studio, 2010 - zrušena
Barokní úpravy v krajině na panstvích hraběcího rodu Šporků, Edita Mňuková
Povodňový plán obce Statenice, SVIP – sdružení projektantů a geodetů, Ing. Zdeněk
Viták, duben 2012
Generel dopravy Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., architektonický atelier kARek, srpen 2012
Studie a investiční záměr stavebních akcí v oblasti zvýšení bezpečnosti dopravy v obci
Statenice - Černý Vůl, CityPlan, březen 2013
Pasport vodovodu a kanalizace, OTTA, 12/2012
Hydrogeologický průzkum, K+K průzkum, s.r.o., 2013
Databáze demografických údajů za obce ČR; Český statistický úřad
(http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm)
mapy stabilního katastru; (zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz/)
letecké snímky z r. 1952; Vojenský topografický ústav Dobruška, (zdroj:
http://kontaminace.cenia.cz/)
Zpravodaj Statenic a Černého Vola
Webové stránky
- obec Statenice
- Krajský úřad Středočeského kraje
- Mapy.cz
- Mapy Google
- Nahlížení do katastru nemovitostí
- Národní památkový ústav - MonumNet
- Národní památkový ústav - Státní archeologický seznam
- Národní geoportál INSPIRE
Průzkum v terénu: únor - duben 2013
Podněty k novému územnímu plánu předané pořizovatelem
Studie odkanalizování obce Statenice (VRV 2014)
POUŽITÉ ZKRATKY
ÚP – územní plán
ÚPSÚ – územní plán sídelního útvaru
ÚPD – územně plánovací dokumentace
ÚR – územní rozhodnutí
ÚSES – územní systém ekologické stability
ČOV – čistírna odpadních vod
ČSÚ – Český statistický úřad
VPS – veřejně prospěšná stavba
VPO – veřejně prospěšné opatření
PÚR ČR – Politika územního rozvoje České republiky
ZÚR SK – Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
185
ZÁBORY PŮDNÍHO FONDU
.
ID
K01
K01 Celkem
K02
K02 Celkem
K03
K03 Celkem
K10
K10 Celkem
Z01
Z01 Celkem
Z02
Z02 Celkem
TO
DRUH INVEST
TT
-------------O
TT Celkem
RN Celkem
RZV
RN
0
RN
TT
O
TT Celkem
RN Celkem
ZV
TT
-------------TT Celkem
ZV Celkem
RX
TT
-------------TT Celkem
RX Celkem
PV
OS
-------------OS Celkem
PV Celkem
ZV
TT
-------------TT Celkem
ZV Celkem
RX
TT
-------------TT Celkem
RX Celkem
0.11
TT
-------------TT Celkem
OV Celkem
ZS
TT
-------------TT Celkem
ZS Celkem
ZV
TT
-------------TT Celkem
ZV Celkem
-------------OS
OS Celkem
TT
-------------TT Celkem
PV Celkem
ZV
OS
-------------OS Celkem
TT
-------------TT Celkem
ZV Celkem
BI
OS
-------------OS Celkem
TT
-------------TT Celkem
BI Celkem
SV
TT
-------------TT Celkem
SV Celkem
DS
OS
-------------OS Celkem
PU
-------------PU Celkem
TT
-------------TT Celkem
DS Celkem
2
3
4
5
0.11
0.11
0.11
OV
PV
1
0.05
0.17
0.22
0.22
0.22
0.37
0.37
0.37
0.37
0.09
0.09
0.09
8.54
8.54
8.54
8.63
0.21
0.21
0.21
3.12
3.12
3.12
3.33
0.01
0.01
0.01
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.12
0.07
0.07
0.07
0.00
0.00
0.00
0.20
0.20
0.20
0.27
0.17
0.17
0.17
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.07
0.07
0.07
2.81
2.81
2.81
0.90
0.90
0.90
0.06
0.06
0.06
17.72
17.72
17.72
1.67
1.67
1.67
7.44
7.44
7.44
0.14
0.14
0.14
8.34
0.20
0.07
0.07
0.07
0.56
0.05
0.05
0.01
0.01
0.05
22.32
Stránka 1
Celkem HA
0.05
0.17
0.22
0.22
0.22
0.37
0.37
0.37
0.37
0.09
0.09
0.09
8.54
8.54
8.54
8.63
0.11
0.11
0.11
0.21
0.21
0.21
3.12
3.12
3.12
3.44
0.08
0.08
0.08
0.06
0.06
0.06
0.25
0.25
0.25
0.39
0.17
0.17
0.07
0.07
0.24
0.16
0.16
3.77
3.77
3.93
0.16
0.16
25.30
25.30
25.46
1.67
1.67
1.67
0.07
0.07
0.05
0.05
0.01
0.01
0.13
31.43
.
ID
Z03a
Z03a Celkem
Z03b
Z03b Celkem
Z03c
Z03c Celkem
Z04
TO
DRUH INVEST
PU
-------------PU Celkem
TT
-------------TT Celkem
PV Celkem
ZV
TT
-------------TT Celkem
ZV Celkem
BI
TT
-------------TT Celkem
BI Celkem
ZX
PU
-------------PU Celkem
TT
-------------TT Celkem
ZX Celkem
RZV
PV
PV
OS
-------------OS Celkem
TT
-------------TT Celkem
PV Celkem
ZV
OS
-------------OS Celkem
TT
-------------TT Celkem
ZV Celkem
ZX
TT
-------------TT Celkem
ZX Celkem
SM
TT
-------------TT Celkem
SM Celkem
PV
OS
-------------OS Celkem
PU
-------------PU Celkem
TT
-------------TT Celkem
PV Celkem
TI
TT
-------------TT Celkem
TI Celkem
ZV
OS
-------------OS Celkem
TT
-------------TT Celkem
ZV Celkem
ZX
OS
-------------OS Celkem
TT
-------------TT Celkem
ZX Celkem
0
1
0.31
0.31
0.31
0.53
0.53
0.53
4.37
4.37
4.37
2
0.06
0.06
0.27
0.27
0.33
0.36
0.36
0.36
3.72
3.72
3.72
3
4
0.07
0.07
0.00
0.00
0.08
0.18
0.18
0.18
1.34
1.34
1.34
0.01
0.01
0.63
0.63
0.63
2.23
5
5.21
0.11
0.11
0.11
4.52
0.07
0.07
0.07
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.53
0.53
0.53
0.00
0.00
0.00
10.74
10.74
10.74
11.35
0.11
0.11
0.11
0.07
0.07
0.07
0.23
0.17
0.17
0.17
0.18
0.18
0.18
0.31
0.31
0.31
0.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.30
4.30
4.30
0.88
0.88
0.88
0.90
0.90
0.90
4.30
0.38
0.38
0.38
1.26
1.24
1.24
1.24
2.20
0.01
0.01
0.01
0.05
0.05
0.05
0.05
0.13
0.13
0.13
0.02
0.02
0.02
0.05
0.05
0.05
0.02
0.02
0.02
0.10
0.10
0.10
0.25
PV
PU
-------------PU Celkem
PV Celkem
VD
PU
-------------PU Celkem
VD Celkem
0.10
0.10
0.10
0.10
Z04 Celkem
Stránka 2
0.13
0.13
0.13
0.18
0.18
0.18
0.31
Celkem HA
0.13
0.13
0.59
0.59
0.72
1.07
1.07
1.07
9.44
9.44
9.44
0.01
0.01
0.74
0.74
0.74
11.97
0.01
0.01
0.18
0.18
0.19
0.05
0.05
0.81
0.81
0.86
0.19
0.19
0.19
11.11
11.11
11.11
12.35
0.13
0.13
0.00
0.00
0.02
0.02
0.15
0.05
0.05
0.05
0.02
0.02
6.08
6.08
6.10
0.10
0.10
1.61
1.61
1.72
8.01
0.13
0.13
0.13
0.27
0.27
0.27
0.40
.
ID
Z05
Z05 Celkem
Z06
Z06 Celkem
Z07
Z07 Celkem
Z08
Z08 Celkem
Z09
Z09 Celkem
Z10
Z10 Celkem
Z11
Z11 Celkem
Z12
TO
DRUH INVEST
PU
-------------PU Celkem
BI Celkem
ZX
OS
-------------OS Celkem
PU
-------------PU Celkem
ZX Celkem
RZV
BI
0
1
2
0.03
0.03
0.03
0.03
0.43
0.43
0.43
0.43
ZS
SA
-------------SA Celkem
ZS Celkem
BI
SA
-------------SA Celkem
BI Celkem
0.23
0.23
0.23
0.10
0.10
0.10
0.32
0.41
0.41
0.41
0.41
BI
ZA
-------------ZA Celkem
BI Celkem
0.03
0.03
0.05
0.05
0.03
0.03
0.08
1.29
1.29
1.29
0.16
0.16
0.16
1.53
0.03
0.03
TI
PU
-------------PU Celkem
TI Celkem
5
0.22
0.22
0.22
0.48
0.02
0.02
PU
-------------PU Celkem
BI Celkem
-------------OS
OS Celkem
PU
-------------PU Celkem
TT
-------------TT Celkem
PV Celkem
BI
PU
-------------PU Celkem
BI Celkem
ZX
PU
-------------PU Celkem
ZX Celkem
4
0.27
0.27
0.27
0.02
0.02
BI
PV
3
0.45
0.45
0.45
0.45
PV
ZA
-------------ZA Celkem
PV Celkem
ZS
ZA
-------------ZA Celkem
ZS Celkem
BI
ZA
-------------ZA Celkem
BI Celkem
PV
PU
-------------PU Celkem
PV Celkem
BI
PU
-------------PU Celkem
BI Celkem
0.06
0.06
0.06
0.06
Z12 Celkem
Stránka 3
0.05
0.05
0.05
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.11
0.11
0.11
0.25
0.25
0.25
0.45
0.45
0.45
0.80
0.06
0.06
0.06
0.36
0.36
0.36
0.42
Celkem HA
0.27
0.27
0.27
0.02
0.02
0.22
0.22
0.23
0.50
0.45
0.45
0.45
0.45
0.23
0.23
0.23
0.10
0.10
0.10
0.32
0.41
0.41
0.41
0.41
0.03
0.03
0.05
0.05
0.03
0.03
0.11
1.29
1.29
1.29
0.21
0.21
0.21
1.62
0.45
0.45
0.45
0.45
0.11
0.11
0.11
0.25
0.25
0.25
0.45
0.45
0.45
0.80
0.06
0.06
0.06
0.42
0.42
0.42
0.48
.
ID
Z13a
Z13a Celkem
Z13b
Z13b Celkem
TO
DRUH INVEST
SA
-------------SA Celkem
PV Celkem
ZS
SA
-------------SA Celkem
ZS Celkem
ZV
SA
-------------SA Celkem
ZV Celkem
BI
SA
-------------SA Celkem
BI Celkem
RZV
PV
PV
OS
-------------OS Celkem
ZA
-------------ZA Celkem
SA
-------------O
SA Celkem
PV Celkem
TI
SA
-------------SA Celkem
TI Celkem
OV
SA
-------------SA Celkem
OV Celkem
ZV
ZA
-------------ZA Celkem
SA
-------------O
SA Celkem
ZV Celkem
BI
ZA
-------------O
ZA Celkem
SA
-------------O
SA Celkem
BI Celkem
ZX
ZA
-------------ZA Celkem
SA
-------------SA Celkem
ZX Celkem
SM
ZA
-------------ZA Celkem
SA
-------------O
SA Celkem
SM Celkem
OS
ZA
-------------ZA Celkem
SA
-------------SA Celkem
OS Celkem
0
1
2
3
4
0.40
0.40
0.40
0.68
0.68
0.68
2.92
2.92
2.92
4.00
5
0.04
0.04
0.04
0.05
0.05
0.05
0.40
0.40
0.40
0.72
0.72
0.72
1.22
0.04
0.04
0.96
0.26
1.23
1.23
0.04
0.20
0.04
0.24
0.24
1.12
1.12
1.12
0.21
0.24
0.45
0.45
0.01
0.00
0.01
1.48
0.23
1.71
1.72
3.60
2.21
5.81
5.81
0.04
10.32
Stránka 4
0.00
0.00
0.20
0.06
0.27
0.27
0.00
0.00
0.28
0.28
0.28
0.07
0.07
0.07
0.10
0.10
0.10
0.08
0.08
0.92
0.92
1.00
0.01
0.01
0.28
0.28
0.29
0.00
0.00
0.10
0.10
0.10
0.03
0.03
2.56
0.17
2.73
2.77
0.02
0.02
0.27
0.27
0.29
3.66
0.17
0.17
0.17
0.01
0.01
0.07
0.07
0.08
2.00
Celkem HA
0.04
0.04
0.04
0.46
0.46
0.46
1.08
1.08
1.08
3.65
3.65
3.65
5.22
0.04
0.04
0.00
0.00
1.45
0.30
1.75
1.79
0.07
0.07
0.07
1.22
1.22
1.22
0.09
0.09
1.33
0.30
1.63
1.72
0.02
0.00
0.02
1.76
0.23
1.99
2.01
0.00
0.00
0.27
0.27
0.27
0.04
0.04
6.24
2.38
8.62
8.66
0.02
0.02
0.27
0.27
0.29
16.02
.
ID
Z14
Z14 Celkem
Z15
Z15 Celkem
Z17
Z17 Celkem
Z18
Z18 Celkem
Z19
Z19 Celkem
TO
DRUH INVEST
OS
-------------OS Celkem
ZA
-------------ZA Celkem
SA
-------------SA Celkem
PV Celkem
TI
ZA
-------------ZA Celkem
SA
-------------SA Celkem
TI Celkem
ZV
OS
-------------OS Celkem
SA
-------------SA Celkem
ZV Celkem
BI
OS
-------------OS Celkem
ZA
-------------ZA Celkem
SA
-------------SA Celkem
BI Celkem
ZX
ZA
-------------ZA Celkem
SA
-------------SA Celkem
ZX Celkem
RZV
PV
0
0.22
0.22
1
0.22
0.00
0.02
0.02
0.03
0.03
4.55
4.55
4.58
0.02
0.13
0.13
0.13
5.36
0.00
0.00
0.03
0.03
0.03
0.01
0.01
0.74
0.74
0.75
0.78
-------------O
TT Celkem
PV Celkem
TT
PU
-------------PU Celkem
BV Celkem
0.00
0.00
0.00
0.06
0.06
0.00
0.00
0.06
0.01
0.01
0.00
0.01
0.06
0.00
0.07
0.07
0.07
0.07
0.15
0.23
0.23
0.48
0.48
0.71
0.85
0.06
0.06
0.11
0.11
0.11
0.38
0.38
0.38
0.38
BV
5
0.34
0.34
0.34
ZA
-------------ZA Celkem
SA
-------------SA Celkem
PV Celkem
ZS
ZA
-------------ZA Celkem
SA
-------------SA Celkem
ZS Celkem
BI
ZA
-------------ZA Celkem
SA
-------------SA Celkem
BI Celkem
OS
-------------OS Celkem
PU
-------------PU Celkem
PV Celkem
BI
PU
-------------PU Celkem
BI Celkem
4
0.00
0.00
PV
PV
3
0.00
0.00
0.23
0.23
0.23
0.01
0.01
0.07
0.07
0.08
0.24
PV
2
0.05
0.05
0.05
0.05
Stránka 5
0.02
0.02
0.02
1.89
1.89
1.89
1.91
0.15
0.15
0.15
0.15
0.00
0.00
0.00
0.08
0.08
0.08
0.08
Celkem HA
0.22
0.22
0.00
0.00
0.23
0.23
0.45
0.01
0.01
0.07
0.07
0.08
0.00
0.00
0.34
0.34
0.34
0.02
0.02
0.09
0.09
4.55
4.55
4.66
0.01
0.01
0.13
0.13
0.14
5.67
0.00
0.00
0.03
0.03
0.03
0.07
0.07
0.07
0.07
0.15
0.24
0.24
1.22
1.22
1.46
1.63
0.06
0.06
0.11
0.11
0.11
0.38
0.38
0.02
0.02
0.41
1.97
1.97
1.97
2.38
0.20
0.20
0.20
0.20
.
ID
Z21
TO
DRUH INVEST
PU
-------------PU Celkem
BI Celkem
DS
PU
-------------PU Celkem
DS Celkem
RZV
BI
Z21 Celkem
Z23
PU
-------------PU Celkem
PV Celkem
BI
PU
-------------PU Celkem
BI Celkem
1
2
0.88
0.88
0.88
0.01
0.01
0.01
0.89
0.01
0.01
0.01
0.12
0.12
0.12
0.13
15.96
PV
Z23 Celkem
Celkem HA
1.68
0.01
0.01
0.01
0.01
56.51
3
4
5
0.18
0.18
0.18
0.18
16.46
18.02
6.06
Celkem HA
1.06
1.06
1.06
0.01
0.01
0.01
1.07
0.01
0.01
0.01
0.13
0.13
0.13
0.15
114.70
RZV
DRUH
LE
OS
PU
SA
TT
ZA
les
ostatní plochy
orná půda
sady
trvalý travní porost
zahrady
0
1
2
3
4
5
nezemědělská půda
třída ochrany 1
třída ochrany 2
třída ochrany 3
třída ochrany 4
třída ochrany 5
TO
INVEST
O
-----------
0
BI
BV
DS
OS
OV
PV
RN
RX
SM
SV
TI
VD
ZS
ZV
ZX
bydlení - v rodinných domech - příměstské
bydlení - v rodinných domech - venkovské
dopravní infrastruktura - silniční
občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
občanské vybavení - veřejná infrastruktura
veřejná prostranství
rekreace - na plochách přírodního charakteru
rekreace - se specifickým využitím
plochy smíšené obytné - městské
plochy smíšené obytné - venkovské
technická infrastruktura - inženýrské sítě
výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba
zeleň - soukromá a vyhrazená
zeleň - na veřejných prostranstvích
zeleň - se specifickým využitím
odvodnění
(= bez investic do půdy)
Stránka 6
bilance TŘÍDY OCHRANY [ha]
pro jednotlivé rozvojové plochy
TO
KU
Statenice
ID
K01
K02
K03
K10
Z01
Z02
Z03a
Z03b
Z03c
Z04
Z05
Z06
Z07
Z08
Z09
Z10
Z11
Z12
Z13a
Z13b
Z14
Z15
Z17
Z18
Z19
Z21
Z23
Statenice Celkem
Celkem
0
1
0.22
0.37
8.63
3.33
0.12
22.32
5.21
11.35
4.30
0.11
0.56
0.05
0.25
2
3
4
5
0.27
8.34
4.52
0.23
1.26
0.10
0.20
2.23
0.72
2.20
0.31
0.02
0.48
0.03
0.43
0.32
0.41
1.53
0.03
0.45
0.06
0.04
0.24
10.32
5.36
0.78
4.00
3.66
0.06
0.85
0.05
0.00
0.80
0.42
1.22
2.00
0.00
0.11
0.38
1.91
0.15
0.05
0.01
56.51
56.51
1.68
1.68
0.89
0.13
15.96
15.96
0.08
0.18
16.46
16.46
18.02
18.02
6.06
6.06
Celkem
0.22
0.37
8.63
3.44
0.39
31.43
11.97
12.35
8.01
0.40
0.50
0.45
0.32
0.41
1.62
0.45
0.80
0.48
5.22
16.02
5.67
1.63
0.11
2.38
0.20
1.07
0.15
114.70
114.70
bilance TŘÍDY OCHRANY [ha]
pro typy rozvojových ploch
.
KU
Statenice
TO
ID1
Z
K
Statenice Celkem
Celkem
0
1.57
0.11
1.68
1.68
1
43.96
12.55
56.51
56.51
2
15.96
3
16.46
4
18.02
5
6.06
15.96
15.96
16.46
16.46
18.02
18.02
6.06
6.06
TO
0
1
2
3
4
5
nezemědělská půda
třída ochrany 1
třída ochrany 2
třída ochrany 3
třída ochrany 4
třída ochrany 5
Stránka 7
Celkem
102.04
12.66
114.70
114.70
bilance ZPŮSOBU VYUŽITÍ (typů ploch RZV) [ha]
pro jednotlivé rozvojové plochy
.
KU
Statenice
ID
K01
K02
K03
K10
Z01
Z02
Z03a
Z03b
Z03c
Z04
Z05
Z06
Z07
Z08
Z09
Z10
Z11
Z12
Z13a
Z13b
Z14
Z15
Z17
Z18
Z19
Z21
Z23
Statenice Celkem
Celkem
RZV
BI
BV
DS
OS
OV
PV
RN
RX
SM
SV
TI
VD
ZS
ZV
ZX
1.08
1.72
0.34
0.27
0.14
15.64
15.64
3.51
3.51
Celkem
0.22
0.37
8.63
3.44
0.39
31.43
11.97
12.35
8.01
0.40
0.50
0.45
0.32
0.41
1.62
0.45
0.80
0.48
5.22
16.02
5.67
1.63
0.11
2.38
0.20
1.07
0.15
114.70
114.70
RZV
BI
BV
DS
OS
OV
PV
RN
RX
SM
SV
TI
VD
ZS
ZV
ZX
53.21
0.20
0.13
0.29
1.30
4.55
19.77
1.67
0.65
0.27
1.14
15.34
3.51
0.11
0.59
11.66
0.30
53.21
0.20
0.13
0.29
1.30
4.66
0.59
11.66
19.77
1.67
0.65
0.27
1.14
15.64
3.51
53.21
0.20
0.13
0.29
1.30
4.66
0.59
11.66
19.77
1.67
0.65
0.27
1.14
15.64
3.51
Celkem
102.04
12.66
114.70
114.70
0.22
0.37
8.54
3.12
0.11
0.08
25.46
9.44
0.13
0.06
0.24
0.72
0.19
0.15
0.13
0.27
0.45
0.10
0.41
1.29
1.67
11.11
0.05
0.09
0.21
0.25
3.93
1.07
0.86
6.10
0.74
0.19
1.72
0.27
0.23
0.23
0.11
0.21
0.45
0.45
0.42
3.65
2.01
4.66
1.46
0.29
1.22
1.97
0.11
0.06
0.04
1.79
0.45
0.03
0.11
0.41
0.25
0.46
8.66
0.07
0.08
0.15
0.20
1.06
0.13
53.21
53.21
0.01
0.20
0.20
0.13
0.13
0.29
0.29
1.30
1.30
0.01
4.66
4.66
0.59
0.59
11.66
11.66
19.77
19.77
1.67
1.67
0.65
0.65
0.27
0.27
1.14
1.14
bilance ZPŮSOBU VYUŽITÍ (typů ploch RZV) [ha]
pro typy rozvojových ploch
.
KU
Statenice
ID1
Z
K
Statenice Celkem
Celkem
RZV
BI
BV
DS
OS
OV
PV
RN
RX
SM
SV
TI
VD
ZS
ZV
ZX
bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské
bydlení - v rodinných domech - venkovské
dopravní infrastruktura - silniční
občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
občanské vybavení - veřejná infrastruktura
veřejná prostranství
rekreace - na plochách přírodního charakteru
rekreace - se specifickým využitím
plochy smíšené obytné - městské
plochy smíšené obytné - venkovské
technická infrastruktura - inženýrské sítě
výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba
zeleň - soukromá a vyhrazená
zeleň - na veřejných prostranstvích
zeleň - se specifickým využitím
Stránka 8
bilance DRUHŮ POZEMKŮ [ha]
pro jednotlivé rozvojové plochy
.
KU
Statenice
ID
K01
K02
K03
K10
Z01
Z02
Z03a
Z03b
Z03c
Z04
Z05
Z06
Z07
Z08
Z09
Z10
Z11
Z12
Z13a
Z13b
Z14
Z15
Z17
Z18
Z19
Z21
Z23
Statenice Celkem
Celkem
DRUH
OS
PU
SA
TT
0.11
0.56
0.05
0.25
0.02
ZA
0.22
0.37
8.63
3.33
0.39
30.82
11.83
12.29
7.76
0.05
0.14
0.00
0.40
0.48
0.45
0.32
0.41
0.03
1.55
0.45
0.03
0.80
0.48
5.22
15.81
5.32
1.32
0.04
0.24
0.17
0.11
0.32
0.11
0.38
1.68
1.68
1.99
0.20
1.07
0.15
7.43
7.43
27.99
27.99
75.79
75.79
1.80
1.80
Celkem
0.22
0.37
8.63
3.44
0.39
31.43
11.97
12.35
8.01
0.40
0.50
0.45
0.32
0.41
1.62
0.45
0.80
0.48
5.22
16.02
5.67
1.63
0.11
2.38
0.20
1.07
0.15
114.70
114.70
bilance DRUHŮ POZEMKŮ [ha]
pro typy rozvojových ploch
.
KU
Statenice
ID1
Z
K
Statenice Celkem
Celkem
DRUH
OS
PU
TT
ZA
1.57
7.43
63.24
0.11
12.55
1.68
7.43
75.79
1.68
7.43
75.79
DRUH
LE
OS
PU
SA
ST
TT
ZA
les
ostatní plochy
orná půda
sady
zastavěná plocha a nádvoří
trvalý travní porost
zahrady
Stránka 9
SA
1.80
27.99
1.80
1.80
27.99
27.99
Celkem
102.04
12.66
114.70
114.70
bilance ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY [ha]
pro jednotlivé rozvojové plochy
.
KU
Statenice
ID
K01
K02
K03
K10
Z01
Z02
Z03a
Z03b
Z03c
Z04
Z05
Z06
Z07
Z08
Z09
Z10
Z11
Z12
Z13a
Z13b
Z14
Z15
Z17
Z18
Z19
Z21
Z23
Statenice Celkem
Celkem
ZEM
A
N
0.22
0.37
8.63
3.33
0.39
30.87
11.97
12.29
7.77
0.40
0.48
0.45
0.32
0.41
1.58
0.45
0.80
0.48
5.22
15.98
5.43
1.63
0.11
1.99
0.20
1.07
0.15
113.01
113.01
0.11
0.56
0.05
0.25
0.02
0.03
0.04
0.24
0.38
1.68
1.68
bilance INVESTIC DO PŮDY [ha]
pro jednotlivé rozvojové plochy
Celkem
0.22
0.37
8.63
3.44
0.39
31.43
11.97
12.35
8.01
0.40
0.50
0.45
0.32
0.41
1.62
0.45
0.80
0.48
5.22
16.02
5.67
1.63
0.11
2.38
0.20
1.07
0.15
114.70
114.70
.
KU
Statenice
ID
K01
K02
K03
K10
Z01
Z02
Z03a
Z03b
Z03c
Z04
Z05
Z06
Z07
Z08
Z09
Z10
Z11
Z12
Z13a
Z13b
Z14
Z15
Z17
Z18
Z19
Z21
Z23
Statenice Celkem
Celkem
bilance ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY [ha]
pro typy rozvojových ploch
.
KU
Statenice
ID1
Z
K
Statenice Celkem
Celkem
ZEM
A
N
100.46
12.55
113.01
113.01
ZEM
A
N
zeměděl. půda ANO
zeměděl. půda NE
1.57
0.11
1.68
1.68
INVEST
------------- O
0.05
8.63
3.44
0.39
31.43
11.97
12.35
8.01
0.40
0.50
0.45
0.32
0.41
1.62
0.45
0.80
0.48
5.22
12.81
5.67
1.63
0.06
2.38
0.20
1.07
0.15
110.89
110.89
0.17
0.37
3.21
0.06
3.81
3.81
Celkem
0.22
0.37
8.63
3.44
0.39
31.43
11.97
12.35
8.01
0.40
0.50
0.45
0.32
0.41
1.62
0.45
0.80
0.48
5.22
16.02
5.67
1.63
0.11
2.38
0.20
1.07
0.15
114.70
114.70
bilance INVESTIC DO PŮDY [ha]
pro typy rozvojových ploch
Celkem
102.04
12.66
114.70
114.70
.
KU
Statenice
ID1
Z
K
Statenice Celkem
Celkem
INVEST
O
Z
-------
Stránka 10
INVEST
------------- O
98.77
12.12
110.89
110.89
odvodnění
závlahy
bez investic do půdy
3.26
0.54
3.81
3.81
Celkem
102.04
12.66
114.70
114.70

Podobné dokumenty

Zpravodaj Statenic a Černého Vola

Zpravodaj Statenic a Černého Vola ÚP. Největší díl viny na výsledku 1. změny mají investoři, protože nenajali zkušené odborníky na  projednávání územního plánu, aby dokumentace a  projednávání bylo podle stavebního zákona. V té dob...

Více

Základy technických znalostí ve vodním hospodářství

Základy technických znalostí ve vodním hospodářství manometr, Pitotova trubice, Venturiho trubice, statická trubice, měrné přepady apod. Výpočetní vzorce pro proudění korytem, proudění přes přepady a přelivy, proudění v potrubí a výtok z otvorů jsou...

Více

odůvodnění územního plánu

odůvodnění územního plánu nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochr...

Více

plán rozvoje obce statenice

plán rozvoje obce statenice a na severních svazích. V části Černý Vůl pak nad Kralupskou ulicí a doplňováním proluk a záborem sadů v okolí Únětické ulice. Celkem se jedná o 14 lokalit. Zástavba po 90. letech XX. století Zóny:...

Více

Zpravodaj Statenic a Černého Vola – prosinec 2015

Zpravodaj Statenic a Černého Vola – prosinec 2015 sice do schválení územního plánu čas, ale to neznamená, že na této variantě nepracujeme. Rychlá intenzifikace ČOV Roztoky by byla levnější, nevstupovali bychom do  údolní nivy nad rybníky a uklidni...

Více

Zpravodaj Statenic a Černého Vola

Zpravodaj Statenic a Černého Vola zvedne koutky do úsměvu. A to je moc dobře, protože všichni chceme, aby se nám spokojeně žilo. O všem se dá mluvit. Text a foto: Renáta Šťastná Poznámka redakce: K dalším stížnostem, jako například...

Více