Krok 01/2014

Transkript

Krok 01/2014
zakrokem
KI'OK
Jak dosdhnout risp6chu:
Slovonffize Ene4getick6 ligy 2013
ffib$ekt N$emhvfitrsva
t$P$-t8Pffiu Frmhm 4
Velmi ne pot66ilo, kdyZ jsem se dozvEdEt,
ie nAi obiekt vyhrAl posledni roEnik Energetick6 ligy, V roce 2011 jsme skoniili na sedme piiEce uvedeneho ZebiiEku, v roce 2012
na desetAm, a tak se logicky nabizi o6zka,
jak se n6m to podaiilo.
2003 - Zateplili jsme severozdpadniStit domu
(polystyrentl. B0 mm - tenkrdt by a jestd norma
na zateplovani nedokonale)a provedli jsrne W
m6nu oken.
2OO4- Taealijsme s vymdnou oken. Na MC
Praha 11 jsem projednaljejich jin6 dlen6ni.Pii
Na zekladd naseho umisteni jsem byl vyzven, v\tmdn6 dfev6nych oken za plastovd se toti:
abych 21. 1 l. 2013 na semindfiLRTNpfednest, zv6t5-je.o,,m6rrdmua pfi klasickemc enentzico ddldme jinak nez jind objekty,a dim jsme tedy stdvd jen malii plocha pro skio ventiTadky.
tak ,sp65ni. Nejdfive ale upfesnim ndkter6 d0leZitd skutednosti.
Vysledkemje neestetickd Uzk6 okno a na dru-
2007 Wrdn li |sme v>.upntportev vdelnd pro
sklenych stdn nebyto\4ich prostor (bt"r'alich kodrir
kiren). I zde jsme pouzilibezpednosinisklo, stejn6
jako pfi Wmdn6oken pfr2emnichby40.
2009 Zateplilijsme severowchodnia jihoz.ipad
nifasildu vaetn6strojoven\itah0. Pii t6 pinezitosti
jsme \yrndnilidveie na stfechuza plastov6,dobie
t6snici.V minulostitudyunikaloteplo, mistybyla aZ
dvoucentimetrovd
speral
2010 15. srpna nas postihlokrupobitia zndio
h6 stran6 zb)4edndSirokaddst druhd ,,poloviny" nejenrok staroufasddu,ale i stfechu.Stiechujsme
okna. Pfi Wmdnd diev6nich oken (pokud je5t6 nechaliprovizorndopravitz6platarni.
neni zatepleno)je nutno poditat s tloustkou poly
styr6nu na zatepleni Spalet ostdni, a tak by m6l 2011 - Zahdjilijsmeopravuponidendfasddyi stfe-
Nebtl Lnergetickeligy. <terou orga^i7-jespo
ledne LRTN a Druzstevnimarketingov6sdru:eni
CR, nikdy bych se nedozvdddl,Ze prece na regeneracidomu Nechvilova1820 1822v Prcze4 b\7tnov\i plasio\,t rdm o 2 4cm sirsi.
na Chodovd mi:e mil la<ovd Wsledky v rjspoie
tepla. A Ze se navic mljze stat hlavnimargumen- 2004 Zateplililsme jihovichodni Stit (zateplova
tem proti skeptikrim z iad vlastnik0v dom6, ktefi ci systdm FElrlA,polystyr6ntl. 100 mm)
zpochybiiujiinvesticedo zateplovanidom0, jejtch
navraLnosl
a dalS akce nutn6pro regenerac:
pa- 2005 Byla dokonaena Wrndna oken v objek
nelov\ichdom0, a tim zlepsenia zlevn6nibydleni. tu, vaetnd oken schodisl a strojoven \ itah0. Pfi
vimdnd oken pf2emnich b),'t0bylo pouzito bez
Casovi pr&beh jednotliwch opatien'
peanostni sklo (pi2emni b!4y jsou nechyndjsi
1998 - Prvni velkou akci na revitalizaciobjeLiu na poskozeni oken a vyssi naklady na tuto W
bylo zatepleni stfechy (Cetris desky, geotextilie, mdnu jsou kompenzovdnytim, Ze nepouzivajitak
polystyr6ntl. 100 mm a f6lie Sarnafil'tl. 1,2 mm). dasto vytah).
chy. Fasddujsme opravili(1. rokv zdruce)celoplosnd a lymdnllijsme i okenniparapetyLindab.
Stiechujsme opravilitakdceloplosnd- s novouf6lii
Protan tl- 1,6 mm (technologieuZ za tdch 10 Tet
pokrodila).Obd opraw byly hrazeny10070z pojistky domu.
201 1 Krom6Wde uvedendopraq/jsmeneproved
li :ddnou jinou investici,jen jsme nechalizregulovat
diferendnitak na stoupadkdchistfedniho topeni.
Abych ziskal na shromdzddni vlastnik0 souhlas
:
r
, ., , i ' o . ' .
':ljt t,i!,iia,:i-il
k dalsiminvestcim,dastolsem odpovida na dotazy
soLrsedfj,
zda se investicedo zateplenivibecn6kdy
vraiti.Nlil prvni argLtrnent,
:e se naivratnostproje
vi v porovneniz\ysujicichcen energii,lm nestad
Nastdstijsem se aasto uaastnilsemindii, ider6 po-
Co jsme mo:n.i d6lalijinak ne: ostatni
-A obiAkt. 'a(6 /e.epo.a _ oo.r. pnt .
e .
rt
dobie lybraiy firmupodledoporudenineboreferen
ci. KdyZjsem uva:oval nad tim, co jsme provedlj
v nademdomd tak virazndhona rozdi od nich,shr
nu jsems ndkter6rozhoduliciskutednost.
i'.idalaLRTN,a tak jsem se dozvdddt,:e vzneoem
k tomLr,Ze jsme md jZ t6mdf cei d0m zateplen,
le ti'ebaprov6stUPFAVUIOPNE KRtVKy.To lsme 1 Na prvni akci - zateplov6niStitua fasddy domu
proved ve spouprdcis .RTNa SBD POKROK.
jsem si nechal zpracovat projekt Ing. Siilou. U:
_.
1o sdna. looiit.DrF.to,/e
\ na
Sem domd se 69 btty mdne lodziijen B, podaiito
se m prosadit,2e zateplenilod:ii bude provedeno
nadstandardnd,
tj. tak lak k tomu lnd objeldynepi,stupovaly.Zateplivse vsechnystdny,vaetn-6strop0
a sten, ktere nesousedy s by,ty.Koem oken bylo
provedeno zatepleni extrLrdovanimpoystyr6nem
2012
P o Fo
tl. B0 mm (klasicl<y
le norma 100 mm). Bylo to 6ce
o n6co dra-Zsi,
ale aspoi by aiistedndzmirndnpozadavek na minma zaci zrfenseni prostorulodze
vlastniki. Dnes Lt2nikoho nenapadnefesit 2 3cm.
v prvnichchvilichm byo jasn6, Ze nejde o projekt
reaizaari, ae o projekl pro vystavenistavebniho
o o \ o ^ V c D t " ra I . O d p q - , 1 a , - a c e . i , / d Uspory
koupil leho publikac Zatepovdni v praxi. Po lelim V roce2002lsmern6 mdrn!,ukazatelspotfebytep a
o r o - d o r a n i , . e m . ep o u n u l o p " lo - . , o a l a . d - 0 J ' C J r l d o o ,r " ^ o o d d h o e o l o . \r a . a o r , l
jsem mohl poukazovatna chyby,jichZ se tehdej 4+kk lsem zaplatilB 453 Kd/rok.
6i stavebni dozor (v lindm dom6, kde jsem tak6
domovnikem) dopoust6. Nechal nekvalifikovan6 V roce20T2 jsme mdlimdrn\tukazatelspotfebytepla
pracovnky provdddtzateplenizp0sobem lepenim 0,132GJ/ m, a za b\,.14+kk
lsemzaplalil6 211 Ka/
ooy. rr.n, i-l. .. a lupo . r .-oao) o .p o p a
rok.A to cenaenerg[\,zrosta za 10 let o 100%.
vall"s vddomim,:e vsechnopak skrye fasadaa n
kdo uZto neuvidi.
Chybuae odhaitermoKameral Dovetek
A imy, ktefilodzienemdme,mdmedob[t pocit,kdy2
Nedinou souddstiregeneracepanelov6hodomLrje
vidime,jak se pod nim zastavujilidi a d skutuji.A co 2. Vsechnavib6rovd fbeni nad T00 000 Kd jsem uo d\d .ho oLo . B6her p o
pa
d d.-p
"oan
e -ed0'-. e,> b. od.r'dn^norobaT . prs a
proviidel ve spoupriici s SBD POKROK,OBS I, enisok u domujsert necha Llddlatzdhonys obrubmi u oken lodzii.Bdhem sanacelodziise provedo jejiz pracovnlci mdi dostatek firem a zkusenosti ^
o'.d o
odncl e r, o"adil ^ i e-'li
"oowr
dodateind zatepleniSpaet severozApadniho
Sti1u, s realizacipraci,a to i v dob6, kdy uZlsme se stal a pod schody do domu jsem nechalpo o:it dazbu
kterdnebyloprovedenov roce 2003.Jistdv nou teh przlvnickouosobou (SVJ)a j.i by povdi'enivlastnik.
ke stan/chpfNodnichd azdc). Ve spoluprdcis Me
dejSihostavebnihodozoru.
Pro ka2douakc jsme ustanovivibdrovou komisi, P a h . 1 - i . e n - e . h d o o a \ i ,
- ) ' o . d o r s er n d
".i
abychomse mohlizodpovidatza nase rozhodnuti. ddle \,yuzilybetonov6stdvajica
prvky a zahdji jsem
2012-2013
Rea zova lsme zatepeni soklu
ve spoluprdcis SBD POKROKodkoupenipozemku
a Llpravuokapov6ho choctnidku.podaf o se ml 3. Firmuneddd jeji vedenian reference.Nejdrjlez okolo domu.
p osddi dbv fr-na ^-F a nar s._o\d loo. .. or
tejsijsou pracovnici.V dneini dob6, kdy jsou naji"
"
\,ybranainatuto posledniakc.lvldljsemae podmin- mdni na tzv Svarcsyst6m,
pa\ -t K) 5e\
neni probl6mty nekva tni
ku, aby prdceprovdd6lstejnipracovnicljakosanac odvolat.Jako jednatelzainvestora(SVJ)miim nato
Od roku 1995je damavnikem obiektu llechvilava
od: i. Bdhempraci doalok \,yzd6niMIV(mezoken plne pravol
nichvloiek tvdrnicemjYTONG),odkopdniter6nuko,
lem domu ndkdea: do h oublry 120 cm, abychom 4 Na vsechny nvestidniakce (zatepleni,stiecha,
se ujistili,2e pivodni hydroizoaceje inaddlefunkdni, lod:ie, sokl)v m6m domd jsem md stavebnidozor
a zatepleniextrudovanvmpo ystyrdnemt. 5cm. Ndsoudnihoznace z oboru stavebnctvi. Sice by se
ktere oblektySly do h oubky len 30 50cm, jind aZ nekomu mohlo zddt, Ze to je pi'iliSdrahii investce,
_" zak'adv.
P:edzdhae^ ^ atac .e1u- a/,.d2,?aa ale on md, pfrvodndstrojafe,,,vyLrdiv oboru sta
je to je6t6 hospoddrnd kdyz za 29 let do suter6nu vebnictvi'. Jeho kuatd razftko mdlo navic vetkou
domu nikdy neteko. NiiS objek me navic Whocju, vilhu v rozhodovdnipfiuplattiovdnindhradyza poZeje na kopc. Bdhemzateplovdnisoklu
jsem necha jistnouud6 ost krupobitizedne 15 8. 20T0 pil jed
\,yzditbodnistdnypod zadnimim0stkyke vchodim n6nlse soudnimznacem jednajicimza pojistbvnu.
na betonov\7zdklad tuiirnicemiYTONG a zateplt
extrudovanimpolystyrdnerts odvdtrdnim.Fasddni 5. Dalsinemdnbdilezitou vdci pfi jedndnis firmami
omilka mLlstki sokluje mozaika.To zamezo ne je skutednost :e se stardrr celkem o tii oblekty,
jen pi'espdvdni
bezdomovc0(ndkcloto iesi petvem mdm na tuto dinnost dostatek dasu a mohu se
nebo miilD, ae pi'edpoklddanou
Whodou uveden6- r a o . r ^ - , " d r 5 l o _ r r o l ^n, o - : , a . , d t / . ] a . r - n o z
ho fesenile t [email protected]'nibezbar6rov6ho nost zastavitnebo pfikiat opravu nekvaljlndpropiistupudo domu v z mnichmdsicich.
vaddnich praci uZb6hemdinnostifirmy.Zdsadouje
neprov6ddtda 6i precepfedtin'r,neZ ilsou pi-dvzaty
2012 Bylydokondenyprece na cO \.zducnolecn pfedchoziprdcev odpovidajicikvalitd.
niky.Po konzultacs odbornikylsmeupustiliodzmd
ny VZT na samodinn6odvbtravdnia zrekonstruovali FinancovAni
jsme stdvaliciventildtorys generatory poclstatou D"'< poo tal_" vo' : na ao_o- ,/ dkc
.bn e . i l avsak nebya opravaelektrickichddsti,ale pfet6snd- braliLivdrJen jsme ob6as muselizwSlt kratkodobd
ni a zateplenigeneratorLl
a turbinOrsllem . 40 cm tvorbudlouhodob6zdlohyz 24 Kd/m, na 30 Ka/m,
a poystyr6nemtl. 20 cm. Vlvem zat6kdnidostiechy Nedostatekpen6zjsmevzdyiesii spliitkowmkalense totii ztrdcitepelnaenergie,fderdle spotfeboviina ddfem nebo opo:ddnou fal{urou.To vse bez naw
na odpartohotozatdkani.
Senipivodnd uzavi'en6
ceny podlesmlou\yo dllo.
18"0 18 2 , PldzeI na haoa,e, , saL..-nc
dabd je povdienin vlastnikemdamu.
Fata: archi,l autara
Pozniimkapoiadatel0 Energetick6ligypod darou
Pi rozhovorechs ispdsnimi domy v sould:i ve mi
dasto lypl\ivd lestd jeden d0le;ti faktor A sice, 2e
Llsp6Snddomy maji vzdy silnou autorlu ve vedeni
SVJ. Je logick6,:e to o sobb pan Kyselynemohl
napsat,tak to ainimeza ndj, protozeto pova:ujeme
za ledenz dileiitich faldor0Lispdchuna poli Lispor
i-p|". Diise.ierilapl6^1po .r d -- etungJte.
A mozn.i jestd jeden drobni posti'eh. VSechny
-soA: le ob.kl\ \ tr'Frge.cte /6 1d .ltafi:- /
ke rnern6spotiebytepla,spolednoujestdlednu vdc.
A l o r i . ' a h Lo L . r a ^o t o < t e d t _ o -o b e r , - d t
v nejblizSimoko i. A my, pofadated,lm za to lesKame
Duian Balaja
jeden ze spolupaiadateltt Energetickdligy

Podobné dokumenty

bentley® projectwise

bentley® projectwise © 2008 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, the “B” Bentley logo, MicroStation, ProjectWise, Bentley Publisher, a Digital InterPlot sou buď registrované nebo neregistrované obchodní značky a och...

Více

7. 5. 2007 MF Týden: Nechci syna lyzare, ale houslare

7. 5. 2007 MF Týden: Nechci syna lyzare, ale houslare 1948 odjel na olympijskd hly do Svatdho Moiice. Vzpominii: ,,Piedtlm jsme ale mdi neko[k zavodt ve Svat€m Antonu, jd utrpdl tdzki piid, a tak jsem v Moiici neziivodil." Prdvd v roce svatomoiickd ol...

Více

Montážní návod - SEVentilation

Montážní návod - SEVentilation a o ou stra á h potře é zakrácení potrubí. Vyvarujete se z teč é vrstvy silné omítky uv itř potru í lí uje se zdive , ve ku přesahuje o Udělejte výřez a potru í a v itř í stra ě pro přívod ka elu z...

Více

Zápis - soubor ke stažení

Zápis - soubor ke stažení b) P.a D.Sv6rovskli Z6dajio vlfjimku ze stavebnfuziivEryna stavbukolny na pozemku par.d.156/3 p.starosta- n6vrh na posunutiumistdni kolny d6le neZ 3 m od hranices komunikaci M.Kudera p. Svarovsklij...

Více

Lubomir Brfiik na5el sv6 plemeno

Lubomir Brfiik na5el sv6 plemeno diteleUstavupro mentdlne , postilenoumliideZv Kyjovd nasv6ho ,i a v tetofunkcilsempisobil posti7 let.D6tis mentdlnim konidka tolik peci,ale zvla5tni 2enimvyladujr iasu, protoZe jsem tuto obefbohatd...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Obecpied02 a OZVd. 3/2003o mistnimpoplatkuze pso.Sazba pro rok2012anla 50 Ka za prvnihopsaa za drlhehoa ka2deho oooaLt .a_i ro-o. o a s - o p ( a 0 l _ O o e (e . o r . e . ) vipoaelnitechnikyObeco...

Více