01.04.2012 NášZpravodaj_2012_03

Komentáře

Transkript

01.04.2012 NášZpravodaj_2012_03
NÁŠ ZPRAVODAJ
čtvrtletník Obce Častrov - jaro 2012
www.castrov.cz
Krásné Velikonoce
dětem i dospělým přeje redakce
Lípa- symbol státnosti
Jakubínská náves s rybníkem a školou v pozadí
Majetek obce a dotace
Únorové jednání zastupitelstva jednalo o celé řadě oblastí, které spadají do
života obce. Provedené inventarizace
obecního majetku stejně jako kontrola hospodaření v základní a mateřské
škole prokázaly, že je s obcením majetkem správně nakládáno. O jeho další rozvoj se zastupitelé očividně starají
i tím, že shání dotace. Je tomu tak i po
náročném loňském roce, v němž získali dotaci na novou kanalizaci a čističku odpadních vod. Pro rok letošní
se rozhodli požádat o dotace další. Z
Programu obnovy venkova Vysočiny
by měla být v letošním roce koupena nová svítidla do sálu kulturního
domu. V budově školy bude provedena II. etapa výměny oken. Podmínkou
je získání dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina. Zastupitelé jsou přející i k dalším památkám, které se v obci nachází. Rozhodli
poskytnout tzv. finanční spoluúčast
z rozpočtu obce jak na opravu fary
tak i kostela sv. Mikuláše. Pravidelně
se místní samospráva snaží zpracovat
a podat žádosti o dotace z Fondu Vysočiny. Předpokládá, že by mohla být
úspěšná při získání peněz na výměnu
radiátorů v kuželně.
Za dobré hospodaření i dlouhotrvající snahu o získávání dotací pro udržování obecního majetku a jeho rozvoj
děkuji
Miroslav Houška,
zastupitel Kraje Vysočina
Mohutné lípy byly vždy posvátné stromy Slovanů. Dnes je ratolest lípy i součástí znaku České
republiky. Mám-li něco napsat o lípách, samozřejmě na prvním místě je zmínka o „Kamenické
lípě“, podle které město dostalo přívlastek nad
Lipou s velkým L. Její stáří se odhaduje na 750
let. Zasazena snad byla v roce 1248. Přívlastek
nad Lipou si dala Kamenice tehdy, když tato lípa
budila pozornost jako strom mimořádný. Rozkládá své větve vodorovně. Ze silných vodorovných větví vyrostl celý les stromů.
V roce 1824 srazil blesk hlavní kmen lípy. Na
vodorovných větvích byl vybudován parket se
zábradlím. Před dávnými léty se na něm tancovalo. Moje maminka mi vyprávěla, že jako ještě
svobodná holka na parketě lípy tancovala.
I lípy zde v Častrově připomínají dávné časy. Je to
tady takový obrázek dávné historie. Kolem kostela býval hřbitov. Kolem dokola obehnán hřbitovní zdí a zvenku té zdi, do kruhu vysázeny lípy.
Ještě v dnešních časech se nám tento pohled
naskýtá. Jenom my si to v dnešní uspěchané
době nějak neuvědomujeme. Na severní straně
kostela, v místech, kde je dnes pension, byla postavena fara. Začátkem třicetileté války, to je po
roce 1620, fara zaniká.
Po více jak sto létech postavená fara nová, tentokrát na jižní straně kostela, v těsné blízkosti
okresní silnice vedoucí z Častrova k Metánovu
tak, že když pan farář vyšel z fary, rovnou vstoupil na silnici. Po ní šel asi 40 metrů a odbočil cestičkou pod lípami do kostela. I stalo se jednou,
když v neděli dopoledne vyšel z fary sloužit mši
svatou, tak na té silnici potkal hospodáře, jak
veze fůru sena. Zastaví ho a říká mu:“Hospodáři,
je tu neděle, jistě, že znáte třetí Boží přikázání,
které říká – den sváteční světiti budeš. Nebylo by
lepší, kdybyste místo té nedělní práce byl v kostele na mši svaté a myslel na Pána Boha?“ Ten
hospodář mu říká:“Víte , pane faráři, já jsem měl
včera tolik práce, že jsem to suchý seno nestačil
odvézt. Sám vidíte, dneska se změnilo počasí,
každou chvíli může začít pršet. Bylo by škoda,
kdyby to suchý seno mělo zmoknout. Kdybych
já byl teď v tom kostele, jak Vy mi říkáte, celou
tu mši svatou bych myslel na to seno. Teď když
to suchý voňavý seno vezu pod střechu, celou
cestu myslím na Pána Boha, že nedopustil, aby
mi to suchý seno zmoklo.“
Pan farář už neměl připomínek, pokračoval svou
cestou do kostela a hospodář vezl suchý voňavý
seno pod střechu.
V těch dávných dobách sklizeň sena, to byla
taková hospodářova první sklizeň úrody. Vždyť
seno vždycky bylo základní krmení pro dobytek
a dobytek to bylo vždy hospodářovo živobytí.
Ne nadarmo se tehdy říkalo, že senoseč je hospodářova radostná dřina.
Příště o lípách v Metánově.
Josef Zeman
kronikář
1
NÁŠ ZPRAVODAJ
jaro 2012
Veřejný život v metánovské škole
Otevření metánovského muzea před
pěti lety bylo přínosem určitě pro obec
i pro region. Přivádí návštěvníky nejen
k nám do Metánova, ale i okolním městům. Každoročně první návštěvníci přijíždějí ještě v zimních měsících, mimo
turistickou sezónu. Je to tak i s redaktory různých deníků, periodik, rádií,
televizí. Správce muzea pan Zeman
poskytuje s přehledem a hlavně poutavě informace kterýkoliv den i denní
dobu. Samotné Vás možná překvapí,
kolik odkazů se objeví při vyhledávání
profesora Hrona na internetu.
Každoroční statistický výkaz, který
OSJH v lednu odesílá, je hodně podobný. Návštěvnost je okolo 270 lidí
z různých koutů republiky , přibližně
2 školní výpravy a 56 zápisů do ná-
vštěvní knihy.
Z rozhovoru s panem Zemanem se
dozvíme, že více než polovina návštěvníků přijíždí s poměrně bohatým přehledem o životě Hrona. Muzeum, díky svým exponátům, jim
umožňuje vnořit se do doby dávno
minulé. Stejný zájem je i o galerii akademického malíře Františka Severy.
Velkým přínosem pro obec je společenská místnost. Ta po léta obci chyběla. Kromě schůzové činnosti se zde
za uplynulé období scházeli občané
na již tradičních masopustních a letních posezeních, odpoledni se ženami, dětském karnevalu, konci roku,
odpoledním sobotním pouťovém
posezení apod. Maminky s dětmi se
učily technice drátkování, vyráběly
velikonoční výzdobu apod.
Společenská místnost s příslušenstvím poskytuje zázemí i při rodinných oslavách.
V letošním roce, díky nápadu několika mladých žen , se v únoru uskutečnilo dvakrát „Posezení nad kronikou“.
Bylo doplněno obrazovou, textovou
a fotografickou dokumentací. Uspořádat posezení nás napadlo již před
dvěma roky, ale pro různé okolnosti
se beseda neuskutečnila. Povzbuzující pro nás byla účast mladé generace.
V podzimních měsících bychom se
chtěli ještě jednou sejít. Byli bychom
rádi, kdyby se nám podařilo zachytit
vývoj jednotlivých rodů a popisných
čísel pro další generace.
Milada Červenková
„Posezení nad kronikou“ přivedlo do metánovské školy řadu zájemců o historii.
Josef Zeman a Milada Červenková připravili čtení zajímavých pasáží kroniky.
2
NÁŠ ZPRAVODAJ
jaro 2012
Jakubín
Poloha
Obec Jakubín se nachází na Českomoravské vysočině v okrese Pelhřimov. Její
nadmořská výška je 598 mnm. Rozloha
katastru je 300 ha. Jakubín leží na spojovací silnici Ctiboř – Žirovnice, která se stavěla v době hospodářské krize v létech
1934 – 1936.
První Písemná zmínka
Vznik Jakubína se datuje podle prvního písemného dokladu v roce 1485.
Však hromadný nález mincí v roce 1938
za humny Vránkova statku čp. 11 dle numismatiků dokazuje, že jej majitelé ukryli
již v létech 1426 až 1430. Znamená to, že
Jakubín existoval již dříve.
Panstvím a poddanskými povinnostmi
byl Jakubín spojen vždy se Žirovnicí, taktéž farností a hřbitovem.
Název Jakubína je pravděpodobně odvozen z osobního jména Jakub, některého z původních majitelů a nebo lokátorů
s koncovkou – ín.
Na konci 18. století v roce 1791 bylo
v Jakubíně 8 sedláků a 13 domů. V současné době je 30 domů (čp.) K Jakubínu
patří samota - bývalý Pechův mlýn s pilou. Nejvíce obyvatel měl Jakubín na začátku 20. století a to 164. Nyní zde žije 13
stálých obyvatel. V minulosti se obyvatelé v Jakubíně živili převážně zemědělstvím. Kromě běžných hospodářských
plodin v hojné míře pěstovali i len.
V obci byla tírna na zpracování lnu, kam
len dodávali i pěstitelé z okolních obcí.
V tírně nacházeli
občané obživu přes
zimní období. Obec
měla i svou Kampeličku – spořitelní a
záložní spolek.
3 km/. V roce 1875 byla otevřena jednotřídní škola obecná ve Ctiboři pro obec
Ctibořskou a Jakubín. I tam vzrůstal počet žáků na 90 a tak v roce 1897 vyzvala
C.K. okresní školní rada v Pelhřimově
obec Ctibořskou o rozšíření školy. Nová
školní budova byla vystavěna v Jakubíně v roce 1902 na pozemku zakoupeném obcí od rolníka Františka Vránka,
celkovým nákladem 17.000,- korun, dotace zemská činila 5.000 korun. 14. září
byla vysvěcena farářem Huňáčkem ze
Žirovnice. Škola byla expoziturou školy
Ctibořské. Počet žáků v nově postavené
škole v Jakubíně byl 30, ve škole Ctibořské 37.
O vyškolení obce Jakubín ze školní
obce Ctibořské bylo po mnoha žádostech Jakubínských rozhodnuto výnosem C.K. školní rady z 29. května 1914.
Byla potvrzena veřejná jednotřídní
obecná škola s vyučovacím jazykem
českým. Na počátku školního roku bylo
ve Ctiboři 56 dětí, v Jakubíně 31. Obrat
ve školní docházce nastal ve školním
roce 1945 – 46, kdy do jakubínské školy začalo docházet 14 dětí ze Ctiboře.
Tam nebylo pro nedostatek učitelů
obsazeno učitelské místo. Ve Ctiboři se
pro nízký stav žactva přestalo vyučovat. Ve školním roce 1947 – 48 dochází
do jakubínské školy 11 žáků z Jakubína
a 8 žáků ze Ctiboře. V roce 1974 je je
Jakubínská škola pro nedostatek žáků
definitivně uzavřena, děti dojíždí do
školy Žirovnické.
Jakubín – obec Pokroku
Na jakubínské škole působil od roku
1948 jako její ředitel partyzán komunista
Jirků. Nejenom do školy, ale do celého Jakubína přinesl tzv. nového ducha. Začal
působit politicky i na poměry v obci jako
„velmož.“ A přestože se to nelíbilo mnoha
starousedlíkům, proti tehdejší nastupující vládnoucí moci nic nezmohli. Již v roce
1949 bylo za pomoci řídícího učitele Jirků
založeno menšinové JZD, jedno z prvních na okrese Pelhřimov. V Jakubíně začíná tzv. třídní boj. JZD hospodaří do roku
1953 jako JZD II. typu, od února 1953 po
společném svodu dobytka jako JZD III.
typu. V roce 1961 se jakubínské družstvo
spolu se ctibořským, metánovským a
pečeckým sloučilo s JZD Častrov v jediný
celek. Toto družstvo i po transformaci obhospodařuje jakobínské pozemky.
mnv
Jakubín byl samostatnou obcí až do
roku 1964, kdy podobně jako JZD se připojil s ostatními obcemi Ctiboř, Metánov,
Pelec k Častrovu.
Nyní obec Jakubín ožívá o víkendech a
svátcích, kdy se do jakobínských chalup
sjíždí chalupáři.
Výpis ze Školních kronik jakubínské a ctibořské pro rozhlasový pořad Radia Region
Toulky Vysočinou zpracoval
Miroslav Houška sen.
Školství
Jakubín měl i svou
školu. Její budova je
jedinou významnější
budovou v obci. Byla
vystavěna stavitelem
Myslíkem ze Žirovnice v roce 1902.
V původních dobách byl Jakubín
přiškolen k obci Častrovské, kam chodily
děti až do 11. listopadu 1875. Procházely
polní a lesní cestou přes les Březiny /asi
Budova jakubínské školy prochází v současné době postupnou stavební rekonstrukcí. Díky
jejím citlivým zásahům se dá předpokládat, že objekt neztratí svůj charakter.
3
NÁŠ ZPRAVODAJ
jaro 2012
Rádi uveřejňujeme článek o další Ctiboři, který zaslala paní Jarmila Žemličková, starostka obce Ctiboř u Tachova. Píše, cit.:
Ctiboř, okres Tachov
Nejstarší záznam o vesnici, tehdy pod
německým názvem znamenajícím „Ctiborův kostel“, byl pořízen v roce 1375.
Ctiboř leží v nadmořské výšce 595 m
a výměra jejího katastrálního území je
687 ha a k obci patří ještě osada Březí(tři
domy s osmi obyvateli).
Ctiboř leží 4 km severozápadně od
města Tachova , dále s ní sousedí obec
Halže a Chodský Újezd. Území převažuje
zemědělská výroba, průmysl je zastoupený lehkou výrobou , bez výraznějšího vlivu na okolí. /Autodoprava Herout,
Hřebík – zemní práce, Zevel – zednické
práce, Spurný – zednické práce, Malačina
– klempířství, Klostermann – klempířství.
/Katastrální území se nachází v povodí
řeky Mže. Územím prochází hranice přírodního parku Český les. Obec je dopravně napojena na silniční síť NSR v trase Ctiboř – Halže – Bärnau. Místní komunikace
v obci nám v zimním období bezplatně
Ctiboř Kostel
udržuje firma Agročas .
Obecní samospráva trvající od roku
1850 byla přerušena v letech 1980-1991
připojením k Halži. Od 26. června 2007
má obec znak a vlajku. Obec má v současné době 349 obyvatel.
V obci se nachází kaple „Božské srdce
Páně“ z roku 1926, která je v současné
době po rekonstrukci. Dále se v obci nachází požární zbrojnice, při které pracuje
sbor dobrovolných hasičů a také sbor
mladých hasičů, který je velice úspěšný .
Je zde obchod potravin . V zrekonstruované budově OÚ se nachází restaurace,
kulturní sál a klubovny. Dále je v obci
dětské a tenisové hřiště. V západní části
obce je sportovní fotbalové hřiště a nově
opravený hřbitov s márnicí.
V obci máme aktivní organizace – rybáře, hasiče, sportovce a hlavně spolek
žen – Sedmikrásky, který pracuje již 40
let. Významnou měrou se podílí na ži-
votě v obci. Pořádají různé akce pro
děti, masopust, maškarní bál, stavění
máje. V roce 2011 Ctiboř vyhrála soutěž
o nejhezčí vánoční strom v MAS Český
les. Sedmikrásky každoročně zpívají na
návsi u rozsvěcení vánočního stromu a
také pořádají vánoční půlnoční zpívání v
místní kapli. Ve spolupráci s OÚ se v obci
za pomoci organizací pořádá pouť. Hasiči
mají každoročně memoriály - ing. Dvořáka J. - dětský a p. Žejdla F. - dospělí. Rybáři
pořádají závody jak pro děti tak dospělé.
Fotbalisté v loňském roce oslavili také
čtyřicet let od založení. V tomtéž roce
jsme měli nejlepšího střelce gólů v okresním přeboru -IV. třídě.Byl to pan Miroslav
Gangur.
Neustále se zvelebujeme dle finančních možností. Letos jsme žádali o tři
dotace. Dotace na bezdrátový rozhlas a
Územní plán byly již schváleny.
Obec řadu let vedou ženy.
Ctiboř náves
Obecní úřad Ctiboř a hasičárna
4
NÁŠ ZPRAVODAJ
jaro 2012
Sportovní rubrika
S blížícím se jarem se rozeběhly sportovní né tabulky se ziskem sedmnácti bodů. ho zdaru na jaře a zveme všechny příznivsoutěže, ve kterých naší obec reprezentují V soutěži jednotlivců si tradičně nejlépe ce fotbalu na jednotlivá soutěžní utkání.
kuželkáři a fotbalisté.
vede Mirek Němec. Je na pátém místě s Zde je jejich přehled: (všechna utkání
průměrem 444,2 poražených kuželek, na v Častrově se hrají v neděli)
kuželky
jedenáctém místě je David Němec s prů- Jistě bude stejně jako na podzim postaráno o občerstvení. Navíc je o diváka poS potěšením lze konstatovat, že ani v le- měrem 432,4 kuželek.
staráno i v případě nepříznivého počasí
tošním roce nedělají naši kuželkáři ČaskoPaná
prostřednictvím pohodlného posezení
trovu ostudu. V jednotlivých soutěžích
startují dvě mužstva – družstvo dospě- Naši fotbalisté jsou po podzimní části pod střechou pergoly.
lých „B“ úspěšně hájí naše barvy v Krajské soutěže na velmi pěkném 5. místě tabul- Závěrem bych chtěl touto cestou poděkosoutěži Vysočiny a družstvo dospělých ky IV.třídy okresního přeboru. Mezi deseti vat vedení obce i všem občanům za podúčastníky soutěže je to dobré umístění . poru při provozování sportovní činnosti
„A“ hraje Krajský přebor Vysočiny.
Díky dobré vnitřní atmosféře v mužstvu a v naší obci a jménem sportovců popřát
Družstvo DosPělých „b“
stabilizaci kádru se našim fotbalistům daří všem příjemné prožití jarních svátků.
Ing. Miroslav N ě m e c
Těsně před koncem Krajské soutěže Vyso- a bylo to na podzim znát i na divácké nápředseda sport. komise
vštěvnosti.
Přejeme
tedy
fotbalistům
mnočiny je naše béčko na překrásném třetím
místě desetičlenné tabulky. V třinácti zá8.4.
Rovnost Budíkov B - Sokol Častrov
15:30 hod
pasech získalo celkem 14 bodů. V soutěži
Sokol Častrov - Slavoj Třešť C
15:30 hod
jednotlivců jsou v první dvacítce tři naši 15.4.
borci. Martin Marek je na jedenáctém 22.4.
SK Jiřice B - Sokol Častrov
16:00 hod
místě s průměrem 413,1 kuželek, třináctý
Sokol Častrov - SK Obrataň B
16:00 hod
je Martin Švácha s průměrem 410,5 kuže- 29.4.
lek a na osmnáctém místě je Lukáš Lapka
6.5.
Sokol Vyskytná B - Sokol Častrov
16:30 hod
s průměrem 402,6 poražených kuželek.
Družstvo DosPělých „a“
I v Krajském přeboru Vysočiny se již finišuje. Těsně před koncem soutěže jsou
naši muži na šestém místě dvanáctičlen-
8.5.
13.5.
20.5.
27.5.
SK Horní Ves B - Sokol Častrov
Sokol Častrov - Sokol Plačkov B
Sokol Kámen - Sokol Častrov
Sokol Častrov - Sokol Hněvkovice
16:30 hod
16:30 hod
15:00 hod
16:30 hod
O turistickém značení
Ve své stati volně navazuji na předchozí článek,
který byl uveřejněn již v minulých letech.
Koncipoval jsem ji tak, že stručně rozeberu
turistické značení podle předpokládaného
pohybu v terénu. Zájemci, kteří se budou chtít
blíže seznámit s touto oblastí, mohou získat
detailnější informace kromě internetu např.
na telefonní lince 224498355 Info centra KČT /
PRAHA 2, Fügnerovo náměstí 3/.
Za recenzi a odborné rady chci poděkovat
panu Bakulemu z Písku, Wildovi z Milevska a
Chadimovi z Horních Dubenek.
a/ Nejstarší jsou turistické značky pro pěší. Úplně první značení na našem území bylo z Prahy
do Karlštejna s velkou zásluhou Vojtěcha Náprstka.
Samotné značky jsou čtvercové 10 x 10 cm
s barevným pásem mezi 2 bílými pruhy. Podle
důležitosti se dělí /rozhoduje abecední pořadí/
na:
- červené turistické značení … např. Březinova
stezka z Počátek na Telč a Jaroměřice nad Rokytnou v celkové délce asi 60 km
- modré turistické značení … trasa z Kamenice
nad Lipou přes Drážďany na Křemešník
- zelené turistické značení … trasa z Drážďan
přes Častrov do Žirovnice
- žluté turistické značení
Kromě tohoto základního značení se můžeme
setkat s místním značením tzv. - psaníčka :
a) tj. čtverec úhlopříčkou rozdělený mezi bílou
a jednu z výše uvedených barev. Většinou se
jedná o okruhy při větších městech.
b) lyžařské turistické značky se od značek pro
pěší turisty odlišují tím, že místo bílých pásů
jsou žluto-hnědé podklady a základní barvy
jsou červená, modrá, zelená a bílá.
O výše uvedené trasy pečuje Klub českých
turistů. Pro zajímavost uvádím, že v roce 2011
bylo v Jihočeském kraji 5370 km pěších a lyžařských značených cest, na kterých bylo nainstalováno 8856 směrovek a tabulek a 175
nástěnných turistických map. O jejich obnovu
a údržbu se staralo 182 značkařů.
Největší hustota turistického značení v celé ČR
byla v loňském roce v okrese Písek. Na financování se podílí MMR, Jčk a významně i Lesy ČR.
c) Cyklostezky jsou značeny žlutými tabulkami
a číslem trasy a symbolem kola – dopravní
varianta. Jako příklad uvádím trasu 1114, která vede z železniční stanice Jihlávka – Počátky – Jakubín – Metánov do Kamenice nad
Lipou.
Výjimečně se lze ještě setkat s pásovými CTZ
– oproti lyžařským mají podkladovou barvu
žlutou.
d) Stezky pro jezdce na koních – hypostezky.
Značené jsou orámovaným bílým čtvercem
s kruhem uprostřed. Velikost značky a barvy
kruhů jako u pěších TZ. V okolí se lze i s nimi
setkat např. u Rynárce nebo Lázní sv. Kateřina.
V Kraji Vysočina bylo v roce 2011 zhruba 865
km těchto stezek.
e) další typy značení:
- Greenway – v ČR se používá název Cesty řemesel a vyznání
Stezky jsou značeny dřevěnými sloupy /asi 1,5
m vysoké/ se zářezem se směrovkou. Od hlavní GW, která vede z Prahy do Vídně, se oddělují
další trasy. V okolí se můžeme setkat s odbočkami na JH a Dačice. Např. na kraji Metánova
na silnici od Žirovnice, před autobusovou zastávkou ve Stojčíně u vlakového nádraží, před
chirurgií v Počátkách apod. Blíže na www.nadobrychcestach.cz
- Naučné stezky jsou zřizovány orgány ochrany
přírody. V označení těchto stezek se vyskytuje
zpravidla zelený obdélník v úhlopříčce. Uvádím naučnou stezku z Metánova do Stranné
nebo v Počátkách.
f) Jiné typy značení
Široká škála možností – pamětníci si možná
vzpomenou na Perleťovou stezku ze Žirovnice
lesem Březiny. Ta byla značena šipkami v oranžové barvě zhotovenými z kůže.
Na závěr uvedu značení, která jsou zpravidla
v režii obcí a firem, které se zabývají cestovním
ruchem. Většinou začínají a končí v turisticky
atraktivním místě. V turistickém slangu se pro
toto značení používá výraz „kapsy“.
O.V.
5
NÁŠ ZPRAVODAJ
jaro 2012
Častrovská knihovna
- knihovna je v budově školy v Častrově
- otevřeno každé sudé pondělí 17:00- 18:30
- široká nabídka naučné literatury i beletrie pro
dospělé i mládež, zdatné i začínající čtenáře
- bezplatná registrace, libovolný počet
zapůjčených titulů
- výpůjční doba cca 2 měsíce (po domluvě
možné, bez problémů, prodloužit)
- pravidelné obměňování titulů z výměnného
programu Knihovny
v Pelhřimově
- možnost sehnání konkrétního titulu či autora i
z jiných knihoven
- webové stránky
(http://www.knihovna.muwin.info)
- pod hlavičkou knihovny nepravidelně
plánované akce pro veřejnost
– př. pozorování noční oblohy s odborným
výkladem, beseda o kapličkách
a smírčích křížích, soví houkání
informace redakční radě poskytla Jana Novotná
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina
pracoviště Pelhřimov, Na Obci 1768
(vedle tenisové haly, u městských sadů)
tel.: 565 324 806, e-mail: [email protected], www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz
TÝKAJÍCÍ SE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (OZP)
- Došlo ke změně v posuzování nároku na příspěvek na péči,
- Nově budou existovat pouze dva příspěvky pro OZP – příspěvek na mobilitu (400,-Kč/měsíc) a příspěvek na zvláštní
pomůcku,
- Stávající průkazy TP, ZTP či ZTP/P budou platit do ukončení jejich platnosti, nejdéle však do data 31. 12. 2015.
- Dávky pro OZP budou nyní vyřizovat Úřady práce
- Do 31. 12. 2012 je nutné vyměnit parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postižnou.
v souvislosti s těmito změnami vám nabízíme pomoc při:
- získání informací o tom, jak postupovat při vyřizování příspěvků
- vyplnění nových tiskopisů potřebných k vyplácení příspěvků
tyto služby poskytujeme všem klientům zDarma.
6
NÁŠ ZPRAVODAJ
jaro 2012
Zastav se na chvíli a čti!
Když jsem včera vystupoval z vlaku,
přede mnou šla pomalým tempem
stará žena. Pospíchal jsem a nevěděl, jak ji předběhnout. Nepříčetně
mě vytáčela. Vtom jsem se zarazil a
říkám si, kam vlastně pospíchám?
Ozvaly se ve mně výčitky svědomí, že
jsem se v duchu zlobil na ženu, která
měla dost času a navíc za svoji pomalost nemohla. Celý život pracovala a
možná si i hodně vytrpěla. A možná
i všechno trpělivě nesla. A já jsem
takový netrpělivý a malicherný. A to
všechno jen proto, abych byl o 10
minut dřív doma. Ty minuty i tak promrhám na internetu nebo u televize.
Alibisticky to shodím na dobu, ve
které žijeme. Všichni jsme hrozně
uspěchaní. A večer zjistíme, že jsme
toho zase moc nestihli. Frustrovaní
zalehneme a usneme spánkem spravedlivých. Přes SMS si vyznáváme
lásku, komunikujeme přes chat a do
očí si nemáme co říct. Trápí nás účty,
kariéra.
Ve schránkách se nám hromadí maily, protože nemáme čas odepsat. Na
polici se nám hromadí knihy, neboť
nemáme čas číst, nevíme, jak voní
příroda, protože nemáme čas k ní při-
vonět! Do kdy to ale vydržíme? Čím
víc toho chceme stihnout, tím méně
toho stihneme.
Věnujeme velmi času věcem, které si
to nezaslouží. Neumíme se zastavit
a uvědomit si hodnotu věcí. Nafotíme spoustu fotografií, ale už si je ani
neprohlídneme. Vypálíme je na CD
a tím to končí. Počítače máme plné
hudby, na kterou nemáme čas, máme
množství televizních kanálů, které
ani nestačíme všechny sledovat. Místo zábavy stres!
Stále kontrolujeme mobil, jestli nám
někdo nevolal, přestáváme si vážit
krásných věcí, kvůli kterým se vyplatí
žít.
Můj děda má 87 roků. V životě nebyl
v zahraničí, nemá mobil, poslouchá
jednu stanici na svém starém rádiu.
A přitom si myslí, jaký krásný život
prožil. S úsměvem vzpomíná, těší
se z pěkného dne, z vůně dřeva, ze
svých vnoučat. Žil těžký život, ale
váží si ho!
To my dnes neznáme. A tak máme
infarkty, rakovinu, deprese. A možná
by stačilo jen zpomalit! Tvrzení, že se
to nedá, neobstojí. Zamysleme se,
kolik času věnujeme nepodstatným
*Pěkný den…a zpomalte…žijete jen jednou…a velmi krátce! *
V KD Častrov se dne 24. 2. 2012 v 18
hodin uskutečnila hasičská Výroční valná hromada okrsku Počátky. I
přes některé omluvené hosty byla
účast velice slušná a to 46 přítomných. Na přiložených fotografiích
můžete vidět starostu okrsku Počátky pana Františka Čekala, který
všechny seznámil s činností okrsku
v uplynulém roce a pana Václava
Kubisku jakožto starostu okresního
sdružení hasičů Pelhřimov se svým
věcem. Zkusme vypnout mobily a
počítače a porozprávět si.
Snad jsem si uvědomil svůj rychlý
život včas, abych zpomalil. Kamarád
má chalupu v malé osadě obklopené
horami, není tam signál, žádná televize, obchod otevřený jen v úterý
a ve čtvrtek a jedna hospoda 5x5m.
Asi tam zaběhnu, abych zpomalil a
nezlobil se na staré lidi, kteří si váží
zbytku života a zbytečně nespěchají
za smrtí, tak jako mnozí z nás!
Informace o:
Ve Tříkrálové sbírce 2012 bylo díky
Vám ochotným přispěvovatelům a
koledníkům vybráno přes 18,5 tisíce
korun. Všem Vám děkujeme. Děkujeme také dětem a jejich dospělým
průvodcům za jejich osobní účast a
přípravu sbírky.
S díky Barbara Litomiská, ředitelka
Oblastní Charity Pelhřimov
Připravujeme:
30.4. Pohádkový les a pálení čarodejnice
diskuzním příspěvkem. Touto cestou
chceme poděkovat všem přítomným
za účast a zejména pak Obecnímu
úřadu Častrov za poskytnutí prostor
a za finanční podporu při pořádání
této akce.
SDH Častrov
7
NÁŠ ZPRAVODAJ
jaro 2012
KINO POČÁTKY
Palackého náměstí 7
394 64 Počátky
Duben 2012
HURÁ DO AFRIKY
1.4.2012 – neděle – 17:00 hodin – 90 Kč
93 minut – Německo – český dabing
Animovaný, rodinný
Přístupný
SHREK 3
2.4.2012 – pondělí – 9:30 hodin – 15 Kč
93 minut – USA – český dabing
Animovaný, komedie, rodinný
Přístupný
POUPATA
7.4.2012 – sobota –19:00 hodin – 80 Kč
95 minut – ČR – české
Drama
Nevhodné do 12-ti let
ČTYŘI SLUNCE
8.4.2012 – neděle – 17:00 hodin – 80 Kč
105 minut – ČR – české
Drama, komedie
Nevhodné do 12-ti let
PRCI, PRCI, PRCIČKY: Školní sraz
14.4.2012 – sobota – 19:00 hodin – 90 Kč
113 minut - USA – české titulky
Komedie, romantický
Nevhodné do 15-ti let.
JÁ, PADOUCH
15.4.2012 – neděle – 17:00 hodin – 70 Kč
95 minut - USA – český dabing
Animovaný, komedie, rodinný, sci-fi
Přístupný
VRÁSKY Z LÁSKY
21.4.2012 – sobota – 19:00 hodin – 100 Kč
101 minut - ČR – české
Drama, komedie
Přístupný
LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH
22.4.2012 – neděle – 17:00 hodin – 55 Kč
97 minut - USA – český dabing
Animovaný, dobrodružný, fantasy
Přístupný
MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
28.4.2012 – sobota – 19:00 hodin – 100 Kč
102 minut - ČR – české
Komedie
Přístupný od 12-ti let
PIRÁTI
29.4.2012 – neděle – 17:00 hodin – 110 Kč
102 minut – VB, USA – český dabing
Animovaný, dobrodružný, rodinný
Přístupný
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA !
Miroslav Houška
Tel: 777 745 661
Pelhřimov
Michal Rambousek
Tel: 602 302 743
Jindřichův Hradec

Dne 22. dubna 2012 uplyne
již 13 let od doby, kdy nás
navždy opustil pan
Petr Doškář ze Ctiboře.
Za tichou vzpomínku děkuje
synovec Oldřich
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na divadelní
představení Dědeček (aneb Musíme tam
všichni). Divadelní komedie od Jaroslava
Koloděje nás zavede prakticky do současné rodiny. Seznámí nás se životem rodiny
Samcových a jejich dědečka pana Ptáčka. Uvidíme, co dokážou udělat zmatky
ve sdělovacích prostředcích a poznáme,
že láska kvete v každém roku. Nebudeme předbíhat, protože se vše dozvíme
při zhlédnutí divadelního představení.
Hra bude sehrána 30. a 31. března a 7. a 8.
dubna 2012 v Kulturním domě v Častrově.
Začátky představení budou vždy od 19. 30
hodin. Přijďte nás navštívit a podpořit naše
snažení.
Členové Spolku
divadelních ochotníků Vrchlický Častrov
Náš Zpravodaj vydává čtvrletně v nákladu 220 ks obec Častrov, adresa Obecní úřad Častrov, 394 63, telefon 565 437 127.
Připravuje prozatím redakční rada ve složení Milada Červenková, Miroslav Houška.
Určeno všem občanům správního obvodu obce Častrov. Vítáme jakékoli náměty a připomínky v podobě elektronické
[email protected] či listinné na adresu obecního úřadu.
Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E 22727.
8

Podobné dokumenty