Listy UJ duben 2013

Transkript

Listy UJ duben 2013
19
LISTY UHLÍØSKOJANOVICKA A STØEDNÍHO POSÁZAVÍ
Rozšíøili jsme naše služby motoristùm o kontrolu a èištìní
klimatizace na moderním zaøízení ISC Silver Futura.
Doplnili jsme vybavení pneuservisu o vyvažovaèku kol
Faip HPA B335 Laser.
Informujeme naše obchodní partnery, že jsme o 1.1.2013 ukonèili èinnost
sváøeèské školy, školení ØMV vèetnì periodických pøezkoušení. Další
informace na www.stsuj.cz.
Nabízíme volnou kapacitu v obrábìní na CNC obrábìcích centrech STORM
VMC 1020L (r.v. 2007), HAAS VF 4 ( 2012), CNC soustruzích Tornádo T 6M
(2007), CNC IKS-2100 R (2008).
VÍCE NA WWW.STSUJ.CZ
POKRAÈOVÁNÍ ZE STR.2
Na Václava Neckáøe a skupinu Bacily se pøišlo do
sálu VOD KOOPERATIVA v polovinì bøezna podívat
360 platících divákù.
Pøi více než 100 minutovém vystoupení vyslechli celý
prùøez repertoáru Vaška Neckáøe. Zaznìly
pochopitelnì všechny jeho hity ze 70-tých let minulého
století… Pøi koncertu byla pøíjemná atmosféra, Vašek
dostal spoustu kytic od dámské èásti publika a padla i
pusa (viz snímky Jana Holomka).
Po koncertu se nechal ochotnì vyfotit s diváky a
nevynechal ani autogramiádu
(není to v našem hudebním
„rybníèku“ zcela bìžné…).
Za Vaškem pøijelo nìkolik
èlenù jeho fanklubu až z
Plznì.