ZOS II - nconzo.cz

Transkript

ZOS II - nconzo.cz
II. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního
vzdělávání
„Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se
zaměřením na operační řízení přednemocniční neodkladné péče“
1. Organizační a právní podklady činností ZZS
Legislativa, organizace ZZS, hlavní úkoly a náplň činností, výkony mobilní části ZZS,
odborné a personální předpoklady, dokumentace v PNP (povinná, papírová, na
magnetických mediích, doba uložení jednotlivých dokumentů, dokumentace výjezdu výjezdová karta, radiofonní hlášení, dokumentace k provozu vozidla, přístrojů, apod.).
2. Činnost operační střediska ZZS
Základní okruhy činností. Další úkoly ZOS (sekundární výjezdy, přeprava odborníků, krve aj.,
zjišťování kapacity volných lůžek, transporty v rámci transplantačního programu, repatriační
transporty), komunikace v radiové síti, dokumentace a archivace ZOS (povinná, papírová, na
magnetických mediích, doba uložení jednotlivých dokumentů).
3. Medicína katastrof a hromadných neštěstí
Definice, klasifikace, možnosti a způsob likvidace zdravotních
následků katastrof, příprava na možné katastrofy event. preventivní opatření, hromadná
neštěstí - různé druhy HN.
4. Integrovaný záchranný systém
Základní charakteristika, legislativa, organizace, fakultativní a obligatorní složky, jejich
vzájemná provázanost a úkoly, časový harmonogram nasazení složek IZS při mimořádných
událostech, komunikace a kompetence.
5. Dárcovská a transplantační problematika z hlediska PNP
Diagnostická kritéria smrti mozku, legislativa odběru orgánů, dárce orgánů,
kontraindikace, zajištění transportu pacienta s život neslučitelným poraněním nebo nemocí z
hlediska dárcovství a pacienta se suspektní nebo prokázanou smrtí mozku, úkoly ZOS v
souvislosti s transplantačním programem.
6. Úkoly dispečera/ky při vedení hovoru s žadatelem zásahu
Posouzení situace a stupně preference, možnosti diagnostiky z telefonního hovoru, první pomoc
po telefonu, kladení otázek, usměrňování výpovědí, pravidla k uklidnění
volajícího.
7. Komunikační technologie
Rozdělení a principy linkového (telefonního) spojení (operativní spojení, součinnostní,
informační), radiové spojení, informační systémy, záložní a alternativní postupy, pravidla
provozu v telekomunikační síti , dokumentace a statistická hlášení, GPS mapy.
8. Příjem tísňové výzvy
Etické aspekty krizové komunikace s hysterickým nebo vulgárním volajícím (pravidla
uklidnění volajícího, usměrňování výpovědi), nejčastější „sporné“ stavy a pro ně specifické
dotazy, zásady před označením výzvy jako neindikované pro výjezd ZZS,
možnosti alternativního řešení pacientovy situace.
9. Operační řízení
Personální uspořádání ZOS, základní způsoby činnosti ZOS (činnosti calltakerů,
činnosti dispečerů řídících provoz, činnost ZOS bez rozdělení funkcí operátorů),
zásady a priority postupu po vzniku specifického úkolu operátora/ky (technika a způsob
předávání výzvy jiným složkám IZS, zásady aktivace cílového pracoviště, činnost
operátorky při datovém přenosu EKG posádkou, možnosti operátorky při požadavku
posádky RZP o spojení s lékařem), způsoby řešení podprahových výzev.
10. Činnost ZOS za mimořádných podmínek
Postup operátorky při přerušení tísňového hovoru, možnosti postupu operátorky při
absenci vhodného typu prostředku pro řešení události, činnost ZOS při nefunkčnosti
softwarového vybavení, význam záložních ZOS (činnost při krizovém nebo havarijním
stavu), činnost ZOS po vzniku hromadného neštěstí (základní algoritmus při MU)
11. Technické prostředky pro ošetření a transport v ZZS
Rozdělení prostředků k ošetření, druhy a typy transportů, výkonné jednotky ZZS,
indikace a kontraindikace jejich použití na základě tísňové výzvy (RV, LZS, BL, klasická
posádka, DRNR).
12. Problematika využití letecké záchranné služby
Specifika LZS, indikace, složení posádky, materiální a technické vybavení. Bezpečnost
pacienta, problematika využití – primární, sekundární převozy, mimořádné události, komunikace.
13. Krizové řízení resortu zdravotnictví
Rozdělení, definice jednotlivých stupňů řízení, materiálně technické zabezpečení podpory
poskytování péče při řešení MU, poplachové, havarijní a traumatologické plány a úkoly ZOS při
jejich aktivaci.
14. Zdravotnická záchranná služba při mimořádných událostech
Traumatologický plán ZZS, součinnostní dohody, zásady přípravy pracovníků, svolávání,
školení, vybavení prostředky pro likvidaci následků MU, základní algoritmus ZOS při MU,
základní schéma průběhu likvidace zdravotních následků, nároky na nasazení dle typu HN,
postup ZZS při HN.
15. Resuscitace po telefonu
Indikace, vedení hovoru, pokyny, alternativní postupy.
Doporučená literatura
1. ADAMS, B. , HAROLD, C. E. Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha: Grada
Publishing, 1999. vyd. 1. 488 s. ISBN 80-7169-893-8.
2. ANDĚL, M., BENEŠ, P. Výživa nemocných v těžkých stavech. Brno: IDVPZ, 1999. 3
dopl. vyd. 101 s. ISBN 80-7013-271-X.
3. BOHUŠ, O. A KOL. Anesteziológia, resuscitológia a intenzívna starostlivosť.
Martim: Osveta, 1992.409 s. ISBN 80-217-0436-5.
4. BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. Praha: Grada Publishing, 2001. vyd. 1. 76 s. ISBN
80-247-0099-9.
5. ČERNÝ, V. A SPOL. Invazivní hemodynamické monitorování v praxi. Praha:. Grada
Publishing, 2000. vyd. 1. 136 s. ISBN 80-7169-994-2.
6. DOENGES, M.E., MOORHOUSE, M.F. Kapesní průvodce zdravotní sestry. Praha:
Grada Publishing, 2001. vyd. 2. 568 s. ISBN 80-247-0242-8.
7. ERTLOVÁ, F., MUCHA, J. Přednemocniční neodkladná péče. Brno: NCONZO,
2003. 2 přep. Vyd. 368 s. ISBN 80-7013-379-1.
8. HANDL, Z. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči –
vybrané kapitoly. Brno: NCO NZO, 2004. 4. přepracované vyd. 149 s. ISBN 80-7013408-9.
9. KALINA, M. Akutní neurologie - intenzivní péče v neurologii. Praha: Triton,
2000.vyd. 1. 197 s. ISBN 80-7254-100-5.
10. KOLÁŘ, J. A KOL. Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny.
Praha: Akcenta, 2003. vyd. 3. 432 s. ISBN 80-86232-06-9.
11. KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R. Ošetrovateľstvo 1, 2. Martin:
Osveta, 1991. 1474 s. ISBN 8-217-0528-0.
12. MAJOR, M., SVOBODA, L. Náhrada funkce ledvin – hemodialýza, peritoneální
dialýza, transplantace. Praha, Triton, 2000.
13. POČTA, J. A KOL. Kompendium neodkladné péče. Praha: Grada Publishing, 1996.
vyd. 1. 272 s. ISBN 80-7169-145-3.
14. PROCHÁZKOVÁ, V., HOLFEUEROVÁ, J. Léková terapie v ošetřovatelství. Brno:
NCONZO, 2005. vyd. 1. 124 s. ISBN 80-7013-428-3.
15. ŠEVELA, K., ŠEVČÍK,P., KRAUS, R. A KOL. Akutní intoxikace v intenzivní
medicíně. Praha: Grada Publishing, 2002. vyd. 1. 248 s. ISBN 80-7169-843-1.
16. ŠEVČÍK, P., ČERNÝ, V., VÍTOVEC, J. Intenzivní medicína. Praha: Galén, 2000.
vyd. 1. 393 s. ISBN 80-7262-042-8.
17. TRACHTOVÁ, E. A KOL. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno:
NCO NZO, 2005. 186 s. ISBN 80-7013-324-4
18. TUČKOVÁ, J. A KOL. Ošetřovatelské postupy v péči o kriticky nemocné dítě. Brno:
IDV PZ, 1997. vyd. 1. 100 s. ISBN 80-7013-253-1.
19. TYRLÍKOVÁ, I. A KOL. Neurologie pro sestry. Brno: IDV PZ, 2003. vyd. 1. 287 s.
ISBN 80-7013-287-6.
20. ZEMAN, K. Poruchy srdečního rytmu v intenzivní péči. Brno: NCONZO, 2005. vyd.
1. 175 s. ISBN 80-7013-222-1.
21. JOBÁNKOVÁ, M. A KOL., Kapitoly z psychologie, Brno: NCO NZO 2002. 225 s.
ISBN 80-7013-365-1
22. POKORNÝ, J. A KOL. Lékařská první pomoc. Praha: Galén, 2003. 341 s.
ISBN 80-7262-214-5
23. POKORNÝ, J. A KOL., Urgentní medicína. Praha: Galén. 2004. 547 s.
ISBN 80-7262-259-5
24. ROUBAL, P., Windows XP, podrobný průvodce začínajícího uživatele, Praha:
Grada, 2002.
25. ŠTĚTINA, J. A KOL., Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Praha:
Grada Publishing. 2000. 424 s. ISBN 80-7169-688-9.

Podobné dokumenty

OMK - nconzo.cz

OMK - nconzo.cz DOENGES, M.E., MOORHOUSE, M.F. Kapesní průvodce zdravotní sestry. Praha: Grada Publishing, 2001. vyd. 2. 568 s. ISBN 80-247-0242-8.

Více

ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických

ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických 11. Chronické rány a defekty. Poradenská činnost. Posouzení potřeb pacienta, stanovení edukačního plánu v návaznosti na znalost etiologie, diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů zaměřen...

Více

ošetřovatelská péče v klinických oborech se zaměřením

ošetřovatelská péče v klinických oborech se zaměřením potřeb pacienta, stanovení edukačního plánu v návaznosti na znalost etiologie, diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů zaměřených na problematiku rizikových faktorů a prevence akutní isc...

Více

Základy komunikace v ošetřovatelství

Základy komunikace v ošetřovatelství výkonům, péče po výkonech dle zásad oš. Procesu. Předoperační příprava a pooperační péče.

Více

Studijní program

Studijní program 4. JAROŠOVÁ, D. Vybrané ošetřovatelské modely a teorie. Ostrava: OU ZSF 2002, 75 s. ISBN 80-7042-339-0 5. KIM, M. J. - MCFARLAND, G. K. - MCLANE, A. M. Pocket guide to nursing diagnoses. The C.V. M...

Více

Historie ošetřovatelství

Historie ošetřovatelství časopisem Sestra. Od r. 1989 se začala psát nová éra českého ošetřovatelství. Vznikají nové profesní organizace, dochází k transformaci ošetřovatelství z pohledu vzdělávání, praxe a legislativy. Če...

Více

Rádia - Veteran Arena

Rádia - Veteran Arena práce; výroba běžela naplno do dubna až května, kdy byl výrobní program ukončen a u svých rýsovacích prken zůstali pouze vývojáři. Není bez zajímavosti, že Radiotechna od mateřského Telefunkena ne...

Více

Verbální a neverbální komunikace – prezentace

Verbální a neverbální komunikace – prezentace Jaký druh komunikace je označován jako “řeč těla“? Vyjmenujte jednotlivé komunikační zóny. Na co musíme myslet při haptické komunikaci?

Více