VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ zaměřených na řešení

Transkript

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ zaměřených na řešení
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ
zaměřených na řešení nerovného přístupu v léčbě rakoviny ve střední a východní Evropě
(Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Rusko)
Bristol-Myers Squibb Foundation, Inc.
Uzávěrka: 15. června 2009
Návrhy musí být předloženy v angličtině
1. ÚČEL
Nadace Bristol-Myers Squibb (Bristol-Myers Squibb
Foundation) je nezávislá charita se sídlem v USA, která
si klade za cíl napomoci snížit nerovnosti v oblasti
poskytování zdravotní péče po celém světě. Činí
tak prostřednictvím svého zaměření na zlepšování
komunitně založené zdravotní péče a podpůrných
služeb a na zapojení pacientů a komunit do boje proti
závažným chorobám.
Od roku 2007 se Nadace snaží zajišťovat přímé
nadační příspěvky a navazovat partnerskou spolupráci v oblasti nerovného přístupu k léčbě rakoviny ve
střední a východní Evropě prostřednictvím programů
zaměřených na poskytování psychosociální podpory a
informací o nemoci pacientům a komunitám. V rámci
těchto programů Nadace spolu se svými partnery usiluje o vývoj, prověření a zhodnocení inovace a udržitelná
zlepšení v oblasti péče poskytované populacím, jež jsou
nepřiměřeně postiženy rakovinou, včetně chudých lidí,
etnických minorit a lidí žijících ve venkovských komunitách s omezeným přístupem ke službám souvisejícím s
léčbou rakoviny. V některých případech je inovací nové
směřování péče; v jiných případech je inovací rozšíření
péče. Dodnes Nadace darovala finanční příspěvky na
projekty v Rumunsku, v Maďarsku, v Polsku a v České
republice.
Tato výzva k předkládání návrhů se týká žádostí o realizaci projektů, jež budou uskutečněny v České republice,
Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Rusku. Nadace hodlá
věnovat pět dvouletých grantů až do výše 150 000
USD na podporu inovačních a udržitelných projektů,
které budou zaměřeny na řešení a/nebo zlepšování
prevence, skríningu, vzdělávání o nemocech a poskytování zdravotní péče populacím, kterým není věnována
dostatečná pozornost. Zvláštní zájem je přitom zaměřen
na operační výzkum a intervence, prostřednictvím
kterých: 1) je zajištěno školení pro laické a profesionální
poskytovatele zdravotní péče a 2) je rozvíjena komunitní
péče a podpora pro pacienty s cílem zlepšení zdraví a
kvality života pacientů
2. POZADÍ
Rakovina je druhou nejběžnější příčinou úmrtí v Evropě
a zůstává značným problémem v oblasti veřejného
zdraví. Podle Světové zdravotnické organizace WHO
přispěla rakovina v roce 2002 11% ke zdravotní zátěži
(tzv. „disease burden“ - společné hodnocení nemocnosti
a úmrtnosti) a vedla k přibližně 20% všech úmrtí v evropském regionu, přičemž hlavní příčinou byla rakovina
průdušnice/průdušek/plic.
Nicméně v počtu případů onemocnění rakovinou a
úmrtnosti existují mezi zeměmi v Evropě a v Euroasii
rozdíly. Rakovina je nejčastější příčinou úmrtí u mladých
žen a u žen ve středním věku (20-64 let) v zemích
střední a východní Evropy a v příštím desetiletí se
pravděpodobně v těchto zemích stane hlavní příčinou
úmrtí u mladých mužů a u mužů ve středním věku.*
Míra přežití pro každý druh rakoviny je v zemích střední
a východní Evropy nižší než ve zbytku Evropy. Například,
zatímco celková úmrtnost na rakovinu u mužů v celé EU
se pohybovala kolem 166 případů na 100 000 obyvatel –
v zemích střední a východní Evropy se pohybovala mezi
195 až 269 případy na 100 000 obyvatel. U žen byla úmrtnost na rakovinu v EU 95 případů na 100 000 obyvatel,
ale v zemích střední a východní Evropy se pohybovala
od 100 do 138 případů na 100 000 obyvatel. Vyšší
incidence byla zaznamenána zejména u rakoviny plic,
žaludku, zažívacího ústrojí a jater, ale také u lymfomů a
leukémií. U žen byl výskyt rakoviny žaludku a děložního
krčku vyšší v zemích střední a východní Evropy než v
oblasti celé EU. Míra výskytu rakoviny děložního krčku
v západní Evropě klesá, ale v mnoha částech východní
Evropy je stále vysoká.
Mnohé z těchto rozdílů v incidenci jsou výsledkem
zjistitelných a potenciálně odvratitelných příčin, včetně
tabáku, alkoholu, stravovacích návyků, znečištění,
výskytu žloutenky typu B, stejně tak i nedostatečného
skríningu, nevhodné diagnózy a léčby. Kampaně
zaměřené na osvětu veřejnosti a zvýšení povědomí o
rakovině a její prevenci v regionu jsou navíc rozštěpené
nebo jsou relativně vzácné.
* (Zatonski, W., a Didkowka, J., Closing the gap: cancer in central and
eastern Europe. In Coleman, M. et al. (eds.) Responding to the challenge of cancer in Europe, Institute of Public Health of the Republic
of Slovenia, 2008).
3. ZAMĚŘENÍ NA KOMUNITNÍ PÉČI A NA INOVACI
3.1 Projekty by se měly zaměřit na jeden nebo několik z
následujících přístupů:
• Operační výzkum/zlepšení kvality a načasování
skríningu rakoviny, její diagnózy a řízení služeb pro
onkologické pacienty;
• Rozvoj a/nebo podpora inovativního komunitního
vzdělávání a přesahujících modelů pro komunity,
kterým není věnována dostatečná pozornost, se
špatným přístupem ke službám pro onkologické
pacienty a s neuspokojivými výsledky léčby;
• Vzdělávání a školení profesionálních, laických,
nespecializovaných a komunitně založených
poskytovatelů zdravotní péče v souvislosti s vyhledáváním, péčí a managementem onkologických
pacientů.
3.2 Cílovými příjemci grantu by měli být (ale není to
omezeno pouze na):
• Profesionální a laičtí pracovníci ve zdravotnictví
působící v určité komunitě
• Populace, jež jsou nepřiměřeně postiženy rakovinou
3.3 Přednost budou mít
• Projekty navržené se striktností vyžadovanou od
ukázkového projektu, které mohou přinést nové
údaje a poznatky;
• Projekty, které mají v krátké době měřitelné výsledky;
• Projekty, které vykazují ucelený, interdisciplinární
přístup jdoucí nad rámec stávajícího souboru
znalostí, které identifikují kritické nedostatky a komunikují a rozšiřují tyto nové informace.
Od všech příjemců grantu se očekává, že na konci
každého roku zdokumentují výsledky a významné
milníky a po skončení grantového období pak předloží
závěrečnou zprávu ke zveřejnění. Tato zpráva by se
měla stát důležitým dodatkem k rostoucímu souboru
znalostí v oblasti prevence rakoviny, péče a podpory pro
nemocné. Komunikace a rozšíření těchto zpráv by mělo
být součástí plánu, i když jsou i případy, kdy toto může
být naplánováno společně s Nadací.
4. ZPŮSOBILOST
Žádat o podporu v rámci této výzvy k předkládání
návrhů mohou univerzity, zdravotnická centra a
etablované neziskové a nevládní organizace působící
na regionální, národní a místní úrovni. Zvláštní podporu
mají sdružení, která přidávají hodnotu k navrhovaným
intervencím, např. agentury pro veřejné zdraví a nevládní organizace. Žadatelé již mohou čerpat částečnou
finanční podporu na jimi navrhovaný projekt. Vítané
jsou také návrhy na mezinárodní projekty.
Vybrané instituce, zejména vedoucí organizace, musí
mít ověřené záznamy o dřívější realizaci úspěšných
komunitních a/nebo zdravotních programů a musí
prokázat, že dokáží vytvořit inovativní doporučení, jež
mohou být přínosem pro zdravotní politiku a budoucí strategie pro prevenci a zlepšují pomoc a péči
věnovanou lidem postiženým rakovinou. Proces výběru
grantu je vysoce konkurenční; proto žadatelé musí pro
podporu svého záměru předložit přesvědčivé a dobře
zdokumentované argumenty.
Obecně platí, že hlavními faktory při posuzování
každého návrhu bude kvalita a potenciální dopad
navrhované intervence.
5. PRAVIDLA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ
5.1 N
ávrhy musí být předloženy v angličtině
(v rozsahu maximálně 12 stran) a musí zahrnovat:
• Krátkou analýzu situace/potřeby
• Inovační intervenci/řešení/přístup
• Cíle a záměry
• Činnosti a časový plán
• Spolupracující partnery (pokud je tato informace relevantní) a specifické úlohy a odpovědnosti každého
partnera
• Očekávané výsledky projektu
• Sledování a zhodnocení. Všechny úspěšné organizace, žádající o grant, budou muset předkládat
pravidelné zprávy, vydat zprávu v polovině grantového období a závěrečnou zprávu.
• Plán udržitelnosti programu
• Komunikaci a rozšíření výsledků projektu.
Všechny organizace, které se svou žádostí uspějí, budou
mít povinnost sestavit na konci období realizace projektu zprávu k uveřejnění.
5.2 Rozpočet
5.2.1 Rozpočet musí být:
• spojen s činnostmi
• uveden v místní měně, ale zároveň musí být uveden i
roční ekvivalent v amerických dolarech
• rozepsán na roční rozpočty a pokud to bude možné,
uvádět i jednotkové náklady
• zahrnovat případně i veškeré přidružené finanční
příspěvky.
5.2.2 Použití financí z grantu
Finance z grantu lze použít na:
• Platy v rámci projektu
• Analýzu údajů
• Komunikaci a publikace
• Cesty uskutečněné v souvislosti s projektem
• Přímé náklady na projekt
• Nepřímé náklady (až do výše 10% z platů v rámci
projektu)
• V případě spolupráce zahrnující více zemí musí 75%
finanční podpory být vyčerpáno v zemi určené jako
příjemce grantu.
5.2.3 Finance grantu nelze použít na:
• Podporu kapitálu pro výstavbu, renovaci nebo nákup
budov
• Nákup většího zařízení
• Nákup klinického materiálu nebo zásob, jež nejsou
rozhodující pro realizaci projektu
• Snížení dluhu
• Rozvojové projekty (pro získání finančních či jiných
prostředků na obecně prospěšnou činnost)
• Členství ve vysokoškolských a akademických spolcích
5.3 Profil Vaší organizace a potvrzení o dosažení
požadovaných schopností (maximálně v rozsahu
šesti stran)
Předložte přehled o své organizaci a partnerech, se
kterými spolupracujete, a soustřeďte se zejména na:
• Právní status/strukturu řízení
• Právní způsobilost získat finanční podporu od mezinárodního (amerického) investora
• Zkušenosti a odborné znalosti s projekty podobnými
navrhovanému projektu
• Zdroje, jež budou na projekt věnovány (lidské zdroje
– pracovníci na plný úvazek, na částečný úvazek a
dobrovolníci; kanceláře a pracovní prostory, vybavení, infrastruktura, atd.)
6. KRITÉRIA VÝBĚRU
Návrhy budou posuzovány a ohodnoceny podle
každého z následujících kritérií:
1. Celková kvalita návrhu a míra, do jaké návrh vypovídá
o úplném pochopení souvisejících iniciativ v rámci
kompletní prevence rakoviny a zdravotní péče a staví
na jejich silných stránkách.
2. Jasná intervence a plán programu založený na
důkazech z dřívějších výsledků dosažených v dané
oblasti. Velkou přednost budou mít intervence, jež
budou mít podobu operačního výzkumu.
3. Význam očekávaných výsledků a vliv projektu v blízké
době, možnost dosažení cílů a záměrů specifikovaných v návrhu a možnost je zhodnotit a změřit na
konci grantového období.
4. Úsilí instituce, její dřívější úspěchy a důkaz specifické
role při reagování na problémy ve vztahu k rakovině
a/nebo prioritním skupinám s nejvyšším rizikem.
5. Demonstrace schopnosti vést a závazku ze strany vedení instituce a jiných oddělení v rámci této instituce
zapojených do projektu, a jejich udržitelnost.
6. Kvalita, zkušenosti a vhodnost pracovníků zapojených
do projektu a rozumnost navrhovaného rozpočtu.
Hodnotící komise si vyhrazuje právo udělit grant těm
návrhům, které budou nejlépe splňovat kritéria, a to
bez ohledu na zemi původu.
7. KAM ZASLAT VÁŠ NÁVRH
Konečný termín pro předkládání návrhů je 15. červen
2009. Návrhy, které dostaneme po tomto datu, nebudou
posuzovány.
Návrhy přijímáme pouze v elektronické podobě.
Návrhy musí být zaslány v angličtině e-mailem na
adresu [email protected]
Návrhy na CD je také možné zaslat poštou nebo
kurýrem na adresu:
Patricia Doykos
Director
Bristol-Myers Squibb Foundation
Rt. 206 & Province Line Rd
Princeton, NJ 08536
U.S.A.
Případné dotazy směřujte na e-mailovou adresu:
[email protected].
Více informací o grantech a programech nadace
naleznete na našich internetových stránkách:
www.bms.com/foundation
8. ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. duben 2009Zahájení výzvy k předkládání
návrhů
15. červen 2009Konečný termín pro
předkládání návrhů
15. červenec 2009
Zaslání odpovědi žadatelům
Září 2009
Udělení grantů