Modelujeme mobil v Rhinu 1.1

Transkript

Modelujeme mobil v Rhinu 1.1
Modelujeme mobil v Rhinu 1.1
JAN SLANINA
Tento návod vám ukáže,
jak si vymodelovat mobilní
telefon v Rhinu. Model je pomìrnì jednoduchý a proto je
tento návod vhodný i pro
ménì zkušené uživatele Rhina, znalost základní práce s
programem je však nezbytná. Nìkteré tvary a detaily
budou mírnì zjednodušeny a
popis modelování bude lehce zredukován, jinak by tento návod zabral celý PIXEL.
Naprostá vìtšina pøíkazù je dostupná i pøes roletové menu a palety s nástroji, ale z dùvodu úspory
místa budu uvádìt jen názvy pøíkazù v podobì, v jaké je mùžete
zadat v pøíkazovém øádku. Tedy
nikoliv tøeba Curve / Circle / Tangent to 3 Curves, ale CircleTTT.
Vhodný obrázek mobilu po
malé úpravì v kreslicím programu (nakreslení osy a symetrické
oøíznutí obrázku vùèi této ose)
umístìte do pozadí pohledu Top
pomocí pøíkazu PlaceBackgroundBitmap. Pøi umístìní obrázku je vhodné zapnout ve spodním stavovém øádku režim uchopování uzlových bodù møížky SNAP, který vám pomùže se symetrickým umístìním vùèi ose y.
Boèní pohled na telefon bohužel
k dispozici nemám, tak si nìjaký
tvar vymyslíme.
V pohledu Top obkreslete pomocí pøíkazu Curve obrys telefonu a rùzné další charakteristické
køivky (tlaèítka, displej atd.). Pokud nìjaká køivka konèí na jiné
køivce (tedy ne v jejím koncovém
bodì), je dobré nakreslit ji s mírným pøesahem kvùli pozdìjšímu
promítání na plochy (pro lepší
pøehlednost jsou køivky zobrazeny èervenì a ještì jednou vedle
bez podkladového obrázku). Výøezy pro velká tlaèítka pod disple-
32
PIXEL 39
jem nakreslete ve formì elips (Ellipse), mùžete je ponechat vcelku. Malá tlaèítka v prostøedním
vertikálním sloupci jsou také elipsy, jejichž stupeò byste mìli zvýšit pøíkazem Rebuild ze 2 na 3.
Tento pøíkaz má významný „vedlejší efekt“ – z elipsy se stane periodická køivka, to znamená, že
pøi pohybování s øídicími body
nenastane na této køivce zlom.
Zkuste si pohybovat s øídicími
body elipsy pøed a po aplikaci
pøíkazu Rebuild. Tato skuteènost
souvisí s reprezentací kuželoseèek v NURBS geometrii. Toho
hned využijte a krajní sloupec tlaèítek vytvoøite zdeformováním tlaèítek z prostøedního sloupce (tvar
tlaèítek totiž není identický) a tento sloupec tlaèítek pak ozrcadlete
podél vertikální osy.
Snažte se všechny køivky kreslit
pomocí co možná nejmenšího
poètu øídicích bodù, zjednodušíte tím i strukturu následnì vytvoøených ploch. Dalším dùvodem
je skuteènost, že u køivky s malým poètem øídicích bodù je
obecnì lépe zaruèena její hladkost než u køivky s velkým poètem øídicích bodù, kde mùže vlivem i nepatrného posunu øídicích bodù docházet ke zvlnìní
køivky. Zkuste si ruènì nakreslit
tøeba èást oblouku pomocí tøí øídicích bodù a poté ten samý pomocí patnácti øídicích bodù a
pak zkuste doladit pøesný tvar
pohybováním s body a bude
vám jasné, o èem mluvím.
Ilustraci výše uvedeného najdete na obrázku. Vlevo je obrys telefonu definovaný pomocí optimálního poètu øídicích bodù.
Vpravo vidíte køivku se zbyteènì
velkým poètem øídicích bodù.
Byli byste hodnì dobøí, kdyby se
vám povedlo obkreslit obrázek
pomocí køivky s optimálním poètem øídicích bodù hned napopr-
BØEZEN 2000
vé. Já jsem nejdøíve nakreslil hrubý tvar jedné poloviny telefonu,
pak jsem si pøíkazem PtOn zobrazil øídicí body a posunoval
jsem je myší a pøípadnì nìkteré
smazal, až se mi podaøilo dosáhnout požadovaného tvaru s pomocí co možná nejmenšího poètu øídicích bodù. Pak jsem pøíkazem Mirror tuto polovinu ozrcadlil a obì poloviny spojil pøíkazem Join. Opìt jsem zobrazil øídicí body a smazal jsem dva øídicí body, ležící na ose telefonu.
Je nutné, aby køivka zaèínala a
konèila na ose y a aby první a
poslední dva øídicí body ležely na
rovnobìžce s osou x. První požadavek je pochopitelný, protože
budete obrys zrcadlit podle osy
y. Druhý požadavek vám jednoduše zajistí (nebudu teï zabíhat
do teorie NURBS), že po ozrcadlení budou oba konce køivek navzájem teèné, nebude mezi nimi
žádný zlom. Opravdu nechceme
špièatý telefon.
Teï si skryjete všechny køivky
kromì obrysu telefonu. Vyberte
obrys telefonu a zadejte pøíkaz Invert. Vyberou se všechny objekty
kromì obrysu telefonu. Zadejte
pøíkaz Hide a všechny vybrané
objekty zmizí. Takto „zmizelé“ objekty pozdìji vrátíte zpìt pøíkazem Show (zobrazí všechny skryté objekty) nebo ShowSelected
(dá vám na výbìr, které skryté
objekty chcete zobrazit). Tyto pøíkazy si dobøe zapamatujte, budete je používat neustále. Vše by
šlo samozøejmì provádìt i pøes
vrstvy, ale tím by se výklad neúmìrnì zkomplikoval a prodloužil.
Pøesuòte se do boèního pohledu Right a vymyslete si profily
horní a dolní plochy telefonu (viz.
následující obrázek). Køivky opìt
nakreslete pomocí pøíkazu Curve. Tyto profily musí obou stranách o nìco pøesahovat obrys
tìla telefonu.
Tolik prozatím ke kreslení køivek
a zaèneme tvoøit plochy. Vyberte
obì profilové køivky které jste právì nakreslili a spuste pøíkaz Extrude. Chování pøíkazu nejlépe
uvidíte v pohledu Top. Uvidíte, že
z køivek je vytahována plocha.
Všimnìte si, že i když tento pøíkaz
bìží, mùžete libovolnì transformovat a pøepínat pohledy – ano,
to je tolik vychvalovaná pružnost
pracovního prostøedí Rhina. Vidíte, že plocha je vytahována jen
jedním smìrem, takže ji budete
muset potom ozrcadlit ... ale ne,
všechno je naštìstí jinak. Mohu
vám vøele doporuèit, abyste neustále sledovali, co vám pøíkaz nabízí za paramety v pøíkazové øádce a pokud jim nerozumíte, stisknìte F1 a objeví se nápovìda. V
našem pøípadì mužete zadat
znak b jako BothSides neboli „na
obì strany“ a plochy budou vytaženy na obì strany osy y. Køivky
vytáhnìte tak, aby výsledné plochy v pohledu Top o kousek pøesáhly obrys telefonu. Obì pùvodní køivky zùstanou vybrané, tak je
hned smažte, už je nebudeme
potøebovat. Stejným zpùsobem
ještì vytáhnìte obrys telefonu v
pohledu Right, opìt musí pøesahovat oba profily. Mìli byste obdržet tøi protínající se plochy, podobnì jako na renderu na obrázku (plochy byly pro názornost
obarveny a èásteènì zprùhlednìny). Pøipomínám, že tento tvar je
z dùvodù úspory místa zjednodušen. Pokud nechcete, aby mìl telefon rovné boky, postupujte takto: oøíznìte horní a spodní plochu
obrysem telefonu a mezi tyto plochy napasujte nìkolik øezù pomocí pøíkazu Orient. Pak tyto øezy
potáhnìte plochou a hrany obou
ploch použijte jako trasy (Sweep2Rails).
Teï si plochy navzájem odstøihneme. Spuste pøíkaz Trim a jako
støihací nástroj vyberte vertikální
obrysovou plochu telefonu a
stisknìte pravé tlaèítko myši nebo
ENTER. Touto plochou odstøihnìte vnìjší kraje obou horizontálních
profilových ploch. Musíte kliknout
opravdu na vnìjší èást ploch (ty,
které pøesahují obrysovou plochu), jinak byste odstøihnuli vnitøek. V dalším kroku si odstøihnete
pøesahující èásti obrysové plochy.
Opìt spuste pøíkaz Trim a jako
støihací nástroje vyberte obì horizontální profilové plochy. Pomocí
tìchto nástrojù odstøihnìte pøesahující èásti vertikální obrysové plochy. Možná se vám to bude dìlat
lépe, když budete pracovat v perspektivním oknì, které si dvojklikem na jeho titulek zvìtšíte na celou obrazovku. Mìjte na pamìti,
že bìhem støíhání mùžete neustále libovolnì pohybovat s pohledem, což vám ulehèí orientaci v
3D prostoru. Všechny tøi plochy
pak spojte do tìlesa pøíkazem
Join. Pak už zbývá jen zaoblit hrany tohoto tìlesa. Spuste pøíkaz
FilletEdge a vyberte obì hrany tìlesa. Zadejte polomìr zaoblení, já
jsem ve svém pøípadì zadal 1
jednotku. Tìleso by mìlo vypadat
zhruba takto.
Z tìlesa si nyní vyjmete horní
plochu, se kterou budete dále
pracovat. Zadejte pøíkaz ExtractSrf a vyberte horní plochu
mobilu. Zbytek (teï už to není tìleso, solid, ale spojená plocha,
polysurface, protože obsahuje
volné hrany) skryjte pøíkazem
Hide. Teï na horní ploše vytvoøíte vyvýšené místo kolem displeje. Proto si pøíkazem ShowSelected zobrazte z množiny skrytých
objektù uzavøenou oválnou køivku, definující vyvýšeninu kolem
displeje. Po startu pøíkazu se zobrazí všechny skryté objekty.
Kliknìte na požadovanou køivku,
která má být viditelná a pak stisknìte ENTER nebo pravé tlaèítko
myši. Tato køivka zùstane zobrazena a ostatní opìt zmizí. Výsledek vidíte na dalším obrázku.
V pohledu Top si pomocí pøíkazu Split rozdìlte køivkou plochu.
Vyberte vnitøní „vykrojenou“ èást
plochy, kterou bude tøeba trochu
zdeformovat, aby byla víc vypouklá. Na tuto plochu (vystøiženou
elipsovitou) použijte pøíkaz RebuildSrf, abyste zvýšili stupeò plochy
a poèet øídicích bodù, aby byla
plocha deformovatelná. Parametry nastavte takto: poèet øídicích
bodù U=4 (minimálnì nutný poèet pro kubickou plochu), V=6 a
stupnì U=3, V=3. Po provedení
pøíkazu RebuildSrf však zároveò
dojde ke zrušení støihu plochy,
takže obdržíte zase pùvodní plochu bez výstøihu (zobrazena èervenì). Proto odstøihnìte nadby-
teènou èást plochy naší známou
elispovitou køivkou. Pak vyberte
ustøiženou elipsovitou plochu, zobrazte její øídicí body pøíkazem
PtOn a spuste pøíkaz ShrinkTrimmedSrf. Dojde k tzv. „smrštìní
podkladové plochy“, což souvisí s
interní reprezentací ploch s výstøihy v Rhinu a v podstatì se jedná o
to, že pùvodní plocha bude zmenšena k hranicím novì vystøižení
plochy. Pak vyberte øídicí body
podle obrázku a posuòte je trochu
nahoru v naznaèeném smìru. Mùžete je posunout všechny najednou nebo po dvojicích, chcete-li
jemnìji vyladit výsledný tvar.
Celou takto zdeformovanou plochu ještì posuòte trochu nahoru
a spuste pøíkaz Pipe – jedná se o
kreslení „potrubí“ kolem køivky.
Jako køivku – osu potrubí – vyberte hranu elipsovité plochy a zadejte polomìr potrubí. Já jsem zadal
2 jednotky. Poté tímto potrubím
rozdìlte (Split) elipsovitou plochu
a smažte potrubí i odstøižený kraj
plochy. Je to èasto používaná finta, jak pøipravit plochy na tvorbu
plynulého pøechodu (viz. následující obrázek). Dále si pøipravíme
horní plochu pro tvorbu plynulého
pøechodu. Ten pùjde z vypouklé
elipsovité plochy dolù k horní plo-
še telefonu, do které bude zapuštìn kolmo. Právì toto kolmé zapuštìní zajistíte tak, že spustíte
pøíkaz Extrude a vyberete hranici
elipsovitého otvoru v horní ploše
telefonu a vytáhnete plochu smìrem dolù do libovolné vzdálenosti. Pak mezi tìmito hranami (hrana
elipsovité plochy odstøižená potrubím a hrana plochy vytažené
dolù) vytvoøte pøíkazem Blend plynulý pøechod. V pøíkazu Blend zadejte pøitom parametr p jako PlanarSetions (rovinné øezy) a nakreslete se SHIFTem libovolnou
vertikální èáru, øezy tohoto pøechodu pak budou pìknì rovné.
Výsledek je zde. Skryjte svìtle
modrou plochu a naopak zobrazte dvì skryté køivky, definující
ohranièení èerného okolí displeje
a skrytou vystøiženou elipsovitou
plochu, ležící pod vypuklou èástí,
kterou jsme teï tvoøili. Spojte tuto
plochu, plynulý pøechod a horní
vypouklou elipsovitou plochu do
tìlesa. Vytáhnìte dvì køivky pøíkazem Extrude smìrem nahoru tak,
aby vzniklé plochy protnuly tìleso
a toto tìleso tìmito plochami rozdìlte. Vzniknou tøi spojené plochy.
(obrátit je mùžete parametrem f
jako Flip). Teï mùžete zaoblit ostré hrany zbabìlým pøíkazem FilletEdge, ale já vás nauèím lepší fintu. Už víte, jak vytvoøit plynulý pøechod pomocí potrubí. Teï si ukážeme, jak pomocí podobné finty
vytvoøit plynulý pøechod s promìnným polomìrem. Pøíkazem DupEdge zduplikujte všechny èásti
hran (hrany budou pravdìpodobnì rozdìleny na více èástí) a tyto
kousky spojte pomocí Join do jediné køivky. Staèí, když udìláte jen
prostøední a levý výøez pro tlaèítko,
pravý ozrcadlíte z levého. Poté pøíkazem Circle s volbou a jako
AroundCurve (kolem køivky) nakreslete kolmo k obìma køivkám
vždy po tøech kružnicích. Dvì
kružnice budou v koncových bodech a budou malé, o polomìru
øeknìme 0.2 jednotky. Druhá
bude vìtší a bude uprostøed, polomìr tøeba 0.4 jednotky. Pak
spuste funkci Sweep1Rail a vytvoøte potrubí tažením tøí kružnic
po køivce. Ještì bylo nutné o trochu prodloužit úzké konce potrubí
(pøíkaz ExtendSrf) protože neprotínaly zcela spojenou plochu a pøíkaz Split by se neprovedl. Rozdìl-
te (Split) tímto potrubím plochy a
vytvoøte mezi nimi plynulý pøechod
(Blend). Na obrázku vidíte výsled-
Teï si udìláme výøez pro tøi velá
tlaèítka pod displejem. Zobrazte tøi
skryté elipsy, definující tvar výstøihù pro tlaèítka. Posuòte elipsy
kousek pod spojenou plochu a
vytáhnìte je pøíkazem Extrude
smìrem nahoru. Zadejte pøitom
parametr t jako Tapered, vytažení
bude mít zkosené stìny. Já jsem
zadal úkos 10°, viz obrázek. Pak
pomocí pøíkazu BooleanDifference odeèetìte zkosené plochy od
vypouklé spojené plochy pod displejem. Pokud dopadne výsledek
jinak, než èekáte, zkontrolujte pøíkazem Dir smìr teèen objektù
né zaoblení. Vypadá podstatnì
elegantnìji než obyèejné zaoblení
s konstantním polomìrem. Podobnì vytvoøte výøez pro tlaèítko
vpravo nahoøe nad displejem.
Skryjte vše kromì èerné displejové èásti a zobrazte si køivku, definující tvar displeje (obdélník se
zakulacenými rohy). Pøíkazem ExtractSrf vyjmìte horní èást plochy
displejové èásti a zbytek (kromì
rovinné køivky displeje) zkryjte.
BØEZEN 2000
PIXEL 39
33
Rozdìlte (Split) køivkou plochu vznikne prùzor displeje. Zduplikujte prùzor (Ctrl + C, Ctrl + V) a
na duplikát aplikujte funkci SetPt.
V dialogovém oknì vypnìte osy x
a y, ponechte zapnutou jen osu
z. Pak v èelním nebo boèním pohledu posuòte sklenìný prùzor
smìrem dolù tak hluboko, jak
hluboko pod sklenìným krytem
chcete mít displej. Všimnìte si,
že došlo zároveò ke zploštìní
sklenìného krytu (protože všechny body mají nastaveny identické
z-ové souøadnice. Na tuto plochu
mùžete pozdìji mapovat texturu
displeje. Ještì vytvoøte boèní stìnu vnitøku displeje - spuste pøíkaz Loft a jako vstup použijte hrany pùvodní sklenìné plochy a
zploštìlé kopie. V závislosti na
hloubce displeje budete možná
muset v dolní ploše displejové
èásti vystøihnout otvor ve tvaru
displeje, pøípadnì ji vyjmout ze
spojené plochy a smazat úplnì.
Tím je displejová èást hotová.
V této èásti si vytvoøíme vybrání
v místì sluchátka v horní èásti telefonu. Zobrazte si skrytou elipsu,
která definuje tvar vybrání. Zapnìte si uchopování kvadrantù a støedù (Osnap -> Quad, Cen) a
spuste funkci pro kreslení elipsoidu (Ellipsoid). Na výzvu, abyste
zadali støed elipsoidu najeïte
myší nìkam na elipsu, ne do jejího støedu. Chcete-li uchopit støed,
musíte totiž najet myší na obvod
objektu, ne do jeho støedu, jak si
možná myslíte. Pak definujte osy
elipsoidu na základì os elipsy (v
tom vám zase pomùže uchopování kvadrantù). Na výšku udìlejte elipsoid spíše nízký, nìco jako
placatou a šišatou lentilku. Pomocí funkce OrientOnSrf napolohujte
elipsoid na požadované místo na
ploše (napøed vyberete elipsoid,
pak plochu, na kterou chcete elipsoid umístit, pak pomocí uchopování vyberete støed elipsoidu a
poté ho v pohledu Top umístíte
na požadované místo). Booleovsky odeètìte (BooleanDifference)
elipsoid od plochy a pomocí již
známé finty s potrubím vytvoøte
plynulý pøechod mezi plochou a
odeèteným elipsoidem (prohlubní). Aktivní jedinci ještì vytvoøí tìlesa zvukových otvorù a booleovsky je odeètou od prohlubnì, šplhouni jim ještì zaoblí hrany. Tak
34
PIXEL 39
jak jsme na tom? Už jste nedoèkaví? Tak si zobrazte skryté plochy a vyrenderujte si telefon pøíkazem Render (pøedtím ještì mùžete nastavit rùzné parametry v panelu Render dialogového okna
Options). No, nevypadá to zle.
A teï se vrhneme na tlaèítka.
Skryjte vše kromì horní horizontální plochy s elipsovitým otvorem a zobrazte køivky všech 12
základních numerických tlaèítek a
dvou tlaèítek nad nimi. Horní plochu tìmito tlaèítky rozdìlte (Split)
a vnitøní èásti smažte (nejlépe tažením okna v pohledu zepøedu
nebo z boku, ne v pohledu shora,
protože byste si smazali i køivky
tlaèítek a ty budete ještì potøebovat). Rhino 1.1 naštìstí umožòuje
vybrat více støihacích nástrojù najednou, takže nemusíte opakovat
pøíkaz pro každou køivku zvl᚝,
ale mùžete je vybrat všechny najednou. Hrany tìchto otvorù vytáhnìte smìrem dolù (Extrude)
do libovolné hloubky, stejnì je
pak smažete. Tato hloubka však
musí být vìtší než polomìr zaoblení, které provedete za chvilku.
Spojte (Join) všechny vytažené
plochy s horní plochou a u všech
proveïte zaoblení hran (FilledEdge, já jsem zadal polomìr 0.3
jednotky). Chcete-li plynulejší
pøechod, použijte fintu s potrubím
a plynulým pøechodem. Výsledná
spojená plocha je vidìt zde.
Místa už moc nezbývá, tak nebudeme dìlat s tlaèítky žádné složitosti. Smažte køivky tlaèítek a ponechte jen první dvì ze spodní
øady (tøetí tlaèítko vznikne ozrcadlením prvního a další øady vytvoøíme klonováním spodní øady). Vyberte prostøední spodní tlaèítko
(bývá zde èíslo 0) a spuste pøíkaz
BØEZEN 2000
ZoomSelectedAll, aby se pøiblížilo
ve všech pohledech. Pomocí
uchopování Cen, klávesy SHIFT a
pøíkazu Line nakreslete osu tlaèítka, jejíž výška bude zároveò definovat i výšku tlaèítka. Pak si ve
spodním stavovém øádku zapnìte
režim Planar a režimy uchopování
End a Quad. Pøíkazem Curve pak
nakreslete profil tlaèítka, který
bude vycházet z horního konce
osy tlaèítka a bude konèit na elipse v jejím kvadrantu. Pak tento
profil zrotujte po po trase (elipse)
pøíkazem RailRevolve. Na obrázku
vidíte hotové tlaèítko, všimnìte si
vtipnì zvýraznìné trasy (zelená),
profilové køivky (èervená) a osy
(modrá). Podobnì postupujte i s
levým tlaèítkem, s tím rozdílem, že
musíte osu a jeden konec profilu
(toho, který leží na trase) umístit
ruènì, protože se jedná o zdeformovanou elipsu a nefunguje zde
uchopování støedu a kvadrantù.
Pak pomocí pøíkazu Mirror ozrcadlete levé tlaèítko doprava, vyberte všechny tøi tlaèítka a pøíkazem Array vytvoøte pole tìchto tlaèítek (já jsem vytvoøil pole 4 øad ve
smìru osy y s rozteèí 4.95 jednotky). Nakonec ještì udìlejte obdobným zpùsobem jedno tlaèítko
vpravo nahoøe nad displejem.
V boèním pohledu Right posuòte jednotlivé øady tlaèítek na
svá místa. Celý výše uvedený
postup zopakujte pro tlaèítko
vpravo nahoøe nad displejem a
pro dvì tlaèítka nad numerickými
tlaèítky - opìt staèí vytvoøit pouze
jedno tlaèítko a druhé ozrcadlit.
Zbývají poslední tøi velká tlaèítka
pod displejem. Jejich tvorbu trochu zjednodušíme. Skryjte všechny objekty a zobrazte pouze spojenou plochu s výøezy pro tøi velká tlaèítka a plochu s otvory pro
numerická tlaèítka. Tvar tlaèítek v
pohledu shora si nakreslete jako
novou køivku. Mohli byste sice
zduplikovat hrany okolních ploch,
ale vznikaly by zde zbyteèné problémy s ostrým rohem. Staèí,
když nakreslíte „pùdorys“ pouze
pro prostøední a levé tlaèítko, pravé opìt ozrcadlíte z levého.
Obì uzavøené køivky vytáhnìte s
úkosem 20 stupòù (Extrude s volbou t jako Tapered). Pak si nakreslete tvar profilu horních plošek tlaèítek, vytáhnìte je pomocí
Extrude do plochy a pak je umís-
tìte do vhodné polohy vùèi tlaèítkùm. Rozdìlte navzájem boèní a
horní plochy tlaèítek, tentokrát ale
jinak, než jste to dìlali na zaèátku
s tìlem telefonu (ne, že by to nešlo udìlat stejnì, ale proto, abyste
se toho víc nauèili). Spuste pøíkaz
Intersect a vyberte boèní a horní
plochu jednoho tlaèítka. Objeví se
prùniková køivka obou ploch. Totéž proveïte pro druhé tlaèítko.
Pak rozdìlte pøíkazem Split
všechny plochy pomocí tìchto
prùnikových køivek, spojte je pøíkazem Join dohromady a nakonec jim zaoblete hrany pøíkazem
FilletEdge. Levé tlaèítko ozrcadlete pøíkazem Mirror a všechna tøi
tlaèítka jsou hotová. Opìt pøipo-
mínám, že je to pouze náhradní
postup z nedostatku místa a tvar
tlaèítka není zcela pøesný.
Koneènì finišujeme – už zbývá
jen vytvoøit anténu. Zapnìte režim
uchopování End. Zobrazte si køivku antény a spuste pøikaz Revolve. Po výzvì, abyste vybrali osu
rotace, uchopte koncový bod na
špièce antény a pomocí SHIFTu
vytáhnìte smìrem dolù osu antény. Poté anténu Booleovsky seètìte s tìlem mobilu (BooleanUnion) a pøíkazem FilletEdge zaoblete pøechod mezi anténou a tìlem mobilu. Pak ještì z estetických dùvodù rozdìlte boèní plochu mobilu na horní (barevnou) a
spodní (èernou) èást. Zrychlím to:
pøíkazem ExtractSrf vyjmìte boèní stìnu mobilu a pak ji pøíkazem
SplitSrf rozdìlte hlavní køivkou v
horizontálním smìru na dvì poloviny. Detail antény je na obrázku.
A je to. Pokud jste postupovali
podle návodu, mìl by vᚠtelefon
vypadat podobnì jako ten na zaèátku èlánku.

Podobné dokumenty

Město se rozpadá, starosta je v klidu Pochyby o zneužití

Město se rozpadá, starosta je v klidu Pochyby o zneužití hlasovali pro odtržení, taky by mi vadilo, kdyby mocipáni rozhodovali, jak rozhodují. A jak že to vlastnì rozhodují? No po ránu si vzpomenou, že zruší dvì malé školy, aè ví, že se tím stejnì nic ne...

Více

Role dentální hygienistky v diagnostice a terapii plakem

Role dentální hygienistky v diagnostice a terapii plakem poslušnost a internalizace. Aby mohlo dojít k internalizaci, musí mít dentální hygienistka dostateèné znalosti v dané problematice. Pak je schopna být pøi výkladu vìrohodná a klient mùže názor pøij...

Více