Za kvalitní světové MBA zaplatíte jako za luxusní vůz

Komentáře

Transkript

Za kvalitní světové MBA zaplatíte jako za luxusní vůz
HN.IHNED.CZ 22. 3. 2011
Cena versus kvalita
Za kvalitní sv tové MBA zaplatíte jako za
luxusní v z
Školné za MBA v esku se obvykle pohybuje kolem dvou set až t í set tisíc. V zahrani í
m žete zaplatit i p t milion .
Hodnota školy je nejen v tom, co se manaže i nau í b hem studia, ale i v lidech, s nimiž se
seznámí. "Pokud máte MBA manažera mezinárodního renomé, tak je jasné, že takový
lov k zná v hlasné profesory z celého sv ta. A se svými zdatnými spolužáky asto d lá
spole ný byznys nebo n jak spolupracuje," íká headhunter Jan Bubeník. Investice do
studia v hodnot kolem p ti milion se podle n ho vyplatí. Hlavn ve zkušenostech, které
manaže i získají, i v rozší ení rozhledu a zp sobu myšlení.
Nap íklad Hana Šulcová ze spole nosti CN m la dvanáct let praxe v byznysu a MBA na
Nottingham Trent University ji posunulo na zcela jiný stupe manažerských dovedností. Dnes
zastává pozici obchodní editelky, již by bez studia vysoké školy možná ani nedostala.
Studium MBA tak zúro uje v praxi každý den.
Cenu studia MBA ovliv uje typ instituce, která je nabízí. Záleží na dané zemi, pov sti školy i
zp sobu studia. Pro stojí MBA v zahrani í od milionu výše? "To základní, co cenu ur uje,
jsou platy profesor ," vysv tluje Jana Ryšlinková, d kanka US Business School. "Profeso i
ve sv t jsou na špi kových školách vysoce cen ni. Když se podíváte, jak si vážíme svých
intelektuálních špi ek v esku, tak zjistíte, že nijak," dodává. Proto echa možná zarážejí
ceny v zahrani í. Jenže investici do studia je t eba posuzovat jako každou jinou investici, tedy
podle toho, jak se zhodnotí v budoucnosti. Za v hlasné školy a uznávané experty se platí
mnohem více než za neznámé lektory.
Prov te si akreditaci školy
Odborníci radí zájemc m o studium MBA rozhodovat se podle akreditace školy. Pro za átek
sta í t i základní. Americká má zkratku AACSB, anglická AMBRA. V evropském kontextu je
d ležitá EQUIS. V Anglii je nyní 117 škol nabízejících studium MBA, z toho jen 38
akreditovaných. To je první kritérium, které umož uje získat záruku kvality a zúžit volbu.
Do budoucnosti je d ležité, aby škola m la kredit u personalist . Žeb í ky se m ní, ale na
prvních místech se umis ují Coppead v Riu de Janeiru v Brazílii, Lancaster University
Management School v Británii, Trinity College v Irsku, McGill University v Montrealu v
Kanad i IMD v Lausanne ve Švýcarsku.
Jde o trend školy a kontakty
Kalkulace celkových náklad na studium MBA zahrnuje školné, p ípadn ubytování a ušlé
finan ní výnosy za dobu studia. Celkové náklady se pom ují s výd lky absolvent studia
MBA t i roky po absolvování školy. Titul MBA, který je respektován zam stnavateli, je
z ídkakdy levný. Nicmén jsou i školy, jež titul za p ijatelné ceny poskytují. T eba instituce
ve Skotsku a na severu Anglie nabízejí kurzy vynikající úrovn , p esto si za studium ú tují
mén než školy na jihu Británie. Je to t eba Lancaster Business School.
Jméno školy m že rozhodovat tehdy, když si personalista vybírá v mezinárodním týmu. V tší
svobodu má ten, kdo se chystá podnikat. "V titulech MBA byla v posledních dvaceti letech
inflace. Je rozdíl, jestli byl n kdo na Harvardu, nebo v obskurní lokalit , kde se neu í v
angli tin a nelze si ov it profesory. MBA je ale jen dopln k k tomu, co má manažer za
sebou ve své praxi," íká Jan Bubeník.
Trh s MBA je nasycený. Firmy nyní hodn šet í, proto instituce, které jej nabízejí, musejí být
vynalézavé. Ty nejprestižn jší za aly p ehodnocovat u ební programy. Bude to znamenat
pest ejší nabídku. Základní hodnota titulu MBA z ur ité školy se neodvíjí pouze od ceny za
studium, ale p ínosu v karié e. Žeb í ek nejprestižn jších škol MBA podle Finacial Times a
to, jak absolvent m narostly platy, najdete na
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/emba-rankings-2010.
Školné na MBA
98 tisíc korun
Business Institut zavádí nap íklad od 1. ervna nový MBA program s názvem Informa ní
technologie.
225 tisíc
Tolik zaplatíte Vysoké škole finan ní a správní, která poskytuje MBA program v sou innosti
s City University of Seattle.
p es 318 tisíc
Brno Business School. V prvním roce zaplatíte bez DPH 149 tisíc, ve druhém pak 169 tisíc
korun.
750 000 korun
US Business School. Za tuto cenu máte jistotu, že vám p ednášejí stejn dob í profeso i jako v
Severní Americe, Brazílii nebo v Indii.
45 tisíc eur (1,1 milionu korun)
Zaplatíte na prestižní škole HEC Paris.
85 švýcarských frank (1,5 milionu korun)
Prestižní škola IMD, sen manažer , kte í cht jí mít titul MBA ze sv tov proslulé školy.

Podobné dokumenty

Otevřený dopis České asociace MBA škol

Otevřený dopis České asociace MBA škol Otevřený dopis České asociace MBA škol. V současné době se v ČR objevila řada institucí, které nabízejí studium MBA bez potřebné kvality a žádoucí akreditace. To výrazným způsobem ohrožuje úroveň a...

Více

PDF - CETA

PDF - CETA Chapman University, založená roku 1861, je jednou z nejstarších a nejprestižnějších soukromých univerzit v Kalifornii. Poskytuje vzdělání na nejvyšší akademické úrovni a daří se jí vychovávat vysoc...

Více