BMW_i3_REX_E_1 - Synot Auto as

Komentáře

Transkript

BMW_i3_REX_E_1 - Synot Auto as
BMW i
Nabídka nového vozidla
Kupující
3ĴHGYiGčFt Ył] Synot Auto a.s.
7ĴtGD T.Bati, 400
Zlín, 76001
ĀtVOR zákazníka
Telefon
E-mail
Ā nabídky
Prodávající osoba
Telefon
Fax
+420-577112211
Mobil
Datum
Smluvní agent zastupující
prodávajícího
5169
[email protected]
07.06.2016
110071
Synot Auto a.s.
Synot Auto a.s.
+420577112211
+420577112233
E-mail
Datum Y\WYRĴHQt
3ĴHGPčW
Nabízející
BMW Vertriebs GmbH
10.07.2015
Nabídka nového vozidla ā 110071
Vážená paní/vážený pane,
GčNXMHPH Vám za Váš zájem o náš produkt. Níže najdete naši nabídku na Vámi vybrané vozidlo. Tato
nabídka je pouze informativní a není nabídkou na X]DYĴHQt smlouvy.
Sídlo
Siegfried-Marcus-Strasse 24,
5021, Salzburg , Rakousko
=DSViQD v REFKRGQtP UHMVWĴtNX
YHGHQpP =HPVNòP soudem
Salzburg pod ātVOHP FN 63069 z
jednající v Ā5
SURVWĴHGQLFWYtP
BMW Vertriebs GmbH
RUJVORŌND ĀHVNi republika
Sídlo
Office Park Centrum
Nové Butovice
Burcharova 1423/6
CZ – 158 00 Praha 5
,Ā
275 64 720
Zapsána v obchodním
UHMVWĴtNX YHGHQpP u 0čVWVNpKR
soudu v Praze, VSLVRYi ]QDāND
A 54535
Telefon
844269835
Internet
www.bmw.cz/bmwi
Bankovní spojení
Raiffeisenbank a.s.
ĀtVOR ~āWX
5060012575/5500
IBAN CZ7655000000
005060012575
SWIFT RZBCCZPP
Jednatelé
Andrea Castronovo
Guenter Schuster
UID ATU6242866
DVR-Nr. 0761443
Model BMW i3 REX
Technická data
Výkon
Emise CO2
6SRWĴHED benzínu (v kombinovaném provozu)
6SRWĴHED el. energie
kW
g/km
l/100km
kWh/100km
125
13
0,6
13,5
BMW i
3ĴHGPčW
Zákazníka
Datum
Platné do
Strana
Nabídka nového vozidla ā 110071
3ĴHGYiGčFt Ył] Synot Auto a.s.
07.06.2016
30.06.2016
2/9
Vozidlo:
Model BMW i3 REX
Capparis White (bílá) v kombinaci s BMW i Blue (modrá)
Látka "Neutronic" Aragats Grey / Black (šedá / āHUQi
1Z41
B85
BHGI
.ā
.ā
.ā
1.058.200,00
0,00
0,00
2G6
.ā
18.512,00
322
494
4U7
4U8
7AQ
7GA
249
.ā
.ā
.ā
.ā
.ā
.ā
.ā
11.102,00
8.736,00
15.860,00
26.182,00
0,00
74.022,00
430
.ā
442
473
493
.ā
.ā
.ā
521
.ā
534
.ā
544
.ā
5A2
606
7NW
.ā
.ā
.ā
Výbava
Sériová výbava
Interní
Kontrola tlaku v pneumatikách
Sada na opravu pneumatik
Výstražný trojúhelník a OpNiUQLāND
9òNRQQčMĺt napájení
Deaktivace airbagu spolujezdce
E-Call (automatické/manuální volání v SĴtSDGč nouze)
Teleservices
Remote Services (dálkové ovládání vybraných funkcí vozu
mobilem)
Volitelná výbava
19"BMW i kola z lehké slitiny "Turbine styling 429" s
kombinovanými pneumatikami
Komfortní SĴtVWXSRYò systém
9\KĴtYiQt sedadel pro ĴLGLāH a spolujezdce
Rychlonabíjení VWHMQRVPčUQòP proudem
Rychlonabíjení VWĴtGDYòP proudem
Certifikát baterie
Paket Comfort Advanced
0XOWLIXQNāQt volant
9QLWĴQt a YQčMĺt zrcátka s automatickým tlumením
odrazivosti
Držák QiSRMł
3ĴHGQt loketní RSčUND
Odkládací paket YāHWQč 12 V zásuvky
'HĺľRYò senzor a automatická aktivace VYčWORPHWł
SĴL snížené viditelnosti
Automatická klimatizace
Systém pro automatické udržování rychlosti s
brzdnou funkcí
LED VYčWORPHW\
1DYLJDāQt systém Business
BMW Service Inclusive - 5 let/60.000 km
230
2VB
2VC
428
570
5DA
6AC
6AE
6AP
18.512,00
0,00
BMW i
3ĴHGPčW
Zákazníka
Datum
Platné do
Strana
Nabídka nového vozidla ā 110071
3ĴHGYiGčFt Ył] Synot Auto a.s.
07.06.2016
30.06.2016
3/9
Paket ConnectedDrive
ConnectedDrive Services
Real Time Traffic Information (informace o KXVWRWč
provozu)
Concierge Services (telefonický LQIRUPDāQt servis)
ĀHVNi jazyková verze
ĀHVNò návod k obsluze / servisní sešit
7S9
6AK
.ā
.ā
6AM
.ā
6AN
8A4
8AL
.ā
.ā
.ā
17.706,00
0,00
0,00
8UāHQt kupní ceny:
Ceníková cena bez DPH
.ā
1.032.092,56
Cena bez DPH
DPH 21%
.ā
.ā
1.032.092,56
+ 216.739,44
.ā
1.248.832,00
Celkem YāHWQč DPH
BMW i
3ĴHGPčW
Zákazníka
Datum
Platné do
Strana
Nabídka nového vozidla ā 110071
3ĴHGYiGčFt Ył] Synot Auto a.s.
07.06.2016
30.06.2016
4/9
Nabídka BMW Connected Drive s integrovanými službami je VRXāiVWt této nabídky. Poskytování Služeb
BMW ConnectedDrive se ĴtGt Všeobecnými obchodními podmínkami a podmínkami užívání služeb BMW
ConnectedDrive. Služby BMW ConnectedDrive jsou blíže vymezeny v dokumentu Služby BMW
ConnectedDrive – Informace. Oba dokumenty jsou pro Vaši informaci SĴLORŌHQ\ k této nabídce.
V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že YSĴtSDGč pokud budou Služby BMW ConnectedDrive
deaktivovány, bude VRXāDVQč deaktivována také SIM karta zabudovaná ve vozidle.
Tato nabídka je nezávazná, pouze informativní a PłŌH se ]PčQLW Bližší informace získáte od Synot Auto
a.s., telefon +420577112211 .
9SĴtSDGč že budete uzavírat kupní smlouvu na vozidlo BMWi, podmínky této smlouvy se budou
v podstatných ohledech shodovat s Informativními podmínkami NRXSč vozidla BMWi, které jsou pro Vaši
informaci SĴLORŌHQ\ k této nabídce.
3ĴL YòSRāWX kupní ceny nabízeného vozidla se v souladu VāOiQNHP II Informativních podmínek pro koupi
vozidla BMWi aktuální sazba DPH platná v den vystavení zálohové faktury, jakož i SĴtSDGQp ]PčQ\ právních,
zejména GDĪRYòFK SĴHGSLVł
Preferovaný datum SĴHGiQt ____ / ____
S úctou,
Synot Auto a.s.
Na ]iNODGč plné moci
BMW i
Nabídka nového vozidla ā 110071
3ĴHGPčW
07.06.2016
5/9
Datum
Strana
Informativní podmínky pro koupi
vozidla BMW i
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ÔāLQQRVW
NXSQt
smlouvy
/
SĴHYRG
YODVWQLFNòFK SUiY a ]iYD]Nł NXSXMtFtKR
9HĺNHUi XVWDQRYHQt NXSQt smlouvy VYòMLPNRX
tohoto āOiQNX I a āOiQNX X QtŌH QDEòYDMt ~āLQQRVWL
GRUXāHQtP GRGDWHāQpKR SRWYU]HQt SURGiYDMtFtKR
NXSXMtFtmu („Potvrzení kupní smlouvy“). Vzor
3RWYU]HQt NXSQt smlouvy je SĴLORŌHQ
6POXYQt agent nebo SURGiYDMtFt GRUXāt NXSXMtFtPX
3RWYU]HQt NXSQt smlouvy, a to EXă RVREQč SĴL
X]DYĴHQt NXSQt smlouvy nebo QiVOHGQč
elektronickou SRĺWRX na e-mailovou adresu
uvedenou YNXSQt VPORXYč nebo GRSRUXāHQòP
dopisem na adresu uvedenou YNXSQt VPORXYč
3RWYU]HQt NXSQt smlouvy bude NXSXMtFtPX
GRUXāHQR QHSURGOHQč po SĴLGčOHQt YòUREQt kapacity
vozidla, QHMSR]GčML YĺDN do 30 GQł od X]DYĴHQt
NXSQt smlouvy.
Potvrzení kupní smlouvy se bude ve veškerých
podVWDWQòFK QiOHŌLWRVWHFK shodovat VSĴLORŌHQòP
vzorem (Vzor 3RWYU]HQt NXSQt smlouvy).
Potvrzení kupní smlouvy zaslané elektronickou
poštou na e-mailovou adresu uvedenou v kupní
VPORXYč se považuje za GRUXāHQp v den odeslání
e-mailové zprávy. Potvrzení kupní smlouvy
zaslané GRSRUXāHQòP dopisem poštou se
považuje za GRUXāHQp po uplynutí āW\Ĵ pracovních
GQł ode dne, kdy bylo odesláno. 9SĴtSDGč
osobního SĴHGiQt se Potvrzení kupní smlouvy
považuje za GRUXāHQp okamžikem jeho SĴHGiQt
kupujícímu.
Pokud smluvnt agent nebo SURGiYDMtFt NXSXMtFtPX
QHGRUXāt 3RWYU]HQt NXSQt smlouvy ve OKłWč 30 GQt
ode dne X]DYĴHQt NXSQt smlouvy, SĴtSDGQč pokud
SURGiYDMtFt SRWYU]HQt smlouvy RGPtWQH a
NXSXMtFtKR o tom informuje MDNòPNROL ]SłVREHP
YHĺNHUi SUiYD a povinnosti Y\SOòYDMtFí z této kupní
smlouvy zanikají a smlouva se tímto ruší.
ĀOiQHN I a āOiQHN X QtŌH QDEòYDMt ~āLQQRVWL
podpisem smlouvy.
Kupující potvrzuje, že vozidlo nezískal k
okamžitému nebo brzkému následnému prodeji,
nýbrž k vlastnímu užívání jako NRQHāQò zákazník.
Kupující se zavazuje, že po dobu 4 PčVtFł po
dodání vozidla nepostoupí práva vznikající z kupní
smlouvy ani kupní smlouvu jako celek za
YòGčOHāQòP ~āHOHP ani v daném období vozidlo
za YòGčOHāQòP ~āHOHP neprodá. To neplatí,
pokud dojde NQHSĴHGYtGDQòP nebo YòMLPHāQòP
okolnostem, YGłVOHGNX kterých nelze po
kupujícím VSUDYHGOLYč požadovat, aby si vozidlo
ponechal QDSĴ YSĴtSDGč vážného poškození
YGłsledku nehody), nebo pokud prodávající XGčOLO
StVHPQč VYłM SĴHGFKR]t souhlas s postoupením
práva kupujícího nebo s prodejem vozidla.
Pokud v rozporu VSĴHGFKR]tP odstavcem dojde
k prodeji vozidla za YòGčOHāQòP ~āHOHP je
NXSXMtFt povinen zaplatit SURGiYDMtFtPX VPOXYQt
pokutu ve YòĺL 15% z NXSQt ceny vozidla bez
DPH.
II. Rozvazovací podmínka
1. Prodej
vozidla
PłŌH
EòW
ILQDQFRYiQ
SURVWĴHGQLFWYtP OHDVLQJRYp VSROHāQRVWL Pro tento
SĴtSDG se VMHGQiYi UR]YD]RYDFt SRGPtQND WpWR
NXSQt smlouvy, na ]iNODGč NWHUp tato NXSQt
smlouva
pozbude
platnosti
a
~āLQQRVWL
RNDPŌLNHP kdy dojde NX]DYĴHQt NXSQt smlouvy
mezi SURGiYDMtFtP a poskytovatelem leasingu a
]iURYHĪ NX]DYĴHQt OHDVLQJRYp smlouvy āL QiMHPQt
smlouvy) mezi poskytovatelem leasingu a
NXSXMtFtP
2. Pro SĴtSDG že dojde k zániku kupní smlouvy
VSOQčQtP rozvazovací podmínky, je prodávající
RSUiYQčQ ]DSRātWDW na úhradu kupní ceny
sjednané s leasingovou VSROHāQRVWt SHQčŌLWp
SOQčQt které bylo již poskytnuto kupujícím; má se
tedy za to, že kupující za leasingovou VSROHāQRVW
již DOHVSRĪ āiVWHāQč plnil.
III. 8UāHQt NXSQt ceny
1. Uvedené ceny jsou ceny prodávajícího platQp v
den X]DYĴHQt smlouvy.
2. Kupní cenou je cena bez DPH uvedená v kupní
VPORXYč Kupní cena bude navýšena o āiVWNX
DPH podle sazby platné v den vystavení zálohové
faktury.
3. Dojde-li v období mezi X]DYĴHQtP kupní smlouvy a
vystavením zálohové faktury ke ]PčQč právních
SĴHGSLVł zejména GDĪRYòFK SĴHGSLVł a tato
]PčQD ovlivní kupní cenu vozidla, bude kupní
cena odpovídajícím ]SłVREHP upravena.
IV. Platba
1. .XSQt cena, QDYòĺHQi o DPH, YāHWQč ceny za
SRVN\WQXWt YHĺNHUòFK GRGDWHāQòFK VOXŌHE je
VSODWQi ve dvou āiVWNiFK YŌG\ podle data
splatnosti XYHGHQpKR v SĴtVOXĺQp]iORKRYp IDNWXĴH
.XSXMtFt REGUŌt SUYQt ]iORKRX fakturu, ]QčMtFt na
100 000 .ā pro model BMW i3 respektive
500 000 .ā pro model BMW i8, ]iURYHĪ s
3RWYU]HQtP NXSQt smlouvy; druhou ]iORKRYRX
fakturu, ]QčMtFt na ]EòYDMtFt āiVW NXSQt ceny,
QiVOHGQč NXSXMtFt REGUŌt SĴLEOLŌQč WĴL WòGQ\ SĴHG
GRGiQtP vozidla. .RQHāQRX fakturu NXSXMtFt REGUŌt
SĴL SĴHGiQt vozidla.
2. .XSXMtFt NWHUò QHQt VSRWĴHELWHOHP Pi SUiYR
]DSRātWDW VYp SRKOHGiYN\ Y\SOòYDMtFt ]NXSQt
smlouvy oproti SRKOHGiYNiP SURGiYDMtFtKR pouze
pokud SURGiYDMtFt SRKOHGiYNX NXSXMtFtKR YòVORYQč
uznal nebo pokud byla SRKOHGiYND NXSXMtFtKR
SĴL]QiQD SUDYRPRFQòP UR]KRGQXWtP soudu nebo
MLQpKR RUJiQX .XSXMtFt VPt Y\XŌtW ]DGUŌRYDFtKR
SUiYD pouze k ]DMLĺWčQt VYp VSODWQp SRKOHGiYN\
Y\SOòYDMtFt ]NXSQt smlouvy.
BMW i
3ĴHGPčW
Datum
Strana
Nabídka nového vozidla ā 110071
07.06.2016
6/9
V. 'RGiQt a RSRŌGčQp GRGiQt
1. Data a OKłW\ GRGiQt jsou VWDQRYRYiQ\ StVHPQč a
to jako QH]iYD]Qp Na ŌiGRVW NXSXMtFtKR kterou je
PRŌQp SURGiYDMtFtPX VGčOLW QHMGĴtYH po GRUXāHQt
GUXKp ]iORKRYp faktury, VGčOt VPOXYQt agent
NXSXMtFtPX ]iYD]QRX OKłWX GRGiQt REMHGQDQpKR
vozidla. 'RGDFt OKłW\ SRātQDMt EčŌHW YRNDPŌLNX
X]DYĴHQt NXSQt smlouvy.
2. 9SĴtSDGč QH]iYD]QpKR data nebo OKłW\ GRGiQt
PłŌH NXSXMtFt SURGiYDMtFtKR vyzvat k GRGiQt
vozidla, pokud od QH]iYD]QpKR data nebo OKłW\
GRGiQt uplyne 12 nebo YtFH WòGQł u VNODGRYpKR
vozidla 10 nebo YtFH GQł 3URGiYDMtFt je povinen
dodat vozidlo ve OKłWč āW\Ĵ WòGQł od REGUŌHQt WpWR
Yò]Y\ k GRGiQt
3. Nedodá-li prodávající vozidlo ve OKłWiFK
uvedených v odstavci 2 tohoto āOiQNX je kupující
RSUiYQčQ odstoupit od kupní smlouvy.
4. Pokud prodávající SĴHNURāt závaznou OKłWX datum
nebo období pro dodání, je povinen dodat vozidlo
v GRGDWHāQp OKłWč āW\Ĵ WòGQł Nedodá-li
prodávající vozidlo v této GRGDWHāQp OKłWč je
kupující RSUiYQčQ odstoupit od kupní smlouvy.
5. Vznikne-li nedodáním vozidla nebo prodlením
prodávajícího kupujícímu škoda, vzdává se
kupující práva na náhradu škody YSĴtSDGč kdy
škoda vznikla bez ]DYLQčQt prodávajícího nebo
byla
]SłVREHQD
]DYLQčQtP
prodávajícího
z nedbalosti.
Prodávající
URYQčŌ
nenese
RGSRYčGQRVW YSĴtSDGč že by ke vzniku škody
došlo i YSĴtSDGč YāDVQpKR dodání. Práva
VSRWĴHELWHOH nejsou tímto āOiQNHP GRWāHQD
6. Omezení RGSRYčGQRVWL podle tohoto āOiQNX se
nevztahuje na SĴtSDG\ vzniku škody na zdraví a na
ŌLYRWč úmyslné škody āL škody ]SłVREHQp
hrubou nedbalostí.
7. 9SĴtSDGč zásahu vyšší moci nebo vzniku poruch
v provozu u prodávajícího nebo jeho GRGDYDWHOł
které prodávajícímu bez jeho ]DYLQčQt GRāDVQč
zabrání dodat SĴHGPčW NRXSč YāDV prodlužují se
OKłW\ stanovené v odstavci 1 až 5 o dobu trvání
WčFKWR okolností ]SłVREXMtFtFK poruchy v provozu.
Pokud takové okolnosti povedou NRSRŌGčQt
dodání delšímu než 4 PčVtFH SRātWiQR od
posledního dne OKłW\ XUāHQp dle odstavce 2, YčWD
první tohoto āOiQNX nebo od posledního dne
závazné OKłW\ dle odstavce 1 tohoto āOiQNX má
kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Další
práva na odstoupení nejsou touto okolností
GRWāHQD Za zásah vyšší moci se považují
zejména: YiOHāQp události, REāDQVNp nepokoje,
teroristické
útoky,
GłVOHGN\
kontaminace
ionizujícím ]iĴHQtP extrémní SRYčWUQRVWQt
podmínky YāHWQč záplav) a další PLPRĴiGQp
QHSĴHGYtGDWHOQp a QHSĴHNRQDWHOQp SĴHNiŌN\
vzniklé nezávisle na YłOL prodávajícího.
8. Pokud prodávající nebo výrobce Y\XŌtYi StVPHQD
a/nebo ātVOD za ~āHOHP R]QDāHQt GDQp NXSQt
smlouvy nebo vozidla, nelze jenom ]WpWR
VNXWHāQRVWL odvozovat MDNiNROLY SUiYD
VI. 3ĴHY]HWt
1. .XSXMtFt je povinen SĴHY]tW si REMHGQDQp vozidlo do
14 GQł od RNDPŌLNX REGUŌHQt R]QiPHQt o tom, ŌH
vozidlo je SĴLSUDYHQR NY\]YHGQXWt 6NXWHāQRVW ŌH
vozidlo je SĴLSUDYHQR NY\]YHGQXWt PłŌH EòW
NXSXMtFtPX R]QiPHQD MDNòPNROL ]SłVREHP
.XSXMtFtPX bude vozidlo SĴHGiQR VPOXYQtP
agentem SURGiYDMtFtKR XYHGHQòP ve VPORXYč
2. Pokud si kupující ve výše uYHGHQpP REGREt
vozidlo QHSĴHYH]PH PłŌH SURGiYDMtFt Y\XŌtW VYòFK
]iNRQQòFK SUiY 'iOH v tomto SĴtSDGč NXSXMtFt
XKUDGt SURGiYDMtFtPX VPOXYQt pokutu, MHMtŌ YòĺH āLQt
8% NXSQt ceny vozidla QDYòĺHQp o sazbu DPH
platnou v den Y\VWDYHQt GUXKp ]iORKRYp faktury.
3ĴtSDGQp XSODWQčQt QiURNX na QiKUDGX Y]QLNOp
ĺNRG\ v rozsahu SĴHY\ĺXMtFtP YòĺL VPOXYQt pokuty
QHQt WtPWR GRWāHQR
VII. Výhrada vlastnictví
1. 9ODVWQLFNp SUiYR k vozidlu SĴHFKi]t na NXSXMtFtKR (i)
~SOQòP ]DSODFHQtP NXSQt ceny a XKUD]HQtP
GDOĺtFK SĴtSDGQòFK ]iYD]Nł ]NXSQt smlouvy QDSĴ
]iYD]NX NXKUD]HQt QiNODGł na dopravu YSOQp YòĺL
nebo (ii) SĴHY]HWtP vozidla, a to podle toho, NWHUi z
WčFKWR VNXWHāQRVWt nastane SR]GčML
2. 1DEòYili NXSXMtFt na ]iNODGč MHGQp NXSQt smlouvy
YtFH QHŌ jedno vozidlo, ]łVWiYi SURGiYDMtFt
YODVWQtNHP YĺHFK vozidel QDEòYDQòFK podle
SĴHGPčWQp NXSQt smlouvy DŌ do RNDPŌLNX kdy
NXSXMtFt XKUDGt NXSQt cenu YHĺNHUòFK vozidel
QDEòYDQòFK podle SĴHGPčWQp NXSQt smlouvy a
VSOQt
SĴtSDGQp
GDOĺt
]iYD]N\
Y\SOòYDMtFt
]SĴHGPčWQp NXSQt smlouvy QDSĴ ]iYD]HN
N~KUDGč QiNODGł na dopravu). 3URGiYDMtFt je na
]iNODGč Yò]Y\ NXSXMtFtKR povinen Y]GiW se YòKUDG\
YODVWQLFWYt jakmile NXSXMtFt ]DSODWt NXSQt cenu
YHĺNHUòFK vozidel QDEòYDQòFK na ]iNODGč
SĴHGPčWQp NXSQt smlouvy, QHVSRUQč Y\URYQi
SĴtSDGQp GDOĺt ]iYD]N\ WòNDMtFt se WčFKWR vozidel a
poskytne GRVWDWHāQp ]iUXN\ na RVWDWQt SĴtSDGQp
]iYD]N\ Y\SOòYDMtFt ]SĴHGPčWQp NXSQt smlouvy,
MDNRŌ i z RVWDWQtFK ]iYD]NRYòFK Y]WDKł X]DYĴHQòFK
mezi SURGiYDMtFtP a NXSXMtFtP
3. 9SUłEčKX trvání výhrady vlastnictví má právo mít u
sebe RVYčGāHQt o registraci vozidla, āiVW II.
(technický SUłND] pouze prodávající.
4. Po dobu platnosti výhrady vlastnictví nesmí
kupující vozidlo zcizit ani poskytnout právo užívání
vozidla WĴHWt RVREč
5. Pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou
kupní ceny, má prodávající právo odstoupit od
smlouvy.
6. Pokud z MDNpKRNROLY GłYRGX dojde NRGVWRXSHQt
od NXSQt smlouvy a vozidlo se RSčW stane
YODVWQLFWYtP SURGiYDMtFtKR NWHUò jej SĴHYH]PH
VWDQRYt se hodnota vozidla na ]iNODGč DNWXiOQt WUŌQt
ceny vozidla.
BMW i
3ĴHGPčW
Datum
Strana
Nabídka nového vozidla ā 110071
07.06.2016
7/9
7.
8.
9.
Na žádost kupujícího, kterou kupující PłŌH
prodávajícímu VGčOLW pouze QHSURGOHQč poté, co
prodávající SĴHYH]PH ]SčW vozidlo, bude aktuální
tržní
cena
vozidla
stanovena
posudkem
VSROHāQRVWL DEKRA Automobil a.s. Náklady
SRĴt]HQt znaleckého posudku nese kupující.
Pokud došlo k odstoupení ]GłYRGł za které
odpovídá kupující, který není VSRWĴHELWHOHP je
prodávající RSUiYQčQ požadovat po kupujícím
náhradu veškerých QiNODGł spojených se
]SčWY]HWtP a dalším prodejem vozidla.
Právo prodávajícího na náhradu škody ]SłVREHQp
prodlením kupujícího s úhradou kupní smlouvy āL
vzniklé
v souvislosti
s tím
nejsou
tímto
ustanovením GRWāHQ\
VIII. 2GSRYčGQRVW za vady a ]iUXND za jakost
1. 3URGiYDMtFt poskytuje NXSXMtFtPX dvouletou ]iUXNX
za jakost vozidla ode dne SĴHY]HWt vozidla.
2. Pokud je kupující VSRWĴHELWHOHP jeho nároky
vyplývající ze záruky se ĴtGt zákonnými
ustanoveními. Takový kupující má zejména nárok
na:
a. EH]SODWQp RGVWUDQčQt vady, pokud vadu
lze odstranit bez ]E\WHāQpKR odkladu;
b. dodání nové VRXāiVWL vozidla, týká-li se
vada pouze VRXāiVWL vozidla;
c. SĴLPčĴHQRX slevu z kupní ceny;
d. GRGiQt QRYpKR vozidla bez vad, je-li to
vzhledem k povaze vady SĴLPčĴHQp
e. odstoupit od smlouvy, pokud jde o
odstranitelnou vadu, pro kterou QHQt
PRŌQp vozidlo ĴiGQč XŌtYDW pro
RSDNRYDQò YòVN\W vady po RSUDYč nebo
pro YčWĺt SRāHW vad. 2GVWRXSHQt je
PRŌQp GiOH v SĴtSDGč SRGVWDWQpKR
SRUXĺHQt smlouvy, za NWHUp se SRYDŌXMH
pouze QHRGVWUDQLWHOQi vada ]SłVREXMtFt
trvalou neprovozuschopnost vozidla.
3. Pokud NXSXMtFt QHQt VSRWĴHELWHOHP Pi ze ]iUXN\
za jakost pouze QiVOHGXMtFt QiURN\
a. bezplatné odstrDQčQt vady;
b. dodání nové VRXāiVWL vozidla, jedná-li se
o neodstranitelnou vadu dané VRXāiVWL
vozidla;
4. 1iURN ze ]iUXN\ WòNDMtFt se vad QHY]QLNi pokud se
vada nebo SRĺNR]HQt WòNi EčŌQpKR RSRWĴHEHQt
vozidla, pokud
a.
NXSXMtFt o YDGč neinformoval bez
]E\WHāQpKR odkladu po MHMtP ]MLĺWčQt
nebo
b. vozidlo bylo užíváno za podmínek, pro
které není homologované QDSĴ v zemi
odlišné od ]HPč první dodávky, která má
jiné KRPRORJDāQt požadavky), nebo
c. vozidlo nebylo ĴiGQč používáno āL bylo
používáno QHSĴLPčĴHQòP ]SłVREHP
d.
e.
f.
g.
5.
6.
7.
8.
QDSĴ SĴL motoristických VRXWčŌtFK a
závodech, nebo
vozidlo bylo servisováno āL opravováno
neodborným
]SłVREHP
v servisu
neautorizovaném BMW AG nebo
jakoukoliv jinou VSROHāQRVWt skupiny
BMW a kupující tuto VNXWHāQRVW
rozpoznal nebo PčO rozpoznat, nebo
ve vozidle jsou nainstalovány díly
neschválené výrobcem, nebo
GRĺOR k manipulaci vozidla nebo jeho
āiVWt
QDSĴ
software)
]SłVREHP
QHVFKYiOHQòP YòUREFHP nebo
kupující nedodržel SĴHGHSVDQp servisní
intervaly āL jiné uživatelské pokyny QDSĴ
kupující nepostupoval podle uživatelské
SĴtUXāN\
'DOĺt ]iNRQQi nebo VPOXYQt SUiYD NXSXMtFtKR
SĴHGHYĺtP v souvislosti se ]iUXNRX ]łVWiYDMt
QHGRWāHQD
Pokud se do 12 let po SĴHGiQt REMHYt koroze
karoserie vozidla nebo do 3 let po SĴHGiQt vada
laku, Pi NXSXMtFt bez ohledu na ]iNRQQRX nebo
VPOXYQt ]iUXNX SUiYR na GRGDWHāQRX QiSUDYX ze
strany SURGiYDMtFtKR Toto SUiYR Pi NXSXMtFt za
SRGPtQN\ ŌH GRGUŌHO YĺHFKQ\ SUDYLGHOQp VHUYLVQt
intervaly SĴHGHSVDQp YòUREFHP a nechal SĴL
VHUYLVQt SURKOtGFH SURYpVW kontrolu, SĴtSDGQč
opravu karoserie a podvozku vozidla. =iUXND na lak
a karoserii QHSODWt ]HMPpQD YSĴtSDGč ŌH ke vzniku
vady GRĺOR RGOpWQXWòP NDPtQNHP SRĺNUiEiQtP
SURKOXEQt nehodou nebo SRYčWUQRVWQtPL vlivy.
Postup SĴL RGVWUDĪRYiQt vad je následující:
a. 1iURN na RGVWUDQčQt vady PłŌH NXSXMtFt
uplatnit u SURGiYDMtFtKR nebo u
DXWRUL]RYDQpKR VHUYLVQtKR partnera BMW
i, MHMLFKŌ seznam je uveden na ZHERYp
VWUiQFH
BMW
i.
.XSXMtFt
bude
SURGiYDMtFtKR informovat YSĴtSDGč ŌH
SUYQt pokus o RGVWUDQčQt nebude
~VSčĺQò 9SĴtSDGč ŌH je QiURN R]QiPHQ
~VWQč bude NXSXMtFtPX GRGiQR StVHPQp
SRWYU]HQt o SĴLMHWt R]QiPHQt
b. Pokud je NYłOL YDGč vozidlo neschopno
provozu,
informuje
kupující
autorizovaného servisního partnera BMW
i, jejichž seznam je uveden na webové
stránce BMW i.
c. =iUXND Y\SOòYDMtFt ]NXSQt smlouvy se
vztahuje WDNp na Y\PčQčQp GtO\ YSĴtSDGč
ŌH ]iUXND na vozidlo a ]Qt Y\SOòYDMtFt
SUiYD NXSXMtFtKR jsou VWiOH SODWQp
d. Všechny Y\PčQčQp díly se stávají
majetkem prodávajícího.
3Ĵechod vlastnictví vozidla na jiného majitele
nemá vliv na SUiYR na RGVWUDQčQt vady.
ĀOiQHN VIII se netýká QiURNł na náhradu škody,
YāHWQč WčFK které mohou vzniknout na ]iNODGč
BMW i
3ĴHGPčW
Datum
Strana
Nabídka nového vozidla ā 110071
07.06.2016
8/9
vad vozidla. Pro tyto nároky platí ustanovení
YāOiQku IX 2GSRYčGQRVW za škodu.
IX. 2GSRYčGQRVW za ĺNRGX
1. Pokud je SURGiYDMtFt ze ]iNRQD nebo na ]iNODGč
QtŌH XYHGHQòFK XVWDQRYHQt RGSRYčGQò za ĺNRGX
je jeho RGSRYčGQRVW omezena, a to QiVOHGXMtFtP
]SłVREHP
2. 2GSRYčGQRVW prodávajícího za škodu vzniká
pouze SĴL podstatném porušení smluvních
podmínek a je omezena pouze na RGSRYčGQRVW
za typické škody SĴHGYtGDWHOQp v okamžiku
X]DYĴHQt smlouvy.
3. Pokud danou škodu kryje SRMLĺWčQt kupujícího
vztahující se na takové SĴtSDG\ (vyjma SĴtSDGł
SRMLĺWčQt na pevnou āiVWNX je prodávající
RGSRYčGQò pouze za s tím spojenou újmu
kupujícího, QDSĴ vyšší PčVtāQt pojistné nebo
]QHYòKRGQčQt úrokové sazby āL likvidaci škody
z pRMLĺWčQt
4. 2GSRYčGQRVW
prodávajícího
za
škodu
]SłVREHQRX ~P\VOQč úmyslným ]DPOāHQtP vady
āL hrubou nedbalostí, jakož i RGSRYčGQRVW
prodávajícího dle zákona o RGSRYčGQRVWL za
škodu ]SłVREHQRX vadou výrobku jsou
ustanoveními tohoto āOiQNX QHGRWāHQ\
5. Veškeré nároky vyplývající ]RSRŌGčQpKR dodání
vozidla jsou stanoveny YòKUDGQč āOiQNHP V
WčFKWR dalších podmínek.
6. Osobní RGSRYčGQRVW ]iNRQQòFK ]iVWXSFł
DJHQWł a ]DPčVWQDQFł SURGiYDMtFtKR za ĺNRG\
Y]QLNOp QHGEDORVWt se WtPWR YòVORYQč Y\OXāXMt
7. Omezení RGSRYčGQRVWL stanovené v tomto
āOiQNX se netýká SĴtSDGł škody na zdraví a na
ŌLYRWč
8. Práva VSRWĴHELWHOł nejsou ustanoveními tohoto
āOiQNX GRWāHQD
X. Souhlas se ]SUDFRYiQtP RVREQtFK ~GDMł
1. .XSXMtFt WtPWR SURGiYDMtFtPX VSROHāQRVWL BMW
Vertriebs
GmbH,
VSROHāQRVWL
VUXāHQtP
RPH]HQòP ]DORŌHQp podle UDNRXVNpKR SUiYD se
VtGOHP Siegfried-Marcus-Strasse 24, 5021,
Salzburg, Rakousko, ]DSVDQp v REFKRGQtP
UHMVWĴtNX YHGHQpP =HPVNòP soudem Salzburg
pod ātVOHP FN 63069 z a MHMt RUJDQL]DāQt VORŌFH
BMW Vertriebs GmbH – RUJDQL]DāQt VORŌND
ĀHVNi republika, se VtGOHP Office Park Centrum
1RYp Butovice Bucharova 1423/6– 158 00 Praha
5 VSROHāQč GiOH jen ÅBMW"), XGčOXMH VYłM
souhlas ve smyslu ]iNRQD ā 101/2000 Sb., o
RFKUDQč RVREQtFK ~GDMł v ~āLQQpP ]QčQt GiOH
jen ÅZákon´ se ]SUDFRYiQtP RVREQtFK ~GDMł
VGčOHQòFK v souvislosti s prodejem vozidla, a to v
rozsahu MPpQR SĴtMPHQt adresa, telefon, e-mail
za ~āHOHP realizace PDUNHWLQJRYòFK DNFt
]HMPpQD QDEt]HQt YòURENł a VOXŌHE a ]DVtOiQt
LQIRUPDFt o DNFtFK BMW nebo MLQp VSROHāQRVWL ze
skupiny BMW, SUł]NXPX spokojenosti ]iND]QtNł
2.
3.
4.
a LQWHUQtKR vyhodnocování zakázek. 3RVN\WQXWt
RVREQtFK ~GDMł je GREURYROQp .XSXMtFt GiOH
VRXKODVt se ]DVtOiQtP REFKRGQtFK VGčOHQt ze
strany BMW SURVWĴHGQLFWYtP HOHNWURQLFNòFK
SURVWĴHGNł dle ]iNRQD ā 480/2004 Sb., o
QčNWHUòFK VOXŌEiFK LQIRUPDāQt VSROHāQRVWL v
~āLQQpP ]QčQt
BMW, jakožto správce osobních ~GDMł je dále
RSUiYQčQD osobní údaje kupujícího poskytnout k
výše uvedenému ~āHOX a za podmínek tohoto
souhlasu jiným VSROHāQRVWHP ze skupiny BMW,
obchodním ]iVWXSFłP a jiným smluvním
SDUWQHUłP BMW, jejichž SĴHKOHG je k dispozici v
sídle BMW Vertriebs GmbH – RUJDQL]DāQt složka
ĀHVNi republika, na adrese Bucharova 1423/6,
Praha 5. Výše uvedené osoby budou vystupovat
v pozici ]SUDFRYDWHOł osobních ~GDMł
Souhlas je XGčORYiQ GREURYROQč a PłŌH být
kdykoliv EH]SODWQč odvolán písemnou formou na
adrese: BMW Group ĀHVNi republika, P.O.Box
71, 140 02 Praha 42 nebo e-mailem na adresu
[email protected]
Kupující, jako subjekt ~GDMł má práva dle §11 a
§21 Zákona, tj. má zejména právo SĴtVWXSX ke
svým osobním ~GDMłP právo na opravu osobních
~GDMł a dále právo požádat správce nebo
zpracovatele o Y\VYčWOHQt v SĴtSDGč že se
domnívá, že zpracování jeho osobních ~GDMł je
SURYiGčQR v rozporu s ochranou soukromí nebo v
rozporu se zákonem, a právo požadovat, aby
správce nebo zpracovatel odstranil vzniklý stav
zejména
blokováním,
provedením
opravy,
GRSOQčQtP nebo likvidací osobních ~GDMł
XI. =iYčUHāQi XVWDQRYHQt
1. 9òKUDGQt pravomoc pro YHĺNHUp spory Y]QLNOp na
]iNODGč nebo v souvislosti s touto smlouvou,
MHGQili se o REFKRGQt vztah s podnikateli, YāHWQč
YĺHFK SUiY VRXYLVHMtFtFK se VPčQNDPL a ĺHN\
PDMt āHVNp soudy. 0tVWQč SĴtVOXĺQòP je soud v
Praze.
2. Ustanovení o pravomoci a SĴtVOXĺQRVWL VRXGł
uvedená v ERGč 1 výše platí URYQčŌ v SĴtSDGč
jestliže kupující nemá v tuzemsku žádný obecný
PtVWQč SĴtVOXĺQò soud, jestliže po X]DYĴHQt
smlouvy SĴHPtVWt své E\GOLĺWč nebo místo svého
obvyklého pobytu z tuzemska nebo jestliže jeho
E\GOLĺWč nebo místo jeho obvyklého pobytu není v
okamžiku podání žaloby známo.
3. Kupující prohlašuje, že je mu ]QiPR ŌH
SURGiYDMtFt X]DYtUi NXSQt smlouvu SURVWĴHGQLFWYtP
VPOXYQtKR agenta, NWHUpPX SURGiYDMtFt k tomuto
~āHOX vystavil plnou moc. 6POXYQt agent je
v rozsahu WpWR SOQp moci URYQčŌ ]PRFQčQ
NGDOĺtP ~NRQłP VRXYLVHMtFtP s touto NXSQt
smlouvou a MHMt realizací.
4. =PčQ\ NXSQt smlouvy mohou EòW XāLQčQ\
YòKUDGQč YStVHPQp IRUPč
5. Strany si QHSĴHMt aby nad rámec výslovných
ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a
BMW i
3ĴHGPčW
Datum
Strana
Nabídka nového vozidla ā 110071
07.06.2016
9/9
povinnosti dovozovány z dosavadní āL budoucí
praxe zavedené mezi stranami āL zvyklostí
zachovávaných REHFQč āL v RGYčWYt týkajícím se
SĴHGPčWX SOQčQt této smlouvy, ledaže je ve
VPORXYč YòVORYQč sjednáno jinak. Nad shora
uvedené si strany potvrzují, že si nejsou YčGRP\
žádných
dosud
mezi
nimi
zavedených
obchodních zvyklostí āL praxe.
6. Tato smlouva obsahuje ~SOQp XMHGQiQt o
SĴHGPčWX smlouvy a YĺHFK QiOHŌLWRVWHFK NWHUp
strany PčO\ a FKWčO\ ve VPORXYč ujednat, a NWHUp
SRYDŌXMt za GłOHŌLWp pro ]iYD]QRVW WpWR smlouvy.
ŋiGQò projev stran XāLQčQò SĴL MHGQiQt o WpWR
VPORXYč ani projev XāLQčQò po X]DYĴHQt WpWR
smlouvy QHVPt EòW Y\NOiGiQ v rozporu s
YòVORYQòPL XVWDQRYHQtPL WpWR smlouvy a
QH]DNOiGi ŌiGQò ]iYD]HN ŌiGQp ze stran.
7.
Strany prohlašují, že tato kupní smlouva
obsahuje veškeré informace, které si navzájem
VGčOLO\ a že tyto informace považují za GRVWDWHāQp
k X]DYĴHQt této kupní smlouvy. .URPč XMLĺWčQt
která si strany poskytly v této VPORXYč nebude
mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti
v souvislosti s jakýmikoliv VNXWHāQRVWPL které
vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá
strana informace SĴL jednání o této VPORXYč
Výjimkou budou SĴtSDG\ kdy daná strana
~P\VOQč uvedla druhou stranu ve skutkový omyl
RKOHGQč SĴHGPčWX této smlouvy.
8. Kupující bere na YčGRPt že NURPč výše uvedené
specifikace vozidla již nemá další nároky na
XUāHQt GRGDWHāQòFK vlastností SĴHGPčWX NRXSč
Ústní dohody k této kupní VPORXYč neexistují.
9. Kupující prohlašuje, že souhlasí s touto kupní
smlouvou.
10. Je-li to vzhledem k povaze Stran PRŌQp Y\OXāXMt
Strany
aplikaci
QiVOHGXMtFtFK
XVWDQRYHQt
REāDQVNpKR zákoníku na tuto smlouvu: § 557, §
558 odst. 2, § 1799 a § 1800.
11. ÔVWQt dohody k WpWR NXSQt VPORXYč QHH[LVWXMt

Podobné dokumenty