M-box - KMB systems

Transkript

M-box - KMB systems
M-box datalogger
KMB systems, s.r.o.
M-box
Datalogger pro p ístroje ady SM
Verze firmware 0.90 (p edbžné)
Strana 1
M-box datalogger
KMB systems, s.r.o.
1 Datalogger M-box
1.1 Obecn
Datalogger (= záznamník dat) M-box slouží k na ítání aktuálních dat z m ících
p ístroj
ady SM p ipojených p es komunika ní linku RS-485 a uložení tchto dat na
pam ové karty typu SD i MMC. Data zaznamenaná na kart lze p enést do
programu Retis a v nm vizualizovat, archivovat a dále zpracovávat.
Standardní sou ástí je obvod hodin reálného asu (RTC), zálohovaný kondenzátorem.
Chod RTC lze synchronizovat pomocí synchroniza ního
vstupu minutovými,
tvrthodinovými nebo hodinovými impulzy. Jako pam ové médium slouží karta SD
nebo MMC o kapacit až 2 GB.
Pro p ipojení snímaných p ístroj slouží galvanicky oddlená linka RS-485.
P ístroj je dále vybaven LED-displejem a klávesnicí. Je zabudován v plastové krabi ce
v provedení pro montáž na lištu DIN-35.
Firmware dataloggeru lze aktualizovat vložením karty s nakopírovaným novým
firmware.
1.2 Historie verzí
verze
datum uvolnní popis
0.90
1/2007
základní verze. Podpora p ístroj SML,SMM,SMN
1.3 Popis funkce
Provedení p edního panelu a rozložení p ipojovacích svorkovnic je patrné z
následujcího obrázku. Funkce je vysvtlena v tabulce.
230V AC
M-Box
+ - IN1
M-BOX
RX
A
B
OFF
ON
Strana 2
TX
RD
WR
CRD
M-box datalogger
KMB systems, s.r.o.
P ístroj je osazen 6-ti místným displayem ze sedmisegmentových LED.
První dva znaky jsou zelené a znázor ují zkratku zobrazovaného i
Display
programovaného parametru, pop . hlášení. Zbylé ty i znaky jsou ervené
a zobrazují hodnotu parametru, pop . význam hlášení.
Št rbina pro vložení SD nebo MMC karty. Vkládá se tak, aby byly
Karta
kontakty karty na stran u displeje, zkoseným okrajem sm rem dol .
Aktivita na sériové lince 485
LED diody
TX
Vysílání
žluté
RX
P íjem
RD
tení z pamové karty
LED diody
zelené
WR
Zápis na pam ovou kartu
LED diody
CRD
Stav karty, svítí-li karta a soubory na ní jsou v po ádku
A,B
A - indikuje p ítomnost impulsu na vstupu IN1 ( asová
synchronizace). B- nevyužito
ervené
Krátký stisk - volba zobrazovaného parametru
MODE/PROG Dlouhý stisk - vstup a výstup z režimu nastavování
↓
↑
( )
230V ~
Snižování hodnoty parametru (další funkce dle aplikace)
Zvyšování hodnoty parametru (další funkce dle aplikace)
Krátký stisk – p ed vyjmutím karty pro korektní zápis
neuložených dat.
Dlouhý stisk – restart aplikace (pro upgrade firmware)
Napájení 230 V
A,B,G
Galvanicky odd lená linka 485
+/- IN1
Opticky odd lený vstup – asová synchronizace
Tla ítka
Karta
Svorkovnice
Na displeji lze sledovat jednak pozici ukazatele zápisu do datového souboru
jednotlivých p ístroj, jednak aktuální datum a as dataloggeru (dle tabulky níže).
Listování se provádí krátkým stiskem klávesy MODE/PROG. P i zobrazení ukazatele
zápisu souboru lze mezi jednotlivými soubory listovat tla ítky ↑ a ↓.
Zobrazované veliiny
Symbol
Rozsah
Jednotka
0÷99
0 ÷ 100
%
d
t
1.1. ÷ 31.12.
0.00 ÷ 23.59
Den, msíc
Hodina, minuta
Popis
Ukazatel na zapisovanou položku do
souboru. Zelen íslo je název datového
souboru (odpovídá adrese p ipojeného
p ístroje). V souborech lze listovat tla ítky
↑ a ↓.
Aktuální datum
Aktuální as
Strana 3
M-box datalogger
KMB systems, s.r.o.
1.4 Instalace
P íklad zapojení dataloggeru je uveden na konci tohoto popisu.
1.4.1
Napájení
Datalogger pro svoji innost napájecí nap tí 230 V st +/- 15%, pot ebný p íkon je max.
5 VA. Napájecí naptí musí být jištno proti zkratu.
lánek 6.12.2.1 normy SN EN 61010-1 p edepisuje, že p ístroj musí mít vypína
nebo jisti jako prost edek pro odpojení, který je sou ástí instalace budovy, je
v bezprost ední blízkosti a snadno dosažitelný obsluhou a je ozna en jako odpojovací
prvek. Jako odpojovací prvek je vhodné použít jisti o jmenovité hodnot 1A, p itom
musí být z eteln ozna ena jeho funkce a stav.
1.4.2
Komunika ní linka RS-485
Linka RS-485 má vyvedeny signály A, B (datové signály) a G (zem linky).
V nenáro ných podmínkách a p i délce komunika ní linky v ádu metr posta í propojit
signály A a B mezi dataloggerem a všemi p ipojenými p ístroji.
P i délce komunika ního kabelu v ádu stovek metr nebo v zarušeném prost edí je
vhodné použití stínného kabelu. Stínní se p ipojí ke svorce GND a v jednom bod k
ochrannému vodi i PE.
Rozhraní umožuje p ipojení až 32 p ístroj na vzdálenost maximáln asi 1 km.
Doporu ovaný kabel je stínný kroucený (=twisted) metalický dvojpár.
Linka RS-485 vyžaduje p i vzdálenostech od nkolika desítek metr výše impedan ní
zakon ení koncových uzl pomocí instalace zakon ovacích odpor. Zakon ovací
odpory o velikosti odpovídající vlnové impedanci použitého kabelu se p ipojí mezi
svorky A a B (obvykle stovky Ohm, nap . 330R).
1.4.3
Synchroniza ní vstup IN1
Vnit ní obvod reálného asu (RTC) je ízen krystalovým oscilátorem. Pokud není vstup
asové synchronizace p ipojen, dochází vlivem omezené p esnosti RTC k odchylce
asu dataloggeru od skute ného asu, která mže p i déle trvajících záznamech
dosáhnout až nkolik minut.
asová synchronizace slouží pro zp esování vnit ního obvodu reálného asu
externím signálem. P i detekci synchroniza ního impulzu provede p ístroj se ízení
vnit ního obvodu reálného asu na nejbližší celou minutu. Synchroniza ní impulsy
mohou být minutové, tvrthodinové, p ípadn hodinové.
Vstup je na svorkách IN+ a IN-. Je galvanicky oddlený, pasivní. Aktivní úrove signálu
je stejnosmrné naptí o velikosti 5 ÷ 30 V (z externího zdroje). Synchroniza ní impuls
musí mít ší ku minimáln 40 ms.
Strana 4
M-box datalogger
KMB systems, s.r.o.
1.5 Obsluha dataloggeru
Spuštní záznamu se provede následujícími kroky :
●
zkontrolovat, p ípadn nastavit íslo dataloggeru
●
zkontrolovat, p ípadn nastavit datumu a as dataloggeru
●
vložit do dataloggeru kartu nastavenou odpovídajícím zpsobem programem
Retis
1.5.1
Parametry dataloggeru
Do režimu editace parametr se vstupuje dlouhým stiskem tla ítka MODE/PROG.
Editace mže být chránna heslem, proto se nejprve zobrazí znaky „- -“ a datalogger
o ekává zadání hesla. Tato funkce je zatím neaktivní, proto pokra ujeme dál stiskem
tla ítka MODE/PROG.
Jelikož parametry jsou uspo ádány ve dvou vtvích, objeví se nejprve „rozcestník“,
indikovaný písmenem „s“ (viz tabulku níže). Tla ítky ↑ a ↓ lze vybrat submenu „d-t“,
obsahující informaci o aktuálním datumu a ase, nebo submenu „CONF“ s dalšími
parametry.
Dalším stiskem tla ítka MODE/PROG lze pak listovat ve vybrané vtvi.Hodnota lze
mnit tla ítky ↑ a ↓.
Výstup z editace se provede opt dlouhým stiskem MODE/PROG. Pokud toto obsluha
neprovede, dojde 30 sekund po posledním stisku tla ítka k výstupu z režimu editace
automaticky.
Symbol
s
Rozsah
d-t
CONF
ho
mi
se
dA
mo
YE
ud
0 ÷ 23
0 ÷ 59
0 ÷ 59
1 ÷ 31
1 ÷ 12
2000 ÷ 2099
Po až Ne
id
Eb
FP
1 ÷ 9999
on / off
0.01 ÷ 0.99
1.5.1.1
Jednotka
-
Popis
Výbr vno eného menu (submenu)
d-t... datum, as, CONF - konfigurace
submenu d-t
hodina
minuta
zadání aktuálního asu
sekunda
den
zadání aktuálního data
msíc
rok
zadání aktuálního roku
den v týdnu – nelze editovat.
submenu CONF
íslo dataloggeru
aktivace bzu áku – indikuje chybové stavy
s
min. délka as. synchroniza ního impulzu
Číslo dataloggeru
Datalogger
provádí záznam dat z p ipojených p ístroj podle idicího souboru na
pam ové kart. Sou ástí idicího souboru na kart je i íslo dataloggeru, pro který je
daná karta ur ena. Po zasunutí karty datalogger nejprve zkontroluje, zda vložená karta
je ur ena pro nj – pokud se nastavené íslo v dataloggeru neshoduje s íslem na
Strana 5
M-box datalogger
KMB systems, s.r.o.
kart, datalogger ji odmítne a snímání dat nespustí.
Proto je nutné íslo v dataloggeru správn nastavit.
Pokud je íslo dataloggeru nastaveno na 0, datalogger kontrolu adresnosti karty
neprovádí a zpracuje jakoukoliv kartu.
1.5.1.2
Čas dataloggeru
as dataloggeru se nastaví výše uvedeným zpsobem. P i výpadku napájení je chod
vnit ního obvodu RTC zálohován kondenzátorem po dobu p ibližn 5 dní.
POZOR : V dataloggeru je nutno nastavit vždy tzv. zimní as, nikoliv letní as !!!
1.5.2
Spušt ní záznamu
Po kontrole ísla a asu dataloggeru možno spustit záznam. To se provede prostým
vložením karty do dataloggeru. Karta musí být p edem p íslušn nastavena
programem Retis – viz popis dále.
Karta se vkládá do štrbiny na pravé stran dataloggeru tak, aby její zkosená strana
byla smrem dol. Pokud p ístroj kartu akceptuje, za ne provádt stahování dat dle
idicího souboru na kart z naprogramovaných p ístroj a ukládat je do p ipravených
datových soubor na kart.
Správnou funkci lze zkontrolovat na panelu. Žluté LED TX a RX indikují komunikaci
(vysílání a p íjem dat) po sériové lince, zelené LED RD a WR práci ( tení a zápis) s
kartou. ervená LED CRD indikuje detekci karty ve slotu. P i správné funkci blikají ob LED TX a RX v intervalu m ení a ob as problikne LED RD a WR, LED CRD svítí
trvale.
Chybové stavy jsou indikovány výpisem chybového hlášení (dle tabulky níže), p ípadn
i akusticky (pokud je bzu ák zapnut).
Chybová hlášení
Hlášení
Význam
ErCard
karta není p ítomna nebo je vadná
ErFAT
chybná souborová struktura na kart
ErFrag
datové soubory jsou fragmentované
ErCon
chyba komunikace s p ipojenými p ístroji
ErEEP
chyba CRC konfigura ní EEPROM
Er Id
nesouhlasí íslo karty s íslem dataloggeru
Er Dev
nasouhlasí typ p ipojeného p ístroje
1.5.3
Ukon ení záznamu
Pokud chceme p enést data z dataloggeru do po íta e, je nutné kartu vyjmout a na íst
ji programem Retis.
Stisknte tla ítko se symbolem karty. LED CRD za ne blikat. Bhem 10 sekund kartu
vyjmte. Pokud tak neu iníte, p ístroj se vrátí do standardního provozního stavu, tzn.
Strana 6
M-box datalogger
KMB systems, s.r.o.
Že bude pokra ovat v záznamu dat.
Kartu vložíme do po íta e (nebo te ky) a na teme data programem Retis (viz popis
dále).
Pokud nezapíšeme na kartu novou záznamovou úlohu (obsah karty zstane
nezmnn), lze kartu opt vrátit do dataloggeru a záznam bude od té doby pokra ovat
stejným zpsobem. Pokud vložíme nov nastavenou kartu, zahájí datalogger novou
záznamovou úlohu dle nového ídícího souboru na kart.
1.5.4
Upgrade firmware M-boxu
Firmware dataloggeru lze aktualizovat p es pam ovou kartu.
Nakopírujte na kartu aktuální verzi (soubor Flash.bin). Prove te defragmentaci, vložte
kartu do p ístroje, stisknte dlouze tla ítko KARTA nebo p ístroj vypnte a zapnte. Po
prvních dvou hlášeních za nou blikat všechny LED, nová verze se nahraje do
dataloggeru a spustí.
Strana 7
M-box datalogger
KMB systems, s.r.o.
2 Ovládání dataloggeru v programu Retis
Program Retis je ur en pro sledování aktuálního stavu p ístroj ady SM a následnou
archivaci nam ených dat. Mimo to umožuje i nastavení záznamu a zpracování
zaznamenaných dat pomocí datallogeru M-box.
Program Retis se dodává jako standardní p íslušenství p ístroj ady SM, pokud jsou
vybaveny komunika ní linkou.
Program je dodáván ve dvou verzích. Základní verze je zdarma a dodává se s
p ístrojem na p iloženém CD, aktuální verzi lze stáhnout z internetu. Zahrnuje všechny
vizualiza ní funkce v režimu on-line a archivaci dat do hloubky 1 den. Plná verze
umožuje navíc neomezenou hloubku archivace dat a dále práci s p ístrojem v režimu
off-line. Program obsahuje i demoverzi umožující jeho vyzkoušení bez p ipojeného
p ístroje.
Následující text popisuje pouze ty funkce programu Retis , které jsou specifické pro
práci s dataloggerem M-box. Obecné zásady práce s programem jsou popsány v
nápovd vlastního programu.
2.1 Nastavení pam
ové karty pro záznam
Pam ovou kartu vložíme do PC nebo do odpovídající te ky. Pokud se jedná o novou
kartu, p ípadn o kartu, která byla použita pro jiné ú ely než pro záznam dat v
dataloggeru M-box, doporu ujeme kartu nejprve naformátovat se souborovým
systémem FAT16.
Spustíme program Retis a
z hlavního menu zvolíme P ístroj – Datalogger . Program
prohledá p ipojené pam ové karty a zobrazí nastavení záznamu na nalezené kart v
okn Datalogger , viz obr. 2.1.
V daném p ípad nalezl program kartu jako logický disk „G“ a na etl a zobrazil
nastavení záznamu dataloggeru na této kart. Pokud program žádnou kartu nenajde,
vybere logický disk „A“ - v takovém p ípad je t eba p ekontrolovat p ipojení karty k
po íta i.
Zobrazené nastavení záznamu je pot eba upravit dle pot eby a zapsat na kartu.
Význam jednotlivých položek je následující :
●
Umístní karty – ozna ení logického disku, pod kterým je karta po íta em
identifikována
íslo dataloggeru - íslo dataloggeru, pro který je toto nastavení záznamu
ur eno. Nastavení záznamu , zapsané na kartu, pak bude zpracováno a
záznam bude proveden pouze v dataloggeru se shodn p ednastaveným
íslem.
● íslo karty - íslo pam ové karty. Slouží pro identifikaci karty uživatelem, na
innost dataloggeru nemá vliv.
●
●
Interval aktualizace – interval v sekundách, ve kterém má datalogger provádt
periodické tení dat z p ístroj. P i volb intervalu nutno vzít v úvahu po et
snímaných p ístroj, rychlost komunka ní linky i její kvalitu (chybovost).
Doporu ení : hodnota intervalu v sekundách by nemla být kratší než po et
snímaných p ístroj.
Strana 8
M-box datalogger
KMB systems, s.r.o.
●
Komunika ní rychlost – rychlost komunikace v bytech za sekundu mezi
dataloggerem a snímanými p ístroji
●
Kapacita karty – velikost pamti na kart ur ený pro záznam dat. Informativní
údaj, nenastavuje se.
●
Název – název nastavení záznamu. Slouží pro snadnjší orientaci uživatele p i
práci s kartou.
●
Zaznamenávané p ístroje – seznam p ístroj, ze kterých má datalogger na ítat
data a ukládat je na kartu
Obr. 2.1 : Okno Datalogger
P i nastavení Intervalu aktualizace na p íliš krátkou hodnotu se mže stát, že v daném
intervalu se dataloggeru vždy nepoda í na íst data ze všech snímaných p ístroj, tedy
u nkterých p ístroj mohou být v záznamech výpadky.
P ístroje, které má datalogger snímat, lze do seznamu p idávat volbou P idej p ístroj.
P itom se zobrazí okno Vyber p ístroj :
Obr. 2.2 : Vyber p ístroj
Strana 9
M-box datalogger
KMB systems, s.r.o.
V okn je nutno nejprve vybrat p ístroj, se kterým má datalogger pracovat. P ístroj se
vybírá z nabídky podle svého názvu, pod kterým je uložen v tzv. Seznamu p ístroj (viz
obecný popis programu Retis). Z toho plyne, že všechny p ístroje, které má datalogger
snímat, musíme nejprve p idat do Seznamu p ístroj .
Výb rem p ístroje jsou zárove jednozna n specifikovány další parametry nastavené
ze Seznamu p ístroj : Typ p ístroje, Adresa p ístroje, volba cyklického/lineárního
záznamu a informace, zda má datalogger v prbhu snímání dat synchronizovat
reálný as ve vybraném p ístroji. Všechny tyto informace musí být tedy nejprve v
Seznamu p ístroj p ednastaveny.
Jediný parametr, který lze v okn nastavit, je Velikost záznamu , tedy vyhrazené místo
na kart pro data z vybraného p ístroje. Nastavuje se v procentech datové kapacity
použité karty.
Po stiskutí OK se v seznamu Zaznamenávaných p ístroj objeví nová položka.
Jednotlivé položky v seznamu lze editovat, resp. mazat. Nejprve vybereme položku a
použijeme volbu Edituj p ístroj , resp. Smaž p ístroj.
Nakonec lze nastavení záznamu dataloggeru zapsat na kartu volbou Zapiš nastavení.
Doba zápisu závisí na rychlosti PC, p ípadn te ky a na velikosti nastavených
záznam na kart a mže dosahovat nkolika minut. O prbhu zápisu je uživatel
informován p íslušným hlášením.
POZOR ! Zápisem nového záznamu na kartu se všechny p ípadné záznamy na kart
smažou !!!
Po ukon ení zápisu lze kartu vyjmout z PC a zasunout do p íslušného dataloggeru,
ímž se záznam dat automaticky spustí.
Nastavení lze rovnž uložit pro p ípadné další použití na disk po íta e volbou Ulož
nastavení.
2.2 Na tení záznam z pam
ové karty do po íta e
Kartu se zaznamenanými daty p ipojíme k po íta i a spustíme program. Opt z
hlavního menu zvolíme P ístroj – Datalogger . Program vyhledá p ipojenou kartu a
zobrazí nastavení záznamu. P itom mže nastat následující stav dle obr. 2.3.
Obzvlášt pokud na ítáme data z karty na jiném po íta i, než na kterém bylo
nastavení záznamu na kartu zapsáno, mohou nkteré p ístroje (resp. jejich nastavení),
jejichž datové záznamy karta obsahuje, v Seznamu p ístroj chyb t. V takovém
p ípad se v seznamu zaznamenávaných p ístroj objeví v názvu p ístroje etz „? ? ?“
a data nelze z karty na íst. Aby bylo možné data na íst, je t eba u všech takových
položek nejprve vybrat název p ístroje funkcí Edituj p ístroj , p ípadn doplnit nastavení
p ístroj do Seznamu p ístroj .
Jakmile jsou všechny p ístroje ozna eny p íslušným jménem, lze volbou P e ti data
spustit p enos zaznamenaných dat do po íta e. Záznamy jsou zapsány na disk a okna
jednotlivých archivních záznam jsou p itom zobrazena.
Mimo datových záznam lze ješt na íst a zobrazit zaznamenanou hodnotu
maximálního prmrného trojfázového inného výkonu v etn data posledního
nulování a data výskytu funkcí P e ti Pmax.
Strana 10
M-box datalogger
KMB systems, s.r.o.
Obr. 2.3 : Nastavení záznamu s nezaloženými p ístroji
Strana 11
M-box datalogger
KMB systems, s.r.o.
3 P íklad zapojení
Strana 12
M-box datalogger
KMB systems, s.r.o.
4 Technické parametry
Ovládací panel
Obvod RTC
Vstup IN1 (pro as.
synchronizaci)
Sériová linka
Rozmry
Hmotnost
Napájení
Spot eba
Krytí
sedmiseg. display 6 znak , 7 x LED, 4x tla ítko, bzu ák
zálohovaný zlatým kondenzátorem po dobu typicky 5 dní bez
napájecího nap tí, max. odchylka +/- 5 sekund/den
1 x oddlený pasivní, 5 ÷ 30V, izola ní naptí 2,5kV
vstupní odpor 1 kOhm
RS485, galvanicky oddlená, max rychlost 115kB, izolace
min 1kV
58 * 90 *58 mm
600g
230V AC +10/-15 %, 50/60 Hz
max. 5 VA
IP20
Strana 13
M-box datalogger
KMB systems, s.r.o.
5 Údržba, servis
Údržba
Datalogger M-box nevyžaduje bhem svého provozu žádnou údržbu. Pro spolehlivý
provoz je pouze nutné dodržet uvedené provozní podmínky a nevystavovat jej
hrubému zacházení a psobení vody nebo rzných chemikálií, které by mohlo zpsobit
jeho mechanické poškození.
Servis
V p ípad poruchy výrobku je t eba uplatnit reklamaci u výrobce na adrese:
KMB systems , s.r.o.
Dr. M. Horákové 559
460 06 LIBEREC 7
tel. 485 130 314
fax 482 736 896
e-mail : [email protected]
internet : www.kmb.cz
Výrobek musí být ádn zabalen tak, aby nedošlo k poškození p i p eprav. S
výrobkem musí být dodán popis závady, resp. jejího projevu.
Pokud je uplatován nárok na záru ní opravu, musí být zaslán i záru ní list. V p ípad mimozáru ní opravy je nutno p iložit i objednávku na tuto opravu.
Strana 14
M-box datalogger
KMB systems, s.r.o.
Záru ní list
Na p ístroj je poskytována záruka po dobu 24 msíc ode dne prodeje, nejdéle však 30
msíc od vyskladnní od výrobce. Vady vzniklé v tchto lhtách prokazateln vadným
provedením, chybnou konstrukcí nebo nevhodným materiálem, budou opraveny
bezplatn výrobcem nebo pov enou servisní organizací.
Záruka zaniká i bhem záru ní lhty, provede-li uživatel na p ístroji nedovolené úpravy
nebo zmny, zapojí-li p ístroj na nesprávn volené veli iny, byl-li p ístroj porušen
nedovolenými pády nebo nesprávnou manipulací, nebo byl provozován v rozporu
s uvedenými technickými parametry.
Typ výrobku :
Datalogger M-box.........
Datum vyskladnní : ...........................................
v. ..............................................
Výstupní kontrola : ....................
Razítko výrobce :
Datum prodeje : ...............................................
Strana 15
Razítko prodejce :

Podobné dokumenty

MEVA a. s. Roudnice n.L. Návod k obsluze Propan

MEVA a. s. Roudnice n.L. Návod k obsluze Propan Tento propan-butanový gril GYROS Typ 2112 a 2212A (dále jen gril) je ur en pro turistické ú ely k provozu pouze venkovním prost edí k tepelné p íprav pokrm (grilování). Gril lze provozovat i v rekr...

Více

Untitled

Untitled Macedonia; MAKWELD D.O.O.; Londonska 9a; 1000 SKOPJE; (+389) 2-3063180; (+389) 2-3092932; [email protected] ; Malawi; see South Africa; ; ; ; ; ; Malaysia; FINETOOLS SDN BHD; 7 Jalan 1/92 C, Batu...

Více

NOVAR-106/114 NOVAR

NOVAR-106/114 NOVAR sítě). Libovolný výstup lze nastavit jako pevný. Regulátory se dodávají ve dvou základních provedeních podle počtu výstupů : Novar-106/206 se šesti výstupními relé a Novar-114/214 se čtrnácti výstu...

Více

RefcoXpress Manual

RefcoXpress Manual Prosím, pozor: 1) U jednopísmenových kód , jako jsou nap . “C” nebo “S”, je t eba p idat ješt mezeru. Naopak je tomu u zadávání kontrakta ních informací, které využívají pro zadání obchodu expresní...

Více

více info

více info spekonll lldekt

Více