fu,p ťW - MŠ Zvoneček

Transkript

fu,p ťW - MŠ Zvoneček
Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace
Dukelská 2598, Mělník, 276 0t
odlou čenépracoviště Kokořínská 1616 500
e,áy
Výsledky přijímacího řízení
oznámení o přijetí:
Ředitelka Mateřské školy Zvoneček, Mě|ník, příspěvková organizace, Dukelská
2598, podle ustanovení 5 34, s 1'65 odst. 2 písm. b) a $ L83 odst. 2 zákona č.
5a/2a04Sb., o předškolním, základním, středním, vyššímodborném a jiném
vzdělání (školský zákon), ve zněnípozdějších předpisů, rozhodla od škoIního
roku 2012 /2oL3 přijmout/nepřijmout k předškolnímu vzdělávání níŽe uvedené
děti.
Zákonní zástupci dětí si vyzvednou rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k
předško!nímu vzdělávání dne 8.6.20L2 od 9-15 hodin v kanceláři školy - Mě!ník.
Do 13.6.20L2 musí zákonný zástupce přijatých dětí dodat uyplněný a
potvrzený evidenčnílist dítěte do Mš.
Setkánízákonných zástupců pŘunrýcH dětíse uskuteční2L.6.2012 od 15.30
hodin.
Byly přijaté děti s registračnímičísly:
Uchazeč - registrační
číslo
Výsledek řízení
Uchazeč - registrační
číslo
Výsledek řízení
c{a7lLz
přiiat/a
MŠz- cHo8/L2
přijat/a
MŠz- cHo4/L2
přiiatla
Mšz - cHo2lt2
přiiat/a
Mšz -
Nebyly přiiaté dětis registračnímičísly:
Uchazeč - registrační
číslo
Výsledek řízení
Uchazeč - registrační
číslo
Výsledek řízení
Mšz - cH L4lt2
neořiiat/a
Mšz - cHo5lt2
nepřiiat/a
Mšz - cHo3lL2
nepřiiat/a
MŠz- cH t2lL2
nepřiiat/a
t5lt2
vtŠz- cHo9ll2
nepřiiatla
Mšz - cHo6/L2
nepřliat/a
nepřiiat/a
vtšz - cH L3lI2
nepřliat/a
MŠz- cH tL/Lz
nepřiiat/a
MŠZ- cH
otltz
nepřiiat/a
tolLz
nepřiiat/a
MŠz- cH
Hlšz - cH
Bc. lvana Hořejší
ředitelka MŠ
,h*,r,
'
fu,p
ť
"''oouoň.
ťW
'"'?.ffiď'?