Magicar M880AS install

Transkript

Magicar M880AS install
MAGICAR M880AS
Montážny manuál
(zmeny ver. 2015)
SK
V. ZAPOJENIE PRE OVLÁDANIE VOZIDLA SO ŠTART TLAČIDLOM
V prípade zapojenia autoalarmu do vozidla s pôvodným tlačidlom ŠTART/STOP, je nutné zmeniť
v programovej tabuľke funkciu 1-19 na voľbu č.2.
V tom prípade sa zmenia funkcie vodičov pre diaľkový štart.
Vodič KON 1-1 pripojte na spínač spojky – obvykle kontakt ukostruje – použite relé na otočenie
polarity.
Vodič KON 1-2 pripojte na kontakt ŠTART tlačidla – obvykle kontakt ukostruje – použite relé na
otočenie polarity.
Vodič KON 1-3 pripojte na vodič na ktorom sa objaví napätie +12V pri stave ŠTART tlačidla ON –
teda ak je zapnuté zapaľovanie. Tento vodič v tomto režime iba sníma napätie – neposkytuje ho.
Bypass modul zapojte štandardne – pozri. stranu 8.
Spojka
ŠTART
STOP
KON1-2 žltý
86
87
85
KON1-1 - biely
87a
30
86
87
85
87a
30
KON1-3 zelený – pripojiť na vodič na ktorom sa objaví
napätie pri indikácii ON ŠTART tlačidla – zapaľovanie
zapnuté
KON 5-2 - AUX 2 - žlto/biely – pripojiť na BYPASS modul
Zapojenie pre ovládanie diaľkového štartu u vozidiel so ŠTART tlačidlom.
VI. SLUČKA DIAĽKOVÉHO ŠTARTU
Na elektronickej jednotke alarmu sa pod odnímateľným krytom nachádza slučka diaľkového
štartu :
slučka
prerušená:
automatická
prevodovka
neprerušená:
manuálna
prevodovka
POZOR !
Pri prerušení programovacej slučky je možné diaľkovo štartovať kedykoľvek. Preto smie
byť slučka prerušená len u áut, ktoré sa dajú naštartovať len v polohe PARKING alebo
NEUTRAL. U áut s manuálnou prevodovkou a áut s automatickou prevodovkou, ale bez
tejto ochrany slučka MUSÍ zostať neprerušená!
VII. PROGRAMOVANIE VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ
Systém umožňuje programové aktivovanie/nastavenie nižšie uvedených, väčšinou systémových
funkcií. Pretože niektoré z nich majú zásadný vplyv na správne fungovanie zariadenia, je žiaduce,
aby prípadné zmeny boli vykonané len prostredníctvom montážneho strediska.
Alarm má sadu dvoch programovacích menu. Do programovacieho menu č.1 alebo č.2 sa
dostanete nasledovne:
3
SK
1. Zapnite zapaľovanie, otvorte dvere.
2. Pre programovacie menu č.1 stlačte tlačidlá I+II na 2 sekundy.
Pre programovacie menu č.2 stlačte tlačidlá I+IV na 2 sekundy.
Siréna 1x pípne pre potvrdenie vstupu do programovacieho režimu.
3. Do 2 sekúnd od kroku 1 stlačte tlačidlo IV toľko krát aké je poradové číslo funkcie, ktorú
chcete nastaviť. Za každým stlačením tlačidla IV bliknú svetlá a pípne siréna.
4. Počkajte pár sekúnd. Siréna pípne a svetlá bliknú počtom zodpovedajúcim poradovému
číslu funkcie, ktorú chcete nastaviť. Ak je počet pípnutí (bliknutí) iný, začnite od kroku 1.
5. Do 5 sekúnd po ukončení blikania (pípania) uskutočnite voľbu:
Stlačte tlačidlo I pre zvolenie voľby č.1. Siréna 1x pípne, svetlá 1x bliknú.
Stlačte tlačidlo II pre zvolenie voľby č.2. Siréna 2x pípne, svetlá 2x bliknú.
Stlačte tlačidlo III pre zvolenie voľby č.3. Siréna 3x pípne, svetlá 3x bliknú.
Stlačte tlačidlo IV pre zvolenie voľby č.4. Siréna 4x pípne, svetlá 4x bliknú.
6. Alarm ukončí programovací režim.
POZNÁMKY :
• Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia, prejdite celý postup.
• Ak budete počuť dlhé pípnutie, ste mimo rozsah programovacieho menu. Začnite opäť
krokom 1.
Chybové hlásenie
Ak je diaľkový ovládač pri nastavovaní zmien mimo dosah riadiacej jednotky alarmu, na displeji
ovládača sa zobrazí nadpis „FAIL“ a programovanie sa preruší.
Programovacie menu č.1
 Pri otvorených dverách a zapnutom zapaľovaní stlačte súčasne tlačidlá I a II na 2 sek. pre
vstup do programovacieho menu 1
Možné nastavenia
tlačidlo II
tlačidlo III
P.č.
Funkcia
tlačidlo I
1-01
1-02
1-03
1-04
TURBO režim
Pravidelné štartovanie
Dĺžka chodu motora
Núdzový kód RPS
Vypnutý
Vypnuté
10 minút
Vypnutý
1 minúta
Zapnuté
15 minút
Zapnutý
3 minúty
25 minút
-
1-05
Nastavenie
rezervačného režimu
Zatvorením
dverí
Zatvorením dverí
a stlač. tlačidla I
Zatvorením dverí
+ zapnutie alarmu
Vypnuté
Zapnuté
-
-
3 sekundy
5 sekúnd
8 sekúnd
12 sekúnd
Vypnuté
Zapnuté
-
-
Alternátor
Vypnutý
IG kill
Vypnuté
Otáčky
Zapnutý
Start kill
5 sekúnd
15 sekúnd
50 sekúnd
Vypnutý
Zapnutý
-
-
Iba čítanie
Čítanie a zápis
Čítanie, zápis
a doťah okien
-
s odomknutím
dverí a
deaktiváciou
zapnutá
bez odomknutia
dverí a bez
deaktivácie
vypnutá
-
-
-
-
zapnuté
vypnuté
-
-
siréna
klaksón
pre ŠTART
tlačidlo
-
-
-
-
1-06
1-07
1-08
1-09
1-10
1-11
1-12
1-13
Blikanie pri otvorených
dverách
Doba žhavenia
Blikanie pri otvorenej
kapote
Snímanie chodu motora
PIN kód
Režim blokovania
Oneskorenie vstupov
Prídavný senzor počas
diaľkového štartu
1-14
CAN režim
1-15
Otvorenie kufra
1-16
1-18
Automatická aktivácia
Zrušenie rezervačného
režimu kufrom
Sirénovy výstup
1-19
Proces štartu
1-17
normálny
4
tlačidlo IV
10 minút
5 minút
Len pri
zatvorených
dverách
SK
Vysvetlenie funkcií
1-01 Pri zapnutej funkcii motor zostáva v chode po zatiahnutí ručnej brzdy, vypnutí zapaľovania
a zatvorení dverí. Svetlá počas doby chodu motora blikajú, na ovládači sa odpočítava doba chodu
motora. Dobu chodu motora môžete nastaviť na 1, 3 resp. 10 minút.
1-02 Pri zapnutom pravidelnom štartovaní sa alarm pokúsi štartovať v prednastavený čas v 24 hod.
intervaloch. Pravidelné štartovanie je podmienené aj zapnutím funkcie na ovládači, nastavením času
štartovania a nastavením rezervačného režimu.
1-03 Nastavenie dĺžky chodu motora počas funkcie diaľkového štartovania.
1-04 V prípade zapnutej voľby je možné zadať pomocou RPS, núdzový 4 – miestny kód a prípadne
ho použiť pre otvorenie vozidla a vypnutie alarmu.
1-05 Zvolením možnosti nastavujete podmienky pre nastavenie rezervačného režimu. Pre
nastavenie rezervačného režimu musí byť pri zapnutom motore zaradený neutrál a zatiahnutá ručná
brzda (voľba I, II, III). Vypnutím zapaľovania motor zostáva v chode a rezervačný režim sa nastaví po
uskutočnení úkonu, ktorý je zvolený v programovom menu 1-05. Pri zvolení voľby III sa naviac
autoalarm uvedie do stavu stráženia. Voľba IV umožňuje nastavenie rezervačného režimu aj bez
zatiahnutia ručnej brzdy – vypnutím zapaľovania pri zatvorených dverách, zostáva motor v chode,
otvorením a zatvorením dverí vozidla sa nastaví rezervačný režim. Ikonka rezervačného režimu sa
zobrazí po aktivovaní alarmu.
1-06 V prípade zapnutej funkcie alarm upozorňuje na otvorené dvere blikaním svetiel.
1-07 Je možné nastaviť dobu počas ktorej alarm čaká so zapnutým zapaľovaním a príslušenstvom
pri diaľkovom štarte. Počas tejto doby je zapnuté žhavenie u dieselových motoroch.
1-08 V prípade zapnutej funkcie alarm upozorňuje na otvorenú kapotu blikaním svetiel.
1-09 Je možne zvoliť typ snímania naštartovaného motora. V prípade použitia snímania od
alternátora je potrebne aby na vstupe bolo napätie 7-12V okamžite pri naštartovaní motora a menej ako
5V pri motore v kľude. V prípade snímania otáčok je možné použiť impulzy od snímačov reagujúcich na
chod motora. Snímanie otáčok zvoľte pri použití modulu CAN BUS Magicar.
1-10 Funkcia umožňuje použitie jednoduchého vstupu do servisného režimu – zapnutím zapaľovania
3x za sebou alebo chráneného vstupu do servisného režimu – zapnutím zapaľovania 3x a následným
zadaním 2 – miestneho PIN kódu pomocou tlačidla na zadnej strane RPS senzora.
1-11 V prípade použitia funkcie IG kill je výstup blokovania – aktívny(zopnutý -250mA) pri zapnutom
alarme, neaktívny počas diaľkového štartu a vypnutom alarme, v prípade použitia PANIC funkcie pri
vypnutom alarme sa výstup aktivuje až po 30 sekundách. Ak je zvolená možnosť Start kill je výstup
blokovania - aktívny pri zapnutom alarme a diaľkovom štartovaní, neaktívny pri vypnutom alarme,
v prípade použitia PANIC funkcie pri vypnutom alarme sa výstup aktivuje okamžite.
1-12 Je možné nastaviť oneskorenie reakcie na otvorené dverné kontakty pri zapínaní alarmu.
Funkciu je vhodné použiť pri nepriamom snímaní zatvorených dverí (od stropného svetla, apod.).
1-13 Touto voľbou je možné vypnúť alebo zapnúť snímanie prídavného senzora počas diaľkového
štartu.
1-14 Táto funkcia určuje typ spolupráce s modulom CAN BUS Magicar. V prípade režimu Čítanie
alarm môže len prijímať informácie od modulu (otvorenie dverí, kufra, odomknutie orig. ovládačom,
a pod.). V režime Čítanie a zápis, alarm umožňuje okrem čítania informácie z modulu aj ovládať
prostredníctvom modulu napr. svetlá, centrálne zariadenie a pod. V režime Čítanie, zápis a doťah okien
alarm umožňuje aj doťah okien pri zamknutí vozidla ovládačom alarmu.*
1-15 Pri stlačení tlačidla III pre otvorenie kufra sa pri voľbe 1 odomkne centrálne zamykanie, deaktivuje
alarm a otvorí kufor. Pri voľbe 2 sa centrálne zamykanie neodomyká a alarm sa nedeaktivuje a otvorí
sa iba kufor. Vstup kufra bude môcť vyvolať poplach až po zatvorení kufra.
1-16 Automatickú aktiváciu alarmu je možné vypnúť – voľba II – v tom prípade sa po deaktivácii
alarmu, nezačne odpočet času a alarm sa opätovne neaktivuje po 30 sekundách. Pôvodné nastavenie
– voľba I, aktivuje odpočet a aktivuje alarm po 30 sekundách (ak sa neotvoria dvere).
1-17 Pri voľbe I sa otvorením kufra (pri deaktivovanom alarme) zruší nastavený rezervačný režim.
Pri voľbe II sa otvorením kufra (pri deaktivovanom alarme) neruší nastavený rezervačný režim.
1-18 Voľba typu výstupu pre dodávanú sirénu, alebo ako výstup prispôsobený pre ovládanie klaksóna.
1-19 Voľba Normálny je vhodná pre všetky vozidlá so štartovaným na kľúč. Voľba pre ŠTART tlačidlo
je prispôsobená na ovládanie naštartovania a zhasnutia motora originálnym ŠTART tlačidlom vozidla.
* Dostupné možnosti ovládania vozidla cez modul CAN BUS Magicar je nutné skontrolovať v zozname
funkcií modulu podľa typu vozidla.
Pri použití diaľkového štartu je odporúčané používať vodič vstupu pre ručnú brzdu.
5
SK
Programovacie menu č.2
 Pri otvorených dverách a zapnutom zapaľovaní stlačte súčasne tlačidlá I a IV na 2 sek. pre vstup
do programovacieho menu 2
P.č.
Funkcia
2-01
Dĺžka impulzu pre kufor
Dĺžka zamykacieho
impulzu
Dĺžka odomykacieho
impulzu
2-02
2-03
2-04
Ovládanie dverí počas
diaľkového štartu
2-14
2-15
Uzamknutie dverí po
diaľkovom štarte
Režim svetiel
Štartovací čas
Doba zopnutia AUX 1
Doba zopnutia AUX 2
AUX 2 ako BYPASS
Otrasový snímač počas
zopnutia AUX
Štartovanie od teploty
Aktivácia/deaktivácia
OEM ovládačom
Svetlá cez CAN
Klaksón cez CAN
2-16
Snímanie bŕzd cez CAN
2-05
2-06
2-07
2-08
2-09
2-10
2-11
2-12
2-13
Možné nastavenia
tlačidlo II
tlačidlo III
tlačidlo I
tlačidlo IV
0.5 sek.
2 sekundy
3 sekundy
4 sekundy
0.8 sek.
4 sekundy
2 x 0.8 sek.
15 sekúnd
0.8 sek.
4 sekundy
2 x 0.8 sek.
-
Vypnuté
Uzamknutie po
naštartovaní
Odomknutie pred
štartom,uzamknutie
po naštartovaní
-
Vypnuté
Zapnuté
-
-
Normal
ST-1
0.5 sek.
0.5 sek.
Zapnutý
Plynulý
ST-2
5 sekúnd
5 sekúnd
Vypnutý
Impulzný
ST-3
40 sekúnd
40 sekúnd
-
preklápanie
preklápanie
-
Zapnutý
Vypnutý
-
-
Vypnuté
-5 ºC
-15 ºC
-25 ºC
Zapnutá
Vypnutá
-
-
Zapnuté
Zapnuté
Vypnuté
Vypnuté
Len počas poplachu
Ručná aj
Nožná
Iba ručná
Iba nožná
bez
snímania
cez CAN
-
Vysvetlenie funkcií:
2-01 Nastavenie doby trvania impulzu pre výstup na kufor.
2-02 Nastavenie doby trvania impulzu pre zamykací výstup alarmu.
2-03 Nastavenie doby trvania impulzu pre odomykací výstup alarmu.
2-04 Je možné nastaviť reakciu výstupov pre centrálne zamykanie pri aktivovaní diaľkového štartu.
Vhodné pri vozidlách vyžadujúce odomknuté dvere pri štartovaní.
2-05 Nastavenie možnosti uzamknúť vozidlo po ukončení diaľkového štartovania.
2-06 Funkcia nastavuje režim ovládania svetiel alarmom. Normal – určené pre priame ovládanie
výstražných svetiel kladným alebo záporným napätím. Režimy plynulý, impulzný – určené pre
ovládanie svetiel pomocou tlačidla výstražného svetla viď. str.7.
2-07 Nastavenie doby štartovacieho impulzu (točenie štartérom) na 1, 1.3 alebo 1.7 sekundy.
2-08 Nastavenie doby trvania aktivácie pomocného výstupu č.1 (pri aktivácii – ukostruje)
2-09 Nastavenie doby trvania aktivácie pomocného výstupu č.2 (pri aktivácii – ukostruje)
2-10 Je možné nastaviť pomocný výstup č.2 ako výstup bypass. V tom prípade sa výstup aktivuje pri
diaľkovom štarte a umožňuje napr. použitie modulu transporder bypassu. Po ukončení diaľkového
štartovania sa výstup deaktivuje.
2-11 Voľba umožňuje deaktivovať otrasový snímač pri použití pomocných výstupov v prípadoch ak
pripojené zariadenie spôsobuje reakciu snímača.
2-12 Voľby umožňujú nastaviť teplotu pri ktorej v prípade nastavenej funkcie pravidelného štartu, sa
tento štart aj uskutoční. Ak však bude teplota vyššia ako zvolená teplota, štartovanie sa v nastavený
čas nespustí !
2-13 Ak je voľba vypnutá alarm sa aktivuje alebo deaktivuje len systémovým ovládačom. Pri zapnutej
voľbe je možné alarm aktivovať alebo deaktivovať systémovým aj originálnym ovládačom, ak je alarm
pripojený na CAN zbernicu cez CAN BUS Magicar modul.
2-14 Voľba umožňuje zapnúť alebo vypnúť zasielanie informácie po CAN zbernici o bliknutí svetlami.
2-15 Voľba umožňuje zapnúť alebo vypnúť zasielanie informácie po CAN zbernici o signalizácii
pomocou klaksónu.
2-16 Voľba umožňuje nastaviť, ktoré informácie o brzdách sa majú prečítať z modulu CAN BUS
Magicar. Stav analógových vstupov sa spracováva vždy.
6
SK
RESET celého programovacieho menu
V prípade ak nie je jasné ktoré funkcie a možnosti sú navolené, môžete nastaviť všetky funkcie
v danom menu na voľbu č.1 (továrenské nastavenie) a potom požadované funkcie zmeniť.
Postup:
1. Zapnite zapaľovanie a otvorte dvere
2. Pre reset programovacieho menu č.1 stlačte tlačidlá I+II na 2 sekundy.
Pre reset programovacieho menu č.2 stlačte tlačidlá I+IV na 2 sekundy.
3. Siréna 1x pípne, svetlá 1x bliknú.
4. Do 2 sekúnd stlačte tlačidlo III. Siréna 1x pípne, svetlá 1x bliknú.
Opäť stlačte tlačidlo III. Siréna 1x pípne, svetlá 1x bliknú.
Opäť stlačte tlačidlo III. Siréna 1x pípne, svetlá 1x bliknú.
Po niekoľkých sekundách siréna 3x pípne, svetlá 3x bliknú pre potvrdenie vykonania resetu
programovacieho menu.
VIII. REŽIM VÝSTRAŽNÝCH SVETIEL
V prípade ak priame ovládanie smerových svetiel pre potreby alarmu nie je možné, sú k dispozícii
režimy umožňujúce použitie sekvenčného ovládania smerových svetiel. Alarm v tom prípade
pomocou výstupu na svetlá nahradzuje spínač výstražného svetla (Obr.1). Je možné nastaviť
v Programovom menu 2-06 režim spínania plynulý a impulzný.
REŽIM – plynulý
REŽIM – impulzný
Výstup - svetlá
Svetlá vozidla - blikajú
Ovládanie
svetiel
automobilu
Spínač
Výstražného
Svetla
Vstup od smerových svetiel KON4-8
Výstup svetiel (KON2-1 alebo 2)
Spoločný vstup (KON1-6)
Kontakt relé pre svetlá
nahrádza kontakt spínača
výstražného svetla
Obr.1 Schéma zapojenia výstupu svetiel pri sekvenčnom ovládaní smerových svetiel
V prípade použitia ovládanie svetiel cez spínač výstražných svetiel, je možné pripojiť vstup pre
parkovacie svetlá KON 4-8 na vodič výstražných svetiel ako spätnú kontrolu.
7
MAGICAR M880AS
Montážní manuál
(změny ver. 2015)
CZ
V. ZAPOJENÍ PRO OVLÁDANÍ VOZIDLA SE START TLAČÍTKEM
V případe zapojení autoalarmu do vozidla s původním tlačítkem START/STOP, je nutno změnit
v programové tabulce funkci 1-19 na volbu č.2.
V tom případe se změní funkce vodičů pro dálkový start.
Vodič KON 1-1 připojte na spínač spojky – obvykle kontakt ukostřuje – pro otočení polarity použijte
relé.
Vodič KON 1-2 připojte na kontakt START tlačítka – obvykle kontakt ukostřuje – pro otočení
polarity použijte relé.
Vodič KON 1-3 připojte na vodič na kterém se objeví napětí +12V při stavu START tlačítka ON –
tedy když je zapnuto zapalování. Tenhle vodič v tomto režimu jenom snímá napětí – neposkytuje
ho.
Bypass modul zapojte standardně – pozri. stranu 25.
Spojka
START
STOP
KON1-2 žlutý
86
87
85
KON1-1 - bílý
87a
30
86
87
85
87a
30
KON1-3 zelený – připojit na vodič na kterém se objeví
napětí při indikaci ON START tlačítka – zapalování
zapnuto
KON 5-2 - AUX 2 - žlutý/bílý – připojit na BYPASS modul
Zapojení pro ovládaní dálkového startu u vozidel se START tlačítkem.
VI. SMYČKA DÁLKOVÉHO STARTU
Na elektronické jednotce alarmu se pod odnímatelným krytem nachází smyčka dálkového startu :
smyčka
přerušená:
automatická
převodovka
nepřerušená:
manuální
převodovka
POZOR !
Při přerušení programovací smyčky lze dálkově startovat kdykoliv. Z toho důvodu může být
smyčka přerušena pouze u aut, které je možné nastartovat pouze v poloze PARKING anebo
NEUTRAL. U aut s manuální převodovkou a aut s automatickou převodovkou, ale bez této
ochrany, MUSÍ zůstat smyčka nepřerušena!
VII. PROGRAMOVÁNÍ VOLITELNÝCH FUNKCÍ
Systém umožňuje programové aktivování/nastavení níže uvedených, většinou systémových,
funkcí. Protože některé z nich mají zásadní vliv na správné fungování zařízení, je žádoucí, aby
byly případné změny provedeny pouze prostřednictvím montážního střediska.
Alarm má sadu dvou programových menu. Do Programového menu č.1, případně č.2 se dostanete
následovně:
1. Zapněte zapalování a otevřete dveře.
CZ
2. Pro Programové menu č.1 stiskněte tlačítka I+II na 2 sekundy.
Pro Programové menu č.2 stiskněte tlačítka I+IV na 2 sekundy.
Pro potvrzení vstupu do programovacího režimu siréna 1x pípne.
3. Do 2 sekund od kroku 1 stiskněte tlačítko IV tolikrát, jaké je pořadové číslo funkce, kterou
chcete nastavit. Po každém stisku tlačítka IV bliknou světla a pípne siréna.
4. Počkejte pár sekund. Siréna pípne a světla bliknou počtem odpovídajícím pořadovému
číslu funkce, kterou chcete nastavit. Je-li počet pípnutí (bliknutí) jiný, vraťte se do kroku 1.
5. Do 5 sekund po ukončení blikání (pípání) proveďte volbu:
Stiskněte tlačítko I pro zvolení volby č.1. Siréna 1x pípne, světla 1x bliknou.
Stiskněte tlačítko II pro zvolení volby č.2. Siréna 2x pípne, světla 2x bliknou.
Stiskněte tlačítko III pro zvolení volby č.3. Siréna 3x pípne, světla 3x bliknou.
Stiskněte tlačítko IV pro zvolení volby č.4. Siréna 4x pípne, světla 4x bliknou.
6. Alarm ukončí programovací režim.
POZNÁMKY :
• Chcete-li změnit další nastavení, zopakujte celý postup.
• Uslyšíte-li dlouhé pípnutí, pak jste mimo rozsah programového menu. Začněte opět
krokem 1.
Chybové hlášení
Je-li dálkový ovladač při nastavování změn mimo dosah řídící jednotky alarmu, na displeji
ovladače se zobrazí nápis „FAIL“ a programování se přeruší.
Programové menu č.1
 Pro vstup do Programového menu č.1 stiskněte současně tlačítka I a II na 2 sekundy při
otevřených dveřích a zapnutém zapalování.
P.č.
Funkce
tlačítko I
1-01
1-02
1-03
1-04
TURBO režim
Pravidelné startování
Délka chodu motoru
Nouzový kód RPS
Vypnuto
Vypnuto
10 minut
Vypnuto
1-05
Nastavení rezervačního
režimu
Zavřením
dveří
1-06
1-07
1-08
1-09
1-10
1-11
1-12
1-13
Blikání při otevřených
dveřích
Doba žhavení
Blikání při otevřené
kapotě
Snímání chodu motoru
PIN kód
Režim blokování
Zpoždění vstupů
Přídavní sensor během
dálkového startu
Možná nastavení
tlačítko II
tlačítko III
1 minuta
Zapnuto
15 minut
Zapnuto
Zavřením dveří
a stlač.tlačítka I
3 minuty
25 minut
Zavřením dveří +
zapnutí alarmu
tlačítko IV
10 minut
5 minut
Pouze při
zavřených
dveřích
Vypnuto
Zapnuto
-
-
3 sekundy
5 sekund
8 sekund
12 sekund
Vypnuto
Zapnuto
-
-
Alternátor
Vypnuto
IG kill
Vypnuto
Otáčky
Zapnuto
Start kill
5 sekund
15 sekund
50 sekund
Vypnuto
Zapnuto
-
-
Čtení, zápis a
dotah oken
-
-
1-14
CAN režim
Čtení
Čtení, zápis
1-15
Otvorenie kufra
Bez odemknutí
dveří a bez
deaktivace
1-16
1-17
Automatická aktivace
Zrušení rezervačního
režimu kufrem
Výstup pro sirénu
Proces startu
Otevření kufru
s odemknutím
dveří a
deaktivací
Zapnuto
Zapnuto
Vypnuto
Vypnuto
-
-
siréna
normální
klakson
pro START
tlačítko
-
-
1-18
1-19
Vysvětlení funkcí:
21
-
CZ
1-01
Zapnete-li tuto funkci, motor zůstává v chodu po zatažení ruční brzdy, vypnutí zapalování
a zavření dveří. Světla během doby chodu motoru blikají, na ovladači se odpočítává doba chodu
motoru. Dobu chodu motoru lze nastavit na 1 , 3 resp. 10 minut.
1-02 Zapnete-li pravidelné startování, pak alarm bude auto startovat v přednastavený čas ve 24hod.
intervalech. Správná funkčnost je podmíněna zapnutím funkce také na ovladači, nastavením času
startování a nastavením rezervačního režimu.
1-03 Nastavení délky chodu motoru během funkce dálkového startování.
1-04 V případě zapnuté volby lze pomocí RPS zadat nouzový 4-místný kód a případně jej použít pro
otevření vozidla a vypnutí alarmu.
1-05 Zvolením možnosti nastavujete podmínky pro nastavení rezervačního režimu. Pro nastavení
rezervačního režimu musí být při zapnutém motoru zařazený neutrál a zatažená ruční brzda (volba I, II,
III). Vypnutím zapalování motor zůstává v chodu a rezervační režim se nastaví po uskutečnění úkonu,
který je zvolený v programovém menu 1-05. Při zvolení volby III se navíc autoalarm uvede do stavu
hlídání. Volba IV umožňuje nastavení rezervačního režimu i bez zatažení ruční brzdy – vypnutím
zapalování při zavřených dveřích zůstává motor v chodu, otevřením a zavřením dveří vozidla se
nastaví rezervační režim. Ikonka rezervačního režimu se zobrazí po aktivování alarmu.
1-06 Zapnete-li tuto funkci alarm upozorňuje na otevřené dveře blikáním světel.
1-07 Lze nastavit dobu během které alarm čeká se zapnutým zapalováním a příslušenstvím při
dálkovém startu. Během této doby je zapnuto žhavení u dieselových motorů.
1-08 V případě zapnutí této funkce alarm upozorňuje na otevřenou kapotu blikáním světel.
1-09 Lze zvolit typ snímání nastartovaného motoru. Použijete-li snímání z alternátoru, je nutné, aby
bylo na vstupu napětí 12V ihned při nastartovaném motoru a méně než 5V při motoru v klidu. Použijeteli snímání otáček, pak lze použít impulzy od snímačů reagujících na běh motoru. Pro připojení přes
modul CAN BUS Magicar zvolte snímání otáček.
1-10 Funkce umožňuje použití jednoduchého vstupu do servisního režimu – zapnutím zapalování 3x
za sebou anebo chráněného vstupu do servisního režimu – zapnutím zapalování 3x a následným
zadáním 2-místného PIN kódu pomocí tlačítka na zadní straně RPS senzoru.
1-11 Použijete-li funkci IG kill, pak je výstup blokování – aktivní (sepnutý -250mA) při zapnutém
alarmu. Neaktivní je během dálkového startu a při vypnutém alarmu. V případě použití PANIC funkce
při vypnutém alarmu se výstup aktivuje až po 30 sekundách. Použijete-li možnost Start kill, pak je
výstup blokování - aktivní při zapnutém alarmu a dálkovém startování. Neaktivní je při vypnutém
alarmu. V případě použití PANIC funkce při vypnutém alarmu, se výstup okamžitě aktivuje.
1-12 Touto funkcí lze nastavit zpoždění reakce na otevřené dveřní kontakty při zapínání alarmu.
Funkci je vhodné použít v případě nepřímého snímání zavřených dveří (od stropního světla, apod.).
1-13 Touto funkcí lze vypnout nebo zapnout snímání přídavného snímače během dálkového startu.
1-14 Tato funkce určuje typ spolupráce s modulem CAN BUS Magicar. V případě režimu Čtení může
alarm pouze přijímat informace od modulu (otevření dveří, kufru, odemknutí orig. ovladačem a pod.).
V režimu Čtení a zápis alarm umožňuje kromě čtení informací z modulu také prostřednictvím modulu
ovládat např. světla, centrální zařízení a pod. V režimu Čtení, zápis a dotahování oken alarm umožňuje
při zamknutí vozidla ovladačem alarmu dotáhnout okna.*
1-15 Při stisknutí tlačítka III pro otevření kufru se u volby 1 odemknou dveře, deaktivuje alarm a otevře
kufr. U volby 2 se otevře pouze kufr. Dveře vozidla se neodemknou a alarm se nedeaktivuje. Vstup
kufru bude moci vyvolat poplach až zavření kufru.
1-16 Automatickou aktivaci alarmu je možné vypnout – volba II – v tom případě po deaktivaci alarmu
nezačne odpočet času a alarm se opětovně neaktivuje po 30 sekundách. Původní nastavení – volba I aktivuje odpočet a aktivuje alarm po 30 sekundách (pokud se neotevřou dveře).
1-17 Při volbě I se otevřením kufru (při deaktivovaném alarmu) zruší nastavený rezervační režim.
Při volbě II se otevřením kufru (při deaktivovaném alarmu) nezruší nastavený rezervační režim.
1-18 Volba typu výstupu pro dodávánu sirénu, nebo jako výstup přizpůsoben pro ovládaní klaksonu.
1-19 Volba Normální je vhodná pro všechny vozidla se startováním na klíč. Volba pro START tlačítko
je přizpůsobena pro ovládaní startovaní a zhasnutí motoru originálním START tlačítkem vozu.
* O možnostech ovládání vozidla modulem CAN BUS Magicar se nejdříve přesvědčte v seznamu
funkcí modulu podle typu vozidla.
V případě použití dálkového startu doporučujeme zapojit vodič vstupu pro ruční
brzdu.
Programové menu č.2
22
 Pro vstup do Programového menu 2, stiskněte současně tlačítka I a IV na 2 sekundy při
otevřených dveřích a zapnutém zapalování.
Možná nastavení
tlačítko II
tlačítko III
P.č.
Funkce
tlačítko I
2-01
Délka impulzu pro kufr
Délka zamykacího
impulzu
Délka odemykacího
impulzu
0,5 sek.
2 sekundy
3 sekundy
4 sekundy
0,8 sek.
4 sekundy
2 x 0,8 sek.
15 sekund
0,8 sek.
4 sekundy
2 x 0,8 sek.
-
Vypnuto
Zamknutí po
nastartování
Vypnuto
Zapnuto
-
-
Normální
ST-1
0,5 sek.
0,5 sek.
Zapnuto
Plynulý
ST-2
5 sekund
5 sekund
Vypnuto
Impulzní
ST-3
40 sekund
40 sekund
-
překlápění
překlápění
-
Zapnuto
Vypnuto
-
-
Vypnuto
-5 ºC
-15 ºC
-25 ºC
Zapnuto
Vypnuto
-
-
Zapnuto
Vypnuto
-
Zapnuto
Ruční i Nožní
Vypnuto
Pouze ruční
Pouze během
poplachu
Pouze nožní
2-02
2-03
2-04
Ovládání dveří během
dálkového startu
2-14
Zamknutí dveří po
dálkovém startu
Režim světel
Startovací čas
Doba sepnutí AUX 1
Doba sepnutí AUX 2
AUX 2 jako BYPASS
Otřesový snímač během
sepnutí AUX
Startování od teploty
Aktivace/deaktivace
OEM ovladačem
Světla přes CAN
2-15
2-16
Klakson přes CAN
Snímání brzd přes CAN
2-05
2-06
2-07
2-08
2-09
2-10
2-11
2-12
2-13
Odemknutí před
startem,zamknutí
po nastartování
tlačítko IV
-
bez snímání
přes CAN
Vysvětlení funkcí:
2-01 Nastavení doby trvání impulzu pro výstup na kufr.
2-02 Nastavení doby trvání impulzu pro zamykací výstup alarmu.
2-03 Nastavení doby trvání impulzu pro odemykací výstup alarmu.
2-04 Touto funkcí lze nastavit reakci výstupů centrálního zamykání při aktivací dálkového startu.
Vhodné pro vozidla vyžadující odemknuté dveře při startování.
2-05 Nastavení možnosti zamknout vozidlo po ukončení dálkového startování.
2-06 Tato funkce nastavuje režim ovládání světel alarmem. Normální – určeno pro přímé ovládání
výstražných světel kladným nebo záporným napětím. Režim plynulý a impulzní – určeno pro ovládání
světel pomocí tlačítka výstražných světel, viz. str.24.
2-07 Nastavení doby startovacího impulzu (točení startérem) na 1, 1.3 nebo 1.7 sekundy.
2-08 Nastavení doby trvání aktivace pomocného výstupu č.1 (při aktivaci – ukostřuje).
2-09 Nastavení doby trvání aktivace pomocného výstupu č.2 (při aktivaci – ukostřuje).
2-10 Touto funkcí lze nastavit pomocný výstup č.2 jako výstup by-pass. Tehdy se výstup aktivuje při
dálkovém startu a umožňuje např. použití modulu transponder by-pass. Po ukončení dálkového
startování se výstup deaktivuje.
2-11 Volba umožňuje deaktivovat otřesový snímač při použití pomocných výstupů v případech, kdy
připojené zařízení způsobuje reakci snímače.
2-12 Volby umožňují nastavit teplotu, při které se v případě nastavené funkce pravidelného startu
tento start uskuteční. Ovšem bude-li teplota vyšší než teplota zvolená, pak se startování v nastaveném
čase nespustí!
2-13 Je-li volba vypnutá, pak lze alarm aktivovat nebo deaktivovat pouze systémovým ovladačem. Jeli volba zapnutá, pak lze alarm aktivovat nebo deaktivovat systémovým i originálním ovladačem v
případě, že je alarm připojen ke CAN sběrnici přes CAN BUS Magicar modul.
2-14 Volba umožňuje zapnout nebo vypnout zasílání informace o bliknutí světly po CAN sběrnici.
2-15 Volba umožňuje zapnout nebo vypnout zasílání informace o signalizaci pomocí klaksonu po CAN
sběrnici.
2-16 Volba umožňuje nastavit, které informace o brzdách se mají přečíst z modulu CAN BUS Magicar.
Stav analogových vstupů se zpracovává vždy.
23
CZ
RESET celého Programového menu:
V případě, kdy není jasné, které funkce a možnosti jsou navoleny, lze nastavit všechny funkce
v daném menu na volbu č.1 (tovární nastavení), a potom požadované funkce změnit.
Postup:
1. Zapněte zapalování a otevřete dveře.
2. Pro reset Programového menu č.1 stiskněte tlačítka I+II na 2 sekundy.
Pro reset Programového menu č.2 stiskněte tlačítka I+IV na 2 sekundy.
3. Siréna 1x pípne, světla 1x bliknou.
4. Do 2 sekund stiskněte tlačítko III. Siréna 1x pípne, světla 1x bliknou.
Opět stiskněte tlačítko III. Siréna 1x pípne, světla 1x bliknou.
Opět stiskněte tlačítko III. Siréna 1x pípne, světla 1x bliknou.
Po několika sekundách siréna 3x pípne a světla 3x bliknou pro potvrzení provedení resetu
Programového menu.
VIII. REŽIM VÝSTRAŽNÝCH SVĚTEL
Není-li přímé ovládání výstražných světel pro potřeby alarmu možné, pak jsou k dispozici režimy
umožňující použití sekvenčního ovládaní směrových světel. Alarm v tom případe pomocí výstupu
pro světla nahrazuje spínač výstražného světla (Obr.1). V Programovém menu 2-06 lze nastavit
režim spínání plynulý anebo impulsní.
REŽIM – plynulý
REŽIM – impulzní
Výstup - světlá
Světlá vozidla - blikají
Ovládaní světel
automobilu
Spínač
Výstražního
Světla
Vstup od směrových světel KON4-8
Výstup světel (KON2-1 nebo 2)
Společný vstup (KON1-6)
Kontakt relé pro světla
nahrazuje kontakt spínače
výstražného světla
Obr.1 Schéma zapojení výstupu světel při sekvenčním ovládaní směrových světel
V případe použití ovládaní světel přes spínač výstražných světel, je možno připojit vstup pro
směrové světlá KON 4-8 na vodič výstražných světel jako zpětná kontrola.
24
MAGICAR M880AS
Installation guide
(changes ver. 2015)
EN
V. CONNECTING FOR VEHICLES WITH START BUTTON
If system is installed into vehicle with START button, is necessary to choose option 2 for function
No.1-19 into programming table. In this case functions of remote start wires will be changed.
Wire CN 1-1 connect to clutch switch – generally the contact switches the ground – turn polarity by
relay.
Wire CN 1-2 connect to START button contact – generally the contact switches the ground – turn
polarity by relay.
Wire CN 1-3 connect to wire, on which appear +12V during START button shows ON status –
ignition ON. In this mode, this wire is only as input, not providing +12V.
Bypass module is standard connected – see. Page 43.
Clutch
START
STOP
CN1-2 yellow
86
87
85
CN1-1 - white
87a
30
86
87
85
87a
30
CN1-3 green – connect to ignition ON wire – wire is
activated when START button shows ON indication
CN 5-2 - AUX 2 - yellow/white – connect to BYPASS
module
Schematic for installing system into vehicles with START button.
VI. REMOTE START LOOP
The remote start loop is located under the cover of the main unit of the car alarm:
loop
Cut off:
Automatic
transmission
Not cut off:
manual
transmission
Attention!
When the loop is cut off, you can start remotely at anytime. Therefore, the loop can only
be disconnected in cars that can be started only in parking or neutral position. In any
other cases the loop MUST NOT be cut off!
VII. Programming of optional functions
The system allows the programmed activation/settings of the following (mostly system) functions.
Because some of them may affect correct functioning of the device, it’s important for these
changes to be carried out by professional maintenance service only.
Alarm includes a set of two programming menus. You can enter Programming menu number 1 or 2
as follows:
EN
EN
1. Turn the ignition on and open the door.
2. For programming menu No.1 keep buttons l+ll pressed for 2 seconds.
For programming menu No.2 keep buttons l+lV pressed for 2 seconds.
Siren will beep once to confirm the access of the Programming mode.
3. Within 2 seconds of the step 1 press button IV as many times as is the order number of the
function you want to set. After each pressing of button IV the lights will flash and the siren
will beep.
4. Wait for a few seconds. Siren will beep and the lights will flash as many times as is the
function order number. If the number of flashes is wrong, start the process over.
5. Within 5 seconds after flashing/lightning ends, make your choice:
Press button I to choose option 1. Siren beeps once, lights will flash once.
Press button II to choose option 2. Siren beeps twice, lights will flash twice.
Press button III to choose option 3. Siren beeps 3 times, lights will flash 3 times.
Press button IV to choose option 4. Siren beeps 4 times, lights will flash 4 times
6. The alarm will exit the Programming menu mode.
Note:
• If you want to carry out any other changes, start the whole process over again.
• If you hear a long beep, you are out of programming menu area. Start again by the step 1.
Failure notice:
If the remote happened to be out of the range when programming changes, it will display „FAIL“
notice and the programming will be cancelled.
Programming menu No. 1
 When the door is open and ignition is on keep buttons I and II pressed simultaneously for 2 sec.
Options
Button II
Button III
No.
Function
1-01
1-02
1-03
1-04
TURBO mode
Regular starting
Engine running time
Emergency code RPS
Off
Off
10 min.
Off
1 min.
On
15 min.
On
3 min.
25 min.
-
1-05
Reservation mode set-up
By closing the
door
By closing the
door and pressing
button l
By closing the
door+turning
alarm on
Off
On
-
-
3 sec.
5 sec.
8 sec.
12 sec.
Off
On
-
-
Alternator
Off
IG kill
Off
Revs
On
Start kill
5 sec.
15 sec.
50 sec.
Off
On
-
-
1-06
1-07
1-08
1-09
1-10
1-11
1-12
1-13
Flashing when the doors
are open
Heating time
Flashing when the hood
is open
Engine sensing
PIN code
Start kill/IG kill
Dome light delay
Ultrasonic sensor on/off
during remote start
Button I
1-14
CAN mode
Read only
Read and Write
1-15
Open the Trunk
with unlock
and disarm
1-16
1-17
Automatic rearm
Open trunk cancel
reservation
Siren output
Start procedure
On
On
without unlock
and without
disarm
Off
Off
as siren
standard
as klaxon
for START button
1-18
1-19
54
Read, Write and
close windows
-
Button IV
10 min.
5 min.
By closing
the door
without hand
brake
-
-
-
-
-
EN
Functions description:
1-01 When on, the engine remains running after the hand brake has been pulled, ignition is off and the
doors are closed. While the engine running, lights are flashing, remote is displaying the remaining time of
engine running. You can set 1, 3 of 10 minutes of engine running.
1-02
When on, the alarm will try to start the car up at the pre-set time. The function requires activating the
function on the remote, setting the time of the start up and setting the reservation mode.
1-03
Setting the engine running time when remotely started.
1-04
When on, you can enter a 4-digit emergency code to cancel the alarm and open the car.
1-05
By choosing this option, you can set up the conditions for a reservation mode set-up. For reservation
mode setting to carried out, transmission must be in a neutral position, emergency brake pulled up with the
engine running. By turning ignition off the engine remains running and reservation mode will be set after
choosing the option in programming menu 1-05. When choosing option No.3, the alarm will arm. Option No.4
is legacy mode of reservation mode not necessary connect hand brake wire. When door is closed and
ignition is switched off, engine remains running until door opens and closes again. When alarm will arm,
reservation mode will be set. If door is opened and ignition is off, engine will be stopped without reservation
mode set up.
1-06
When on, alarm will warn of the door opened by flashing the lights.
1-07
You can set the time for heating in diesel cars. It is also possible to set the time during which the
alarm will keep the ignition and accessories on when remotely started.
1-08
When on, alarm will warn that the hood is open by flashing the lights.
1-09
you can choose the type of engine sensing.
- alternator – input 12V required immediately after the engine is started and less than 5V when turned off.
- revs – you can use the sensor’s impulses based on the revs. Use this option for CAN bus connection.
1-10
It allows you to enter the valet mode in two ways:
- simple access – by turning ignition on/off 3 times in row
- secure access – by turning ignition on/off 3 times in row and entering a 2-digit PIN code by the button on
the back side of RPS.
1-11
In case of using the IG kill function, the blocking output is – active (on -250mA) when armed, inactive during a remote starting and disarmed; in case of using the PANIC function when disarmed, the
output will be activated after 30 sec. In case of using the Start kill function, blocking output is – active when
armed and remotely started, - inactive when disarmed; in case of using the PANIC function when disarmed,
the output will be activated immediately.
1-12 It is possible to set up a delayed reaction to opened door contacts when turning on the alarm. The
function is supposed to be used with indirect closed doors scanning (from the roof light, etc.)
1-13 It allows you to deactivate a ultrasonic sensor by using remotely starts. After cancel remote start
ultrasonic sensor is activated again.
1-14 This function is available with CAN BUS Magicar module. In case of using the Read only function,
Magicar only read CAN information (open door, trunk, hood, lock/unlock with OEM remote, etc.)
In case of using the Read and Write function, Magicar can also control lock/unlock, lights and klaxon
except closing windows.
In case of using the Read, Write and close windows, Magicar can also close windows when armed.*
1-15 When option No.1 is chosen, after pressing button III system unlock the door, disarming and open the
trunk. When option No.2 is chosen, after pressing button III system only open the trunk, not unlock the door
and not disarming. Trunk input will be able trigger system when trunk is closed.
1-16 The function automatic rearming is possible to disable by option II – in this case after alarm disarming,
countdown will not start and alarm is not arming itself. If factory setting – option I is set, after alarm disarming
, countdown started and after 30 seconds alarm is activated again (if door is not open)
1-17 If option I is set, when trunk is open (alarm is disarmed), reservation mode is cancelled. If option II is
set, when trunk is open, reservation mode still exists.
1-18 The siren output can by selected for offered siren or for klaxon control.
1-19 Option Standard is dedicated for all vehicles with start procedure by key. Option for START button
is dedicated for vehicles with start procedure by OEM START button.
* See possible function Module CAN BUS Magicar in Table of functions depending on car type.
For remote start is recommended to use wire for hand brake input.
55
Programming menu No.2
 When the doors are opened and ignition is on, keep the buttons I and IV pressed for 2 sec.
Options
Button II
Button III
No.
Function
2-01
2-02
2-03
Trunk output time
Door lock impulse
Door unlock impulse
0.5 sec.
0.8 sec.
0.8 sec.
2 sec.
4 sec.
4 sec.
2-04
Door lock/unlock
impulse during remote
start
Off
Lock impulse
after remote start
Off
2-05
2-06
2-07
2-08
2-09
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
Door lock impulse after
remotely started engine
will go Off
Parking lights
Start output (TACH)
AUX 1
AUX 2
AUX 2 BYPASS function
Shock sensor on/off
during AUX output
Cold start
Arm/disarm by OEM
remote control
Lights by CAN
Klaxon by CAN
Brakes by CAN
Button I
Button IV
3 sec.
2 x 0.8 sec.
2 x 0.8 sec.
Unlock impulse
before remote start
&lock impulse after
remote start
4 sec.
15 sec.
-
On
-
-
Normal mode
ST-1
0.5 sec.
0.5 sec.
On
Continuous mode
ST-2
5 sec.
5 sec.
Off
Pulse mode
ST-3
40 sec.
40 sec.
-
Latch
Latch
-
On
Off
-
-
Off
-5 ºC
-15 ºC
-25 ºC
Enabled
Disabled
-
-
Enabled
Enabled
Hand and
Foot brake
Disabled
Disabled
only Hand brake
Only during alert
only Foot brake
brakes will
be note read
by CAN
-
Function explanation:
2-01
Impulse time set-up for trunk output.
2-02
Impulse time set-up for door lock.
2-03
Impulse time set-up for door unlock.
2-04
You can set the central door lock outputs reactions when remote starting activated. Advisable if you
need the door open at remote starting.
2-05
Option to lock the vehicle after remote starting.
2-06
Using this function, you can set the lights control by the alarm mode.
- normal – mainly for direct control of hazard lights by (-) or (+).
- continuous, pulse – designed to sequential control of directional lights (see page 57).
2-07
Duration of engine starting sequence. Possible choose from 1, 1.3 or 1.7 seconds.
2-08
Duration of negative impulse for AUX output No.1 (grounded when activated)
2-09
Duration of negative impulse for AUX output No.2 (grounded when activated)
2-10
It is possible to set the AUX output No 2 as a bypass output. In this case the output will be activated
when remotely started, and can be used e.g. for the transponder bypass module. When remote starting is
finished, the output will be deactivated.
2-11
It allows you to deactivate a shock sensor by using additional outputs in case connected device is
causing sensor reaction.
2-12
It allows you to set the temperature at which, if the regular starting function on, remote starting will be
carried out. But in case the temperature is higher than the pre-set one, starting will not be carried out!
2-13 When function is disabled then is not possible to arm or disarm alarm by original remote control only
by system remote control. When function is enabled alarm will be armed or disarmed by original and system
remote control. Alarm must be connected to CAN bus via CAN BUS Magicar module.
2-14 Options enabled or disabled transmitting information by unit for light control via CAN.
2-15 Options enabled or disabled transmitting information by unit for acoustics signalization via CAN.
2-16 Option allows setting what kind of information’s about the brakes will be read and processed by the
module CAN BUS Magicar. Status of analogue inputs is always in process.
56
EN
Programming menu RESET
In case you wish to set all the function back to the pre-set, you can do so by the following way. All the
functions will be set to option 1.
Procedure:
1. Turn the ignition on and open the door.
2. For resetting the programming menu No.1, keep buttons l+ll pressed for 2 seconds.
For resetting the programming menu No.2, keep buttons l+lV pressed for 2 seconds.
3. Lights will flash and siren will beep once.
4. Within 2 sec. press the button III. Lights will flash and siren will beep once.
Press button III again. Lights will flash and siren will beep once.
Press button III again. Lights will flash and siren will beep once.
5. After few seconds siren will beep 3 times and the lights will flash 3 times to confirm the reset of
the programming menu.
VIII. SEQUENTIAL CONTROL OF LIGHTS
In case it is not possible to control hazard lights directly for the alarm needs, you can use the
sequential mode. In this case the alarm, using the lights output, replaces a hazard light switch
(Fig.1). In the programming menu 2-06 you can set the continuous mode and the pulse mode.
continuous
pulse
outputs - lights
Lights - flashing
Lights Control
Unit
Hazard
Lights
Switch
Directional light input CN4-8
Lights outputs (CN2-1 or 2)
Common input (CN1-6)
Relay contact bypassing
the hazard light switch
Fig.1 Diagram of sequential control of lights with feedback control
It is possible connect directional light input CN4-8 to wire of directional light as feedback control if
sequential control mode is selected.
57
MAGICAR M880AS
Beszerelési útmutató
(változások ver. 2015)
58
H
V. A TENGELYKAPCSOLÓ ÉRZÉKELŐ CSATLAKOZTATÁSA
Szükséges, amennyiben az autó indításakor
szükséges a tengelykapcsoló pedál lenyomása.
A relé csatlakoztatása a gyújtás-, illetve a bypass vezetékhez történik. Indításkor a vezeték
testelve van. Ebben az esetben a programozási
menüben a 2-10 opciók (az AUX by-pass-ként)
bekapcsolt állapotban találhatók.
VI. Távindító hurok
Lábfék
kapcsoló
Kapcsoló áramkör
CN1-3 gyújtás
CN5-2 bypass (-)
86
87
85
87a
30
A távindító hurok az autóriasztó fő egységében, a fedél alatt található:
hurok
Megszakítva:
Automata váltó
Nincs
megszakítva:
Manuális váltó
Figyelem!
Átvágott hurok mellett a távindítás bármikor lehetséges. Ezért a hurok megszakítása
kizárólag akkor megengedett, ha a motor indítása kizárólag parkoló vagy üres állásban
lehetséges. Egyéb esetben a hurok átvágása TILOS!
VII. A VÁLASZTHATÓ LEHETŐSÉGEK PROGRAMOZÁSA
A rendszer lehetővé teszi az alábbi, főként rendszer funkciók aktiválásának/beállításának
programozását. Mivel néhány ezek közül befolyásolhatja az készülék megfelelő működését, fontos
hogy a fenti módosítások szakszervizekben történjenek.
A riasztó két programozási menüvel rendelkezik. Az 1-es vagy 2-es programozási menübe történő
belépés az alábbiak szerint történik:
1. Adja rá a gyújtást és nyissa ki az ajtót!
2. Az 1-es menü programozása érdekében nyomja meg a l+ll-es gombot 2 másodpercig.
A 2-es menü programozása érdekében nyomja meg a l+lV-es gombot 2 másodpercig. A sziréna
egyszer sípol.
3. 2 másodpercen belül a nyomja meg a IV-es gombot annyiszor, amennyi a beállítandó funkció
száma. Minden egyes gombnyomást követően a lámpák felvillannak, a sziréna pedig sípol.
4. Várjon néhány másodpercet. A funkció számának megfelelő számú szirénasípolás, illetve
lámpafelvillanás történik. Amennyiben a szám nem helyes, kezdje újból az eljárást az első ponttól. A
villogást/fényjelzést követő 5 másodpercen belül válasszon az alábbiak szerint:
Nyomja meg az I-es gombot az 1-es szám kiválasztása érdekében. Egy szirénasípolás, egy
lámpafelvillanás.
Nyomja meg az II-es gombot 2-es szám kiválasztása érdekében. Két szirénasípolás, két
lámpafelvillanás.
Nyomja meg az III-as gombot 3-as szám kiválasztása érdekében. Három szirénasípolás, három
lámpafelvillanás.
Nyomja meg az IV-es gombot 4-es szám kiválasztása érdekében. Négy zirénasípolás, négy
lámpafelvillanás.
Megjegyzés:
• Bármely más módosítás végrehajtása érdekében, ismételje meg az egész eljárást az elejétől!
• Ha hosszú sípolást hall, kilépett a programozási menüből. Kezdje újra az első lépéssel!
Hibajelzés:
Amennyiben a módosítások programozása során a távirányító hatókörzeten kívül kerül, „FAIL”
(HIBA) kód jelenik meg a kijelzőn, és a programozás törlődik.
59
H
1-es programozási menü
 Nyitott ajtó és ráadott gyújtás mellett nyomja meg az I-es és II-es gombot 2 másodpercig!
Opciók
Szám
Funkció
1-01
1-02
1-03
1-04
TURBO mód
Időzített indítás
Motorjárási idő
RPS vészkód használat
Ki
Ki
10 perc
Ki
1 perc
Be
15 perc
Be
3 perc
25 perc
-
1-05
Készenléti mód
beállítása
Az ajtók
bezárásával
Az ajtók
becsukásával és
az l-es gomb
megnyomásával
Az ajtó
becsukásával és
a riasztó
bekapcsolásával
Ki
Be
-
-
3 mp
5 mp
8 mp
12 mp
Ki
Be
-
-
Generátor
Ki
Gyújtásgátlás
Fordulatszám
Be
Indításgátlás
-
-
Ki
5 mp
15 mp
50 mp
Ki
Be
-
-
CAN működési mód
Olvasás
Olvasás és írás
Olvasás, írás és
ablakzárás
-
Csomagtérnyitás
Zárak
kinyitnak,
riasztó
kikapcsol
Zárak zárva,
riasztó
bekapcsolva
marad
-
-
Ki
Be
-
-
Ki
Be
-
-
1-06
1-07
1-08
1-09
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
Villogás nyitott ajtók
esetén
Indítás késleltetési idő
Villogás nyitott
motorháztető esetén
Motorérzékelés
PIN kód használat
Indításgátló/Gyújtásgátló
Belső világítás
lekapcsolás késleltetés
ideje
Ultrahangos mozgásérzékelő működése a
távindítás alatt
Automatikus
visszaélesedés
A készenléti mód törlése
a csomagtér nyitásakor
I-es gomb
II-es gomb
IV-es
gomb
III-as gomb
10 perc
5 perc
Az ajtó
becsukásával
a kézifék
behúzása
nélkül
Funkciók leírása:
1-01 Bekapcsolása esetén a motor a kézifék behúzását, a gyújtás levételét, illetve az ajtók bezárását
követően tovább jár. Eközben a fények villognak, és a távirányító jelzi a motorjárásból hátralévő időt. A
motorjárási idő beállítása 1, 3 vagy 10 percre lehetséges.
1-02
Bekapcsolása esetén a riasztó megkísérli elindítani az autót az előre beállított időn belül. A funkció a
távirányítón történő aktiválástól, valamint az indítási idő, illetve a készenléti mód beállításától függ.
1-03
Távindítás esetén a motorjárási idő beállítása.
1-04
Bekapcsolása esetén a hatástalanítás és az ajtónyitás céljából 4 jegyű vészkód beprogramozása
lehetséges.
Ezen opció kiválasztásával beállítható a készenléti mód. A készenléti mód beállításához járó
1-05
motor mellett a sebességváltónak üresben, a kéziféknek pedig behúzott állapotban kell lennie. A
gyújtás lekapcsolásával a motor tovább jár, a készenléti mód beállítása a programozási menü 1-05
pontjának kiválasztásával lehetséges. A 3-as számú opció kiválasztásával élesíthető a riasztó. A 4-es
opció kiválasztásával a készenléti mód beállítható a kézifék vezetékének bekötése nélkül is. A gyújtás
levétele után (csukott ajtónál) a motor tovább jár és csak akkor áll le, ha az ajtót újra becsukjuk. Amikor
a riasztót aktiváljuk, az autó készenléti módban van, tehát a távindítás aktiválható. Ha nyitott ajtónál
kapcsoljuk le a gyújtást, a motor leáll és nem indítható a távirányítóval.
1-06
Bekapcsolása esetén a riasztó a lámpák villogásával jelzi az ajtók nyitott állapotát.
1-07
Dízel autók esetén beállítható a bemelegítési idő.
1-08
Bekapcsolása esetén a riasztó a lámpák villogásával jelzi a motorháztető nyitott állapotát.
1-09
motortípus érzékelés kiválasztása.
- generátor – bemenet: 12V indításkor, és kevesebb, mint 5V, lekapcsolásnál.
- fordulatszám– használhatók az érzékelők impulzusai.
1-10
A szervíz mód beállítása 2 módon lehetséges:
60
H
- gyújtás be-/kikapcsolás 3szor egymás után
- gyújtás be-/kikapcsolás 3szor egymás után, illetve 2 számjegyű kód bevitele a RPS használatával (a
gombok a hátoldalon találhatók).
1-11
Gyújtásgátlás használata során a kimenet blokkolt – élesítve (bekapcsolva -250mA) aktív;
távindításkor nem aktív; illetve PÁNIK használatakor - amikor a hatástalanított kimenet aktiválása 30
másodpercen belül megtörténik - hatástalanított. Indításgátló használata során a blokkolt kimenet – élesítve
és távindításkor aktív; hatástalanítva, azaz PÁNIK használatakor – amikor a hatástalanított kimenet
aktiválása azonnal megtörténik- nem aktív.
1-12
Az élesítést követő idő, mialatt az ajtó bemenetek inaktívak.
1-13 Lehetősége van arra, hogy kikapcsolja az ultrahangos érzékelőt a távindítás alatt. A távindítás
végeztével az érzékelő újra bekapcsol.
1-14 Ez az opció a CAN bus modul működési módjának kiválasztására szolgál. Az "Olvasás" módban a
Magicar csak olvassa a CAN bus-ról az adatokat (ajtónyitás, csomagtartó, motorháztető, zárás/nyitás gyári
távirányítóval, stb.) Az "Olvasás és írás" funkciót használva a Magicar irányítani tudja a CAN bus-on
keresztül a zárás/nyitás, lámpák és kürt, stb. funkciókat, kivéve az ablakzárást. Az "Olvasás, írás és
ablakzárás" módban az ablakokat is zárja a riasztó élesítésekor.*
1-15 Amikor az 1 lehetőség van kiválasztva, a III. gomb megnyomásakor a zárak kinyitnak, a riasztó
kikapcsol és a csomagtérajtó kinyílik. A 2 lehetőséget választva a III. gom megnyomásakor a csomagtérajtó
kinyílik, de az ajtózárak zárva maradnak és a riasztó is aktív marad, viszont a csomagtérnyitás érzékelőt a
riasztó csak a becsukást követően figyeli.
1-16 Ebben az opcióban lehet kiválasztani az újraélesedés engedélyezését vagy tiltását. A Be opció esetén,
ha a riasztó kikapcsolása után nem történik ajtónyitás, a riasztó újraélesedik. A ki opció választása esetén
nem történik visszaélesedés.
1-17 Ha a Be opció van kiválasztva, a csomagtér nyitása törli a készenléti módot, a motort nem lehet
távindítással indítani. A Ki opció választásakor a készenléti mód nem törlődik.
*A Magicar CAN BUS modul funkcióit lásd az R/S CAN modul táblázatban, autótípus szerint rendezve.
A távinditás használata esetén a kézifék vezeték bekötése szükséges.
2-es programozási menü
Nyitott ajtó és ráadott gyújtás mellett, nyomja meg az I-es és IV-es gombot 2 másodpercig.
Opciók
Szám
2-01
2-02
2-03
2-04
2-05
2-06
2-07
2-08
2-09
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
Funkció
Csomagtérnyitás
impulzus
Ajtózáró impulzus
Ajtónyitó impulzus
Ajtózáró/nyitó impulzus
távindításkor
Ajtózáró impulzus a
távindított motor
leállását követően
Jelzőfény
Indítás kimenet hossz
AUX 1
AUX 2
AUX 2 BYPASS modul
Sokk szenzor
be-/kikapcsolás
AUX működés közben
Hidegindítás
Élesítés/kikapcsolás a
gyári távvezérlővel
Fényjelzés
küldése a CAN BUS-on
Hangjelzés küldése
a CAN BUS-on
Fék állapot olvasás
a CAN hálózatról
I-es gomb
II-es gomb
III-as gomb
IV-es
gomb
0,5 mp
2 mp
3 mp
4 mp
0,8 mp
0,8 mp
4 mp
4 mp
15 mp
-
Ki
Záró impulzus
távindítás után
2 x 0,8 mp
2 x 0,8 mp
Nyitó impulzus
távindítás előtt,
záró impulzus
távindítás után
Ki
Be
-
-
Normál mód
ST-1
0,5 mp
0,5 mp
Be
Folyamatos mód
ST-2
5 mp
5 mp
Ki
Pulzáló mód
ST-3
40 mp
40 mp
-
Zár
Zár
-
Be
Ki
-
-
Ki
-5 ºC
-15 ºC
-25 ºC
Bekapcsolva
Kikapcsolva
-
-
Bekapcsolva
Kikapcsolva
Csak riasztáskor
-
Bekapcsolva
Kikapcsolva
-
-
Csak lábfék
Nem
olvassa
a CAN
információ
Kézi és lábfék
Csak kézifék
61
-
H
Funkciók leírása:
2-01 A csomagtartó kimenet impulzus idejének beállítása
2-02 Ajtózáró impulzusidő-beállítás
2-03 Ajtónyitó impulzusidő-beállítás
2-04 A központizár kimenetek távindítás aktiválást követő működése beállítható. Ez tanácsos, ha a
távindítást követően ajtónyitás szükséges.
2-05 A jármű távindítást követő lezárásának opciója.
2-06 Ezzel a funkcióval bekapcsolt riasztó mód mellett végrehajtható a világítás szabályozás
beállítása.
- normál – főként közvetlen villogó szabályozásra
- 1-es és 2-es mód – a vészvillogó gombnyomás útján történő szabályozására szolgál, lásd 62. oldal.
2-07 Az indítómotor indítási időtartama. Lehetőséget 1, 1.3 vagy 1.7 másodpercet.
2-08 Az 1-es számú AUX kimenet negatív impulzus időtartama.
2-09 A 2-es számú AUX kimenet negatív impulzus időtartama.
2-10 A 2-es számú AUX kimenetet lehetséges by-pass kimenetként beállítani. Ebben az esetben
távindításakor a kimenet aktiválódik, és használható pl. a transponder by-pass modulhoz. A távindítás
befejezését követően a kimenet deaktiválódik.
2-11 Lehetővé teszi a sokk szenzor - kiegészítő kimenetek hozzáadásával történő - deaktiválását, ha
a csatlakoztatott eszköz szenzor reakciót okoz.
2-12 Lehetővé teszi a beállított hőmérsékleten történő távindítást. Azonban abban az esetben, ha a
hőmérséklet magasabb a beállított értéknél, az távindítás nem lehetséges!
2-13 Ha ez a funkció kikapcsolt állásban van, nem lehetséges a riasztó be, illetve kikapcsolása a gyári
távvezérlővel. Ebben az esetben csak a Magicar távvezérlővel kapcsolható.
Amennyiben a funkció be van kapcsolva, úgy a gyári és a Magicar távirányítóval is vezérelhető.
Ennek feltétele, hogy a riasztó a Magicar CAN BUS modullal csatlakozzon a jármű elektromos
hálózatához.
2-14 Ebben az opcióban lehet ki vagy bekapcsolni, hogy a világítás jelet a MAGICAR kiküldje-e a
jármű CAN BUS rendszerének.
2-15 Ebben az opcióban lehet ki vagy bekapcsolni, hogy a hangjelzést a MAGICAR kiküldje-e a jármű
CAN BUS rendszerének.
2-16 Ebben az opcióban lehet kiválsztani, hogy a Magicar CAN BUS modul a kézifék és a lábfék
állapotát a jármű CAN-hálózatáról olvassa-e le. A fékek analóg állapot érzékelőit ettől függetlenül a
renszer mindig figyeli.
ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS (RESET)
Amennyiben szeretné visszaállítani az összes funkció eredeti beállítását, azt az alábbiak szerint teheti
meg. Minden gyári beállítás az egyes opcióban található.
Eljárás:
1. Kapcsolja be a gyújtást és nyissa ki az ajtót!
2. Nyomja le az I+II-es gombot 2 másodpercig! Ekkor a fények felvillannak, a sziréna pedig egyet
csipog.
3. 2 másodpercen belül nyomja meg a III-as gombot. Ekkor a fények felvillannak, a sziréna pedig
egyet csipog.
Nyomja meg a III-as gombot újra. Ekkor a fények felvillannak, a sziréna pedig egyet csipog.
Nyomja meg a III-as gombot újra. Ekkor a fények felvillannak, a sziréna pedig egyet csipog.
4. Néhány másodperc múlva a sziréna háromszor csipog, és a lámpák háromszor felvillannak az 1es programozási menü visszaállításának megerősítéseként.
A 2-es programozási menü visszaállításához kövesse a fenti lépéseket azzal a különbséggel, hogy a 2.
lépésben az I+IV-es gombot nyomja meg.
VIII. A VÉSZVILLOGÓ MÓD- FUNKCIÓ KALIBRÁLÁSA
Amennyiben riasztási célból nem lehetséges a vészvillogó közvetlen szabályozása, a
vészvillogó gomb-mód használható. Ebben az esetben vészvillogó kimenet helyettesíti a
vészvillogó kapcsolót (1. ábra). A programozási menü 2-06-os pontjában folyamatos és
pulzáló mód is beállítható.
62
H
1-es mód – folyamatos
2-es mód – pulzáló
Kimenet - Lámpák
Villogó lámpák
Szabályozó
egység
Vészvillogó
kapcsoló
Jelzőfény kimenet (CN2-1)
Közös kimenet (CN1-6)
A relé zárt állapotban
megkerüli a vészvillogó
kapcsolót
1. ábra A vészvillogó kapcsolóhoz csatlakoztatott helyzetjelző fény kimenet
Kalibrálás
Az 1-es vagy a 2-es mód használata esetén szükséges a kimeneti idő beállítása.
Ebben az esetben a riasztó pontos időtartamot határoz meg, amely a riasztási állapot
során alkalmazott villogások számának meghatározásához szükséges.
A kalibrálást megelőzően szükséges a megfelelő mód beállítása a 2-es programozási
menüben.
Eljárás:
1. Kapcsolja be a vészvillogó gombot! – ekkor az autólámpák villognak.
2. Nyissa ki az ajtót, adja rá a gyújtást és nyomja le a fékpedált!
3. Hosszan nyomja meg a III-as gombot! – ekkor a sziréna egyszer jelez.
4. Nyomja le a RPS érzékelő gombját és tartsa lenyomva 10 felvillanásig!
5. A gomb felengedése után a sziréna egyszer csipog.
6. A kalibrálás sikeresen befejeződött. Kapcsolja ki a vészvillogó gombot!
7. Csatlakoztassa a világítás kimenet vezetéket (CN2-1) a vészvillogó kapcsoló
vezetékhez (1 sz. ábra). Ellenőrizze a CN1-6 közös huzal polaritását! A fenti
csatlakoztatást követően a riasztó szabályozza a lámpák villogását.
Ha a kalibrálás sikertelen, a sziréna háromszor jelez. Ebben az esetben ismételje meg
a teljes eljárást!
63

Podobné dokumenty

Manual Mistral MAX_R3_SK_CZ_HU_EN_V1.11

Manual Mistral MAX_R3_SK_CZ_HU_EN_V1.11 Zapnite zapaľovanie (do 8 sekúnd), siréna pípne. Stlačte servisné tlačidlo pre zmenu hodnoty. Každým stlačením meníte cyklicky nastavenú hodnotu, čo je signalizované LED a blikaním/pípaním. 1x je n...

Více

RC 302 2TN

RC 302 2TN Impulz 4s Impulz 4s Výstup doťahu okien Cez vstup KONTROLA SVETIEL

Více

RC 302

RC 302 tabuľka voliteľných funkcií je platná. V nastavení ako diaľkovo ovládané relé sa každým stlačením tlačidla 1,3 alebo 2 na diaľkovom ovládači aktivuje príslušné relé (zamykanie,odomykanie, alebo kuf...

Více

kvalita inovácia prosperita - Quality Innovation Prosperity

kvalita inovácia prosperita - Quality Innovation Prosperity hodnota kriteriálnej funkcie. Kriteriálna funkcia zohľadňuje viacero kritérií: najkratší čas výroby, najmenšia rozpracovanosť výroby, minimalizácia nákladov na strojoch a ďalšie. Vzhľadom na povahu...

Více

DS500 CAN DS500 CAN U

DS500 CAN DS500 CAN U 3. Deaktivácia alarmu a odomknutie dverí Stlačte tlačidlo na OEM ovládači – svetlá bliknú, centrálne zamykanie odomkne dvere. LED bude blikať pokiaľ nebudú dvere otvorené. Ak sa počas doby kým sa n...

Více

MODULÁRNY AUTOALARM Montážny manuál MODULÁRNÍ

MODULÁRNY AUTOALARM Montážny manuál MODULÁRNÍ 15 Akustický signál pri zapínaní/vypínaní alarmu Táto voľba umožňuje nastaviť zvukovú signalizáciu pri aktivácii/deaktivácii alarmu pri manuálnom zapnutí, prípadne pri automatickom zapnutí. 16 Výst...

Více