Usnesení zastupitelstva

Transkript

Usnesení zastupitelstva
Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Hořenice konané dne 10.4.2013
Přítomni : Volf Stanislav, Emlar Josef, Freislebenová Jitka, Hofmanová Karla, Šnábl
Stanislav, Havelka Vladimír
Omluven: Hájek Stanislav,
Starosta obce přivítal všechny přítomné a konstatoval, že se na jednání dostavilo šest
členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil zastupitele s připraveným programem jednání:
Program : - 1.
2.
3.
4.
Program zasedání
Návrh na ověřovatelé zápisu
Návrh na zapisovatele
Seznámení s výsledkem výběrového řízení změny ÚP a schválení
zhotovitele změny ÚP č 1.
5. Schválení nabídky Municipálního úvěru od KB
6. Úprava rozpočtu č. 1
1 . Starosta přečetl návrh programu a nechal hlasovat
pro 6 zdržel se 0 –proti 0
Návrh byl schválen
2. Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Josef Emlar a Karla Hofmanová
pro 6–zdržel se 0 –proti 0
Návrh byl schválen
3. Na zapisovatele zápisu byla navržen pan Stanislav Šnábl
pro 6–zdržel se 0 –proti 0
Návrh byl schválen
4. Seznámení s výsledkem výběrového řízení změny ÚP a schválení zhotovitele
změny ÚP č. 1
Výběrová komise seznámila zastupitele s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele
změny ÚP č. 1 obce Hořenice. Veřejné soutěže se zúčastnili čtyři zájemci : Ing. arch. Milan
Vojtěch, Ing. arch. Tomáš Slavík, Regio s.r.o. A Surpmo a.s. Hlavní podmínkou byla nejnižší
cena zhotoveného díla. Výběrová komise doporučuje schválit nabídku ing. Arch. Milana
Vojtěcha v celkové výši 35 090 Kč s DPH. Tato cena se skládá ze tří položek a to : Změna
funkčního využití pozemku č.390/6 a pozemku č. 365/1 - 2 x 10 600 Kč, Změna koridoru pro
umístnění souboru staveb „ Silnice I/33 Jaroměř obchvat“ 13 890 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje nabídku Ing. Arch. Milana Vojtěcha.
pro 6–zdržel se 0 –proti 0
Návrh byl schválen
5. Schválení nabídky Municipálního úvěru od KB
Zastupitelstvo obce Hořenice projednalo a schválilo nabídku Municipálního úvěru od
Komerční banky ve výši 7 mil. Kč, na akci „ Předfinancování dotace- výstavba vodovodu
Hořenice“
Úvěr bude čerpán v období od 31.10.2013 do 31.12.2014
pro 6–zdržel se 0 –proti 0
Návrh byl schválen
6. Úprava rozpočtu č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 1, viz přílohy
pro 6–zdržel se 0 –proti 0
Návrh byl schválen
V Hořenicích 12.4.2013
Zapsal : Šnábl Stanislav
Ověřovatelé zápisu : Emlar Josef
Hofmanová Karla