Návod k montáži CarTeck 211-CZ

Transkript

Návod k montáži CarTeck 211-CZ
Comfort 211
CZ
Systém pohonu pro garáÏová vrata
FULL-SERVICE
OPERATOR
ANTRIEBSSYSTEME
SYSTEMS
FOR
FÜR GARAGE
GARAGENTORE
DOORS
OPERATOR
ANTRIEBSSYSTEME
SYSTEMS
FOR
FÜRSECTIONAL
SEKTIONALTORE
DOORS
OPERATOR
ANTRIEBSSYSTEME
SYSTEMS
SCHIEBETORE
GATES
FOR
FÜRSLIDING
OPERATOR
ANTRIEBSSYSTEME
SYSTEMS
FOR
FÜR
HINGED
DREHTORE
GATES
OPERATOR
ANTRIEBSSYSTEME
SYSTEMS
FOR FÜR
ROLLER
ROLLTORE
SHUTTERS
PARKSCHRANKEN
PARK BARRIER
SYSTEME
SYSTEMS
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu
ELEKTRONISCHE
ELECTRONIC
CONTROL
STEUERUNGEN
UNITS
PRODUCT
PRODUKT-SERVICE
SERVICE
ACCESSORIES
ZUBEHÖR
1.
Vysvûtlivky symbolÛ
Symboly ovládání a agregátu motoru
Upozornûní
Svûtelná závora
Pozor!
Nebezpeãí úrazu osob!
Poloha vrat OTEV¤ENO
Následují dÛleÏitá bezpeãnostní
upozornûní, která musí b˘t
bezpodmíneãnû respektována, aby
bylo zabránûno úrazÛm osob!
Bez funkce
Poloha vrat ZAV¤ENO
Kontrola referenãní bod
Pozor!
Nebezpeãí po‰kození vûcí!
Bez funkce
Následují dÛleÏitá bezpeãnostní
upozornûní, která musí b˘t
bezpodmíneãnû respektována, aby
bylo zabránûno vûcn˘m ‰kodám!
Udûlení impulsu
(dálkové ovládání, externí obsluÏné prvky)
Provoz
Upozornûní / Tip
Pojistka uzavírací hrany
Zastavení
Externí ovládací prvky
Modulová anténa
i
Kontrola
Odkaz
Typov˘ ‰títek
Typ: _________________________________________________
âíslo sortimentní poloÏky: ______________________________
âíslo v˘robku:_________________________________________
2
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
2.
Obsah
1.
Vysvûtlivky symbolÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3.
V‰eobecná bezpeãnostní upozornûní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
4.
Pfiehled v˘robkÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
4.1 Rozsah dodávky Comfort 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
4.2 Varianty vrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
5.
Pfiíprava montáÏe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
5.1 V‰eobecné údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
5.2 Kontroly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
6.
MontáÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
6.1 Pfiíprava hnací kolejnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
6.2 MontáÏ agregátu motoru a hnací kolejnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
6.3 MontáÏ na v˘kyvn˘ch sklopn˘ch vratech (kyvná vrata). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
6.4 MontáÏ na dûlen˘ch vratech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
6.5 Stropní montáÏ pohonného systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
6.6 Odblokování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
6.7 Pfiipojení ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
7.
Ruãní vysílaã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
7.1 Obsluha a pfiíslu‰enství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
7.2 Kódování ruãního vysílaãe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
8.
Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
8.1 Pfiipojení pohonného systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
8.2 Pfiehled fiízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
8.3 Pfiehled indikaãních funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
8.4 Referenãní bod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
8.5 Rychloprogramování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
8.6 Kontrola funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
9.
Roz‰ífiené pohonné funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
9.1 V‰eobecné informace k roz‰ífien˘m pohonn˘m funkcím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
9.2 Postupové schéma roz‰ífieného programování (Pfiíklad pro úroveÀ 2, menu 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
9.3 Celkov˘ pfiehled naprogramovateln˘ch funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
9.4 Pfiehled funkcí rovin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
10.
Hlá‰ení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
10.1 Hlá‰ení stavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
10.2 Poruchová hlá‰ení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
10.3 Odstranûní poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
11.
Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
11.1 Pfiehled náhradních dílÛ Comfort 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
11.2 Technické údaje Comfort 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
11.3 Prohlá‰ení v˘robce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
11.4 ES-prohlá‰ení o shodû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
3
3.
V‰eobecná bezpeãnostní upozornûní
Prosím bezpodmíneãnû pfieãtûte!
Cílová skupina
Tento pohonn˘ systém smí b˘t namontován, pfiipojen a uveden do provozu v˘hradnû kvalifikovan˘m a ‰kolen˘m
odborn˘m personálem!
Kvalifikovan˘ a ‰kolen˘ odborn˘ personál ve smyslu tohoto popisu jsou osoby
- se znalostí obecn˘ch a specifick˘ch bezpeãnostních a preventivních pfiedpisÛ,
- se znalostí pfiíslu‰n˘ch elektrotechnick˘ch pfiedpisÛ,
- se vzdûláním v zacházení a údrÏbû náleÏitého bezpeãnostního vybavení,
- s dostateãn˘m za‰kolením a pod dozorem odborn˘ch pracovníkÛ z oblasti elektriky,
- se schopností rozpoznat nebezpeãí, která mohou b˘t zpÛsobena elektrick˘m proudem,
- se znalostí pouÏívání EN 12635 (PoÏadavky na instalaci a pouÏívání).
Záruka
Pro záruku ve vztahu k fungování a bezpeãnosti musí b˘t respektována upozornûní, která jsou v tomto návodu
uvedená. Pfii nerespektování v˘straÏn˘ch upozornûní mohou nastat tûlesná zranûní a vûcné ‰kody.
V˘robce neruãí za ‰kody, které vzniknou na základû nerespektování upozornûní.
Baterie, pojistky a Ïárovky jsou vylouãeny ze záruky.
Abyste zamezili chybám pfii instalaci a ‰kodám na vratech a pohonném systému postupujte bezpodmíneãnû podle
montáÏních pokynÛ návodu na vestavbu. V˘robek smí b˘t zprovoznûn pouze na základû seznámení se s pfiíslu‰n˘m
návodem montáÏe a obsluhy.
Návod k montáÏi a obsluze musí b˘t pfiedán provozovateli dvefiního zafiízení a uchován.
Obsahuje dÛleÏitá upozornûní pro obsluhu, kontrolu a údrÏbu.
V˘robek je vyroben dle smûrnic a norem uveden˘ch v prohlá‰ení v˘robce a prohlá‰ení o shodû. V˘robek opustil dílnu ve
stavu nevykazujícím Ïádné bezpeãnostnû-technické závady.
Motorem pohánûná okna, dvefie a vrata se musí pfied prvním uvedením do provozu a dále podle potfieby, av‰ak
nejménû jednou za rok nechat pfiezkou‰et odborníkem (s písemn˘m dokladem).
PouÏití v souladu s urãen˘m úãelem
Pohonn˘ systém je urãen v˘hradnû k otevírání a zavírání garáÏov˘ch vrat.
Provoz je pfiípustn˘ pouze v such˘ch prostorách.
Musí b˘t dodrÏena maximální taÏná a tlaãná síla.
PoÏadavky na vrata
Pohonn˘ systém je vhodn˘ pro:
- malá a stfiední garáÏová vrata aÏ do hmotnosti vrat 75 kg
(odpovídá pfiibliÏnû velikosti vrat 3.000 mm x 2.250 mm pfii hmotnosti cca 11 - 15 kg/m2)
Vrata musí:
- sama zÛstat v jakékoliv poloze (pomocí zpruhového vyvaÏovaãe),
- lehce pohybovat.
Vedle upozornûní uveden˘ch v tomto návodu je potfieba respektovat v‰eobecnû platné bezpeãnostní a
preventivní pfiedpisy! Platí na‰e prodejní a dodací podmínky.
4
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
3.
V‰eobecná bezpeãnostní upozornûní
Prosím bezpodmíneãnû pfieãtûte!
Pokyny k montáÏi pohonného systému
• Zjistûte, zda jsou vrata z mechanického hlediska v dobrém stavu.
• Zajistûte, aby se vrata zastavila v kaÏdé poloze.
• Zajistûte, aby se nechalo vraty lehce pohybovat ve smûru OTEV¤ÍT a ZAV¤ÍT.
• Zajistûte správné otevírání a zavírání vrat.
• OdstraÀte ze vrat v‰echny nepotfiebné stavební díly (napfi. lana, fietûzy, úhelníky atd.).
• V‰echna zafiízení, která nebudou po montáÏi pohonného systému pouÏívána vyfiaìte z provozu.
• Pfied pokládáním kabeláÏe odpojte bezpodmíneãnû pohonn˘ systém z napájení proudem.
Zajistûte, aby napájení proudem zÛstalo bûhem kabeláÏních prací pfieru‰ené.
• DodrÏujte místní bezpeãnostní ochranná ustanovení.
• SíÈová a ovládací vedení pokládejte bezpodmíneãnû oddûlenû. SíÈové napûtí ãiní 24 V DC.
• Pohonn˘ systém montujte pouze pfii zavfien˘ch vratech.
• Namontujte v‰echny vysílaãe impulsÛ a ovládací zafiízení (napfi. rádiové dálkové ovládání) v dohledné vzdálenosti od
vrat a v bezpeãné vzdálenosti od pohybliv˘ch dílÛ vrat. Musí b˘t dodrÏena minimální montáÏní v˘‰ka 1,5 metru.
• V˘straÏné ‰títky proti nebezpeãnému sevfiení pfiipevnûte na viditeln˘ch místech.
• Zajistûte, aby po montáÏi nevyãnívaly Ïádné díly vrat do vefiejn˘ch stezek nebo ulic.
Pokyny k uvedení pohonného systému do provozu
Provozovatelé vratového zafiízení nebo jejich zástupci musí b˘t po uvedení zafiízení do provozu seznámeni s jeho fiízením.
• Zajistûte, aby dûti nemûly pfiístup k ovládání vrat.
• Pfied pohybem vrat se ujistûte, aby se v jejich úseku ohroÏení nenacházely Ïádné osoby nebo pfiedmûty.
• Zkontrolujte v‰echna existující zafiízení nouzov˘ch pfiíkazÛ.
• Nikdy nesahejte na pohybující se vrata nebo na pohybované ãásti.
• Dávejte pozor na místa na vratovém zafiízení, kde hrozí zmáãknutí a usmyknutí.
DodrÏujte ustanovení EN 13241-1.
Pokyny k údrÏbû pohonného systému
Pro zaji‰tûní bezporuchové funkce musí b˘t pravidelnû kontrolovány následující body a pfiíp. musí b˘t uvedeny do
pÛvodního stavu. Pfied zapoãetím prací na vratovém zafiízení je vÏdy nutné pohonn˘ systém odpojit od zdroje napûtí.
• KaÏd˘ mûsíc pfiezkou‰ejte, zda se pohonn˘ systém vrací, pokud se vrata dotknou pfiekáÏky. K tomuto úãelu poloÏte
podle smûru pohybu vrat do jejich dráhy 50 mm vysokou/‰irokou pfiekáÏku.
• Zkontrolujte nastavení vypínací automatiku OTEV¤ENO a ZAV¤ENO.
• Zkontrolujte v‰echny pohyblivé ãásti systému vrat a pohonu.
• Zkontrolujte zafiízení vrat z hlediska opotfiebení nebo po‰kození.
• Zkontrolujte ruãnû lehkost chodu vrat.
Pokyny k ãi‰tûní pohonného systému
V Ïádném pfiípade nesmí b˘t k ãi‰tûní pouÏity: pfiím˘ proud vody, vysokotlak˘ ãistiã, kyseliny nebo louhy.
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
5
4.
Pfiehled v˘robkÛ
4.1 Rozsah dodávky Comfort 211
Standardní objem dodávky
4.1 / 1
4.1 / 3
!¯
1
2
10
11
12
!Ø
!”
Samofiezné ‰rouby 6,3 x 16 (4x)
·rouby se ‰estihrannou hlavou M6 x 20 (2x)
Svorník A8 se závlaãkovou pojistkou
3
4.1 / 4
!#
1
2
3
Agregát motoru Comfort 211
Závûsn˘ plech
Vratov˘ uná‰eã
!5
!^
!£
!\
4.1 / 2
5
13
14
15
16
17
4
6
·roub 4,0 x 18 (2x)
·roub 6,0 x 14 (4x)
Svorník 8 x 20
Pojistné svorky (2x)
Kloubov˘ ãep ø 6
7
4.1 / 5
8
9
!˜
!·
4
5
6
7
8
9
6
Zavû‰ovací skoba
Pfiekladov˘ pfiipojovací plech
Ochranné pouzdro
Uná‰ecí úhelník (2x)
Svorka kolejnice (2x)
Pfiipojovací prvek vrat
„¯
18
19
20
·rouby 8,0 x 70 (4x)
U-podloÏka A8 (4x)
HmoÏdinka U10 (4x)
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
4.
Pfiehled v˘robkÛ
4.2 Varianty vrat
4.1 / 6
Standardní rozsah dodávky s pfiíslu‰nou hnací kolejnicí
je vhodn˘ pro následující varianty vrat.
„#
„∏
V˘kyvná sklopná vrata (kyvná vrata)
„£
4.2 / 1
„5
„”
„^
Dûlená vrata
21
22
23
24
25
26
Ruãní vysílaã
Svorka na sluneãní clonu
Modulová anténa
Pfienosová zástrãka
Adaptérové pouzdro
Programovací kolík
4.2 / 2
Pro následující typ vrat je nutné zvlá‰tní pfiíslu‰enství.
4.1 / 7
„\
„˜
Nev˘kyvná sklopná vrata
4.2 / 3
27
28
V˘straÏná znaãka odblokování
V˘straÏné nálepky
Kromû standardního rozsahu dodávky je k montáÏi
zapotfiebí následující pfiíslu‰enství:
- hnací kolejnice
Hnací kolejnice
Agregát motoru lze nakombinovat s rÛzn˘mi hnacími
kolejnicemi.
4.1 / 8
„·
29
Hnací kolejnice
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
7
5.
Pfiíprava montáÏe
5.1 V‰eobecné údaje
5.2 Kontroly
Zobrazení v tomto návodu neodpovídají mûfiítku Údaje
o velikosti jsou uvádûny vÏdy v milimetrech (mm).
Pozor!
Aby byla zaji‰tûna správná montáÏ,
musí b˘t pfied zaãátkem prací
bezpodmíneãnû provedeny
následující kontroly.
Následující náfiadí musí b˘t pro fiádnou montáÏ k
dispozici:
5.1 / 1
Rozsah dodávky
• Zkontrolujte, zda je objem dodávky kompletní.
10
13
10
• Zkontrolujte, zda jsou k dispozici díly pfiíslu‰enství
potfiebné pro pomûry na Va‰í stavbû.
GaráÏ
• Pfiekontrolujte, zda má Va‰e garáÏ vhodné pfiipojení
el. proudu a síÈové dûlící zafiízení.
13
2
ø 10
ø5
Vratové zafiízení
Pozor!
U garáÏí, které nemají dal‰í vchod:
V pfiípadû poruchy, z dÛvodu zpfiístupnûní
garáÏe, musí b˘t garáÏová vrata
vybavena nouzov˘m odblokováním.
ø5
Pokud je pouÏita odblokovací sada:
• Zkontrolujte korektní fungování vratov˘ch uzávûrÛ.
Vratové uzávûry nesmí b˘t v Ïádném pfiípadû
vyfiazeny z provozu.
Pokud není pouÏita odblokovací sada:
• Vymontujte vratové uzávûry nebo je vyfiaìte z
provozu.
• Pfiekontrolujte, zda pohánûná vrata splÀují následující
podmínky:
- Musí b˘t snadno moÏno vrata ruãnû manipulovat.
• - Vrata by mûla zÛstat v kaÏdé poloze sama stát.
i
8
Odkaz:
Pfii pouÏití a montáÏi pfiíslu‰enství je
nutné dodrÏovat pfiíslu‰n˘ pfiiloÏen˘
návod.
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
6.
MontáÏ
6.1 Pfiíprava hnací kolejnice
i
Odkaz:
6.1 / 3
D
Pfii pouÏití nûkolikadílné kolejnice je
nutno respektovat pfiíslu‰n˘ návod.
C
6.1 / 1
4 x 18
A
• Nasaìte vratov˘ uná‰eã (C) se svorníkem (D) do
vodicích saní.
• Pfii‰roubujte svorník (D) pomocí dvou ‰roubÛ.
• Vyjmûte ãerven˘ odblokovací kolík (A).
6.1 / 4
E
6.1 / 2
F
A
B
• PosuÀte ãervenou bezpeãnostní krytku (E) pfies
napínací ‰roub (F).
• Vtlaãte ãerven˘ odblokovací kolík (A) aÏ k zaráÏce do
ãerveného otvoru vodicích saní.
Upozornûní:
• Zatáhnûte za taÏné lano (B) abyste odblokovali vodící
sanû.
Bezpeãnostní krytka slouÏí k ochranû
pfied nepovolanou, násilnou demontáÏí
(vloupání) zvenãí.
i
Odkaz:
Odblokovací funkce vodicích saní je
popsaná v bodû 6.6.
Vodící sanû jsou nyní odblokovány a lze jimi volnû v
hnací kolejnici pohybovat.
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
9
6.
MontáÏ
6.1 / 5
I
G
H
J
H
• Nasaìte zaji‰Èovací svorku (G) na kloubov˘ ãep (H).
• Spojte pfiekladov˘ pfiipojovací plech (I) a koncovku
kolejnice (J) s kloubov˘m ãepem (H).
6.1 / 6
H
G
• Kloubov˘ ãep zajistûte (H) dal‰í zaji‰Èovací
svorkou (G).
10
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
6.
MontáÏ
6.2 MontáÏ agregátu motoru a hnací
kolejnice
6.2 / 1
Pozor!
A
Hnací kolejnice (C) se musí opatrnû
namontovat na agregát motoru (F).
NepouÏívejte pfii tom násilí, aby nedo‰lo
k po‰kození ozubení!
B
E
6.2 / 2
• Vtlaãte adaptérové pouzdro (A) aÏ k zaráÏce na
pfievodov˘ hfiídel (B).
E
D
6,0 x 14
A
C
F
• Vyrovnejte hnací kolejnici (C) paralelnû k povrchu
agregátu motoru (F).
• Nasaìte hnací kolejnici (C) ve správné poloze na
pouzdro adaptéru (A).
• SpusÈte hnací kolejnici (C) lehk˘m tlakem na agregát
motoru (F).
Tip:
Je-li hnací kolejnice (C) správnû
vyrovnaná, staãí krátce zatáhnout za
taÏn˘ prvek (váleãkov˘ fietûz, ozuben˘
fiemen nebo kuliãkové lano), aby se
hnací kolejnice (C) spustila.
• Nasaìte svorky kolejnice (D) na hnací kolejnici (C).
• Se‰roubujte svorky kolejnice (D) a agregát motoru (F)
ãtyfimi ‰rouby (E).
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
11
aa
a
a
aa
6.
MontáÏ
6.3 MontáÏ na v˘kyvn˘ch sklopn˘ch
vratech (kyvná vrata).
6.3 / 1
6.3 / 3
A
6,3 x 16
C
B
B
• Spojte oba úhelníky vratového uná‰eãe (A) s prvkem
vratového spoje (B).
C
• Navrtejte potfiebné otvory do horní hrany vratového
kfiídla (ø 5 mm).
• Pfii‰roubujte pfiipojovací prvek vrat (B) ãtyfimi
‰rouby (C) k horní hranû kfiídla.
aaaa
6.3 / 2
6.3 / 4
10–50
• Zjistûte polohu pro prvek vratového spoje uprostfied
na horní hranû vratového kfiídla.
Upozornûní:
Pokud nelze spojovací prvek vrat umístit
centricky (u vrat s centrick˘mi vnûj‰ími
drÏadly a mal˘mi v˘‰kami stropu), musí
b˘t spojovací prvek vrat namontován
cca 100 mm vlevo nebo vpravo od
stfiedu vrat.
• Otevfiete vrata.
• Zjistûte nejvy‰‰í bod, kterého vrata dosáhnou v celé
dráze svého pohybu.
Horní hrana kfiídla vrat musí v nejvy‰‰ím bodû dráhy
otevírání leÏet 10 - 50 mm pod vodorovnou spodní
hranou hnací kolejnice.
Hnací kolejnice se musí namontovat paralelnû k
vodícím kolejnicím vrat.
• Zavfiete vrata.
12
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
6.
a
MontáÏ
Pozor!
Pohonn˘ systém se musí aÏ do upevnûní
zajistit proti zfiícení (napfi. montáÏní
pomÛckou (E), ã. v˘r. 66427).
V závislosti na stavebních skuteãnostech existují dva
druhy montáÏe pro pfiípojn˘ plech nosníku (F):
Upevnûní k nosníku
6.3 / 6
Pozor!
F
Aby byl zaji‰tûn bezvadn˘ chod vrat,
musí se pfiekladov˘ pfiipojovací plech
pro hnací kolejnici namontovat
doprostfied nad pfiipojovací prvek vrat.
8,0 x 70
A8 / U10
aa
6.3 / 5
Upevnûní u stropu
6.3 / 7
E
• PoloÏte agregát motoru s hnací kolejnicí doprostfied
nad pfiipojovací prvek vrat na pfieklad.
F
8,0 x 70
A8 / U10
• Namontujte pfiekladov˘ pfiipojovací plech (F) podle
druhu upevnûní.
• Zajistûte pohonn˘ systém proti zfiícení.
6.3 / 8
H
I
B
G
• ZasuÀte uná‰eã vrat (G) do pfiipojovacího prvku
vrat (B).
• Zajistûte uná‰eã vrat (G) ãepem (H) a pojistkou SL (I).
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
13
aa
a
a
aa
6.
MontáÏ
6.4 MontáÏ na dûlen˘ch vratech
6.4 / 1
6.4 / 3
A
C
B
B
D
6,3 x 13
C
M6 x 20
• Spojte oba úhelníky vratového uná‰eãe (A) s prvkem
vratového spoje (B).
• Navrtejte potfiebné otvory pro ãtyfii ‰rouby (C) do
horní hrany vratového kfiídla (ø 5 mm).
aaaa
• Pfii‰roubujte pfiipojovací prvek vrat (B) ãtyfimi
‰rouby (C) k horní hranû kfiídla.
6.4 / 2
• Za‰roubujte dva ‰rouby (D) tak hluboko do
pfiipojovacího prvku vrat, aÏ budou tyto ‰rouby
pfiiléhat ke kfiídlu vrat.
6.4 / 4
• Zjistûte polohu pro prvek vratového spoje uprostfied
na horní hranû vratového kfiídla.
10–50
Upozornûní:
- Pokud nelze spojovací prvek vrat
umístit centricky (u vrat s centrick˘mi
vnûj‰ími drÏadly a mal˘mi v˘‰kami
stropu), musí b˘t spojovací prvek vrat
namontován cca 100 mm vlevo nebo
vpravo od stfiedu vrat.
- U dûlen˘ch vrat s hfiídelí zkrutné
pruÏiny je moÏné spojovací prvek vrat
namontovat po celé ‰ífice vrat.
14
• Otevfiete vrata.
• Zjistûte nejvy‰‰í bod, kterého vrata dosáhnou v celé
dráze svého pohybu.
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
6.
a
MontáÏ
Horní hrana kfiídla vrat musí v nejvy‰‰ím bodû dráhy
otevírání leÏet 10 - 50 mm pod vodorovnou spodní
hranou hnací kolejnice.
Hnací kolejnice se musí namontovat paralelnû k
vodícím kolejnicím vrat.
V závislosti na stavebních skuteãnostech existují dva
druhy montáÏe pro pfiípojn˘ plech nosníku (F):
Upevnûní k nosníku
6.4 / 6
• Zavfiete vrata.
F
Pozor!
Pohonn˘ systém se musí aÏ do upevnûní
zajistit proti zfiícení (napfi. montáÏní
pomÛckou (E), ã. v˘r. 66427).
8,0 x 70
A8 / U10
Pozor!
Aby byl zaji‰tûn bezvadn˘ chod vrat,
musí se pfiekladov˘ pfiipojovací plech
hnací kolejnice namontovat doprostfied
nad pfiipojovací prvek vrat.
Upevnûní u stropu
6.4 / 7
F
aa
6.4 / 5
8,0 x 70
A8 / U10
E
• Namontujte pfiekladov˘ pfiipojovací plech (F) podle
druhu upevnûní.
H
6.4 / 8
• PoloÏte agregát motoru s hnací kolejnicí doprostfied
nad pfiipojovací prvek vrat na pfieklad.
• Zajistûte pohonn˘ systém proti zfiícení.
I
B
G
• ZasuÀte uná‰eã vrat (G) do pfiipojovacího prvku
vrat (B).
• Zajistûte uná‰eã vrat (G) ãepem (H) a pojistkou SL (I).
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
15
6.
MontáÏ
6.5 Stropní montáÏ pohonného systému
a
aa
i
Odkaz:
6.5 / 3
Pfii pouÏití vícedílné kolejnice musíte
dodrÏovat pfiíslu‰n˘ návod.
6.5 / 1
≤
0
30
C
A
B
• Ohnûte zavû‰ovací plech (C) podle podmínek stavby.
• Vyrovnejte hnací kolejnici paralelnû k vodícím
kolejnicím vrat.
Pohonn˘ systém se pfiipevní pomocí zavû‰ení na strop.
6.5 / 4
• Urãete polohu zavû‰ení.
• Namontujte zavû‰ovací skobu (A) na hnací kolejnici.
• Ohnûte dolÛ pojistné spojky (B).
15 - 30°
8,0 x 70
A8 / U10
6.5 / 2
A
• Pfii‰roubujte zavû‰ovací plech ke stropu.
C
• NasuÀte zavû‰ovací plech (C) do zavû‰ovací skoby (A).
16
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
6.
MontáÏ
6.6 Odblokování
Pozor!
Pfii uvedení odblokování v ãinnost mÛÏe
dojít k nekontrolovan˘m pohybÛm vrat:
- Pokud jsou pruÏiny vrat slabé nebo
zlomené.
- Pokud vrata nejsou v rovnováze.
Odblokování
6.6 / 1
Pfii ruãním otevfiení vrat si mÛÏe vodící
kolejnice s agregátem motoru pfiekáÏet.
V odblokovaném stavu pohybujte vraty
pouze mírnou rychlostí!
A
• Stavebními opatfieními omezte dráhu vrat ve smûru
nahoru.
• Pfiekontrolujte minimální v˘‰ku taÏného lana 1,8 m.
• Na taÏné lano pfiipevnûte “V˘straÏn˘ ‰títek
odblokování”.
• Pro odblokování vodící kolejnice zatáhnûte taÏn˘m
lanem dolÛ (A) aÏ na doraz.
Zablokování
6.6 / 2
B
• PosuÀte ãerven˘ odblokovací kolík (B) zpût ve smûru
‰ipky.
• Nastartujte pohonn˘ systém, abyste znovu spojili
vrata s vodící kolejnicí.
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
17
6.
MontáÏ
6.7 Pfiipojení ovládání
Pozor!
6.7 / 1
Nebezpeãí zasaÏení el. proudem:
Pfied zahájením kabeláÏních prací se
pfiesvûdãte, Ïe jsou vedení bez napûtí.
Bûhem kabeláÏích prací zajistûte, aby
vedení zÛstala bez napûtí (zabraÀte
napfi. opûtovnému zapnutí).
XB10
XB01
XP020
XB70
3 1 2 70 71
Pozor!
Pro zabránûní ‰kodám na ovládání:
- VÏdy je nutné dodrÏovat místní
bezpeãnostní ochranná opatfiení.
- Napájecí a ovládací vedení je
bezpodmíneãnû nutné pokládat
oddûlenû.
- Ovládací napûtí ãiní 24 V DC.
- Cizí napûtí na spojích XP020, XB10
nebo XB01 vede ke zniãení ve‰keré
elektroniky.
- Na svorky 1 a 2 (XB01) smí b˘t
pfiipojeny pouze bezpotenciálové
spínací kontakty.
- Zkratová zástrãka se nikdy nesmí
zasunovat do systémové zdífiky
XP020!
8 1 2
7
3
6 54
Oznaãení
P
1
2
i
Druh / funkce
XB01
Pfiipojení externích obsluÏn˘ch
prvkÛ bez systémové kabeláÏe a
dvoudrátové svûtelné závory
6.7 / 2
XB10
Pfiipojení externích obsluÏn˘ch
prvkÛ se systémovou kabeláÏí
-
XP020
Pfiípojka systému svûtelné závory
nebo vedení adaptéru pro
modulovou anténu
9.4 /
ÚroveÀ
8
Pfiipojení modulové antény
8.1
XB70
i
Odkaz:
Pfii montáÏi externích ovládacích prvkÛ,
bezpeãnostních a signalizaãních zafiízení
se musí dodrÏovat odpovídající návody.
Upozornûní:
Pfied zapojením obsluÏného prvku k
pfiípojÛm pomocí systémov˘ch zdífiek
se musí odpojit odpovídající zkratovací
zástrãka.
18
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
6.
7.
MontáÏ
Ruãní vysílaã
7.1 Obsluha a pfiíslu‰enství
Pfiípoj XB01
Pozor!
Ruãní vysílaãe nepatfií do rukou dûtí!
6.7 / 2
Ruãní vysílaã smí b˘t pouÏíván pouze,
jestliÏe je zaji‰tûno, Ïe se v dráze vrat
nenacházejí osoby nebo pfiedmûty.
Pfiehled
7.1 / 1
D
Oznaãení
1
C
A
B
Druh / funkce
GND (0 V)
D
2
Impuls
3
24 V DC (max. 50 mA)
70
GND
70 + 71
Dvoudrátová svûtelná závora
(druh ochrany IP 65)
R
Pfiijímaã dvoudrátové svûtelné závory
S1
Externí impulsní spínaã
(je-li k dispozici)
T
Vysílaã dvoudrátové svûtelné závory
A
B
C
D
Funkãní tlaãítko velké
Funkãní tlaãítko malé
Baterie - signalizaãní kontrolka vysílání
Pfienosová zástrãka
i
Druh˘m ovládacím tlaãítkem lze obsluhovat dal‰í
pohonn˘ systém.
Odkaz:
Programování ruãních vysílaãÛ
(dálkov˘ch ovládání) pro pohonn˘
systém je popsáno v bodû 8.5.3.
Upozornûní:
Pokud je pfiipojená svûtelná závora,
musí b˘t nainstalována pfied rychl˘m
programováním.
Jen v tomto pfiípadû ji ovládání
automaticky zaregistruje.
V opaãném pfiípadû se musí svûtelná
závora naprogramovat dodateãnû.
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
19
7.
Ruãní vysílaã
7.2 Kódování ruãního vysílaãe
7.2.1 Pfienesení kódování
V˘mûna baterií
7.1 / 2
1
Tato funkce slouÏí k pfienesení kódování z ruãního
vysílaãe (Master) naprogramovaného na pohonn˘
systém na dal‰í ruãní vysílaã.
E
Pozor!
Ruãní vysílaã smí b˘t pouÏíván pouze,
jestliÏe je zaji‰tûno, Ïe se v dráze vrat
nenacházejí osoby nebo pfiedmûty.
F
E
F
7.2.1 / 1
Zadní strana ruãního vysílaãe
Baterie 3V CR 2032
• Otevfiete zadní stranu ruãního vysílaãe (E),
napfi. pomocí mince.
• VymûÀte baterii (F) a dbejte na správné pólování.
Pfiíslu‰enství
• Spojte oba vysílaãe za pouÏití pfiiloÏené pfienosové
zástrãky.
7.1 / 3
Upozornûní:
Zástrãková spojení na obou stranách
ruãního vysílaãe jsou identická.
Svorka na sluneãní clonu, vhodná pro upevnûní ruãního
vysílaãe na sluneãní clonu ve vozidle.
20
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
7.
Ruãní vysílaã
7.2.2 Zmûna kódování
Tato funkce slouÏí ke zmûnû kódování dálkového
ovládání pfii ztrátû ruãního vysílaãe.
7.2.1 / 2
7.2.2 / 1
• PouÏijte vysílaã Master a drÏte tlaãítko stisknuté.
Dioda vysílaãe svítí.
• ZasuÀte pfienosovou zástrãku do ruãního vysílaãe.
7.2.1 / 3
• Zkratujte jeden z obou vnûj‰ích kolíkÛ pfienosové
zástrãky se stfiedním kolíkem (napfi. pomocí
‰roubováku).
• Uveìte v ãinnost poÏadované tlaãítko ruãního
vysílaãe. Integrovan˘m náhodn˘m kódováním je
generováno nové kódování.
Dioda LED rychle bliká.
• Uveìte v ãinnost poÏadované tlaãítko ruãního
vysílaãe, kter˘ se má novû nakódovat, zatímco drÏíte
tlaãítko vysílaãe Master stisknuté.
Dioda LED bliká.
V okamÏiku, kdy LED konstantnû svítí, pfiejal ruãní
vysílaã nové kódování.
Tlaãítko mÛÏete uvolnit a pfienosovou zástrãku
odstranit.
Upozornûní:
Po 1 – 2 vtefiin dioda LED novû nakódovaného vysílaãe
konstantnû svítí.
Proces kódování je ukonãen.
Ruãní vysílaã pfiejal kódování vysílaãe Master.
Po novém nakódování ruãního vysílaãe
musíte také pohonn˘ systém
pfieprogramovat na nové kódování.
• OdstraÀte pfienosovou zástrãku.
U vícekanálov˘ch vysílaãÛ musí b˘t
proces kódování provádûn pro kaÏdé
tlaãítko zvlá‰È.
Upozornûní:
U vícekanálov˘ch vysílaãÛ musí b˘t
proces kódování provádûn pro kaÏdé
tlaãítko zvlá‰È.
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
21
8.
Uvedení do provozu
8.1 Pfiipojení pohonného systému
8.2 Pfiehled fiízení
C
8.1 / 1
8.2 / 1
B
3 1 2 70 71
A
12 3
8
7
6
• Nasaìte modulovou anténu (A) do otvoru (B)
agregátu motoru.
8 1 2
7
3
6 54
5
A C
P
1
2
4
B
• ZasuÀte síÈov˘ kabel (C) do agregátu motoru.
Indikace diod
1
Svûtelná závora
(svítí, jen pokud je svûtelná závora pfieru‰ená)
2
Poloha vrat OTEV¤ENO
3
Bez funkce
4
Poloha vrat ZAV¤ENO
5
Kontrola referenãního bodu
6
Bez funkce
7
Udûlení impulsu
(dálkové ovládání, externí obsluÏné prvky)
8
Provoz
8.1 / 2
• Spojte síÈovou zástrãku agregátu motoru s pfiipojením
el. proudu.
Ovládací prvky
A
Tlaãítko (+)
Upozornûní:
V‰echny signalizaãní kontrolky se na
cca. 3 vtefiiny rozsvítí. Následnû se
rozsvítí diody 8 a 4.
22
(napfi. najetí vrat do polohy
OTEV¤ENO nebo nastavení
vy‰‰í hodnoty parametru v
programování)
B
Tlaãítko (-)
(z. B. najeìte vrata do polohy
ZAV¤ENO nebo nastavte niωí
hodnoty parametru v
programování)
C
Tlaãítko (P)
(z. B. zmûna programovacího
reÏimu nebo uloÏení
parametru)
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
8.
Uvedení do provozu
8.4 Referenãní bod
8.3 Pfiehled indikaãních funkcí
Diodové indikace v provozním reÏimu
V provozním reÏimu se pfii aktivaci
referenãního bodu dioda 5 krátce rozsvítí.
Svûtelná závora je pfieru‰ená
Upozornûní:
V pfiedbûÏném nastavení od v˘robce a
po Resetu se ovládání nachází v poloze
vrat ZAV¤ENO.
Aby bylo zaji‰tûno bezporuchové
programování, musí se proto vrata a
pohonn˘ systém pfied rychl˘m
programováním a pfied Resetem
nacházet v poloze vrat ZAV¤ENO.
Vrata se pohybují ve smûru OTEV¤ÍT
Vrata jsou v poloze OTEV¤ENO
Vrata se pohybují ve smûru ZAV¤ÍT
Vrata jsou v poloze ZAV¤ENO
Referenãní bod je sepnut
Trvalé ovládání externího ovládacího prvku
Pfii pouÏití dálkového ovládání
Provozní napûtí je pfiiloÏeno
Vysvûtlivky:
Dioda zhasnuta
Dioda svítí
Dioda bliká pomalu
Dioda bliká rytmicky
Dioda bliká rychle
Dílenská dodávka
Nelze
–
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
23
8.
Uvedení do provozu
8.5 Rychloprogramování
8.5.1
V‰eobecné údaje k rychloprogramování
Upozornûní:
Programovací tlaãítka
8.5.2
8.5.2 / 1
Pro fiádné uvedení pohonného systému
do provozu se musí provést rychlé
programování.
To platí pro první uvedení do provozu a
po Resetu.
Pfiedpoklady
Pfied rychl˘m programováním musí b˘t splnûny
následující pfiedpoklady:
- Vrata se nacházejí v poloze ZAV¤ENO.
- Vodící sanû jsou pfiipojeny.
Rychlé programování
V rychlém programování se nastavují základní funkce
pohonného systému.
- Poloha vrat OTEV¤ENO
- Poloha vrat ZAV¤ENO
- Rádiového ovládání
A
Programovací tlaãítko (P) se musí obsluhovat dodan˘m
programovacím kolíkem (A).
Programování se provádí tlaãítky plus (+), mínus (-)
a (P).
Pokud v programovacím reÏimu nestisknete po dobu
120 sekund Ïádné tlaãítko, pfiejde ovládání zpût do
provozního stavu.
Zobrazí se pfiíslu‰né hlá‰ení.
i
Tento programovací proces je postupn˘ a musí b˘t v
kaÏdém pfiípadû proveden.
Po rychlém programování a po uãícím pojezdu pro
vypínací automatiku do poloh OTEV¤ENO a ZAV¤ENO
je pohonn˘ systém pfiipraven˘ k pouÏití.
Upozornûní:
Odkaz:
Vysvûtlení hlá‰ení je popsáno v
bodu 10.
• Podle následujícího postupového plánu proveìte
rychlé programování.
Bûhem programování poloh vrat
OTEV¤ENO a ZAV¤ENO se musí
projít referenãními body.
Vysvûtlivky:
Dioda zhasnuta
Dioda svítí
Dioda bliká pomalu
Dioda bliká rytmicky
Dioda bliká rychle
Dílenská dodávka
Nelze
24
–
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
8.
Uvedení do provozu
8.5.3
Proces rychloprogramování
1x >2s <10s
1.
Provozní
reÏim
P
Spu‰tûní rychlého
programování /
Programování polohy
vrat OTEV¤ENO
2.
Najeìte vrata do polohy
OTEV¤ENO
3.
Proveìte korekci polohy
vrat OTEV¤ENO
pomocí (+) a (-)
1x <1s
4.
P
Ulo ení polohy vrat
OTEV¤ENO /
Programování polohy
vrat ZAV¤ENO
5.
Najeìte vrata do polohy
ZAV¤ENO
6.
Proveìte korekci polohy
vrat ZAV¤ENO
pomocí (+) a (-)
1x <1s
7.
P
Ulo ení polohy vrat
ZAV¤ENO /
Programování
dálkového ovládání
8.
Uveìte v ãinnost ruãní
vysílaã
9.
Uvolnûte ruãní vysílaã
1x <1s
10.
P
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
Ulo ení dálkového
ovládání /
Ukonãení rychlého
programování
25
8.
Uvedení do provozu
8.6 Kontrola funkcí
8.6.1 Referenãní jízda pro nastavení síly pohonu
8.6.2 Kontrola vypínací automatiky
Kontrola:
Pozor!
Po rychlém programování a po zmûnách
v programovacím menu se musí provést
následující uãící pojezdy a zkou‰ky.
Aby se zamezilo úrazÛm osob nebo
po‰kození vûcí, musí se vypínací
automatika OTEV¤ÍT a ZAV¤ÍT správnû
nastavit.
Pohonn˘ systém se nauãí maximální potfiebnou hnací
sílu bûhem obou prvních pojezdÛ po nastavení poloh
vrat.
• Najeìte pohonn˘ systém (s pfiipojen˘mi vraty) jednou
bez pfieru‰ení z polohy vrat ZAV¤ENO do polohy
OTEV¤ENO a zpût.
Pohonn˘ systém bûhem tohoto uãícího pojezdu urãí
maximální taÏnou a tlaãnou sílu a silovou rezervu,
které jsou potfiebné pro pohyb vrat.
Vypínací automatika OTEV¤ÍT
U pohonn˘ch systémÛ pro vrata s otvory v kfiídle vrat
(prÛmûr otvoru > 50 mm):
• ZatiÏte vrata za chodu uprostfied spodní hrany
hmotností 20 kg.
Vrata se musí ihned zastavit.
Vypínací automatika ZAV¤ÍT
• PoloÏte na podlahu 50 mm vysokou pfiekáÏku.
Kontrola:
• Najeìte vraty na pfiekáÏku.
1.
Po stisknutí tlaãítka (+):
Vrata se musí otevfiít a najet do pfiíslu‰né
polohy vrat OTEV¤ENO.
Pohonn˘ systém se musí vÏdy pfii najetí na
pfiekáÏku zastavit a reverzovat.
Upozornûní:
2.
Po stisknutí tlaãítka (-):
Vrata se musí zavfiít a najet do pfiíslu‰né
polohy vrat ZAV¤ENO.
3.
Po stisknutí tlaãítka ruãního vysílaãe:
Pohonn˘ systém musí vraty pohybovat
ve smûru OTEV¤ÍT resp. ZAV¤ÍT.
4.
Po stisknutí tlaãítka ruãního vysílaãe za
chodu pohonného systému:
Pohonn˘ systém musí zastavit.
5.
Po dal‰ím stisknutí se pohonn˘ systém
pohybuje v opaãném smûru.
26
Nastavení parametrÛ zÛstanou pfii
pfieru‰ení síÈového napûtí uloÏena.
Pouze po provedení Resetu se hnací
síly OTEV¤ÍT a UZAV¤ÍT vrátí do stavu
nastavení od v˘robce.
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
9.
Roz‰ífiené pohonné funkce
9.1 V‰eobecné informace k roz‰ífien˘m
pohonn˘m funkcím
V roz‰ífien˘ch funkcích pohonu se programují
doplÀkové funkce pohonného systému.
Pozor!
V roz‰ífien˘ch programovacích funkcích
mohou b˘t zmûnûna dÛleÏitá nastavení
od v˘robce.
Jednotlivé parametry se musí správnû
nastavit, aby nedo‰lo k poranûní osob
ãi po‰kození vûcí.
Programování se ãlení do tfiech oblastí:
1. Oblast: ÚroveÀ
V 8 úrovních jsou shrnuty nastavitelné funkce do
funkãních skupin.
KaÏdá úroveÀ mÛÏe obsahovat aÏ 8 funkcí (menu).
Tlaãítky (+) a (-) se provádí cyklick˘ v˘bûr v rámci
úrovní.
Neobsazené úrovnû se zobrazí, nelze je v‰ak otevfiít.
Pfies Úrovnû-Exit lze pfiejít z programování do
provozního reÏimu.
Ukonãení programování
1. Pfies Úrovnû-Exit a stisknutím tlaãítka (P).
Ovládání pak pfiejde do provozního reÏimu.
2. V kaÏdém okamÏiku a z kaÏdé oblasti, pokud se
tlaãítko (P) nechá déle neÏ 5 sekund stisknuté.
Ovládání pak pfiejde do provozního reÏimu.
Pfiípadnû zmûnûn˘ parametr se pfii tom uloÏí.
Pfii ukonãení programování se rozsvítí v‰echny LED a
pak postupnû zhasnou v pofiadí od 8 do 1.
Pokud v programovacím reÏimu nestisknete po dobu
120 sekund Ïádné tlaãítko, pfiejde ovládání zpût do
provozního stavu.
Zobrazí se pfiíslu‰né hlá‰ení.
i
Odkaz:
- Dostupné úrovnû a menu jsou
popsány v souhrnném pfiehledu
programovateln˘ch funkcí (bod 9.3)
- Vysvûtlení hlá‰ení je popsáno v
bodu 10.
2. Oblast: Menu
KaÏdé menu obsahuje funkci.
Tlaãítky (+) a (-) se provádí cyklick˘ v˘bûr v rámci
obsazen˘ch menu.
Neobsazené menu se pfieskoãí a nezobrazí se.
Pfies Menu-Exit je moÏné pfiejít zpût do v˘chozí
úrovnû.
3. Oblast: Parametry
KaÏdou funkci je moÏné nastavit v maximálnû
16 stupních.
Tlaãítky (+) a (-) se provádí v˘bûr v rámci
nastaviteln˘ch parametrÛ.
Parametry, které nelze nastavit, se pfieskoãí a
nezobrazí se.
Pfiebûhnutí stisknutím (+) a (-) není moÏné.
Stisknutím tlaãítka (P) se uloží nastavené parametry.
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
27
9.
Roz‰ífiené pohonné funkce
9.2 Postupové schéma roz‰ífieného programování
(Pfiíklad pro úroveÀ 2, menu 2)
+
+
ÚroveÀ
Menu
-
Parametry
-
+
-
+
+
+
+
Provozní
reÏim
+
-ÚroveÀ 4
-Menu 3
+
P
hodnota
-
-
-
+
+
+
Ukonãení
programování
-zv˘‰ená
+
+
+
P
-
-ÚroveÀ 3
Menu 2
-
P
-
Parametry
-
-
+
> 5 vtefiin
+
+
P
+
+
+
P
-
- sníÏená
-Menu 1
ÚroveÀ 2
-
hodnota
-
-
+
+
+
P
+
+
ÚroveÀ 1
Menu-Exit
(ÚroveÀ 2)
P
> 10 vtefiin
-
+
-
+
+
+
P
P
-
Úrovnû-Exit
-Menu 8
+
> 5 vtxefiin
+
+
P
-
ÚroveÀ 8
-
> 5 vtefiin
+
-
28
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
9.
Roz‰ífiené pohonné funkce
9.3 Celkov˘ pfiehled naprogramovateln˘ch funkcí
ÚroveÀ
ÚroveÀ 1 - Základní funkce
Menu
Dílenské nastavení
Menu 5: Pozice klidného chodu OTEV¤ÍT
–
Menu 6: Pozice klidného chodu ZAV¤ÍT
–
Menu 8: RESET
bez Resetu
Menu 1: Potfiebná hnací síla OTEV¤ÍT
StupeÀ 8
Menu 2: Potfiebná hnací síla ZAV¤ÍT
StupeÀ 8
Menu 3: Vypínací automatika OTEV¤ÍT
StupeÀ 7
Menu 4: Vypínací automatika ZAV¤ÍT
StupeÀ 7
Menu 5: Rychlost OTEV¤ÍT
StupeÀ 16
Menu 6: Rychlost ZAV¤ÍT
StupeÀ 16
Menu 1: Svûtelná závora
Provoz bez svûtelné závory
ÚroveÀ 2 - Nastavení pohonu
ÚroveÀ 8 - Systémová nastavení
Vysvûtlivky:
Dioda zhasnuta
Dioda svítí
Dioda bliká pomalu
Dioda bliká rytmicky
Dioda bliká rychle
Dílenská dodávka
Nelze
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
–
29
9.
Roz‰ífiené pohonné funkce
9.4 Pfiehled funkcí rovin
ÚroveÀ 1 - Základní funkce
1
Menu 5:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
–
–
–
–
–
Pozice klidného chodu OTEV¤ÍT
Nastavte tlaãítkem (+ / OTEV¤ÍT) a (- / ZAV¤ÍT)
Menu 6:
Pozice klidného chodu ZAV¤ÍT
Nastavte tlaãítkem (+ / OTEV¤ÍT) a (- / ZAV¤ÍT)
Menu 8:
RESET
Ne
Ano
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pozor!
i
Po Resetu se v‰echny parametry nastaví zpût na hodnoty nastavené v˘robcem.
Pro zaji‰tûní bezvadného provozu ovládání:
- se musí novû naprogramovat v‰echny poÏadované funkce,
- se musí provést nauãení dálkového ovládání,
- se musí vraty najet jednou do polohy OTEV¤ENO a ZAV¤ENO (referenãní jízda).
Odkaz:
Po provedení zmûn v menu 5 a 6 úrovnû 1 se musí provést opakovaná referenãní jízda pro vypínací
automatiku. Referenãní jízda je popsána v bodu 8.6.1.
Vysvûtlivky:
Dioda zhasnuta
Dioda svítí
Dioda bliká pomalu
Dioda bliká rytmicky
Dioda bliká rychle
Dílenská dodávka
Nelze
30
–
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
9.
Roz‰ífiené pohonné funkce
ÚroveÀ 2 - Nastavení pohonu
1
Menu 1:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
9
10
11
12
13
14
15
16
9
10
11
12
13
14
15
16
10
11
12
13
14
15
16
Potfiebná hnací síla OTEV¤ÍT (citlivost ve stupních*)
1
2
Menu 2:
3
4
5
6
7
8
Potfiebná hnací síla ZAV¤ÍT (citlivost ve stupních*)
1
Menu 3:
2
3
4
5
6
7
8
Vypínací automatika OTEV¤ÍT (citlivost ve stupních**)
VYP
Menu 4:
2
3
4
5
6
7
8
9
Vypínací automatika ZAV¤ÍT (citlivost ve stupních**)
VYP
Menu 5:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Rychlost OTEV¤ÍT (ve stupních)
1
Menu 6:
2
3
4
5
Rychlost ZAV¤ÍT (ve stupních)
1
*
**
2
2
3
4
5
âím vy‰‰í je stupeÀ, tím vy‰‰í je hnací síla.
âím niωí je stupeÀ, tím citlivûj‰í je vypínací automatika.
i
Pozor!
Pro zamezení poranûní lze vypínací automatiku (menu 3 a 4) odprogramovat pouze tehdy, je-li pfiipojená
prÛjezdová svûtelná závora nebo ochrana zavíracích hran.
Odkaz:
Po provedení zmûn v menu 5 a 6 úrovnû 2 se musí provést opakovaná referenãní jízda pro vypínací
automatiku. Referenãní jízda je popsána v bodu 8.6.1.
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
31
9.
Roz‰ífiené pohonné funkce
ÚroveÀ 8 - Systémová nastavení
1
Menu 1:
2
32
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
D1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Svûtelná závora
A1
Menu 1:
3
B1
C1
Svûtelná závora
A1
Provoz bez svûtelné závory
B1
Provoz se systémovou svûtelnou závorou (XP020)
C1
Provoz s dvoudrátovou svûtelnou závorou (na svorce 70+71)
D1
Provoz se systémovou a dvoudrátovou svûtelnou závorou
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
10. Hlá‰ení
10.1 Hlá‰ení stavu
10.2 Poruchová hlá‰ení
Hlá‰ení stavu dávají navíc k hlá‰ením polohy vrat pfii
provozu zprávu o stavu pohonného systému.
Poruchy zafiízení jsou signalizovány pfiíslu‰n˘m ãíslem
hlá‰ení.
Ovládání pfiejde do reÏimu hlá‰ení.
Bezpeãnostní prvky:
LED 1 slouÏí jako indikace stavu pfiipojen˘ch
bezpeãnostních prvkÛ za provozu (ochrana
zavíracích hran, svûtelná závora).
VÏdy kdyÏ je uveden v ãinnost nûkter˘
bezpeãnostní prvek, rozsvítí se bûhem jeho
ãinnosti LED 1.
1.
Signalizace ãísla hlá‰ení cca 3 sekundy
(pfiíklad: hlá‰ení 15).
2.
Pfiestávka signalizace cca 1 sekundy.
3.
Signalizace provozního reÏimu
cca 3 sekundy
(pfiíklad: provozní napûtí).
4.
Pfiestávka signalizace cca 1 sekundy.
5.
Opakování signalizací 1 - 4.
ObsluÏné prvky / rádiov˘ signál:
LED 7 slouÏí jako indikace stavu za provozu a
pfii testu komponent pfiipojen˘ch obsluÏn˘ch
prvkÛ (OTEV¤ÍT, ZAV¤ÍT, STOP, zpola
TEV¤ÍT, atd.…).
VÏdy kdyÏ je uveden v ãinnost nûkter˘
obsluÏn˘ prvek, rozsvítí se bûhem jeho
ãinnosti LED 7.
Pfii pfiíjmu rádiového signálu LED 7 rychle
bliká.
Upozornûní:
- Ovládání signalizuje ãísla hlá‰ení
rytmick˘m blikáním jedné nebo více
signalizací.
Sãítáním ãíslic se zjistí ãísla hlá‰ení.
- Bûhem programování jsou hlá‰ení
stavu a jiná hlá‰ení potlaãena.
Signalizace v programovacím reÏimu
jsou vÏdy jednoznaãné.
Vysvûtlivky:
Dioda zhasnuta
Dioda svítí
Dioda bliká pomalu
Dioda bliká rytmicky
Dioda bliká rychle
Dílenská dodávka
Nelze
–
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
33
10. Hlá‰ení
âísla hlá‰ení mají dvû funkce:
1.
Podávají vysvûtlení o tom, proã ovládání
nemohlo správnû provést nevyfiízen˘ povel k
pojezdu.
2.
Signalizují vadné komponenty, aby bylo moÏné
zajistit lep‰í a rychlej‰í servis na místû, a aby se
vymûnily jen skuteãnû vadné díly ovládání.
Ovládání se nachází v reÏimu hlá‰ení tak dlouho,
dokud nepfiejde do provozního nebo diagnostického
reÏimu.
Pfiechod do provozního reÏimu
Ovládání pfiejde do provozního reÏimu ihned po tom,
co obdrÏelo pohybov˘ impuls.
Pfiechod do diagnostického reÏimu
Pfiechod do diagnostického reÏimu se mÛÏe provést z
reÏimu hlá‰ení a z provozního reÏimu.
• Krátce stisknûte tlaãítko (P).
Ovládání pfiejde do diagnostického reÏimu a signalizuje
poslední chybu.
34
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
10. Hlá‰ení
10.3 Odstranûní poruchy
10.3.1 Poruchy bez signalizaãního hlá‰ení poruchy
Porucha
Pfiíãina
Odstranûní
Indikace 8 nesvítí.
- Chybí napûtí.
- Pfiezkou‰ejte, zda je pfiítomné síÈové napûtí.
- Zkontrolujte pfiipojení el. proudu.
- Termoochrana v síÈovém trafu se
aktivovala.
- Nechejte vychladnout síÈové trafo.
- Ovládací jednotka je defektní.
- Nechejte pfiezkou‰et pohonn˘ systém.
Po udûlení impulsu
nenásleduje Ïádná reakce.
- Pfiipojovací svorky pro tlaãítko
“Impuls“ jsou pfieklenuty, napfi.
zkratem ve vedení nebo ploch˘mi
svorkami.
- Eventuálnû propojen˘ klíãov˘ spínaã nebo vnitfiní ovládací
spínaã zku‰ebnû oddûlte od ovládací jednotky (bod 6.7):
Vytáhnûte kabel ze zdífiky XB10, zasuÀte zkratovací
zástrãku a hledejte chyby kabeláÏe.
Po udûlení impulsu ruãním
vysílaãem nenásleduje Ïádná
reakce.
- Modulová anténa není zasunuta.
- Spojte modulovou anténu s ovládací jednotkou (bod 8.1).
- Kódování ruãního ovladaãe nesouhlasí
s kódováním pfiijímaãe.
- Zaktivujte znovu ruãní vysílaã (bod 8.5.3).
- Baterie ruãního ovladaãe je vybitá.
- VloÏte novou baterii (bod 7.1).
- Ruãní vysílaã nebo ovládací elektronika
nebo modulová anténa jsou defektní.
- Nechejte pfiezkou‰et v‰echny 3 komponenty.
Vysvûtlivky:
Dioda zhasnuta
Dioda svítí
Dioda bliká pomalu
Dioda bliká rytmicky
Dioda bliká rychle
Dílenská dodávka
Nelze
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
–
35
10. Hlá‰ení
10.3.2 Poruchy se signalizaãním hlá‰ením poruchy
Porucha
Pfiíãina
Hlá‰ení 7
- Nestisknete-li po dobu 120 sekund Ïádné tlaãítko, programovací reÏim se sám ukonãí.
- Programování poloh vrat OTEV¤ENO a ZAV¤ENO bez prÛchodu referenãním bodem.
Hlá‰ení 8
- Spínaã referenãního bodu je defektní.
- Nechejte pfiezkou‰et pohonn˘ systém.
Hlá‰ení 9
- Chybí impulsy ãidla poãtu otáãek.
Pohonn˘ systém je zablokovan˘.
- Nechejte pfiezkou‰et pohonn˘ systém.
Hlá‰ení 10
- Vrata se pohybují pfiíli‰ tûÏce.
- Vrata jsou zablokována.
- Uveìte vrata do pojízdného stavu.
- Maximální síla pohonu je nastavena
pfiíli‰ nízko.
- Nechejte pfiezkou‰et max. hnací sílu
(bod 9.4 / úroveÀ 2 / menu 1+2) odborn˘m prodejcem.
Hlá‰ení 11
- Omezení doby chodu.
- Nechejte pfiezkou‰et pohonn˘ systém.
Hlá‰ení 15
- Externí svûtelná závora je pfieru‰ená
nebo defektní.
- OdstraÀte pfiekáÏku nebo pfiezkou‰ejte svûtelnou závoru.
- Svûtelná závora je naprogramována,
ale není pfiipojena.
- Svûtelnou závoru deaktivujte nebo odpojte.
- âidlo proudu pro vypínací automatiku
je defektní.
- Nechejte pfiekontrolovat agregát motoru.
Hlá‰ení 16
36
Odstranûní
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
10. Hlá‰ení
Porucha
Pfiíãina
Odstranûní
Hlá‰ení 26
- Podpûtí, pohonn˘ systém je pfietíÏen˘
pfii nastavení max. síly stupnû 16.
- Nechejte pfiekontrolovat externí zdroj napûtí.
- Vrata se pohybují pfiíli‰ tûÏce nebo
nepravidelnû.
- Vrata jsou zablokována.
- Zkontrolujte chod vrat a uveìte vrata do pojízdného stavu.
- Vrata se pohybují pfiíli‰ tûÏce nebo
nepravidelnû.
- Vrata jsou zablokována.
- Zkontrolujte chod vrat a uveìte vrata do pojízdného stavu.
- Vypínací automatika je nastavena pfiíli‰
citlivû.
- Nechejte vypínací automatiku pfiezkou‰et odborn˘m
prodejcem (bod 9.4 / úroveÀ 2 / menu 3+4).
Hlá‰ení 35
- Elektronika je defektní.
- Nechejte pfiezkou‰et pohonn˘ systém.
Hlá‰ení 36
- Zkratovací zástrãka je odstranûná,
av‰ak tlaãítko stop není zapojeno.
- Okruh klidového proudu je pfieru‰en˘.
- Pfiipojte tlaãítko stop nebo zasuÀte zkratovací zástrãku
(bod 6.7).
Hlá‰ení 28
Vysvûtlivky:
Dioda zhasnuta
Dioda svítí
Dioda bliká pomalu
Dioda bliká rytmicky
Dioda bliká rychle
Dílenská dodávka
Nelze
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
–
37
11. Dodatek
11.1 Pfiehled náhradních dílÛ Comfort 211
Vysvûtlivky náhradní díly 11.1.1 / 1
11.1 / 1
#72945
âíslo
v˘robku:
Popis
77690
Náhradní sada kuliãkového
lana ST-11-L
77692
Náhradní sada kuliãkového
lana ST-12-L
72945
Spínací vaãka kuÏelového
lana (balení po 5)
8053699
Zavû‰ení lana / hnací kolejnice
77684
Váleãkov˘ fietûz SK-11-L
77687
Váleãkov˘ fietûz SK-12-L
71107
Spínací vaãka fietûzu
(balení po 5)
47500
Spojovací sada fietûzu
72182
Pfievodová jednotka SK
77682
Ozuben˘ fiemen SZ-11-L
77683
Ozuben˘ fiemen SZ-12-L
8011292
Spojovací sada
ozubeného fiemenu
74266
Pfievodová jednotka SZ
71104
Pouzdro adaptéru
(balení po 5)
8050153
Uná‰eã vrat
8051653
Vodící sanû
79015
Vaãka ozubeného fiemenu
(balení po 10)
#77690
#77692
#77684
#77687
#8053699
#71107
#47500
#72182
#79015
#8011292
#77682
#77683
#8050153
#8051653
#74266
#71104
38
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
11. Dodatek
Vysvûtlivky náhradní díly 11.2 / 2
11.1 / 2
#79066
#79038
âíslo
v˘robku
Popis
79066
Zavû‰ovací plech
(balení po 5)
79038
Agregát motoru
Comfort 211
71967
Kryt pohonu Comfort 211 s
osvûtlovací li‰tou
72671
Programovací kolík
(balení po 10)
73886
Sáãek na pfiíslu‰enství
Comfort 211
#71967
#72671
#73886
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
39
11. Dodatek
11.2 Technické údaje Comfort 211
Elektrické údaje
- Jmenovité napûtí
- Jmenovitá frekvence
- Pfiíkon proudu
- Odebírateln˘ v˘kon provozu
- Odebírateln˘ v˘kon Stand-by
- Druh provozu (doba sepnutí)
- ¤ídicí napûtí
- Druh ochrany motorového
agregátu
- Ochranná tfiída
Mechanické údaje
- Maximální taÏná a tlaãná síla
- Rychlost chodu
- Otevírací doba
(specifická dle druhu vrat)
230 V
50 Hz
0,7 A
0,16 KW
cca. 4 W
KB 2 min.
24 V DC
Pfiíslu‰enství
- Modulová anténa, 868 MHz, IP 65
- Vestavovací konzole pro dûlená vrata
- Odblokovací sady pro kyvná vrata
- Vaãkové vratové rameno pro sklopná vrata
- Kování pro otáãecí vrata
- Svûtelné závory
- Nouzové odblokování
IP 20
II
450 N
140 mm/vtefiinu
cca. 15 vtefiin.
údaje o okolí
- Rozmûry motorového agregátu 140x160x280 mm
- Hmotnost
3,00 kg
- Rozsah teplot
-20 do +60 °C
Rozsah dodávky
- Motorov˘ agregát Comfort 211
s integrovan˘m elektronick˘m fiízením
- Multibitové dálkové ovládání, 868 MHz,
vãetnû digitálního 302 mini-ruãního vysílaãe,
2-kanalov˘
Vlastnosti/bezpeãnostní funkce
- Technika referenãního bodu
- Soft-Start / Soft-Stop
- Odsunovací pojistka
- Vypínací automatika
- Antiblokovací ochrana
- PodpûÈová ochrana
- Omezení doby chodu
- Elektronické koncové vypnutí
- Pfiipojení pro tlakové, kódovací a klíãové tlaãítko
- Pfiipojení bezpotenciálového hlá‰ení koncov˘ch poloh
- Signalizace poruch
40
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
11. Dodatek
11.3 Prohlá‰ení v˘robce
11.4 ES-prohlá‰ení o shodû
Tímto prohla‰ujeme, Ïe následnû oznaãen˘ v˘robek
odpovídá na základû svého koncipování, typem
konstrukce a také provedením, které jsme uvedli do
obûhu, pfiíslu‰n˘m v‰eobecn˘m bezpeãnostním a
zdravotním poÏadavkÛm ES-smûrnice elektromagnetické
kompatibility, strojní smûrnici a nizkopûÈové smûrnici.
Pfii zmûnû v˘robku, která s námi nebude odsouhlasena,
ztrácí toto prohlá‰ení svoji platnost.
Tímto prohla‰ujeme, Ïe následnû oznaãen˘ v˘robek
odpovídá na základû svého koncipování, typem
konstrukce a také provedením, které jsme uvedli do
obûhu, pfiíslu‰n˘m v‰eobecn˘m bezpeãnostním a
zdravotním poÏadavkÛm ES-smûrnice elektromagnetické
kompatibility, strojní smûrnici a nizkopûÈové smûrnici.
Pfii zmûnû v˘robku, která s námi nebude odsouhlasena,
ztrácí toto prohlá‰ení svoji platnost.
V˘robek: Comfort 211
V˘robek:
Pfiíslu‰né ES-smûrnice:
ES-smûrnice elektromagnetické kompatibility
(89/336/EWG),
Strojní smûrnice
(98/37/EWG)
a nízkopûÈová smûrnice
(73/23/EWG a 93/68/EWG).
Pfiíslu‰né ES-smûrnice:
ES-smûrnice elektromagnetické kompatibility
(89/336/EWG),
Strojní smûrnice
(98/37/EWG)
a nízkopûÈová smûrnice
(73/23/EWG a 93/68/EWG).
PouÏité harmonizované normy, zejména:
EN 292-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 55014
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 60335-1
EN 60335-2-95
EN 12445
EN 12453
EN 300220-1
EN 301489-3
ETS 300683
PouÏité harmonizované normy, zejména:
EN 292-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 55014
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 60335-1
EN 60335-2-95
EN 12445
EN 12453
EN 300220-1
EN 301489-3
ETS 300683
08.02.2006
Datum / podpis
ppa. J. Hörmann
Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG
Remser Brook 11 · 33428 Marienfeld · Germany
Fon +49 (52 47) 7 05-0
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
41
42
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
Pfiíruãka pro montáÏ a obsluhu, Comfort 211 CZ (#79404)
43
79404
Chránûno autorsk˘mi právy.
Dotisk, i jen ãástí, moÏn˘ pouze s na‰ím svolením.
Zmûny, které slouÏí technickému pokroku, vyhrazeny.
Stav: 12.2006
#79 404
1 - CZ 360238 - M - 0.5 - 0904
âesky

Podobné dokumenty

Distribuční sítě DVB

Distribuční sítě DVB Tyto pfiidané pakety jsou pouÏity v modulátorech pro vhodnou bitovou synchronizaci. Synchronizaãní mechanizmus je zaloÏen na existenci dvou externích celosvûtov˘ch normálÛ – jednoho frekvenãního no...

Více

Návod křovin. Husqvarna 535RX(T)

Návod křovin. Husqvarna 535RX(T) MANIPULACE S PALIVEM Bezpeãnost pfii manipulaci s palivem .......................... Palivo .......................................................................... Plnûní paliva ...................

Více

STMentor072004

STMentor072004 kapesní PDA. A pokud se podíváme je‰tû dále do budoucnosti, jsou to napfi. etikety s transpondérem RFID, kter˘mi bude opatfieno nejen ve‰keré zboÏí ve skladech, ale bude je mít kaÏd˘ ãlovûk, kaÏdé zv...

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze • Nikdy neodstraÀujte ze stroje ochranná vybavení a pravidelnû se uji‰Èujte o jejich stavu. Stroj nesmí b˘t pouÏíván s vadn˘m nebo scházejícím ochrann˘m vybavením. • NemûÀte nastavení regulátoru a ...

Více

Kabely 02 pedef opraveno.qxd

Kabely 02 pedef opraveno.qxd a oceláfiské v˘robû. Vhodné pro instalaci s flexibilním pouÏitím pfii stfiednû tûÏkém mechanickém zatíÏení s voln˘m pohybem, av‰ak bez zv˘‰en˘ch poÏadavkÛ na tah v suchém, vlhkém a mokrém vnitfiním...

Více

katalogu Hella

katalogu Hella • v‰echny KLX varianty kají ochranu proti pfiepólování Provedení • KLX jsou konstruovány pro pevnou montáÏ na rovné plochy a odpovídají formû B1 dle DIN 14 620. Gumová podloÏka, která je souãástí do...

Více

2013/5 Esquire: Struny zastaveného času

2013/5 Esquire: Struny zastaveného času není tak, Ïe si vezmete úvûr pût milionÛ, dokonale vybavíte dílnu a je z vás úspû‰n˘ houslafi.” „Ale kdo si nástroj od zaãáteãníka koupí, mÛÏe mít vÛbec zákazníky?“ „Bez zavedené dílny jsou zaãátky...

Více

Poloautomatické dávkovaăe / Semi

Poloautomatické dávkovaăe / Semi Nature 2 je zafiízení, které po dobu celé sezóny dokáÏe pomocí speciální Active Mineral Ceramic patrony dezinfikovat bazénovou vodu. Nature 2 keeps your pool water clear and balanced for the entire ...

Více